Svenska Afghanistankommitténs årsmöte Årsmöteshandlingar 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 2015. Årsmöteshandlingar 2015"

Transkript

1 Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar 2015 Innehåll Motioner till årsmötet 2015 med styrelsens svar... 2 Motion 1: Om spädbarns möjlighet att överleva och barnmorskors utsatta arbetssituation...2 Motion 2: Om Afghanistan-nytt 5 Motion 3: Om Nils Horner.6 Motion 4: Om SAK:s föreningsverksamhet....7 Motion 5: Om inrättandet av Afghanistanvecka Motion 6: SAKs nya lokaler m m Motion 7: Ekonomiska stadgar/regelverk...14 Motion 8: SAK-kansliets omorganisation...16 Motion 9: Förlagsrådet och föreningsdemokrati.17 Motion 10: Öka transparensen i USAKs verksamhet Motion 11: Stärk föreningen.21 Motion 12: Solvatten.. 23 Motion 13: Orbital duschsystem (Haman)...24 Motion 14: Matlagningskamin (Ateshpez)...24 Motion 15: Tvättstuga (Rakhtshoui)...28 Motion 16: Kylrum (Sardkhane)...28 Motion 17: E-torget (E-Meidan).29 Motion 18: Tovning (Namad) Styrelsens återrapportering gällande uppdrag från årsmötet om utredning av förlagsverksamheten.35 Styrelsens förslag till ansvarig utgivare av Afghanistan-nytt...38 Styrelsens förslag till medlemsavgift och dess fördelning inom SAK Valberedningens förslag..39 Medlemmar och ombud till centrala årsmötet...46 Dagordning samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 återfinns som separata dokument.

2 Motioner till årsmötet 2015 med styrelsens förslag till svar Motion 1: Om spädbarns möjlighet att överleva och barnmorskors utsatta arbetssituation Både Afghanistan och Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär att staternas regeringar har lovat att arbeta för att varje barn som bor i deras respektive land ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. I konventionens artikel 6, lovar staterna följande: 1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Vid SAK:s årsmöte 2014 talade dr Soraya på det efterföljande seminariet om barnmorskors situation i Afghanistan. Hon berättade att man nu börjat se positiva effekter av barnmorskornas viktiga arbete, både mödra- och spädbarnsdödlighet har minskat, med ett undantag, vi förlorar många av de allra yngsta spädbarnen. Dessa tragiska fakta bekräftas också av de afghanska myndigheterna. Enligt afghanska hälsodepartementets statistik, dör nästan hälften av de spädbarn som avlider, under sin första levnadsmånad. Man konstaterar att nyfödda babies behöver specialiserad vård och behandling och att endast vid 24 % av förlossningarna finns en utbildad barnmorska med. Som en konsekvens av detta riskerar var elfte kvinna att dö i samband med förlossning. (Afghan Health Departementet, nov 2014). Sedan jag hört dr Sorayas tal, har jag försökt att samla information kring SAK:s arbete med att förebygga de yngsta spädbarnens alldeles för tidiga död. Trots att jag har följt den information, som ges både på den engelska och svenska versionen av SAK:s hemsida, har jag inte kunnat finna någon enhetlig strategi kring uppföljning av de nyfödda barnens hälsa. Det som man kan läsa om är enskilda barnmorskors insatser och på den engelska hemsidan beskrevs en gång en kvinna, som inte vågade amma sitt nyfödda barn, eftersom hon redan hade förlorat tre spädbarn i gulsot. I SAK:s verksamhetsberättelse för 2013 kan man läsa om många glädjande resultat, som uppnåtts inom området hälsa. T ex genomgick nästan 3000 kvinnor en 9-månadskurs, som innehöll grundläggande skriv och läsundervisning, kombinerat med undervisning i reproduktiv hälsa, hygien och näring. Detta kommer sannolikt att betyda mycket både för kvinnorna själva och deras familjer. Men, det saknas information om vilka kvinnor, som fick denna möjlighet och i vilket sammanhang kursen genomfördes. Under den senaste julen har Svenska kyrkans internationella arbete drivit en kampanj med temat Låt fler få fylla fem. Där lyfter man fram ett projekt med en metod, som syftar till att stödja mammor, som lever i utsatta förhållanden med sina barn. Denna metod har utvecklats ur ett hälsoarbete, som startades för 35 år sedan i Kapstadens kåkstäder. Metoden innebär att man utbildar erfarna kvinnor, som mot alla odds har klarat att fostra sina egna barn, så att de kunnat förbli friska. Dessa kvinnor, kallade mentormammor gör hembesök väger och mäter barn, utbildar i amning, kost och hälsa. De samtalar även om frågor kring försörjning, 2

3 familjeplanering och framtid. Just nu får mammor och barn stöd av mentormammor i Sydafrika, Etiopien och Swaziland. Skulle inte något liknande också kunna fungera i Afghanistan i anknytning till barnmorskornas arbete? Mentormammor skulle kunna följa upp och stödja de kvinnor och barn, som barnmorskorna haft kontakt med. Barnmorskornas arbetsvillkor När dr Soraya talade vid seminariet uttryckte hon stor oro över barnmorskornas svåra villkor och utsatta arbetssituation. De förutsätts vara tillgängliga 24 timmar om dygnet och de barnmorskor som är placerade på enkla hälsoposter långt borta bor ofta ensamma. Dr Soraya frågade, kräver vi för mycket? Hur får man personal att stanna? I SAK:s strategiska plan tas detta problem upp och i ett av målen för hälsa vill man: att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att hitta sätt att rekrytera och behålla en större del av den kvinnliga personalen. Dr Soraya efterlyste mer fortbildning och mentorskap för de nyutbildade barnmorskorna. Enligt verksamhetsberättelsen från 2013 har SAK startat både fortbildning och mentorer, som handleder nyutbildade barnmorskor och man kan redan sedan kvalitativa resultat. Det finns alltså all anledning att fortsätta och utöka denna verksamhet. Samverkan hälsa och utbildning Att förbättra barnmorskornas arbetssituation och att göra riktade insatser för att fler spädbarn ska överleva, kräver både pedagogisk och medicinsk kompetens. Därför är det viktigt att både hälso utbildningsavdelningarna samarbetar kring planering, utvärdering och uppföljning av kommande projekt. Man kunde t ex starta ett mindre pilotprojekt där man utbildade några kvinnor vid en barnmorskeutbildning till mentormammor. Dessa kvinnor skulle då kunna arbeta tillsammans med en nyutbildad barnmorska i ett slags team, där de kunde stödja varandra. Det finns redan nu mycket erfarenhet och kompetens hos SAK:s personal att organisera olika slags utbildningar för kvinnor, därför är förutsättningarna goda för att utveckla och förbättra metoder som kommer både barnmorskor och spädbarn till godo. Förslag: 1. att sätta tydligare fokus på spädbarns överlevnad och rapportera på olika nivåer 2. att starta ett mindre pilotprojekt för mentormammor 3. att bygga ut fortbildning och möjlighet till handledning för barnmorskor Elisabet Amcoff SAK-medlem, Göteborg Styrelsens svar: Motionen lyfter fram en viktig rättighetsfråga: Barnets rätt till liv, skydd och utveckling. Den manar till ökad uppmärksamhet i frågan och föreslår åtgärder för ytterligare förbättringar. Styrelsen ser alla skäl att ge stöd till motionens anda och har resonerat i frågorna på följande sätt: Barnadödligheten har sjunkit betydligt i Afghanistan från 2002 och framåt. Det finns flera mått på barnadödlighet. Det vanligaste måttet är U5MR (Under 5 years mortality rate) d.v.s. hur stor andel av levande födda barn som inte uppnår fem års ålder. Ett annat mått är spädbarnsdödligheten (IMR) d.v.s. hur stor andel av födda barn som inte uppnår 1 års ålder. Andra mått är dödligheten i nyföddhetsperioden (under 1 månads ålder) och den perinatala dödligheten, d.v.s. dödligheten runt födseln, både före och efter. Vad gäller U5MR och 3

4 spädbarnsdödligheten så rapporteras påtaglig förbättring, mycket till följd av förbättrad uppfödning och vacciner och ökad tillgång till mödra- och barnhälsovård. Det finns skäl att anta att det är precis som motionären hörde barnmorskan säga; att dödlighetssiffrorna för de helt nyfödda inte alls är lika bra. Men i denna grupp bestäms dödligheten av andra orsaker än i högre åldrar, såsom förlossningskomplikationer, dålig fostertillväxt, genetiskt bestämda sjukdomar, missbildningar etc. För att minska denna dödlighet krävs helt andra resurser och tekniker såsom förlossning på sjukhus med neonatalvård, respiratorbehandling, kirurgiska ingrepp på den nyfödde osv. Denna vård kan byggas upp i ett långtidsperspektiv men kräver stora och kostsamma resurser. En viss del av dödligheten i nyföddhetsperioden kan dock påverkas redan i nuläget såsom ökad närvaro av utbildad personal (barnmorskor) vid förlossningar och växande kompetens hos denna personal, utökad prenatal vård, tydliga remissvägar vid riskförlossning etc. SAK bör tydligt visa att vi lägger stor vikt vid denna basala barnrättsliga fråga - rätten att överleva för både flickor och pojkar. Det kan göras genom att ålägga sjuk- och hälsovårdsarbetarna att mera specifikt rapportera hur dessa dödlighetssiffror ser ut och att chefer uppmärksammar resultaten inom vår verksamhet och genom att stegvis bygga ut de nödvändiga tekniska och personella förbättringarna i områden där SAK har ansvar för sjukvård av de nyfödda. Idén med Mentormammorna är intressant och det är inte uteslutet att något liknande skulle kunna fungera också i Afghanistan. Men de afghanska kulturerna (det finns många olika!) präglas av stor respekt för den enskilda familjen och skydd för privatlivet. Latinamerikanska och afrikanska modeller har många gånger visat sig vara oanvändbara i afghansk kontext. Motionären föreslår ett mindre pilotprojekt. Styrelsen tror att frågan kräver att både antropolog och afghansk expertis belyser möjligheter och eventuella risker med ett sådant projekt. Skulle denna fördjupade belysning leda fram till en rekommendation att påbörja ett projekt med Mentormammor är det styrelsens mening att det är värt att stödja och uppmuntra. Helt riktigt är barnmorskornas fortbildning och handledning nyckelfrågor för fortsatt och än större framgång. SAK driver både grundutbildning och vidareutbildning av barnmorskor, samt har ett organisationsstöd till det afghanska barnmorskeförbundet, just för att stärka barnmorskornas insatser i att minska barnadödligheten runt födelsen, den minst framgångsrika sänkningen hitintills i barnadödligheten som motionären helt riktigt pekar på. I syfte att minska den tidiga barnadödligheten har SAK helt nyligen byggt, invigt och tagit i bruk en utbyggnad på barnkliniken i Metharlam/Laghman, där avsevärt förbättrad vård kan ges just under nyföddhetsperioden. Likaså fortsätter SAK sin ambitiösa satsning på utbildning av barnmorskor. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att Att motionens första och tredje att-satser är besvarade, och motionens andra att-sats avslås, och 4

5 Att ge SAKs generalsekreterare i uppdrag att låta belysa projektförslaget Mentormammor ytterligare och rapportera till styrelsen. Motion 2: Om Afghanistan-nytt Tidningen Afghanistan Nytt, som är föreningens organ, har under senare år försämrats avsevärt. Redigeringen är numer likt ett ytligt reklamhäfte. Vist finns det intressanta articklar fortfarande, men alltför många och stora personfoton, tomma ytor och tom text som själ plats. Föreligger materialbrist? Då vår tidning ofta är den enda kontakten med medlemmarna är det viktigt och bråttom att kvaliten höjs! Förslag: Vidtag omedelbara åtgärder! Göran Andersson Styrelsens svar: Afghanistan-nytt ska nå ut på ett tillgängligt, lockande och intressant sätt till väldigt många olika läsare. Tidningen är till för medlemmar - i olika åldrar med mycket olika bakgrund runt om i landet - riksdagspolitiker, tjänstemän och de som arbetar inom medier. Tidningen ges ut enligt tidigare årsmötesbeslut, fyra nummer per år med minst 24 sidor per nummer. Redaktören följer innehållsprioriteringarna, det vill säga att artiklar om utvecklingen i Afghanistan ska ha störst utrymme och därefter kommer text om SAKs verksamhet i Afghanistan, information om händelser från Sverige och kommande viktiga händelser och meddelanden. Tidningens olika delar markeras med vinjetter så att läsaren känner igen sig. Bild, färg och formspråk har utvecklats med syftet att bli mer tilltalande och lättillgängligt för fler läsare även för de utan förkunskaper. Bilderna har en viktig roll för att fånga läsarnas uppmärksamhet och att öka intresset för textens innehåll. De bidrar även till en autenticitet och förmedlar mer än en beskrivande text och verkar som en viktig dokumentär förmedlare. Under 2014 fanns två tillfällen då vi fick en indikation på hur den nya formen på A-Nytt verkade: När ett brev som gick med A-Nytt till medlemmar och prenumeranter om stöd till tidningen var det 680 personer som gillade och hörsammade uppmaningen och bidrog med 203 tkr. I SAKs engagemangsenkät hösten 2014, där 342 medlemmar svarade, som genomfördes för att ge en bättre bild av vad medlemmar och andra intressenter anser 5

6 om SAKs arbete i Sverige, var A-nytt mycket uppskattad av de svarande där 86 % uppger att de läser hela eller delar av tidningen. Styrelsen anser att tidningen har utvecklats i positiv riktning de senaste åren, med mer fördjupande material samtidigt som den forsatt vara lätttillgänglig för en bred målgrupp. Styrelsen ser fram emot en fortsatt uveckling i den riktningen. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att motionen anses besvarad Motion 3: Om Nils Horner När Nils Horner sköts i Kabul vittnade radiolyssnare över hela vårt land om hur han lyckats att låta oss möta de mest skilda människor vid köksbordet, bakom ratten eller var vi nu hörde hans reportage om de många människoöden som sällan når genom eterns korta, snabba nyheter eller förbi pressens braskande rubriker. Radiojournalistik blir oftast som att skriva i sand på en strand, ett ögonblick sen spolas det kärleksfullt skrivna bort av en våg. Det vore en gudi behaglig gärning om SAK undersökte möjligheterna att samla det bästa av Nils Horners reportage och inslag från främst Afghanistan mellan bokpärmar. Det skulle bli en bok som fördjupade mångas kunskaper om Afghanistan. Såld till förmån för Nils Horners Minnesfond skulle den både ge spridning åt vårt arbete och stöd till det arbete som Nils Horner var så positiv till. De idéer som finns kring färdigställandet av denna bok och lanseringen av den bespar vi er här och nu men de finns; vi föreslår inte detta på en höft utan har tänkt igenom det. Den omvittnat uppskattade journalistiska gärning Nils Horner signerade med sin omtyckta röst bör därtill få ett återkommande arrangemang, inte minst för att uppmärksamma hans kollegor på vilken betydelse ett tilltal och en nyfikenhet på människan som Nils Horner hade har för lyssnare och läsare. SAK skulle varje år på årsdagen av Nils Horners brutala död, den 11 mars, kunna bjuda in till ett seminarium med syfte att dels lyfta fram gärningar i denna anda, dels kasta ljus över rapporteringen från Afghanistan, dels uppmärksamma ändamålet för Nils Horners Minnesfond kvinnors utbildning och hälsa. Det vore ett värdigt bokprojekt för SAK:s återupptagna förlagsverksamhet. Det vore ett värdigt uppmärksammande av en journalistisk gärning och det arbete Nils Horner brann extra för. Vi vill att Svenska Afghanistankommitténs årsmöte samlat i Uppsala den 30 maj 2015 beslutar 6

7 att uppdra åt förlagsrådet att snarast undersöka möjligheterna att samla och ge ut det bästa och mesta av Nils Horners reportage och inslag (främst) från Afghanistan. att uppdra åt kansliet att snarast tillsätta en seminariegrupp som förbereder ett första seminarium till minne av Nils Horners journalistiska gärning till tvåårsdagen av mordet, den 11 mars Anders Davidson, Lund/Höör Styrelsens svar: Motionären föreslår att SAK ska undersöka möjligheterna att ge ut en bok med Nils Horners radioreportage om Afghanistan samt arrangera ett seminarium på tvåårsdagen av Nils Horners död. Nils Horners unika radiojournalistik hade förmågan att förmedla verkligheten hos afghanska aktörer, särskilt vinnlade han sig om att låta kvinnliga röster höras i etern. Sveriges Radio har idag på sin webbsida sverigesradio.se samlat Nils Horners reportage. De finns även i en podd-version. Sveriges Radio har också gett ut minnesboken Ögonblick med Nils. Styrelsen känner sig tveksam till om ytterligare en bok, med tryckta radioreportage, skulle få en så bred spridning att det gynnar Svenska Afghanistankommitténs arbete. Ett seminarium på årsdagen av Nils Horners död kan vara ett bra sätt att fortsätta hedra hans minne och uppmärksamma Afghanistan. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att motionens första att-sats avslås Att andra att-satsen bifalles Motion 4: om SAK:s föreningsverksamhet Föreningsverksamheten är SAK:s grund, en förutsättning för allt annat. Därför måste vi ägna föreningsverksamheten en del tankearbete. Det här är ett bidrag till diskussionen att utveckla föreningen. Behovet finns naturligtvis, ingenting lever vidare utan förnyelse. Den potential som finns i en medlemsrörelse och i lokalkommittéerna, har vi råd att låta den ligga för fäfot? Sedan SAK:s begynnelse har lokalkommittéerna utgjort grunden för föreningslivet, för alla slags aktiviteter, för våra diskussioner och insamlingar. Runtom i landet genomförs där vi har aktiva lokalkommittéer och medlemmar en mängd mindre och större aktiviteter för att ge gedigen kunskap om Afghanistan och sprida information om vår verksamhet där. 7

8 Kan vi samordna allt detta på ett bra sätt, kan vi dela idéer och erfarenheter på ett bra sätt, kan vi hitta former för inspirera och stärka varandras verksamhet? Gemensamma aktiviteter med spridning över hela landet har större möjlighet att få genomslag både i riket och lokalt och det är ju precis vad vi vill. En sak som vi saknar är samlingar där vi organiserat delar planer och erfarenheter mellan våra lokalkommittéer. Åtminstone ett tillfälle per år borde lokalkommittéordförandena samlas för att göra detta och diskutera andra angelägna föreningsfrågor. En sådan ordförandeträff kan med fördel följas upp med möten och kontakter via Skype och liknande. När på året vore det lämpligt att kalla till ordförandeträff? Det bör diskuteras mellan föreningshandläggaren och lokalkommittéerna. Två gånger per år samlas idag ett så kallat Medlemsråd när medlemmar och representanter för lokalkommittéerna får säga sitt, ofta om redan färdiga förslag. Så kanske det ska vara men vi borde kunna ge dem mer stadga genom att lägga fast datum som med tiden blir inarbetade. Dessutom bör vi hitta former för att ta fram där lokalkommittéerna från början har inflytande. Dessa båda förslag bör också de diskuteras mellan föreningshandläggaren och lokalkommittéerna. Undertecknad yrkar att årsmötet beslutar att styrelsen ger kansliet i uppdrag att snarast inleda samråd med lokalkommittéerna om former och datum för en årligen återkommande ordförandeträff att styrelsen ger kansliet i uppdrag att snarast inleda samråd med lokalkommittéerna om former och datum för medlemsråd att styrelsen ger kansliet i uppdrag att i samråd med lokalkommittéerna finna former för hur ökad delaktighet i planering och utvärdering kan uppnås. Anders Davidson, Lund/Höör Styrelsens svar: I en medlemsorganisation är det av största vikt att organisationen skapar möjligheter för medlemmar att träffas. Det görs inom SAK genom årsmötet samt vid andra tillfällen såsom medlemskonferenser, utbildningsdagar och medlemsråd. Formerna för samråd har varierat under årens lopp beslutade styrelsen att införa medlemsråd som ny mötesform i SAK, och därefter har medlemsråd ägt rum på både regional och nationell nivå i SAK. Så här definierar SAK sina medlemsråd: Ett medlemsråd är ett forum för medlemmar att träffas och diskutera frågor sinsemellan och med personer utanför föreningen, styrelse och kansli inkluderat. Deltagarna kan variera från gång till gång beroende på agendan för rådet. (Medlemsrådet ersätter det tidigare forumet FU föreningsutskottet). Medlemsråden har haft en flexibel form, både när det gäller teman, former, tid och vilka som tillåtits medverka. Syftet med detta är att kunna fånga upp engagerade medlemmar och mötas kring angelägna frågor som dyker upp eller ligger i tiden. Ibland har lokalkommittéerna 8

9 ombetts utse några personer som ska närvara, ibland har det varit helt öppet för alla medlemmar att anmäla sig aktiva som passiva, förtroendevalda eller inte. Regionala medlemsråd har genomförts som har stärkt samverkan på regional nivå. Flexibiliteten möjliggör att medlemmar som inte redan varit aktiva i lokalkommittéer har kunnat delta och att medlemsrådet därigenom fått in nya perspektiv från personer som vi inte haft kontakt med tidigare. Det är viktigt att lokalkommittéerna, och andra inom organisationen, ges möjlighet att ge förslag på teman som bör tas upp, former samt att medlemsråden utlyses i god tid. Motionären föreslår att en särskild ordförandeträff ska arrangeras årligen. Sådana konferenser har arrangerats vid några tillfällen. Vi förstår behovet av att ordförandena träffas för att utbyta idéer och erfarenheter. Dock tycker vi att man bör undersöka om det kan ske i anslutning till medlemsråden eller andra sammankomster, eftersom de ekonomiska förutsättningarna för föreningsverksamheten är sådana att om en ordförandekonferens inrättas måste någon annan mötesform avvecklas, alternativt resurser tas från andra budgetposter exempelvis stöd till lokala aktiviteter. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att avslå första att-satsen Att tillstyrka att-satserna 2 och 3 Att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att stärka kommunikationen mellan ordförandena i lokalkommittéerna, till exempel i samband med medlemsråden. Motion 5: Om inrättandet av Afghanistanvecka Förr kulminerade föreningsverksamheten ofta kring det afghanska nyåret under vecka 12 som slutar när såväl vårdagjämning som det afghanska nyåret infaller och firas. Det finns ingen anledning att vi bara för att vi gjorde så förr ska låta Afghanistanveckan ligga kvar på hyllan för utdaterade idéer. Vi vet att gemensamma aktiviteter med spridning över hela landet har större möjlighet att få genomslag både i riket och lokalt, så låt oss nästa år i mars, om knappt tio månader på minst tolv orter genomföra Afghanistanveckan, då vi sätter läget i Afghanistan och vår verksamhet där i fokus. Undertecknad yrkar att årsmötet beslutar att fr o m 2016 inrätta v. 12 som Afghanistanvecka Anders Davidson, Lund/ Höör Styrelsens svar: 9

10 Många lokalföreningar inom SAK har i flera år anordnat en årlig vecka med aktiviteter ägnade att belysa och väcka intresse för Afghanistan och SAK. Motionären önskar se att en sådan vecka genomförs av fler lokalkommittéer och att den blir fastare knuten till den kalendervecka då det afghanska nyåret infaller, med start vecka 12, Styrelsen ser att det finns en potential i att ökade aktiviteter förläggs till en och samma tidsperiod. Medialt genomslag och större uppmärksamhet kan vinnas. Kampanjliknande och intresseväckande annonseringar kan göras i media och samlad information kan ges på sociala medier och på hemsidor. En period med tydligt Afghanistanfokus gör säkert avtryck både hos våra målgrupper - medlemmar, Afghanistanvänner och givare - och bland allmänheten. Faran, å andra sidan, med tvingande beslut, är att frihetsgraderna på den lokala nivån minskar. Styrelsen vill gärna göra allt för att främja intresset i Sverige för Afghanistan och SAK och stödjer därför att Afghanistanveckor anordnas, men anser att den lokala bestämmanderätten väger tyngre än vinsterna med en fixerad vecka för dessa aktiviteter. Hellre en afghanistanvecka när som helst under året än ingen alls, skulle det kunna uttryckas. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att Att rekommendera alla lokalkommittéer att årligen arrangera en afghanistanvecka, när som under året, och allra helst veckan då det afghanska nyåret infaller och därmed anse motionen besvarad Motion 6: SAKs nya lokaler m m Under året har det skett flytt av SAKs sverigekanslii. SAK-kansliet har flyttat ett antal gånger, och det har alltid varit motiverat med att få en mer ändamålsenlig lokal. Vi har tidigare alltid vinnlagt oss om största möjliga sparsamhet. Vi har dock konstaterat att tidigare möblemang som köpts in eller skänkts till SAK har slängts i samband med denna flytt. Kontoret är nu utrustat med (i huvudsak) helt nytt möblemang. Genom en tillfällighet fick SAK/Uppsala reda på att hela det återstående boklagret (huvudsakligen böcker som förklarar det politiska skeendet - Talibanerna och Vägen mot kaos samt Jan Myrdals klassiska bok om Afghanistan) skulle slängas, ca två pallar. SAK/Uppsala gjorde därför en "räddningsoperation" och lyckades rädda cirka 3/4 av detta (ca 1,3 ton). Till vår oförställda häpnad skulle även annat materiel: DVD-fodral, insamlingsbössor, packkärror. en gammal utställning slängas (enbart detta till ett värde av tusentals kronor). Vi vill härmed framföra vår skarpa kritik av detta, inte bara ur ekonomisk synvinkel. Det kan förstöra organisationens rykte om detta kommer ut via media och kan i värsta fall innebära att det unika förtroende vi byggt upp genom åren raseras - detta oberoende av att boklagret och möblemanget inte finansierats via insamling eller statliga biståndsmedel. I diskussionen med ansvarig personal angående boklagret framfördes det bl.a. att "SAK är en biståndsorganisation", ett obegripligt förhållningssätt med tanke på vår portalparagraf. 10

11 Vi anser det vara synnerligen anmärkningsvärt att personalen inte på ett lämpligare sätt hanterat boklagret. Vi vill med anledning av detta deklarera att det boklager som "skänkts" till Uppsala är hela föreningens egendom. Vi vill framhålla att det är styrelsen som ytterst är ansvarig, såväl juridiskt som ekonomiskt för hela SAKs verksamhet även när styrelsen har delegerat genomförandet av verksamheten till tjänstemännen. Vi yrkar på en redogörelse angående -kostnaden för flytten inklusive möblemang och hur detta har finansierats -om styrelsen godkänt hanteringen av boklagret med mera enligt ovan -den rådande beslutsordningen mellan styrelse/tjänstemän och om styrelsen anser ovanstående är i överenstämmelse med denna beslutsordning. Vi vill att årsmötet gör ett uttalande att all sparsamhet måste iakttas med föreningens tillgångar, oavsett finansiering att SAK är en idéburen biståndsorganisation och att tjänstemännen ska i ord och handling agera som en sådan. Uppsala lokalkommitté Styrelsens svar: Redogörelse angående kostnader för flytten inklusive möbelemang och finansiering mm Bakgrund till flytten 2013 löpte föreningens dåvarande hyreskontrakt ut. Beslut om förlängning eller anskaffning av ny lokal behövde tas. Brister som sedan länge identifierats var behovet av fler arbetsplatser. Arbetsmiljön uppfyllde inte rimliga krav utifrån flera aspekter. Vidare fanns för få mötesrum. Utrymme för att ordna utbildningar hade länge saknats. Bristen på antal arbetsplatser hade lett till att praktikanter eller volontärer inte kunnat erbjudas plats på kontoret. Det hade också påverkat möjligheten för besökande från KMO att få effektiva arbetsplatser vid besök i Sverige. Lokalen var inte heller planerad för att på bästa sätt tillvara tillgänglig yta. Bristen på arbetsplatser och mötesutrymmen påverkade arbetsmiljön liksom att det regnade in allt mer frekvent, att värmen fungerade dåligt vintertid med följd att temperaturen ofta gick ner till grader. Ventilationen var otillräcklig och bullrig. Det hände också några gånger att det läckte in olika kemikalier i lokalen. Flera påpekanden till hyresvärden ledde inte till förändring. Den existerande lokalen uppfyllde inte SAKs behov och erbjöd inte heller en tillräckligt god arbetsmiljö. Analysen ledde till beslut att söka efter ny lokal. Beslutsunderlaget ledde till en rekommendation att söka ny lokal. I början undersöktes ett tiotal lokaler. Fyra olika alternativ bedömdes som realistiska och detaljstuderades. Lokalen på Malmgårdsvägen 63 var billigast av de tillgängliga alternativen, faktiskt billigare per kvadratmeter än den gamla lokalen i 11

12 Liljeholmen och levde upp till alla de behov som identifierats i analys och kravprofil. Rekommendationen att gå vidare med Malmgårdsvägen kom från en enig referensgrupp. Kostnad för flytt och finansiering Direkta flyttkostnader inkluderande flyttfirma, montering, avinstallationer och nyinstallationer och avyttring av sopor etc Kostnaderna för möbler och inredning kr kr Det var en uttalad ambition att ta med så mycket som möjligt av de existerande möblerna och utrustningen under förutsättning att de var funktionsdugliga och relevanta i den nya lokalen. Det är en betydligt högre kostnad att anpassa lokalen efter existerande möbler än att anpassa möbler efter ny lokal. Utformningen av lokalen grundades i gjord behovsanalys och kravprofil. Det fanns behov av mer effektiv utformning av lokalen. Detta syftade både till att få en så liten hyreskostnad som möjligt, samt att erbjuda en bra arbetsmiljö. Lösningen blev kontorslandskap. Vissa möbler var för slitna för att tas med. En del möbler passade inte in i utformningen av den nya lokalen. Många skrivbord var t ex utformade på ett sätt som inte passade in i ett kontorslandskap. Höj- och sänkbara skrivbord köptes också in till dem som saknade det. Detta bedömdes som en viktig åtgärd ur arbetsmiljösynpunkt. Vissa vägghyllor kunde inte användas eftersom den öppna landskapsmodellen inte gav lika mycket väggyta. De nya lokalerna (t ex mötesrum) var utformade på ett sätt så att de gamla möblerna inte kunde användas. Det nya kontoret är också utrustat med fler arbetsplatser. Vid nyanskaffning beaktade man alltid i första hand billigast alternativ med rimlig kvalité. Gåva mot avhämtning undersöktes också. Vissa möbler skänktes av Kinnarps, men det var likväl nödvändigt med nyanskaffning. Skrivborden som köptes har 20 års garantitid och skåpen 10 år. De möbler som inte kunde tas med såldes på andrahandsmarknaden för en symbolisk summa. Det gav vinsten att vi inte behövde betala för avyttringen av dessa möbler, samt miljövinsten att de kunde återanvändas. Det stämmer inte att alla tidigare möbler var skänkta eller hittade i containrar. Det har under åren skett ett kontinuerligt inköp av möbler till kansliet. Nyanskaffningar liksom hela flyttkostnader har finansierats främst av administrationsbidragt från Sida. Ett normalt år har kronor avsatts till sådana investeringar. SAKs administrativa kostnader är låga i jämförelse med många andra organisationer. Flyttkostnaderna ska sättas i relation till att framtida investeringsbehov på 10 års sikt bedöms som näst intill obefintliga. Samtidigt har arbetsmiljön förbättrats på ett bra sätt. SAK har formellt inte möjligheter att göra avskrivningar och måste därför bokföra nyanskaffningar som direkta kostnader. Vad som sparades och kastades När man flyttar är det naturligt att saker rensas ut. Förrådsyta kostar pengar. SAK är mån om att ha en så låg löpande kostnad som möjligt. Nyttan av tillgång på hyllmeter för förvaring av material måste ställas mot kostnaden för densamma. 12

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer