Svenska Afghanistankommitténs årsmöte Årsmöteshandlingar 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 2015. Årsmöteshandlingar 2015"

Transkript

1 Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar 2015 Innehåll Motioner till årsmötet 2015 med styrelsens svar... 2 Motion 1: Om spädbarns möjlighet att överleva och barnmorskors utsatta arbetssituation...2 Motion 2: Om Afghanistan-nytt 5 Motion 3: Om Nils Horner.6 Motion 4: Om SAK:s föreningsverksamhet....7 Motion 5: Om inrättandet av Afghanistanvecka Motion 6: SAKs nya lokaler m m Motion 7: Ekonomiska stadgar/regelverk...14 Motion 8: SAK-kansliets omorganisation...16 Motion 9: Förlagsrådet och föreningsdemokrati.17 Motion 10: Öka transparensen i USAKs verksamhet Motion 11: Stärk föreningen.21 Motion 12: Solvatten.. 23 Motion 13: Orbital duschsystem (Haman)...24 Motion 14: Matlagningskamin (Ateshpez)...24 Motion 15: Tvättstuga (Rakhtshoui)...28 Motion 16: Kylrum (Sardkhane)...28 Motion 17: E-torget (E-Meidan).29 Motion 18: Tovning (Namad) Styrelsens återrapportering gällande uppdrag från årsmötet om utredning av förlagsverksamheten.35 Styrelsens förslag till ansvarig utgivare av Afghanistan-nytt...38 Styrelsens förslag till medlemsavgift och dess fördelning inom SAK Valberedningens förslag..39 Medlemmar och ombud till centrala årsmötet...46 Dagordning samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 återfinns som separata dokument.

2 Motioner till årsmötet 2015 med styrelsens förslag till svar Motion 1: Om spädbarns möjlighet att överleva och barnmorskors utsatta arbetssituation Både Afghanistan och Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär att staternas regeringar har lovat att arbeta för att varje barn som bor i deras respektive land ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. I konventionens artikel 6, lovar staterna följande: 1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Vid SAK:s årsmöte 2014 talade dr Soraya på det efterföljande seminariet om barnmorskors situation i Afghanistan. Hon berättade att man nu börjat se positiva effekter av barnmorskornas viktiga arbete, både mödra- och spädbarnsdödlighet har minskat, med ett undantag, vi förlorar många av de allra yngsta spädbarnen. Dessa tragiska fakta bekräftas också av de afghanska myndigheterna. Enligt afghanska hälsodepartementets statistik, dör nästan hälften av de spädbarn som avlider, under sin första levnadsmånad. Man konstaterar att nyfödda babies behöver specialiserad vård och behandling och att endast vid 24 % av förlossningarna finns en utbildad barnmorska med. Som en konsekvens av detta riskerar var elfte kvinna att dö i samband med förlossning. (Afghan Health Departementet, nov 2014). Sedan jag hört dr Sorayas tal, har jag försökt att samla information kring SAK:s arbete med att förebygga de yngsta spädbarnens alldeles för tidiga död. Trots att jag har följt den information, som ges både på den engelska och svenska versionen av SAK:s hemsida, har jag inte kunnat finna någon enhetlig strategi kring uppföljning av de nyfödda barnens hälsa. Det som man kan läsa om är enskilda barnmorskors insatser och på den engelska hemsidan beskrevs en gång en kvinna, som inte vågade amma sitt nyfödda barn, eftersom hon redan hade förlorat tre spädbarn i gulsot. I SAK:s verksamhetsberättelse för 2013 kan man läsa om många glädjande resultat, som uppnåtts inom området hälsa. T ex genomgick nästan 3000 kvinnor en 9-månadskurs, som innehöll grundläggande skriv och läsundervisning, kombinerat med undervisning i reproduktiv hälsa, hygien och näring. Detta kommer sannolikt att betyda mycket både för kvinnorna själva och deras familjer. Men, det saknas information om vilka kvinnor, som fick denna möjlighet och i vilket sammanhang kursen genomfördes. Under den senaste julen har Svenska kyrkans internationella arbete drivit en kampanj med temat Låt fler få fylla fem. Där lyfter man fram ett projekt med en metod, som syftar till att stödja mammor, som lever i utsatta förhållanden med sina barn. Denna metod har utvecklats ur ett hälsoarbete, som startades för 35 år sedan i Kapstadens kåkstäder. Metoden innebär att man utbildar erfarna kvinnor, som mot alla odds har klarat att fostra sina egna barn, så att de kunnat förbli friska. Dessa kvinnor, kallade mentormammor gör hembesök väger och mäter barn, utbildar i amning, kost och hälsa. De samtalar även om frågor kring försörjning, 2

3 familjeplanering och framtid. Just nu får mammor och barn stöd av mentormammor i Sydafrika, Etiopien och Swaziland. Skulle inte något liknande också kunna fungera i Afghanistan i anknytning till barnmorskornas arbete? Mentormammor skulle kunna följa upp och stödja de kvinnor och barn, som barnmorskorna haft kontakt med. Barnmorskornas arbetsvillkor När dr Soraya talade vid seminariet uttryckte hon stor oro över barnmorskornas svåra villkor och utsatta arbetssituation. De förutsätts vara tillgängliga 24 timmar om dygnet och de barnmorskor som är placerade på enkla hälsoposter långt borta bor ofta ensamma. Dr Soraya frågade, kräver vi för mycket? Hur får man personal att stanna? I SAK:s strategiska plan tas detta problem upp och i ett av målen för hälsa vill man: att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att hitta sätt att rekrytera och behålla en större del av den kvinnliga personalen. Dr Soraya efterlyste mer fortbildning och mentorskap för de nyutbildade barnmorskorna. Enligt verksamhetsberättelsen från 2013 har SAK startat både fortbildning och mentorer, som handleder nyutbildade barnmorskor och man kan redan sedan kvalitativa resultat. Det finns alltså all anledning att fortsätta och utöka denna verksamhet. Samverkan hälsa och utbildning Att förbättra barnmorskornas arbetssituation och att göra riktade insatser för att fler spädbarn ska överleva, kräver både pedagogisk och medicinsk kompetens. Därför är det viktigt att både hälso utbildningsavdelningarna samarbetar kring planering, utvärdering och uppföljning av kommande projekt. Man kunde t ex starta ett mindre pilotprojekt där man utbildade några kvinnor vid en barnmorskeutbildning till mentormammor. Dessa kvinnor skulle då kunna arbeta tillsammans med en nyutbildad barnmorska i ett slags team, där de kunde stödja varandra. Det finns redan nu mycket erfarenhet och kompetens hos SAK:s personal att organisera olika slags utbildningar för kvinnor, därför är förutsättningarna goda för att utveckla och förbättra metoder som kommer både barnmorskor och spädbarn till godo. Förslag: 1. att sätta tydligare fokus på spädbarns överlevnad och rapportera på olika nivåer 2. att starta ett mindre pilotprojekt för mentormammor 3. att bygga ut fortbildning och möjlighet till handledning för barnmorskor Elisabet Amcoff SAK-medlem, Göteborg Styrelsens svar: Motionen lyfter fram en viktig rättighetsfråga: Barnets rätt till liv, skydd och utveckling. Den manar till ökad uppmärksamhet i frågan och föreslår åtgärder för ytterligare förbättringar. Styrelsen ser alla skäl att ge stöd till motionens anda och har resonerat i frågorna på följande sätt: Barnadödligheten har sjunkit betydligt i Afghanistan från 2002 och framåt. Det finns flera mått på barnadödlighet. Det vanligaste måttet är U5MR (Under 5 years mortality rate) d.v.s. hur stor andel av levande födda barn som inte uppnår fem års ålder. Ett annat mått är spädbarnsdödligheten (IMR) d.v.s. hur stor andel av födda barn som inte uppnår 1 års ålder. Andra mått är dödligheten i nyföddhetsperioden (under 1 månads ålder) och den perinatala dödligheten, d.v.s. dödligheten runt födseln, både före och efter. Vad gäller U5MR och 3

4 spädbarnsdödligheten så rapporteras påtaglig förbättring, mycket till följd av förbättrad uppfödning och vacciner och ökad tillgång till mödra- och barnhälsovård. Det finns skäl att anta att det är precis som motionären hörde barnmorskan säga; att dödlighetssiffrorna för de helt nyfödda inte alls är lika bra. Men i denna grupp bestäms dödligheten av andra orsaker än i högre åldrar, såsom förlossningskomplikationer, dålig fostertillväxt, genetiskt bestämda sjukdomar, missbildningar etc. För att minska denna dödlighet krävs helt andra resurser och tekniker såsom förlossning på sjukhus med neonatalvård, respiratorbehandling, kirurgiska ingrepp på den nyfödde osv. Denna vård kan byggas upp i ett långtidsperspektiv men kräver stora och kostsamma resurser. En viss del av dödligheten i nyföddhetsperioden kan dock påverkas redan i nuläget såsom ökad närvaro av utbildad personal (barnmorskor) vid förlossningar och växande kompetens hos denna personal, utökad prenatal vård, tydliga remissvägar vid riskförlossning etc. SAK bör tydligt visa att vi lägger stor vikt vid denna basala barnrättsliga fråga - rätten att överleva för både flickor och pojkar. Det kan göras genom att ålägga sjuk- och hälsovårdsarbetarna att mera specifikt rapportera hur dessa dödlighetssiffror ser ut och att chefer uppmärksammar resultaten inom vår verksamhet och genom att stegvis bygga ut de nödvändiga tekniska och personella förbättringarna i områden där SAK har ansvar för sjukvård av de nyfödda. Idén med Mentormammorna är intressant och det är inte uteslutet att något liknande skulle kunna fungera också i Afghanistan. Men de afghanska kulturerna (det finns många olika!) präglas av stor respekt för den enskilda familjen och skydd för privatlivet. Latinamerikanska och afrikanska modeller har många gånger visat sig vara oanvändbara i afghansk kontext. Motionären föreslår ett mindre pilotprojekt. Styrelsen tror att frågan kräver att både antropolog och afghansk expertis belyser möjligheter och eventuella risker med ett sådant projekt. Skulle denna fördjupade belysning leda fram till en rekommendation att påbörja ett projekt med Mentormammor är det styrelsens mening att det är värt att stödja och uppmuntra. Helt riktigt är barnmorskornas fortbildning och handledning nyckelfrågor för fortsatt och än större framgång. SAK driver både grundutbildning och vidareutbildning av barnmorskor, samt har ett organisationsstöd till det afghanska barnmorskeförbundet, just för att stärka barnmorskornas insatser i att minska barnadödligheten runt födelsen, den minst framgångsrika sänkningen hitintills i barnadödligheten som motionären helt riktigt pekar på. I syfte att minska den tidiga barnadödligheten har SAK helt nyligen byggt, invigt och tagit i bruk en utbyggnad på barnkliniken i Metharlam/Laghman, där avsevärt förbättrad vård kan ges just under nyföddhetsperioden. Likaså fortsätter SAK sin ambitiösa satsning på utbildning av barnmorskor. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att Att motionens första och tredje att-satser är besvarade, och motionens andra att-sats avslås, och 4

5 Att ge SAKs generalsekreterare i uppdrag att låta belysa projektförslaget Mentormammor ytterligare och rapportera till styrelsen. Motion 2: Om Afghanistan-nytt Tidningen Afghanistan Nytt, som är föreningens organ, har under senare år försämrats avsevärt. Redigeringen är numer likt ett ytligt reklamhäfte. Vist finns det intressanta articklar fortfarande, men alltför många och stora personfoton, tomma ytor och tom text som själ plats. Föreligger materialbrist? Då vår tidning ofta är den enda kontakten med medlemmarna är det viktigt och bråttom att kvaliten höjs! Förslag: Vidtag omedelbara åtgärder! Göran Andersson Styrelsens svar: Afghanistan-nytt ska nå ut på ett tillgängligt, lockande och intressant sätt till väldigt många olika läsare. Tidningen är till för medlemmar - i olika åldrar med mycket olika bakgrund runt om i landet - riksdagspolitiker, tjänstemän och de som arbetar inom medier. Tidningen ges ut enligt tidigare årsmötesbeslut, fyra nummer per år med minst 24 sidor per nummer. Redaktören följer innehållsprioriteringarna, det vill säga att artiklar om utvecklingen i Afghanistan ska ha störst utrymme och därefter kommer text om SAKs verksamhet i Afghanistan, information om händelser från Sverige och kommande viktiga händelser och meddelanden. Tidningens olika delar markeras med vinjetter så att läsaren känner igen sig. Bild, färg och formspråk har utvecklats med syftet att bli mer tilltalande och lättillgängligt för fler läsare även för de utan förkunskaper. Bilderna har en viktig roll för att fånga läsarnas uppmärksamhet och att öka intresset för textens innehåll. De bidrar även till en autenticitet och förmedlar mer än en beskrivande text och verkar som en viktig dokumentär förmedlare. Under 2014 fanns två tillfällen då vi fick en indikation på hur den nya formen på A-Nytt verkade: När ett brev som gick med A-Nytt till medlemmar och prenumeranter om stöd till tidningen var det 680 personer som gillade och hörsammade uppmaningen och bidrog med 203 tkr. I SAKs engagemangsenkät hösten 2014, där 342 medlemmar svarade, som genomfördes för att ge en bättre bild av vad medlemmar och andra intressenter anser 5

6 om SAKs arbete i Sverige, var A-nytt mycket uppskattad av de svarande där 86 % uppger att de läser hela eller delar av tidningen. Styrelsen anser att tidningen har utvecklats i positiv riktning de senaste åren, med mer fördjupande material samtidigt som den forsatt vara lätttillgänglig för en bred målgrupp. Styrelsen ser fram emot en fortsatt uveckling i den riktningen. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att motionen anses besvarad Motion 3: Om Nils Horner När Nils Horner sköts i Kabul vittnade radiolyssnare över hela vårt land om hur han lyckats att låta oss möta de mest skilda människor vid köksbordet, bakom ratten eller var vi nu hörde hans reportage om de många människoöden som sällan når genom eterns korta, snabba nyheter eller förbi pressens braskande rubriker. Radiojournalistik blir oftast som att skriva i sand på en strand, ett ögonblick sen spolas det kärleksfullt skrivna bort av en våg. Det vore en gudi behaglig gärning om SAK undersökte möjligheterna att samla det bästa av Nils Horners reportage och inslag från främst Afghanistan mellan bokpärmar. Det skulle bli en bok som fördjupade mångas kunskaper om Afghanistan. Såld till förmån för Nils Horners Minnesfond skulle den både ge spridning åt vårt arbete och stöd till det arbete som Nils Horner var så positiv till. De idéer som finns kring färdigställandet av denna bok och lanseringen av den bespar vi er här och nu men de finns; vi föreslår inte detta på en höft utan har tänkt igenom det. Den omvittnat uppskattade journalistiska gärning Nils Horner signerade med sin omtyckta röst bör därtill få ett återkommande arrangemang, inte minst för att uppmärksamma hans kollegor på vilken betydelse ett tilltal och en nyfikenhet på människan som Nils Horner hade har för lyssnare och läsare. SAK skulle varje år på årsdagen av Nils Horners brutala död, den 11 mars, kunna bjuda in till ett seminarium med syfte att dels lyfta fram gärningar i denna anda, dels kasta ljus över rapporteringen från Afghanistan, dels uppmärksamma ändamålet för Nils Horners Minnesfond kvinnors utbildning och hälsa. Det vore ett värdigt bokprojekt för SAK:s återupptagna förlagsverksamhet. Det vore ett värdigt uppmärksammande av en journalistisk gärning och det arbete Nils Horner brann extra för. Vi vill att Svenska Afghanistankommitténs årsmöte samlat i Uppsala den 30 maj 2015 beslutar 6

7 att uppdra åt förlagsrådet att snarast undersöka möjligheterna att samla och ge ut det bästa och mesta av Nils Horners reportage och inslag (främst) från Afghanistan. att uppdra åt kansliet att snarast tillsätta en seminariegrupp som förbereder ett första seminarium till minne av Nils Horners journalistiska gärning till tvåårsdagen av mordet, den 11 mars Anders Davidson, Lund/Höör Styrelsens svar: Motionären föreslår att SAK ska undersöka möjligheterna att ge ut en bok med Nils Horners radioreportage om Afghanistan samt arrangera ett seminarium på tvåårsdagen av Nils Horners död. Nils Horners unika radiojournalistik hade förmågan att förmedla verkligheten hos afghanska aktörer, särskilt vinnlade han sig om att låta kvinnliga röster höras i etern. Sveriges Radio har idag på sin webbsida sverigesradio.se samlat Nils Horners reportage. De finns även i en podd-version. Sveriges Radio har också gett ut minnesboken Ögonblick med Nils. Styrelsen känner sig tveksam till om ytterligare en bok, med tryckta radioreportage, skulle få en så bred spridning att det gynnar Svenska Afghanistankommitténs arbete. Ett seminarium på årsdagen av Nils Horners död kan vara ett bra sätt att fortsätta hedra hans minne och uppmärksamma Afghanistan. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att motionens första att-sats avslås Att andra att-satsen bifalles Motion 4: om SAK:s föreningsverksamhet Föreningsverksamheten är SAK:s grund, en förutsättning för allt annat. Därför måste vi ägna föreningsverksamheten en del tankearbete. Det här är ett bidrag till diskussionen att utveckla föreningen. Behovet finns naturligtvis, ingenting lever vidare utan förnyelse. Den potential som finns i en medlemsrörelse och i lokalkommittéerna, har vi råd att låta den ligga för fäfot? Sedan SAK:s begynnelse har lokalkommittéerna utgjort grunden för föreningslivet, för alla slags aktiviteter, för våra diskussioner och insamlingar. Runtom i landet genomförs där vi har aktiva lokalkommittéer och medlemmar en mängd mindre och större aktiviteter för att ge gedigen kunskap om Afghanistan och sprida information om vår verksamhet där. 7

8 Kan vi samordna allt detta på ett bra sätt, kan vi dela idéer och erfarenheter på ett bra sätt, kan vi hitta former för inspirera och stärka varandras verksamhet? Gemensamma aktiviteter med spridning över hela landet har större möjlighet att få genomslag både i riket och lokalt och det är ju precis vad vi vill. En sak som vi saknar är samlingar där vi organiserat delar planer och erfarenheter mellan våra lokalkommittéer. Åtminstone ett tillfälle per år borde lokalkommittéordförandena samlas för att göra detta och diskutera andra angelägna föreningsfrågor. En sådan ordförandeträff kan med fördel följas upp med möten och kontakter via Skype och liknande. När på året vore det lämpligt att kalla till ordförandeträff? Det bör diskuteras mellan föreningshandläggaren och lokalkommittéerna. Två gånger per år samlas idag ett så kallat Medlemsråd när medlemmar och representanter för lokalkommittéerna får säga sitt, ofta om redan färdiga förslag. Så kanske det ska vara men vi borde kunna ge dem mer stadga genom att lägga fast datum som med tiden blir inarbetade. Dessutom bör vi hitta former för att ta fram där lokalkommittéerna från början har inflytande. Dessa båda förslag bör också de diskuteras mellan föreningshandläggaren och lokalkommittéerna. Undertecknad yrkar att årsmötet beslutar att styrelsen ger kansliet i uppdrag att snarast inleda samråd med lokalkommittéerna om former och datum för en årligen återkommande ordförandeträff att styrelsen ger kansliet i uppdrag att snarast inleda samråd med lokalkommittéerna om former och datum för medlemsråd att styrelsen ger kansliet i uppdrag att i samråd med lokalkommittéerna finna former för hur ökad delaktighet i planering och utvärdering kan uppnås. Anders Davidson, Lund/Höör Styrelsens svar: I en medlemsorganisation är det av största vikt att organisationen skapar möjligheter för medlemmar att träffas. Det görs inom SAK genom årsmötet samt vid andra tillfällen såsom medlemskonferenser, utbildningsdagar och medlemsråd. Formerna för samråd har varierat under årens lopp beslutade styrelsen att införa medlemsråd som ny mötesform i SAK, och därefter har medlemsråd ägt rum på både regional och nationell nivå i SAK. Så här definierar SAK sina medlemsråd: Ett medlemsråd är ett forum för medlemmar att träffas och diskutera frågor sinsemellan och med personer utanför föreningen, styrelse och kansli inkluderat. Deltagarna kan variera från gång till gång beroende på agendan för rådet. (Medlemsrådet ersätter det tidigare forumet FU föreningsutskottet). Medlemsråden har haft en flexibel form, både när det gäller teman, former, tid och vilka som tillåtits medverka. Syftet med detta är att kunna fånga upp engagerade medlemmar och mötas kring angelägna frågor som dyker upp eller ligger i tiden. Ibland har lokalkommittéerna 8

9 ombetts utse några personer som ska närvara, ibland har det varit helt öppet för alla medlemmar att anmäla sig aktiva som passiva, förtroendevalda eller inte. Regionala medlemsråd har genomförts som har stärkt samverkan på regional nivå. Flexibiliteten möjliggör att medlemmar som inte redan varit aktiva i lokalkommittéer har kunnat delta och att medlemsrådet därigenom fått in nya perspektiv från personer som vi inte haft kontakt med tidigare. Det är viktigt att lokalkommittéerna, och andra inom organisationen, ges möjlighet att ge förslag på teman som bör tas upp, former samt att medlemsråden utlyses i god tid. Motionären föreslår att en särskild ordförandeträff ska arrangeras årligen. Sådana konferenser har arrangerats vid några tillfällen. Vi förstår behovet av att ordförandena träffas för att utbyta idéer och erfarenheter. Dock tycker vi att man bör undersöka om det kan ske i anslutning till medlemsråden eller andra sammankomster, eftersom de ekonomiska förutsättningarna för föreningsverksamheten är sådana att om en ordförandekonferens inrättas måste någon annan mötesform avvecklas, alternativt resurser tas från andra budgetposter exempelvis stöd till lokala aktiviteter. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att avslå första att-satsen Att tillstyrka att-satserna 2 och 3 Att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att stärka kommunikationen mellan ordförandena i lokalkommittéerna, till exempel i samband med medlemsråden. Motion 5: Om inrättandet av Afghanistanvecka Förr kulminerade föreningsverksamheten ofta kring det afghanska nyåret under vecka 12 som slutar när såväl vårdagjämning som det afghanska nyåret infaller och firas. Det finns ingen anledning att vi bara för att vi gjorde så förr ska låta Afghanistanveckan ligga kvar på hyllan för utdaterade idéer. Vi vet att gemensamma aktiviteter med spridning över hela landet har större möjlighet att få genomslag både i riket och lokalt, så låt oss nästa år i mars, om knappt tio månader på minst tolv orter genomföra Afghanistanveckan, då vi sätter läget i Afghanistan och vår verksamhet där i fokus. Undertecknad yrkar att årsmötet beslutar att fr o m 2016 inrätta v. 12 som Afghanistanvecka Anders Davidson, Lund/ Höör Styrelsens svar: 9

10 Många lokalföreningar inom SAK har i flera år anordnat en årlig vecka med aktiviteter ägnade att belysa och väcka intresse för Afghanistan och SAK. Motionären önskar se att en sådan vecka genomförs av fler lokalkommittéer och att den blir fastare knuten till den kalendervecka då det afghanska nyåret infaller, med start vecka 12, Styrelsen ser att det finns en potential i att ökade aktiviteter förläggs till en och samma tidsperiod. Medialt genomslag och större uppmärksamhet kan vinnas. Kampanjliknande och intresseväckande annonseringar kan göras i media och samlad information kan ges på sociala medier och på hemsidor. En period med tydligt Afghanistanfokus gör säkert avtryck både hos våra målgrupper - medlemmar, Afghanistanvänner och givare - och bland allmänheten. Faran, å andra sidan, med tvingande beslut, är att frihetsgraderna på den lokala nivån minskar. Styrelsen vill gärna göra allt för att främja intresset i Sverige för Afghanistan och SAK och stödjer därför att Afghanistanveckor anordnas, men anser att den lokala bestämmanderätten väger tyngre än vinsterna med en fixerad vecka för dessa aktiviteter. Hellre en afghanistanvecka när som helst under året än ingen alls, skulle det kunna uttryckas. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att Att rekommendera alla lokalkommittéer att årligen arrangera en afghanistanvecka, när som under året, och allra helst veckan då det afghanska nyåret infaller och därmed anse motionen besvarad Motion 6: SAKs nya lokaler m m Under året har det skett flytt av SAKs sverigekanslii. SAK-kansliet har flyttat ett antal gånger, och det har alltid varit motiverat med att få en mer ändamålsenlig lokal. Vi har tidigare alltid vinnlagt oss om största möjliga sparsamhet. Vi har dock konstaterat att tidigare möblemang som köpts in eller skänkts till SAK har slängts i samband med denna flytt. Kontoret är nu utrustat med (i huvudsak) helt nytt möblemang. Genom en tillfällighet fick SAK/Uppsala reda på att hela det återstående boklagret (huvudsakligen böcker som förklarar det politiska skeendet - Talibanerna och Vägen mot kaos samt Jan Myrdals klassiska bok om Afghanistan) skulle slängas, ca två pallar. SAK/Uppsala gjorde därför en "räddningsoperation" och lyckades rädda cirka 3/4 av detta (ca 1,3 ton). Till vår oförställda häpnad skulle även annat materiel: DVD-fodral, insamlingsbössor, packkärror. en gammal utställning slängas (enbart detta till ett värde av tusentals kronor). Vi vill härmed framföra vår skarpa kritik av detta, inte bara ur ekonomisk synvinkel. Det kan förstöra organisationens rykte om detta kommer ut via media och kan i värsta fall innebära att det unika förtroende vi byggt upp genom åren raseras - detta oberoende av att boklagret och möblemanget inte finansierats via insamling eller statliga biståndsmedel. I diskussionen med ansvarig personal angående boklagret framfördes det bl.a. att "SAK är en biståndsorganisation", ett obegripligt förhållningssätt med tanke på vår portalparagraf. 10

11 Vi anser det vara synnerligen anmärkningsvärt att personalen inte på ett lämpligare sätt hanterat boklagret. Vi vill med anledning av detta deklarera att det boklager som "skänkts" till Uppsala är hela föreningens egendom. Vi vill framhålla att det är styrelsen som ytterst är ansvarig, såväl juridiskt som ekonomiskt för hela SAKs verksamhet även när styrelsen har delegerat genomförandet av verksamheten till tjänstemännen. Vi yrkar på en redogörelse angående -kostnaden för flytten inklusive möblemang och hur detta har finansierats -om styrelsen godkänt hanteringen av boklagret med mera enligt ovan -den rådande beslutsordningen mellan styrelse/tjänstemän och om styrelsen anser ovanstående är i överenstämmelse med denna beslutsordning. Vi vill att årsmötet gör ett uttalande att all sparsamhet måste iakttas med föreningens tillgångar, oavsett finansiering att SAK är en idéburen biståndsorganisation och att tjänstemännen ska i ord och handling agera som en sådan. Uppsala lokalkommitté Styrelsens svar: Redogörelse angående kostnader för flytten inklusive möbelemang och finansiering mm Bakgrund till flytten 2013 löpte föreningens dåvarande hyreskontrakt ut. Beslut om förlängning eller anskaffning av ny lokal behövde tas. Brister som sedan länge identifierats var behovet av fler arbetsplatser. Arbetsmiljön uppfyllde inte rimliga krav utifrån flera aspekter. Vidare fanns för få mötesrum. Utrymme för att ordna utbildningar hade länge saknats. Bristen på antal arbetsplatser hade lett till att praktikanter eller volontärer inte kunnat erbjudas plats på kontoret. Det hade också påverkat möjligheten för besökande från KMO att få effektiva arbetsplatser vid besök i Sverige. Lokalen var inte heller planerad för att på bästa sätt tillvara tillgänglig yta. Bristen på arbetsplatser och mötesutrymmen påverkade arbetsmiljön liksom att det regnade in allt mer frekvent, att värmen fungerade dåligt vintertid med följd att temperaturen ofta gick ner till grader. Ventilationen var otillräcklig och bullrig. Det hände också några gånger att det läckte in olika kemikalier i lokalen. Flera påpekanden till hyresvärden ledde inte till förändring. Den existerande lokalen uppfyllde inte SAKs behov och erbjöd inte heller en tillräckligt god arbetsmiljö. Analysen ledde till beslut att söka efter ny lokal. Beslutsunderlaget ledde till en rekommendation att söka ny lokal. I början undersöktes ett tiotal lokaler. Fyra olika alternativ bedömdes som realistiska och detaljstuderades. Lokalen på Malmgårdsvägen 63 var billigast av de tillgängliga alternativen, faktiskt billigare per kvadratmeter än den gamla lokalen i 11

12 Liljeholmen och levde upp till alla de behov som identifierats i analys och kravprofil. Rekommendationen att gå vidare med Malmgårdsvägen kom från en enig referensgrupp. Kostnad för flytt och finansiering Direkta flyttkostnader inkluderande flyttfirma, montering, avinstallationer och nyinstallationer och avyttring av sopor etc Kostnaderna för möbler och inredning kr kr Det var en uttalad ambition att ta med så mycket som möjligt av de existerande möblerna och utrustningen under förutsättning att de var funktionsdugliga och relevanta i den nya lokalen. Det är en betydligt högre kostnad att anpassa lokalen efter existerande möbler än att anpassa möbler efter ny lokal. Utformningen av lokalen grundades i gjord behovsanalys och kravprofil. Det fanns behov av mer effektiv utformning av lokalen. Detta syftade både till att få en så liten hyreskostnad som möjligt, samt att erbjuda en bra arbetsmiljö. Lösningen blev kontorslandskap. Vissa möbler var för slitna för att tas med. En del möbler passade inte in i utformningen av den nya lokalen. Många skrivbord var t ex utformade på ett sätt som inte passade in i ett kontorslandskap. Höj- och sänkbara skrivbord köptes också in till dem som saknade det. Detta bedömdes som en viktig åtgärd ur arbetsmiljösynpunkt. Vissa vägghyllor kunde inte användas eftersom den öppna landskapsmodellen inte gav lika mycket väggyta. De nya lokalerna (t ex mötesrum) var utformade på ett sätt så att de gamla möblerna inte kunde användas. Det nya kontoret är också utrustat med fler arbetsplatser. Vid nyanskaffning beaktade man alltid i första hand billigast alternativ med rimlig kvalité. Gåva mot avhämtning undersöktes också. Vissa möbler skänktes av Kinnarps, men det var likväl nödvändigt med nyanskaffning. Skrivborden som köptes har 20 års garantitid och skåpen 10 år. De möbler som inte kunde tas med såldes på andrahandsmarknaden för en symbolisk summa. Det gav vinsten att vi inte behövde betala för avyttringen av dessa möbler, samt miljövinsten att de kunde återanvändas. Det stämmer inte att alla tidigare möbler var skänkta eller hittade i containrar. Det har under åren skett ett kontinuerligt inköp av möbler till kansliet. Nyanskaffningar liksom hela flyttkostnader har finansierats främst av administrationsbidragt från Sida. Ett normalt år har kronor avsatts till sådana investeringar. SAKs administrativa kostnader är låga i jämförelse med många andra organisationer. Flyttkostnaderna ska sättas i relation till att framtida investeringsbehov på 10 års sikt bedöms som näst intill obefintliga. Samtidigt har arbetsmiljön förbättrats på ett bra sätt. SAK har formellt inte möjligheter att göra avskrivningar och måste därför bokföra nyanskaffningar som direkta kostnader. Vad som sparades och kastades När man flyttar är det naturligt att saker rensas ut. Förrådsyta kostar pengar. SAK är mån om att ha en så låg löpande kostnad som möjligt. Nyttan av tillgång på hyllmeter för förvaring av material måste ställas mot kostnaden för densamma. 12

13 SAKs samtliga ägodelar inventerades inför flytten. Material som visar antingen på resultat som SAK nått eller hur organisationen utvecklas över tid skickades till Riksarkivet. Övrigt rensades bort för att minska flyttkostnader och framtida lagerkostnader. Samtliga beslut delades inom kansliets ledningsgrupp innan de effektuerades. Av de utsorterade saker som nämns i motionen: DVD fodral Används inte längre i SAKs verksamhet. Mediet är omodernt och andrahandsvärde finns inte. Insamlingsbössor Packkärror (pirra) Utställningsmaterial Böcker De som kasserades var förslitna samt av en modell där hålet var för litet för dagens valörer. De var trasiga och efterforskningar visade att det kostade mer att laga dem än att köpa ny. Material som kasserats var inaktuellt eller dubbletter som inte längre efterfrågades. Se redogörelse nedan. Beslutsgång boklager Det fanns ett större restlager av böcker i källaren vid tidpunkten för flytten. De var kvarvarande efter den tidigare förlagsverksamheten som avvecklats. Många insatser har gjorts för att avyttra böckerna sedan verksamheten lades ner och kostnaden för bestående böcker hade tidigare tagits upp i resultaträkningen. En viss mängd av de kvarvarande titlarna ansågs vara relevanta för framtida behov och resten hade vi inte längre möjlighet att härbärgera eftersom det skulle innebära en merkostnad på ca kr årligen i lagerkostnader. Bifogat finns en redogörelse om information till styrelsen om avveckling av förlagsverksamheten. Vilka metoder/kanaler som används för att uppfylla syftesparagrafen bedömdes vara en operativ fråga och hanterades primärt av tjänstemannaorganisationen och rapporterades genom sedvanliga kanaler till styrelsen. Nedan en lista på de åtgärder som gjorts för att tidigare avyttra boklagret. Under senhösten 2010 Utförsäljning på Internationella konferensen, MR dagar och Livgardet Bokpaket till de 40 mest aktiva vänskolelärarna. Erbjudande om böcker till alla bibliotek och många skolbibliotek. Hösten 2011 Samarbetsavtal med Adlibris, rabatter, sålde marginellt mer av Rashidböckerna Ett utskick till andra större bokhandlare i samband med 10 år sedan 9/11 Våren 2012 Jan- mars: Utförsäljning på hemsidan, annons om detta i A-nytt och Ordfront Magasin Feb: Bokrea - samarbete med Adlibris 13

14 Erbjudande till Livgardet/Isaf att köpa böcker billigt (resulterade i ett inköp om 40- talet böcker) Kontakter med Arenagruppen om restlager (ej intresserade av att ta över) Hösten 2012 Erbjudanden till lokalkommittéer (augusti, november), styrelse, diverse kontaktpersoner, skolor (fd vänskolor och dylikt). Erbjudanden till medverkande i böckerna (författare, redaktörer, översättare) att erhålla gratisexemplar. Extra påminnelse i november där skrivs om att SAK avvecklar boklagret och bara kommer ha kvar ett begränsat antal böcker Avslut av avtal med upphovsmän Böcker från restlager används som lottvinster och giveaways i samband med insamlings- aktiviteter under events, bokmässa, livgardets utbildningar Ytterligare påminnelser till lokalkommittéer. Styrelsen är av uppfattningen att både flytt och hanteringen av boklager har skett i enlighet med gällande beslutsordning och att sparsamhet iakttagits. Så skall det vara och så är det. Styrelsen är också av uppfattningen att tjänstemännen agerar i en anda av föreningens vision som en idéburen organisation. Styrelsen föreslår Att årsmötet med denna redovisning anser motionen besvarad Motion 7: Ekonomiska stadgar/regelverk SAK är en ideell organisation som förvaltar stora värden och åtnjuter stort förtroende hos biståndsorgan, statliga myndigheter såväl i Sverige som Afghanistan och sist men inte minst allmänheten. SAK har givetvis nolltolerans mot korruption och ekonomiska oegentligheter. Med en sådan stor medarbetarstab i såväl Sverige som Afghanistan är det tyvärr oundvikligt att oegentligheter ändå inträffar. Vi önskar att styrelsen redogör för om det finns något dokument/någon försäkring som reglerar styrelsens ekonomiska ansvarighet, eller om styrelsemedlemmarna är solidariskt ansvariga vid fall av regelrätta förmögenhetsbrott eller i värsta fall vid betalningsinställelse. SIDA har visserligen slutit ett tioårigt avtal om bistånd till Afghanistan med den afghanska regeringen, men ett politiskt beslut fr a i Afghanistan kan mycket väl ändra på detta. Vi yrkar att 14

15 -att varje styrelsemedlem undertecknar ett dokument som tydligt visar på den enskilde styrelseledamotens skyldigheter och rättigheter. Uppsala lokalkommitté Styrelsens svar: SAK hade 2014 en omsättning om 261 miljoner kronor, cirka 5500 anställda och 3681 medlemmar. En omfattande verksamhet som alltid imponerar när man nämner dessa siffror. SAKs verksamhet regleras internt genom stadgar och riktlinjer samt externt av svensk lag och aktörer inom civilsamhället som t ex. Svensk Insamlingskontroll. SAK är en ideell förening och därför en juridisk person. Juridiska personer regleras inom associationsrätten. Det finns inte någon svensk specifik lagstiftning för ideella föreningar. Istället, i och med omfattningen av SAKs nuvarande verksamhet, innebär det att föreningen klassas som ett stort företag. Relevanta lagrum som reglerar SAKs verksamhet och ansvar är bl a Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och Skattebetalningslag. Juridiska personer är själva ansvariga för sina åtagande. I normalfallet är föreningen betalningsansvarig för sig själv. Det följer dock ett ansvar med att vara förtroendevald i en ideell förening. Styrelseledamoten har fått övriga medlemmars ansvar att sköta föreningens förvaltning och förväntas göra så inom givna ramar. Styrelsen går fri från ansvar så länge förvaltningen sköts korrekt. Det är årsmötet som avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Beviljas inte det har medlemmarna ett år på sig att väcka talan i tingsrätten, mot hela styrelsen eller enskild ledamot. Utomstående (hit räknas enskilda medlemmar, fordringsägare) har rätt att enligt civilrätten rikta skadeståndsansvar mot styrelsen eller enskilda ledamöter för person- eller sakskada som orsakats uppsåtligen eller oaktsamt. Styrelsen har ansvar för att se till att inte brott begås i verksamheten. En juridisk person kan inte stå ansvarig för brott utan straff ådöms föreningens företrädare. I normalfallet den som är närmast ansvarig för brottet. Ett personligt betalningsansvar för styrelseledamot kan uppkomma om antingen något motbevisar att föreningen är en juridisk person eller att föreningen inte har levt upp till sina åtaganden mot det allmänna, så som låtit bli att betala eller redovisa skatter (skattebetalningslagen). Ansvaret är solidariskt vilket innebär att ansvaret kan krävas av hela föreningen eller en enskild styrelseledamot. Styrelsen är enligt årsredovisningslagen ålagd att upprätta en årsredovisning för verksamheten. Enligt samma lag är den årligen granskad av en kvalificerad och godkänd extern revisor, vilket alltid kräver ledningens och styrelsens ansvar. SAKs stadgar föreskriver vidare att styrelsens arbete granskas av förtroendevalda revisorer jämte extern revisor. SAK har anslutits sig till branschorganisationen Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och lämnar enligt deras regler årligen en rapport enligt FRII-koden på föreningens internkontrollarbete och styrning, som sedan 2014 också granskas av extern revisor. Vidare 15

16 lämnas revisorsgranskad rapport till Svensk Insamlingskontroll som därigenom erbjuder oss möjligheten att ha ett 90-konto för insamling. SAKs styrelse antog förra året en ny placeringspolicy som i år 2015 har detaljerats för att kunna skapa en buffert utifall stora bidrag skulle utebli. Styrelsen har också under året skärpt kravet på firmateckning. SAK har också tecknat försäkring mot förmögenhetsbrottslighet och en så kallad styrelseansvarsförsäkring sedan SAK har också sedan länge en företagsförsäkring. Sammantaget är ansvar och regler väl kända av styrelse, ledning och anställda. Den till årsmötet avgivna årsberättelsen är ett vittnesbörd om detta. Där finns också styrelsens skriftliga bekräftelse på det ansvar som den har för verksamheten. Styrelsen ser inga behov att ytterligare dokumentera ansvar och skyldigheter. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att motionen anses besvarad Motion 8: SAK-kansliets omorganisation SAKs kansli i Stockholm har under året genomgått en omorganisation. Vid omorganisationen försvann den särskilda "Sverigeavdelningen" och istället har en "Kommunikationsavdelning" inrättats. Vi vill att styrelsen redogör för resonemanget kring denna omorganisation. Finns det en särskild kommunikationsstrategi som motiverar denna organisation? Vi vill också framhålla att vid varje omorganisation skall tjänster utlysas och att tillsättning ska ske efter den nya organisationens arbetsbeskrivning. Detta är standard på den svenska arbetsmarknaden och självfallet också inom vår organisation. Ur föreningsdemokratisk synpunkt är det särskilt viktigt att SAKs styrelse tillsätter nyckelpersoner/chefstjänstemän. Vi vill att styrelsen redogör för den gällande rekryteringspolicyn vid SAK-kansliet i Sverige. Vi yrkar på att tillsättande av alla nyckelpersoner/chefstjänstemän vid SAK-kansliet skall beslutas av arbetsutskottet - efter tjänstemannaberedning. Uppsala lokalkommitté 16

17 Styrelsens svar: Under 2014 genomfördes en omorganisation av SAKs kansli i Stockholm. Den tidigare Sverigeorganisationen innebar vissa otydligheter i ansvar och roller som försvårade en utveckling av verksamheterna och särskilt kommunikationen med Afghanistanverksamheten. Dels bildades en enhet för ekonomi and administration och dels bytte Sverigeenheten namn till Kommunikationsenheten. SAKs kansli i Stockholm har alltid haft verksamheter inom kommunikation, medlemsrörelsen, insamling, biståndssamordning, administration och ekonomi. Endast delar av de verksamheterna var samlade under beteckningen Sverigeverksamheten, något som uppfattades som otydligt och mindre ändamålsenligt. Omorganisationen avskaffade därför beteckningen Sverigeverksamheten. Samtliga verksamheter vid kontoret i Stockholm som innefattar kommunikation i vid bemärkelse, exempelvis stöd till medlemsrörelsen, insamlingsverksamhet, A-nytt, hemsida, seminarier, mediakontakter mm samlades därför under namnet Kommunikationsenheten. Omorganisationen, som trädde i kraft fr o m februari 2014, har skett enligt gällande interna och externa regler och föregåtts av förhandlingar och information enligt Medbestämmandelagen. SAKs styrelse antog 30 januari 2010 en Personalpolicy, som finns tillgänglig på hemsidan. Enligt policyn är det styrelsen som har det övergripande arbetsgivaransvaret. Styrelsen har i sin tur delegerat personalansvaret till Generalsekreteraren. I policyn sägs vidare bl a att alla anställningar med varaktighet längre än 6 månader ska utannonseras på SAKs och Forum Syds hemsidor samt anmälas till Arbetsförmedlingen. I Afghanistannytt skall hänvisning finnas till att lediga tjänster annonseras på hemsidan. I personalpolicyn sägs vidare att bemanning ska ske med kontinuitet och långsiktighet för ögonen liksom mångfald och ickediskriminering. Redan anställdas utvecklingsmöjligheter ska beaktas. I motionen yrkas också att tillsättandet av nyckelpersoner/chefstjänstemän vid SAKkansliet skall beslutas av styrelsens arbetsutskott. Enligt SAKs stadgar skall styrelsen besluta om rekrytering och anställning av generalsekreterare, som leder föreningens samtliga löpande verksamheter och rapporterar till och ansvarar inför styrelsen. Därav följer att alla andra befattningar tillsätts av generalsekreteraren. Styrelsen finner att det är en ändamålsenlig ordning väl i linje med sed på svensk arbetsmarknad och svensk aktiebolagslag. Den som är operativt ansvarig bör också ha förfoganderätt över både finansiella och personella resurser. På så sätt möjliggörs tydlighet och ansvarsutkrävande. Förslaget skulle innebära krav på en stadgeändring. Styrelsen föreslår årsmötet Att motionen avslås Motion 9: Förlagsrådet och föreningsdemokrati Svenska Afghanistankommittén i Lund väckte frågan om reaktivering av Förlagsrådet vid årsmötet i Jönköping för utgivandet av viktig litteratur om Afghanistan. 17

18 Förlagsrådet inrättades genom ett årsmötesbeslut för många år sedan; under Förlagsrådets ledning utkom den bästsäljande boken av Nancy Dupree "Afghanistan över en kopp te"(händanefter benämnd Teboken). Förra GS framförde muntligen till dåvarande styrelse utan att presentera något underlag att bokutgivningen var 'olönsam' och därför skulle upphöra. Senare har det framkommit att orsaken egentligen var en annan, nämligen att 'hanteringskostnaden var för stor', dvs att en omprioritering av personalens arbetsuppgifter skett. Under våren 2014 presenterade en kommitté som tillkommit på kansliets initiativ ett dokument på cirka en sida där man dömde ut bokutgivningen med hänsyn till ekonomin, arbetsbelastning på kansliet, nya tider med Internet, e-böcker etc. Skrivelsen skickades till delar av det gamla förlagsrådet på remiss och med tre dagars remisstid, vilket i sig är anmärkningsvärt ur föreningsdemokratiskt synpunkt. SAK/Uppsala hade förberett en mångsidig motion till årsmötet 2014 som istället blev grunden för att bemöta denna kommittés skrivelse. Styrelsen begärde med anledning av detta ett yttrande från ett reaktiverat Förlagsråd som gjorde en utredning under hösten 2014 som enligt uppgift ska tillställas årsmötet 2015 jämte kommitténs skrivelse. Det reaktiverade Förlagsrådet har utsetts av Generalsekretaren efter godkännande av styrelsen, vilket är anmärkningsvärt ur föreningsdemokratisk synvinkel. Det gamla förlagsrådet tillsattes först efter en förfrågning och anmälan av intresserade medlemmar, vilket är det naturliga i en demokratisk organisation. SAK/Uppsala har vid upprepade tillfällen tjänstemannavägen utan framgång bett om en redovisning av de två böcker som producerades av Förlagsrådet; det gäller inte bara ekonomi utan även upplaga. Teboken trycktes och såldes enligt bokens redaktör i exemplar (svensk upplaga). Den engelska upplagan om exemplar skickades till Kabul och såldes slut, varpå en utökad upplaga trycktes enligt muntlig uppgift i 2000 exemplar(okänt hur många sålts). Det har t.o.m pirattryckts en upplaga. All bokutgivning har finansierats via medlemsföreningens egen medel och det är vår bestämda uppfattning att intäkterna ska finansiera utgivning av annan litteratur. Enligt rykten har försäljningsintäkterna i Afghanistan istället hamnat hos SAK/Kabuls informationsavdelning som haft finansieringsproblem - istället för att successivt föras över till SAK/Sverige (=medlemsorganisationens kostnadsställe). SAK har i många dokument eftersträvat transparens och öppenhet och vi begär därför en redovisning motionsvägen. Vi kräver att en utförlig redovisning av intäkter/kostnader/upplaga ges av nämnda böcker, inklusive Kabulupplagan. att årsmötet beslutar hur intäkterna från försäljningen i Kabul skall disponeras. 18

19 Uppsala lokalkommitté Styrelsens svar: Motionen för upp frågor om SAKs bokutgivning, alldeles särskilt den förnämliga Afghanistan över en kopp te av Nancy Dupree, och relaterar bokutgivningen till föreningsdemokrati och kräver att få en utförlig redovisning av intäkter/kostnader/upplaga kring denna boks utgivning och försäljning. Vidare föreslås årsmötet besluta hur intäkterna från försäljningen i Kabul skall disponeras. Det finns en del utgångspunkter i motionens skrivning som troligen är missförstånd och styrelsen väljer att ta ställning till motionens att-satser, hellre än att hantera vad som i sak inte är korrekta beskrivningar i motionens text. Sedan idén om denna bok väcktes och förverkligades har information om boken funnits dokumenterad på sedvanligt sätt. Upplagestorlek, försäljningssiffror, kostnader för översättning och tryck har beslutats, dokumenterats och redovisats enligt SAKs rutiner. Den svenska upplagan, som översatts från engelska, följdes av en upplaga på originalspråket och i samband därmed utvidgades boken med ytterligare krönikor och gjordes aktuellare. Både den svenska och den engelska upplagan har varit försäljningsmässiga framgångar. Den svenska upplagan (som trycktes vid två tillfällen på grund av initial defekt i trycket) var på ex, produktionskostnaden var kronor och nettobehållning blev kronor. Efter 2012 har upplagan varit slut, förutom några få exemplar som kvarhållits som en av SAKs högst värderade gåva, när sådan ska ges bort. Den engelska upplagan, som trycktes i Sverige 2009 har sålts både i Sverige och Afghanistan och trycktes i ex, produktionskostnaden var kronor och upplagan har genererat ett netto på kronor. Under 2012 sålde denna upplaga slut. Man tryckte då (2012) en ny upplaga på 715 ex i Kabul, som dock inte alls fortsatte vara en försäljningssuccé, trots försök med prisnedsättning. Produktionskostnaden var kronor och det nu kvarstående lagervärdet är kronor. Vid en avskrivning skulle ett minus på kronor uppstå. Den dåliga försäljningen av denna Kabulupplaga beror sannolikt på att Bokhandlaren i Kabul tryckte upp en piratkopia i Indien, som han sålt en hel del av, enligt egen utsaga. De intäkter som har genererats har oavkortat interndebiterats och tillfallit föreningen, detta trots att det gjordes stora arbetsinsatser i Kabul utan att respektive kostnadsställe debiterats. Det gäller inte minst informationsavdelningen i Kabul. Ingen försäljning av boken har gjorts efter 2012, vare sig i Sverige eller Kabul. Hur intäkterna skall disponeras är således fråga om historia. Den bestämda uppfattningen i motionen att intäkterna från bokutgivning ska finansiera utgivning av annan litteratur är en intressant tanke, men inget beslut har fattats på årsmöte eller i styrelse, som stöder en sådan finansieringsmodell. Det kan nämnas att den samlade ekonomiska balansen av SAKs bokutgivning under åren utgör en direkt förlust som uppgår till kronor. Skulle bokutgivningen inte ha subventionerats av andra kostnadsställen inom SAK, skulle det faktiska resultatet vara uppskattningsvis en förlust på nästan 2 miljoner kronor. 19

20 Styrelsen föreslår årsmötet Att anse motionens första att-sats besvarad, och Att avslå motionens andra att-sats Motion 10: Öka transparensen i USAKs verksamhet En medlemsorganisation behöver ungas delaktighet för att vitalisera och utveckla verksamheten. Det var därför en högst välkommen utveckling när Unga SAK (USAK) bildades Vi är nu inne på sjätte året av deras verksamhet och vi anser att det finns bristfälligheter i hur verksamheten har redovisats, det har inte varit tillräckligt seriöst och det har inte uppfyllt tillräckligt god transparens, informationen som har delgivits medlemsrörelsen har uppmärksammat att det förekommer konferenser och kongresser, det finns några övergripande mål men bristfällig styrning i hur målen ska uppnås, hur formen ska se ut och vad den ska innehålla, vilka kostnader som verksamheten uppburit sedan 2009 och hur det står i relation till verksamhetens utfall. USAK tar enligt uppgift en stor del av tiden som föreningshandläggaren har till förfogande för medlemsrörelsen, detta innebär att de 12 lokalkommittéer som finns i medlemsrörelsen ska dela på den övriga tiden. Tidigare beslut gav USAK en ansenlig del av medlemsrörelsens resurser, samtidigt som det inte funnits krav på en tydlig och korrekt redovisning, likt en sådan som åligger varje lokalförening att göra. Om det finns en sådan redovisning så är den inte förankrad i medlemsrörelsen. USAK har tilldelats tunga frågor såsom Demokratiberedningen. Samtidigt så upprätthåller USAK inte en demokratisk organisationsstruktur inom sin egen grupp. I A-nytt 2010, 4, s. 34, återges en presentation av USAK som då nyligen bildats och deltagarna beskriver då att de genom att vara delaktiga i ungdomsnätverket nu kände sig inspirerade till att jobba vidare inom sin lokalkommitté. Denna ursprungsidé har frångåtts och sammanhanget framstår numer som ett slags ungdomsförbund fast med godtyckligt valda representanter. Vi ska ha en ungdomsgrupp inom Svenska Afghanistankommittén (SAK), men då vi är en medlemsrörelse som bygger på förtroende och som bland annat omsätter ca 270 miljoner kronor om året så bör vi också avkräva en tydlig och demokratisk organisationsstruktur i alla grupper som ska representera SAK. I den nuvarande formen har fem år passerat med brister på insyn i USAK och bristande styrning gällande verksamhetens innehåll och utformning. Det finns ett stort behov för att öka transparensen i USAKs verksamhet och därigenom minska risken för nepotism, och för att en ungdomsgrupp ska framstå som seriös och bli tagen på allvar så är det hög tid att skapa tydligare form och innehåll för verksamheten. Vi anser att det bästa för organisationen, USAK och lokalföreningarna är att USAK ingår i det lokala föreningsarbetet. Det hade givit de unga en bra kunskap i föreningsverksamhet samt lokalföreningarna ett välbehövligt tillskott med både idéer och en hjälpande hand vid aktiviteter. Nuvarande situation är att USAK har distanserats från de flesta lokalföreningarna. Behovet av styrning av USAK är därför akut. Med hänvisning till det anförda yrkar vi på att: 20

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att lyfta fram och tydliggöra hur FRIIs medlemmar arbetar för att säkerställa intern kontroll samt en god kvalitet i

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Förslag till FRIIs årsmöte 2013 bilaga 1, 14 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att bidra till ett starkt och långsiktigt förtroende för givande

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen

Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Policy dokumenthantering [Övergripande intern dokumenthantering] [2010-11-29] [Skå IK & Bygdegård] Föreningsstyrelsen Intern dokumenthantering i Skå IK & Bygdegård Någon offentlighetsregel för idrottsföreningars

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer