nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor"

Transkript

1 ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik Alfn Rkö, x: Hln Ullniu F: Dick Gillbg SVEN-ERIK ADOLFSSON v, Sömbyggn Nyänkn m kp mnk Nä jg böj på Sömbyggn fö yg fm å n mmnf jg yln nk ill fnn n l gö m ch n l gö ny. Vi. A än ch infö nymigh lå ig väl gö mn hnl ckå m få m hl gniinn. Så illmmn m yln k vi ill vk ch b fm iklinjn fö Söm byggn m mn, kuninik ch pännn bfög, u fö gå in i 2010-l. Vi b in vä m kunfku, yggh ch nyänkn miig m vi pn vå ny pfil m ny fäg ch ny lgyp. Rul blv Sömbyggn m i g kn bkiv m mnk. (ä nn j ng) Omlgbil: Cl Mn, Sömbygggn äl hygä. F Dick Gillbg Gfik fm: Sui Dkp AB Tyck: Ekil Tycki AB, 2010 (Evnull k på pi i iningn ävling bl v pkiv vinn) Di bn ch in vg ä vå puk ch n jbb vi på gö å b m möjlig. Vi kp äfö n ny vlning m vi kll Bvic, m i mm pnl m iig. Skillnn v nyänkn gv pnln hl ny ch bkn ll. D h få ök nv jälvänig g fö i bn k bli å b m vi änk. Jg glä mig å männik uvckl ch yck jg vå ny bvicgniin, m bvä ch vå kunnvig i Bbuikn, gö. Vi infö nu n kpiv hyän m upplålfm kmbin m bnfmn ygghbn i n l v vå ny hu i kv Skppn. I n kpiv hyäföningn g bn lång ö inflyn på bn än i n vnlig hyän. Bå ygghbn ch kpiv hyä ä ny fö ch fö Söm ch k bli pännn få uvckl m illmmn m kun m fly in ä. Lä m på in 6 7. Vi bli m ch m kiv på vå wbb ch n p å hy vi u ll vå bä n vägn. Dä finn nyig infmin m i bn, m vå bmån, m hu vå byggpjk uvckl ch myck nn. Nä g ä uvckl Min Si m ännu fl nyig funkin. Fö h b high på wbbn bhöv b uppkppling ch nä. Vi vi kull kmm igång m bbnbygg fö å n mn y fk käpp i hjuln fö. Käppn håll vi på u ch jg vi kn n bygg inm n nä fmi. D nlk jul ch m juln kmm umgäng m fmilj ch vänn. D finn vä i känk m m in h n fmilj ll nä vänn n mnk i juli. En lin g m ln, hj ll n illönkn m g jul kn äck fö g n nm mmännik n kön känl inmb. Tänk på vn ch h m mnkn i juln! O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

3 Ävn m jg ä välig nöj m ll å yck jg ä vikig fyll i bnkän ch lämn in n, äg Kin Bgn. Dg yck ill m i bn En föbäing h gnmfö m hjälp v hygän ynpunk i fö bnkän, fö vå å n. Och nu ä g ign. Fm ill 13 cmb kn u fyll i fmulä, ch få chn på n fi månhy. D ä ju fö vå gn kull vi fyll i n, fm hjälp Sömbyggn bli n bä hyvä, äg Kin Bgn, m b på Skmkgn 10. Sål hu Hn h lgi ig n i ffn m bnkän fmfö ig ch bä hn ch mkn, Bng-Gön, h b i Sömbyggn n Då ål i hu ch fly fö in i n lägnh på Bglin. Vi iv b, mn kän f g vi kn nähn ill nun. Hä h vi åju ch k m gå unfö kökfön, äg hn. B vic I vå fly hi ill Ö Råhubg, ch umlägnhn blv nynv. Vi h få å b! Och bvän ä ju fnik, vilkn vic mn få, yck Kin Bgn. Å bnkä kn fyll i ch lämn in ill Sömbyggn fån 8 nvmb ill 13 cmb. Dn ä inl i x mån m övkifn Svic, Sköl, Bnn, Tyggh ch ivl, Nyinfly, ch Övig. Un vj ubik finn påånn m hy gän kn inämm i, ill hög ll läg g på n kl fån 1 5. D finn ckå n l j- ch nj-fåg. Tl ä 35 fåg. A fyll i n hä ä kl på någ minu. D ä ingn blning, äg Kin Bgn, mn hn ky i in v. Nä ll v ill bnkän kmmi in gö n nly v v m fung b, ch v hy gän in ä nöj m. Uifån gnmfö föbäing ch ågä inm bö mån. Fl föbäing Hä följ någ xmpl på föbäing m gj uifån ul v fö bnkän hön 2008, å 63 pcn v hygän lg: l Fån pil i å ä ny npnön Säppn m kö äningn i gmnmm uymmn. l Vi inflyning ch uflyning h ny uin fö lägnhbikning ch bväbök infö. l Föbä väug i Sk, på Bbgvägn ch på Ekvägn. Fl väp h infö i väugn på Kpbg i Söm. l Bä umhublyning på Råhubg, m få hunl ny lmp ch ny glyk vi lkpln. All l fån vin ch vn Sömbyggn ä n föbuk v l fö if v blg ll bgvämpumpnlägg ning. Fö håll n miljö blningn köp blg n gön l m illvk m vin- ch vnkf. Dömmn v h vå gn vin kf vk ch v jälvfööjn, äg v Svn- Eik Alfn. Vj å köp blg, illmmn m Söm lkl, 17,5 miljn gön kwh l. Blgn köp ll in l på n kninvik lbön N Pl. D ligg i vå gi g fö g mink vå miljö påvkn gnm välj miljövänlig lniv, äg Svn- Eik Alfn. Av mm käl h blgn inv i bgvämknik fö uppvämning v in figh. Bgvämpump h ucciv lj pnnn, n i ljvämcnln på Råhubg vvckl Vi vill in l fil bänln fm ök gn kyn på klimföäningn. In hll h pnn m läpp u ökg i vå bmån. Däfö känn b vi h äll m ill miljö vänlig ym, fökl Svn-Eik Alfn. Fk gön l Gön l ä bnämningn på l m ä puc v fönyb ngikäll, vnkf, vinkf, bibänl ch lngi. Av 16 ninll miljö måln bö fy piiv v Gön l: n Bgän miljöpåvkn, gnm mink uläpp v växhug fån föbänning v fil bänln. n Fik luf, m mink lufföning fån föbänning v fil bänln ch bpbänln. n B nulig föuning, m mink lufföning fån föbänning v fil bänln, pukin v bibänln. n G bbygg miljö, m mink nvänning v änlig u (fil bänln m un). Käll Wikipi BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 3

4 Fm ill nyå pågå gjuningn v bnpln ill kv Skppn. I mj 2011 bäkn hl bngmmn ill ju våning hög hu å på pl. Nybyggn väx fm D ny lägnhn på Rö ä n inflyningkl. Smiig pågå bn m bnpln ill kv Skppn mi i Söm. All gå nlig bäkningn, äg Lnn Eikn, byggchf vi Sömbyggn. I pil 2010 böj bygg v x phu m lv lägnh på Mynmå på Rö. Nu fäigäll inningn i lägnhn, m kkl bum, kök i vi ch pkglv i ummn. I böjn v fbui 2011 fly fö hygän in i in ny hm. Lägnhn h vå ill fy um ch kök ch bum. Smlig ä i mkpln ch h n gn vkil upl, ch inill nén finn föå. Hun ä bygg nlig pincipn fö pivhu ch ä myck nginål m xmplvi jck vägg. I lägnhn finn vnbun glvväm ch vnilinym m hög åvinningg. Aflingn ch pläning gö nu. Tägåbn få vi vän m ill vån, äg Lnn Eikn. Omfn pängning Bygg v ny kv Skppn pågå fö full. Un hön h vi n hl l pängning- ch mkbn. Fån N Bggn h mn päng ig i m n i bg. Sn lu v kb ig n hög byggkn mi i jälik hål ch g kv n ny pfil. Ef b m chkning ch pålning h gunplin ch hichk bygg. Fån min v nvmb ch fm ill åkif pågå gjuning v bnpln. Bning fö bgväm I lu v nvmb påböj bning fö bgvämnläggningn. I böjn v cmb bäkn gjuning v vägg ch pl kmm igång. Fö bjälklg, m ugö gunn ill glv, böj bygg i min v cmb. Däf pågå gjuning v bjälklg ch vägg, våning fö våning, fm ill mj Då kn mn hl bngmmn v l ju våning hög hu, äg Lnn Eikn. Två pkingpln I bn bygg vå pkingpln. Hu läng N Bggn bli, fån gån, fm våning hög. Hu läng N Klvgn bli våning ch få buiklkl m gn. Tl bli 61 lägnh i kv Skppn. T v m ä i mkpln ch ligg m gån, m gn ingång ch upl. Smlig ppuppgång få hi. Lägnhn kmm h mlln ch fy um, kök, bum ch blkng ll upl. Bummn uu m vämkin ch kuml. 22 v lägnhn bygg m ygghbn nlig äkil kv ch nm fö äk h, illgängligh ch gmnmm y. Lägnhn kmm h, vå, ll vå ch hlv um, m kök ch bum. D h ckå blkng ll upl ch gmnm väug. Tygghbn kmm upplå i fm v kpiv hyä, vilk g hygän inflyn öv i bn. Lägnhn i kv Skppn bäkn v inflyningkl i böjn v Fägn nä i u Nä byggpjk n i böjn v D ä cnl kv Fäg n på Olvägn ch N Bggn m bygg u m 21 ny lägnh. I kv finn i g 19 lägnh, Linx ch Symblg. Hu få ylig våning ch ppuppgångn uu m hi. D 21 ny lägnhn få vå ill fy um, kök, bum ch blkng. D kmm upplå i fm v k piv hyä m g hygän inflyn öv i bn. Ävn lägnh bäkn v inflyningkl i böjn v BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

5 Bkip fö mök hökväll p y k l g i Du l pnlig lkp Mi Tönblm Mi Tönblm h iig kivi böck m l ig jälv hä ä n fö m l n. Dn ik ig in b ill chf, un ill ll m ä in v hu mn nå mål, kl vå ml m m. M hjälp v gn fnh, mång xmpl ch hum vi Mi Tönblm hu vi ll kn bli bä l. m n Hög än ll himl Lui Bij f Gnnä D ä nyåfn 1999 ch x nä vänn ml fö fi in ny millnni. D kål i chmpgn ch i u öv Sckhlm m xpl i fyvki l h böj, full v möjligh. Vi få följ pnn i vg ch f. S hänl m m på Ann Linh ch Wl T Cn fll kmm på lik ä påvk m. Bkn ä n fö ln i n ilgi. D ä n vm bk m vänkp, kälk ch lin ä välhänln finn i bkgunn. BOKA STÖTEN I SÄLEN, 10-40% RABATT Sömbyggn h gläjn bju ig m hygä, ill Säln bä bck ill myck fömånlig pi: 40% b på lgi v.2, % b på lgi v.3-6, % b i ävnyb Vufjäll 10% b på khy ch kfi 10% b på piv- ch guppkikl 10% b på ll bnkivi 20% b vi hy v kipk (bn 0-15 å) h Ki Skib i Sön. k i m i n l m n Tunkön Kiin Oln Kiin Oln bu 2009 m Akung, ch nu ä uppföljn Tunkön hä. E äl päp hi kjun i in lägnh. D vk m m mnnn h gi liv v in huu ch äf kjui ig jälv. Mn ll ä in m u. Vi få följ Fik Bgmn ch hnn kllg nä ig n fll, ch ll bli m kmplic än kunn n. En bk äcklä! Välkivn ch pännn. u n g m b k Uäk mn vill bli li älk Jhnn Thyll Uäk... ä Jhnn j bk. Hn bu n 2003 m bkn I k ly jänn. Dn ny bkn hnl m N Jnn, n 17-åing m bkiv ig jälv m lll übvnlig, ingn lng, ing mif. Hn hmn i pblm nä hn bli li fö in v in bä vän pjkvän Jck, ch å finn ju Sff i mgivningn... På köp kn mn lä ig li ny nik påk! Bk in ki innn n 1/12-10 å håll u ävn 20% b på linnpk (ängklä, hnuk, vål ch hmp) m 20% b på vä v ug. Bök vå hmi ch vilk bn m p ig bä! Uppg k Sömbyggn fö håll bn. Bk på fn Ebjun gäll Sömbyggn hygä. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 5

6 S in fö bn i ny fm In v nä Sömbyggn bjö in ill n minimä m kpiv hyä ch ygghbn. Lögn 13 nvmb km cik 200 pn fö få infmin, äll fåg, ch på iningn. En l v ny kv Skppn kmm bygg m ygghbn m kpiv hyä. Såväl bnfmn m hyfmn ä ny fö Söm. Däfö ä vikig pn ch infm m v hä innbä ch hu fung, äg Svn-Eik Alfn, v Sömbyggn. Vi vill ckå väck in fö bn, m ä ygg ch bkväm m g möjligh ill gmnkp ch g inflyn. Söm v bök Målguppn fö ygghbn ä 70+, vilk innbä någn i huhåll k v min 70 å. Inbjun ill minimän gick äfö u ill mlig huhåll i Söm ä någn ä fö 1942 ll iig. Nä ön ill Bbuikn öppn klckn i på lögfömign fyll lkln på någ minu. Däf följ n i öm v bök. Mång m i g b i gn hu, mn ckå bn i lägnh, vi in v kff ig infmin m ny bnlniv. D m h båm b v vå inn, inkluiv kff ch löggi i Bbuikn, på n hlvimm. Mn fl g li lugn ch p på unn ig n pun m g vänn ch gml bkn. Välkmn nggmng På n n inn, fmfö n pkkäm, infm v Svn-Eik Alfn m hyfmn kpiv hyä ch m ygghbn. Vi välkmn å mång m möjlig v m ch uvckl ljn i bn. Fyll i n innmäln ill n kpiv hyäföningn, uppmn hn bökn. Hn fökl ckå kpiv hyä ä mllning mlln hyä ch bä. D innbä bln nn Sömbyggn f kmm äg hu ch hy u ill n föning, m i in u hy u ill in mlmm. Knn fö hygän bå v l. En mlmvgif ill föningn, n in, ch n löpn månhyn. Föningn blu m nivån på inn, m i in u påvk månhyn. I pkikn ä inn lån ill föningn ch ill Sömbyggn finniing v hu. I äll fö bl än ill bnkn gå bpingn illbk ill hygän i fm v läg månhy. Hu fung m vägingn Vi h få mång innmälning ill n kpiv hyäföningn, S Lcbnn, cpini i Bbuikn. Sx fö öppningg v fö bökn på pl, ch in höll i ig un hl minimän. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

7 V yck u f infminn u fick? Ani Sunbg: Jg vill v m m hyfmn kpiv hyä, ch känn m kull kunn v inn fö fmin. Mn lägnhn vk bli gnk må. I g b jg i um ch kök på 104 kvm på N Kykgn. Kin Oln: Infminn v b. Jg b jälv i hu i Söm ch böj fun på fly. Mn jg ä vn h min ägå ch min k, å ä n lång pc. Tygghbn känn in kull ännu, mn v b få infmin m kpiv hyä. Tygghbn h bln nn gmnm vgum, ch n väb ä mn kn äff ch n fik mn mn vä, bä v Svn-Eik Alfn fö bökn på Sömbyggn minimä. nä mn fly ch lämn föningn, un n mnlig bök. Inn ä n äk plcing, jämföb m h pngn på bnkn. Mnnn få gn illbk in in plu än i fm v läg hy, ch hn vk nöj m v. En gn, ygg nh På minimän n in ik ll blick m n bilkäm ä byggchf Lnn Eikn vi ch fökl plnlöningn fö ygghbn ch 22 lägnh n, m bå v um, vå um ll 2,5 um ch kök. Hu bli n gn nh i kv, ä b bn h illä. D hög äkhkvn innbä ckå bli pinkl ch bnvn i lägnhn, bä hn bln nn. Dnni Mgnun: Jg ch min fu b i vill i Häll, ch vi böj fun på n lägnh i n. Kncp fö kpiv hyä vk vlig ch b. Upplägg fö föningn ch knn ä ympik, ch g möjligh jälv v m ch påvk. Sn v jg in m öppn löningn i hu kmm p. L-Olf ch In Libg: D ä fin iniiiv m ygghbn, ävn m känn lång i fö. Säkil fö nmån ä b m gmnmm yn. Vi h hu på Älgö, mn ulu in n hä bnfmn. All b på häln. Dum h Skppn fnik läg m nä ill ll. Byggchf Lnn Eikn vi ch fökl plnlöning ch iningn på lägnhn. Slvig Gin-Eicn ch Th Eicn: D v inn iningn på hu, ch få infmin m v kpiv hyä ä. Fågn ä hu mn k kmm övn m ll blu i föningn, ch hu knn fö in ch hy kmm u. Plnn fö väugn ch miljöinn v b. Mn fö m h 85 kvm på Vä Klvgn känn lägnhn må. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 7

8 Ålmn m håll ig på bnn En un på glfbnn illmmn m g vänn k lli vlu m kff ch bull. J, ä höjpunkn på vckn, äg Cl Mn, 102 å, ch Sömbyggn äl hygä. Mång ä glfg fö Cl Mn. Så ckå nn vck hög i lu v pmb, nä Bpl äff hnm på Söm Glfklubb. Mn ju i g h övig fm i glfgäng ing åbu. Någ v klig ch n kull åk b. Mn vi pl väl någ hål nä vi änå ä hä, fölå Cl Mn. 102-åig Cl Mn på lmppn ä n välkän pfil, bå på glfbnn ch i Söm guliv. Sm invig i glfn väl fung vi m m ällkp nä hn pl, ch nä hn u iväg på lmppn öv bnn föök vi häng m å g gå. På ulgpln yck hn n n pg i mkn ch plc blln på n. Hn äll ig fmfö blln m lä böj knän, u öv bnn, höj klubbn ch gö n pvving. Sn klipp hn ill. Jg h li vå v blln vägn å ä b v fl m hjälp å, äg hn. All vi mö vink ch hj, n l pplå ch p B, Cll! Hn ä n välkän pfil, bå hä på glfbnn ch i Söm guliv. Fiffig fn Hn h b i mm lägnh på Subunngn 1F i 35 å. Tppn upp ill j våningn bli fö m fy våning, fån ggpln. Hä h hn n någ å illbk bå biln ch ylig n livn mp. Dn ä å b h inn i n. Jg mig fm m n övll, bå umhu ch inn i ffän, bä Cl Mn. Tiig i vå blv hn änkmn, nä huun Bigi blv hig juk ch gick b. Vi g känn ikig ung, mn in ll. I g känn jg mig gl ch på välig b humö. Jg ä fövån öv jg h kl hä å p b. Jg må ng v välig k, äg hn. Väx upp på ln Minn ä hll ing fl på. Hn fö på Tjön 1908 ch väx upp på n bngå. Hn minn ylig v hn m häpn fyåing lä ig v ff, m ål ägg. Hn pck äggn i lå m fk m bå ill Göbg. Nä ägg gick ön g hn b å hä, äg hn ln ch vi hu åk n i upn. Själv böj hn älj ymkin i Göbg på 1920-l. Mn n ubil hn ig ill möblnick ch b m på Gövkn i 23 å. Nä n välkig bö u, 1939, v hn 31 å ch kigplc vi kvlli i Sköv. D k minn ä nä ykn unfö Blking. Vi v i kll m klän på ch kbinn i hnn. Då kän nä. Sn p bä I min på 1960-l v b m fö hnm ch huun ill Sk, ä hn fick jän m vkmä på byggfög gick hn m 67-åing i pnin, mn fun fick jän i cpinn på Söm l. Då kän vi p bä b i n. Vi fick lägnhn på Subunngn ch iv fån fö un, bä Cl Mn. Sm nyblivn pninä ägn hn ig å nick på mmugn i Kbl. En bkn bjö in hnm ill n kivig på glfbnn x inill, ch på n vägn ä. Gill lä D g hn in pl glf hn n u på n ch gö änn, ll lä ck, gän Läckbg ch ä. H jg vi inn n g å må jg blu u nä g. Jg kn in i inn, äg hn. Migmn lv fån jukhukök vj fmig, mn övig måli kö hn jälv. Säning ch vä få hn hjälp m. På kvälln jg på v, gå lig ch lägg mig fö lv, lv. Sn v jg ill ni på mgnn. Bä gn i vckn ä mångn. Så läng ängn v, fån pil ill kb, mi hn lig n glfun m vännn. I g by glfn ll fö mig. Så f n kmm igång ign å ä jg m, äg Cl Mn ch höj klubbn. 8 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

9 I g by glfn ll fö mig. Så f n kmm igång ign å ä jg m BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 9

10 Hvuikn ä bä. Jg vi kmm i myck häu på blkngn Flyn gick ill ömbn Lif ch Minn Niln h fun på li m cnl läg, ch plölig blv ömlägnhn lig. En lig pmbig gick flyl fån Råhubg ill Subunngn. D ä myck b m n fly. Mn n hä gångn h vi nli n flyfim å vi lipp ung lyfn, äg Lif. D n vckn h öj i in föå, k m, g b n hl l ch p növänig. D h pck n k i öv 40 flykng, xili ch klä i 15 pläck. D ä ju in klk v mn ml på ig. Dum ä möbl ill um ch kök m kö fån lägnhn på Timmmnvägn 17, m lämn f 14 å. D ä fin nu häupp ch vi h iv jäb. Mn jg böj få li vå gå i bckn, äg Minn. Möblingnk Nu ull Niln hm n ill Subunngn 1H, ä bx upp ill j våningn. D hä gubbn h vi m fö. D ä in ålig, äg Lif ch klpp m flykln nä bä in n l v bkhylln i vgumm. Finvin k jg h hä. Dn köp jg nä jg v 18 å, bä Minn ch öppn n luck i bkhylln. Hn ig mking i flyök ch un hu k få pl m ll. Hlln ä ch fin, mn h mång ö m gö n vå möbl. Vgumm ä li min än fö, å kn bli vå få pl m mlmöbln. Mn ä änå vå ömlägnh. D känn hl fnik, äg Minn. Hvuikn ä bä. Jg vi kmm i myck häu på blkngn, illlägg Lif. Fö i kön D bä hu gick ill n ä gn nä kän m vnn hög vinn. Vj vck un p å i h vi inn på Sömbyggn hmi fö bvk lig lägnh. Säkil på Subunngn, ä h bkn. Vi yck v lugn ch fin må mi i n, äg Minn. Plölig hän. Lif minn v n 11 ugui, nä hn åg n umlägnh på Subunngn 1H v lig. D v i nmälninggn å jg fyll i n innmäln ik. Fö äkh kull gick vi ik n ill Bbuikn fö knll n h kmmi fm, bä hn. M in päng fö i u. Minn böj hpp på ll bä. Tänk m ä n ä gvllägn hn m uik öv vn, jg. Och v! Bvän på bök Enlig uinn h Sömbyggn gö bvän hmbök h ll nyinfly. Bvän Rnny Jhnn bök Lif ch Minn någn vck f flyn, nä h kmmi i ning i in ny lägnh. Vi kän hnm n iig. D v b äff ch ämm v läg, yck Minn. Bln nn fick infmin m gl ch uin fö pphu, föån, väugn, miljöhu ch m pkingmöjligh. 10 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

11 All h gå å nbb ch miig i n hä flyn, fån vi hi vå ny lägnh ch hl vägn hi. Myck ck v Kl i Bbuikn ch vå hl uvän bvä, äg Minn ch Lif Niln. Hn gick ckå m ch vi un i väugn, föå ch cyklumm, bä Lif. Dn läckn knn i kök v n ågä. Tillmmn m bvän h ckå kmmi fm ill n löning fö bumm. Vi k b bk ch ä in n uchkbin ch n vämkin. Mn bli li ång å vi få köp min vääll, fökl Minn. Mn fö k bumm mål m, ch i vgumm bli ny p. F hmkänln, n ä n på pl. Vi iv å b hä, ch å ä gångvån ill ll, äg Lif. Jäb få infmin m ll pkik, yck Lif ch Minn, m fick bök v bvän Rnny Jhnn någn vck f flyn. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 11

12 E kliv in ill mkik I n lill ffän vän himmlk mk fån nä ch fjän. B kliv in fån Ö Klvgn. Jg buk äg ä n gibuik fö vuxn, äg Kin Snn, m äg ch iv E Klv In. Dn gmmlg öklckn pling gl vj gång kunn gå in ch u. Un killknn b ikn u ig. Bkm vj finn n hii. Mn mn pvmk bä hn vifån n kmm, hu n ä gj ch ibln n illhön nk. Dn hä fnk ä gj på gmjölk ch p pfk ill klju ch vi vin, äg hn ch äck fm n bi v En å längn (L puy fu). Dl mkupplvln Dn pnk n Mn Enb, m ckå kll Mulånn bn, illvk fö hn v n 83-åig illvk i Avil, ch vnju m föl illmmn m hnung ch vin. Sx inill ligg n fån Azn (Ilh Bnc) m ä myck mkik ch miig mil. Dn hä h blivi n fvi h min kun. Mn å ä n ckå n fölg ill vå gvé, bä Kin Snn ch hyvl v n bi glg Guyé fån Schwiz. En gång i vckn bäll hn hm v in lvnö. Uöv f imn v vällg vnk ch upik lik, hn ckå lli hm någn ny. D ä mgik ögnblick, nä jg illmmn m n kun mk på n fö fö gångn. Mn l n upplvl. Buikömmn blv ylig Nu i nvmb ä pci å n Kin Snn öppn in buik. Hn h l f lämplig lkl i ungfä å nä hn gick föbi Sömbyggn hu ch åg n chmig lill lkln lig. Min öm m n buik blv plölig ylig. Jg bäm mig ik, bä hn. Hn lämn i yk m fökllä f 30 å, ch illmmn m mbn lämn hn ävn Ou fö åvän ill n Bhulän. Dn lill buiklkln lig ch min öm blv plölig ylig. Jg bäm mig ik, bä Kin Snn. Gnm i ffäkncp m pcilv ill högklig kvli få hn nu lv u pinn fö liv g. På hylln finn bln nn näpuc mml fån K, lik likknäckbö fån Gänn, i lövik ch kffbön fån Inin, Bilin ch Afik. På bällning gö hn ävn bick ill kl ch likkg m pn ch julklpp. Fö juln blv julkgn å ppulä gn in äck ill. D v å vän ch välig lig. Jg hä på nän ch gj julkg, äg Kin Snn ch k. 12 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

13 fåg vän H u fåg king i bn? Skiv ill på Sömbyggn! An ä: Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm. Mäk kuv Fåg vän E-p: ZTV ä v Vi Expl I Sömbyggn bubu v v-knl h Vi Expl ZTV. Vi Expl vill v knln m g in pänning, ävny ch ffyll upplvl u vklighn. I pgmubu finn bln nn kumnäfilm, vilmkxpiin, vnkp ch i m fik, nbb bil ch mkin. Må jg h n hmföäking? FRÅGA: Jg ch min fmilj h ny fly in i n lägnh h. Må jg h n hm föäking? SVAR: Du kn bli nvig fö k m u ll någn v in vänn k på lägnhn, äfö nm vi ll vå hy gä ckn hmföäking. Hu flnmäl jg unfö öppin? FRÅGA: Finn någ ä gö n flnmäln un bhöv ing ill? Ibln v b kunn flnmäl ävn unfö öppi. Finn bkp fö ännu n növin? Fåg: Fö vinn blv ju n ikig vgvin m m v nö, ill gläj fö mång mn äll ckå ill m n hl l hin. D v vå ig fm åväl ill f m m bil. Hu Sömbyggn bkp u infö n hä vinn? Sv: Sm lli infö vinn h vi ll uuning ch mkin i ning. Vi h ckå köp in m l än vi buk, fm pblm i vin v l g lu. I vnlig fll h vi in å myck nö, å nökning ä gnlign gnk vnlig. Mn fö vinn fick vi lägg n hö myck bi ch png på hn mäng nö, m um föll un lång i. Vi fick ill ch m hy in npnö m fk b nön. M fnhn fån fö vinn kn mn äg vi ä m b på övkning. SVAR: Jvi, u kn lgg in m i lön på vå hmi Gå ill bn jän ch n vi ill flnmäln å få in bvä fl ik ill in lfn. D gå ckå b flnmäl vi -p: Glöm in uppg nmn,, v m ä fl ch m vi få nvän huvunyckl. Ä fö ill kvn m gäll vi innmäln? FRÅGA: Jg ä inn på hmi ch lägg in innmäln på lig lägnh fm jg vill by ill n min lägnh. Ä n m v j fö m få lägnhn? SVAR: Nj, u kn v j fm ill min n gn m ä i vum. D ä lli n m gj innmäln ch m h fl köpäng, n päng p g m mn vi gi h, m i fö hn bli bjun lägnhn. Tck n nj fä vi m nä ch å vi. Ibln få vi fågn hu någn kn h å mång päng. Vi h hygä m b välig läng h ch ll vå hygä få päng p g n n knk kivi. 13

14 Bky k u m gö hunnkung bn kä n n uppk böj vi ç mä nu h ömbyggn äkn ing illäggpl fö kbå n fö pi ppp i ig övflö ölänk fu vå i kln vi pi fö kgbök i mugghng känämn fö mn bl vi fö få öm bn hä bli ä h knk bån på biln kn gå på ln illl lägg kö i pnnn Ç illhö ln kunglig äln 7 4 g vinky vmä l yckn k h i mn 6 n n- k k ffi lm pucn k ömbyggn bn kunn änn j ufäk nuim luigku 5 10 k ä ç bli f än ing fä l hä f ig m ui k mäl 8 ä ikig hl l 2 h vi knk i llmmn m jhn blu n m vin fö ivl vck ik vill jäg j h i kgn kipng välig lö ig nö Ç Ç ç ä öpp å hö gill väl lv flli ill fög kn vågig jö v vil ju nöj på jimmy upin illfäll bå m fö fån öm ill kön lig gum m ö k mn i fn ävn ibln väx l vi pän äg mn blln ä l m h m ä på pl 12 ipln i biln ç k b 11 ykfyg hö myggn mkn ing böj vi knix finn ill kn m mn n ä mklö käf 3 1 pnnn ç lön fö i mn k blgupp fö kigik kvinn 9 hj ulm i fmå - n kubb vnk k b Skick in löningn ill Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm. Du kn ckå lämn in n i Bbuikn bvlå (i ggpn vi mpn böjn). Sn 31 m 2011 vill vi h in i v. Dn fö öppn ä löningn vinn n mig fö vå pn, i följn vinn vå il v. Nmn A ch p 14 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

15 vig välg up m hålli fi ciy-iplm jpnk bn ing i vi gunn m liv böjn vnk k b i gi ill vinnn! w Vi gningn v ä löning på Bky i numm 1/2010 gick vinn ill följn hygä: w Mjbi Lhim, Mgän 5, vnn n mig fö vå pn. w Följn vnn vå il v: Ing Pn, Subunngn 1E Gunn Kln, N Hmngn 7A Mnik Bink, Subunngn 1B Mi-Lui Alfn, Subunngn 16C Bi-Mi Hilmn, Hign 24A Elly Oln, Fikhlvägn 24B Ain Hnn, Symngän 4 Sv Simnn, N Hmngn 7B Mg Jhnn, Mgän 5 Ann Ann, Olvägn 9A vig väl ig ögupp hl n kl gö n l i nm kyg yp v pu ing b» gläj y l ö h ä k h v m gå m by m n Ç kl vi film äk gj un f c k b k n 3 hyli ä j u j kälkmö på lägg få n n m invän nn m nin i å h ä läng äppl 9 m b u k glik kung n mn i m finn må ng i n pin i n ml illå n välig bli kä uv cpi b å ng lägg hä finn ng ligg fn km m Ç xk juig ä Ç vig på ç k un ik må ju på gän- ç ckyg n mn i å - gän h v ç g kl m vi k givn in g 1 öm vi 2 n i väln l äl kv kn mn j äff l l lä i n n lå n kn vi ligin bli v h ingn n äff ä n kffbön ily b kn u på ö m- g n n buk fölgn u m i m g å lig vn 8 m å kn k m uppk glfyg k kvinn ilm hlig känk ä ällyn i n h m n n Löning ill fö num ky. Ç ö m pnligh bä på v gnnln n g killn kln ö b g i iig mgn ä vi vi g k k kç 4 u l u k j på humö 5 n ick v m gå på öm l b g ick y Ç p gipn ukik höj i ib- bgä nuklin- k y bjä» n n vå y n gm li g l l ng y m- häll känläg häng kiv 6 h u yckkäl u k u w Vi gningn i ävlingn Bl hyn i i uföll vinn nlig följn: G Ein, Skmkgn 34, vnn n hl månhy. Lnn Oln, N Bggn 4A, vnn n hlv månhy ch Ing Hnn, N Bg gn 4A, vnn n fjäl månhy. kä n n jä g f k ln ö å m vi bu m in j u f ip bpl! H u önkpg u vill i Bpl? Ell finn någ lig u ch in gnn gö illmmn m n kn inpi v? Bä fö på Bpl! Mjl ill ll kiv ill Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm bjun Följ m ill Snfj! Söng n 6 fbui klckn 13 lämn vi kjn i Söm fö y kn m Sn fj. Un n gång h u möjligh fåg ch iku k king Di bn m. I Snfj h vi cik n imm upphåll fö n åk hmå ign. Vi ä å i Söm klckn 19. Omb v lunchbuffé m yck ill mn. Sm hygä bl Du 170 kn p vuxn pn m 80 kn p pn (4 16 å). Sömbyggn å fö n l v bilj- ch mknn. Ebjun gäll n fö hygä bn i Sömbyggn. Vi hpp u vill följ m på n ch i å fll vill vi u bk bilj gnm ningn mjl ch uppg fö- ch fnmn, lfnnumm, fölå m u ä hygä h Sömbyggn. Du kn ckå ing ik ill Eiv Kln, lfn Bkningn må gö n n 20 jnui Blningn k ik v ig h Cl Lin n 2 fbui Vi h bgän nl pl, vän äfö in m bk. Välkmn! Dn 6 fbui gå bån ill Snfj, ch vi hpp mång v vå hygä vill föj m. w All hygä i Sömbyggn figh l umik i gningn v hl, hlv ll fjäl månhy i mbn m vj ugivning v Bpl. Mn ä b hygä m bl in hy i i vj mån m h chn vinn. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I vå knk AB Sömbyggn Vä Klvgn 9 A STRÖMSTAD Tl: Fx: Bnkgi: Öppi Bbuik: Mång fg kl Tlfni Mång fg kl , Vi ku fl ll ulåning övig i: Ring Bvä i bkp Vi öning fån gnn: Ring Scui Söningju

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Alla Hushåll och Företag i Piteå och Älvsbyn Årgång 3 Företagsannonser annons@norrbotten.com GRATIS Köp & Sälj -> pitea.annonsportal.

Alla Hushåll och Företag i Piteå och Älvsbyn Årgång 3 Företagsannonser annons@norrbotten.com GRATIS Köp & Sälj -> pitea.annonsportal. EVICE & JÄNE ÄLVBYN GI Köp & älj sid 4 Läs mer på sidan 5 pitea.annonsportal.com Vecka 3 - orsdag 17 januari 013 K Ö K U B Y E L U C K O E N O V E I N G N Y K Ö K U B Y E L U C K O E N O V E I N G N Y

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer