nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor"

Transkript

1 ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik Alfn Rkö, x: Hln Ullniu F: Dick Gillbg SVEN-ERIK ADOLFSSON v, Sömbyggn Nyänkn m kp mnk Nä jg böj på Sömbyggn fö yg fm å n mmnf jg yln nk ill fnn n l gö m ch n l gö ny. Vi. A än ch infö nymigh lå ig väl gö mn hnl ckå m få m hl gniinn. Så illmmn m yln k vi ill vk ch b fm iklinjn fö Söm byggn m mn, kuninik ch pännn bfög, u fö gå in i 2010-l. Vi b in vä m kunfku, yggh ch nyänkn miig m vi pn vå ny pfil m ny fäg ch ny lgyp. Rul blv Sömbyggn m i g kn bkiv m mnk. (ä nn j ng) Omlgbil: Cl Mn, Sömbygggn äl hygä. F Dick Gillbg Gfik fm: Sui Dkp AB Tyck: Ekil Tycki AB, 2010 (Evnull k på pi i iningn ävling bl v pkiv vinn) Di bn ch in vg ä vå puk ch n jbb vi på gö å b m möjlig. Vi kp äfö n ny vlning m vi kll Bvic, m i mm pnl m iig. Skillnn v nyänkn gv pnln hl ny ch bkn ll. D h få ök nv jälvänig g fö i bn k bli å b m vi änk. Jg glä mig å männik uvckl ch yck jg vå ny bvicgniin, m bvä ch vå kunnvig i Bbuikn, gö. Vi infö nu n kpiv hyän m upplålfm kmbin m bnfmn ygghbn i n l v vå ny hu i kv Skppn. I n kpiv hyäföningn g bn lång ö inflyn på bn än i n vnlig hyän. Bå ygghbn ch kpiv hyä ä ny fö ch fö Söm ch k bli pännn få uvckl m illmmn m kun m fly in ä. Lä m på in 6 7. Vi bli m ch m kiv på vå wbb ch n p å hy vi u ll vå bä n vägn. Dä finn nyig infmin m i bn, m vå bmån, m hu vå byggpjk uvckl ch myck nn. Nä g ä uvckl Min Si m ännu fl nyig funkin. Fö h b high på wbbn bhöv b uppkppling ch nä. Vi vi kull kmm igång m bbnbygg fö å n mn y fk käpp i hjuln fö. Käppn håll vi på u ch jg vi kn n bygg inm n nä fmi. D nlk jul ch m juln kmm umgäng m fmilj ch vänn. D finn vä i känk m m in h n fmilj ll nä vänn n mnk i juli. En lin g m ln, hj ll n illönkn m g jul kn äck fö g n nm mmännik n kön känl inmb. Tänk på vn ch h m mnkn i juln! O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

3 Ävn m jg ä välig nöj m ll å yck jg ä vikig fyll i bnkän ch lämn in n, äg Kin Bgn. Dg yck ill m i bn En föbäing h gnmfö m hjälp v hygän ynpunk i fö bnkän, fö vå å n. Och nu ä g ign. Fm ill 13 cmb kn u fyll i fmulä, ch få chn på n fi månhy. D ä ju fö vå gn kull vi fyll i n, fm hjälp Sömbyggn bli n bä hyvä, äg Kin Bgn, m b på Skmkgn 10. Sål hu Hn h lgi ig n i ffn m bnkän fmfö ig ch bä hn ch mkn, Bng-Gön, h b i Sömbyggn n Då ål i hu ch fly fö in i n lägnh på Bglin. Vi iv b, mn kän f g vi kn nähn ill nun. Hä h vi åju ch k m gå unfö kökfön, äg hn. B vic I vå fly hi ill Ö Råhubg, ch umlägnhn blv nynv. Vi h få å b! Och bvän ä ju fnik, vilkn vic mn få, yck Kin Bgn. Å bnkä kn fyll i ch lämn in ill Sömbyggn fån 8 nvmb ill 13 cmb. Dn ä inl i x mån m övkifn Svic, Sköl, Bnn, Tyggh ch ivl, Nyinfly, ch Övig. Un vj ubik finn påånn m hy gän kn inämm i, ill hög ll läg g på n kl fån 1 5. D finn ckå n l j- ch nj-fåg. Tl ä 35 fåg. A fyll i n hä ä kl på någ minu. D ä ingn blning, äg Kin Bgn, mn hn ky i in v. Nä ll v ill bnkän kmmi in gö n nly v v m fung b, ch v hy gän in ä nöj m. Uifån gnmfö föbäing ch ågä inm bö mån. Fl föbäing Hä följ någ xmpl på föbäing m gj uifån ul v fö bnkän hön 2008, å 63 pcn v hygän lg: l Fån pil i å ä ny npnön Säppn m kö äningn i gmnmm uymmn. l Vi inflyning ch uflyning h ny uin fö lägnhbikning ch bväbök infö. l Föbä väug i Sk, på Bbgvägn ch på Ekvägn. Fl väp h infö i väugn på Kpbg i Söm. l Bä umhublyning på Råhubg, m få hunl ny lmp ch ny glyk vi lkpln. All l fån vin ch vn Sömbyggn ä n föbuk v l fö if v blg ll bgvämpumpnlägg ning. Fö håll n miljö blningn köp blg n gön l m illvk m vin- ch vnkf. Dömmn v h vå gn vin kf vk ch v jälvfööjn, äg v Svn- Eik Alfn. Vj å köp blg, illmmn m Söm lkl, 17,5 miljn gön kwh l. Blgn köp ll in l på n kninvik lbön N Pl. D ligg i vå gi g fö g mink vå miljö påvkn gnm välj miljövänlig lniv, äg Svn- Eik Alfn. Av mm käl h blgn inv i bgvämknik fö uppvämning v in figh. Bgvämpump h ucciv lj pnnn, n i ljvämcnln på Råhubg vvckl Vi vill in l fil bänln fm ök gn kyn på klimföäningn. In hll h pnn m läpp u ökg i vå bmån. Däfö känn b vi h äll m ill miljö vänlig ym, fökl Svn-Eik Alfn. Fk gön l Gön l ä bnämningn på l m ä puc v fönyb ngikäll, vnkf, vinkf, bibänl ch lngi. Av 16 ninll miljö måln bö fy piiv v Gön l: n Bgän miljöpåvkn, gnm mink uläpp v växhug fån föbänning v fil bänln. n Fik luf, m mink lufföning fån föbänning v fil bänln ch bpbänln. n B nulig föuning, m mink lufföning fån föbänning v fil bänln, pukin v bibänln. n G bbygg miljö, m mink nvänning v änlig u (fil bänln m un). Käll Wikipi BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 3

4 Fm ill nyå pågå gjuningn v bnpln ill kv Skppn. I mj 2011 bäkn hl bngmmn ill ju våning hög hu å på pl. Nybyggn väx fm D ny lägnhn på Rö ä n inflyningkl. Smiig pågå bn m bnpln ill kv Skppn mi i Söm. All gå nlig bäkningn, äg Lnn Eikn, byggchf vi Sömbyggn. I pil 2010 böj bygg v x phu m lv lägnh på Mynmå på Rö. Nu fäigäll inningn i lägnhn, m kkl bum, kök i vi ch pkglv i ummn. I böjn v fbui 2011 fly fö hygän in i in ny hm. Lägnhn h vå ill fy um ch kök ch bum. Smlig ä i mkpln ch h n gn vkil upl, ch inill nén finn föå. Hun ä bygg nlig pincipn fö pivhu ch ä myck nginål m xmplvi jck vägg. I lägnhn finn vnbun glvväm ch vnilinym m hög åvinningg. Aflingn ch pläning gö nu. Tägåbn få vi vän m ill vån, äg Lnn Eikn. Omfn pängning Bygg v ny kv Skppn pågå fö full. Un hön h vi n hl l pängning- ch mkbn. Fån N Bggn h mn päng ig i m n i bg. Sn lu v kb ig n hög byggkn mi i jälik hål ch g kv n ny pfil. Ef b m chkning ch pålning h gunplin ch hichk bygg. Fån min v nvmb ch fm ill åkif pågå gjuning v bnpln. Bning fö bgväm I lu v nvmb påböj bning fö bgvämnläggningn. I böjn v cmb bäkn gjuning v vägg ch pl kmm igång. Fö bjälklg, m ugö gunn ill glv, böj bygg i min v cmb. Däf pågå gjuning v bjälklg ch vägg, våning fö våning, fm ill mj Då kn mn hl bngmmn v l ju våning hög hu, äg Lnn Eikn. Två pkingpln I bn bygg vå pkingpln. Hu läng N Bggn bli, fån gån, fm våning hög. Hu läng N Klvgn bli våning ch få buiklkl m gn. Tl bli 61 lägnh i kv Skppn. T v m ä i mkpln ch ligg m gån, m gn ingång ch upl. Smlig ppuppgång få hi. Lägnhn kmm h mlln ch fy um, kök, bum ch blkng ll upl. Bummn uu m vämkin ch kuml. 22 v lägnhn bygg m ygghbn nlig äkil kv ch nm fö äk h, illgängligh ch gmnmm y. Lägnhn kmm h, vå, ll vå ch hlv um, m kök ch bum. D h ckå blkng ll upl ch gmnm väug. Tygghbn kmm upplå i fm v kpiv hyä, vilk g hygän inflyn öv i bn. Lägnhn i kv Skppn bäkn v inflyningkl i böjn v Fägn nä i u Nä byggpjk n i böjn v D ä cnl kv Fäg n på Olvägn ch N Bggn m bygg u m 21 ny lägnh. I kv finn i g 19 lägnh, Linx ch Symblg. Hu få ylig våning ch ppuppgångn uu m hi. D 21 ny lägnhn få vå ill fy um, kök, bum ch blkng. D kmm upplå i fm v k piv hyä m g hygän inflyn öv i bn. Ävn lägnh bäkn v inflyningkl i böjn v BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

5 Bkip fö mök hökväll p y k l g i Du l pnlig lkp Mi Tönblm Mi Tönblm h iig kivi böck m l ig jälv hä ä n fö m l n. Dn ik ig in b ill chf, un ill ll m ä in v hu mn nå mål, kl vå ml m m. M hjälp v gn fnh, mång xmpl ch hum vi Mi Tönblm hu vi ll kn bli bä l. m n Hög än ll himl Lui Bij f Gnnä D ä nyåfn 1999 ch x nä vänn ml fö fi in ny millnni. D kål i chmpgn ch i u öv Sckhlm m xpl i fyvki l h böj, full v möjligh. Vi få följ pnn i vg ch f. S hänl m m på Ann Linh ch Wl T Cn fll kmm på lik ä påvk m. Bkn ä n fö ln i n ilgi. D ä n vm bk m vänkp, kälk ch lin ä välhänln finn i bkgunn. BOKA STÖTEN I SÄLEN, 10-40% RABATT Sömbyggn h gläjn bju ig m hygä, ill Säln bä bck ill myck fömånlig pi: 40% b på lgi v.2, % b på lgi v.3-6, % b i ävnyb Vufjäll 10% b på khy ch kfi 10% b på piv- ch guppkikl 10% b på ll bnkivi 20% b vi hy v kipk (bn 0-15 å) h Ki Skib i Sön. k i m i n l m n Tunkön Kiin Oln Kiin Oln bu 2009 m Akung, ch nu ä uppföljn Tunkön hä. E äl päp hi kjun i in lägnh. D vk m m mnnn h gi liv v in huu ch äf kjui ig jälv. Mn ll ä in m u. Vi få följ Fik Bgmn ch hnn kllg nä ig n fll, ch ll bli m kmplic än kunn n. En bk äcklä! Välkivn ch pännn. u n g m b k Uäk mn vill bli li älk Jhnn Thyll Uäk... ä Jhnn j bk. Hn bu n 2003 m bkn I k ly jänn. Dn ny bkn hnl m N Jnn, n 17-åing m bkiv ig jälv m lll übvnlig, ingn lng, ing mif. Hn hmn i pblm nä hn bli li fö in v in bä vän pjkvän Jck, ch å finn ju Sff i mgivningn... På köp kn mn lä ig li ny nik påk! Bk in ki innn n 1/12-10 å håll u ävn 20% b på linnpk (ängklä, hnuk, vål ch hmp) m 20% b på vä v ug. Bök vå hmi ch vilk bn m p ig bä! Uppg k Sömbyggn fö håll bn. Bk på fn Ebjun gäll Sömbyggn hygä. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 5

6 S in fö bn i ny fm In v nä Sömbyggn bjö in ill n minimä m kpiv hyä ch ygghbn. Lögn 13 nvmb km cik 200 pn fö få infmin, äll fåg, ch på iningn. En l v ny kv Skppn kmm bygg m ygghbn m kpiv hyä. Såväl bnfmn m hyfmn ä ny fö Söm. Däfö ä vikig pn ch infm m v hä innbä ch hu fung, äg Svn-Eik Alfn, v Sömbyggn. Vi vill ckå väck in fö bn, m ä ygg ch bkväm m g möjligh ill gmnkp ch g inflyn. Söm v bök Målguppn fö ygghbn ä 70+, vilk innbä någn i huhåll k v min 70 å. Inbjun ill minimän gick äfö u ill mlig huhåll i Söm ä någn ä fö 1942 ll iig. Nä ön ill Bbuikn öppn klckn i på lögfömign fyll lkln på någ minu. Däf följ n i öm v bök. Mång m i g b i gn hu, mn ckå bn i lägnh, vi in v kff ig infmin m ny bnlniv. D m h båm b v vå inn, inkluiv kff ch löggi i Bbuikn, på n hlvimm. Mn fl g li lugn ch p på unn ig n pun m g vänn ch gml bkn. Välkmn nggmng På n n inn, fmfö n pkkäm, infm v Svn-Eik Alfn m hyfmn kpiv hyä ch m ygghbn. Vi välkmn å mång m möjlig v m ch uvckl ljn i bn. Fyll i n innmäln ill n kpiv hyäföningn, uppmn hn bökn. Hn fökl ckå kpiv hyä ä mllning mlln hyä ch bä. D innbä bln nn Sömbyggn f kmm äg hu ch hy u ill n föning, m i in u hy u ill in mlmm. Knn fö hygän bå v l. En mlmvgif ill föningn, n in, ch n löpn månhyn. Föningn blu m nivån på inn, m i in u påvk månhyn. I pkikn ä inn lån ill föningn ch ill Sömbyggn finniing v hu. I äll fö bl än ill bnkn gå bpingn illbk ill hygän i fm v läg månhy. Hu fung m vägingn Vi h få mång innmälning ill n kpiv hyäföningn, S Lcbnn, cpini i Bbuikn. Sx fö öppningg v fö bökn på pl, ch in höll i ig un hl minimän. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

7 V yck u f infminn u fick? Ani Sunbg: Jg vill v m m hyfmn kpiv hyä, ch känn m kull kunn v inn fö fmin. Mn lägnhn vk bli gnk må. I g b jg i um ch kök på 104 kvm på N Kykgn. Kin Oln: Infminn v b. Jg b jälv i hu i Söm ch böj fun på fly. Mn jg ä vn h min ägå ch min k, å ä n lång pc. Tygghbn känn in kull ännu, mn v b få infmin m kpiv hyä. Tygghbn h bln nn gmnm vgum, ch n väb ä mn kn äff ch n fik mn mn vä, bä v Svn-Eik Alfn fö bökn på Sömbyggn minimä. nä mn fly ch lämn föningn, un n mnlig bök. Inn ä n äk plcing, jämföb m h pngn på bnkn. Mnnn få gn illbk in in plu än i fm v läg hy, ch hn vk nöj m v. En gn, ygg nh På minimän n in ik ll blick m n bilkäm ä byggchf Lnn Eikn vi ch fökl plnlöningn fö ygghbn ch 22 lägnh n, m bå v um, vå um ll 2,5 um ch kök. Hu bli n gn nh i kv, ä b bn h illä. D hög äkhkvn innbä ckå bli pinkl ch bnvn i lägnhn, bä hn bln nn. Dnni Mgnun: Jg ch min fu b i vill i Häll, ch vi böj fun på n lägnh i n. Kncp fö kpiv hyä vk vlig ch b. Upplägg fö föningn ch knn ä ympik, ch g möjligh jälv v m ch påvk. Sn v jg in m öppn löningn i hu kmm p. L-Olf ch In Libg: D ä fin iniiiv m ygghbn, ävn m känn lång i fö. Säkil fö nmån ä b m gmnmm yn. Vi h hu på Älgö, mn ulu in n hä bnfmn. All b på häln. Dum h Skppn fnik läg m nä ill ll. Byggchf Lnn Eikn vi ch fökl plnlöning ch iningn på lägnhn. Slvig Gin-Eicn ch Th Eicn: D v inn iningn på hu, ch få infmin m v kpiv hyä ä. Fågn ä hu mn k kmm övn m ll blu i föningn, ch hu knn fö in ch hy kmm u. Plnn fö väugn ch miljöinn v b. Mn fö m h 85 kvm på Vä Klvgn känn lägnhn må. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 7

8 Ålmn m håll ig på bnn En un på glfbnn illmmn m g vänn k lli vlu m kff ch bull. J, ä höjpunkn på vckn, äg Cl Mn, 102 å, ch Sömbyggn äl hygä. Mång ä glfg fö Cl Mn. Så ckå nn vck hög i lu v pmb, nä Bpl äff hnm på Söm Glfklubb. Mn ju i g h övig fm i glfgäng ing åbu. Någ v klig ch n kull åk b. Mn vi pl väl någ hål nä vi änå ä hä, fölå Cl Mn. 102-åig Cl Mn på lmppn ä n välkän pfil, bå på glfbnn ch i Söm guliv. Sm invig i glfn väl fung vi m m ällkp nä hn pl, ch nä hn u iväg på lmppn öv bnn föök vi häng m å g gå. På ulgpln yck hn n n pg i mkn ch plc blln på n. Hn äll ig fmfö blln m lä böj knän, u öv bnn, höj klubbn ch gö n pvving. Sn klipp hn ill. Jg h li vå v blln vägn å ä b v fl m hjälp å, äg hn. All vi mö vink ch hj, n l pplå ch p B, Cll! Hn ä n välkän pfil, bå hä på glfbnn ch i Söm guliv. Fiffig fn Hn h b i mm lägnh på Subunngn 1F i 35 å. Tppn upp ill j våningn bli fö m fy våning, fån ggpln. Hä h hn n någ å illbk bå biln ch ylig n livn mp. Dn ä å b h inn i n. Jg mig fm m n övll, bå umhu ch inn i ffän, bä Cl Mn. Tiig i vå blv hn änkmn, nä huun Bigi blv hig juk ch gick b. Vi g känn ikig ung, mn in ll. I g känn jg mig gl ch på välig b humö. Jg ä fövån öv jg h kl hä å p b. Jg må ng v välig k, äg hn. Väx upp på ln Minn ä hll ing fl på. Hn fö på Tjön 1908 ch väx upp på n bngå. Hn minn ylig v hn m häpn fyåing lä ig v ff, m ål ägg. Hn pck äggn i lå m fk m bå ill Göbg. Nä ägg gick ön g hn b å hä, äg hn ln ch vi hu åk n i upn. Själv böj hn älj ymkin i Göbg på 1920-l. Mn n ubil hn ig ill möblnick ch b m på Gövkn i 23 å. Nä n välkig bö u, 1939, v hn 31 å ch kigplc vi kvlli i Sköv. D k minn ä nä ykn unfö Blking. Vi v i kll m klän på ch kbinn i hnn. Då kän nä. Sn p bä I min på 1960-l v b m fö hnm ch huun ill Sk, ä hn fick jän m vkmä på byggfög gick hn m 67-åing i pnin, mn fun fick jän i cpinn på Söm l. Då kän vi p bä b i n. Vi fick lägnhn på Subunngn ch iv fån fö un, bä Cl Mn. Sm nyblivn pninä ägn hn ig å nick på mmugn i Kbl. En bkn bjö in hnm ill n kivig på glfbnn x inill, ch på n vägn ä. Gill lä D g hn in pl glf hn n u på n ch gö änn, ll lä ck, gän Läckbg ch ä. H jg vi inn n g å må jg blu u nä g. Jg kn in i inn, äg hn. Migmn lv fån jukhukök vj fmig, mn övig måli kö hn jälv. Säning ch vä få hn hjälp m. På kvälln jg på v, gå lig ch lägg mig fö lv, lv. Sn v jg ill ni på mgnn. Bä gn i vckn ä mångn. Så läng ängn v, fån pil ill kb, mi hn lig n glfun m vännn. I g by glfn ll fö mig. Så f n kmm igång ign å ä jg m, äg Cl Mn ch höj klubbn. 8 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

9 I g by glfn ll fö mig. Så f n kmm igång ign å ä jg m BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 9

10 Hvuikn ä bä. Jg vi kmm i myck häu på blkngn Flyn gick ill ömbn Lif ch Minn Niln h fun på li m cnl läg, ch plölig blv ömlägnhn lig. En lig pmbig gick flyl fån Råhubg ill Subunngn. D ä myck b m n fly. Mn n hä gångn h vi nli n flyfim å vi lipp ung lyfn, äg Lif. D n vckn h öj i in föå, k m, g b n hl l ch p növänig. D h pck n k i öv 40 flykng, xili ch klä i 15 pläck. D ä ju in klk v mn ml på ig. Dum ä möbl ill um ch kök m kö fån lägnhn på Timmmnvägn 17, m lämn f 14 å. D ä fin nu häupp ch vi h iv jäb. Mn jg böj få li vå gå i bckn, äg Minn. Möblingnk Nu ull Niln hm n ill Subunngn 1H, ä bx upp ill j våningn. D hä gubbn h vi m fö. D ä in ålig, äg Lif ch klpp m flykln nä bä in n l v bkhylln i vgumm. Finvin k jg h hä. Dn köp jg nä jg v 18 å, bä Minn ch öppn n luck i bkhylln. Hn ig mking i flyök ch un hu k få pl m ll. Hlln ä ch fin, mn h mång ö m gö n vå möbl. Vgumm ä li min än fö, å kn bli vå få pl m mlmöbln. Mn ä änå vå ömlägnh. D känn hl fnik, äg Minn. Hvuikn ä bä. Jg vi kmm i myck häu på blkngn, illlägg Lif. Fö i kön D bä hu gick ill n ä gn nä kän m vnn hög vinn. Vj vck un p å i h vi inn på Sömbyggn hmi fö bvk lig lägnh. Säkil på Subunngn, ä h bkn. Vi yck v lugn ch fin må mi i n, äg Minn. Plölig hän. Lif minn v n 11 ugui, nä hn åg n umlägnh på Subunngn 1H v lig. D v i nmälninggn å jg fyll i n innmäln ik. Fö äkh kull gick vi ik n ill Bbuikn fö knll n h kmmi fm, bä hn. M in päng fö i u. Minn böj hpp på ll bä. Tänk m ä n ä gvllägn hn m uik öv vn, jg. Och v! Bvän på bök Enlig uinn h Sömbyggn gö bvän hmbök h ll nyinfly. Bvän Rnny Jhnn bök Lif ch Minn någn vck f flyn, nä h kmmi i ning i in ny lägnh. Vi kän hnm n iig. D v b äff ch ämm v läg, yck Minn. Bln nn fick infmin m gl ch uin fö pphu, föån, väugn, miljöhu ch m pkingmöjligh. 10 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

11 All h gå å nbb ch miig i n hä flyn, fån vi hi vå ny lägnh ch hl vägn hi. Myck ck v Kl i Bbuikn ch vå hl uvän bvä, äg Minn ch Lif Niln. Hn gick ckå m ch vi un i väugn, föå ch cyklumm, bä Lif. Dn läckn knn i kök v n ågä. Tillmmn m bvän h ckå kmmi fm ill n löning fö bumm. Vi k b bk ch ä in n uchkbin ch n vämkin. Mn bli li ång å vi få köp min vääll, fökl Minn. Mn fö k bumm mål m, ch i vgumm bli ny p. F hmkänln, n ä n på pl. Vi iv å b hä, ch å ä gångvån ill ll, äg Lif. Jäb få infmin m ll pkik, yck Lif ch Minn, m fick bök v bvän Rnny Jhnn någn vck f flyn. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 11

12 E kliv in ill mkik I n lill ffän vän himmlk mk fån nä ch fjän. B kliv in fån Ö Klvgn. Jg buk äg ä n gibuik fö vuxn, äg Kin Snn, m äg ch iv E Klv In. Dn gmmlg öklckn pling gl vj gång kunn gå in ch u. Un killknn b ikn u ig. Bkm vj finn n hii. Mn mn pvmk bä hn vifån n kmm, hu n ä gj ch ibln n illhön nk. Dn hä fnk ä gj på gmjölk ch p pfk ill klju ch vi vin, äg hn ch äck fm n bi v En å längn (L puy fu). Dl mkupplvln Dn pnk n Mn Enb, m ckå kll Mulånn bn, illvk fö hn v n 83-åig illvk i Avil, ch vnju m föl illmmn m hnung ch vin. Sx inill ligg n fån Azn (Ilh Bnc) m ä myck mkik ch miig mil. Dn hä h blivi n fvi h min kun. Mn å ä n ckå n fölg ill vå gvé, bä Kin Snn ch hyvl v n bi glg Guyé fån Schwiz. En gång i vckn bäll hn hm v in lvnö. Uöv f imn v vällg vnk ch upik lik, hn ckå lli hm någn ny. D ä mgik ögnblick, nä jg illmmn m n kun mk på n fö fö gångn. Mn l n upplvl. Buikömmn blv ylig Nu i nvmb ä pci å n Kin Snn öppn in buik. Hn h l f lämplig lkl i ungfä å nä hn gick föbi Sömbyggn hu ch åg n chmig lill lkln lig. Min öm m n buik blv plölig ylig. Jg bäm mig ik, bä hn. Hn lämn i yk m fökllä f 30 å, ch illmmn m mbn lämn hn ävn Ou fö åvän ill n Bhulän. Dn lill buiklkln lig ch min öm blv plölig ylig. Jg bäm mig ik, bä Kin Snn. Gnm i ffäkncp m pcilv ill högklig kvli få hn nu lv u pinn fö liv g. På hylln finn bln nn näpuc mml fån K, lik likknäckbö fån Gänn, i lövik ch kffbön fån Inin, Bilin ch Afik. På bällning gö hn ävn bick ill kl ch likkg m pn ch julklpp. Fö juln blv julkgn å ppulä gn in äck ill. D v å vän ch välig lig. Jg hä på nän ch gj julkg, äg Kin Snn ch k. 12 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

13 fåg vän H u fåg king i bn? Skiv ill på Sömbyggn! An ä: Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm. Mäk kuv Fåg vän E-p: ZTV ä v Vi Expl I Sömbyggn bubu v v-knl h Vi Expl ZTV. Vi Expl vill v knln m g in pänning, ävny ch ffyll upplvl u vklighn. I pgmubu finn bln nn kumnäfilm, vilmkxpiin, vnkp ch i m fik, nbb bil ch mkin. Må jg h n hmföäking? FRÅGA: Jg ch min fmilj h ny fly in i n lägnh h. Må jg h n hm föäking? SVAR: Du kn bli nvig fö k m u ll någn v in vänn k på lägnhn, äfö nm vi ll vå hy gä ckn hmföäking. Hu flnmäl jg unfö öppin? FRÅGA: Finn någ ä gö n flnmäln un bhöv ing ill? Ibln v b kunn flnmäl ävn unfö öppi. Finn bkp fö ännu n növin? Fåg: Fö vinn blv ju n ikig vgvin m m v nö, ill gläj fö mång mn äll ckå ill m n hl l hin. D v vå ig fm åväl ill f m m bil. Hu Sömbyggn bkp u infö n hä vinn? Sv: Sm lli infö vinn h vi ll uuning ch mkin i ning. Vi h ckå köp in m l än vi buk, fm pblm i vin v l g lu. I vnlig fll h vi in å myck nö, å nökning ä gnlign gnk vnlig. Mn fö vinn fick vi lägg n hö myck bi ch png på hn mäng nö, m um föll un lång i. Vi fick ill ch m hy in npnö m fk b nön. M fnhn fån fö vinn kn mn äg vi ä m b på övkning. SVAR: Jvi, u kn lgg in m i lön på vå hmi Gå ill bn jän ch n vi ill flnmäln å få in bvä fl ik ill in lfn. D gå ckå b flnmäl vi -p: Glöm in uppg nmn,, v m ä fl ch m vi få nvän huvunyckl. Ä fö ill kvn m gäll vi innmäln? FRÅGA: Jg ä inn på hmi ch lägg in innmäln på lig lägnh fm jg vill by ill n min lägnh. Ä n m v j fö m få lägnhn? SVAR: Nj, u kn v j fm ill min n gn m ä i vum. D ä lli n m gj innmäln ch m h fl köpäng, n päng p g m mn vi gi h, m i fö hn bli bjun lägnhn. Tck n nj fä vi m nä ch å vi. Ibln få vi fågn hu någn kn h å mång päng. Vi h hygä m b välig läng h ch ll vå hygä få päng p g n n knk kivi. 13

14 Bky k u m gö hunnkung bn kä n n uppk böj vi ç mä nu h ömbyggn äkn ing illäggpl fö kbå n fö pi ppp i ig övflö ölänk fu vå i kln vi pi fö kgbök i mugghng känämn fö mn bl vi fö få öm bn hä bli ä h knk bån på biln kn gå på ln illl lägg kö i pnnn Ç illhö ln kunglig äln 7 4 g vinky vmä l yckn k h i mn 6 n n- k k ffi lm pucn k ömbyggn bn kunn änn j ufäk nuim luigku 5 10 k ä ç bli f än ing fä l hä f ig m ui k mäl 8 ä ikig hl l 2 h vi knk i llmmn m jhn blu n m vin fö ivl vck ik vill jäg j h i kgn kipng välig lö ig nö Ç Ç ç ä öpp å hö gill väl lv flli ill fög kn vågig jö v vil ju nöj på jimmy upin illfäll bå m fö fån öm ill kön lig gum m ö k mn i fn ävn ibln väx l vi pän äg mn blln ä l m h m ä på pl 12 ipln i biln ç k b 11 ykfyg hö myggn mkn ing böj vi knix finn ill kn m mn n ä mklö käf 3 1 pnnn ç lön fö i mn k blgupp fö kigik kvinn 9 hj ulm i fmå - n kubb vnk k b Skick in löningn ill Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm. Du kn ckå lämn in n i Bbuikn bvlå (i ggpn vi mpn böjn). Sn 31 m 2011 vill vi h in i v. Dn fö öppn ä löningn vinn n mig fö vå pn, i följn vinn vå il v. Nmn A ch p 14 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

15 vig välg up m hålli fi ciy-iplm jpnk bn ing i vi gunn m liv böjn vnk k b i gi ill vinnn! w Vi gningn v ä löning på Bky i numm 1/2010 gick vinn ill följn hygä: w Mjbi Lhim, Mgän 5, vnn n mig fö vå pn. w Följn vnn vå il v: Ing Pn, Subunngn 1E Gunn Kln, N Hmngn 7A Mnik Bink, Subunngn 1B Mi-Lui Alfn, Subunngn 16C Bi-Mi Hilmn, Hign 24A Elly Oln, Fikhlvägn 24B Ain Hnn, Symngän 4 Sv Simnn, N Hmngn 7B Mg Jhnn, Mgän 5 Ann Ann, Olvägn 9A vig väl ig ögupp hl n kl gö n l i nm kyg yp v pu ing b» gläj y l ö h ä k h v m gå m by m n Ç kl vi film äk gj un f c k b k n 3 hyli ä j u j kälkmö på lägg få n n m invän nn m nin i å h ä läng äppl 9 m b u k glik kung n mn i m finn må ng i n pin i n ml illå n välig bli kä uv cpi b å ng lägg hä finn ng ligg fn km m Ç xk juig ä Ç vig på ç k un ik må ju på gän- ç ckyg n mn i å - gän h v ç g kl m vi k givn in g 1 öm vi 2 n i väln l äl kv kn mn j äff l l lä i n n lå n kn vi ligin bli v h ingn n äff ä n kffbön ily b kn u på ö m- g n n buk fölgn u m i m g å lig vn 8 m å kn k m uppk glfyg k kvinn ilm hlig känk ä ällyn i n h m n n Löning ill fö num ky. Ç ö m pnligh bä på v gnnln n g killn kln ö b g i iig mgn ä vi vi g k k kç 4 u l u k j på humö 5 n ick v m gå på öm l b g ick y Ç p gipn ukik höj i ib- bgä nuklin- k y bjä» n n vå y n gm li g l l ng y m- häll känläg häng kiv 6 h u yckkäl u k u w Vi gningn i ävlingn Bl hyn i i uföll vinn nlig följn: G Ein, Skmkgn 34, vnn n hl månhy. Lnn Oln, N Bggn 4A, vnn n hlv månhy ch Ing Hnn, N Bg gn 4A, vnn n fjäl månhy. kä n n jä g f k ln ö å m vi bu m in j u f ip bpl! H u önkpg u vill i Bpl? Ell finn någ lig u ch in gnn gö illmmn m n kn inpi v? Bä fö på Bpl! Mjl ill ll kiv ill Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm bjun Följ m ill Snfj! Söng n 6 fbui klckn 13 lämn vi kjn i Söm fö y kn m Sn fj. Un n gång h u möjligh fåg ch iku k king Di bn m. I Snfj h vi cik n imm upphåll fö n åk hmå ign. Vi ä å i Söm klckn 19. Omb v lunchbuffé m yck ill mn. Sm hygä bl Du 170 kn p vuxn pn m 80 kn p pn (4 16 å). Sömbyggn å fö n l v bilj- ch mknn. Ebjun gäll n fö hygä bn i Sömbyggn. Vi hpp u vill följ m på n ch i å fll vill vi u bk bilj gnm ningn mjl ch uppg fö- ch fnmn, lfnnumm, fölå m u ä hygä h Sömbyggn. Du kn ckå ing ik ill Eiv Kln, lfn Bkningn må gö n n 20 jnui Blningn k ik v ig h Cl Lin n 2 fbui Vi h bgän nl pl, vän äfö in m bk. Välkmn! Dn 6 fbui gå bån ill Snfj, ch vi hpp mång v vå hygä vill föj m. w All hygä i Sömbyggn figh l umik i gningn v hl, hlv ll fjäl månhy i mbn m vj ugivning v Bpl. Mn ä b hygä m bl in hy i i vj mån m h chn vinn. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I vå knk AB Sömbyggn Vä Klvgn 9 A STRÖMSTAD Tl: Fx: Bnkgi: Öppi Bbuik: Mång fg kl Tlfni Mång fg kl , Vi ku fl ll ulåning övig i: Ring Bvä i bkp Vi öning fån gnn: Ring Scui Söningju

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HOPP OM EN NY LÄGENHET FLYTT- SEDEL FRÅN: BERGSJÖN. TILL: KUNGSLADUGÅRD. NAMN: ENES CRNALIC. Tre hyresgäster som fått lägenhet via Omflyttning

HOPP OM EN NY LÄGENHET FLYTT- SEDEL FRÅN: BERGSJÖN. TILL: KUNGSLADUGÅRD. NAMN: ENES CRNALIC. Tre hyresgäster som fått lägenhet via Omflyttning 65 ar FMILJBÄD 1950 2015 Nu hälsar vi på! Presentutdelning till alla i november Åtta torg för alla Vi tipsar om bästa mötesplatserna Best of Bergsjön Unga flyttar kulturen utomhus FLY- DL FÅN: BGJÖN. ILL:

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

ten : "Pedagogiska skrifter" under 1909.

ten : Pedagogiska skrifter under 1909. 4 I fhntcknngn ngck föt ch fämt tcknng ft Stckhm fkk m mn äjämt ävn ft n mäng n nut Och ntufömå m kun n kfft D utm gnmgng n kt cknng ämp fö fkkn föt åk ktcknng öv kukn å Sknn mt mun äv åyft äkt tt tgn

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

1 0 k REA REA REA REA R REAN FORTSÄTTER! UPP TILL 50% RABATT PÅ UTVALDA UTEMÖBLER, UTEKRUKOR OCH LEKSAKER M.M. /kg. /st

1 0 k REA REA REA REA R REAN FORTSÄTTER! UPP TILL 50% RABATT PÅ UTVALDA UTEMÖBLER, UTEKRUKOR OCH LEKSAKER M.M. /kg. /st Veckans självscanningsvara 1 0 k VECKA 29, 2012. Alla erbjudanden gäller 16/7 22/7. Gäller så lång lagre räcker. Lokal kan lägre priser och variaioner i sorimene förekomma. Besök gärna ICA.se FÄSKOST Philadelphia.

Läs mer