Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Jarl Hoffman Lokalsamordnare Tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf Sammanfattning Ärendet redovisar förutsättningarna för projektet, de förändringar som skett sedan Kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna förhyrningarna samt de anpassningar och tillägg som ökat investeringsbehovet. Investeringar om 6,5 Mkr medför cirka 900 tkr i ökade kapitalkostnader från 2015, vilka föreslås fördelas mellan verksamheterna som följer: Stadsarkivet: 300 tkr, Biografen: 300 tkr och Kulturförvaltningen centralt: 300 tkr. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av de ökade investeringarna och fördelningen av de tillkommande kapitalkostnaderna enligt nedanstående. Stadsarkivet: 300 tkr Biografen: 300 tkr Kulturförvaltningen centralt: 300 tkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse. Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, Stadsarkiv och Biograf Bilaga 1: Malmö stadsarkivs lokaler, ärende till nämnd Bilaga 2: Förstärkning och utveckling av filmverksamheten i Malmö, ärende till nämnd Bilaga 3: Protokollsutdrag kulturnämnden Beslutsplanering Kulturnämnden SIGNERAD

2 2 (4) Ärendet Byggprojektet i Kv. Dimman är hårt prispressat från start. Fastighetsägarens styrelse godkände inte avtalsvillkoren som låg till grund för kommunens beslut om förhyrningarna På grund av detta gjordes ett fördjupat programarbete under hösten 2012 då lokalerna disponerades om och 266 kvm hyrdes till de ursprungligen avtalade kvm. Denna nya yta kostnadsregleras i Stadsarkivets avtal till en merkostnad om kr. I övrigt ändrades inga villkor i hyresavtalen. Anpassningar och tillägg Då Stadsarkivet 2013 skrev ned sin prognos för behovet av arkivmagasin, har ytterligare ett våningsplan i den nybyggda huskroppen anpassats för administration i stället för förvaring av arkiv. Tanken är att hyra ut lokalerna till aktörer inom filmområdet för att på så sätt skapa ett större sammanhang kring biograflokalen. Stadsarkivet disponerar ett konferensrum på den tillkommande kontorsvåningen och matsal, terrass och mötesrum samnyttjas av verksamheterna. Anpassningarna regleras i en tilläggshyra om 505 tkr per år. Kontorsvåningen blir fullt uthyrd från 2015 för kr per kvm inklusive drift, vilket fullt ut täcker den tillkommande hyran. Film i Skåne, Folkets Bio Lager AB, Malmö Arab Film Festival, Folkets Bio och Seriefrämjandet kommer att hyra lokalerna. Biografen har sedan kulturnämndens beslut 2012 om utökat stöd för filmverksamheten utan extra kostnad fått ytor i lokalens markplan. I det ursprungliga förslaget disponerade biografen endast lokaler i källarplan. Biosalongerna har anpassats till THX-standard samt för fler funktioner, t ex konferenser och scenframträdanden, än renodlad biografverksamhet. Exempelvis har tak förstärkts för att klara rån för belysning, extra eluttag monterats och extra gluggar tagits upp för fler projektorer i projektorrummen jämfört med en konventionell biograf. En loge för föredragshållare och artister har iordningställts och toaletter har anpassats med barntoalettstolar och större kringyta för att klara stora barngrupper. Inredning av foajén i anslutning till biosalongerna har ritats och specialanpassats för att maximera lokalens funktion och kanalisation för ventilation dragits om. Det innebär att lokalerna kan användas mer flexibelt till andra ändamål än ren biografverksamhet, till exempel scenframträdanden, föreläsningar etcetera. Stadsarkivets tillägg gäller främst höjd säkerhet i form av skalskydd och larmklass, större administrativ yta, ytskikt och fast inredning. Hörsal med tillhörande foajé, pentry och sammanträdesrum har utformats så att lokalen kan hyras ut som en separat enhet med egen ingång från Friisgatan. Under verksamhetstid är hörsalen knuten till Stadsarkivets publika del, men den kan även kopplas till biografen vid exempelvis filmfestivaler.

3 Ökat investeringsbehov 3 (4) Sammanställning över ökade investeringar: - Uppgradering till THX- standard samt utökad kyla och ventilation i biograf 1,0 Mkr - Fast inredning i biograf, gradäng, baffelvägg, biljettdisk och sittplatser 1,5 Mkr - Uppgradering av armaturer och kanalisation i biograf 0,5 Mkr - Höjd säkerhet beträffande brand, inbrottslarm, passersystem och skalskydd 2,5 Mkr - Uppgradering av ytskikt i publik miljö 0,5 Mkr - Utökade konsultkostnader, projektering, arkitekt, byggledning, besiktning 0,5 Mkr Totalt: 6,5 Mkr 6,5 Mkr i investering medför en kapitalkostnad om ca 900 tkr per år som föreslås fördelas mellan verksamheterna enligt följande: Stadsarkivet, 300 tkr, Biografen, 300 tkr och Kulturförvaltningen centralt, 300 tkr. Räknar man med nyckeltal för nyproduktion respektive renovering blir projektets totala kostnad ca 100 Mkr vilket skulle innebära en ungefärlig kapitalkostnad om 10 Mkr per år i 20 år räknat på 4,75 % ränta. Ungefärlig hyreskostnad vid 10 % ränta blir 15 Mkr per år motsvarande kr per kvm exklusive drift och verksamhetsanpassningar. Jämför Wihlborgs offert gällande förlängning av Stadsarkivets hyresavtal på Isbergs gata om kr per kvm och Skanskas offert gällande lokaler på Nordenskiöldsgatan för kr per kvm. Lokalkostnader 2015 Stadsarkivets yta och årshyra 2015 inklusive tillkommande kapitalkostnad om 300 tkr: Stadsarkivet 2015: kvm, 6, 89 Mkr motsvarande kr per kvm. Jfr ärendet 2012: kvm, 6, 51 Mkr motsvarande kr per kvm. Biografens yta och årshyra 2015 inklusive tillkommande kapitalkostnad om 300 tkr: Biograf 2015: kvm, 1, 9 Mkr motsvarande kr per kvm. Jfr ärendet 2012: kvm, 1, 6 Mkr motsvarande 877 kr per kvm. Kv. Dimman totalt, Stadsarkiv och Biograf inklusive tillkommande kapitalkostnader: Kv. Dimman 2015: kvm, 8, 79 Mkr motsvarande kr per kvm. Jfr ärendena 2012: kvm, 8, 11 Mkr motsvarande kr per kvm. Utöver ovanstående tillkommer en kapitalkostnad om 300 tkr som finansieras av Kulturförvaltningen centralt. Folkets Bio, som kommer att driva biografverksamheten, hyr förutom biograflokalen även 109

4 kvm kontor för en årshyra om 240 tkr. Föreningens totala årshyra blir enligt förslaget 2, 14 Mkr exklusive drift. 4 (4) Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

5 BILAGA 1

6

7

8

9

10

11

12 BILAGA 2 Elisabeth Lundgren Förstärkning och utveckling av filmverksamheten i Malmö Malmö är en filmstad med lång historia. Den första offentliga biografvisningen i Sverige ägde rum i Malmö Malmö har skaffat sig en position som en dokumentärfilm- och barn/ungdomsfilmsstad. Här finns ett par av Sverige framgångsrikaste produktionsbolag för dokumentärfilm och BUFF Filmfestival - en av de viktigaste mötesplatserna i världen för barn och ungdomsfilm. Det finns goda förutsättningar men det behövs ett ordentligt krafttag för att förstärka och fortsätta utveckla kvalitetsfilmen i Malmö. Film är en viktig profilfråga för staden. Vad behöver göras? Nya Biograflokaler på Möllevången Etablerande av en Barnbiograf i den nya biografen Förstärkt stöd till arbetet med kvalitetsfilm Förstärkt mediepedagogik till barnen i Malmö- nytt grepp på Skolbioverksamheten Produktionsstöd till den lokala filmen Utveckla Malmö till en filmvänlig stad - fler filminspelningar i Malmö En SWOT analys ger en bild av film och biografsituationen i Malmö Styrkor Möjligheter Fäste för Dokumentärfilmen i Sverige Film en profilfråga för Malmö Hög kompetens Barn och ungdomsfilm Etablera en Barnbiograf unik i Sverige Många filmproducenter En tillgänglig skolbio för alla barn i Film i Skåne Malmö Sveriges filmfestivaltätaste stad Film och mediepedagogisk satsning Folkets Bios kvalitetsfilmarbete Stöd till filmproduktion Stor filmintresserad publik Fler filminspelningar i Malmö Svagheter Svag infrastruktur på biografsidan Skolbioverksamheten Brist på produktionsstöd till film Mottagar och samordning för filminspelning Hot Det kvalitativa filmutbudet minskar Folkets Bio försvinner Antalet filmfestivaler stagnerar eller minskar Ingen skolbioverksamhet Filmproducenter mfl drar sig från Malmö Allt färre filminspelningar 1 ( Industri och slöjdmässan i Pilstorp, Sommarteatern, personer besökte kinematografen under de tre mån utst pågick) 1

13 Förslag till åtgärder Det som framförallt behöver göras är att förbättra infrastrukturen för filmen i Malmö dvs se till att antalet biograflokaler för visning av kvalitetsfilm för såväl repertoar som filmfestivaler är tillräcklig och fyller de olika behov som finns. Folkets Bio i Malmö programsätter årligen kvalitetsfilmer från hela världen som aldrig annars skulle visats i Malmö. Efter 30 års verksamhet står de nu utan lokaler och kan i längden inte överleva utan en biograflokal. Förslaget till lösning är att etablera en ny biograf på Möllevången, Bergsgatan 20, fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation (se bilaga Hyresförslag för Dimman 11). Det innebär att Malmös filminfrastruktur förstärks med en tresalongsbiograf (200, 80, 70 platser) och utrymme för servering och mingel. Totalt en yta på 1825 kvm med en hyra på 1,6 Mkr per år. Kulturförvaltningen står för kontraktet som löper på 20 år och hyr ut till Folkets Bio som bedriver verksamheten. Inflyttning beräknas till 1 juli nästa år. Samtidigt blir Spegeln kvar i Folkets Hus och Parkers regi med sina tre salonger (167, 63 och 64 platser). Med den lösningen, två kvalitetsfilmbiografer är Malmö väl försedd att genomföra ett stort antal filmfestivaler som BUFF och Nordiskt Panorama men också ge Malmöborna ett rikligt och varierat utbud av kvalitetsfilm. Parallellt med arbetet att ta fram ett lokalförslag har en dialog med FHP och Folkets bio skett under hela 2011 för att se om de båda skulle kunna verka i gemensamma lokaler på Spegeln alternativt i de nya lokalerna på Bergsgatan. Efter en lång process är nu förvaltningens bedömning att denna förening inte är möjlig. Det är inte heller strategiskt rätt att minska antalet biografsalonger när behovet tenderar att öka. Det finns potential att ytterligare utveckla filmfestivalområdet och t.ex. dra till sig konferenser och kongresser till det nya Konsert och kongresshuset. För Malmö kan filmen bli en verklig profilfråga. Film är ett intressant område för många inte minst mediabranschen och ligger i gränslandet mellan kultur och näringsliv. Det är ett område som behöver offentligt stöd men också är en viktig näringslivsfråga som genererar arbetstillfällen och omsätter varor och tjänster. På sikt är det viktigt att Malmö går in med stöd till filmproduktion framförallt i projekt/idéutvecklingsskedet och arbetar på att få fler filminspelningar till Malmö. För det senare krävs ett tätt samarbete inom staden mellan kultur, turism och näringsliv och en tjänst som filmkoordinator ( en väg in ) Malmö är en ung och mångkulturell stad där skillnaderna i resurser och förutsättningar är stora. En satsning på barn och ungas tillgång till film är ett sätt att stärka deras möjligheter och utveckling. Men för att ge Malmös barn och unga tillgång till kvalitetsfilm, verktyg att förstå film och möjlighet att skapa själv krävs en ny satsning på filmpedagogik och barn och skolbion. Redan befintliga möjligheter som BUFF, ARF och KBU utgör en grund men behöver utvecklas och förstärkas. Utifrån kulturnämndens beställda kartläggning av skolbio och mediepedagogik föreslås en kommunal samordning av skolbio, mediepedagogik och samarbeten motsvarande en heltidstjänst. 500 tkr samt en förstärkt satsning på att fler barn får tillgång till att se film (skolbio), 2

14 skapa film (mediepedagogik) och förstå film (samtal om film) till en kostnad av 1 Mkr. Malmö har chansen att bli först i Sverige med att skapa en egen Barnbiograf och sätta barnfilmen i fokus tillsammans med SFI, Folkets Bio och SVT 2. Svenska Filminstitutet är intresserad av att medverka i att utveckla en Barnbiograf tillsammans med Malmö stad och Folkets Bio i de nya biograflokalerna på Möllevången Ett försök att utveckla nya modeller och nytänkande när det gäller visningsformerna för små barn. För att ta ledningen på barnfilmområdet bör inte beslutet fördröjas, i dagarna drar Göteborgs Filmfestival igång - det här året med en liten Barnfilmfestival för första gången. Ekonomi Det totala verksamhetsstödet till film 2011 var 3,7 Mkr samt till projektstöd 720 tkr. Folkets Bio fick ett kommunalt stöd på 1,15 Mkr förra året och hade en hyra på 450 tkr (Panora). De egna intäkterna var 1,2 Mkr varav biljetter stod för 220 tkr och mobila visningar 540 tkr. Den nya hyran i fastigheten Dimman 11 ligger på 1,6 Mkr per år. Till det kommer drift kostnader på ca 150 tkr för värme och ventilation samt el och städ. Investeringar i teknik, biografstolar, köksinredning mm är också tillkommande kostnader. För 2012 har Folkets Bio sökt 1,3 Mkr och beviljats 1,18 Mkr. Folkets Bio behöver ett ökat stöd på 700 tkr per år från 2013 och framåt. Folkets Hus och Parker (FHP) fick ett kommunalt verksamhetsbidrag på 1,025 Mkr Hyran på Spegeln ligger på 1,675 Mkr (inkl värme, el, städ). De egna intäkterna låg på drygt 5 Mkr varav biljettintäkter och digitala sändningar utgör 3,7 Mkr. För 2012 har FHP sökt 1,8 Mkr och beviljats 800 tkr. Uppdraget Skolbio ligger inte längre kvar på FHP och därför har anslaget minskats. Förslaget innebär att FHP får ett ökat bidrag på 300 tkr per år för att fortsätta utveckla visningar av kvalitetsfilm. Kostnaden för en förstärkt infrastruktur för biograflokaler och en särskild riktad satsning mot barn och ungdomsfilm och skolbio är 2,5 Mkr. Då får Malmö En ny biograf med tre salonger på Möllevången inklusive en barnbiograf Skolbio till betydligt fler barn ökad effektivisering via kommunal samordning av skolbioverksamheten Rikare barnkultur - fler malmöbarn får tillgång till att förstå, skapa och se film både under fritid och förskole/skol tid. Förslag till beslut Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta: att godkänna förhyrningen av nya biograflokaler i fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation. att bevilja Folkets Bio ett ökat verksamhetsstöd på 700 tkr från SFI och SVT har skapat en aktionsgrupp som heter "Bäst i Världen där problemformuleringen är Hur blir vi bäst i världen på Barnfilm? 3

15 att förstärka bidraget till barn och skolbioverksamheten med 1,5 Mkr enligt förslag. att ge Folkets Hus och Parker ett ökat stöd på 300 tkr för att utveckla filmverksamheten i Malmö under förutsättning att de upplåter sina salonger på Spegeln utan kostnad för skolbioverksamheten. att uppdra åt förvaltningen att ta initiativ till ett samarbete mellan de olika filmaktörerna i Malmö i syfte att hitta former för att utveckla publikarbetet för kvalitetsfilmen och lokalt producerade filmer. att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett underlag för att skapa en filmfond i Malmö för lokal filmproduktion samt att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en tjänst som filmsamordnare samt att öka arbeta för en filmvänligare stad tillsammans med näringsliv och turism. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna förhyrningen av nya biograflokaler i fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation. att bevilja ett ökat anslag på 1 Mkr för att förstärka kvalitetsfilmen i Malmö samt att förstärka bidraget till barn och skolbioverksamheten med 1,5 Mkr enligt förslag. Elisabeth Lundgren Kulturdirektör 4

16 BILAGA Förslaget i sin helhet Förstärkning och utveckling av filmverksamheten i Malmö Malmö är en filmstad med lång historia. Den första offentliga biografvisningen i Sverige ägde rum i Malmö Malmö har skaffat sig en position som en dokumentär- och barn/ungdomsfilmsstad. Här finns ett par av Sverige framgångsrikaste produktionsbolag för dokumentärfilm och BUFF Filmfestival - en av de viktigaste mötesplatserna i världen för barn och ungdomsfilm. Goda förutsättningar men ett ordentligt krafttag behövs för att förstärka och fortsätta utveckla kvalitetsfilmen i Malmö. Film är en viktig profilfråga för staden. Vad behöver göras? Nya Biograflokaler på Möllevången Etablerande av en Barnbiograf i den nya biografen Förstärkt stöd till arbetet med kvalitetsfilm Förstärkt mediepedagogik till barnen i Malmö- nytt grepp på Skolbioverksamheten Produktionsstöd till den lokala filmen Utveckla Malmö till en filmvänlig stad- fler filminspelningar i Malmö En SWOT analys ger en bild av film och biografsituationen i Malmö Styrkor Fäste för Dokumentärfilmen i Sverige Hög kompetens Barn o ungdomsfilm Många filmproducenter Film i Skåne Sveriges filmfestivaltätaste stad Folkets Bios kvalitetsfilmarbete Stor filmintresserad publik Svagheter Svag infrastruktur på biografsidan Skolbioverksamheten Brist på produktionsstöd till film Mottagar och samordning för filminspelning Möjligheter Film en profilfråga för Malmö Etablera en Barnbiograf unik i Sverige En tillgänglig skolbio för alla barn i Malmö Film och mediepedagogik satsning Stöd till filmproduktion Filmvänlig stad som ger fler filminspelningar i Malmö Hot Det kvalitativa filmutbudet minskar Folkets Bio försvinner Antalet filmfestivaler stagnerar eller minskar Ingen skolbioverksamhet Filmproducenter mfl drar sig från Malmö Färre filminspelningar 3 ( Industri och slöjdmässan i Pilstorp, Sommarteatern, personer besökte kinematografen under de tre mån utst pågick) 5

17 STYRKOR Dokumentärfilmen är stark i Malmö med några av Sveriges främsta dokumentärfilmare. Stark tradition av Barn och ungdomsfilm i Malmö I Malmö finns en hög kompetens inom Barn och ungdomsfilm genom arbetet med BUFF (Barn och ungdomsfilmfestival). En internationellt erkänd filmfestival som genomförs för 29:e gången i år. BUFF är en mötesplats för finansiärer, distributörer, filmköpare, manusförfattare, regissörer, producenter och filmpedagoger. Men samtidigt ett unikt tillfälle för Malmös barn att se bra film. Produktionsbolagen finns i Malmö. Av Skåneregionens 15 produktionsbolag finns 12 i Malmö, bolag som gör långfilm för visning på svenska biografer. Dessutom finns ytterligare bolag som arbetar med film, rörlig bild, animation. Drygt hälften av de som får stöd av Film i Skåne är Malmöbaserade. Film i Skåne har sitt säte i Ystad men verkar också mycket aktivt i Malmö där de flesta aktörerna finns. Två galapremiärer om året genomför kulturförvaltningen tillsammans med Film i Skåne. 4 Film är en viktig regional fråga och medlen från SFI fördelas nu i samverkansmodellen. Här finns en utvecklingspotential för Malmö. Filmfestivalerna finns i Malmö som är Sveriges filmfestivaltätaste 5 stad, vilket ger såväl malmöbor som besökare möjligheter att se filmer som annars aldrig skulle komma till varken Malmö eller Sverige. Filmfestivaler drar till sig ett stort antal tillresande vid varje tillfälle, ger bra medieexponering och omsättning. Bra exempel är Nordiskt Panorama och BUFF. De ökar generellt sin publik och film event blir allt viktigare för publiken men i Malmö råder brist på lämpliga biograflokaler för festivaler. Här finns också återkommande filmarrangemang som Doc Lounge som startade i Malmö och har fått flera efterföljare. Malmö har en stor filmintresserad publik Folkets Bio i Malmö har under 30 år visat kvalitetsfilm och ordnat olika filmarrangemang. SVAGHETER Infrastrukturen. Samtliga biografer finns i centrala staden. Etablerande av en ny biograf på Möllevången ger stadsdelen en kvalitet och passar väl in i det kluster av film och medieaktörer som finns i kvarten. Filmfestivalerna behöver ytterligare en biograf att verka utifrån eftersom Spegeln inte räcker till för de större festivalerna och saknar bra mingelutrymmen. Folkets Bio saknar en egen biograf att verka utifrån sedan de lämnade Panora förra hösten. Försöket att få FHP och Folkets Bio att tillsammans dela på en biograf har inte varit framgångsrikt. Barnfilm och skolbioverksamhet Skolbioverksamheten har haft en vikande publik under flera år. En nysatsning på barn och skolbioverksamhet ligger helt i linje med målet att minska klyftorna i Malmö och ge alla barn tillgång till kvalitetsfilm. Sverige har en stark tradition inom barnfilm men utvecklingen har gått i stå. Inga svenska producenter vågar producera eller distribuera barnfilm. Det är liten om än Jag är min egen Dolly Parton( Nettelbladh) och Hoppets Hamn ( Gertten) 5 Festivalerna är BUFF, IFEMA, Latinamerika i fokus, Malmö Arab Filmfestival M:Dox, Music Doc, Anti rasistiska filmdagarna, Skånska Filmdagarna samt Nordiskt panorama -dokumentär och kortfilmsfestival där Malmö är värd vart femte år, vilket infaller igen

18 någon bevakning eller diskussion i media. Få kommer och ser filmerna. Det behövs en gemensam kraftsamling där Malmö kan bli en viktig aktör tillsammans med SFI, Folkets Bio och SVT. Brist på produktionsstöd De flesta producenter, filmare och regissörer bor i Malmö. En hel del spelas in här men Malmö ger noll kr i produktionsstöd. 6 HOT Om ingen satsning sker på infrastrukturen framförallt en ny biograf åt Folkets Bio kommer filmutbudet drastiskt minska i Malmö och Folkets Bio får svårt att överleva. De filmer som årligen programsätts här har inget eget visningsfönster. Malmös betydelse som filmfestivalstad kommer att minska, kanske på sikt försvinna Skolbioverksamheten tas inte upp igen. Filmproducenter mfl drar sig från Malmö vilket innebär färre filminspelningar och därmed minskade arbetstillfällen och lägre omsättning. MÖJLIGHETER 1. BARN OCH UNGA Film och rörlig bild ett verktyg för unga Film är en konstform som tilltalar de unga, möjlighet att skapa själv och uttrycka sig på ett nytt språk. Det stämmer in på Malmös befolkningsprofil, ung och mångkulturell. Kortfilmen är en plantskola och språngbräda till större produktioner men också en konstform i sig inte minst via spridning på Internet, YouTube, SVT Play Filmpedagogiken har haft ett starkt fäste i Malmö, 1990 öppnades en kommunal Mediaverkstad som senare utvecklades i två riktningar, Film i Skåne och Unga Filmfabriken. Skolbion, BUFF och ARF är andra delar i det filmpedagogiska uppdraget. Här finns också Föreningen Filmcentrum Syd som har en lång tradition att ge handledning och stöd med teknik till den som vill göra en film. En viktig seminivå som fyller luckan upp till professionell nivå. Tillsammans finns stora möjligheter till utveckling. En starkare koppling till högskolan ex en Högskoleutbildning för film med inriktning dokumentärfilm är ytterligare möjligheter. Andra kopplingar finns med Media Evolution och Cross media utvecklingen. Förnyad satsning på skolbion Skolbion har fört en tynande tillvaro under flera år. Samtidigt som den sociala ojämlikheten bara ökar och Malmö toppar listan på barnfattigdom. Tillgänglig barnkultur för alla barn ett viktigt verktyg. Kulturnämnden har beställt en kartläggning av skolbio och mediepedagogik i sex kommuner i landet. Rapporten (Jenny Sahlström) är nu klar och med den som grund föreslås bla följande : En Kommunal samordning av skolbio, mediepedagogik och samarbeten, en Heltidstjänst 500 tkr En förstärkt satsning på att fler barn får tillgång till att se film (skolbio), skapa film (mediepedagogik) och förstå film (samtal om film)1 Mkr Folkets Hus och Parker har t o m 2011 haft 250 tkr för att sköta skolbion. Det stödet dras in från i år och läggs till den nya och förstärkta satsningen på skolbio. 6 Några enstaka filmer har fått kommunala medel Maria Larssons eviga ögonblick och Livet började i Malmö 7

19 En Barnbiograf. Malmö kan bli först i Sverige I Malmö finns en hög kompetens och tradition sen snart 30 år tillbaka att arbeta med Barn och ungdomsfilm. Svenska Filminstitutet är intresserat av att medverka i att utveckla en Barnbiograf tillsammans med Malmö stad och Folkets Bio i de nya biograflokalerna på Möllevången för att utveckla nya modeller och nytänkande. 7 Idén är att utveckla visningsformerna för små barn, att utveckla ett nytt koncept som rymmer mer än bara visningen, ett möte med filmkreatörer, saft och bullar och eget skapande. Det behövs en gemensam kraftsamling för att åter sätta barnfilmen i fokus där Malmö kan bli en viktig aktör tillsammans med SFI, Folkets Bio och SVT FILMPRODUKTION och FILMVÄNLIG STAD Filmen en profilfråga för Malmö - ett nytt varumärke för Malmö. Malmö har chansen att bli ett reellt filmcentrum i Sverige precis som Film i Väst. Hälften av alla svenska långfilmer produceras i Västra Götaland, 100 långfilmer sedan 1992 Framförallt danska bolag har hittat en stark partner hos Film i Väst och de danska filmernas framgångar har skapat ett internationellt intresse för Trollhättan och Film i Väst. Varför inte också i Malmö? I Skåne finns ett femtontal produktionsbolag som har kontinuerlig produktion av spelfilm eller dokumentärfilm för biograf och TV. Av dessa finns ett i Ystad och majoriteten i Malmö. Var inspelningen görs styrs av filmens finansiering, av de olika samproducenterna. SFI har varje branschdagar i Malmö: Malmö filmdagar, här finns en potential att exponera Malmö bättre. Guldbaggegalan är det dags för Malmö 2015 att ta över? Malmö attraktiv stad för filminspelningar Filminspelningar gör staden synlig och lockar besökare ett bra exempel är Tv-serien Bron en samproduktion med Öresundsregionen där Malmö exponeras. (Öresund Film Commission). Malmö är en attraktiv stad för filminspelningar. Här finns vackra och spännande miljöer, en kreativ stad som växer, bygger och prövar nya möjligheter. En ung kultur, en mångkulturell miljö en inkubator för nytt tänkande och satsningar på oprövade kort. Bra infrastruktur, kreativt klimat ett bra utbud av inspelningsmiljöer. Men för att vara attraktiv krävs ett värdskap- en filmvänlig kommun- som tar hand om och ordnar det som krävs för en filminspelning. En filmsamordnare är en bra investering som också kan fånga upp näringsliv, turism, information, festivaler, kongresser. Just turism effekten ska inte underskattas se Wallander effekten i Ystad och Stig Larsson Millenium i Stockholm. Stöd till filmproduktion en faktor för näringslivsutveckling och arbete En filmproduktion genererar arbetstillfällen och skapar en omsättning av tjänster. Bra exempel finns i Trollhättan (Film i Väst) och Ystad (Film i Skåne). Malmö behöver utveckla ett produktionsstöd till film. 7 Möjlighet finns att söka pengar SFI s "Stöd för skolbio" för nyutredning och ny målformulering motsvarande 200 tkr. Riksföreningen Folkets Bio är intresserade att lägga tid och resurser 8 SFI och SVT har skapat en aktionsgrupp som heter "Bäst i Världen där problemformuleringen är :Hur blir vi bäst i världen på Barnfilm? 8

20 En satsning på stöd till produktioner är en investering i framtiden Fler arbetstillfällen Omsättning av kapital Exponering i media En positiv bild av Malmö Turism intäkter Ökat och differentierat näringsliv Kontinuitet och stabilitet är viktigt för att utveckla filmnäringen. En filmfond där man kan söka bidrag för filmproduktion och projektutveckling är en möjlighet. Både Ystad och Helsingborgs kommun stödjer filmproduktion. Film i Skåne omsätter ca 35 Mkr. I snitt produceras fyra långfilmer per år men ambitionen är att nå en nivå på 7-10 långfilmer per år. Här finns möjlighet för Malmö att gå in. Förslag till åtgärder 1. INFRASTRUKTUR Ny Biograf på Möllevången Det som framförallt behöver göras är att förbättra infrastrukturen för filmen i Malmö dvs se till att antalet biograflokaler för visning av kvalitetsfilm både för repertoar och filmfestivaler är tillräcklig och fyller de olika behov som finns. Förslaget till lösning är att etablera en ny biograf på Möllevången, Bergsgatan 20, fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation (se bilaga Hyresförslag för Dimman 11). Det innebär att Malmös filminfrastruktur förstärks med en tresalongsbiograf (200, 80, 70 platser) och utrymme för servering och mingel. Samtidigt blir Spegeln kvar i Folkets Hus och Parkers regi med sina tre salonger (167, 63 och 64 platser). Parallellt med arbetet att ta fram ett lokalförslag har en dialog med FHP och Folkets bio skett under hela 2011 för att se om de båda skulle kunna verka i gemensamma lokaler på Spegeln alternativt i de nya lokalerna på Bergsgatan. Efter en lång process är nu förvaltningens bedömning att denna förening inte är möjlig. Det är inte heller strategiskt rätt att minska antalet biografsalonger när behovet istället ökar. Malmö skulle med förslaget om en ny biograf på Möllevången få en mycket god infrastruktur för att visa kvalitetsfilm för både repertoar och det stora antal filmfestivaler som äger rum i Malmö. Det finns en stor potential att ytterligare utveckla filmfestivalområdet och t.ex. dra till sig konferenser och kongresser till det nya Konsert och kongresshuset. Hur stor är filmpubliken i Malmö idag och hur ser utbudet ut? Publiken i Malmö som 2010 såg film på repertoar var varav Panora hade 4880 och Spegeln Förutom repertoarfilm finns ett brett filmutbud via festivaler mm. Filmpubliken till verksamheter och arrangemang med stöd av kulturnämndens budget uppgår ungefär till varav på repertoar och ca på filmfestivaler, på skolbio och resten Cinematek, liveopera visning, andra visninsgfönster ( Doc Lounge, Polonäs mfl) och uppsökande 9 SFI Biografstatistik per län och kommun

21 mobila visningar. Filmmarknaden förändras snabbt. Varje vecka får i snitt 3-4 filmer premiär i Sverige, varje minut läggs tretton timmar film ut på YouTube. SVT play och möjligheten att ladda ner film har skapat oändliga möjligheter att se film. Ändå minskar inte biografpubliken eller publiken på filmfestivaler. Det är något annat att se film på en biograf tillsammans med andra. Filmutbudet på svenska biografer bestäms till största delen av SF som också äger den Svenska Bio till 49 %. Mindre än 5 procent av filmerna kommer från andra länder än USA och Europa. Hollowoodproduktioner och svenska storfilmer dominerar. Därför behövs alternativa visningsmöjligheter som Folkets Bio och FHP står för. Ett exempel på att även festivalerna ökar antalet filmtitlar och breddar filmutbudet i Malmö är att BUFF visade 110 filmer (från 23 länder) på festivalen 2010 och att ARF visade 37 filmer (från 18 olika länder) år Flera andra festivaler koncentrerar sig på att visa film från specifika språkområden och/eller länder. Under 2011 har bl.a. Malmö Arab Filmfestival, MAFF, tillkommit som visade 24 arabiska filmer och IFEMA som visade 11 filmer med iranska kvinnliga regissörer i fokus Tre Biografaktörer i Malmö SF bio är Sveriges största biografägare och bildades 1998 efter att SF Svensk Filmindustri delades mellan SF och SF Bio. 10 SF Bio driver tre biografer i Malmö; Royal från 1961 nyrenoverad med 498 stolar och vid Cinemascopeduk, kan visa 35 och 70 mm film. Filmstaden Storgatan från 1998 med 8 salonger den största har 279 platser 11. Filmstaden Entré från 2009 med 5 salonger den största har 175 platser 12 Riksorganisationen Folkets hus och parker 13 driver sedan 2007 biografen Spegeln med 3 salonger 167, 63 och 64 platser, och var Sveriges första 3D biograf FHP äger via sina medlemsorganisationer över 200 biografer över hela landet och är för närvarande ledande i landet när det gäller övergången till digital utrustning. På 116 digitala biografer, huvudsaken mindre kommuner, från Alingsås till Älsbyn sänds livesändningar från Metropolitan, National Theatre, Albert Hall och Dramaten. FHP driver själva sedan några år tillbaka fyra biografer i storstäderna, förutom Spegeln är det Roy i Göteborg, (nov 2008), Rio i Stockholm (juni 2008) och Röda Kvarn i Helsingborg (juli 2010) Den senare har två salonger (143 resp 69 pl) medan de övriga är ensalongsbiografer. Biograferna är placerade i det helägda dotterbolaget Framtidens mötesplats AB. Med detta vill FHP stärka rollen som en aktör på den svenska biografmarknaden och synliggöra och befästa sin digitala satsning. Inte minst vill de stärka sin kulturella profil i storstäderna och skapa unika mötesplatser. 10 Bolaget ägs av Bonnier AB och sköter och underhåller 34 biografer med 244 biosalonger på 22 orter i Sverige platser res 135, 134, 105, 104, 70, 68,63 endast en salong klarar elrullstol platser,107 resp. 3st x 60 pl tot Riksorganisationen Folkets hus och parker (FHP) är en folkrörelse med 658 medlemsorganisationer över hela landet, som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler. FHP bildades 2000 genom en sammanslagning av Folkparkernas centralorganisation (1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (1932) 10

En SWOT analys ger en bild av film och biografsituationen i Malmö Styrkor. En tillgänglig skolbio för alla barn i Film i Skåne

En SWOT analys ger en bild av film och biografsituationen i Malmö Styrkor. En tillgänglig skolbio för alla barn i Film i Skåne BILAGA 2 Elisabeth Lundgren 2012-01-26 Förstärkning och utveckling av filmverksamheten i Malmö Malmö är en filmstad med lång historia. Den första offentliga biografvisningen i Sverige ägde rum i Malmö

Läs mer

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31)

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31) 1 (7) Datum 2015-07-08 Vår referens Elisabeth Lundgren Kulturdirektör Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ann Körling Filmutvecklare ann.korling@malmo.se Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik

Läs mer

Seriefrämjandet Fredrik Strömberg visar Seriefrämjandets verksamhet och lokaler i Mazettihuset.

Seriefrämjandet Fredrik Strömberg visar Seriefrämjandets verksamhet och lokaler i Mazettihuset. Malmö stad Kulturförvaltningen Inbjudan till studiebesök i samband med kulturnämndsammanträde 22 april 2014 Efter nämndens sammanträde ordnas gemensam transport med buss, klockan 14.45 från Stortorget

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Öppna en egen biograf!

Öppna en egen biograf! STARTA BIOGRAF! Öppna en egen biograf! Intresserad av bra film? Sugen på att förbättra filmutbudet där du bor genom att öppna en ny bio? Då kan Folkets Bio vara något för dig! Folkets Bio är Sveriges ledande

Läs mer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-04-22 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Sammanfattning Kulturnämnden

Läs mer

Driften av Klarabiografen Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP)

Driften av Klarabiografen Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) Utlåtande 2012:127 RVIII (Dnr 328-260/2012) Driften av Klarabiografen Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

Daniel Sestrajcic (V), ordförande 67-77 Peter Österlin (M), 2:e vice ordförande 67-77

Daniel Sestrajcic (V), ordförande 67-77 Peter Österlin (M), 2:e vice ordförande 67-77 Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (6) PROTOKOLL Sammanträdestid 2013-08-19, kl. 13.00-14.00 Plats Börsalen, kulturkansliet, Södergatan 9 Paragrafer 67-77 Ledamöter Ersättare Ej närvarande Övriga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö

Läs mer

Mål Kulturstrategin ska:

Mål Kulturstrategin ska: Mål Kulturstrategin ska: utgöra en långsiktig kulturpolitisk plattform tas fram i samråd med kulturlivet, malmöborna och staden som organisation, det vill säga lyssnas av och förankras brett; processen

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av Bilaga 3 Åtgärdsbeskrivning Allaktivitetshuset, sett från Sturegatan. För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av ekonomiska skäl att sälja sitt Nya Folkets Hus. Verksamheten

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens

Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Stockholms internationella filmfestival har över 130 000 festivalbesökare årligen, vi är det första

Läs mer

Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks medborgarhus till föreningsdrift

Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks medborgarhus till föreningsdrift KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-21 Handläggare: Johanna Karlsson Telefon: 08 508 31 937 Till Kulturnämnden KuN 2013-04-16 Nr 12 Förslag till beslut om verksamhetsövergång

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

Skånes Dansteater, Ö Varvsgatan 13A

Skånes Dansteater, Ö Varvsgatan 13A Malmö kulturnämnd Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2005-08-25 Klockan 13.00 14.50 Plats Skånes Dansteater, Ö Varvsgatan 13A Paragrafer 106-122 Beslutande (ledamöter) Övriga deltagare (ersättare)

Läs mer

Frida Trollmyr (S) Jenny Eliasson, Vision/TCO Max Emland, Kommunal Patrik Nilsson/Marita Wästerfors, SACO

Frida Trollmyr (S) Jenny Eliasson, Vision/TCO Max Emland, Kommunal Patrik Nilsson/Marita Wästerfors, SACO Malmö stad Kulturnämnden 1 (8) Föredragningslista Sammanträdestid 2015-10-22 kl. 13.00 Plats Börssalen, Kulturkansliet, Södergatan 9 Ledamöter Ersättare Kommunalråd Övriga deltagare Sylvia Björk (S)),

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Lagret, Mazettihuset, Friisgatan 15 B

Lagret, Mazettihuset, Friisgatan 15 B Malmö stad Kulturnämnden 1 (9) Sammanträdestid 2014-06-10, kl. 13.00 16.30 Protokoll Plats Paragrafer Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej deltagande anmält förhinder Lagret, Mazettihuset, Friisgatan

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum 2014-10-22 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad den 22 oktober 2014 Bilaga hyreskontraktet

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 38 Plats och tid Stadshuset, sammanträdeslokal Gunnern, kl 13.15-15.50 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg,

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Kulturnämndens arbetsutskott Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s)

PROTOKOLL 1(6) Kulturnämndens arbetsutskott Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s) PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 1-4 Plats och tid Kulturkansliet, Biblioteket kl. 13.00 16.30 Beslutande Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s) Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Särskilt yttrande Kulturnämnden 2013-11-20 Ärende: KN-KFÖ-2013-03642 Ang: Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Revisionsbyrån

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP)

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP) Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-08-18, klockan 13.00-14.45 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande, anmält förhinder Kulturkansliet, Börssalen

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Kallelse Kommunstyrelsen. 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen

Kallelse Kommunstyrelsen. 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen Kallelse 2016-06-20 Tid Plats 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande Astrid Söderquist

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

Svar på motion 2011:09 om att skapa ett ungdomens hus i Knivsta KS-2011/1065

Svar på motion 2011:09 om att skapa ett ungdomens hus i Knivsta KS-2011/1065 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1065 2013-03-18 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:09 om att skapa ett ungdomens hus i Knivsta KS-2011/1065 Förslag

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 00 Fax 08-661 18 20 www.sfi.se Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2013-04-18 Kl.17.00 KALLELSE OCH DAGORDNING Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Fritidsförvaltningen Henrik Smithsgatan 13, Studion, vån 6 Frida Trollmyr

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 13:15-17:00. Se sidan två Berit Lovén. Sekreterare: Ann-Christin Johansson

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 13:15-17:00. Se sidan två Berit Lovén. Sekreterare: Ann-Christin Johansson 2017-03-14 Kulturnämnden Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 13:15-17:00 Plats: Beslutande: Saluten Eva Westman Modig (M), ordförande Berit Lovén (S) Ali Yasin Dahir (S) Eila Horsmajärvi (S) Jennifer Forssell

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningsbeslut

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024. anta lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 enligt förslag i ärendet

Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024. anta lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 enligt förslag i ärendet Malmö stad Kulturförvaltning 1 (8) Datum 2014-10-21 Vår referens Jarl Hoffman Projektledare Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 Sammanfattning Som en del av Kulturförvaltningens

Läs mer

Sekreterare Elisabeth Eriksson Paragraf 28-32

Sekreterare Elisabeth Eriksson Paragraf 28-32 Servicenämnden 2016-05-26 1-7 Plats och tid Svarten, kl. 13.30-16.25 Beslutande Ersättare inte tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Göran Dahl (M) Jan Fagenheim (M) Peter

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Moving Media Southern Sweden En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Karin Johansson-Mex Utveckligssamordnare för film och rörlig bild Näringslivsutveckling Region Skåne Karin.mex@skane.se

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Stockholms stads filmstrategi

Stockholms stads filmstrategi Dnr 171-1711/2015 Stockholms stads filmstrategi September 2016 stockholm.se September 2016 Dnr:171-1711/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (10) Inledning Svensk film bidrar starkt till bilden av Sverige

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Datum och tid: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 2015-06-24 kl. 10.00-11.30 Sammanträdet ajourneras kl. 10.45-11.10 för överläggning. Justering Plats: Kommunhuset,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet Klockan 10-12.30 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Stödöversyn distribution och visning

Stödöversyn distribution och visning Stödöversyn distribution och visning 4 september 2014 Kristina Börjeson & Johan Fröberg 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Distribution och visning av film i Sverige en översikt... 5 Hur och var filmen

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne av Katarina Taikon och för romers kamp för rättvisa (STK )

Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne av Katarina Taikon och för romers kamp för rättvisa (STK ) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-09-24 1-8 Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl

Läs mer

Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016

Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016 Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016 Övergripande strategi för hur medlen ska användas för regeringens särskilda satsning för att stärka visningsverksamheten i hela landet Innehåll

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Nya. sätt att visa och se. film

Nya. sätt att visa och se. film Nya sätt att visa och se film Idag kan vi se film via en mängd visningsfönster: tv, datorer, mobiltelefoner, mediaspelare mm. Trots det ligger antalet biobesök stabilt på ca 15 miljoner per år. Publikundersökningar*

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer