Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Jarl Hoffman Lokalsamordnare Tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf Sammanfattning Ärendet redovisar förutsättningarna för projektet, de förändringar som skett sedan Kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna förhyrningarna samt de anpassningar och tillägg som ökat investeringsbehovet. Investeringar om 6,5 Mkr medför cirka 900 tkr i ökade kapitalkostnader från 2015, vilka föreslås fördelas mellan verksamheterna som följer: Stadsarkivet: 300 tkr, Biografen: 300 tkr och Kulturförvaltningen centralt: 300 tkr. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av de ökade investeringarna och fördelningen av de tillkommande kapitalkostnaderna enligt nedanstående. Stadsarkivet: 300 tkr Biografen: 300 tkr Kulturförvaltningen centralt: 300 tkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse. Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, Stadsarkiv och Biograf Bilaga 1: Malmö stadsarkivs lokaler, ärende till nämnd Bilaga 2: Förstärkning och utveckling av filmverksamheten i Malmö, ärende till nämnd Bilaga 3: Protokollsutdrag kulturnämnden Beslutsplanering Kulturnämnden SIGNERAD

2 2 (4) Ärendet Byggprojektet i Kv. Dimman är hårt prispressat från start. Fastighetsägarens styrelse godkände inte avtalsvillkoren som låg till grund för kommunens beslut om förhyrningarna På grund av detta gjordes ett fördjupat programarbete under hösten 2012 då lokalerna disponerades om och 266 kvm hyrdes till de ursprungligen avtalade kvm. Denna nya yta kostnadsregleras i Stadsarkivets avtal till en merkostnad om kr. I övrigt ändrades inga villkor i hyresavtalen. Anpassningar och tillägg Då Stadsarkivet 2013 skrev ned sin prognos för behovet av arkivmagasin, har ytterligare ett våningsplan i den nybyggda huskroppen anpassats för administration i stället för förvaring av arkiv. Tanken är att hyra ut lokalerna till aktörer inom filmområdet för att på så sätt skapa ett större sammanhang kring biograflokalen. Stadsarkivet disponerar ett konferensrum på den tillkommande kontorsvåningen och matsal, terrass och mötesrum samnyttjas av verksamheterna. Anpassningarna regleras i en tilläggshyra om 505 tkr per år. Kontorsvåningen blir fullt uthyrd från 2015 för kr per kvm inklusive drift, vilket fullt ut täcker den tillkommande hyran. Film i Skåne, Folkets Bio Lager AB, Malmö Arab Film Festival, Folkets Bio och Seriefrämjandet kommer att hyra lokalerna. Biografen har sedan kulturnämndens beslut 2012 om utökat stöd för filmverksamheten utan extra kostnad fått ytor i lokalens markplan. I det ursprungliga förslaget disponerade biografen endast lokaler i källarplan. Biosalongerna har anpassats till THX-standard samt för fler funktioner, t ex konferenser och scenframträdanden, än renodlad biografverksamhet. Exempelvis har tak förstärkts för att klara rån för belysning, extra eluttag monterats och extra gluggar tagits upp för fler projektorer i projektorrummen jämfört med en konventionell biograf. En loge för föredragshållare och artister har iordningställts och toaletter har anpassats med barntoalettstolar och större kringyta för att klara stora barngrupper. Inredning av foajén i anslutning till biosalongerna har ritats och specialanpassats för att maximera lokalens funktion och kanalisation för ventilation dragits om. Det innebär att lokalerna kan användas mer flexibelt till andra ändamål än ren biografverksamhet, till exempel scenframträdanden, föreläsningar etcetera. Stadsarkivets tillägg gäller främst höjd säkerhet i form av skalskydd och larmklass, större administrativ yta, ytskikt och fast inredning. Hörsal med tillhörande foajé, pentry och sammanträdesrum har utformats så att lokalen kan hyras ut som en separat enhet med egen ingång från Friisgatan. Under verksamhetstid är hörsalen knuten till Stadsarkivets publika del, men den kan även kopplas till biografen vid exempelvis filmfestivaler.

3 Ökat investeringsbehov 3 (4) Sammanställning över ökade investeringar: - Uppgradering till THX- standard samt utökad kyla och ventilation i biograf 1,0 Mkr - Fast inredning i biograf, gradäng, baffelvägg, biljettdisk och sittplatser 1,5 Mkr - Uppgradering av armaturer och kanalisation i biograf 0,5 Mkr - Höjd säkerhet beträffande brand, inbrottslarm, passersystem och skalskydd 2,5 Mkr - Uppgradering av ytskikt i publik miljö 0,5 Mkr - Utökade konsultkostnader, projektering, arkitekt, byggledning, besiktning 0,5 Mkr Totalt: 6,5 Mkr 6,5 Mkr i investering medför en kapitalkostnad om ca 900 tkr per år som föreslås fördelas mellan verksamheterna enligt följande: Stadsarkivet, 300 tkr, Biografen, 300 tkr och Kulturförvaltningen centralt, 300 tkr. Räknar man med nyckeltal för nyproduktion respektive renovering blir projektets totala kostnad ca 100 Mkr vilket skulle innebära en ungefärlig kapitalkostnad om 10 Mkr per år i 20 år räknat på 4,75 % ränta. Ungefärlig hyreskostnad vid 10 % ränta blir 15 Mkr per år motsvarande kr per kvm exklusive drift och verksamhetsanpassningar. Jämför Wihlborgs offert gällande förlängning av Stadsarkivets hyresavtal på Isbergs gata om kr per kvm och Skanskas offert gällande lokaler på Nordenskiöldsgatan för kr per kvm. Lokalkostnader 2015 Stadsarkivets yta och årshyra 2015 inklusive tillkommande kapitalkostnad om 300 tkr: Stadsarkivet 2015: kvm, 6, 89 Mkr motsvarande kr per kvm. Jfr ärendet 2012: kvm, 6, 51 Mkr motsvarande kr per kvm. Biografens yta och årshyra 2015 inklusive tillkommande kapitalkostnad om 300 tkr: Biograf 2015: kvm, 1, 9 Mkr motsvarande kr per kvm. Jfr ärendet 2012: kvm, 1, 6 Mkr motsvarande 877 kr per kvm. Kv. Dimman totalt, Stadsarkiv och Biograf inklusive tillkommande kapitalkostnader: Kv. Dimman 2015: kvm, 8, 79 Mkr motsvarande kr per kvm. Jfr ärendena 2012: kvm, 8, 11 Mkr motsvarande kr per kvm. Utöver ovanstående tillkommer en kapitalkostnad om 300 tkr som finansieras av Kulturförvaltningen centralt. Folkets Bio, som kommer att driva biografverksamheten, hyr förutom biograflokalen även 109

4 kvm kontor för en årshyra om 240 tkr. Föreningens totala årshyra blir enligt förslaget 2, 14 Mkr exklusive drift. 4 (4) Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

5 BILAGA 1

6

7

8

9

10

11

12 BILAGA 2 Elisabeth Lundgren Förstärkning och utveckling av filmverksamheten i Malmö Malmö är en filmstad med lång historia. Den första offentliga biografvisningen i Sverige ägde rum i Malmö Malmö har skaffat sig en position som en dokumentärfilm- och barn/ungdomsfilmsstad. Här finns ett par av Sverige framgångsrikaste produktionsbolag för dokumentärfilm och BUFF Filmfestival - en av de viktigaste mötesplatserna i världen för barn och ungdomsfilm. Det finns goda förutsättningar men det behövs ett ordentligt krafttag för att förstärka och fortsätta utveckla kvalitetsfilmen i Malmö. Film är en viktig profilfråga för staden. Vad behöver göras? Nya Biograflokaler på Möllevången Etablerande av en Barnbiograf i den nya biografen Förstärkt stöd till arbetet med kvalitetsfilm Förstärkt mediepedagogik till barnen i Malmö- nytt grepp på Skolbioverksamheten Produktionsstöd till den lokala filmen Utveckla Malmö till en filmvänlig stad - fler filminspelningar i Malmö En SWOT analys ger en bild av film och biografsituationen i Malmö Styrkor Möjligheter Fäste för Dokumentärfilmen i Sverige Film en profilfråga för Malmö Hög kompetens Barn och ungdomsfilm Etablera en Barnbiograf unik i Sverige Många filmproducenter En tillgänglig skolbio för alla barn i Film i Skåne Malmö Sveriges filmfestivaltätaste stad Film och mediepedagogisk satsning Folkets Bios kvalitetsfilmarbete Stöd till filmproduktion Stor filmintresserad publik Fler filminspelningar i Malmö Svagheter Svag infrastruktur på biografsidan Skolbioverksamheten Brist på produktionsstöd till film Mottagar och samordning för filminspelning Hot Det kvalitativa filmutbudet minskar Folkets Bio försvinner Antalet filmfestivaler stagnerar eller minskar Ingen skolbioverksamhet Filmproducenter mfl drar sig från Malmö Allt färre filminspelningar 1 ( Industri och slöjdmässan i Pilstorp, Sommarteatern, personer besökte kinematografen under de tre mån utst pågick) 1

13 Förslag till åtgärder Det som framförallt behöver göras är att förbättra infrastrukturen för filmen i Malmö dvs se till att antalet biograflokaler för visning av kvalitetsfilm för såväl repertoar som filmfestivaler är tillräcklig och fyller de olika behov som finns. Folkets Bio i Malmö programsätter årligen kvalitetsfilmer från hela världen som aldrig annars skulle visats i Malmö. Efter 30 års verksamhet står de nu utan lokaler och kan i längden inte överleva utan en biograflokal. Förslaget till lösning är att etablera en ny biograf på Möllevången, Bergsgatan 20, fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation (se bilaga Hyresförslag för Dimman 11). Det innebär att Malmös filminfrastruktur förstärks med en tresalongsbiograf (200, 80, 70 platser) och utrymme för servering och mingel. Totalt en yta på 1825 kvm med en hyra på 1,6 Mkr per år. Kulturförvaltningen står för kontraktet som löper på 20 år och hyr ut till Folkets Bio som bedriver verksamheten. Inflyttning beräknas till 1 juli nästa år. Samtidigt blir Spegeln kvar i Folkets Hus och Parkers regi med sina tre salonger (167, 63 och 64 platser). Med den lösningen, två kvalitetsfilmbiografer är Malmö väl försedd att genomföra ett stort antal filmfestivaler som BUFF och Nordiskt Panorama men också ge Malmöborna ett rikligt och varierat utbud av kvalitetsfilm. Parallellt med arbetet att ta fram ett lokalförslag har en dialog med FHP och Folkets bio skett under hela 2011 för att se om de båda skulle kunna verka i gemensamma lokaler på Spegeln alternativt i de nya lokalerna på Bergsgatan. Efter en lång process är nu förvaltningens bedömning att denna förening inte är möjlig. Det är inte heller strategiskt rätt att minska antalet biografsalonger när behovet tenderar att öka. Det finns potential att ytterligare utveckla filmfestivalområdet och t.ex. dra till sig konferenser och kongresser till det nya Konsert och kongresshuset. För Malmö kan filmen bli en verklig profilfråga. Film är ett intressant område för många inte minst mediabranschen och ligger i gränslandet mellan kultur och näringsliv. Det är ett område som behöver offentligt stöd men också är en viktig näringslivsfråga som genererar arbetstillfällen och omsätter varor och tjänster. På sikt är det viktigt att Malmö går in med stöd till filmproduktion framförallt i projekt/idéutvecklingsskedet och arbetar på att få fler filminspelningar till Malmö. För det senare krävs ett tätt samarbete inom staden mellan kultur, turism och näringsliv och en tjänst som filmkoordinator ( en väg in ) Malmö är en ung och mångkulturell stad där skillnaderna i resurser och förutsättningar är stora. En satsning på barn och ungas tillgång till film är ett sätt att stärka deras möjligheter och utveckling. Men för att ge Malmös barn och unga tillgång till kvalitetsfilm, verktyg att förstå film och möjlighet att skapa själv krävs en ny satsning på filmpedagogik och barn och skolbion. Redan befintliga möjligheter som BUFF, ARF och KBU utgör en grund men behöver utvecklas och förstärkas. Utifrån kulturnämndens beställda kartläggning av skolbio och mediepedagogik föreslås en kommunal samordning av skolbio, mediepedagogik och samarbeten motsvarande en heltidstjänst. 500 tkr samt en förstärkt satsning på att fler barn får tillgång till att se film (skolbio), 2

14 skapa film (mediepedagogik) och förstå film (samtal om film) till en kostnad av 1 Mkr. Malmö har chansen att bli först i Sverige med att skapa en egen Barnbiograf och sätta barnfilmen i fokus tillsammans med SFI, Folkets Bio och SVT 2. Svenska Filminstitutet är intresserad av att medverka i att utveckla en Barnbiograf tillsammans med Malmö stad och Folkets Bio i de nya biograflokalerna på Möllevången Ett försök att utveckla nya modeller och nytänkande när det gäller visningsformerna för små barn. För att ta ledningen på barnfilmområdet bör inte beslutet fördröjas, i dagarna drar Göteborgs Filmfestival igång - det här året med en liten Barnfilmfestival för första gången. Ekonomi Det totala verksamhetsstödet till film 2011 var 3,7 Mkr samt till projektstöd 720 tkr. Folkets Bio fick ett kommunalt stöd på 1,15 Mkr förra året och hade en hyra på 450 tkr (Panora). De egna intäkterna var 1,2 Mkr varav biljetter stod för 220 tkr och mobila visningar 540 tkr. Den nya hyran i fastigheten Dimman 11 ligger på 1,6 Mkr per år. Till det kommer drift kostnader på ca 150 tkr för värme och ventilation samt el och städ. Investeringar i teknik, biografstolar, köksinredning mm är också tillkommande kostnader. För 2012 har Folkets Bio sökt 1,3 Mkr och beviljats 1,18 Mkr. Folkets Bio behöver ett ökat stöd på 700 tkr per år från 2013 och framåt. Folkets Hus och Parker (FHP) fick ett kommunalt verksamhetsbidrag på 1,025 Mkr Hyran på Spegeln ligger på 1,675 Mkr (inkl värme, el, städ). De egna intäkterna låg på drygt 5 Mkr varav biljettintäkter och digitala sändningar utgör 3,7 Mkr. För 2012 har FHP sökt 1,8 Mkr och beviljats 800 tkr. Uppdraget Skolbio ligger inte längre kvar på FHP och därför har anslaget minskats. Förslaget innebär att FHP får ett ökat bidrag på 300 tkr per år för att fortsätta utveckla visningar av kvalitetsfilm. Kostnaden för en förstärkt infrastruktur för biograflokaler och en särskild riktad satsning mot barn och ungdomsfilm och skolbio är 2,5 Mkr. Då får Malmö En ny biograf med tre salonger på Möllevången inklusive en barnbiograf Skolbio till betydligt fler barn ökad effektivisering via kommunal samordning av skolbioverksamheten Rikare barnkultur - fler malmöbarn får tillgång till att förstå, skapa och se film både under fritid och förskole/skol tid. Förslag till beslut Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta: att godkänna förhyrningen av nya biograflokaler i fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation. att bevilja Folkets Bio ett ökat verksamhetsstöd på 700 tkr från SFI och SVT har skapat en aktionsgrupp som heter "Bäst i Världen där problemformuleringen är Hur blir vi bäst i världen på Barnfilm? 3

15 att förstärka bidraget till barn och skolbioverksamheten med 1,5 Mkr enligt förslag. att ge Folkets Hus och Parker ett ökat stöd på 300 tkr för att utveckla filmverksamheten i Malmö under förutsättning att de upplåter sina salonger på Spegeln utan kostnad för skolbioverksamheten. att uppdra åt förvaltningen att ta initiativ till ett samarbete mellan de olika filmaktörerna i Malmö i syfte att hitta former för att utveckla publikarbetet för kvalitetsfilmen och lokalt producerade filmer. att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett underlag för att skapa en filmfond i Malmö för lokal filmproduktion samt att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en tjänst som filmsamordnare samt att öka arbeta för en filmvänligare stad tillsammans med näringsliv och turism. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna förhyrningen av nya biograflokaler i fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation. att bevilja ett ökat anslag på 1 Mkr för att förstärka kvalitetsfilmen i Malmö samt att förstärka bidraget till barn och skolbioverksamheten med 1,5 Mkr enligt förslag. Elisabeth Lundgren Kulturdirektör 4

16 BILAGA Förslaget i sin helhet Förstärkning och utveckling av filmverksamheten i Malmö Malmö är en filmstad med lång historia. Den första offentliga biografvisningen i Sverige ägde rum i Malmö Malmö har skaffat sig en position som en dokumentär- och barn/ungdomsfilmsstad. Här finns ett par av Sverige framgångsrikaste produktionsbolag för dokumentärfilm och BUFF Filmfestival - en av de viktigaste mötesplatserna i världen för barn och ungdomsfilm. Goda förutsättningar men ett ordentligt krafttag behövs för att förstärka och fortsätta utveckla kvalitetsfilmen i Malmö. Film är en viktig profilfråga för staden. Vad behöver göras? Nya Biograflokaler på Möllevången Etablerande av en Barnbiograf i den nya biografen Förstärkt stöd till arbetet med kvalitetsfilm Förstärkt mediepedagogik till barnen i Malmö- nytt grepp på Skolbioverksamheten Produktionsstöd till den lokala filmen Utveckla Malmö till en filmvänlig stad- fler filminspelningar i Malmö En SWOT analys ger en bild av film och biografsituationen i Malmö Styrkor Fäste för Dokumentärfilmen i Sverige Hög kompetens Barn o ungdomsfilm Många filmproducenter Film i Skåne Sveriges filmfestivaltätaste stad Folkets Bios kvalitetsfilmarbete Stor filmintresserad publik Svagheter Svag infrastruktur på biografsidan Skolbioverksamheten Brist på produktionsstöd till film Mottagar och samordning för filminspelning Möjligheter Film en profilfråga för Malmö Etablera en Barnbiograf unik i Sverige En tillgänglig skolbio för alla barn i Malmö Film och mediepedagogik satsning Stöd till filmproduktion Filmvänlig stad som ger fler filminspelningar i Malmö Hot Det kvalitativa filmutbudet minskar Folkets Bio försvinner Antalet filmfestivaler stagnerar eller minskar Ingen skolbioverksamhet Filmproducenter mfl drar sig från Malmö Färre filminspelningar 3 ( Industri och slöjdmässan i Pilstorp, Sommarteatern, personer besökte kinematografen under de tre mån utst pågick) 5

17 STYRKOR Dokumentärfilmen är stark i Malmö med några av Sveriges främsta dokumentärfilmare. Stark tradition av Barn och ungdomsfilm i Malmö I Malmö finns en hög kompetens inom Barn och ungdomsfilm genom arbetet med BUFF (Barn och ungdomsfilmfestival). En internationellt erkänd filmfestival som genomförs för 29:e gången i år. BUFF är en mötesplats för finansiärer, distributörer, filmköpare, manusförfattare, regissörer, producenter och filmpedagoger. Men samtidigt ett unikt tillfälle för Malmös barn att se bra film. Produktionsbolagen finns i Malmö. Av Skåneregionens 15 produktionsbolag finns 12 i Malmö, bolag som gör långfilm för visning på svenska biografer. Dessutom finns ytterligare bolag som arbetar med film, rörlig bild, animation. Drygt hälften av de som får stöd av Film i Skåne är Malmöbaserade. Film i Skåne har sitt säte i Ystad men verkar också mycket aktivt i Malmö där de flesta aktörerna finns. Två galapremiärer om året genomför kulturförvaltningen tillsammans med Film i Skåne. 4 Film är en viktig regional fråga och medlen från SFI fördelas nu i samverkansmodellen. Här finns en utvecklingspotential för Malmö. Filmfestivalerna finns i Malmö som är Sveriges filmfestivaltätaste 5 stad, vilket ger såväl malmöbor som besökare möjligheter att se filmer som annars aldrig skulle komma till varken Malmö eller Sverige. Filmfestivaler drar till sig ett stort antal tillresande vid varje tillfälle, ger bra medieexponering och omsättning. Bra exempel är Nordiskt Panorama och BUFF. De ökar generellt sin publik och film event blir allt viktigare för publiken men i Malmö råder brist på lämpliga biograflokaler för festivaler. Här finns också återkommande filmarrangemang som Doc Lounge som startade i Malmö och har fått flera efterföljare. Malmö har en stor filmintresserad publik Folkets Bio i Malmö har under 30 år visat kvalitetsfilm och ordnat olika filmarrangemang. SVAGHETER Infrastrukturen. Samtliga biografer finns i centrala staden. Etablerande av en ny biograf på Möllevången ger stadsdelen en kvalitet och passar väl in i det kluster av film och medieaktörer som finns i kvarten. Filmfestivalerna behöver ytterligare en biograf att verka utifrån eftersom Spegeln inte räcker till för de större festivalerna och saknar bra mingelutrymmen. Folkets Bio saknar en egen biograf att verka utifrån sedan de lämnade Panora förra hösten. Försöket att få FHP och Folkets Bio att tillsammans dela på en biograf har inte varit framgångsrikt. Barnfilm och skolbioverksamhet Skolbioverksamheten har haft en vikande publik under flera år. En nysatsning på barn och skolbioverksamhet ligger helt i linje med målet att minska klyftorna i Malmö och ge alla barn tillgång till kvalitetsfilm. Sverige har en stark tradition inom barnfilm men utvecklingen har gått i stå. Inga svenska producenter vågar producera eller distribuera barnfilm. Det är liten om än Jag är min egen Dolly Parton( Nettelbladh) och Hoppets Hamn ( Gertten) 5 Festivalerna är BUFF, IFEMA, Latinamerika i fokus, Malmö Arab Filmfestival M:Dox, Music Doc, Anti rasistiska filmdagarna, Skånska Filmdagarna samt Nordiskt panorama -dokumentär och kortfilmsfestival där Malmö är värd vart femte år, vilket infaller igen

18 någon bevakning eller diskussion i media. Få kommer och ser filmerna. Det behövs en gemensam kraftsamling där Malmö kan bli en viktig aktör tillsammans med SFI, Folkets Bio och SVT. Brist på produktionsstöd De flesta producenter, filmare och regissörer bor i Malmö. En hel del spelas in här men Malmö ger noll kr i produktionsstöd. 6 HOT Om ingen satsning sker på infrastrukturen framförallt en ny biograf åt Folkets Bio kommer filmutbudet drastiskt minska i Malmö och Folkets Bio får svårt att överleva. De filmer som årligen programsätts här har inget eget visningsfönster. Malmös betydelse som filmfestivalstad kommer att minska, kanske på sikt försvinna Skolbioverksamheten tas inte upp igen. Filmproducenter mfl drar sig från Malmö vilket innebär färre filminspelningar och därmed minskade arbetstillfällen och lägre omsättning. MÖJLIGHETER 1. BARN OCH UNGA Film och rörlig bild ett verktyg för unga Film är en konstform som tilltalar de unga, möjlighet att skapa själv och uttrycka sig på ett nytt språk. Det stämmer in på Malmös befolkningsprofil, ung och mångkulturell. Kortfilmen är en plantskola och språngbräda till större produktioner men också en konstform i sig inte minst via spridning på Internet, YouTube, SVT Play Filmpedagogiken har haft ett starkt fäste i Malmö, 1990 öppnades en kommunal Mediaverkstad som senare utvecklades i två riktningar, Film i Skåne och Unga Filmfabriken. Skolbion, BUFF och ARF är andra delar i det filmpedagogiska uppdraget. Här finns också Föreningen Filmcentrum Syd som har en lång tradition att ge handledning och stöd med teknik till den som vill göra en film. En viktig seminivå som fyller luckan upp till professionell nivå. Tillsammans finns stora möjligheter till utveckling. En starkare koppling till högskolan ex en Högskoleutbildning för film med inriktning dokumentärfilm är ytterligare möjligheter. Andra kopplingar finns med Media Evolution och Cross media utvecklingen. Förnyad satsning på skolbion Skolbion har fört en tynande tillvaro under flera år. Samtidigt som den sociala ojämlikheten bara ökar och Malmö toppar listan på barnfattigdom. Tillgänglig barnkultur för alla barn ett viktigt verktyg. Kulturnämnden har beställt en kartläggning av skolbio och mediepedagogik i sex kommuner i landet. Rapporten (Jenny Sahlström) är nu klar och med den som grund föreslås bla följande : En Kommunal samordning av skolbio, mediepedagogik och samarbeten, en Heltidstjänst 500 tkr En förstärkt satsning på att fler barn får tillgång till att se film (skolbio), skapa film (mediepedagogik) och förstå film (samtal om film)1 Mkr Folkets Hus och Parker har t o m 2011 haft 250 tkr för att sköta skolbion. Det stödet dras in från i år och läggs till den nya och förstärkta satsningen på skolbio. 6 Några enstaka filmer har fått kommunala medel Maria Larssons eviga ögonblick och Livet började i Malmö 7

19 En Barnbiograf. Malmö kan bli först i Sverige I Malmö finns en hög kompetens och tradition sen snart 30 år tillbaka att arbeta med Barn och ungdomsfilm. Svenska Filminstitutet är intresserat av att medverka i att utveckla en Barnbiograf tillsammans med Malmö stad och Folkets Bio i de nya biograflokalerna på Möllevången för att utveckla nya modeller och nytänkande. 7 Idén är att utveckla visningsformerna för små barn, att utveckla ett nytt koncept som rymmer mer än bara visningen, ett möte med filmkreatörer, saft och bullar och eget skapande. Det behövs en gemensam kraftsamling för att åter sätta barnfilmen i fokus där Malmö kan bli en viktig aktör tillsammans med SFI, Folkets Bio och SVT FILMPRODUKTION och FILMVÄNLIG STAD Filmen en profilfråga för Malmö - ett nytt varumärke för Malmö. Malmö har chansen att bli ett reellt filmcentrum i Sverige precis som Film i Väst. Hälften av alla svenska långfilmer produceras i Västra Götaland, 100 långfilmer sedan 1992 Framförallt danska bolag har hittat en stark partner hos Film i Väst och de danska filmernas framgångar har skapat ett internationellt intresse för Trollhättan och Film i Väst. Varför inte också i Malmö? I Skåne finns ett femtontal produktionsbolag som har kontinuerlig produktion av spelfilm eller dokumentärfilm för biograf och TV. Av dessa finns ett i Ystad och majoriteten i Malmö. Var inspelningen görs styrs av filmens finansiering, av de olika samproducenterna. SFI har varje branschdagar i Malmö: Malmö filmdagar, här finns en potential att exponera Malmö bättre. Guldbaggegalan är det dags för Malmö 2015 att ta över? Malmö attraktiv stad för filminspelningar Filminspelningar gör staden synlig och lockar besökare ett bra exempel är Tv-serien Bron en samproduktion med Öresundsregionen där Malmö exponeras. (Öresund Film Commission). Malmö är en attraktiv stad för filminspelningar. Här finns vackra och spännande miljöer, en kreativ stad som växer, bygger och prövar nya möjligheter. En ung kultur, en mångkulturell miljö en inkubator för nytt tänkande och satsningar på oprövade kort. Bra infrastruktur, kreativt klimat ett bra utbud av inspelningsmiljöer. Men för att vara attraktiv krävs ett värdskap- en filmvänlig kommun- som tar hand om och ordnar det som krävs för en filminspelning. En filmsamordnare är en bra investering som också kan fånga upp näringsliv, turism, information, festivaler, kongresser. Just turism effekten ska inte underskattas se Wallander effekten i Ystad och Stig Larsson Millenium i Stockholm. Stöd till filmproduktion en faktor för näringslivsutveckling och arbete En filmproduktion genererar arbetstillfällen och skapar en omsättning av tjänster. Bra exempel finns i Trollhättan (Film i Väst) och Ystad (Film i Skåne). Malmö behöver utveckla ett produktionsstöd till film. 7 Möjlighet finns att söka pengar SFI s "Stöd för skolbio" för nyutredning och ny målformulering motsvarande 200 tkr. Riksföreningen Folkets Bio är intresserade att lägga tid och resurser 8 SFI och SVT har skapat en aktionsgrupp som heter "Bäst i Världen där problemformuleringen är :Hur blir vi bäst i världen på Barnfilm? 8

20 En satsning på stöd till produktioner är en investering i framtiden Fler arbetstillfällen Omsättning av kapital Exponering i media En positiv bild av Malmö Turism intäkter Ökat och differentierat näringsliv Kontinuitet och stabilitet är viktigt för att utveckla filmnäringen. En filmfond där man kan söka bidrag för filmproduktion och projektutveckling är en möjlighet. Både Ystad och Helsingborgs kommun stödjer filmproduktion. Film i Skåne omsätter ca 35 Mkr. I snitt produceras fyra långfilmer per år men ambitionen är att nå en nivå på 7-10 långfilmer per år. Här finns möjlighet för Malmö att gå in. Förslag till åtgärder 1. INFRASTRUKTUR Ny Biograf på Möllevången Det som framförallt behöver göras är att förbättra infrastrukturen för filmen i Malmö dvs se till att antalet biograflokaler för visning av kvalitetsfilm både för repertoar och filmfestivaler är tillräcklig och fyller de olika behov som finns. Förslaget till lösning är att etablera en ny biograf på Möllevången, Bergsgatan 20, fastigheten Dimman 11 enligt Fastighetskontorets rekommendation (se bilaga Hyresförslag för Dimman 11). Det innebär att Malmös filminfrastruktur förstärks med en tresalongsbiograf (200, 80, 70 platser) och utrymme för servering och mingel. Samtidigt blir Spegeln kvar i Folkets Hus och Parkers regi med sina tre salonger (167, 63 och 64 platser). Parallellt med arbetet att ta fram ett lokalförslag har en dialog med FHP och Folkets bio skett under hela 2011 för att se om de båda skulle kunna verka i gemensamma lokaler på Spegeln alternativt i de nya lokalerna på Bergsgatan. Efter en lång process är nu förvaltningens bedömning att denna förening inte är möjlig. Det är inte heller strategiskt rätt att minska antalet biografsalonger när behovet istället ökar. Malmö skulle med förslaget om en ny biograf på Möllevången få en mycket god infrastruktur för att visa kvalitetsfilm för både repertoar och det stora antal filmfestivaler som äger rum i Malmö. Det finns en stor potential att ytterligare utveckla filmfestivalområdet och t.ex. dra till sig konferenser och kongresser till det nya Konsert och kongresshuset. Hur stor är filmpubliken i Malmö idag och hur ser utbudet ut? Publiken i Malmö som 2010 såg film på repertoar var varav Panora hade 4880 och Spegeln Förutom repertoarfilm finns ett brett filmutbud via festivaler mm. Filmpubliken till verksamheter och arrangemang med stöd av kulturnämndens budget uppgår ungefär till varav på repertoar och ca på filmfestivaler, på skolbio och resten Cinematek, liveopera visning, andra visninsgfönster ( Doc Lounge, Polonäs mfl) och uppsökande 9 SFI Biografstatistik per län och kommun

21 mobila visningar. Filmmarknaden förändras snabbt. Varje vecka får i snitt 3-4 filmer premiär i Sverige, varje minut läggs tretton timmar film ut på YouTube. SVT play och möjligheten att ladda ner film har skapat oändliga möjligheter att se film. Ändå minskar inte biografpubliken eller publiken på filmfestivaler. Det är något annat att se film på en biograf tillsammans med andra. Filmutbudet på svenska biografer bestäms till största delen av SF som också äger den Svenska Bio till 49 %. Mindre än 5 procent av filmerna kommer från andra länder än USA och Europa. Hollowoodproduktioner och svenska storfilmer dominerar. Därför behövs alternativa visningsmöjligheter som Folkets Bio och FHP står för. Ett exempel på att även festivalerna ökar antalet filmtitlar och breddar filmutbudet i Malmö är att BUFF visade 110 filmer (från 23 länder) på festivalen 2010 och att ARF visade 37 filmer (från 18 olika länder) år Flera andra festivaler koncentrerar sig på att visa film från specifika språkområden och/eller länder. Under 2011 har bl.a. Malmö Arab Filmfestival, MAFF, tillkommit som visade 24 arabiska filmer och IFEMA som visade 11 filmer med iranska kvinnliga regissörer i fokus Tre Biografaktörer i Malmö SF bio är Sveriges största biografägare och bildades 1998 efter att SF Svensk Filmindustri delades mellan SF och SF Bio. 10 SF Bio driver tre biografer i Malmö; Royal från 1961 nyrenoverad med 498 stolar och vid Cinemascopeduk, kan visa 35 och 70 mm film. Filmstaden Storgatan från 1998 med 8 salonger den största har 279 platser 11. Filmstaden Entré från 2009 med 5 salonger den största har 175 platser 12 Riksorganisationen Folkets hus och parker 13 driver sedan 2007 biografen Spegeln med 3 salonger 167, 63 och 64 platser, och var Sveriges första 3D biograf FHP äger via sina medlemsorganisationer över 200 biografer över hela landet och är för närvarande ledande i landet när det gäller övergången till digital utrustning. På 116 digitala biografer, huvudsaken mindre kommuner, från Alingsås till Älsbyn sänds livesändningar från Metropolitan, National Theatre, Albert Hall och Dramaten. FHP driver själva sedan några år tillbaka fyra biografer i storstäderna, förutom Spegeln är det Roy i Göteborg, (nov 2008), Rio i Stockholm (juni 2008) och Röda Kvarn i Helsingborg (juli 2010) Den senare har två salonger (143 resp 69 pl) medan de övriga är ensalongsbiografer. Biograferna är placerade i det helägda dotterbolaget Framtidens mötesplats AB. Med detta vill FHP stärka rollen som en aktör på den svenska biografmarknaden och synliggöra och befästa sin digitala satsning. Inte minst vill de stärka sin kulturella profil i storstäderna och skapa unika mötesplatser. 10 Bolaget ägs av Bonnier AB och sköter och underhåller 34 biografer med 244 biosalonger på 22 orter i Sverige platser res 135, 134, 105, 104, 70, 68,63 endast en salong klarar elrullstol platser,107 resp. 3st x 60 pl tot Riksorganisationen Folkets hus och parker (FHP) är en folkrörelse med 658 medlemsorganisationer över hela landet, som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler. FHP bildades 2000 genom en sammanslagning av Folkparkernas centralorganisation (1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (1932) 10

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31)

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31) 1 (7) Datum 2015-07-08 Vår referens Elisabeth Lundgren Kulturdirektör Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ann Körling Filmutvecklare ann.korling@malmo.se Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik

Läs mer

Öppna en egen biograf!

Öppna en egen biograf! STARTA BIOGRAF! Öppna en egen biograf! Intresserad av bra film? Sugen på att förbättra filmutbudet där du bor genom att öppna en ny bio? Då kan Folkets Bio vara något för dig! Folkets Bio är Sveriges ledande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Lagret, Mazettihuset, Friisgatan 15 B

Lagret, Mazettihuset, Friisgatan 15 B Malmö stad Kulturnämnden 1 (9) Sammanträdestid 2014-06-10, kl. 13.00 16.30 Protokoll Plats Paragrafer Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej deltagande anmält förhinder Lagret, Mazettihuset, Friisgatan

Läs mer

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP)

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP) Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-08-18, klockan 13.00-14.45 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande, anmält förhinder Kulturkansliet, Börssalen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet

Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer på filmområdet Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 00 Fax 08-661 18 20 www.sfi.se Utveckling av entreprenörskap och företagande samt samverkan mellan

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Mediepedagogik i Malmö stad

Mediepedagogik i Malmö stad Mediepedagogik i Malmö stad Utredning om ett mediepedagogiskt program Kortversion Av Daniel Lundquist April 2003 Med stöd av Svenska Filminstitutet Kulturkansliet, Friisgatan 15 B, 214 21 Malmö Kontakt:

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Särskilt yttrande Kulturnämnden 2013-11-20 Ärende: KN-KFÖ-2013-03642 Ang: Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Revisionsbyrån

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 1 (5) Remissyttrande Datum 2015-07-16 Diarienummer RS 1966-2015 Skickas per e-post till regeringskansliet ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Västra Götalandsregionen

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-29 Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror KN-KFÖ-2013-01460 Sammanfattning

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta KUN 2008-02-14, p 9 KUN 2007/451 Handläggare: Hans Ullström Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att återkomma till

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Handlingsplan för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Innehåll Inledning Utgångspunkter Förändringar på kort sikt, inför 2008 1. Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm 2.

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS SMÅ BYAR, HILLBILLYLAND: ETT OEXPLOATERAT LANDSKAP Vi har allt; stora städer, små byar, hillbillyland: ett oexploaterat landskap! Boel Zetterman FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS EN TEMADAG OM ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

FILMPRODUKTION I TROLLHÄTTAN - FILM I VÄST. Från amatörverkstad till långfilmsproduktion

FILMPRODUKTION I TROLLHÄTTAN - FILM I VÄST. Från amatörverkstad till långfilmsproduktion FILMPRODUKTION I TROLLHÄTTAN - FILM I VÄST Från amatörverkstad till långfilmsproduktion ion Det som senare skulle bli Film i Väst startade sin verksamhet i Älvsborgs län, kring 1990 då kulturnämnden i

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan!

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! en del av Swedish Film Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! Aktuella utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! en del

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Resultatredovisning 2010

Resultatredovisning 2010 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se Resultatredovisning 2010 Återrapportering av Filminstitutets verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Moving Media Southern Sweden En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Karin Johansson-Mex Utveckligssamordnare för film och rörlig bild Näringslivsutveckling Region Skåne Karin.mex@skane.se

Läs mer

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL.

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. Kvarteret Metropol och Filmstaden Helsingborg med ingång i väster som vetter mot Järnvägsgatan och Öresund. Som hyresgäst får du

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31).

Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Remissvar - Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 2015-08-03 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) yttrande över departementsskrivelsen

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

FILM I VÄST & TV-DRAMA EN UTVÄRDERING

FILM I VÄST & TV-DRAMA EN UTVÄRDERING EN UTVÄRDERING Film i Västs satsning på TV-drama 2000-2013 Upp till kamp i regi av Mikael Marcimain. Inledning Film i Väst har under hösten genomfört en översyn över bolagets strategi och kommunikation.

Läs mer

Utveckling av Acusticum

Utveckling av Acusticum Utveckling av Acusticum Bakgrund Acusticum är en regional, nationell och europeisk branschsatsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen har pågått i drygt 10 år och innefattat olika typer av

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Resultatredovisning 2007

Resultatredovisning 2007 Resultatredovisning 2007 Innehållsförteckning Förord...4 1. Övergripande verksamhetsmål...5 a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv... 5 b) Ett barnperspektiv... 5 c) Internationellt och interkulturellt

Läs mer

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information 26 januari 2010 1 Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010 1 Innan det hamnar i arkivet- information 2 Inför bokslut 2009- information 3 Inför budgetarbetet 2011- information

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer