Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar"

Transkript

1 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2, i kort BRF Träklotsen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom föreningens fastighet upplåta brf-lägenheter utan tidsbegränsning samt förvalta och sköta de hyreslägenheter som finns inom fastigheten så länge denna boendeform kvarstår inom BRF Träklotsen 2. Hyressättningen för dessa bostäder, kommer slaviskt att följa de centrala avtal som vid varje tillfälle nås mellan hyresgästföreningen och Sollentunahem oavsett standardförbättringar. Vidare har föreningen som uppgift att verka för maximal beläggning av garaget samt god ekonomisk förvaltning av lokalerna med bästa möjliga avkastning för medlemmarna som mål. Fastighetens förvaltning - BRF Träklotsen 2 driver föreningen i egen regi Styrelsen har sitt säte på Sofielundsvägen 7 17, Sollentuna Kommun Stockholm Län. MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2 3 När en bostadsrätt har överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva sin bostadsrätt och flytta in i lägenheten endast om denne har antagits som medlem i föreningen. Förvärvare skall ansöka om medlemskap på det sätt styrelsen i vart fall bestämmer. Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens fastighet. Den som ämnar förvärva en bostadsrätt får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningens styrelse bör godta förvärvaren såsom bostadsrättsinnehavare. Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom att föreningen upplåter en f.d. hyreslägenhet eller övertar bostadsrätt inom föreningens fastighet. Juridisk person som ämnar förvärva

2 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 2 av 12 4 bostadsrätt till en bostadslägenhet kan förvägras medlemskap. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent kommer att vara bosatt i bostadsrätts lägenheten äger föreningen rätt att vägra eller annullera medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller samboförhållande som enligt lagen likställs därmed och på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Föreningen kan vägra medlemskap och/eller fullt övertagande av bostadsrätt även av ekonomiska skäl. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas som medlem i föreningen. Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättsinnehavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättsinnehavarens död eller att någon, som inte förvägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för dödsboets räkning. Motsvarande gäller för juridisk person om denne har panträtt i bostadsrätten och förvärvet sker genom tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen eller vid exekutiv försäljning. INSATS OCH AVGIFTER 5 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift fastställs av styrelsen Föreningens kostnader finansieras genom hyresintäkter från hyreslägenheter, garage och lokaler samt bostadsrättsinnehavarnas årsavgifter till föreningen. Årsavgifterna är fördelade bostadsrättslägenheterna emellan i förhållande till lägenheternas andelstal, vilka är ingivna till Bolagsverket. Upplåtelseavgift, dvs överlåtelse- och pantsättningsavgifter tas ut sedan 22/6 07. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % och pantsättningsavgiften är 1 % av det, vid tidpunkten för medlemsansökan respektive tidpunkten för underrättelse om eventuell pantsättning, gällande prisbasbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och den eventuella pantsättningsavgiften av pantsättaren. Avgifterna skall erläggas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte årsavgiften månatligen återfinns på föreningens konto den siste varje månad utgår dröjsmålsavgift om 70: - vilken omedelbart är förfallen till betalning. Vid större förseningar utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen fram till full betalning sker samt eventuellt kostnader för inkasso alternativt ansökan om

3 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 3 av 12 betalningsföreläggande. Vid förlust av medlemskap p.g.a. underlåtenhet att betala årsavgiften tillkommer kostnader för ansökan om avhysning. BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 6 Bostadsrättsinnehavare skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre samt övriga tillhörande utrymmen såsom förrådsutrymme och garageplats i gott skick och svarar för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättsinnehavare svarar för det löpande och periodiska underhållet förutom avseende reparation av stamledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten som föreningen tillhandahåller lägenheten med. Bostadsrättsinnehavares ansvar för lägenheten innefattar sålunda bland annat: Samtliga egna installationer observera installationer av VVS får endast utföras av fackman och noga dokumenteras i text och bild. Innan VVS-arbete påbörjas skall föreningens fastighetsskötare informeras Rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt Ledningar och utrustning i kök, badrum samt alla övriga rum och utrymmen tillhöriga lägenheten Köksfläktens funktion Ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme och elektricitet, till de delar dessa inte är stamledningar Golvbrunnar, svagströmsanläggningar, målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar, e-ledningar från lägenhetens undercentral samt till el-systemet hörande rökgångar, dörrar, glas och bågar i fönster, dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster. Till lägenheten hörande mark och/eller andra ytor Bostadsrättsinnehavaren svarar för att garageplatsen uteslutande används för uppställning av fordon och att inget brandfarligt förvaras i förrådsutrymmet samt för renhållningen, skottningen och gräsklippningen av till lägenheten hörande balkong eller uteplats. Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättsinnehavares ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada För vidare information, se hemsidan. Bostadsrättsinnehavaren ansvar för gemensamma utrymmen Korrekt sophantering, innebärande att hushållssopor paketeras väl, att endast det med sladd, batteri eller kabel läggs i el-tråget, att alla kartonger viks ihop maximalt, samt att alla glas- plåt- och aluminiumkärl noga sköljs av Korrekt grovsopshantering innebärande att alla stora sopor förutom de som skall till el-tråget i god ordning ställs in i grovsoprummet via ingången i garaget Föreningen accepterar inte renoveringssopor i någon form, förutom enkla dörrblad

4 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 4 av 12 Rökning inomhus får uteslutande ske inom den egna lägenheten och fimpar eller annat skräp får ej slängas på ytter- eller innegård, i trapphus, garage eller förrådsutrymmen Markiser inom BRF Träklotsen 2 är endast tillåtna i presenterade färger och mönster grön grundfärg och randigt mönstrade och får endast monteras i överensstämmelse med regler för bygglov Parabolantenner får endast vara placerade så att de inte stör fasaden estetiskt eller kan utgöra någon fara för underpasserande. Inför all ny montering måste tillstånd inhämtas från styrelsen. Staket i BRF Träklotsen 2 får endast ha den höjd som anges i reglerna för bygglov, dvs max höjd 120 cm, vid ut-infart in-utgång max 80 cm höjd samt vara placerad vid tomtgräns ersättande häck. Staketstolparna måste även gjutas i marken p.g.a. av vintertjälen. Slutlig färg bestäms av styrelsen. Iakttar styrelsen upprepade tillkortakommanden i detta ansvarstagande kan styrelsen vidtaga åtgärder i form av extra avgifter emot den ansvarige. 7 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 8 9 Bostadsrättsinnehavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller enskild medlem. Bilning får dessutom endast ske om alla grannar som kan tänkas bli störda erhåller ett skriftligt arbetsschema senast 48 timmar innan arbetet inleds. Bilning får endast ske under maximal två timmar långa arbetspass med minst en timmes paus dessemellan då inget som helst störande ljud får förekomma. Notera att de som vill företa bilning i port 13 och 15 på förhand måste uppvisa sitt planerade arbets- schema även för förskolans föreståndare. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att iaktta allt som kan fordras för att bevara sundhet, ordning och skick vid användning av lägenheten och andra delar av fastigheten, såväl inomhus som utomhus och därigenom rätta sig efter de särskilda regler som gäller i föreningen se vårt policydokument i entré- skåpen eller gällande inom Sollentuna kommun. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas och efterlevs av den eller de som delar bostaden, inneboende, gäster samt de installatörer och hantverkare utför arbete för dennes räkning.

5 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 5 av 12 Föremål som enligt bostadsrättsinnehavaren vetskap vet eller skäligen kan antas vara behäftat med ohyra eller giftiga djur får ej föras in i fastigheten. 10 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten då detta behövs för inspektion, tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning är bostadsrättsinnehavaren skyldig att tillåta inspektion och visning av lägenheten vid lämpliga tider. Om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen äger rätt till detta, kan styrelsen ansöka om handräckning och avhysning. 11 BRF Träklotsen 2 är mycket restriktiv vad gäller andrahanduthyrning. Följande regler gäller: Varje uthyrningsperiod gäller för maximalt ett år i taget. Denna period kan eventuellt förlängas genom styrelsebeslut efter uppvisande av kontrakt och/eller studiehandlingar som påvisar att den uthyrandes åtagande på annan ort förlängts på ett sätt som den uthyrande vid ingången av avtalet inte kunde ha ansetts känna till samt att styrelsen kan känna trygghet i att BRF-ägaren har för avsikt att återflytta till fastigheten i samband med uppdragets avslut. Styrelsen har rätt att infordra kopia på andrahandskontraktet för att tillse att ockerhyra inte tillämpas och för att kunna säkerställa att den som hyr i andra hand de facto kommer att bebo bostaden under hela hyresperioden. Den uthyrande står som fullt ansvarig gentemot BRF Träklotsen 2 i alla aspekter utigenom hela kontraktstiden gällande avgifter, garagehyror samt ev. el-avräkningar. Detta gäller även om föreningen tvingas till avhysning av den andrahandshyrande på grund av störande beteende. 12 Bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 13 Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med Bostadsrättslagstiftningen förverkas bland annat genom att Bostadsrättsinnehavaren dröjer med sina månatliga inbetalningar av årsavgiften.

6 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 6 av 12 Lägenheten utan tillstånd från styrelsen upplåts i andra hand Bostadsrättsinnehavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller enskild medlem. Bostadsrättsinnehavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till ohyra i lägenheten eller om bostadsrättsinnehavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids vidare i fastigheten. Bostadsrättsinnehavaren och/eller dennes inneboende inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda regler som föreningen har satt upp vad gäller sophantering, odörer, allmänt oväsen, fester med hög volym och användning av balkong eller uteplats som extra festlokal efter kl Bostadsrättsinnehavaren och/eller den inneboende inte lämnar tillträde till lägenheten utan att kunna uppvisa rimliga skäl för detta. Bostadsrättsinnehavaren inte fullgör annan skyldighet vilken måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att den fullgörs, såsom att hålla ytterdörrar öppna för obehöriga, varken delta på vår- och höstdagar utan att betala kompensationsavgift, förvara skrymmande och/eller brandfarligt gods i trapp- hus, entréer, garage eller förrådsutrymmen. Lägenheten helt eller till viss del nyttjas för någon typ av näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör, eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller verksamhet av sexuell karaktär, oavsett art. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är av ringa betydelse 14 Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättsinnehavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse inom den tid styrelsen har angivit kan bostadsrättsinnehavaren inte skiljas från lägenheten vid första förseelsen. 15 Om föreningen genom sin styrelse säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för samtliga tillkommande kostnader i samband med ärendet, såsom inkasso, indrivning och flyttfirma. 16 Har bostadsrättsinnehavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsälja. Försäljningen får dock anstå till dess att brister om den avhyste bostadsrättsinnehavaren svarar för har blivit åtgärdade.

7 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 7 av 12 Föreningen äger rätt att efter opartisk värdering förvärva lägenheten, för vidare försäljning efter eget tycke. STYRELSEN Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, samt minst en och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs av föreningsstämman för högst år i taget. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem, även väljas make/maka, sambo eller till medlem närstående med delat boende via varaktigt boende inom BRF Träklotsen 2. Valbar är endast myndig fysisk person som är långsiktigt boende i föreningens fastighet. Den som är underårig, försatt i konkurs, anses ha jäv eller står under förvaltare enligt föräldrabarken kan inte väljas in i styrelsen i någon form. BRF Träklotsen 2:s styrelse utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Turodning tillämpas gällande suppleanter. Styrelseledamotens uppdrag innebär att läsa sin e-post minst två gånger i veckan föregå med gott exempel vara insatt i alla frågor våga ifrågasätta och ha egna synpunkter och framföra egna idéer vara aktiv på vår- och höstdagar Suppleantens uppdrag innebär att läsa sin e-post minst en gång i veckan föregå med gott exempel ha kännedom om alla frågor vid adjungering vara väl insatt i de ärenden som skall behandlas våga ifrågasätta och ha egna synpunkter och framföra egna idéer vara aktiv på vår- och höstdagar Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av två styrelseledamöter i förening. Minst fyra protokollförda styrelsemöten skall avhållas varje kalenderår Vid styrelsens fysiska sammanträden skall protokoll föras, vilket justeras av två av styrelsens medlemmar. BRF Träklotsen 2:s styrelse avhåller även årligen ett antal e-postsammanträden var vid de inkomna svaren innebär grund för beslut i hastigt påkomna ärenden.

8 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 8 av Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ordinarie och/eller adjungerade ledamöter överstiger hälften av samtliga ordinarie ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som företräds av ordföranden. - BRF Träklotsen 2 strävar dock alltid efter att nå enhälliga beslut i varje fråga - Vid minsta antal närvarande röstberättigade, dvs. tre - erfordras enhällighet för giltiga beslut. 20 Styrelsen i sin helhet eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 21 Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlemsoch lägenhetsförteckning. Bostadsrättsinnehavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende den egna bostadsrättslägenheten. RÄKENSKAPER OCH REVISION 22 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisor avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 23 Revisorerna skall vara minst en och högst två. Revisorer väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Fram till BRF Träklotsen 2:s första ordinarie föreningsstämma i maj 2007 gällande bokslutet perioden 22/12 31/ krävdes ingen godkänd eller revisor 24 Revisor skall avge revisionsberättelse senast två veckor före föreningsstämma.

9 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 9 av Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och i förekommande fall styrelsens förklaring angående de av revisorerna gjorda anmärkningarna skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämma. FÖRENINGSSTÄMMA 26 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast den första mars och senast före juni månads utgång. BRF Träklotsen 2 strävar efter att alltid hålla ordinarie stämma i maj. 27 Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast 30 april. Öppna frågor kan anmälas fram till och med en vecka före stämman. 28 Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisor finner skäl till detta eller då minst 1/10 av samtliga röstberrätigade skriftligen begär detta hos styrelsen med angivande av det ärende eller de ärenden man önskar få behandlade på denna extra stämma. 29 På föreningsstämma skall följande punkter återfinnas 1. Öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Godkännande av förelagd dagordning 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning 9. Framläggande av resultatdisposition 10. Framläggande av revisionsberättelse 11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdispositioner 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår 14. Val av föreningens styrelse

10 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 10 av Val av revisor 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor samt anmälda ärenden enligt Avslutande 30 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse inklusive dagordning, bokslut inklusive förvaltningsberättelse och bokslutsdispositioner skall utfärdas till var och en av de röstberättigade genom utdelning senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämma. 31 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst oavsett andelstal. Om fler medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort alla sina åtaganden gentemot föreningen enligt dessa stadgar och enligt svensk lag. 32 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan fast boende inom föreningen får vara ombud. Ombudet skall förete en skriftlig och bevittnad fullmakt där det framgår om fullmakten är generell eller begränsad. Fullmakten får ej vara äldre än en månad och blir ogiltig i den stund stämman avslutas. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, myndigt barn eller jurist får vara biträde Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som erhållit mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som föreningens ordförande biträder. Vid val anses den vald som erhållit flest röster. Vid lika röstetal bordläggs frågan och återremiteras till styrelsen. BRF Träklotsen 2 strävar alltid efter att alla beslut skall vara enhälliga. För följande beslut erfordras två tredjedels majoritet enligt bostadsrättslagen Beslut om förändring av lägenhet Förändringar av insatser och andelstal Utvidgning av föreningens verksamhet Överlåtelse av fastighet

11 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 11 av Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma har avslutats. Valbara är alla medlemmar som skött sina åtaganden gentemot föreningen, men p.g.a. eventuell jävsituation är styrelsens ledamöter och suppleanter icke valbara. Protokoll över föreningsstämma utfärdas personligt till alla medlemmar genom utdelning senast tre veckor efter stämma. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 36 Nyhetsbrev utfärdas personligt till alla medlemmar genom utdelning samt införs på hemsidan. Information av mer kortsiktig natur anslås till höger i entréskåpen. De boendes namn är anslagna till vänster i entréskåpen och information om styrelse och driftsfunktioner är anslagna i mitten av entréskåpen samt ovanför den interna brevlådan i garaget. FONDER 37 Inom föreningen skall bildas följande fonder: Fond för yttre underhåll, motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde Dispositionsfond UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION M.M. 38 Om föreningen upplöses skall nettobehållningen tillfalla medlemmarna i förhållande till deras andelstal. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut, skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter under det senaste bokförda och reviderade räkenskapsåret.

12 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 12 av 12 ÖVRIGT För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig tillämplig svensk lagstiftning. Sollentuna den 25 maj 2008 Dick Fraser David Larsson

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127)

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) [I TILLÄMPLIGA FALL HAR VI LAGT TILL EN MOTIVERING] STADGAR för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen..Hantverkaren

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer