Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar"

Transkript

1 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2, i kort BRF Träklotsen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom föreningens fastighet upplåta brf-lägenheter utan tidsbegränsning samt förvalta och sköta de hyreslägenheter som finns inom fastigheten så länge denna boendeform kvarstår inom BRF Träklotsen 2. Hyressättningen för dessa bostäder, kommer slaviskt att följa de centrala avtal som vid varje tillfälle nås mellan hyresgästföreningen och Sollentunahem oavsett standardförbättringar. Vidare har föreningen som uppgift att verka för maximal beläggning av garaget samt god ekonomisk förvaltning av lokalerna med bästa möjliga avkastning för medlemmarna som mål. Fastighetens förvaltning - BRF Träklotsen 2 driver föreningen i egen regi Styrelsen har sitt säte på Sofielundsvägen 7 17, Sollentuna Kommun Stockholm Län. MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2 3 När en bostadsrätt har överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva sin bostadsrätt och flytta in i lägenheten endast om denne har antagits som medlem i föreningen. Förvärvare skall ansöka om medlemskap på det sätt styrelsen i vart fall bestämmer. Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens fastighet. Den som ämnar förvärva en bostadsrätt får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningens styrelse bör godta förvärvaren såsom bostadsrättsinnehavare. Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom att föreningen upplåter en f.d. hyreslägenhet eller övertar bostadsrätt inom föreningens fastighet. Juridisk person som ämnar förvärva

2 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 2 av 12 4 bostadsrätt till en bostadslägenhet kan förvägras medlemskap. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent kommer att vara bosatt i bostadsrätts lägenheten äger föreningen rätt att vägra eller annullera medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller samboförhållande som enligt lagen likställs därmed och på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Föreningen kan vägra medlemskap och/eller fullt övertagande av bostadsrätt även av ekonomiska skäl. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas som medlem i föreningen. Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättsinnehavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättsinnehavarens död eller att någon, som inte förvägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för dödsboets räkning. Motsvarande gäller för juridisk person om denne har panträtt i bostadsrätten och förvärvet sker genom tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen eller vid exekutiv försäljning. INSATS OCH AVGIFTER 5 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift fastställs av styrelsen Föreningens kostnader finansieras genom hyresintäkter från hyreslägenheter, garage och lokaler samt bostadsrättsinnehavarnas årsavgifter till föreningen. Årsavgifterna är fördelade bostadsrättslägenheterna emellan i förhållande till lägenheternas andelstal, vilka är ingivna till Bolagsverket. Upplåtelseavgift, dvs överlåtelse- och pantsättningsavgifter tas ut sedan 22/6 07. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % och pantsättningsavgiften är 1 % av det, vid tidpunkten för medlemsansökan respektive tidpunkten för underrättelse om eventuell pantsättning, gällande prisbasbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och den eventuella pantsättningsavgiften av pantsättaren. Avgifterna skall erläggas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte årsavgiften månatligen återfinns på föreningens konto den siste varje månad utgår dröjsmålsavgift om 70: - vilken omedelbart är förfallen till betalning. Vid större förseningar utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen fram till full betalning sker samt eventuellt kostnader för inkasso alternativt ansökan om

3 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 3 av 12 betalningsföreläggande. Vid förlust av medlemskap p.g.a. underlåtenhet att betala årsavgiften tillkommer kostnader för ansökan om avhysning. BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 6 Bostadsrättsinnehavare skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre samt övriga tillhörande utrymmen såsom förrådsutrymme och garageplats i gott skick och svarar för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättsinnehavare svarar för det löpande och periodiska underhållet förutom avseende reparation av stamledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten som föreningen tillhandahåller lägenheten med. Bostadsrättsinnehavares ansvar för lägenheten innefattar sålunda bland annat: Samtliga egna installationer observera installationer av VVS får endast utföras av fackman och noga dokumenteras i text och bild. Innan VVS-arbete påbörjas skall föreningens fastighetsskötare informeras Rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt Ledningar och utrustning i kök, badrum samt alla övriga rum och utrymmen tillhöriga lägenheten Köksfläktens funktion Ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme och elektricitet, till de delar dessa inte är stamledningar Golvbrunnar, svagströmsanläggningar, målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar, e-ledningar från lägenhetens undercentral samt till el-systemet hörande rökgångar, dörrar, glas och bågar i fönster, dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster. Till lägenheten hörande mark och/eller andra ytor Bostadsrättsinnehavaren svarar för att garageplatsen uteslutande används för uppställning av fordon och att inget brandfarligt förvaras i förrådsutrymmet samt för renhållningen, skottningen och gräsklippningen av till lägenheten hörande balkong eller uteplats. Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättsinnehavares ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada För vidare information, se hemsidan. Bostadsrättsinnehavaren ansvar för gemensamma utrymmen Korrekt sophantering, innebärande att hushållssopor paketeras väl, att endast det med sladd, batteri eller kabel läggs i el-tråget, att alla kartonger viks ihop maximalt, samt att alla glas- plåt- och aluminiumkärl noga sköljs av Korrekt grovsopshantering innebärande att alla stora sopor förutom de som skall till el-tråget i god ordning ställs in i grovsoprummet via ingången i garaget Föreningen accepterar inte renoveringssopor i någon form, förutom enkla dörrblad

4 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 4 av 12 Rökning inomhus får uteslutande ske inom den egna lägenheten och fimpar eller annat skräp får ej slängas på ytter- eller innegård, i trapphus, garage eller förrådsutrymmen Markiser inom BRF Träklotsen 2 är endast tillåtna i presenterade färger och mönster grön grundfärg och randigt mönstrade och får endast monteras i överensstämmelse med regler för bygglov Parabolantenner får endast vara placerade så att de inte stör fasaden estetiskt eller kan utgöra någon fara för underpasserande. Inför all ny montering måste tillstånd inhämtas från styrelsen. Staket i BRF Träklotsen 2 får endast ha den höjd som anges i reglerna för bygglov, dvs max höjd 120 cm, vid ut-infart in-utgång max 80 cm höjd samt vara placerad vid tomtgräns ersättande häck. Staketstolparna måste även gjutas i marken p.g.a. av vintertjälen. Slutlig färg bestäms av styrelsen. Iakttar styrelsen upprepade tillkortakommanden i detta ansvarstagande kan styrelsen vidtaga åtgärder i form av extra avgifter emot den ansvarige. 7 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 8 9 Bostadsrättsinnehavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller enskild medlem. Bilning får dessutom endast ske om alla grannar som kan tänkas bli störda erhåller ett skriftligt arbetsschema senast 48 timmar innan arbetet inleds. Bilning får endast ske under maximal två timmar långa arbetspass med minst en timmes paus dessemellan då inget som helst störande ljud får förekomma. Notera att de som vill företa bilning i port 13 och 15 på förhand måste uppvisa sitt planerade arbets- schema även för förskolans föreståndare. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att iaktta allt som kan fordras för att bevara sundhet, ordning och skick vid användning av lägenheten och andra delar av fastigheten, såväl inomhus som utomhus och därigenom rätta sig efter de särskilda regler som gäller i föreningen se vårt policydokument i entré- skåpen eller gällande inom Sollentuna kommun. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas och efterlevs av den eller de som delar bostaden, inneboende, gäster samt de installatörer och hantverkare utför arbete för dennes räkning.

5 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 5 av 12 Föremål som enligt bostadsrättsinnehavaren vetskap vet eller skäligen kan antas vara behäftat med ohyra eller giftiga djur får ej föras in i fastigheten. 10 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten då detta behövs för inspektion, tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning är bostadsrättsinnehavaren skyldig att tillåta inspektion och visning av lägenheten vid lämpliga tider. Om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen äger rätt till detta, kan styrelsen ansöka om handräckning och avhysning. 11 BRF Träklotsen 2 är mycket restriktiv vad gäller andrahanduthyrning. Följande regler gäller: Varje uthyrningsperiod gäller för maximalt ett år i taget. Denna period kan eventuellt förlängas genom styrelsebeslut efter uppvisande av kontrakt och/eller studiehandlingar som påvisar att den uthyrandes åtagande på annan ort förlängts på ett sätt som den uthyrande vid ingången av avtalet inte kunde ha ansetts känna till samt att styrelsen kan känna trygghet i att BRF-ägaren har för avsikt att återflytta till fastigheten i samband med uppdragets avslut. Styrelsen har rätt att infordra kopia på andrahandskontraktet för att tillse att ockerhyra inte tillämpas och för att kunna säkerställa att den som hyr i andra hand de facto kommer att bebo bostaden under hela hyresperioden. Den uthyrande står som fullt ansvarig gentemot BRF Träklotsen 2 i alla aspekter utigenom hela kontraktstiden gällande avgifter, garagehyror samt ev. el-avräkningar. Detta gäller även om föreningen tvingas till avhysning av den andrahandshyrande på grund av störande beteende. 12 Bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 13 Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med Bostadsrättslagstiftningen förverkas bland annat genom att Bostadsrättsinnehavaren dröjer med sina månatliga inbetalningar av årsavgiften.

6 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 6 av 12 Lägenheten utan tillstånd från styrelsen upplåts i andra hand Bostadsrättsinnehavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller enskild medlem. Bostadsrättsinnehavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till ohyra i lägenheten eller om bostadsrättsinnehavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids vidare i fastigheten. Bostadsrättsinnehavaren och/eller dennes inneboende inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda regler som föreningen har satt upp vad gäller sophantering, odörer, allmänt oväsen, fester med hög volym och användning av balkong eller uteplats som extra festlokal efter kl Bostadsrättsinnehavaren och/eller den inneboende inte lämnar tillträde till lägenheten utan att kunna uppvisa rimliga skäl för detta. Bostadsrättsinnehavaren inte fullgör annan skyldighet vilken måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att den fullgörs, såsom att hålla ytterdörrar öppna för obehöriga, varken delta på vår- och höstdagar utan att betala kompensationsavgift, förvara skrymmande och/eller brandfarligt gods i trapp- hus, entréer, garage eller förrådsutrymmen. Lägenheten helt eller till viss del nyttjas för någon typ av näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör, eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller verksamhet av sexuell karaktär, oavsett art. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är av ringa betydelse 14 Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättsinnehavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse inom den tid styrelsen har angivit kan bostadsrättsinnehavaren inte skiljas från lägenheten vid första förseelsen. 15 Om föreningen genom sin styrelse säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för samtliga tillkommande kostnader i samband med ärendet, såsom inkasso, indrivning och flyttfirma. 16 Har bostadsrättsinnehavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsälja. Försäljningen får dock anstå till dess att brister om den avhyste bostadsrättsinnehavaren svarar för har blivit åtgärdade.

7 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 7 av 12 Föreningen äger rätt att efter opartisk värdering förvärva lägenheten, för vidare försäljning efter eget tycke. STYRELSEN Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, samt minst en och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs av föreningsstämman för högst år i taget. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem, även väljas make/maka, sambo eller till medlem närstående med delat boende via varaktigt boende inom BRF Träklotsen 2. Valbar är endast myndig fysisk person som är långsiktigt boende i föreningens fastighet. Den som är underårig, försatt i konkurs, anses ha jäv eller står under förvaltare enligt föräldrabarken kan inte väljas in i styrelsen i någon form. BRF Träklotsen 2:s styrelse utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Turodning tillämpas gällande suppleanter. Styrelseledamotens uppdrag innebär att läsa sin e-post minst två gånger i veckan föregå med gott exempel vara insatt i alla frågor våga ifrågasätta och ha egna synpunkter och framföra egna idéer vara aktiv på vår- och höstdagar Suppleantens uppdrag innebär att läsa sin e-post minst en gång i veckan föregå med gott exempel ha kännedom om alla frågor vid adjungering vara väl insatt i de ärenden som skall behandlas våga ifrågasätta och ha egna synpunkter och framföra egna idéer vara aktiv på vår- och höstdagar Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av två styrelseledamöter i förening. Minst fyra protokollförda styrelsemöten skall avhållas varje kalenderår Vid styrelsens fysiska sammanträden skall protokoll föras, vilket justeras av två av styrelsens medlemmar. BRF Träklotsen 2:s styrelse avhåller även årligen ett antal e-postsammanträden var vid de inkomna svaren innebär grund för beslut i hastigt påkomna ärenden.

8 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 8 av Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ordinarie och/eller adjungerade ledamöter överstiger hälften av samtliga ordinarie ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som företräds av ordföranden. - BRF Träklotsen 2 strävar dock alltid efter att nå enhälliga beslut i varje fråga - Vid minsta antal närvarande röstberättigade, dvs. tre - erfordras enhällighet för giltiga beslut. 20 Styrelsen i sin helhet eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 21 Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlemsoch lägenhetsförteckning. Bostadsrättsinnehavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende den egna bostadsrättslägenheten. RÄKENSKAPER OCH REVISION 22 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisor avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 23 Revisorerna skall vara minst en och högst två. Revisorer väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Fram till BRF Träklotsen 2:s första ordinarie föreningsstämma i maj 2007 gällande bokslutet perioden 22/12 31/ krävdes ingen godkänd eller revisor 24 Revisor skall avge revisionsberättelse senast två veckor före föreningsstämma.

9 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 9 av Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och i förekommande fall styrelsens förklaring angående de av revisorerna gjorda anmärkningarna skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämma. FÖRENINGSSTÄMMA 26 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast den första mars och senast före juni månads utgång. BRF Träklotsen 2 strävar efter att alltid hålla ordinarie stämma i maj. 27 Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast 30 april. Öppna frågor kan anmälas fram till och med en vecka före stämman. 28 Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisor finner skäl till detta eller då minst 1/10 av samtliga röstberrätigade skriftligen begär detta hos styrelsen med angivande av det ärende eller de ärenden man önskar få behandlade på denna extra stämma. 29 På föreningsstämma skall följande punkter återfinnas 1. Öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Godkännande av förelagd dagordning 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning 9. Framläggande av resultatdisposition 10. Framläggande av revisionsberättelse 11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdispositioner 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår 14. Val av föreningens styrelse

10 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 10 av Val av revisor 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor samt anmälda ärenden enligt Avslutande 30 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse inklusive dagordning, bokslut inklusive förvaltningsberättelse och bokslutsdispositioner skall utfärdas till var och en av de röstberättigade genom utdelning senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämma. 31 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst oavsett andelstal. Om fler medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort alla sina åtaganden gentemot föreningen enligt dessa stadgar och enligt svensk lag. 32 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan fast boende inom föreningen får vara ombud. Ombudet skall förete en skriftlig och bevittnad fullmakt där det framgår om fullmakten är generell eller begränsad. Fullmakten får ej vara äldre än en månad och blir ogiltig i den stund stämman avslutas. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, myndigt barn eller jurist får vara biträde Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som erhållit mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som föreningens ordförande biträder. Vid val anses den vald som erhållit flest röster. Vid lika röstetal bordläggs frågan och återremiteras till styrelsen. BRF Träklotsen 2 strävar alltid efter att alla beslut skall vara enhälliga. För följande beslut erfordras två tredjedels majoritet enligt bostadsrättslagen Beslut om förändring av lägenhet Förändringar av insatser och andelstal Utvidgning av föreningens verksamhet Överlåtelse av fastighet

11 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 11 av Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma har avslutats. Valbara är alla medlemmar som skött sina åtaganden gentemot föreningen, men p.g.a. eventuell jävsituation är styrelsens ledamöter och suppleanter icke valbara. Protokoll över föreningsstämma utfärdas personligt till alla medlemmar genom utdelning senast tre veckor efter stämma. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 36 Nyhetsbrev utfärdas personligt till alla medlemmar genom utdelning samt införs på hemsidan. Information av mer kortsiktig natur anslås till höger i entréskåpen. De boendes namn är anslagna till vänster i entréskåpen och information om styrelse och driftsfunktioner är anslagna i mitten av entréskåpen samt ovanför den interna brevlådan i garaget. FONDER 37 Inom föreningen skall bildas följande fonder: Fond för yttre underhåll, motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde Dispositionsfond UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION M.M. 38 Om föreningen upplöses skall nettobehållningen tillfalla medlemmarna i förhållande till deras andelstal. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut, skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter under det senaste bokförda och reviderade räkenskapsåret.

12 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 12 av 12 ÖVRIGT För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig tillämplig svensk lagstiftning. Sollentuna den 25 maj 2008 Dick Fraser David Larsson

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kandidaten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12 Org.nr: 769617-2332 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slipgatan 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Firma, ändamål och säte Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt Insats och avgifter mm Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30. Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23 Antagna den 26 september 2013 Reviderade den 4 juni 2015 INDEX FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gavelvägen. Styrelsen har sitt säte i Lidingö kommun. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Montebello 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Apelträdet 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Stadgar FIRMA, ÄNDAMAL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr )

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN

Stadgar STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Stadgar STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sockerbiten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen. STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF Dubbelbössan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21. Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21. Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21 Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009 Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen SBC:s Brf Danvikskanalen Stadgar Sid 1(8) Stadgar för SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen FIRMA, ÄNDAMÅL, OCH SÄTE 1 Föreningens firma är SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen. Föreningen har

Läs mer

En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till en som inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till en som inte antas till medlem i föreningen. STADGAR Bostadsrättsföreningen Lidingöfyren FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lidingöfyren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge. Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, samt allmän lag.

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge. Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, samt allmän lag. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Orminge Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om Utöver ekonomiska följande stadgar föreningar gäller samt bostadsrättslagen, allmän lagstiftning.

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015. Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Bjurholmsparken

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Bjurholmsparken 469751/12 STADGAR 2012120701447 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Bjurholmsparken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bjurholmsparken. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Beckasinen 15

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Beckasinen 15 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Beckasinen 15 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Beckasinen 15. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kättingen 26 i Stockholmslän

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kättingen 26 i Stockholmslän STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kättingen 26 i Stockholmslän FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 26 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kobran Telefonplan

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kobran Telefonplan STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kobran Telefonplan FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kobran Telefonplan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BRIGGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

STADGAR FÖR BRIGGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BRIGGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRIGGEN, Bostadsrättsföreningen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 1 Föreningens namn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÖGÅSEN. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Högåsen.

Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÖGÅSEN. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Högåsen. Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÖGÅSEN. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Högåsen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

\ STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROSUNDET

\ STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROSUNDET \ STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROSUNDET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE }\l....... \.'23registrerades stadgar, av Bo lagsverket 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brosundet. Föreningen har till

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PLANKSTRYKAREN 21

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PLANKSTRYKAREN 21 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PLANKSTRYKAREN 21 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Plankstrykaren 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och FÖR Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Organisationsnummer: 769616-5328 Stadgar antagna vid föreningsstämmorna 2015-05-27 och 2016-05-23 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LYFTSAXEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LYFTSAXEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LYFTSAXEN 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lyftsaxen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WALLINGATAN 11

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WALLINGATAN 11 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WALLINGATAN 11 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Wallingatan 11. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE BRF MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Sätersgatan 2 15144 SÖDERTÄLJE Org nr 769610-5068 STADGAR för Bostadsrättsföreningen MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mariekälla

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

4 Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari 31 december.

4 Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari 31 december. Brf Bryggaren 1, Umeå Stadgar Föreningens firma, säte och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bryggaren 1, Umeå. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Myntet25

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Myntet25 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Myntet25 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Myntet25. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Antagna stadgar vid föreningsstämma den 31 maj 2003 samt extra föreningsstämma den 11 oktober 2003 Bostadsrättsföreningen BRF Gröna Byn Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är BRF Gröna Byn, 716456-4309.

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen - Beslutade för andra gången och slutgiltigt 2001-05- 03. - Reviderade 2011-11-21 36. Firma, ändamål och säte 1 Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617 Antagna 2013-06-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer