Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar"

Transkript

1 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2, i kort BRF Träklotsen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom föreningens fastighet upplåta brf-lägenheter utan tidsbegränsning samt förvalta och sköta de hyreslägenheter som finns inom fastigheten så länge denna boendeform kvarstår inom BRF Träklotsen 2. Hyressättningen för dessa bostäder, kommer slaviskt att följa de centrala avtal som vid varje tillfälle nås mellan hyresgästföreningen och Sollentunahem oavsett standardförbättringar. Vidare har föreningen som uppgift att verka för maximal beläggning av garaget samt god ekonomisk förvaltning av lokalerna med bästa möjliga avkastning för medlemmarna som mål. Fastighetens förvaltning - BRF Träklotsen 2 driver föreningen i egen regi Styrelsen har sitt säte på Sofielundsvägen 7 17, Sollentuna Kommun Stockholm Län. MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2 3 När en bostadsrätt har överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva sin bostadsrätt och flytta in i lägenheten endast om denne har antagits som medlem i föreningen. Förvärvare skall ansöka om medlemskap på det sätt styrelsen i vart fall bestämmer. Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens fastighet. Den som ämnar förvärva en bostadsrätt får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningens styrelse bör godta förvärvaren såsom bostadsrättsinnehavare. Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom att föreningen upplåter en f.d. hyreslägenhet eller övertar bostadsrätt inom föreningens fastighet. Juridisk person som ämnar förvärva

2 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 2 av 12 4 bostadsrätt till en bostadslägenhet kan förvägras medlemskap. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent kommer att vara bosatt i bostadsrätts lägenheten äger föreningen rätt att vägra eller annullera medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller samboförhållande som enligt lagen likställs därmed och på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Föreningen kan vägra medlemskap och/eller fullt övertagande av bostadsrätt även av ekonomiska skäl. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas som medlem i föreningen. Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättsinnehavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättsinnehavarens död eller att någon, som inte förvägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för dödsboets räkning. Motsvarande gäller för juridisk person om denne har panträtt i bostadsrätten och förvärvet sker genom tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen eller vid exekutiv försäljning. INSATS OCH AVGIFTER 5 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift fastställs av styrelsen Föreningens kostnader finansieras genom hyresintäkter från hyreslägenheter, garage och lokaler samt bostadsrättsinnehavarnas årsavgifter till föreningen. Årsavgifterna är fördelade bostadsrättslägenheterna emellan i förhållande till lägenheternas andelstal, vilka är ingivna till Bolagsverket. Upplåtelseavgift, dvs överlåtelse- och pantsättningsavgifter tas ut sedan 22/6 07. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % och pantsättningsavgiften är 1 % av det, vid tidpunkten för medlemsansökan respektive tidpunkten för underrättelse om eventuell pantsättning, gällande prisbasbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och den eventuella pantsättningsavgiften av pantsättaren. Avgifterna skall erläggas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte årsavgiften månatligen återfinns på föreningens konto den siste varje månad utgår dröjsmålsavgift om 70: - vilken omedelbart är förfallen till betalning. Vid större förseningar utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen fram till full betalning sker samt eventuellt kostnader för inkasso alternativt ansökan om

3 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 3 av 12 betalningsföreläggande. Vid förlust av medlemskap p.g.a. underlåtenhet att betala årsavgiften tillkommer kostnader för ansökan om avhysning. BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 6 Bostadsrättsinnehavare skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre samt övriga tillhörande utrymmen såsom förrådsutrymme och garageplats i gott skick och svarar för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättsinnehavare svarar för det löpande och periodiska underhållet förutom avseende reparation av stamledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten som föreningen tillhandahåller lägenheten med. Bostadsrättsinnehavares ansvar för lägenheten innefattar sålunda bland annat: Samtliga egna installationer observera installationer av VVS får endast utföras av fackman och noga dokumenteras i text och bild. Innan VVS-arbete påbörjas skall föreningens fastighetsskötare informeras Rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt Ledningar och utrustning i kök, badrum samt alla övriga rum och utrymmen tillhöriga lägenheten Köksfläktens funktion Ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme och elektricitet, till de delar dessa inte är stamledningar Golvbrunnar, svagströmsanläggningar, målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar, e-ledningar från lägenhetens undercentral samt till el-systemet hörande rökgångar, dörrar, glas och bågar i fönster, dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster. Till lägenheten hörande mark och/eller andra ytor Bostadsrättsinnehavaren svarar för att garageplatsen uteslutande används för uppställning av fordon och att inget brandfarligt förvaras i förrådsutrymmet samt för renhållningen, skottningen och gräsklippningen av till lägenheten hörande balkong eller uteplats. Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättsinnehavares ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada För vidare information, se hemsidan. Bostadsrättsinnehavaren ansvar för gemensamma utrymmen Korrekt sophantering, innebärande att hushållssopor paketeras väl, att endast det med sladd, batteri eller kabel läggs i el-tråget, att alla kartonger viks ihop maximalt, samt att alla glas- plåt- och aluminiumkärl noga sköljs av Korrekt grovsopshantering innebärande att alla stora sopor förutom de som skall till el-tråget i god ordning ställs in i grovsoprummet via ingången i garaget Föreningen accepterar inte renoveringssopor i någon form, förutom enkla dörrblad

4 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 4 av 12 Rökning inomhus får uteslutande ske inom den egna lägenheten och fimpar eller annat skräp får ej slängas på ytter- eller innegård, i trapphus, garage eller förrådsutrymmen Markiser inom BRF Träklotsen 2 är endast tillåtna i presenterade färger och mönster grön grundfärg och randigt mönstrade och får endast monteras i överensstämmelse med regler för bygglov Parabolantenner får endast vara placerade så att de inte stör fasaden estetiskt eller kan utgöra någon fara för underpasserande. Inför all ny montering måste tillstånd inhämtas från styrelsen. Staket i BRF Träklotsen 2 får endast ha den höjd som anges i reglerna för bygglov, dvs max höjd 120 cm, vid ut-infart in-utgång max 80 cm höjd samt vara placerad vid tomtgräns ersättande häck. Staketstolparna måste även gjutas i marken p.g.a. av vintertjälen. Slutlig färg bestäms av styrelsen. Iakttar styrelsen upprepade tillkortakommanden i detta ansvarstagande kan styrelsen vidtaga åtgärder i form av extra avgifter emot den ansvarige. 7 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 8 9 Bostadsrättsinnehavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller enskild medlem. Bilning får dessutom endast ske om alla grannar som kan tänkas bli störda erhåller ett skriftligt arbetsschema senast 48 timmar innan arbetet inleds. Bilning får endast ske under maximal två timmar långa arbetspass med minst en timmes paus dessemellan då inget som helst störande ljud får förekomma. Notera att de som vill företa bilning i port 13 och 15 på förhand måste uppvisa sitt planerade arbets- schema även för förskolans föreståndare. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att iaktta allt som kan fordras för att bevara sundhet, ordning och skick vid användning av lägenheten och andra delar av fastigheten, såväl inomhus som utomhus och därigenom rätta sig efter de särskilda regler som gäller i föreningen se vårt policydokument i entré- skåpen eller gällande inom Sollentuna kommun. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas och efterlevs av den eller de som delar bostaden, inneboende, gäster samt de installatörer och hantverkare utför arbete för dennes räkning.

5 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 5 av 12 Föremål som enligt bostadsrättsinnehavaren vetskap vet eller skäligen kan antas vara behäftat med ohyra eller giftiga djur får ej föras in i fastigheten. 10 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten då detta behövs för inspektion, tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning är bostadsrättsinnehavaren skyldig att tillåta inspektion och visning av lägenheten vid lämpliga tider. Om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen äger rätt till detta, kan styrelsen ansöka om handräckning och avhysning. 11 BRF Träklotsen 2 är mycket restriktiv vad gäller andrahanduthyrning. Följande regler gäller: Varje uthyrningsperiod gäller för maximalt ett år i taget. Denna period kan eventuellt förlängas genom styrelsebeslut efter uppvisande av kontrakt och/eller studiehandlingar som påvisar att den uthyrandes åtagande på annan ort förlängts på ett sätt som den uthyrande vid ingången av avtalet inte kunde ha ansetts känna till samt att styrelsen kan känna trygghet i att BRF-ägaren har för avsikt att återflytta till fastigheten i samband med uppdragets avslut. Styrelsen har rätt att infordra kopia på andrahandskontraktet för att tillse att ockerhyra inte tillämpas och för att kunna säkerställa att den som hyr i andra hand de facto kommer att bebo bostaden under hela hyresperioden. Den uthyrande står som fullt ansvarig gentemot BRF Träklotsen 2 i alla aspekter utigenom hela kontraktstiden gällande avgifter, garagehyror samt ev. el-avräkningar. Detta gäller även om föreningen tvingas till avhysning av den andrahandshyrande på grund av störande beteende. 12 Bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 13 Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med Bostadsrättslagstiftningen förverkas bland annat genom att Bostadsrättsinnehavaren dröjer med sina månatliga inbetalningar av årsavgiften.

6 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 6 av 12 Lägenheten utan tillstånd från styrelsen upplåts i andra hand Bostadsrättsinnehavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller enskild medlem. Bostadsrättsinnehavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till ohyra i lägenheten eller om bostadsrättsinnehavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids vidare i fastigheten. Bostadsrättsinnehavaren och/eller dennes inneboende inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda regler som föreningen har satt upp vad gäller sophantering, odörer, allmänt oväsen, fester med hög volym och användning av balkong eller uteplats som extra festlokal efter kl Bostadsrättsinnehavaren och/eller den inneboende inte lämnar tillträde till lägenheten utan att kunna uppvisa rimliga skäl för detta. Bostadsrättsinnehavaren inte fullgör annan skyldighet vilken måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att den fullgörs, såsom att hålla ytterdörrar öppna för obehöriga, varken delta på vår- och höstdagar utan att betala kompensationsavgift, förvara skrymmande och/eller brandfarligt gods i trapp- hus, entréer, garage eller förrådsutrymmen. Lägenheten helt eller till viss del nyttjas för någon typ av näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör, eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller verksamhet av sexuell karaktär, oavsett art. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är av ringa betydelse 14 Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättsinnehavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse inom den tid styrelsen har angivit kan bostadsrättsinnehavaren inte skiljas från lägenheten vid första förseelsen. 15 Om föreningen genom sin styrelse säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för samtliga tillkommande kostnader i samband med ärendet, såsom inkasso, indrivning och flyttfirma. 16 Har bostadsrättsinnehavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsälja. Försäljningen får dock anstå till dess att brister om den avhyste bostadsrättsinnehavaren svarar för har blivit åtgärdade.

7 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 7 av 12 Föreningen äger rätt att efter opartisk värdering förvärva lägenheten, för vidare försäljning efter eget tycke. STYRELSEN Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter, samt minst en och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs av föreningsstämman för högst år i taget. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem, även väljas make/maka, sambo eller till medlem närstående med delat boende via varaktigt boende inom BRF Träklotsen 2. Valbar är endast myndig fysisk person som är långsiktigt boende i föreningens fastighet. Den som är underårig, försatt i konkurs, anses ha jäv eller står under förvaltare enligt föräldrabarken kan inte väljas in i styrelsen i någon form. BRF Träklotsen 2:s styrelse utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Turodning tillämpas gällande suppleanter. Styrelseledamotens uppdrag innebär att läsa sin e-post minst två gånger i veckan föregå med gott exempel vara insatt i alla frågor våga ifrågasätta och ha egna synpunkter och framföra egna idéer vara aktiv på vår- och höstdagar Suppleantens uppdrag innebär att läsa sin e-post minst en gång i veckan föregå med gott exempel ha kännedom om alla frågor vid adjungering vara väl insatt i de ärenden som skall behandlas våga ifrågasätta och ha egna synpunkter och framföra egna idéer vara aktiv på vår- och höstdagar Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av två styrelseledamöter i förening. Minst fyra protokollförda styrelsemöten skall avhållas varje kalenderår Vid styrelsens fysiska sammanträden skall protokoll föras, vilket justeras av två av styrelsens medlemmar. BRF Träklotsen 2:s styrelse avhåller även årligen ett antal e-postsammanträden var vid de inkomna svaren innebär grund för beslut i hastigt påkomna ärenden.

8 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 8 av Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ordinarie och/eller adjungerade ledamöter överstiger hälften av samtliga ordinarie ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som företräds av ordföranden. - BRF Träklotsen 2 strävar dock alltid efter att nå enhälliga beslut i varje fråga - Vid minsta antal närvarande röstberättigade, dvs. tre - erfordras enhällighet för giltiga beslut. 20 Styrelsen i sin helhet eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 21 Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlemsoch lägenhetsförteckning. Bostadsrättsinnehavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende den egna bostadsrättslägenheten. RÄKENSKAPER OCH REVISION 22 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisor avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 23 Revisorerna skall vara minst en och högst två. Revisorer väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Fram till BRF Träklotsen 2:s första ordinarie föreningsstämma i maj 2007 gällande bokslutet perioden 22/12 31/ krävdes ingen godkänd eller revisor 24 Revisor skall avge revisionsberättelse senast två veckor före föreningsstämma.

9 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 9 av Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och i förekommande fall styrelsens förklaring angående de av revisorerna gjorda anmärkningarna skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämma. FÖRENINGSSTÄMMA 26 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast den första mars och senast före juni månads utgång. BRF Träklotsen 2 strävar efter att alltid hålla ordinarie stämma i maj. 27 Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast 30 april. Öppna frågor kan anmälas fram till och med en vecka före stämman. 28 Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisor finner skäl till detta eller då minst 1/10 av samtliga röstberrätigade skriftligen begär detta hos styrelsen med angivande av det ärende eller de ärenden man önskar få behandlade på denna extra stämma. 29 På föreningsstämma skall följande punkter återfinnas 1. Öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Godkännande av förelagd dagordning 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning 9. Framläggande av resultatdisposition 10. Framläggande av revisionsberättelse 11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdispositioner 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår 14. Val av föreningens styrelse

10 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 10 av Val av revisor 16. Val av valberedning 17. Övriga frågor samt anmälda ärenden enligt Avslutande 30 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse inklusive dagordning, bokslut inklusive förvaltningsberättelse och bokslutsdispositioner skall utfärdas till var och en av de röstberättigade genom utdelning senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämma. 31 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst oavsett andelstal. Om fler medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort alla sina åtaganden gentemot föreningen enligt dessa stadgar och enligt svensk lag. 32 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan fast boende inom föreningen får vara ombud. Ombudet skall förete en skriftlig och bevittnad fullmakt där det framgår om fullmakten är generell eller begränsad. Fullmakten får ej vara äldre än en månad och blir ogiltig i den stund stämman avslutas. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, myndigt barn eller jurist får vara biträde Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som erhållit mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som föreningens ordförande biträder. Vid val anses den vald som erhållit flest röster. Vid lika röstetal bordläggs frågan och återremiteras till styrelsen. BRF Träklotsen 2 strävar alltid efter att alla beslut skall vara enhälliga. För följande beslut erfordras två tredjedels majoritet enligt bostadsrättslagen Beslut om förändring av lägenhet Förändringar av insatser och andelstal Utvidgning av föreningens verksamhet Överlåtelse av fastighet

11 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 11 av Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma har avslutats. Valbara är alla medlemmar som skött sina åtaganden gentemot föreningen, men p.g.a. eventuell jävsituation är styrelsens ledamöter och suppleanter icke valbara. Protokoll över föreningsstämma utfärdas personligt till alla medlemmar genom utdelning senast tre veckor efter stämma. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 36 Nyhetsbrev utfärdas personligt till alla medlemmar genom utdelning samt införs på hemsidan. Information av mer kortsiktig natur anslås till höger i entréskåpen. De boendes namn är anslagna till vänster i entréskåpen och information om styrelse och driftsfunktioner är anslagna i mitten av entréskåpen samt ovanför den interna brevlådan i garaget. FONDER 37 Inom föreningen skall bildas följande fonder: Fond för yttre underhåll, motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde Dispositionsfond UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION M.M. 38 Om föreningen upplöses skall nettobehållningen tillfalla medlemmarna i förhållande till deras andelstal. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut, skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter under det senaste bokförda och reviderade räkenskapsåret.

12 Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 12 av 12 ÖVRIGT För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig tillämplig svensk lagstiftning. Sollentuna den 25 maj 2008 Dick Fraser David Larsson

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR Förslag till nya stadgar per den 26 november 2001, föreslagna ändringar är följande: 36 Förändring punkt 2 och 3 byter plats 30 Förändring av datum och månad

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN (registrerade 930326 av Patent - och registreringsverket) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Prosten. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Den Gyldene porten. Styrelsen har sitt säte i Solna. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Saimagatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt.

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt. Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

BRF Flygbåten Stadgar 2012

BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Hägernäsvägen 1 nb 183 66 Täby Org. Nr: 716000-0233 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Flygbåten i Stockholms län, Täby kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bredängen Föreningens organisationsnummer är: 745000-3491 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Svartpoppeln. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FEMETTAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Femettan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tavasten 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fredhälls Gård. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Stadgar för BRF Nytorgspalatset Antagna vid årsstämma den 13 april 2015 samt vid extra årsstämma den 18 maj 2015. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Egen Härd i Örebro Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande nya bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro

Läs mer

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas STADGAR För Bostadsrättsföreningenn KRABBAN Södra Byn, Grebbestad. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Krabban Södra Byn. Styrelsen har sitt säte i Grebbestad, Tanums Kommun.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA 1 (10 ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA Org. Nr 714800-0370 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Folkungarna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA STADGAR BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Mellangården U.P.A., 746000-1501. Föreningen har till ändamål att bereda bostadslägenheter åt medlemmarna

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

STADGAR FöR BOSTADSFÖRENINGEN VÄRNHEM u.p.a FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Värnhem u p a. Föreningens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Malmö Heimdal 4 samt att främja

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6 Sidan 1 av 6 foto: Oliver Vuljanic foto: bengt jönsson Sidan 2 av 6 Innehåll Firma, ändamål och säte............................. sid 3 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt.............. sid 3 2-3

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 1(9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Krassen 14. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2 STADGAR 1 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 Innehållsförteckning: FÖRENINGENS FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL OCH RÄKENSKAPSÅR M M...3 1 ÖVERGRIPANDE LAGSTIFTNING...3 2 FIRMA...3 3 SÄTE...3 4 ÄNDAMÅL...3 5 RÄKENSKAPSÅR...3

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP STADGAR för Bostadsrättsföreningen "Platån 17" (org nr 769605-2781) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Platån 17. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND Dessa stadgar är enhälligt antagna vid extra föreningsstämma 26 januari 2012 samt vid ordinarie föreningsstämma 16 april 2012. Firma och ändamål 1

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen SKUGGVIOLEN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Sid 1(1) STADGAR för bostadsrättsföreningen Bromsen 2 (org nr 716417-4562) Stadgar antagna vid föreningens årsstämma 2005-04-11 och 2006-03-29 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 1 (7) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26

STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26 STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet STADGAR För bostadsrättsföreningen, i Lilla Edet Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening 1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433)

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) Innehållsförteckning Särskilda bestämmelser... 3 Räkenskapsår... 3 Medlemskap... 3 Avgifter... 3 Avsättningar och användning av

Läs mer

STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a

STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a Föreningens ändamål, firma, säte och räkenskapsår 1 Föreningens ändamål skall vara att äga och förvalta fastigheterna nr 16, 17, 18 och 19 i fjärde kvarteret

Läs mer