KUSK delrapport. Relatedness Fyrbodal Østfold. Pilotstudie av gränsregionens ekonomiska komplementaritetsstruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUSK delrapport. Relatedness Fyrbodal Østfold. Pilotstudie av gränsregionens ekonomiska komplementaritetsstruktur"

Transkript

1 KUSK delrapport Relatedness Fyrbodal Østfold Pilotstudie av gränsregionens ekonomiska komplementaritetsstruktur

2 Författare: Martin Henning Karl-Johan Lundquist Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet i samarbete med Ljubica Nedelkoska 2014 Omslagsbild: Depositphotos.com/michaeldb

3 Förord Projektet KUSK (kunskap, utveckling, statistik och kommunikation) bedrivs inom ramen för Interreg Sverige Norge. Det är ett gränsöverskridande samarbete inom ramen för EU-programmet Interreg med mål att stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. Programmet stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Området för Interreg Sverige-Norge sträcker sig på båda sidor om riksgränsen från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen i söder. Syftet med projektet KUSK är att bidra med kunskapsunderlag för arbetet med vision och strategi för tillväxt i gränsregionen. I arbetet deltar kommuner i regionen och olika regionala organisation med ansvar inom ramen för tillväxt och utveckling. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för dessa aktörer. Projektet pågår Svensk projektägare är Västra Götalandsregionen och norsk projektägare är Østfold Fylkeskommune Denna rapport är en fördjupningsstudie inom området skill relatedness, om hur kunskaper och färdigheter hos arbetskraften kan bidra till en regions omvandling och långsiktiga ekonomiska framgång. Sådana analyser har tidigare utförts för bland annat Skåne, Stockholmsregionen, Amsterdam/Rotterdam, Saarland och Västra Götaland-Halland. Denna pilotstudie är den första crossborder studien. Vi hoppas att pilotstudien ska bidra till kunskap och ökad nyfikenhet om faktorer som bestämmer långsiktig ekonomisk framgång och i ett längre perspektiv till ett alltmer målinriktat arbete för tillväxt och utveckling. Uddevalla februari 2014 Christian Martins Biträdande Förbundsdirektör i kommunalförbundet Fyrbodal och Ordförande för styrgruppen KUSK 3

4 Summary in English: Relatedness Fyrbodal-Østfold. A pilot study of the economic complementarity structure of cross-border regions By Martin Henning and Karl-Johan Lundquist, Lund University, Sweden, in cooperation with Ljubica Nedelkoska The interest in cross-border regions has increased dramatically in the recent decades. The economic potential of cross-border integration has been a major topic of discussion, especially with the ambition of the European Union to increase the innovative potential and competitiveness of regions across Europe. However, new analytical methods need to be devised for the specific analyses of cross-border regions, aiming towards relevant and tailor made cross-border policies. This report is a pilot study to further develop the methodology of regional skill relatedness analysis to analyze human capital and skills complementarities in cross-border regions. Specifically, this method is here applied to the border region between West Sweden-Southern Norway (Fyrbodal-Østfold). Skill relatedness analysis represents the economy as a network of industries that to varying degrees are dependent on the same type of human capital, or skills, for their activities. This network, industry space, stresses that industries are not isolated units in the economy, and makes no a priori distinction between manufacturing industries and services (or other broad sectors of the economy, which today are becoming increasingly integrated). In this network of industries, we plot the economic profiles of the different parts of the cross-border region. It is important for regions to know their profile, because firms that are surrounded by many related industries in the close vicinity may easier draw from benefits such as relevant knowledge spillovers, access to competent labor and creation of new economic combinations. In fact, the regional profiles in industry space are not just a representation of the dominant industries in the region. More importantly, it is a picture of the latent skill set of regions, represented by the present industries. This skill set can be used for the present set of industries, but also to create new combinations in related industries. Of prime interest is of course how the different parts of a cross-border region can develop human capital complementarities with increased cross-border integration. In this report, we devise a complementary graph to compare the economic profiles of the different parts of the cross-border region. Our preliminary findings indicate that the different parts of the cross-border region Fyrbodal- Østfold have very distinct economic profiles in industry space. Surprisingly few industries share a high specialization on both sides of the border. However, both sides of the border share the feature that they lack important resources in some distinct parts of industry space. Developing these competence fields further will be difficult even with increased integration, though probably not impossible. More interesting, however, are the parts of industry space where the different parts of the cross-border region have divergent, but related, specialization patterns. In particular, industries that can find related resource environments at the other side of the border may be subject to benefits from increased cross-border integration. This report takes the first step towards a quantitative measurement of cross-border complementarities of the skill set of regions, a more detailed discussion about the specificities of regional economies, and a dialogue about the relevant policy measures needed to develop crossborder integration further. Methods for analyzing this are currently under rapid development, and this study is a contribution to an increasingly vivid and sophisticated debate about regional integration, regional resource bases and skill relatedness. 4

5 Introduktion De senaste decennierna har intresset för gränsregioner ( cross-border regions ) ökat starkt inom såväl policykretsar som i forskarsamhället. Från en europeisk horisont har intresset sitt ursprung i de politiska och sociala utmaningar som uppstod i kölvattnet av andra världskriget. Dessa handlade om att en ökad integration mellan gränsregioner, framför allt de som överskred de gamla frontlinjerna, skulle bidra till att stärka fred och politisk stabilitet i Europa. Efterhand har den politiska dimensionen allt mer knutits till gränsregionernas strategiska roll som förlöpare när det gäller att nå EUs övergripande integrationsmål, och inte minst för att underlätta integrationen av de nytillkomna medlemsländerna från det forna östblocket. Parallellt med denna utveckling har intresset för gränsregioner knutits alltmer till förhoppningar som berör ekonomisk utveckling, strukturell förnyelse och ökad innovationsförmåga. Dessa förhoppningar går hand i hand med EUs målsättning att bli världens mest innovativa och konkurrenskraftiga ekonomi. Gränsregionernas strategiska roll för ekonomisk tillväxt och förnyelse kan idag sägas vara det dominerande motivet för det ökade intresset. Idag finns ett drygt hundratal gränsregioner identifierade inom EU. Heterogeniteten och variationen är dock slående. Listan av gränsregioner spänner från centraleuropeiska Centrope, med nästan 7 miljoner invånare och som innefattar gränsregioner från fyra länder med metropolen Wien i centrum, till den lilla perifert belägna gränsregionen Haparanda-Torneå längs den svensk-finska gränsen med cirka invånare. Graden av och karaktären på integration varierar också högst påtagligt mellan olika gränsregioner, från sådana gränsregioner där integrationen är nästan obefintlig eller som präglas av relativt enkla asymmetriska flöden byggda på stora skillnader i pris- och kostnadsläge, till sådan integration som innefattar skapandet av nya komplementariteter och kunskapsintensiva flöden med dynamiska effekter. De specifika historiska, geografiska, ekonomiska och politiska faktorer som präglar en gränsregion ger således de grundläggande förutsättningarna för integrationen, samtidigt som dessa faktorer ofta utgör begräsningar för en framgångsrik integration. Det är i detta spänningsfält gränsregionsproblematiken måste förstås. Där skillnader i ekonomisk specialisering, näringslivsstruktur, efterfrågans karaktär, faktoruppsättningar och affärskulturer mellan olika delar av en gränsregion utgör de viktigaste drivkrafterna för integration, skapar de ibland också barriärer som hindrar ytterligare integration. Denna rapport är en inledande pilotstudie för analysera graden av komplementaritet och potentiella synergieffekter inom branscher med likartade kompetenskrav på arbetskraften i ett gränsregionalt sammanhang i Fyrbodal-Østfold. Sådana komplementariteter utgör en av de teoretiska aspekter som den omfattande litteraturen kring cross-border regions lyfter fram som den kanske viktigaste förutsättningen för en kunskapsdriven integrationsprocess som på långsikt kan bidra till förnyelseförmågan på båda sidor av gränsen. Hittills har detta i litteraturen endast givits mycket begränsad empirisk belysning. Det är viktigt att redan nu påpeka att vi inte kommer att analysera eventuell integration mellan komplementära områden, utan endast visa var i näringslivsstrukturen olika typer av komplementariteter kan tänkas uppstå. Analysen kan därmed ses som ett första steg för att i detalj studera integrationsprocessen inom särskilt intressanta kompetensområden i regionen, och identifiera vilka specifika barriärer som kan vara speciellt viktiga att montera ned för att öka möjligheten att fullt ut utnyttja regionala komplementariteter. 5

6 Utgångspunkter och syfte Omvandling och kvalitativ förändring av regionala ekonomier är en viktig förutsättning för långsiktig ekonomisk framgång och konkurrenskraft. Men en regions förmåga till omvandling är inte obegränsad. I viss mån möjliggörs, och begränsas, omvandlingsförmågan av etablerade strukturer och resurser i regionen, till exempel närvaron av kunskaper och färdigheter hos arbetskraften. För att ta reda på var regionala framtida ekonomiska möjligheter sannolikt finns, behöver man kartlägga ekonomins resursstruktur och utgångspunkterna för omvandlingen. Samtidigt är vi vana att avbilda regionala näringslivsstrukturer som ett antal isolerade branscher eller klusterbildningar, där skillnaden mellan industri och tjänstesektor är skarp. Detta är delvis en föråldrad bild. Sådana bilder kan kompletteras med nya perspektiv. Nya verktyg behövs för att beskriva regionala ekonomiska strukturer i dagens komplexa och kunskapsbaserade ekonomi. Detta gäller inte minst i gränsöverskridande regioner, där metoder för att anlysera hur delregioner kan komplettera varandra på olika områden behöver utvecklas ytterligare. I den omfattande litteraturen kring cross-border regioner finns på sina håll teroetiska diskussioner kring betydelsen av komplimetariteter. Dock utvecklas relativt sällan ingående kvantitativa metoderför att mäta dessa, eller empiriska undersökningar som visar vad eventuella komplimetariteter kan betyda för integrationsprocesser i gränsregioner. Syftet med denna pilotstudie är att undersöka möjligheterna att använda metoden Skill relatednessanalys för att analysera gränsregionens Fyrbodal-Østfolds ekonomiska resursstruktur(er) ur ett nytt perspektiv. Skill-relatedness analyser har utförts för bland annat Skåne, Stockholmsregionen, Amsterdam/Rotterdam, Saarland, och Västra Götaland-Halland. 1 En viktig premiss för analysen är att branscher och produktionsområden inte är oberoende av varandra. Istället delar de, i varierande grad, samma eller liknande typer av resurser i sektorsöverskridande samband. Med andra ord är branscher i olika grad relaterade till varandra. Metoden tar också sin utgångspunkt i att regionala resurser bildar basen inte bara för nuvarande industristruktur, men också framtida utveckling. Pilotprojektet använder sig av redan etablerad information om hur branscher i Sverige är relaterade i termer av de kunskaper och färdigheter de använder sig av hos arbetskraften. Genom sådana relatedness-länkar bildar branscherna i ekonomin därmed ett sektorsöverskridande nätverk, Industry Space. I detta nätverk kan regionala näringslivs- och resursprofiler tecknas och jämföras. Rapportens disposition är som följer. I nästa del diskuterar vi några teoretiska perspektiv på gränsregioner och resurskomplementariteter i sådana regioner. Därefter följer en översiktlig redogörelse för skill relatedness metoden och hur den använts i denna rapport. Efter detta följer några inledande empiriska illustrationer för gränsregionen Fyrbodal-Østfold. Regionens ekonomiska resursstruktur tecknas översiktligt i industry space, och vi utvecklar också en jämförelse mellan näringsliven på den svenska och norska sidan gränsen. Pilotstudien avslutas med slutsatser och diskussion om möjligheter och begränsningar för vidare studier om resurskomplementariteter i gränsregionen. 1 Analysen av Stockholmsregionen finns på 6

7 Resurskomplementaritet i gränsregioner Cross-border samarbeten och integrationen i cross-borderregioner har varit föremål för både omfattande politikåtgärder och intensiv forskning under de senaste decennierna. Inte minst mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen har många initiativ uppstått, ofta med stöd av EU. Integrationen i en potentiell cross-borderregion kan anta många olika former på skalan från fullständigt individuella regioner till fullständig integration. I det sistnämnda fallet är det egentligen inte meningsfullt att egentligen tala om olika regioner i funktionell mening. Regional integration och regionförstoring mellan regioner inom ett land diskuteras ofta. Inom cross-border samarbete lägger man ofta till villkoret att det ska finnas [ ] ett mer eller mindre institutionaliserat samarbete mellan näraliggande subnationella myndigheter över nationsgränser. (Perkmann 2003 s. 155, vår översättning). Den politiska dimensionen i cross-border samarbeten är viktig, men samarbete mellan myndigheter är en, bland många, funktionella former som cross-border integration kan anta. Länkarna mellan regioner kan dessutom vara av exempelvis ekonomisk, arbetsmarknadsmässig eller kulturell karaktär. I de Nordiska länderna finns förhållandevis goda förutsättningar för cross-border integration. Dels finns en samarbetstradition tradition i följd av Helsingforsavtalet (1962), och dels är de språkmässiga hindren, med något undantag, begränsade. Men även om de skandinaviska länderna vid en första anblick verkar ha fler likheter än skillnader, skall inte betydelsen av regionernas inbäddning i skilda nationella system underskattas. Lundquist & Winthers (2006) analyser av Öresundsregionen visar att näringslivsutvecklingen på de olika sidorna sundet skiljer sig markant åt på flera centrala områden. De institutionella och organisatoriska strukturerna som näringslivet är inbäddat i visar på stora skillnader. Det gäller inte minst de två nationella innovationssystemens uppbyggnad och funktionssätt. Det svenska mer monocentriska (och delvis Stockholmsdrivna ) innovationssystemet präglat av högteknologi, storskalighet och radikala innovationer står exempelvis i kontrast till det danska mer polycentriska och inkrementellt drivna innovationssystemet. I praktiken är det inte heller så lätt att skilja olika dimensioner av integration, eller skapande av länkar mellan regioner, åt. Starkare ekonomiska länkar mellan regioner eller arbetsmarknadsmässig integration har ju ofta en förutsättning i att samarbeten också etableras på politisk och administrativ nivå. I detta sammanhang är gränsregionen mellan Sverige och Norge ett intressant exempel. Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland bildades redan 1980 och ersattes 2014 av Svinesundskommittén. Det finns idag en rad initiativ för att främja både funktionell regional integration och studier kring integrationens utveckling med hjälp av förbättrade analysunderlag (Statnord) och analytiska kunskaper (t.ex. KUSK-projektet). Litteraturen kring potentiella fördelar med ökad regional integration över nationsgränser är omfattande. De ekonomiska aspekterna av sådan integration förefaller komma allt mer i centrum för diskussionen, från att tidigare i större grad ha fokuserat på politisk och institutionell integration. Winther och Lundquist (2006) och Lundquist och Trippl (2013) konstruerar sorteringsmallar för att särskilja olika typer av ekonomiska effekter av cross-border integration. Generellt sett kan man särskilja mellan följande ekonomiska dimensioner: Faktor- och konsumentmarknader. Cross-borderintegration ses ofta som en mekanism för både att utvidga konsument- och faktormarknaderna, och göra dem kvalitativt annorlunda. På konsumentmarknaderna framhävs effekterna av större regionala marknader, och 7

8 relaterat till detta positiva effekter av ökad konkurrsens. För att detta skall kunna realiseras behövs dock en viss harmonisering av standarder och kanske i viss mån konsumentpreferenser över olika delar av cross-borderregionen. Vad gäller faktormarknaderna intar diskussionerna om integration på arbetsmarknader en särställning i cross-bordersammanhang. Åtgärder för att underlätta funktionell cross-borderintegration syftar ofta till att integrera de regionala arbetsmarknaderna, genom till exempel harmonisering av skatte- och pensionsregler och underlättad pendling. Integrationen inom Øresundsregionen är ett bra exempel på en långt gången sådan cross-borderintegration. Man ska dock hålla i minnet att regional integration på arbetsmarknaderna inte bara handlar om möjligheterna för fler att pendla inom en cross-borderregion. Lika intressant, eller kanske ännu mer intressant, är frågan om vilka som pendlar, och vilken typ av ny kompetens som företagen får tillgång till via ökad cross-border integration. Men andra ord, vilka nya kompetensbaser som skapas för företagen i en cross-border region, jämfört med delregionerna var för sig. Produktion och specialisering. Ökad regional integration kan ha effekter för företag på andra sätt än via faktor- och konsumentmarknaderna. Det kan även förändra förutsättningarna för produktion i regionen, och relationerna till andra regionala producenter. Litteraturen framhäver i detta sammanhang i synnerhet möjligheter till arbetsdelning och specialisering inom cross-borderregioner. Denna diskussion går tillbaka till traditionell ekonomgeografisk teori. Genom minskade transaktionskostnader och geografisk närhet förbättras företagens möjligheter till samarbeten med andra företag i regionen. Företags regionala samverkan och specialisering till olika delar av värdekedjan (vertikalt samarbete) är kanske den mest kända formen av regionala samordningsvinster. Det mest kända exemplet på detta är de så välstuderade industriella distrikten i norra Italien. Man kan också tänka sig att företagen kan dra nytta av samarbeten, eller omedveten interaktion, med producenter av liknande produkter (horisontellt samarbete). Man ska dock komma ihåg att den geografiska närheten i sig inte är tillräcklig för att olika typer av effekter av samlokalisering, agglomerationseffekter, ska uppstå i en region. Litteraturen på området lyfter ofta fram betydelsen av tillit mellan aktörerna för att de skall kunna koordinera sina arbeten och samverka. Det är också viktigt att påpeka att samlokalisering kan leda till att priserna på faktormarknaderna höjs, i och med att den regionala konkurrensen om produktionsfaktorerna riskerar att öka. Innovation. En dimension av regional integration som är relaterad till de ovanstående, men som ofta lyfts fram som en egen dimension, är möjligheten till ökad innovationsförmåga. Denna förändras dels genom företagens möjligheter till ökat samarbete och kunskapsutbyte, men också genom förändrad tillgång till arbetskraft. Individerna i arbetskraften är bärare av specifikt humankapital som genom rörlighet kan ge upphov till kunskapsspridning. En innovationsdriven utveckling i gränsregioner kan ses som den mest avancerade formen av integrationsprocesser. Den geografiska, funktionella och sociala närheten och tätheten som krävs i kombination med rätt komplementaritet i kunskaps och komptensstrukturer återfinns emellertid sannolikt bara i begränsad omfattning i de flest cross-border regions. Lundquist & Trippl (2013) menar att en utveckling där regionala innovationssystem på olika sidor av gränsen smälter samman till ett i det närmaste är att betrakta som en utopi i de flesta fall. Däremot kan det ske en partiell hoplänkning kunskapsflöden och 8

9 innovationslänkar mellan de komptensområden där fördelaktiga komplementariteter återfinns om övriga barriärer för integration är låga. En central fråga inom cross-borderintegration är hur utvecklande av synergieffekter bäst sker inom dessa olika dimensioner: genom att utnyttja skillnader eller likheter mellan regionerna. Klassisk handelsteori förutspår att skillnader mellan delregioner utvecklas över tid (om handel mellan regionerna tillåts) i enlighet med komparativa fördelar. Sådana teorier poängterar hur synergieffekter, kanaliserade genom specialisering och handel, uppstår genom skillnaderna mellan regioner. En annan litteratur inom ekonomisk geografi har nyligen poängterat hur skillnader inom cross-border regioner kan ha sitt ursprung i hur delregionerna genomgått drastiskt åtskilda historiska händelseförlopp, och att de kan ha olika roller i de nationella regionala systemen. I Öresundsregionen, till exempel, har delregionerna på respektive sida sundet vitt åtskilda positioner i respektive nationell ortshierarki. Köpenhamn har länge varit centralpunkten i den danska ortshierarkin för såväl traditionella urbana aktiviteter men även en del tillverkningsindustri. Tidigare intog Skåne och Malmö en tämligen perifer del i den svenska regionala hierarkin, med en näringslivsstruktur och kontaktstruktur som kraftigt skilde sig från Stockholmsregionen. Kraftigt olika delregioner med skild industristruktur gör också att branschmässiga konjunktursvängningar kan mildras i en integrerad region som helhet. Det kan också finnas anledning att fundera hur skillnader mellan den industriella strukturen i delregioner i en cross-border region kan påverka regionens innovationskapacitet. Till detta ska vi återkomma nedan. Även om en stor del av litteraturen betonar hur skillnader mellan cross-borderregioner kan utnyttjas och leda till synergier, torde det inte vara ovanligt att regionerna inom ett cross-border samarbete (över tid) har utvecklat avgörande gemensamma drag. I många fall kanske regionerna tidvis har delat historisk utveckling och kanske grundläggande ekonomiska faktoruppsättningar. Vissa grundläggande likheter mellan regionerna kan vara en förutsättning, eller i alla fall en underlättande faktor, för att synergieffekter mellan regionerna alls skall ha möjlighet att uppstå. Kanske kan den litteratur som handlar om optimala skillnader inom innovationsteori möjligen också användas för att diskutera utvecklingen mot framgångsrika cross-border regioner. Detta teoretiska perspektiv betonar att den bästa förutsättningen för att regionala komplementariteter i cross-borderregioner skall kunna uppstå är att delregionerna har vissa olikheter och specialiteter, men ändå inte är så splittrade mellan olika produktionsområden att samarbeten alls ska kunna vara konstruktiva. Med andra ord kan man, som Lundquist och Trippl (2013) framhäver, argumentera att komplementariteter inte uppstår mellan vilka delar av näringslivet som helst och mellan regioner av vilken karaktär som helst. I sammanhanget har begreppet optimalt kognitivt avstånd mellan olika aktörer används för att beskriva när gynnsamma förhållanden råder. Det handlar om att aktörerna i fråga om kunskapsbas och kompetenser måste vara så lika att de förstår varandra, men samtidigt vara tillräckligt olika för att de skall ha något att lära sig av varandra. Framför allt torde sådana effekter vara konstruktiva mellan företag i relaterade branscher. I denna rapport avser vi med relaterade branscher sådana som delar beroende av delvis liknande humankapital eller färdigheter hos arbetskraften. Vi kallar sådana företag för skill related (Neffke och Henning 2013). Neffke m.fl. (2011) och Frenken m.fl. (2007) menar att inbäddningen av företag i de regionala kunskapsstrukturerna, det vill säga regional närvaro av relaterade verksamheter, spelar stor roll både 9

10 för företagens och branschernas kortsiktiga tillväxtpotential, men också för den framtida utvecklingen av en region. Genom att vara inbäddade i regionala kunskapsstrukturer kan företag dra nytta av kunskapsspridning och utbyte av arbetskraft. Det är i denna diskussion som föreliggande rapport tar sin utgångspunkt för cross-borderdiskussionen om gränsregionen Fyrbodal-Østfold. En viktig poäng i analysen av cross-borderregioner och potentialen för framtida synergieffekter och integration är då att analysera graden av koherens (samstämmighet) och splittringen i en crossborder regions näringsliv och de bakomliggande resurserna. För att analysera koherens och splittring i en cross-border region måste man noga bestämma sig för vilken dimension av integrationsytor, av de som nämnts ovan, man ska studera. I denna rapport fokuserar vi, som nämnts ovan, på skillnader och likheter i Fyrbodals och Østfolds resursstrukturer i termer av närvaro av relaterade branscher. Vi ser nämligen närvaro av branscher inte bara som en markering av produktionsstruktur, utan kanske främst som en representation för närvaro av kunskapsstrukturer i regionen, eller med andra ord närvaro av människor med branschspecifika kunskaper. Med denna utgångspunkt kan vi fråga oss: Vilka är Østfolds och Fyrbodals viktigaste specialiseringsområden inom näringslivet i termer av närvarande kunskaps- eller färdighetsstrukturer ( kompetensknippen )? I vilken mån är gränsregionens strukturer komplementära i kunskapshänseende? Vilken typ av integrationsprocesser kan förväntas ha störst potential mot bakgrund av funna specialiseringsmönster och komplementariteter? I samband med denna pilotstudie på området ställer vi även frågan: Vilka data finns tillgängliga för att ytterligare fördjupa beskrivningen av cross-border analysen med hjälp av skill-relatedness analysen? Denna fråga är också relaterad till undersökningar av vilka specifika barriärer av geografisk, institutionell och social karaktär som kan begränsa utnyttjandet av underexploaterade komplementaritetseffekter i gränsregionen. Skill relatedness och branschnätverket industry space Potentialen för regionala komplementariteter analyseras i denna rapport genom skill relatednessanalys (Neffke och Henning 2013). Delregionala profiler, och jämförelsen mellan dessa, presenteras i nätverket industry space. Detta närverk tar sin utgångspunkt i att näringslivet består av branscher som inte är isolerade, utan i olika grad beroende av liknande kompetenser eller färdigheter (skills). Sådana branscher kallar vi för relaterade. Som vi tidigare har konstateras, spelar regional närvaro av relaterade branscher roll inte bara för potentialen för kunskapsutbyten och samarbeten, men också hur nya branscher formas i regionen genom överföring av kompetenser till nya relaterade verksamheter. Metoden för att beräkna skill relatedness bygger på en analys av arbetskraftens rörlighet mellan branscher i den svenska ekonomin. Beräkningar av sådan skill relatedness har gjorts inom forskningsinitiativet Relatedness och långsiktig strukturell förändring vid Lunds universitet. Datan över arbetskraftens flöden härrör från Statistiska Centralbyrån ( ). Tidigare forskning har 10

11 konstaterat att arbetskraften inte förefaller röra sig mellan vilka branscher som helst i näringslivet. Tvärt om finns det starka drag av strukturer i flödet av arbetskraft. Henning m.fl. konstaterade till exempel, i en analys av den arbetskraft som lämnade svensk fordonsindustri , att 29 av destinationsbranscherna (som arbetskraften gick till) stod för över hälften av flödena (av 755 möjliga branscher i ekonomin). Det är rimligt att anta att det finns starka incitament för arbetskraften att röra sig mellan branscher som är relaterade i termer av kunskaps- och färdighetsberoende. Anledningen till detta är att de kan använda åtminstone delar av sitt uppbyggda humankapital i dessa relaterade branscher. Individens kunskaper och färdigheter kommer till användning i nya kombinationer, vilket också utgör en källa till konstruktiv kunskapsspridning mellan branscherna. Skill relatedness måttet mellan branscher beräknas som en kvot mellan det observerade flödet mellan branscherna, och ett förväntat flöde som främst bygger på vilket flöde vi kan förvänta oss om flödet mellan två branscher endast står i proportion till branschernas andel av totala arbetskraftsflöden. Därmed korrigerar man för att vissa branscher, till exempel på grund av sin storlek, närmast automatiskt kommer att uppvisa större flöden än andra, beroende på helt andra effekter än skill relatedness. Är det flöde mellan två branscher som observeras i ekonomin större än det förväntade, kallar vi dem för relaterade. Man beräknar också den statistiska pålitligheten (signifikansen) i länkarna (för fullständig matematisk beskrivning av metoden, se Otto m.fl. 2013). För att få en överblick över vilka branscher som är relaterade till varandra kan vi teckna branschnätverket industry space (figur 1). 2 I grafen placeras noderna, som representerar branscher på 3-siffernivå i det industriella klassificeringssystemet (SNI eller NACE), så att mer sammankopplade branscher är tätare belägna i grafen så långt det är tekniskt möjligt. Detta ger en översiktsbild av hur branscherna är relaterade till varandra. Länkarna mellan branscherna är relatedness-länkar, men vi tar inte med alla länkar vi beräknat, utan bara de viktigaste och statistiskt sett signifikanta länkarna. Vi färglägger branscherna enligt deras övergripande tillhörighet inom det traditionella klassificeringssystemet (se teckenförklaring). Intressant nog verkar branscher, som vi intuitivt kan hänföra till olika delar av näringslivet bilda ansamlingar av relaterade branscher i industry space. Vi kommer kalla dessa ansamlingar kompetensknippen. 3 Till höger i nätverket bildar tillverkningsindustriella branscher (blå noder) ett samlat kompetensknippe. Många av dessa branscher verkar dela ett starkt beroende av liknande typer av kunskaper och kompetenser hos arbetskraften. Det finns också en tendens att mer avancerade delar av detta knippe (till exempel kommunikationsutrustning, medicin och instrument) är samlade i övre delen av knippet, nära en lång rad avancerade producentservicebranscher (till exempel data och programvaror, men också olika typer av forskning). Många av livsmedelsbranscherna är belägna i nedre delen av knippet, och förefaller dela kompetenslänkar med kompetensknippet kring jord- och naturbruk (mörkgröna noder). Handel och partihandel (mörkrosa branscher) är mycket centrala branscher i industry space, som binder samman stora delar av näringslivet genom vidsträckta kompetenslänkar. Fastighetsrelaterade branscher och byggbranscherna utgör ett kompetensknippe längst ner i industry space. Det finns även kompetensknippen med väldefinierade länkar kring service- och besöksnäring (lila noder till vänster i nätverket), kulturella branscher och 2 Graferna är framställda i programmen Cytoscape och Inkscape. 3 Namnen på branscherna i grafen är förkortningar av de officiella branschnamnen, som vi konstruerat för att förbättra läsbarheten i graferna. I vissa fall är det svårt att ge en rättvis bild av branschens innehåll genom korta namn. Fullständig lista över de korta namnen och deras officiella motsvarigheter finns i bilagan. 11

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export

Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi. Rapport. - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Rapport 2010:13 Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi - nya data på tjänsteinnovationernas roll för produktivitet och export Med denna rapport ger sig Tillväxtanalys in i frågor

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster

Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster Exemplet IT- och telekomföretag i Kista Dzamila Bienkowska och Charlotta Hedberg arbetslivsrapport nr 2006:1 issn 1401-2928 Tema: Rörlighet på arbetets

Läs mer

Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör. - en kartläggning av näringslivet och utvecklingen i norra Öresund

Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör. - en kartläggning av näringslivet och utvecklingen i norra Öresund Regionala styrkor och branschkluster i Helsingborg-Helsingör - en kartläggning av näringslivet och utvecklingen i norra Öresund Foto: Peter Brinch Förord Det är bara fyra kilometer mellan Helsingborg och

Läs mer

Svenskt näringsliv i en globaliserad värld. Effekter av internationaliseringen på produktivitet och sysselsättning A2007:004

Svenskt näringsliv i en globaliserad värld. Effekter av internationaliseringen på produktivitet och sysselsättning A2007:004 A2007:004 Svenskt näringsliv i en globaliserad värld Effekter av internationaliseringen på produktivitet och sysselsättning Pär Hansson, Patrik Karpaty, Markus Lindvert Lars Lundberg, Andreas Poldahl och

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling

Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling A2002:008 Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling begreppsdiskussion och forskningsöversikt Anders Malmberg Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling begreppsdiskussion och forskningsöversikt

Läs mer

Hur samarbetar konkurrenter?

Hur samarbetar konkurrenter? ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan Kurs: Självständigt arbete 30 HP avancerad nivå Handledare: Gabriella Wennblom Examinator: Johan Kask VT-2013 2013-05-31 Hur samarbetar konkurrenter? En studie om hur

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete

Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete Institutionen för samhällsvetenskap Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) Leena Hagsmo Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete En bred beskrivning av dagens kontakter, samarbeten och

Läs mer

En jämförande analys av fyra länders designinsatser. Politik för design

En jämförande analys av fyra länders designinsatser. Politik för design A2007:001 Politik för design En jämförande analys av fyra länders designinsatser Lars Bager-Sjögren, Karin Hovlin, Aurora Pelli Lisa Scordato, Monica Ström och Anne Kolmodin Politik för design En jämförande

Läs mer

Design för innovation och tillväxt

Design för innovation och tillväxt A2005:003 Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin och Aurora Pelli Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin & Aurora

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen?

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Nr 9 Juni 2002 Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Kunskapskluster i Stockholmsregionen? 2 Förord Sedan början av 90-talet har många offentliga näringspolitiska insatser syftat till att bygga upp eller

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Sofie Gustafsson STVA21 VT10 Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver En studie av företags möjligheter att påverka beslut i Öresundsregionen

Läs mer

Män och kvinnor i utbildning och arbete RAPPORT 6:2010

Män och kvinnor i utbildning och arbete RAPPORT 6:2010 Män och kvinnor i utbildning och arbete RAPPORT 6:2010 Män och kvinnor i utbildning och arbete rapport 6:2010 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms

Läs mer

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen Kandidatuppsats Bachelor s thesis Kulturgeografi VT 2011 Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism en fallstudie av SÖT-regionen Hanna Hirvelä MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Skaraborg och Kunskapsekonomin

Skaraborg och Kunskapsekonomin RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2007:5 Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar - 2 - Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM LIVSMEDEL I KALMAR LÄN PETER BJERKESJÖ, DANIEL HALLENCREUTZ, VANESSA SEVEDAG OCH KLARA SPANGENBERG STOCKHOLM 2015-02-28 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE 116 45 Stockholm www.kontigo.se

Läs mer