ARKIV OCH OMORGANISATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIV OCH OMORGANISATION"

Transkript

1

2

3 ARKIV OCH OMORGANISATION Rapport från Stockholms stads omorganisation 1997 Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 5 Stockholm 1998

4 Omslag. Interiör från arkivmagasin i stadsarkivets lokaler i Frihamnen Foto: Per Kristoffersson. Författarna och Stockholms stadsarkiv ISBN Ljunglöfs AB, Stockholm 1998

5 Innehåll Förord... 6 Stockholms stads omorganisation En utmaning för arkivverksamheten. Britt Hedberg... 9 Projekt SDN-arkiv. Marianne Betts Arbetsplats Frihamnen. Peeter Mark Pafos, projekt för personanknutna handlingar i en decentraliserad stad. Elisabeth Klett Digitala handlingar. Staffan Smedberg Gallra och bevara ekonomi- och personaladministrativa handlingar. Björn Jordell... 49

6 Förord Arkiv är den fortlöpande avkastningen av den dagliga verksamheten hos myndigheter liksom hos privata organisationer eller personer. Varje verksamhet kräver en organisation. N är en organisation kraftigt förändras, förändras också dess dokumentation- arkivbildningen och arkivhandlingarna. Att iaktta och utöva tillsyn över samt att ge råd angående arkiv bildningen, vården och tillgången till arkivhandlingar är en av arkivmyndighetens, arkivnämndens högprioriterade uppgifter åt staden och medborgarna. Stockholms stad genomförde 1997 stadsdelsnämndsreformen och i november 1996 också en omorganisation av stadens centrala ledning. Denna har på flera sätt uttryckt sin uppskattning till Stockholms stadsarkiv för väl genomfört a1 bete inom förändringsverksamheten. Ett uttalande ska särskilt nämnas, nämligen att stadsarkivet bland de allra första insåg vidden av vad den mycket stora förändringen skulle föra med sig av administrativt arbete. Förklaringen till denna vakenhet och beredskap ligger alltså i uppdraget att utöva tillsyn över arkivverksamheten i staden och att se till att den blir så effektiv som möjligt. Målet för arkivverksamheten i samtiden är att sörja för att medborgarna har en konkret möjlighet till insyn i den kommunala förvaltningen. Det får man först med strukturerade, ordnade arkiv. Den övergripande sökingången till handlingarna är den organisationsenhet som åstadkommit dem och därmed har det juridiska ansvaret för deras bevarande, vård och tillhandal1ållande, när någon frågar efter dem. Det egna arkivet utgör också en nödvändig resurs för kvalitet och rättssäkerhet i en myndighets beslutsfattande, verksanilietsplanering och för den löpande handläggningen. Arkiven är enligt arkivlagen (1991) en del av vårt nationella kulturarv. För både samtid och framtid skall arkiven vara en tillgång för skolor, släktoch hembygdsforskare, universitet och högskolor Uksom för allmän kulturverksamhet. Arkiven är en bro mellan generationer och en av demokratins byggstenar. Rapporten beskriver det omfattande arbete som Stockholms stadsarkiv har lagt ned på omorganisationen under åren från kommunfullmäktiges uppdrag inför budgetåret 1996 t o m rapportens framställning. Arkivverksamhet är en process med bestämda regler och metoder där nya frågeställningar och överraski1ingar kan dyka upp under arbetets gång. Projektarbetet är därför inte till alla delar avslutat, när detta skrivs. 6

7 Författare till rapporten är förste arkivarien Marianne Betts, tillsynssamordnare i stadsarkivet och ledare för det mycket omfattande SDN ARKIV-projektet, förste arkivarien Peeter Mark, platschef för stadsarkivet i Frihamnen, Magasin 3, chefen för arkivavdelningen för operativ verksamhet, Elisabeth Klett, som ingår i styrgrupper för projekten, bl a Pafos, som omfattar inclivich elaterade handlingar inom skola och socialtjänst, vidare chefen för arkivavdelningen för teori och metod, Staffan Smedberg, ledare för projekten Arkit I och II rörande digitala handlingar, förste arkivarien Björn Jordell, ledare för PA- och EA-projeken angående bevarande och gallring av personal- och ekonomiadministrativa handlingar samt Britt Hedberg, stadsarkivarie. Projekten arbetade av natmliga skäl i nära kontakt med varandra. Varje projekt har haft en styrgrupp. Tillsammans med följande personer har stadsarkivarien utgjort sådan: för SDN-arkiv numera bitr. stadsdirektören Berit Svedberg och efter henne projektledaren i stadsledningskontorets (SLK) avdelning för samhällsservice Karl-Johan Etzler, för Arkit I och II projektledaren vid SLK:s!T-avdelning Karl-Erik Edlund, för PAprojektet t.f. personaldirektören Monica Löfgren samt för EA-projektet stadsbokhållaren Jan Eriksson, senare redovisningschefen Inger Johansson Kjaerboe. Arbetet med att ta emot handlingar från staden till Magasin 3 i Frihamnen genomfördes löpande inom avdelningschefens, Elisabeth Klett, ansvarsområde. Föränch ingsarbetet hade inte varit möjligt attgenomföra utan stöd från och samverkan med berörda parter. Stockholms stadsarkiv tackar SDNkansliet, SLK:s avdelning för samhällsservice, de upphörda och nytillkomna förvaltningarna, SLK:s!T-avdelning, redovisningsstaben med föregångare, juridiska avdelningen, hyres- och lokalenheten liksom revisionskontoret och Stockholm Konsult. Stockholms stadsarkiv tackar också arkivnämnden för stöd under både planerings- och genomförandetiden. Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning för de upphörda och de tillkommande arkiven samt om förändringsarbetets finansiering möjliggjorde för arkivmyndigheten och dess förvaltning att ta detta betydelsefulla och steg i riktning mot en alltmer effektiv arkivverksamhet utan att inkräkta på arkivens möjlighet att vara ett demokratins verktyg och en ku1turkälla till glädje för dagens och framtidens medborgare. Stock.holm i maj 1998 Britt Hedberg stadsarkivarie 7

8

9 Stockholms stads omorganisation En utmaning för arkivverksamheten Britt Hedberg Under 1995 blev det klart, att Stockholms stad skulle omorganisera sin förvaltning på ett genomgripande sätt. Närdemokratin skulle ökas genom inrättandet 1997 av 24 stadsdelsnämnder, var och en stor som en småstad. Stadens centrala organisation skulle effektiviseras. En stadsdirektör och ett stadsledningskontor tillkom den l november Staden skall bl a inom ramen för Bangemanuutmaningen bli en framstående IT-stad, en ambition som bör få genomslag också i dess arkivverksamhet. Omorganisationens följder för Stockholms stadsarkiv Genom omorganisationen till stadsdelsnämnder upphörde kulturnämnden, grundskolestyrelsen, fritidsnämnden, socialnämnden och 17 socialdistrikt samt två (av tre) tidigare stadsdelsnämnder som drivits på försök. I stället tillkom 24 stadsdelsnämnder, varav 23 nybildade, en kultur- och idrottsnämnd jämte en resmsnämnd för skola och socialtjänst. Två år tidigare hade en arbetsmarknads- och utbildningsnämnd bildats. De tre sista nämnderna har övergripande och samlande uppgifter för sina respektive ansvarsområden. stadsledningskontoret (SLK) med stadsdirektören och två biträdande stadsdirektörer i ledningen utgör beredande organ åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kvar finns 8 rotlar med varsitt borgarråd och ett antal borgarrådssekreterare jämte borgarråds beredningen. Arkivnämnden, av fullmäktige beslutad arkivmyndighet för staden, tillhör kultur- och idrottsroteln. Dess ordförande är 1998 Ian Hamilton (s) och vice ordförande Louise du Rietz-Svenson (m). Inga funktioner upphörde i staden med omorganisationen. Enligt huvudregeln skulle då de nya ansvarstagarna, d v s de nya myndigheterna, ta över arkiven efter de myndigheter som upphörde. Fullmäktige beslöt dock 9

10 enligt arkivnämndens forslag, att arkiven efter upphörande forvaltningar t o m 1996 skulle avlämnas till Stockholms stadsarkiv. Att avlämna handlingar till arkivmyndigheten innebär, att denna tar över myndighetens/ arkivbildarens ansvar for forvarande, vård och tillhandahållandet av arkiven. stadsdelsnämndernas arkiv skall i fortsättningen, när de forvarats hos respektive nämnd i tio år, avlämnas till stadsarkivet for att staden skall slippa göra investeringar i stora slutarkiv inom varje stadsdel. stadsarkivet fick i uppdrag att komma överens med stadens centrala forvaltning om hur långt fram i tiden dess arkiv skulle avlämnas till arkivmyndigheten. Fullmäktiges beslut fattades efter en omfattande beredning av Stockholms stadsarkiv inom ramen for ett stående uppdrag till arkivnämnden, som går ut på att effektivisera stadens totala arkivverksamhet. Det inledande inventeringsarbetet visade på att en leverans om ca l, 7 hyllmil papper väntade stadsarkivet Därtill kom det oplöjda fält som digitalt lagrade arkiv utgör både beträffande ansvarsfordelning, bevarande, vård och tillhandahållande. Genom förändringen har tyngdpunkten forskjutits från stadsarkivets bevarande, vård och tillhandahållande av främst äldre handlingru till yngre sådana. Uppgiften har krävt och kräver även framöver bl a resurser för personalens kompetensutveckling. Exemplet Stockholms stad har intresse för stadens politiker, förvaltningar och bolag, men också for andra kommuner och for urkivinstitutioncr. Rapporten vill ge svar på foljande frågor: Vilka frågor uppstod för arkivbildare och arkivmyndighet genom fullmäktiges beslut? Vilka arbetsuppgifter har det inneburit och innebär for stadsarkivet och dess personal? Vad har omorganisationen kostat? Vad har staden och arkivanvändarna vunnit? Vilka blev följderna för upphörande och nytillkomna arkivbildare och arkivmyndighet? Vruje författare ger en personlig beskrivning av hur arbetet har gått till. Fullmäktiges beslut om avlämnande till arkivmyndigheten från upphörande arkivbildare omfattade samtliga handlingar t o m 1996, både analoga och digitala, dvs både pappershandlingar, mikrofilm och upptagningar för ADB. stadsarkivets beredning hade dock förutskickat, att vissa handlingru skulle komma att behöva överföras till de nya forvaltningarna och inforlivas med deras arkiv för den kommande verksamheten. Andra handlingar kunde under en övergångsperiod behöva lånas från arkiv- 10

11 myndigheten till de nya forvaltningarna med hänsyn till det löpande arbetet. För att klara flyttningen av handlingarna på ett rationellt sätt, krävdes därför ett utskiljande av de olika handlingarnas destination och ett noggrant flyttschema. Socialakter och personalakter krävde särskilda utredningar om ansvarsfördelning och förvaring. Personalakterna måste specialbehandlas för att inte störa arbetet med FIA-projektet, personalpolitiska avdelningens projekt för att digitalisera underlag för pensionshandläggning och beslut. Diskussioner uppstod också omkring fritidsförvaltningens ca ritningar. Eftersom den övervägande delen av dessa rör levande idrottsanläggningar, har ritningarna dock införlivats med kultur- och idrottsförvaltningens arkiv. Det visade sig småningom nödvändigt att tillsätta ett särskilt projekt, Pafos, för svårlösta ansvarsfrågor bl a beträffande skolhälsovårdens handlingar. De arkivhandlingar som är elektroniskt lagrade, här kallade digitala handlingar, krävde särskilt utredningsarbete om ägaransvar inom stadsgemensamma system. Vidare påverkade omorganisationen regelutformningen för leverans från arkivbildare till arkivmyndighet och kravspecifikationer för leverans (medium, dokumentation, struktur mm). Behovet av kompetensutveckling och utrustning i stadsarkivet utreddes för att mottagandet av digitala handlingar för förvaring, vård och tillhandahållamle ::;kulle ku1u1a påbötja::;. stadsarkivet tar endast emot gallrade, ordnade och förtecknade arkivleveranser. Fullmäktiges beslut ställde krav på extrainsatser inför av läronandet stadsarkivet hade genomfört en tillsynsrunda under åren 1994 och 1995, men förändringen krävde en noggrannare inventering jämte prioritering bland de arkiv som skulle avlämnas till stadsarkivet eller överlämnas till nya förvaltningar. Omfattande balanser ute hos arkivbildama gjorde, att vissa extrainsatser behövs fortfarande För l, 7 mil pappershandlingar saknade stadsarkivet arkiv lokaler. En andra externdepå hyrdes i Frihamnen, Magasin 3. Depån är p g a trångboddheten i Kungsklippan permanent bemannad med sex tillsvidareanställda tjänstemän och ett skiftande antal korttidsanställda för att arbeta av olika balanser. Av de fast anställda är fyra arkivarier inklusive platschefen. Till Frihamnen sammanfördes allt socialt material tillsammans med arkiven från nedlagda sjukhus. Detta har inneburit omflyttning av åtskilligt material f1 ån bergmagasinen i Kungsklippa.n, eftersom socialförvaltningen där hyrde lokal för förval'ing av ca 2000 hyllmeter socialakter. Dessa var inte kartonglagda p g a hög framtagningsfrekvens. Arbetet därmed inleds tmder Mottagningsprocessen för en digital leverans. socialtjänstens register SVIS, har avlutats, och provleverans, dvs 11

12 genomgång av fysisk/logisk dokumentation, kvalitet mm, av stadens gemensamma redovisningssystem, EDIT/EMIL, har tagits emot av stadsarkivet. Ytterligare leveranser från social verksamhet förbereds. stadsarkivet kan efter planerad upphandling och grundläggande kompetensutveckling förvara CD-ROM-skivor men saknar särskilda klimatrum, utrustning och kompetens for magnetband och kasetter. För sådan förvaring mm överlägger stadsarkivet m fl med Riksarkivet om samverkan mellan stockholmsarkiven. Följder för arkivverksamheten i den nya organisationen Utom frågan om vilka handlingar som skulle överföras till och införlivas med de nya förvaltningarnas arkiv gäller det för stadsarkivet att se till och ge råd till förvaltningarna så att de så snart som möjligt får igång en arkivorganisation med en arkivansvarig och arkivredogörare liksom goda rutiner för arkivverksamheten. En mall för stadsdelsnämndernas diarie- och dossieplan färdigställdes redan Arkivbildningsplaner är under utarbetande, parallellt med förslag till nya gallringsbeslut. Arbetet med en mall för förteckningsplan pågår. De nya facknämnderna har med egen kompetens kunnat genomföra eller furt::;äller genomförandet av samma uppgifter. Det var en omfattande uppgift att granska arkivlokaler för 24 stadsdelsnämnder. Vissa kontor förlades visserligen till kända lokaler, men kända brister skulle då påtalas från stadsarkivet. Granskningen har följts upp av stadsarkivet. stadsarkivet har informerat både nya förvaltningschefer och arkivansvariga om diarieföring och arkivverksamhet. Riktad utbildning för arkivansvariga och registratorer har delvis genomförts och kommer att ges i flera omgångar. Förändringsarbetet i stadsarkivet och samarbetet i staden Stockholms omorganisation krävde dittills oprövade omprioriteringar beträffande stadsarkivets personalresurser. Arbete i projekt hade före förändringen prövats i liten omfattning, även om personalen hade genomgått utbildning i projektarbete. F)'l a projekt tillkom, nämligen SDN-projektet 12

13 för att ta hand om upphörda arkiv och sätta igång arkivverksamheten hos de nya myndigheterna, ARKIT I och II för de digitala handlingarna, EAprojektet för stadens ekonomiadministrativa handlingar och PA-projektet för stadens personaladministrativa handlingar. ARKIT, EA-, och PA-projekten arbetade också med tanke på förvaltningar och bolag utanför stadsdelsnämndsreformen. Projekten var beroende av vru andra och samverkade därför inbördes. SDN-arkiv har ännu inte kunnat avslutas till alla delar. Arkivmyndigheten hade aldrig kunnat genomföra den stora uppgiften med gott reslutat utan stöd från berörda förvaltningar och den centrala ledningen. Det gäller allt från att ge tyngd åt stadsarkivets frågor till budget tilllokalfrågor med flyttplanering samt!t-verksamhet. För stadens omorganisationen skapades ett stadsdelsnämndskansli med vilket stadsarkivet hade ett mycket gott samarbete. Finanskontoret, personalpolitiska avdelningen, räkenskapsavdelningen,juridiska avdelningen, revisionskontoret och!t-avdelningen har alla gett gott stöd med sina skilda kompetenser och möjligheter i olika skeden av arbetet. De upphörande förvaltningarna ställde upp i SDN-projektet med omfattande utredningsinsatser, leveransförberedelser mm. De nya förvaltningarna deltog på samma sätt i det fortsatta projektarbetet. Kostnader I beredningsarbetet kom stadsarkivet fram till att den sammanlagda kostnaden 1997 för arbetet med arkiven till följd av omorganisationen skulle uppgå till 7,9 mkr, vilket beviljades i budgeten. Tätpackningshyllor och inläggning av golv av arbetsmiljöskäl kostade ytterligare 2,3 mkr. Driftskostnaderna 1998 och framåt minskas givetvis med 1997 års engångskostnader. Vad staden har vunnit Fullmäktige har som tidigare nämndes ålagt arkivnämnden att effektivisera stadens totala arkivverksamhet. Effektivisering åstadkoms genom en samlad förvaring, där arkiven kan bevaras, vårdas, och tillhandahållas med tillräcklig kompetens. Viktigt för effektivisering är också en bestämd arkivorganisation och goda rutiner for registrering, arkivering, gallring och förtecknande hos arkivbildarna. Alla dessa rationaliseringsåtgärder genomfördes i förändringsarbetet och spelade en stor roll vid planeringen av detta. 13

14 På sikt hålls kostnaderna nere för arkivverksamheten, även om själva förändringen innebar en kostnad av ca 10 mkr. Eftersom kostnaden för arkivverksamhet ofta är dold bland administrativa kostnader och därmed tämligen okänd, är det svårt att visa vinsten i absoluta krontal. Särskilt svårt är det att redovisa kostnadseffektivitet beträffande digitala handlingar, eftersom det rör sig om pionjärarbete. Tydlig för staden blir dock t ex vinsten genom gallring av information ur de stora gemensamma redovisningssystemen, där ett privat företag mot ersättning förvanr och vårdar många magnetband för ADB. Bevarandet i digital form ändrar också hittillsvarande rutiner för beval"ande med god kostnadseffektivitet som följd. En betydelsefull vinst är, att offentlighetslagstiftningens föreskrifter lättare kan tillgodoses genom den bättre kontrollen över stadens arkiv. stadsarkivets kompetens beträffande modern arkivvård har höjts genom reformen. Vad arkivanvändarna har vunnit För forskare av skilda slag är det en fordel, att arkiv samlas till en institution som förvarar många slag av arkiv som kan behövas för en viss forskning. Viktigt är det också, att kunna erbjuda kompetent arkivservice. Eftersom de handlingar som nu överfors till stadsarkivet oftast är av mycket ungt datum, kan det dock dröja en tid innan denna fördel upplevs fullt ut som en kvalitetsförbättring. Sammanfattning Genom stadens omfattande omorganisation, fullmäktiges beslut, samarbete mellan berörda parter, extra resurser beträffande budget och personal, har stadsarkivet tack vare hårt ochmålmedvetet arbete sörjt för bevarande, vård och tillhandahållandet av al"kiven på ett rationellt sätt och ökat medvetandet om arkivverksamheten i staden. Den egna kompetensen har höjts. Stadsarltivets bestånd kan genom omorganisationen öppnas t ex via de medborgarkontor som successivt upprättas. Detta kräver i sin tur ett utvecklingsarbete i samarbete med stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna som ännu inte hunnit inledas. Arbetet finns dock med i arkivnämndens verksamhetsplan

15 Projektet SON-ARKIV Marianne Betts SDN-ARKIV är namnet på det projekt som tillsattes av stadsarkivet för att utreda arkivfrågorna vid stadsdelsnämndsreformen. Projektet omfattade den analogt lagrade informationen (papper, mikrofilm, ljudband och videoband). För den digitalt lagrade informationen tillsattes projektarjat (se sid 47). Projektgruppen för SDN-ARKIV bestod av arkivalierna vid berörda förvaltningar: Jörgen Broman, fritidsförvaltningen, Katarina Ekelöf, stadskansliet, Peter F1isch, arbetsmarknads-och utbildningsförvaltningen, Cecilia Skoglund, kulturförvaltningen samt Sta:ffan Sternlo, socialförvaltningen. Projektledare var 1:e arkivarie Marianne Betts, stadsarkivet. Till projektgruppen knöts sedermera arkivarie Antoinette Ekberg, stadsarkivet, som protokollförare, assistent och allmän hjälpreda. Projektets styrgrupp bestod fram till årsskiftet 1996/1997 av Berit Svedberg, stadsdelsnämndskansli et, sedermera stadsledningskontoret, och stadsarkivarie Britt Hedberg. Frånjanuari 1997 utgjordes styrg1 uppen av Britt Hedberg och avdelningschef Elisabeth Klett, stadsarkivet. Till projektet hörde en referensgrupp bestående av administrativa chefer, kanslichefer och motsvarande från de berörda förvaltningarna. H ur det startade Inledn.ingen till Projekt SDN-ARKIV daterar sig till tiden efter sommarledigheten 1995 då stadsarkivet ombads av stadsdelsnämndskansliet att före augusti månads utgång ta fram underlag till behov av arkivlokaler för stadsdelsförvaltningarna. Vid den tidpunkten hade det ännu inte bestämts annat än att staden skulle delas in i stadsdelar. Vilka verksamheter som skulle decentraliseras till stadsdelar och vilka som skulle finnas kvar centralt var fortfarande under utredning. Antalet centrala förvaltningar var inte heller avgjort. Om personalen skulle överföras till nya tjänster eller söka i vanlig ordning pågick diskussioner om. Vi trodde länge att de dåvarande centrala förvaltningarnas arkivarier skulle få stadsarkivet som sin nya arbetsgivare. Beträffande lokaler sades det att man ville försöka att undvika dåvarande socialdistriktens lokaler. Eftersom stadens nya organisation skulle 15

16 erbjuda medborgarna något helt nytt ville man erbjuda även nya lokaler. Vi visste alltså inte vilka adresser de nya förvaltningarna skulle förläggas till. Osäkerhetsfaktorerna var med andra ord många. Inom stadsarkivet utarbetades sammanlagt fyra promemorior om arkivfrågorna i förhållande till SON-reformen. PM nr Ärendemenimr Datum PMnrl Arkivlokaler PMnr2 Arkivverksamheten i den nya stadsdelsnämndsore-anisationen PMnr3 Arkiven hos förvaltningar som berörs a v stadsdelsnämndsreformen PMnr4 Överföring av resurser med anledning av stadsdelsnämndsreformen Promemoriorna låg sedan till grund för arkivnämndens beslut att föreslå fullmäktige fatta de så viktiga principbesluten för hela projektarbetet. Den 19 februari 1996 beslöt fullmäktige att l. fr o m den l januari 1997 överföra ansvaret för forvaring, vård och tillhandahållande av genom stadsdelsnämndsreformen upphörda arkiv från berörda, nu ansvariga nämnder till arkiv nämnden. 2. myndigheterna i den nya organisationen inom ramen för arkivnämndens uppdrag att rationalisera stadens arkivverksamhet och med utgångspunkt från 1997 årligen skall avlämna arkivhandlingar som är älch e än tio år till arkivnämnden, med undantag for sådana handlingar som kan behövas för den dagliga verksamheten. 3. samma ansvarsfördelning som för stadsdelsnämnderna skall gälla också for kommunstyrelsen/stadsledningskontoret, med undantag för de centrala organens handlingar av praktiska skäl inte bör levereras redan efter tio år utan vid tidpunkt som senare kan överenskommas. 4. uppdra åt arkivverksamheten att i god tid före den l januari 1997 och i samverkan med stadsdelsnämndskansliet jämte hyres- och lokaldelegationen anskaffa erforderliga arkivlokaler för de arkiv som upphör den 31 december

17 stadsdelsförvaltningarnas lokalbehov stadsarkivets svar på stadsdelsnämndskansliets begäran angående arkivlokaler blev en utredning baserad på siffror inhämtade från enkäter från åren 1993 till1995 om befintliga förvaltningars arkivförhållanden. I kombination med arkivvärldens schabloner, som t ex att l m 2 rymmer 7 hyllmeter handlingar i A4-format i öppna hyllor, landade vi vid nedanstående beräkningar för en medelstadsdelsförvaltning. Skylt från socialdistrikt 17. Foto: Marianne Betts hm per stadsdelsförvaltning Varje stadsdel skulle behöva ett arkivlokalutrymme om mellan 250 och 300 hyllmeter. Beräkningen grundade sig bl a på dåvarande förvaltningars arkivstorlek plus tillägg för de verksamheter som skulle överföras från gatuoch fasl.ighelskonloret. Summan delades därefler på 20, efler:mm del länge räknades med detta antal för stadens stadsdelar, och avrundades slutligen uppåt. Hur detta utrymme skulle fördelas inom förvaltningen lämnade vi öppet, eftersom vi då inte hade kunskap om de lokaler som stadsdelsförvaltningarna skulle komma att inrymmas i. l stadsarkivets utredning angavs att siffran avsåg det totala hyllmeterantalet och att möjligheter fanns att fördela dessa, vilket erfarenhetsmässigt är brukligt, mellan ett antal olika lokaler och/eller dokumentskåp. Beräkningen omfattade inte fältverksamheter i form av befintliga skolor och sjukhem, eftersom dessa redan hade egna lokaler. Ytterligare en mycket viktig faktor var avgörande för beräkningen, nämligen den att stadsdelarna inte skulle ansvara för sina arkiv längre än i princip 10 år. Att stadsarkivet fastnade för denna princip var kopplat till det uppdrag som stadsarkivet fick av kommunfullmäktige redan under 1993 att effektivisera och samordna arkivverksamheten i staden. Ett sätt att förverkliga detta uppdrag var att minimera stadsdelarnas behov av arkivlokalyta och att begränsa deras arkivpersonalresurser till det minsta möjliga (i Stockholm har endast de stora förvaltningama egen arkivkompetens). Att staden som helhet får mindre kostnader genom att leverera handlingar 17

18 för förvaring hos stadsarkivet är också ett sätt att effektivisera och samordna. En orobyggnation till godkända arkivlokaler kan bli dyrare än att leverera handlingar till arkivmyndigheten för förvaring. Tioårsgränsen sattes utifrån den uppfattningen att förvaltningarnas behov av handlingar inte sträcker sig längre än så. Principen är inte definitiv, utan skall, när den dagen kommer, tillämpas med förnuft. Samarbete med finanskontoret Nästa stora etapp i denna del av arkivlokalfrågan skedde ett år senare, då ett mycket positivt samarbete med finanskontorets hyres- och lokalgrupp inleddes- i enlighet med fullmäktiges beslut. Nu är vi alltså framme i augusti Under tiden hade ett viktigt beslut fattats på högre nivå: antalet stadsdelsförvaltningar hade slagits fast till 24. Därutöver hade staden börjat bestämma vilka lokaler som skulle användas till stadsdelsförvaltningar. Finanskontorets uppgift var att förse stadsarkivet med information om vilka lokaler som skulle användas i stadens kommande organisation. Ambitionen att inte använda de gamla socialdistriktskontoren gick, av ekonomiska skäl, inte att hålla fast vid. De kom nu att utnyttjas i stor omfattning. Endast några stadsdelar flyttade in i lokaler som ej tidigare använts av socia1 ~jänsten. Orobyggnation och anpassning behövdes. I de flesta fall omfattades ombyggnaden av stadsdelens kontor även arkivlokalen. I en del fall fick man nöja sig med befintliga lokaler utan vidare förändringar. stadsarkivets uppgift var att tillse att arkivlokalerna så långt möjligt uppfyllde kraven på godkända arkivlokaler enligt gällande författning (RA FS 1994:6). stadsarkivets insats orofattade alla typer av arkiv- och förvaringsutrymmen, som aktexpeditioner och dokumentskåp. Ursprungligen orofattade arkivlokalprojektet endast de lokaler som skulle byggas om, men successivt utökades det till att omfatta samtliga stadsdelsförvaltningar, alltså även de som övertogs i befintligt skick alternativt de där man skulle göra mycket begränsade förändringar. Även om det i en ansträngd arbetssituation innebar merarbete att göra en total genomgång av alla stadsdelar fick stadsarkivet ett utmärkt tillfälle att informera berörda personer och propagera för vikten av godkänd förvaring för allmänna handlingar. Besöksomgång Under hösten 1996 besökte vi 22 blivande stadsdelsförvaltningar. Resterande två kontaktades per telefon. Vid våra besök sammanträffade vi i 18

19 regel med arkivansvariga och lokalansvariga hos dåvarande socialdistrikt, planeringsseheterare hos de nya stadsdelsförvaltningarna, handläggare från Stockholm konsult, arkitekter och/eller andra som var involverade i stadsdelsförvaltningarnas arkiv lokaler. I den dokumentation som skrevs efter va1je besök konstaterades vilka åtgärder som behövde vidtagas för att lokalerna skulle uppfylla kraven, t ex att trähyllor inte får användas för förvaring av diarieförda handlingar, att flamsäkra skåp skall bytas ut mot godkända dokumentskåp, att ventilation skall förses med brandlgasspjäll, att strömbrytare skall flyttas till utsidan av lokalen o s v. stadsarkivet har i skrivande stund -januari inte fullt ut k unskap om huruvida vår besöksomgång under hösten 1996 burit fru kt i samtliga fall men vi vet att många av våra påpekanden blivit åtgärdade. Utan dlraghjälp n ån finanskontoret hade detta inte varit möjligt. stadsarkivets lokalbehov En annan del av stadsarkivets arkivlokalprojekt skulle utreda behovet av lokalerför förvaring av de vid organisationsskiftet upphörande förvaltningarna. De geografiska gi änserna för stadens nya förvaltningar skulle inte sammanfalla med de gamla socialdistriktens, det var klart uttalat på ett tidigt stadium. Det gick alltså inte att tillämpa arkivlagstiftningens regel om att överföra upphörande förvaltningsarkiv till den nya förvaltning som övertog verksamheten. Eftersom det inte fanns någi a självklara arvtagare till de upphörande förvaltningarnas arkiv var det naturligt att stadsarkivets roll som arkivmyndighet skulle komma att nyttjas. Kommunfullmäktige beslöt därför i februari 1996 att- inom ramen för uppdraget att rationalisera stadens arkivverksamhet - till arkivnämnden överföra ansvaret för vård, förvaring och tillhandahållande av genom stadsdelsnämndsreformen upphörda arkiv. Leverans av 21 förvaltningsarkiv Det var alltså till stadsarkivet som alla upphörande 21 förvaltningars arkiv skulle leverens. Parallellt med beslut om stadsdelsnämndsreformen beslöt kommunfullmäktige om en omorganisation av stadens centrala ledning. I anslutning till detta och i paritet med beslutet för stadsdelsnämndsreformen beslöt man också att arkiven från stadens kansli skulle levereras till arkivmyndigheten. De uppgifter som stadsarkivet samlade in redan under 1993 i samband 19

20 med en undersökning av förvaltningarnas leveransbehov visade att ca hyllmeter handlingar kunde bli föremål för leverans i samband med en kommande stadsdelsnämndsreform. Nu gällde det att inventera arkivbestånd hos berörda förvaltningar för att få fram ett underlag, dels om vilka arkiv som skulle levereras, dels hur omfatttande de var samt andra uppgifter som var av betydelse att få veta i sammanhanget, som t ex om arkiven var av avvikande (allt utom A4-) format, om det fanns ritningsbestånd och hur många hyllmeter som var gallringsbara, dvs som skulle förstöras efter en bestämd tidsperiod. En omfattande enkät skickades ut hyllmeter Enkätsvaren sammanställdes och antalet hyllmeter summerades. Vi var alla mycket spända på om summan skulle bli samma som tre år tidigare. Det blev den, i det närmaste. Sammanräkningen slutade på: hyllmeter. Man skall komma ihåg att det fanns en hel del osäkerhetsfaktorer i summeringen. T ex kunde hyllmeterantalet på socialtjänstakterna inte preciseras, eftersom de förvarades stående i öppna hyllor och ännu inte var varken gallrade eller kartonglagda. Av de dryga hyllmeter som enkätsvaren visade bestod hyllmeter av handlingar som skulle bevaras och resten, dvs 7 300, var gallrings bara. Över 100 arkiv Enkätsvaren visade att drygt 100 arkiv skulle levereras. Det stora antalet förklaras med att hos de nu upphörande förvaltningarna förvarades arkiv från tidigare organisationer. Hos stadskansliet, till exempel, fanns en handfull rotelarkiv och ett femtontal kommittearkiv som omfattades av leveransplaneringen. Hos socialförvaltningen, som var den största leverantören i sammanhanget, fanns dessutom arkiven från ett stort antal institutioner (sjukhem, behandlingshem mm). Arkiven varierade i storlek mellan 0,5 hyllmeter - Kulturnämndens teatervaneuttedning - till hm - Stockholms centrala socialnämnd. Nu nät stadsdelsnämndseformen var verklighet och stadsarkivet skulle utöka sina bestånd med 1,5 hyllmil handlingar och det var ett faktum att varken stadsru kivets lokaler i Kungsklippan eller stadsarkivets Barnängendepå kunde svälja detta omfattande material fanns bara ett att göra: skaffa 20

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9640/14 Sida 1 (7) 2014-11-17 SSA 2014:16 Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Närvarande från bolaget:

Läs mer

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden SHMF100 v 1.0 2007-03-14 SID 1 (5) 2010-03-08 Arkivinstruktion för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. registrator@miljo.stockholm.se Besöksadress

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2193/13 SSA 2013:3 Stockholms Hamn AB Att: Gun Rudeberg HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Närvarande från förvaltningen: Kjell Sahlin, enhetschef för USK Stab och arkivansvarig Margaret Olsson, registrator Lisbeth Weibull, personalstrateg

Närvarande från förvaltningen: Kjell Sahlin, enhetschef för USK Stab och arkivansvarig Margaret Olsson, registrator Lisbeth Weibull, personalstrateg Stockholms stadsarkiv HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL INSPEKTIONSRAPPORT DNR 1513-17892/06 SID 1 (5) 2007-01-25 SSA 2007:01 Utrednings- och statistikkontoret Att: Kjell Sahlin H ANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-11318/09 SID 1 (7) 2009-11-26 SSA 2009:23 Länsrätten i Stockholm Att. Rose-Marie Sundström HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9442/14 Sida 1 (7) 2014-10-30 SSA 2014:13 Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Närvarande från bolaget: Catarina

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen den 23 september 2013 Riksarkivet (RA) inspekterade arkivverksamheten vid Stockholms universitet under tre dagar den

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA BOSTÄDER

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA BOSTÄDER STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-18590/10 SID 1 (8) 2011-02-21 SSA 2011:2 AB Svenska Bostäder Att: Klas Heldesten Kopia: Revisionskontoret Stockholms stadshus

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-18624/15 Sida 1 (6) 2015-03-23 SSA 2015:02 Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Närvarande

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (9) 2008-07-17 DNR 9.3-6604/08 SSA 2008:2 Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2012-01-12 DNR 9.3-14148/11 SSA 2011:12 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Att: Robert Johansson Kopia: Revisionskontoret

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos SGA Fastigheter AB

Hantering av allmänna handlingar hos SGA Fastigheter AB Inspektionsrapport DNR 9.3-13148/13 Sida 1 (9) 2013-12-03 SSA 2013:06 Hantering av allmänna handlingar hos SGA Fastigheter AB Närvarande från bolaget: Susanne Tiderman Arkivansvarig/ekonomi- och personalchef

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Närvarande från Hyres- och arrendenämnden: Marie Adlén Lilja Administrativ chef och arkivansvarig

Närvarande från Hyres- och arrendenämnden: Marie Adlén Lilja Administrativ chef och arkivansvarig Stockholms stadsarkiv LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-4066/07 SID 1 (7) 2007-05-31 SSA 2007:5 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS HYRES- OCH ARRENDENÄMNDEN

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NYA ELEMENTAR

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NYA ELEMENTAR S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-20 DNR 9.3-13893/08 SSA 2008:16 Nya Elementar Att: Lars Gustavsson Kopia: Agnetha Styrwoldt-Alfheim, Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS KISTA GYMNASIUM

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS KISTA GYMNASIUM S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2010-05-31 DNR 9.3-21573/09 SSA 2010:11 Kista gymnasium Att: Lars-Gustaf Jonsson Kopia: Agnetha Styrwoldt-Alfheim, Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS FARSTA GYMNASIUM

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS FARSTA GYMNASIUM S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2010-04-06 DNR 9.3-21576/09 SSA 2010:7 Farsta gymnasium Att: Anna Widing Niemelä Kopia: Agnetha Styrwoldt-Alfheim, Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014 Närvarande: Från Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Prefekt,

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ADOLF FREDRIKS MUSIKKLASSER

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ADOLF FREDRIKS MUSIKKLASSER S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (9) 2009-05-07 DNR 9.3-2369/09 SSA 2009:10 Adolf Fredriks Musikklasser, Att: Lars-Göran Jacobsson Kopia: Agnetha Styrwoldt-Alfheim,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS HÄSSELBY VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS HÄSSELBY VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-2192/13 SID 1 (6) 2013-04-26 SSA 2013:02 Hässelby Vällingby Stadsdelsförvaltning Att: Staffan Stavling Kopia: Revisionskontoret

Läs mer