ARKIV OCH OMORGANISATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIV OCH OMORGANISATION"

Transkript

1

2

3 ARKIV OCH OMORGANISATION Rapport från Stockholms stads omorganisation 1997 Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 5 Stockholm 1998

4 Omslag. Interiör från arkivmagasin i stadsarkivets lokaler i Frihamnen Foto: Per Kristoffersson. Författarna och Stockholms stadsarkiv ISBN Ljunglöfs AB, Stockholm 1998

5 Innehåll Förord... 6 Stockholms stads omorganisation En utmaning för arkivverksamheten. Britt Hedberg... 9 Projekt SDN-arkiv. Marianne Betts Arbetsplats Frihamnen. Peeter Mark Pafos, projekt för personanknutna handlingar i en decentraliserad stad. Elisabeth Klett Digitala handlingar. Staffan Smedberg Gallra och bevara ekonomi- och personaladministrativa handlingar. Björn Jordell... 49

6 Förord Arkiv är den fortlöpande avkastningen av den dagliga verksamheten hos myndigheter liksom hos privata organisationer eller personer. Varje verksamhet kräver en organisation. N är en organisation kraftigt förändras, förändras också dess dokumentation- arkivbildningen och arkivhandlingarna. Att iaktta och utöva tillsyn över samt att ge råd angående arkiv bildningen, vården och tillgången till arkivhandlingar är en av arkivmyndighetens, arkivnämndens högprioriterade uppgifter åt staden och medborgarna. Stockholms stad genomförde 1997 stadsdelsnämndsreformen och i november 1996 också en omorganisation av stadens centrala ledning. Denna har på flera sätt uttryckt sin uppskattning till Stockholms stadsarkiv för väl genomfört a1 bete inom förändringsverksamheten. Ett uttalande ska särskilt nämnas, nämligen att stadsarkivet bland de allra första insåg vidden av vad den mycket stora förändringen skulle föra med sig av administrativt arbete. Förklaringen till denna vakenhet och beredskap ligger alltså i uppdraget att utöva tillsyn över arkivverksamheten i staden och att se till att den blir så effektiv som möjligt. Målet för arkivverksamheten i samtiden är att sörja för att medborgarna har en konkret möjlighet till insyn i den kommunala förvaltningen. Det får man först med strukturerade, ordnade arkiv. Den övergripande sökingången till handlingarna är den organisationsenhet som åstadkommit dem och därmed har det juridiska ansvaret för deras bevarande, vård och tillhandal1ållande, när någon frågar efter dem. Det egna arkivet utgör också en nödvändig resurs för kvalitet och rättssäkerhet i en myndighets beslutsfattande, verksanilietsplanering och för den löpande handläggningen. Arkiven är enligt arkivlagen (1991) en del av vårt nationella kulturarv. För både samtid och framtid skall arkiven vara en tillgång för skolor, släktoch hembygdsforskare, universitet och högskolor Uksom för allmän kulturverksamhet. Arkiven är en bro mellan generationer och en av demokratins byggstenar. Rapporten beskriver det omfattande arbete som Stockholms stadsarkiv har lagt ned på omorganisationen under åren från kommunfullmäktiges uppdrag inför budgetåret 1996 t o m rapportens framställning. Arkivverksamhet är en process med bestämda regler och metoder där nya frågeställningar och överraski1ingar kan dyka upp under arbetets gång. Projektarbetet är därför inte till alla delar avslutat, när detta skrivs. 6

7 Författare till rapporten är förste arkivarien Marianne Betts, tillsynssamordnare i stadsarkivet och ledare för det mycket omfattande SDN ARKIV-projektet, förste arkivarien Peeter Mark, platschef för stadsarkivet i Frihamnen, Magasin 3, chefen för arkivavdelningen för operativ verksamhet, Elisabeth Klett, som ingår i styrgrupper för projekten, bl a Pafos, som omfattar inclivich elaterade handlingar inom skola och socialtjänst, vidare chefen för arkivavdelningen för teori och metod, Staffan Smedberg, ledare för projekten Arkit I och II rörande digitala handlingar, förste arkivarien Björn Jordell, ledare för PA- och EA-projeken angående bevarande och gallring av personal- och ekonomiadministrativa handlingar samt Britt Hedberg, stadsarkivarie. Projekten arbetade av natmliga skäl i nära kontakt med varandra. Varje projekt har haft en styrgrupp. Tillsammans med följande personer har stadsarkivarien utgjort sådan: för SDN-arkiv numera bitr. stadsdirektören Berit Svedberg och efter henne projektledaren i stadsledningskontorets (SLK) avdelning för samhällsservice Karl-Johan Etzler, för Arkit I och II projektledaren vid SLK:s!T-avdelning Karl-Erik Edlund, för PAprojektet t.f. personaldirektören Monica Löfgren samt för EA-projektet stadsbokhållaren Jan Eriksson, senare redovisningschefen Inger Johansson Kjaerboe. Arbetet med att ta emot handlingar från staden till Magasin 3 i Frihamnen genomfördes löpande inom avdelningschefens, Elisabeth Klett, ansvarsområde. Föränch ingsarbetet hade inte varit möjligt attgenomföra utan stöd från och samverkan med berörda parter. Stockholms stadsarkiv tackar SDNkansliet, SLK:s avdelning för samhällsservice, de upphörda och nytillkomna förvaltningarna, SLK:s!T-avdelning, redovisningsstaben med föregångare, juridiska avdelningen, hyres- och lokalenheten liksom revisionskontoret och Stockholm Konsult. Stockholms stadsarkiv tackar också arkivnämnden för stöd under både planerings- och genomförandetiden. Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning för de upphörda och de tillkommande arkiven samt om förändringsarbetets finansiering möjliggjorde för arkivmyndigheten och dess förvaltning att ta detta betydelsefulla och steg i riktning mot en alltmer effektiv arkivverksamhet utan att inkräkta på arkivens möjlighet att vara ett demokratins verktyg och en ku1turkälla till glädje för dagens och framtidens medborgare. Stock.holm i maj 1998 Britt Hedberg stadsarkivarie 7

8

9 Stockholms stads omorganisation En utmaning för arkivverksamheten Britt Hedberg Under 1995 blev det klart, att Stockholms stad skulle omorganisera sin förvaltning på ett genomgripande sätt. Närdemokratin skulle ökas genom inrättandet 1997 av 24 stadsdelsnämnder, var och en stor som en småstad. Stadens centrala organisation skulle effektiviseras. En stadsdirektör och ett stadsledningskontor tillkom den l november Staden skall bl a inom ramen för Bangemanuutmaningen bli en framstående IT-stad, en ambition som bör få genomslag också i dess arkivverksamhet. Omorganisationens följder för Stockholms stadsarkiv Genom omorganisationen till stadsdelsnämnder upphörde kulturnämnden, grundskolestyrelsen, fritidsnämnden, socialnämnden och 17 socialdistrikt samt två (av tre) tidigare stadsdelsnämnder som drivits på försök. I stället tillkom 24 stadsdelsnämnder, varav 23 nybildade, en kultur- och idrottsnämnd jämte en resmsnämnd för skola och socialtjänst. Två år tidigare hade en arbetsmarknads- och utbildningsnämnd bildats. De tre sista nämnderna har övergripande och samlande uppgifter för sina respektive ansvarsområden. stadsledningskontoret (SLK) med stadsdirektören och två biträdande stadsdirektörer i ledningen utgör beredande organ åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kvar finns 8 rotlar med varsitt borgarråd och ett antal borgarrådssekreterare jämte borgarråds beredningen. Arkivnämnden, av fullmäktige beslutad arkivmyndighet för staden, tillhör kultur- och idrottsroteln. Dess ordförande är 1998 Ian Hamilton (s) och vice ordförande Louise du Rietz-Svenson (m). Inga funktioner upphörde i staden med omorganisationen. Enligt huvudregeln skulle då de nya ansvarstagarna, d v s de nya myndigheterna, ta över arkiven efter de myndigheter som upphörde. Fullmäktige beslöt dock 9

10 enligt arkivnämndens forslag, att arkiven efter upphörande forvaltningar t o m 1996 skulle avlämnas till Stockholms stadsarkiv. Att avlämna handlingar till arkivmyndigheten innebär, att denna tar över myndighetens/ arkivbildarens ansvar for forvarande, vård och tillhandahållandet av arkiven. stadsdelsnämndernas arkiv skall i fortsättningen, när de forvarats hos respektive nämnd i tio år, avlämnas till stadsarkivet for att staden skall slippa göra investeringar i stora slutarkiv inom varje stadsdel. stadsarkivet fick i uppdrag att komma överens med stadens centrala forvaltning om hur långt fram i tiden dess arkiv skulle avlämnas till arkivmyndigheten. Fullmäktiges beslut fattades efter en omfattande beredning av Stockholms stadsarkiv inom ramen for ett stående uppdrag till arkivnämnden, som går ut på att effektivisera stadens totala arkivverksamhet. Det inledande inventeringsarbetet visade på att en leverans om ca l, 7 hyllmil papper väntade stadsarkivet Därtill kom det oplöjda fält som digitalt lagrade arkiv utgör både beträffande ansvarsfordelning, bevarande, vård och tillhandahållande. Genom förändringen har tyngdpunkten forskjutits från stadsarkivets bevarande, vård och tillhandahållande av främst äldre handlingru till yngre sådana. Uppgiften har krävt och kräver även framöver bl a resurser för personalens kompetensutveckling. Exemplet Stockholms stad har intresse för stadens politiker, förvaltningar och bolag, men också for andra kommuner och for urkivinstitutioncr. Rapporten vill ge svar på foljande frågor: Vilka frågor uppstod för arkivbildare och arkivmyndighet genom fullmäktiges beslut? Vilka arbetsuppgifter har det inneburit och innebär for stadsarkivet och dess personal? Vad har omorganisationen kostat? Vad har staden och arkivanvändarna vunnit? Vilka blev följderna för upphörande och nytillkomna arkivbildare och arkivmyndighet? Vruje författare ger en personlig beskrivning av hur arbetet har gått till. Fullmäktiges beslut om avlämnande till arkivmyndigheten från upphörande arkivbildare omfattade samtliga handlingar t o m 1996, både analoga och digitala, dvs både pappershandlingar, mikrofilm och upptagningar för ADB. stadsarkivets beredning hade dock förutskickat, att vissa handlingru skulle komma att behöva överföras till de nya forvaltningarna och inforlivas med deras arkiv för den kommande verksamheten. Andra handlingar kunde under en övergångsperiod behöva lånas från arkiv- 10

11 myndigheten till de nya forvaltningarna med hänsyn till det löpande arbetet. För att klara flyttningen av handlingarna på ett rationellt sätt, krävdes därför ett utskiljande av de olika handlingarnas destination och ett noggrant flyttschema. Socialakter och personalakter krävde särskilda utredningar om ansvarsfördelning och förvaring. Personalakterna måste specialbehandlas för att inte störa arbetet med FIA-projektet, personalpolitiska avdelningens projekt för att digitalisera underlag för pensionshandläggning och beslut. Diskussioner uppstod också omkring fritidsförvaltningens ca ritningar. Eftersom den övervägande delen av dessa rör levande idrottsanläggningar, har ritningarna dock införlivats med kultur- och idrottsförvaltningens arkiv. Det visade sig småningom nödvändigt att tillsätta ett särskilt projekt, Pafos, för svårlösta ansvarsfrågor bl a beträffande skolhälsovårdens handlingar. De arkivhandlingar som är elektroniskt lagrade, här kallade digitala handlingar, krävde särskilt utredningsarbete om ägaransvar inom stadsgemensamma system. Vidare påverkade omorganisationen regelutformningen för leverans från arkivbildare till arkivmyndighet och kravspecifikationer för leverans (medium, dokumentation, struktur mm). Behovet av kompetensutveckling och utrustning i stadsarkivet utreddes för att mottagandet av digitala handlingar för förvaring, vård och tillhandahållamle ::;kulle ku1u1a påbötja::;. stadsarkivet tar endast emot gallrade, ordnade och förtecknade arkivleveranser. Fullmäktiges beslut ställde krav på extrainsatser inför av läronandet stadsarkivet hade genomfört en tillsynsrunda under åren 1994 och 1995, men förändringen krävde en noggrannare inventering jämte prioritering bland de arkiv som skulle avlämnas till stadsarkivet eller överlämnas till nya förvaltningar. Omfattande balanser ute hos arkivbildama gjorde, att vissa extrainsatser behövs fortfarande För l, 7 mil pappershandlingar saknade stadsarkivet arkiv lokaler. En andra externdepå hyrdes i Frihamnen, Magasin 3. Depån är p g a trångboddheten i Kungsklippan permanent bemannad med sex tillsvidareanställda tjänstemän och ett skiftande antal korttidsanställda för att arbeta av olika balanser. Av de fast anställda är fyra arkivarier inklusive platschefen. Till Frihamnen sammanfördes allt socialt material tillsammans med arkiven från nedlagda sjukhus. Detta har inneburit omflyttning av åtskilligt material f1 ån bergmagasinen i Kungsklippa.n, eftersom socialförvaltningen där hyrde lokal för förval'ing av ca 2000 hyllmeter socialakter. Dessa var inte kartonglagda p g a hög framtagningsfrekvens. Arbetet därmed inleds tmder Mottagningsprocessen för en digital leverans. socialtjänstens register SVIS, har avlutats, och provleverans, dvs 11

12 genomgång av fysisk/logisk dokumentation, kvalitet mm, av stadens gemensamma redovisningssystem, EDIT/EMIL, har tagits emot av stadsarkivet. Ytterligare leveranser från social verksamhet förbereds. stadsarkivet kan efter planerad upphandling och grundläggande kompetensutveckling förvara CD-ROM-skivor men saknar särskilda klimatrum, utrustning och kompetens for magnetband och kasetter. För sådan förvaring mm överlägger stadsarkivet m fl med Riksarkivet om samverkan mellan stockholmsarkiven. Följder för arkivverksamheten i den nya organisationen Utom frågan om vilka handlingar som skulle överföras till och införlivas med de nya förvaltningarnas arkiv gäller det för stadsarkivet att se till och ge råd till förvaltningarna så att de så snart som möjligt får igång en arkivorganisation med en arkivansvarig och arkivredogörare liksom goda rutiner för arkivverksamheten. En mall för stadsdelsnämndernas diarie- och dossieplan färdigställdes redan Arkivbildningsplaner är under utarbetande, parallellt med förslag till nya gallringsbeslut. Arbetet med en mall för förteckningsplan pågår. De nya facknämnderna har med egen kompetens kunnat genomföra eller furt::;äller genomförandet av samma uppgifter. Det var en omfattande uppgift att granska arkivlokaler för 24 stadsdelsnämnder. Vissa kontor förlades visserligen till kända lokaler, men kända brister skulle då påtalas från stadsarkivet. Granskningen har följts upp av stadsarkivet. stadsarkivet har informerat både nya förvaltningschefer och arkivansvariga om diarieföring och arkivverksamhet. Riktad utbildning för arkivansvariga och registratorer har delvis genomförts och kommer att ges i flera omgångar. Förändringsarbetet i stadsarkivet och samarbetet i staden Stockholms omorganisation krävde dittills oprövade omprioriteringar beträffande stadsarkivets personalresurser. Arbete i projekt hade före förändringen prövats i liten omfattning, även om personalen hade genomgått utbildning i projektarbete. F)'l a projekt tillkom, nämligen SDN-projektet 12

13 för att ta hand om upphörda arkiv och sätta igång arkivverksamheten hos de nya myndigheterna, ARKIT I och II för de digitala handlingarna, EAprojektet för stadens ekonomiadministrativa handlingar och PA-projektet för stadens personaladministrativa handlingar. ARKIT, EA-, och PA-projekten arbetade också med tanke på förvaltningar och bolag utanför stadsdelsnämndsreformen. Projekten var beroende av vru andra och samverkade därför inbördes. SDN-arkiv har ännu inte kunnat avslutas till alla delar. Arkivmyndigheten hade aldrig kunnat genomföra den stora uppgiften med gott reslutat utan stöd från berörda förvaltningar och den centrala ledningen. Det gäller allt från att ge tyngd åt stadsarkivets frågor till budget tilllokalfrågor med flyttplanering samt!t-verksamhet. För stadens omorganisationen skapades ett stadsdelsnämndskansli med vilket stadsarkivet hade ett mycket gott samarbete. Finanskontoret, personalpolitiska avdelningen, räkenskapsavdelningen,juridiska avdelningen, revisionskontoret och!t-avdelningen har alla gett gott stöd med sina skilda kompetenser och möjligheter i olika skeden av arbetet. De upphörande förvaltningarna ställde upp i SDN-projektet med omfattande utredningsinsatser, leveransförberedelser mm. De nya förvaltningarna deltog på samma sätt i det fortsatta projektarbetet. Kostnader I beredningsarbetet kom stadsarkivet fram till att den sammanlagda kostnaden 1997 för arbetet med arkiven till följd av omorganisationen skulle uppgå till 7,9 mkr, vilket beviljades i budgeten. Tätpackningshyllor och inläggning av golv av arbetsmiljöskäl kostade ytterligare 2,3 mkr. Driftskostnaderna 1998 och framåt minskas givetvis med 1997 års engångskostnader. Vad staden har vunnit Fullmäktige har som tidigare nämndes ålagt arkivnämnden att effektivisera stadens totala arkivverksamhet. Effektivisering åstadkoms genom en samlad förvaring, där arkiven kan bevaras, vårdas, och tillhandahållas med tillräcklig kompetens. Viktigt för effektivisering är också en bestämd arkivorganisation och goda rutiner for registrering, arkivering, gallring och förtecknande hos arkivbildarna. Alla dessa rationaliseringsåtgärder genomfördes i förändringsarbetet och spelade en stor roll vid planeringen av detta. 13

14 På sikt hålls kostnaderna nere för arkivverksamheten, även om själva förändringen innebar en kostnad av ca 10 mkr. Eftersom kostnaden för arkivverksamhet ofta är dold bland administrativa kostnader och därmed tämligen okänd, är det svårt att visa vinsten i absoluta krontal. Särskilt svårt är det att redovisa kostnadseffektivitet beträffande digitala handlingar, eftersom det rör sig om pionjärarbete. Tydlig för staden blir dock t ex vinsten genom gallring av information ur de stora gemensamma redovisningssystemen, där ett privat företag mot ersättning förvanr och vårdar många magnetband för ADB. Bevarandet i digital form ändrar också hittillsvarande rutiner för beval"ande med god kostnadseffektivitet som följd. En betydelsefull vinst är, att offentlighetslagstiftningens föreskrifter lättare kan tillgodoses genom den bättre kontrollen över stadens arkiv. stadsarkivets kompetens beträffande modern arkivvård har höjts genom reformen. Vad arkivanvändarna har vunnit För forskare av skilda slag är det en fordel, att arkiv samlas till en institution som förvarar många slag av arkiv som kan behövas för en viss forskning. Viktigt är det också, att kunna erbjuda kompetent arkivservice. Eftersom de handlingar som nu överfors till stadsarkivet oftast är av mycket ungt datum, kan det dock dröja en tid innan denna fördel upplevs fullt ut som en kvalitetsförbättring. Sammanfattning Genom stadens omfattande omorganisation, fullmäktiges beslut, samarbete mellan berörda parter, extra resurser beträffande budget och personal, har stadsarkivet tack vare hårt ochmålmedvetet arbete sörjt för bevarande, vård och tillhandahållandet av al"kiven på ett rationellt sätt och ökat medvetandet om arkivverksamheten i staden. Den egna kompetensen har höjts. Stadsarltivets bestånd kan genom omorganisationen öppnas t ex via de medborgarkontor som successivt upprättas. Detta kräver i sin tur ett utvecklingsarbete i samarbete med stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna som ännu inte hunnit inledas. Arbetet finns dock med i arkivnämndens verksamhetsplan

15 Projektet SON-ARKIV Marianne Betts SDN-ARKIV är namnet på det projekt som tillsattes av stadsarkivet för att utreda arkivfrågorna vid stadsdelsnämndsreformen. Projektet omfattade den analogt lagrade informationen (papper, mikrofilm, ljudband och videoband). För den digitalt lagrade informationen tillsattes projektarjat (se sid 47). Projektgruppen för SDN-ARKIV bestod av arkivalierna vid berörda förvaltningar: Jörgen Broman, fritidsförvaltningen, Katarina Ekelöf, stadskansliet, Peter F1isch, arbetsmarknads-och utbildningsförvaltningen, Cecilia Skoglund, kulturförvaltningen samt Sta:ffan Sternlo, socialförvaltningen. Projektledare var 1:e arkivarie Marianne Betts, stadsarkivet. Till projektgruppen knöts sedermera arkivarie Antoinette Ekberg, stadsarkivet, som protokollförare, assistent och allmän hjälpreda. Projektets styrgrupp bestod fram till årsskiftet 1996/1997 av Berit Svedberg, stadsdelsnämndskansli et, sedermera stadsledningskontoret, och stadsarkivarie Britt Hedberg. Frånjanuari 1997 utgjordes styrg1 uppen av Britt Hedberg och avdelningschef Elisabeth Klett, stadsarkivet. Till projektet hörde en referensgrupp bestående av administrativa chefer, kanslichefer och motsvarande från de berörda förvaltningarna. H ur det startade Inledn.ingen till Projekt SDN-ARKIV daterar sig till tiden efter sommarledigheten 1995 då stadsarkivet ombads av stadsdelsnämndskansliet att före augusti månads utgång ta fram underlag till behov av arkivlokaler för stadsdelsförvaltningarna. Vid den tidpunkten hade det ännu inte bestämts annat än att staden skulle delas in i stadsdelar. Vilka verksamheter som skulle decentraliseras till stadsdelar och vilka som skulle finnas kvar centralt var fortfarande under utredning. Antalet centrala förvaltningar var inte heller avgjort. Om personalen skulle överföras till nya tjänster eller söka i vanlig ordning pågick diskussioner om. Vi trodde länge att de dåvarande centrala förvaltningarnas arkivarier skulle få stadsarkivet som sin nya arbetsgivare. Beträffande lokaler sades det att man ville försöka att undvika dåvarande socialdistriktens lokaler. Eftersom stadens nya organisation skulle 15

16 erbjuda medborgarna något helt nytt ville man erbjuda även nya lokaler. Vi visste alltså inte vilka adresser de nya förvaltningarna skulle förläggas till. Osäkerhetsfaktorerna var med andra ord många. Inom stadsarkivet utarbetades sammanlagt fyra promemorior om arkivfrågorna i förhållande till SON-reformen. PM nr Ärendemenimr Datum PMnrl Arkivlokaler PMnr2 Arkivverksamheten i den nya stadsdelsnämndsore-anisationen PMnr3 Arkiven hos förvaltningar som berörs a v stadsdelsnämndsreformen PMnr4 Överföring av resurser med anledning av stadsdelsnämndsreformen Promemoriorna låg sedan till grund för arkivnämndens beslut att föreslå fullmäktige fatta de så viktiga principbesluten för hela projektarbetet. Den 19 februari 1996 beslöt fullmäktige att l. fr o m den l januari 1997 överföra ansvaret för forvaring, vård och tillhandahållande av genom stadsdelsnämndsreformen upphörda arkiv från berörda, nu ansvariga nämnder till arkiv nämnden. 2. myndigheterna i den nya organisationen inom ramen för arkivnämndens uppdrag att rationalisera stadens arkivverksamhet och med utgångspunkt från 1997 årligen skall avlämna arkivhandlingar som är älch e än tio år till arkivnämnden, med undantag for sådana handlingar som kan behövas för den dagliga verksamheten. 3. samma ansvarsfördelning som för stadsdelsnämnderna skall gälla också for kommunstyrelsen/stadsledningskontoret, med undantag för de centrala organens handlingar av praktiska skäl inte bör levereras redan efter tio år utan vid tidpunkt som senare kan överenskommas. 4. uppdra åt arkivverksamheten att i god tid före den l januari 1997 och i samverkan med stadsdelsnämndskansliet jämte hyres- och lokaldelegationen anskaffa erforderliga arkivlokaler för de arkiv som upphör den 31 december

17 stadsdelsförvaltningarnas lokalbehov stadsarkivets svar på stadsdelsnämndskansliets begäran angående arkivlokaler blev en utredning baserad på siffror inhämtade från enkäter från åren 1993 till1995 om befintliga förvaltningars arkivförhållanden. I kombination med arkivvärldens schabloner, som t ex att l m 2 rymmer 7 hyllmeter handlingar i A4-format i öppna hyllor, landade vi vid nedanstående beräkningar för en medelstadsdelsförvaltning. Skylt från socialdistrikt 17. Foto: Marianne Betts hm per stadsdelsförvaltning Varje stadsdel skulle behöva ett arkivlokalutrymme om mellan 250 och 300 hyllmeter. Beräkningen grundade sig bl a på dåvarande förvaltningars arkivstorlek plus tillägg för de verksamheter som skulle överföras från gatuoch fasl.ighelskonloret. Summan delades därefler på 20, efler:mm del länge räknades med detta antal för stadens stadsdelar, och avrundades slutligen uppåt. Hur detta utrymme skulle fördelas inom förvaltningen lämnade vi öppet, eftersom vi då inte hade kunskap om de lokaler som stadsdelsförvaltningarna skulle komma att inrymmas i. l stadsarkivets utredning angavs att siffran avsåg det totala hyllmeterantalet och att möjligheter fanns att fördela dessa, vilket erfarenhetsmässigt är brukligt, mellan ett antal olika lokaler och/eller dokumentskåp. Beräkningen omfattade inte fältverksamheter i form av befintliga skolor och sjukhem, eftersom dessa redan hade egna lokaler. Ytterligare en mycket viktig faktor var avgörande för beräkningen, nämligen den att stadsdelarna inte skulle ansvara för sina arkiv längre än i princip 10 år. Att stadsarkivet fastnade för denna princip var kopplat till det uppdrag som stadsarkivet fick av kommunfullmäktige redan under 1993 att effektivisera och samordna arkivverksamheten i staden. Ett sätt att förverkliga detta uppdrag var att minimera stadsdelarnas behov av arkivlokalyta och att begränsa deras arkivpersonalresurser till det minsta möjliga (i Stockholm har endast de stora förvaltningama egen arkivkompetens). Att staden som helhet får mindre kostnader genom att leverera handlingar 17

18 för förvaring hos stadsarkivet är också ett sätt att effektivisera och samordna. En orobyggnation till godkända arkivlokaler kan bli dyrare än att leverera handlingar till arkivmyndigheten för förvaring. Tioårsgränsen sattes utifrån den uppfattningen att förvaltningarnas behov av handlingar inte sträcker sig längre än så. Principen är inte definitiv, utan skall, när den dagen kommer, tillämpas med förnuft. Samarbete med finanskontoret Nästa stora etapp i denna del av arkivlokalfrågan skedde ett år senare, då ett mycket positivt samarbete med finanskontorets hyres- och lokalgrupp inleddes- i enlighet med fullmäktiges beslut. Nu är vi alltså framme i augusti Under tiden hade ett viktigt beslut fattats på högre nivå: antalet stadsdelsförvaltningar hade slagits fast till 24. Därutöver hade staden börjat bestämma vilka lokaler som skulle användas till stadsdelsförvaltningar. Finanskontorets uppgift var att förse stadsarkivet med information om vilka lokaler som skulle användas i stadens kommande organisation. Ambitionen att inte använda de gamla socialdistriktskontoren gick, av ekonomiska skäl, inte att hålla fast vid. De kom nu att utnyttjas i stor omfattning. Endast några stadsdelar flyttade in i lokaler som ej tidigare använts av socia1 ~jänsten. Orobyggnation och anpassning behövdes. I de flesta fall omfattades ombyggnaden av stadsdelens kontor även arkivlokalen. I en del fall fick man nöja sig med befintliga lokaler utan vidare förändringar. stadsarkivets uppgift var att tillse att arkivlokalerna så långt möjligt uppfyllde kraven på godkända arkivlokaler enligt gällande författning (RA FS 1994:6). stadsarkivets insats orofattade alla typer av arkiv- och förvaringsutrymmen, som aktexpeditioner och dokumentskåp. Ursprungligen orofattade arkivlokalprojektet endast de lokaler som skulle byggas om, men successivt utökades det till att omfatta samtliga stadsdelsförvaltningar, alltså även de som övertogs i befintligt skick alternativt de där man skulle göra mycket begränsade förändringar. Även om det i en ansträngd arbetssituation innebar merarbete att göra en total genomgång av alla stadsdelar fick stadsarkivet ett utmärkt tillfälle att informera berörda personer och propagera för vikten av godkänd förvaring för allmänna handlingar. Besöksomgång Under hösten 1996 besökte vi 22 blivande stadsdelsförvaltningar. Resterande två kontaktades per telefon. Vid våra besök sammanträffade vi i 18

19 regel med arkivansvariga och lokalansvariga hos dåvarande socialdistrikt, planeringsseheterare hos de nya stadsdelsförvaltningarna, handläggare från Stockholm konsult, arkitekter och/eller andra som var involverade i stadsdelsförvaltningarnas arkiv lokaler. I den dokumentation som skrevs efter va1je besök konstaterades vilka åtgärder som behövde vidtagas för att lokalerna skulle uppfylla kraven, t ex att trähyllor inte får användas för förvaring av diarieförda handlingar, att flamsäkra skåp skall bytas ut mot godkända dokumentskåp, att ventilation skall förses med brandlgasspjäll, att strömbrytare skall flyttas till utsidan av lokalen o s v. stadsarkivet har i skrivande stund -januari inte fullt ut k unskap om huruvida vår besöksomgång under hösten 1996 burit fru kt i samtliga fall men vi vet att många av våra påpekanden blivit åtgärdade. Utan dlraghjälp n ån finanskontoret hade detta inte varit möjligt. stadsarkivets lokalbehov En annan del av stadsarkivets arkivlokalprojekt skulle utreda behovet av lokalerför förvaring av de vid organisationsskiftet upphörande förvaltningarna. De geografiska gi änserna för stadens nya förvaltningar skulle inte sammanfalla med de gamla socialdistriktens, det var klart uttalat på ett tidigt stadium. Det gick alltså inte att tillämpa arkivlagstiftningens regel om att överföra upphörande förvaltningsarkiv till den nya förvaltning som övertog verksamheten. Eftersom det inte fanns någi a självklara arvtagare till de upphörande förvaltningarnas arkiv var det naturligt att stadsarkivets roll som arkivmyndighet skulle komma att nyttjas. Kommunfullmäktige beslöt därför i februari 1996 att- inom ramen för uppdraget att rationalisera stadens arkivverksamhet - till arkivnämnden överföra ansvaret för vård, förvaring och tillhandahållande av genom stadsdelsnämndsreformen upphörda arkiv. Leverans av 21 förvaltningsarkiv Det var alltså till stadsarkivet som alla upphörande 21 förvaltningars arkiv skulle leverens. Parallellt med beslut om stadsdelsnämndsreformen beslöt kommunfullmäktige om en omorganisation av stadens centrala ledning. I anslutning till detta och i paritet med beslutet för stadsdelsnämndsreformen beslöt man också att arkiven från stadens kansli skulle levereras till arkivmyndigheten. De uppgifter som stadsarkivet samlade in redan under 1993 i samband 19

20 med en undersökning av förvaltningarnas leveransbehov visade att ca hyllmeter handlingar kunde bli föremål för leverans i samband med en kommande stadsdelsnämndsreform. Nu gällde det att inventera arkivbestånd hos berörda förvaltningar för att få fram ett underlag, dels om vilka arkiv som skulle levereras, dels hur omfatttande de var samt andra uppgifter som var av betydelse att få veta i sammanhanget, som t ex om arkiven var av avvikande (allt utom A4-) format, om det fanns ritningsbestånd och hur många hyllmeter som var gallringsbara, dvs som skulle förstöras efter en bestämd tidsperiod. En omfattande enkät skickades ut hyllmeter Enkätsvaren sammanställdes och antalet hyllmeter summerades. Vi var alla mycket spända på om summan skulle bli samma som tre år tidigare. Det blev den, i det närmaste. Sammanräkningen slutade på: hyllmeter. Man skall komma ihåg att det fanns en hel del osäkerhetsfaktorer i summeringen. T ex kunde hyllmeterantalet på socialtjänstakterna inte preciseras, eftersom de förvarades stående i öppna hyllor och ännu inte var varken gallrade eller kartonglagda. Av de dryga hyllmeter som enkätsvaren visade bestod hyllmeter av handlingar som skulle bevaras och resten, dvs 7 300, var gallrings bara. Över 100 arkiv Enkätsvaren visade att drygt 100 arkiv skulle levereras. Det stora antalet förklaras med att hos de nu upphörande förvaltningarna förvarades arkiv från tidigare organisationer. Hos stadskansliet, till exempel, fanns en handfull rotelarkiv och ett femtontal kommittearkiv som omfattades av leveransplaneringen. Hos socialförvaltningen, som var den största leverantören i sammanhanget, fanns dessutom arkiven från ett stort antal institutioner (sjukhem, behandlingshem mm). Arkiven varierade i storlek mellan 0,5 hyllmeter - Kulturnämndens teatervaneuttedning - till hm - Stockholms centrala socialnämnd. Nu nät stadsdelsnämndseformen var verklighet och stadsarkivet skulle utöka sina bestånd med 1,5 hyllmil handlingar och det var ett faktum att varken stadsru kivets lokaler i Kungsklippan eller stadsarkivets Barnängendepå kunde svälja detta omfattande material fanns bara ett att göra: skaffa 20

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Martin Andersson Johan Karlander Botkyrka kommun 2011-06-07 Johan Karlander, projektledare Namnförtydligande Jan Nilsson, kundansvarig Namnförtydligande

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015 Sammanträdesdatum 2015 043 23 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 April 2000 Thomas Ericsson, Firma TEAF Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB TILL JÄMTLANDS LÄNS

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN Härifrån till framtiden UTGÅVA 1 FOTOGRAFIER I ARKIVHANDBOKEN Om arkivering och Dokumentarkivet Sid 10: Börje Sjöman, Dokumentarkivet och Olle Häger, SVT Samhälle

Läs mer