fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall"

Transkript

1 - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

2 Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera matavfallsinsamling till hushåll och att genomföra kampanjer för insamling. Rapporten kan användas som en hjälp, vägledning och inspiration för de kommuner och regioner som planerar att införa insamling av matavfall, eller för de aktörer som behöver gå ut med ny information för att underhålla Bakgrund Biogas Öst är ett projekt med målet att underlätta samverkan inom biogasbranschen i östra Mellansverige. Verksamheten omfattar Uppsala, Stockholm, Västmanlands, Sörmlands, Örebro och Östergötlands län. En av våra prioriterade uppgifter är att sprida erfarenheter mellan aktörer som påverkar utvecklingen på biogasområdet. Biogasen expanderar i Sverige. Både marknad och produktion ökar. En del av potentialen för biogasproduktion ligger i matavfall. I rapporten Den svenska biogaspotentialen från inhemska beräknade man att det med dagens tekniska och ekonomiska förutsättningar skulle vara möjligt att röta 60 procent av allt matavfall i Sverige. Det skulle ge en energimängd nära 760 GWh. Sverige har haft ett nationellt miljömål om att senast år 200 återvinna 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker genom biologisk behandling. Målet uppnåddes inte. Enligt Naturvårdsverket gick 2 procent av matavfallet till rötning eller kom- avfall: År 205 ska minst 35 procent av matavfallet tasomhand så att växtnäringen kan utnyttjas. dem till jordbruket och sluta kretsloppet. Genom att röta matavfall istället för att kompostera det kan energi utvinnas i form av biogas. Biogasen kan användas till produktion av el, värme eller fordonsbränsle. Växtnäringen och möjligheten att ersätta fossilt bränsle inom transportsektorn utnyttjas inte om matavfallet istället eldas upp med övrigt hushållsavfall. Innehåll Ju bättre vi sorterar våra sopor, desto bättre fungerar återvinningen av energi och material. För att uppnå hög kvalitet och kvantitet i matavfallsinsamlingen behövs aktiva och genomtänkta informationsinsatser. I den här rapporten presenteras exempel på det kommunikationsarbete som har genomförts av kommuner och avfallsbolag i Biogas Östs region. Positiva och negativa erfarenheter förmedlas för att underlätta framtida informationssatsningar. Rapporten baseras på fem intervjuer som tagit upp frågor om: hur man har kommunicerat insamlingen av matavfall till hushållen vilka satsningar som har upplevts som mest effektiva hur man har styrt med avfallstaxorna vad man har för råd och tips till andra kommuner och avfallsbolag.

3 Västmanland en mästare i regionen I Västmanlands län samlas 60 procent av hushållens matavfall in för biologisk behandling. Det är nästan 40 procentenheter mer än riksgenomsnittet. Insamlingen av avfallet sköter kommunerna själva medan Vafab Miljö AB står som mottagare av avfallet vid deras avfallsstationer och återvinningscentraler. Vafab Miljö AB ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner i Uppsala län. Arbetet med att samla in matavfall startade på 990-talet som ett samarbete mellan Vafab Miljö AB och ägarkommunerna. Det utsorterade matavfallet blir sedan 2005 till biogas och biogödsel i Svensk Växtkrafts biogasanläggning vid Gryta avfallsstation i Västerås. Vafab Miljö AB anordnar ett evenemang där de informerar om sortering av matavfall. Arbetet inledningsvis Vid införandet av matavfallsinsamling från hushåll i Vafab Miljös region var ett mål att komma i direkt kontakt med de berörda invånarna. Det personliga mötet bedömdes som viktigt, därför blev det första steget att anordna stormöten där ca 500 hushåll bjöds in per tillfälle, oftast till någon närliggande skola. Ungefär 0 procent av de inbjudna kom till dessa stormöten. Som steg två så anordnades mötesplatser på skolor och i mataffärer. För att nå resterande hushåll blev steg tre att knacka dörr och steg fyra att ta kontakt genom telefonsamtal. Målet att nå 80 procent av hushållen med muntlig information uppnåddes. Kostnaden för tryckt informationsmaterial uppgick till kr per hushåll. Utskick via brev har därefter genomförts upprepade gånger under årens lopp. Vafab Miljö har utöver detta satsat mycket på information till skolelever, eftersom barn är betydelsefulla kanaler för att nå föräldrarna. Variera och repetera Annika Westerberg, informationschef på Vafab Miljö, understryker att brevutskick är effektiva - broschyrer och textmaterial hem i brevlådan har varit en viktig del i informationsarbetet. Men för att informationen ska nå ut till alla är det värdefullt att ha en variation i sätten att förmedla budskapet, säger Annika. I Vafab Miljös region används bruna papperspåsar för matavfallet och mycket tid har lagts ner på att informera om påsarna. Det är pedagogiskt att använda papperspåsar, eftersom det då blir svårare att

4 Västmanland en mästare i regionen för att motivera hushållen till att fortsätta sortera. Att informera om hur det går, hur mycket som har samlats in och hur mycket producerad biogas det har medfört är viktigt som återkoppling och motivation. Ett exempel är att kommunicera att en brun påse räcker till 2,5 kilometers bilkörning. Avfallstaxa Nästan alla i Vafab Miljös region har valt att styra avfallstaxan så att den som komposterar sitt matavfall hemmaerhåller lägst taxa och näst lägst för den som lägger matavfallet i den bruna påsen. I Surahammar sortera sitt matavfall alls. Systemet ger valfrihet åt individen men styr ändå åt rätt håll. Det är en mycket liten andel av invånarna som slänger allt i samma påse. Råd och tips Annika Westerberg vill ge följande råd till kommuner som vill införa matavfallsinsamling: Massiv information i början har gjort att matavfallet i Vafab Miljös region idag är mycket välsorterat. Det lönar sig att satsa i början av processen, det är svårare att komma igen och göra om. Det får inte dröja för länge från det att information har skickats ut till dess att hushållen får praktisk möjlighet att börja sortera ut matavfallet. Tydlighet i hur sorteringen ska gå till samt att ständigt repetera informationen är väsentligt för att bibehålla kvalitet och kvantitet på det insamlade matavfallet. Samverkan med fastighetsägare är fördelaktigt för att nå ut till så många hushåll som möjligt.

5 Enköping jobbar för växande sortering Enköpings kommun är en av ägarkommunerna i Vafab Miljö och har i samarbete med avfallsbolaget infört insamling av matavfall från hushåll. Det matavfall som sorteras ut i Enköpings kommun är av mycket bra kvalitet. Kommunen arbetar nu med att öka kvantiteten. Bland annat riktar man sig mot hushåll på landsbygden genom Mulljaktsprojektet. Inledningsvis skickas ett dubbelsidigt informationsblad ut till samtliga hushåll. De hushåll som anmäler intresse för att sortera ut sitt matavfall får därefter ett mer informationsrikt blad. Utöver Mulljaktsprojektet har kommunen varit delaktig i en kampanj som Avfall Sverige genomfört, med bioreklam och reklam på Willys. Bioreklamen handlade om att matavfall blir biogas när det samlas in på rätt sätt. Även andra kampanjer har genomförts, bland annat Sopan Dessutom skickar Enköpings kommun årligen ut en sop-tips-broschyr till alla hushåll med information om sopsortering. Sortera ut matrester? Var med och bidra till en bättre miljö. Matavfallet är en självklar och naturlig resurs som kan bli fordonsbränsle och ekologiskt gödningsmedel om du sorterar ut det. På så sätt bidrar du till en bättre miljö och du hjälper också till att förhindra resursslöseri. För bra för att slängas bort Matavfallet är alldeles för bra för att slängas bort i de övriga soporna. Det kan nämligen användas av både jordbruket och trafiken. Mat - bränsle för kropp och fordon Matavfallet innehåller energi energi som kan utvinnas genom s k rötning. Avfallet behandlas tillsammans med vallgrödor i Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Det bryts ned av mikroorganismer i en syrefri miljö och då utvinns energi i form av biogas. Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle för både bussar, sopbilar och personbilar. Eftersom det görs av matrester är det dessutom ett förnyelsebart bränsle. En påse matavfall räcker till ca 3 km bilkörning. Ekologiskt gödningsmedel till jordbruket Vid rötningen bildas även en restprodukt, biogödsel, som blir ett utmärkt gödningsmedel. Biogödslet är så rent att det kan användas för ekologisk odling. Fosfor och kväve tas tillvara och vi minskar mängderna konstgödsel som kan orsaka övergödning. Nu kan du också vara med i Mulljakten Källsortering av matavfall är det som vi i Enköpings kommun kallar Mulljakten. Det har pågått ett antal år i tätorterna och nu utökar vi Mulljakten så att alla som bor eller har fritidshus på landsbygden också kan vara med. Genom att helt enkelt lägga dina matrester i en speciell påse och sedan i en separat soptunna kan du göra en stor insats för miljön. Under 200 samlade vi in så mycket potatisskal, kaffefilter och annat bioavfall att det ersatte cirka liter bensin bara från Enköpings kommun. Det är det mest miljövänliga du kan göra med ditt matavfall. Påsarna delas ut kostnadsfritt av kommunen. Informationsblad när det är dags att välja abonnemang

6 Enköping jobbar för växande sortering Erfarenheter och slutsatser Sandra Lindblom arbetar som renhållningschef i Enköpings kommun. Hon menar att de informationsvägar som har varit mest effektiva är direktutskick och det suveräna arbete som skolinformatörerna har gjort när de har vart ute och pratat med eleverna. Vi upplever däremot inte att direktkontakt med invånarna alltid har fungerat, säger Sandra. Bland annat var uppslutningen från invånarna mycket låg när kommunen arrangerade informationsmöten. Däremot fungerade direktkontakten väldigt bra när man knackade dörr när Mulljakten/källsorteringen infördes i tätorterna i slutet av nittiotalet. I nuläget har många kommuninvånare uppfattningen att alla sopor blandas. Därför har kommunen ett behov av att vara tydligare i sin information, säger Sandra. Ett konkret exempel är att ha en bild på en tvåfackssopbil i informationsmaterialet. Många invånare tror också att matavfallet fortfarande går till kompost och känner inte till att det rötas till biogas och biogödsel i Västerås. Att berömma och uppmuntra har stor betydelse för att folk ska fortsätta att sortera, menar Sandra. Det är bra att visa hur mycket som har samlats in lokalt i kommunen och till exempel jämföra det med hur långt man kan köra en bil på motsvarande biogas. Avfallstaxa Liksom för de övriga ägarkommunerna inom Vafab Miljö gäller att lägsta taxan erhålls för hemkompostering. Nästa avgiftsnivå är hämtning av matavfall och dyrast är att lägga allt i samma påse. Råd och tips Sandra Lindbloms råd till den kommun som vill samla in matavfall är: Var tydlig i informationen kring hur insamlingen fungerar så att felaktiga uppfattningar inte uppkommer. Beröm och uppmuntra ständigt sorteringen av avfallet. Ge exempel på vad det insamlade matavfallet bidragit till. Om man ska producera biogas är det viktigt att ha ett samarbete med energibolag och lantbrukare så Att inte ordna egna informationsmöten utan istället besöka tillställningar som redan lockat folk.

7 I sollentuna är varje påse viktig Insamling av matavfall startade 994 i Sollentuna kommun i samband med att en ny avfallsplan togs fram. utveckla ett nätverk för att nå hushållen i fastigheter med gemensam hämtning. Sedan år 200 går insamlat matavfall till biogasproduktion vid Uppsala Vattens rötningsanläggning i Uppsala. Information om utsortering av matavfall Kommunikationsarbetets inriktning Eftersom det är fastighetsägaren som abonnerar på sophämtning, så har det varit naturligt för det kommunala infrastrukturbolaget Sollentuna Energi att kommunicera med fastighetsägarna i första hand. Information till småhusägare har främst spridits via Viktigt att veta - tjänster, taxor och lite till (en handbok som distribueras till samtliga hushåll och verksamheter i början av ett nytt år) samt genom Sollentuna Energis kundtidning Kontakt som ges ut ca 3-4 ggr/år samt Internet. Även material för mer lokal användning har tagits fram, som t.ex. sorteringsanvisningar till soprum och dekaler till bruna kärl. När det gäller mer formella ärenden, som exempelvis införandet av ny taxa, så följer information t.ex. med fakturan till husägaren, men förändringen annonseras även i lokaltidningen bland annat. Framtagning av

8 I sollentuna är varje påse viktig styrdokument som avfallsplan och renhållningstaxa sker i samråd med berörda aktörer, bland annat villa- och företagarföreningarna i kommunen, Brf/Samfälligheter men även det kommunala fastighetsbolaget Sollentunahem samt föreningslivet. Hushåll i flerbostadshus Kristina Sjöblom, avfallschef på Sollentuna Energi menar att man måste variera sitt sätt att kommunicera för till sina hyresgäster på en rad olika sätt, via hemsidor, medlemstidningar eller genom personlig kontakt. När det gäller bostadsrättsföreningar är en svårighet att deras styrelser ständigt ändrar sammansättning. Det gör det svårt att få en kontinuitet i kommunikationen, säger Kristina. För att försöka avhjälpa problemet har Sollentuna Energi utvecklat ett digitalt nyhetsbrev som riktar sig till nya styrelsemedlemmar. Genom nyhetsbrevet kan man upprätthålla kontakten med föreningarna, informera om renhållning och bjuda in till informationsmöten. Undanröja sorteringshinder I Sollentuna lägger man ner mycket omsorg på att göra insamlingen av matavfall enkel och undanröja så många hinder som möjligt. Till exempel ska det vara lätt att få tillgång till påsar och tillbehör. Därför har man byggt upp självplocksstationer med påsar i samtliga bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning. Småhus med egna abonnemang får utdelning av påsar vid grinden och möjlighet i kommunhuset och hos kundtjänst på Sollentuna Energi. Avfallstaxa Hushåll som sorterar ut sitt matavfall från de vanliga soporna erhåller en lägre grundavgift än om man väljer att inte sortera ut sitt matavfall. För att erhålla den lägre grundavgiften kan man antingen välja att kompostera hemma (detta ska då först anmälas och beviljas av miljökontoret) eller att lägga matavfallet i ett brunt kärl som hämtas med en 2-facksbil i samband med insamling av brännbart avfall. Råd och tips Kristina Sjöblom har tre tips för att lyckas med matavfallsinsamling: Tryckt information och hemsidor är bra, men man ska inte räkna med att mängden matavfall snabbt ökar genom stora satsningar på tryckt information och marknadsföring enbart. I Sollentuna har det varit viktigt med personlig kontakt med dem som ska sortera sitt matavfall samt att påsar och påshållare är tillgängliga nära där man bor. Med en blandning av olika sätt att kommunicera, som fungerar utifrån de lokala förutsättningar som råder, kan man med små medel och begränsade resurser nå goda resultat. Det är viktigt att ge återkoppling till dem som sorterar, liksom att tydliggöra att alla kan bidra med något. Varje påse är viktig! Det är viktigt att göra insamlingen enkel, att undanröja praktiska hinder för att sortera sitt matavfall.

9 Uppsala Nu blir matavfallet biogas Insamling av matavfall började i Uppsala på 990-talet. Vid den tiden gick det insamlade matavfallet till kompostering. Sedan dess har hushållen haft möjlighet att ha två kärl, ett för brännbart avfall och ett för komposterbart avfall. Sorteringsguider och information har funnits tillgängliga under hela perioden. Ett skifte från kompostering till biogasproduktion har skett successivt sedan Målet är att allt insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion vid det kommunala VA- och avfallsbolaget Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård. Information från kampanjen Tack för maten Nu blir matavfallet biogas Våren 200 började en ny kampanj för att förmedla att nu blir matavfallet biogas. Detta innebar att allt existerande informationsmaterial behövde ändras så att informationen stämde. Informationsmaterialet i kampanjen kostade cirka kr. folder som förklarar varför det är viktigt att sortera rätt och varför biogasanläggningen inte klarar av vissa typer av avfall. Mycket information har även förmedlats via kommunens och Uppsala Vattens hemsidor. En del information har gått ut till hushållen tillsammans med Uppsalatidningen och Uppsala Nya Tidning.

10 Uppsala Nu blir matavfallet biogas Kampanjstrategi Kampanjen 200, om att matavfallet numera blir biogas, delades upp i två delar där man informerade intensivt under två veckors tid och sedan avvaktade något innan ytterligare information gick ut. Metoden fungerade mycket bra, säger Teresa Frykman som är marknadschef på Uppsala Vatten AB. Det är alltid nödvändigt med upprepning av informationen för att bibehålla ett gott resultat. Kampanjen upprepades under våren 20, men Teresa skulle också gärna ha sett att den hade genomförts ytterligare en gång under hösten 200. Hon menar också att det hade varit en fördel om skyltarna till miljörummen hade varit klara i samband med kampanjen. Avfallstaxa sortera ut matavfallet i egen godkänd kompostbehållare eller att sortera ut matavfallet i ett separat kärl med hämtning. Om man väljer att få sitt matavfall hämtat tillkommer en extra avgift för hämtningen. Grundavgiften är densamma i båda fallen. Råd och tips Det är viktigt med en mix av olika sätt att förmedla information för att den ska nå ut till alla. Tilltalande och rolig reklam är viktigt för att få folk med sig. Informationsrika och förklarande broschyrer har varit bra. Det har ökat förståelsen hos dem som sorterar avfallet. Om kommuninvånarna förstår varför de ska göra på ett visst sätt blir sorteringskvaliteten bättre. Det är viktigt att ge feedback till dem som sorterar sitt matavfall och berömma dem som varit duktiga. Uppsala Vatten har bland annat gett ut Tack för maten, en broschyr för att tacka för välsorterat matavfall. Positiv feedback kan man aldrig ge för mycket av. Man vinner på noggrant förarbete innan man gör en informationssatsning. Ett tydligt mål, bra projektbeskrivning och en bra projektgrupp är viktigt för att undvika problem.

11 SÖRAB och Solna stad SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Insamlingen av matavfall från storkök, restauranger och butiker började som en gemensam satsning mellan SÖRAB och de 0 ägarkommunerna. Projektet kallas Gröna linjen. Det insamlade matavfallet skickas till Uppsala för rötning i Uppsala Vattens biogasanläggning. Vilket år matavfallet började gå till biogasproduktion varierar från kommun till kommun. I Solnas fall skedde det I Solna stad har det varit enklare att genomföra insamling av matavfall från verksamheter än från hushåll. tiden är lång innan beslut om medverkan fattas, dels har brist på utrymme för extra sopkärl utgjort ett problem i många fastigheter. Verksamheter har ofta en ensam ägare som kan fatta beslut om medverkan och arbetet påbörjas därför fortare. Inbjudan till seminariet vinn utan svinn Gröna linjen insamlingen av matavfall. Konceptet är att verksamhetsutövare som medverkar i SÖRAB:s Gröna linje kan marknadsföra sig som miljömedvetna. Verksamhetsutövaren tilldelas titeln BIOGAStronom och får ta del av ett diplom, informationsblad och dekaler som kan klistras på fönstren. Inför satsningen hösten 200 gjordes ett nytt informationshäfte kring vad som händer med matavfallet efter insamling och varför det är viktigt att samla in det. Kommunerna inom SÖRAB har alla tagit del av samma informationsmaterial och själva kunnat välja tillvägagångssätt för att sprida informationen till verksamheterna.

12 SÖRAB och Solna stad Livsmedelsinspektörer informerar I Solna stad sker ett samarbete med livsmedelsinspektörerna som lämnar ut information till de verksamheter de besöker. En broschyr överlämnas till verksamhetsutövaren tillsammans med kontaktuppgifter till stadens avfallshandläggare. Livsmedelsinspektörerna följer den av SÖRAB framtagna checklistan för livsmedelsanläggningars avfallstillsyn. Via checklistan samlas anteckningar om vilka livsmedelsanläggningar som är intresserade av att bli kontaktade för ytterligare information kring avfallshantering och deltagande i Gröna linjen. Meningen med arbetssättet är att på ett kostnadseffektivt sätt komma i direktkontakt med livsmedelsföretagarna i samband med ett vanligt tillsynsbesök. Eftersom fokus för besöket gäller livsmedelshanteringen och ibland tar väldigt lång tid har livsmedelsinspektörerna inte alltid lyckats förmedla syftet med Gröna Linjen till verksamhetsutövarna. Sedan mars 20 har de en projektanställd som hjälper till att tydligare informera om just Gröna Linjen och tar tag i de verksamheter som uppgett att de vill bli kontaktade, samt att han besöker även andra verksamheter enbart med syftet att informera om Gröna Linjen, berättar Tina Molin, Miljöinspektör i Solna stad. Satsning mot fler verksamheter verksamheter att gå med i Gröna linjen. Det ska hållas ett seminarium om insamling av matavfall och vikten av att minska svinnet. Det vänder sig till alla Solnas livsmedelsverksamheter, från förskolor till personalmatsalar. Att nå ut till stora livsmedelsföretag har fungerat mycket bra, de hör ofta av sig på eget initiativ och är mycket intresserade av att gå med i insamlingen, berättar Tina Molin. Svårare har det varit att nå ut till de mindre verksamheterna, exempelvis små matställen. Med sina begränsade avfallsmängder upplever de inte att de kan göra en viktig insats. Där har vi en pedagogisk uppgift att lösa! Avfallstaxa Avfallstaxan inom SÖRAB:s område skiljer sig något från kommun till kommun. I Solna är målsättningen att det ska vara billigare att sortera sitt matavfall än att inte göra det. I vissa fall då verksamheterna är små och avfallsmängden är liten kan det dessvärre bli dyrare. Råd och Tips Tina Molins främsta råd till andra kommuner och avfallsbolag är: Det är viktigt att inte dröja för länge med att ge återkoppling till de verksamhetsutövare som har visat intresse för att delta i matavfallsinsamling, alternativt att vara tydlig med hur länge det kan komma att dröja innan de blir kontaktade för vidare information. Skapa en väl genomtänkt avfallstaxa innan projektet drar igång! En smart taxa innebär att verksamheterna, även de minsta, kan tjäna pengar på att börja sortera sitt matavfall.

13 VISSTE DU ATT... Av det utsorterade matavfallet från ett hushåll med fyra personer kan man producera gas som räcker för att köra bil 7,2 km per vecka. Matavfallet från personer räcker för att driva en buss eller fem sopbilar under ett helt år. Det matavfall du slänger varje år kan driva en personbil ca 25 mil. Hur många sträckor t/r till jobbet motsvarar det? En personbil kan köra 2,5 km på en soppåse rötat matavfall. Om allt matavfall i Sverige sorteras ut och går till biogasproduktion så kan 48 miljoner liter bensin ersättas. Detta motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på hela ton/år, vilket motsvarar utsläppen från resor runt jorden med en vanlig bensindriven personbil. 54 av Sveriges totalt 290 kommuner sorterar helt eller delvis ut matavfall. Nästan hälften av alla Sveriges kommuner har alltså inget insamlingssystem för matavfall alls. Varje svensk ger upphov till nästan 00 kg matavfall per år. Vad är biogas (och de andra gaserna)? Biogas uppstår genom en naturlig process där bakterier i en syrefri miljö bildar metangas när de bryter ned biologiskt material, t.ex. gödsel, matavfall eller avloppsslam. Biogas är koldioxidneutralt och bidrar inte till den globala uppvärmningen. Biogasen kan användas till produktion av el och värme, men används alltmer som fordonsbränsle. Naturgas miljoner år sedan. Naturgas bidrar vid förbränning till den globala uppvärmningen, även om en bil som drivs med naturgas har ca 25 procent lägre koldioxidutsläpp per mil än en bensinbil. Fordonsgas är samlingsnamnet för gas som används som fordonsbränsle. Fordonsgas består till mer än 97 procent av metan och kan komma från uppgraderad (förädlad) biogas, från naturgas eller en blandning av de båda. Fordonsgas mäts vanligen i Normalkubikmeter, Nm3. 3 Energiinnehållet i en Nm3 3 fordonsgas motsvarar ungefär en liter diesel. Rapporten är framtagen av Emelie Torgnyson inom projektet InfraBiogas Öst För mer information, besök eller

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b l l a f v a t Ma fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Vad kostar det? Avgiften kommer att vara densamma, oavsett om er förening väljer att sortera matavfall eller inte.

Vad kostar det? Avgiften kommer att vara densamma, oavsett om er förening väljer att sortera matavfall eller inte. TÄBY ^ 2013-01-14 Nu kan du vara med och sortera ditt matavfall! Nästan hälften av innehället i vära hushällssopor bestär av matavfall. Om du sorterar ut ditt matavfall gör du en insats för miljön. Av

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Biogasdagen Sundsvall 28 aug 2012 Katarina Starberg, WSP katarina.starberg@wspgroup.se Bakgrund Biogas Mellannorrland Samverkansprojekt

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan

Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan DANDERYDS KOMMUN Tack för maten Den 1 november 2015 inför Danderyds kommun en ny avfallstaxa för verksamhetsutövare och fastighetsägare

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus

Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus Avfallshantering Östra Skaraborg Inledning Insamling av matavfall är ett av regeringens nationella miljömål och lyder: Minst 50 procent

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSÄGARE LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. ERT MATAVFALL KAN BLI BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40% av det som hamnar

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se Upplands Väsby kommun, Teknik & Fastighet, december 2009. Första upplagan 3 000 exemplar. Tryck: Nässjö Tryckeri AB Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Hjälp till att bevara vår jord. SORTERA MATRESTER i BRUNT KÄRL! HUMPFFF! Du SORTERAR! Vi HÄMTAR! Lägg matrester i ditt BRUNA KÄRL!

Hjälp till att bevara vår jord. SORTERA MATRESTER i BRUNT KÄRL! HUMPFFF! Du SORTERAR! Vi HÄMTAR! Lägg matrester i ditt BRUNA KÄRL! MATAVFALLSÅTERVINNING Hjälp till att bevara vår jord. SORTERA MATRESTER i BRUNT KÄRL! HUMPFFF! Du SORTERAR! Vi HÄMTAR! ORKA MATAVFALLSÅTERVINNING områdesvis 2014-2017. Du får ett informationsbrev i brevlådan

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport i sammanfattning mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi har bara en planet. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

PM Systemval för matavfallsinsamling i Ekerö kommun Dnr TN11/66-452

PM Systemval för matavfallsinsamling i Ekerö kommun Dnr TN11/66-452 2014-04-23 Frida Palander Projektledare matavfall 08-560 39 196 Frida.Palander@ekero.se Systemval för matavfallsinsamling i Ekerö kommun Dnr TN11/66-452 1. Bakgrund Sveriges riksdag satte miljömålet att

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

MATAVFALL En del av kretsloppet

MATAVFALL En del av kretsloppet MATAVFALL En del av kretsloppet SORTERA UT MATAVFALL En snabbguide DET HÄR ÄR MATAVFALL yråa eller tillagade matrester (inga förpackningar!) yskal från frukt och grönsaker ybröd, kex, kakor och bullar

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen EMELIE HALLIN SID 1/4 UTREDARE/T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen Förslag

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 Sida 1 (9) Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 stockholm.se 1 Sida 2 (9) INNEHÅLL 1 Sammanfattning.. 3 2 Bakgrund 3 2.1 Matavfall... 3 2.1.1 Historik för Stockholm... 3 2.2 Förpackningar...

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala Matavfallsutredningen Bilaga 1 Inledning Vid nämndsammanträdet 2010-10-20 gav tekniska nämnden uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna för insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion.

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Tack för maten! Kampanjenheter. Uppsalatidningen Helsidesannons 16 april och 21 maj. Methanogenium cariaci*

Tack för maten! Kampanjenheter. Uppsalatidningen Helsidesannons 16 april och 21 maj. Methanogenium cariaci* Kampanjinformation Kampanjenheter Uppsalatidningen Helsidesannons 16 april och 21 maj. Methanogenium cariaci* Tepåsar, äppelskruttar, fiskben, kaffefilter, bananskal, ostkanter Listan på allt matavfall

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer