fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall"

Transkript

1 - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

2 Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera matavfallsinsamling till hushåll och att genomföra kampanjer för insamling. Rapporten kan användas som en hjälp, vägledning och inspiration för de kommuner och regioner som planerar att införa insamling av matavfall, eller för de aktörer som behöver gå ut med ny information för att underhålla Bakgrund Biogas Öst är ett projekt med målet att underlätta samverkan inom biogasbranschen i östra Mellansverige. Verksamheten omfattar Uppsala, Stockholm, Västmanlands, Sörmlands, Örebro och Östergötlands län. En av våra prioriterade uppgifter är att sprida erfarenheter mellan aktörer som påverkar utvecklingen på biogasområdet. Biogasen expanderar i Sverige. Både marknad och produktion ökar. En del av potentialen för biogasproduktion ligger i matavfall. I rapporten Den svenska biogaspotentialen från inhemska beräknade man att det med dagens tekniska och ekonomiska förutsättningar skulle vara möjligt att röta 60 procent av allt matavfall i Sverige. Det skulle ge en energimängd nära 760 GWh. Sverige har haft ett nationellt miljömål om att senast år 200 återvinna 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker genom biologisk behandling. Målet uppnåddes inte. Enligt Naturvårdsverket gick 2 procent av matavfallet till rötning eller kom- avfall: År 205 ska minst 35 procent av matavfallet tasomhand så att växtnäringen kan utnyttjas. dem till jordbruket och sluta kretsloppet. Genom att röta matavfall istället för att kompostera det kan energi utvinnas i form av biogas. Biogasen kan användas till produktion av el, värme eller fordonsbränsle. Växtnäringen och möjligheten att ersätta fossilt bränsle inom transportsektorn utnyttjas inte om matavfallet istället eldas upp med övrigt hushållsavfall. Innehåll Ju bättre vi sorterar våra sopor, desto bättre fungerar återvinningen av energi och material. För att uppnå hög kvalitet och kvantitet i matavfallsinsamlingen behövs aktiva och genomtänkta informationsinsatser. I den här rapporten presenteras exempel på det kommunikationsarbete som har genomförts av kommuner och avfallsbolag i Biogas Östs region. Positiva och negativa erfarenheter förmedlas för att underlätta framtida informationssatsningar. Rapporten baseras på fem intervjuer som tagit upp frågor om: hur man har kommunicerat insamlingen av matavfall till hushållen vilka satsningar som har upplevts som mest effektiva hur man har styrt med avfallstaxorna vad man har för råd och tips till andra kommuner och avfallsbolag.

3 Västmanland en mästare i regionen I Västmanlands län samlas 60 procent av hushållens matavfall in för biologisk behandling. Det är nästan 40 procentenheter mer än riksgenomsnittet. Insamlingen av avfallet sköter kommunerna själva medan Vafab Miljö AB står som mottagare av avfallet vid deras avfallsstationer och återvinningscentraler. Vafab Miljö AB ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner i Uppsala län. Arbetet med att samla in matavfall startade på 990-talet som ett samarbete mellan Vafab Miljö AB och ägarkommunerna. Det utsorterade matavfallet blir sedan 2005 till biogas och biogödsel i Svensk Växtkrafts biogasanläggning vid Gryta avfallsstation i Västerås. Vafab Miljö AB anordnar ett evenemang där de informerar om sortering av matavfall. Arbetet inledningsvis Vid införandet av matavfallsinsamling från hushåll i Vafab Miljös region var ett mål att komma i direkt kontakt med de berörda invånarna. Det personliga mötet bedömdes som viktigt, därför blev det första steget att anordna stormöten där ca 500 hushåll bjöds in per tillfälle, oftast till någon närliggande skola. Ungefär 0 procent av de inbjudna kom till dessa stormöten. Som steg två så anordnades mötesplatser på skolor och i mataffärer. För att nå resterande hushåll blev steg tre att knacka dörr och steg fyra att ta kontakt genom telefonsamtal. Målet att nå 80 procent av hushållen med muntlig information uppnåddes. Kostnaden för tryckt informationsmaterial uppgick till kr per hushåll. Utskick via brev har därefter genomförts upprepade gånger under årens lopp. Vafab Miljö har utöver detta satsat mycket på information till skolelever, eftersom barn är betydelsefulla kanaler för att nå föräldrarna. Variera och repetera Annika Westerberg, informationschef på Vafab Miljö, understryker att brevutskick är effektiva - broschyrer och textmaterial hem i brevlådan har varit en viktig del i informationsarbetet. Men för att informationen ska nå ut till alla är det värdefullt att ha en variation i sätten att förmedla budskapet, säger Annika. I Vafab Miljös region används bruna papperspåsar för matavfallet och mycket tid har lagts ner på att informera om påsarna. Det är pedagogiskt att använda papperspåsar, eftersom det då blir svårare att

4 Västmanland en mästare i regionen för att motivera hushållen till att fortsätta sortera. Att informera om hur det går, hur mycket som har samlats in och hur mycket producerad biogas det har medfört är viktigt som återkoppling och motivation. Ett exempel är att kommunicera att en brun påse räcker till 2,5 kilometers bilkörning. Avfallstaxa Nästan alla i Vafab Miljös region har valt att styra avfallstaxan så att den som komposterar sitt matavfall hemmaerhåller lägst taxa och näst lägst för den som lägger matavfallet i den bruna påsen. I Surahammar sortera sitt matavfall alls. Systemet ger valfrihet åt individen men styr ändå åt rätt håll. Det är en mycket liten andel av invånarna som slänger allt i samma påse. Råd och tips Annika Westerberg vill ge följande råd till kommuner som vill införa matavfallsinsamling: Massiv information i början har gjort att matavfallet i Vafab Miljös region idag är mycket välsorterat. Det lönar sig att satsa i början av processen, det är svårare att komma igen och göra om. Det får inte dröja för länge från det att information har skickats ut till dess att hushållen får praktisk möjlighet att börja sortera ut matavfallet. Tydlighet i hur sorteringen ska gå till samt att ständigt repetera informationen är väsentligt för att bibehålla kvalitet och kvantitet på det insamlade matavfallet. Samverkan med fastighetsägare är fördelaktigt för att nå ut till så många hushåll som möjligt.

5 Enköping jobbar för växande sortering Enköpings kommun är en av ägarkommunerna i Vafab Miljö och har i samarbete med avfallsbolaget infört insamling av matavfall från hushåll. Det matavfall som sorteras ut i Enköpings kommun är av mycket bra kvalitet. Kommunen arbetar nu med att öka kvantiteten. Bland annat riktar man sig mot hushåll på landsbygden genom Mulljaktsprojektet. Inledningsvis skickas ett dubbelsidigt informationsblad ut till samtliga hushåll. De hushåll som anmäler intresse för att sortera ut sitt matavfall får därefter ett mer informationsrikt blad. Utöver Mulljaktsprojektet har kommunen varit delaktig i en kampanj som Avfall Sverige genomfört, med bioreklam och reklam på Willys. Bioreklamen handlade om att matavfall blir biogas när det samlas in på rätt sätt. Även andra kampanjer har genomförts, bland annat Sopan Dessutom skickar Enköpings kommun årligen ut en sop-tips-broschyr till alla hushåll med information om sopsortering. Sortera ut matrester? Var med och bidra till en bättre miljö. Matavfallet är en självklar och naturlig resurs som kan bli fordonsbränsle och ekologiskt gödningsmedel om du sorterar ut det. På så sätt bidrar du till en bättre miljö och du hjälper också till att förhindra resursslöseri. För bra för att slängas bort Matavfallet är alldeles för bra för att slängas bort i de övriga soporna. Det kan nämligen användas av både jordbruket och trafiken. Mat - bränsle för kropp och fordon Matavfallet innehåller energi energi som kan utvinnas genom s k rötning. Avfallet behandlas tillsammans med vallgrödor i Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Det bryts ned av mikroorganismer i en syrefri miljö och då utvinns energi i form av biogas. Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle för både bussar, sopbilar och personbilar. Eftersom det görs av matrester är det dessutom ett förnyelsebart bränsle. En påse matavfall räcker till ca 3 km bilkörning. Ekologiskt gödningsmedel till jordbruket Vid rötningen bildas även en restprodukt, biogödsel, som blir ett utmärkt gödningsmedel. Biogödslet är så rent att det kan användas för ekologisk odling. Fosfor och kväve tas tillvara och vi minskar mängderna konstgödsel som kan orsaka övergödning. Nu kan du också vara med i Mulljakten Källsortering av matavfall är det som vi i Enköpings kommun kallar Mulljakten. Det har pågått ett antal år i tätorterna och nu utökar vi Mulljakten så att alla som bor eller har fritidshus på landsbygden också kan vara med. Genom att helt enkelt lägga dina matrester i en speciell påse och sedan i en separat soptunna kan du göra en stor insats för miljön. Under 200 samlade vi in så mycket potatisskal, kaffefilter och annat bioavfall att det ersatte cirka liter bensin bara från Enköpings kommun. Det är det mest miljövänliga du kan göra med ditt matavfall. Påsarna delas ut kostnadsfritt av kommunen. Informationsblad när det är dags att välja abonnemang

6 Enköping jobbar för växande sortering Erfarenheter och slutsatser Sandra Lindblom arbetar som renhållningschef i Enköpings kommun. Hon menar att de informationsvägar som har varit mest effektiva är direktutskick och det suveräna arbete som skolinformatörerna har gjort när de har vart ute och pratat med eleverna. Vi upplever däremot inte att direktkontakt med invånarna alltid har fungerat, säger Sandra. Bland annat var uppslutningen från invånarna mycket låg när kommunen arrangerade informationsmöten. Däremot fungerade direktkontakten väldigt bra när man knackade dörr när Mulljakten/källsorteringen infördes i tätorterna i slutet av nittiotalet. I nuläget har många kommuninvånare uppfattningen att alla sopor blandas. Därför har kommunen ett behov av att vara tydligare i sin information, säger Sandra. Ett konkret exempel är att ha en bild på en tvåfackssopbil i informationsmaterialet. Många invånare tror också att matavfallet fortfarande går till kompost och känner inte till att det rötas till biogas och biogödsel i Västerås. Att berömma och uppmuntra har stor betydelse för att folk ska fortsätta att sortera, menar Sandra. Det är bra att visa hur mycket som har samlats in lokalt i kommunen och till exempel jämföra det med hur långt man kan köra en bil på motsvarande biogas. Avfallstaxa Liksom för de övriga ägarkommunerna inom Vafab Miljö gäller att lägsta taxan erhålls för hemkompostering. Nästa avgiftsnivå är hämtning av matavfall och dyrast är att lägga allt i samma påse. Råd och tips Sandra Lindbloms råd till den kommun som vill samla in matavfall är: Var tydlig i informationen kring hur insamlingen fungerar så att felaktiga uppfattningar inte uppkommer. Beröm och uppmuntra ständigt sorteringen av avfallet. Ge exempel på vad det insamlade matavfallet bidragit till. Om man ska producera biogas är det viktigt att ha ett samarbete med energibolag och lantbrukare så Att inte ordna egna informationsmöten utan istället besöka tillställningar som redan lockat folk.

7 I sollentuna är varje påse viktig Insamling av matavfall startade 994 i Sollentuna kommun i samband med att en ny avfallsplan togs fram. utveckla ett nätverk för att nå hushållen i fastigheter med gemensam hämtning. Sedan år 200 går insamlat matavfall till biogasproduktion vid Uppsala Vattens rötningsanläggning i Uppsala. Information om utsortering av matavfall Kommunikationsarbetets inriktning Eftersom det är fastighetsägaren som abonnerar på sophämtning, så har det varit naturligt för det kommunala infrastrukturbolaget Sollentuna Energi att kommunicera med fastighetsägarna i första hand. Information till småhusägare har främst spridits via Viktigt att veta - tjänster, taxor och lite till (en handbok som distribueras till samtliga hushåll och verksamheter i början av ett nytt år) samt genom Sollentuna Energis kundtidning Kontakt som ges ut ca 3-4 ggr/år samt Internet. Även material för mer lokal användning har tagits fram, som t.ex. sorteringsanvisningar till soprum och dekaler till bruna kärl. När det gäller mer formella ärenden, som exempelvis införandet av ny taxa, så följer information t.ex. med fakturan till husägaren, men förändringen annonseras även i lokaltidningen bland annat. Framtagning av

8 I sollentuna är varje påse viktig styrdokument som avfallsplan och renhållningstaxa sker i samråd med berörda aktörer, bland annat villa- och företagarföreningarna i kommunen, Brf/Samfälligheter men även det kommunala fastighetsbolaget Sollentunahem samt föreningslivet. Hushåll i flerbostadshus Kristina Sjöblom, avfallschef på Sollentuna Energi menar att man måste variera sitt sätt att kommunicera för till sina hyresgäster på en rad olika sätt, via hemsidor, medlemstidningar eller genom personlig kontakt. När det gäller bostadsrättsföreningar är en svårighet att deras styrelser ständigt ändrar sammansättning. Det gör det svårt att få en kontinuitet i kommunikationen, säger Kristina. För att försöka avhjälpa problemet har Sollentuna Energi utvecklat ett digitalt nyhetsbrev som riktar sig till nya styrelsemedlemmar. Genom nyhetsbrevet kan man upprätthålla kontakten med föreningarna, informera om renhållning och bjuda in till informationsmöten. Undanröja sorteringshinder I Sollentuna lägger man ner mycket omsorg på att göra insamlingen av matavfall enkel och undanröja så många hinder som möjligt. Till exempel ska det vara lätt att få tillgång till påsar och tillbehör. Därför har man byggt upp självplocksstationer med påsar i samtliga bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning. Småhus med egna abonnemang får utdelning av påsar vid grinden och möjlighet i kommunhuset och hos kundtjänst på Sollentuna Energi. Avfallstaxa Hushåll som sorterar ut sitt matavfall från de vanliga soporna erhåller en lägre grundavgift än om man väljer att inte sortera ut sitt matavfall. För att erhålla den lägre grundavgiften kan man antingen välja att kompostera hemma (detta ska då först anmälas och beviljas av miljökontoret) eller att lägga matavfallet i ett brunt kärl som hämtas med en 2-facksbil i samband med insamling av brännbart avfall. Råd och tips Kristina Sjöblom har tre tips för att lyckas med matavfallsinsamling: Tryckt information och hemsidor är bra, men man ska inte räkna med att mängden matavfall snabbt ökar genom stora satsningar på tryckt information och marknadsföring enbart. I Sollentuna har det varit viktigt med personlig kontakt med dem som ska sortera sitt matavfall samt att påsar och påshållare är tillgängliga nära där man bor. Med en blandning av olika sätt att kommunicera, som fungerar utifrån de lokala förutsättningar som råder, kan man med små medel och begränsade resurser nå goda resultat. Det är viktigt att ge återkoppling till dem som sorterar, liksom att tydliggöra att alla kan bidra med något. Varje påse är viktig! Det är viktigt att göra insamlingen enkel, att undanröja praktiska hinder för att sortera sitt matavfall.

9 Uppsala Nu blir matavfallet biogas Insamling av matavfall började i Uppsala på 990-talet. Vid den tiden gick det insamlade matavfallet till kompostering. Sedan dess har hushållen haft möjlighet att ha två kärl, ett för brännbart avfall och ett för komposterbart avfall. Sorteringsguider och information har funnits tillgängliga under hela perioden. Ett skifte från kompostering till biogasproduktion har skett successivt sedan Målet är att allt insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion vid det kommunala VA- och avfallsbolaget Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård. Information från kampanjen Tack för maten Nu blir matavfallet biogas Våren 200 började en ny kampanj för att förmedla att nu blir matavfallet biogas. Detta innebar att allt existerande informationsmaterial behövde ändras så att informationen stämde. Informationsmaterialet i kampanjen kostade cirka kr. folder som förklarar varför det är viktigt att sortera rätt och varför biogasanläggningen inte klarar av vissa typer av avfall. Mycket information har även förmedlats via kommunens och Uppsala Vattens hemsidor. En del information har gått ut till hushållen tillsammans med Uppsalatidningen och Uppsala Nya Tidning.

10 Uppsala Nu blir matavfallet biogas Kampanjstrategi Kampanjen 200, om att matavfallet numera blir biogas, delades upp i två delar där man informerade intensivt under två veckors tid och sedan avvaktade något innan ytterligare information gick ut. Metoden fungerade mycket bra, säger Teresa Frykman som är marknadschef på Uppsala Vatten AB. Det är alltid nödvändigt med upprepning av informationen för att bibehålla ett gott resultat. Kampanjen upprepades under våren 20, men Teresa skulle också gärna ha sett att den hade genomförts ytterligare en gång under hösten 200. Hon menar också att det hade varit en fördel om skyltarna till miljörummen hade varit klara i samband med kampanjen. Avfallstaxa sortera ut matavfallet i egen godkänd kompostbehållare eller att sortera ut matavfallet i ett separat kärl med hämtning. Om man väljer att få sitt matavfall hämtat tillkommer en extra avgift för hämtningen. Grundavgiften är densamma i båda fallen. Råd och tips Det är viktigt med en mix av olika sätt att förmedla information för att den ska nå ut till alla. Tilltalande och rolig reklam är viktigt för att få folk med sig. Informationsrika och förklarande broschyrer har varit bra. Det har ökat förståelsen hos dem som sorterar avfallet. Om kommuninvånarna förstår varför de ska göra på ett visst sätt blir sorteringskvaliteten bättre. Det är viktigt att ge feedback till dem som sorterar sitt matavfall och berömma dem som varit duktiga. Uppsala Vatten har bland annat gett ut Tack för maten, en broschyr för att tacka för välsorterat matavfall. Positiv feedback kan man aldrig ge för mycket av. Man vinner på noggrant förarbete innan man gör en informationssatsning. Ett tydligt mål, bra projektbeskrivning och en bra projektgrupp är viktigt för att undvika problem.

11 SÖRAB och Solna stad SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Insamlingen av matavfall från storkök, restauranger och butiker började som en gemensam satsning mellan SÖRAB och de 0 ägarkommunerna. Projektet kallas Gröna linjen. Det insamlade matavfallet skickas till Uppsala för rötning i Uppsala Vattens biogasanläggning. Vilket år matavfallet började gå till biogasproduktion varierar från kommun till kommun. I Solnas fall skedde det I Solna stad har det varit enklare att genomföra insamling av matavfall från verksamheter än från hushåll. tiden är lång innan beslut om medverkan fattas, dels har brist på utrymme för extra sopkärl utgjort ett problem i många fastigheter. Verksamheter har ofta en ensam ägare som kan fatta beslut om medverkan och arbetet påbörjas därför fortare. Inbjudan till seminariet vinn utan svinn Gröna linjen insamlingen av matavfall. Konceptet är att verksamhetsutövare som medverkar i SÖRAB:s Gröna linje kan marknadsföra sig som miljömedvetna. Verksamhetsutövaren tilldelas titeln BIOGAStronom och får ta del av ett diplom, informationsblad och dekaler som kan klistras på fönstren. Inför satsningen hösten 200 gjordes ett nytt informationshäfte kring vad som händer med matavfallet efter insamling och varför det är viktigt att samla in det. Kommunerna inom SÖRAB har alla tagit del av samma informationsmaterial och själva kunnat välja tillvägagångssätt för att sprida informationen till verksamheterna.

12 SÖRAB och Solna stad Livsmedelsinspektörer informerar I Solna stad sker ett samarbete med livsmedelsinspektörerna som lämnar ut information till de verksamheter de besöker. En broschyr överlämnas till verksamhetsutövaren tillsammans med kontaktuppgifter till stadens avfallshandläggare. Livsmedelsinspektörerna följer den av SÖRAB framtagna checklistan för livsmedelsanläggningars avfallstillsyn. Via checklistan samlas anteckningar om vilka livsmedelsanläggningar som är intresserade av att bli kontaktade för ytterligare information kring avfallshantering och deltagande i Gröna linjen. Meningen med arbetssättet är att på ett kostnadseffektivt sätt komma i direktkontakt med livsmedelsföretagarna i samband med ett vanligt tillsynsbesök. Eftersom fokus för besöket gäller livsmedelshanteringen och ibland tar väldigt lång tid har livsmedelsinspektörerna inte alltid lyckats förmedla syftet med Gröna Linjen till verksamhetsutövarna. Sedan mars 20 har de en projektanställd som hjälper till att tydligare informera om just Gröna Linjen och tar tag i de verksamheter som uppgett att de vill bli kontaktade, samt att han besöker även andra verksamheter enbart med syftet att informera om Gröna Linjen, berättar Tina Molin, Miljöinspektör i Solna stad. Satsning mot fler verksamheter verksamheter att gå med i Gröna linjen. Det ska hållas ett seminarium om insamling av matavfall och vikten av att minska svinnet. Det vänder sig till alla Solnas livsmedelsverksamheter, från förskolor till personalmatsalar. Att nå ut till stora livsmedelsföretag har fungerat mycket bra, de hör ofta av sig på eget initiativ och är mycket intresserade av att gå med i insamlingen, berättar Tina Molin. Svårare har det varit att nå ut till de mindre verksamheterna, exempelvis små matställen. Med sina begränsade avfallsmängder upplever de inte att de kan göra en viktig insats. Där har vi en pedagogisk uppgift att lösa! Avfallstaxa Avfallstaxan inom SÖRAB:s område skiljer sig något från kommun till kommun. I Solna är målsättningen att det ska vara billigare att sortera sitt matavfall än att inte göra det. I vissa fall då verksamheterna är små och avfallsmängden är liten kan det dessvärre bli dyrare. Råd och Tips Tina Molins främsta råd till andra kommuner och avfallsbolag är: Det är viktigt att inte dröja för länge med att ge återkoppling till de verksamhetsutövare som har visat intresse för att delta i matavfallsinsamling, alternativt att vara tydlig med hur länge det kan komma att dröja innan de blir kontaktade för vidare information. Skapa en väl genomtänkt avfallstaxa innan projektet drar igång! En smart taxa innebär att verksamheterna, även de minsta, kan tjäna pengar på att börja sortera sitt matavfall.

13 VISSTE DU ATT... Av det utsorterade matavfallet från ett hushåll med fyra personer kan man producera gas som räcker för att köra bil 7,2 km per vecka. Matavfallet från personer räcker för att driva en buss eller fem sopbilar under ett helt år. Det matavfall du slänger varje år kan driva en personbil ca 25 mil. Hur många sträckor t/r till jobbet motsvarar det? En personbil kan köra 2,5 km på en soppåse rötat matavfall. Om allt matavfall i Sverige sorteras ut och går till biogasproduktion så kan 48 miljoner liter bensin ersättas. Detta motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på hela ton/år, vilket motsvarar utsläppen från resor runt jorden med en vanlig bensindriven personbil. 54 av Sveriges totalt 290 kommuner sorterar helt eller delvis ut matavfall. Nästan hälften av alla Sveriges kommuner har alltså inget insamlingssystem för matavfall alls. Varje svensk ger upphov till nästan 00 kg matavfall per år. Vad är biogas (och de andra gaserna)? Biogas uppstår genom en naturlig process där bakterier i en syrefri miljö bildar metangas när de bryter ned biologiskt material, t.ex. gödsel, matavfall eller avloppsslam. Biogas är koldioxidneutralt och bidrar inte till den globala uppvärmningen. Biogasen kan användas till produktion av el och värme, men används alltmer som fordonsbränsle. Naturgas miljoner år sedan. Naturgas bidrar vid förbränning till den globala uppvärmningen, även om en bil som drivs med naturgas har ca 25 procent lägre koldioxidutsläpp per mil än en bensinbil. Fordonsgas är samlingsnamnet för gas som används som fordonsbränsle. Fordonsgas består till mer än 97 procent av metan och kan komma från uppgraderad (förädlad) biogas, från naturgas eller en blandning av de båda. Fordonsgas mäts vanligen i Normalkubikmeter, Nm3. 3 Energiinnehållet i en Nm3 3 fordonsgas motsvarar ungefär en liter diesel. Rapporten är framtagen av Emelie Torgnyson inom projektet InfraBiogas Öst För mer information, besök eller

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Biogasdagen Sundsvall 28 aug 2012 Katarina Starberg, WSP katarina.starberg@wspgroup.se Bakgrund Biogas Mellannorrland Samverkansprojekt

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala Matavfallsutredningen Bilaga 1 Inledning Vid nämndsammanträdet 2010-10-20 gav tekniska nämnden uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna för insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion.

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi lever på en planet med ändliga resurser. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL Start 3 november Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL 1 Säg hej till den gröna påsen! Äntligen har det blivit dags för alla boende i KSRR:s medlemskommuner att sortera ut sitt matavfall. Ett viktigt steg

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För restauranger och storkök Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och ny näring Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal,

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB MAJ 2012 nummer 1 Välkommen till NSR Ett regionalt miljöföretag i världsklass Mål & vision om den nya avfallsplanen Ny hemsida Så hittar du rätt Samhällsinformation från NSR AB NSR Återvinningscentral

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Anvisningar för utsortering av matavfall

Anvisningar för utsortering av matavfall Anvisningar för utsortering av matavfall Bakgrund Enligt gällande avfallsplan ska de resurser som finns i avfallet tas tillvara och utnyttjas bättre. Mot bakgrund av denna plan har beslutats att införa

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen. www.stockholm.se/gronapasen

Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen. www.stockholm.se/gronapasen Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen www.stockholm.se/gronapasen Hej igen! Under en nio månaders testperiod kommer du att kunna slänga dina matrester i Gröna påsen som du sen slänger i samma

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer