Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati."

Transkript

1 Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

2 Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning Öppen kommun det yttre livet Integrerad förvaltning det inre livet Tänk helhet, men ta ett steg i taget Våra lösningar för en 24-timmarskommun Lösningar à la carte Varför WM-data? Vår roll Så får vi kontakt. 32

3 24-timmarskommunen handlar inte om IT, utan om verksamhet. Och ytterst om dig och mig. Det handlar både om det inre och det yttre livet. Om hur man organiserar sig för att optimera den nytta invånare och andra intressenter har rätt att förvänta sig. Det handlar om yttre effektivitet hur man skapar ökad tillgänglighet för medborgarna och därmed bättre service. Men minst lika mycket om inre effektivitet hur man genom effektivare strukturer och processer samtidigt får lägre kostnader.

4 Förr var vi många som

5 delade på försörjningsbördan

6 Snart skall allt färre

7 försörja allt fler

8 När förutsättningarna ändras dramatiskt. Sveriges kommuner har ett förändringsbehov som kanske till och med är större än näringslivets. Det handlar om att skapa mer för fler, och mer med mindre.

9 Mer för fler, och mer med mindre. Under den senaste femtonårsperioden har förutsättningarna för näringslivet ändrats dramatiskt. Successiv avreglering, teknikgenombrott, snabb globalisering och drastiskt skärpta kravbilder från olika intressenter kunder och ägare inte minst har tvingat näringslivet att förändra sina verksamheter och processer i grunden. I mångt och mycket har det handlat om att åstadkomma mervärden med minskande resurser skapa mer för fler, och mer med mindre. Den offentliga sektorn står inför liknande och minst lika stora förändringar. Förändringstrycket drivs av liknande externa faktorer. Också här handlar det om att skapa mer för fler och mer med mindre resurser. Den demografiska utvecklingen är den främsta drivkraften. Successivt ska allt färre i arbetslivet sörja för allt fler utanför, i första hand äldre. De stora skattekraftiga efterkrigsgenerationerna börjar nu fasas ut i pension och ska ersättas med betydligt färre 70- och 80-talister. De man lyckas rekrytera av dessa har helt nya krav på effektiva processer och arbetsverktyg. Yrkesrollerna blir också mer glidande och uppgifts- och projektbaserade. Vi stannar inte heller på samma arbetsplats hela livet och det blir allt vanligare med tillfälliga flexibla anställningsformer. Detta kräver effektiv kunskapsöverföring och stöd för det. Snabb teknisk utveckling med ökad tillgänglighet, snabbhet och mobilitet ökar trycket, i synnerhet som Sverige ligger bland de främsta i världen vad gäller användning av Internet. Fler och fler medborgare har tillgång till ny teknik och ställer krav därefter. Det innefattar krav på kortare behandlingstider, mer tillgänglig information och snabb återkoppling i egna ärenden. Regioner och kommuner kommer att behöva konkurrera om medborgarna och deras skattekraft på ett helt annat sätt än hittills. Det skapar tryck på kommunerna att profilera sig och skapa nöjda invånare som man får behålla och som kan hjälpa till att attrahera nya. På motsvarande sätt ökar behovet av att aktivt vårda sina relationer med företag och andra arbetsgivare, som kan vara med och bygga attraktions- och skattekraft i kommunen. Hit hör initiativen kring e-government på ministernivå inom EU. Liksom den svenska regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten, som inte bara ska ge medborgarna ökad service och enkelhet i myndighetskontakterna utan också möjliggöra rationalisering i den bakomliggande administrationen. Även om Statskontorets program för 24-timmarsmyndigheten och dess utveckling i fyra trappsteg främst avser statliga myndigheter, så har den i mångt och mycket blivit normerande också för landsting och kommuner i ansträngningarna att möta den nya komplexa kravbilden. För att kommunerna ska kunna utföra sina uppgifter med samma eller ökad servicenivå, men med betydligt mindre resurser, har Statskontoret rekommenderat ett utbyggt ITstöd. Frågan är hur man skapar detta IT-stöd. IT är en strategisk verktygslåda, men allt beror på hur lådan byggs upp och hur verktygen används. e-demokrati Förtroendevalda Källa: Svenska Kommunförbundet Medborgare/Näringsliv e-förvaltning e-service Tjänstemän Den svenska regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten innebär att medborgare, tjänstemän och politiker i högre grad möts och interagerar digitalt. Syftet är att skapa effektiv e-service och e-förvaltning, och i slutänden en fördjupad e-demokrati. Olika initiativ inom det politiska och offentliga livet kommer att spegla denna utveckling, men också i sig addera förändringstryck och nya formella krav. Verksamheten måste anpassas till ständigt nya lagar och direktiv. 7

10 Öppen kommun med integrerad förvaltning. IT är ett av de viktigaste verktygen för att få den svåra ekvationen att gå ihop. Men lösningarna måste byggas rätt. Och användas rätt. Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en effektiv 24-timmarskommun.

11 Vårt koncept för 24-timmarskommunen. Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en effektiv 24-timmarskommun. Det är både ett synsätt och en plattform. Vår grundinställning är att 24-timmarskommunen inte handlar om IT utan om verksamhet. Det handlar både om det inre och det yttre livet hur man organiserar verksamheten för att effektivt producera den nytta medborgare och andra intressenter har rätt att kräva. Det handlar om yttre effektivitet ökad tillgänglighet, effektivare handläggning och därmed bättre service. Men också om inre effektivitet effektivare processer utifrån en helhetssyn om vad som ska åstadkommas och därmed lägre driftskostnader. Tyvärr handlar det också om pengar, och vad man får för dem både som medborgare och ansvarig på kommunen. Det är redan mycket svårt att få balans i den kommunala ekonomin, och det kommer successivt att bli värre. Det är länge sedan ålderspyramiden var en pyramid med en stabil bas. Allt fler äldre ska försörjas av allt färre i arbete. För kommunen innebär det krympande skatteunderlag och ökade åtaganden framför allt för äldreomsorgen. IT är ett av de viktigaste verktygen för att få den svåra ekvationen att gå ihop. Men lösningarna måste byggas rätt, och användas rätt. Ett bättre IT-stöd kan bidra dramatiskt till både ökad yttre och inre effektivitet. I det ideala fallet kan det som medborgare och näringsliv upplever som ökad tillgänglighet, snabb ärendehantering samt insyn och inflytande inifrån myndigheten upplevas som avlastning av rutinarbete och onödig administration, samt en bättre kontroll över strategiska frågor och kostnader. WM-data erbjuder ett samlat IT-stöd för e-förvaltning, e-service och e-demokrati. En effektiv e-förvaltning är förutsättningen för de båda andra och bygger på samma grundlösningar som affärsintegration i näringslivet. Kommunerna står nu inför att ompröva sina kärnprocesser på samma sätt som näringslivet började göra för ett antal år sedan i jakt på kostnader och mervärden. Vårt koncept för 24-timmarskommunen bygger på det vi kallar för förvaltningsintegration. Det handlar om att flytta från ett internt processfokus till ett fokus på verksamhetens nytta och helhet. Men det räcker inte att förse de interna systemen med ett webbgränssnitt. Man måste skapa en ny logik i själva plattformen för att kunna arbeta effektivt utifrån ett helhetsperspektiv. WM-data har bred och djup erfarenhet av att ta fram integrerade verksamhetsplattformar för stora och små kunder i näringslivet. Vi arbetar också redan med förvaltningsintegration tillsammans med flera statliga myndigheter, landsting och kommuner. Vi vet att resurserna oftast är begränsade och att även om man tydligt ser nyttan framöver, så saknas investeringsmedlen. Därför arbetar vi utifrån en modell som innebär att man kan ta små steg på resan till en effektivt integrerad förvaltning. Vi arbetar också med öppna lösningar som gör att merparten av redan gjorda IT-investeringar kan återanvändas. Därigenom riskerar man heller inte att bygga fast sig i en teknik eller lösning utan har flexibilitet i den fortsatta resan. En dominerande del av ärendehanteringen inom den offentliga sektorn kan automatiseras. Det gäller inte minst kommunerna. För att kunna bibehålla och helst bygga ut den service som kräver personligt bemötande måste annat bygga på självservice. Vi tror att självservice också skapar förutsättningar för en fördjupad demokrati i takt med att allt fler medborgare väljer att själva interagera med myndigheterna i olika frågor. E-service är därför ett viktigt steg på vägen mot e-demokrati. 9

12 Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en 24-timmarskommun med yttre och inre effektivitet. Det är både ett synsätt och en verksamhetsplattform, och det innehåller ett samlat IT-stöd för e-förvaltning, e-service och e-demokrati. Med vår verksamhetsportal skapas en gemensam spelplan, där medborgare, tjänstemän och förtroendevalda kan mötas. I en fullt integrerad förvaltning finns stor överlappning mellan aktörernas handlingssfärer, även om de fortfarande har olika roller. Konceptet bygger på att kommunens handläggare får verktyg till sitt förfogande som möjliggör mer tid och bättre underlag för viktiga frågor, medan kringadministration och rutinärenden automatiseras i självserviceupplägg. Vi tror att självservice också skapar förutsättningar för en fördjupad demokrati i takt med att allt fler medborgare väljer att själva interagera med myndigheterna i olika frågor. E-service är därför ett viktigt steg på vägen mot e-demokrati. Men allt bygger på en effektiv e-förvaltning. 10

13 En allt större digital plattform att mötas och interagera på. Medborgare/Näringsliv Aktörernas handlingssfärer är åtskilda, och någon gemensam spelplan finns inte. Förtroendevalda Tjänstemän Medborgare/Näringsliv En gemensam spelplan etableras. Förtroendevalda Tjänstemän Medborgare/Näringsliv I en Öppen Kommun är transparensen hög, och möjligheterna att agera och interagera stora. Förtroendevalda Tjänstemän 11

14 Öppen Kommun det yttre livet. För att skapa en effektiv 24-timmarskommun krävs att kommunen gentemot invånare och andra intressenter framstår som och verkligen är en fungerande helhet. Detta ställer höga krav på intern samordning. 8-timmarsmyndigheten 1. Medborgare postar ansökan. 2. Tjänsteman tar emot och registrerar ärende. 3. Skickar bekräftelse. 4. Data begärs in från andra system/myndigheter. 5. Matchning mot register sker. 6. Kompletterande uppgifter från andra förvaltningar och myndigheter. Andra myndigheter 7. Begäran om komplettering skickas till medborgare. 8. Medborgare skickar in kompletterande uppgifter. 9. Registering av kompletterande uppgifter. 10. Ny sammanställning görs. 11. Politiker får beslutsunderlag. 12. Politiker tar beslut. 13. Beslut skickas till tjänsteman. 14. Tjänsteman underrättar de som ska verkställa beslutet. 15. Skickar beslut till sökande. Ansökan Registrering Granskning Komplettering Beslut Verkställande 1. Medborgare loggar in och anmäler sin ansökan. 2. Ärendet registreras automatiskt. 3. Automatisk bekräftelse. 24-timmarsmyndigheten principiell beskrivning av en enkel process 4. Automatisk komplettering av data från olika förvaltningar och myndigheter. 5. Ev. automatisk matchning mot andra förvaltningar och myndigheter. 6. Ev. begäran om komplettering till medborgare, som skriver in uppgifter. Registrering av uppgifter sker, samt ny sammanställning görs. 7. Beslut sker automatiskt, alt. föreläggs politiker med rekommendation. 8. Automatiskt besked till sökande. 9. De som ska verkställa beslutet underrättas automatiskt. En integrerad förvaltning stöder de tre huvudaktörerna i sina roller i processen medborgare, tjänstemän och förtroendevalda. Exempelvis kan då ett bygglovsärende hanteras snabbt och effektivt av de olika berörda förvaltningarna, samtidigt som medborgarens insyn och möjlighet att följa ärendet ökar.

15 Det handlar om att stärka utifrån-och-in -perspektivet. Kommunen måste leverera värde och nytta för sina kunder och sina ägare medborgarna. Det finns därutöver en rad externa och interna intressenter och relationer som måste vårdas. Kravbilden är bred och komplex, ibland dessutom motsägelsefull. Kommunens invånare är den grundläggande intressentgruppen. De kräver i ökad grad insyn och inflytande, inte minst över hur deras skattepengar förvaltas och används. De vill också säkerställa att de får valuta för sina pengar. Kommuninvånarna har behov av effektiva kontaktytor för information, dialog och transaktioner. En grundläggande tanke med 24-timmarsmyndigheten är att skapa en ökad grad av självbetjäning. Det innebär inte att sänka servicenivån, utan nästan alltid tvärtom. Inte minst erfarenheterna från bank på Internet har visat att kunderna upplever att självservice i rutinärenden är bättre service än motsvarande manuell. Inom kommunens tunga ansvarsområden kan en stor del av ärendehanteringen automatiseras. Självservicekommunen kommer aldrig att bli verklighet fullt ut. Men för att kommunen ska kunna bibehålla och helst bygga ut den service som kräver hög kompetens och personligt bemötande, måste annat automatiseras. Detta är också enda sättet att på en rad områden verkligen skapa en kommun som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, året om. Andra myndigheter är ytterligare en viktig intressentgrupp. Många av kommunens processer interagerar med andra myndigheter, till exempel landsting, statliga myndigheter och andra kommuner, och kraven ökar på integrationslösningar. Ekonomiska realiteter kommer att medverka till att flera mindre kommuner går ihop om gemensamma grundlösningar. Vi ser redan ett ökat regionalt samarbete, där de större kommunerna tillsammans med geografiskt närliggande kommuner samlas kring olika upplägg. Från landstingen märks också en ökad önskan till samarbete med kommunerna i regionen. Leverantörer och entreprenörer är en annan intressentgrupp. Den rena leverantörsdelen kan effektiviseras i e-handelslösningar och interaktionen med entreprenörer kan förenklas på samma sätt som den med andra myndigheter. Utöver att de egna medarbetarna är en del av kommunens produktionsapparat är de också en mycket viktig intressentgrupp. I denna roll har de behov av korrekt information och funktioner för självservice inom den interna administrationen. Idén med 24-timmarskommunen skulle enkelt kunna beskrivas som: rätt information, i rätt tid, till rätt person i syfte att förbättra effektiviteten och öka servicenivån i kommunen. Det är också utgångspunkten för WM-datas koncept, erbjudande och konkreta lösningar. Kommuninvånarna måste också hanteras ur en annan central aspekt som ägare. Detta innefattar medborgarnas krav på insyn i den verksamhet man äger samt e-demokratilösningar, det vill säga olika sätt att utöva sina medborgerliga rättigheter. 40-talister som successivt fasas ut i pension kommer att vara starka pådrivare här. De har god datavana och kommer att ha mycket tid för att engagera sig i en rad frågor. De kommer att kräva tillgänglighet, insyn och service, vilket kommer att driva på utvecklingen mot e-demokrati. För kommunen gäller det att ha beredskap för att hantera en ökad e-demokrati. I en kommun började man lägga ut stadsbyggnadsplaner på nätet, men upphörde efter att ha fått så många reaktioner att man inte hann svara på medborgarnas frågor. I slutänden handlar e-demokrati om makt, och det inslag av direktdemokrati som ligger i e-demokrati kan förändra den traditionella politiska processen. 13

16 Integrerad förvaltning det inre livet. Förvaltningsintegration handlar om att bygga en logik i plattformen som möjliggör att arbeta effektivt och koordinerat utifrån ett målstyrt helhetsperspektiv.

17 Fokus och resurser till kärnprocesserna. Om man hade rätt system skulle en stor del av all ärendehantering i kommunerna kunna vara helt automatiserad, med ett stort inslag av självbetjäning, redan nu. Det skulle frigöra stora resurser för kommunerna att fokusera på sina huvudåtaganden och sina kärnverksamheter. Att göra verksamhetssystemen tillgängliga via webben och utnyttja de flöden och processer som redan finns där är en självklar utgångspunkt. Men de stora vinsterna uppstår när man skapar en samordning i systemen och återanvänder rationaliseringslösningar för kommunens olika processer. Kommunernas verksamhet är diversifierad och oftast decentraliserad. Många kommuner har organiserat varje område för sig, utan interaktion så kallade stuprör både när det gäller verksamheten och dess verksamhetsstöd. För medborgarna är det viktigt att 24-timmarskommunen fungerar som en naturlig helhet, och att man inte måste starta om i dialogen i tid och otid. Detta ställer höga krav på intern samordning. Utmaningen ligger i att skapa en sådan samordning utan att ge avkall på en väl fungerande decentralisering. Att bygga vidare på stuprörsfilosofin gagnar vare sig den yttre eller den inre effektiviteten. När det gäller IT-stöd är kostnaden för stuprörstänket exponentiellt tilltagande. Man måste bygga på en rad olika lösningar var för sig och dessutom försöka bygga broar mellan lösningarna på olika nivåer. På sikt är detta en mycket dyrbar strategi, som dessutom ger begränsad prestanda. Många kommer att behöva backa och göra en dyrbar omstart. koppla ett webbgränssnitt till underliggande system missar man möjligheterna till ett rollbaserat processtöd. I värsta fall riskerar man att istället för ökad effektivitet, insyn, interaktion och inflytande, skapa friktion och ökad intern administration. WM-datas plattform för verksamhetsintegration det vi kallar Öppen, Integrerad Förvaltning innehåller en modell för ett logiskt sammanhang för IT-stödet, ett allmänt angreppssätt samt koncept och lösningar för interaktion och integration. För kommuner innehåller plattformen också lösningar för portal och tjänster som till exempel publicering. Plattformen bygger på att standardprodukter ska användas så långt som möjligt. De flesta kommuner har redan ett antal system i drift. Utmaningen i de flesta fall är därför att skapa en plattform där den heterogena IT-miljön kan fås att samverka i en helhet. WM-datas koncept möjliggör just detta. Information, produktion och administration i verksamheten och IT-miljön måste bli delar av samma helhet, som går att rationalisera och utveckla successivt. Detta är grunden i det vi kallar affärsintegration när vi arbetar med näringslivet och förvaltningsintegration när vi arbetar med offentliga aktörer. Vi har nu en mycket stor erfarenhetsbank med kunskap om misstag man ska undvika och genvägar man kan ta. Alternativet till stuprörsfilosofin med täta skott mellan verksamheter och processer är kommunicerande kärl i en gemensam verksamhetsplattform. Förvaltningsintegration handlar om att bygga en logik i plattformen, som möjliggör att arbeta effektivt och koordinerat utifrån ett målstyrt helhetsperspektiv. Då kan handläggare lätt få tillgång till all den information som rör hans/hennes behov. En samlad bild av situationen möjliggör högre kvalitet i handläggningen, och det administrativa kringarbetet minskar. Genom att skapa gemensamma processer slipper man dubbelarbete i flera olika system. På så sätt frigörs resurser för kommunens huvudsakliga uppgifter och enskilda medarbetare kan betjäna invånare och andra intressenter effektivare i sina olika roller. I allt högre grad kommer handläggarens roll i processen att bli viktigare än hans/hennes roll i organisationen. Allt fler kommer att agera i olika roller. Om man nöjer sig med att 15

18 Högre kvalitet i handläggningen. Och mindre administrativt kringarbete. Grundläggande principer för integrerad förvaltning Centraliserad information och decentraliserat handhavande Styrinformation på ett ställe Information skapas direkt vid källan utan mellanhänder Samma information används många gånger Individualisering Rätt information och rätt aktivitet till rätt person Individens roll i processen istället för i organisationen Rätt information från rätt person Totalintegration Information och transaktion integreras Angränsande verksamheter byggs ihop Hela verksamhetsprocesser stöds Synkront Information kan direkt användas operativt Automatiska varsel om avvikelser i processerna (från helheten) 16

19 Det är vår erfarenhet att man kan hämta hem många års åsidosatta gemensamma IT-investeringar på ett år med vår integrationsplattform. 17

20 Tänk helhet, men ta ett steg i taget. WM-datas plattform tillåter att man utvecklar IT-stödet i små etapper. Eftersom plattformen är öppen och bygger på standardkomponenter kan flertalet av kommunens redan gjorda investeringar återanvändas i den integrerade lösningen. 18

21 Flexibla lösningar, som går att växa i. Att bygga en Öppen, Integrerad Förvaltning är ett stort projekt som tar flera år. Parallellt med kommunens arbete utvecklas lagstiftning, standarder för säkerhet, gränsöverskridande integration, informationsutbyte med mera, som påverkar kravbilden framöver. Med andra ord måltavlan rör sig. Det enda vi med säkerhet vet om framtiden är ju att den inte kommer att se ut exakt så som vi tror. Därför är det avgörande att bygga in flexibilitet både i plattformen och i de olika lösningarna. Det är inte detsamma som att inte ha ett mål. Tvärtom måste kommunen utgå från en strategisk målbild med en tänkt helhet för verksamheten och vad den ska leverera när allt är klart. Många har tyvärr börjat bygga sina lösningar utan en sådan helhetsmålbild och därför kan man förutse en hel del onödigt och kostsamt arbete med hopjämkningar och omstarter. I det ideala fallet inleds arbetet med en analys, som väger samman generella krav och utvecklingsmönster med de specifika förutsättningar som råder i kommunen. Tidshorisonten bör vara minst fem år, gärna med hållbarhet mycket längre än så. För en lite större kommun är det oftast bäst att från början bygga en plattform som är helt flexibel och tar höjd för alla möjliga förändringar. Risken är att man annars drar på sig nya kostnader varje gång man stöter på externa hinder, som kräver att systemet förändras. De flesta kommuner har redan gjort ansenliga investeringar i olika IT-system. I ett femårsperspektiv är det oftast billigare att ta en lite större kostnad för en rejäl omstart, än många kostnader för successiva anpassningar. Därför bygger WM-datas koncept på att kunna återanvända så mycket som möjligt av redan gjorda investeringar. Eftersom plattformen är öppen och bygger på standardkomponenter kan flertalet av kommunens redan befinliga system återanvändas i den integrerade lösningen. Man kan också börja bygga den integrerade lösningen från olika förvaltningar, till exempel Omsorg. WM-datas plattform tillåter att man utvecklar IT-stödet i små etapper. Den levererade nyttan i varje steg måste vara mätbar och överstiga kostnaden. Det viktiga är att tänka i helheter, och sedan ta de successiva steg som omständigheterna tillåter. Varje steg måste också kunna ge möjlighet till framtida återvinning. Grundidén är att genom erfarenhetskapitalisering låta enskildas kunskap och erfarenheter från specifika projekt bilda en verksamhetsgemensam kunskap. All vidareutveckling kan då ta vid där den föregående avslutades, istället för att starta om från början. Uppnådda effektiviseringar ska också kunna återvinnas i nästa steg. Det gäller oavsett om det handlar om ett nytt ärendehanteringssystem, en självservicetjänst för bygglovsansökan eller om en ny extern webbplats. Eftersom WM-datas plattform bygger på standardprodukter ska kunden också alltid ha full frihet att byta ut oss som leverantör om vi inte skulle motsvara förväntningarna. Självfallet utgör det ett mycket starkt incitament för oss att skapa en nöjd kund. Öppen kommun byggs bäst på öppen plattform. Kostnad Traditionellt IT-stöd utan helhetssynsätt IT-stöd med ett helhetssynsätt Tid Lägre kostnader på sikt med integrerat IT-stöd Att ta fram ett flexibelt, integrerat IT-stöd utifrån en helhetssyn innebär en initial investering, som är större än om man arbetar traditionellt med separat IT-stöd för olika verksamheter och processer. Men mycket snart viker kurvan av och de löpande investeringarna, liksom driftskostnaderna, blir väsentligen mindre. 19

22 20 Våra lösningar för en 24-timmarskommun.

23 Redan med Verksamhetsportalen kommer man långt. WM-datas verksamhetsstödande IT-lösningar för kommunen spänner över ett stort fält från äldrevård och individomsorg till livsmedelsinköp till skolor, fastighetsadministration och förrådshantering. På samma sätt stöder vi det rent administrativa arbetet i form av tillstånd, ansökningar, handläggningar och beslut. Beslutsstöd, elektronisk handel och fakturahantering är exempel på områden där våra lösningar redan idag har någon form av integration inbyggd. Vårt koncept för Öppen, Integrerad Förvaltning bygger på idén att alla aktörer ska ha tillgång till rätt IT-stöd, och att det möjliggör effektivitet, koordination och flexibilitet både för externa och interna användare. Konceptet motsvaras av en plattform; ett logiskt sammanhang för IT-stödet och hur man bygger det. Det innefattar ett angreppsätt, väl utprovade ramverk för interaktion och integration samt en rad applikationer och produkter. Vår metod för resan Vår metod består av ett antal workshops med mellanliggande analyser och rekommendationer. Resultatet är visioner, mål och strategier för IT-stödet och vår roll är att guida kommunens beslutsfattare genom processen. Den första workshopen är strategisk. Syftet är att säkerställa att hela utvecklingen blir målstyrd. Workshopen utgår från gällande verksamhetsplaner och sätter konkreta mätbara mål för olika tjänsteområden, främst vad gäller vilken verksamhetsnytta man vill uppnå. Resultatet av den första workshopen redovisas i ett strategidokument, som utgör beslutsunderlag för nästa. I nästa steg konkretiseras strategivalen i möjliga lösningar och analys av konsekvenser. Här bryts tjänsteområdena ner i tjänster och de krav som finns på dessa analyseras. Behöver man ändra tjänsternas innehåll, respektive organisation och processer för att möta kraven? Vad innebär detta i form av investeringar respektive kostnadsbesparingar? Prioriteringar görs mellan olika tjänsteområden och tjänster. I denna fas tas även interaktionsprototyper fram. Ramverk för interaktion och integration Ramverkets uppgift är att koppla ihop funktionalitet, tjänster och produkter med ett administrerande gränssnitt, som möjliggör ett individ- och rollbaserat systemöverskridande processtöd med så kallad single sign on, dvs tillgång efter behörighet med alla tillhörande säkerhetslösningar. WM-datas Verksamhetsportal är marknadens enda färdiga koncept för detta. Det är ett produktionsstödande intra- och extranät, som är rollbaserat med möjlighet till individuella gränssnitt. Användbarhet och säkerhet hör till våra specialkompetenser och ligger på en mycket hög nivå. En fullt utbyggd 24-timmarsmyndighet enligt Statskontorets utvecklingstrappa innebär i de flesta fall omfattande och i vissa fall komplex integration mellan webbgränssnitt och underliggande verksamhetssystem inte bara de egna utan även andra myndigheters och i vissa fall underleverantörers. Ett bra ramverk för integration säkrar bassystemens funktioner och medger samtidigt hög flexibilitet och full interaktion i de olika verksamhetsprocesserna. WM-datas koncept för interaktion och integration bygger på etablerade standarder och så långt som möjligt på standardkomponenter, vilka varierar beroende på vilken IT-plattform kommunen har eller väljer. Ett enda gränssnitt för Region Skåne I Skåne ville man skapa förutsättningar för en bättre kommunikation mellan offentlig sektor och medborgare. Istället för olika tekniska lösningar och gränssnitt för kommunens skilda enheter hjälpte WM-data därför till att skapa Skåneportalen, som visar upp ett enda gränssnitt ut mot såväl medborgare som anställda. Informationen på portalen är målgruppsanpassad för respektive grupp, men som medborgare har man bara en enda ingång via webben. Via sitt lösenord kan man enkelt nå den information man söker. Det finns också en rad interaktiva tjänster på portalen som gör informationen lättare att ta till sig och som inbjuder till dialog. Visionerna mynnade ut i en portal som ska vara gemensam för Internet, intranät och extranät samt för alla målgrupper, som till exempel medborgare och företag, vårdtagare, medarbetare och samverkanspartner. Detta kräver att informationen inte hanteras i stuprör, utan i hängrännor på tvärs genom alla verksamheter", säger Susan Principe, projektledare på Region Skåne. 21

24 Verksamhetsportalen en komponentbaserad plattform. WM-datas Verksamhetsportal är en webbaserad plattform med prefabricerade koncept och lösningar som innehåller verktyg för informationshantering, stöd för single sign on och integration till bland annat ekonomi- och HR-system. Portalen förenklar och effektiviserar arbetet för användarna. Den ger rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle. Åtkomsten är personifierad och regleras av användarens roll vid inloggning. Funktionen fungerar även så att den kan tillämpas på en grupp användare, om verksamhetssystemet inte kräver individuell inloggning. Portalen innehåller även rum för funktion, samverkan, projekt, nätverk, med mera. Den möjliggör också integration med de olika verksamhetssystemen, vilket minskar det administrativa kringarbetet och ger användarna mer tid för kärnverksamheten. Portalen är skalbar och kan stegvis byggas på med ny funktionalitet utifrån kommunens behov. Portalen är öppen och tillåter integration med kommunens verksamhetssystem, oavsett om dessa levererats av WM-data eller någon annan. Lösningen har mycket hög användarvänlighet och är anpassad även för funktionshindrade, till exempel personer med nedsatt syn. WM-data har lösningar för en rad verksamhetsområden och processer inom kommunen, till exempel: Bygglov Skolval Ärendeinsyn Äldreomsorgsansökan Invånardatabas Fastighetsunderhåll Stödprocesser De delar av stödprocesserna som har någon form av direkt integration inbyggd är en del av erbjudandet. Beslutsstöd, HR, elektronisk handel och fakturahantering är exempel på sådana lösningar. Att medarbetarna använder självservicefunktioner för personaluppgifter och arbetsordrar som genereras automatiskt utifrån helpdesksystem är ytterligare exempel. Informationsförsörjningslösningar WM-datas erbjudande omfattar såväl lösningar för den interna kommunikationen och informationen som för den externa, till exempel lösningar för blanketthämtning, avgiftsberäkningar, intranät, informationswebbar och externwebbar. Verksamhetsportalen stöder både e-förvaltning, e-service samt e-demokrati. En effektiv e-förvaltning är utgångspunkten och förutsättningen för de båda andra. E-service i form av medborgarnas behov av effektiva kontaktytor för information, dialog och transaktioner adresserar vi främst genom dialoglösningar samt lösningar för transaktionshantering. E-demokrati såsom tillgängliggörande av beslutsunderlag, möjlighet till feedback och opinionsyttringar, information om beslut, samt i förlängningen voteringssystem adresserar vi med hjälp av dialogsystem (enkät/klagomålssystem/voteringssystem ) samt med hjälp av processorienterad information (diarie/ärendehanteringssystem). Applikationsområden Verksamhetsprocesser Alla lösningar som innehåller någon form av ärendehantering är en del av WM-datas erbjudande. Ärendehantering är inte enbart en intern handläggning utan involverar även intressenter utanför den egna organisationen, till exempel allmänheten, kunder, leverantörer och andra organisationer. Infratjänster I vårt erbjudande ingår tjänster för kontroll av digitala certifikat, autentisering, e-business, personalsystem, invånardatabaser. Dessa tjänster är tänkta att erbjudas som olika former av ASP-tjänster, till exempel SHS-tjänst, BTS-tjänst, e-hotell, webbhotell, lönetjänst och handelstjänst. Dialoglösningar Dialoglösningar är ett område som växer och där vi har erbjudanden för dialog mellan medborgare och organisation, till exempel lösningar för enkäter, opinionsbildning och votering över nätet. Vi kan erbjuda såväl stöd i utformning av enkäter som tjänster för insamling och analys av genomförda undersökningar. Partners WM-data har idag kompetens om och avtal med de ledande leverantörerna av portal-, integrations-, publicerings- och plattformslösningar samt affärsystem. 22

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

Bengt Svenson. Svenska Kommunförbundet /Landstingsförbundet. 08-452 74 30 bengt.svenson@svekom.se www.lf.svekom.se/it

Bengt Svenson. Svenska Kommunförbundet /Landstingsförbundet. 08-452 74 30 bengt.svenson@svekom.se www.lf.svekom.se/it Bengt Svenson Svenska Kommunförbundet /Landstingsförbundet 08-452 74 30 bengt.svenson@svekom.se www.lf.svekom.se/it Inför 24-timmarskommunen Strategi och samverkan Bengt Svenson KommITS 2002-10-02 Vår

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Vård, Omsorg, Skola och framtiden

Vård, Omsorg, Skola och framtiden TietoRapporten 2011: Vård, Omsorg, Skola och framtiden En sammanställning av hur tongivande beslutsfattare ser på framtida utmaningar och krav på sina IT-leverantörer. Vilka utmaningar står den kommunala

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Invånare. Verksamhet. Bevarande

Invånare. Verksamhet. Bevarande NYTTA Invånare Verksamhet IT Bevarande Invånare Det digitala kulturarvet kan bevaras och finnas åtkomligt under lång tid Förståelsen för vår samtid underlättas i framtiden när forskning i digitala källor

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

E-strategi för Strömstads kommun

E-strategi för Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN E-strategi för Strömstads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2007-06-20, 131 e-strategi för Strömstads Kommun 2007-2012 2007-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTEN

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Riktlinjer för Internportalen

Riktlinjer för Internportalen 2015-10-01 1 (7) Riktlinjer för Internportalen 1. Inledning och bakgrund En väl fungerande internkommunikation är en förutsättning för att skapa en effektiv verksamhet och för att nå kommunkoncernens mål

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Verksamt.se/kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Vad är verksamt.se? Ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Utgår från EUs tjänstedirektiv och

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2007-05-28 73 2007-05-29 2007/237-008 E-24 BROMÖLLA STRATEGI e-24 Bromölla strategi Innehåll 1 Introduktion

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Karlstads kommun e-plattform

Karlstads kommun e-plattform Karlstads kommun e-plattform Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Per-Erik Karlsson, projektledare Karlstad 2012-09-25 KARLSTADS KOMMUN E-tjänsteutveckling Innehåll Bakgrund Kriterier

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Ärende 6 FÖRSLAG TILL SLUTRAPPORT. Dnr: /2001 STADSLEDNINGSKONTORET

Informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Ärende 6 FÖRSLAG TILL SLUTRAPPORT. Dnr: /2001 STADSLEDNINGSKONTORET 0: IT-avdelningen STADSLEDNINGSKONTORET Ärende 6 Dnr: 055-1611/2001 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad FÖRSLAG TILL PROJEKT: ITP 2002 HUV VERSION: 1.0 F DATUM: 03-09-25 SIDA: 1(62) Sammanfattning

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer