Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati."

Transkript

1 Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

2 Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning Öppen kommun det yttre livet Integrerad förvaltning det inre livet Tänk helhet, men ta ett steg i taget Våra lösningar för en 24-timmarskommun Lösningar à la carte Varför WM-data? Vår roll Så får vi kontakt. 32

3 24-timmarskommunen handlar inte om IT, utan om verksamhet. Och ytterst om dig och mig. Det handlar både om det inre och det yttre livet. Om hur man organiserar sig för att optimera den nytta invånare och andra intressenter har rätt att förvänta sig. Det handlar om yttre effektivitet hur man skapar ökad tillgänglighet för medborgarna och därmed bättre service. Men minst lika mycket om inre effektivitet hur man genom effektivare strukturer och processer samtidigt får lägre kostnader.

4 Förr var vi många som

5 delade på försörjningsbördan

6 Snart skall allt färre

7 försörja allt fler

8 När förutsättningarna ändras dramatiskt. Sveriges kommuner har ett förändringsbehov som kanske till och med är större än näringslivets. Det handlar om att skapa mer för fler, och mer med mindre.

9 Mer för fler, och mer med mindre. Under den senaste femtonårsperioden har förutsättningarna för näringslivet ändrats dramatiskt. Successiv avreglering, teknikgenombrott, snabb globalisering och drastiskt skärpta kravbilder från olika intressenter kunder och ägare inte minst har tvingat näringslivet att förändra sina verksamheter och processer i grunden. I mångt och mycket har det handlat om att åstadkomma mervärden med minskande resurser skapa mer för fler, och mer med mindre. Den offentliga sektorn står inför liknande och minst lika stora förändringar. Förändringstrycket drivs av liknande externa faktorer. Också här handlar det om att skapa mer för fler och mer med mindre resurser. Den demografiska utvecklingen är den främsta drivkraften. Successivt ska allt färre i arbetslivet sörja för allt fler utanför, i första hand äldre. De stora skattekraftiga efterkrigsgenerationerna börjar nu fasas ut i pension och ska ersättas med betydligt färre 70- och 80-talister. De man lyckas rekrytera av dessa har helt nya krav på effektiva processer och arbetsverktyg. Yrkesrollerna blir också mer glidande och uppgifts- och projektbaserade. Vi stannar inte heller på samma arbetsplats hela livet och det blir allt vanligare med tillfälliga flexibla anställningsformer. Detta kräver effektiv kunskapsöverföring och stöd för det. Snabb teknisk utveckling med ökad tillgänglighet, snabbhet och mobilitet ökar trycket, i synnerhet som Sverige ligger bland de främsta i världen vad gäller användning av Internet. Fler och fler medborgare har tillgång till ny teknik och ställer krav därefter. Det innefattar krav på kortare behandlingstider, mer tillgänglig information och snabb återkoppling i egna ärenden. Regioner och kommuner kommer att behöva konkurrera om medborgarna och deras skattekraft på ett helt annat sätt än hittills. Det skapar tryck på kommunerna att profilera sig och skapa nöjda invånare som man får behålla och som kan hjälpa till att attrahera nya. På motsvarande sätt ökar behovet av att aktivt vårda sina relationer med företag och andra arbetsgivare, som kan vara med och bygga attraktions- och skattekraft i kommunen. Hit hör initiativen kring e-government på ministernivå inom EU. Liksom den svenska regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten, som inte bara ska ge medborgarna ökad service och enkelhet i myndighetskontakterna utan också möjliggöra rationalisering i den bakomliggande administrationen. Även om Statskontorets program för 24-timmarsmyndigheten och dess utveckling i fyra trappsteg främst avser statliga myndigheter, så har den i mångt och mycket blivit normerande också för landsting och kommuner i ansträngningarna att möta den nya komplexa kravbilden. För att kommunerna ska kunna utföra sina uppgifter med samma eller ökad servicenivå, men med betydligt mindre resurser, har Statskontoret rekommenderat ett utbyggt ITstöd. Frågan är hur man skapar detta IT-stöd. IT är en strategisk verktygslåda, men allt beror på hur lådan byggs upp och hur verktygen används. e-demokrati Förtroendevalda Källa: Svenska Kommunförbundet Medborgare/Näringsliv e-förvaltning e-service Tjänstemän Den svenska regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten innebär att medborgare, tjänstemän och politiker i högre grad möts och interagerar digitalt. Syftet är att skapa effektiv e-service och e-förvaltning, och i slutänden en fördjupad e-demokrati. Olika initiativ inom det politiska och offentliga livet kommer att spegla denna utveckling, men också i sig addera förändringstryck och nya formella krav. Verksamheten måste anpassas till ständigt nya lagar och direktiv. 7

10 Öppen kommun med integrerad förvaltning. IT är ett av de viktigaste verktygen för att få den svåra ekvationen att gå ihop. Men lösningarna måste byggas rätt. Och användas rätt. Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en effektiv 24-timmarskommun.

11 Vårt koncept för 24-timmarskommunen. Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en effektiv 24-timmarskommun. Det är både ett synsätt och en plattform. Vår grundinställning är att 24-timmarskommunen inte handlar om IT utan om verksamhet. Det handlar både om det inre och det yttre livet hur man organiserar verksamheten för att effektivt producera den nytta medborgare och andra intressenter har rätt att kräva. Det handlar om yttre effektivitet ökad tillgänglighet, effektivare handläggning och därmed bättre service. Men också om inre effektivitet effektivare processer utifrån en helhetssyn om vad som ska åstadkommas och därmed lägre driftskostnader. Tyvärr handlar det också om pengar, och vad man får för dem både som medborgare och ansvarig på kommunen. Det är redan mycket svårt att få balans i den kommunala ekonomin, och det kommer successivt att bli värre. Det är länge sedan ålderspyramiden var en pyramid med en stabil bas. Allt fler äldre ska försörjas av allt färre i arbete. För kommunen innebär det krympande skatteunderlag och ökade åtaganden framför allt för äldreomsorgen. IT är ett av de viktigaste verktygen för att få den svåra ekvationen att gå ihop. Men lösningarna måste byggas rätt, och användas rätt. Ett bättre IT-stöd kan bidra dramatiskt till både ökad yttre och inre effektivitet. I det ideala fallet kan det som medborgare och näringsliv upplever som ökad tillgänglighet, snabb ärendehantering samt insyn och inflytande inifrån myndigheten upplevas som avlastning av rutinarbete och onödig administration, samt en bättre kontroll över strategiska frågor och kostnader. WM-data erbjuder ett samlat IT-stöd för e-förvaltning, e-service och e-demokrati. En effektiv e-förvaltning är förutsättningen för de båda andra och bygger på samma grundlösningar som affärsintegration i näringslivet. Kommunerna står nu inför att ompröva sina kärnprocesser på samma sätt som näringslivet började göra för ett antal år sedan i jakt på kostnader och mervärden. Vårt koncept för 24-timmarskommunen bygger på det vi kallar för förvaltningsintegration. Det handlar om att flytta från ett internt processfokus till ett fokus på verksamhetens nytta och helhet. Men det räcker inte att förse de interna systemen med ett webbgränssnitt. Man måste skapa en ny logik i själva plattformen för att kunna arbeta effektivt utifrån ett helhetsperspektiv. WM-data har bred och djup erfarenhet av att ta fram integrerade verksamhetsplattformar för stora och små kunder i näringslivet. Vi arbetar också redan med förvaltningsintegration tillsammans med flera statliga myndigheter, landsting och kommuner. Vi vet att resurserna oftast är begränsade och att även om man tydligt ser nyttan framöver, så saknas investeringsmedlen. Därför arbetar vi utifrån en modell som innebär att man kan ta små steg på resan till en effektivt integrerad förvaltning. Vi arbetar också med öppna lösningar som gör att merparten av redan gjorda IT-investeringar kan återanvändas. Därigenom riskerar man heller inte att bygga fast sig i en teknik eller lösning utan har flexibilitet i den fortsatta resan. En dominerande del av ärendehanteringen inom den offentliga sektorn kan automatiseras. Det gäller inte minst kommunerna. För att kunna bibehålla och helst bygga ut den service som kräver personligt bemötande måste annat bygga på självservice. Vi tror att självservice också skapar förutsättningar för en fördjupad demokrati i takt med att allt fler medborgare väljer att själva interagera med myndigheterna i olika frågor. E-service är därför ett viktigt steg på vägen mot e-demokrati. 9

12 Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en 24-timmarskommun med yttre och inre effektivitet. Det är både ett synsätt och en verksamhetsplattform, och det innehåller ett samlat IT-stöd för e-förvaltning, e-service och e-demokrati. Med vår verksamhetsportal skapas en gemensam spelplan, där medborgare, tjänstemän och förtroendevalda kan mötas. I en fullt integrerad förvaltning finns stor överlappning mellan aktörernas handlingssfärer, även om de fortfarande har olika roller. Konceptet bygger på att kommunens handläggare får verktyg till sitt förfogande som möjliggör mer tid och bättre underlag för viktiga frågor, medan kringadministration och rutinärenden automatiseras i självserviceupplägg. Vi tror att självservice också skapar förutsättningar för en fördjupad demokrati i takt med att allt fler medborgare väljer att själva interagera med myndigheterna i olika frågor. E-service är därför ett viktigt steg på vägen mot e-demokrati. Men allt bygger på en effektiv e-förvaltning. 10

13 En allt större digital plattform att mötas och interagera på. Medborgare/Näringsliv Aktörernas handlingssfärer är åtskilda, och någon gemensam spelplan finns inte. Förtroendevalda Tjänstemän Medborgare/Näringsliv En gemensam spelplan etableras. Förtroendevalda Tjänstemän Medborgare/Näringsliv I en Öppen Kommun är transparensen hög, och möjligheterna att agera och interagera stora. Förtroendevalda Tjänstemän 11

14 Öppen Kommun det yttre livet. För att skapa en effektiv 24-timmarskommun krävs att kommunen gentemot invånare och andra intressenter framstår som och verkligen är en fungerande helhet. Detta ställer höga krav på intern samordning. 8-timmarsmyndigheten 1. Medborgare postar ansökan. 2. Tjänsteman tar emot och registrerar ärende. 3. Skickar bekräftelse. 4. Data begärs in från andra system/myndigheter. 5. Matchning mot register sker. 6. Kompletterande uppgifter från andra förvaltningar och myndigheter. Andra myndigheter 7. Begäran om komplettering skickas till medborgare. 8. Medborgare skickar in kompletterande uppgifter. 9. Registering av kompletterande uppgifter. 10. Ny sammanställning görs. 11. Politiker får beslutsunderlag. 12. Politiker tar beslut. 13. Beslut skickas till tjänsteman. 14. Tjänsteman underrättar de som ska verkställa beslutet. 15. Skickar beslut till sökande. Ansökan Registrering Granskning Komplettering Beslut Verkställande 1. Medborgare loggar in och anmäler sin ansökan. 2. Ärendet registreras automatiskt. 3. Automatisk bekräftelse. 24-timmarsmyndigheten principiell beskrivning av en enkel process 4. Automatisk komplettering av data från olika förvaltningar och myndigheter. 5. Ev. automatisk matchning mot andra förvaltningar och myndigheter. 6. Ev. begäran om komplettering till medborgare, som skriver in uppgifter. Registrering av uppgifter sker, samt ny sammanställning görs. 7. Beslut sker automatiskt, alt. föreläggs politiker med rekommendation. 8. Automatiskt besked till sökande. 9. De som ska verkställa beslutet underrättas automatiskt. En integrerad förvaltning stöder de tre huvudaktörerna i sina roller i processen medborgare, tjänstemän och förtroendevalda. Exempelvis kan då ett bygglovsärende hanteras snabbt och effektivt av de olika berörda förvaltningarna, samtidigt som medborgarens insyn och möjlighet att följa ärendet ökar.

15 Det handlar om att stärka utifrån-och-in -perspektivet. Kommunen måste leverera värde och nytta för sina kunder och sina ägare medborgarna. Det finns därutöver en rad externa och interna intressenter och relationer som måste vårdas. Kravbilden är bred och komplex, ibland dessutom motsägelsefull. Kommunens invånare är den grundläggande intressentgruppen. De kräver i ökad grad insyn och inflytande, inte minst över hur deras skattepengar förvaltas och används. De vill också säkerställa att de får valuta för sina pengar. Kommuninvånarna har behov av effektiva kontaktytor för information, dialog och transaktioner. En grundläggande tanke med 24-timmarsmyndigheten är att skapa en ökad grad av självbetjäning. Det innebär inte att sänka servicenivån, utan nästan alltid tvärtom. Inte minst erfarenheterna från bank på Internet har visat att kunderna upplever att självservice i rutinärenden är bättre service än motsvarande manuell. Inom kommunens tunga ansvarsområden kan en stor del av ärendehanteringen automatiseras. Självservicekommunen kommer aldrig att bli verklighet fullt ut. Men för att kommunen ska kunna bibehålla och helst bygga ut den service som kräver hög kompetens och personligt bemötande, måste annat automatiseras. Detta är också enda sättet att på en rad områden verkligen skapa en kommun som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, året om. Andra myndigheter är ytterligare en viktig intressentgrupp. Många av kommunens processer interagerar med andra myndigheter, till exempel landsting, statliga myndigheter och andra kommuner, och kraven ökar på integrationslösningar. Ekonomiska realiteter kommer att medverka till att flera mindre kommuner går ihop om gemensamma grundlösningar. Vi ser redan ett ökat regionalt samarbete, där de större kommunerna tillsammans med geografiskt närliggande kommuner samlas kring olika upplägg. Från landstingen märks också en ökad önskan till samarbete med kommunerna i regionen. Leverantörer och entreprenörer är en annan intressentgrupp. Den rena leverantörsdelen kan effektiviseras i e-handelslösningar och interaktionen med entreprenörer kan förenklas på samma sätt som den med andra myndigheter. Utöver att de egna medarbetarna är en del av kommunens produktionsapparat är de också en mycket viktig intressentgrupp. I denna roll har de behov av korrekt information och funktioner för självservice inom den interna administrationen. Idén med 24-timmarskommunen skulle enkelt kunna beskrivas som: rätt information, i rätt tid, till rätt person i syfte att förbättra effektiviteten och öka servicenivån i kommunen. Det är också utgångspunkten för WM-datas koncept, erbjudande och konkreta lösningar. Kommuninvånarna måste också hanteras ur en annan central aspekt som ägare. Detta innefattar medborgarnas krav på insyn i den verksamhet man äger samt e-demokratilösningar, det vill säga olika sätt att utöva sina medborgerliga rättigheter. 40-talister som successivt fasas ut i pension kommer att vara starka pådrivare här. De har god datavana och kommer att ha mycket tid för att engagera sig i en rad frågor. De kommer att kräva tillgänglighet, insyn och service, vilket kommer att driva på utvecklingen mot e-demokrati. För kommunen gäller det att ha beredskap för att hantera en ökad e-demokrati. I en kommun började man lägga ut stadsbyggnadsplaner på nätet, men upphörde efter att ha fått så många reaktioner att man inte hann svara på medborgarnas frågor. I slutänden handlar e-demokrati om makt, och det inslag av direktdemokrati som ligger i e-demokrati kan förändra den traditionella politiska processen. 13

16 Integrerad förvaltning det inre livet. Förvaltningsintegration handlar om att bygga en logik i plattformen som möjliggör att arbeta effektivt och koordinerat utifrån ett målstyrt helhetsperspektiv.

17 Fokus och resurser till kärnprocesserna. Om man hade rätt system skulle en stor del av all ärendehantering i kommunerna kunna vara helt automatiserad, med ett stort inslag av självbetjäning, redan nu. Det skulle frigöra stora resurser för kommunerna att fokusera på sina huvudåtaganden och sina kärnverksamheter. Att göra verksamhetssystemen tillgängliga via webben och utnyttja de flöden och processer som redan finns där är en självklar utgångspunkt. Men de stora vinsterna uppstår när man skapar en samordning i systemen och återanvänder rationaliseringslösningar för kommunens olika processer. Kommunernas verksamhet är diversifierad och oftast decentraliserad. Många kommuner har organiserat varje område för sig, utan interaktion så kallade stuprör både när det gäller verksamheten och dess verksamhetsstöd. För medborgarna är det viktigt att 24-timmarskommunen fungerar som en naturlig helhet, och att man inte måste starta om i dialogen i tid och otid. Detta ställer höga krav på intern samordning. Utmaningen ligger i att skapa en sådan samordning utan att ge avkall på en väl fungerande decentralisering. Att bygga vidare på stuprörsfilosofin gagnar vare sig den yttre eller den inre effektiviteten. När det gäller IT-stöd är kostnaden för stuprörstänket exponentiellt tilltagande. Man måste bygga på en rad olika lösningar var för sig och dessutom försöka bygga broar mellan lösningarna på olika nivåer. På sikt är detta en mycket dyrbar strategi, som dessutom ger begränsad prestanda. Många kommer att behöva backa och göra en dyrbar omstart. koppla ett webbgränssnitt till underliggande system missar man möjligheterna till ett rollbaserat processtöd. I värsta fall riskerar man att istället för ökad effektivitet, insyn, interaktion och inflytande, skapa friktion och ökad intern administration. WM-datas plattform för verksamhetsintegration det vi kallar Öppen, Integrerad Förvaltning innehåller en modell för ett logiskt sammanhang för IT-stödet, ett allmänt angreppssätt samt koncept och lösningar för interaktion och integration. För kommuner innehåller plattformen också lösningar för portal och tjänster som till exempel publicering. Plattformen bygger på att standardprodukter ska användas så långt som möjligt. De flesta kommuner har redan ett antal system i drift. Utmaningen i de flesta fall är därför att skapa en plattform där den heterogena IT-miljön kan fås att samverka i en helhet. WM-datas koncept möjliggör just detta. Information, produktion och administration i verksamheten och IT-miljön måste bli delar av samma helhet, som går att rationalisera och utveckla successivt. Detta är grunden i det vi kallar affärsintegration när vi arbetar med näringslivet och förvaltningsintegration när vi arbetar med offentliga aktörer. Vi har nu en mycket stor erfarenhetsbank med kunskap om misstag man ska undvika och genvägar man kan ta. Alternativet till stuprörsfilosofin med täta skott mellan verksamheter och processer är kommunicerande kärl i en gemensam verksamhetsplattform. Förvaltningsintegration handlar om att bygga en logik i plattformen, som möjliggör att arbeta effektivt och koordinerat utifrån ett målstyrt helhetsperspektiv. Då kan handläggare lätt få tillgång till all den information som rör hans/hennes behov. En samlad bild av situationen möjliggör högre kvalitet i handläggningen, och det administrativa kringarbetet minskar. Genom att skapa gemensamma processer slipper man dubbelarbete i flera olika system. På så sätt frigörs resurser för kommunens huvudsakliga uppgifter och enskilda medarbetare kan betjäna invånare och andra intressenter effektivare i sina olika roller. I allt högre grad kommer handläggarens roll i processen att bli viktigare än hans/hennes roll i organisationen. Allt fler kommer att agera i olika roller. Om man nöjer sig med att 15

18 Högre kvalitet i handläggningen. Och mindre administrativt kringarbete. Grundläggande principer för integrerad förvaltning Centraliserad information och decentraliserat handhavande Styrinformation på ett ställe Information skapas direkt vid källan utan mellanhänder Samma information används många gånger Individualisering Rätt information och rätt aktivitet till rätt person Individens roll i processen istället för i organisationen Rätt information från rätt person Totalintegration Information och transaktion integreras Angränsande verksamheter byggs ihop Hela verksamhetsprocesser stöds Synkront Information kan direkt användas operativt Automatiska varsel om avvikelser i processerna (från helheten) 16

19 Det är vår erfarenhet att man kan hämta hem många års åsidosatta gemensamma IT-investeringar på ett år med vår integrationsplattform. 17

20 Tänk helhet, men ta ett steg i taget. WM-datas plattform tillåter att man utvecklar IT-stödet i små etapper. Eftersom plattformen är öppen och bygger på standardkomponenter kan flertalet av kommunens redan gjorda investeringar återanvändas i den integrerade lösningen. 18

21 Flexibla lösningar, som går att växa i. Att bygga en Öppen, Integrerad Förvaltning är ett stort projekt som tar flera år. Parallellt med kommunens arbete utvecklas lagstiftning, standarder för säkerhet, gränsöverskridande integration, informationsutbyte med mera, som påverkar kravbilden framöver. Med andra ord måltavlan rör sig. Det enda vi med säkerhet vet om framtiden är ju att den inte kommer att se ut exakt så som vi tror. Därför är det avgörande att bygga in flexibilitet både i plattformen och i de olika lösningarna. Det är inte detsamma som att inte ha ett mål. Tvärtom måste kommunen utgå från en strategisk målbild med en tänkt helhet för verksamheten och vad den ska leverera när allt är klart. Många har tyvärr börjat bygga sina lösningar utan en sådan helhetsmålbild och därför kan man förutse en hel del onödigt och kostsamt arbete med hopjämkningar och omstarter. I det ideala fallet inleds arbetet med en analys, som väger samman generella krav och utvecklingsmönster med de specifika förutsättningar som råder i kommunen. Tidshorisonten bör vara minst fem år, gärna med hållbarhet mycket längre än så. För en lite större kommun är det oftast bäst att från början bygga en plattform som är helt flexibel och tar höjd för alla möjliga förändringar. Risken är att man annars drar på sig nya kostnader varje gång man stöter på externa hinder, som kräver att systemet förändras. De flesta kommuner har redan gjort ansenliga investeringar i olika IT-system. I ett femårsperspektiv är det oftast billigare att ta en lite större kostnad för en rejäl omstart, än många kostnader för successiva anpassningar. Därför bygger WM-datas koncept på att kunna återanvända så mycket som möjligt av redan gjorda investeringar. Eftersom plattformen är öppen och bygger på standardkomponenter kan flertalet av kommunens redan befinliga system återanvändas i den integrerade lösningen. Man kan också börja bygga den integrerade lösningen från olika förvaltningar, till exempel Omsorg. WM-datas plattform tillåter att man utvecklar IT-stödet i små etapper. Den levererade nyttan i varje steg måste vara mätbar och överstiga kostnaden. Det viktiga är att tänka i helheter, och sedan ta de successiva steg som omständigheterna tillåter. Varje steg måste också kunna ge möjlighet till framtida återvinning. Grundidén är att genom erfarenhetskapitalisering låta enskildas kunskap och erfarenheter från specifika projekt bilda en verksamhetsgemensam kunskap. All vidareutveckling kan då ta vid där den föregående avslutades, istället för att starta om från början. Uppnådda effektiviseringar ska också kunna återvinnas i nästa steg. Det gäller oavsett om det handlar om ett nytt ärendehanteringssystem, en självservicetjänst för bygglovsansökan eller om en ny extern webbplats. Eftersom WM-datas plattform bygger på standardprodukter ska kunden också alltid ha full frihet att byta ut oss som leverantör om vi inte skulle motsvara förväntningarna. Självfallet utgör det ett mycket starkt incitament för oss att skapa en nöjd kund. Öppen kommun byggs bäst på öppen plattform. Kostnad Traditionellt IT-stöd utan helhetssynsätt IT-stöd med ett helhetssynsätt Tid Lägre kostnader på sikt med integrerat IT-stöd Att ta fram ett flexibelt, integrerat IT-stöd utifrån en helhetssyn innebär en initial investering, som är större än om man arbetar traditionellt med separat IT-stöd för olika verksamheter och processer. Men mycket snart viker kurvan av och de löpande investeringarna, liksom driftskostnaderna, blir väsentligen mindre. 19

22 20 Våra lösningar för en 24-timmarskommun.

23 Redan med Verksamhetsportalen kommer man långt. WM-datas verksamhetsstödande IT-lösningar för kommunen spänner över ett stort fält från äldrevård och individomsorg till livsmedelsinköp till skolor, fastighetsadministration och förrådshantering. På samma sätt stöder vi det rent administrativa arbetet i form av tillstånd, ansökningar, handläggningar och beslut. Beslutsstöd, elektronisk handel och fakturahantering är exempel på områden där våra lösningar redan idag har någon form av integration inbyggd. Vårt koncept för Öppen, Integrerad Förvaltning bygger på idén att alla aktörer ska ha tillgång till rätt IT-stöd, och att det möjliggör effektivitet, koordination och flexibilitet både för externa och interna användare. Konceptet motsvaras av en plattform; ett logiskt sammanhang för IT-stödet och hur man bygger det. Det innefattar ett angreppsätt, väl utprovade ramverk för interaktion och integration samt en rad applikationer och produkter. Vår metod för resan Vår metod består av ett antal workshops med mellanliggande analyser och rekommendationer. Resultatet är visioner, mål och strategier för IT-stödet och vår roll är att guida kommunens beslutsfattare genom processen. Den första workshopen är strategisk. Syftet är att säkerställa att hela utvecklingen blir målstyrd. Workshopen utgår från gällande verksamhetsplaner och sätter konkreta mätbara mål för olika tjänsteområden, främst vad gäller vilken verksamhetsnytta man vill uppnå. Resultatet av den första workshopen redovisas i ett strategidokument, som utgör beslutsunderlag för nästa. I nästa steg konkretiseras strategivalen i möjliga lösningar och analys av konsekvenser. Här bryts tjänsteområdena ner i tjänster och de krav som finns på dessa analyseras. Behöver man ändra tjänsternas innehåll, respektive organisation och processer för att möta kraven? Vad innebär detta i form av investeringar respektive kostnadsbesparingar? Prioriteringar görs mellan olika tjänsteområden och tjänster. I denna fas tas även interaktionsprototyper fram. Ramverk för interaktion och integration Ramverkets uppgift är att koppla ihop funktionalitet, tjänster och produkter med ett administrerande gränssnitt, som möjliggör ett individ- och rollbaserat systemöverskridande processtöd med så kallad single sign on, dvs tillgång efter behörighet med alla tillhörande säkerhetslösningar. WM-datas Verksamhetsportal är marknadens enda färdiga koncept för detta. Det är ett produktionsstödande intra- och extranät, som är rollbaserat med möjlighet till individuella gränssnitt. Användbarhet och säkerhet hör till våra specialkompetenser och ligger på en mycket hög nivå. En fullt utbyggd 24-timmarsmyndighet enligt Statskontorets utvecklingstrappa innebär i de flesta fall omfattande och i vissa fall komplex integration mellan webbgränssnitt och underliggande verksamhetssystem inte bara de egna utan även andra myndigheters och i vissa fall underleverantörers. Ett bra ramverk för integration säkrar bassystemens funktioner och medger samtidigt hög flexibilitet och full interaktion i de olika verksamhetsprocesserna. WM-datas koncept för interaktion och integration bygger på etablerade standarder och så långt som möjligt på standardkomponenter, vilka varierar beroende på vilken IT-plattform kommunen har eller väljer. Ett enda gränssnitt för Region Skåne I Skåne ville man skapa förutsättningar för en bättre kommunikation mellan offentlig sektor och medborgare. Istället för olika tekniska lösningar och gränssnitt för kommunens skilda enheter hjälpte WM-data därför till att skapa Skåneportalen, som visar upp ett enda gränssnitt ut mot såväl medborgare som anställda. Informationen på portalen är målgruppsanpassad för respektive grupp, men som medborgare har man bara en enda ingång via webben. Via sitt lösenord kan man enkelt nå den information man söker. Det finns också en rad interaktiva tjänster på portalen som gör informationen lättare att ta till sig och som inbjuder till dialog. Visionerna mynnade ut i en portal som ska vara gemensam för Internet, intranät och extranät samt för alla målgrupper, som till exempel medborgare och företag, vårdtagare, medarbetare och samverkanspartner. Detta kräver att informationen inte hanteras i stuprör, utan i hängrännor på tvärs genom alla verksamheter", säger Susan Principe, projektledare på Region Skåne. 21

24 Verksamhetsportalen en komponentbaserad plattform. WM-datas Verksamhetsportal är en webbaserad plattform med prefabricerade koncept och lösningar som innehåller verktyg för informationshantering, stöd för single sign on och integration till bland annat ekonomi- och HR-system. Portalen förenklar och effektiviserar arbetet för användarna. Den ger rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle. Åtkomsten är personifierad och regleras av användarens roll vid inloggning. Funktionen fungerar även så att den kan tillämpas på en grupp användare, om verksamhetssystemet inte kräver individuell inloggning. Portalen innehåller även rum för funktion, samverkan, projekt, nätverk, med mera. Den möjliggör också integration med de olika verksamhetssystemen, vilket minskar det administrativa kringarbetet och ger användarna mer tid för kärnverksamheten. Portalen är skalbar och kan stegvis byggas på med ny funktionalitet utifrån kommunens behov. Portalen är öppen och tillåter integration med kommunens verksamhetssystem, oavsett om dessa levererats av WM-data eller någon annan. Lösningen har mycket hög användarvänlighet och är anpassad även för funktionshindrade, till exempel personer med nedsatt syn. WM-data har lösningar för en rad verksamhetsområden och processer inom kommunen, till exempel: Bygglov Skolval Ärendeinsyn Äldreomsorgsansökan Invånardatabas Fastighetsunderhåll Stödprocesser De delar av stödprocesserna som har någon form av direkt integration inbyggd är en del av erbjudandet. Beslutsstöd, HR, elektronisk handel och fakturahantering är exempel på sådana lösningar. Att medarbetarna använder självservicefunktioner för personaluppgifter och arbetsordrar som genereras automatiskt utifrån helpdesksystem är ytterligare exempel. Informationsförsörjningslösningar WM-datas erbjudande omfattar såväl lösningar för den interna kommunikationen och informationen som för den externa, till exempel lösningar för blanketthämtning, avgiftsberäkningar, intranät, informationswebbar och externwebbar. Verksamhetsportalen stöder både e-förvaltning, e-service samt e-demokrati. En effektiv e-förvaltning är utgångspunkten och förutsättningen för de båda andra. E-service i form av medborgarnas behov av effektiva kontaktytor för information, dialog och transaktioner adresserar vi främst genom dialoglösningar samt lösningar för transaktionshantering. E-demokrati såsom tillgängliggörande av beslutsunderlag, möjlighet till feedback och opinionsyttringar, information om beslut, samt i förlängningen voteringssystem adresserar vi med hjälp av dialogsystem (enkät/klagomålssystem/voteringssystem ) samt med hjälp av processorienterad information (diarie/ärendehanteringssystem). Applikationsområden Verksamhetsprocesser Alla lösningar som innehåller någon form av ärendehantering är en del av WM-datas erbjudande. Ärendehantering är inte enbart en intern handläggning utan involverar även intressenter utanför den egna organisationen, till exempel allmänheten, kunder, leverantörer och andra organisationer. Infratjänster I vårt erbjudande ingår tjänster för kontroll av digitala certifikat, autentisering, e-business, personalsystem, invånardatabaser. Dessa tjänster är tänkta att erbjudas som olika former av ASP-tjänster, till exempel SHS-tjänst, BTS-tjänst, e-hotell, webbhotell, lönetjänst och handelstjänst. Dialoglösningar Dialoglösningar är ett område som växer och där vi har erbjudanden för dialog mellan medborgare och organisation, till exempel lösningar för enkäter, opinionsbildning och votering över nätet. Vi kan erbjuda såväl stöd i utformning av enkäter som tjänster för insamling och analys av genomförda undersökningar. Partners WM-data har idag kompetens om och avtal med de ledande leverantörerna av portal-, integrations-, publicerings- och plattformslösningar samt affärsystem. 22

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Projektägare: Sambruk Intresseförening för verksamhetsutveckling och e-förvaltning 74 kommuner (ca 3,9 miljoner innevånare) 2 regionförbund Sveriges Kommuner och

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008 Projektredovisning Vårkonferensen 24 april 2008 Redovisning Barnomsorg Ekonomiskt bistånd ÖTP / Applikationsdistribution DÄHS Föreningsbidrag & lokalbokning Digitala assistenter IT-strategisk workshop

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

e-strategi för Stockholms stad

e-strategi för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-strategi för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se 1. Inledning 3 2. E-strategins syfte

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det.

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det. 11 september 2008 KS 2007/271.111 1 (8) HANDLÄGGARE Åke Holmqvist 08-535 30 217 ake.holmqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen E-strategi för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

FormPipe Kvalitetsledning

FormPipe Kvalitetsledning Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Copyright 2011 Libendo Education

Copyright 2011 Libendo Education emedarbetare & emedborgare - En förutsättning för framtidens e-förvaltning Dataföreningen/Libendo Education/Sambruk Markus Ekestam m.ekestam@libendo.se 0760-384999 Varför dessa initiativ? Behovet av kunskap

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer