Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati."

Transkript

1 Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

2 Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning Öppen kommun det yttre livet Integrerad förvaltning det inre livet Tänk helhet, men ta ett steg i taget Våra lösningar för en 24-timmarskommun Lösningar à la carte Varför WM-data? Vår roll Så får vi kontakt. 32

3 24-timmarskommunen handlar inte om IT, utan om verksamhet. Och ytterst om dig och mig. Det handlar både om det inre och det yttre livet. Om hur man organiserar sig för att optimera den nytta invånare och andra intressenter har rätt att förvänta sig. Det handlar om yttre effektivitet hur man skapar ökad tillgänglighet för medborgarna och därmed bättre service. Men minst lika mycket om inre effektivitet hur man genom effektivare strukturer och processer samtidigt får lägre kostnader.

4 Förr var vi många som

5 delade på försörjningsbördan

6 Snart skall allt färre

7 försörja allt fler

8 När förutsättningarna ändras dramatiskt. Sveriges kommuner har ett förändringsbehov som kanske till och med är större än näringslivets. Det handlar om att skapa mer för fler, och mer med mindre.

9 Mer för fler, och mer med mindre. Under den senaste femtonårsperioden har förutsättningarna för näringslivet ändrats dramatiskt. Successiv avreglering, teknikgenombrott, snabb globalisering och drastiskt skärpta kravbilder från olika intressenter kunder och ägare inte minst har tvingat näringslivet att förändra sina verksamheter och processer i grunden. I mångt och mycket har det handlat om att åstadkomma mervärden med minskande resurser skapa mer för fler, och mer med mindre. Den offentliga sektorn står inför liknande och minst lika stora förändringar. Förändringstrycket drivs av liknande externa faktorer. Också här handlar det om att skapa mer för fler och mer med mindre resurser. Den demografiska utvecklingen är den främsta drivkraften. Successivt ska allt färre i arbetslivet sörja för allt fler utanför, i första hand äldre. De stora skattekraftiga efterkrigsgenerationerna börjar nu fasas ut i pension och ska ersättas med betydligt färre 70- och 80-talister. De man lyckas rekrytera av dessa har helt nya krav på effektiva processer och arbetsverktyg. Yrkesrollerna blir också mer glidande och uppgifts- och projektbaserade. Vi stannar inte heller på samma arbetsplats hela livet och det blir allt vanligare med tillfälliga flexibla anställningsformer. Detta kräver effektiv kunskapsöverföring och stöd för det. Snabb teknisk utveckling med ökad tillgänglighet, snabbhet och mobilitet ökar trycket, i synnerhet som Sverige ligger bland de främsta i världen vad gäller användning av Internet. Fler och fler medborgare har tillgång till ny teknik och ställer krav därefter. Det innefattar krav på kortare behandlingstider, mer tillgänglig information och snabb återkoppling i egna ärenden. Regioner och kommuner kommer att behöva konkurrera om medborgarna och deras skattekraft på ett helt annat sätt än hittills. Det skapar tryck på kommunerna att profilera sig och skapa nöjda invånare som man får behålla och som kan hjälpa till att attrahera nya. På motsvarande sätt ökar behovet av att aktivt vårda sina relationer med företag och andra arbetsgivare, som kan vara med och bygga attraktions- och skattekraft i kommunen. Hit hör initiativen kring e-government på ministernivå inom EU. Liksom den svenska regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten, som inte bara ska ge medborgarna ökad service och enkelhet i myndighetskontakterna utan också möjliggöra rationalisering i den bakomliggande administrationen. Även om Statskontorets program för 24-timmarsmyndigheten och dess utveckling i fyra trappsteg främst avser statliga myndigheter, så har den i mångt och mycket blivit normerande också för landsting och kommuner i ansträngningarna att möta den nya komplexa kravbilden. För att kommunerna ska kunna utföra sina uppgifter med samma eller ökad servicenivå, men med betydligt mindre resurser, har Statskontoret rekommenderat ett utbyggt ITstöd. Frågan är hur man skapar detta IT-stöd. IT är en strategisk verktygslåda, men allt beror på hur lådan byggs upp och hur verktygen används. e-demokrati Förtroendevalda Källa: Svenska Kommunförbundet Medborgare/Näringsliv e-förvaltning e-service Tjänstemän Den svenska regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten innebär att medborgare, tjänstemän och politiker i högre grad möts och interagerar digitalt. Syftet är att skapa effektiv e-service och e-förvaltning, och i slutänden en fördjupad e-demokrati. Olika initiativ inom det politiska och offentliga livet kommer att spegla denna utveckling, men också i sig addera förändringstryck och nya formella krav. Verksamheten måste anpassas till ständigt nya lagar och direktiv. 7

10 Öppen kommun med integrerad förvaltning. IT är ett av de viktigaste verktygen för att få den svåra ekvationen att gå ihop. Men lösningarna måste byggas rätt. Och användas rätt. Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en effektiv 24-timmarskommun.

11 Vårt koncept för 24-timmarskommunen. Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en effektiv 24-timmarskommun. Det är både ett synsätt och en plattform. Vår grundinställning är att 24-timmarskommunen inte handlar om IT utan om verksamhet. Det handlar både om det inre och det yttre livet hur man organiserar verksamheten för att effektivt producera den nytta medborgare och andra intressenter har rätt att kräva. Det handlar om yttre effektivitet ökad tillgänglighet, effektivare handläggning och därmed bättre service. Men också om inre effektivitet effektivare processer utifrån en helhetssyn om vad som ska åstadkommas och därmed lägre driftskostnader. Tyvärr handlar det också om pengar, och vad man får för dem både som medborgare och ansvarig på kommunen. Det är redan mycket svårt att få balans i den kommunala ekonomin, och det kommer successivt att bli värre. Det är länge sedan ålderspyramiden var en pyramid med en stabil bas. Allt fler äldre ska försörjas av allt färre i arbete. För kommunen innebär det krympande skatteunderlag och ökade åtaganden framför allt för äldreomsorgen. IT är ett av de viktigaste verktygen för att få den svåra ekvationen att gå ihop. Men lösningarna måste byggas rätt, och användas rätt. Ett bättre IT-stöd kan bidra dramatiskt till både ökad yttre och inre effektivitet. I det ideala fallet kan det som medborgare och näringsliv upplever som ökad tillgänglighet, snabb ärendehantering samt insyn och inflytande inifrån myndigheten upplevas som avlastning av rutinarbete och onödig administration, samt en bättre kontroll över strategiska frågor och kostnader. WM-data erbjuder ett samlat IT-stöd för e-förvaltning, e-service och e-demokrati. En effektiv e-förvaltning är förutsättningen för de båda andra och bygger på samma grundlösningar som affärsintegration i näringslivet. Kommunerna står nu inför att ompröva sina kärnprocesser på samma sätt som näringslivet började göra för ett antal år sedan i jakt på kostnader och mervärden. Vårt koncept för 24-timmarskommunen bygger på det vi kallar för förvaltningsintegration. Det handlar om att flytta från ett internt processfokus till ett fokus på verksamhetens nytta och helhet. Men det räcker inte att förse de interna systemen med ett webbgränssnitt. Man måste skapa en ny logik i själva plattformen för att kunna arbeta effektivt utifrån ett helhetsperspektiv. WM-data har bred och djup erfarenhet av att ta fram integrerade verksamhetsplattformar för stora och små kunder i näringslivet. Vi arbetar också redan med förvaltningsintegration tillsammans med flera statliga myndigheter, landsting och kommuner. Vi vet att resurserna oftast är begränsade och att även om man tydligt ser nyttan framöver, så saknas investeringsmedlen. Därför arbetar vi utifrån en modell som innebär att man kan ta små steg på resan till en effektivt integrerad förvaltning. Vi arbetar också med öppna lösningar som gör att merparten av redan gjorda IT-investeringar kan återanvändas. Därigenom riskerar man heller inte att bygga fast sig i en teknik eller lösning utan har flexibilitet i den fortsatta resan. En dominerande del av ärendehanteringen inom den offentliga sektorn kan automatiseras. Det gäller inte minst kommunerna. För att kunna bibehålla och helst bygga ut den service som kräver personligt bemötande måste annat bygga på självservice. Vi tror att självservice också skapar förutsättningar för en fördjupad demokrati i takt med att allt fler medborgare väljer att själva interagera med myndigheterna i olika frågor. E-service är därför ett viktigt steg på vägen mot e-demokrati. 9

12 Öppen, Integrerad Förvaltning är WM-datas koncept för en 24-timmarskommun med yttre och inre effektivitet. Det är både ett synsätt och en verksamhetsplattform, och det innehåller ett samlat IT-stöd för e-förvaltning, e-service och e-demokrati. Med vår verksamhetsportal skapas en gemensam spelplan, där medborgare, tjänstemän och förtroendevalda kan mötas. I en fullt integrerad förvaltning finns stor överlappning mellan aktörernas handlingssfärer, även om de fortfarande har olika roller. Konceptet bygger på att kommunens handläggare får verktyg till sitt förfogande som möjliggör mer tid och bättre underlag för viktiga frågor, medan kringadministration och rutinärenden automatiseras i självserviceupplägg. Vi tror att självservice också skapar förutsättningar för en fördjupad demokrati i takt med att allt fler medborgare väljer att själva interagera med myndigheterna i olika frågor. E-service är därför ett viktigt steg på vägen mot e-demokrati. Men allt bygger på en effektiv e-förvaltning. 10

13 En allt större digital plattform att mötas och interagera på. Medborgare/Näringsliv Aktörernas handlingssfärer är åtskilda, och någon gemensam spelplan finns inte. Förtroendevalda Tjänstemän Medborgare/Näringsliv En gemensam spelplan etableras. Förtroendevalda Tjänstemän Medborgare/Näringsliv I en Öppen Kommun är transparensen hög, och möjligheterna att agera och interagera stora. Förtroendevalda Tjänstemän 11

14 Öppen Kommun det yttre livet. För att skapa en effektiv 24-timmarskommun krävs att kommunen gentemot invånare och andra intressenter framstår som och verkligen är en fungerande helhet. Detta ställer höga krav på intern samordning. 8-timmarsmyndigheten 1. Medborgare postar ansökan. 2. Tjänsteman tar emot och registrerar ärende. 3. Skickar bekräftelse. 4. Data begärs in från andra system/myndigheter. 5. Matchning mot register sker. 6. Kompletterande uppgifter från andra förvaltningar och myndigheter. Andra myndigheter 7. Begäran om komplettering skickas till medborgare. 8. Medborgare skickar in kompletterande uppgifter. 9. Registering av kompletterande uppgifter. 10. Ny sammanställning görs. 11. Politiker får beslutsunderlag. 12. Politiker tar beslut. 13. Beslut skickas till tjänsteman. 14. Tjänsteman underrättar de som ska verkställa beslutet. 15. Skickar beslut till sökande. Ansökan Registrering Granskning Komplettering Beslut Verkställande 1. Medborgare loggar in och anmäler sin ansökan. 2. Ärendet registreras automatiskt. 3. Automatisk bekräftelse. 24-timmarsmyndigheten principiell beskrivning av en enkel process 4. Automatisk komplettering av data från olika förvaltningar och myndigheter. 5. Ev. automatisk matchning mot andra förvaltningar och myndigheter. 6. Ev. begäran om komplettering till medborgare, som skriver in uppgifter. Registrering av uppgifter sker, samt ny sammanställning görs. 7. Beslut sker automatiskt, alt. föreläggs politiker med rekommendation. 8. Automatiskt besked till sökande. 9. De som ska verkställa beslutet underrättas automatiskt. En integrerad förvaltning stöder de tre huvudaktörerna i sina roller i processen medborgare, tjänstemän och förtroendevalda. Exempelvis kan då ett bygglovsärende hanteras snabbt och effektivt av de olika berörda förvaltningarna, samtidigt som medborgarens insyn och möjlighet att följa ärendet ökar.

15 Det handlar om att stärka utifrån-och-in -perspektivet. Kommunen måste leverera värde och nytta för sina kunder och sina ägare medborgarna. Det finns därutöver en rad externa och interna intressenter och relationer som måste vårdas. Kravbilden är bred och komplex, ibland dessutom motsägelsefull. Kommunens invånare är den grundläggande intressentgruppen. De kräver i ökad grad insyn och inflytande, inte minst över hur deras skattepengar förvaltas och används. De vill också säkerställa att de får valuta för sina pengar. Kommuninvånarna har behov av effektiva kontaktytor för information, dialog och transaktioner. En grundläggande tanke med 24-timmarsmyndigheten är att skapa en ökad grad av självbetjäning. Det innebär inte att sänka servicenivån, utan nästan alltid tvärtom. Inte minst erfarenheterna från bank på Internet har visat att kunderna upplever att självservice i rutinärenden är bättre service än motsvarande manuell. Inom kommunens tunga ansvarsområden kan en stor del av ärendehanteringen automatiseras. Självservicekommunen kommer aldrig att bli verklighet fullt ut. Men för att kommunen ska kunna bibehålla och helst bygga ut den service som kräver hög kompetens och personligt bemötande, måste annat automatiseras. Detta är också enda sättet att på en rad områden verkligen skapa en kommun som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, året om. Andra myndigheter är ytterligare en viktig intressentgrupp. Många av kommunens processer interagerar med andra myndigheter, till exempel landsting, statliga myndigheter och andra kommuner, och kraven ökar på integrationslösningar. Ekonomiska realiteter kommer att medverka till att flera mindre kommuner går ihop om gemensamma grundlösningar. Vi ser redan ett ökat regionalt samarbete, där de större kommunerna tillsammans med geografiskt närliggande kommuner samlas kring olika upplägg. Från landstingen märks också en ökad önskan till samarbete med kommunerna i regionen. Leverantörer och entreprenörer är en annan intressentgrupp. Den rena leverantörsdelen kan effektiviseras i e-handelslösningar och interaktionen med entreprenörer kan förenklas på samma sätt som den med andra myndigheter. Utöver att de egna medarbetarna är en del av kommunens produktionsapparat är de också en mycket viktig intressentgrupp. I denna roll har de behov av korrekt information och funktioner för självservice inom den interna administrationen. Idén med 24-timmarskommunen skulle enkelt kunna beskrivas som: rätt information, i rätt tid, till rätt person i syfte att förbättra effektiviteten och öka servicenivån i kommunen. Det är också utgångspunkten för WM-datas koncept, erbjudande och konkreta lösningar. Kommuninvånarna måste också hanteras ur en annan central aspekt som ägare. Detta innefattar medborgarnas krav på insyn i den verksamhet man äger samt e-demokratilösningar, det vill säga olika sätt att utöva sina medborgerliga rättigheter. 40-talister som successivt fasas ut i pension kommer att vara starka pådrivare här. De har god datavana och kommer att ha mycket tid för att engagera sig i en rad frågor. De kommer att kräva tillgänglighet, insyn och service, vilket kommer att driva på utvecklingen mot e-demokrati. För kommunen gäller det att ha beredskap för att hantera en ökad e-demokrati. I en kommun började man lägga ut stadsbyggnadsplaner på nätet, men upphörde efter att ha fått så många reaktioner att man inte hann svara på medborgarnas frågor. I slutänden handlar e-demokrati om makt, och det inslag av direktdemokrati som ligger i e-demokrati kan förändra den traditionella politiska processen. 13

16 Integrerad förvaltning det inre livet. Förvaltningsintegration handlar om att bygga en logik i plattformen som möjliggör att arbeta effektivt och koordinerat utifrån ett målstyrt helhetsperspektiv.

17 Fokus och resurser till kärnprocesserna. Om man hade rätt system skulle en stor del av all ärendehantering i kommunerna kunna vara helt automatiserad, med ett stort inslag av självbetjäning, redan nu. Det skulle frigöra stora resurser för kommunerna att fokusera på sina huvudåtaganden och sina kärnverksamheter. Att göra verksamhetssystemen tillgängliga via webben och utnyttja de flöden och processer som redan finns där är en självklar utgångspunkt. Men de stora vinsterna uppstår när man skapar en samordning i systemen och återanvänder rationaliseringslösningar för kommunens olika processer. Kommunernas verksamhet är diversifierad och oftast decentraliserad. Många kommuner har organiserat varje område för sig, utan interaktion så kallade stuprör både när det gäller verksamheten och dess verksamhetsstöd. För medborgarna är det viktigt att 24-timmarskommunen fungerar som en naturlig helhet, och att man inte måste starta om i dialogen i tid och otid. Detta ställer höga krav på intern samordning. Utmaningen ligger i att skapa en sådan samordning utan att ge avkall på en väl fungerande decentralisering. Att bygga vidare på stuprörsfilosofin gagnar vare sig den yttre eller den inre effektiviteten. När det gäller IT-stöd är kostnaden för stuprörstänket exponentiellt tilltagande. Man måste bygga på en rad olika lösningar var för sig och dessutom försöka bygga broar mellan lösningarna på olika nivåer. På sikt är detta en mycket dyrbar strategi, som dessutom ger begränsad prestanda. Många kommer att behöva backa och göra en dyrbar omstart. koppla ett webbgränssnitt till underliggande system missar man möjligheterna till ett rollbaserat processtöd. I värsta fall riskerar man att istället för ökad effektivitet, insyn, interaktion och inflytande, skapa friktion och ökad intern administration. WM-datas plattform för verksamhetsintegration det vi kallar Öppen, Integrerad Förvaltning innehåller en modell för ett logiskt sammanhang för IT-stödet, ett allmänt angreppssätt samt koncept och lösningar för interaktion och integration. För kommuner innehåller plattformen också lösningar för portal och tjänster som till exempel publicering. Plattformen bygger på att standardprodukter ska användas så långt som möjligt. De flesta kommuner har redan ett antal system i drift. Utmaningen i de flesta fall är därför att skapa en plattform där den heterogena IT-miljön kan fås att samverka i en helhet. WM-datas koncept möjliggör just detta. Information, produktion och administration i verksamheten och IT-miljön måste bli delar av samma helhet, som går att rationalisera och utveckla successivt. Detta är grunden i det vi kallar affärsintegration när vi arbetar med näringslivet och förvaltningsintegration när vi arbetar med offentliga aktörer. Vi har nu en mycket stor erfarenhetsbank med kunskap om misstag man ska undvika och genvägar man kan ta. Alternativet till stuprörsfilosofin med täta skott mellan verksamheter och processer är kommunicerande kärl i en gemensam verksamhetsplattform. Förvaltningsintegration handlar om att bygga en logik i plattformen, som möjliggör att arbeta effektivt och koordinerat utifrån ett målstyrt helhetsperspektiv. Då kan handläggare lätt få tillgång till all den information som rör hans/hennes behov. En samlad bild av situationen möjliggör högre kvalitet i handläggningen, och det administrativa kringarbetet minskar. Genom att skapa gemensamma processer slipper man dubbelarbete i flera olika system. På så sätt frigörs resurser för kommunens huvudsakliga uppgifter och enskilda medarbetare kan betjäna invånare och andra intressenter effektivare i sina olika roller. I allt högre grad kommer handläggarens roll i processen att bli viktigare än hans/hennes roll i organisationen. Allt fler kommer att agera i olika roller. Om man nöjer sig med att 15

18 Högre kvalitet i handläggningen. Och mindre administrativt kringarbete. Grundläggande principer för integrerad förvaltning Centraliserad information och decentraliserat handhavande Styrinformation på ett ställe Information skapas direkt vid källan utan mellanhänder Samma information används många gånger Individualisering Rätt information och rätt aktivitet till rätt person Individens roll i processen istället för i organisationen Rätt information från rätt person Totalintegration Information och transaktion integreras Angränsande verksamheter byggs ihop Hela verksamhetsprocesser stöds Synkront Information kan direkt användas operativt Automatiska varsel om avvikelser i processerna (från helheten) 16

19 Det är vår erfarenhet att man kan hämta hem många års åsidosatta gemensamma IT-investeringar på ett år med vår integrationsplattform. 17

20 Tänk helhet, men ta ett steg i taget. WM-datas plattform tillåter att man utvecklar IT-stödet i små etapper. Eftersom plattformen är öppen och bygger på standardkomponenter kan flertalet av kommunens redan gjorda investeringar återanvändas i den integrerade lösningen. 18

21 Flexibla lösningar, som går att växa i. Att bygga en Öppen, Integrerad Förvaltning är ett stort projekt som tar flera år. Parallellt med kommunens arbete utvecklas lagstiftning, standarder för säkerhet, gränsöverskridande integration, informationsutbyte med mera, som påverkar kravbilden framöver. Med andra ord måltavlan rör sig. Det enda vi med säkerhet vet om framtiden är ju att den inte kommer att se ut exakt så som vi tror. Därför är det avgörande att bygga in flexibilitet både i plattformen och i de olika lösningarna. Det är inte detsamma som att inte ha ett mål. Tvärtom måste kommunen utgå från en strategisk målbild med en tänkt helhet för verksamheten och vad den ska leverera när allt är klart. Många har tyvärr börjat bygga sina lösningar utan en sådan helhetsmålbild och därför kan man förutse en hel del onödigt och kostsamt arbete med hopjämkningar och omstarter. I det ideala fallet inleds arbetet med en analys, som väger samman generella krav och utvecklingsmönster med de specifika förutsättningar som råder i kommunen. Tidshorisonten bör vara minst fem år, gärna med hållbarhet mycket längre än så. För en lite större kommun är det oftast bäst att från början bygga en plattform som är helt flexibel och tar höjd för alla möjliga förändringar. Risken är att man annars drar på sig nya kostnader varje gång man stöter på externa hinder, som kräver att systemet förändras. De flesta kommuner har redan gjort ansenliga investeringar i olika IT-system. I ett femårsperspektiv är det oftast billigare att ta en lite större kostnad för en rejäl omstart, än många kostnader för successiva anpassningar. Därför bygger WM-datas koncept på att kunna återanvända så mycket som möjligt av redan gjorda investeringar. Eftersom plattformen är öppen och bygger på standardkomponenter kan flertalet av kommunens redan befinliga system återanvändas i den integrerade lösningen. Man kan också börja bygga den integrerade lösningen från olika förvaltningar, till exempel Omsorg. WM-datas plattform tillåter att man utvecklar IT-stödet i små etapper. Den levererade nyttan i varje steg måste vara mätbar och överstiga kostnaden. Det viktiga är att tänka i helheter, och sedan ta de successiva steg som omständigheterna tillåter. Varje steg måste också kunna ge möjlighet till framtida återvinning. Grundidén är att genom erfarenhetskapitalisering låta enskildas kunskap och erfarenheter från specifika projekt bilda en verksamhetsgemensam kunskap. All vidareutveckling kan då ta vid där den föregående avslutades, istället för att starta om från början. Uppnådda effektiviseringar ska också kunna återvinnas i nästa steg. Det gäller oavsett om det handlar om ett nytt ärendehanteringssystem, en självservicetjänst för bygglovsansökan eller om en ny extern webbplats. Eftersom WM-datas plattform bygger på standardprodukter ska kunden också alltid ha full frihet att byta ut oss som leverantör om vi inte skulle motsvara förväntningarna. Självfallet utgör det ett mycket starkt incitament för oss att skapa en nöjd kund. Öppen kommun byggs bäst på öppen plattform. Kostnad Traditionellt IT-stöd utan helhetssynsätt IT-stöd med ett helhetssynsätt Tid Lägre kostnader på sikt med integrerat IT-stöd Att ta fram ett flexibelt, integrerat IT-stöd utifrån en helhetssyn innebär en initial investering, som är större än om man arbetar traditionellt med separat IT-stöd för olika verksamheter och processer. Men mycket snart viker kurvan av och de löpande investeringarna, liksom driftskostnaderna, blir väsentligen mindre. 19

22 20 Våra lösningar för en 24-timmarskommun.

23 Redan med Verksamhetsportalen kommer man långt. WM-datas verksamhetsstödande IT-lösningar för kommunen spänner över ett stort fält från äldrevård och individomsorg till livsmedelsinköp till skolor, fastighetsadministration och förrådshantering. På samma sätt stöder vi det rent administrativa arbetet i form av tillstånd, ansökningar, handläggningar och beslut. Beslutsstöd, elektronisk handel och fakturahantering är exempel på områden där våra lösningar redan idag har någon form av integration inbyggd. Vårt koncept för Öppen, Integrerad Förvaltning bygger på idén att alla aktörer ska ha tillgång till rätt IT-stöd, och att det möjliggör effektivitet, koordination och flexibilitet både för externa och interna användare. Konceptet motsvaras av en plattform; ett logiskt sammanhang för IT-stödet och hur man bygger det. Det innefattar ett angreppsätt, väl utprovade ramverk för interaktion och integration samt en rad applikationer och produkter. Vår metod för resan Vår metod består av ett antal workshops med mellanliggande analyser och rekommendationer. Resultatet är visioner, mål och strategier för IT-stödet och vår roll är att guida kommunens beslutsfattare genom processen. Den första workshopen är strategisk. Syftet är att säkerställa att hela utvecklingen blir målstyrd. Workshopen utgår från gällande verksamhetsplaner och sätter konkreta mätbara mål för olika tjänsteområden, främst vad gäller vilken verksamhetsnytta man vill uppnå. Resultatet av den första workshopen redovisas i ett strategidokument, som utgör beslutsunderlag för nästa. I nästa steg konkretiseras strategivalen i möjliga lösningar och analys av konsekvenser. Här bryts tjänsteområdena ner i tjänster och de krav som finns på dessa analyseras. Behöver man ändra tjänsternas innehåll, respektive organisation och processer för att möta kraven? Vad innebär detta i form av investeringar respektive kostnadsbesparingar? Prioriteringar görs mellan olika tjänsteområden och tjänster. I denna fas tas även interaktionsprototyper fram. Ramverk för interaktion och integration Ramverkets uppgift är att koppla ihop funktionalitet, tjänster och produkter med ett administrerande gränssnitt, som möjliggör ett individ- och rollbaserat systemöverskridande processtöd med så kallad single sign on, dvs tillgång efter behörighet med alla tillhörande säkerhetslösningar. WM-datas Verksamhetsportal är marknadens enda färdiga koncept för detta. Det är ett produktionsstödande intra- och extranät, som är rollbaserat med möjlighet till individuella gränssnitt. Användbarhet och säkerhet hör till våra specialkompetenser och ligger på en mycket hög nivå. En fullt utbyggd 24-timmarsmyndighet enligt Statskontorets utvecklingstrappa innebär i de flesta fall omfattande och i vissa fall komplex integration mellan webbgränssnitt och underliggande verksamhetssystem inte bara de egna utan även andra myndigheters och i vissa fall underleverantörers. Ett bra ramverk för integration säkrar bassystemens funktioner och medger samtidigt hög flexibilitet och full interaktion i de olika verksamhetsprocesserna. WM-datas koncept för interaktion och integration bygger på etablerade standarder och så långt som möjligt på standardkomponenter, vilka varierar beroende på vilken IT-plattform kommunen har eller väljer. Ett enda gränssnitt för Region Skåne I Skåne ville man skapa förutsättningar för en bättre kommunikation mellan offentlig sektor och medborgare. Istället för olika tekniska lösningar och gränssnitt för kommunens skilda enheter hjälpte WM-data därför till att skapa Skåneportalen, som visar upp ett enda gränssnitt ut mot såväl medborgare som anställda. Informationen på portalen är målgruppsanpassad för respektive grupp, men som medborgare har man bara en enda ingång via webben. Via sitt lösenord kan man enkelt nå den information man söker. Det finns också en rad interaktiva tjänster på portalen som gör informationen lättare att ta till sig och som inbjuder till dialog. Visionerna mynnade ut i en portal som ska vara gemensam för Internet, intranät och extranät samt för alla målgrupper, som till exempel medborgare och företag, vårdtagare, medarbetare och samverkanspartner. Detta kräver att informationen inte hanteras i stuprör, utan i hängrännor på tvärs genom alla verksamheter", säger Susan Principe, projektledare på Region Skåne. 21

24 Verksamhetsportalen en komponentbaserad plattform. WM-datas Verksamhetsportal är en webbaserad plattform med prefabricerade koncept och lösningar som innehåller verktyg för informationshantering, stöd för single sign on och integration till bland annat ekonomi- och HR-system. Portalen förenklar och effektiviserar arbetet för användarna. Den ger rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle. Åtkomsten är personifierad och regleras av användarens roll vid inloggning. Funktionen fungerar även så att den kan tillämpas på en grupp användare, om verksamhetssystemet inte kräver individuell inloggning. Portalen innehåller även rum för funktion, samverkan, projekt, nätverk, med mera. Den möjliggör också integration med de olika verksamhetssystemen, vilket minskar det administrativa kringarbetet och ger användarna mer tid för kärnverksamheten. Portalen är skalbar och kan stegvis byggas på med ny funktionalitet utifrån kommunens behov. Portalen är öppen och tillåter integration med kommunens verksamhetssystem, oavsett om dessa levererats av WM-data eller någon annan. Lösningen har mycket hög användarvänlighet och är anpassad även för funktionshindrade, till exempel personer med nedsatt syn. WM-data har lösningar för en rad verksamhetsområden och processer inom kommunen, till exempel: Bygglov Skolval Ärendeinsyn Äldreomsorgsansökan Invånardatabas Fastighetsunderhåll Stödprocesser De delar av stödprocesserna som har någon form av direkt integration inbyggd är en del av erbjudandet. Beslutsstöd, HR, elektronisk handel och fakturahantering är exempel på sådana lösningar. Att medarbetarna använder självservicefunktioner för personaluppgifter och arbetsordrar som genereras automatiskt utifrån helpdesksystem är ytterligare exempel. Informationsförsörjningslösningar WM-datas erbjudande omfattar såväl lösningar för den interna kommunikationen och informationen som för den externa, till exempel lösningar för blanketthämtning, avgiftsberäkningar, intranät, informationswebbar och externwebbar. Verksamhetsportalen stöder både e-förvaltning, e-service samt e-demokrati. En effektiv e-förvaltning är utgångspunkten och förutsättningen för de båda andra. E-service i form av medborgarnas behov av effektiva kontaktytor för information, dialog och transaktioner adresserar vi främst genom dialoglösningar samt lösningar för transaktionshantering. E-demokrati såsom tillgängliggörande av beslutsunderlag, möjlighet till feedback och opinionsyttringar, information om beslut, samt i förlängningen voteringssystem adresserar vi med hjälp av dialogsystem (enkät/klagomålssystem/voteringssystem ) samt med hjälp av processorienterad information (diarie/ärendehanteringssystem). Applikationsområden Verksamhetsprocesser Alla lösningar som innehåller någon form av ärendehantering är en del av WM-datas erbjudande. Ärendehantering är inte enbart en intern handläggning utan involverar även intressenter utanför den egna organisationen, till exempel allmänheten, kunder, leverantörer och andra organisationer. Infratjänster I vårt erbjudande ingår tjänster för kontroll av digitala certifikat, autentisering, e-business, personalsystem, invånardatabaser. Dessa tjänster är tänkta att erbjudas som olika former av ASP-tjänster, till exempel SHS-tjänst, BTS-tjänst, e-hotell, webbhotell, lönetjänst och handelstjänst. Dialoglösningar Dialoglösningar är ett område som växer och där vi har erbjudanden för dialog mellan medborgare och organisation, till exempel lösningar för enkäter, opinionsbildning och votering över nätet. Vi kan erbjuda såväl stöd i utformning av enkäter som tjänster för insamling och analys av genomförda undersökningar. Partners WM-data har idag kompetens om och avtal med de ledande leverantörerna av portal-, integrations-, publicerings- och plattformslösningar samt affärsystem. 22

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

"Internet leder till ökad service och stora besparingar!"sid 10. WM-datas resa för 24-timmarsmyndigheten Sid 8

Internet leder till ökad service och stora besparingar!sid 10. WM-datas resa för 24-timmarsmyndigheten Sid 8 Nummer 3 År 2003 Öka kommunernas frihet! Landshövding Mats Svegfors utreder hur den offentliga sektorn kan bli effektivare. Sid 4 Flytten av servrar genomfördes exakt på timmen! WM-data kan verkligen det

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

2001-05-22. oskarshamn.se

2001-05-22. oskarshamn.se 2001-05-22 oskarshamn.se en kompasskurs i 2000-talets inledning Sida 1 av 33 INLEDNING. 4 Uppdraget Genomförande. 4 5 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 6 VISION 7 NULÄGE 9 Allmänt Kritiska Framgångs

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer