Strategi 1 (9) Datum E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16"

Transkript

1 Strategi 1 (9) Datum E-strategi Trelleborg2000, v 1.0,

2 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål 5 5. Kommunstyrelsens strategiska ställningstaganden 7 6. Ansvarsfördelning mellan nämnderna 7 7. Tydliga inriktningsmål och effektmål 8 8. Centrala begrepp 9 Bilaga 1. Systemförteckning och lista på befintliga e-tjänster Bilaga 2. Kostnader och resurser Bilaga 3. Handlingsplan för e-rådet

3 3 (9) 1. Sammanfattning Det är viktigt att kommunens verksamhet är av hög kvalitet och upplevs som serviceinriktad och effektiv - det bidrar till att göra Trelleborg attraktivt. Genom att använda IT-stöd i olika processer kan verksamheterna göra det enkelt för medborgare och företag att bo och verka i kommunen. Med en modern e- förvaltning ska kommunen bli attraktiv för alla människor som söker efter en lämplig plats för sitt boende och för etablering av företag. E-strategin är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver hur Trelleborgs kommun ska använda modern informationsteknik i verksamheten. Det främsta syftet är att utveckla den kommunala servicen till alla medborgare och företagare. Men e-strategin ska även bidra till att samordna, effektivisera och förenkla det administrativa arbetet för kommunens medarbetare. Ett tredje syfte är att skapa en öppnare förvaltning som stödjer innovation, demokrati och delaktighet. Slutligen är det viktigt att framhålla de potentiella miljövinsterna med en utvecklad e-förvaltning. Det övergripande ansvaret för att realisera e-strategin vilar på kommunstyrelsen. Men för att e-strategins effektmål ska bli verklighet krävs att respektive nämnd och bolag antar egna handlingsplaner med konkreta aktiviteter för att åstadkomma en modern e-förvaltning inom respektive verksamhetsområde. Ett centralt e-råd med nyckelkompetenser från kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen leder och samordnar det övergripande utvecklingsarbetet. 2. Inledning E-strategin för Trelleborgs kommun utgår från de nationella målsättningarna för att utveckla e-samhället 1. De inriktningsmål som anges i e-strategin förtydligar de nationella intentionerna och styr kommunens långsiktiga arbete inom området. Strategin innehåller tydliga effektmål och konkreta åtgärder som beskriver kommunstyrelsens ansvar. Härutöver förväntas respektive förvaltning och bolag formulera egna effektmål och ta fram egna konkreta handlingsplaner för att åstadkomma en modern e-förvaltning inom respektive verksamhetsområde. I detta avsnitt ges en inledande beskrivning av bakgrunden till strategin samt var kommunen står idag gällande olika aspekter kring e-förvaltning. Från ADB och IT till E E-strategin är framtagen av kommunledningens förvaltning på uppdrag av e- delegationen. Mot bakgrund av medborgarnas ökade krav och allt tydligare förväntningar på en effektiv förvaltning önskades en påskyndad och mer samordnad utvecklingsprocess i kommunen. Synen på informationsteknik förändras snabbt. Den allmänna utvecklingen har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e. Med ADB mekaniserades tungarbetade rutinuppgifter, med IT spreds tekniken och skapade samverkan 1 Prop. 2009/10: 175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt

4 4 (9) och med e ligger fokus på elektroniska tjänster och verksamhetsutveckling. Dessa olika begrepp förklaras närmare i avsnitt 8. Genom att aktivt ta tillvara fördelarna med ny informationsteknik kan vi bidra till att medborgare och andra tycker att Trelleborg är en attraktiv kommun med god kommunal service. God medborgarservice förutsätter i allt högre grad utvecklade e-tjänster så att medborgarna enkelt kan få hjälp med sina ärenden via dator eller telefon. Här finns ett betydande utvecklingsbehov. IT har även en stor potential att bidra till minskad miljöpåverkan genom att effektivisera arbetet i offentlig sektor. Om hela kommunen, såväl medborgare som företag och kommunala verksamheter, använder tekniken på ett smart sätt kan den negativa miljöpåverkan minskas betydligt. Detta kan åstadkommas på flera olika sätt; en miljöanpassad IT-användning och drift, miljösmarta inköp och återvinning av IT samt effektivare möten och färre resor. Sammanfattningsvis finns det såväl ekonomiska som miljömässiga skäl att utveckla kommunens e-förvaltning. Nuvarande e-förvaltning Kommunen erbjuder sedan en lång tid tillbaka e-tjänster via kommunens hemsida. Genom självbetjäning går det här att uträtta olika ärenden, hämta blanketter och få service. Några exempel är att; ställa sig i tomtkö, intresseanmälan för fjärrvärme, lämna medborgarförslag, ansökan om LSSinsatser med mera. Ett problem är att kommunens utvecklingsfokus under lång tid har legat på att underlätta kommunens interna rutiner. E-tjänsterna är därför ofta anpassade för de interna systemen, istället för det som borde vara centralt - att öka servicen till medborgaren. Dessa tjänster kan därmed utvecklas på flera sätt: Ersättning av nuvarande blanketter i PDF-format med elektroniska formulär där medborgarna direkt kan skicka in uppgifterna till kommunen. Utveckling av mina sidor där medborgarna med en enda inloggning kan få tillgång till samtliga e-tjänster. Enhetlig utformning av förvaltningarnas olika e-tjänster. Det är även viktigt att utvecklingen av nya e-tjänster bygger på en teknisk plattform som är flexibel och framtidssäker. Med en sådan plattform finns det möjligheter för respektive förvaltning att utveckla specifika e-tjänster inom ramen för en kommungemensam lösning med ökad användarvänlighet. Även när det gäller minskad miljöpåverkan finns exempel på planerade eller genomförda åtgärder; schemalagd stängning av datorer på skolnätet, återvinning av spillvärme från serverrum, system för videokonferenser med mera. Detta arbeta kan dock intensifieras och drivas mer systematiskt. Ökad samordning är ett annat förbättringsområde. Genom att tydligt styra och samordna utvecklingen av kommunens e-förvaltning ökar med all säkerhet kostnadseffektiviteten. En strategisk styrning med ökad samordning leder både till sänkta kostnader och bättre tjänster. En organisation med tydlig ansvarsfördelning mellan kommunledningens förvaltning och övriga förvaltningar skapar därmed förutsättningar för en effektiv användning av utvecklingsresurserna, minskad miljöpåverkan och en ökad service gentemot medborgarna.

5 5 (9) 3. E-strategins omfattning och avgränsningar E-strategin omfattar kommunen i sin helhet, det vill säga samtliga förvaltningar och de kommunala bolag som ägs av Trelleborgs kommun. E-strategin spänner över perioden De övergripande inriktningsmålen och effektmålen följs upp årligen. E-strategin lyfter fram nationella målsättningar och tydliggör ambitionerna för kommunens långsiktiga utvecklingsarbete. Detta kommer till uttryck genom ett antal inriktningsmål för e-samhället. Strategin innehåller även tydliga effektmål och konkreta åtgärder som beskriver kommunstyrelsens ansvar. En central uppgift för kommunstyrelsen är att genom e-rådet styra och koordinera de insatser som genomförs bland övriga förvaltningar och kommunala bolag. Härutöver förväntas respektive nämnd och bolagsstyrelse anta egna effektmål och ta fram egna konkreta handlingsplaner för att åstadkomma en modern e- förvaltning inom respektive verksamhetsområde. 4. Inriktningsmål Det övergripande målet med kommunens e-strategi är som tidigare nämnts att åstadkomma förbättrad service till medborgarna. Detta förutsätter dock en effektiv och öppen förvaltning samt en vital och modern demokrati. Rätt utformad bedöms e-strategin även kunna bidra till minskad miljöpåverkan. Strategin anger därför tre övergripande inriktningsmål som bedöms vara av strategisk betydelse: 1. Ökad tillgänglighet och bättre service 2. Effektivare arbetssätt med minskad miljöpåverkan 3. En stärkt demokrati Ökad tillgänglighet och bättre service Med tillgänglighet avses i detta sammanhang en väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till elektroniska tjänster dygnet runt. Med tillgänglighet avses också att informationen och e-tjänsterna anpassas till och optimeras utifrån de standarder som gäller för kommunikation via webbgränssnittet, vilket borgar för att alla människor, oavsett funktionshinder och hjälpmedel, kan tillgodogöra sig informationen och dra nytta av e-tjänsterna. Medborgare och företag ska kunna använda e-tjänster för att kommunicera med berörda tjänstemän, för att utföra kommunala ärenden samt för att enkelt kunna följa sina ärendens gång. Den största delen av rutinkommunikationen mellan medborgare/företag och tjänstemän ska kunna ske via e-tjänster och därmed ge mer tid över för direktkontakt i mer komplicerade ärenden. En annan viktig serviceaspekt är att kontakten med kommunen, såväl externt som internt, helst ska kunna ske med hjälp av olika e-tjänster dygnet runt. Det ska vara naturligt för medborgare och företag att initiera nya och följa pågående ärenden via e-tjänster på kommunens hemsida. Detta ger också möjlighet för kommunens förvaltning att bli mer effektiv.

6 6 (9) Effektivare arbetssätt med minskad miljöpåverkan Varje förvaltning i Trelleborgs kommun förväntas fortlöpande presentera nya projekt eller initiativ i syfte att erbjuda e-tjänster inom sitt ansvarsområde. Då förväntas även en beskrivning av hur dessa kan bidra till en effektivare administration samt förväntade effekter i form av sänkta kostnader och ökad medborgarservice samt mindre miljöpåverkan. När allt fler e-tjänster blir tillgängliga och används av brukarna kommer även det interna administrativa arbetet att förenklas. Kommunen eftersträvar att skapa ett sammanlänkat digitalt flöde av all information på förvaltningen för att effektivisera och förenkla den interna kommunikationen. En kartläggning av kommunens resurser för 2013 års e-förvaltning (se bilaga 2) identifierar i storleksordningen 30 personer. Till personalresurser ska läggas kostnader för inköp och drift av verksamhetssystem, konsulter, datorer, servrar, skrivare med mera. Idag förekommer betydande överlappning i dessa delar. Genom att ta ett samlat grepp och se över respektive förvaltnings personal, olika system och rutiner kan effektiviteten ökas. En självklar ambition är att minska förekomsten av parallella system med samma funktion i olika förvaltningar. En översyn av systemen ska också innehålla en analys av hur väl de uppfyller medborgarnas krav. Flera av dagens IT-system är inköpta med hänsyn till verksamhetens behov i första hand, vilket inte är i linje med denna e-strategi. En mer effektiv resursanvändning bedöms vara tillräckligt för att frigöra resurser till nödvändiga satsningar och för att nå e-strategins övergripande målsättningar. För att åstadkomma en effektiv samordning och utveckling av de olika systemen bör det skapas en kommungemensam e-tjänsteplattform att utgå från. En övergripande teknisk plattform är en viktig förutsättning för att kunna utveckla befintliga och föra in nya e-tjänster på ett effektivt sätt. Rätt utformade IT-stöd och olika former av klimatsmarta tillämpningar kan minska påverkan på miljön. Ett område handlar om att skapa en miljöanpassad IT-användning och energieffektiv drift. Ett annat utvecklingsområde gäller att i ökad utsträckning säkra rutiner för miljösmarta inköp och ökad återvinning av IT-utrustning. Slutligen ger en effektiv e-förvaltning möjlighet till videokonferenser, papperslösa möten, smarta kalenderfunktioner och andra tekniska lösningar som leder till mer effektivare möten och färre tjänsteresor. Stärkt demokrati E-strategin kan även bidra till att stärka de demokratiska processerna. Med ny teknik nås andra grupper än de som vanligtvis kommer på fysiska möten för samråd. Det blir också en större spridning i åldrar och kön och ger möjlighet för medborgarna att delta när de själva vill och kan. Dessutom kommer synpunkter och återkoppling på förslag snabbare. E-förvaltning kan även bidra till en ökad rättsäkerhet. Genom att göra det enklare för medborgare att få information om den kommunala servicen och det gällande regelverket ökar möjligheterna att tillgång få den service man som kommuninvånare har rätt till. Det skapas även en mer enhetlig ärendehantering och handläggningen blir inte lika personrelaterad. Detta minskar risken för att den kommunala servicen varierar beroende på vilken handläggare den enskilde medborgaren får hjälp av.

7 7 (9) 5. Kommunstyrelsens strategiska ställningstaganden I detta avsnitt anges ett antal specifika vägval som är av stor betydelse för det långsiktiga arbetet med att bygga upp en e-förvaltning: Utvecklingen av specifika e-tjänster ska ske i de olika förvaltningarna utifrån medborgarnas behov. Ett centralt e-råd ansvarar för att styra utvecklingsarbetet i enlighet med e-strategin. Helhetstänkande och samordning ska vara nyckelord. Genom att agera som en gemensam koncern för alla förvaltningar och bolag undviker vi leverantörsdriven utveckling och håller fokus på medborgarnas behov. Utvecklingen ska bedrivas med befintliga, ekonomiska resurser men understödjas av en effektiv organisation med tydliga roller. Styrningen ska bygga på tydliga mål, löpande uppföljning och ansvarstagande från berörda nämnder och förvaltningschefer. Utvecklingen av e-tjänster ska bygga på en kommungemensam teknisk plattform, vilken bidrar till flexibilitet och enhetlighet. Marknadsföring kommer i andra hand. Kommunens framgång ska komma inifrån och bygga på att vi är genuint framgångsrika med vår e-förvaltning. 6. Ansvarsfördelning mellan nämnderna Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för att styra e-frågorna i kommunen då detta omfattar samtliga verksamheter och det finns ett stort behov av samordning. I detta avsnitt ges en närmare beskrivning av hur ansvaret för dessa frågor är fördelat mellan de olika nämnderna och bolagen. Kommunstyrelsen styr, samordnar och följer upp arbetet med hjälp av ett e-råd Det övergripande ansvaret för att realisera e-strategin vilar på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott övertar därmed det ansvar som tidigare legat på e-delegationen. Ett centralt e-råd med nyckelkompetenser från kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen fattar beslut kring det övergripande utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen beslutar vilka ytterligare förvaltningar som ska vara representerade i det centrala e-rådet. Vilken bemanning som är mest lämplig kan variera beroende på vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Utöver övergripande styrning ansvarar E-rådet för att äga, driva och utveckla den gemensamma, tekniska plattformen som de olika e-tjänsterna bygger på. En annan central uppgift för e-rådet är uppföljning av mål och indikatorer.

8 8 (9) Förvaltningarna och bolagen driver utvecklingen och stämmer av med e-rådet Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar i sin roll som systemägare för sina egna verksamhetssystem. Utvecklingen av e-tjänster inom respektive verksamhet ska dock drivas i samråd med Kommunstyrelsen. Förvaltningarna och bolagen ska utveckla verksamheten samt ta initiativ till projekt för att kunna erbjuda fler och bättre e-tjänster inom sitt ansvarsområde. Vid varje sådant initiativ ska e-rådet först få en beskrivning av hur dessa kan bidra till en effektivare administration samt sänkta kostnader, ökad medborgarservice och mindre miljöpåverkan. Först härefter ska ett utvecklingsinitiativ leda till konkret handling vid respektive förvaltning. 7. Tydliga inriktningsmål och effektmål E-strategin anger tre övergripande inriktningsmål för kommunens långsiktiga utveckling mot e-samhället. Dessa konkretiseras ytterligare genom ett antal effektmål som ska vara uppnådda senast år Till respektive mål ska det finnas ett antal indikatorer som ligger till grund för uppföljning, styrning och ledning av det praktiska arbetet. E-rådet ansvarar för utformning av indikatorer samt löpnde uppföljning av dessa. Inriktningsmål 1. Ökad tillgänglighet och bättre service - medborgarna ska uppleva att vardagen förenklas 2. Effektivare arbetssätt med minskad miljöpåverkan - högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Effektmål Medborgarna ska uppleva kommunens e-tjänster som praktiska och användarvänliga Genom elektroniska kommunikationsvägar ska medborgarna få tillgång till kommunens service när som helst på dygnet Anställda och förtroendevalda ska erbjudas en effektiv ärendehantering som gör informationen lättillgänglig och användbar, med beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter Förvaltningar och bolag ska ha tillgång till effektiva, elektroniska inköpsprocesser 3. Stärkt demokrati - öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Medborgarna ska uppleva att kommunen erbjuder digitala arenor som bjuder in och visar på möjlighet till samhällsengagemang Redan samhällsengagerade personer i folkrörelser, företagarorganisationer och andra demokratiska nätverk ska uppleva att kommunen erbjuder e-lösningar som stödjer deras verksamhet För att samtliga effektmål ska realiseras förväntas respektive förvaltning och bolag formulera egna handlingsplaner. Till e-strategin bifogas en handlingsplan för e-rådets arbete fram till år 2015 (bilaga 3).

9 9 (9) 8. Centrala begrepp E- E- står för elektronisk. Som förled avser e- utnyttjandet av datorbaserade lösningar, t.ex. i e-förvaltning, e-tjänst, e-handel. E-demokrati Med e-demokrati avses användandet av elektronisk informationsteknologi för utförande och deltagande av politiska processer. E-förvaltning En offentlig förvaltning som genom verksamhetsutveckling drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Används även som samlingsbegrepp för e- demokrati. E-service, e-tjänst etc. E-service Handlingar, ansträngningar eller prestanda vars leverans förmedlas av informationsteknik. Denna definition speglar tre huvudkomponenter: tjänsteleverantör, tjänstemottagare och kanalerna för att tillhandahålla tjänster E-tjänst Tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt. Exempel på sådant som kan fungera som e-tjänster är ansökan om tillstånd, inlämnande av deklaration, anmälan om sjukdom, sökning av information. Offentliga e-tjänster brukar definieras enligt en utvecklingstrappa framtagen av Statskontoret där e-tjänstens utveckling beskrivs i fyra steg. 1. Information: Tillgänglig färdigförpackad information för hämtning via webbsidor. 2. Interaktion: Enklare tjänster med möjlighet till interaktivitet där serviceinnehållet även innehåller nedladdning av blanketter o.d. 3. Transaktion: Tjänster som innehåller ett visst mått av transaktioner och som förutsätter säker elektronisk kommunikation, identifiering och signering. 4. Integration: Tjänster som även innefattar samverkan och ärendehantering över förvaltnings- och myndighetsgränser. IT Förkortning av begreppet informationsteknik. Används även som samlingsbegrepp för datorteknik och telekommunikation i samverkan. E-effektivitet E-effektivitet syftar på att kontinuerligt sträva efter att hålla kostnaderna under kontroll samt att resurserna nyttjas effektivt. Med hjälp av information och kommunikationssystem kan kommunens interna processer digitaliseras vilket leder till minskat behov av pappersbunden information, minskad tid för åtkomst, eftersökning och kvalitetssäkring, samt minskad risk för felkällor.

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

E-strategi för Strömstads kommun

E-strategi för Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN E-strategi för Strömstads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2007-06-20, 131 e-strategi för Strömstads Kommun 2007-2012 2007-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTEN

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Riktlinjer för e-förvaltning. Österåkers kommun

Riktlinjer för e-förvaltning. Österåkers kommun Riktlinjer för e-förvaltning Österåkers kommun 2015-2018 - Enklare för medborgare - Effektivare för organisationen 1 Inledning Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt och utgör ett kommunövergripande dokument

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2007-05-28 73 2007-05-29 2007/237-008 E-24 BROMÖLLA STRATEGI e-24 Bromölla strategi Innehåll 1 Introduktion

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

E-strategi för Södertälje kommuns skolor

E-strategi för Södertälje kommuns skolor E-strategi för Södertälje kommuns skolor I Södertälje finns sedan 2004 en övergripande IT-vision och strategi, e-södertälje. IT-visionen är: IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom skapandet av

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

IS/IT-program för Jönköpings kommun

IS/IT-program för Jönköpings kommun JONKÖPINGS KOMMUN IS/IT-program för Jönköpings kommun Ks/2012:481 kommunfullmäktige M kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning IS/IT-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 302

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE DIGITAL AGENDA MED E-STRATEGISKT PROGRAM FÖR SALA KOMMUN 2014-2016 1 (7) PROGRAM KOMMUNFULLMÄKTIGE PROGRAM Digital agenda med e-strategiskt

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Uppdrag från BUN Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun UN Enklare i esamhället Inge Hansson, Karlstads kommun 2011 11 09 Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet,

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det.

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det. 11 september 2008 KS 2007/271.111 1 (8) HANDLÄGGARE Åke Holmqvist 08-535 30 217 ake.holmqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen E-strategi för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer