Politisk plattform år (M, FP, C, DP, KD, HP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars Paragraf Diarienummer KS-2015/ Politisk plattform år (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige delges den politiska plattformen för Huddinge kommun för åren Sammanfattning Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har bildat politisk ledning för mandatperioden Den politiska plattformens utgångspunkt är att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Överläggning Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till att ärendet inte ske delges kommunfullmäktige. I övrigt yttrar sig Arnold Boström (SD), Marica Lindblad (MP), Ann-Marie Högberg (S), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Louise Callenberg (S) och Christina Eklund (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer proposition om bifall till att föreliggande förslag mot bifall till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att ärendet inte ska delges kommunfullmäktige och finner härvid att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med föreliggande förslag. Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja för bifall till föreliggande förslag Nej för bifall till att ärendet inte ska delges kommunfullmäktige Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Malin Danielsson (FP), Jelena Drenjanin (M), Karl Henriksson (KD), Leif Dyrvall (DP), Christian Ottosson (C), Lars Björkman (HP) och Arnold Boström (SD). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen : Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Anneli Sjöberg (S), Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Darwich (V). Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därvid att kornmunstyrelsen beslutat att bifalla föreliggande förslag. Reservationer Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Beslutet delges Samtliga nämnder

3 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunstyrelsen RESERVATION Ärende 6- Politisk plattform år (M, FP, C, DP, KD, HP) (KF) Vid dagens sammanträde valde de borgerliga partierna med hjälp av ordförandes utslagsröst att behandla ärende 6, politisk plattform för , som vi föreslog skulle utgå. En majoritet i kommunstyrelsen, bestående av företrädare för de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, beslutade att delge kommunfullmäktige de sex borgerliga partiernas plattform för Vi föreslog att kommunstyrelsen inte skulle göra det. Eftersom vårt förslag inte blev kommunstyrelsen s beslut reserverade vi oss. Bakgrunden är att vi inte anser att det är rimligt att ge ett partipolitiskt dokument, som bara en minoritet står bakom, den status som det får av att behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Inget av det som st år i dokumentet kan bli verklighet utan att det får stöd av ytterligare ett parti varför det också till sitt innehåll har ett mycket begränsat värde. Det är förstås anmärkningsvärt att politiska partier på det här sättet använder sig av Huddinge kommuns logotyp och kommunens formspråk i sitt eget partipolitiska dokument. Om ett politiskt dokument ska passera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ett skick som för tankarna till ett formellt styrdokument borde det vara för beslut, så att de politiska församlingarna kan ta ställning till det som st år där. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet ~ilh :2e~ ~{{, ~JJ/c,_cf Marica Lindblad Nujin Alacabek Darwich

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (2) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Politisk plattform för Huddinge år Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige delges den politiska plattformen för Huddinge kommun för åren Beskrivning av ärendet Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har bildat politisk ledning för mandatperioden Den politiska plattformens utgångspunkt är att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Vi bejakar tillväxt och de utmaningar som följer med det. Vårt geografiska läge, med närhet till både natur och storstad, är viktiga orsaker till att många trivs i Huddinge. Detta ger oss fördelar men ställer också krav. Fler bostäder, inte minst för ungdomar och studenter, måste byggas samtidigt som unika naturområden ska bevaras. Vi vill göra satsningar för ett klimatsmart Huddinge med en hälsosam närmiljö för alla invånare. Skolan ska fokusera på kunskap så att alla elever når målen och fler elever förbättrar sina kunskapsresultat. Den som är eller är på väg att bli senior ska vara trygg i att äldreomsorgen finns där för att stötta och skapa livskvalitet. Kommunens vägar, torg, parker och andra utemiljöer ska upplevas som trygga och fräscha. Huddinges kultur- och fritidsliv ska vara rikt och utvecklande. Kommunen ska göra mer för att våra invånare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över vad vi som politiker gör i Huddinge. Sist men inte minst, vi ska se till att ännu fler kommer i arbete. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (2) Den politiska plattformen behandlar följande områden: - God ordning i kommunens ekonomi - Arbete är grunden för ett starkt samhälle - En förskola med mångfald och kvalitet - En grundskola med kunskap i fokus - En gymnasieskola för alla - Ett klimatsmart Huddinge - En hälsosammare närmiljö - Ett tryggt och snyggt Huddinge - Leva livet hela livet - Underlätta för funktionshindrade - En aktiv fritid - Demokrati, jämlikhet och folkhälsa - Bygg samhällen inte bara bostäder - Förbättra lokalplaneringen - Betydelsefulla utvecklingsområden Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordförande Bilagor Politisk plattform för Huddinge Beslutet delges Samtliga nämnder

6 POLITISK PLATTFORM för Huddinge

7 POLITISK PLATTFORM INNEHÅLL God ordning i kommunens ekonomi 4 Arbete är grunden för ett starkt samhälle 4 En förskola med mångfald och kvalitet 5 En grundskola med kunskap i fokus 5 En gymnasieskola för alla 5 Ett klimatsmart Huddinge 6 En hälsosammare närmiljö 6 Ett tryggt och snyggt Huddinge 7 Leva livet hela livet 7 Underlätta för funktionshindrade 8 En aktiv fritid 8 Demokrati, jämlikhet och folkhälsa 8 Bygg samhällen inte bara bostäder 9 Förbättra lokalplaneringen 9 Betydelsefulla utvecklingsområden 10 Flemingsberg centrum för framtidens Sverige 10 Utveckla Kungens kurva med stadsmässiga kvaliteter 10 Stadsmiljö i Huddinge centrum-storängen 10 Utveckling av våra lokala centrum 10 Glömstadalen-Loviseberg 11 Vi vill lyfta Vårby 11 Haninge-Länna 11 2 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

8 POLITISK PLATTFORM Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har bildat politisk ledning för mandatperioden Vi vill fortsätta bedriva en politik som för Huddinges utveckling framåt för våra invånares bästa mot det långsiktiga målet att bli en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att leva bo och verka i. Vår utgångspunkt är att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Vi bejakar tillväxt och de utmaningar som följer med det. Vårt geografiska läge, med närhet till både natur och storstad, är viktiga orsaker till att många trivs i Huddinge. Detta ger oss fördelar men ställer också krav. Fler bostäder, inte minst för ungdomar och studenter, måste byggas samtidigt som unika naturområden ska bevaras. Vi vill göra satsningar för ett klimatsmart Huddinge med en hälsosam närmiljö för alla invånare. Skolan ska fokusera på kunskap så att alla elever når målen och fler elever förbättrar sina kunskapsresultat. Den som är eller är på väg att bli senior ska vara trygg i att äldreomsorgen finns där för att stötta och skapa livskvalitet. Kommunens vägar, torg, parker och andra utemiljöer ska upplevas som trygga och fräscha. Huddinges kultur- och fritidsliv ska vara rikt och utvecklande. Kommunen ska göra mer för att våra invånare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över vad vi som politiker gör i Huddinge. Sist men inte minst, vi ska se till att ännu fler kommer i arbete. MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 3

9 POLITISK PLATTFORM God ordning i kommunens ekonomi En sund ekonomi ska prioriteras. Det lägger grunden för stabilitet och positiv utveckling som tryggar kommunens verksamheter. Utgångspunkten är att skattepengarna ska användas på effektivast möjliga sätt. En analys av kommunens och dess bolags verksamheter och kostnader ska genomföras i syfte att finna effektivare sätt att använda våra gemensamma resurser. En del i att stärka kommunens attraktivitet är fortsatt arbete för lägre kommunalskatt. Ur ett långsiktigt perspektiv är det inte rimligt att Huddinges invånare beskattas hårdare än många andra länsbor. Huddinges kommunalskatt ska inte överstiga genomsnittet på Södertörn och långsiktigt ska kommunalskatten ligga i nivå med genomsnittet bland kommunerna i Stockholms län. Anpassningen ska ske på ett ansvarsfullt sätt och får aldrig ske på bekostnad av en sund kommunal ekonomi och/eller kvaliteten i kommunens kärnverksamheter. Arbetet med att analysera kommunens finansiella situation ska fortsätta och utmynna i en strategi för att klara de stora investeringar som en växande kommun för med sig. Arbete är grunden för ett starkt samhälle Arbete utgör grunden för det samhälle vi vill bygga. Arbete ger den enskilde frihet, delaktighet, gemenskap och framtidshopp. Arbete lägger grunden för ett samhälle som hänger ihop och där alla behövs. Med jobben i fokus vill vi bygga vidare för framtidens Huddinge. En av de viktigaste nycklarna i syfte att skapa fler jobb i Huddinge är att ständigt arbeta för ett mer attraktivt företagsklimat. Kommunen ska ta krafttag för att förbättra Huddinges företagsklimat med målsättningen att det ska rankas bland de bästa i landet. Huddinge ska vara proaktivt i arbetet med att locka nya företagare till kommunen och bedriva ett målmedvetet arbete för att göra Huddinge attraktivt för såväl stora som små företag. Lika viktigt är att befintliga och nya företag ges möjlighet att växa. Även nya branscher som möter helt nya behov ska få möjlighet att se dagens ljus i Huddinge. För att stödja företagsamhet lokalt vill vi pröva möjligheten att etablera liknande initiativ som Arena 143 i Vårby Gård på fler ställen i kommunen. Vi måste bli bättre på att ta hjälp från det lokala näringslivet i syfte att snabbare och effektivare få ut unga och vuxna på arbetsmarknaden. Kommunen ska samarbeta med exploatörer i syfte att skapa lokala jobb. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och akademierna ska utvecklas. Kommunens ska bidra med särskilda satsningar, exempelvis 100 Huddingejobb, feriepraktikplatser och lärlingsutbildningar. Kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer som har betydelse för den enskildes möjligheter att få jobb behöver samordnas liknande Stockholms stads modell med Jobbtorg. 4 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

10 POLITISK PLATTFORM En förskola med mångfald och kvalitet Kommunens snabba befolkningstillväxt kräver en kraftig utbyggnad av nya förskolor. Att rekrytera och öka andelen förskollärare är en nyckelfaktor för att upprätthålla god kvalitet och stärka det pedagogiska uppdraget. Kommunens ska arbeta systematiskt för att hålla barngruppernas storlek nere, framförallt småbarnsgrupperna. Fler fristående förskolor ska ges möjlighet att starta verksamhet i kommunen. Modern teknik ska användas i lärandet för att stödja det pedagogiska arbetet, kommunikation och kreativa uttryck. Särskilda insatser ska initieras för att locka fler att bedriva pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i kommunal eller privat regi. Föräldrarna har ansvaret för sina barns utveckling och välbefinnande och allt fler söker stöd i sin föräldraroll. Därför vill vi erbjuda ökade möjligheter till föräldrautbildningar. En grundskola med kunskap i fokus Vi vill se en skola som kan möta de behov som dagens och morgondagens samhälle och arbetsmarknad kräver en skola där kunskap och bildning ständigt står i fokus och där varje elev får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Skillnaderna mellan kommunens olika skolor ska minskas i syfte att bereda alla unga Huddingebor likvärdiga möjligheter till en bra utbildning. Kompetenta och engagerade lärare är avgörande för kvaliteten i skolan. Därför vill vi fortsätta att satsa på skickliga lärare och höja läraryrkets status genom att erbjuda karriärvägar i klassrummet, exempelvis förestelärare och lektorstjänster. Vi vill lägga ett särskilt fokus på Huddinges pedagogiska utveckling så att kommunens skolor framstår som ett attraktivt alternativ. Elever och lärare ska ges de förutsättningar som krävs för att hantera den digitala vardagen. Även fritidshemmen är viktiga för att stimulera elevers utveckling och stärka deras sociala förmågor. En kraftig utbyggnad av skolplatser behöver ske för att möta den stora efterfrågan som finns och ge möjlighet för fler att få sitt förstahandsval tillgodosett. Kommunens planering av skolor ska ske på ett strategiskt och proaktivt sätt samt underlätta för fler friskolor att etablera sig i Huddinge. En gymnasieskola för alla Insikten om att ungdomar har olika mål, ambitioner och intressen ska prägla utformningen av Huddinges gymnasieverksamhet. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda ett brett utbud av gymnasieutbildningar som möter våra ungdomars behov och önskemål. Den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län ska stärkas och utvecklas. Vi strävar efter en gemensam region även för vuxenutbildningen. Teknikprogrammet (T4) ska etableras i kommunens gymnasieverksamhet. Ett brett utbud inom vuxenutbildningen ska erbjudas som en möjlighet till studier i vuxen MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 5

11 POLITISK PLATTFORM ålder. Ung företagsamhet (UF) ska utvecklas i kommunens skolor och Huddinge ska återta sin position som länets bästa UF-kommun. Elever och lärare ska ges de förutsättningar som krävs för att hantera den digitala vardagen. Vi vill stärka kopplingen mellan gymnasiet, arbetsmarknaden och högskolan. Minst lika stor andel av Huddinges ungdomar ska studera vidare på högskolan som genomsnittet i Stockholms län. Arbetslivserfarenheter är betydelsefulla inslag under gymnasietiden. Vi vill fortsätta satsa på att ge fler ungdomar chansen till ett sommarjobb. Vi vill stimulera lärlingsutbildningar i nära samarbete med företagen så att fler ungdomar redan under gymnasietiden får in en fot på arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledningen behöver stärkas så att alla niondeklassare ges individuell vägledning för att stärka och underlätta elevens val av gymnasieutbildning. På sikt ser vi ett behov av ett nytt gymnasium i Huddinge. Flemingsberg är den naturliga platsen. Vi ser gärna att en friskola etablerar sig med stark koppling till den akademiska miljön i området. Ett klimatsmart Huddinge Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar som ställer nya krav på vårt samhälle. Satsningar på förnyelsebar energi och energieffektivisering i bostäder och kommunala verksamhetslokaler ska fortsätta. Det går att kombinera ekonomisk utveckling med en politik som främjar miljön. Riksdagens fastställda miljökvalitetsmål är en viktig utgångspunkt särskilt målen gällande klimat, giftfri miljö, vatten, grönstruktur, bebyggd miljö och biologisk mångfald. Ett hållbarhetsperspektiv ska finnas med i de kommunala besluten, med målet att Huddinge ska bli en klimatneutral kommun. Kommunens klimat- och energiplan ska ses över med utgångspunkten att förtydliga målen inom energi- och klimatområdet samt hur dessa ska nås. Möjligheterna att utnyttja förnyelsebara energislag ska tas tillvara. Kommunen ska bejaka initiativ om etablering av vindkraftverk inom kommunens gränser. En hälsosammare närmiljö Gifter i vår vardag utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Därför vill vi initiera ett strategiskt arbete för att eliminera farliga kemikalier i våra verksamheter och ge bättre information till våra invånare om hur vi kan skapa en giftfri vardag. Kommunen ska verka för renare sjöar och vattendrag genom en systematisk utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i områden där detta saknas och genom aktiva insatser för att förbättra hanteringen av dagvatten. Vi ska se över utbyggnadsplanen för vatten och avlopp och utöka tillsynen av enskilda avlopp för att minska övergödning och utsläpp av föroreningar. Kommunen ska öka insamlingen av 6 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

12 POLITISK PLATTFORM matavfall från såväl hushåll som verksamheter. Avfallshanteringen ska präglas av god ordning och tillgänglighet. Närheten till både orörd och storslagen natur bidrar till rekreation och ökad hälsa hos invånarna. Huddinge ska därför utvecklas på ett varsamt sätt för att värna naturområden och kulturvärden. Tillgängligheten till och vid våra stora naturområden ska öka genom bättre entréer, tillgänglighetsanpassning och fler gångoch cykelvägar. Kommunens arbete med ekosystemtjänster ska utvecklas. Ett tryggt och snyggt Huddinge Det förebyggande arbetet för barn och unga behöver utvecklas. Samkraft Huddinge ska användas för att finna nya metoder att via tidiga och långsiktiga insatser förebygga ohälsa och kriminalitet senare i livet. Föräldrarna har en viktig roll i det förebyggande arbetet och ska erbjudas stöd. Vi vill stärka den lokala samverkan mellan goda krafter som tillsammans kan förebygga och motverka brottslighet. Vi vill utreda möjligheten att inrätta ett mobilt förskoleteam som möter föräldrar och barn på neutral mark i syfte att motverka dessa problem. Evidensbaserade metoder för att motverka hemlöshet, missbruk och utanförskap ska användas. Samarbetet med den nya polisorganisationen ska prioriteras för att bidra till en lokalt förankrad polisverksamhet. Det lokala samarbetet mellan fastighetsägare, boende och andra aktörer ska utvecklas. Arbetet mot skadegörelse ska utvecklas bland annat genom att underlätta för invånarna att göra anmälan. Ljusinstallationer, planteringar och klottersanering bidrar till ökad trivsel. Gång- och cykelbanor samt tunnlar ska vara trygga och väl belysta och buskage ska röjas. Arbetet med trygga skolvägar och hög trafiksäkerhet till förskolor och skolor ska fortsätta. Frivilliga insatser såsom nattvandrare ska uppmuntras. I samverkan med andra kommuner och aktörer ska kommunen fortsätta arbetet mot organiserad brottslighet. Stödet till brottsdrabbade ska utvecklas. Arbetet mot våld i nära relationer ska fortsätta genom verksamheter såsom Barnahuset, Kvinnofridsteamet samt Stödcentrum för unga brottsoffer. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen behöver utvecklas för att tidigt lokalisera ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk och kriminalitet. Samarbetet mellan kommunen och kriminalvården behöver utvecklas för att minska risken att människor återfaller i kriminalitet efter avtjänad tid på anstalt. Leva livet hela livet Vi vill att äldre ska få möjlighet att bestämma mer över sina liv och sin vård och omsorg. Därför vill vi införa valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. Valfrihet och trygghet ska vara ledorden MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 7

13 POLITISK PLATTFORM inom alla insatser för Huddinges äldre. En god kvalitet ska kunna garanteras oavsett vilka val den äldre gör. Noggranna kvalitetsuppföljningar, bland annat via äldreomsorgsinspektörerna, ska ske för att undvika brister i omsorgen. Ett varierat utbud av olika boendeformer anpassade efter den äldres önskemål och behov ska erbjudas. Äldreomsorg ska erbjudas på andra språk än svenska och möjligheten att erbjuda äldreomsorg i ett varmare klimat ska utvecklas. Alla nya medarbetare ska ha omsorgsutbildning och befintlig personal ska erbjudas fortbildning och kompetenshöjning som ett led i kommunens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska fortsätta utveckla stödet till anhörigvårdare. Underlätta för funktionshindrade Kommunens arbete med att öka tillgängligheten ska prioriteras för att minska de hinder som personer med funktionsnedsättningar ofta möter. Invånare med funktionsnedsättning ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning genom förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och utvecklad dagverksamhet. Personer med dolda funktionsnedsättningar ska ges stöd på samma villkor som gäller för andra funktionsnedsättningar. En aktiv fritid Att erbjuda goda möjligheter att idrotta, musicera och utöva andra fritidsaktiviteter är bland det viktigaste vi kan göra för att få barn och ungdomar att utvecklas och göra positiva livsval. Utbud av aktiviteter ska erbjudas året om och ska utgå från de ungas egna önskemål. Egna initiativ ska uppmuntras och den spontanpeng som unga kan söka för att arrangera aktiviteter bör utvecklas. Kommunen ska sträva efter en jämnare fördelning av resurser till killar och tjejers fritidsaktiviteter och jämställdhetsarbete ska vara en förutsättning för föreningsstöd. Utbyggnaden av nya idrottsanläggningar ska utgå från barn och ungas efterfrågan samt föreningslivets behov. Ett växande Huddinge behöver planera för att växa även inom kultur- och fritidsområdet. När nya skolor med idrottshallar byggs bör dessa vara fullstora så att utrymme bereds åt kulturskolan och mötesplatser för unga. En översyn av kommunens simhallar ska göras för att utreda behovet av upprustning och eventuell nybyggnation. Det ska finnas goda möjligheter till motion och spontanidrottande. Att cykla, promenera, springa, åka skidor och skridskor ska vara ett rent nöje i Huddinge. God tillgång till kulturupplevelser gör våra liv rikare och ger möjligheter till enskild utveckling och stärker det civila samhället. Biblioteken har en central roll för att alla ska ha kostnadsfri tillgång till litteratur och annan kultur. Det är särskilt viktigt att biblioteken når barn och unga. Biblioteken ska ha öppet när invånarna har tid att besöka dem och på platser där människor rör sig. Ett nytt kommunhus ger möjlighet för ett nytt huvudbibliotek/kulturhus i Huddinge centrum. 8 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

14 POLITISK PLATTFORM Demokrati, jämlikhet och folkhälsa Arbetet med att främja en god hälsa hos våra invånare ska genomsyra samtliga kommunala insatser. Vi behöver bli ännu bättre på att koppla arbetet med folkhälsa till utformningen av utemiljöer och samhällsplaneringen i stort. Kommunens nämnder och förvaltningar ska, genom utbildning, få stöd i analysen av sin verksamhet och i att ta fram åtgärder för en bättre dialog med Huddingeborna. Goda exempel ska lyftas inom kommunen och demokratiberedningen ska särskilt granska nämndernas arbete utifrån ett demokrati-, jämlikhets- och barnperspektiv. En kontinuerlig dialog med Huddingeborna ger förutsättningar för väl förankrade beslut. Genom att i tidiga skeden bjuda in till dialog tar vi bättre tillvara invånarnas förslag och idéer. Nya former för delaktighet behöver utvecklas och utgå från invånarnas möjlighet att delta. Sociala medier är en tillgång i detta arbete likväl som skolans arbete med entreprenöriellt lärande där eleverna uppmuntras att påverka i sin närmiljö. Att utgå från varje individs särskilda förutsättningar och anpassa servicen utifrån detta är att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Att göra jämlikt är inte att göra lika utan att göra olika. Jämställdhetsarbetet, med jämtegrering som strategi, är modell för hur kommunen ska gå vidare med jämlikhetsfrågorna och även lägga till ett barnperspektiv. För att kunna förstå och se de skillnader som finns så måste de kommunala verksamheterna analyseras utifrån till exempel kön. Alla anställda i kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor och diskrimineringslagstiftningen. Bygg samhällen inte bara bostäder Vi välkomnar Huddinges starka tillväxt. En av våra största utmaningar i Stockholmsregionen är att råda bot på bostadsbristen. Vi vill se en blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseformer och storlek på bostäder för att kunna tillgodose människors bostadsbehov i olika faser i livet. Kommunens planering ska ske på ett sätt som understödjer möjligheten att förverkliga planerna av Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden), Förbifart Stockholm, Spårväg Syd och ombyggnaden av Väg 226/Huddingevägen. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska uppmuntras och trafikplaneringen ska utgå från detta perspektiv. Vi behöver genomföra förenklingspaket för bygglovshanteringen med riktiga garantitider, snabba beslut på plats i enkla ärenden och väl fungerade e-tjänster. En utredning ska tillsättas med uppdrag att se över det befintliga gatukostnadsreglementet. Det gäller framförallt uttag av gatukostnader på befintliga fastigheter inom våra omvandlingsområden. MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 9

15 POLITISK PLATTFORM Förbättra lokalplaneringen Huddinges starka tillväxt ställer högre krav på att planering av kommunal service ska vara lika högt prioriterat som bostadsbyggandet. Lokalplaneringen behöver utvecklas och tempot i planering och byggande av verksamhetslokaler behöver öka. Kommunen ska ha tillgång till kommunägd, byggklar mark så att förskole- och skolplatser kan erbjudas i relativ närhet. Planeringen ska utvecklas i syfte att skapa en överkapacitet av detaljplanelagda skoltomter som finns redo att tas i anspråk. Det är dyrt att växa. Kommunen behöver därför aktivt arbeta för att sänka kostnaderna för nyproduktion, exempelvis genom standardiserade förskolor och att erbjuda bättre mark för skolor och förskolor. Betydelsefulla utvecklingsområden Flemingsberg centrum för framtidens Sverige Vi vill dra nytta av de unika möjligheter som finns i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Såväl Polishögskolan som Röda korsets högskola är på väg att etablera sig i Flemingsberg och KTH satsar och flyttar över utbildningar till området. Potentialen för bostadsbyggande är stor i området med utrymme för ytterligare bostäder. Vi vill att fler studentbostäder, utöver de som redan nu är planerade, byggs och vi vill se en ny stadsdel växa fram i Flemingsbergsdalen. Kommunen ska vara aktiv i att Campus Flemingsberg utvecklas. Utveckla Kungens kurva med stadsmässiga kvaliteter Vi ser stor potential i utvecklingen av Skandinaviens största handelsområde. Idag är det handeln som driver utvecklingen. Det bejakar vi men vi vill att det även tillförs stadsmässiga kvaliteter till området. Det ska ske dels genom tätare bebyggelse i Kungens kurva och förbättrad tillgänglighet via bil, cykel och till fots såväl som via bussar och spårbunden kollektivtrafik. Potentialen att utöka handeln i området är stor men vi vill se fler inslag av upplevelseindustri och bostäder. Det är nödvändigt, inte minst för att öka förutsättningarna för ett genomförande av Spårväg Syd som passerar Kungens kurva. Ytorna kring planerade stationslägen är särskilt viktiga att utveckla. Stadsmiljö i Huddinge centrum-storängen I Huddinge centrum-storängen finns stor potential att utveckla en stadsmiljö och skapa ett attraktivt centrum. Vi vill förverkliga planerna för ett nytt Huddinge centrum med fler bostäder, kontor, butiker, serviceställen, mötesplatser och ett nytt kommunhus. Huddinge centrum behöver tydligt integreras med Storängen där det finns stora möjligheter för nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Sammantaget bedömer vi potentialen till över nya bostäder i Huddinge centrum och Storängen. 10 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

16 POLITISK PLATTFORM Utveckling av våra lokala centrum Kommunens lokala centrum ligger i attraktiva lägen med god kollektivtrafikförsörjning. Vi vill ta tillvara dessa möjligheter och förtäta. Nya bostäder, arbetsplatser och utökad kommersiell service behöver byggas för att höja attraktiviteten i våra lokala centrum. Glömstadalen-Loviseberg Områden längs Spårväg syds sträckning ska särskilt prioriteras för bostadsbebyggelse. I Glömstadalen-Loviseberg ser vi möjlighet till tät bebyggelse av såväl bostäder som arbetsplatser. Vi vill att en ny stadskärna som knyter ihop Glömsta-Vistaberg med utvecklingen i Glömstadalen-Loviseberg ska ges möjlighet att växa fram. Ett stationsläge för Spårväg syd är naturligt i denna knytpunkt. En viktig förutsättning för att bättre knyta ihop områdena är att Tvärförbindelse Södertörn i denna del förläggs i tunnel och att det sker i kombination med ett omfattande byggande av nya bostäder. Vi vill lyfta Vårby Vi vill möjliggöra ett omfattande bostadsbyggande i Vårby så att fler och nya invånare kan bidra med utveckling för området. Områdena runt centrum är intressanta att bebygga liksom vattennära lägen. Även i Vårby Haga-Masmo finns stor potential för fler bostäder och ökad service. Haninge-Länna Parallellt med utvecklingen av de regionala stadskärnorna i Flemingsberg och Kungens kurva/skärholmen pågår det mycket arbete med att utveckla den regionala stadskärnan i Haninge. Området gränsar till Huddinge kommun och innefattar även Länna handelsområde. Den regionala stadskärnan Haninge är viktigt för utvecklingen i östra Huddinge och utgör ett betydelsefullt nav för framtiden. Kommunen ska bli än mer aktiv i utvecklingen av detta område och vara pådrivande i att kommunikationerna med övriga regionala stadskärnor förbättras. MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 11

Politisk plattform för Huddinge år

Politisk plattform för Huddinge år KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-10 KS-2015/219.109 1 (2) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Politisk plattform

Läs mer

Politisk inriktning 2010 2014

Politisk inriktning 2010 2014 Politisk inriktning 2010 2014 Inledning Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet och Centerpartiet har bildat politisk majoritet för mandatperioden 2010 2014. Vi vill nu fortsätta

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

1. Anmälan av nya ersättare i fullmäktige. 2. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (6) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 24 april 2017, klockan 17:00. Föredragningslista Sammanträdets behörighet

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2016-11-24 Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Torsdagen den 24 november kl. 16:30-19:30 Ledamöter Elisabeth Mattsson (L) Ordförande Thomas Alpner (M) Vice ordförande Pia Gillerstedt

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE i-'-}~ U~:~;') ~~':j (; 0~- j(~ö7\'f:r;n ij""f Jl ~ i

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Södertörns utvecklingsprogram 2013

Södertörns utvecklingsprogram 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-03 KS-2013/448.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset

13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för middag mellan klockan 17:15 18:15 14 juni 2016 klockan 17:00 21:10. Sessionssalen i kommunalhuset KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 13 och 14 juni 2016 KS-2016/95 1 (81) Organ Sammanträdesdag Kommunfullmäktige 13 juni 2016 klockan 10:00 22:00 med uppehåll för

Läs mer

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd 7 december 2012 1 (1) Kommunfullmäktige Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd Till att börja med vill jag understryka att Spårväg syd är ett av de viktigaste

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (1) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 13 juni 2016, klockan 10:00 samt tisdagen den 14 juni 2016, kl. 17:00.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer