Politisk plattform år (M, FP, C, DP, KD, HP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars Paragraf Diarienummer KS-2015/ Politisk plattform år (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige delges den politiska plattformen för Huddinge kommun för åren Sammanfattning Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har bildat politisk ledning för mandatperioden Den politiska plattformens utgångspunkt är att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Överläggning Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till att ärendet inte ske delges kommunfullmäktige. I övrigt yttrar sig Arnold Boström (SD), Marica Lindblad (MP), Ann-Marie Högberg (S), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Louise Callenberg (S) och Christina Eklund (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer proposition om bifall till att föreliggande förslag mot bifall till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande att ärendet inte ska delges kommunfullmäktige och finner härvid att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med föreliggande förslag. Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja för bifall till föreliggande förslag Nej för bifall till att ärendet inte ska delges kommunfullmäktige Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Malin Danielsson (FP), Jelena Drenjanin (M), Karl Henriksson (KD), Leif Dyrvall (DP), Christian Ottosson (C), Lars Björkman (HP) och Arnold Boström (SD). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen : Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Anneli Sjöberg (S), Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Darwich (V). Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därvid att kornmunstyrelsen beslutat att bifalla föreliggande förslag. Reservationer Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Beslutet delges Samtliga nämnder

3 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunstyrelsen RESERVATION Ärende 6- Politisk plattform år (M, FP, C, DP, KD, HP) (KF) Vid dagens sammanträde valde de borgerliga partierna med hjälp av ordförandes utslagsröst att behandla ärende 6, politisk plattform för , som vi föreslog skulle utgå. En majoritet i kommunstyrelsen, bestående av företrädare för de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, beslutade att delge kommunfullmäktige de sex borgerliga partiernas plattform för Vi föreslog att kommunstyrelsen inte skulle göra det. Eftersom vårt förslag inte blev kommunstyrelsen s beslut reserverade vi oss. Bakgrunden är att vi inte anser att det är rimligt att ge ett partipolitiskt dokument, som bara en minoritet står bakom, den status som det får av att behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Inget av det som st år i dokumentet kan bli verklighet utan att det får stöd av ytterligare ett parti varför det också till sitt innehåll har ett mycket begränsat värde. Det är förstås anmärkningsvärt att politiska partier på det här sättet använder sig av Huddinge kommuns logotyp och kommunens formspråk i sitt eget partipolitiska dokument. Om ett politiskt dokument ska passera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ett skick som för tankarna till ett formellt styrdokument borde det vara för beslut, så att de politiska församlingarna kan ta ställning till det som st år där. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet ~ilh :2e~ ~{{, ~JJ/c,_cf Marica Lindblad Nujin Alacabek Darwich

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (2) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Politisk plattform för Huddinge år Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige delges den politiska plattformen för Huddinge kommun för åren Beskrivning av ärendet Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har bildat politisk ledning för mandatperioden Den politiska plattformens utgångspunkt är att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Vi bejakar tillväxt och de utmaningar som följer med det. Vårt geografiska läge, med närhet till både natur och storstad, är viktiga orsaker till att många trivs i Huddinge. Detta ger oss fördelar men ställer också krav. Fler bostäder, inte minst för ungdomar och studenter, måste byggas samtidigt som unika naturområden ska bevaras. Vi vill göra satsningar för ett klimatsmart Huddinge med en hälsosam närmiljö för alla invånare. Skolan ska fokusera på kunskap så att alla elever når målen och fler elever förbättrar sina kunskapsresultat. Den som är eller är på väg att bli senior ska vara trygg i att äldreomsorgen finns där för att stötta och skapa livskvalitet. Kommunens vägar, torg, parker och andra utemiljöer ska upplevas som trygga och fräscha. Huddinges kultur- och fritidsliv ska vara rikt och utvecklande. Kommunen ska göra mer för att våra invånare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över vad vi som politiker gör i Huddinge. Sist men inte minst, vi ska se till att ännu fler kommer i arbete. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ORDFÖRANDEFÖRSLAG DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (2) Den politiska plattformen behandlar följande områden: - God ordning i kommunens ekonomi - Arbete är grunden för ett starkt samhälle - En förskola med mångfald och kvalitet - En grundskola med kunskap i fokus - En gymnasieskola för alla - Ett klimatsmart Huddinge - En hälsosammare närmiljö - Ett tryggt och snyggt Huddinge - Leva livet hela livet - Underlätta för funktionshindrade - En aktiv fritid - Demokrati, jämlikhet och folkhälsa - Bygg samhällen inte bara bostäder - Förbättra lokalplaneringen - Betydelsefulla utvecklingsområden Daniel Dronjak Nordqvist Kommunstyrelsens ordförande Bilagor Politisk plattform för Huddinge Beslutet delges Samtliga nämnder

6 POLITISK PLATTFORM för Huddinge

7 POLITISK PLATTFORM INNEHÅLL God ordning i kommunens ekonomi 4 Arbete är grunden för ett starkt samhälle 4 En förskola med mångfald och kvalitet 5 En grundskola med kunskap i fokus 5 En gymnasieskola för alla 5 Ett klimatsmart Huddinge 6 En hälsosammare närmiljö 6 Ett tryggt och snyggt Huddinge 7 Leva livet hela livet 7 Underlätta för funktionshindrade 8 En aktiv fritid 8 Demokrati, jämlikhet och folkhälsa 8 Bygg samhällen inte bara bostäder 9 Förbättra lokalplaneringen 9 Betydelsefulla utvecklingsområden 10 Flemingsberg centrum för framtidens Sverige 10 Utveckla Kungens kurva med stadsmässiga kvaliteter 10 Stadsmiljö i Huddinge centrum-storängen 10 Utveckling av våra lokala centrum 10 Glömstadalen-Loviseberg 11 Vi vill lyfta Vårby 11 Haninge-Länna 11 2 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

8 POLITISK PLATTFORM Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har bildat politisk ledning för mandatperioden Vi vill fortsätta bedriva en politik som för Huddinges utveckling framåt för våra invånares bästa mot det långsiktiga målet att bli en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att leva bo och verka i. Vår utgångspunkt är att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Vi bejakar tillväxt och de utmaningar som följer med det. Vårt geografiska läge, med närhet till både natur och storstad, är viktiga orsaker till att många trivs i Huddinge. Detta ger oss fördelar men ställer också krav. Fler bostäder, inte minst för ungdomar och studenter, måste byggas samtidigt som unika naturområden ska bevaras. Vi vill göra satsningar för ett klimatsmart Huddinge med en hälsosam närmiljö för alla invånare. Skolan ska fokusera på kunskap så att alla elever når målen och fler elever förbättrar sina kunskapsresultat. Den som är eller är på väg att bli senior ska vara trygg i att äldreomsorgen finns där för att stötta och skapa livskvalitet. Kommunens vägar, torg, parker och andra utemiljöer ska upplevas som trygga och fräscha. Huddinges kultur- och fritidsliv ska vara rikt och utvecklande. Kommunen ska göra mer för att våra invånare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över vad vi som politiker gör i Huddinge. Sist men inte minst, vi ska se till att ännu fler kommer i arbete. MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 3

9 POLITISK PLATTFORM God ordning i kommunens ekonomi En sund ekonomi ska prioriteras. Det lägger grunden för stabilitet och positiv utveckling som tryggar kommunens verksamheter. Utgångspunkten är att skattepengarna ska användas på effektivast möjliga sätt. En analys av kommunens och dess bolags verksamheter och kostnader ska genomföras i syfte att finna effektivare sätt att använda våra gemensamma resurser. En del i att stärka kommunens attraktivitet är fortsatt arbete för lägre kommunalskatt. Ur ett långsiktigt perspektiv är det inte rimligt att Huddinges invånare beskattas hårdare än många andra länsbor. Huddinges kommunalskatt ska inte överstiga genomsnittet på Södertörn och långsiktigt ska kommunalskatten ligga i nivå med genomsnittet bland kommunerna i Stockholms län. Anpassningen ska ske på ett ansvarsfullt sätt och får aldrig ske på bekostnad av en sund kommunal ekonomi och/eller kvaliteten i kommunens kärnverksamheter. Arbetet med att analysera kommunens finansiella situation ska fortsätta och utmynna i en strategi för att klara de stora investeringar som en växande kommun för med sig. Arbete är grunden för ett starkt samhälle Arbete utgör grunden för det samhälle vi vill bygga. Arbete ger den enskilde frihet, delaktighet, gemenskap och framtidshopp. Arbete lägger grunden för ett samhälle som hänger ihop och där alla behövs. Med jobben i fokus vill vi bygga vidare för framtidens Huddinge. En av de viktigaste nycklarna i syfte att skapa fler jobb i Huddinge är att ständigt arbeta för ett mer attraktivt företagsklimat. Kommunen ska ta krafttag för att förbättra Huddinges företagsklimat med målsättningen att det ska rankas bland de bästa i landet. Huddinge ska vara proaktivt i arbetet med att locka nya företagare till kommunen och bedriva ett målmedvetet arbete för att göra Huddinge attraktivt för såväl stora som små företag. Lika viktigt är att befintliga och nya företag ges möjlighet att växa. Även nya branscher som möter helt nya behov ska få möjlighet att se dagens ljus i Huddinge. För att stödja företagsamhet lokalt vill vi pröva möjligheten att etablera liknande initiativ som Arena 143 i Vårby Gård på fler ställen i kommunen. Vi måste bli bättre på att ta hjälp från det lokala näringslivet i syfte att snabbare och effektivare få ut unga och vuxna på arbetsmarknaden. Kommunen ska samarbeta med exploatörer i syfte att skapa lokala jobb. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och akademierna ska utvecklas. Kommunens ska bidra med särskilda satsningar, exempelvis 100 Huddingejobb, feriepraktikplatser och lärlingsutbildningar. Kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer som har betydelse för den enskildes möjligheter att få jobb behöver samordnas liknande Stockholms stads modell med Jobbtorg. 4 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

10 POLITISK PLATTFORM En förskola med mångfald och kvalitet Kommunens snabba befolkningstillväxt kräver en kraftig utbyggnad av nya förskolor. Att rekrytera och öka andelen förskollärare är en nyckelfaktor för att upprätthålla god kvalitet och stärka det pedagogiska uppdraget. Kommunens ska arbeta systematiskt för att hålla barngruppernas storlek nere, framförallt småbarnsgrupperna. Fler fristående förskolor ska ges möjlighet att starta verksamhet i kommunen. Modern teknik ska användas i lärandet för att stödja det pedagogiska arbetet, kommunikation och kreativa uttryck. Särskilda insatser ska initieras för att locka fler att bedriva pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i kommunal eller privat regi. Föräldrarna har ansvaret för sina barns utveckling och välbefinnande och allt fler söker stöd i sin föräldraroll. Därför vill vi erbjuda ökade möjligheter till föräldrautbildningar. En grundskola med kunskap i fokus Vi vill se en skola som kan möta de behov som dagens och morgondagens samhälle och arbetsmarknad kräver en skola där kunskap och bildning ständigt står i fokus och där varje elev får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Skillnaderna mellan kommunens olika skolor ska minskas i syfte att bereda alla unga Huddingebor likvärdiga möjligheter till en bra utbildning. Kompetenta och engagerade lärare är avgörande för kvaliteten i skolan. Därför vill vi fortsätta att satsa på skickliga lärare och höja läraryrkets status genom att erbjuda karriärvägar i klassrummet, exempelvis förestelärare och lektorstjänster. Vi vill lägga ett särskilt fokus på Huddinges pedagogiska utveckling så att kommunens skolor framstår som ett attraktivt alternativ. Elever och lärare ska ges de förutsättningar som krävs för att hantera den digitala vardagen. Även fritidshemmen är viktiga för att stimulera elevers utveckling och stärka deras sociala förmågor. En kraftig utbyggnad av skolplatser behöver ske för att möta den stora efterfrågan som finns och ge möjlighet för fler att få sitt förstahandsval tillgodosett. Kommunens planering av skolor ska ske på ett strategiskt och proaktivt sätt samt underlätta för fler friskolor att etablera sig i Huddinge. En gymnasieskola för alla Insikten om att ungdomar har olika mål, ambitioner och intressen ska prägla utformningen av Huddinges gymnasieverksamhet. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda ett brett utbud av gymnasieutbildningar som möter våra ungdomars behov och önskemål. Den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län ska stärkas och utvecklas. Vi strävar efter en gemensam region även för vuxenutbildningen. Teknikprogrammet (T4) ska etableras i kommunens gymnasieverksamhet. Ett brett utbud inom vuxenutbildningen ska erbjudas som en möjlighet till studier i vuxen MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 5

11 POLITISK PLATTFORM ålder. Ung företagsamhet (UF) ska utvecklas i kommunens skolor och Huddinge ska återta sin position som länets bästa UF-kommun. Elever och lärare ska ges de förutsättningar som krävs för att hantera den digitala vardagen. Vi vill stärka kopplingen mellan gymnasiet, arbetsmarknaden och högskolan. Minst lika stor andel av Huddinges ungdomar ska studera vidare på högskolan som genomsnittet i Stockholms län. Arbetslivserfarenheter är betydelsefulla inslag under gymnasietiden. Vi vill fortsätta satsa på att ge fler ungdomar chansen till ett sommarjobb. Vi vill stimulera lärlingsutbildningar i nära samarbete med företagen så att fler ungdomar redan under gymnasietiden får in en fot på arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledningen behöver stärkas så att alla niondeklassare ges individuell vägledning för att stärka och underlätta elevens val av gymnasieutbildning. På sikt ser vi ett behov av ett nytt gymnasium i Huddinge. Flemingsberg är den naturliga platsen. Vi ser gärna att en friskola etablerar sig med stark koppling till den akademiska miljön i området. Ett klimatsmart Huddinge Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar som ställer nya krav på vårt samhälle. Satsningar på förnyelsebar energi och energieffektivisering i bostäder och kommunala verksamhetslokaler ska fortsätta. Det går att kombinera ekonomisk utveckling med en politik som främjar miljön. Riksdagens fastställda miljökvalitetsmål är en viktig utgångspunkt särskilt målen gällande klimat, giftfri miljö, vatten, grönstruktur, bebyggd miljö och biologisk mångfald. Ett hållbarhetsperspektiv ska finnas med i de kommunala besluten, med målet att Huddinge ska bli en klimatneutral kommun. Kommunens klimat- och energiplan ska ses över med utgångspunkten att förtydliga målen inom energi- och klimatområdet samt hur dessa ska nås. Möjligheterna att utnyttja förnyelsebara energislag ska tas tillvara. Kommunen ska bejaka initiativ om etablering av vindkraftverk inom kommunens gränser. En hälsosammare närmiljö Gifter i vår vardag utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Därför vill vi initiera ett strategiskt arbete för att eliminera farliga kemikalier i våra verksamheter och ge bättre information till våra invånare om hur vi kan skapa en giftfri vardag. Kommunen ska verka för renare sjöar och vattendrag genom en systematisk utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i områden där detta saknas och genom aktiva insatser för att förbättra hanteringen av dagvatten. Vi ska se över utbyggnadsplanen för vatten och avlopp och utöka tillsynen av enskilda avlopp för att minska övergödning och utsläpp av föroreningar. Kommunen ska öka insamlingen av 6 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

12 POLITISK PLATTFORM matavfall från såväl hushåll som verksamheter. Avfallshanteringen ska präglas av god ordning och tillgänglighet. Närheten till både orörd och storslagen natur bidrar till rekreation och ökad hälsa hos invånarna. Huddinge ska därför utvecklas på ett varsamt sätt för att värna naturområden och kulturvärden. Tillgängligheten till och vid våra stora naturområden ska öka genom bättre entréer, tillgänglighetsanpassning och fler gångoch cykelvägar. Kommunens arbete med ekosystemtjänster ska utvecklas. Ett tryggt och snyggt Huddinge Det förebyggande arbetet för barn och unga behöver utvecklas. Samkraft Huddinge ska användas för att finna nya metoder att via tidiga och långsiktiga insatser förebygga ohälsa och kriminalitet senare i livet. Föräldrarna har en viktig roll i det förebyggande arbetet och ska erbjudas stöd. Vi vill stärka den lokala samverkan mellan goda krafter som tillsammans kan förebygga och motverka brottslighet. Vi vill utreda möjligheten att inrätta ett mobilt förskoleteam som möter föräldrar och barn på neutral mark i syfte att motverka dessa problem. Evidensbaserade metoder för att motverka hemlöshet, missbruk och utanförskap ska användas. Samarbetet med den nya polisorganisationen ska prioriteras för att bidra till en lokalt förankrad polisverksamhet. Det lokala samarbetet mellan fastighetsägare, boende och andra aktörer ska utvecklas. Arbetet mot skadegörelse ska utvecklas bland annat genom att underlätta för invånarna att göra anmälan. Ljusinstallationer, planteringar och klottersanering bidrar till ökad trivsel. Gång- och cykelbanor samt tunnlar ska vara trygga och väl belysta och buskage ska röjas. Arbetet med trygga skolvägar och hög trafiksäkerhet till förskolor och skolor ska fortsätta. Frivilliga insatser såsom nattvandrare ska uppmuntras. I samverkan med andra kommuner och aktörer ska kommunen fortsätta arbetet mot organiserad brottslighet. Stödet till brottsdrabbade ska utvecklas. Arbetet mot våld i nära relationer ska fortsätta genom verksamheter såsom Barnahuset, Kvinnofridsteamet samt Stödcentrum för unga brottsoffer. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen behöver utvecklas för att tidigt lokalisera ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk och kriminalitet. Samarbetet mellan kommunen och kriminalvården behöver utvecklas för att minska risken att människor återfaller i kriminalitet efter avtjänad tid på anstalt. Leva livet hela livet Vi vill att äldre ska få möjlighet att bestämma mer över sina liv och sin vård och omsorg. Därför vill vi införa valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. Valfrihet och trygghet ska vara ledorden MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 7

13 POLITISK PLATTFORM inom alla insatser för Huddinges äldre. En god kvalitet ska kunna garanteras oavsett vilka val den äldre gör. Noggranna kvalitetsuppföljningar, bland annat via äldreomsorgsinspektörerna, ska ske för att undvika brister i omsorgen. Ett varierat utbud av olika boendeformer anpassade efter den äldres önskemål och behov ska erbjudas. Äldreomsorg ska erbjudas på andra språk än svenska och möjligheten att erbjuda äldreomsorg i ett varmare klimat ska utvecklas. Alla nya medarbetare ska ha omsorgsutbildning och befintlig personal ska erbjudas fortbildning och kompetenshöjning som ett led i kommunens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska fortsätta utveckla stödet till anhörigvårdare. Underlätta för funktionshindrade Kommunens arbete med att öka tillgängligheten ska prioriteras för att minska de hinder som personer med funktionsnedsättningar ofta möter. Invånare med funktionsnedsättning ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning genom förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och utvecklad dagverksamhet. Personer med dolda funktionsnedsättningar ska ges stöd på samma villkor som gäller för andra funktionsnedsättningar. En aktiv fritid Att erbjuda goda möjligheter att idrotta, musicera och utöva andra fritidsaktiviteter är bland det viktigaste vi kan göra för att få barn och ungdomar att utvecklas och göra positiva livsval. Utbud av aktiviteter ska erbjudas året om och ska utgå från de ungas egna önskemål. Egna initiativ ska uppmuntras och den spontanpeng som unga kan söka för att arrangera aktiviteter bör utvecklas. Kommunen ska sträva efter en jämnare fördelning av resurser till killar och tjejers fritidsaktiviteter och jämställdhetsarbete ska vara en förutsättning för föreningsstöd. Utbyggnaden av nya idrottsanläggningar ska utgå från barn och ungas efterfrågan samt föreningslivets behov. Ett växande Huddinge behöver planera för att växa även inom kultur- och fritidsområdet. När nya skolor med idrottshallar byggs bör dessa vara fullstora så att utrymme bereds åt kulturskolan och mötesplatser för unga. En översyn av kommunens simhallar ska göras för att utreda behovet av upprustning och eventuell nybyggnation. Det ska finnas goda möjligheter till motion och spontanidrottande. Att cykla, promenera, springa, åka skidor och skridskor ska vara ett rent nöje i Huddinge. God tillgång till kulturupplevelser gör våra liv rikare och ger möjligheter till enskild utveckling och stärker det civila samhället. Biblioteken har en central roll för att alla ska ha kostnadsfri tillgång till litteratur och annan kultur. Det är särskilt viktigt att biblioteken når barn och unga. Biblioteken ska ha öppet när invånarna har tid att besöka dem och på platser där människor rör sig. Ett nytt kommunhus ger möjlighet för ett nytt huvudbibliotek/kulturhus i Huddinge centrum. 8 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

14 POLITISK PLATTFORM Demokrati, jämlikhet och folkhälsa Arbetet med att främja en god hälsa hos våra invånare ska genomsyra samtliga kommunala insatser. Vi behöver bli ännu bättre på att koppla arbetet med folkhälsa till utformningen av utemiljöer och samhällsplaneringen i stort. Kommunens nämnder och förvaltningar ska, genom utbildning, få stöd i analysen av sin verksamhet och i att ta fram åtgärder för en bättre dialog med Huddingeborna. Goda exempel ska lyftas inom kommunen och demokratiberedningen ska särskilt granska nämndernas arbete utifrån ett demokrati-, jämlikhets- och barnperspektiv. En kontinuerlig dialog med Huddingeborna ger förutsättningar för väl förankrade beslut. Genom att i tidiga skeden bjuda in till dialog tar vi bättre tillvara invånarnas förslag och idéer. Nya former för delaktighet behöver utvecklas och utgå från invånarnas möjlighet att delta. Sociala medier är en tillgång i detta arbete likväl som skolans arbete med entreprenöriellt lärande där eleverna uppmuntras att påverka i sin närmiljö. Att utgå från varje individs särskilda förutsättningar och anpassa servicen utifrån detta är att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Att göra jämlikt är inte att göra lika utan att göra olika. Jämställdhetsarbetet, med jämtegrering som strategi, är modell för hur kommunen ska gå vidare med jämlikhetsfrågorna och även lägga till ett barnperspektiv. För att kunna förstå och se de skillnader som finns så måste de kommunala verksamheterna analyseras utifrån till exempel kön. Alla anställda i kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor och diskrimineringslagstiftningen. Bygg samhällen inte bara bostäder Vi välkomnar Huddinges starka tillväxt. En av våra största utmaningar i Stockholmsregionen är att råda bot på bostadsbristen. Vi vill se en blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseformer och storlek på bostäder för att kunna tillgodose människors bostadsbehov i olika faser i livet. Kommunens planering ska ske på ett sätt som understödjer möjligheten att förverkliga planerna av Tvärförbindelse Södertörn (Södertörnsleden), Förbifart Stockholm, Spårväg Syd och ombyggnaden av Väg 226/Huddingevägen. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska uppmuntras och trafikplaneringen ska utgå från detta perspektiv. Vi behöver genomföra förenklingspaket för bygglovshanteringen med riktiga garantitider, snabba beslut på plats i enkla ärenden och väl fungerade e-tjänster. En utredning ska tillsättas med uppdrag att se över det befintliga gatukostnadsreglementet. Det gäller framförallt uttag av gatukostnader på befintliga fastigheter inom våra omvandlingsområden. MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 9

15 POLITISK PLATTFORM Förbättra lokalplaneringen Huddinges starka tillväxt ställer högre krav på att planering av kommunal service ska vara lika högt prioriterat som bostadsbyggandet. Lokalplaneringen behöver utvecklas och tempot i planering och byggande av verksamhetslokaler behöver öka. Kommunen ska ha tillgång till kommunägd, byggklar mark så att förskole- och skolplatser kan erbjudas i relativ närhet. Planeringen ska utvecklas i syfte att skapa en överkapacitet av detaljplanelagda skoltomter som finns redo att tas i anspråk. Det är dyrt att växa. Kommunen behöver därför aktivt arbeta för att sänka kostnaderna för nyproduktion, exempelvis genom standardiserade förskolor och att erbjuda bättre mark för skolor och förskolor. Betydelsefulla utvecklingsområden Flemingsberg centrum för framtidens Sverige Vi vill dra nytta av de unika möjligheter som finns i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Såväl Polishögskolan som Röda korsets högskola är på väg att etablera sig i Flemingsberg och KTH satsar och flyttar över utbildningar till området. Potentialen för bostadsbyggande är stor i området med utrymme för ytterligare bostäder. Vi vill att fler studentbostäder, utöver de som redan nu är planerade, byggs och vi vill se en ny stadsdel växa fram i Flemingsbergsdalen. Kommunen ska vara aktiv i att Campus Flemingsberg utvecklas. Utveckla Kungens kurva med stadsmässiga kvaliteter Vi ser stor potential i utvecklingen av Skandinaviens största handelsområde. Idag är det handeln som driver utvecklingen. Det bejakar vi men vi vill att det även tillförs stadsmässiga kvaliteter till området. Det ska ske dels genom tätare bebyggelse i Kungens kurva och förbättrad tillgänglighet via bil, cykel och till fots såväl som via bussar och spårbunden kollektivtrafik. Potentialen att utöka handeln i området är stor men vi vill se fler inslag av upplevelseindustri och bostäder. Det är nödvändigt, inte minst för att öka förutsättningarna för ett genomförande av Spårväg Syd som passerar Kungens kurva. Ytorna kring planerade stationslägen är särskilt viktiga att utveckla. Stadsmiljö i Huddinge centrum-storängen I Huddinge centrum-storängen finns stor potential att utveckla en stadsmiljö och skapa ett attraktivt centrum. Vi vill förverkliga planerna för ett nytt Huddinge centrum med fler bostäder, kontor, butiker, serviceställen, mötesplatser och ett nytt kommunhus. Huddinge centrum behöver tydligt integreras med Storängen där det finns stora möjligheter för nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Sammantaget bedömer vi potentialen till över nya bostäder i Huddinge centrum och Storängen. 10 MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET

16 POLITISK PLATTFORM Utveckling av våra lokala centrum Kommunens lokala centrum ligger i attraktiva lägen med god kollektivtrafikförsörjning. Vi vill ta tillvara dessa möjligheter och förtäta. Nya bostäder, arbetsplatser och utökad kommersiell service behöver byggas för att höja attraktiviteten i våra lokala centrum. Glömstadalen-Loviseberg Områden längs Spårväg syds sträckning ska särskilt prioriteras för bostadsbebyggelse. I Glömstadalen-Loviseberg ser vi möjlighet till tät bebyggelse av såväl bostäder som arbetsplatser. Vi vill att en ny stadskärna som knyter ihop Glömsta-Vistaberg med utvecklingen i Glömstadalen-Loviseberg ska ges möjlighet att växa fram. Ett stationsläge för Spårväg syd är naturligt i denna knytpunkt. En viktig förutsättning för att bättre knyta ihop områdena är att Tvärförbindelse Södertörn i denna del förläggs i tunnel och att det sker i kombination med ett omfattande byggande av nya bostäder. Vi vill lyfta Vårby Vi vill möjliggöra ett omfattande bostadsbyggande i Vårby så att fler och nya invånare kan bidra med utveckling för området. Områdena runt centrum är intressanta att bebygga liksom vattennära lägen. Även i Vårby Haga-Masmo finns stor potential för fler bostäder och ökad service. Haninge-Länna Parallellt med utvecklingen av de regionala stadskärnorna i Flemingsberg och Kungens kurva/skärholmen pågår det mycket arbete med att utveckla den regionala stadskärnan i Haninge. Området gränsar till Huddinge kommun och innefattar även Länna handelsområde. Den regionala stadskärnan Haninge är viktigt för utvecklingen i östra Huddinge och utgör ett betydelsefullt nav för framtiden. Kommunen ska bli än mer aktiv i utvecklingen av detta område och vara pådrivande i att kommunikationerna med övriga regionala stadskärnor förbättras. MODERATERNA FOLKPARTIET CENTERPARTIET DREVVIKENPARTIET KRISTDEMOKRATERNA HUDDINGEPARTIET 11

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen

Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE. Medborgarförslag - Parkeringsplatser på schaktmassorna i Sörskogen Huddinge konunun Servicecenter i kommunalhuset Kommunalvägen 28 HUDDINGE i-'-}~ U~:~;') ~~':j (; 0~- j(~ö7\'f:r;n ij""f Jl ~ i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer