Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren."

Transkript

1 "

2 Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål för e-förvaltningen... 5 Enklare vardag för privatpersoner och företagare... 5 Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet... 5 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten... 5 Fokusområden för e-förvaltningen... 5 Verksamhetsutveckling... 5 Digitala tjänster... 6 Digital delaktighet... 7 Medarbetare... 7 Strukturella förutsättningar... 7 IT-infrastruktur... 7 Informationssäkerhet... 7 IT-plattform... 8 e-tjänstplattform... 8 Gemensamma funktioner och modeller... 8 Kontaktcenter... 8 Helpdesk... 9 Intern servicedesk... 9 Projektmodell... 9 Processmodell... 9 Metod för utveckling av digitala tjänster... 9 Systemförvaltning Styrning och ledning Kommundirektör och kommundirektörens ledningsgrupp Sektorsledningarna E-råd IT-råd IT-grupp Samverkan

3 Om dokumentet Dokumentet fastställer Skövde kommuns riktlinje för esamhället. Riktlinjen har antagits av kommunstyrelsen och gäller samtliga sektorer. Uppföljning av dokumentet sker årligen i form av rapport till kommunstyrelsen. Kommundirektören ansvarar för dokumentet. Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. I detta dokument används genomgående begreppet invånare för att omfatta alla brukare av kommunens tjänster och service. Det inkluderar inte bara privatpersoner och företagare utan också föreningar, besökare med flera. Inledning Kraven på kommunen ökar inom en rad områden. Detta gäller för vår myndighetsutövning i stort, våra tjänster och vår service. Ytterst handlar det om att kommunen förväntas erbjuda bästa möjliga service så effektivt som möjligt. Samtidigt förväntas kommunen bli mer tillgänglig för invånare, företag och föreningar. IT är en möjliggörare för att tillgodose de ökade kraven på service, effektivitet och tillgänglighet. esamhället utvecklas i offentliga förvaltningar genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning. Rätt utnyttjad är IT en kraftfull resurs för att förenkla för invånare, företag och föreningar, men även stärka delaktigheten genom öppnare sektorer samt öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Det ska vara enkelt för invånare att utföra sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. En del i detta är att tillhandahålla attraktiva och lättanvända tjänster med hög tillgänglighet. Invånarna ska själva kunna bestämma genom vilka kanaler de vill ta del av kommunens service. De har också olika behov av service vilket också gör det nödvändigt att utbudet av tjänster är stort och varierande. Nya och bättre tjänster stimulerar dessutom användandet av digitala kanaler för att ta del av kommunens service. En ökad användning ger effektivare verksamhetsprocesser genom att fler ärenden hanteras genom de kvalitetssäkrade flöden som en digital lösning ger. Kan detta kombineras med att kommunen använder digitaliseringens möjligheter för att skapa moderna och smarta arbetssätt vässas effektiviteten ytterligare. Men arbetet måste utgå från invånarnas behov och utformas utifrån det. Invånarna måste också känna en trygghet i att kommunen hanterar känslig information på ett säkert sätt och med respekt för invånarnas integritet. Utnyttja digitaliseringens möjligheter Genom projektet Enklare IT-vardag har Skövde kommun idag formaliserat sin e-förvaltning i sådan utsträckning att de strukturella förutsättningarna är på plats i form av en e-tjänstplattform och ett gemensamt tillvägagångssätt. Dessutom är gedigna nulägesanalyser genomförda på samtliga sektorer och varje sektor har utformat åtminstone några e-tjänster. Men detta är bara början om vi ska möta upp mot de ökade kraven på den service kommunen ska tillhandahålla måste vi fortsätta arbetet. Ett viktigt mål för kommunstyrelsen är därför att Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Utbudet av e-tjänster varierar stort inom kommunens olika sektorer. Fler sektorer ska ha ett brett utbud av relevanta e-tjänster, vilket innefattar att skapa nya tjänster men också att fördjupa och förbättra e-tjänster i de sektorer som kommit längre. För att uppnå effekt behöver arbetet vila på en tydlig och samordnad grund med gemensamma ramar och mål och med tydligt utpekade utvecklingsområden. Gemensamma och samordnade tillvägagångssätt så som metod för e-tjänstutveckling samt projekt- och processmodeller ska användas. Invånare och företagare ska uppfatta oss som en kommun. Arbetet ställer höga krav på både kompetens hos medarbetare och resurser. En central framgångsfaktor för att lyckas är samverkan, inom kommunen så väl som med medborgare och externa aktörer som andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Standardiserade tillvägagångssätt, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsprojekt är exempel på samverkan. System och tjänster ska kunna integreras både inom kommunen och med externa aktörer. 3

4 Definition av e-förvaltning Skövde kommuns definition av e-förvaltning är: Verksamhetsutveckling där IT används som möjliggörare för att skapa smartare, enklare och mer effektiva arbetssätt och tjänster som gynnar både invånarna och våra egna verksamheter. Syftet med riktlinjen Riktlinjen ska peka ut kursen för det fortsatta e-förvaltningsarbetet och syftet med riktlinjen är att förbättra kommunens förutsättningar att på ett samordnat sätt utveckla e-förvaltningen i kommunen. Riktlinjen förväntas ge svar på hur arbetet ska ske för att Skövde kommun ska kunna utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger. Likaså ska riktlinjen tydliggöra roller och ansvar för arbetet. Koppling till övergripande mål I samband med framställandet av riktlinjen har kommunens övergripande mål och prioriteringar beaktas. Bilden illustrerar de områden och delar som utgör en viktig grund och inriktning för riktlinjen. Vision Skövde 2025 Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts verkar och mår bra. Kommunfullmäktiges styrkort Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation. Kommunstyrelsens styrkort Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Skövde kommuns riktlinje för esamhället 4

5 Mål för e-förvaltningen Skövde kommun ska uppfattas som en kommun som nyttjar digitaliseringens möjligheter. Arbetet ska drivas av verksamheterna i syfte att göra det enkelt för invånarna att använda de tjänster och den service som erbjuds. Dessutom ska vi med hjälp av moderna och smarta arbetssätt effektivisera våra interna processer. Målen för kommunens e-förvaltningsarbete utgår från de övergripande mål som pekas ut av SKL i Strategi för esamhället : Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Enklare vardag för privatpersoner och företagare Det ska vara enkelt för privatpersoner, företag och övriga intressenter att kommunicera med kommunen. Det ska vara möjligt att utföra ärenden oberoende av tidpunkt eller var man befinner sig. Våra tjänster ska vara attraktiva! Det innebär att tjänsterna är enkla att använda samtidigt som de ger verklig nytta för invånarna såväl som för medarbetare och organisationen. Dessutom ska användarna känna sig trygga med att informationen hanteras på ett säkert sätt. Våra tjänster ska vara enkla, trygga och säkra att använda. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Det ska vara enkelt för privatpersoner att ta del av information, om och av, kommunen. Detta innebär exempelvis att det ska vara möjligt och enkelt att kunna jämföra service, följa beslutsprocesser och få status på ärenden. Det ska vara tydligt för invånarna hur man lämnar förslag och ger synpunkter på kommunens verksamheter och service. Skövde kommun ska vara en öppen och transparent organisation som levererar bra tjänster och välfärd till Skövdeborna. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Att använda IT-system och i vissa fall, e-tjänster, för att utföra uppgifter av rutinartad karaktär leder till ökad kvalitet och en snabbare ärendehantering. Genom att kommunen erbjuder efterfrågade och rätt utformade e- tjänster kan och vill privatpersoner och företagare göra en del av jobbet. Minskad manuell hantering leder också till ökad kvalitet då risken för felaktiga inmatningar minimeras. Skövde kommun är en kundorienterad och effektiv organisation. Fokusområden för e-förvaltningen I det här avsnittet beskrivs kommunens inriktning för arbetet med utvecklingen av e-förvaltningen genom fyra utvalda fokusområden. Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling handlar om kontinuerlig förbättring av befintliga processer och arbetssätt tillsammans med en effektiv användning av systemstöd. Arbetet är tidskrävande men ger verksamheten förmåga att proaktivt anpassa sig till förändringar i omgivningen eller ta tillvara nya möjligheter. IT kan användas som pådrivare för att identifiera och utveckla smarta och effektiva arbetssätt. Det ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i Skövde kommun och alltid komma in tidigt i utvecklingsprocessen. Med det menas att alla förändringsprojekt ska beakta de möjligheter som IT ger att vidareutveckla och effektivisera arbetssätt och processer. Verksamhetsutvecklingen ska ske samordnat och utifrån fastställda projekt- och processmodeller. 5

6 Digitala tjänster E-tjänster och appar ger invånare, företag och föreningar tillgång till kommunens service via digitala kanaler. Skövde kommun ska prioritera tjänster som innebär vinster och fördelar för så väl invånare som för kommunen. Vinster och fördelar för invånare Ger verklig nytta och värde för användarna Sparar tid Ökar tillgänglighet Ökar servicenivå genom snabbare service/handläggningstid och förbättrar kvalitet Vinster och fördelar för kommunen Möjliggör intern effektivisering Förenklar arbetssätt Tidsvinster Bättre resursutnyttjande Samordningsvinster Minskad pappersförbrukning Attraktiv arbetsgivare som erbjuder utmanande och spännande arbetsuppgifter Nyttoanalys Innan beslut fattas om att utveckla eller införa en digital tjänst ska en nyttoanalys genomföras. I analysen ska förväntade effekter behandlas: effektiviseringsvinster (tidsmässiga) kvalitetshöjningar ökad tillgänglighet Utveckling av digitala tjänster Vid utveckling av e-tjänster och andra digitala tjänster är det viktigt med en gedigen nulägesanalys där processer kartläggs och utvecklas för att undvika att den enda effekten blir att analoga rutiner digitaliseras. De stora vinsterna kommer först när arbetet tar sin utgångspunkt i kontinuerlig verksamhetsutveckling och samordnas med förändringar i processer och arbetssätt. När det är möjligt och ekonomiskt försvarbart ska så kallade äkta e-tjänster skapas. Denna typ av e-tjänst utgör en e-process där flödet i stort sett är helt automatiserat och mottagande verksamhetssystem är integrerat med e-tjänstplattformen. Kommunen ska ha en tydlig metod för utveckling av digitala tjänster som ger vägledning i arbetet. Metoden, som beskrivs längre fram i dokumentet, ska vara väl förankrad, enkel att genomföra och beskriva arbetsgången i hur tjänster tas fram. För att de erbjudna e-tjänsterna ska användas är det viktigt att de marknadsförs och presenteras på ett bra sätt. Här har kontaktcenter en viktig roll och kan också vara ett stöd i att hjälpa invånarna att använda tjänsterna. Det är också angeläget att information i anslutning till e-tjänsterna är stödjande och lättförståelig. Kommunen ska verka för att öka användandet av e-tjänster. För att åstadkomma detta är det centralt att privatpersoners och företags behov står i centrum vid all e-tjänstutveckling. Gemensam plattform E-tjänstplattformen (beskrivs närmare under Strukturella förutsättningar) ska vara det givna alternativet vid e- tjänstutveckling. På så vis skapas tjänster med ett gemensamt gränssnitt där Skövde kommun är en tydlig avsändare. Dessutom blir samordningsvinsterna internt goda. Dock kan det finnas enstaka tjänster där det inte är lämpligt eller ekonomiskt försvarbart att utnyttja e-tjänstplattformen. Dessa fall ska tydligt motiveras. Finansiering Drift och förvaltning av e-tjänstplattformen med tillhörande e-tjänster finansieras centralt. Kostnader för utveckling av e-tjänster samt eventuella integrationer mot verksamhetssystem bekostas av respektive verksamhet. 6

7 Digital delaktighet I rapporten Svenskarna och Internet 2014 skrivs att nästan 1 miljon svenskar över 16 år sällan eller aldrig använder Internet och e-tjänster. Digital delaktighet innebär att människor tar del av de e-tjänster som samhället erbjuder samtidigt som internet används för att skapa ett demokratiskt digitalt samhälle där människor har möjlighet att påverka. Digital delaktighet är en förutsättning för en framgångsrik e-förvaltning. Kommunen ska verka för att fler människor får de kunskaper som krävs för att nyttja digitala tjänster. Här kan biblioteken spela en viktig roll då de är en naturlig mötesplats för kommunens invånare. IT är redan idag en viktigt och integrerad del av verksamheten på biblioteken och det finns bland annat IT-gallerier med bokningsbara datorer som kan användas för utbildning och information. Medarbetare I kommunens medarbetaridé kan man bland annat utläsas: Vi stärker vår kompetens och utvecklas i takt med tiden. Världen och vi förändras och vi har ett ansvar att hela tiden utvecklas. På samma sätt har du ett ansvar att medverka till att förändra vår verksamhet utifrån omgivningens krav och verksamhetens mål. I takt med att arbetsuppgifter av rutinartad karaktär försvinner ställs nya krav på kommunens medarbetare. Anställda ska uppmuntras till att vara delaktiga i utvecklingen och initiativkraft ska premieras. Generellt måste kompetensen och förståelsen höjas kring vad IT kan bidra till för att utveckla verksamheten och arbetsgivaren ska verka för att höja denna kompetens. För att nå de övergripande målen för e-förvaltning måste medarbetarna vara delaktiga i förändringsarbete och utveckling. Alla medarbetare är viktiga i utvecklingen mot esamhället! Skövde kommun ska erbjuda moderna verktyg i form av en flexibel arbetsmiljö med väl utvecklade IT-stöd. Genom detta kan kommunen vara en attraktiv arbetsgivare för att både behålla och rekrytera den kompetens som behövs för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Strukturella förutsättningar IT-infrastruktur Skövde kommuns IT-infrastrukturplan, som antogs av kommunstyrelsen 2012, beskriver bredbandsområdet i kommunen som en vital del av kommunal verksamhet, näringslivet och invånarnas fritid. Tätorterna i Skövde kommun har bredband med hög kapacitet men på landsbygden är det färre hushåll och arbetsplatser än genomsnittet i länet som har bredband med hög kapacitet. Skövde kommun lyfter fram tre anledningar till att bredbandssatsningar är strategiskt viktiga: Skövde kommuns vision 2025 esamhället Utveckla Skövderegionen Exempel på områden inom esamhället som kommer att utvecklas positivt med hjälp av bredbandssatsningar är: Ökad service och vård inom vård och omsorg Utbildning; alla skolungdomar ska kunna göra läxor hemifrån Tillgänglighet till kommunens tjänster dygnet runt Målet är att alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100 Mbit/s symmetriskt år Informationssäkerhet En förutsättning för en god e-förvaltning är att den information som lagras i våra system är riktig och tillgänglig. Att dessutom kunna utbyta information med andra aktörer, på ett säkert sätt, ställer stora krav på hur vår information hanteras. I allt e-förvaltningsarbete ska informationssäkerheten beaktas. Det är därför viktigt med 7

8 ett samlat regelverk med styrande dokument för kommunens informationssäkerhet. Arbetet med informationssäkerhet ska ske på ett strukturerat och enhetligt sätt för att uppnå och upprätthålla önskvärd nivå för informationssäkerheten. Skövde kommun arbetar idag med informationssäkerhet enligt BITS (Basnivå för informationssäkerhet). Konceptet är framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En övergripande policy, Riktlinjer för informationssäkerhet, har fastställts av kommunstyrelsen. Till policyn finns underliggande informationssäkerhetsinstruktioner som fastställts av kommundirektören. Ett nytt koncept har tagits fram som fokuserar på informationssäkerhet i relation till hela verksamheten Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). LIS är framtagen i samarbete med internationella standardiseringsorgan och är en vidareutveckling av det tidigare konceptet. Skövde kommun ska anamma det nya arbetssättet och göra en översyn av befintlig policy och instruktioner. Det är viktigt att LIS samordnas med övriga former av verksamhetsstyrning inom kommunen. IT-plattform Kommunens IT-avdelning ska leverera en modern IT-plattform med hög tillgänglighet. Den ska ge möjlighet att snabbt och tydligt stödja förändringar i verksamhetens arbetssätt och även kunna anpassas till divergerade krav på tjänsternas utformning. En ökad samverkan inom och mellan kommuner runt IT-plattformen ger effektivare verksamhetsprocesser och frigör resurser till utveckling. De IT-system som används i kommunen ska vara enkla att använda och gärna ha ett liknande gränssnitt. De ska i hög grad vara integrerade för att i möjligaste mån undvika manuell hantering när information ska utbytas mellan system. Lösningar som främjar single-sign-on, alltså att inloggningen i datorn även ger behörighet till system och tjänster, bör användas i stor utsträckning för att förenkla för användarna och samtidigt höja informationssäkerheten. Information i IT-system ska vara relevant, uppdaterad och ha ett tydligt ägarskap. Information som inte är sökbar på ett enkelt sätt ska struktureras om eller tas bort. e-tjänstplattform Skövde kommuns IT-avdelning ska tillhandahålla en modern och flexibel e-tjänsteplattform som stödjer etablerat arbetssätt för utveckling av e-tjänster. Plattformen ska innehålla funktioner för att utveckla formulär men också för säker inloggning, signering, mina sidor och betalning. Plattformen ska möjliggöra utveckling av så väl enkla som integrerade e-tjänster. Det innebär att det ska vara möjligt att integrera e-tjänster mot verksamhetssystem internt så väl som mot externa tjänster så som skatteverkets Navet. För att värna säkerheten för den information som hanteras via e-tjänsterna ska erkänt säkra protokoll för kommunikation användas, samt möjlighet finnas att på ett säkert sätt hantera och lagra sekretessbelagd information. Gemensamma funktioner och modeller Det finns ett antal gemensamma funktioner och modeller som ska stödja och/eller driva arbetet mot att utveckla e-förvaltningen. Kontaktcenter Skövde kommun arbetar med att etablera ett gemensamt kontaktcenter som ett led i strävan att bli bättre på att ge god service till privatpersoner och företagare. Syftet är att öka tillgängligheten samt säkerställa att servicen är snabb, enhetlig och håller hög kvalitet. Med EN väg in till kommunen via ett kontaktcenter ökar förutsättningarna för att alla ärenden behandlas lika och alla kunder/privatpersoner bemöts på samma sätt. Skövdes invånare ska uppleva kontakten med kommunen som genuint positiv och värdera den service som erhålls högt. 8

9 Kontaktcenter är ett led i att förstå och möta invånarnas behov. Den kunskap om vad våra invånare efterfrågar som byggs upp i ett kontaktcenter, ska skapa underlag för utveckling av så väl verksamheten som e-tjänster. Detta blir en viktig grund i arbetet emot esamhället och säkerställer att vi lägger resurser på förändringsarbete inom rätt områden. Helpdesk IT-avdelningen erbjuder support till medarbetare inom kommunen genom en intern Helpdesk. Hit kan medarbetarna vända sig när det gäller frågor eller problem kopplat till kommunens IT- och telefonimiljö samt vid beställning av IT-avdelningens tjänster. Helpdesk svarar på frågor rörande de system som IT-avdelningen ansvarar för och hanterar även första-linje-support för ett antal verksamhetssystem. En tydlig ambition är att utöka antalet verksamhetssystem som Helpdesk kan supportera och på så sätt förenkla för medarbetarna och skapa en väg in. Intern servicedesk Erfarenheter från exempelvis IT-området visar att en gemensam intern servicedesk är en modell som fungerar och som ger den anställde bättre service. Generellt kan konstateras att detta arbetssätt ökar tillgängligheten till tjänster genom ökat öppethållande. Svars- och handläggningstider minskar och mer tid har frigjorts för kvalificerade utredningar och handläggning på förvaltningarna. Det borde även kunna resultera i effektivare inköp genom större avtalstrohet och färre leverantörskontakter. Det finns åtminstone två tänkbara områden för en intern servicedesk som Skövde kommun ämnar införa. Dels inom verksamhetsstöd som IT, HR, Ekonomi, Kansli, Upphandling, Kommunikation. Dels inom mer allmän administration och service som resebeställningar, kontorsmaterial, passage med mera. Gemensamt för båda områdena är att en tydlig grad av tjänste- och processorientering är en förutsättning för ett införande. Projektmodell En kommungemensam projektmodell ska användas i kommunen för att möjliggöra en effektivare projektadministration. Den gör det också enklare att följa upp projekten på ett kvalitetssäkrat sätt. Den modell som används idag är en generell modell som kan utvecklas och förfinas utifrån de behov som finns i kommunen. Mallarna som används idag ska anpassas och ett ramverk bör tas fram för att förtydliga hur de ska användas. Processmodell Att dokumentera processer innebär förutsättningar för hög kvalitet, effektivitet och lika arbetssätt. Ett kommungemensamt verktyg för att dokumentera och synliggöra processer är infört och användning och utbildning samordnas. Framöver ska en gemensam metodik för processgenomlysning och kartläggning av processer tas fram och implementeras. Metod för utveckling av digitala tjänster Utvecklingen av digitala tjänster ska bedrivas systematiskt och strukturerat och samma tillvägagångssätt ska användas av hela kommunen. Den ska drivas från verksamheten och i grunden ligger därför en gedigen nulägesanalys som görs sektorsvis. Inom ramen för denna görs en omvärldsanalys samt kartläggning av befintliga verksamhetssystem, e-tjänster och blanketter. Med utgångspunkt från detta identifieras behovet av nya tjänster, vidareutveckling av befintliga samt förslag till smarta arbetssätt. Nulägesanalysen, som revideras regelbundet, ger en samlad bild av sektorns framtida utvecklingsbehov inom e-förvaltningsområdet. Tjänsterna som ska utvecklas eller vidareutvecklas utreds sedan i mer detalj. Först görs en djupare analys av behovet, både hos våra invånare och hos våra medarbetare för att effektivisera den interna arbetsprocessen. Kraven på tjänsten specificeras och dessa analyseras sedan för att få fram ett förslag på design av tjänsten. Denna utredning ligger sedan till grund för ett beslut ska den utvecklas eller inte? Om så är fallet, beslutas även om det är i form av enkel eller integrerad e-tjänst. Målet är att utveckla integrerade e-tjänster i de fall där 9

10 det är möjligt och ekonomiskt försvarbart. Det kan innebära att vi först utvecklar en enkel e-tjänst för att utreda hur frekvent den används av våra invånare. Utifrån den kunskapen vidareutvecklas sedan specifika tjänster till integrerade e-tjänster där flödet i stor utsträckning är automatiserat och mottagande verksamhetssystem är integrerat med e-tjänstplattformen. När tjänsten är utvecklad och noggrant testad, implementeras den. Samtidigt som e-tjänsten införs måste verksamheten förändra sitt arbetssätt för att anpassas till de nya möjligheter som digitaliseringen innebär. För att få full effekt av investeringarna i tjänsterna är det viktigt att sektorerna också anpassar sina verksamhetsprocesser till de nya förutsättningarna. BEHOV KRAV ANALYS NULÄGESANALYSER UTVECKLA ENKEL UTVECKLA INTEGRERAD INGEN UTVECKLING IMPLEMENTERA FÖRÄNDRA ARBETSSÄTT Systemförvaltning Alltmer information byts mellan våra system och IT-miljön blir mer och mer komplex. Det blir därför allt viktigare att arbeta strukturerat och samordnat med våra IT-system. Kommunens IT-system ska på bästa sätt stödja verksamhetens behov under hela livscykeln, från förvaltning och drift till avveckling. För att kommunen ska kunna dra nytta av gjorda investeringar måste systemförvaltningsområdet samordnas och styras. Avsaknaden av central styrning och samordning leder i dagsläget till att sektorerna ibland investerar i system där efterfrågad funktionalitet redan finns i andra system. BITS slår fast roller och grundläggande principer men är ingen systemförvaltningsmodell. En tydlig modell, PM3, ska implementeras så att systemen kan förvaltas på ett strukturerat, effektivt och affärsmässigt sätt. Med hjälp av modellen kan vi skapa ordning och reda för förvaltningsobjekten. En övergripande systemkarta, i form av en verksamhetsorienterad förvaltningsobjektsarkitektur, ska tas fram. Den bör omfatta kommunens centrala verksamhetssystem. Införande av en systemförvaltningsmodell ställer krav på kompetensutveckling av personal. En central funktion för att samordna systemförvaltningen är en nödvändighet för att utveckla förvaltningen och skapa effektiva arbetssätt. Den sammantagna nyttan för hela organisationen måste vara vägledande vid införande, förvaltning och avveckling av system. Styrning och ledning För att samordna verksamheterna och använda resurserna på ett effektivt sätt behövs en gemensam struktur för styrning och ledning av digitaliseringen. Alla medarbetare ska på ett enkelt och informationssäkert sätt ha tillgång till de system som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och effektivt sätt. Det innebär också att använda vissa kommungemensamma system för att underlätta samarbete inom kommunen. Styrning och ledning av digitaliseringen sker både i befintliga funktionella strukturer (kommundirektören, kommundirektörens ledningsgrupp och sektorsgruppen) och i specialiserade tvärfunktionella grupperingar (E-råd, IT-råd och IT-grupp). 10

11 Kommundirektör och kommundirektörens ledningsgrupp Kommundirektören är formellt ansvarig för Skövdes riktlinje för esamhället och är den tjänsteman som ytterst beslutar om IT i kommunen. Kommundirektörens ledningsgrupp har stor påverkan på tjänstemannaorganisationen och är rådgivande stöd till politiken. Sektorsledningarna Sektorsledningarna är ansvariga för och den drivande parten i all verksamhetsutveckling inom sektorn. Respektive sektor omvärldsbevakar inom sitt område och följer den verksamhetsspecifika utvecklingen inom IT- och e- tjänsteområdet. Sektorsledningarna utser systemansvariga och systemägare för verksamhetens IT-system och ansvarar för att systemen förvaltas på, för verksamheten, bästa sätt. Ytterst är verksamheterna ansvariga för utveckling av e- tjänster mot invånarna inom respektive område. E-råd E-rådet utses av kommundirektörens ledningsgrupp och består av sektorsschefer, IT-chef, kommunikationschef och e-strateg. E-rådet ska förankra övergripande strategiska IT-frågor och fördjupa sig i e-förvaltningsfrågor för att ge kommundirektörens ledningsgrupp ett bra beslutsunderlag. Man ska även följa utvecklingen inom e- förvaltning genom omvärldsbevakning samt säkerställa att styrdokument inom informationssäkerhet och denna riktlinje efterlevs. E-rådet har en viktig roll att samordna utvecklingen inom e-förvaltning. IT-råd IT-råden är sektorsspecifika. Varje råd består av sektorsledning med sektorschef och IT-ledning med IT-chef. ITråden diskuterar och beslutar om strategiska IT-utvecklingsfrågor. På råden ska såväl större förändringar på ITområdet som större verksamhetsförändringar föras in. IT-rådens slutsatser styr i viss mån kommunens e- rådsarbete. Kundansvarig på IT-avdelningen sammankallar respektive IT-råd. IT-grupp IT-gruppen är ett viktigt forum för frågor som rör Skövde kommuns IT-miljö. Gruppen består av verksamhetsföreträdare från sektorerna och bolag, oftast IT-samordnaren, samt av IT-chef, informationssäkerhetssamordnare och vid behov, annan personal från IT-avdelningen. Gruppen sammanträder fyra gånger per år och fungerar som diskussionsforum vid förändringar i IT-miljön. 11

12 Samverkan I Vision 2025 kan man utläsa: Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på alla nivåer Samverkan med andra kommuner Skövde har utbredda samarbeten med närliggande kommuner inom bland annat upphandling, överförmynderi, e-handel, personal/hr och IT. Skövde är den drivande parten i dessa samarbeten och denna typ av samarbete skapar främst ekonomiskt utrymme för fortsatt utveckling av konkurrensmässiga tjänster. Vi ska utöka samarbetet med våra närliggande kommuner i Skövderegionen. Detta är en förutsättning för att det ska vara ekonomiskt möjligt att fortsätta utveckla vår IT-miljö då vi kan dela på kostnader för så väl drift och förvaltning som utveckling. Skövde kommun ska också utöka samarbeten med kommuner utanför Skövderegionen för att i större utsträckning kunna inspireras av goda exempel, utbyta kunskap och idéer som leder till utveckling, samt ta vara på gjorda erfarenheter. Idag finns det bland annat ett brett samarbete inom vårdsektorn, ehälsa, men vi behöver hitta liknande samarbeten inom fler områden. Samverkan inom e-tjänstutveckling Digitaliseringen innebär stora möjligheter men för att dra nytta av dessa krävs både kompetens och resurser. För många kommuner innebär detta stora utmaningar och en gemensam kraftsamling genom ökad samverkan är ett viktigt steg i att öka service och tillgängligheten till invånarna genom att tillhandahålla attraktiva och lättanvända e-tjänster. Det leder till snabbare e-tjänsteframtagning genom erfarenhets- och kompetensutbyte men en gemensam lansering ger också en högre verkningsgrad åt de tjänster som införs. Inom e-förvaltning bör Skövde främst samverka med organisationer som har likande IT- och e-tjänsteplattform. Vi ser också ett stort värde i att samverka runt de mjuka delarna som exempelvis metodstöd och processutveckling. 12

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018

IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018 IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2015-05-06 Ks/2015:89 060 IT-planer 1(2) IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018 Sammanfattning

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer