ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP. 1. DEFINITIONER Definierade begrepp som används i Allmänna villkoren, både ovan och härefter, skall ha den innebörd som nedan anges. Allmänna villkoren: Bestämmelserna i det föreliggande dokumentet. Avtalet: Allmänna villkoren samt övriga överenskommelser som träffats mellan Parterna avseende Plattform och/eller Applikationer inklusive sådana övriga dokument som Parterna därvid inkorporerat. Avtalstid: Den tidsperiod under vilken Avtal om Plattform och/eller Applikationer gäller mellan Parterna enligt vad som följer av Allmänna villkoren. Abonnemangsperiod: Den tidsperiod under vilken Plattform och/eller Applikationer görs tillgängliga för Kunden enligt vad som följer av Allmänna villkoren. Sitoo: Sitoo AB (Org Nr ), Upplandsgatan 7, Stockholm, Kunden: Den fysiska eller juridiska person med vilken Sitoo träffat Avtalet avseende Plattform och/eller Applikationer. Webbplats: Den webbadress (URL) där hemsidan och Plattform och/eller Applikationer installeras ex Avgift: Abonnemangsavgifter och andra avgifter för vilka Plattform och/eller Applikationer görs tillängliga för Kunden. Plattform: Avser Sitoo Webshop, vilket är en plattform för e-handel inklusive Tema, Drift och Support som närmare beskrivs nedan i p 4.1 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Applikationer: Avser tillbehör till Plattformen såsom tilläggsfunktionalitet eller kopplingar till externa tjänster/system (exempelvis kopplingar till betalsätt, affärssystem eller prisagenter). Applikationer beskrivs närmare nedan i p 4.2 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Tema: Avser designmallen som utgör presentationslagret på vilken Kundens Webbplats baseras. Temat utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Tema beskrivs närmare nedan i p 4.3 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Drift: Avser driften (hosting) av Kundens webbplats på vilken Plattform och/eller Applikationer brukas. Driften utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Driften beskrivs närmare nedan i p 4.4 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Support: Avser support som närmare beskrivs nedan i p 4.5 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Support utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Provperiod: Den tidsperiod under vilken Kunden enligt Avtalet har vederlagsfri rätt att få tillgång till Plattform och/eller Applikationer för ändamålet att överväga köp av Plattform och/eller Applikationer. Denna tidsperiod skall vara en månad om parterna inte träffat annan överenskommelse. 2. IMMATERIALRÄTT Sitoo äger ensam samtliga immateriella rättigheter hänförliga till Plattform och/eller Applikationer, vilket inkluderar bland annat all upphovsrätt, databasrätt och övriga immateriella rättigheter till exempelvis Plattform, Applikationer, Bilder, Tema och det övriga material (inklusive dokumentation, sammanställningar och information) som Sitoo tillhandahåller Kunden jämte alla förändringar, felrättningar, vidareutvecklingar, översättningar och kopior därav. Sitoo har inte genom Avtalet överlåtit någon immateriell rättighet till Kunden. Sitoo har genom Avtalet endast upplåtit till Kunden den nyttjanderätt till Plattform och/eller Applikationer som uttryckligen framgår av Allmänna villkoren. 3. SITOOS ÅTAGANDE Sitoos åtagande enligt Avtalet består i att låta Kunden få tillgång till Plattform (beskrivs nedan i p 4.1) och/eller Applikationer (beskrivs nedan i p 4.2). Inom ramen för Plattform och/eller Applikationer ansvarar Sitoo även för Tema (beskrivs nedan i p 4.3), Drift (beskrivs nedan i p 4.4) och Support (beskrivs nedan i p 4.5). 4. KUNDENS NYTTJANDERÄTT Kunden får genom Avtalet en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda Plattform och/eller Applikationer och övrigt material som Sitoo tillhandahåller enligt nedanstående villkor inom ramen för Avtalet mellan Kunden och Sitoo. Om Avtalet inte innehåller uppgift om antalet användare, skall Kunden anses ha beställt Plattform och/eller Applikationer till förmån för endast en (1) användare. Plattform och/eller Applikationer får därefter endast användas av den eller de användare som omfattas av Avtalet. Beträffande de ändamål för vilka Kunden får nyttja Plattform och/eller Applikationer, respektive låta av Avtalet omfattade användare nyttja Plattform och/eller Applikationer, gäller följande begränsningar.

2 Kunden får inte, utan utryckligt skriftligt godkännande från Sitoo, använda eller åberopa Plattform och/eller Applikationer som en del av sin tjänsteportfölj, exempelvis erbjuda e-handelstjänst för tredje man. Beträffande Plattform och/eller Applikationer eller övriga material som Sitoo tillhandahåller inom ramen för Plattform och/eller Applikationer, gäller vidare att Kunden: a) inte får kopiera Plattform och/eller Applikationer eller del därav om inte detta är nödvändigt för att Kunden skall kunna använda Plattform och/eller Applikationer på det sätt som annars är uttryckligen tillåtet enligt Allmänna villkoren; b) inte får modifiera (ändra, reducera eller lägga till) Plattform och/eller Applikationer eller del därav; c) inte får ta bort eller ändra tecken eller andra markeringar av Sitoos immateriella rättigheter avseende Plattform och/eller Applikationer; d) inte får, i annan utsträckning än den som följer av tvingande lagstiftning, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt hantera Plattform och/eller Applikationer eller andra objekt för att på så vis försöka åtkomma de tekniker och den källkod som Sitoo använt sig av; e) inte får, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Sitoo, till tredje man upplåta Plattform och/eller Applikationer eller del därav, eller till tredje man överlåta sina rättigheter enligt Avtalet. f) inte rätt att bruka Plattform och/eller Applikationer eller del därav som går utanför det egna behovet, vilket innebär att Kunden ej kan utveckla tjänster som inte är relevanta för den egna Webbplatsens funktionalitet. g) inte får använda Plattform och/eller Applikationer på ett sätt som bryter mot gällande lagar för att skicka ut e- postreklam eller strider mot vad som anses vara god etik när det avser e-postreklam. Sitoo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är god etik. Kunden får dock redigera Tema, bilder, innehåll och övrigt material som finns tillgängliga i Plattform och/eller Applikationer med de verktyg som ingår i Plattform och/eller Applikationer. 4.1 Plattform Plattformen avser Sitoo Webshop, vilket är en Plattform för e-handel; sälja och tillhandahålla egna varor och tjänster på Internet. Plattformen kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos webbplats Inom ramen för Plattformen ingår även Tema (beskrivs nedan i p 4.3), Drift (beskrivs nedan i p 4.4) och Support (beskrivs nedan i p 4.5). Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av Plattformen, får Kunden endast använda Plattformen för utvärderingsändamål under Provperioden. Vid beställning av Plattformen får Kunden rätt att för egen räkning nyttja Plattformen i enlighet med Allmänna villkoren; detta förutsatt att Kunden erlagt den avseende Plattformen avtalade avgiften. Kunden får endast använda Plattformen på webbplats tillverkad genom Plattformen och/eller Applikationer. Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattformen, skall Kunden under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den senaste versionen av Plattformen i fråga. 4.2 Applikationer Applikationer är olika typer av tillbehör till Plattformen. Dels funktionella tillbehör såsom Internationell e-handel och Rabattkoder. Dels kopplingar till externa tjänster och system; såsom kopplingar till affärssytem, kopplingar till betalsätt (ex kortbetalningar, direktbetalningar, fakturatjänster), kopplingar till andra externa tjänster. För att Kunden skall få nyttja Applikationer som är kopplingar till externa tjänster och system kan krävas att Kunden ingår avtal med leverantör som ansvarar för extern tjänst eller system i fråga. Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av en Applikation, får Kunden endast använda Applikationen för utvärderingsändamål under Provperioden. Vid beställning av en Applikation får Kunden rätt att för egen räkning nyttja Applikationer i enlighet med Allmänna villkoren; detta förutsatt att Kunden erlagt den avseende Applikationen avtalade avgiften. Kunden får endast använda Applikationen på webbplats tillverkad genom Plattform och/eller Applikationer. Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Applikationenen, skall Kunden under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den senaste versionen av Applikationen i fråga. 4.3 Tema Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Applikationer under Abonnemangsperioden som huvudregel få möjlighet att välja och få tillgång till ett av de Teman som Sitoo äger och marknadsför vid denna tidpunkt. Kunden får en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att nyttja Temat ifråga i enlighet med Allmänna villkor. Kunden får endast använda detta Tema på webbplats tillverkad genom Plattform och/eller Applikationer. Tema avser designmallen som utgör presentationslagret på vilken Kundens Webbplats baseras. Temat utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Temat ägs av Sitoo och består vanligtvis av flera formgivna layoter som tagits fram i syfte att idka e-handel av olika slag. Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av Plattformen och/eller Applikationer, får Kunden endast använda Temat för utvärderingsändamål under Provperioden.

3 4.4 Drift Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Applikationer under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den nedan angivna drifttjänsten. Sitoo ansvarar för driften av den med Kunden överenskomna installationsuppsättningen av Plattform och/eller Applikationer, vilket bl a innefattar backup av Kundens data en gång per dygn. Sitoo kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kundens konto. Applikationer som utgör kopplingar till externa tjänster och system ligger utanför Sitoos driftkontroll, varför Sitoo inte kan hållas ansvarig för sådan drift. Där benämningen obegränsat anges i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos Webbplats innebär det att det som ingår inom ramen för Plattform och/eller Applikationer erbjuds inom skäliga gränser för Plattform och/eller Applikationers kapacitet. Sitoo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är skäligt. Om Kundens förbrukning av Plattform och/eller Applikationers kapacitet överstiger vad Sitoo anser vara skäligt, äger Sitoo rätt att antingen i efterhand debitera Kunden som överutnyttjat Plattform och/eller Applikationer eller stänga ner Kundens webbplats med omedelbar verkan. Olika former för kontinuerlig överföring av filer, eller applikationer till Plattform och/eller Applikationer som inte är till för uppdatering av Webbplats, godkänns inte. Ett sådant exempel kan vara webcam-funktioner där en bild regelbundet uppdateras. Sitoo tillåter inte heller några former av fil-depåer, varken för program eller musik. 4.5 Support Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Applikationer under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till de nedan angivna supporttjänsterna. Sitoo tillhandahålla telefonsupport under vardagar mellan kl 10 och 16 med undantag för lunch (12 13); dock ej under helgdagar och helgaftnar. Telefonsupporten är för Plattform och/eller Applikationer per kalenderår begränsad till och gäller högst 60 minuter per kalenderår samt högst 5 supportincidenter. Vid behov har Kunden möjlighet att utöka omfattningen på antalet supportincidenter genom att beställa och erlägga, vid denna tidpunkt, gällande ersättning. Sitoo skall under nämnda förutsättningar även tillhandahålla support via e post eller supportformulär, varvid svarstiden normalt skall vara kortare än 2 vardagar. Om inte annat särskilt avtalas, är Sitoo inte skyldigt att ge support till Kunden. 5. FÖRÄNDRINGAR Sitoo får justera funktionalitet och innehållet i Plattform och/eller Applikationer. Skulle Plattform och/eller Applikationer justeras, träder justeringen i kraft med omedelbar verkan. Sitoo åtar sig dock avseende Plattform och/eller Applikationer att inte genomföra justeringar som väsentligt försämrar Plattform och/eller Applikationer såvitt avser dess kvalitet, innehåll eller funktionalitet som görs tillgängliga för Kunden. 6. FELANSVAR OCH SUPPORT 6.1 Felansvar Sitoo kan inte garantera att Plattform och/eller Applikationer kommer att fungera felfritt utan störningar, eller att Sitoo kommer att rätta samtliga eventuella fel i Plattform och/eller Applikationer. Om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet och om Kunden beställt och erlagt avgift för Plattform och/eller Applikationer, har Kunden endast rätt att förvänta sig att Plattform och/eller Applikationer kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos Webbplats Om Plattform och/eller Applikationer skulle avvika från vad Kunden har rätt att förvänta sig enligt vad som ovan anges, skall Sitoos ansvar för avvikelsen vara begränsat till att Kunden får begära avhjälpande av avvikelsen inom ramen för Sitoos supportåtagande (beskrivs närmare ovan i punkten 4.5). Om Sitoos underlåtenhet att avhjälpa avvikelse utgör väsentligt avtalsbrott, kan Kunden istället äga rätt att häva köpet av Plattform och/eller Applikationer enligt de förutsättningar som nedan anges. Sitoo ansvarar inte för sådana avvikelser som beror på Kunden eller Kundens användare eller som beror på de omständigheter som anges nedan i punkten BEFRIELSEGRUNDER Planerat underhåll Sitoo kan tillfälligt behöva stänga av Plattform och/eller Applikationer eller del därav för genomförande av underhåll. Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall genomföras utan dröjsmål. Förutsatt att Kunden informeras i förväg och att underhållsåtgärderna vidtas utan dröjsmål, har Sitoo inget ansvar för eventuella driftavbrott eller övriga avvikelser som kan uppkomma i samband med planerat underhåll.

4 Övriga befrielsegrunder Sitoo är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, respektive vid felaktigt utförande av sådan förpliktelse, om underlåtenheten/felaktigheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (Befriande omständighet). Såsom Befriande omständighet skall räknas bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller av egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om Sitoo önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan, skall Sitoo utan oskäligt dröjsmål underrätta Kunden härom för att få åberopa omständigheten. Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Sitoo respektive Kunden rätt att häva Avtalet om fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än en (1) månad. 8. ANSVARSBEGRÄNSNING Utöver vad som anges ovan är Sitoos ansvar dessutom begränsat enligt följande: a) Sitoo ansvarar inte för indirekta förluster, såsom utebliven vinst, förlust av data, produktions eller omsättningsbortfall eller annan förlust till följd av att Plattform och/eller Applikationer inte kunnat nyttjas på avsett sätt och annan liknande förlust som kan vara svår att förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående. b) Sitoo ansvarar inte för om någon gör intrång på Sitoos servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. c) Även om Sitoo tar backup av Kundens data en gång per dygn, kan inte Sitoo garantera att data alltid går att återläsa till Kundens webbplats. Sitoo kan därmed inte ansvara för förlust av data. d) Sitoos skadeståndsansvar, vid kontraktsbrott och för övrigt, är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Sitoo till last, begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften för den avtalade Abonneamangsperioden för Plattform och/eller Applikationer. e) Sitoo ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet av Sitoo eller dess anställda. f) Sitoo har inte gjort närmare efterforskningar huruvida Plattform och/eller Applikationer belastas eller utgör intrång i annan tillkommande rätt. Sitoo har inte kännedom om, och påtar sig inte något ansvar för, sådana belastningar eller intrång. g) Eftersom Plattform och/eller Applikationer är avhängig att Internet fungerar normalt är Kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i Plattform och/eller Applikationer. h) Sitoo utövar ingen kontroll över information eller material som Kunden lägger upp på Sitoos servrar, varför Sitoo aldrig kan hållas ansvarig för information eller matrial som Kunden lägger upp på Sitoos Plattform. i) Abonnemangs- och samtalskostnader från Kundens tele- eller ip-operatör för uppkoppling till Plattform och/eller Applikationer ligger utanför Sitoos kontroll, varför Sitoo inte ansvarar för sådana kostnader. j) Om driften ligger nere och däremd Plattform och/eller Applikationer i minst ett (1) dygn på grund av Sitoos försumlighet, är Sitoos ansvar begränsat till Kundens kostnad för Plattform och/eller Applikationer för den faktiska tidsperiod som driften inte varit tillgänglig räknat per påbörjat dygn från det att Plattform och/eller Applikationer upphörde till dess driften återupptogs. 9. ERSÄTTNING OCH BETALNING Såsom ersättning för nyttjandet av Plattform och/eller Applikationer har Kunden att till Sitoo erlägga den avgift som följer av Avtalet. På avtalad avgift tillkommer mervärdeskatt och eventuellt andra av staten beslutade skatter. Betalning skall erläggas enligt anvisning i en av Sitoo utfärdad faktura och skall vara Sitoo tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som Sitoo från tid till annan tillämpar. Sitoo har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning har Sitoo rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Kunden skall inom skälig tid meddela Sitoo om fakturan anses felaktig. Har Kunden inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Sitoo medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på i fakturan angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen anses skyldig att betala. Sitoo förbehåller sig rätten att i förekommande fall debitera Kunden särskild avgift för av Sitoo utförd åtgärd till följd av Kundens missbruk av Plattform och/eller Applikationer. 10. KUNDENS ÖVRIGA ÅTAGANDEN Kunden åtar sig att gentemot Sitoo svara för att de som Kunden låter använda Plattform och/eller Applikationer, använder densamma i enlighet med Allmänna villkors bestämmelser.

5 Kunden förbinder sig att endast göra Plattform och/eller Applikationer och delar därav tillgängliga för sådana användare som omfattas av Avtalet samt att tillse att erhållna användarnamn, lösenord och liknande förvaras på ett betryggande sätt till motverkande av obehörig användning. Kunden är ensam ansvarig för att till Kunden utlämnad lösenord mm ej kommer att nyttjas eller brukas av obehöriga. Om lösenord mm förkommit, eller om uppenbar risk för obehörig användning eljest föreligger, åligger det Kunden att omedelbart anmäla detta till Sitoo. Kunden förbinder sig att inte vidtaga någon handling som kan äventyra Sitoos immateriella rättigheter. Kunden förbinder sig att inte använda Plattform och/eller Applikationer på ett otillbörligt sätt samt att tillse att genom Plattform och/eller Applikationer producerade hemsidor har ett innehåll som inte är pornografiskt, rasistiskt eller eljest stötande; Webbplatsens innehåll och de budskap den förmedlar måste sålunda vara förenligt med god sed och gällande författning. Kunden ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kunden använder Plattform och/eller Applikationer inte framkallar skada för Sitoo eller tredje man. Kunden förbinder sig att inte använda material inom ramen för Plattform och/eller Applikationer som varumärke eller med pornografiskt, rasistiskt eller eljest otillbörligt syfte, och att ej heller använda material inom ramen för Plattform och/eller Applikationer på sätt som är ägnat att förtala eller kränka någon annan. Kunden ansvarar ensam för tillåtligheten av allt material som Kunden själv tillför eller tillhandahåller vid dess användning av Plattform och/eller Applikationer. Med material avses bl. a. text, bild, ljud, data, video och länkar på Internet. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot Kunden från tredje man på grund av det material som Kunden använder vid dess användning av Plattform och/eller Applikationer. Kunden ansvarar ensam för allt handlande denne utför via sin installation av Plattform och/eller Applikationer i form av korrespondens med e-post eller liknande. Nyttjar Kunden kortbetalning eller annat betalsätt i sin installation av Plattform och/eller Applikationer är Kunden ansvarig för att se till att beloppet når Kunden och att beloppet är korrekt. Kunden är skyldig att skyndsamt meddela eventuella namn- och adressändringar till Sitoo. Kunden förbinder sig att inte använda Plattform och/eller Applikationer i strid mot Sitoos övriga befogade instruktioner från tid till annan samt att inte använda Plattform och/eller Applikationer på sådant sätt att Sitoos åsamkas driftstörningar. 11. KUNDUPPGIFTER Sitoo får parterna emellan använda från Kunden och dess användare erhållna uppgifter om Kunden och de användare som omfattas av Avtalet, detta för ändamålet att fullgöra Avtalet respektive för marknadsföring enligt punkt 12 nedan. Sitoo får dessutom, med beaktande av reglerna i personuppgiftslagen (PUL), använda erhållna uppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser, för affärs- och metodutveckling samt för statistikändamål Kunden ansvarar för att enligt personuppgiftslagen och annan författning eventuellt erforderliga godkännanden inhämtats för sådan användning senast i samband med att Kunden och dess användare lämnar uppgifterna till Sitoo. Kunden ansvarar för att till Sitoo lämnade uppgifter är korrekta. Begäran om rättelse av lämnade personuppgifter skall skriftligen ställas till Sitoo; se adressen under definitionen av Sitoo ovan. 12. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Sitoo och Sitoo Webshop är registrerade varumärken som tillhör Sitoo. Kunden får endast använda dem efter erhållande av Sitoos uttryckliga skriftliga godkännande och därvid i enlighet med Sitoos anvisningar. Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att Kunden och dess användare kommer att från Sitoo mottaga marknadsföring och information, antingen via Plattform och/eller Applikationer som sådan eller via post eller e-post m.m. Om Kunden inte längre vill mottaga marknadsföring eller information från Sitoo, skall Kunden skriftligen anmäla detta till Sitoo; se adressen under definitionen av Sitoo ovan. 13. VISSA PÅFÖLJDER VID KUNDENS KONTRAKTSBROTT Kunden är vid Kundens eller dess användares brott mot Avtalet skyldig att till Sitoo utge ersättning för samtliga förluster som kan komma att drabba Sitoo som en följd därav samt att vid behov medverka till Sitoos försök att begränsa skadeverkningarna. Om Kunden bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från erhållande av anmodan att vidta rättelse, får Sitoo stänga av Kunden från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer intill dess att rättelse vidtagits. Om Kunden beställt Plattform och/eller Applikationer, får Sitoo vid betalningsdröjsmål stänga av Kunden från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer utan att Sitoo behöver iaktta den ovan nämnda tiodagarsfristen, varvid

6 avstängning får ske intill dess att utestående betalning till fullo erlagts. Kunden skall i detta fall vara skyldig att erlägga avgift även avseende den tidsperiod då Plattform och/eller Applikationer varit avstängd. 14. ABONNEMANGSPERIOD OCH DESS UPPHÖRANDE Provperiod Om Avtalet avser Plattform och/eller Applikationer under en Provperiod, upphör Plattform och/eller Applikationer att gälla vid Provperiodens utgång, om inte Kunden före denna tidpunkt träffar avtal med Sitoo om erhållande av Plattform och/eller Applikationer; varvid nedanstående Abonnemangsperiod blir gällande från och med dagen för sådant avtal. När en Abonnemangsperiod upphör att gälla, inklusive vid Provperiods utgång om Kunden då inte träffat avtal om erhållande av Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden utan dröjsmål stängas av från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer. Plattform och/eller Applikationer För Plattformen och/eller Applikationer, gäller Abonnemangsperioden, om annat ej framgår av Avtalet, under tolv (12) månader från dagen då Kunden får tillgång till Plattform och/eller Applikationer. Om inte uppsägning i detta fall sker senast en (1) månad före Abonnemangsperiodens upphörande, förlängs Abonnemangsperioden, om annat ej framgår av särskild förlängningsöverenskommelse, att gälla med tolv (12) månader i taget. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. När Abonnemangsperioden upphör att gälla, upphör automatiskt också all rätt för Kunden att använda och få ta del av Plattform och/eller Applikationer eller del därav, inklusive Tema och övrigt material som Sitoo tillhandahåller inom ramen för Plattform och/eller Applikationer. Upphörande i samband med avgiftshöjning Sitoo får endast höja avgiften för Plattform och/eller Applikationer i samband med en förlängning av Abonnemangsperioden. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att meddelande därom tillställts Kunden senast två (2) månader före den tidpunkt då den innevarande Abonnemangsperioden kommer att upphöra. Om Kunden inte vill acceptera höjningen, skall Kunden före den innevarande Abonnemangsperiodens upphörande säga upp Avtalet, annars skall Kunden anses ha accepterat avgiftshöjningen. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. Abonnemangsperioden upphörande i övrigt Kunden äger rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Sitoo gör sig skyldigt till väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från erhållande från Kunden av anmodan att vidta sådan rättelse, eller om Sitoos fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än tre (3) månader. Kunden kan vid hävning aldrig få återbetalning av avgifter som erlagts och som belöper på den avtalade Abonnemangsperioden för tid före Avtalets upphörande i förtid. Sitoo äger rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Kunden eller dess användare gör sig skyldig till brott mot väsentliga förpliktelser i Avtalet och om Kunden inte vidtar rättelse inom 30 dagar från erhållande från Sitoo av anmodan att vidta sådan rättelse, eller om Sitoos eget fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än tre (3) månader. Därutöver äger Sitoo också rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Kunden vid betalningsdröjsmål inte erlägger betalning inom 30 dagar från förfallodagen. Om Sitoo häver Avtalet i enlighet med ovanstående bestämmelser, har Kunden aldrig rätt till återbetalning av erlagda avgifter. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. När ett Avtal upphör att gälla, inklusive vid Provperiods utgång om Kunden då inte träffat avtal om erhållande av Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden utan dröjsmål stängas av från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer och återlämna, radera eller förstöra allt material som Kunden har fått tillgång till. När Avtalet upphör att gälla vidarebefordras inte ingående e-post. Kundens material på Plattform och/eller Applikationer lagras maximalt i 30 dagar varefter Sitoo äger rätt att radera Kundens kvarvarande material från Plattform och/eller Applikationer. 15. VILLKORSÄNDRING. Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare. Sitoo får genomföra ändringar av Allmänna villkoren. Villkorsändring skall aviseras senast en (1) månad i förväg och träder i kraft en (1) månad efter sådan avisering. Om Kunden inte vill acceptera aviserad villkorsändring, som har materiell betydelse, får Kunden säga upp Avtalet till upphörande med iakttagande av en uppsägningstid om tre (3) månader, förutsatt att uppsägning sker inom en (1) månad från och med Kundens mottagande av aviseringen om villkorsändring. Kunden kan vid hävning aldrig få återbetalning av avgifter som erlagts och som belöper på den avtalade Abonnemangsperioden för tid före Abonnemangets upphörande i förtid. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. Sitoo skall dock, med för Kunden bindande verkan och utan uppsägningsrätt för Kunden, ha rätt att göra sådana ändringar i Allmänna villkoren som är betingade av ändrad lagstiftning eller annan tvingande omständighet. Sådan ändring träder i kraft omedelbart efter avisering. 16. ÖVERLÅTELSE MM Plattform och/eller Applikationer får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Sitoo. Sedvanlig kundprövning kommer att utföras på den som önskar överta Plattform och/eller Applikationer. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kunden reglerat samtliga eventuella skulder till Sitoo. Om Plattform och/eller Applikationer överlåts, svarar den frånträdande

7 Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen, och den tillträdande Kunden inträder i den frånträdande Kundens ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen. Sitoo har rätt att utan Kundens samtycke överlåta (a) Avtalet till annat bolag inom samma koncern samt (b) Sitoos fordringar mot Kunden till tredje man utan krav på att denne skall utgöra bolag i samma koncern. Sitoo skall även i övrigt ha rätt att överlåta Avtalet utan Kundens samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt. 17. MEDDELANDEN. Meddelande till Kunden skall anses ha kommit denne tillhanda senast tre (3) dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kunden senast till Sitoo skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via e-post eller direkt via Plattformen skall anses ha nått Kunden omedelbart. 18. LAGVAL OCH TVISTER På detta Avtal skall svensk lag tillämpas. Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal, inklusive tvister med anledning av Kundens avtalsbrott eller dennes intrång i Sitoos immateriella rättigheter, skall avgöras av svenska domstolar med Stockholms tingsrätt som första instans, eller om Sitoo så begär, genom skiljeförfarande enligt vid var tid gällande lag om skiljeförfarande, varvid skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän och platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm, Sverige.

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer