ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP. 1. DEFINITIONER Definierade begrepp som används i Allmänna villkoren, både ovan och härefter, skall ha den innebörd som nedan anges. Allmänna villkoren: Bestämmelserna i det föreliggande dokumentet. Avtalet: Allmänna villkoren samt övriga överenskommelser som träffats mellan Parterna avseende Plattform och/eller Applikationer inklusive sådana övriga dokument som Parterna därvid inkorporerat. Avtalstid: Den tidsperiod under vilken Avtal om Plattform och/eller Applikationer gäller mellan Parterna enligt vad som följer av Allmänna villkoren. Abonnemangsperiod: Den tidsperiod under vilken Plattform och/eller Applikationer görs tillgängliga för Kunden enligt vad som följer av Allmänna villkoren. Sitoo: Sitoo AB (Org Nr ), Upplandsgatan 7, Stockholm, Kunden: Den fysiska eller juridiska person med vilken Sitoo träffat Avtalet avseende Plattform och/eller Applikationer. Webbplats: Den webbadress (URL) där hemsidan och Plattform och/eller Applikationer installeras ex Avgift: Abonnemangsavgifter och andra avgifter för vilka Plattform och/eller Applikationer görs tillängliga för Kunden. Plattform: Avser Sitoo Webshop, vilket är en plattform för e-handel inklusive Tema, Drift och Support som närmare beskrivs nedan i p 4.1 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Applikationer: Avser tillbehör till Plattformen såsom tilläggsfunktionalitet eller kopplingar till externa tjänster/system (exempelvis kopplingar till betalsätt, affärssystem eller prisagenter). Applikationer beskrivs närmare nedan i p 4.2 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Tema: Avser designmallen som utgör presentationslagret på vilken Kundens Webbplats baseras. Temat utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Tema beskrivs närmare nedan i p 4.3 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Drift: Avser driften (hosting) av Kundens webbplats på vilken Plattform och/eller Applikationer brukas. Driften utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Driften beskrivs närmare nedan i p 4.4 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Support: Avser support som närmare beskrivs nedan i p 4.5 som Kunden, mot erläggande av avtalad ersättning, kan få tillgång till och detta med den användningsrätt som närmare beskrivs i Allmänna villkor nedan. Support utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Provperiod: Den tidsperiod under vilken Kunden enligt Avtalet har vederlagsfri rätt att få tillgång till Plattform och/eller Applikationer för ändamålet att överväga köp av Plattform och/eller Applikationer. Denna tidsperiod skall vara en månad om parterna inte träffat annan överenskommelse. 2. IMMATERIALRÄTT Sitoo äger ensam samtliga immateriella rättigheter hänförliga till Plattform och/eller Applikationer, vilket inkluderar bland annat all upphovsrätt, databasrätt och övriga immateriella rättigheter till exempelvis Plattform, Applikationer, Bilder, Tema och det övriga material (inklusive dokumentation, sammanställningar och information) som Sitoo tillhandahåller Kunden jämte alla förändringar, felrättningar, vidareutvecklingar, översättningar och kopior därav. Sitoo har inte genom Avtalet överlåtit någon immateriell rättighet till Kunden. Sitoo har genom Avtalet endast upplåtit till Kunden den nyttjanderätt till Plattform och/eller Applikationer som uttryckligen framgår av Allmänna villkoren. 3. SITOOS ÅTAGANDE Sitoos åtagande enligt Avtalet består i att låta Kunden få tillgång till Plattform (beskrivs nedan i p 4.1) och/eller Applikationer (beskrivs nedan i p 4.2). Inom ramen för Plattform och/eller Applikationer ansvarar Sitoo även för Tema (beskrivs nedan i p 4.3), Drift (beskrivs nedan i p 4.4) och Support (beskrivs nedan i p 4.5). 4. KUNDENS NYTTJANDERÄTT Kunden får genom Avtalet en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda Plattform och/eller Applikationer och övrigt material som Sitoo tillhandahåller enligt nedanstående villkor inom ramen för Avtalet mellan Kunden och Sitoo. Om Avtalet inte innehåller uppgift om antalet användare, skall Kunden anses ha beställt Plattform och/eller Applikationer till förmån för endast en (1) användare. Plattform och/eller Applikationer får därefter endast användas av den eller de användare som omfattas av Avtalet. Beträffande de ändamål för vilka Kunden får nyttja Plattform och/eller Applikationer, respektive låta av Avtalet omfattade användare nyttja Plattform och/eller Applikationer, gäller följande begränsningar.

2 Kunden får inte, utan utryckligt skriftligt godkännande från Sitoo, använda eller åberopa Plattform och/eller Applikationer som en del av sin tjänsteportfölj, exempelvis erbjuda e-handelstjänst för tredje man. Beträffande Plattform och/eller Applikationer eller övriga material som Sitoo tillhandahåller inom ramen för Plattform och/eller Applikationer, gäller vidare att Kunden: a) inte får kopiera Plattform och/eller Applikationer eller del därav om inte detta är nödvändigt för att Kunden skall kunna använda Plattform och/eller Applikationer på det sätt som annars är uttryckligen tillåtet enligt Allmänna villkoren; b) inte får modifiera (ändra, reducera eller lägga till) Plattform och/eller Applikationer eller del därav; c) inte får ta bort eller ändra tecken eller andra markeringar av Sitoos immateriella rättigheter avseende Plattform och/eller Applikationer; d) inte får, i annan utsträckning än den som följer av tvingande lagstiftning, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt hantera Plattform och/eller Applikationer eller andra objekt för att på så vis försöka åtkomma de tekniker och den källkod som Sitoo använt sig av; e) inte får, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Sitoo, till tredje man upplåta Plattform och/eller Applikationer eller del därav, eller till tredje man överlåta sina rättigheter enligt Avtalet. f) inte rätt att bruka Plattform och/eller Applikationer eller del därav som går utanför det egna behovet, vilket innebär att Kunden ej kan utveckla tjänster som inte är relevanta för den egna Webbplatsens funktionalitet. g) inte får använda Plattform och/eller Applikationer på ett sätt som bryter mot gällande lagar för att skicka ut e- postreklam eller strider mot vad som anses vara god etik när det avser e-postreklam. Sitoo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är god etik. Kunden får dock redigera Tema, bilder, innehåll och övrigt material som finns tillgängliga i Plattform och/eller Applikationer med de verktyg som ingår i Plattform och/eller Applikationer. 4.1 Plattform Plattformen avser Sitoo Webshop, vilket är en Plattform för e-handel; sälja och tillhandahålla egna varor och tjänster på Internet. Plattformen kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos webbplats Inom ramen för Plattformen ingår även Tema (beskrivs nedan i p 4.3), Drift (beskrivs nedan i p 4.4) och Support (beskrivs nedan i p 4.5). Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av Plattformen, får Kunden endast använda Plattformen för utvärderingsändamål under Provperioden. Vid beställning av Plattformen får Kunden rätt att för egen räkning nyttja Plattformen i enlighet med Allmänna villkoren; detta förutsatt att Kunden erlagt den avseende Plattformen avtalade avgiften. Kunden får endast använda Plattformen på webbplats tillverkad genom Plattformen och/eller Applikationer. Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattformen, skall Kunden under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den senaste versionen av Plattformen i fråga. 4.2 Applikationer Applikationer är olika typer av tillbehör till Plattformen. Dels funktionella tillbehör såsom Internationell e-handel och Rabattkoder. Dels kopplingar till externa tjänster och system; såsom kopplingar till affärssytem, kopplingar till betalsätt (ex kortbetalningar, direktbetalningar, fakturatjänster), kopplingar till andra externa tjänster. För att Kunden skall få nyttja Applikationer som är kopplingar till externa tjänster och system kan krävas att Kunden ingår avtal med leverantör som ansvarar för extern tjänst eller system i fråga. Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av en Applikation, får Kunden endast använda Applikationen för utvärderingsändamål under Provperioden. Vid beställning av en Applikation får Kunden rätt att för egen räkning nyttja Applikationer i enlighet med Allmänna villkoren; detta förutsatt att Kunden erlagt den avseende Applikationen avtalade avgiften. Kunden får endast använda Applikationen på webbplats tillverkad genom Plattform och/eller Applikationer. Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Applikationenen, skall Kunden under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den senaste versionen av Applikationen i fråga. 4.3 Tema Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Applikationer under Abonnemangsperioden som huvudregel få möjlighet att välja och få tillgång till ett av de Teman som Sitoo äger och marknadsför vid denna tidpunkt. Kunden får en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att nyttja Temat ifråga i enlighet med Allmänna villkor. Kunden får endast använda detta Tema på webbplats tillverkad genom Plattform och/eller Applikationer. Tema avser designmallen som utgör presentationslagret på vilken Kundens Webbplats baseras. Temat utgör en del av Plattformen och/eller Applikationerna. Temat ägs av Sitoo och består vanligtvis av flera formgivna layoter som tagits fram i syfte att idka e-handel av olika slag. Om Kunden tecknat avtal om en Provperiod för utvärdering av Plattformen och/eller Applikationer, får Kunden endast använda Temat för utvärderingsändamål under Provperioden.

3 4.4 Drift Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Applikationer under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till den nedan angivna drifttjänsten. Sitoo ansvarar för driften av den med Kunden överenskomna installationsuppsättningen av Plattform och/eller Applikationer, vilket bl a innefattar backup av Kundens data en gång per dygn. Sitoo kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kundens konto. Applikationer som utgör kopplingar till externa tjänster och system ligger utanför Sitoos driftkontroll, varför Sitoo inte kan hållas ansvarig för sådan drift. Där benämningen obegränsat anges i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos Webbplats innebär det att det som ingår inom ramen för Plattform och/eller Applikationer erbjuds inom skäliga gränser för Plattform och/eller Applikationers kapacitet. Sitoo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är skäligt. Om Kundens förbrukning av Plattform och/eller Applikationers kapacitet överstiger vad Sitoo anser vara skäligt, äger Sitoo rätt att antingen i efterhand debitera Kunden som överutnyttjat Plattform och/eller Applikationer eller stänga ner Kundens webbplats med omedelbar verkan. Olika former för kontinuerlig överföring av filer, eller applikationer till Plattform och/eller Applikationer som inte är till för uppdatering av Webbplats, godkänns inte. Ett sådant exempel kan vara webcam-funktioner där en bild regelbundet uppdateras. Sitoo tillåter inte heller några former av fil-depåer, varken för program eller musik. 4.5 Support Om Kunden beställt och erlagt avtalad ersättning för Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden inom ramen för Plattform och/eller Applikationer under Abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till de nedan angivna supporttjänsterna. Sitoo tillhandahålla telefonsupport under vardagar mellan kl 10 och 16 med undantag för lunch (12 13); dock ej under helgdagar och helgaftnar. Telefonsupporten är för Plattform och/eller Applikationer per kalenderår begränsad till och gäller högst 60 minuter per kalenderår samt högst 5 supportincidenter. Vid behov har Kunden möjlighet att utöka omfattningen på antalet supportincidenter genom att beställa och erlägga, vid denna tidpunkt, gällande ersättning. Sitoo skall under nämnda förutsättningar även tillhandahålla support via e post eller supportformulär, varvid svarstiden normalt skall vara kortare än 2 vardagar. Om inte annat särskilt avtalas, är Sitoo inte skyldigt att ge support till Kunden. 5. FÖRÄNDRINGAR Sitoo får justera funktionalitet och innehållet i Plattform och/eller Applikationer. Skulle Plattform och/eller Applikationer justeras, träder justeringen i kraft med omedelbar verkan. Sitoo åtar sig dock avseende Plattform och/eller Applikationer att inte genomföra justeringar som väsentligt försämrar Plattform och/eller Applikationer såvitt avser dess kvalitet, innehåll eller funktionalitet som görs tillgängliga för Kunden. 6. FELANSVAR OCH SUPPORT 6.1 Felansvar Sitoo kan inte garantera att Plattform och/eller Applikationer kommer att fungera felfritt utan störningar, eller att Sitoo kommer att rätta samtliga eventuella fel i Plattform och/eller Applikationer. Om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet och om Kunden beställt och erlagt avgift för Plattform och/eller Applikationer, har Kunden endast rätt att förvänta sig att Plattform och/eller Applikationer kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på Sitoos Webbplats Om Plattform och/eller Applikationer skulle avvika från vad Kunden har rätt att förvänta sig enligt vad som ovan anges, skall Sitoos ansvar för avvikelsen vara begränsat till att Kunden får begära avhjälpande av avvikelsen inom ramen för Sitoos supportåtagande (beskrivs närmare ovan i punkten 4.5). Om Sitoos underlåtenhet att avhjälpa avvikelse utgör väsentligt avtalsbrott, kan Kunden istället äga rätt att häva köpet av Plattform och/eller Applikationer enligt de förutsättningar som nedan anges. Sitoo ansvarar inte för sådana avvikelser som beror på Kunden eller Kundens användare eller som beror på de omständigheter som anges nedan i punkten BEFRIELSEGRUNDER Planerat underhåll Sitoo kan tillfälligt behöva stänga av Plattform och/eller Applikationer eller del därav för genomförande av underhåll. Planerat underhåll som föranleder sådan stängning skall genomföras utan dröjsmål. Förutsatt att Kunden informeras i förväg och att underhållsåtgärderna vidtas utan dröjsmål, har Sitoo inget ansvar för eventuella driftavbrott eller övriga avvikelser som kan uppkomma i samband med planerat underhåll.

4 Övriga befrielsegrunder Sitoo är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, respektive vid felaktigt utförande av sådan förpliktelse, om underlåtenheten/felaktigheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (Befriande omständighet). Såsom Befriande omständighet skall räknas bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller av egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om Sitoo önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan, skall Sitoo utan oskäligt dröjsmål underrätta Kunden härom för att få åberopa omständigheten. Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Sitoo respektive Kunden rätt att häva Avtalet om fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än en (1) månad. 8. ANSVARSBEGRÄNSNING Utöver vad som anges ovan är Sitoos ansvar dessutom begränsat enligt följande: a) Sitoo ansvarar inte för indirekta förluster, såsom utebliven vinst, förlust av data, produktions eller omsättningsbortfall eller annan förlust till följd av att Plattform och/eller Applikationer inte kunnat nyttjas på avsett sätt och annan liknande förlust som kan vara svår att förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående. b) Sitoo ansvarar inte för om någon gör intrång på Sitoos servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. c) Även om Sitoo tar backup av Kundens data en gång per dygn, kan inte Sitoo garantera att data alltid går att återläsa till Kundens webbplats. Sitoo kan därmed inte ansvara för förlust av data. d) Sitoos skadeståndsansvar, vid kontraktsbrott och för övrigt, är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Sitoo till last, begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften för den avtalade Abonneamangsperioden för Plattform och/eller Applikationer. e) Sitoo ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet av Sitoo eller dess anställda. f) Sitoo har inte gjort närmare efterforskningar huruvida Plattform och/eller Applikationer belastas eller utgör intrång i annan tillkommande rätt. Sitoo har inte kännedom om, och påtar sig inte något ansvar för, sådana belastningar eller intrång. g) Eftersom Plattform och/eller Applikationer är avhängig att Internet fungerar normalt är Kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i Plattform och/eller Applikationer. h) Sitoo utövar ingen kontroll över information eller material som Kunden lägger upp på Sitoos servrar, varför Sitoo aldrig kan hållas ansvarig för information eller matrial som Kunden lägger upp på Sitoos Plattform. i) Abonnemangs- och samtalskostnader från Kundens tele- eller ip-operatör för uppkoppling till Plattform och/eller Applikationer ligger utanför Sitoos kontroll, varför Sitoo inte ansvarar för sådana kostnader. j) Om driften ligger nere och däremd Plattform och/eller Applikationer i minst ett (1) dygn på grund av Sitoos försumlighet, är Sitoos ansvar begränsat till Kundens kostnad för Plattform och/eller Applikationer för den faktiska tidsperiod som driften inte varit tillgänglig räknat per påbörjat dygn från det att Plattform och/eller Applikationer upphörde till dess driften återupptogs. 9. ERSÄTTNING OCH BETALNING Såsom ersättning för nyttjandet av Plattform och/eller Applikationer har Kunden att till Sitoo erlägga den avgift som följer av Avtalet. På avtalad avgift tillkommer mervärdeskatt och eventuellt andra av staten beslutade skatter. Betalning skall erläggas enligt anvisning i en av Sitoo utfärdad faktura och skall vara Sitoo tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som Sitoo från tid till annan tillämpar. Sitoo har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning har Sitoo rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Kunden skall inom skälig tid meddela Sitoo om fakturan anses felaktig. Har Kunden inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Sitoo medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på i fakturan angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen anses skyldig att betala. Sitoo förbehåller sig rätten att i förekommande fall debitera Kunden särskild avgift för av Sitoo utförd åtgärd till följd av Kundens missbruk av Plattform och/eller Applikationer. 10. KUNDENS ÖVRIGA ÅTAGANDEN Kunden åtar sig att gentemot Sitoo svara för att de som Kunden låter använda Plattform och/eller Applikationer, använder densamma i enlighet med Allmänna villkors bestämmelser.

5 Kunden förbinder sig att endast göra Plattform och/eller Applikationer och delar därav tillgängliga för sådana användare som omfattas av Avtalet samt att tillse att erhållna användarnamn, lösenord och liknande förvaras på ett betryggande sätt till motverkande av obehörig användning. Kunden är ensam ansvarig för att till Kunden utlämnad lösenord mm ej kommer att nyttjas eller brukas av obehöriga. Om lösenord mm förkommit, eller om uppenbar risk för obehörig användning eljest föreligger, åligger det Kunden att omedelbart anmäla detta till Sitoo. Kunden förbinder sig att inte vidtaga någon handling som kan äventyra Sitoos immateriella rättigheter. Kunden förbinder sig att inte använda Plattform och/eller Applikationer på ett otillbörligt sätt samt att tillse att genom Plattform och/eller Applikationer producerade hemsidor har ett innehåll som inte är pornografiskt, rasistiskt eller eljest stötande; Webbplatsens innehåll och de budskap den förmedlar måste sålunda vara förenligt med god sed och gällande författning. Kunden ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kunden använder Plattform och/eller Applikationer inte framkallar skada för Sitoo eller tredje man. Kunden förbinder sig att inte använda material inom ramen för Plattform och/eller Applikationer som varumärke eller med pornografiskt, rasistiskt eller eljest otillbörligt syfte, och att ej heller använda material inom ramen för Plattform och/eller Applikationer på sätt som är ägnat att förtala eller kränka någon annan. Kunden ansvarar ensam för tillåtligheten av allt material som Kunden själv tillför eller tillhandahåller vid dess användning av Plattform och/eller Applikationer. Med material avses bl. a. text, bild, ljud, data, video och länkar på Internet. Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot Kunden från tredje man på grund av det material som Kunden använder vid dess användning av Plattform och/eller Applikationer. Kunden ansvarar ensam för allt handlande denne utför via sin installation av Plattform och/eller Applikationer i form av korrespondens med e-post eller liknande. Nyttjar Kunden kortbetalning eller annat betalsätt i sin installation av Plattform och/eller Applikationer är Kunden ansvarig för att se till att beloppet når Kunden och att beloppet är korrekt. Kunden är skyldig att skyndsamt meddela eventuella namn- och adressändringar till Sitoo. Kunden förbinder sig att inte använda Plattform och/eller Applikationer i strid mot Sitoos övriga befogade instruktioner från tid till annan samt att inte använda Plattform och/eller Applikationer på sådant sätt att Sitoos åsamkas driftstörningar. 11. KUNDUPPGIFTER Sitoo får parterna emellan använda från Kunden och dess användare erhållna uppgifter om Kunden och de användare som omfattas av Avtalet, detta för ändamålet att fullgöra Avtalet respektive för marknadsföring enligt punkt 12 nedan. Sitoo får dessutom, med beaktande av reglerna i personuppgiftslagen (PUL), använda erhållna uppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser, för affärs- och metodutveckling samt för statistikändamål Kunden ansvarar för att enligt personuppgiftslagen och annan författning eventuellt erforderliga godkännanden inhämtats för sådan användning senast i samband med att Kunden och dess användare lämnar uppgifterna till Sitoo. Kunden ansvarar för att till Sitoo lämnade uppgifter är korrekta. Begäran om rättelse av lämnade personuppgifter skall skriftligen ställas till Sitoo; se adressen under definitionen av Sitoo ovan. 12. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Sitoo och Sitoo Webshop är registrerade varumärken som tillhör Sitoo. Kunden får endast använda dem efter erhållande av Sitoos uttryckliga skriftliga godkännande och därvid i enlighet med Sitoos anvisningar. Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att Kunden och dess användare kommer att från Sitoo mottaga marknadsföring och information, antingen via Plattform och/eller Applikationer som sådan eller via post eller e-post m.m. Om Kunden inte längre vill mottaga marknadsföring eller information från Sitoo, skall Kunden skriftligen anmäla detta till Sitoo; se adressen under definitionen av Sitoo ovan. 13. VISSA PÅFÖLJDER VID KUNDENS KONTRAKTSBROTT Kunden är vid Kundens eller dess användares brott mot Avtalet skyldig att till Sitoo utge ersättning för samtliga förluster som kan komma att drabba Sitoo som en följd därav samt att vid behov medverka till Sitoos försök att begränsa skadeverkningarna. Om Kunden bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från erhållande av anmodan att vidta rättelse, får Sitoo stänga av Kunden från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer intill dess att rättelse vidtagits. Om Kunden beställt Plattform och/eller Applikationer, får Sitoo vid betalningsdröjsmål stänga av Kunden från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer utan att Sitoo behöver iaktta den ovan nämnda tiodagarsfristen, varvid

6 avstängning får ske intill dess att utestående betalning till fullo erlagts. Kunden skall i detta fall vara skyldig att erlägga avgift även avseende den tidsperiod då Plattform och/eller Applikationer varit avstängd. 14. ABONNEMANGSPERIOD OCH DESS UPPHÖRANDE Provperiod Om Avtalet avser Plattform och/eller Applikationer under en Provperiod, upphör Plattform och/eller Applikationer att gälla vid Provperiodens utgång, om inte Kunden före denna tidpunkt träffar avtal med Sitoo om erhållande av Plattform och/eller Applikationer; varvid nedanstående Abonnemangsperiod blir gällande från och med dagen för sådant avtal. När en Abonnemangsperiod upphör att gälla, inklusive vid Provperiods utgång om Kunden då inte träffat avtal om erhållande av Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden utan dröjsmål stängas av från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer. Plattform och/eller Applikationer För Plattformen och/eller Applikationer, gäller Abonnemangsperioden, om annat ej framgår av Avtalet, under tolv (12) månader från dagen då Kunden får tillgång till Plattform och/eller Applikationer. Om inte uppsägning i detta fall sker senast en (1) månad före Abonnemangsperiodens upphörande, förlängs Abonnemangsperioden, om annat ej framgår av särskild förlängningsöverenskommelse, att gälla med tolv (12) månader i taget. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. När Abonnemangsperioden upphör att gälla, upphör automatiskt också all rätt för Kunden att använda och få ta del av Plattform och/eller Applikationer eller del därav, inklusive Tema och övrigt material som Sitoo tillhandahåller inom ramen för Plattform och/eller Applikationer. Upphörande i samband med avgiftshöjning Sitoo får endast höja avgiften för Plattform och/eller Applikationer i samband med en förlängning av Abonnemangsperioden. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att meddelande därom tillställts Kunden senast två (2) månader före den tidpunkt då den innevarande Abonnemangsperioden kommer att upphöra. Om Kunden inte vill acceptera höjningen, skall Kunden före den innevarande Abonnemangsperiodens upphörande säga upp Avtalet, annars skall Kunden anses ha accepterat avgiftshöjningen. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. Abonnemangsperioden upphörande i övrigt Kunden äger rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Sitoo gör sig skyldigt till väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från erhållande från Kunden av anmodan att vidta sådan rättelse, eller om Sitoos fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än tre (3) månader. Kunden kan vid hävning aldrig få återbetalning av avgifter som erlagts och som belöper på den avtalade Abonnemangsperioden för tid före Avtalets upphörande i förtid. Sitoo äger rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Kunden eller dess användare gör sig skyldig till brott mot väsentliga förpliktelser i Avtalet och om Kunden inte vidtar rättelse inom 30 dagar från erhållande från Sitoo av anmodan att vidta sådan rättelse, eller om Sitoos eget fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats eller varit felaktig till följd av Befriande omständigheter under mer än tre (3) månader. Därutöver äger Sitoo också rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om Kunden vid betalningsdröjsmål inte erlägger betalning inom 30 dagar från förfallodagen. Om Sitoo häver Avtalet i enlighet med ovanstående bestämmelser, har Kunden aldrig rätt till återbetalning av erlagda avgifter. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. När ett Avtal upphör att gälla, inklusive vid Provperiods utgång om Kunden då inte träffat avtal om erhållande av Plattform och/eller Applikationer, skall Kunden utan dröjsmål stängas av från vidare nyttjande av Plattform och/eller Applikationer och återlämna, radera eller förstöra allt material som Kunden har fått tillgång till. När Avtalet upphör att gälla vidarebefordras inte ingående e-post. Kundens material på Plattform och/eller Applikationer lagras maximalt i 30 dagar varefter Sitoo äger rätt att radera Kundens kvarvarande material från Plattform och/eller Applikationer. 15. VILLKORSÄNDRING. Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare. Sitoo får genomföra ändringar av Allmänna villkoren. Villkorsändring skall aviseras senast en (1) månad i förväg och träder i kraft en (1) månad efter sådan avisering. Om Kunden inte vill acceptera aviserad villkorsändring, som har materiell betydelse, får Kunden säga upp Avtalet till upphörande med iakttagande av en uppsägningstid om tre (3) månader, förutsatt att uppsägning sker inom en (1) månad från och med Kundens mottagande av aviseringen om villkorsändring. Kunden kan vid hävning aldrig få återbetalning av avgifter som erlagts och som belöper på den avtalade Abonnemangsperioden för tid före Abonnemangets upphörande i förtid. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Sitoo. Sitoo skall dock, med för Kunden bindande verkan och utan uppsägningsrätt för Kunden, ha rätt att göra sådana ändringar i Allmänna villkoren som är betingade av ändrad lagstiftning eller annan tvingande omständighet. Sådan ändring träder i kraft omedelbart efter avisering. 16. ÖVERLÅTELSE MM Plattform och/eller Applikationer får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Sitoo. Sedvanlig kundprövning kommer att utföras på den som önskar överta Plattform och/eller Applikationer. Ingen överlåtelse godkänns förrän Kunden reglerat samtliga eventuella skulder till Sitoo. Om Plattform och/eller Applikationer överlåts, svarar den frånträdande

7 Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen, och den tillträdande Kunden inträder i den frånträdande Kundens ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen. Sitoo har rätt att utan Kundens samtycke överlåta (a) Avtalet till annat bolag inom samma koncern samt (b) Sitoos fordringar mot Kunden till tredje man utan krav på att denne skall utgöra bolag i samma koncern. Sitoo skall även i övrigt ha rätt att överlåta Avtalet utan Kundens samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt. 17. MEDDELANDEN. Meddelande till Kunden skall anses ha kommit denne tillhanda senast tre (3) dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kunden senast till Sitoo skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via e-post eller direkt via Plattformen skall anses ha nått Kunden omedelbart. 18. LAGVAL OCH TVISTER På detta Avtal skall svensk lag tillämpas. Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal, inklusive tvister med anledning av Kundens avtalsbrott eller dennes intrång i Sitoos immateriella rättigheter, skall avgöras av svenska domstolar med Stockholms tingsrätt som första instans, eller om Sitoo så begär, genom skiljeförfarande enligt vid var tid gällande lag om skiljeförfarande, varvid skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän och platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm, Sverige.

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2016-01-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG Gällande fr.o.m. 2006-12-20 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Teknikbyrån i Sverige AB, org.nr. 556621-7203 "Teknikbyrån") och juridisk person

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

KUNDAVTAL 1. BAKGRUND

KUNDAVTAL 1. BAKGRUND KUNDAVTAL 1. BAKGRUND 1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel i vilket spelaren

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 2015-11- 15 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 1. DEFINITIONER Avtal/et innebär Tjänsteavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Jojka, org. nr 556666-6466. Kunden den part som anges i Tjänsteavtalet.

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation

Läs mer