Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST"

Transkript

1 Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM Karin Högberg UNIVERSITY WEST

2 Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation Introduktion Informationssystem (IT) och informationsteknik (IS) har kommit att bli viktiga verktyg i organisationers förmåga att överleva och möta konkurrensen i en global och digital ekonomi (Chang 2010, Munar 2012). IT har gett organisationer nya sätt att hantera och inhämta information men också påverkat hur de kommunicerar både internt och externt. Det senaste decenniets utveckling av IT har drastiskt förändrat hur hotellorganisationer producerar, marknadsför och levererar sina produkter och kommunicerar både internt och externt. IT har alltså kommit att bli ett ovärderligt strategiverktyg i en bransch som kräver kunskap om trender (Phillips 2007, Buhalis & Law 2008, Kim & Fesenmaier 2008, Munar 2012). Förhoppningen från hotellbranschen att adaptionen av nya tekniska verktyg och mjukvaror skall sänka kostnader, öka produktivitet samt öka konkurrenskraften och förbättra servicen gentemot konsumenterna (DiPietro & Wang, 2010, Singh & Munjal 2012). Kontexten för min avhandling, hotellbranschen, är i konstant förändring då nya aktörer ständigt gör entré på marknaden och ökar konkurrensen. Eftersom hotellgästerna är mycket flexibla är branschen känslig för trender och är beroende av att försöka skapa och bibehålla relationen till gästen (Siriak, Islam & Khang 2010). Gästernas förväntningar stegras hela tiden vilket innebär att hotellen inte längre enbart kan erbjuda en säng att sova i utan måste fokusera på en helhetsupplevelse. Kännetecknande för hotellbranschen är också att personalstyrkan utgör dess tillgångar samtidigt som personalomsättningen är hög och medelåldern på personalen låg. Det är hotellets medarbetare som hanterar det direkta servicemötet med kunden vilket gör den enskilde medarbetarens kunskap och personliga egenskaper ytterst relevanta för organisationens möjligheter att uppnå sina mål och om hotellvistelsen kommer upplevas som positiv eller inte av gästen (Lindmark & Önnevik 2012). Eftersom hotellbranschen är känslig för trender, har en extremt hög konkurrens och mycket flexibla kunder har kommunikation via sociala medier kommit att spela en viktig roll i relationsskapandet med hotellens kunder (Nga & Basat 2011). Anammandet av ny information och kommunikationsteknologi är inget nytt för hotellbranschen som sedan 1950-talet utvecklat till exempel nya bokningssystem, till en början för att underlätta det administrativa arbetet, men så småningom även för att skapa ett mervärde för hotellgästerna som med hjälp av teknologins utveckling idag kan boka hotellrum och resor själva via internet (Werthner & Klein 1999). Idag är internetbaserade bokningssystem, trådlös internet på hotellrummen och inte minst hemsidor nästintill ett måste för varje hotell (Ham et al 2005, Buhalis & Law, 2008, Sigala, et al 2001, Sirirak 2010). Det senaste decenniets krav på användandet och adaptionen av IT kommer dels från konsumenterna som förväntar sig kunna ta del av digital information oberoende av geografiska gränser men också från den egna branschen som med en extremt hög konkurrens kräver en hög flexibilitet. Framförallt är det hotellens marknadsavdelning som har tagit sig an sociala medier och dessa har kommit att i allt större utsträckning användas i hotellens informationsspridning, så kallad Electronic marketing (E-marketing) (Buhalis & O Connor 2005, Nyheim et al. 2005, DiPietro & Wang, 2010). Trots att IT är tillgängligt för de flesta organisationer finns det vad Gäre och Melin (2011) kallar gap mellan tillgängligheten och användandet av IT i organisationer. Användandet av sociala medier ökar inom hotellbranschen men i jämförelse med andra branscher som till exempel banker och flygbolag har hotellbranschen varit mer restriktiv (Deloitte 2010). En 1

3 förklaring till den avvaktande attityden är oklarheterna kring vilken avkastning eller expected return on investments (ROI) hotellen kan vänta sig av en IT-investering. Istället för att ses som ett system som borde implementeras i hela organisationen har IT setts som ett operativt verktyg och inte ett strategiskt verktyg (O Connor 2004, Law & Jogaratnam, 2005, Singh & Munjal 2012). Law & Lau s forskning från år 2000 visar på en låg kunskapsnivå hos hotellchefer vad gäller kunskap och förståelse av IT vilket enligt författarna är ytterligare en faktor som påverkar den (i relation till andra branscher) relativt långsamma utvecklingen och satsningen av IT och sociala medier inom hotellbranschen, enligt Aguila-Obra (2006) och Sigala et al (2012) är det först när IT inom hotellet ses som en del av hela hotellorganisationen och inte ett isolerat fenomen som resultatet (ROI) av en IT-investering kommer att synliggöras. Å en sida har de sociala medierna ökat hotellens synlighet men de har också inneburit ett ökat krav om att förstå och bemästra den nya teknologin (Munar 2012). Det är inte bara marknadsförarna som ställs inför nya kunskapskrav, även organisationens övriga medarbetare ställs inför utmaningen att användandet av sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). Spencer et al (2011) konstaterar att användandet av sociala medier har medfört helt nya värden och värdekedjor som har gjort att hotellbranschen måste omstrukturera sin konkurrensstrategi för att klara av förändringarna och hot. Användandet av sociala medier har även blivit en viktig informationskälla och strategiskt utvärderingsverktyg då innehållet berättar hur konsumenter upplever det egna hotellet men också givit information om vad konsumenterna uppskattar eller ej, både hos det egna hotellet och hos konkurrenterna (Fuchs, Scholochov, & Höpken, 2009). Utmaningen för hotellorganisationer ligger dock inte enbart i att uppmärksamma och lära sig beteenden och behov hos konsumenterna och medarbetarna. De behöver även anpassa sig till de övriga intressentgrupper som påverkar organisationens arbete. Till organisationers primära intressenter tillhör kunder, konkurrenter, leverantörer anställda, investerare och aktieägare. Detta är grupper som anses vara avgörande för företagets överlevnad (Metcalfe 1998). De teorier om intressentgrupper som utformades under 1980-talet som en strategisk metod för styrning har sedermera kommit att utvecklas och dagens teorier har fördjupat metoder för att identifiera och klassificera intressenter. Det går inte längre att förbise intressenter och det är också nödvändigt att rangordna dessa då globaliseringen av informationssamhället och webb 2.0 ger dem en ny roll och funktion (Scholes & James 1998, Nixon & Burns, 2012). Det är inte enbart hotellens agerande som förändrats, även hotellgästernas roll är förändrad. Den största förändringen ligger främst i att de genom sociala medier själva kan producera och publicera information om enskilda hotell, något som kommit att refereras till som Travel 2.0. Maktrelationen mellan gäster och hotellet är på så vis förändrad och hotellorganisationen kan inte längre kontrollera den information som sprids om hotellet (Gretzel & Yoo 2008, Shao 2009, Sigala el al 2012). Det användarproducerade innehållet (User Generated Content) i sociala medier som bloggar och sökmotorer, kommit att värderas högre av hotellgästerna och anses vara mer trovärdig än den information som hotellen själva skickar ut. På så vis har hotellgästerna kommit att bli medproducenter till den marknadsföring och utvärdering som kopplas till hotell runt om i världen (Yoo & Gretzel 2009). Tidigare forskning De forskningsfält jag har fokuserat på rör studier av adaptionen och assimileringen av sociala medier, både i organisationer generellt men också specifikt i hotellorganisationer. Jag har 2

4 även tittat på studier i användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg i organisationer, både utanför och i hotellorganisationer. Min överblick över forskningsfältet är ännu inte är fullständig men jag har kunna urskilja ett antal områden inom mitt valda ämne. Adoption och assimilering av IT inom hotell och turismnäringen har rönt ett stort intresse inom forskningen de senaste två decennierna (El-Gohary, 2010; Lynn, Lipp, Akgün, & Cortez 2011 och Hjalager 2010). Jag har i denna text valt att använda mig av båda begreppen (adaption och assimilering) för att beskriva avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Enligt Spencer et al (2012) beskriver begreppet adaption de faktorer som ur ett större perspektiv visar på hur den organisatoriska beslutsprocessen går till som till exempel ekonomiska och strategiska beslut. Assimilering beskriver hur individer skapar en mening (sence-makingprocess) med användandet av den nya tekniken i sitt arbete (Weick et al 2005). Dock används även uttrycket adaption till att beskriva den enskilda individens upplevelse av ny teknik så en djupare diskussion och kartläggning av begreppen kommer bli nödvändig i det fortsatta avhandlingsarbetet (Davis 1989, Straub 2009). Forskningen inom sociala medier och hotell har fokuserat på två fält, dels har den ägnat sig åt att studera konsumenternas perspektiv, hur dessa använder sociala medier, skapar så kallade Wikipedias och utvärderingssystem. Dels har forskare tittat på branschens användande av sociala medier, marknadsföringsdelen samt effekterna av denna. När det gäller forskning av adaptionen av sociala medier i hotellorganisationen är forskningen tunn. Lynn, Lipp, Akgün, & Cortez. El- Gohary (2011, Munar 2012, Sigala et al 2012) efterlyser mer forskning inom E- marketing och hotellorganisationen och menar att det behövs en större förståelse för både de problem och möjligheter som finns med E-marketing samt en ökad förståelse för hur ledarskapet påverkar den strategiska förändring som hotell och turistorganisationer genomgår i och med adaptionen/assimileringen av sociala medier. IS-forskningen har i stor utsträckning studerat organisationskulturen och dess påverkan på adaptionen/assimileringen av IT och IS i organisationer. Det finns dock en del kritik gentemot hur IS-fältet har förstått organisationskulturen som fenomen. Kritiken kan sammanfattas i tre punkter. För det första beskrivs organisationskulturen som välintegrerad i organisationer samt att den delas av samtliga medlemmar i organisationer och är oföränderlig, en uppfattning kritierna inte delar (Hendry 1999, Barrett, 1999, Cabrera, Cabrera, & Barajas, 2001, Davison & Martinsons, 2003). För det andra har IS-forskningen haft en tendens att bagatellisera i vilken grad adaptionen/assimilationen påverkas av organisationskulturen. För det tredje, befintlig forskning har en tendens att titta på organisationskulturen som en mätbar variabel inom organisationen dvs. kulturen ses som någonting organisationen har istället för att beskrivas som något som organisationen är. (Hendry 1999, Barrett, 1999; Cabrera, Cabrera, & Barajas, 2001; Davison & Martinsons, 2003; Gallivan & Srite, 2005 Hoffman & Klepper 2000; Huang, Newell, Galliers, & Pan, 2003; Leidner & Kayworth, 2006,) 3

5 Fallstudien Radisson Blu Mitt avhandlingsarbete kommer utgå ifrån en hotellorganisation, Radisson Blu och dess ägare Carlson Rezidore. Valet av hotell grundar sig i att jag genom ett besök på det nyöppnade hotellet Radisson Blu Riverside i Göteborg våren 2013 fick kontakt med en av marknadsföringscheferna på Carlson Rezidore och därefter har kommit i kontakt med fler hotell inom kedjan. Mellan september 2013 och maj 2014 har jag genomfört en pilotstudie som genererat två konferenspublikationer 12. Fokus i studien har varit att studera hur adaptionen av sociala medier ter sig i det nybyggda hotellet Radisson Blu Riverside i Göteborg samt Hotell Radisson Blu i Uppsala. Hotellkedjan och varumärket Radisson Blu är en del av koncernen Carlson Rezidore som har ca 420 hotell i 62 länder med störst fokus på Europa. Användandet av sociala medier är relativt nytt inom Carlson Rezidore, för tre år sedan var det inte tillåtet att använda sociala medier hotellens marknadsföring men efter att en social media manager installerats i Bryssel 2013, används sociala medier flitigt i marknadsföringen. Managern inom sociala medier har en strategisk nyckelfunktion och utformar skrivna policys samt organiserar utbildningar inom sociala media. De olika hotellen inom hotellkedjan ansvarar själva för vilken typ av sociala medier man väljer att kommunicera via. Anledningen till att användandet av sociala medier är nytt inom Radisson Blu gör att jag finner det intressant att studera hur adaptionen/assimileringen samt lärandet ter sig inom hotellorganisationerna. Syfte, forskningsfrågor och kunskapsbidrag Syftet med avhandlingen är att undersöka hur hotellorganisationer inom hotellkedjan Radisson Blu adapterar och assimilerar sociala medier i sin verksamhet. Kunskapsbidraget kan således bli att utveckla en större förståelse för de faktorer som påverkar hur adaptionen och assimileringen går till och hur organisationen och dess medarbetare tolkar, använder och lär sociala medier. Det finns ett antal forskningsfrågor som kan vara relevanta att ta i beaktning: - Hur ser processen för adaptionen/assimilationen av sociala medier ut i hotellorganisationerna inom hotellkedjan Radisson Blu? - Vilka olika steg i medarbetarnas lärprocesser kan identifieras? - Vilka organisationskulturella faktorer påverkar adaptionen, assimileringen och lärandet av sociala medier? - Hur påverkas hotellorganisationens relationer till intressenter i och med adaptionen/assimileringen av sociala medier? Avhandlingens design Målsättningen för avhandlingsarbetet är att skriva en monografi i form av en fallstudie, baserad på empiriskt insamling utfört vid ca 10 stycken hotell inom varumärket Radisson Blu i Europa. Valet av att skriva en monografi grundas i att jag ser formen som lämplig för att 1 Information System Research conference in Scandinavia augusti 2014 Danmark 2 European Conference on Social media ECSM 9-11 juli 2014 Brighton UK 4

6 beskriva den longitudinella process som hotellen och dess anställda genomgår i och med adaptionen av sociala medier. Denna process kommer jag att följa under mitt avhandlingsarbete och jag tror att framåtrörelsen både i lärandet och utvecklingen av sociala medier kommer till sin rätt i en monografi. Vad gäller tidsplaneringen ser den grova planeringen ut som följer: - Tidpunkt för mittseminarium vt Tidpunkt för slutseminarium ht 2017 Under höstterminen 2015 kommer fokus ligga på att samla in empiriskt material från hotellorganisationer i Europa. Det pågår just nu en dialog med marknadsföringschefen på Carlson Rezidore om vilka hotell som kan vara lämpliga att ingå i studien. Val av metod Avhandlingens syfte är att beskriva och försöka förstå adaptionen och assimilationen av sociala medier samt lärandet i hotellorganisationer. Min tanke i dagsläget är att jag skall göra detta genom en fallstudie på hotellorganisationer inom kedjan Radisson Blu. Mitt mål är att utföra en beskrivande studie med en kvalitativ forskningsmetod för att utveckla en större förståelse för hur adaptionen och assimileringen av sociala medier samt lärandet i hotellorganisationen ter sig. Valet av metod grundar sig i att den kvalitativa forskningsmetoden kan hjälpa till att skapa insikter och identifiera nyckelvariabler i forskningsfrågorna (Malhotra and Dash, 2009). Den metodologiska ansatsen i den här studien är tolkande och kan därför karakteriseras som hermeneutisk (Alvesson & Berg 1992). Vid studier som ämnar besvara frågor som varför och hur samt är beskrivande i sin natur kan fallstudier vara ett lämpligt tillvägagångssätt (Yin 1998). Yin (1998, s. 238) beskriver fördelarna med användandet av fallstudien på följande sätt: One of the advantages of the case study method is that it allows you to start the investigation without knowing precisely the boundaries of the case, and even to discover telling insights into the ways that decisions are made because initially contextual conditions may turn out to be the key parts of the decision-making process and therefore later become part of the case Eftersom jag är intresserad av hur medarbetarna använder, lär och tolkar sociala medier och strävar efter att få en djupare förståelse för detta har jag valt en kvalitativ metod i form av intervjuer till pilotstudien och det är med största sannolikhet även denna metod som kommer användas i det fortsatta avhandlingsarbetet (Merriam 1994, Alvesson och Sköldborg 1994, Holme & Solvang 1997). Till pilotstudien som utförts på Hotel Radisson Blu Riverside i Göteborg samt Hotel Radisson Blu i Uppsala, konstruerades en semistrukturerad intervjuguide med ambitionen att intervjun skulle upplevas mer som ett samtal och att informantens reflektioner skulle styra intervjuns riktning. Huvudteman för intervjuerna var: sociala medier, marknadsföring, organisationskultur och lärande. En reflektion över detta tillvägagångsätt är att eftersom tolkningen av teknik, lärande och även social medier är högst individuell kommer det i de fortsatta intervjuerna vara av stor vikt att ställa frågor som på ett tillfredsställande sätt ringar in och fångar upp de enskilda individernas definition och reflektion kring teknik, adaption och lärande för att kunna skapa en grund för en större förståelse av ämnet. 5

7 Det är viktigt att poängtera att mitt avhandlingsarbete är i ett skede där jag fortfarande undersöker vilket tillvägagångssätt som skulle kunna vara lämpligt för att besvara mitt syfte och forskningsfrågor. En djupare diskussion kring metodvalet och alternativa/kompletterande tillvägagångssätt är i allra högsta grad relevant. Teoretiska utgångspunkter Att studera hur sociala medier adapteras och assimileras i en hotellorganisation innebär att flera olika forskningsfält möts. Nedan redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för mitt syfte och forskningsfrågor och som har vaskats fram i mitt försök att skapa mig en överblick över befintlig teori. Från webb 1.0 till webb 2.0 och sociala medier När O Reilly (2004) myntade begreppet Webb 2.0 menade han att webben skulle bestå av en plattform utgjord av sina användare som bestämmer innehållet. Skaparna av sociala medier är alltså användarna själva. De skapar själva innehållet och bestämmer vad som skall publiceras och delas (Cook 2008). Detta kan sättas i relation till Webb 1.0, där internet snarare var ett lagringsutrymme för information och arena för envägskommunikation där användarna inte hade någon möjlighet till interaktion. Förutsättningen för utvecklingen av Webb 2.0 är den teknologiska utveckling samt de mjukvaruhjälpmedel som möjliggjort både publicering och interaktion på nätet (Scheckenberg 2009). Sålunda har webb 2.0 möjliggjort interaktion mellan människor på nätet, möjligheten att uttrycka och publicera sina åsikter och sprida information (Bonson & Flores 2011). Hörnstenarna för själva skapandet av sociala medier utgörs av teknologin, användarna och innehållet. Utan ett relevant innehåll finns ingen förutsättning eller behov av interaktion mellan användarna. Utan användarna saknas interaktionen och utan själva teknologin finns ingen möjlighet att publicera eller interagera, användarna sinsemellan (Erkkola 2008). Nya relationer - marknadsföring i förändring Det nya sättet att kommunicera via webben har påverkat och förändrat hur företag marknadsför sig. Istället för att fresta konsumenterna med push- marketing har marknadsföringen börjat fokusera på att interagera med konsumenterna (Kaplan & Haenlein 2010, Xiang & Gretzel 2010, Li & Wang, 2011). Den traditionella envägskommunikationen har alltså blivit ersatt med tvåvägskommunikation (Kotler 1999). Organisationers önskan om att upprätta och behålla relationer med kunder har förenklats eftersom spridningen av budskap förenklats samt att kunden har möjlighet att svara på marknadsförarnas budskap (Lester 2012). Det är också intressant att notera hur sociala medier har påverkat utvecklingen av brand community, där individer med ett intresse för ett visst varumärke samlas och skapar värde för varumärket. Dock innebär detta att marknadsförarna kan tappa kontrollen över varumärkets värde och image eftersom medlemmarna i Brand communityt kan påverka detta i stor grad (Muniz & O guinn 2001, Kozinets, 2009). Adaptionen av sociala medier i organisationen Webb 2.0 har medfört ett stort antal nya teknologier eller framförallt mjukvaror som i hög utsträckning börjat användas av företag. Adaptionen och assimileringen har skett av olika anledningar, från marknadsföringssyfte till att interagera med intressenter (Vuori 2011). McKenseys (2008) studie visar att företag dock har en tendens att överge nya teknologiska verktyg efter en prövotid. En förklaring till detta kan enligt Vuori (2011) vara rädsla för det okända samt att det råder oklarheter och brister i kompentensen kring användandet av 6

8 teknologin gällande sociala medier. Aguila-Obra (2006) förklarar misslyckade försök att adaptera ny teknologi med brist på kunskap hos organisationens ledare. Framförallt är det tveksamheten eller ovissheten kring hur implementeringen av sociala medier skall gå till väga samt hur de kan användas på bästa sätt som ligger till grund för vaksamheten (Avanade 2008, Coleman 2009, Holtshouse 2010 ). Användandet av sociala medier inom verksamheten kräver ansvarstagande medarbetare som även är införstådda i vilka värden och vilket budskap som är relevant och önskvärt att sprida. Det personliga ansvarstagandet är av stor vikt för organisationen, framförallt för att säkerställa en bra service men också öka möjligheten att skapa en relation till kunden. Den enskilde medarbetarens kunskap och personliga egenskaper ytterst relevanta för organisationens möjligheter att uppnå sina mål (Lindmark & Önnevik 2012). Woiceshyn (2000) menar att adaptionsprocessen bör ses som en lärprocess som innefattar att organisationens medarbetare observerar, tolkar och agerar. Denna process behöver inte nödvändigtvis vara linjär. Inte heller Straub (2009) beskriver lärprocessen i organisationer som linjär. Han lägger stor vikt vid individers förmåga att uppfatta den nya tekniken och lyfter således fram vikten av att ta hänsyn till den enskilda individens lärande. I den traditionella marknadsföringen har fokus legat på att sprida budskapet medan det i sociala medier framförallt handlar om att lyssna och lära. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) poängterar riskerna i att använda sociala medier på fel sätt, att detta kan sätta igång lavinartade processer som inte går att stoppa och som kan vara förödande för företag och varumärken. En utgångspunkt för lärande i organisationer är (Svedberg 2010, Alvesson & Svenningsson Red 2007) att medarbetarnas kompetens ökar, detta är en förutsättning för att organisationen skall lära och öka sin kompentens. Mötesplatser där människor kan kommunicera är viktiga i det organisatoriska lärandet. På detta sätt sprids kunskapen i organisationen och får förhoppningsvis fäste. Genom att föra en dialog med omgivningen tvingas organisationen och dess medarbetare ta emot och tolka frågor och påståenden, det är i denna interaktion som lärandet uppstår (Svedberg, 2000, Falkheimer & Heide 2007). Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är organisationskulturen som är en viktig faktor i huruvida adaptionen/assimileringen av IT lyckas eller ej och den påverkar även medarbetarnas förutsättningar att lära sig (Garavan 1997, Jackson 2005). Det finns en mängd definitioner av organisationskulturen men den gemensamma nämnaren är de gemensamma värderingar som organisationens medlemmar delar. Organisationens värderingar utrycks bland annat i hur organisationsstrukturen ser ut, vilket i sin tur kan visa på hur maktstrukturen ter sig i organisationen. Kulturen kan också kommuniceras ut till medlemmarna via skriva policys och arbetsinstruktioner (Bunker el al 2007). Det är viktigt att påpeka att det inom organisationen finns konkurrerande värderingar och mål och att dessa påverkar organisationens agerande och möjligheter att prestera (Hendry 1999). I sammanhanget är det viktig att tala om ledarna som kulturbärare. Dessa etablerar och sprider kulturen dels genom sitt agerande men också genom vilket beteende de uppmuntrar eller kritiserar (Schein 2010). Inom managementforskningen har begreppet knowledge management kommit att beskrivas som en av nycklarna till organisationers framgång och begreppet används även inom studier av användandet av IT i organisationer. Levinsons (2009) beskriver knowledge management som en strategisk process i vilken organisationen försöker generera ett värde ur sina intellektuella tillgångar. Varken Levinsons beskrivning av begreppet eller andra definitioner använder teknologin som en del av knowledge management men trots detta har begreppet 7

9 ofta använts inom studier inom forskningsfältet informationssystem (Holsapple and Joshi 2000). En sammanfattande reflektion av teoriperspektiven En stor del av mitt avhandlingsarbete har hittills handlat om att utveckla en förståelse för det område jag ämnar studera. De ovan beskriva teoretiska perspektiven är många och de rör sig inom ett tvärvetenskapligt område, från företagsekonomiska studier inom marknadsföring och organisation till studier i informatik med fokus på adaption, assimilering, implementering och lärande. I skrivande stund är deras syfte att hjälpa mig förstå och definiera mitt problemområde men i mitt framtida avhandlingsarbete är en avgränsning nödvändig. Hur denna avgränsning kommer se ut har jag inte klart för mig ännu och efterlyser därför en diskussion kring detta. Vilka teoretiska analysverktyg kan och bör användas? En av de största utmaningarna i mitt avhandlingsarbete har varit och är att identifiera teoretiska analysverktyg som lyfter fram informatikperspektivet i avhandlingen, dvs. att kunna besvara frågan: vad gör min avhandling till en avhandling i informatik? En av de mest använda modellerna inom forskningen som fokuserar på att förstå adaptionen av teknologi är Davis (1989) the Technology acceptance model (TAM). Den fokuserar på både medarbetare och organisationers förmåga och villighet att använda ny teknologi. Under den kommande terminen kommer jag göra ett försök att omfamna den litteratur och analysmodeller som finns inom forskningsområdet informatik och jag vill passa på att lyfta frågan om vilka analysmodeller som kan vara användbara till att skapa en större förståelse för hur organisationer använder sociala medier. Hittills har Orlikowskis studie Technological frames: making sence of information technology in organizations (1992) varit till stor hjälp i mitt försök att förstå och omfamna informatikdelen i mina forskningsfrågor. Enligt Orlikowski (1992) är det centrala i att försöka förstå hur sociala medier används och implementeras i en organisation är att förstå hur användarna, dvs. hotellets anställda tolkar och använder teknologin och mjukvarorna som utgör sociala medier. Orlikowskis forskning (1992) visar hur organisatoriska faktorer påverkar hur tekniken implementeras och används av organisationens medlemmar.. Orlikowski (1994) menar att vi behöver ta hänsyn till ett antal faktorer hos användaren, såsom erfarenhet, intresse och kunskap för att förstå hur den enskilda individen tar till sig och lär sig den nya tekniken. För att individen skall ta till sig och samspela med tekniken måste den ges en mening. Vilken mening tekniken tillskrivs är individuell och förändras hela tiden. Hänsyn bör också tas till olika sociala grupper inom organisationen för att förstå implementeringen. Dock menar Orlikowski och Gash (1994) att grupper inom organisationen som har liknande arbetsuppgifter ofta delar teknologiska ramar, vilka benämns som gruppramar. Vad gör avhandlingen till en avhandling i AIL? En av hörnstenarna i mitt avhandlingsarbete är kopplingen till det arbetsintegrerade lärandet (AIL). Genom att studera hotellorganisationer och dess medarbetares lärande och kunskapsutveckling menar jag att avhandlingen får en koppling till AIL. I arbetet med att ringa in forskningsfältet har det dykt upp ett antal begrepp som är kopplade kring AIL och lärande till exempel organisatoriskt lärande, kompetensutveckling, knowledge management och kunskapsutveckling. Hur jag skall och kan använda dessa begrepp i relation till AIL är intressant att diskutera. I högskolan Västs områdesbeskrivning i ansökan om 8

10 forskarutbildningsrättigheter inom området AIL definieras arbetsintegrerat lärande på följande sätt: Arbetsintegrerat lärande, AIL, kan som begrepp i vid mening innefatta allt lärande som på något sätt sker i samband med eller knyter an till aktiviteter som betecknas som arbete. Det behöver inte nödvändigtvis vara länkat till lönearbete, även om det kanske är det som vi först tänker på när vi möter begreppet. (s. 8) Begreppet AIL relaterar enligt områdesbeskrivningen till Work- integrated learning, workplace learning, e-learning och on-the-job- training. Efter att i en doktorandkurs inom området AIL ha tagit del av (ett urval av) de studier utförda av forskare på avdelningen för Informatik på Högskolan Väst blir det tydligt att definitionen av AIL är bred. Forskningen inom AIL studerar dels interaktionen mellan högre bildning och arbetslivet men även det organisatoriska lärandet, WIL och knowledge management med fokus på hur organisationens medarbetare lär sig och hur utbildning inom organisationer kan utvecklas (Grundén 2007, Svensson & Östlund 2007, Svensson & Lunds Snis (2007) Pareto & Lundh Snis 2007, Grundén 2009, Grundén 2011, Pareto et al 2012, Svensson 2012, Spante et al 2013 ). Eftersom kontexten i avhandlingen för var lärandet äger rum är organisationen har det fallit sig naturligt att titta på forskning inom fältet organisatoriskt lärande. Det organisatoriska lärandet har tagit en stor plats i den företagsekonomiska forskningen, framförallt inom fältet management (Hong 1999, Lam, 2001). Garavan (1997) menar att studier av organisatoriskt lärande visar på två saker, dels hur variablerna för lärandet ser ut och hur dessa påverkar organisationens resultat dels hur organisationskulturen ter sig och påverkar lärandet i organisationen och dess medarbetare. Steiner (1998) vill dessutom lägga till vikten av att ta hänsyn till organisationsstrukturen i studien av det organisatoriska lärandet. Enligt Robinson et al (1997) är alla organisationer lärande organisationer. Dock är det viktigt att problematisera kring hur organisationer lär och om de lär tillräckligt. Det organisatoriska lärandet är kan ses om en process som ökar organisationens kunskap genom att organisationens medarbetare lär sig och sedan överför de nya kunskaperna till organisationen och dess övriga medlemmar (Dibella et al 1996, Alvesson 1997). Avslutande funderingar Inför planeringsseminariet är det ett par ämnen som särskilt kommit att diskuteras: Hur bör forskningsfrågorna formuleras för att bidra till en avhandling inom informatikämnet? Genom vilken teoretisk lins bör begreppet AIL beaktas? Bör innehållet i de sociala medierna, dvs. vad hotellen publicerar, studeras och vad skulle detta tillföra studien? Hur skulle i så fall forskningsmetoden se ut? Vilka perspektiv är lämpliga att ta för att lyfta fram avhandlingens tre hörnstenar: informatik, AIL och hotellorganisationen (adaption/assimilering)? Bör det socio materiella perspektivet studeras? Bör det användarna och deras produktion och publikation av innehållet i sociala medier studeras (user generated content)? 9

11 Kan det socio materiella perspektivet tillföra något i analysen/förståelsen av adaptionen/assimileringen av sociala medier? Reflektion kring forskarrollen blir lärandet i organisationen synliggjord (och påverkas) av min närvaro som forskare? 10

12 Referenser Aguila-Obra, A., & Padilla-Melendez, A. (2006). Organizational factors affecting Internet technology adoption. Internet Research, 16. Anderson, R., & Reeb, D. (2003). Founding family-ownership and firm performance Alvesson & Berg (1992) Corporate culture and organizational symbolism an overview Berlin New York: W. de Gruyter Alvesson M, Sköldberg K. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur Avanade (2008) Most companies avoid integrating social media despite evidence of benefits [http://www.avanade.com/nordic/about/avanade-news/press-releases/pages/most- Companies-Avoid-Integrating-Social-Media-Despite-Evidence-of-Benefits-page.aspx] Barrett, M. (1999). Challenges of EDI adoption for electronic trading in the London insurance market. European Journal of Information Systems, 8, Berthon. R, Pitt. L, Plangger. K, & Shapiro, D. (2012 Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy. Business Horizons, Vol.55(3), pp Bonson, E. & Flores, F. (2011), Social media and corporate dialogue: the response of global financial institutions, Online Information Review, Vol. 35 No. 1, pp Brown, L. (1981). Innovation diffusion, a new perspective. London: Methuen and Co. Briscoe, S. (2009, January). Social media at the strategic level. Associations Now: The Volunteer Leadership Issue, p. 75. Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods. Oxford: Oxford University Press Buhalis, D. (2002). etourism: Information technologies for strategic tourism management. Essex: Pearson Education Limited. Buhalis, D., & Licata, M. C. (2002). The future etourism intermediaries. Journal of Tourism Management, 23, 207e220. Bunker el al (2007). Journal of Information Technology 22, Coleman 2009, Cabrera, A., Cabrera, E., & Barajas, S. (2001). The key role of organizational culture in a multi-system view of technology-driven change. International Journal of Information Management, 21(3), Chang, C Chinese cultural and power perspective on information systems: technological frames and re-frames Information Research, 2010, Vol.15(3) Cook, N. (2008). Enterprise 2.0 How software will change the future of work. Aldershot: Gover Publishing Ltd. Davis, F. (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, Vol. 13 No. 3, pp Davison, R., & Martinsons, M. (2003). Guest editorial cultural issues and IT management: Past and present. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(1), 3 7. Deloitte (2010), Game changers or spectators, Deloitte, available at: DiBella, A. (1996). Culture and planned change in an international organization: A multilevel predicament. International Journal of Organizational Analysis, 4, DiPietro, R.B. and Wang, Y. (2010), Key issues for ICT applications: impacts and implications for hospitality El-Gohary, H, (2009). The impact of E-Marketing practices on marketing performance of small business enterprises: An empirical investigation (Unpublished doctoral dissertation). Bradford University, Bradford, West Yorkshire, UK. 11

13 Falkheimer, J. & Heide, M. (2007) Strategisk kommunikation en bok om organisationers relationer. Lund: Studentlitteratur Fuchs, M., Hopken, W., Foger, A. & Kunz, M. (2010). E-business readiness, intensity, and impact: An Austrian destination management organization study. Journal of Travel Research, 49(2), Garavan, M, (2005 )Information technology and culture: Identifying fragmentary and holistic perspectives of culture Information and Organization, Vol.15(4), pp Garavan (1997) The learning organization: a review and evaluation The Learning Organization, 1997, Vol.4(1), p Grundén, K. (2011). Integration of e-learning outcomes in work processes. E-learn & education (ELEED). Vol. 7. Grundén K. (2009) Learning at work towards a participative approach. E-learning, 6 (2), Grundén, K. (2012) Competence Development of E-Government: A Study Circle Approach, Grönroos (2008) Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Malmö: Liber. Hendry, J. (1999). Cultural theory and contemporary management organization. Human Relations, 52(5), Hjalager, A. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31(1), 1e12. Hoffman, N., & Klepper, R. (2000). Assimilating new technologies: The role of organizational culture. Information Systems Management, 17(3), Holme & Solvang 1997 Holmström, E. & Wikberg, E. (2010). Konsten att skapa lönsamma kundrelationer. Stockholm: Redaktionen. Holsapple, C. W. and K. D. Joshi An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations. The Journal of Strategic Information Systems 9 (2 3) (September): Huang, J., Newell, S., Galliers, R., & Pan, S. (2003). Dangerous liaisons? Component-based development and organizational subcultures. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(1), Jackson (2010) A techno-cultural emergence perspective on the management of technochange International Journal of Information Management, 2010, Vol.30(5), pp Johansson, L.O. & Lundh Snis, U. (2013). Co-Creation in a Boundary Practice: Lessons Learned from an Engaged Scholarship Approach. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), Karadag, E., Cobanoglu, C. and Dickinson, C. (2009), The characteristics of IT investment decisions and methods used in the US lodging industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 21 No. 1, pp Kotler, P., Bowen, J. T., &Makens, J. C. (2006). Marketing for hospitality and tourism, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Kozinets, R.V. (1999). E-tribalized Marketing? The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption, European Management Journal, Vol. 17 No. 3, pp Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB 12

14 Lam, Toward reconceptualizing organizational learning: a multidimensional interpretation International Journal of Educational Management, Vol.15(5), p Lehtimäki et al 2009 Harnessing webb 2.0 for business to business marketing literature review and a empirical perspective from Finland. Faculty of economics and business administration. University of Oulu. Leidner, D., & Kayworth, T. (2006). Review: A review of culture in information systems research: Toward a theory of information technology culture conflict. MIS Quarterly, 30(2), Lester, D.H., (2012). Social Media: Changing Advertising Education. Online Journal of Communication and Media Technologies Volume: 2 Issue: 1 Leung, Rob Law, Hubert van Hoof & Dimitrios Buhalis (2013) Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review, Journal of Travel & Tourism Marketing Levinsons (2009) M Knowledge management definition and solutions CIO.com. Hämtad från: page=1#1. Levy, M. (2009), Web 2.0 implications on knowledge management, Journal of Knowledge Management, Vol. 13 No. 1. Levy, M (2013) Stairways to heaven: implementing social media in organizations Journal of Knowledge Management, 2013, Vol.17(5), p Li, X., Troutt, M. D., Brandyberry, A., & Wang, T. (2011). Decision factors for the adoption and continued use of online direct sales channels among SMEs. Journal of the Association for Information Systems, 12(1), Lindgreen, L. Dobele, A., Vanhemme, J. (2013) Word of mouth and viral marketing referrals: what do we know? And what should we know? European Journal of Markting, Vol. 47 Iss 7,pp. Lindmark & Önnevik (2012) Human Resource Management: Organisationens Hjärta. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur Lynn, G. S., Lipp, S. M., Akgün, A. E., & Cortez, A. (2002). Factors impacting the adoption and effectiveness of the world wide web in marketing. Industrial Marketing Management, 31(1), 35e49 McKinsey Quarterly (2008), Building the Web 2.0 enterprise, July, hämtad: www. mckinseyquarterly.com/building_the_web_20_enterprise_mckinsey_global_survey_ 2174 (accessed 16 March 2012). Merriam, S. B (1994) Case study research in education. A qualitative approach. San Francisco and Oxford. Mansour, O., Abusalah, M. and Askena s, L. (2011), Wiki collaboration in organizations: an exploratory study, ECIS 2011 Proceedings, pp Muniz & O guinn, 2001 How to inspire value-laden collaborative consumer-generated content Business Horizons, 2011, Vol.54(3), pp Nga, Chan & Guillet (2011) Investigation of Social Media Marketing: How Does the Hotel Industry in Hong Kong Perform in Marketing on Social Media Websites?, Journal of Travel & Tourism Marketing, 28:4, Nixon & Burns, 2012 Nyheim, P.D., McFadden, F., Connolly, D.J. and Paiva, A.J. (2005), Technology Strategies for the Hospitality Industry, 1st ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. O'Reilly, T. (2005). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. O'Reilly Media Inc. Orlikowski, W.J. (1992) Learning from Notes: Organizational Issues in Groupware 13

15 Implementation. Proceedings of the Conference on Computer Supported Cooperative Work. Pareto, L. & Lundh Snis, U. (2007). An Interactive Visualization Model for Competence Management: an Integrative Approach. Proceedings of I-KNOW 08 Pareto, L., Johansson, B., Ljungberg, C., Zeller, S., Sunnerhagen, K.S., Rydmark, M. & Broeren, J. (2011). Telehealth with 3D games for stroke rehabilitation. Int J Disabil Hum Dev, 10(4), pp Schein, Edgar H (2010): Organizational culture and leadership (4th ed). San Francisco: Jossey- Bass. Schneckenberg, D. (2009), Web 2.0 and the empowerment of the knowledge worker, Journal of Knowledge Management, Vol. 13 No. 6, pp Scholes & James 1998 Sigala, M. (2008). WEB 2.0, social marketing strategies and distribution channels for city destinations:enhancing the participatory role of travellers and exploiting their collective intelligence. Sigala M, Gretzel U, editors (2012). Social media in travel, tourism and hospitality: theory, practice and cases. Farnham: Ashgate Siguaw, J.A., Enz, C.A. and Namasivayam, K. (2000), Adoption of information technology in US hotels: strategically driven objectives, Journal of Travel Research, Vol. 39, pp Singh, A.J. and Kasavana, M.L. (2012), The impact of information technology on future management of lodging operations: a Delphi study to predict key technological events in 2007 and 2027, Tourism and Hospitality Research, Vol. 6 No. 1, pp Spante, M., Vea Karlsen, A., Nortvig, A.M. & Christiansen (2013). Cross-border collaboration in History among Nordic students: a case study about creating innovative ICTdidactic models Straub, E. (2009). Understanding technology adoption: theory and future directions for informal learning. Review of Educational Research, 79, 625e649. Spencer, J., Buhalis, D., Moiya, M., (2012) A hierarchical model of technology adoption for small owner-managed travel firms: An organizational decision-making and leadership perspective Tourism Management 33 (2012) Svensson L, Östlund, C (2007) Framing work-integrates-elearning with techno-pedagogical genres Journal of Educational Technology & Society, 2007, Vol.10(4), pp Vuori, V. (2011), Social media changing the competitive intelligence process: elicitation of employees competitive knowledge Doctoral dissertation, Tampere University of Technology, Tampere, Wang, Y.C. and Qualls, W. (2007), Technology adoption by hospitality organizations: towards atheoretical framework, International Journal of Hospitality Management, Vol. 26 No. 3,pp Wang, Y.C. (2008), Collaborative destination marketing: roles and strategies of convention and visitors bureau, Journal of Vacation Marketing, Vol. 13 No. 3, pp Weber, Y., & Pliskin, N. (1996). The effects of information systems integration and organizational culture on a firm's effectiveness. Information & Management, 30(2), Woiceshyn (2000) Technology Adoption: Organizational Learning in Oil Firms Organization Studies, Nov, 2000, Vol.21(6), p.1095 Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management,31(2),

16 15

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

C h a n g e M a n a g e m e n t - F å u t m e s t a m ö j l i g a a v e r s a t s n i n g. Richard Silvekroon Utbildningskonsult

C h a n g e M a n a g e m e n t - F å u t m e s t a m ö j l i g a a v e r s a t s n i n g. Richard Silvekroon Utbildningskonsult C h a n g e M a n a g e m e n t - F å u t m e s t a m ö j l i g a a v e r s a t s n i n g Richard Silvekroon Utbildningskonsult Change management Strategier och tillvägagångssätt som organisationer använder

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser?

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström HELIX VINN Excellence Centre Linköpings universitet www.liu.se/helix Lärande är inte att skicka folk på

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Sammanfattning Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Facilitatorguide - Cafémetoden Som café-chef är det ditt jobb att hjälpa deltagarna genom den inlärningsprocess som avgör vad den enskilda deltagaren

Läs mer

Social Marknadsföring genom Evenemang

Social Marknadsföring genom Evenemang Social Marknadsföring genom Evenemang Henrik Jutbring, forskare Centrum för Turism, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2017-08-28 Externa relationer Social Marknadsföring the adaptation of traditional

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (7) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Att skriva referenser. Citera och referera Referenssystem Referensverktyg

Att skriva referenser. Citera och referera Referenssystem Referensverktyg Att skriva referenser Citera och referera Referenssystem Referensverktyg 1 Citera och referera Citering Författarnas exakta ord Citera i texten Ett par ord eller en mening Använd citationsmarkeringar Horror

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Att skapa goda förutsättningar för arbetsplatslärande. Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se/helix

Att skapa goda förutsättningar för arbetsplatslärande. Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se/helix Att skapa goda förutsättningar för arbetsplatslärande Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se/helix Vad avses med lärande? en kontinuerligt pågående process: som kan vara avsiktligt planerad,

Läs mer

Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar

Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar Henrik Kock HELIX, Linköpings universitet www.liu.se/helix henrik.kock@liu.se Organisationerna förändras Aktiv detaljstyrande ledning Passiv regelstyrd rutiniserad

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Ett lärandeperspektiv på implementering. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Ett lärandeperspektiv på implementering. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Ett lärandeperspektiv på implementering Per-Erik Ellström www.liu.se/helix The knowing doing gap Implementering, liksom lärande, handlar om hur vi kan överbrygga

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá ung utrustad uppkopplad milton nästan 9 RICHARD GATARSKI pappa ek. dr. konversationsstrateg War 1952, Pablo Ruiz Picasseo (1881-1973) kulturarvsdagarna, 2007-10-15 richard gatarski www.weconverse.com om

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommui=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommui=oáåü~êç=d~í~êëâá opaus WEBB 2.0 OCH SOCIALA MEDIER RICHARD GATARSKI pappa ek. dr. konversationsstrateg Mötesmodell Uppkopplad årets svenska mötesmodell 2007 Kommunikationshuset, 2008-03-14 Richard Gatarski www.weconverse.com

Läs mer

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation Engelsk benämning: Social Interaction and Organization Kurskod: 1MV017 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Institution: Militärvetenskapliga

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR?

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? MATTHIAS LEHNER, PHD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS MATTHIAS.LEHNER@IIIEE.LU.S E STRUKTUR AV PRESENTATIONEN 1. Vad är nudging?

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommti=_^q=j _ìëáåéëë=^êí=qéåüåçäçöó=^_

`çéóêáöüí=eåf=ommti=_^q=j _ìëáåéëë=^êí=qéåüåçäçöó=^_ intro webb 1.0 SOCIALA MEDIER BLOGGING OCH WEBB 2.0 två barn, milton (12) & nellie (9) ekonomie doktor, marknadsföring konsult / lärare / talare analys och IT-utveckling konversationsstrategier skolan

Läs mer

CLIP - Ett FoU centrum som i samverkan med företag och organisationer bidrar med kunskaper och metoder för effektiva, hållbara och innovativa

CLIP - Ett FoU centrum som i samverkan med företag och organisationer bidrar med kunskaper och metoder för effektiva, hållbara och innovativa CLIP - Ett FoU centrum som i samverkan med företag och organisationer bidrar med kunskaper och metoder för effektiva, hållbara och innovativa logistik- och produktionssystem 1 Omlokalisering av produktion

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Här är vi nu! Marknadsföring ur ett serviceperspektiv. Marknadsföring och Management ur ett serviceperspektiv

Här är vi nu! Marknadsföring ur ett serviceperspektiv. Marknadsföring och Management ur ett serviceperspektiv Marknadsföring och Management ur ett serviceperspektiv Staffan Hård af Segerstad LiU School of Management Här är vi nu! Value-in-use 2 Marknadsföring ur ett serviceperspektiv Tjänsten som erbjudande Konsekvenser

Läs mer

Interaktion inom sociala medier

Interaktion inom sociala medier Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Interaktion inom sociala medier Hotellens hantering Datum: 2013-02-22 Kurs: MÅ1437 Självständigt arbete Författare: Amanda Lundgren och Malin Moberg Handledare:

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Företagsekonomins grunder: Organisationsteori, Marknadsföring, Logistik, Företagande och Affärsutveckling Fundamentals of Business Administration: Organization

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram vid Informatik och media Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram? Sitter och väntar på vad livet ska servera

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer