Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST"

Transkript

1 Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM Karin Högberg UNIVERSITY WEST

2 Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation Introduktion Informationssystem (IT) och informationsteknik (IS) har kommit att bli viktiga verktyg i organisationers förmåga att överleva och möta konkurrensen i en global och digital ekonomi (Chang 2010, Munar 2012). IT har gett organisationer nya sätt att hantera och inhämta information men också påverkat hur de kommunicerar både internt och externt. Det senaste decenniets utveckling av IT har drastiskt förändrat hur hotellorganisationer producerar, marknadsför och levererar sina produkter och kommunicerar både internt och externt. IT har alltså kommit att bli ett ovärderligt strategiverktyg i en bransch som kräver kunskap om trender (Phillips 2007, Buhalis & Law 2008, Kim & Fesenmaier 2008, Munar 2012). Förhoppningen från hotellbranschen att adaptionen av nya tekniska verktyg och mjukvaror skall sänka kostnader, öka produktivitet samt öka konkurrenskraften och förbättra servicen gentemot konsumenterna (DiPietro & Wang, 2010, Singh & Munjal 2012). Kontexten för min avhandling, hotellbranschen, är i konstant förändring då nya aktörer ständigt gör entré på marknaden och ökar konkurrensen. Eftersom hotellgästerna är mycket flexibla är branschen känslig för trender och är beroende av att försöka skapa och bibehålla relationen till gästen (Siriak, Islam & Khang 2010). Gästernas förväntningar stegras hela tiden vilket innebär att hotellen inte längre enbart kan erbjuda en säng att sova i utan måste fokusera på en helhetsupplevelse. Kännetecknande för hotellbranschen är också att personalstyrkan utgör dess tillgångar samtidigt som personalomsättningen är hög och medelåldern på personalen låg. Det är hotellets medarbetare som hanterar det direkta servicemötet med kunden vilket gör den enskilde medarbetarens kunskap och personliga egenskaper ytterst relevanta för organisationens möjligheter att uppnå sina mål och om hotellvistelsen kommer upplevas som positiv eller inte av gästen (Lindmark & Önnevik 2012). Eftersom hotellbranschen är känslig för trender, har en extremt hög konkurrens och mycket flexibla kunder har kommunikation via sociala medier kommit att spela en viktig roll i relationsskapandet med hotellens kunder (Nga & Basat 2011). Anammandet av ny information och kommunikationsteknologi är inget nytt för hotellbranschen som sedan 1950-talet utvecklat till exempel nya bokningssystem, till en början för att underlätta det administrativa arbetet, men så småningom även för att skapa ett mervärde för hotellgästerna som med hjälp av teknologins utveckling idag kan boka hotellrum och resor själva via internet (Werthner & Klein 1999). Idag är internetbaserade bokningssystem, trådlös internet på hotellrummen och inte minst hemsidor nästintill ett måste för varje hotell (Ham et al 2005, Buhalis & Law, 2008, Sigala, et al 2001, Sirirak 2010). Det senaste decenniets krav på användandet och adaptionen av IT kommer dels från konsumenterna som förväntar sig kunna ta del av digital information oberoende av geografiska gränser men också från den egna branschen som med en extremt hög konkurrens kräver en hög flexibilitet. Framförallt är det hotellens marknadsavdelning som har tagit sig an sociala medier och dessa har kommit att i allt större utsträckning användas i hotellens informationsspridning, så kallad Electronic marketing (E-marketing) (Buhalis & O Connor 2005, Nyheim et al. 2005, DiPietro & Wang, 2010). Trots att IT är tillgängligt för de flesta organisationer finns det vad Gäre och Melin (2011) kallar gap mellan tillgängligheten och användandet av IT i organisationer. Användandet av sociala medier ökar inom hotellbranschen men i jämförelse med andra branscher som till exempel banker och flygbolag har hotellbranschen varit mer restriktiv (Deloitte 2010). En 1

3 förklaring till den avvaktande attityden är oklarheterna kring vilken avkastning eller expected return on investments (ROI) hotellen kan vänta sig av en IT-investering. Istället för att ses som ett system som borde implementeras i hela organisationen har IT setts som ett operativt verktyg och inte ett strategiskt verktyg (O Connor 2004, Law & Jogaratnam, 2005, Singh & Munjal 2012). Law & Lau s forskning från år 2000 visar på en låg kunskapsnivå hos hotellchefer vad gäller kunskap och förståelse av IT vilket enligt författarna är ytterligare en faktor som påverkar den (i relation till andra branscher) relativt långsamma utvecklingen och satsningen av IT och sociala medier inom hotellbranschen, enligt Aguila-Obra (2006) och Sigala et al (2012) är det först när IT inom hotellet ses som en del av hela hotellorganisationen och inte ett isolerat fenomen som resultatet (ROI) av en IT-investering kommer att synliggöras. Å en sida har de sociala medierna ökat hotellens synlighet men de har också inneburit ett ökat krav om att förstå och bemästra den nya teknologin (Munar 2012). Det är inte bara marknadsförarna som ställs inför nya kunskapskrav, även organisationens övriga medarbetare ställs inför utmaningen att användandet av sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). Spencer et al (2011) konstaterar att användandet av sociala medier har medfört helt nya värden och värdekedjor som har gjort att hotellbranschen måste omstrukturera sin konkurrensstrategi för att klara av förändringarna och hot. Användandet av sociala medier har även blivit en viktig informationskälla och strategiskt utvärderingsverktyg då innehållet berättar hur konsumenter upplever det egna hotellet men också givit information om vad konsumenterna uppskattar eller ej, både hos det egna hotellet och hos konkurrenterna (Fuchs, Scholochov, & Höpken, 2009). Utmaningen för hotellorganisationer ligger dock inte enbart i att uppmärksamma och lära sig beteenden och behov hos konsumenterna och medarbetarna. De behöver även anpassa sig till de övriga intressentgrupper som påverkar organisationens arbete. Till organisationers primära intressenter tillhör kunder, konkurrenter, leverantörer anställda, investerare och aktieägare. Detta är grupper som anses vara avgörande för företagets överlevnad (Metcalfe 1998). De teorier om intressentgrupper som utformades under 1980-talet som en strategisk metod för styrning har sedermera kommit att utvecklas och dagens teorier har fördjupat metoder för att identifiera och klassificera intressenter. Det går inte längre att förbise intressenter och det är också nödvändigt att rangordna dessa då globaliseringen av informationssamhället och webb 2.0 ger dem en ny roll och funktion (Scholes & James 1998, Nixon & Burns, 2012). Det är inte enbart hotellens agerande som förändrats, även hotellgästernas roll är förändrad. Den största förändringen ligger främst i att de genom sociala medier själva kan producera och publicera information om enskilda hotell, något som kommit att refereras till som Travel 2.0. Maktrelationen mellan gäster och hotellet är på så vis förändrad och hotellorganisationen kan inte längre kontrollera den information som sprids om hotellet (Gretzel & Yoo 2008, Shao 2009, Sigala el al 2012). Det användarproducerade innehållet (User Generated Content) i sociala medier som bloggar och sökmotorer, kommit att värderas högre av hotellgästerna och anses vara mer trovärdig än den information som hotellen själva skickar ut. På så vis har hotellgästerna kommit att bli medproducenter till den marknadsföring och utvärdering som kopplas till hotell runt om i världen (Yoo & Gretzel 2009). Tidigare forskning De forskningsfält jag har fokuserat på rör studier av adaptionen och assimileringen av sociala medier, både i organisationer generellt men också specifikt i hotellorganisationer. Jag har 2

4 även tittat på studier i användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg i organisationer, både utanför och i hotellorganisationer. Min överblick över forskningsfältet är ännu inte är fullständig men jag har kunna urskilja ett antal områden inom mitt valda ämne. Adoption och assimilering av IT inom hotell och turismnäringen har rönt ett stort intresse inom forskningen de senaste två decennierna (El-Gohary, 2010; Lynn, Lipp, Akgün, & Cortez 2011 och Hjalager 2010). Jag har i denna text valt att använda mig av båda begreppen (adaption och assimilering) för att beskriva avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Enligt Spencer et al (2012) beskriver begreppet adaption de faktorer som ur ett större perspektiv visar på hur den organisatoriska beslutsprocessen går till som till exempel ekonomiska och strategiska beslut. Assimilering beskriver hur individer skapar en mening (sence-makingprocess) med användandet av den nya tekniken i sitt arbete (Weick et al 2005). Dock används även uttrycket adaption till att beskriva den enskilda individens upplevelse av ny teknik så en djupare diskussion och kartläggning av begreppen kommer bli nödvändig i det fortsatta avhandlingsarbetet (Davis 1989, Straub 2009). Forskningen inom sociala medier och hotell har fokuserat på två fält, dels har den ägnat sig åt att studera konsumenternas perspektiv, hur dessa använder sociala medier, skapar så kallade Wikipedias och utvärderingssystem. Dels har forskare tittat på branschens användande av sociala medier, marknadsföringsdelen samt effekterna av denna. När det gäller forskning av adaptionen av sociala medier i hotellorganisationen är forskningen tunn. Lynn, Lipp, Akgün, & Cortez. El- Gohary (2011, Munar 2012, Sigala et al 2012) efterlyser mer forskning inom E- marketing och hotellorganisationen och menar att det behövs en större förståelse för både de problem och möjligheter som finns med E-marketing samt en ökad förståelse för hur ledarskapet påverkar den strategiska förändring som hotell och turistorganisationer genomgår i och med adaptionen/assimileringen av sociala medier. IS-forskningen har i stor utsträckning studerat organisationskulturen och dess påverkan på adaptionen/assimileringen av IT och IS i organisationer. Det finns dock en del kritik gentemot hur IS-fältet har förstått organisationskulturen som fenomen. Kritiken kan sammanfattas i tre punkter. För det första beskrivs organisationskulturen som välintegrerad i organisationer samt att den delas av samtliga medlemmar i organisationer och är oföränderlig, en uppfattning kritierna inte delar (Hendry 1999, Barrett, 1999, Cabrera, Cabrera, & Barajas, 2001, Davison & Martinsons, 2003). För det andra har IS-forskningen haft en tendens att bagatellisera i vilken grad adaptionen/assimilationen påverkas av organisationskulturen. För det tredje, befintlig forskning har en tendens att titta på organisationskulturen som en mätbar variabel inom organisationen dvs. kulturen ses som någonting organisationen har istället för att beskrivas som något som organisationen är. (Hendry 1999, Barrett, 1999; Cabrera, Cabrera, & Barajas, 2001; Davison & Martinsons, 2003; Gallivan & Srite, 2005 Hoffman & Klepper 2000; Huang, Newell, Galliers, & Pan, 2003; Leidner & Kayworth, 2006,) 3

5 Fallstudien Radisson Blu Mitt avhandlingsarbete kommer utgå ifrån en hotellorganisation, Radisson Blu och dess ägare Carlson Rezidore. Valet av hotell grundar sig i att jag genom ett besök på det nyöppnade hotellet Radisson Blu Riverside i Göteborg våren 2013 fick kontakt med en av marknadsföringscheferna på Carlson Rezidore och därefter har kommit i kontakt med fler hotell inom kedjan. Mellan september 2013 och maj 2014 har jag genomfört en pilotstudie som genererat två konferenspublikationer 12. Fokus i studien har varit att studera hur adaptionen av sociala medier ter sig i det nybyggda hotellet Radisson Blu Riverside i Göteborg samt Hotell Radisson Blu i Uppsala. Hotellkedjan och varumärket Radisson Blu är en del av koncernen Carlson Rezidore som har ca 420 hotell i 62 länder med störst fokus på Europa. Användandet av sociala medier är relativt nytt inom Carlson Rezidore, för tre år sedan var det inte tillåtet att använda sociala medier hotellens marknadsföring men efter att en social media manager installerats i Bryssel 2013, används sociala medier flitigt i marknadsföringen. Managern inom sociala medier har en strategisk nyckelfunktion och utformar skrivna policys samt organiserar utbildningar inom sociala media. De olika hotellen inom hotellkedjan ansvarar själva för vilken typ av sociala medier man väljer att kommunicera via. Anledningen till att användandet av sociala medier är nytt inom Radisson Blu gör att jag finner det intressant att studera hur adaptionen/assimileringen samt lärandet ter sig inom hotellorganisationerna. Syfte, forskningsfrågor och kunskapsbidrag Syftet med avhandlingen är att undersöka hur hotellorganisationer inom hotellkedjan Radisson Blu adapterar och assimilerar sociala medier i sin verksamhet. Kunskapsbidraget kan således bli att utveckla en större förståelse för de faktorer som påverkar hur adaptionen och assimileringen går till och hur organisationen och dess medarbetare tolkar, använder och lär sociala medier. Det finns ett antal forskningsfrågor som kan vara relevanta att ta i beaktning: - Hur ser processen för adaptionen/assimilationen av sociala medier ut i hotellorganisationerna inom hotellkedjan Radisson Blu? - Vilka olika steg i medarbetarnas lärprocesser kan identifieras? - Vilka organisationskulturella faktorer påverkar adaptionen, assimileringen och lärandet av sociala medier? - Hur påverkas hotellorganisationens relationer till intressenter i och med adaptionen/assimileringen av sociala medier? Avhandlingens design Målsättningen för avhandlingsarbetet är att skriva en monografi i form av en fallstudie, baserad på empiriskt insamling utfört vid ca 10 stycken hotell inom varumärket Radisson Blu i Europa. Valet av att skriva en monografi grundas i att jag ser formen som lämplig för att 1 Information System Research conference in Scandinavia augusti 2014 Danmark 2 European Conference on Social media ECSM 9-11 juli 2014 Brighton UK 4

6 beskriva den longitudinella process som hotellen och dess anställda genomgår i och med adaptionen av sociala medier. Denna process kommer jag att följa under mitt avhandlingsarbete och jag tror att framåtrörelsen både i lärandet och utvecklingen av sociala medier kommer till sin rätt i en monografi. Vad gäller tidsplaneringen ser den grova planeringen ut som följer: - Tidpunkt för mittseminarium vt Tidpunkt för slutseminarium ht 2017 Under höstterminen 2015 kommer fokus ligga på att samla in empiriskt material från hotellorganisationer i Europa. Det pågår just nu en dialog med marknadsföringschefen på Carlson Rezidore om vilka hotell som kan vara lämpliga att ingå i studien. Val av metod Avhandlingens syfte är att beskriva och försöka förstå adaptionen och assimilationen av sociala medier samt lärandet i hotellorganisationer. Min tanke i dagsläget är att jag skall göra detta genom en fallstudie på hotellorganisationer inom kedjan Radisson Blu. Mitt mål är att utföra en beskrivande studie med en kvalitativ forskningsmetod för att utveckla en större förståelse för hur adaptionen och assimileringen av sociala medier samt lärandet i hotellorganisationen ter sig. Valet av metod grundar sig i att den kvalitativa forskningsmetoden kan hjälpa till att skapa insikter och identifiera nyckelvariabler i forskningsfrågorna (Malhotra and Dash, 2009). Den metodologiska ansatsen i den här studien är tolkande och kan därför karakteriseras som hermeneutisk (Alvesson & Berg 1992). Vid studier som ämnar besvara frågor som varför och hur samt är beskrivande i sin natur kan fallstudier vara ett lämpligt tillvägagångssätt (Yin 1998). Yin (1998, s. 238) beskriver fördelarna med användandet av fallstudien på följande sätt: One of the advantages of the case study method is that it allows you to start the investigation without knowing precisely the boundaries of the case, and even to discover telling insights into the ways that decisions are made because initially contextual conditions may turn out to be the key parts of the decision-making process and therefore later become part of the case Eftersom jag är intresserad av hur medarbetarna använder, lär och tolkar sociala medier och strävar efter att få en djupare förståelse för detta har jag valt en kvalitativ metod i form av intervjuer till pilotstudien och det är med största sannolikhet även denna metod som kommer användas i det fortsatta avhandlingsarbetet (Merriam 1994, Alvesson och Sköldborg 1994, Holme & Solvang 1997). Till pilotstudien som utförts på Hotel Radisson Blu Riverside i Göteborg samt Hotel Radisson Blu i Uppsala, konstruerades en semistrukturerad intervjuguide med ambitionen att intervjun skulle upplevas mer som ett samtal och att informantens reflektioner skulle styra intervjuns riktning. Huvudteman för intervjuerna var: sociala medier, marknadsföring, organisationskultur och lärande. En reflektion över detta tillvägagångsätt är att eftersom tolkningen av teknik, lärande och även social medier är högst individuell kommer det i de fortsatta intervjuerna vara av stor vikt att ställa frågor som på ett tillfredsställande sätt ringar in och fångar upp de enskilda individernas definition och reflektion kring teknik, adaption och lärande för att kunna skapa en grund för en större förståelse av ämnet. 5

7 Det är viktigt att poängtera att mitt avhandlingsarbete är i ett skede där jag fortfarande undersöker vilket tillvägagångssätt som skulle kunna vara lämpligt för att besvara mitt syfte och forskningsfrågor. En djupare diskussion kring metodvalet och alternativa/kompletterande tillvägagångssätt är i allra högsta grad relevant. Teoretiska utgångspunkter Att studera hur sociala medier adapteras och assimileras i en hotellorganisation innebär att flera olika forskningsfält möts. Nedan redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för mitt syfte och forskningsfrågor och som har vaskats fram i mitt försök att skapa mig en överblick över befintlig teori. Från webb 1.0 till webb 2.0 och sociala medier När O Reilly (2004) myntade begreppet Webb 2.0 menade han att webben skulle bestå av en plattform utgjord av sina användare som bestämmer innehållet. Skaparna av sociala medier är alltså användarna själva. De skapar själva innehållet och bestämmer vad som skall publiceras och delas (Cook 2008). Detta kan sättas i relation till Webb 1.0, där internet snarare var ett lagringsutrymme för information och arena för envägskommunikation där användarna inte hade någon möjlighet till interaktion. Förutsättningen för utvecklingen av Webb 2.0 är den teknologiska utveckling samt de mjukvaruhjälpmedel som möjliggjort både publicering och interaktion på nätet (Scheckenberg 2009). Sålunda har webb 2.0 möjliggjort interaktion mellan människor på nätet, möjligheten att uttrycka och publicera sina åsikter och sprida information (Bonson & Flores 2011). Hörnstenarna för själva skapandet av sociala medier utgörs av teknologin, användarna och innehållet. Utan ett relevant innehåll finns ingen förutsättning eller behov av interaktion mellan användarna. Utan användarna saknas interaktionen och utan själva teknologin finns ingen möjlighet att publicera eller interagera, användarna sinsemellan (Erkkola 2008). Nya relationer - marknadsföring i förändring Det nya sättet att kommunicera via webben har påverkat och förändrat hur företag marknadsför sig. Istället för att fresta konsumenterna med push- marketing har marknadsföringen börjat fokusera på att interagera med konsumenterna (Kaplan & Haenlein 2010, Xiang & Gretzel 2010, Li & Wang, 2011). Den traditionella envägskommunikationen har alltså blivit ersatt med tvåvägskommunikation (Kotler 1999). Organisationers önskan om att upprätta och behålla relationer med kunder har förenklats eftersom spridningen av budskap förenklats samt att kunden har möjlighet att svara på marknadsförarnas budskap (Lester 2012). Det är också intressant att notera hur sociala medier har påverkat utvecklingen av brand community, där individer med ett intresse för ett visst varumärke samlas och skapar värde för varumärket. Dock innebär detta att marknadsförarna kan tappa kontrollen över varumärkets värde och image eftersom medlemmarna i Brand communityt kan påverka detta i stor grad (Muniz & O guinn 2001, Kozinets, 2009). Adaptionen av sociala medier i organisationen Webb 2.0 har medfört ett stort antal nya teknologier eller framförallt mjukvaror som i hög utsträckning börjat användas av företag. Adaptionen och assimileringen har skett av olika anledningar, från marknadsföringssyfte till att interagera med intressenter (Vuori 2011). McKenseys (2008) studie visar att företag dock har en tendens att överge nya teknologiska verktyg efter en prövotid. En förklaring till detta kan enligt Vuori (2011) vara rädsla för det okända samt att det råder oklarheter och brister i kompentensen kring användandet av 6

8 teknologin gällande sociala medier. Aguila-Obra (2006) förklarar misslyckade försök att adaptera ny teknologi med brist på kunskap hos organisationens ledare. Framförallt är det tveksamheten eller ovissheten kring hur implementeringen av sociala medier skall gå till väga samt hur de kan användas på bästa sätt som ligger till grund för vaksamheten (Avanade 2008, Coleman 2009, Holtshouse 2010 ). Användandet av sociala medier inom verksamheten kräver ansvarstagande medarbetare som även är införstådda i vilka värden och vilket budskap som är relevant och önskvärt att sprida. Det personliga ansvarstagandet är av stor vikt för organisationen, framförallt för att säkerställa en bra service men också öka möjligheten att skapa en relation till kunden. Den enskilde medarbetarens kunskap och personliga egenskaper ytterst relevanta för organisationens möjligheter att uppnå sina mål (Lindmark & Önnevik 2012). Woiceshyn (2000) menar att adaptionsprocessen bör ses som en lärprocess som innefattar att organisationens medarbetare observerar, tolkar och agerar. Denna process behöver inte nödvändigtvis vara linjär. Inte heller Straub (2009) beskriver lärprocessen i organisationer som linjär. Han lägger stor vikt vid individers förmåga att uppfatta den nya tekniken och lyfter således fram vikten av att ta hänsyn till den enskilda individens lärande. I den traditionella marknadsföringen har fokus legat på att sprida budskapet medan det i sociala medier framförallt handlar om att lyssna och lära. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) poängterar riskerna i att använda sociala medier på fel sätt, att detta kan sätta igång lavinartade processer som inte går att stoppa och som kan vara förödande för företag och varumärken. En utgångspunkt för lärande i organisationer är (Svedberg 2010, Alvesson & Svenningsson Red 2007) att medarbetarnas kompetens ökar, detta är en förutsättning för att organisationen skall lära och öka sin kompentens. Mötesplatser där människor kan kommunicera är viktiga i det organisatoriska lärandet. På detta sätt sprids kunskapen i organisationen och får förhoppningsvis fäste. Genom att föra en dialog med omgivningen tvingas organisationen och dess medarbetare ta emot och tolka frågor och påståenden, det är i denna interaktion som lärandet uppstår (Svedberg, 2000, Falkheimer & Heide 2007). Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är organisationskulturen som är en viktig faktor i huruvida adaptionen/assimileringen av IT lyckas eller ej och den påverkar även medarbetarnas förutsättningar att lära sig (Garavan 1997, Jackson 2005). Det finns en mängd definitioner av organisationskulturen men den gemensamma nämnaren är de gemensamma värderingar som organisationens medlemmar delar. Organisationens värderingar utrycks bland annat i hur organisationsstrukturen ser ut, vilket i sin tur kan visa på hur maktstrukturen ter sig i organisationen. Kulturen kan också kommuniceras ut till medlemmarna via skriva policys och arbetsinstruktioner (Bunker el al 2007). Det är viktigt att påpeka att det inom organisationen finns konkurrerande värderingar och mål och att dessa påverkar organisationens agerande och möjligheter att prestera (Hendry 1999). I sammanhanget är det viktig att tala om ledarna som kulturbärare. Dessa etablerar och sprider kulturen dels genom sitt agerande men också genom vilket beteende de uppmuntrar eller kritiserar (Schein 2010). Inom managementforskningen har begreppet knowledge management kommit att beskrivas som en av nycklarna till organisationers framgång och begreppet används även inom studier av användandet av IT i organisationer. Levinsons (2009) beskriver knowledge management som en strategisk process i vilken organisationen försöker generera ett värde ur sina intellektuella tillgångar. Varken Levinsons beskrivning av begreppet eller andra definitioner använder teknologin som en del av knowledge management men trots detta har begreppet 7

9 ofta använts inom studier inom forskningsfältet informationssystem (Holsapple and Joshi 2000). En sammanfattande reflektion av teoriperspektiven En stor del av mitt avhandlingsarbete har hittills handlat om att utveckla en förståelse för det område jag ämnar studera. De ovan beskriva teoretiska perspektiven är många och de rör sig inom ett tvärvetenskapligt område, från företagsekonomiska studier inom marknadsföring och organisation till studier i informatik med fokus på adaption, assimilering, implementering och lärande. I skrivande stund är deras syfte att hjälpa mig förstå och definiera mitt problemområde men i mitt framtida avhandlingsarbete är en avgränsning nödvändig. Hur denna avgränsning kommer se ut har jag inte klart för mig ännu och efterlyser därför en diskussion kring detta. Vilka teoretiska analysverktyg kan och bör användas? En av de största utmaningarna i mitt avhandlingsarbete har varit och är att identifiera teoretiska analysverktyg som lyfter fram informatikperspektivet i avhandlingen, dvs. att kunna besvara frågan: vad gör min avhandling till en avhandling i informatik? En av de mest använda modellerna inom forskningen som fokuserar på att förstå adaptionen av teknologi är Davis (1989) the Technology acceptance model (TAM). Den fokuserar på både medarbetare och organisationers förmåga och villighet att använda ny teknologi. Under den kommande terminen kommer jag göra ett försök att omfamna den litteratur och analysmodeller som finns inom forskningsområdet informatik och jag vill passa på att lyfta frågan om vilka analysmodeller som kan vara användbara till att skapa en större förståelse för hur organisationer använder sociala medier. Hittills har Orlikowskis studie Technological frames: making sence of information technology in organizations (1992) varit till stor hjälp i mitt försök att förstå och omfamna informatikdelen i mina forskningsfrågor. Enligt Orlikowski (1992) är det centrala i att försöka förstå hur sociala medier används och implementeras i en organisation är att förstå hur användarna, dvs. hotellets anställda tolkar och använder teknologin och mjukvarorna som utgör sociala medier. Orlikowskis forskning (1992) visar hur organisatoriska faktorer påverkar hur tekniken implementeras och används av organisationens medlemmar.. Orlikowski (1994) menar att vi behöver ta hänsyn till ett antal faktorer hos användaren, såsom erfarenhet, intresse och kunskap för att förstå hur den enskilda individen tar till sig och lär sig den nya tekniken. För att individen skall ta till sig och samspela med tekniken måste den ges en mening. Vilken mening tekniken tillskrivs är individuell och förändras hela tiden. Hänsyn bör också tas till olika sociala grupper inom organisationen för att förstå implementeringen. Dock menar Orlikowski och Gash (1994) att grupper inom organisationen som har liknande arbetsuppgifter ofta delar teknologiska ramar, vilka benämns som gruppramar. Vad gör avhandlingen till en avhandling i AIL? En av hörnstenarna i mitt avhandlingsarbete är kopplingen till det arbetsintegrerade lärandet (AIL). Genom att studera hotellorganisationer och dess medarbetares lärande och kunskapsutveckling menar jag att avhandlingen får en koppling till AIL. I arbetet med att ringa in forskningsfältet har det dykt upp ett antal begrepp som är kopplade kring AIL och lärande till exempel organisatoriskt lärande, kompetensutveckling, knowledge management och kunskapsutveckling. Hur jag skall och kan använda dessa begrepp i relation till AIL är intressant att diskutera. I högskolan Västs områdesbeskrivning i ansökan om 8

10 forskarutbildningsrättigheter inom området AIL definieras arbetsintegrerat lärande på följande sätt: Arbetsintegrerat lärande, AIL, kan som begrepp i vid mening innefatta allt lärande som på något sätt sker i samband med eller knyter an till aktiviteter som betecknas som arbete. Det behöver inte nödvändigtvis vara länkat till lönearbete, även om det kanske är det som vi först tänker på när vi möter begreppet. (s. 8) Begreppet AIL relaterar enligt områdesbeskrivningen till Work- integrated learning, workplace learning, e-learning och on-the-job- training. Efter att i en doktorandkurs inom området AIL ha tagit del av (ett urval av) de studier utförda av forskare på avdelningen för Informatik på Högskolan Väst blir det tydligt att definitionen av AIL är bred. Forskningen inom AIL studerar dels interaktionen mellan högre bildning och arbetslivet men även det organisatoriska lärandet, WIL och knowledge management med fokus på hur organisationens medarbetare lär sig och hur utbildning inom organisationer kan utvecklas (Grundén 2007, Svensson & Östlund 2007, Svensson & Lunds Snis (2007) Pareto & Lundh Snis 2007, Grundén 2009, Grundén 2011, Pareto et al 2012, Svensson 2012, Spante et al 2013 ). Eftersom kontexten i avhandlingen för var lärandet äger rum är organisationen har det fallit sig naturligt att titta på forskning inom fältet organisatoriskt lärande. Det organisatoriska lärandet har tagit en stor plats i den företagsekonomiska forskningen, framförallt inom fältet management (Hong 1999, Lam, 2001). Garavan (1997) menar att studier av organisatoriskt lärande visar på två saker, dels hur variablerna för lärandet ser ut och hur dessa påverkar organisationens resultat dels hur organisationskulturen ter sig och påverkar lärandet i organisationen och dess medarbetare. Steiner (1998) vill dessutom lägga till vikten av att ta hänsyn till organisationsstrukturen i studien av det organisatoriska lärandet. Enligt Robinson et al (1997) är alla organisationer lärande organisationer. Dock är det viktigt att problematisera kring hur organisationer lär och om de lär tillräckligt. Det organisatoriska lärandet är kan ses om en process som ökar organisationens kunskap genom att organisationens medarbetare lär sig och sedan överför de nya kunskaperna till organisationen och dess övriga medlemmar (Dibella et al 1996, Alvesson 1997). Avslutande funderingar Inför planeringsseminariet är det ett par ämnen som särskilt kommit att diskuteras: Hur bör forskningsfrågorna formuleras för att bidra till en avhandling inom informatikämnet? Genom vilken teoretisk lins bör begreppet AIL beaktas? Bör innehållet i de sociala medierna, dvs. vad hotellen publicerar, studeras och vad skulle detta tillföra studien? Hur skulle i så fall forskningsmetoden se ut? Vilka perspektiv är lämpliga att ta för att lyfta fram avhandlingens tre hörnstenar: informatik, AIL och hotellorganisationen (adaption/assimilering)? Bör det socio materiella perspektivet studeras? Bör det användarna och deras produktion och publikation av innehållet i sociala medier studeras (user generated content)? 9

11 Kan det socio materiella perspektivet tillföra något i analysen/förståelsen av adaptionen/assimileringen av sociala medier? Reflektion kring forskarrollen blir lärandet i organisationen synliggjord (och påverkas) av min närvaro som forskare? 10

12 Referenser Aguila-Obra, A., & Padilla-Melendez, A. (2006). Organizational factors affecting Internet technology adoption. Internet Research, 16. Anderson, R., & Reeb, D. (2003). Founding family-ownership and firm performance Alvesson & Berg (1992) Corporate culture and organizational symbolism an overview Berlin New York: W. de Gruyter Alvesson M, Sköldberg K. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur Avanade (2008) Most companies avoid integrating social media despite evidence of benefits [http://www.avanade.com/nordic/about/avanade-news/press-releases/pages/most- Companies-Avoid-Integrating-Social-Media-Despite-Evidence-of-Benefits-page.aspx] Barrett, M. (1999). Challenges of EDI adoption for electronic trading in the London insurance market. European Journal of Information Systems, 8, Berthon. R, Pitt. L, Plangger. K, & Shapiro, D. (2012 Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy. Business Horizons, Vol.55(3), pp Bonson, E. & Flores, F. (2011), Social media and corporate dialogue: the response of global financial institutions, Online Information Review, Vol. 35 No. 1, pp Brown, L. (1981). Innovation diffusion, a new perspective. London: Methuen and Co. Briscoe, S. (2009, January). Social media at the strategic level. Associations Now: The Volunteer Leadership Issue, p. 75. Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods. Oxford: Oxford University Press Buhalis, D. (2002). etourism: Information technologies for strategic tourism management. Essex: Pearson Education Limited. Buhalis, D., & Licata, M. C. (2002). The future etourism intermediaries. Journal of Tourism Management, 23, 207e220. Bunker el al (2007). Journal of Information Technology 22, Coleman 2009, Cabrera, A., Cabrera, E., & Barajas, S. (2001). The key role of organizational culture in a multi-system view of technology-driven change. International Journal of Information Management, 21(3), Chang, C Chinese cultural and power perspective on information systems: technological frames and re-frames Information Research, 2010, Vol.15(3) Cook, N. (2008). Enterprise 2.0 How software will change the future of work. Aldershot: Gover Publishing Ltd. Davis, F. (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, Vol. 13 No. 3, pp Davison, R., & Martinsons, M. (2003). Guest editorial cultural issues and IT management: Past and present. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(1), 3 7. Deloitte (2010), Game changers or spectators, Deloitte, available at: DiBella, A. (1996). Culture and planned change in an international organization: A multilevel predicament. International Journal of Organizational Analysis, 4, DiPietro, R.B. and Wang, Y. (2010), Key issues for ICT applications: impacts and implications for hospitality El-Gohary, H, (2009). The impact of E-Marketing practices on marketing performance of small business enterprises: An empirical investigation (Unpublished doctoral dissertation). Bradford University, Bradford, West Yorkshire, UK. 11

13 Falkheimer, J. & Heide, M. (2007) Strategisk kommunikation en bok om organisationers relationer. Lund: Studentlitteratur Fuchs, M., Hopken, W., Foger, A. & Kunz, M. (2010). E-business readiness, intensity, and impact: An Austrian destination management organization study. Journal of Travel Research, 49(2), Garavan, M, (2005 )Information technology and culture: Identifying fragmentary and holistic perspectives of culture Information and Organization, Vol.15(4), pp Garavan (1997) The learning organization: a review and evaluation The Learning Organization, 1997, Vol.4(1), p Grundén, K. (2011). Integration of e-learning outcomes in work processes. E-learn & education (ELEED). Vol. 7. Grundén K. (2009) Learning at work towards a participative approach. E-learning, 6 (2), Grundén, K. (2012) Competence Development of E-Government: A Study Circle Approach, Grönroos (2008) Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Malmö: Liber. Hendry, J. (1999). Cultural theory and contemporary management organization. Human Relations, 52(5), Hjalager, A. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31(1), 1e12. Hoffman, N., & Klepper, R. (2000). Assimilating new technologies: The role of organizational culture. Information Systems Management, 17(3), Holme & Solvang 1997 Holmström, E. & Wikberg, E. (2010). Konsten att skapa lönsamma kundrelationer. Stockholm: Redaktionen. Holsapple, C. W. and K. D. Joshi An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations. The Journal of Strategic Information Systems 9 (2 3) (September): Huang, J., Newell, S., Galliers, R., & Pan, S. (2003). Dangerous liaisons? Component-based development and organizational subcultures. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(1), Jackson (2010) A techno-cultural emergence perspective on the management of technochange International Journal of Information Management, 2010, Vol.30(5), pp Johansson, L.O. & Lundh Snis, U. (2013). Co-Creation in a Boundary Practice: Lessons Learned from an Engaged Scholarship Approach. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), Karadag, E., Cobanoglu, C. and Dickinson, C. (2009), The characteristics of IT investment decisions and methods used in the US lodging industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 21 No. 1, pp Kotler, P., Bowen, J. T., &Makens, J. C. (2006). Marketing for hospitality and tourism, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Kozinets, R.V. (1999). E-tribalized Marketing? The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption, European Management Journal, Vol. 17 No. 3, pp Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB 12

14 Lam, Toward reconceptualizing organizational learning: a multidimensional interpretation International Journal of Educational Management, Vol.15(5), p Lehtimäki et al 2009 Harnessing webb 2.0 for business to business marketing literature review and a empirical perspective from Finland. Faculty of economics and business administration. University of Oulu. Leidner, D., & Kayworth, T. (2006). Review: A review of culture in information systems research: Toward a theory of information technology culture conflict. MIS Quarterly, 30(2), Lester, D.H., (2012). Social Media: Changing Advertising Education. Online Journal of Communication and Media Technologies Volume: 2 Issue: 1 Leung, Rob Law, Hubert van Hoof & Dimitrios Buhalis (2013) Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review, Journal of Travel & Tourism Marketing Levinsons (2009) M Knowledge management definition and solutions CIO.com. Hämtad från: page=1#1. Levy, M. (2009), Web 2.0 implications on knowledge management, Journal of Knowledge Management, Vol. 13 No. 1. Levy, M (2013) Stairways to heaven: implementing social media in organizations Journal of Knowledge Management, 2013, Vol.17(5), p Li, X., Troutt, M. D., Brandyberry, A., & Wang, T. (2011). Decision factors for the adoption and continued use of online direct sales channels among SMEs. Journal of the Association for Information Systems, 12(1), Lindgreen, L. Dobele, A., Vanhemme, J. (2013) Word of mouth and viral marketing referrals: what do we know? And what should we know? European Journal of Markting, Vol. 47 Iss 7,pp. Lindmark & Önnevik (2012) Human Resource Management: Organisationens Hjärta. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur Lynn, G. S., Lipp, S. M., Akgün, A. E., & Cortez, A. (2002). Factors impacting the adoption and effectiveness of the world wide web in marketing. Industrial Marketing Management, 31(1), 35e49 McKinsey Quarterly (2008), Building the Web 2.0 enterprise, July, hämtad: www. mckinseyquarterly.com/building_the_web_20_enterprise_mckinsey_global_survey_ 2174 (accessed 16 March 2012). Merriam, S. B (1994) Case study research in education. A qualitative approach. San Francisco and Oxford. Mansour, O., Abusalah, M. and Askena s, L. (2011), Wiki collaboration in organizations: an exploratory study, ECIS 2011 Proceedings, pp Muniz & O guinn, 2001 How to inspire value-laden collaborative consumer-generated content Business Horizons, 2011, Vol.54(3), pp Nga, Chan & Guillet (2011) Investigation of Social Media Marketing: How Does the Hotel Industry in Hong Kong Perform in Marketing on Social Media Websites?, Journal of Travel & Tourism Marketing, 28:4, Nixon & Burns, 2012 Nyheim, P.D., McFadden, F., Connolly, D.J. and Paiva, A.J. (2005), Technology Strategies for the Hospitality Industry, 1st ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. O'Reilly, T. (2005). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. O'Reilly Media Inc. Orlikowski, W.J. (1992) Learning from Notes: Organizational Issues in Groupware 13

15 Implementation. Proceedings of the Conference on Computer Supported Cooperative Work. Pareto, L. & Lundh Snis, U. (2007). An Interactive Visualization Model for Competence Management: an Integrative Approach. Proceedings of I-KNOW 08 Pareto, L., Johansson, B., Ljungberg, C., Zeller, S., Sunnerhagen, K.S., Rydmark, M. & Broeren, J. (2011). Telehealth with 3D games for stroke rehabilitation. Int J Disabil Hum Dev, 10(4), pp Schein, Edgar H (2010): Organizational culture and leadership (4th ed). San Francisco: Jossey- Bass. Schneckenberg, D. (2009), Web 2.0 and the empowerment of the knowledge worker, Journal of Knowledge Management, Vol. 13 No. 6, pp Scholes & James 1998 Sigala, M. (2008). WEB 2.0, social marketing strategies and distribution channels for city destinations:enhancing the participatory role of travellers and exploiting their collective intelligence. Sigala M, Gretzel U, editors (2012). Social media in travel, tourism and hospitality: theory, practice and cases. Farnham: Ashgate Siguaw, J.A., Enz, C.A. and Namasivayam, K. (2000), Adoption of information technology in US hotels: strategically driven objectives, Journal of Travel Research, Vol. 39, pp Singh, A.J. and Kasavana, M.L. (2012), The impact of information technology on future management of lodging operations: a Delphi study to predict key technological events in 2007 and 2027, Tourism and Hospitality Research, Vol. 6 No. 1, pp Spante, M., Vea Karlsen, A., Nortvig, A.M. & Christiansen (2013). Cross-border collaboration in History among Nordic students: a case study about creating innovative ICTdidactic models Straub, E. (2009). Understanding technology adoption: theory and future directions for informal learning. Review of Educational Research, 79, 625e649. Spencer, J., Buhalis, D., Moiya, M., (2012) A hierarchical model of technology adoption for small owner-managed travel firms: An organizational decision-making and leadership perspective Tourism Management 33 (2012) Svensson L, Östlund, C (2007) Framing work-integrates-elearning with techno-pedagogical genres Journal of Educational Technology & Society, 2007, Vol.10(4), pp Vuori, V. (2011), Social media changing the competitive intelligence process: elicitation of employees competitive knowledge Doctoral dissertation, Tampere University of Technology, Tampere, Wang, Y.C. and Qualls, W. (2007), Technology adoption by hospitality organizations: towards atheoretical framework, International Journal of Hospitality Management, Vol. 26 No. 3,pp Wang, Y.C. (2008), Collaborative destination marketing: roles and strategies of convention and visitors bureau, Journal of Vacation Marketing, Vol. 13 No. 3, pp Weber, Y., & Pliskin, N. (1996). The effects of information systems integration and organizational culture on a firm's effectiveness. Information & Management, 30(2), Woiceshyn (2000) Technology Adoption: Organizational Learning in Oil Firms Organization Studies, Nov, 2000, Vol.21(6), p.1095 Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management,31(2),

16 15

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens största taxiföretag. Äger inga fordon. Facebook Världens

Läs mer

Pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet Projektledare Farida Rasulzada

Pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet Projektledare Farida Rasulzada 2010-03-01 Institutionen för psykologi Pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet Projektledare Farida Rasulzada Nedan hittar ni en beskrivning av ett projekt jag bedriver vid Lunds universitet i

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 83, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin Johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslutsunderlag: System för att organisera aktivister

Beslutsunderlag: System för att organisera aktivister 1 Beslutsunderlag: System för att organisera aktivister Senast reviderat: 2013-05-19 Författare: Max Gnipping Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Inledning...1 Forskning på ideellt arbete...2

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Grupparbete i sajberspejz. Ett litet experiment och lite..annat

Grupparbete i sajberspejz. Ett litet experiment och lite..annat Grupparbete i sajberspejz Ett litet experiment och lite..annat Agenda E-ledarskap Massively Multiplayer Online Games Ett videoklipp.. VISST VORE DET COOLT OM DET VISADE SIG ATT MAN HAR GJORT FORSKNING

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Informatik som fält/disciplin

Informatik som fält/disciplin Informatik som fält/disciplin Aktuella informatikteman ITM T3 Karin Axelsson Informatik, IEI, LiU karin.axelsson@liu.se Ämnet Disposition Benämningar Identitet Gränser Fokus Referensdiscipliner Internationellt

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Emma Franzén David Wallgren Tack till Business Region Göteborg Erik Behm Andreas Göthberg Chalmers tekniska högskola

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag.

En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag. Projektplan Examensarbete Brandteknik LTH En modell för utvärdering av konsekvenser från samordning av miljö, kvalitets, säkerhets och arbetsmiljöarbetet inom företag. Erik Mattsson, David Wimmercranz

Läs mer

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning Aktionsforskning och Interaktiv forskning Aktionsforskningens ursprung Aktionsforskningen lanserades av psykologen Kurt Lewin under 1940-talet, med huvudsyftet att hjälpa praktikern Handling/forskning,

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Surviving Marketing in the Digital World. Kim Lehult, CEO, Witty AB Kim@Witty.se

Surviving Marketing in the Digital World. Kim Lehult, CEO, Witty AB Kim@Witty.se Surviving Marketing in the Digital World Kim Lehult, CEO, Witty AB Kim@Witty.se We're in a whirlpool - you can either swim with it and survive or drown Utmaningar De största utmaningarna med Digitala Media;

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer