SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE"

Transkript

1 SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE Attraktiva bytespunkter för ökad tillgänglighet och resande, stads- och samhällsutveckling SÅ BLIR BRA BYTESPUNKTER BÄTTRE Attraktiva bytespunkter för för ökad ökad tillgänglighet och och resande, stads- stads- och och samhällsutveckling Bjerkemo Konsult Bjerkemo Konsult

2

3 FÖRORD Projektet är ett led i Svensk Kollektivtrafiks fördubblarprogram för ökad andel kollektivresor med fokus på bytespunkters yttre funktioner och samspel med omgivningen. Projektet har finansierats av VINNOVA och genomförts i nära samarbete med Hållbar Mobilitet Skåne samt Region Skånes projekt bytespunktsprojekt med fokus på stadsmiljö. Ett gemensamt seminarium har genomförts den 10 juni i Malmö. Ursprungligen avsågs projektet genomföras i nära samarbete med projektet Attraktiva stationer (Jernhusen m.fl.) som hälftenfinansiär. Av samordnings- och tidsskäl kunde det inte genomföras och därmed inte heller de regionala seminarier som avsetts för kunskapsspridning och feedback. Den kraftiga reduktionen av budgeten har också medfört ett förenklat upplägg. De systematiska genomgångar av ett antal utvalda bytespunkter som avsetts har begränsas till att ge kommenterade exempel som illustrationer i den löpande texten. Ett mycket stort antal referenser och annat material har inventerats. Av praktiska och läsbarhetsskäl har långt ifrån alla kunnat refereras. Endast ett begränsat antal referenser har tagits upp i texten eller som hänvisningar. Detaljuppgifter, mått och mer tekniska analysmetoder har också utelämnats av läsbarhetsskäl. Följande har deltagit i projektets referensgrupp: Alan Schürer, Sann & Partners/Jernhusen, projektledare Attraktiva stationer Cristina Prather-Persson*, Trafikverket (f.d. Banverket) Bengt Holmberg, professor LTH Bengt Stålner*, Sweco (f.d. Linköpings kommun) Bo E Peterson (f.d. SL, Vägverket, LTH) Jonas Hedlund*, Hållbar Mobilitet Skåne Marie Larsson*, Hållbar Mobilitet Skåne Klas Nydahl, gatuchef Malmö kommun Mats Améen, Skånetrafiken, chefsstrateg *) Utökad referensgrupp m.h.t. förändrat projektupplägg/samarbetspartners Synpunkter har även inhämtats från Resenärsforum. Till alla som bidragit - ett varmt tack! Lund juni 2011, rev Sven-Allan Bjerkemo Bjerkemo Konsult Lennart Serder Serder&Serder Communications AB

4

5 LÄSTIPS Kapitlen och avsnitten inleds med en allmän översikt och beskrivning. Faktaupplysningar och referenser som stöder det sagda har i första hand samlats i slutet av varje avsnitt för att inte göra texten alltför tung. Det är ett försök att göra ett omfattande material mer läsvärt och tillgängligt. I slutet finns en omfattande referenslista där mer kunskap kan hämtas. Alla referenser är inte nämnda i texten av praktiska skäl och för att göra den mer lättläst. Copyright Om inget annat anges är bilderna i rapporten tagna av Sven-Allan Bjerkemo och är Bjerkemo Konsults egendom. De får användas i andra sammanhang om källan tydligt anges.

6

7 Innehåll SAMMANFATTNING 1. SYFTE, OMFATTNING 1 2. BYTESPUNKTER, INTE BARA FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN 3 Vad menar vi med bytespunkt? Definitioner och begrepp 3. RESANDE, RESVAL OCH RESMÖNSTER 8 4. RESENÄRSGRUPPER OCH FUNKTIONSKRAV För vem behövs en bra bytespunkt och vad avgör om det är en bra bytespunkt? 4.1 Funktionskrav fysisk utformning Funktionskrav för bekväma byten Resenärsperspektivet 20 Text från Resenärsforum, Lars Foberg och Kurt Hultgren 5. BYTESPUNKTENS NÄRMILJÖ 5.1 Funktionsbehov Fotgängare och vistelseytor Cykeltrafik, cykelparkering Kollektiva färdmedel, samverkan Uppställningsprinciper busstrafik Bilangöring, korttids-, pendlar och långtidsparkering Trygghet, säkerhet Stads- och visuell miljö ORIENTERBARHET, INFORMATIONSKEDJAN Information före resan Färden till påstigningspunkten Information under färd för att underlätta och säkerställa byten Information för fortsatt färd LOKALISERING 7.1 Lokalisering av bytespunkter i trafiknäten Stadsstruktur runt bytespunkten TOD, Transit Oriented Development ARBETSFORMER, PLANERINGS- OCH UTFORMNINGSPROCESSER 8.1 Identifiering av bytesbehov i trafiknäten, lägen i stadsmiljön Exempel på arbetsmetodik, dialog- och samverkansprocesser Projektet attraktiva stationer INTERNATIONELLA EXEMPEL VAD KAN VI GÖRA BÄTTRE? forsknings- och utvecklingsbehov 88 Inventerad litteratur

8

9 SAMMANFATTNING Projektets syfte är att sammanställa, sprida och stärka användningen av kunskap om bytespunkter i kollektivtrafiken baserat på forskning och erfarenhet (Best Practice) samt visa på goda innovativa exempel och framgångsfaktorer. Med bytespunkt menas här alla platser i trafiknäten där byte av färdsätt och/eller färdmedel sker, kan eller förutsätts ske, inklusive den enkla hållplatsen. Projektet har avgränsats till bytespunkter för landbaserad kollektivtrafik samt bytespunkternas yttre funktioner, samspel med omgivande trafiknät och bebyggelse. Flyg- och färjeterminaler ingår inte. Informationskedjan som helhet ingår dock att hitta resmöjligheter, stöd och vägledning i stadsmiljön, hitta entréer, avgångsplats och bytesinformation, information under färden samt att kunna hitta vägen från ankomstpunkten till avsett mål. Ett stort antal publikationer mm har inventerats för en bred utgångspunkt. Endast korta referat har varit möjligt att ge för ett urval referenser. I övrigt hänvisas till respektive publikation och litteraturlistan för mer information. Även egna, referensgruppens m.fl. praktiska erfarenheter, kompletterande bildmaterial och platsanalyser har använts. Resenärs- och funktionsperspektivet har prioriterats i rapporten för att begränsa omfånget. Moderna studier av faktorer som har betydelse för resenärernas val att resa med kollektivtrafiken, positiva och negativa upplevelser av standard mm, kan sammanfattas i kollektivtrafikens användbarhet för dem i deras livssituation. Faktorer som pålitlighet (punktlighet, regularitet, trygghet) och särskilt turfrekvens och utökad trafikeringstid under dygnet är viktiga standardfaktorer. I internationell litteratur anges de ibland även vara viktigare än själva restiden. Analyser av resvanor och resbenägenhet fokuserar ofta på bytestiden mellan kollektiva färdmedel som är de känsligaste momenten i reskedjan. Det är mindre vanligt att studierna analyserar själva bytet och de förutsättningar som påverkar upplevelsen av bytet, hur bytet kan underlättas, göras effektivare och behagligare. Erfarenheter och forskning på senare år indikerar att samverkan mellan andra färdsätt, intermodalitet, och samspel med omgivningen är viktigare än vi ofta tror. Det senare avser både närmiljö och tillgänglighet kring bytespunkten samt hur service, verksamheter och bostäder lokaliseras. Ett väsentligt synsätt och insikt är att kollektivresan alltid är en del i en reskedja där färden i kollektivtrafikfordonet bara är en länk av flera. Samtliga länkar måste fungera som avsett med tillräcklig kvalitet. Resan påbörjas och avslutas alltid med en förflyttning till bytespunkten respektive från den som i sig kan ha väsentlig betydelse för resvalet.

10 Det innebär att bytespunkterna är väsentliga entréer till kollektivtrafiken och viktiga accessportar till de mål, aktiviteter som är skälet till resan. Fungerar inte förflyttningen till entrén, själva bytet samt förflyttningen från accessporten till det egentliga målet väl förlorar lätt hela reskedjan sin mening. Reskedjan behöver stödjas av en obruten informationskedja i olika former hela vägen från startpunkten till målet. Bryts den, bryts även reskedjan och förlorar i betydelse. Det är lätt att konstatera funktionsaspekter och kvaliteter lätt tappas bort i praktiken trots att goda kunskaper och exempel finns i många avseenden. Det indikerar att det behövs såväl goda sammanställningar av kunskap och goda exempel som utbildning och information i olika former inklusive utökad förståelse för den komplexa situation som en bytespunkt för flera färdsätt och linjer lätt medför. Många delaspekter och kompetensområden berörs. Goda kunskaper finns oftast om mått, detaljutformning, dellösningar, generella behov mm för skilda typer av bytespunkter. Även goda kunskaper finns om lokalisering och fysisk struktur runt bytespunkten som påtagligt påverkar resbenägenheten och användning av kollektivtrafiken. Integrerad tillämpning av dessa kunskapsfält är mindre vanlig i kollektivtrafikplanering respektive stadsutveckling. Exempel på väl utvecklad och systematisk arbetsmetodik för att finna bra lösningar är sparsamt redovisade i litteraturen. Det gäller även kunskaper om hur olika delfunktioner och aspekter kan kombineras på ett gynnsamt sätt till fördel för resenären och som stärker resbenägenhet och reskvalitet. Normalt eftersträvas direktlinjer utan byten. Ökat användning av kollektivtrafiken innebär att andelen bytesresor behöver öka. Kollektivtrafikens nätverksstruktur behöver utvecklas för att tillgodose fler resvägar och reskedjor för flera ärenden. Det gäller särskilt för kvinnor som oftast gör fler kedjeresor än män för att kunna handla och uträtta hushållsärenden. Enkla, trygga byten i väl utvecklade bytespunkter mellan olika färdsätt blir därför ett viktigt verktyg för att kunna utveckla kollektivresandet. Ett naturligt och strategiskt utvecklingsområde är att öka bytespunktens och bytesresans effektivitet och kvalitet. Ökat kunskaps- och utvecklingsbehov är om och hur olika funktionskrav kan kombineras och tillgodoses så att de stöder och varandra och ger synergieffekter. Det gäller särskilt samspelet mellan stads- och yttre miljö, tydlighet, identitetsskapande och kompletterande information i vägvalspunkter för att skapa trygghet och en obruten informationskedja för resenären. Även ökade kunskaper behövs om hur olika delfunktioner och dellösningar kan kombineras och stödja resandet. Omvänt behövs också kunskaper om substitutionsmöjligheter, prioritering och godtagbara basnivåer i den mån alla kvalitetsaspekter inte kan tillgodoses eller kommer i konflikt med andra önskemål.

11 Ett annat strategiskt utvecklingsområde är att öka bytespunktens samspel med omgivningen, för ökat upptagningsområde och kollektivtrafikens användbarhet för fler människor och resbehov. Det kan ske med - ökad tillgänglighet till bytespunkten såsom gena gång- och cykelvägar inklusive säker cykelparkering vid varje bytespunkt samt pendlarparkering för bil där det är motiverat - strukturerad lokalisering av service, kontor och institutioner nära bytespunkten (inom gångavstånd) samt bostäder på gång- och cykelavstånd (TOD) - funktionell integration av kollektivtrafikplanering, stadsutveckling och regional planering, inte bara på papperet Även inom detta område är ökade kunskaper angelägna om synergieffekter av olika kombinationer och utformning av delfunktioner samt substitutionsmöjligheter. Metoder och samverkansprocesser för att öka samverkan mellan den fysiska planeringen och kollektivtrafikplaneringens alla parter behöver utvecklas. Ett tredje strategiskt utvecklingsområde är att utveckla informationskedjan. Den behöver också ingå i de två tidigare strategiområdena och behövs för att stärka dem. Informationskedjan fram till påstigningsplatsen och i synnerhet från avstigningsplatsen till målet behöver och kan utvecklas betydligt för att öka kollektivtrafikens användbarhet, skapa trygghet och förtroende för kollektivtrafiken. Detsamma gäller verktyg för att säkerställa samverkan mellan operatörer för att bytet ska fungera samt utvecklad ombordinformation som underlättar bytet. Även här finns goda kunskaper om enskilda delaspekter, skyltdesign mm. Goda arbetssätt behöver utvecklas för att ta fram sammanhållna informationsstrukturer, identifiera och analysera vägvalspunkter, identitets- och orienteringsbegrepp samt kunskap om hur de bör utformas och påverkar resenären. Grundläggande nyckelord för goda informationsstrukturer är - synbar, urskiljningsbar - selektiv, sekventiell, pålitlig - läsbar, förståelse, relevans Även boknings- och betalsystem, åtkomst, placering och logisk struktur behöver tas med i funktionsanalysen för att underlätta för resenären, bytesresan och göra bra bytespunkter bättre.

12

13 1 1. PROJEKTETS SYFTE OCH OMFATTNING Attraktiva bytespunkter fordrar ett utvecklat samspel med omgivande samhälle. Ökad tillgänglighet och strukturerad lokalisering kring bytespunkten har stor potential för att öka andelen kollektivresor. Bytet är kollektivresans svagaste länk och upplevs oftast negativt. Samverkan med andra trafikslag och bytespunktens omgivning är därför väsentligt för att öka kollektivtrafikens användbarhet för alla merutnyttja samhällets investeringar och effekterna av regionförstoring samt bidra till ett hållbart transportsystem och hållbar stadsutveckling För de boende ger ett utvecklat samspel mellan bytespunkter och omgivning minskat bilberoende, ökad valfrihet och fler förflyttningsmöjligheter. Kollektivtrafiken kan då lättare utnyttjas av barn, ungdomar och personer som inte kan eller får köra bil samt ger minskat behov av en andra bil i hushållet. Kunskaper om hur lokalisering av verksamheter, service och bostäder runt och nära bytespunkter påverkar resandet ger en mer hållbar transport- och bebyggelsestruktur och bidrar till att kollektivtrafiken blir en mer integrerad del av samhället. Projektets syfte är att sammanställa, sprida och stärka användningen av kunskap och arbetssätt baserat på forskning och erfarenhet (Best Practice) samt visa på goda innovativa exempel och framgångsfaktorer. Projektet avser främst kollektivtrafik som trafikhuvudmannen rår över med viss fokus på tätortsförhållanden. Fartygs- och flygterminalers speciella funktionskrav tas inte upp här. Eftersträvade samhällseffekter är ökad andel kollektivresande och utnyttjande av kollektivtrafiken, minskad bilanvändning, emissioner och klimatpåverkan. Det medför också effektivare användning av transportsystemet och minskad trängsel i linje med fyrstegsprincipen. Det finns även exempel på att förbättrad utformning av kringfunktioner och accessvägar gett olycksreduktioner på ca 20 %. Viktiga delmål är att sammanställa samt sprida forskningsresultat och praktiska erfarenheter inspirera, ge goda exempel och lyfta fram faktorer att tänka på identifiera ytterligare behov av kunskaps-, metod- och processkunnande Projektet omfattar i första hand bytespunkternas yttre miljö och samspel med omgivningen. Samtliga delkedjor ingår - byten till och från samt mellan kollektiva färdmedel inklusive fortsatt färd med andra färdsätt. Informationskedjan som helhet ingår från den yttre miljön fram till påstigningspunkten respektive i omvänd riktning.

14 2 Interna funktioner i stationsbyggnaden samt detaljutformning av plattformsmiljö är väl studerade i andra projekt (Hultgren K 2002) m.fl. Arbete pågår med Trafikverkets (f.d. Banverket) stationshandbok. Jernhusen m.fl. har bedrivit ett samverkansprojekt Attraktiva stationer under för 8 pilotstationer i syfte att utveckla samarbetsformer och stationsmiljön ur resenärsperspektivet. Ytterligare pilotprojekt för stationer ska genomföras under Arbete pågår även inom Statens Stationsråd med ansvarsförhållanden mm. Trafikverket m.fl. parter arbetar med att ta fram samhällsekonomiskt underlag för Värdering av funktionskvaliteter i bytespunkter. Projektet avses vara avslutat hösten I den mån preliminära resultat varit tillgängliga är de medtagna i denna rapport.

15 3 2. BYTESPUNKTER, INTE BARA INOM OCH FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Med bytespunkt avser vi här varje nod i trafiknäten där byte av färdsätt sker, kan eller förutsätts ske. Det innebär att alla byten ingår, även byten mellan att gå eller cykla till bytespunkten och ett kollektivt färdmedel samt byten mellan olika hierarkier för kollektivtrafikförbindelser. De senare förutsätter ju också en kortare, ibland längre gångförflyttning. Det är svårt att se varför vissa gångförflyttningar ska tas med och andra inte oavsett var trafikanten kommer från eller ska. Omstigningspunkt används ibland för en plats i linjenäten där planerade byten förutsätts ske mellan olika linjer för att tillgodose de resbehov linjenätet planeras för. Här används bytespunkt som ett generellt begrepp för både spontana och planerade bytespunkter, såväl centrala som halvexterna och externa omstigningspunkter. Det är vanligt att man talar om bytespunkter som endast byten mellan kollektivtrafiklinjer, ibland även enbart samma färdmedel eller förbindelser inom huvudmannens trafik. Synsättet resulterar ofta i en stark begränsning vid utformning av bytesinformation till påtaglig nackdel för resenären sett ur ett Hela Resan -perspektiv. Terminal används här endast undantagsvis eftersom ordets grundbetydelse är ändpunkt, slutet av en färd (där byte i sig är oundvikligt). Bytespunkt, istället för exempelvis bussterminal, används också här för att markera resandeperspektivet framför fordonsperspektivet (se bl.a. Nielsen 1999). Med färdmedel avser vi såväl olika fordonsslag (cykel, bil, buss, tåg, spårvagn) som olika slag av linjenät och hierarkiska nivåer (kompletteringstrafik, lokallinjer, regionala linjer, interregionala, nationella marktransporter) mellan vilka byten kan behöva ske. Färdsätt avser förflyttningssättet, att gå, cykla, köra bil eller bli skjutsad, åka buss, tåg eller spårvagn. Den i särklass vanligaste bytespunkten med definitionen ovan är den enkla hållplatsen där byte sker som minimum mellan att gå eller cykla och de kollektivtrafiklinjer som angör den. I Skåne görs ca 140 miljoner resor per år med kollektivtrafiken eller ca per vardagsdygn med (minst) ett byte i vardera änden. Med detta utvidgade helhetsperspektiv på kollektivresan gör vi i Skåne drygt 1 miljon byten per dag om färden till och från hållplats tas med. Ca 17 % av resorna innebär ett eller flera byten på vägen mellan olika kollektiva färdsätt (Resvanor Syd 2007). Resvaneundersökningen fokuserar främst på hur man tar sig till kollektivtrafiken och byter inom den. Hemresan verkar ha antagits vara den exakt omvända.

16 4 Oftast innebär byten inom kollektivtrafiksystemet byten mellan närliggande plattformar och/eller olika busslägen med ett kort gångavstånd men kan också innebära en icke obetydlig gångförflyttning. Antar vi att varje byte tar ca 5 minuter i genomsnitt motsvarar det drygt per timmar per dygn eller ett tidsuttag från enbart Skånes resenärer på drygt 25 miljoner timmar per år. Samtidigt vet vi att väntetid vid hållplats, särskilt vid mindre goda förutsättningar samt att vara tvingad att byta under färden är kollektivtrafikens svagaste länkar. Undersökningar visar att resenärerna i genomsnitt värderar väntetiden 2 gånger så negativt jämfört med åktiden (SIKA 2009, Sjöstrand 2001 m.fl.). Med ett samhällsekonomiskt tidsvärde på ca 60 kr/timme i genomsnitt blir det samhällsekonomiska värdet av bytestiden i storleksordningen 25 miljoner timmar x 60 kr/timme x 2, dvs. ca 3 miljarder kronor per år - enbart i Skåne. Det finns därför skäl att inte tappa bort kvaliteten hos bytespunkterna när stora investeringar och ansträngningar görs mycket vällovligt i sig - vad avser fordon, framkomlighet och ökad reshastighet etc. Det internationella begreppet connectivity kan också användas för att ge ett perspektiv på bytespunkternas betydelse. En förflyttning med individuellt färdsätt (gå, cykla, bil) fordrar endast att en fysisk förbindelse (konnektivitet) finns. Själva förflyttningen, fordon och framförandet av det, val av tidpunkt, färdväg, standard etc. står ju trafikanten själv för. Ibland kan dock en /kortare/ gångförflyttning behövas mellan parkering, start- eller målpunkt. Kollektivresenären är beroende av individuella färdsätt i bägge ändar av resan, minst ett byte i vardera änden men också av operatören/förare, var fordonen angör, linjesträckning, tidtabellen man kan inte åka när som helst på dygnet - samt en korrekt, uppdaterad information för den avsedda färden. Varje kollektivtresa är således i praktiken en reskedja med minst tre färdsätt och två bytespunkter, totalt minst fem komponenter som måste fungera bra. Planering av kollektivtrafik, såväl linjenät och tidtabeller/trafikering (huvudman/operatörsberoende) som lokalisering av bytespunkter, samspel med andra trafiknät och fysisk struktur, är därför i grunden betydligt mer komplex än planering för individuella transporter. Vikten av detta synsätt för att nå ökat resande och konkurrenskraft mot främst biltrafiken lyfts bl.a. av Peterson (1999). Ett ytterligare räkneexempel kan användas för att belysa betydelsen av att varje enskild bytespunkt har en god funktionell standard: Anta att en större bytespunkt används av resenärer per dygn. Det motiverar en god funktionell utformning samt ger underlag för kompletterande service mm. Men andra änden

17 5 av deras resor motsvarar kanske 100 bytespunkter med 100 resenärer eller 10 resenärer från 1000 bytespunkter. För att hela reskedjan ska vara attraktiv behöver även de fungera väl. Det är därför svårt att göra en entydig funktionell klassificering av bytespunkter. Funktionskraven är starkt beroende av den aktuella situationen, läge och roll, trafiknätens utformning samt bytesbehov mellan färdsätten. En bytespunkt med få byten kan ändå ha stor betydelse för kollektivtrafikens funktion, samspel med omgivningen och andra trafiknät. Skillnaden mellan mindre och större bytespunkter är principiellt endast behov av yttre funktioner, dimensionering och ytbehov. Lokalisering av funktionerna och inbördes samband mellan dem blir snabbt mer komplexa och svårare att tillgodose på ett enkelt sätt. Kravet på en väl organiserad funktionslösning och information ökar snabbt. En grov indelning ur funktionell synpunkt kan göras i på- och avstigningshållplats för enstaka lokal(a) och/eller regional(a) busslinje(er) bytespunkt mellan ett fåtal linjer inklusive lokaltågshållplats storhållplats med flera lokala och regionala busslinjer inklusive byte till (lokal)tåg större stationer och resecentra inklusive lokala och regionala busslinjer För järnvägstationer har Trafikverket gjort en (f.n. opublicerad) klassificering av befintliga stationer med utgångspunkt från resandevolymer och standardkvaliteter som underlag för prioritering av standardfunktioner, service, investerings- och utvecklingsinsatser. För tågstationer begränsar spårtrafiken tillgängligheten till några få punkter. Av säkerhetsskäl krävs oftast planskilda förbindelser för gående och cyklister. Motsvarande gäller motorvägshållplatser för bussar där accessvägarna till och från bytespunkten måste ges särskild uppmärksamhet. Spårvagn intar en mellanställning eftersom den både kan ses som ett spårtrafikfordon jämförbart med förortsjärnväg (Tram-train, Light Rail, Light Rapid Transit LRT) eller vara gatuspårväg med samma egenskaper som för buss. Bussen har dock större förutsättningar att väja och kortare nödbromssträcka. Tunnelbana och automatbana fordrar alltid konfliktfria accessvägar. I samtliga fall är hög tillgänglighet för gång- och cykeltrafik en väsentlig, grundläggande funktion inklusive hänsyn till funktionshindrade. Goda fotgängarytor, helst utan nivåskillnader, samt tillfälliga viloplatser, är en viktig förutsättning inom bytespunkten och mellan olika färdmedel som angör den (Consorcio Transportes Madrid 2008 m.fl.). Välbelägna cykelparkeringar med väderskydd, belysning och väderskydd är också väsentligt. De behövs för alla tillfartsriktningar, ibland även för olika färdmedel, tillsammans med externa gång- och cykelvägar som ger god tillgänglighet och funktion till och från omgivningen.

18 6 Tabellen nedan illustrerar att antalet byteskombinationer lätt blir stort. 16 olika färdsätt och färdmedel ger teoretiskt 240 kombinationer som kan behöva beaktas. Byten mellan samtliga färdsätt eller helt separata funktioner är dock vanligtvis inte aktuellt. Individuella transporter innebär som regel direktresa utan byten (utöver start- och målpunkt). Tabell: Bytesrelationer TILL FRÅN Gå inkl funktionsanp. Cykla inkl cykel-p Angöring bil/taxi Pendlarparkering Färdtjänst Kompletteringstrafik Lokal busstrafik Regional busstrafik Interregional busstrafik Beställningstrafik Spårvagn, Tram-train Lokaltåg Regionaltåg Interregional tågtrafik Nationell tågtrafik Gå inkl funktionsanp. x x x x x x x x x x x x x x Cykla inkl cykel-p x x x x x x x x x x x Angöring bil/taxi x x x x x x x x x x x Pendlarparkering x x x x x x x x x x x Färdtjänst x x x x x x x x x x X Kompletteringstrafik x x x x x x x x x x x x x x x Lokal busstrafik x x x x x x x x x x x x x x x Regional busstrafik x x x x x x x x x x x x x x x Interregional busstrafik x x x x x x x x x x x x x x x Beställningstrafik x x x x x x x x x x x x x x x Spårvagn, tram-train x x x x x x x x x x x x x x x Tunnel-/automatbana x x x x x x x x x x x x x x x Lokaltåg x x x x x x x x x x x x x x x Regionaltåg x x x x x x x x x x x x x x x Interregional tågtrafik x x x x x x x x x x x x x x x Nationell tågtrafik x x x x x x x x x x x x x x x Grönt = funktioner som alltid behöver beaktas Angöring bil/taxi, färdtjänst, kompletteringstrafik behöver också beakta tillfällig uppställning av mindre fordon Angöring för bussar bör omfatta tillfällig tidreglering men inte depåfunktion

19 7 Färdsätten/färdmedlen i tabellen ovan kan sammanfattas i 6 huvudgrupper vad avser trafiknät och specifika yttre funktioner: Gå; gångvägar/-banor, fotgängar- och vistelseytor Cykla; cykelbanor, cykelparkering Bil: angöring inkl färdtjänst, kompletteringstrafik, taxi, parkering Lokal och regional linjetrafik med buss; av- och påstigning, (kort) tidreglering Interregional buss- samt beställningstrafik; av- och påstigning (lång påstigningstid), bagagehantering Tåg; stations- och plattformsmiljö, säkerhetskrav/planskilda passager

20 8 3. RESANDE, RESVAL OCH RESMÖNSTER Bytespunkter i Sverige har varierande kvalitet och utformning. Yttre faktorer som har särskild betydelse för bytespunktens funktion och ökat resande är tillgänglighet till service, arbetsplatser och bostäder nära bytespunkten yttre (stads-)miljö och funktioner samspel med övriga trafiknät Väsentliga vinster kan göras för såväl funktion som ökat resande. Särskilt viktigt ur hållbarhets- och samhällsekonomisk synpunkt för att öka användbarheten av kollektivtrafiken är ökat upptagnings- och målområde för bytespunkten funktion i trafiknäten för ökad nätverksstruktur/användarpotential. Faktorer som har betydelse för kollektivtresandet är sammanfattningsvis (Bjerkemo 2011 m.fl.): Restid, turtäthet, byten Överskådlighet, orienterbarhet, information Trygghet, säkerhet, pålitlighet, regularitet Pris, betalsystem, taxestrukturer, taxesamordning Seamless Mobility Bytespunkter, samverkan med andra förflyttningsmöjligheter/intermodalitet Stadsmiljö, lokaliserings- och stadsstruktur Hållbarhetsaspekter, social integration Sammanställningen avser företrädesvis resor i urbana områden. Mer detaljerade genomgångar finns bl.a. i Holmberg (2008) och Persson (2008). På landsbygd med glest turutbud är attraktiva tidslägen och kontakt med skolor, service och kommuncentrum väsentligt. I KTH/WSPs rapport När resenärerna själva får välja beskrivs ett antal kriterier som påverkar resenärernas val, s.k. standardfaktorer under förutsättning att en kollektivresa är ett realistiskt alternativ för den aktuella resan (Kottenhoff K, Byström C2010). Turtäthet, restid, avstånd till hållplats/station, antal byten (inklusive bytestid och avstånd mellan fordon), service ombord och på terminal, kvalitet och komfort är, förutom priset, viktiga faktorer när det gäller resenärens attityd till att åka kollektivt enligt Kottenhoff. Vikten av olika faktorer varierar med resans syfte, längd, hur frekvent man reser, om man har något funktionshinder mm. enligt KTH/WSPs sammanställning. De har också med hänvisning till Cristina Prather-Perssons doktorsavhandling (1998), kartlagt betydelsen av olika faktorer på järnvägsstationer. Ur tillgänglighetsperspektivet värderades förekomsten av hissar, rulltrappor och automatiska dörrar inne i stationen högt. När det gällde anslutningar till stationen ansågs bilparkering vara viktigast men även anslutande kollektivtrafik och cykelparkering bedömdes som viktigt av tågresenärerna.

21 9 Olika faktorers vikt beror till stor del på vilken typ av resa som studeras. I fallet ovan rör det sig till stor del om långväga tågresor, sannolikt förknippade med att resenärerna har en hel del bagage som gör bilanslutning naturlig. Sweco/VBB har i en analys åt Västra Götalandsregionen (2007) poängsatt fyra olika faktorer som påverkar en bytespunkts standard: Säkerhet (konfliktpunkter, hållplatsyta) Tillgänglighet (ledstråk, taktil information, sittplats mm.) Miljö och komfort (väderskydd eller inomhusterminal) Information och service (information, biljettförsäljning, parkering, kommersiell service) Varje faktor har fått poäng i skala 1-4 där 4 är bäst. Minst 10 poäng krävs för att standarden ska betraktas som god. Sammanlagt 120 bytespunkter i Västra Götalandsregionen är kartlagda enligt denna princip. Värderingsförskjutningar på senare år kan sammanfattas i ökad insikt om betydelsen av bytespunktens utformning, tillgänglighet inklusive accessvägar, samspel med andra trafiknät, närhet till målpunkter, omgivande stadsmiljö och integration med övriga stadsfunktioner samt trygghet och upplevelse under resan. I takt med att kollektivtrafikens standard förbättras ökar resenärernas krav på punktlighet och regularitet, komfort, information om och ansvarstagande vid förseningar, samordning samt tillgänglighet, väntutrymme, komfort, sitt-, vilo- och arbetsplatser mm. Internationellt lyfts pålitlighet och regularitet alltmer fram som viktiga standardfaktorer för att kunna planera sin dag, att inte komma försent mm, även viktigare än kort restid. Dock talar man då om system som redan har bra restider och standard i övrigt. Bytestiden sätts ofta till halva turintervallet i stadstrafik vid restidsanalyser. En rad studier visar att bytestiden upplevs 2 3 gånger mer negativt än åktiden i fordonet (Sjöstrand 2001m.fl.). Den negativa upplevelsen har sin grund i att bytestiden upplevs som ineffektiv spilltid. Vid samhällsekonomiska kalkyler ges bytestiden vikten 2 och själva bytet ett bytesstraff på 5 minuter (Sika 2009, Vägverket 2008). Den faktiska situationen för resenären har i praktiken stor betydelse - inomhus i en trevlig galleria med vänner, i en välordnad bytespunkt där tiden kan användas för arbete, information och sociala kontakter eller om väntan sker ensamt utomhus när det är kallt, blåser, regnar och är mörkt och det känns otryggt och ovisst om bussen kommer. Utomlands arbetar man med att göra bytet mer positivt med kommunal information och nyheter på bildskärmar, väntsalar med internet mm, även på större busshållplatser och i fordon.

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Ett lyft för järnvägen Resenärsforum, december 2014 Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation, medlem i Sveriges Konsumenter. Resenärsforum är en paraplyorganisation

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

RÖRLIGHETENS TID. Eva Thulin Bertil Vilhelmson. Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet. 21 december 2007

RÖRLIGHETENS TID. Eva Thulin Bertil Vilhelmson. Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet. 21 december 2007 RÖRLIGHETENS TID Eva Thulin Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet 21 december 2007 Slutrapport projektet Mobilitetens tid (Vinnova dnr 2003-02010) i INNEHÅLL 1 BAKGRUND,

Läs mer

Komfortens betydelse för spår- och busstrafik

Komfortens betydelse för spår- och busstrafik för spår- och busstrafik Trafikantvärderingar, modeller och prognoser för lokala arbetsresor Camilla Olsson Jenny Widell Staffan Algers VINNOVA Rapport VR 2001:8 TITEL (svensk): Komfortens betydelse för

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30 Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval Erik Stigell 2012-11-30 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 6 2. Litteraturstudie om cyklisters ruttval...

Läs mer

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Kollektivtrafik för bilistens behov Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Förord Massbilismen är globalt sett ohållbar. Den kan upprätthållas i de rika industriländerna så länge dessa rymmer en minoritet

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer