FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjönscentralbassängår Nr 1186 Statsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i Samfundsskatt i Källskatt på ränteinkomster i Skatt på arv och gåva i Skatter och avgifter på grund av omsättning i Mervärdesskatt i Skatt på vissa försäkringspremier i Apoteksavgifter i Acciser i Tobaksaccis i Skatt på alkoholdrycker i Accis på sötsaker, glass och läskedrycker i Energiskatter i Accis på vissa dryckesförpackningar i euro RP 126/2010 RP 228/2010 RSk 36/

2 3910 Nr Övriga skatter i Bilskatt i Överlåtelseskatt i Lotteriskatt i Fordonsskatt i Avfallsskatt i Övriga inkomster av skattenatur i Lästavgifter i Banskatt i Vissa avgifter på kommunikationsområdet i Tillsynsavgift för flygtrafiken i Farledsavgifter i Oljeavfallsavgift i Övriga skatteinkomster i Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i Utrikesministeriets förvaltningsområde i Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde i Justitieministeriets förvaltningsområde i Domstolarnas inkomster i Utsökningsavgifter i Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde i Inrikesministeriets förvaltningsområde i Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde i Försvarsministeriets förvaltningsområde i Försvarsförvaltningens byggverks inkomster i Inkomster vid föryttring av lös egendom samt av royaltyavgifter i Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde i Finansministeriets förvaltningsområde i Tullverkets inkomster i Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna i Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna i

3 Nr Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna i Inkomster av metallmynt i Överföring från statens pensionsfond i Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar i Försäkringsavgifter i Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel i Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter i Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde i Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde i Inkomster från studiestödsverksamheten i Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel i Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde i Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket i Inkomster från EU för landsbygdsutveckling i Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen i Andra inkomster från EU i Statens andel av inkomsten av totospel i Inkomster av köttbesiktningsverksamheten i Växtförädlingsavgifter i Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter i Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv i Avgifter för jakt på hjortdjur i Spöfiskeavgifter i Fiskevårdsavgifter i Jaktvårdsavgifter i Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Trafikverkets inkomster i Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster i Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande i Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti i Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden i

4 3912 Nr Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd i Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet i Återbäringar av statsunderstöd i Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i Miljöministeriets förvaltningsområde i Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador i Överföring från statens bostadsfond i Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde i Övriga inkomster av blandad natur i Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder i Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen i Återtagande av överförda anslag i Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond i Övriga inkomster av blandad natur i Avdelning RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i Ränteinkomster i Räntor på statens lån till affärsverken i Räntor på övriga lån i Räntor på depositioner i Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar i Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier i Utdelningsinkomster och nettoinkomster av försäljning av aktier i Andel i statens penninginstituts vinst i Andel i Finlands Banks vinst i

5 Nr Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i Avdelning LÅN i Lån som återbetalas till staten i Återbetalningar av statens lån till affärsverk i Amorteringar på övriga lån i Statens nettoupplåning och skuldhantering i Nettoupplåning och skuldhantering i Inkomstposternas totalbelopp:

6 3914 Nr 1186 ANSLAG Huvudtitel RIKSDAGEN i Riksdagsledamöterna i Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) i Riksdagens kansli i Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) i Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3år) i Riksdagens justitieombudsman i Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) i Utrikespolitiska institutet i Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Statens revisionsverk i Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Riksdagens övriga utgifter i Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) i euro Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT i Republikens president i Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) i Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) i

7 Nr Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) i Republikens presidents kansli i Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2år) i Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) i Huvudtitel STATSRÅDETS KANSLI i Förvaltning i Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag i Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) i Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Ägarstyrningen i Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i Understödjande av politisk verksamhet i Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) i Justitiekanslersämbetet i Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag i Övriga utgifter i Ordnar (förslagsanslag) i Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) i Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Utrikesförvaltningen i Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag i

8 3916 Nr Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Husbyggen (reservationsanslag 3 år) i Krishantering i Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) i Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) i Närområdessamarbete i Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) i Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital i Internationellt utvecklingssamarbete i Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab i Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) i Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) i Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i Vissa statsunderstöd (fast anslag) i Understöd till nödställda (förslagsanslag) i Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2år) i Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) i Kursfluktuationer (förslagsanslag) i Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Ministeriet och förvaltningen i Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag i Vissa verks omkostnader (reservationsanslag i Forskning och utveckling (reservationsanslag i Särskilda utgifter (förslagsanslag) i Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i

9 Nr Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Understöd (fast anslag) i Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) i Domstolar och rättshjälp i Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag i Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag i Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag i Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) i Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag i Åklagarna i Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag i Verkställighet av straff i Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2år) i Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) i Valutgifter i Valutgifter (förslagsanslag) i Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Förvaltning i Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2år) i Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag i Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i

10 3918 Nr EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) i Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) i Polisväsendet i Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag i Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) i Gränsbevakningsväsendet i Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag i Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3år) i Räddningsväsendet och nödcentralerna i Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag i Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag i Särskilda utgifter (förslagsanslag) i Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag i Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) i Invandring i Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag i Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag i Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) i Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) i Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Försvarspolitik och förvaltning i Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag i Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i

11 Nr Militärt försvar i Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag i Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) i Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) i Militär krishantering i Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag i Kursfluktuationer (förslagsanslag) i Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Förvaltning i Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag i Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2år) i Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Beskattningen och tullväsendet i Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag i Tullverkets omkostnader (reservationsanslag i Återbetalda skatter (förslagsanslag) i Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) i Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) i Tjänster för statssamfundet i Statskontorets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag) i Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) i Senatfastigheter i...

12 3920 Nr Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen i Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag i Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag i Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2år) i Statens regional- och lokalförvaltning i Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag i Magistraternas omkostnader (reservationsanslag i Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) i Pensioner och ersättningar i Pensioner (förslagsanslag) i Extra pensioner (förslagsanslag) i Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) i Skadestånd (förslagsanslag) i Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) i Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag) i Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen i Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag i Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) i Löneutgifter till föjd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) i Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag i Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) i Utvecklande av statsförvaltningen i Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) i Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) i Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) i Stöd till landskapet Åland i Avräkning till Åland (förslagsanslag) i Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) i Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) i

13 Nr Stöd till kommunerna i Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) i Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) i Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag) i Stöd för sysselsättningen och näringslivet i Energiskattestöd (förslagsanslag) i EU och internationella organisationer i Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag i Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) i Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) i Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) i Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) i Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen i Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) i Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) i Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) i Huvudtitel UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet i Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag i Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag i Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2år) i Internationellt samarbete (reservationsanslag i Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) i Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Vissa understöd (fast anslag) i

14 3922 Nr Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) i Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) i Allmänbildande utbildning i Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag i Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag i Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag i Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) i Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i Yrkesutbildning i Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag i Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag i Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag i Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) i Vuxenutbildning i Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag i Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag i Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) i Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) i Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) i Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i Högskoleundervisning och forskning i Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag i Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag i Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag i Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) i

15 Nr Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) i Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag i Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) i Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) i Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) i Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag) i Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag) i Studiestöd i Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag i Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) i Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) i Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) i Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2år) i Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) i Konst och kultur i Omkostnaderna för centralkomissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag i Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag i Museiverkets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag i Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag i Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) i Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) i Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag) i

16 3924 Nr Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) i Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) i Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) i Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) i Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) i Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) i Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) i Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år) i Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3år) i Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) i Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) i Idrottsverksamhet i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) i Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag) i Ungdomsarbete i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) i Verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete och förebyggande drogarbete (reservationsanslag i Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag i Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE i Förvaltning i Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag i Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag i Nämndernas omkostnader (reservationsanslag i Internationellt samarbete (reservationsanslag i

17 Nr Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) i Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) i Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2år) i Utveckling av landsbygden i Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) i Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag i Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) i EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) i Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) i Jordbruk i Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag i Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag i EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) i Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) i Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag i Kompensationsbidrag (reservationsanslag i Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag i Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3år) i Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) i Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år) i Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) i Överföring till interventionsfonden (fast anslag) i Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2år) i Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2år) i Veterinärvård (förslagsanslag) i Vissa ersättningar (förslagsanslag) i

18 3926 Nr Fiskeri-, vilt- och renhushållning i Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag i Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag i Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) i Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag i Främjande av renskötseln (reservationsanslag i Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag i Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag i Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag) i Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) i Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) i Vattenhushållning i Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) i Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) i Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) i Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) i Skogsbruk i Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag i Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag i Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag i Vissa ersättningar (förslagsanslag) i Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) i Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) i Energistöd för klenträd (reservationsanslag i Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag i Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) i Forststyrelsen i Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) i Infrastruktur för fastigheter och geografisk information i Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag i Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag i

19 Nr Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) i Huvudtitel KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ- DE i Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag i Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Vissa statsunderstöd (fast anslag) i Trafiknätet i Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag i Bastrafikledshållning (reservationsanslag i Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) i Bidrag till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år) i Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) i Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) i Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) i Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) i Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag) i Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) i Trafiksäkerhet och trafikövervakning i Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag i Stöd till trafiken och köp av tjänster i Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) i Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) i Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) i Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) i Prisstöd för lotsning (reservationsanslag i Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3år) i

20 3928 Nr Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) i Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag) i Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3år) i Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation i Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag i Understödjande av tidningspressen (fast anslag) i Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag) i Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) i Forskning i Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag i Huvudtitel ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE i Förvaltning i Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2år) i Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag i Civiltjänst (förslagsanslag) i Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) i Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag i Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) i Innovationspolitik och företagens internationalisering i Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2år) i Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag i Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2år) i

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1143/2013 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 november 2012 645/2012 III tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2004 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 Datum 2004-01-09 Till Ålands lagting Förslag till tredje

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

FINANSMINISTERIET BUDGETEN 2004 3/2004 BUDGETEN

FINANSMINISTERIET BUDGETEN 2004 3/2004 BUDGETEN FINANSMINISTERIET 3/2004 BUDGETEN 19.12.2003 INNEHÅLL BUDGETEN FÖR ÅR 2004 DEN FINANSPOLITISKA LINJEN... 3 Tabell Den offentliga ekonomin... 3 Tabell Samhällsekonomins utveckling... 4 REGERINGSPROGRAMMETS

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Exportfinansiering Exporten spelar en viktig roll för nationalekonomin och därmed även för statsfinanserna. Exportens värde har varit cirka 40 procent i förhållande

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET

3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET 3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET 3.1 Bokslutskalkyler INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 1.1-31.12.2002 1.1-31.12.2001 Intäkter av verksamhet:

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

RP 87/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

RP 87/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om aktiebolaget Finpro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Egen förvaltning i 200 år

Egen förvaltning i 200 år Egen förvaltning i 200 år 2 En egen förvaltning - nationen växer fram Finlands förvaltning utvecklades till en början under fl era århundraden som en del av det svenska riket. Napoleonkrigen ledde under

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Den offentliga sektorns totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år År var den offentliga sektorns utgifter

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer