FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjönscentralbassängår Nr 1186 Statsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i Samfundsskatt i Källskatt på ränteinkomster i Skatt på arv och gåva i Skatter och avgifter på grund av omsättning i Mervärdesskatt i Skatt på vissa försäkringspremier i Apoteksavgifter i Acciser i Tobaksaccis i Skatt på alkoholdrycker i Accis på sötsaker, glass och läskedrycker i Energiskatter i Accis på vissa dryckesförpackningar i euro RP 126/2010 RP 228/2010 RSk 36/

2 3910 Nr Övriga skatter i Bilskatt i Överlåtelseskatt i Lotteriskatt i Fordonsskatt i Avfallsskatt i Övriga inkomster av skattenatur i Lästavgifter i Banskatt i Vissa avgifter på kommunikationsområdet i Tillsynsavgift för flygtrafiken i Farledsavgifter i Oljeavfallsavgift i Övriga skatteinkomster i Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i Utrikesministeriets förvaltningsområde i Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde i Justitieministeriets förvaltningsområde i Domstolarnas inkomster i Utsökningsavgifter i Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde i Inrikesministeriets förvaltningsområde i Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde i Försvarsministeriets förvaltningsområde i Försvarsförvaltningens byggverks inkomster i Inkomster vid föryttring av lös egendom samt av royaltyavgifter i Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde i Finansministeriets förvaltningsområde i Tullverkets inkomster i Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna i Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna i

3 Nr Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna i Inkomster av metallmynt i Överföring från statens pensionsfond i Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar i Försäkringsavgifter i Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel i Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter i Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde i Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde i Inkomster från studiestödsverksamheten i Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel i Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde i Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket i Inkomster från EU för landsbygdsutveckling i Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen i Andra inkomster från EU i Statens andel av inkomsten av totospel i Inkomster av köttbesiktningsverksamheten i Växtförädlingsavgifter i Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter i Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv i Avgifter för jakt på hjortdjur i Spöfiskeavgifter i Fiskevårdsavgifter i Jaktvårdsavgifter i Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Trafikverkets inkomster i Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster i Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande i Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti i Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden i

4 3912 Nr Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd i Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet i Återbäringar av statsunderstöd i Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i Miljöministeriets förvaltningsområde i Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador i Överföring från statens bostadsfond i Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde i Övriga inkomster av blandad natur i Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder i Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen i Återtagande av överförda anslag i Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond i Övriga inkomster av blandad natur i Avdelning RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i Ränteinkomster i Räntor på statens lån till affärsverken i Räntor på övriga lån i Räntor på depositioner i Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar i Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier i Utdelningsinkomster och nettoinkomster av försäljning av aktier i Andel i statens penninginstituts vinst i Andel i Finlands Banks vinst i

5 Nr Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i Avdelning LÅN i Lån som återbetalas till staten i Återbetalningar av statens lån till affärsverk i Amorteringar på övriga lån i Statens nettoupplåning och skuldhantering i Nettoupplåning och skuldhantering i Inkomstposternas totalbelopp:

6 3914 Nr 1186 ANSLAG Huvudtitel RIKSDAGEN i Riksdagsledamöterna i Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) i Riksdagens kansli i Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) i Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3år) i Riksdagens justitieombudsman i Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) i Utrikespolitiska institutet i Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Statens revisionsverk i Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Riksdagens övriga utgifter i Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) i euro Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT i Republikens president i Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) i Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) i

7 Nr Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) i Republikens presidents kansli i Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2år) i Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) i Huvudtitel STATSRÅDETS KANSLI i Förvaltning i Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag i Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) i Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) i Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i Ägarstyrningen i Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i Understödjande av politisk verksamhet i Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) i Justitiekanslersämbetet i Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag i Övriga utgifter i Ordnar (förslagsanslag) i Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) i Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Utrikesförvaltningen i Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag i

8 3916 Nr Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Husbyggen (reservationsanslag 3 år) i Krishantering i Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) i Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) i Närområdessamarbete i Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) i Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital i Internationellt utvecklingssamarbete i Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab i Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) i Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) i Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i Vissa statsunderstöd (fast anslag) i Understöd till nödställda (förslagsanslag) i Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2år) i Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) i Kursfluktuationer (förslagsanslag) i Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Ministeriet och förvaltningen i Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag i Vissa verks omkostnader (reservationsanslag i Forskning och utveckling (reservationsanslag i Särskilda utgifter (förslagsanslag) i Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i

9 Nr Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Understöd (fast anslag) i Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) i Domstolar och rättshjälp i Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag i Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag i Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag i Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) i Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag i Åklagarna i Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag i Verkställighet av straff i Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2år) i Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) i Valutgifter i Valutgifter (förslagsanslag) i Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Förvaltning i Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2år) i Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag i Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i

10 3918 Nr EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) i Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) i Polisväsendet i Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag i Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) i Gränsbevakningsväsendet i Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag i Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3år) i Räddningsväsendet och nödcentralerna i Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag i Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag i Särskilda utgifter (förslagsanslag) i Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag i Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) i Invandring i Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag i Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag i Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) i Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) i Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Försvarspolitik och förvaltning i Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag i Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i

11 Nr Militärt försvar i Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag i Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) i Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) i Militär krishantering i Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag i Kursfluktuationer (förslagsanslag) i Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Förvaltning i Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag i Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2år) i Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag i Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Beskattningen och tullväsendet i Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag i Tullverkets omkostnader (reservationsanslag i Återbetalda skatter (förslagsanslag) i Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) i Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) i Tjänster för statssamfundet i Statskontorets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag) i Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) i Senatfastigheter i...

12 3920 Nr Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen i Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag i Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag i Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2år) i Statens regional- och lokalförvaltning i Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag i Magistraternas omkostnader (reservationsanslag i Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) i Pensioner och ersättningar i Pensioner (förslagsanslag) i Extra pensioner (förslagsanslag) i Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) i Skadestånd (förslagsanslag) i Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) i Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag) i Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen i Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag i Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) i Löneutgifter till föjd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) i Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag i Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) i Utvecklande av statsförvaltningen i Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) i Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) i Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) i Stöd till landskapet Åland i Avräkning till Åland (förslagsanslag) i Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) i Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) i

13 Nr Stöd till kommunerna i Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) i Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) i Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag) i Stöd för sysselsättningen och näringslivet i Energiskattestöd (förslagsanslag) i EU och internationella organisationer i Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag i Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) i Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) i Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) i Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) i Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen i Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) i Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) i Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) i Huvudtitel UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet i Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag i Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag i Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2år) i Internationellt samarbete (reservationsanslag i Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) i Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) i Vissa understöd (fast anslag) i

14 3922 Nr Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) i Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) i Allmänbildande utbildning i Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag i Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag i Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag i Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) i Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i Yrkesutbildning i Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag i Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag i Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag i Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) i Vuxenutbildning i Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag i Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag i Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) i Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) i Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) i Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i Högskoleundervisning och forskning i Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag i Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag i Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag i Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) i

15 Nr Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) i Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag i Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) i Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) i Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) i Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag) i Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag) i Studiestöd i Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag i Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) i Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) i Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) i Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2år) i Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) i Konst och kultur i Omkostnaderna för centralkomissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag i Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag i Museiverkets omkostnader (reservationsanslag i Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag i Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag i Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) i Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) i Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag) i

16 3924 Nr Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) i Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) i Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) i Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) i Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) i Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) i Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) i Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) i Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år) i Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3år) i Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) i Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) i Idrottsverksamhet i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) i Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag) i Ungdomsarbete i Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) i Verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete och förebyggande drogarbete (reservationsanslag i Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag i Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE i Förvaltning i Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2år) i Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag i Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag i Nämndernas omkostnader (reservationsanslag i Internationellt samarbete (reservationsanslag i

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Budgetöversikt 2013 Januari 2013

Budgetöversikt 2013 Januari 2013 Budgetöversikt 2013 Januari 2013 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 0295 16001 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi Informationen:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Budgetöversikt 2011 September 2010

Budgetöversikt 2011 September 2010 Budgetöversikt 2011 September 2010 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 09 160 01 eller 09 578 11 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1384 1598 INNEHÅLL Nr Sidan 1384 Lag om ändring av 12 i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4)

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 30 F10 1 (4) Datum Dnr 23.1.2004 F10/04/1/8 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2004

Läs mer

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler.

Om det i det s.k. delegeringsbeslutet anges avvikande regler rörande beslutsrätt tillämpas delegeringsbeslutets regler. Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 13 F10 1 (4) Datum Dnr 27.1.2005 F10/05/1/3 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende FÖRVERKLIGANDET AV LANDSKAPETS BUDGET FÖR ÅR 2005 Landskapsregeringen har

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

FINANSMINISTERIET BUDGETEN 2004 3/2004 BUDGETEN

FINANSMINISTERIET BUDGETEN 2004 3/2004 BUDGETEN FINANSMINISTERIET 3/2004 BUDGETEN 19.12.2003 INNEHÅLL BUDGETEN FÖR ÅR 2004 DEN FINANSPOLITISKA LINJEN... 3 Tabell Den offentliga ekonomin... 3 Tabell Samhällsekonomins utveckling... 4 REGERINGSPROGRAMMETS

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 37 471 39 577 31 768 Avgjorda Inkomna Anhängiga 31.12. Helsingfors förvaltningsdomstol Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol Rovaniemi förvaltningsdomstol

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 14/2007 rd B 14/2007 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

BOKSLUT 2 0 0 9 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND

BOKSLUT 2 0 0 9 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND BOKSLUT 2 0 0 9 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska ekonomin, näringslivet och kommunerna...4

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om befrielse från inkomstskatt för Finnvera Abp PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen ändras så att Finnvera Abp

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001 HELSINGFORS 2002 B 12/2002 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD

Läs mer