Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby"

Transkript

1 Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Projekt Skola Näringsliv Utredare: Niclas Bergeskans/William Vitikainen Augusti 2012 Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners (BVCP) 1

2 Om Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners är ett konsultföretag i Kalmar län inom projekt och verksamhetsutveckling. Företagets vision är att utveckla regionen genom oberoende konsultering. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster, exempelvis utredning, utvärdering eller uppföljning utifrån kundens behov. Företaget använder sig av kvalitativa och kvantitativa analyser baserade på utrednings- och utvärderingsmetodik. Fördelen med att anlita Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners är att verksamheten eller projektet får moderna utrednings- och utvärderingskonsulter. Företagets konsulter levererar engagerat och finns ständigt tillgängliga för fortlöpande kommunikation och uppföljning. Ambitionen är att, resultat- och målinriktat, arbeta konsultativt utifrån samhällsvetenskapliga metoder och förhållningssätt för att optimalt uppnå kundens behov. Tillsammans utvecklar vi regionen. 2

3 Sammanfattning Rapporten är en del av projektet Skola - Näringsliv som pågår i Kalmar län. Undersökningens syfte var att kartlägga ungdomarnas intresse, attityder och önskemål gällande utbildning fritid - näringsliv i Högsby kommun. Rapporten redogör för hur skolgången i Högsby kan göras mera attraktiv och funktionell. Fokus ligger på den valbara gymnasieskolan samt utbildningens koppling till näringslivet. Rapporten baseras på en frågeundersökning som består av två delar, en enkätundersökning och en samtalsundersökning. Enkätundersökningens population, vilka rapporten uttalar sig om, är eleverna i årskurs 8 och 9 på Fröviskolan och samtliga elever på Högsby utbildningscenter. Populationen består av sammanlagt 202 elever i åldrarna Rapporten avslutas med en utvecklingsmodell och är en kausalmodell över en rekommenderad utvecklingsprocess för Högsby kommun. Modellen, som baseras på fallstudien över Högsby kommuns utbildningssektor, visar den kausala processen med tillhörande relationer och samband mellan variabler. Modellen består av tre delar; förutsättningar (bakomliggande variabler), fokusområden (oberoende variabler) och mål (beroende variabler). Tillsammans utgör delarna en utvecklingsprocess som bör inledas omgående. Utifrån undersökningens empiriska resultat går det att utläsa sex stycken slutsatser/rekommendationer, tillika utvecklingsprocessens fokusområden. Första slutsats. Eleverna i Högsby kommun har visat att de är ambitiösa i sina studier och har en vilja att både lära sig och att i framtiden få ett bra jobb. En väldigt viktig förutsättning för att lära sig är att det finns tillräckligt med lärare som är engagerade och duktiga. En god kompetens innebär att läraren arbetar efter gemensamt uppställda mål och arbetssätt samtidigt som läraren anpassar sig utifrån varje enskilds individs förutsättningar. Andra slutsats. Möjligheten att ha valbara kurser som inriktar sig åt förberedelser inför högskolestudier, eller kurser som inriktar sig åt förberedelse inför arbetslivet vore ett enkelt men mycket givande inslag i grundskoleutbildningen. Rekommendationen handlar om att förenkla övergången mellan grundskola och högskola/arbetsliv genom att införa mindre övergångar som ger ungdomarna bästa möjliga förutsättningar inför framtiden. Tredje slutsats. Marknadsföringen av Högsby utbildningscenter behöver professionaliseras, vilket kräver mera tid och resurser. Rekommendationen är att Högsby utbildningscenter, tidigt förankras hos eleverna på Fröviskolan, på ett seriöst och övertygande sätt (förslagsvis redan i årskurs 8). 3

4 Fjärde slutsats. Att få elever att välja Högsby utbildningscenter beror mycket på det arbete studie- och yrkesvägledaren genomför. Utbildningssektorn i Högsby behöver ständigt tillgänglig studie- och yrkesvägledare som är verksam på både Fröviskolan och Högsby utbildningscenter. Femte slutsats. En betydelsefull slutsats angående fritidsutbudet i Högsby kommun är att ungdomar på högstadiet är mycket nöjda medan ungdomarna på Högsby utbildningscenter är missnöjda. Fritidsutbudet kan förbättras genom satsningar som kan nyttjas av olika grupper av kommunen. Sjätte slutsats. Hela 50 % av respondenterna vill ha större inslag av näringslivet i sin utbildning. De mest populära tillvägagångssätten var studiebesök och praktik vilket visar på en positiv inställning bland Högsbys elever. Utbildningssektorn har här stora möjligheter att skapa en fruktbar relation mellan utbildning och näringsliv. Även om inslag idag existerar kan relation förstärkas avsevärt vilket skulle höja både utbildningen och det lokala näringslivet. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Disposition Teknisk rapport Empiriska resultat Respondentens bakgrund Kön Skola Bostadsort Utbildning Intressanta skolämnen Ambitioner Viktigast i utbildningen Utbildning och arbetsmarknad Utbildningsinformation Faktorer som påverkar val av skola Kvaliteten på utbildningen i Högsby Högsby utbildningscenter Fritid Fritidsintresse Fritidsutbudet i Högsby Näringsliv Information om det lokala näringslivet Intresse över det lokala näringslivet Söka jobb Eget företag Stanna kvar i Högsby kommun Slutsatser/rekommendationer Lärarnas kompetensutveckling Ambitionsnivån Gymnasievalet Studie- och yrkesvägledare Fritidsutbud i Högsby kommun Relationen utbildning näringsliv Utvecklingsmodell Källförteckning Bilagor 5

6 Figurförteckning Figur 1. Enkätundersökningens svarsfrekvens Figur 2. Könsfördelning Figur 3. Vilken skola går du på? Figur 4. Bostadsort Figur 5. Vad avgör vilka ämnen som är intressanta? Figur 6. Ungdomarnas utbildningsambitioner Figur 7. Viktigast i utbildningen Figur 8. Utbildning och arbetsmarknad Figur 9. Tillräcklig information Figur 10. Inhämtning av information Figur 11. Påverkansfaktorer Figur 12. Kvaliteten Figur 13. Högsby utbildningscenter Figur 14. Är fritidsintresse avgörande? Figur 15. Fritidsutbudet i Högsby Figur 16. Önskat tillvägagångssätt Figur 17. Skola/näringsliv inom utbildningen Figur 18. Intresse av det lokala näringslivet Figur 19. Vet du hur man söker jobb? Figur 20. Eget företag Figur 21. Stanna kvar i kommunen Figur 22. Utvecklingsmodell

7 1. Inledning Föreliggande rapport är en redovisning av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby vilken genomfördes under våren Rapporten är en del av projektet Skola - Näringsliv som pågår i Kalmar län. Undersökningens syfte var att kartlägga ungdomarnas intresse, attityder och önskemål gällande utbildning fritid - näringsliv i Högsby kommun. Rapporten inriktas mot att göra skolgången i Högsby mera attraktiv och funktionell vilket gör att fokus ligger på den valbara gymnasieskolan samt utbildningens koppling till näringslivet. Hur kan Högsby utbildningscenter öka elevantalet och därmed vara en mera attraktiv gymnasieskola? Rapporten baseras på en frågeundersökning som består av två delar, en enkätundersökning och en samtalsundersökning. Enkätundersökning genomförs för att kartlägga ungdomarnas intresse, attityd och önskemål gällande utbildning - näringsliv - fritid. Syftet är att kvantitativt analysera unga människors syn på deras skolgång i förhållande till utbudet i Högsby. Enkäten utformades med intentionen att ge en omfattande bild av förhållandet mellan utbildning näringsliv - fritid i Högsby kommun. Enkätundersökningens population, vilka rapporten avser att uttala sig om, är eleverna i årskurs 8 och 9 på Fröviskolan och samtliga elever på Högsby utbildningscenter. Populationen består av sammanlagt 202 elever i åldrarna Att kartlägga innebär att grundligt uppvisa ungdomarnas situation i och utanför skolgången. Intresse, attityder och önskemål utgör undersökningens fundamentala delar. Intresse berör dels synen på utbildning men också synen på fritid. Attityder visar ungdomarnas uppfattningar av och förhållningssätt gällande skolgång näringsliv fritid i Högsby kommun. Önskemål granskar ungdomarnas viljor och visioner och bygger på ungdomarnas intressen samt attityder och visar på vad ungdomarna i framtiden önskar av Högsby kommun. Samtalsundersökning genomfördes efter att enkätundersökningen var avslutad och analyserad. Utifrån enkätundersökningens resultat, men också andra aspekter, genomförde vi samtal/diskussioner med strategiskt utvalda grupper. Samtalsundersökningen fungerade som en form av öppet forum där vi lät ungdomarna uttrycka sig fritt utifrån undersökningens breda intresseområden utbildning fritid näringsliv inom ramen för Högsby kommun. Som projektledare kunde vi därefter styra in diskussionerna på enkätundersökningens resultat och på så sätt få mera djupgående och kvalitativt resultat på ungdomarnas situation i Högsby. 7

8 1.1 Disposition Rapporten baseras på en frågeundersökning som bestod av två undersökningar, en enkätundersökning och en samtalsundersökning. Enkäten bestod av 26 frågor, med öppna och slutna svarsalternativ och rapportens resultatredovisning har följande disposition. Inom kategorierna ingår både enkätundersökningens resultat såväl som samtalens fördjupade diskussioner. - Respondentens bakgrund - Utbildning - Fritid - Näringsliv Kategorin respondentens bakgrund står som grund där respondenten uppges redogöra för kön, skola samt bostadsort. Informationen ger en bra överblick av populationens demografiska fördelning. Kategorierna utbildning, fritid och näringsliv visar på ungdomarnas intresse, attityd och önskemål gällande Högsby kommuns utbildning i förhållande till samhället. Kategorin utbildning inriktas mot ungdomarnas syn på utbildningssektorn, synen på sin egen studiesituation samt vilka faktorer som påverkar deras utbildning och utbildningsval. Kategorin fritid kartlägger ungdomarnas fritidsintressen samt framtida önskemål. Frågorna påvisar betydelsen av fritid samt på vilket sätt Högsby kommun kan förbättras. Den avslutande kategorin näringsliv redogör för ungdomarnas attityder och inställning till näringslivet, vad har ungdomarna för kunskaper? Här efterfrågas vilken koppling som finns mellan utbildning och näringsliv i Högsby kommun, samt på vilket sätt ungdomarna vill ta del av arbetsmarknaden. 8

9 1.2 Teknisk rapport Undersökningen inleddes i april 2012 och består av två stycken delstudier. Fokus riktas mot åldern eftersom ungdomarna gör avgörande val under den här studietiden. Åldern omfattar årskurs 8 och 9 på högstadiet och samtliga gymnasieelever i Högsby. Det är ungdomarna som kartläggs för att se vilka attityder, intressen och önskemål som finns bland skolelever i Högsby kommun. Den utlämnade enkäten har konstruerats i samråd med intresseparter i Högsby kommuns offentliga sektor. Registret visade att antalet aktuella elever i årskurs 8 och 9 på Fröviskolan samt hela Högsby utbildningscenter tillsammans var 202 stycken. 1 Intentionen var att genomföra ett totalurval, det vill säga få in besvarad enkät från samtliga elever. 2 UTLÄMNADE På listan 202 Naturligt bortfall * 3 SVAR Fröviskolan klass 8 69 Fröviskolan klass 9 48 Högsby utbildningscenter 55 TOTALT % Enkätundersökningen genomfördes ute vid respektive skola. Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners var ständigt närvarande och hade vid varje enkätutdelning en inledande presentation av enkätens och undersökningens syfte. När eleverna besvarade enkäterna fanns BVCP på plats för att svara på frågor kring enkäten och/eller förklara tänkbara svåra ord eller frågeformuleringar. Den tekniska rapporten visar att av 202 registrerade elever i åldern besvarade 172 stycken enkäten. Svarsfrekvensen blev därmed 85 % vilket får anses som en mycket hög 1 Observera att undersökningen riktar sig till elever på Högsby utbildningscenter som läser ett nationellt program. Valet var strategiskt utifrån undersökningens syfte och mål. 2 I rapporten används respondenter, ungdomar och elever för att benämna den grupp rapporten avser. 3 Det naturliga bortfallet berodde på ett antal orsaker. Våra preliminära klasslistor innehöll 202 elever vilket visade sig vara felaktigt då vi var ute och besökte skolorna/klasserna. Någon enstaka elev från varje klass hade antingen flyttat, slutat skolan eller slutat närvara på lektionerna. Resterande bortfall berodde på sjukdom/ledighet även om vi försökte med resultatlöst uppsamlingsbesök. 4 Om inget annat anges är fortsättningsvis i rapporten antal svarande 172 stycken (det vill säga n=172) 9

10 svarsandel och således representera den uttalade populationen (ungdomar som studerar i Högsby) mycket väl. Varje årskurs hade en liknande svarsfrekvens, samtliga låg runt 85 %, vilket visar på att ingen snedvriden representation förekom i undersökningen. Samtalsundersökningen fungerar som en kvalitativ fördjupningsanalys av enkätundersökningens resultat. Samtalsmallen strukturerades utifrån enkätfrågorna och gav möjlighet för deltagarna att diskutera mera fördjupat kring detaljer angående förhållandet utbildning fritid näringsliv i Högsby kommun. Gruppen ungdomsrådet i Högsby kommun var strategiskt utvald och samtalsdiskussionen hölls vid Tegelbruket. Ungdomsrådet beskriver sig självt enligt följande: Våra syften är alltid att förbättra för ungdomarna i Högsby kommun. Detta bland annat genom att påverka beslutsfattare i frågor som vi är intresserade av. 5 Ungdomsrådet består av flera ambitiösa ungdomar från Högsby kommun och samtalsdiskussionerna genererade många idéer, tankar och analyser om relationen utbildning fritid näringsliv i Högsby. Rapporten avslutas med en utvecklingsmodell och är en kausalmodell över en rekommenderad utvecklingsprocess för Högsby kommun. Modellen, som baseras på fallstudien över Högsby kommuns utbildningssektor, visar den kausala processen med tillhörande relationer och samband mellan variabler. Modellen syftar till att förklara vilka faktorer som är avgörande för Högsby kommuns utveckling inom områden utbildning fritid näringsliv. 5 Ungdomsrådets hemsida 10

11 2. Empiriska resultat Den här delen av rapporten behandlar undersökningens empiriska resultat. Intentionen är att återge det kvantitativa och kvalitativa materialet som framkom ur enkätundersökningen och samtalsundersökningen. Undersökningen var uppdelad i fyra delar. Inledningsvis kartläggs respondentens bakgrund, det vill säga en demografisk analys av eleverna. Därefter följer presentation av resultat från kategorierna utbildning, fritid och näringsliv. 2.1 Respondentens bakgrund Rapporteringen av det empiriska materialet inleder med en överblick av svarsfrekvensen, således antalet besvarade enkäter i förhållande till undersökningens population. Kategorin innehåller även kön, skola och bostadsort. Figuren visar tydligt att materialet är representativt för undersökningens population då svarsfrekvensen låg på höga 85 %. Procentsiffran kan även ses som att 172 ungdomar av 202 möjliga valde att delta i enkätundersökningen. 6 Figur 1. Enkätundersökningens svarsfrekvens 30; 15% Bortfall Besvarade 172; 85% Kön Tittar vi på könsfördelningen ser vi att fördelningen är likvärdig, med något flera killar. Könsfördelningen är genomgående jämn igenom varje årskull vilket minimerar risken för olika former av snedvriden analys utifrån könsaspekten. Procentfördelningen över kön var 56 % killar och 44 % tjejer vilket också kan utläsas som 96 killar respektive 76 tjejer. 6 För ytterligare information kring undersökningen bortfall se rapportens tekniska del. 11

12 Figur 2. Könsfördelning Killar Tjejer Frövi HUC Alla Skola Undersökningen innefattade två skolor i Högsby; Fröviskolan (högstadium) och Högsby utbildningscenter (gymnasium). Eleverna vid respektive skola befinner sig vid olika vägval i livet och påverkas utifrån olika faktorer i samhället, något undersökningen ville ta fasta på och göra jämförelser emellan. Fördelningen mellan skolorna såg ut enligt följande. Figur 3. Vilken skola går du på? 55; 32% Frövi HUC 117; 68% Observera att figuren redovisar procentfördelningen för skolorna, det vill säga hur stor del av respondenterna som går på respektive skola. Figuren visar att 68 % av eleverna som besvarat enkäten går på Fröviskolan. Procentfördelningen över respektive skola, med fördel Fröviskolan, påverkar givetvis inte representativiteten för årskurserna i undersökningen utan 12

13 visar endast på hur de besvarade enkäterna är fördelade. Den tekniska rapporten visade att 117 av 172 elever som svarade på enkäten gick på Fröviskolan. Precis som den tekniska rapporten visade var svarsfrekvensen procentsiffra lika för skolorna (ca 85 %) Bostadsort Den sista frågan i enkätformuläret gällande respondentens bakgrund frågade efter personens bostadsort. Vilken ort respondenten är bosatt på kan påverka attityd, inställning och önskemål i olika frågor som berör utbildning, fritid och näringsliv. Figur 4. Bostadsort 15; 9% 53; 31% Högsby Annan ort i Högsby kommun Utanför Högsby kommun 104; 60% Figuren visar att mer än hälften (60 %) av eleverna i åldern som studerar i Högsby år 2012 är bosatta på annan ort i Högsby kommun än i Högsby. Samtidigt är ungefär 10 % bosatta utanför Högsby kommuns gränser. Fördelningen utifrån bostadsort visar att ungdomarna i Högsby kommun uppvisar en omfattande geografisk spridning vilken inte kan försummas eller åsidosättas. Olika aspekter av framför allt fritid och näringsliv kräver tillfredsställelse och underhåll också utanför Högsby. Endast 30 % av ungdomarna bor i Högsby vilket de facto är en låg procentsiffra för en centralort. 13

14 2.2 Utbildning Avdelningen utbildning uppvisar ungdomarnas syn på utbildningssektorn, synen på sin egen studiesituation samt vilka faktorer som påverkar deras utbildning och utbildningsval. Resultaten ger en mångfacetterad kartläggning av utbildningssektorn i Högsby utifrån ungdomarnas perspektiv och i relation till fritid och näringsliv Intressanta skolämnen Inom utbildningsdelen fick respondenterna inledningsvis besvara vilka skolämnen de tycker är mest intressanta. Syftet var att skaffa en överblick av ungdomarnas skolintressen vilket kan påverka undersökningens resultat. 7 En sammanräkning av svaren visar på skiftande resultat beroende på årskurs. I årskurs 8 dominerar idrott/hälsa som mest intressanta ämne, följt av svenska och samhällsorienterade ämnen. Generellt visar sig kärnämnen vara ämnen som elever i årskurs 8 anser vara intressanta. I årskurs 9 dominerar samhällsorienterade ämnen som mest intressanta. Därefter följer idrott/hälsa och matematik. Idrott/hälsa visar sig vara ett mycket uppskattat inslag i studierna. Även bild håller många elever som intressant ämne vilket för många kanske kan framstå som oväntat. Tittar vi på Högsby utbildningscenter och vilka ämnen som anses vara mest intressanta så hamnar foto/media i topp vilket är ett gott betyg åt satsningen på en profilering av medieprogrammet vid HUC. Andra intressanta ämnen är engelska och matematik. Uppseendeväckande är att idrott/hälsa inte alls innehar samma uppskattning på HUC som på Fröviskolan, vilket med stor sannolikhet beror på åldern som bakomliggande faktor. 8 För att kvalitetssäkra och titta på bakomliggande faktorer frågade vi respondenterna vad som avgör vilka ämnen som är mest intressanta. Undersökningens resultat visade vilka ämnen som är mest intressanta, och nästa steg är att förklara vilka faktorer som påverkar att ungdomarna tycker så. 7 Fråga 4 var en så kallad öppen frågeställningen, vilket innebär att respondenten får svara fritt i text. Ytterligare syfte med frågan var att få respondenten att komma igång samt bli vänligt inställd till frågeformuläret. 8 En icke säkerställd slutsats är att ålder figurerar som bakomliggande påverkansfaktor till att inställningen till idrott/hälsa skiftar mellan elever på högstadiet och gymnasiet. 14

15 Figur 5. Vad avgör vilka ämnen som är intressanta? 28; 9% 71; 23% 124; 41% Personligt intresse Lätt att förstå Duktiga lärare Lätt att få högt betyg 83; 27% Sammanställningen av enkäterna i denna fråga blev lite annorlunda eftersom resultatet framställdes genom en annan metodtillämpning. Eleverna ombads att rangordna sina svarsalternativ från 1-5 och därefter sammanställdes första- och andrahandsval vilket senare fick vara representativt för populationen. Av svaren går att utläsa att eleverna både på Högsby utbildningscenter och på Fröviskolan går att fånga upp i former som sammanstrålar med deras egna personliga intressen. Figuren visar att personligt intresse är den faktor som påverkar allra mest vilket ämne som är mest intressant. Personligt intresse fick 41 % av första- och andrahandsvalen vilket är en väldigt hög siffra. Två av svarsalternativen, duktiga lärare och lätt att förstå, går in i varandra som svar detta då läraren har möjlighet att göra det lätt att förstå för eleverna. Duktiga lärare fick 23 % av första- samt andrahandsvalen och lätt att förstå fick 27 %. Om de två svarsalternativen sammanförs blir det 50 % av alla elever som anser att lärare eller ämnen som är lätta att förstå, ett ansvar som ligger på läraren, är det som avgör om ämnen är intressanta. Resultaten visar hur viktigt det är med kompetenta lärare i utbildningssektorn då själva utlärandet är en av faktorerna som gör att skolämnen kan bli intressanta för eleverna. Samtalsdiskussionerna med ungdomsrådet förstärkte slutsatsen ytterligare då samtliga diskussionsdeltagare tydligt påpekade vikten av kompetenta och engagerade lärare. Vidare fortsatte diskussionerna med att engagerade lärare ger utrymme för utveckling såväl personlig som i skolämnet. 15

16 Ambitioner Högsby kommun är en av landets minsta kommuner och innehar därmed begränsade möjligheter vad gäller arbete och utbildning. I undersökningen efterfrågades ungdomarnas ambitioner med sin skolgång. Intentionen var att utläsa vilka möjligheter skolan har att förbereda ungdomarna inför framtiden på ett optimalt sätt. Samtidigt syftade frågan till att kartlägga ambitionsnivån hos ungdomarna i Högsby kommun. Figur 6. Ungdomarnas utbildningsambitioner 5% 43% 39% Högstadiet Gymnasiet Yrkesutbildning Högskola 13% Resultatet visar att hela 43 % av ungdomarna har en ambition att läsa vidare på högskolenivå efter att ha avslutat grundskolan. Siffran måste anses vara väldigt hög och visar på en hunger och vilja bland ungdomar i Högsby kommun att utbilda sig ytterligare. Ambitionerna måste uppmärksammas av lärare och politiker och tas tillvara på. Figuren visar att 39 % av eleverna är nöjda med att gå ut gymnasiet för att sedan söka arbete. Dessa ungdomar går att fånga upp och hjälpa in i ett lokalt näringsliv. 13 % av eleverna har som ambition att gå klart en yrkesutbildning på gymnasiet för att sedan vara redo att integreras i arbetslivet. De två klart största grupperna som utgör elevernas svar är att de antingen vill fortsätta sina studier på högskolenivå eller är nöjda med att avsluta studierna efter gymnasiet. Det blir då av stor vikt att eleverna uppbackas på gymnasiet och anpassas i riktning åt deras intressen. Möjligheten att ha valbara kurser som inriktar sig åt förberedelser inför högskolestudier, eller kurser som inriktar sig åt förberedelse inför arbetslivet vore ett enkelt men mycket givande inslag i grundskoleutbildningen. I kvalitetsredovisningen för läsåret 2010/2011 står att läsa att eleverna trivs med att arbeta i teman och projekt där de själva varit delaktiga i planeringen. Studiemotivationen har ökat och lett till bättre studieresultat. Resultaten ger positiv respons 16

17 samtidigt som det visar på vilket tillvägagångssätt som fungerar och i framtiden bör utvecklas ytterligare Viktigast i utbildningen I undersökningen ombads ungdomarna att rangordna vad som är viktigast i deras utbildning. 9 Att ta reda på vad ungdomarna uppfattar som det mest betydelsefulla i utbildningen ger en analys av vad Högsbys skolor kan förbättra eller bli tydligare med. Figur 7. Viktigast i utbildningen 25% 36% Att lära mig saker Bra lärare Möjlighet att påverka Vänner Möjlighet att få ett bra jobb 21% 7% 11% Ibland är det enkelt att underskatta ungdomarnas attityd och inställning men oftast är de väldigt målmedvetna inombords vilket tydligt visar sig när de ombads att besvara vad som är viktigast i deras utbildning. Hela 36 % hade svaret möjlighet att få ett bra jobb som antingen första- eller andrahandsalternativ. Resultatet visar vad som kanske driver på ungdomarna mest i skolan. Viktigt att påpeka är att ett bra jobb är högst personligt och kan lika gärna visa på en rädsla i dagens samhälle med hög ungdomsarbetslöshet, samtidigt som det kan visa på att ungdomar siktar mot chefsjobb. Svaren att lära sig saker och bra lärare kommer tvåa och trea när eleverna får ranka det viktigaste i utbildningen, och det är återigen sammanlagt nästan 50 % av alla elever. Återigen kombineras två svarsalternativ in i varandra och påvisar vilken betydelsefull roll läraren har för elevernas utbildning och utveckling. Endast 11 % av alla elever anser att möjligheten att påverka utbildningen är ett betydelsefullt inslag i skolgången. Resultaten visar att ungdomarna inte vill styra utbildningen 9 Procentfördelningen visar resultat av ett rangordningssystem där respondenterna rangordnade utifrån 1-5 och där vi sedan sammanställde första- och andrahandsvalen som representativt för populationen. 17

18 utan hellre vill bli styrda åt rätt håll. 10 Det är en svår balansgång i frågan då eleverna tillfredsställs då de får vara med och påverka sin utbildning inom vissa områden medan eleverna vid andra områden hellre ser att utbildningssektorn bestämmer. Skillnaden på engagemang från eleverna är stor mellan olika frågor/problem. Det är viktigt att konkreta viljor och önskemål genomförs inom ramen för vad som är realistiskt. Noterbart är också att i utbildningen är inte vännerna så betydelsefulla som många kanske tror, utan kvaliteten är mera avgörande. Samtalsdiskussionerna med ungdomsrådet gav insyn i hur viktigt det är att gymnasieskolan förbereder dem inför kommande studier på högskolenivå. 11 Ungdomarna vill lära sig så mycket som möjligt för att få optimala förutsättningar att lyckas med sina högskolestudier Utbildning och arbetsmarknad En av undersökningens intentioner var att titta på samspelet mellan utbildning och näringsliv för att utläsa ungdomarnas kunskap och kännedom om vilken utbildning som överensstämmer med en framtida arbetsmarknad. 12 Avsikten var att granska framförhållningen både hos skolsektorn och hos den enskilde eleven gällande kopplingen utbildning näringsliv. Figur 8. Utbildning och arbetsmarknad 70% 60% 50% 62% 51% 40% 30% 31% 25% Frövi (procent) HUC (procent) 20% 10% 9% 7% 4% 11% 0% Ingen alls Lite Mycket Full koll Figuren visar ett ganska förväntat resultat på huruvida eleverna hade kännedom om vilken utbildning och framtida arbetsmarknad som hörde samman med deras intressen. Kunskapen 10 Kvalitetsredovisningen för läsåret 2010/2011 av rektor Elisabet Bjuvsjö visar att inom elevernas ansvar och inflytande ska alla elever ha möjlighet att påverka, vara delaktiga och ta ansvar för sina studier och för HUC. 11 Ungdomsrådet bestod av ungdomar med ambitionen att studera vidare på högskolenivå. 12 Enkätfråga 6: Har du kunskap om vilken utbildning och framtida arbetsmarknad som hör samman med de ämnen du är intresserad av? 18

19 ökar i takt med åldern vilket gör att procentsiffran stiger mot en större kännedom på gymnasiet. Ungdomar på högstadiet, främst i årskurs 8 svarar i stor utsträckning att de har lite kunskap om vilken utbildning som stämmer väl överens med de intressanta ämnena samt med den framtida arbetsmarknaden. På Högsby utbildningscenter ökar kunskapen om vilken utbildning och framtida arbetsmarknad som hör samman med intressen. Dels har eleverna blivit äldre men informationen på gymnasiet blir mer påtalig i dessa frågor. Eftersom studievalen är av vikt för att trivas, utvecklas och utbildas är det kanske än mer betydelsefullt att börja tidigare på högstadiet om framtida valmöjligheter och kopplingar mellan utbildning arbetsmarknad gentemot elevers intressen Utbildningsinformation Under studietiden gör ungdomarna i Högsby kommun ett antal betydelsefulla val för sin egen framtid. För att kunna göra rätt val vid rätt tidpunkt är det av betydelse att informationen och även kommunikationen fungerar tillfredsställande. Figur 9. Tillräcklig information 25% Ja Nej 75% Figuren visar en sammanslagning av svaren från både Fröviskolan (endast årskurs 9) och Högsby utbildningscenter eftersom siffrorna var liknande vid båda skolorna. Var fjärde elev svarade att de inte hade fått tillräcklig information vid ett eller annat studieval. När eleverna ska göra sina studieval bör de ha fått tillräcklig information för att göra ett så korrekt val som möjligt. I Högsby kommun kände tyvärr en av fyra elever att de inte hade fått tillräcklig information. Även att 75 % av ungdomarna svarade ja, är andelen som svarade nej (25 %) en för hög siffra för att det ska vara godkänt för utbildningssektorn. I stället måste 19

20 utbildningssektorn arbeta mot att samtliga ungdomar ska känna att de fått tillräcklig information vid samtliga studieval. Förslagsvis kunde informationen inkluderas tidigare vid respektive studieval som en del av grundutbildningen. Samtalsdiskussionerna med ungdomsrådet visade att eleverna anser att information inför respektive studieval bör inledas tidigare och senare successivt öka. Samtidigt kände ungdomsrådet att ungdomar idag inte får den behövliga uppbackningen inför gymnasievalet. Respondenterna ombads i undersökningen att besvara på vilket sätt de inhämtade information på inför gymnasievalet. Intentionen var att kartlägga vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat att använda för att nå ut till ungdomarna samt för att få dem engagerade. Figur 10. Inhämtning av information 72; 19% 52; 13% 15; 4% 104; 27% 70; 18% Syo Sökte information själv Pratade med vänner Pratade med föräldrar Besökte skolor Besökte mässor 73; 19% Det finns många olika sätt att inhämta information på inför gymnasievalet. Det som var vanligast i rangordningen var Studie- och yrkesvägledaren (syo/syv) då 27 % av eleverna svarade just syo som mest betydelsefull för information. Resultatet visar på hur viktigt det är att ha en bra och kompetent syo som ger eleverna chansen att välja rätt. 13 De tre nästkommande svaren låg runt 20 % var och liknar varandra så till vida att de går utanför skolområdet. Många uppgav att de letade information genom att söka information själv, prata med vänner eller genom att prata med föräldrar. Det är givetvis väldigt positivt att eget ansvar kommer in och påverkar men viktigt är då att korrekt information inhämtas. Ett sätt att säkerställa att det blir korrekt information kan vara att skicka ut information till föräldrar via e-post, brev eller lokalt i tidningen. Att bjuda in föräldrar till informationsmöten 13 Studie- och yrkesvägledarens betydelse för informationshantering inför studieval backades upp av ungdomsrådet som samtidigt riktade skarp kritik till det arbetssätt dåvarande syo använde sig av. 20

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 SOCIAL TRYGGHET Utarbetat av: Malin Jidorf, Maja Lindnert Nilsson, Christina Ljungborg, Charlotte Olsson, Birgitta Stuermer och Roger Svanberg Handledare: Peter Sandgren

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Är matematik en manlig domän?

Är matematik en manlig domän? gerd brandell & else-marie staberg Är matematik en manlig domän? Det finns föreställningar om att kvinnor har lägre kapacitet när det gäller matematik. Kvinnor är också kraftigt underrepresenterade på

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Arbetslivsanknytning under studietiden

Arbetslivsanknytning under studietiden EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Arbetslivsanknytning under studietiden En undersökning bland samhällsvetarstudenter LDC 12/12/2014 Karl Johan Tegnér, Jakob Stockman Burg, Johanna Edlund, Nils Landén

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13.

Östsam. SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 13/05/13 16/06/13. . SyvBarometern Ung TM 2013 Östsam Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2013 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen)

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer