Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Vanja Roshagen, ersättare (kd) Anders Karlsson, ersättare (fp) Karin Heideman, ersättare (m) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 6 Ulf Ohlsson, avdelningschef gata-parkavdelning, 6 Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Evy Annér Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Evy Annér Paragrafer 1-19 Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2008\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 1 Gratulation. 2 Budgetuppföljning januari-december 2007 samt förslag om delegation. 3 Grönt Bokslut Förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11. 5 Begäran från Nybro Energi AB om kommunal borgen för utbyggnad av fjärrvärme i Orrefors. 6 Igångsättningstillstånd för nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro. 7 Bensinmack Orrefors. 8 Tjänstegarantier för överförmyndarnämnden. 9 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och delegation i mark- och exploateringsärenden. 10 Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. 11 Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Deckaren Besvarande av motion angående inrättande av en tjänst som äldreombudsman. 13 Besvarande av motion angående hemtjänst. 14 Godkännande av delårsrapport januari-augusti 2007, fastställelse av budget och verksamhetsplan 2008 samt förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län. 15 Revisionens granskning av Verksamheten Brunnen. 16 Godkännande av tidplan för redovisningar i kommunfullmäktige Aktuellt från Regionförbundet. 18 Anmälningar a-n.

3 Sammanträdesdatum 3 (forts) 19 Taxa för brand- och säkerhetsförebyggande erbjudande till allmänheten.

4 Sammanträdesdatum 4 1 Gratulation Vice ordförande Stig Davidson överlämnade blomma och gratulation från kommunstyrelseledamöterna till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund, som den 6 januari 2008 fyllde 40 år. Markus Lund tackade för uppvaktningen. Kommunstyrelsen beslöt att ta gratulationen och tacket till protokollet.

5 Sammanträdesdatum 5 2 Dnr 07/0034 Budgetuppföljning januari-december 2007 samt förslag om delegation Ekonomienheten redovisade budgetuppföljning för perioden januari till och med december Budgetuppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för helåret motsvarar således 100 procent. Intäkt/ Ackumulerat Avvikelse Förbruk Bokslut Kostnadsslag, tkr Årsbudget Utfall riktpunkt %-förb Intäkter ,10% 107,60% Personalkostnader ,20% 104,30% Övriga kostnader ,30% 100,20% Kapitalkostnader ,40% 100,90% Bruttokostnader ,80% 102,50% Nettokostnader ,30% 100,30% Kommentar till ovanstående information Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 101,3 procent, vilket är 1,3 procent högre än riktpunkten. Denna dryga procent motsvarar drygt kronor i högre nettokostnader beräknat mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 100,3 procent, vilket då motsvarade en negativ avvikelse mot budgeten med drygt kronor. En orsak till att intäkterna och de övriga kostnaderna är högre än budgeterat avser redovisningen av bredbandsutbyggnaden (som redovisas på kommunstyrelsens ansvar). Etapp 2 och etapp 3 av utbyggnaden motsvarar en bruttokostnad om kronor, där statsbidrag erhålles till 100 procent. I ett tidigare skede redovisades den första etapputbyggnaden av bredbandet som en årlig kostnad, vilket då inte var förenligt med god redovisningssed. Principerna för redovisningen ändrades då, vilket innebar att etapp 2 och 3 kostnadsfördes och intäktsfördes i sin helhet. Det ger ingen nettoeffekt, men kostnaderna och intäkterna ökar gentemot budgeten med 1,9 procent respektive 2,5 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd.

6 Sammanträdesdatum 6 2 (forts) Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. December KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA TOTALT Utfall Utfall Ökning % 108,00% 101,40% 106,20% 101,80% 106,80% 97,10% 103,70% 103,50% 104,50% Bud ökning 112,50% 100,00% 105,70% 104,00% 109,00% 104,50% 102,70% 103,40% 105,60% Investeringar Investeringsbudgeten för år 2007 uppgår inklusive tilläggsbudgeten till kronor. Till och med december 2007 har kronor använts. Detta innebär att 94,9 procent av budgeten har förbrukats. Likviditet Medelsaldot för december månad 2007 uppgick till kronor. Av de tidigare upplånade kronorna finns inga medel kvar att ianspråkta. Som information kan nämnas att checkkrediten för koncernen nu uppgår till kronor, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Delegation I särskild bilaga redovisas förslag till delegation av vissa ärenden med inriktning mot finansiering. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna föreslagen delegation av vissa finansieringsbeslut till ekonomichefen samt att i övrigt ta informationen till protokollet Utdrag till: Ekonomichefen Ekonomienheten Akten

7 Sammanträdesdatum 7 3 Dnr 06/0200 Grönt Bokslut 2006 Kommunfullmäktige beslöt den 2 maj 2007, 55, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att under 2007 redovisa ett Grönt Bokslut för 2006 enligt tidigare modell. Nybro kommun redovisade här sitt nionde Gröna Bokslut. Syftet är bland annat att på ett åskådligt sätt försöka redovisa lite av vad som händer inom miljöområdet. Det Gröna Bokslutet visar bland annat att: Den totala mängden hushållsavfall har ökat med 4,7 procent från 2005 till 2006, men vi blir samtidigt allt bättre på att sortera och återvinna. Det resterande hushållsavfallet förbränns i Linköping. För att minska mängden hushållsavfall måste vi helt enkelt förbruka mindre varor, vilket kräver en ändring av vår livsstil. Andelen förnyelsebar energi inom de kommunala förvaltningarna och Nybro Bostads AB var år procent. De kommunala fastigheterna värms till största delen upp med fjärrvärme eller annat biobränsle. Nybro Energi AB har under satsat mycket stort på att bygga ut och ansluta fler fastigheter till fjärrvärmen. Fjärrvärmenätet har under dessa 2 år byggts ut med cirka 100 procent i Nybro stad. Inom ramen för kommunens energiprogram har tekniska kontoret gjort en kraftfull insats genom ett stort antal energibesparingsprojekt i kommunens fastigheter. Eleffektiv belysning och ventilation är två exempel på sådana åtgärder. Statsbidrag har utnyttjats för detta, det så kallade OFFROT. Flera av företagen i Nybro kommun har aktivt jobbat med energifrågor och energieffektivisering under år Samhällsbyggnadskontoret erbjuder fastighetsägare att genomföra en rabatterad radonmätning. För de fastigheter, som har förhöjda halter, finns statliga bidrag att söka för att sänka radonhalten i huset. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter att sjunka i och med att de köldmedier som innehåller ozonnedbrytande ämnen byts ut mot andra köldmedier. Utgående vatten från vattenverket i Gårdsryd Kontrollerna angående den mikrobiologiska kvalitén visar att två av 13 vattenprover föranledde anmärkning på grund av enstaka koliforma bakterier. Kontrollerna angående den kemiska kvalitén visar att ett av sju vattenprov föranledde anmärkning på grund av turbiditet, färg, järn och nitratkväve.

8 Sammanträdesdatum 8 3 (forts) Vatten från ledningsnätet i centralorten Kontrollerna angående den mikrobiologiska kvalitén visar att två av 21 vattenprover föranledde anmärkning på grund av totalantalet bakterier respektive antalet långsamväxande bakterier. Kontrollerna angående den kemiska kvalitén visar att ett av 20 vattenprov föranledde anmärkning på grund av järn och turbiditet. Av de 22 sjöar, som kalkas i kommunen, visar 19 sjöar godkänd kvalitet och tre sjöar icke godkänd kvalitet beträffande alkalinitet. Det finns 13 miljöcertifierade företag i Nybro kommun. Det finns ytterligare fem företag som är verksamma i kommunen och som är miljöcertifierade. Dessa fem är dock registrerade på annan ort. I Nybro kommun är elva skolor miljöcertifierade. I kommunen är 6,49 procent av den produktiva skogsmarken skyddad genom naturreservat eller annat frivilligt skydd. Vid sammanträdet efterfrågade Mariann Karlsson (v) uppföljning av kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, 89, punkt 48 d att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden och Nybro Elnät AB i uppdrag att utreda möjligheterna att starta projekt för att kunna använda solenergin för både kommunens anläggningar och för enskilda, ett projekt som också kan skapa nya arbetstillfällen, Kbeslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att till kommunfullmäktiges sammanträde begära redovisning av utredningsuppdrag från 2006 och uppgifter om nyttjande av solenergi i kommunen samt att godkänna redovisningen av Grönt Bokslut för Utdrag till: 2 KF

9 Sammanträdesdatum 9 4 Dnr 08/0006 Förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 Tekniska nämndens presidium har den 3 januari 2008, 1, beslutat föreslå att godkänna förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 för en köpeskilling av kronor. Den aktuella fastigheten ligger mitt emot infarten till Nybro Återvinning. Nybro kommun har i samråd med Kalmarsundsregionens Renhållare funnit det lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten. Nybro kommun, tekniska förvaltningen har träffat preliminär överenskommelse om köp av fastigheten till ett pris av kronor enligt bifogat förslag till köpekontrakt. Tillträde är planerat att ske den 1 april Tekniska nämnden beslöt den 6 december 2007, 123 att delegera till tekniska nämndens presidium att fatta beslut om förslag till kommunfullmäktige om köp av fastigheten Smedstorp 2:11. Tekniska nämndens presidium beslöt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 för en köpeskilling av kronor. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 av May-Greth Gustavsson, Börsrydsvägen 11, Nybro för en köpeskilling av kronor med tillträde den 1 april 2008 samt att köpet finansieras med likvida medel. Utdrag till: 2 KF

10 Sammanträdesdatum 10 5 Dnr 08/0008 Begäran från Nybro Energi AB om kommunal borgen för utbyggnad av fjärrvärme i Orrefors Nybro Energi AB ansöker om kommunal borgen på kronor för att finansiera den pågående utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Orrefors. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna borgen gentemot Nybro Energi AB för ett lån uppgående till kronor för finansiering av den pågående utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Orrefors. Utdrag till: 2 KF

11 Sammanträdesdatum 11 6 Dnr 07/0094 Igångsättningstillstånd för nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro Tekniska nämnden har den 6 december 2007, 109, beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd för projektet nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro. Projektet kommer att samordnas med Banverkets arbeten vid stationen. I tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2008 finns upptaget kronor för projektet för den norra sidan. Statsbidrag beräknas utgå med cirka kronor. För den södra sidan fanns upptaget kronor för utförande under På grund av besparingar har denna summa prutats till kronor. Vad gäller signalreglering av korsningen Grönvägen/Bangatan/ Engshyttegatan hade tekniska förvaltningen hoppats att få utnyttja de medel, kronor, som var avsatta för Planskild korsning Smedstorp. Även dessa medel togs bort vid nämnda besparing. Vid arbetsutskottets beredning redovisade stadsarkitekten Kerstin Ainouz och avdelningschefen för gata-parkavdelning, Ulf Ohlsson, förslaget till exploatering och utformning av stationsområdet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade tekniske chefen Bengt-Eve Petersson och avdelningschefen för gata-parkavdelning, Ulf Ohlsson, budget och kalkyl för projektens genomförande. Redovisning lämnades även över eventuellt möjliga omprioriteringar i befintligt investeringsprogram för projektens genomförande. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja igångsättningstillstånd för projektet nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro inom ram för befintlig budget samt att i övrigt ta informationen till protokollet. Utdrag till: 2 KF

12 Sammanträdesdatum 12 7 Dnr 07/0163 Bensinmack Orrefors Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 december 2007 redovisades planer för iordningsställande av bensinmack i Orrefors. Beslutet blev då att avvakta tills avtal med entreprenör fanns. Enligt näringslivschefen Lars Carlsson, förutsätter avtal med entreprenören att kommunen tar ett större kostnadsansvar som förhoppningsvis kan minska med bidrag. Vägverket Konsult har tagit fram ett kostnadsunderlag för utformning av busshållplats, bensinstation och parkeringsytor vid Tempo i Orrefors. Kostnadskalkylen beräknas till kronor. Därtill kommer bensinentreprenörens kostnader. Denna beräkning är ännu inte färdig. Enligt entreprenörens uppfattning finns det ett takbelopp, som inte kan överskridas för att få till stånd en nyetablering av bensinstation. Genom att samordna investeringarna med anläggande av parkeringsplats, infarter och busshållplats beräknas samordningsvinster kunna erhållas. Totalt beräknas kommunens bruttokostnad för projektet kunna uppgå till cirka kronor. För närvarande pågår undersökning om möjligheter till att kunna få statsbidrag till anordnandet av busshållplats, infarter, pendlingsparkering från Kalmar Läns Trafik AB. Förutsättningen är dock att man kan erhålla statsbidrag först efter man har gjort åtgärden. Det finns bara ett ansökningstillfälle per år. Normalt fungerar annars statsbidrag som stimulansåtgärd. Entreprenören kan även få ett bidrag från Regionförbundet, kronor. Bruttobeloppet kan således komma att reduceras, men för närvarande är det oklart hur mycket. Vid arbetsutskottets beredning redovisade näringslivschef Lars Carlsson produktionskalkyl för projektet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisades förslag till exploaterings- och nyttjanderättsavtal.

13 Sammanträdesdatum 13 7 (forts) Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning av att avtal tecknas med entreprenör för bensinstation, medge start av iordningställande av parkeringsplats, infarter och busshållplats i Orrefors samt att anvisa kronor med finansiering genom ianspråktagande av likvida medel. Utdrag till: 2 KF

14 Sammanträdesdatum 14 8 Dnr 07/0261 Tjänstegarantier för överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden i samverkan, Nybro kommun, Emmaboda kommun, Torsås kommun och Uppvidinge kommun, beslöt vid sitt sammanträde den 4 december 2007 om följande tjänstegarantier för överförmyndarnämnden i samverkan. Sammanträdestider 2008 samt protokoll finns på hemsidan. Oavsett hur förfrågan inkommit, svarar vi senast efter fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi mottagandet, inom samma tid, med uppgift om vem som handlägger ärendet. Du erbjuds en tid för besök inom tio arbetsdagar. Vid minst ett tillfälle per år genomförs aktuell information eller utbildning för alla ställföreträdare. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisade förslag till tjänstegarantier för Överförmyndarnämnden i samverkan samt att tjänstegarantierna för Överförmyndarnämnden i samverkan skall börja gälla från och med den 1 mars Utdrag till: 2 KF

15 Sammanträdesdatum 15 9 Dnr 07/0256 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och delegation i mark- och exploateringsärenden Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2007, 128, i samband med beslut om godkännande av överföring av verksamhet Brunnen till AB Nybro Brunn. att ge kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över behov av revidering av bolagsordning och reglemente med anledning av verksamhetsöverföringen. I bilaga redovisas förslag till justeringar i kommunstyrelsens reglemente. Förändringarna beror bland annat på beslutad ny organisation för mark- och exploateringsverksamheten. Som en konsekvens av den förändrade mark- och exploateringsverksamheten föreslås också delegation av vissa fastighets- och markexploateringsärenden till samhällsbyggnadschefen och exploateringssamordnaren. Annan anledning till revidering av reglementet är överförande av färdtjänsten till kommunstyrelsen (tidigare beslut) och förslag om överföring av ansvar för skolskjutsar, terminskort och vissa omsorgsresor. I förslaget till nytt reglemente föreslås även att ansvaret för konsumentvägledningen återförs till kommunstyrelsen. Som en konsekvens av ändrat reglemente behöver delegationen i mark- och exploateringsärenden förändras. Förslag till delegation redovisas i särskild bilaga. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat förslag till justering av reglemente för kommunstyrelsen, att godkänna föreslagen delegerad beslutanderätt inom kommunstyrelsen, att beslut, som fattas med stöd av delegation, och beslut om vidaredelegation skall anmälas till kommunstyrelsen genom delegationsrapport vid nästkommande sammanträde samt att reglementet skall börja gälla från den 1 mars 2008.

16 Sammanträdesdatum 16 9 (forts) Utdrag till: 2 KF

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/0073 Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun Kommunfullmäktige beslöt, , som ett svar på motion om Barn 2000 FN: s barnkonvention och vår kommun att uppdra åt Samordningsgruppen för ungdomsfrågor att överväga om ett lokalt policydokument för barn- och ungdomsfrågor i Nybro kommun utifrån barnkonventionens perspektiv behöver utarbetas. Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor redovisade ett förslag till plan, som kommunstyrelsen beslöt den 2 maj 2007, 80, att skicka på remiss till alla nämnder för synpunkter. Planen är enligt följande: Bakgrund I Kalmar län bor barn och ungdomar (31 december 2005) i ålder 0-18 år, vilket är 21,83 procent av länets befolkning. Nybros befolkningssammansättning är ungefär densamma. Landstinget i Kalmar län har beslutat att satsa särskilt på barn och kallar 2007 för Barnhälsoåret. I Nybro pågår ett arbete för att i ökad omfattning tillvarata den stora gruppen barns och ungdomars intressen samt ge dem ökat inflytande och delaktighet i olika beslutsprocesser. Några goda exempel är Ungdomsrådets arbete, elevråden, programgruppen på Mejeriet, skapande av familjecentralen och samverkanssatsningarna kring föräldrastödet Värme & Ramar. Idag finns dock ingen plan för hur ungas rättigheter ska tillvaratas och/eller hur ungas inflytande ska fortsätta att öka i Nybro. Vidare har inte kommunen beslutat hur verksamheterna ska förhålla sig till barnkonventionens intentioner i det kommunala beslutsfattandet. Barnkonventionens intentioner För att möta barnkonventionens krav behöver vi vuxna ibland förändra våra attityder och förhållningssätt. Det är sällan barn och ungdomar som är ansvariga för tingens ordning/utveckling. Barnkonventionen ger en viktig värdegrund, där artikel 3 om barns bästa är den etiska och moraliska grundregeln. Barnkonventionen kräver en förändrad syn, där vi vuxna alltså är den viktigaste aktören. Det behövs förmåga att göra kloka bedömningar och att handla på ett etiskt sätt med respekt för människors lika värde, individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta grupper, tolerans och ansvarstagande.

18 Sammanträdesdatum (forts) Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor samt god och jämlik hälsa. Alla barn har rätt till stöd av närstående vuxna - i de flesta fall föräldrarna. Barnkonventionen säger också att föräldrarna har rätt till stöd för att klara sin viktiga uppgift. I alla beslut ska barns bästa sättas främst. För att leva upp till barnkonventionens intentioner om barns bästa krävs: Kunskap om barns utveckling och behov barnkompetens. Kunskap om bemötande av barn och unga. Lyhördhet och respekt för barns synpunkter barnperspektiv. Underlag i form av statistik om barns och ungas behov, hälsa och levnadsvillkor. Vi bör vara medvetna om två synsätt när det gäller barn. Å ena sidan bör vi se barns behov av skydd och omsorg och å andra sidan bör vi se barn och unga som kompetenta individer och ge dem möjlighet att delta som aktörer. Hur genomför vi planen? FN:s barnkonvention ska utgöra en av grunderna för det ordinarie arbetet. Därför måste alla verksamheter hålla konventionens innehåll och intentioner aktuella på samma sätt som andra lagar, riktlinjer och regler för verksamheten. För att förverkliga barnkonventionen krävs strategier för dess praktiska tillämpning. Inriktningsmål Vi ska arbeta aktivt för att bli ännu bättre att möta barn och ungdomar. Vi ska bli bättre på att tillvara ta deras synpunkter. Vi ska bli bättre på att tänka in barnen i alla beslut som fattas, att ha ett barnperspektiv. Vi ska anstränga oss att ta in barn och ungdomars synpunkter på alla våra verksamheter. Effektmål Alla nämnder i Nybro kommun formulerar mål för hur barnkonventionen ska föras in i den egna verksamheten och att sätta inriktningsoch effektmål för detta.

19 Sammanträdesdatum (forts) Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen beskriva vad som har genomförts och hur man uppfyllt målen. Barnkonventionen ska vara inskriven i budgetdirektiven. Vid behov av kompetensutveckling kring barnkompetens och bemötande av unga kan nämnderna kontakta barn- och utbildningsnämndens resursgrupp. Uppföljning av planen Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp handlingsplanen årligen. Detta sker genom granskning av dokument, som budgetplaner och verksamhetsberättelser m m. Ungdomsrådet tar del av granskningen och redovisar bland annat till kommunfullmäktige om utvecklingen. Erhållna synpunkter och kommentarer Tekniska nämndens yttrande Grundtanken i förslaget är att vi å ena sidan bör se barns behov av skydd och omsorg och å andra sidan bör se barn och unga som kompetenta individer och ge dem möjlighet att delta som aktörer. Det föreslås att varje nämnd formulerar effektmål för hur barnkonventionen skall föras in i den egna verksamheten. Möjlighet till utbildning ska finnas. I tekniska kontorets nuvarande verksamhet finns barnperspektiv på ett påtagligt sätt i nästan alla delar. I vårt ansvar för och arbete med trafiksäkerhet är gruppen oskyddade trafikanter högst prioriterad. Barn och ungdomar är här helt dominerande. Här kan nämnas trafiklösning i detaljplaner, planering av cykelvägar och säkra skolvägar. Barnperspektiv finns självklart också vid planering av fastigheter, mat och städning. Vi lägger stor vikt vid att anpassa matsedeln efter barns behov. Här kan också nämnas att det på varje skola finns ett matråd där elever, lärare och personal från köket träffas. Då framför barnen sina önskemål direkt till vår personal. Vår personal har stort utbyte av dessa möten med barnen. Tekniska kontoret anser att vi har god erfarenhet av barns behov. Vi känner dock behov av att förkovra oss när det gäller barnkompetens och bemötande. Vi förordar allmän kompetenshöjning i våra olika verksamheter för att tillgodogöra oss angivna inriktningsmål framför ytterligare en plan med formulerade effektmål.

20 Sammanträdesdatum (forts) Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att barns behov av skydd och omsorg samt att barns och ungas möjligheter att påverka förs in i de olika nämnders verksamheter. Till vissa delar finns det redan i nämndens verksamheter, t ex hur vi prioriterar i miljö- och hälsoskyddstillsynen genom gratis dricksvattenprovtagning för barnfamiljer och i dialogen med medborgarna kring Agenda 21, översiktsplaner m m, men det går alltid att bli bättre. Förslaget till plan är därför i huvudsak bra. Det viktigaste för vår nämnd är att dessa frågor fortsätter vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Om den rätta vägen är att införa nya inriktnings- och effektmål, är osäkert, eftersom vi tidigare under året konstaterat att den stora mängden mål, som finns i kommunen, skapar prioriterings- och styrningsproblem. Vi behöver kanske snarare minska mängden mål. För vår del kan det kanske vara effektivare att se över rutiner och checklistor för det dagliga arbetet. Kultur-fritidskontorets yttrande Den plan, som gjorts av Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor, är bra och tydlig. Då kultur-fritidsnämnden under hösten 2008 skall jobba med mål är det viktigt att ha med barnkonventionen i arbetet. Kultur-fritidskontoret godkänner planen för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun, som framtagits av Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor. Omsorgsnämndens yttrande Omsorgsnämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget avseende plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Omsorgsnämnden vill dock betona vikten av att funktionshindrade barn och ungdomars intressen och behov beaktas. Individ- och familjenämndens yttrande Individ- och familjenämnden delar uppfattningen att ett policydokument för barn- och ungdomsfrågor, utifrån barnkonventionens perspektiv, kan vara ett värdefullt riktmärke vid fördelning och prioritering av kommunala resurser. Detta gäller prioriteringar, såväl mellan, som inom nämnders verksamhetsområden.

21 Sammanträdesdatum (forts) Individ- och familjenämnden har ingen invändning emot lydelsen av policydokument utan kan konstatera att det i sin nuvarande utformning förpliktigar till ett synsätt där barns och ungdomars bästa konsekvent skall lyftas fram. Vad avser kompetensutveckling föreslås i planens följande lydelse: Vid behov av kompetensutveckling kring barnkompetens och bemötande av unga kan nämnderna kontakta barn- och utbildningsnämndens resursgrupp. Individ- och familjenämnden vill i det sammanhanget föreslå ett tillägg: eller individ- och familjenämnden. Mycket kompetens, såväl vad gäller mindre barn, som ungdomar, finns samlad under denna nämnd. Utöver kunniga socialsekreterare kan även nämnas Familjeteam (inklusive Öppna Förskolan), Projektet Värme & Ramar samt Villans och Byggets ungdomsverksamheter. All denna kunskap står givetvis till kommunens förfogande i alla sammanhang där den kan vara användbar. Individ- och familjenämnden antog upprättat förslag till yttrande angående plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Barn- och utbildningsnämndens yttrande Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den av Ungdomsrådets och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor framtagna förslag till plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Kommunstyrelsekontorets sammanfattande synpunkter Kommunstyrelsekontoret konstaterade att samtliga nämnder ställer sig bakom Ungdomsrådets och Samordningsgruppens förslag till Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Den synpunkt som förs fram i yttrandet från individ- och familjenämnden föreslås tillföras planen. I övrigt föreslås att Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor får i uppdrag att undersöka behovet och planera för genomförande av utbildnings- och kompetenshöjande åtgärder. Kommunstyrelsekontoret kan även notera att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 november 2007, 105

22 Sammanträdesdatum (forts) att kommunstyrelsekontoret och barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för genomförandet av en barnvecka enligt intentionerna i förslaget under 2008, redovisning skall ske till kommunstyrelsen under första kvartalet 2008, kan ses som en åtgärd för att öka förståelsen för barns och ungdomars villkor i samhället. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslog Markus Lund (s) att Kunskap om bemötande av barn och unga skrivs om så att det blir ett inriktningsmål enligt följande: Vi skall öka kunskapen om bemötande mellan barn, unga och vuxna. Kommunstyrelsen beslöt bifalla den föreslagna förändringen. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun, att ge kommande sekretariat för hållbar utveckling i uppdrag att bevaka och ta initiativ till genomförande av utbildningsinsatser och andra aktiviteter för att nå de föreslagna inriktningsmålen samt att planen börjar gälla från och med den 1 mars Utdrag till: 2 KF

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer