Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Karin Helmersson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Vanja Roshagen, ersättare (kd) Anders Karlsson, ersättare (fp) Karin Heideman, ersättare (m) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Bengt-Eve Petersson, teknisk chef, 6 Ulf Ohlsson, avdelningschef gata-parkavdelning, 6 Nils-Erik Gustafsson, kommunchef Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Evy Annér Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Evy Annér Paragrafer 1-19 Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelsekontor, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2008\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 1 Gratulation. 2 Budgetuppföljning januari-december 2007 samt förslag om delegation. 3 Grönt Bokslut Förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11. 5 Begäran från Nybro Energi AB om kommunal borgen för utbyggnad av fjärrvärme i Orrefors. 6 Igångsättningstillstånd för nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro. 7 Bensinmack Orrefors. 8 Tjänstegarantier för överförmyndarnämnden. 9 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och delegation i mark- och exploateringsärenden. 10 Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. 11 Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Deckaren Besvarande av motion angående inrättande av en tjänst som äldreombudsman. 13 Besvarande av motion angående hemtjänst. 14 Godkännande av delårsrapport januari-augusti 2007, fastställelse av budget och verksamhetsplan 2008 samt förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län. 15 Revisionens granskning av Verksamheten Brunnen. 16 Godkännande av tidplan för redovisningar i kommunfullmäktige Aktuellt från Regionförbundet. 18 Anmälningar a-n.

3 Sammanträdesdatum 3 (forts) 19 Taxa för brand- och säkerhetsförebyggande erbjudande till allmänheten.

4 Sammanträdesdatum 4 1 Gratulation Vice ordförande Stig Davidson överlämnade blomma och gratulation från kommunstyrelseledamöterna till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund, som den 6 januari 2008 fyllde 40 år. Markus Lund tackade för uppvaktningen. Kommunstyrelsen beslöt att ta gratulationen och tacket till protokollet.

5 Sammanträdesdatum 5 2 Dnr 07/0034 Budgetuppföljning januari-december 2007 samt förslag om delegation Ekonomienheten redovisade budgetuppföljning för perioden januari till och med december Budgetuppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för helåret motsvarar således 100 procent. Intäkt/ Ackumulerat Avvikelse Förbruk Bokslut Kostnadsslag, tkr Årsbudget Utfall riktpunkt %-förb Intäkter ,10% 107,60% Personalkostnader ,20% 104,30% Övriga kostnader ,30% 100,20% Kapitalkostnader ,40% 100,90% Bruttokostnader ,80% 102,50% Nettokostnader ,30% 100,30% Kommentar till ovanstående information Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 101,3 procent, vilket är 1,3 procent högre än riktpunkten. Denna dryga procent motsvarar drygt kronor i högre nettokostnader beräknat mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 100,3 procent, vilket då motsvarade en negativ avvikelse mot budgeten med drygt kronor. En orsak till att intäkterna och de övriga kostnaderna är högre än budgeterat avser redovisningen av bredbandsutbyggnaden (som redovisas på kommunstyrelsens ansvar). Etapp 2 och etapp 3 av utbyggnaden motsvarar en bruttokostnad om kronor, där statsbidrag erhålles till 100 procent. I ett tidigare skede redovisades den första etapputbyggnaden av bredbandet som en årlig kostnad, vilket då inte var förenligt med god redovisningssed. Principerna för redovisningen ändrades då, vilket innebar att etapp 2 och 3 kostnadsfördes och intäktsfördes i sin helhet. Det ger ingen nettoeffekt, men kostnaderna och intäkterna ökar gentemot budgeten med 1,9 procent respektive 2,5 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd.

6 Sammanträdesdatum 6 2 (forts) Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. December KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA TOTALT Utfall Utfall Ökning % 108,00% 101,40% 106,20% 101,80% 106,80% 97,10% 103,70% 103,50% 104,50% Bud ökning 112,50% 100,00% 105,70% 104,00% 109,00% 104,50% 102,70% 103,40% 105,60% Investeringar Investeringsbudgeten för år 2007 uppgår inklusive tilläggsbudgeten till kronor. Till och med december 2007 har kronor använts. Detta innebär att 94,9 procent av budgeten har förbrukats. Likviditet Medelsaldot för december månad 2007 uppgick till kronor. Av de tidigare upplånade kronorna finns inga medel kvar att ianspråkta. Som information kan nämnas att checkkrediten för koncernen nu uppgår till kronor, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Delegation I särskild bilaga redovisas förslag till delegation av vissa ärenden med inriktning mot finansiering. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna föreslagen delegation av vissa finansieringsbeslut till ekonomichefen samt att i övrigt ta informationen till protokollet Utdrag till: Ekonomichefen Ekonomienheten Akten

7 Sammanträdesdatum 7 3 Dnr 06/0200 Grönt Bokslut 2006 Kommunfullmäktige beslöt den 2 maj 2007, 55, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att under 2007 redovisa ett Grönt Bokslut för 2006 enligt tidigare modell. Nybro kommun redovisade här sitt nionde Gröna Bokslut. Syftet är bland annat att på ett åskådligt sätt försöka redovisa lite av vad som händer inom miljöområdet. Det Gröna Bokslutet visar bland annat att: Den totala mängden hushållsavfall har ökat med 4,7 procent från 2005 till 2006, men vi blir samtidigt allt bättre på att sortera och återvinna. Det resterande hushållsavfallet förbränns i Linköping. För att minska mängden hushållsavfall måste vi helt enkelt förbruka mindre varor, vilket kräver en ändring av vår livsstil. Andelen förnyelsebar energi inom de kommunala förvaltningarna och Nybro Bostads AB var år procent. De kommunala fastigheterna värms till största delen upp med fjärrvärme eller annat biobränsle. Nybro Energi AB har under satsat mycket stort på att bygga ut och ansluta fler fastigheter till fjärrvärmen. Fjärrvärmenätet har under dessa 2 år byggts ut med cirka 100 procent i Nybro stad. Inom ramen för kommunens energiprogram har tekniska kontoret gjort en kraftfull insats genom ett stort antal energibesparingsprojekt i kommunens fastigheter. Eleffektiv belysning och ventilation är två exempel på sådana åtgärder. Statsbidrag har utnyttjats för detta, det så kallade OFFROT. Flera av företagen i Nybro kommun har aktivt jobbat med energifrågor och energieffektivisering under år Samhällsbyggnadskontoret erbjuder fastighetsägare att genomföra en rabatterad radonmätning. För de fastigheter, som har förhöjda halter, finns statliga bidrag att söka för att sänka radonhalten i huset. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter att sjunka i och med att de köldmedier som innehåller ozonnedbrytande ämnen byts ut mot andra köldmedier. Utgående vatten från vattenverket i Gårdsryd Kontrollerna angående den mikrobiologiska kvalitén visar att två av 13 vattenprover föranledde anmärkning på grund av enstaka koliforma bakterier. Kontrollerna angående den kemiska kvalitén visar att ett av sju vattenprov föranledde anmärkning på grund av turbiditet, färg, järn och nitratkväve.

8 Sammanträdesdatum 8 3 (forts) Vatten från ledningsnätet i centralorten Kontrollerna angående den mikrobiologiska kvalitén visar att två av 21 vattenprover föranledde anmärkning på grund av totalantalet bakterier respektive antalet långsamväxande bakterier. Kontrollerna angående den kemiska kvalitén visar att ett av 20 vattenprov föranledde anmärkning på grund av järn och turbiditet. Av de 22 sjöar, som kalkas i kommunen, visar 19 sjöar godkänd kvalitet och tre sjöar icke godkänd kvalitet beträffande alkalinitet. Det finns 13 miljöcertifierade företag i Nybro kommun. Det finns ytterligare fem företag som är verksamma i kommunen och som är miljöcertifierade. Dessa fem är dock registrerade på annan ort. I Nybro kommun är elva skolor miljöcertifierade. I kommunen är 6,49 procent av den produktiva skogsmarken skyddad genom naturreservat eller annat frivilligt skydd. Vid sammanträdet efterfrågade Mariann Karlsson (v) uppföljning av kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, 89, punkt 48 d att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden och Nybro Elnät AB i uppdrag att utreda möjligheterna att starta projekt för att kunna använda solenergin för både kommunens anläggningar och för enskilda, ett projekt som också kan skapa nya arbetstillfällen, Kbeslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att till kommunfullmäktiges sammanträde begära redovisning av utredningsuppdrag från 2006 och uppgifter om nyttjande av solenergi i kommunen samt att godkänna redovisningen av Grönt Bokslut för Utdrag till: 2 KF

9 Sammanträdesdatum 9 4 Dnr 08/0006 Förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 Tekniska nämndens presidium har den 3 januari 2008, 1, beslutat föreslå att godkänna förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 för en köpeskilling av kronor. Den aktuella fastigheten ligger mitt emot infarten till Nybro Återvinning. Nybro kommun har i samråd med Kalmarsundsregionens Renhållare funnit det lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten. Nybro kommun, tekniska förvaltningen har träffat preliminär överenskommelse om köp av fastigheten till ett pris av kronor enligt bifogat förslag till köpekontrakt. Tillträde är planerat att ske den 1 april Tekniska nämnden beslöt den 6 december 2007, 123 att delegera till tekniska nämndens presidium att fatta beslut om förslag till kommunfullmäktige om köp av fastigheten Smedstorp 2:11. Tekniska nämndens presidium beslöt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 för en köpeskilling av kronor. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärv av fastigheten Smedstorp 2:11 av May-Greth Gustavsson, Börsrydsvägen 11, Nybro för en köpeskilling av kronor med tillträde den 1 april 2008 samt att köpet finansieras med likvida medel. Utdrag till: 2 KF

10 Sammanträdesdatum 10 5 Dnr 08/0008 Begäran från Nybro Energi AB om kommunal borgen för utbyggnad av fjärrvärme i Orrefors Nybro Energi AB ansöker om kommunal borgen på kronor för att finansiera den pågående utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Orrefors. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna borgen gentemot Nybro Energi AB för ett lån uppgående till kronor för finansiering av den pågående utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Orrefors. Utdrag till: 2 KF

11 Sammanträdesdatum 11 6 Dnr 07/0094 Igångsättningstillstånd för nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro Tekniska nämnden har den 6 december 2007, 109, beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd för projektet nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro. Projektet kommer att samordnas med Banverkets arbeten vid stationen. I tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2008 finns upptaget kronor för projektet för den norra sidan. Statsbidrag beräknas utgå med cirka kronor. För den södra sidan fanns upptaget kronor för utförande under På grund av besparingar har denna summa prutats till kronor. Vad gäller signalreglering av korsningen Grönvägen/Bangatan/ Engshyttegatan hade tekniska förvaltningen hoppats att få utnyttja de medel, kronor, som var avsatta för Planskild korsning Smedstorp. Även dessa medel togs bort vid nämnda besparing. Vid arbetsutskottets beredning redovisade stadsarkitekten Kerstin Ainouz och avdelningschefen för gata-parkavdelning, Ulf Ohlsson, förslaget till exploatering och utformning av stationsområdet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade tekniske chefen Bengt-Eve Petersson och avdelningschefen för gata-parkavdelning, Ulf Ohlsson, budget och kalkyl för projektens genomförande. Redovisning lämnades även över eventuellt möjliga omprioriteringar i befintligt investeringsprogram för projektens genomförande. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja igångsättningstillstånd för projektet nybyggnad av industrispår samt ombyggnad av resecentrum vid stationen i Nybro inom ram för befintlig budget samt att i övrigt ta informationen till protokollet. Utdrag till: 2 KF

12 Sammanträdesdatum 12 7 Dnr 07/0163 Bensinmack Orrefors Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 december 2007 redovisades planer för iordningsställande av bensinmack i Orrefors. Beslutet blev då att avvakta tills avtal med entreprenör fanns. Enligt näringslivschefen Lars Carlsson, förutsätter avtal med entreprenören att kommunen tar ett större kostnadsansvar som förhoppningsvis kan minska med bidrag. Vägverket Konsult har tagit fram ett kostnadsunderlag för utformning av busshållplats, bensinstation och parkeringsytor vid Tempo i Orrefors. Kostnadskalkylen beräknas till kronor. Därtill kommer bensinentreprenörens kostnader. Denna beräkning är ännu inte färdig. Enligt entreprenörens uppfattning finns det ett takbelopp, som inte kan överskridas för att få till stånd en nyetablering av bensinstation. Genom att samordna investeringarna med anläggande av parkeringsplats, infarter och busshållplats beräknas samordningsvinster kunna erhållas. Totalt beräknas kommunens bruttokostnad för projektet kunna uppgå till cirka kronor. För närvarande pågår undersökning om möjligheter till att kunna få statsbidrag till anordnandet av busshållplats, infarter, pendlingsparkering från Kalmar Läns Trafik AB. Förutsättningen är dock att man kan erhålla statsbidrag först efter man har gjort åtgärden. Det finns bara ett ansökningstillfälle per år. Normalt fungerar annars statsbidrag som stimulansåtgärd. Entreprenören kan även få ett bidrag från Regionförbundet, kronor. Bruttobeloppet kan således komma att reduceras, men för närvarande är det oklart hur mycket. Vid arbetsutskottets beredning redovisade näringslivschef Lars Carlsson produktionskalkyl för projektet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisades förslag till exploaterings- och nyttjanderättsavtal.

13 Sammanträdesdatum 13 7 (forts) Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning av att avtal tecknas med entreprenör för bensinstation, medge start av iordningställande av parkeringsplats, infarter och busshållplats i Orrefors samt att anvisa kronor med finansiering genom ianspråktagande av likvida medel. Utdrag till: 2 KF

14 Sammanträdesdatum 14 8 Dnr 07/0261 Tjänstegarantier för överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden i samverkan, Nybro kommun, Emmaboda kommun, Torsås kommun och Uppvidinge kommun, beslöt vid sitt sammanträde den 4 december 2007 om följande tjänstegarantier för överförmyndarnämnden i samverkan. Sammanträdestider 2008 samt protokoll finns på hemsidan. Oavsett hur förfrågan inkommit, svarar vi senast efter fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi mottagandet, inom samma tid, med uppgift om vem som handlägger ärendet. Du erbjuds en tid för besök inom tio arbetsdagar. Vid minst ett tillfälle per år genomförs aktuell information eller utbildning för alla ställföreträdare. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisade förslag till tjänstegarantier för Överförmyndarnämnden i samverkan samt att tjänstegarantierna för Överförmyndarnämnden i samverkan skall börja gälla från och med den 1 mars Utdrag till: 2 KF

15 Sammanträdesdatum 15 9 Dnr 07/0256 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och delegation i mark- och exploateringsärenden Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2007, 128, i samband med beslut om godkännande av överföring av verksamhet Brunnen till AB Nybro Brunn. att ge kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över behov av revidering av bolagsordning och reglemente med anledning av verksamhetsöverföringen. I bilaga redovisas förslag till justeringar i kommunstyrelsens reglemente. Förändringarna beror bland annat på beslutad ny organisation för mark- och exploateringsverksamheten. Som en konsekvens av den förändrade mark- och exploateringsverksamheten föreslås också delegation av vissa fastighets- och markexploateringsärenden till samhällsbyggnadschefen och exploateringssamordnaren. Annan anledning till revidering av reglementet är överförande av färdtjänsten till kommunstyrelsen (tidigare beslut) och förslag om överföring av ansvar för skolskjutsar, terminskort och vissa omsorgsresor. I förslaget till nytt reglemente föreslås även att ansvaret för konsumentvägledningen återförs till kommunstyrelsen. Som en konsekvens av ändrat reglemente behöver delegationen i mark- och exploateringsärenden förändras. Förslag till delegation redovisas i särskild bilaga. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat förslag till justering av reglemente för kommunstyrelsen, att godkänna föreslagen delegerad beslutanderätt inom kommunstyrelsen, att beslut, som fattas med stöd av delegation, och beslut om vidaredelegation skall anmälas till kommunstyrelsen genom delegationsrapport vid nästkommande sammanträde samt att reglementet skall börja gälla från den 1 mars 2008.

16 Sammanträdesdatum 16 9 (forts) Utdrag till: 2 KF

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/0073 Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun Kommunfullmäktige beslöt, , som ett svar på motion om Barn 2000 FN: s barnkonvention och vår kommun att uppdra åt Samordningsgruppen för ungdomsfrågor att överväga om ett lokalt policydokument för barn- och ungdomsfrågor i Nybro kommun utifrån barnkonventionens perspektiv behöver utarbetas. Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor redovisade ett förslag till plan, som kommunstyrelsen beslöt den 2 maj 2007, 80, att skicka på remiss till alla nämnder för synpunkter. Planen är enligt följande: Bakgrund I Kalmar län bor barn och ungdomar (31 december 2005) i ålder 0-18 år, vilket är 21,83 procent av länets befolkning. Nybros befolkningssammansättning är ungefär densamma. Landstinget i Kalmar län har beslutat att satsa särskilt på barn och kallar 2007 för Barnhälsoåret. I Nybro pågår ett arbete för att i ökad omfattning tillvarata den stora gruppen barns och ungdomars intressen samt ge dem ökat inflytande och delaktighet i olika beslutsprocesser. Några goda exempel är Ungdomsrådets arbete, elevråden, programgruppen på Mejeriet, skapande av familjecentralen och samverkanssatsningarna kring föräldrastödet Värme & Ramar. Idag finns dock ingen plan för hur ungas rättigheter ska tillvaratas och/eller hur ungas inflytande ska fortsätta att öka i Nybro. Vidare har inte kommunen beslutat hur verksamheterna ska förhålla sig till barnkonventionens intentioner i det kommunala beslutsfattandet. Barnkonventionens intentioner För att möta barnkonventionens krav behöver vi vuxna ibland förändra våra attityder och förhållningssätt. Det är sällan barn och ungdomar som är ansvariga för tingens ordning/utveckling. Barnkonventionen ger en viktig värdegrund, där artikel 3 om barns bästa är den etiska och moraliska grundregeln. Barnkonventionen kräver en förändrad syn, där vi vuxna alltså är den viktigaste aktören. Det behövs förmåga att göra kloka bedömningar och att handla på ett etiskt sätt med respekt för människors lika värde, individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta grupper, tolerans och ansvarstagande.

18 Sammanträdesdatum (forts) Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor samt god och jämlik hälsa. Alla barn har rätt till stöd av närstående vuxna - i de flesta fall föräldrarna. Barnkonventionen säger också att föräldrarna har rätt till stöd för att klara sin viktiga uppgift. I alla beslut ska barns bästa sättas främst. För att leva upp till barnkonventionens intentioner om barns bästa krävs: Kunskap om barns utveckling och behov barnkompetens. Kunskap om bemötande av barn och unga. Lyhördhet och respekt för barns synpunkter barnperspektiv. Underlag i form av statistik om barns och ungas behov, hälsa och levnadsvillkor. Vi bör vara medvetna om två synsätt när det gäller barn. Å ena sidan bör vi se barns behov av skydd och omsorg och å andra sidan bör vi se barn och unga som kompetenta individer och ge dem möjlighet att delta som aktörer. Hur genomför vi planen? FN:s barnkonvention ska utgöra en av grunderna för det ordinarie arbetet. Därför måste alla verksamheter hålla konventionens innehåll och intentioner aktuella på samma sätt som andra lagar, riktlinjer och regler för verksamheten. För att förverkliga barnkonventionen krävs strategier för dess praktiska tillämpning. Inriktningsmål Vi ska arbeta aktivt för att bli ännu bättre att möta barn och ungdomar. Vi ska bli bättre på att tillvara ta deras synpunkter. Vi ska bli bättre på att tänka in barnen i alla beslut som fattas, att ha ett barnperspektiv. Vi ska anstränga oss att ta in barn och ungdomars synpunkter på alla våra verksamheter. Effektmål Alla nämnder i Nybro kommun formulerar mål för hur barnkonventionen ska föras in i den egna verksamheten och att sätta inriktningsoch effektmål för detta.

19 Sammanträdesdatum (forts) Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen beskriva vad som har genomförts och hur man uppfyllt målen. Barnkonventionen ska vara inskriven i budgetdirektiven. Vid behov av kompetensutveckling kring barnkompetens och bemötande av unga kan nämnderna kontakta barn- och utbildningsnämndens resursgrupp. Uppföljning av planen Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp handlingsplanen årligen. Detta sker genom granskning av dokument, som budgetplaner och verksamhetsberättelser m m. Ungdomsrådet tar del av granskningen och redovisar bland annat till kommunfullmäktige om utvecklingen. Erhållna synpunkter och kommentarer Tekniska nämndens yttrande Grundtanken i förslaget är att vi å ena sidan bör se barns behov av skydd och omsorg och å andra sidan bör se barn och unga som kompetenta individer och ge dem möjlighet att delta som aktörer. Det föreslås att varje nämnd formulerar effektmål för hur barnkonventionen skall föras in i den egna verksamheten. Möjlighet till utbildning ska finnas. I tekniska kontorets nuvarande verksamhet finns barnperspektiv på ett påtagligt sätt i nästan alla delar. I vårt ansvar för och arbete med trafiksäkerhet är gruppen oskyddade trafikanter högst prioriterad. Barn och ungdomar är här helt dominerande. Här kan nämnas trafiklösning i detaljplaner, planering av cykelvägar och säkra skolvägar. Barnperspektiv finns självklart också vid planering av fastigheter, mat och städning. Vi lägger stor vikt vid att anpassa matsedeln efter barns behov. Här kan också nämnas att det på varje skola finns ett matråd där elever, lärare och personal från köket träffas. Då framför barnen sina önskemål direkt till vår personal. Vår personal har stort utbyte av dessa möten med barnen. Tekniska kontoret anser att vi har god erfarenhet av barns behov. Vi känner dock behov av att förkovra oss när det gäller barnkompetens och bemötande. Vi förordar allmän kompetenshöjning i våra olika verksamheter för att tillgodogöra oss angivna inriktningsmål framför ytterligare en plan med formulerade effektmål.

20 Sammanträdesdatum (forts) Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att barns behov av skydd och omsorg samt att barns och ungas möjligheter att påverka förs in i de olika nämnders verksamheter. Till vissa delar finns det redan i nämndens verksamheter, t ex hur vi prioriterar i miljö- och hälsoskyddstillsynen genom gratis dricksvattenprovtagning för barnfamiljer och i dialogen med medborgarna kring Agenda 21, översiktsplaner m m, men det går alltid att bli bättre. Förslaget till plan är därför i huvudsak bra. Det viktigaste för vår nämnd är att dessa frågor fortsätter vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Om den rätta vägen är att införa nya inriktnings- och effektmål, är osäkert, eftersom vi tidigare under året konstaterat att den stora mängden mål, som finns i kommunen, skapar prioriterings- och styrningsproblem. Vi behöver kanske snarare minska mängden mål. För vår del kan det kanske vara effektivare att se över rutiner och checklistor för det dagliga arbetet. Kultur-fritidskontorets yttrande Den plan, som gjorts av Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor, är bra och tydlig. Då kultur-fritidsnämnden under hösten 2008 skall jobba med mål är det viktigt att ha med barnkonventionen i arbetet. Kultur-fritidskontoret godkänner planen för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun, som framtagits av Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor. Omsorgsnämndens yttrande Omsorgsnämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget avseende plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Omsorgsnämnden vill dock betona vikten av att funktionshindrade barn och ungdomars intressen och behov beaktas. Individ- och familjenämndens yttrande Individ- och familjenämnden delar uppfattningen att ett policydokument för barn- och ungdomsfrågor, utifrån barnkonventionens perspektiv, kan vara ett värdefullt riktmärke vid fördelning och prioritering av kommunala resurser. Detta gäller prioriteringar, såväl mellan, som inom nämnders verksamhetsområden.

21 Sammanträdesdatum (forts) Individ- och familjenämnden har ingen invändning emot lydelsen av policydokument utan kan konstatera att det i sin nuvarande utformning förpliktigar till ett synsätt där barns och ungdomars bästa konsekvent skall lyftas fram. Vad avser kompetensutveckling föreslås i planens följande lydelse: Vid behov av kompetensutveckling kring barnkompetens och bemötande av unga kan nämnderna kontakta barn- och utbildningsnämndens resursgrupp. Individ- och familjenämnden vill i det sammanhanget föreslå ett tillägg: eller individ- och familjenämnden. Mycket kompetens, såväl vad gäller mindre barn, som ungdomar, finns samlad under denna nämnd. Utöver kunniga socialsekreterare kan även nämnas Familjeteam (inklusive Öppna Förskolan), Projektet Värme & Ramar samt Villans och Byggets ungdomsverksamheter. All denna kunskap står givetvis till kommunens förfogande i alla sammanhang där den kan vara användbar. Individ- och familjenämnden antog upprättat förslag till yttrande angående plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Barn- och utbildningsnämndens yttrande Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den av Ungdomsrådets och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor framtagna förslag till plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Kommunstyrelsekontorets sammanfattande synpunkter Kommunstyrelsekontoret konstaterade att samtliga nämnder ställer sig bakom Ungdomsrådets och Samordningsgruppens förslag till Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Den synpunkt som förs fram i yttrandet från individ- och familjenämnden föreslås tillföras planen. I övrigt föreslås att Ungdomsrådet och Samordningsgruppen för ungdomsfrågor får i uppdrag att undersöka behovet och planera för genomförande av utbildnings- och kompetenshöjande åtgärder. Kommunstyrelsekontoret kan även notera att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 november 2007, 105

22 Sammanträdesdatum (forts) att kommunstyrelsekontoret och barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för genomförandet av en barnvecka enligt intentionerna i förslaget under 2008, redovisning skall ske till kommunstyrelsen under första kvartalet 2008, kan ses som en åtgärd för att öka förståelsen för barns och ungdomars villkor i samhället. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslog Markus Lund (s) att Kunskap om bemötande av barn och unga skrivs om så att det blir ett inriktningsmål enligt följande: Vi skall öka kunskapen om bemötande mellan barn, unga och vuxna. Kommunstyrelsen beslöt bifalla den föreslagna förändringen. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun, att ge kommande sekretariat för hållbar utveckling i uppdrag att bevaka och ta initiativ till genomförande av utbildningsinsatser och andra aktiviteter för att nå de föreslagna inriktningsmålen samt att planen börjar gälla från och med den 1 mars Utdrag till: 2 KF

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2006-04-20, kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c), ordförande Anelia Dotcheva (c) Terttu Martinsson (c) Inger Herfindal

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer