Information från kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från kommunstyrelsen"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens 1e vice ordförande, , Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn Webbplats: Information från kommunstyrelsen Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 10 april Kompletta handlingar kan beställas hos kommunens sekretariat på telefon Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna finns på Stimulera kommunanställda starta eget Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningsförvaltningen ska få i uppdrag att genomföra åtgärder som underlättar för kommunens anställda att starta eget vid ett införande av valfrihethetssystem inom hemtjänsten (enligt LOV) i Örnsköldsvik. Detta ska främst ske genom att tillhandahålla och visa på råd och stöd som redan idag, utan merkostnad, finns att tillgå för nyföretagare. Det kan till exempel handla om information, utbildningsinsatser och en generös inställning till tjänstledighet. Bakgrund till de föreslagna åtgärderna är en motion Stimulera företagande från Dan Olsson och Anna-Lena Holmström (båda C) Förutsättningarna för en aktivitetslokal utreds Richard Asplund, Örnsköldsvik, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger en kombinerad fritids- och aktivitetslokal. Där ska ungdomar kunna utöva aktiviteter som freerunning, le parkour, BMX, streetgym m.m. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa en sådan lokal. Ungdomar ska ges möjlighet att vara delaktiga i utredningen. Svårt tidigarelägga interpellationssvar Jarl Strömbäck (SPI) föreslår i en motion att svar på skriftliga frågor, interpellationssvar, som ska tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträden ska

2 skickas ut samtidigt med övriga handlingar till mötet. Att frågeställaren och övriga ledamöter får ta del av svaren i förväg skulle gynna dialogen vid sammanträdet, menar Strömbäck. Nu delas interpellationssvaren ut på sammanträdesdagen. Kommunledningsförvaltningen har utrett möjligheten att skicka ut interpellationssvaren tidigare. Om svaret ska skickas med handlingarna får den som ska svara på interpellation endast drygt en vecka på sig. Att på så kort tid ta fram underlag och formulera ett svar är i många fall inte rimligt. Därför föreslår kommunstyrelsen att rutinen att dela ut svaren under sammanträdesdagen står kvar men att ledamöterna ska få svaren före sammanträdets början, lämpligen på de gruppmöten partierna har inför kommunfullmäktige. Positivt anpassa lokaler för ökad produktion vid Sanmina Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar maximalt 35 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av den industrifastighet som Sanmina SCI hyr av kommunen i Gålnäs industriområde. Kommunens kapitalkostnader ska täckas av hyresgästen. Bakgrunden är att Sanmina SCI har en god orderingång och planerar att utöka produktionen, vilket i sin tur beräknas ge en sysselsättningsökning med cirka 100 anställda. Lokaler inte avgörande för praktisk verksamhet och ämnesintegration Göran Wåhlstedt (V) har i en motion föreslagit att kommunenska ska öka den praktiska undervisningen och skapa förutsättningar för mer ämnesövergripande undervisning. Wåhlstedt konstaterar att vidare att praktiska delar och lokaler för praktisk verksamhet har fått stryka på foten. Kommunstyrelsen hävdar att kommunens lokaler ska användas effektivt med ett högt resursutnyttjande. Det är inte förenligt med att på varje skola tillhandahålla lokaler som enbart används för slöjd, musik eller andra praktiska ämnen. Skolan ska ändå stimulera praktiska, sinnliga och estetiska uttrycksformer. I detta uppdrag fyller Kulturskolecentrum och Komtek en viktig roll. Genom att bidra med metoder, material och inspiration för såväl elever som lärare bidrar de till att stimulera praktiska och kreativa inslag inom skolan. Ett mer ämnesövergripande arbetssätt ingår i den nya läroplan för grundskolan som just nu håller på att införlivas i skolans verksamhet. Kommunstyrelsen anser att motionens intention om praktiskt och ämnesövergripande arbete redan uppfylls men att det inte är rimligt att skapa särskilda lokaler som endast används för vissa ämnen

3 Ekologisk vecka ska ge smak för vegetarisk kost Jakob Norstedt-Moberg och Ann-Kristin Schipper (båda MP) föreslår i en motion att kommunen ska införa två vegetariska måltider per vecka inom skola vård och omsorg. Kopplat till detta vill motionärerna också att kommunen sprider kunskap om köttets klimatpåverkan. Kommunen arbetar redan för att 25 procent av råvarorna i de kommunala köken ska vara ekologiska För att nå det målet, som både finns på nationellt plan och inskrivet i kommunens miljö- och energistrategi, tar nu konsult- och serviceförvaltningens kostavdelning fram en plan för övergång till ekologiska livsmedel. Redan idag kan de som äter inom skola och omsorg välja ett vegetariskt alternativ. I oktober blir det en ekologisk vecka vid kommunens serveringar, en satsning som planeras bli återkommande. Veckan blir ett sätt att introducera vegetariska rätter och samtidigt öka kunskapen om ekologiska livsmedel. I en succesiv övergång till fler vegetariska rätter i skolan ser kommunstyrelsen det som angeläget att eleverna görs delaktiga i förändringen. Mot bakgrund av det arbete som redan pågår anses intentionerna i Norstedt- Mobergs och Schippers motion vara tillgodosedda. Kommunen deltar i projekt för gemensam arbetsmarknadsregion Kommunstyrelsen ger klartecken till medverka i ett projekt som syftar till att stärka tillväxtmöjligheter och skapa en gemensam arbetsmarknadsregion tillsammans med kommunerna i Umeåregionen. Projektdeltagandet finansieras inom ramen för utvecklingsarbetet Världsklass 2015, insatsen beräknas till kronor. Projektet ska pågå augusti 2012 oktober Projektägare är Umeå kommun. Kommunen säkrar möjlighet till hamnverksamhet i Köpmanholmen Kommunstyrelsen godkänner ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering rörande fastigheterna Bredånger 2:74 och 2:165. Genom att köpa del av Bredånger 2:74 säkerställer kommunen bland annat vattenrätten runt Köpmanholmens hamn. Utbildning och stöd till företag med tillväxtpotential Örnsköldsviks kommun deltar i ett länsövergripande projekt för att stärka tillväxtföretag. Projektet ska ta fram utvecklingsverktyg och nätverk som bidrar till att öka såväl omsättning som sysselsättning. Ett 70-tal utvalda företag i länet ska få utbildning och stöd inom ett antal nyckelområden. Dess-

4 utom kommer en större grupp, uppskattningsvis 300 företagare, att erbjudas inspirationsseminarier. Projektet finansieras med 25 procent vardera av Länsstyrelsen, Tillväxtverket, privata finansiärarer och länets kommuner. För Örnsköldsviks del beräknas medfinansieringen bli kronor för åren Ny taxa för livsmedels- och foderkontroll Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll. Avgiften grundar sig bland annat på förändringar som Livsmedelsverket gjort i sin vägledning för riskklassificering inom livsmedelsområdet. Den nya taxan föreslås gälla från 1 januari Evenemangsarenan får ansvar för skötsel av Modo- och Kempehallen Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att kultur- och fritidsnämnden tecknar avtal med Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB om skötsel av de kommunägda anläggningarna Modohallen och Kempehallen. Avtalet gäller endast skötseln av hallarna. Hantering av istider, m.m. tar kommunen hand om. Skötselavtalet ska gälla under perioden 1 juli juni Därefter planerar kommunen att ta Kempehallen ur drift och frågan om Modohallens framtida skötsel måste då lösas på nytt. Övriga ärenden Svar på revisionsrapport: Kompetensförsörjning Yttrande över Trafikverkets rapport: Transportsystemens behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag till lösningar fram till 2025 och utblick mot 2050 Rapport: Beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts, kvartal Redovisning: Motioner där beredningen inte är slutförd. Redovisning: Medborgarförslag där beredningen inte är slutförd. Yttrande över revisionsrapport: Granskning av lönerutinen Process för förverkligande av Västernorrlands regionala tillväxtstrategi Ekonomisk månadsuppföljning, mars 2012 Bokslut 2011 Vindpark på Blodrotberget. Fråga om utövande av kommunalt veto, reviderad ansökan. Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän

5

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-10

Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer