Måluppfyllelse Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning..."

Transkript

1

2 Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning Måluppfyllelse Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning Måluppfyllelse Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning Måluppfyllelse Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

3 Måluppfyllelse Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Intern kontroll Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning Måluppfyllelse Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Ekonomi Framtid Tjänstegarantier Uppdrag Verksamhet Ekonomi Framtid Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

4 Måluppfyllelse Vision "med sikte på " Nybro kommun har invånare och är i centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden - ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Kommunfullmäktiges mål All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Målet är delvis uppnått Nybro kommunarkiv har startat ett tydligt förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och digital lagring, men också mer "ordning och reda". Arbetet framåt på ekonomienheten inriktas på att få fram enhetliga uppföljningar, utbildningar och att genomföra de projekt som blivit eftersatta p.g.a. vakanta tjänster. Samordningen mellan projekten och aktiviteterna i Arbetsmarknadsenheten har förbättrats och det ser vi har gynnat målgruppen Vi ska ge rätt service. Målet är delvis uppnått Nybro kommunarkiv har startat ett tydligt förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och digital lagring, men också mer "ordning och reda". Arbetet framåt på ekonomienheten inriktas på att få fram enhetliga uppföljningar, utbildningar och att genomföra de projekt som blivit eftersatta p.g.a. vakanta tjänster. Samordningen mellan projekten och aktiviteterna i Arbetsmarknadsenheten har förbättrats och det ser vi har gynnat målgruppen. Nyckeltal Målvärde Utfall Andel av förvaltningarnas personal som är nöjda med den service de får från kommunstyrelseförvaltningen 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? - - minst 44 % 48 % minst 86 % 96 % Vi ska ha rätt kvalitet. Målet är delvis uppnått Arbetet framåt på ekonomienheten inriktas på att få fram enhetliga uppföljningar, utbildningar och att genomföra de projekt som blivit eftersatta. Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

5 IT-enheten har prioriterat och inte lyckats att fullfölja alla åtaganden, våra resurser har inte räckt till det. Vi har prioriterat att stödja förvaltningen Lärande och kultur och uppdrag som har med driftsäkerhet att göra. Utvecklingsområde för räddningstjänsten kan vara att planera för ett bättre övningsområde Nyckeltal Målvärde Utfall Andelen förtroendevalda som är nöjda med underlagen inför beslut. minst 100 % 96 % Kommunfullmäktiges mål Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Målet är delvis uppnått Hemsidans tekniska lösning är dä svårjobbad och ska därför bytas under året. Kommunikationen via synpunkter, telefon och besök etc fungerar bra. Fortsatt utbildning för förtroendevalda (ipad) planeras Vi ska arbeta för att påverkansmöjligheter för medborgarna ska finnas. Målet är delvis uppnått Hemsidans tekniska lösning är svårjobbad och ska därför bytas under året. Kommunikationen via synpunkter, telefon och besök etc. fungerar bra. Fortsatt utbildning för förtroendevalda (ipad) planeras Nyckeltal Målvärde Utfall Antal synpunkter som skickas till kommunen via synpunktshanteringen minst 4 % 10 % Antalet medborgarförslag minst 8 11 Nöjd-Inflytande-Index (NII) 13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? minst 79% 83% 14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 15. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? minst 50% 56% minst minst 79 % 96 % Kommunfullmäktiges mål Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Målet är delvis uppnått Befolkningsökningen är svag. Med utgångspunkt från visionen skulle kommunen behöva öka med ca 300 personer utslaget per år. Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

6 Utifrån det antagandet är målet för 2013 inte uppnått. Hur markytorna i Nybro kommun används är en strategiskt viktig resursfråga. En aktiv fysisk planering stimulerar en ekonomiskt hållbar utveckling och skapar förutsättningar för nyinvesteringar samtidigt som vi bidrar till ett effektivt utnyttjande av redan gjorda investeringar. Genom att Stationen, resecentrum och turistinformationen numera är en stolthet avseende utseende, funktion och information stärker detta naturligtvis varumärket Nybro. Samarbetet med näringslivet, handel och entreprenörer i besöksnäringen blir bättre och bättre. I den senaste undersökningen om medborgarnas upplevda trygghet hamnar Nybro på ett genomsnittligt index jämfört med andra kommuner i riket. Vi ska bidra till att stärka kommunens varumärke Målet är uppnått Genom att Stationen, resecentrum och turistinformationen numera är en stolthet avseende utseende, funktion och information stärker detta naturligtvis varumärket Nybro. Samarbetet med näringslivet, handel och entreprenörer i besöksnäringen blir bättre och bättre. Nyckeltal Målvärde Utfall Att kommunen ska ligga över medel när det gäller Nöjd-Region-Index (NRI) Att kommunen alltid ska erbjuda tre alternativ vid bostadsbyggande Vi ska ha en trygg och säker kommun. Målet är delvis uppfyllt I den senaste undersökningen om medborgarnas upplevda trygghet hamnar Nybro på ett genomsnittligt index jämfört med andra kommuner i riket. Nyckeltal Målvärde Utfall Andelen invånare som upplever sig trygga i kommunen Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? minst Hur ser medborgarna på sin kommun som en attraktiv plats att leva och bo på? minst Befolkningen i Nybro kommun ska öka Målet är delvis uppnått hade Nybro kommun som helhet ett liten ökning av befolkningen om 3 personer. Målet utgår från den kommunövergripande visionen om att kommunen år 2030 ska ha Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

7 innevånare. Med utgångspunkt från visionen skulle kommunen behöva öka med ca 300 personer utslaget per år. Utifrån det antagandet är målet för 2013 inte uppnått. Nyckeltal Målvärde Utfall Nybro kommun ska ha alltid minst två antagna detaljplaner som medger nya flerfamiljshus. Nybro kommun ska alltid ha minst två antagna detalplaner som medger nya enbostadshus. Nybro kommun bör alltid ha minst 10 lediga tomter i Nybro stad på minst två platser. minst 2 % 2 % minst 2 % 2 % minst 10 % 23 % 15 stycken villor ska byggas årligen. minst 10 % 3 % 30 stycken lägenheter ska byggas årligen. minst 30 % 0 % En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser Målet är delvis uppnått. Målet är övergripande och ska vara styrande i alla frågor som är kopplade till kommunens markinnehav, och är något som vi ständigt arbetar mot. När vi använder våra mark- och vattenresurser på bästa sätt blir den negativa påverkan på människors hälsa och den omgivande natur- och kulturmiljön så liten som möjligt. Hur markytorna i Nybro kommun används är en strategiskt viktig resursfråga. En aktiv fysisk planering stimulerar en ekonomiskt hållbar utveckling och skapar förutsättningar för nyinvesteringar samtidigt som vi bidrar till ett effektivt utnyttjande av redan gjorda investeringar. Kommunfullmäktiges mål Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Målet är delvis uppnått Vi har under året jobbat intensivt med ett antal olika etableringar och två har hittills landat i kommunen. Vi har också jobbat med konceptet Nystart som är skapat för företag som är 0-3 år gamla. Vi ska ha goda relationer med kommunens näringsliv. Målet är delvis uppnått Vi har under året jobbat intensivt med ett antal olika etableringar och två har hittills landat i kommunen. Vi har också jobbat med konceptet Nystart som är skapat för företag som är 0-3 år gamla. Nyckeltal Målvärde Utfall 33. Antal nya företag som har startats per invånare i kommunen? minst 5 4,1 34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? minst Kommunpolitikernas attityder till företagande minst 3,55 2,86 Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

8 Nyckeltal Målvärde Utfall Företagen upplever kommunala tjänstemäns attityder till företagande minst 3,4 2,77 Medias attityder till företagande minst 3,65 3,34 Handelsindex detaljhandel minst 94 % 94 % Handelsindex för sällanköpshandeln minst 57 % 56 % Uppföljning av myndighetsutövandet minst 0 0 Nyföretagande minst 9,7 8 Vid kommunens åtta tätorter ska det finnas planlagd mark för verksamheter. minst 8 % 5 % Kommunfullmäktiges mål Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Målet är inte uppnått Kommunstyrelsen har ett underskott på 2,5 mnkr och beror på ökade kostnader för konsult- och advokattjänster, inköpsprojektet som inte varit budgeterat, tidigare besparingar som ej genomförts m.m. Dock finns det vissa verksamheter som bidragit positivt, men det beror framför allt på tjänster som inte varit besatta. Vi ska ha effektiv resursanvändning. Målet är delvis uppnått Arbetet med att bemanna och organisera vårt medborgarkontor har blivit stabilare under året, även om det saknas resurser för att det ska bli ett "riktigt" kundcenter. Centraliseringen av uppgifter har tagit små steg, diarium och Siths-hantering för omsorgen t ex. sekretariatet för nämnds och styrelseadministration har fungerat bra. Kostnaden för porto och pappershanteringen har minskat i linje med målen. Ekonomienheten har under 2013 haft ett flertal tjänster vakanta och har på grund av detta inte kunnat genomföra så många aktiviteter utan varit tvungen att fokusera på det mest väsentliga. Trots detta har enheten avslutat en del av projekten som gäller inköpsprojektet och som fallit väl ut. En del kvarstår dock att göra under Det samlade resultatet är bra för räddningstjänsten och internutbildningar ligger i fas. Värre är det med repetitionsutbildningar för personalen som det inte finns pengar till i budgeten och inte funnits på flera år. Detta är en förutsättning för att man skall kunna möta ett samhälle med alla dess komplexa olyckor som sker i dag. Utvecklingsområde är att få en tilldelning av budget som speglar verkligheten och där vi kan följa både utbyte av fordon i fordonsplanen och utbildningar enligt utbildningsplan. Nyckeltal Målvärde Utfall Kartläggning av minst 5 interna processer ska utföras per år och enhet minst 5 0 Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

9 Vi ska ha budget i balans Målet är inte uppnått Kommunstyrelsen har ett underskott mot budget på 2,5 mnkr. Administrativa enheten, näringslivsenheten och PA-enheten har uppnått budget i balans och har även ett överskott. De övriga verksamheterna har gått med underskott. Detta beror på ökade kostnader för konsult- och advokattjänster, inköpsprojektet som inte varit budgeterat, besparingar sedan tidigare som ej är genomförda m.m. Tjänstegarantier Kommungemensamma Kontakt För telefonservice och besök garanteras att i första hand komma fram till den sökta personen, i andra hand komma i kontakt med annan person och få sitt ärende framfört, information om när en person kan anträffas eller kunna lämna meddelande i en personlig röstbrevlåda. Tjänstegarantin kan inte anses vara uppfylld till 100 procent på grund av att det finns brister i inkoppling av röstbrevlåda samt i vissa fall avsaknad av kodning av telefon när man ej har möjlighet att svara. Dock, har resultaten i kvalitetsundersökningarna när det gäller tillgänglighet och bemötande per telefon blivit mycket bättre under 2013 jämfört med Se KKIK mått 2 och 3. Kallelser Kallelser till kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar före planerat sammanträde. Tjänstegarantin är uppfylld. Dock har det förekommit att allmän information om mötestider på hemsidan ej stämt överens med faktisk tid via kallelse för att tider för sammanträden ändras. För att vara säker på vilken tid ett möte börja är det alltid bäst att läsa vilken tid som anges på kallelsen. Protokoll Alla protokoll från kommunens nämndsammanträden ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på huvudbiblioteket i Nybro senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. Tjänstegarantin upplevs vara fullgjord. Nämndsspecifika Tjänstegarantin anger att budget, årsredovisning och delårsrapport läggs ut på Nybro kommuns hemsida senast två arbetsdagar efter justerat protokoll. Tjänstegarantin är inte uppfylld. Däremot finns handlingar som ligger till grund för beslut tillgängliga via bilagor till kommunstyrelsens beslut. Vid extraordinär händelse skall aktuell information finas tillgänglig på kommunens hemsida senast Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

10 inom två timmar, beroende på händelse. Tjänstegarantin bedöms som uppfylld under ordinarie arbetstid. Rutin skall tas fram för säkerställande även under annan tid. Vid larm kommer räddningstjänstens heltidsstyrka att rycka ut inom 90 sekunder och vid larm till deltidsstyrkorna inom fem minuter. Vid brand/olycka, där räddningstjänsten medverkat, kommer den som drabbats att kontaktas för uppföljning av händelsen senast inom en månad. Tjänstegarantin anses uppfylld. Undantag finns eftersom det inte alltid är känt vem som drabbats av olycka. Vi förbinder oss att minst tio gånger per år ha överläggningar med Nybro Företagsgrupp samt att tillsammans med dem ordna minst ett publikt evenemang varje år. Uppdraget anses uppfyllt under Uppdrag Uppdrag i kommunplan Uppdrag 1 Inrätta och utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig: Kommunchefen Nuläge: Möjligheter att söka pengar för kvalitetsarbete tre gånger per period. Projektmedel utdelade till bl a LOK och OMS Uppdrag 2 och 3 Upprätta en handlingsplan som stöder visionsarbetet under de närmast fem åren Ansvarig: Kommunchefen/samhällsbyggnadschef Marie Leandersson Nuläge: Samtliga kända planer och program är samordnade och tidsatta för start eller avslut Uppdrag 4 Se över resursanvändning i ett jämförande perspektiv Ansvarig: Kommunchef/skolchef Christer Kratz Nuläge: Uppdraget ännu inte slutredovisat vad gäller utlägg påå webb av jämförelser Uppdrag 5 Upprätta handlingsplan för åtgärder ur ett socioekonomiskt perspektiv Ansvarig: Kommunchef/utvecklingssekreterare Karolina Dalblom Nuläge: Program för planen under implementering med hjälp av arbetsmarknadsenheten m.fl. Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

11 Verksamhet Räddningstjänsten Under 2013 gjorde räddningstjänsten i Nybro kommun 377 stycken utryckningar, de flesta larmen är automatlarm, trafikolycka och brand i byggnad. Den största och kostsammaste branden var Linax hallen på Bitus som ödelades helt. Räddningstjänsten utbildade 685 personer under Tillsynsverksamheten har under året gjort 48 tillsyner enligt LSO och 11 tillsyner enligt LBE. Räddningstjänsten påbörjat ett samarbetsprojekt med omsorgsförvaltningen för att säkerställa säkerhet för personer boende hemma med kommunal hjälp. Räddningstjänsten har installerat teknisk utrustning på ledningsplats för att kunna bedriva stabsarbete kompatibelt med kommunhuset Balder och övriga organisationer i länet, detta projekt har bedrivits av MSB. Vi har även utbildat personer i befälsställning för att kunna efterleva lagkrav från Länsstyrelse och MSB. Dessa utbildningar kommer även fortsätta under 2014 då kompetensen hos personalen varit eftersatt under flera år. Samtal förs med gränsande kommuner för att kunna samverka i olika frågor. Ekonomienheten Ekonomienheten och framför allt inköps- och upphandlingsenheten har under 2013 arbetat intensivt med projektet som kort och gott ska syfta till att rätt person ska handla hos rätt leverantör, på rätt sätt, till rätt pris. 350 personer har utbildats och under hösten tog vi fram en modell för att följa avtalstroheten i kommunen. Ett nytt ekonomi/affärssystem infördes under 2012 och har påverkat enhetens arbete även under Enheten har på grund av personalbrist inte kunna utföra de aktiviteter som planerades och därav har bland annat inte utbildning till användare i de olika modulerna och dokumentation av rutiner och själva systemet skett så som tänkt. Utan enheten har fått fokusera på det allra viktigaste. PA-enheten Under 2013 har personalenheten ersättningsrekryterat 2 HR-konsulter och 0,65 löneadministratör. I samband med detta ser vi också över våra rutiner och arbetssätt för att jobba så effektivt som möjligt. Rekryteringar har även gjorts av ekonomichef och omsorgschef och där har personalenheten deltagit. Varje månad administrerar vi ca 2500 löner. Omorganisationer har gjorts inom omsorgen och Brunnens verksamhet har förts in i den kommunala verksamheten. Ett arbete med att utveckla ledarskapet har inletts med 2 chefsdagar, ledarskapsutveckling för chefsgruppen samt utbildning i coachande ledarskap. En ny omgång av chefskörkortet startade under hösten. En revision av personalenheten genomfördes av KPMG med gott resultat trots den underbemanning som varit under en längre tid. Energibolaget gick in i Pacta from den 1 jan 2013 och from årsskiftet 2013/2014 nyttjar Energibolaget kommunens HR-tjänster fullt ut. Under hösten genomfördes en medarbetarenkät och resultatet kommer att presenteras under början av Därefter kommer handlingsplaner att tas fram. Under 2014 har det genomförts en lönekartläggning. Administrativa enheten Under 2013 tillfördes administrativa enheten även ansvaret för Överförmyndaren och dess gemensamma nämnd i fyra kommuner, där Nybro är värdkommun. Överförmyndaren visar rätt kvalitet i de fyra samarbetskommunerna enligt Länsstyrelsens tillsyn och gemensamma nämndens utvärderingar. Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

12 Turistinformation och resecentrum har ökat sitt samarbete med lokala entreprenörer och har numera ett litet "showroom" i stationen. Teamet vinner pris för bra information och service när det gäller bussgods. Första kundundersökningen (NKI) visar ett bra resultat, med ett medelvärde på 8,2 på en 10- gradig skala. Personal inom administrativa enheten tillsammans med växel/reception har haft ansvar för kommunens medborgarkontor. Verksamheten har börjat fungera men behöver utvecklas än mer för att på så sätt bli en än större tillgång för övriga kommunala förvaltningar. Kvalitetsmätningar kring svar på mail och telefoni har fått förbättrade resultat och är klart godkända. Under 2013 har administrativa enheten tillsammans med it-enheten medverkat till införandet av läs- och skrivplattor för nämndshantering inom alla nämnder. Bildandet av det särskilda "sekretariat" där tre personer tar ansvar för nämndshanteringen för alla nämnder och utskott med undantag för individ- familjenämnden är genomfört med bra resultat. Övningsverksamhet och utbildning i krissituationer har varit relativt omfattande och mycket ny kunskap har tillförts. Försäkringar har upphandlats och flera nya bolag ska arbetas in med delvis nya rutiner. Samverkan sker med Polisen genom avtal om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Ungdomsrådet är numera väl fungerande. LUPP-arbetet har varit omfattande och sprider ringar på vattnet i kommunen och i länet. Ett grepp har tagits kring jämställdfrågorna i verksamhet "hållbar jämställdhet". Nyckeltal och förbättringsområden kring kommunal verksamhet tas fram. Folkhälsofrågorna fokuserar på ett antal frågor, som t ex barnfattigdom i Nybro. På uppdrag av folkhälsoutskottet så kommer Nybro kommuns folkhälsoplan att revideras under Via webbadministratören har kommunikationen kring evenemang utvecklats genom att Nybro24.se startats upp. En särskild kommunikationsplattform eller kommunikationsstrategi är framtagen. Arkivet har under året fått bättre ordning på organisation och arkiv. Nytt samarbete mellan kulturarvslyftet och kommunen har gjort att Pukebergsarkivet kan hanteras på ett korrekt sätt för framtiden. E-arkivfrågan har blivit mer konkret när det gäller framtida planering och samarbete. Utvecklingssekreteraren har deltagit och starkt medverkat till fortsatt utveckling av Stratsys som gemensamt system för det kommunala kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet är numera något som genomsyrar all verksamhet. Mark- och exploateringsverksamheten Exploateringsenheten har under 2013 arbetat med fortsättning av projekt Smedstorp, och skapat färdig mark för verksamheter. I Alsterbro har vi arbetat med att genomföra detaljplanen för 8 villatomter med strandnära läge intill Stora Hindsjön, i dagsläget är två tomter sålda. I Kristvallabrunn har vi genomfört markbyten så vi nu kan gå vidare med detaljplanen för villatomter i närheten av Maltebo damm. I kvarteret Skruven längs den västra infarten har en tomt för verksamheter sålts till Cheapy som öppnade under oktober månad, här fortsätter arbetet för att få ytterligare etableringar. Vi har även under våren arbetat med att utveckla och marknadsföra våra villatomter i de mindre orterna runt om i kommunen. Detta har främst gjort genom att tomterna synliggjorts genom att de röjts upp och skyltats. De annonseras även på webbplatsen Hemnet. Översiktsplaneringen Under året antogs den Fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (KS, dnr: ). Dessvärre är planen överklagad och väntar just nu på avgörande dom. Ett Bostadsförsörjningsprogram (KS, dnr: 2013-TS0213) antogs även under året. Arbete påbörjades med Gång- och cykelplan (dnr:2013-ts0124) och fortgår även under år Arbete påbörjades med Vindbruksplan (dnr:2012-ts0058) via konsult och fortgår även under år IT-enheten Under 2013 tog IT-enheten över supportansvaret inom för- och grundskola och nya arbetsrutiner utvecklades. Övertagandet infördes med framgångsrikt resultat även om våra ärenden ökade med 45 %. Trådlösa nätverk installerades i skolorna Alsterbro, Paradis och Madesjö samt att skolorna i Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

13 Alsterbro och Orrefors anslöts till kommunalt fibernät med hjälp av radiolänk. Flera åtgärder utfördes för att öka tillgängligheten av den tekniska IT-infrastrukturen och för att förbättra den tekniska utrustningsnivån av kommunala krisledningslokaler. Vi arbetar också redan strukturerat med incidentrapporter inom IT. Vi har också deltagit aktivt i projektet att förse våra förtroendevalda med digitala verktyg för mötesadministration. Ekonomi Driftsredovisning Resultat tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 %-utfall Budget 2014 BRUTTOINTÄKTER , Personalkostnader , Övriga kostnader , Kapitalkostnader BRUTTOKOSTNADER , NETTOKOSTNAD , SKATTEMEDEL ÅRETS RESULTAT Investeringsredovisning Nettoinvesteringar, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 %-utfall Budget , Kommentarer ekonomiskt resultat Kommunstyrelsen har ett underskott mot budget på 2,5 mnkr. Respektive enhet beskriver sitt utfall nedan. Administration Totalt för ansvar 508* redovisas ett överskott på 1,2 mnkr för en budget på 12,1 mnkr. Denna avstämning inkluderar även budget och kostnader för viss politisk verksamhet. RAMP-projektet redovisar dock ett underskott på 1,1 mnkr p.g.a. tidigare års uppbokningar. För administrativa enhetens verksamhetsdelar redovisas ett överskott på 1,0 mnkr. Personal PA-enheten uppvisar vid årsskiftet ett positivt resultat totalt sett med en förbrukning på 94 % av den totala årsbudgeten. PA 5060 ligger på 97 % i förbrukade medel. För övriga ansvarsområden ser det ut enligt följande: Ansvar 5061 har förbrukat 95 % av budgeten (Fackligt förtroendevalda, Personalutbildning). Ansvar 5062 har förbrukat 74 % av budgeten (Annonser, företagshälsovård, arbetsanpassning). Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

14 Ansvar 5063 har förbrukat 111 % av budgeten (Friskvård). Överdraget på 5063 gäller ökade kostnader för fria bad. En stor anledning till att förbrukningen endast ligger på 94 % av totalen är den underbemanning som rådde i början av året. Ekonomi Ekonomienheten har ett underskott på 532 tkr och beror på stor del att inköpsprojektet ej varit budgeterat. Kostnaderna för detta har belastat enheten, men effekterna av den återfinns ute i förvaltningarna. Till följd av projektet har också konsult- och advokatkostnaderna ökat. Underskottet beror också på ökade kostnader för ekonomisystemet och där en del projekt blivit dyrare än beräknat. På grund av personalbristen har också hjälp av konsult tagits in. IT IT-enheten har ett överskott på 87 tkr. En budget i balans är möjligt tack vare tilläggsbudget med 1,5 mnkr. Kostnader går inte ihop utan tilläggsbudget p.g.a. att internfakturan har tagits bort och p.g.a. att servermiljön har dubblerats sedan Räddningstjänst Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Det skall då konstateras att vi inte har haft många större händelser med stora kostnader. Ramen stämmer inte med verksamheten och vi har ett gammalt sparbeting från 2007 som inte har reglerats. En annan orsak är att vår gamla fordonspark kostar pengar i reservdelar för att hållas i gång. Kommunstyrelsen måste besluta om ramen skall sättas efter verksamheten eller tvärt om för detta är inte hållbart i längden. Mark- och exploatering Under 2013 såldes två tomter inom områden för verksamheter, inga villatomter såldes. Samtidigt har exploateringsverksamheten haft ett flertal oförutsedda utgifter i samband med exploateringsprojekt, framförallt undersökningar och saneringskostnader förknippade med förekomsten av markföroreningar. Markförsäljningarna motsvarar således inte de kostnader som verksamheten har haft, till störst del beror det på den låga efterfrågan på tomter för villor i kommunen. Näringsliv- och arbetsmarknad Näringsliv- och arbetsmarknad har ett positivt resultat på 23 procent, vilket beror på att vi anpassade verksamheten redan år 2013 för år 2014 års budget. Vi hade också projekt som avslutades som påverkade kostnaderna på ett positivt sätt. Personal Administration Enheten har ett 20-tal tjänster som numera innebär politiskt stöd, nämndadministration, perspektivfrågor som ungdoms-, folkhälso-, funktionshinder-, pensionärs-, jämställdhetsfrågor och andra utvecklingsfrågor som strukturerat förbättringsarbete bl.a. genom Stratsys. Vidare har vi inlett ett arbete mot ett fungerande Medborgarkontor/Reception som ska fungera som ett modernt servicecenter i framtiden. Ny FAQ-databas installerad. Det återstår att knyta ihop diarium, ärendehantering och framtida e-arkiv. Arkivet har fått ändamålsenliga lokaler att arbeta i, kommunen har i år också satsat tillsammans med kulturarvslyftet när det gäller Pukebergsarkivet. Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

15 Ny kommunikatör har anställts, och därmed har kommunen inlett en ny kommunikationsstrategi. Ny evenemangskalender skapad på webben, ny hemsida i WordPress projekterad. Turism och Resecentrum har under året haft tre anställda och har blivit positivt omtalade för sin service inom information, reseadministration och bussgods. Säkerhet, krishantering och försäkringar har en 60 % deltidstjänst. Två övningar, nya investeringar tillsammans med MSB, ett antal stabsutbildningar mm är några resultat. Enheten har även ansvar för gemensam överförmyndarnämnd, med tre handläggare. Personal Under året har ersättningsrekrytering ar gjorts motsvarande 2,65 tjänst. Två HR-konsulter har anställts, en i april och en i juni. En lönesamordnare har fått utökad tjänst från 35 % till 100% from augusti och första halvåret 2014 har personalenheten varit underbemannade vilket har resulterat i en hård prioritering av arbetsuppgifterna. Under andra halvan av 2014 har HR-konsulterna kommit igång bra med det dagliga och även till viss del börjat beta av det arbete som blivit liggande. PA/Lön lider fortfarande av underbemanning då vi sedan en längre tid tillbaka har en långtidssjukskrivning. Under hösten genomfördes en personalutveckling under två halvdagar. Ekonomi Enheten har under 2013 anställt ny ekonomichef och tre nya ekonomer. Vakanserna på tjänsterna som funnits under året har påverkat möjligheten att nå uppsatta mål och att arbeta med utveckling m.m. På grund av vakanserna har enheten varit hårt ansträngt och har i första hand fokuserat på det allra viktigaste. Vid årsskiftet skedde också en förändring på en av tjänsterna som administratör. IT Vi har 7,5 heltidstjänster på IT-enheten. IT-enheten ökade med en halvtidstjänst 2013 när vi tog över skolans supportansvar. Vi har en extra resurs inom projektet gemensamt nät och han kommer att arbeta på enheten under Räddningstjänst Räddningstjänsten har under 2013 varit förskonade från riktigt stora händelser. De mest allvarliga har varit branden på Bitus och deras Linax avdelning som brann ner till grunden och stora värden gick till spillo vid denna händelse fanns det också risk för miljöskador. Andra händelser är svår trafikolycka på Norra vägen med dödlig utgång samt en större ladugård som brann ner i Gunnabo. Arbete med att utreda vad Kalmar, Nybro, Emmaboda/Torsås kan samverka om har påbörjats och cheferna för dessa fyra kommuner träffas regelbundet. Vi har under året utbildat en insatsledare och en styrkeledare på skola hos MSB. Dessa utbildningar har varit nödvändiga då vi gjorde personalrockader under 2012 och det är ett krav att hålla kompetensen på befäl. Personalsituationen är bra på heltidssidan i Nybro, vi har en kvinnlig brandman som är ledig på grund av graviditet men beräknas åter efter sommaren Problem finns med rekrytering av deltidsbrandmän ute på deltidskårerna, detta är ett problem som finns i hela landet och det arbetas centralt i Sverige med att komma till rätta med dessa problem, Inga personalbefrämjande åtgärder har varit då budget inte tillåter detta. Näringsliv- och arbetsmarknad Vid årets start var det 1 anställd och vi blev 11 anställda från och med den 1 april, varav 10 stycken hade en tillsvidare anställning. Vid årets slut var det 7 anställda och alla med en tillsvidare anställning. Minskningen av antalet anställda beror delvis på att två projekt avslutades. Men vi ha också anpassat Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

16 verksamheten redan under 2013 efter förutsättningar som kommer att gälla för år Detta kunde göras då en anställd slutade på egen begäran och en pensionsavgång och ingen återanställning har gjorts Verksamheten har haft ett ganska omtumlade år med de organisationsförändringar som har skett och vi har nu inför år 2014 börjat hitta formerna för arbetet framöver och siktar framåt. Vi har tagit hjälp av PA för att hitta en ny struktur och organisation att jobba efter. Näringslivschef är med i utbildningsprogrammet "chefskörkortet". Framtid Administration Administrativa enheten kommer att medverka i den fortsatta utvecklingen av införande av papperslösa sammanträden, Kommunfullmäktige kvar. Inriktning är också att utveckling skall ske av Medborgarkontoret till en kundtjänst som skall uppfattas som en positiv tillgång både hos allmänhet och kommunal förvaltning. Processtyrd ärendehantering och Medborgardialog är två viktiga begrepp som kommer att lyftas Vi ser att ett ökat samarbete mellan kommun, Näringsliv, och Turism ger bättre service och information till våra entreprenörer inom olika områden. Egen kvalitetsundersökning om Nybro Resecentrum och Turistinformationen kommer att genomföras vid tre tillfällen under Utveckling pågår med kommunens hemsida. Kommunikationsstrategin ska implementeras. Kommunikationsfunktionen är knapp när det blir ett krisläge och kriskommunikation krävs under flera dagar. Säkerhet och försäkringsansvaret bör prövas under året mot denna bakgrund och mot bakgrund att säkerhetssamordnaren går i pension Inriktning är också att fortsätta utveckla kommunens arkiv för ökad tillgänglighet, bl a genom nytt projekt kring e-arkiv. Ett arbete är igång som innebär ökat fokus på resultatet genom Stratsys för uppföljning och kvalitetsarbete. Genomförd LUPP-undersökning förväntas också medföra ökat arbete med ungas inflytande i den kommunala verksamheten. Översyn av valdistriktsindelning och organisering för val kommer också göras inför 2014 års EU-val och Riksdagsval. Ny telefoni och växelupphandling. Nybro ska pröva om ett samarbete med Emmaboda och Torsås är möjligt när det gäller växel och telefonitjänster. Emmaboda kan i så fall bli värdkommun för tjänsten. Överförmyndaren ser en ökad arbetsbelastning såväl inom området god man för ensamkommande barn som för traditionella uppdrag. Personal Under 2014 kommer vi att fortsätta med vårt förbättringsprogram och vi kommer att jobba vidare med att utveckla våra arbetssätt och vår arbetsfördelning. Det finns ett behov av att utveckla flera av våra IT-processer såsom självservice och Besched. Vi kommer också att fortsätta det påbörjade arbetet med att ersätta rapportverktyget Cognos-Imprompto med Qlikview. Mer fokus kommer att läggas på strategiskt och förebyggande personalarbete. Ekonomi Alla ekonomer i kommunen finns nu placerade centralt på ekonomienheten och ska arbeta mot förvaltningarna på ett mer enhetligt sätt. För enheten gäller framåt att få till fungerande rutiner vad gäller uppföljning, prognoser m.m. De projekt som inte kunnat slutföras under 2013 p.g.a. personalbrist ska också genomföras under 2014, exempelvis Tid och projekt. Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

17 Inköpsprojektet slutfördes under 2013 och går nu in i en ny fas där uppföljning av avtalstrohet m.m. ska ske. En mängd nya upphandlingar måste också utföras under Tack vare en förstärkning på enheten så kan också bland annat avtalskatalogen uppdateras. IT Nytt år innebär nya utmaningar! Vår ambition är att under 2014 omstrukturera kommunens IT-miljö till en modern IT-infrastruktur där administrationen, lärare och elever enkelt kommer att få tillgång till de resurser de behöver, vi kallar det att alla ingår i en gemensam IT-miljö eller gemensamt nät. Ett stort arbete som kommer att utföras av IT-enheten är också att vi gå över till ett nytt operativsystem för klientdatorer. Skolan har stora framtidsplaner om hur de ska effektivisera och modernisera skolans IT-miljö. IT-enheten kommer att stödja skolverksamheterna i detta arbete. En annan verksamhet som behöver vårt stöd är Omsorgen. IT-enheten kommer att stödja Omsorgen inom det nationella projektet, ehälsa. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra driftsäkerheten i Nybro kommun för IT-tjänster. Självklart kommer vi också att fortsätta med ett tätt samarbete inom IT-frågor med övriga kommuner i Kalmar län och regionförbundet. IT-enheten behöver också en budgetmodell som gör att antalet IT-tjänster motsvarar antalet kostnader. Räddningstjänst Framtiden för räddningstjänsten går förhoppningsvis mot en ljusare framtid där vi kan ha en budget som stämmer med verksamheten. Räddningstjänsten arbetar mycket för att vara en drivande aktör i risk och säkerhetsarbetet i kommunen. En vision som vi har är att vi inom räddningstjänsten och kommunen skall arbeta med det "Breddade uppdraget". Detta är ett koncept som flera kommuner arbetar med och ökar säkerheten för samhällsmedborgarna. En viss oro finns för bemanning på ytterkårerna i framtiden då vi ser mer och mer problem att rekrytera nya medarbetare till deltids brandmän. Samverkansarbete håller på att ta form mellan Kalmar, Nybro, Emmaboda/Torsås där vi försöker göra det mer ekonomiskt för alla kommunerna. Näringsliv- och arbetsmarknad Vi har under hösten 2013 jobbat fram en ny organisation på enheten som innebär att vi har två verksamhetsområden; näringsliv och arbetsmarknad. Arbetet pågår för fullt att ta fram strategier och verksamhetsplaner för respektive verksamhet samtidigt som verksamheterna flyter på. Verksamheterna har flyttat från "Brunnen huset". Näringsliv sitter samlat i kommunhuset Balder och AME sitter samlat på Herkulesgatan i en av kommunens fastigheter. Vi ser ett ökat samarbete med de andra förvaltningarna i båda våra verksamheter men även med kommunikationsenheten som är en mycket viktig del i vårt arbete. Sammanfattning Kommunstyrelsens mål är till viss del uppfyllda och framför allt kvalitetsmålen. Målet om budget i balans har inte uppfyllts då förvaltningen överskridit budgeten med 2,5 mnkr. Detta beror på flera faktorer och ser dessutom olika ut för olika enheter. Vissa har gått med minus och vissa med plus. Den administrativa enheten har gett ett överskott på 1,0 mnkr och personalenheten 0,6 mnkr. Personalenhetens överskott beror till stor del på den underbemanning som var början på året. It- Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

18 enheten har ett mindre överskott på 87 tkr. Näringslivsenhetens överskott är 1,0 mnkr och beror på att man anpassat verksamheten inför 2014 års lägre budget. Det har också varit projekt som påverkat positivt på ekonomin. Ekonomienheten har gått -0,5 mnkr och beror på inköpsprojektet som ej varit budgeterat. Detta projekt har också föranlett merkostnader i form av advokat- och konsulttjänster. Ökade kostnader för ekonomisystemet och ökade konsultkostnader p.g.a. personalbrist har också bidragit till underskottet. Räddningstjänsten har ett underskott på 0,7 mnkr och beror på ett sparbeting sedan 2007 som inte reglerats. Den gamla fordonsparken kostar också i form av reservdelar. Under 2013 överfördes överförmyndarverksamheten till administrativa enheten. Turisminformation och resecentrum har ökat sitt samarbete med lokala entreprenörer och har ett litet "showroom" i stationshuset. Teamet vinner pris för bra information och service när det gäller bussgods. Administrativ personal har tillsammans med växeln- och receptionspersonal haft ansvar för kommunens medborgarkontor. Denna ska utvecklas än mer under Alla nämnder har under året fått läs- och skrivplattor för nämndshantering och tre personer har idag ansvar nämndshanteringen för alla nämnder och utskott förutom för individ- och familjenämnden. Ett stort projekt har avslutats under året inom inköps- och upphandlingsenheten och där 350 personer har utbildats. En modell har också tagits fram för att kunna följa avtalstroheten i kommunen. Många av de aktiviteter som ekonomienheten hade planerat för 2013 blev ej genomförda p.g.a. flera vakanser på enheten. Ett arbete som nu tagits upp och som ska avslutas under PA-enheten har under året rekryterat två HR-konsulter och 0,65 löneadministratör. I och med detta kan enheten ser över rutiner och arbetssätt. Enheten har också deltagit i rekrytering av ekonomichef och omsorgschef. Ca löner administreras varje månad. Omorganisation inom omsorgens och Brunnens verksamheter har också medfört extra arbete. It-enheten har tagit över supportansvaret inom för- och grundskola. Trådlösa nätverk har installerats på flera skolor. Räddningstjänsten har under 2013 gjort 377 stycken utryckningar och är främst automatlarm, trafikolyckor och brand i byggnad. Under året har också 685 personer utbildats och tillsynsverksamheten har gjort 48 tillsyner enligt LSO och 11 tillsyner enligt LBE. Exploateringsenheten har under 2013 arbetat med fortsättning av projekt Smedstorp, och skapat färdig mark för verksamheter. I Alsterbro har vi arbetat med att genomföra detaljplanen för 8 villatomter med strandnära läge intill Stora Hindsjön, i dagsläget är två tomter sålda. I Kristvallabrunn har vi genomfört markbyten så vi nu kan gå vidare med detaljplanen för villatomter i närheten av Maltebo damm. I kvarteret Skruven längs den västra infarten har en tomt för verksamheter sålts till Cheapy som öppnade under oktober månad, här fortsätter arbetet för att få ytterligare etableringar. Vi har även under våren arbetat med att utveckla och marknadsföra våra villatomter i de mindre orterna runt om i kommunen. Detta har främst gjort genom att tomterna synliggjorts genom att de röjts upp och skyltats. De annonseras även på webbplatsen Hemnet. Under året antogs den Fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Planen är överklagad och väntar just nu på avgörande dom. Ett Bostadsförsörjningsprogram antogs även under året. Arbete påbörjades med Gång- och cykelplan och fortgår även under år Arbete påbörjades med Vindbruksplan via konsult och fortgår även under år Framtiden för förvaltningen innebär nya utmaningar för alla enheter och där fokus är effektivare rutiner, gemensamma arbetssätt och att bli mer kostnadseffektiva. Samtidigt som flera uppdrag/utredningar ska utföras och redovisas. Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

19 Måluppfyllelse Vision "med sikte på " Nybro kommun har invånare och är i centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden - ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Kommunfullmäktiges mål All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Målet är delvis uppnått. Nämnden mäter måluppfyllnaden genom nyckeltal som avser Städ- och Måltidsservice, Fastigheters och Fritids verksamheter. Alla lokaler för vård, skola och omsorg ska ha god inomhusmiljö, men även utomhusmiljön i anslutning till verksamhetslokaler innefattas. Målet uppnås när det gäller inspekterade verksamheters inomhus- och utomhusmiljö. Målet uppnås även när det gäller utfallet för simhallens simundervisning för årskurs 6. Nämnden har som egna mål även angett mål ur den av fullmäktige beslutade Mat- och måltidspolicyn ( 36:2010): 1. Måltiderna som serveras är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa - uppfylls genom att Måltidsservice använder kostdatasystemet Aivo för beräkning av näringsinnehållet i äldre- och skolmat, snart även i förskolemat. 2. För att främja en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är bra för miljön, hälsan och ur djurskyddshänsyn, såsom ekologiska alternativt obesprutade, säsongsanpassade närodlade/ närproducerade och rättvisemärkta - detta mål uppfylls delvis på följande sätt: 3. Djurskyddshänsyn - ställs som krav vid upphandlingen av kött. Nuvarande leverantör är Charkett, ett Karlskronaföretag som levererar färskt svenskt kött och chark till storköken i Nybro kommun. (Det juridiska läget är oklart - två relativt färska domar på upphandlingsområdet pekar i olika riktningar när det gäller möjligheterna för en upphandlande myndighet att kontrollera krav på gott djurskydd.) 4. Ekologiska/obesprutade - finns inga målnivåer i policyn, dock har TSN definierat målvärde för nyckeltalet i KKIK (andelen inköpta ekologiska livsmedel). Målvärdet är lika med medelvärde i respektive undersökningsomgång = 16 % Andelen ekologiska livsmedel ökar, år 2013 låg vår andel inköpta ekologiska livsmedel på 9 %, motsvarande andel 2012 var 5,78% var det främst MSC-märkt fisk, ekologiskt kaffe och konserver genomfördes en ny upphandling på det koloniala, där vi frågat efter mer ekologiskt och under 2013 köpte vi även ekologiska ägg och ekologiska bananer, vilket inneburit en ökning av andelen ekologiskt under Vårt utfall ligger fortfarande under rikssnittet och betydligt under regeringens nationella mål för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska serveras i offentlig sektorn, 25 procent. 5. Rättvisemärkt - i nya upphandlingen ställs krav avseende kaffe, te och choklad. 6. Närodlat/närproducerat - upphandlingskrav på korta transportavstånd vid varuleveranser, eller att produkten ska vara närodlad eller lokalproducerad anses diskriminerande och är inte tillåtna. Däremot finns möjligheten att via upphandlingar ingå avtal med lokala leverantörer, förutsatt att de vid utvärderingen visar sig ha det bästa anbudet. Dylika avtal har vi med bl.a. Potatisförädling Öland (potatis, ekologiska ägg), Charkett (kött och chark) och Priems konditori (bröd och konditorivaror). Kommunens mat- och måltidspolicy ska nu revideras under 2014 och framtagandet av ett program för hållbar utveckling i Nybro kommun har påbörjats och här finns nu möjlighet för fullmäktige att ange Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

20 målvärden för kraven på kommunens livsmedel. Nämnden har även "God service till kärnverksamheterna" som mål och måluppfyllnaden ska mätas under 2014 genom kundnöjdhetsenkäter som avser Måltidsservice, Städservice och Fastigheter. Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö Målet är delvis uppnått. Måluppfyllnad har bl.a. mätts genom nyckeltalet "Hur medborgarna ser på tillgången till parker, grönområden och natur", samt genom nyckeltalet "Hur medborgarna ser på tillgången till gång- och cykelvägar", i SCB:s medborgarundersökning våren 2013 Mest nöjda är medborgarna i Nybro fortfarande med tillgången på gång- och cykelvägar. Medborgarnas syn på tillgången till parker, grönområden och natur är något lägre än riksgenomsnittet. Arbete med tematiska tillägg till översiktsplanen gällande bl.a. landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan), grönstrukturplan, tysta områden, samt gång- och cykelplan pågår. Tidsplaneringen - samråden startar: 31 mars Beslut taget i TSN om att sätta upp skyltar i stadens parker med information om namn och bakgrund mm. Nyckeltal Målvärde Utfall Andel skolor och förskolor med god inomhus- och utomhusmiljö minst90 % 93 % Andel simkunniga i årskurs 6 minst 92 % 98 % Måltiderna som serveras är näringsriktigt sammansatta och främjar goda matvanor och god hälsa Målet är uppnått. Måltidsservice använder kostdatasystemet Aivo för beräkning av näringsinnehållet i äldremat och skolmat, dock ej i förskolemat ännu. Målet mäts även via nyckeltalet "Andel livsmedelsanläggningar utan behov av extra offentlig kontroll inom vård, skola och omsorg". Utfallet beror av vilka kontrollområden som ingått i inspektioner och revisioner, kunskapen hos aktuell personal på respektive anläggningar samt i viss mån vilket skick aktuella lokaler befinner sig i. Utbildningsnivån hos personalen ligger generellt högre vid livsmedelsanläggningar inom vård, skola och omsorg, dvs. inom den kommunala organisationen. Nyckeltal Målvärde Utfall Andel livsmedelsanläggningar utan behov av extra offentlig kontroll inom vård, skola och omsorg. minst 90% 67% För att främja en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är bra för miljön, hälsan och ur djurskyddshänsyn, såsom ekologiska alternativt obesprutade, säsongsanpassade närodlade/ närproducerade och rättvisemärkta Nämndernas verksamhetsberättelser (114)

Måluppfyllelse... 3 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 3 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag Verksamhet Ekonomi Personal Framtid Sammanfattning... 1 Måluppfyllelse... 3 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 15 Framtid... 16 Sammanfattning... 18 2 Måluppfyllelse Vision 2030 - "med sikte på 25 000" Nybro kommun

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 307 113 Dnr KS 2016-30 Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och måltidspolicy

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(8) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:25 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

G:\SB\2. Administration\Hållbar utveckling\projekt\bilprojekt\

G:\SB\2. Administration\Hållbar utveckling\projekt\bilprojekt\ Titel: Projektdirektiv Fordonsutredning Projekt: Fordonsutredning Idnr: TS-2016-99 Beställare: Projektledare: Samhällsbyggnad, Magnus Olsson, Verksamhetschef administration Fredrik Härnby Version: 0.4

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 2 Utvärdering och uppföljning... 6 sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor 1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Lärande och kulturnämnden

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Håkan Dahlgren, Sulev Pull

Håkan Dahlgren, Sulev Pull 19 maj 2016, Kopparslagaren Marie Leandersson, Carina Åresved-Gustavsson, Jan Darrell, Carina Leijon, Kjell Fernandi, Mats Dalberg, Gudrun Johnsson Håkan Dahlgren, Sulev Pull : Camilla Kallenberg Mötesanteckningarna

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Bilaga 1 1(8) Titel: Framtagande av energi- och klimatprogram Projekt: Ta fram ett övergripande program för hållbar Dnr: 2014-TS0034

Bilaga 1 1(8) Titel: Framtagande av energi- och klimatprogram Projekt: Ta fram ett övergripande program för hållbar Dnr: 2014-TS0034 Bilaga 1 1(8) Titel: Framtagande av energi- och klimatprogram Projekt: Ta fram ett övergripande program för hållbar Dnr: 2014-TS0034 utveckling. Delprojekt: Ta fram ett energi- och klimatprogram innehållande

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden Bilaga 3:1 Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:44 042 2016-02-10 1/5 Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden 1. Bakgrund Under 2014 gav kommunfullmäktige, i samband

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer