Skogsbruksplan. fr o m och tio år framåt , ajourhållen juni Caroline Karlsson. Ägarförhållanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsbruksplan. fr o m och tio år framåt , ajourhållen juni Caroline Karlsson. Ägarförhållanden"

Transkript

1 Skogsbruksplan Planens namn Mariestad Karsmossen 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av fr o m och tio år framåt , ajourhållen juni 2020 Caroline Karlsson Ägarförhållanden Ägare, 1/1 Rolf Westerberg Ulriksborgsgatan 9 lgh Stockholm Fastighetsuppgifter Fastighet Karsmossen 1: 1 Västra Götalands län, Mariestad, Lyrestad Referenskoordinat (WGS84) Lat: 58 52' 53.66" N Long: 14 4' 31.75" E Västra Götalands län, Mariestad, Lyrestad

2 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,4 93 Myr/kärr/mosse 0,3 1 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 1,8 4 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0 <1 Annat 0,9 2 Summa landareal 45,4 Vatten 0,0 Prod. Inäga Annat Virkesförråd Totalt 9859 % ha Tall ,5 Gran ,7 Löv ,2 Tall Medeltal per hektar 233 Gran Löv Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt per ha Tillväxt för perioden per år 7,2 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 217 Avverkningsförslag Föryngringsavverkning 3164 Gallring 84 Totalt under perioden 3248 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 244 per ha 5,8 Västra Götalands län, Mariestad, Lyrestad

3 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt ha % /ha Gran % Tall % Löv % Kalmark - 9 år 5, , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 42, Arealfördelning, aktuell Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 15 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % 10 5 Virkesförråd: Kalmark E Skog Åldersklasser Västra Götalands län, Mariestad, Lyrestad

4 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt Gran % Tall % Löv % /ha Kalmark K1 K2 5, Röjningsskog R1 R2 4, Gallringsskog G1 4, G2 Föryngrings- S1 14, avverknings- S2 8, skog S3 4, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 42, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning) Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. Areal % K2 R2 G1 S1 S2 S3 Västra Götalands län, Mariestad, Lyrestad

5 Skogens fördelning på målklasser Areal Virkesförråd Tillväxt Antal Målklass ha % % % avd PG 38,0 89, , ,4 21 PF - produktion 0 PF - naturvård 0 NS 2,0 4, , ,9 1 NO 2,4 5, , ,7 2 Summa 42,4 100, , ,0 24 Impediment ha % Myr 0,3 1 Berg 0,0 <1 PG NO NS Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG PF NS NO Produktionsmål med miljöhänsyn I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Naturvårdsmål med skötsel I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl. Naturvårdsmål, orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

6 Sammanställning lövdominerade bestånd För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv. Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 42,4 ha är 94,3 % (40,0 ha) frisk eller fuktig. Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar). Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex). Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden. Fördelning fuktklasser för skogsmark Frisk, 87,2 %, 37,0 ha Blöt, 5,7 %, 2,4 ha Fuktig, 7,1 %, 3,0 ha Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerat: NS och NO, 5,0 %, 2,0 ha Lövdominerat: Övriga, 4,7 %, 1,9 ha Ej lövdominerat, 90,3 %, 36,1 ha Lövdominerade bestånd - framtida Lövdominerat: NS och NO, 6,7 %, 2,7 ha Lövdominerat: Övriga, 9,0 %, 3,6 ha Ej lövdominerat, 84,3 %, 33,7 ha NS + NO Övriga Summa Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerade bestånd - framtida Areal % av areal frisk eller fuktig Areal % av areal frisk eller fuktig 2,0 ha 5,0 % 2,7 ha 6,7 % 1,9 ha 4,7 % 3,6 ha 9,0 % 3,9 ha 9,7 % 6,3 ha 15,7 % Lövdominerade bestånd - aktuella Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig 1/8 0,3 ha PG ,8 % 1/12 0,6 ha PG ,5 % 1/14 2,0 ha NS ,0 % 1/16 0,3 ha PG ,8 % 1/21 0,7 ha PG ,8 % Avdelning Lövdominerade bestånd - framtida 1/4 1/5 Areal 0,7 ha 1,7 ha Målklass NO PG Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig 1,8 % 4,2 %

7 Sammanställning lövdominerade bestånd Lövdominerade bestånd - framtida Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig 1/8 0,3 ha PG ,8 % 1/12 0,6 ha PG ,5 % 1/14 2,0 ha NS ,0 % 1/16 0,3 ha PG ,8 % 1/21 0,7 ha PG ,8 %

8 Sammanställning speciella värden (natur/kultur) Fördelning speciella värden (natur och kultur) Andel NS + NO Andel övriga 20 Areal % av produktiv skogmark Lövdominans A Lövdominans F Sumpskog Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark NS + NO Areal Andel Övriga Summa Areal Andel Areal Andel Lövdominans A 2,0 ha 4,7 % 1,9 ha 4,5 % 3,9 ha 9,2 % Lövdominans F 2,7 ha 6,4 % 3,6 ha 8,5 % 6,3 ha 14,9 % Sumpskog 3,2 ha 7,6 % 5,4 ha 12,8 % 8,6 ha 20,4 % Speciella värden saknas 0,0 ha 0,0 % 22,6 ha 53,3 % 22,6 ha 53,3 % Produktiv skogsmark 4,4 ha 10,4 % 38,0 ha 89,6 % 42,4 ha 100,0 % Avdelningar med speciella värden (natur och kultur) Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Lövdominerade bestånd redovisas ej 1/3 0,2 ha PG Sumpskog 1/9 1,6 ha PG Sumpskog 1/10 1,5 ha NO Sumpskog 1/14 1,7 ha NS Sumpskog 1/15 1,0 ha PG Sumpskog 1/20 1,5 ha PG Sumpskog 1/21 0,7 ha PG Sumpskog 1/22 0,5 ha PG Sumpskog

9 Avverkning och tillväxt Avverkning I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3. I begreppet löv ingår alla lövträdsarter. Gallring Föryngringsavverkning Åldersklass Barr Löv Totalt Barr Löv Totalt ha ha Kalmark - 9 år , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Grundförslag 3, , Högre alt Lägre alt Total avverkning Tillväxt högre alt. - lägre alt /ha efter 10 år - högre alt. - lägre alt I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år. Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs Tillväxt Areal och virkesförråd efter 10 år Åldersklass Barr Löv Totalt ha /ha Kalmark 3,1-9 år , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt 220 Summa ,

10 Skogsvårdsåtgärder Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder. Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs. Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Angelägenhetsgrad Snarast 2-5 år 5-10 år år Förfallna Summa ha ha ha ha ha ha Markberedning, Följd 0,7 8,1 8,8 Plantering, Följd 0,7 8,1 8,8 Återväxtkontroll 5,7 5,7 Återväxtkontroll, Följd 8,8 8,8 Röjning 0,3 3,9 4,2 Röjning, Följd 6,4 6,4 Summa ha 7,1 25,3 10,3 42,7

11 Åtgärdsöversikt Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Prod Ang Avdelning areal Ålder ha år Ståndortsindex Volym /ha Uttag inkl tillv Utförs Anteckning år Föryng avv ,7 80 G Avverkas p.g.a barkborreskador. Justerande avverkning 1 3 0,7 64 G Vindfällen 3st och barkborreangripna träd. Justerande avverkning ,1 89 T Avverkning av barkborreträd. Gallring (A) ,7 54 B Gallra bort granen och gallra hårt i lövet. Plantering (F) ,7 80 G Markberedning (F) ,7 80 G Återväxtkontroll ,7 3 G En del granplantor har dött men det finns även självföryngring av Föryng avv 2 5 1,7 104 G Föryng avv ,5 104 G Underv röj f föryng avv ,9 94 G Föryng avv ,9 94 G Underv röj f gallring ,8 34 G Gallring (F) ,8 34 G Röjning ,3 24 B Plantering (F) 2 5 1,7 104 G Återväxtkontroll (F) 2 5 1,7 104 G Plantering (F) ,5 104 G Återväxtkontroll (F) ,5 104 G Plantering (F) ,9 94 G Återväxtkontroll (F) ,9 94 G Återväxtkontroll (F) ,7 80 G Markberedning (F) 2 5 1,7 104 G Markberedning (F) ,5 104 G

12 Åtgärdsöversikt Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Prod Ang Avdelning areal Ålder ha år Ståndortsindex Volym /ha Uttag inkl tillv Markberedning (F) ,9 94 G Föryng avv (A) ,5 104 T Föryng avv (A) ,1 89 T Röjning ,9 19 G Röjning (F) ,7 3 G Röjning (F) ,7 80 G Utförs år Anteckning

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 1 ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Not ¹ Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g ä år klass o Skikt Alternativ TGLBÄ cm m r [Skikt] ha avd % per ha (-Avdrag) När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen 2, S1 T PG ² Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 6,1 2 0, G1 G PG ² Gallrat Ingen åtgärd 8,0 iii¹ Mark utan fältskikt (50) Åtgärder: Ingen åtgärd: Håll koll på barkborreangrepp. 3 0, G1 G PG ² Gallrat Justerande avverkning ,4 iii,iv¹ Mark utan fältskikt (50) Spec värden: Sumpskog 30 %. Åtgärder: Justerande avverkning: Vindfällen 3st och barkborreangripna träd. 4 0, S3 B NO,b Starr-Fräkentyp (35) Ingen åtgärd 6,0 i,iv¹ Blöt (4) Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Nuläge Avdelningen består av ett stråk med gammal, senvuxen och gles skog på blöt mark. Granen är cirka 110 år gammal, lövet yngre. Höjden varierar en hel del. Död ved finns. Mål Bevara fukten genom att låta skogen utvecklas fritt. Dessa marker är viktiga för insekter och småfåglar. Åtgärd Beståndet lämnas utan åtgärd. Spec värden: Lövdominans F. 5 1, S2 G PG ² Åldersspridning Föryng avv ,3 ii,iv¹ Diameterspridning Markberedning (F) 2 Höjdvariation Plantering (F) 2 Blåbärstyp (30) Återväxtkontroll (F) 2 Spec värden: Lövdominans F. Generellt: Markens bärighet är dålig och förmodligen är vettigaste alternativet att avverka på tjälad mark. Skyddsdikning inför plantering, alternativt naturlig föryngring med löv.

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Not ¹ Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g ä år klass o Skikt Alternativ TGLBÄ cm m r [Skikt] ha avd % per ha (-Avdrag) När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen 6 0, R2 G PG ² Luckigt Ingen åtgärd 2,4 ii¹ Generellt: Ojämnt Lågörttyp (80) Spontant igenväxande mark med spridda äldre träd. Röjningsbeståndet är ojämnt, här och var mycket tätt och på andra ställen stora luckor. 7 1, G1 G PG ² Husgrund Ingen åtgärd 11,8 Mark utan fältskikt (50) 8 0, S1 B PG ² Smalbladig grästyp (40) Ingen åtgärd 3,8 iv¹ Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. 9 1, S1 T PG ² Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 4,4 ii,iv¹ Spec värden: Sumpskog 85 %. Generellt: Marken har dålig bärighet, gissningsvis torvmark. 10 1, S3 T NO,b Smalbladig grästyp (40) Ingen åtgärd 3,5 i,iv¹ Blöt (4) Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Nuläge Beståndet består av ett delvis översvämmat område med stora mängder död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsstadier. I söder finns en gammal stormlucka som börjat växa igen och växa över den döda veden. Det finns även gott om tickor. Diametrar och höjder varierar, liksom åldrar. Mål Låt beståndet utvecklas fritt. Områden med så här extremt mycket död ved är ovanliga, och därför mycket viktiga för olika arter av tickor och svampar, och för de insekter som är beroende av död ved. Åtgärd Beståndet lämnas utan åtgärd. Spec värden: Sumpskog 90 %.

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Not ¹ Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g ä år klass o Skikt Alternativ TGLBÄ cm m r [Skikt] ha avd % per ha (-Avdrag) När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen 11 4, S2 G PG ² Surdrog Föryng avv ,2 ii¹ Generellt: Delvis dålig bärighet. Skyddsdikning är förmodligen nödvändigt för en bra föryngring. Rösen Markberedning (F) 2 Blåbärstyp (30) Plantering (F) 2 Återväxtkontroll (F) , S1 B PG ² Luckigt Ingen åtgärd 3,3 ii,iv¹ Högörttyp (85) Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Generellt: Äldre kulturmark med stenmurar och rösen samt en misstänkt stuggrund. Marken har tidigare betats och är nu örtrik. Delvis fuktigt. I väst finns en stor trädformig rönn. 13 0, G1 G PG ² Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 4,6 Fuktig (3) 14 2, S3 B NS,b Smalbladig grästyp (40) Ingen åtgärd 6,4 i,iv¹ Fuktig (3) Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Nuläge Beståndet består huvudsakligen av björk på fuktig till blöt mark. I kanterna där det är torrare finns inslag av gran. Gran finns även i de fuktigare markerna, men där är huvuddelen av den död eller döende. I väst är avdelningen närmast översvämmad. Marken har tidigare varit dikad men detta är helt igenväxt nu. Mål Naturlig utvecklig och succession. Det finns ganska gott om död ved även om det mesta är klent. Lövträd kommer dock börja dö av ganska snart vilket kommer ge grövre ved. Åtgärd Gallra ut en del av granen i kanterna, i övrigt ingen åtgärd. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Sumpskog 85 %. Utf åtg: 2018 Naturvårdande skötsel 1,9 ha 15 6, S1 T PG ² Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 6,9 iv¹ Föryng avv (A) 3 85 Spec värden: Sumpskog 15 %.

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Not ¹ Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g ä år klass o Skikt Alternativ TGLBÄ cm m r [Skikt] ha avd % per ha (-Avdrag) När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen 16 0, R2 B PG ² Kråkbär-Ljungtyp (20) Röjning ,5 iv¹ Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Fuktig (3) 17 0, G1 G PG ² Lingontyp (25) Underv röj f gallring 2 6,4 Gallring (F) , R2 G PG ² Surdrog Röjning ,5 Varierad höjd Lingontyp (25) 19 1, S2 G PG ² Blåbärstyp (30) Underv röj f föryng avv 2 4,7 Föryng avv Markberedning (F) 2 Plantering (F) 2 Återväxtkontroll (F) , S1 T PG ² Stenmur Justerande avverkning ,5 iii,iv¹ Brunn Föryng avv (A) 3 95 Blåbärstyp (30) Spec värden: Sumpskog 70 %. Åtgärder: Justerande avverkning: Avverkning av barkborreträd.

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Not ¹ Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g ä år klass o Skikt Alternativ TGLBÄ cm m r [Skikt] ha avd % per ha (-Avdrag) När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen 21 0, S1 B PG ² Varierad ålder Ingen åtgärd 6,9 iii,iv¹ Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Sumpskog 100 %. Åtgärder: Gallring: Gallra bort granen och gallra hårt i lövet. Varierad diameter Gallring (A) 1 35 Lågörttyp (80) 22 0, S1 T PG ² Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 4,4 ii,iv¹ Spec värden: Sumpskog 75 %. Generellt: Dålig bärighet. 23 5,7 1 3 K2 G PG ² Smalbladig grästyp (40) Återväxtkontroll ,8 iii¹ Röjning (F) 3 25 Åtgärder: Återväxtkontroll: En del granplantor har dött men det finns även självföryngring av tall på gång. En koll våren 2021 är bra att göra. 24 0, S2 G PG ² Barkborreskador Föryng avv ,3 iii¹ Blåbärstyp (30) Markberedning (F) 1 Plantering (F) 1 Återväxtkontroll (F) 2 Röjning (F) 3 30 Åtgärder: Föryng avv: Avverkas p.g.a barkborreskador ,3 2 Myr 101 0,9 5 Tomt 102 1,8 4 Inägomark

18 Allmänt Fastigheten Karsmossen 1:1 är belägen i Mariestads kommun och består av fem skiften. Fyra av dessa är små utskiften, belägna i närheten av det större hemskiftet. Totalt uppgår fastigheten till något drygt 45 ha, varav drygt 42 ha är produktiv skogsmark. Övrig areal består huvudsakligen av inägor och tomtmark. Virkesförrådet är beräknat till cirka m 3 sk, vilket ger ett snitt på cirka 233 m 3 sk per ha. Trädslagen fördelar sig med cirka 40 % tall, 43 % gran och 17 % löv. Medelboniteten är beräknad till 7,2 m 3 sk per ha och år. Vägnätet till de mindre skiftena är okej. In på huvudfastigheten finns en väg som slutar på gårdsplanen. Där ifrån går gamla traktorvägar som dock skulle behöva rustas upp för virkestransport. En uppmärkning av fastighetens gränser skulle vara på sin plats. Själva gården ligger fint till med öppna marker bakom huset. Observera att fastigheten gränsar mot ett naturreservat längs hela den östra gränsen. Till de avdelningar som fått beteckningen NS eller NO finns alltid en utförligare beskrivning. Avverkning Totalt under planperioden är drygt m 3 sk föreslagna för avverkning. Detta kan låta mycket men en stor del av skogsinnehavet är väl över slutavverkningsmogen ålder och bör avvecklas omgående för att inte riskera att virkesvärdet förfars. Om planförslaget följs kommer virkesförrådet att minska till cirka m 3 sk vid planperiodens utgång. Vatten och diken Fastigheten ligger i 108. Göta älv huvudavrinningsområde. Fastigheten ingår inte i vattenskyddsområde. På delar av fastighetens fuktiga marker finns befintligt och väl underhållet dikessystem. Detta bör underhållas kontinuerligt. Planera för underhållet i samband med skogskötselåtgärder. Det kan även vara lämpligt att skyddsdika vissa fuktiga marker vid föryngring. Naturvård 10,4 % av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvård, ett bestånd som NS och ett som NO. Detta är fuktiga till blöta områden med låg bonitet och stora mängder död ved. I dagsläget är 4,7 % av den friska och fuktiga marken lövdominerad (NS- och NO-områden frånräknade). Denna nivå förväntas öka till godkända 9,0% vid planperiodens utgång. Det är angeläget att vidmakthålla ett synsätt där hänsyn till natur och miljö tas vid alla åtgärder som utförs under beståndens utvecklingsfaser.

19 Fastigheten har kontrollerats gällande avsättningar, natur- och kulturvärden vilket framgår av rapporten Sammanställning speciella värden samt separat karta i planpärmen. Ytterligare kommentarer kan framgå i avdelningsbeskrivningen för respektive bestånd. Riksintressen, Natura 2000, Friluftsliv, Rödlistade arter Inga områden finns registrerade Ytterligare information om naturvärden, kultur- och fornminnen på din fastighet kan finnas på: < Planen uppdaterades juni Planen klarar nu dagens krav på certifiering.

20 SKOGSKARTA Plan Mariestad Karsmossen 1:1 Församling Lyrestad Kommun Mariestad Län Västra Götalands län Planen avser Planläggare Caroline Karlsson Utskriftsdatum :10000 = 1 Hektar

Skogsbruksplan. Planens namn Ånhult 5:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ånhult 5:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ånhult 5:19 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 201904 Skog & Lantbruk AB Okuläruppskattning

Läs mer

Skogsbruksplan Caroline Karlsson. Ägarförhållanden. Stellan Juhl Skogagården Kristinehamn. Fastighetsuppgifter

Skogsbruksplan Caroline Karlsson. Ägarförhållanden. Stellan Juhl Skogagården Kristinehamn. Fastighetsuppgifter Skogsbruksplan Planens namn Hålunda 1:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2018-2027 2015-11 Caroline Karlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Stellan Juhl Skogagården 1 68191

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Mora JÄ s:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2000-2014 Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Mora JÄ c/o L-O Österström

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Mora JÄ s:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2017-2026 2000-2014 Skogsfirma Per Rapp AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn ÅKRA 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av december 1899

Skogsbruksplan. Planens namn ÅKRA 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av december 1899 Planens namn ÅKRA 5:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 december 1899 Foran Sverige/Foran Forest Lat: 60 55' 50.66" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Planens namn Dala 5:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018-7 Martin Timander Lat: 62 57' 1.45" N Long: 18 6' 29.59" E

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Julåsen 3:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 - Uppdaterad Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar.

Läs mer

Juni Ägarförhållanden

Juni Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Källbergsbo 5:9 mfl 2016-2025 Juni 2016 Love Persson AREAL Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Holm, Börje

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Högvalta 1:80:81:82 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016 05 02 Skogsrolf AB Rolf Ljungberg Lat: 59 42' 36.52"

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Årjäng 1:184. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Årjäng 1:184. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Årjäng 1:184 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2018-2027 2017-08-08 Göran Klarström Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 60,1 91 Myr/kärr/mosse 0,6

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Vaxborg 2506503 SKOGSKARTA Plan 2506504 Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Län Norrbottens län Planen avser 2018-2027 Planläggare Utskriftsdatum 2018-04-30 Huggningsklass Röjningsskog Gallringsskog

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 3,0 73 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 23,6 67 Myr/kärr/mosse 11,4 33 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013 Skogsbruksplan Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 juli 2013 Björn Forssman Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Årtakan 1:23 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 2012-06 Göran Klarström Framräknad med tillväxt 2016-02 Okuläruppskattning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 77,7 86 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden Planens namn Föränge 4:13 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2010 David Wahlund Ägarförhållanden Ägare Referenskoordinat (WGS84) Carl-Erik Carlsson SÄ Norvägen 50

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 36,7 77 Myr/kärr/mosse 10,7 22 Berg/Hällmark

Läs mer

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING Skogsbruksplan Planens namn VALLERÅS 46:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 juli till augusti 2011 Per-Anders Gilius Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Glippsta 7:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2017-2026 2017-10-08 Leif Gustavsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Helena

Läs mer

Skogsbruksplan DSK SKOG AB. Ägarförhållanden

Skogsbruksplan DSK SKOG AB. Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Älvdalen 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2006-05 DSK SKOG AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Björn Skog

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 24,7 98 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Östra Tolerud 4:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden

Skogsbruksplan. Planens namn Östra Tolerud 4:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Östra Tolerud 4:4 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2018-2027 - Erik Kumm Skog & ekonomi Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan Joakim Ahlberg. Ägarförhållanden. ERBERG TÖRNBLAD, ULLA MARIANNE MUNKARPSVÄGEN 6 LGH Höör

Skogsbruksplan Joakim Ahlberg. Ägarförhållanden. ERBERG TÖRNBLAD, ULLA MARIANNE MUNKARPSVÄGEN 6 LGH Höör Skogsbruksplan Planens namn Loshult 1:52 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2016-04 Joakim Ahlberg Ägarförhållanden Ägare, 34 % Ägare, 33 % Ägare, 33 % Referenskoordinat

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 166,3 91 Myr/kärr/mosse 7,4 4 Berg/Hällmark 2,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Hägghemmet 1:15. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Hägghemmet 1:15. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Hägghemmet 1:15 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 2014-8 Lars Densborn Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Jan Andersson

Läs mer

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Holmnäs 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 219-228 - SkogsInvest Norr AB Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign:

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign: 2505604 Fiskträsk Bilaga 1 648000 652000 656000 660000 664000 668000 672000 676000 680000 684000 688000 692000 7258000 7262000 7266000 7270000 7274000 7278000 7282000 7286000 7290000 7294000 7298000 7302000

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ulvshuvdane 1:83 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 - Uppskattad på rummet Lat: 59 37' 53.85"

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Fanbyn 13:25 m.fl. 2019-2028 2019-04-30 Foran Forest AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 2523517 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 216-225 214-9 Risbergs Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Skogsbruksplan Planens namn Narken 14:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2017-2026 20170817 Niemi Skogskonsult AB Lat: 66 55' 20.60" N Long: 22

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kommentarer till skogsbruksplanen Sammanställningar Avdelningsbeskrivning Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Åtgärdsöversikt Kartor Bruksanvisning Avverkningsanmälningar

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Björklinge skogslott 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av maj 2017

Skogsbruksplan. Planens namn Björklinge skogslott 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av maj 2017 Skogsbruksplan Planens namn Björklinge skogslott 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 maj 2017 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal,

Läs mer

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign:

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign: Karta Ullak. Bilaga 1 736 738 731 7312 7314 7316 7318 732 7322 7324 7326 7328 733 7332 7334 7336 7338 734 7342 7344 7346 7348 735 7352 7354 7356 64666861612614616618626226246266286363263463663864642644646

Läs mer

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel:

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel: Grön Skogsbruksplan Planens namn LÖVASKOG 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2012-2021 maj 2012 Thomas Ericsson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Naisjärv 1:2, sim 2019 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 2014-11-20 Foran Forest AB Lat: 66 30' 45.46" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Planens namn Karby 1:1 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 170817 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Hålt 2018-2027 Juni 2017 Foran Forest AB Ägarförhållanden Ägare, 0 % Referenskoordinat (WGS84) Sveaskog at: 58

Läs mer

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsinventering Planens namn Vannamyst 1:2, Erikstorp 4:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 september 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Spässlanda 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Spässlanda 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Spässlanda 2:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2017-2026 2017-04 Mattias Widstrand Lat: 59 10' 55.33" N Long: 12 55'

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Junsele-Krånge 2:14 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 219-228 219-5 Thomas Sandin Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84) Dan Gustavsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Ingersbyn 1:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ingersbyn 1:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ingersbyn 1:19 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2019-2028 Juli 2019 Erik Kumm Skog & Ekonomi Okuläruppskattning Uppgifter om

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 33,2 92 Myr/kärr/mosse 2,3 6 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karlstad Väse Klockargård 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Karlstad Väse Klockargård 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Karlstad Väse Klockargård 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2018-2027 20180518 Henrik Ynger Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2018-5 2018-2027 Yngve Ivarsson Sammanställning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Prod. Produktiv skogsmark 41,3 71 Myr/kärr/mosse 13,5 23 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 252159 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 216-225 216-7 Risbergs Skogskonsult AB Taxerad Vissa

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 63,9 89 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 45,3 96 Myr/kärr/mosse 1,0 2 Berg/Hällmark 0,3

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 10.1 0.0 0.0 3.3 69 0 0 22 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.3 2 Övrig areal 1.1 7 Summa

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 22, 29 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 15,5 92 Myr/kärr/mosse 0,9 5 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 3,4 73 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsbruksplan Olof Olsson. Ägarförhållanden. Johan Enfeldt Norrvissjö Björklinge

Skogsbruksplan Olof Olsson. Ägarförhållanden. Johan Enfeldt Norrvissjö Björklinge Skogsbruksplan Planens namn Norrvissjö 7:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 - Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Igelhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Igelhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Igelhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2015-12 Kenny Svahn Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 8,9 9 Myr/kärr/mosse 4,6 31 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra Skogsinventering Planens namn Uttersmad 1:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 maj 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Duvberg 6:23 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2017-2026 2017-03 MB-Forest Lat: 62 6' 47.90" N Long: 14 14' 13.52" E

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Mora JÄ privata fast. 2017-2026 2000-2014 Skogsfirma Per Rapp AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Västhammar 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli 2018

Skogsbruksplan. Planens namn Västhammar 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli 2018 Skogsbruksplan Planens namn Västhammar 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 Juli 2018 Niemi Skogskonsult AB Lat: 66 25' 5.43" N Long:

Läs mer

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17 27:6 S:1 33:2 33:2 33:2 38:1 38:3 1:4 33:9 33:1056:1 17:3 34:1 33:655:1 35:5 33:533:633:7 35:6 56:1 35:16 32:2 39:2 37:1 S:1 36:6 37:136:3 36:936:2 39:437:2 36:8 S:31 36:536:7 36:10 41:1 35:3 58:1 35:16

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 50,6 84 Myr/kärr/mosse,0 Berg/Hällmark 0,0 < Inäga/åker 4,5 8 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 < Annat,8 5 Summa landareal 59, Vatten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kommentarer till skogsbruksplanen Sammanställningar Avdelningsbeskrivning Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Åtgärdsöversikt Kartor Bruksanvisning Avverkningsanmälningar

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 153,8 58 Myr/kärr/mosse 101,3 38 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Ägarförhållanden Ägare, 100 %

Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Ägarförhållanden Ägare, 100 % Planens namn Skål 1:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2018-2027 - Erik Kumm Skog & Ekonomi Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,9 91 Myr/kärr/mosse 2,1 9 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Skogsbruksplan Planens namn Vagge 1:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018 09 27 Skogsrolf AB Rolf Ljungberg Lat: 59 43' 44.85" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019 Skogsbruksplan Planens namn Käringagärde 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2019-2028 februari 2019 Håkan Holm Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Karinbol 3:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 21868 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Skogsbruksplan Karl-Olof Nilsson Björn Skog. Ägarförhållanden. Andersson, Barbro Palmersgatan LINKÖPING

Skogsbruksplan Karl-Olof Nilsson Björn Skog. Ägarförhållanden. Andersson, Barbro Palmersgatan LINKÖPING Skogsbruksplan Planens namn Nartorp 3:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2016-04-21 Karl-Olof Nilsson Björn Skog Ägarförhållanden Ägare, 50 % Ägare, 17 % Ägare,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 17,4 56 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lockarbo 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli.

Skogsbruksplan. Planens namn Lockarbo 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli. Skogsbruksplan Planens namn Lockarbo 2:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2011 Juli FORAN K Granberg Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) GÖTE

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Skogsbruksplan. Kölviken 1:4 Torrskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Kölviken 1:4 Torrskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kölviken 1:4 Torrskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2017-2026 Sammanställning över fastigheten Arealer

Läs mer

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08 2015-2024 Mattias Widstrand Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Prod. Produktiv skogsmark 17,1 56 Myr/kärr/mosse,

Läs mer