Skogsbruksplan. Planens namn Risvattnet 4:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. fr o m 2020 och tio år framåt -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsbruksplan. Planens namn Risvattnet 4:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. fr o m 2020 och tio år framåt -"

Transkript

1 Skogsbruksplan Planens namn Risvattnet 4:16 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av fr o m 2020 och tio år framåt - Ägarförhållanden Ägare, 1/1 Referenskoordinat (WGS84) Klas Engman Västra Kålaboda Ånäset Lat: 64 22' 4.93" N Long: 20 53' 26.03" E

2 Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 126,6 96 Myr/kärr/mosse 1,4 1 Berg/Hällmark 3,5 3 Inäga/åker 0,0 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 <1 Annat 0,0 <1 Summa landareal 131,7 Vatten 0,0 Prod. Berg Virkesförråd Totalt m³sk m³sk % ha Tall ,3 Gran ,2 Löv ,5 Tall Medeltal m³sk per hektar 80 Löv Gran Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden år m³sk per år 4,3 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 479 Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 536 Gallring 637 Totalt under perioden 1173 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 479 m³sk m³sk per ha 3,8

3 Skogens fördelning på åldersklasser Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark 0,6-9 år 16, , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 126, % fördelning, aktuell 10 5 Produktionsmål Naturvårdsmål Virkesförråd: m³sk 0 Kalmark E Skog Åldersklasser % fördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 10 5 Produktionsmål Naturvårdsmål Virkesförråd: m³sk 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 27 % (33,7 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 14 % (18,3 ha).

4 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass ha % Virkesförråd Totalt m³sk Tall % Gran % Löv % m³sk /ha Kalmark K1 0,6 K2 Röjningsskog R1 16, R2 35, Gallringsskog G1 42, G2 0, Föryngrings- S1 15, avverknings- S2 1, skog S3 13, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 126, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär % R1 R2 G1 G2 S1 S2 S3

5 Skogens fördelning på målklasser Virkesförråd Tillväxt Antal Målklass ha % m³sk % m³sk % avd PG 112,8 89, , ,0 38 PF - produktion 0 PF - naturvård 0 NS 0 NO 13,8 10, , ,0 3 Summa 126,6 100, , ,0 41 Impediment ha % Myr 1,4 1 Berg 3,5 3 PG Skogsbruksmetoder NO Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG PF NS NO Produktionsmål med miljöhänsyn I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Naturvårdsmål med skötsel I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl. Naturvårdsmål, orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

6 Sammanställning lövdominerade bestånd För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv. Fördelning fuktklasser för skogsmark Frisk, 99,6 %, 126,1 ha Blöt, 0,4 %, 0,5 ha Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 126,6 ha är 99,6 % (126,1 ha) frisk eller fuktig. Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar). Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex). Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden. Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha Lövdominerat: Övriga, 1,9 %, 2,4 ha Ej lövdominerat, 98,1 %, 123,7 ha Lövdominerade bestånd - framtida Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha Lövdominerat: Övriga, 1,9 %, 2,4 ha Ej lövdominerat, 98,1 %, 123,7 ha Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerade bestånd - framtida % av areal frisk eller fuktig % av areal frisk eller fuktig NS + NO Övriga Summa 0,0 ha 0,0 % 0,0 ha 0,0 % 2,4 ha 1,9 % 2,4 ha 1,9 % 2,4 ha 1,9 % 2,4 ha 1,9 % Lövdominerade bestånd - aktuella Avdelning Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig 1/11 0,7 ha PG ,6 % 1/19 0,6 ha PG 10 00X00 0,5 % 1/36 1,1 ha PG ,9 % Lövdominerade bestånd - framtida Avdelning Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig 1/11 0,7 ha PG ,6 % 1/19 0,6 ha PG 10 00X00 0,5 % 1/36 1,1 ha PG ,9 %

7 Sammanställning certifiering Sammanställningens avser 126,6 ha produktiv skogsmark. Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha Framtida lövdominans, 0,0 %, 0,0 ha Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 126,6 ha Avdelning Avdelningar för certifiering NS/NO ha % Mål Ålder TGLBÄ ha m³sk avd Skogsbruksmetod Summa <0,1 <0,1 0 Avdelningar för certifiering framtida lövdominans Avdelning ha % Mål Ålder TGLBÄ ha m³sk avd Skogsbruksmetod Summa <0,1 <0,1 0 Avdelningar för certifiering anpassad skötsel (flexpott) Avdelning ha % Mål Ålder TGLBÄ ha m³sk avd Skogsbruksmetod Summa <0,1 <0,1 0

8 Avverkning och tillväxt Avverkning I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3. I begreppet löv ingår alla lövträdsarter. Gallring Föryngringsavverkning Åldersklass Barr Löv Totalt Barr Löv Totalt ha m³sk m³sk m³sk ha m³sk m³sk m³sk Kalmark - 9 år , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Grundförslag 9, , Högre alt. Lägre alt. Total avverkning Tillväxt I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år. Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs Tillväxt och virkesförråd efter 10 år Åldersklass Barr Löv Totalt m³sk m³sk m³sk ha m³sk m³sk/ha Kalmark - 9 år , , , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa ,

9 Skogsvårdsåtgärder Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder. Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs. Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Angelägenhetsgrad Snarast 2-5 år 5-10 år år Förfallna Summa ha ha ha ha ha ha Plantering 0,6 0,6 Plantering, Följd 1,6 1,6 Återväxtkontroll, Följd 0,6 1,6 2,2 Röjning 22,0 2,0 0,6 24,6 Summa ha 22,6 4,2 2,2 29,0

10 Åtgärdsöversikt Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Prod Ang Avdelning areal Ålder ha år Ståndortsindex Volym m³sk /ha Uttag m³sk inkl tillv Gallring ,4 40 T Underv röj f gallring ,4 30 T Underv röj f gallring ,8 40 T Röjning 1 6 5,1 15 T Röjning ,6 30 T Röjning ,4 15 T Röjning ,5 20 T Röjning ,1 20 B Röjning ,3 25 T Plantering 1 8 0,6 0 G Föryng avv ,0 100 G Föryng avv ,6 100 G Underv röj f gallring 2 3 2,9 45 T Underv röj f gallring ,4 30 T Röjning 2 5 1,2 10 T Röjning ,8 10 T Återväxtkontroll (F) 2 8 0,6 0 G Plantering (F) ,0 100 G Plantering (F) ,6 100 G Gallring ,7 35 B Underv röj f gallring ,7 30 T Gallring (F) ,8 40 T Röjning ,6 10 B Utförs år Anteckning

11 Åtgärdsöversikt Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Prod Ang Avdelning areal Ålder ha år Ståndortsindex Volym m³sk /ha Uttag m³sk inkl tillv Återväxtkontroll (F) ,0 100 G Återväxtkontroll (F) ,6 100 G Inventering ,7 10 T Utförs år Anteckning

12 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 6,7 70 G1 T PG X Gallrat Ingen åtgärd 4,5 Blåbärstyp (30) 2 1,7 50 G1 T PG X Gallrat Ingen åtgärd 4,3 Blåbärstyp (30) 3 2,9 45 G1 T PG X Dikat Underv röj f gallring 2 5,0 Blåbärstyp (30) 4 3,1 15 R2 T PG Naturvärdesobjekt Ingen åtgärd 3,8 Lingontyp (25) 5 1,2 10 R2 T PG Smalbladig grästyp Röjning ,6 6 5,1 15 R2 T PG Blåbärstyp (30) Röjning ,8 7 2,4 55 G1 T PG Gallrat Ingen åtgärd 4,5 Blåbärstyp (30) 8 0,6 0 K1 G PG Blåbärstyp (30) Plantering 1 Återväxtkontroll (F) 2 9 5,0 60 G1 T PG X Gallrat Ingen åtgärd 6,2 Blåbärstyp (30)

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 10 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 12,1 5 R1 T PG Smalbladig grästyp Ingen åtgärd 2,3 11 0,7 35 G2 B PG Blåbärstyp (30) Gallring ,2 iv 12 1,6 30 R2 T PG Blåbärstyp (30) Röjning ,8 13 0,2 80 S3 T NO,s Smalbladig grästyp Ingen åtgärd 2,1 Blöt (4) 14 6,4 40 G1 T PG X Blåbärstyp (30) Gallring ,9 15 5,2 50 G1 T PG X Olikåldrigt Ingen åtgärd 2,6 Blåbärstyp (30) 16 2,4 30 G1 T PG Blåbärstyp (30) Underv röj f gallring 2 5, ,9 120 S1 G PG Bäckravin Ingen åtgärd 4,6 Blåbärstyp (30) 1,8 55 G1 T PG Gallrat Ingen åtgärd 5, st/ha Kuperat 2000 st/ha Blåbärstyp (30)

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 19 0,6 10 R2 B PG 00X00 nerlagd åkermark Röjning ,7 iv Smalbladig grästyp 20 2,4 15 R2 T PG Blåbärstyp (30) Röjning , ,9 65 G1 T PG Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 5,8 0,2 Berg 23 0,7 10 R2 T PG Blåbärstyp (30) Inventering 3 2, ,7 10 R2 T PG Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 2,2 16,6 80 S3 T NO,b X Bergbundet Ingen åtgärd 1,7 i (-3,3)3 Lingontyp (25) Avdrag: berg 2,4 30 R2 T PG Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 3,3 27 1,0 100 S2 G PG Blåbärstyp (30) Föryng avv ,7 Plantering (F) 2 Återväxtkontroll (F) ,7 30 G1 T PG Blåbärstyp (30) Underv röj f gallring 3 5,4

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 29 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam Beskrivning Åtgärd ä inkl tillväxt Med N Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk 1,4 Myr Årlig tillväxt Not ¹ m³sk/ha 30 1,4 30 R2 T PG Blåbärstyp (30) Underv röj f gallring 1 4,9 31 8,1 90 S1 T PG X Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 2,7 32 6,0 150 S1 T PG X Olikåldrigt Ingen åtgärd 2,5 Blåbärstyp (30) 33 6,5 20 R2 T PG Blåbärstyp (30) Röjning ,4 34 0,6 80 S1 G PG Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 6,1 35 0,3 100 S3 G NO,s Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 3,5 i Blöt (4) 36 1,1 20 R2 B PG Var.höjd Röjning ,5 iv Olikåldrigt Smalbladig grästyp 37 4,0 5 R1 T PG Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 2,3

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 38 0,8 10 R2 T PG Smalbladig grästyp Röjning ,5 39 0,6 100 S2 G PG Blåbärstyp (30) Föryng avv ,7 Plantering (F) 2 Återväxtkontroll (F) ,0 40 G1 T PG Blåbärstyp (30) Underv röj f gallring 1 5,4 (-0,2)L Gallring (F) ,4 10 R2 T PG Lingontyp (25) Ingen åtgärd 2,1 42 5,3 25 R2 T PG Älgskador Röjning ,9 Smalbladig grästyp 43 3,0 25 G1 T PG Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 3,8

17 Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte. Avd 13 NO Skogliga data : 0,2 ha Ålder: 80 år Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S3 Virkesförrådet uppgår till 80 m³sk/ha och 16 m³sk totalt. Trädslagsfördelning: 50% tall 50% löv Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte. Avd 25 NO Skogliga data : 16,6 3,3 ha Ålder: 80 år Ståndortsindex: T12 Huggningsklass: S3 Virkesförrådet uppgår till 50 m³sk/ha och 665 m³sk totalt. Trädslagsfördelning: 100% tall Beskrivning Talldominerat område som är bergbundet. Gamma tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet.

18 Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte. Avd 35 NO Skogliga data : 0,3 ha Ålder: 100 år Ståndortsindex: G20 Huggningsklass: S3 Virkesförrådet uppgår till 135 m³sk/ha och 41 m³sk totalt. Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv Beskrivning Gran dominerad blött område. Enstaka riktigt gamla träd. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras blåbärsris. Mål Bevara en stabil gran dominerad miljö med lång träd kontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet

19 Inventeringsdatum i fält: Planläggare: Foran forest AB Kommentarer till Risvattnet 4:16 Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar. Fastighetsbeskrivning Risvattnet 4:16 består av 1 skifte. Arronderingen är mycket god. Bärigheten på fastigheten är generellt bra. Målsättning och Skogstillstånd Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga. Åldersfördelningen på fastigheten är idag relativt jämn. Det dominerande trädslaget på fastigheten är idag tall. Avverkning Fastigheten har en stor andel lämpliga bestånd som bör avverkas inom planperioden. Föryngringsavverkningarna bör i första hand koncentreras till bestånd med stor gran andel och bestånd med hög ålder. Den förelagna avverkningsvolymen är m3sk. Av den volymen är gallring 600 m3sk. Skogsvård Fastigheten har ett röjningsbehov under planperioden på ca 24,6 ha ungskogar. plantering 0,6 ha. Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuell hjälpplanering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten. Naturvård Naturvårdsförslagen koncentreras till avdelningar som i huvudsak är fuktiga eller blöta marker. Dessa oråden är klassade som Orörd (NO). Det är i huvudska områden som är bergbundna. För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall minst 5,0% av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av Lövdomminerade bestånd. Fastigheten har idag inte tillräckligt med dominerande avdelningar.

Skogsbruksplan. Planens namn Ånhult 5:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ånhult 5:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ånhult 5:19 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 201904 Skog & Lantbruk AB Okuläruppskattning

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Mora JÄ s:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2017-2026 2000-2014 Skogsfirma Per Rapp AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Mora JÄ s:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2000-2014 Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Mora JÄ c/o L-O Österström

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Planens namn Dala 5:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018-7 Martin Timander Lat: 62 57' 1.45" N Long: 18 6' 29.59" E

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Julåsen 3:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 - Uppdaterad Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn ÅKRA 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av december 1899

Skogsbruksplan. Planens namn ÅKRA 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av december 1899 Planens namn ÅKRA 5:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 december 1899 Foran Sverige/Foran Forest Lat: 60 55' 50.66" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Juni Ägarförhållanden

Juni Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Källbergsbo 5:9 mfl 2016-2025 Juni 2016 Love Persson AREAL Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Holm, Börje

Läs mer

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Vaxborg 2506503 SKOGSKARTA Plan 2506504 Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Län Norrbottens län Planen avser 2018-2027 Planläggare Utskriftsdatum 2018-04-30 Huggningsklass Röjningsskog Gallringsskog

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING Skogsbruksplan Planens namn VALLERÅS 46:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 juli till augusti 2011 Per-Anders Gilius Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013 Skogsbruksplan Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 juli 2013 Björn Forssman Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 77,7 86 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 36,7 77 Myr/kärr/mosse 10,7 22 Berg/Hällmark

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Högvalta 1:80:81:82 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016 05 02 Skogsrolf AB Rolf Ljungberg Lat: 59 42' 36.52"

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Årjäng 1:184. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Årjäng 1:184. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Årjäng 1:184 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2018-2027 2017-08-08 Göran Klarström Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 60,1 91 Myr/kärr/mosse 0,6

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 23,6 67 Myr/kärr/mosse 11,4 33 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Årtakan 1:23 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 2012-06 Göran Klarström Framräknad med tillväxt 2016-02 Okuläruppskattning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 3,0 73 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan Caroline Karlsson. Ägarförhållanden. Stellan Juhl Skogagården Kristinehamn. Fastighetsuppgifter

Skogsbruksplan Caroline Karlsson. Ägarförhållanden. Stellan Juhl Skogagården Kristinehamn. Fastighetsuppgifter Skogsbruksplan Planens namn Hålunda 1:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2018-2027 2015-11 Caroline Karlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Stellan Juhl Skogagården 1 68191

Läs mer

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden Planens namn Föränge 4:13 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2010 David Wahlund Ägarförhållanden Ägare Referenskoordinat (WGS84) Carl-Erik Carlsson SÄ Norvägen 50

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 24,7 98 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Holmnäs 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 219-228 - SkogsInvest Norr AB Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Glippsta 7:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2017-2026 2017-10-08 Leif Gustavsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Helena

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 166,3 91 Myr/kärr/mosse 7,4 4 Berg/Hällmark 2,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Hägghemmet 1:15. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Hägghemmet 1:15. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Hägghemmet 1:15 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 2014-8 Lars Densborn Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Jan Andersson

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Fanbyn 13:25 m.fl. 2019-2028 2019-04-30 Foran Forest AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign:

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign: Karta Ullak. Bilaga 1 736 738 731 7312 7314 7316 7318 732 7322 7324 7326 7328 733 7332 7334 7336 7338 734 7342 7344 7346 7348 735 7352 7354 7356 64666861612614616618626226246266286363263463663864642644646

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ulvshuvdane 1:83 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 - Uppskattad på rummet Lat: 59 37' 53.85"

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Naisjärv 1:2, sim 2019 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 2014-11-20 Foran Forest AB Lat: 66 30' 45.46" N Long:

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 2523517 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 216-225 214-9 Risbergs Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign:

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign: 2505604 Fiskträsk Bilaga 1 648000 652000 656000 660000 664000 668000 672000 676000 680000 684000 688000 692000 7258000 7262000 7266000 7270000 7274000 7278000 7282000 7286000 7290000 7294000 7298000 7302000

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Skogsbruksplan Planens namn Narken 14:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2017-2026 20170817 Niemi Skogskonsult AB Lat: 66 55' 20.60" N Long: 22

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kommentarer till skogsbruksplanen Sammanställningar Avdelningsbeskrivning Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Åtgärdsöversikt Kartor Bruksanvisning Avverkningsanmälningar

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Östra Tolerud 4:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden

Skogsbruksplan. Planens namn Östra Tolerud 4:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Östra Tolerud 4:4 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2018-2027 - Erik Kumm Skog & ekonomi Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Hålt 2018-2027 Juni 2017 Foran Forest AB Ägarförhållanden Ägare, 0 % Referenskoordinat (WGS84) Sveaskog at: 58

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Björklinge skogslott 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av maj 2017

Skogsbruksplan. Planens namn Björklinge skogslott 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av maj 2017 Skogsbruksplan Planens namn Björklinge skogslott 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 maj 2017 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal,

Läs mer

Skogsbruksplan DSK SKOG AB. Ägarförhållanden

Skogsbruksplan DSK SKOG AB. Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Älvdalen 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2006-05 DSK SKOG AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Björn Skog

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 63,9 89 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan Joakim Ahlberg. Ägarförhållanden. ERBERG TÖRNBLAD, ULLA MARIANNE MUNKARPSVÄGEN 6 LGH Höör

Skogsbruksplan Joakim Ahlberg. Ägarförhållanden. ERBERG TÖRNBLAD, ULLA MARIANNE MUNKARPSVÄGEN 6 LGH Höör Skogsbruksplan Planens namn Loshult 1:52 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2016-04 Joakim Ahlberg Ägarförhållanden Ägare, 34 % Ägare, 33 % Ägare, 33 % Referenskoordinat

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Västhammar 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli 2018

Skogsbruksplan. Planens namn Västhammar 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli 2018 Skogsbruksplan Planens namn Västhammar 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 Juli 2018 Niemi Skogskonsult AB Lat: 66 25' 5.43" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 252159 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 216-225 216-7 Risbergs Skogskonsult AB Taxerad Vissa

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karlstad Väse Klockargård 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Karlstad Väse Klockargård 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Karlstad Väse Klockargård 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2018-2027 20180518 Henrik Ynger Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Ingersbyn 1:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ingersbyn 1:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ingersbyn 1:19 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2019-2028 Juli 2019 Erik Kumm Skog & Ekonomi Okuläruppskattning Uppgifter om

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Planens namn Karby 1:1 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 170817 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2018-5 2018-2027 Yngve Ivarsson Sammanställning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Prod. Produktiv skogsmark 41,3 71 Myr/kärr/mosse 13,5 23 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel:

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel: Grön Skogsbruksplan Planens namn LÖVASKOG 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2012-2021 maj 2012 Thomas Ericsson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 45,3 96 Myr/kärr/mosse 1,0 2 Berg/Hällmark 0,3

Läs mer

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsinventering Planens namn Vannamyst 1:2, Erikstorp 4:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 september 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Junsele-Krånge 2:14 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 219-228 219-5 Thomas Sandin Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84) Dan Gustavsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Mora JÄ privata fast. 2017-2026 2000-2014 Skogsfirma Per Rapp AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 33,2 92 Myr/kärr/mosse 2,3 6 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Duvberg 6:23 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2017-2026 2017-03 MB-Forest Lat: 62 6' 47.90" N Long: 14 14' 13.52" E

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Igelhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Igelhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Igelhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2015-12 Kenny Svahn Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt

Innehållsförteckning. Kommentarer till skogsbruksplanen. Sammanställningar. Avdelningsbeskrivning. Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kommentarer till skogsbruksplanen Sammanställningar Avdelningsbeskrivning Skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt Åtgärdsöversikt Kartor Bruksanvisning Avverkningsanmälningar

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 22, 29 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Spässlanda 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Spässlanda 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Spässlanda 2:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2017-2026 2017-04 Mattias Widstrand Lat: 59 10' 55.33" N Long: 12 55'

Läs mer

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17 27:6 S:1 33:2 33:2 33:2 38:1 38:3 1:4 33:9 33:1056:1 17:3 34:1 33:655:1 35:5 33:533:633:7 35:6 56:1 35:16 32:2 39:2 37:1 S:1 36:6 37:136:3 36:936:2 39:437:2 36:8 S:31 36:536:7 36:10 41:1 35:3 58:1 35:16

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 15,5 92 Myr/kärr/mosse 0,9 5 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 10.1 0.0 0.0 3.3 69 0 0 22 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.3 2 Övrig areal 1.1 7 Summa

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,9 91 Myr/kärr/mosse 2,1 9 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lockarbo 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli.

Skogsbruksplan. Planens namn Lockarbo 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli. Skogsbruksplan Planens namn Lockarbo 2:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2011 Juli FORAN K Granberg Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) GÖTE

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Kölviken 1:4 Torrskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Kölviken 1:4 Torrskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kölviken 1:4 Torrskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2017-2026 Sammanställning över fastigheten Arealer

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 50,6 84 Myr/kärr/mosse,0 Berg/Hällmark 0,0 < Inäga/åker 4,5 8 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 < Annat,8 5 Summa landareal 59, Vatten

Läs mer

Skogsbruksplan Olof Olsson. Ägarförhållanden. Johan Enfeldt Norrvissjö Björklinge

Skogsbruksplan Olof Olsson. Ägarförhållanden. Johan Enfeldt Norrvissjö Björklinge Skogsbruksplan Planens namn Norrvissjö 7:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 - Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 3,4 73 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra Skogsinventering Planens namn Uttersmad 1:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 maj 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund Fastighet Församling Kommun Län Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län Ägare Adress Sven Olsson Mfl. Älvros 316 84292 Sveg Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-04 2015-2024

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug 2016

Skogsbruksplan. Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug 2016 Skogsbruksplan Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 Aug 2016 Leif Persson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 8,9 9 Myr/kärr/mosse 4,6 31 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Skogsbruksplan Planens namn Vagge 1:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018 09 27 Skogsrolf AB Rolf Ljungberg Lat: 59 43' 44.85" N Long:

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 153,8 58 Myr/kärr/mosse 101,3 38 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019 Skogsbruksplan Planens namn Käringagärde 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2019-2028 februari 2019 Håkan Holm Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Foran

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Foran Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Hackbol 1:5 Ny 2016-2025 2013-03-21 Foran Lat: 60 13' 46.86" N Long: 18 5' 36.24" E

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08 2015-2024 Mattias Widstrand Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Vadje 1:374. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Vadje 1:374. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Vadje 1:374 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018 06 20 Skogsrolf AB Rolf Ljungberg Lat: 60 15' 48.58" N Long:

Läs mer