Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?"

Transkript

1 Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

2 Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling har resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. För att kunna tänka i helhetsbilder och bygga och utveckla en stad och landsbygd baserad på fakta och kunskap är förvaltningen organiserad i tre avdelningar: Näringsliv och samhällsutveckling, Strategisk samhällsplanering och Bygg, miljö och trafik. Allt i syfte att tillsammans med övriga förvaltningar bygga och förvalta en stad och kommun som har framtidstro. En kommun som ger det lilla extra som gör att vi kommer att bli attraktiv för människor och företag. finns på Trädgårdsgatan 1. Där finns också Näringslivscentrums aktörer Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, Katec och LIU kontaktsekretariat. LARS HÅGBRANDT FÖRV.CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Tel , Lars-Erik Sandhgren AVDELNINGSCHEF , CARINA LLOYD FÖRETAGSLOTS/ NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Tel , Björn Ekengren NÄRINGSLIVSUTVEKCKLARE Tel , Det är viktigt att bredda det lokala näringslivet I samband med Näringslivsdagen den 17 april kommer företaget Bisnode att presentera den rapport över näringslivet i KFV som beställts av de tre kommunerna. Jag tycker det är viktigt att skaffa sig ett bra kunskapsunderlag för hur näringslivet ser ut. Vilka företag går bra och vilka har det kämpigt? Vilka saknas som vi har behov av? Resultatet av rapporten är mycket intressant och ger oss ett bra underlag för kommande arbete. När det gäller arbetet att stärka den lokala företagsamheten har vi på två stora uppdrag från politiken. Dels att vi lyssnar av de företag vi har här i dag så att de får den hjälp de behöver för att fungera väl. Men också att agera proaktivt och besöka de företag som vi tror skulle passa in i vårt lokala näringsliv. Vi behöver bredda näringslivet med företag från fler branscher. I Sverige finns det totalt cirka 800 branscher. I Stockholm finns 760 av dem representerade, i Katrineholm 240. Ju fler branscher man har desto okänsligare blir man för konjunktursvängningar. Därför är en sådan här undersökning, som bygger på faktabaserad kunskap, bra. Den ger oss en klar fingervisning vilka branscher vi saknar och vilka företag vi ska söka. I vår kommer vi därför att besöka 20 företag som vi anser att vi behöver i Katrineholm. Ett proaktivt arbete för att utveckla det lokala näringslivet. LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. ROGER ANDERSSON PROJEKTLEDARE FÖR KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM Tel , LENA ÖRNFJÄRD-BERG ADMINISTRATÖR Tel , Kundservice SBF Tel katrineholm.se Läs mer om näringslivsfrågor på Produktion: KFV Marknadsföring Mars 2015 Det finns ett behov av fler tjänsteföretag i kommunen. Solid Park, som är etablerade här sedan ett antal år, sysslar med IT-system, IT-drift och service och support.

3 Grafisk bild över det nya logistiklagret som kommer att byggas Illustration: John Bovellan Catena förvärvar mark och bolag vid Katrineholms Logistikcentrum Avtal har tecknats om förvärv av mark via fastighetsreglering mellan Logistikposition Katrineholm AB och Katrineholms kommun. Bolaget förvärvar kvadratmeter mark med äganderätt, som ligger intill befintliga fastigheter Sothönan 3 och 19. Köpeskillingen är satt till 7,8 miljoner kronor och tillträde sker när fastighetsbildning vunnit laga kraft. Förvärvet möjliggör nyproduktion av två centralt belägna logistiklager med goda kommunikationer för både bil och järnväg. Uppförandet av det första logistiklagret om kvadratmeter påbörjas under 2015 med inflyttning Katrineholm och ger oss utrymme att växa inför framtida etableringar. Det goda samarbetet vi har med Katrineholms kommun kommer att fortsätta under andra former efter att vi avslutat vårt samägande i Logistikposition Katrineholm AB, säger Gustaf Hermelin VD Catena. Positivt för kommunen Detta är mycket positivt för Katrineholms kommun. Catenas satsning ger nya möjligheter för hela logistiksverige till fler, miljövänliga logistiklösningar. Och jag är övertygad om att Catenas satsning vid Logistikcentrum kommer att följas av fler etableringar, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm. Försäljningarna av kommunens mark och aktieinnehav kommer att tas upp för beslut vid kommunstyrelsemötet den 25 mars 2015 och vid kommunfullmäktigemötet den 20 april Förvärv av bolag Catena har även överenskommit med Katrineholms kommun om att förvärva kommunens andel 49 procent, av det gemensamägda bolaget Logistikposition Katrineholm AB. Bolaget äger fastigheterna Sothönan 3 och 19. Köpeskillingen uppgår till 6 miljoner kronor och avtal kommer att tecknas inom kort. Logistikposition har idag lån om kronor, vilket övergår till Catena i samband med aktieförvärvet. Förvärven stärker vår position i Lars Härnström, Göran Dahlström och Gustaf Hermelin berättar om Catenas framtidsplaner vid Katrineholms Logistikcentrum. Foto: Geza Simon

4 Lokala näringslivet satt under lupp Näringslivet i KFV-regionen har fått en rejäl genomlysning. Det är Bisnode, ett företag som arbetar med frågor som rör tillväxt och konkurrenskraft i närings livet, som i samarbete med de tre kommunerna ligger bakom en rapport som visar hur det står till med våra företag. Vi har läst in resultat- och balansräkningar för 1478 aktiebolag i KFVregionen, berättar Anna Löfmark från Bisnode som är en av de som genomfört arbetet. Totalt har de företagen anställda och arbetet är gjort tillsammans med kommunernas näringslivschefer för att säkerställa att alla företag kommer med i rapporten. En enda storkommun Bisnode har jämfört utvecklingen under åren Vi har betraktat KFV-regionen som en enda stor kommun, säger Anna Löfmark, som konstaterar att företagen här gör bra ifrån sig. Genom alla år har man haft en god konkurrenskraft. Antalet företag har under perioden ökat med 26 procent, men antalet anställda har minskat med fyra procent. Företagens förädlingsvärde har minskat med nio procent, till stor del beroende av lågkonjunkturen vid mitten av perioden, där största tappet var Därefter har man återhämtat sig för att 2012 minska något igen. När det gäller antalet anställda har Katrineholm klarat sig bäst av Har man inte en utvecklad handels- och tjänsteföretagssektor får man ett tapp Anna Löfmark,Bisnode, om varför industritäta regioner drabbas värst vid struktur omvandlingar de tre kommunerna även om man haft en minskning. Tuffast har det varit för företagen i Flen. I sådana strukturomvandlingar som vi nu upplever drabbas industritäta regioner värst, säger Anna Löfmark. Har man inte en utvecklad handels- och tjänsteföretagssektor får man ett tapp. Därför är det viktigt att värna om den industri som finns kvar. Specifik kompetens Industriföretagens personal besitter ofta en kompetens som är specifikt knuten till företaget. Upphör företaget eller om personalstyrkan minskas är det svårt att hitta nya arbetstillfällen i samma bransch. Tjänsteföretagen är mer flexibla och anpassar sina produkter och tjänster till den efterfrågan som finns lokalt på orten. Bristen på tjänsteföretag visar sig också för underleverantörer som tillverkar bra komponenter men som saknar konsulter som kan utveckla företaget, säger Anna Löfmark När det gäller handeln så verkar den vara mindre konjunkturkänslig och där är efterfrågan på personal mer konstant. Här finns också utrymme för personal med lägre utbildningsnivå. Olika branscher går olika bra. Byggföretagen går bra och ökar antalet anställda. Verkstadsindustrin är en annan stor, personaltät bransch som har framgång just nu även om antalet anställda minskar. Betydligt tuffare är det i IT/ Telecombranschen, besöksnäringen och exempelvis tidningsbranschen. När det gäller nedläggningen av Ericssons enhet så bör det finnas god kompetens bland de tidigare anställda som delvis kan tas tillvara av andra delar av näringslivet. Det kan finnas förutsättning för nystartad konsultverksamhet som stödjer andra företag i området, säger Anna Löfmark, som också konstaterar att det finns anledning att se över infrastrukturen för jobbpendling. Framgångsrik En bransch som är framgångsrik är den som sysslar med företagstjänster. Här finns jurister, bokföringsbyråer och callcenters men också städbolag. Exempel på sådana lokala företag är Samhall, Ernst & Young, Securitas och Sörmlands Landstingsservice. Sammanfattningsvis pekar våra resultat på risken att ha för många tillverkande företag jämfört med antalet tjänsteföretag, säger Anna Löfmark som tillsammans med kollegan Jan Fineman presenterar rapporten på Näringslivsdagen på Safiren fredagen den 17 april. Text: Mats Fredriksson

5 Stor granskning Byggbranschen har den bästa utvecklingen i KFV-området när det gäller antalet anställda företag i KFV-regionen har granskats med verksamheten som grund. Varje bubbla motsvarar ett företag och storleken på bubblan motsvarar antalet anställda. Den stående axeln motsvarar personalkostnad i förhållande till förädlingsvärdet, Den liggande axeln kapitalkostnad i förhållande till förädlingsvärdet. Förädlingsvärde är lika med skillnaden mellan inköp av varor och tjänster och försäljning Ett värde under 1,0 är positivt vilket innebär att ju längre ned i vänstra hörnet företaget befinner sig desto konkurrenskraftigare, ju högre upp i högra hörnet desto svårare läge. De flesta av företagen i regionen har bra konkurrenskraft. Mer fakta om näringslivet i KFV-regionen presenteras på Näringslivsdagen fredagen den 17 april. Anmälan till Byggbranschen är störst både vad gäller antalet företag och antalet anställda. Vårdbehovet ökar vilket gynnar Omsorg och Hälso/sjukvård. Besöksnäringen växer som bransch även om den har dålig lönsamhet. Konkurrenskraften i de olika branscherna varierar men de flesta branscherna ligger på en god konkurrenskraft.

6 Brev till företagare om Ericssonsituationen sände ut ett brev till alla företagare med anledning av Ericsson situationen: Nu har Ni chansen! Som vi alla vet har Ericsson lämnat besked om stängning av sin enhet i Katrineholm. Givetvis tråkigt, inte minst för de anställda och deras familjer som drabbas. Samtidigt ger det möjlighet för oss att säkerställa att kompetensen stannar kvar i vår region. De anställda som berörs finns tillgängliga för övriga företag! Kompetens, erfarenhet och stor yrkesskicklighet finns att tillgå, exempelvis produktionstekniker och ingenjörer. Så ta nu chansen att kompetensutveckla ert företag, den här chansen kommer bara en gång! För mer information kontakta: Företaget Nature Skin, Gabriella Nordén och Anna Söderström fick 1:a pris för Bästa Affärsplan och 2:a pris i kategorin Årets logga. Vi gratulerar dem alla till dessa fina framgångar. Bilder: Carina Lloyd. Lindengymnasiet Årets UF-skola i Sörmland 2015 Vid den årliga regionala UF-mässan som i år gick i Nyköping utsågs Lindengymnasiet till Årets UF skola i Sörmland Britt-Marie Eriksson och Fredrik Hernblom är två av eldsjälarna som lagt ner arbete och energi för att stötta ungdomar i Ung Företagssamhet. Med vänlig hälsning Lars Hågbrandt Förvaltningschef Lars-Erik Sandhgren Avdelningschef Näringsliv och Samhällsutveckling Laddade UF som säljer extrabatterier s.k powerbanks till mobiltelefoner. De närmar sig sitt uppsatta mål på 400 sålda powerbanks fram tills terminsslutet och uppnådde under mässan ca 380 st. ME Design sålde ljusstakar i koppar som under mässan fick en beställning från ett Möbelvaruhus i Nyköping. Matilda Ekström och Alexandra Bankerd Eriksson. De kom 3:a i kategorin Årets hantverk och 2:a i Årets Innovtion.

7 Nytt företagshotell Nyheter från Regionförbundet Sörmland Mycket matnyttnig information finner du i senaste numret av Regionförbundets nyhetsbrev, bl a en sammanfattning av rapporten kring arbeten i Ostlänkens spår. se/img/2015/3/20/82537.pdf Konferensrummet i det nya företagshotellet. Cityfastigheter i Katrineholm har på Köpmangatan 18, 3 tr startat ett Kontorshotell innehållande 14 kontorsrum i olika storlekar och med tillgång till gemensamma ytor som kök och konferensrum. Mer information får du av Cityfastigheter, se eller telefon Andra företag som driver företagshotell i någon form i Katrineholm är; Graden Förvaltnings AB, Made In Katrineholm och Heimstaden. Björkviks handel är nominerade till Årets Butik Cirka ett år efter uppstart har familjen Esko lyckats driva butiken till en verksamhet som sticker ut och uppmärksammats. Av Axfood har de nu därför blivit nominerade till Årets butik. Vem som vinner offentliggörs den 19 april och vi håller tummarna och önskar lycka till. Kalendarium våren , 8, 15, 22, 29 april Starta eget kl Trädgårdsgatan 1 9 april Skatteverket informerar kl Trädgårdsgatan 1 17 april Morgonsoffa och Näringslivsdag, Safiren april Katrineholmsgalan 23 april Näringslivsnytt april Internationella matmarknaden 6 maj Starta eget kl Trädgårdsgatan 19 maj Skatteverket informerar Trädgårdsgatan 28 maj Näringslivsnytt 1, 8, 15, 22 juni Bokföringskurs 24 juni Näringslivsnytt Ny VD på KFV Marknadsföring Louise Magnusson (bilden) tillträder tjänsten den 1 maj. Louise är en Katrineholmstjej med förflutet som butikschef på Axelsson. Hon kommer närmast från en tjänst som administrativ chef för Mediehuset Corren i Östergötland. Näringslivsdag direkt efter Morgonsoffan den 17 april Kom ihåg att anmäla er till dessa två innehållsrika arrangemang som följer på varandra. Morgonsoffan startar kl 7.30 och Näringslivsdagen Däremellan fika och mingel. Se programmet katrineholm.se/global/sbf/evenemang/ N%c3%a4ringslivsdagen%20 _15.pdf Anmälan sker till kfvmarknadsforing.se för bägge arrangemangen men var för sig.

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna

Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Februari 2015 Ökat nyföretagande en viktig framgångsfaktor för kommunerna Näringslivsnytt ges ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2014 Samverkan utan gränser Aktiviteter för innovation & entreprenörskap De valde att fortsätta arbeta efter

Läs mer

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan

Näringslivsnytt 01. Kompetens viktig konkurrensfråga. Succé för första Morgonsoffan Näringslivsnytt 01 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 1 Feb 2013 Kompetens viktig konkurrensfråga Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för de lokala

Läs mer

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER

07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER Näringslivsnytt 07 NYHETER FRÅN NÄT I KATRINEHOLMS KOMMUN. NR 7 SEPTEMBER 2011 Nöjdare kunder Resultatet av mätningen för Nöjd kund-index gällande den kommunala verksamheten 2010 har nu nått oss och visar

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Generationsskifte i företagsamheten Inom den offentliga sektorn står vi inför ett generationsskifte.

Läs mer

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Är framtiden redan här? Hur kommer morgondagens köpmönster att se ut? Kommer vi att handla

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

NÄRINGSLIVET. Missa inte! Företagskontakt 2013. Hans ger företag goda råd vid ägarskiften. Susanne hjälper företag i kris. hjälper småföretag

NÄRINGSLIVET. Missa inte! Företagskontakt 2013. Hans ger företag goda råd vid ägarskiften. Susanne hjälper företag i kris. hjälper småföretag NÄRINGSLIVET Nyheter från Näringslivsenheten i Uddevalla kommun Nummer 6 Oktober 2013 Ann och Ida hjälper småföretag Susanne hjälper företag i kris Hans ger företag goda råd vid ägarskiften Sid 3 Sid 4

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning 5 november 2010 Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning Vi är 20 anställda som samarbetar med 30 konsulter Olle Cyrén, Avdelningschef för stora projekt, Stockholms stad Svenska

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 2 AFFÄRSPLAN 2012 2016 Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV

FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER NR 2 2015 KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! Tala om uppmärksamhet! Under den drygt senaste månaden har flera Kilsföretagare synts rejält. Först ut

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer