Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit lönsamt och har sedan 2002/2003 visat en organisk genomsnittlig tillväxt om 35 procent per år. Avega Group har för avsikt att fortsätta växa organiskt och förväntas visa en tillväxt om 26 procent under Bolaget har en attraktiv lönemodell där en stor andel rörlig lön kan väljas. Det bidrar till att attrahera seniora konsulter men hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. Största värdedrivaren i Avega Group är således en fortsatt hög omsättningstillväxt. Avega Group är tydligt överkapitaliserat och vi anser att bolaget kan optimera kapitalstrukturen genom en extrautdelning, aktieåterköp eller bolagsförvärv om 20 MSEK. DCF-värderingen indikerar ett motiverat värde om 39 kr/aktie. Redeye Rating (0-10 poäng) Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 330 MSEK IT Jan Rosenholm Lars-Erik Eriksson Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 9,0 poäng 9,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2012e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 8% 29% 26% 18% 18% EBITDA EBITDA-marginal 11% 10% 11% 11% 11% EBIT EBIT-marginal 11% 9% 10% 11% 11% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 7% 6% 7% 7% 8% Utdelning 0,3 1,5 1,5 1,7 2,0 VPA 1,48 1,52 2,20 2,69 3,27 VPA just 1,48 1,52 2,20 2,69 3,27 P/E just 19,7 19,2 13,3 10,8 8,9 P/S 1,5 1,2 0,9 0,8 0,7 EV/S 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 EV/EBITDA just 12,0 10,5 7,7 6,4 5,3 Fakta Aktiekurs (SEK) 29,1 Antal aktier (milj) 11,3 Börsvärde (MSEK) 330 Nettoskuld (MSEK) -42 Free float (%) 58,8 Dagl oms. ( 000) 19 Analytiker: Christian Lee Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning 4 Bolagsbeskrivning.. 5 Marknad Verksamhet 11 Finansiella prognoser 24 Värdering. 29 SWOT. 31 Detaljerade estimat 32 Sammanfattning Redeye Rating 33 Resultat och balansräkning 34 3

4 Investeringsslutsats Avega Group är ett konsultföretag med 15 dotterbolag specialiserade inom IT- och verksamhetsutveckling med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm, Öresund och Göteborg. Omsättningen 2010 uppgick till 282 MSEK och antalet medarbetare uppgår till drygt 300. Sedan det brutna räkenskapsåret 2002/2003 har Avega Group visat en organisk genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 35 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till drygt 10 procent under denna period. Bolaget har för avsikt att fortsätta växa organiskt och har ett finansiellt tillväxtmål om 15 procent årligen över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Avega Group har omkring 40 ramavtal med kunder som Nordea, ICA och Ericsson som torde leda till en god inströmning av nya uppdrag. Bolaget ser dessutom goda möjligheter att höja priserna under En nyckelfråga är dock om prishöjningarna och en förbättrad debiteringsgrad kan kompensera för de kommande lönehöjningarna. Bolagets medarbetare har en möjlighet att välja en stor andel rörlig lön. För varje ökad procent i personalkostnad måste debiteringsgraden allt annat lika stärkas med 2,8 procent för att lönsamheten inte ska påverkas negativt. I takt med att marknaden förbättras torde fler av Avega Groups medarbetare välja en större andel rörlig lön, vilket vi bedömer hindrar full utväxling från en förbättrad debiteringsgrad. Vi anser därför att den största värdedrivaren i Avega Group är en fortsatt hög omsättningstillväxt. Förutsättningarna ser goda ut då den svenska konsultmarknaden visar stark efterfrågan. Vi räknar med att Avega Group genom sin attraktiva lönemodell ökar antal medarbetare med drygt 15 procent per år och visar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 22 procent för perioden Rörelsemarginalen beräknas uppgå till drygt 10 procent, vilket är ett konservativt antagande. Avega Group är dessutom skuldfritt och överkapitaliserat. Givet de starka kassaflödena de närmaste kommande åren ser vi utrymme för bolaget att utöver de föreslagna 17 SEK i utdelning utnyttja ytterligare 20 MSEK i extrautdelning, aktieåterköp eller bolagsförvärv för att optimera kapitalstrukturen. Avega Group värderas till P/E 13,3x och 10,8x för 2011 respektive 2012, vilket är högre än vad sektorn värderas till. Ser vi till den förväntade vinsttillväxten som beräknas uppgå till 41 procent och 22 procent för respektive år är dock värderingen inte utmanande. Tar vi dessutom hänsyn till Avega Groups stora kassa ser värderingen mer aptitlig ut. EV/EBITDA uppgår till 7,7x och 6,4x för 2011 respektive 2012 och indikerar att Avega Group värderas med en rabatt. DCF-värderingen indikerar ett motiverat värde om 39 kronor per aktie, vilket antyder en uppvärderingspotential om 34 procent. 4

5 Bolagsbeskrivning Avega Group är ett konsultföretag med dotterbolag specialiserade inom IToch verksamhetsutveckling med huvudsakligt fokus på regionerna Stockholm, Öresund och Göteborg. Bolaget grundades år 2000 av Jan Rosenholm (VD) och Lars-Erik Eriksson (Styrelseordförande). Omsättningen 2010 uppgick till 282 MSEK och antalet medarbetare uppgår till drygt 300. Avega Group erbjuder tjänster inom sex specialistområden: Strategi, Affärssystem, Business Intelligence, IT-ledning, Arkitektur/Utveckling och Infrastruktur. Bolaget har en bred kundbas i flera branscher och utgörs av stora och medelstora företag inom främst detaljhandel, bank/finans och offentlig sektor. Omkring 90 procent av bolagets intäkter utgörs av ramavtal eller preferred partner-samarbeten. De största kunderna 2010 var Ericsson, ICA, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Nordea. Avega Group har två finansiella mål; den genomsnittliga omsättningstillväxten ska uppgå till 15 procent årligen över en konjunkturcykel och den genomsnittliga rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Koncernens soliditet ska dessutom uppgå till lägst 25 procent och kassalikviditeten ska uppgå till lägst 100 procent. Bolaget har därutöver som målsättning att dela ut upp till 50 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna. Under perioden har den genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 32 procent per år. Rörelsemarginalen har i genomsnitt uppgått till 11,3 procent under denna period. Avega Group har vuxit helt och hållet organiskt och har varit lönsamt sedan start. Lars-Erik Eriksson är grundare av och arbetande styrelseordförande i Avega AB sedan Tidigare har Lars-Erik Eriksson varit vice VD för ett dotterbolag inom Connecta samt arbetat på WM-data i olika chefsbefattningar. Jan Rosenholm är grundare av Avega och VD samt styrelseledamot sedan Jan Rosenholm har tidigare varit VD för dotterbolag inom Connecta, arbetat inom Programator och Cap Gemini i olika chefsbefattningar. Jan Rosenholm är bolagets VD sedan start och är även största ägare tillsammans med styrelseordförande Lars-Erik Eriksson genom det gemensamt ägda bolaget Rosek Invest med en andel om 36,1 procent av kapitalet. Därefter följer Lannebo Micro Cap med andel om 6,5 procent. Avega Groups aktier av serie B noterades på First North november 2007 och är sedan december 2010 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. 5

6 Marknad Avega Group är idag till största delen etablerat i Sverige och framförallt i Stockholmsområdet som står för 94 procent av omsättningen. Även om bolaget har planer på att etablera sig i de övriga nordiska länderna på sikt har vi dock valt att framförallt titta på marknadsförutsättningarna i Sverige och på konkurrensen som finns på den svenska marknaden då vi anser att det är mest relevant. IT-budgeten förväntas öka med 3,4% under var ett mycket utmanande år för IT-branschen i både Norden och Sverige. Även 2010 har på flera sätt varit ett utmanande år men efterfrågan på IT-konsulter har förbättrats stadigt under hela 2010 i takt med att den allmänna konjunkturen förbättrats var ett dramatiskt år för hela ITsektorn när IT-budgetarna krympte med nästan 7 procent vilket fick stor påverkan inte minst på konsultbolagen har varit en återhämtningens år och efterfrågan har ökat under hela året. Den totala IT-budgeten växte med drygt 2 procent vilket gör att det fortfarande är en bra bit kvar till toppåren. Under 2011 förväntas IT-budgetarna i Sverige fortsätta att öka med 3,4 procent, varav tjänster som innefattar konsulttjänster förväntas öka med 4,4 procent. Förändring IT-budget 10% 5% 0% % -10% -15% Hårdvara Mjukvara Tjänster Källa: Radar Group 2011 Tjänster ökar mest med 4,4% och ökar sin andel av den totala IT-budgeten Jämför vi fördelningen av IT-budgetarna mellan 2010 och 2011 ser vi att andelen tjänster fortsätter att öka på bekostnad av bland annat mjukvara. Andelen tjänster väntas växa från 36 procent till 39 procent. Detta tillsammans med ökningen av de totala budgetarna skapar goda förutsättningar för tillväxt inom de områden som Avega Group är verksamma inom. 6

7 Fördelning IT-budget 2010 Fördelning IT-budget % 15% 31% 29% 19% 17% 36% 39% Hårdvara Mjukvara Tjänster Interna kostnader Hårdvara Mjukvara Tjänster Interna kostnader Källa: Radar Group 2011 Bra tillväxt i Sverige skapar goda förutsättningar för konsulterna Även BNP tillväxten återhämtade sig starkt under Under 2011 är det dock upplagt för att tillväxten kommer att avta i takt med att det blir tuffare jämförelsekvartal. Enligt Konjunkturinstitutet väntas BNP tillväxten i Sverige uppgå till 4,2 procent under 2011, vilket skapar goda förutsättningar för en fortsatt förstärkning av efterfrågan. BNP tillväxt Sverige 6,0 % 4,0 2,0 0,0-2, E 2011E 2012E -4,0-6,0 Källa: Konjunkturinstitutet (Mar 2011) Sverige är jämfört med både europeiska och nordiska länder det land som visat den kraftigaste återhämtningen under 2010 och bedöms relativt övriga länder även visa en hög BNP tillväxt under Även Finland väntas visa en stark BNP utveckling under

8 BNP - årlig förändring % E 2011E 2012E Sverige -5,3 5,3 4,2 3,4 Danmark -5,2 2,1 1,9 2,2 Finland -8,0 3,1 3,8 2,8 Norge -1,4 0,4 2,0 2,5 Källa: Konjunkturinstitutet (Mar 2011) Även Konfidensindikatorn ger signaler om en god konsultmarknad Konfidensindikatorn för IT-konsulter har under 2010 uppgått till en nivå som nästan motsvarar toppnivån från Den har under slutet av 2010 backat något men ligger fortfarande på en väldigt hög nivå. Grafen nedan ger en indikation på hur fort läget kan förändras och hur snabbt humöret kan återhämta sig. Den höga nivån på konfidensindikatorn under 2010 bedömer vi är en reaktion på att den under 2009 var otroligt pressad. Konfidensindikator IT-konsulter Sverige Källa: Konjunkturinstitutet (Mar 2011) Branscher som bank/finans och detaljhandel förväntas öka sina budgetar mest, vilket torde gynna Avega Group Tittar vi mer specifikt på de branscher som Avega Group har större del av sin befintliga verksamhet inom kan vi se att bolaget är verksam inom flera av de branscherna som förväntas öka sina IT-budgetar mest i absoluta termer. Avega Group har störst exponering mot detaljhandeln samt bank/finans med dryga 20 procent av intäkterna från respektive bransch. Detta är intressant då de väntas vara två av de branscherna som kommer att öka sina budgetar mest, cirka 500 miljoner kronor per bransch. 8

9 Avega Group Omsättning per bransch % 13% 23% Bank/finans Detaljhandel Offentlig sektor 10% Försäkring Tillv. industri 11% 21% Telekom Övrigt 13% Källa: Avega Group Förändring IT Budgetar per bransch 2011 Bransch Värdeförändring Mkr Byggverksamhet 230 Energi 0 Fastighet 70 Finans och Försäkring 460 Handel 530 Hotell & Restaurang 40 Informationsteknologi 310 Kommun 210 Landsting 140 Media 110 Naturresurser 40 Samhällsnytta 40 Stat 160 Telekommunikation 50 Tillverkning 650 Tjänster 550 Transport 270 Utbildning 170 Vård & Omsorg 70 Övrigt 20 Källa: Radar Group 2011 Även i den enkätundersökningen som Redeye genomförde i november 2010 framkom det att finans, industri och offentlig sektor var de områden som väntades ha den största tillväxtökningen under Den sammanlagda bilden tyder på att Avega Group ser ut att vara väl positionerat och har goda förutsättningar att fortsätta växa sin affär inom befintliga verksamhetsområden och på befintliga marknader. 9

10 Vilket/vilka segment ser ni starkast efterfrågeökning inom? 60% Andel som fyllt i detta alternativ 50% 40% 30% 20% 10% 0% Telekom Industri Handel Finans Fordon Hälsovård Myndigheter Källa: Redeye Research (Nov 2010) Svårigheten att rekrytera medarbetare kan dock vara ett hot mot tillväxten Svårigheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens upplevs dock enligt Redeyes konsultenkätundersökning om ett hot mot bolagens tillväxt, där 48 procent av de tillfrågade konsultbolagen svarade på detta alternativ. Vilka hot upplever ni som störst under 2011? Fortsatt svag konjunktur; 24% Ännu hårdare prispress; 29% Svårigheten att rekrytera personal; 48% Källa: Redeye Research (Nov 2010) Specialiserade bolag med 1-10 anställda kan vara mer utmanande konkurrenter om attraktiv kompetens för Avega Group Även om konsultbolag som Connecta, Know IT, HiQ och Acando är konkurrenter om potentiella uppdrag så är dessa egentligen inte de största konkurrenterna till Avega Group vid rekrytering av medarbetare. Det är snarare specialiserade konsultbolag om 1-10 anställda och bland andra konsultmäklare som ework och Madeo som upplevs som mer utmanande konkurrenter om attraktiv kompetens då de har många specialiserade och erfarna konsulter i sina nätverk. 10

11 Verksamhet Avega Group grundades 2000 av Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson Avega Group är ett konsultföretag med dotterbolag specialiserade inom IToch verksamhetsutveckling i regionerna Stockholm, Öresund och Göteborg. Bolaget grundades år 2000 av nuvarande VD Jan Rosenholm och styrelseordförande Lars-Erik Eriksson och har sitt huvudkontor i Stockholm. Avega Group hade år 2010 en omsättning om 282 MSEK och rörelsemarginal om 9,4 procent. Bolaget genomförde ett listbyte till NASDAQ OMX Stockholm i slutet av 2010 och tog noteringskostnader om 2,1 MSEK. Rensat för dessa kostnader uppgick rörelsemarginalen till 10,2 procent. Sedan det brutna räkenskapsåret 2002/2003 har bolaget visat en organisk genomsnittlig tillväxt (CAGR) om 35 procent per år med en rörelsemarginal som i snitt uppgått till drygt 10 procent under denna period. Avega Group Omsättning & Rörelsemarginal 2002/ MSEK % / / / / / Nettoomsättning Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Avega Group (justerad för noteringskostnader om 2,1 MSEK) Avega Groups tillväxt 2010 uppgick till närmare 29 procent, vilket var klart bättre än bolagets finansiella målsättning om att visa en genomsnittlig årlig tillväxt om 15 procent över en konjunkturcykel. Enligt vår bedömning berodde den starka tillväxten på att marknaden stärktes betydligt efter ett utmanande 2009 och att bolaget visade en stark nettoökning i antal anställda under det gångna året. Marknaden var utmanande år Trots det visade Avega Group tillväxt Tillväxt trots utmanande tider År 2009 var ett mycket utmanande år för samtliga konsultbolag, men trots svåra omständigheter lyckades Avega Group visa tillväxt det året. Bolaget har varit framgångsrikt på att få in nya uppdrag där ramavtalen troligtvis har bidragit till detta. En annan anledning till denna utveckling var att Avega Group kunde uppvisa en positiv nettorekrytering. Tittar vi på de tio största börsnoterade konsultbolagen i Sverige ser vi att endast Avega Group 11

12 och Connecta ökade antalet anställda under 2009, varav Avega Group ökade med 4 procent. Samtidigt visade de tio bolagen på en aggregerad nivå en minskning om 10 procent. Förändring antal anställda % 0% -5% -10% -15% -20% -25% Källa: Redeye Research, Bolagen Avega Group visade störst ökning i nettorekrytering under 2010, 33% helt organiskt Den svenska ekonomin återhämtade sig emellertid starkt under 2010 och konsultbolagen började återanställa där de tio börsnoterade konsultbolagen på en aggregerad nivå ökade antal anställda med nio procent jämfört med det föregående året. Avega Group ökade mest med 33 procent, vilket är en fantastisk tillväxttakt med tanke på att Know IT, Sigma, Addnode och HiQ genomfört förvärv under året samtidigt som Avega Group vuxit helt organiskt. Förändring antal anställda % 30% 25% 20% 15% Förvärv av Endero och Reaktor Förvärv av Cypoint Förvärv av Decerno, Tekis mfl Förvärv av Frends 10% 5% 0% -5% -10% Källa: Redeye Research, Bolagen Nedanstående graf visar den genomsnittliga tillväxten och lönsamheten de tre senaste åren för ett urval av bolag. Avega Group har visat en anständig 12

13 lönsamhetsnivå om 10,4 procent under denna period men utmärker sig däremot med en exceptionell tillväxt om i genomsnitt 21 procent som dessutom varit helt organiskt till skillnad från Know IT som genomfört förvärv. Genomsnittlig tillväxt och lönsamhet Tillväxt 25,0% Avega 20,0% Know IT 15,0% 10,0% HiQ 5,0% Acando Connecta Lönsamhet 0,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Källa: Redeye Research, Bolagen Avega Group har som målsättning att fortsätta växa organiskt Avega Group har som målsättning att fortsätta växa organiskt, även om kompletterande förvärv inte ska uteslutas. Det intryck som vi fått är att bolaget inte är främmande för att göra förvärv i framtiden för att etablera sig snabbare på de marknader där bolaget inte finns idag, såsom Oslo och Köpenhamn. Förvärv för att stärka tjänsteområden finner vi mindre sannolikt då bolaget har en historik av att etablera nya dotterbolag för det syftet. Avega Group har 15 dotterbolag. Syftet med strukturen är att bygga starka specialistbolag Dotterbolagsstruktur Bolaget har idag 15 aktiva och fyra vilande dotterbolag där varje bolag är relativt självständigt. Det finns flera motiv till varför Avega Group har valt denna legala struktur: öka motivationen bland bolagets nyckelpersoner inom varje dotterbolag genom att de får större inflytande. öka den interna konkurrensen så att varje dotterbolag levererar så goda resultat som möjligt genom att försöka överträffa de andra. öka flexibiliteten att relativt snabbt starta igång en ny verksamhet i en ny region eller inom ett nytt kompetensområde. Syftet är att bygga starka specialistbolag som kan erbjuda så starka erbjudanden som möjligt. Några av de fördelar som vi ser i denna dotterbolagsstruktur är att kraven höjs för att varje dotterbolag ska bära sig självt ekonomiskt, vilket ger en 13

14 Hög grad av entreprenörskap bidrar till en hög organisk tillväxt stabil grund för hela bolagets lönsamhet samtidigt som bolaget kan behålla en hög grad av entreprenörskap som bidrar till en hög organisk tillväxt. Avega Group Antal anställda & Nettoomsättning 2004/ / / / / Antal anställda Nettoomsättning (MSEK) Källa: Redeye Research, Avega Group Avega Group har sedan 2004/2005 ökat antal anställda från 51 till 285, motsvarande en årlig genomsnittlig ökning om 33 procent. Under motsvarande period har nettoomsättningen vuxit med 37 procent, vilket visar att strukturen med dotterbolagen fungerar trots att vi nyligen haft en djup finansiell kris. Utmaningar för tillväxten Om Avega Group ska fortsätta visa bra tillväxt i framtiden är det enligt vår mening helt avgörande att bolaget fortsätter att etablera nya dotterbolag och rekrytera i hög takt framöver. En sådan tillväxtstrategi har dock sina utmaningar. En utmaning som vi ser är hur bolaget kommer att lyckas etablera nya dotterbolag men ändå behålla de värderingar och den bolagskultur som redan existerar. En annan utmaning är att hitta medarbetare som uppfyller kraven på meriter och specialistkunskaper inom de områden som Avega Group vill växa inom. Rekryteringsunderlaget från högskolor minskar En titt på utvecklingen över antalet examinerade civilingenjörer i Sverige ger en något dyster bild av rekryteringsunderlaget i framtiden. År 2008/2009 examinerades 3413 nya civilingenjörer i Sverige, vilket är en minskning om 14 procent jämfört med året innan. Jämfört med 2005/2006 är det en minskning om 27 procent. Bland de nyexaminerade civilingenjörerna utgjorde de utbildade inom datateknik/elektronik/automation 633 personer. Enligt SCB så arbetar omkring en tredjedel av de examinerade inom dessa utbildningar som systemerare och programmerare och enligt SCB kommer det finnas stort behov av civilingenjörer med denna utbildning på tre års sikt. 14

15 Antal civilingenjörsexaminerade per år i Sverige / / / / / / /2009 Civilingenjörsexamen Källa: Högskoleverket 2010 Antal nyexaminerade programmerare- och systemvetare år 2008/2009 uppgick till 793 personer enligt SCB. Inom denna utbildning ser dock SCB en balanserad tillgång till nyexaminerade på tre års sikt. Civ ing datateknik/elektronik/automation Programmerare/Systemvetare Källa: SCB 2010 Avega Group kan dock hantera utmaningen med rekryteringar bättre eftersom bolaget endast anställer konsulter med minst 5 års erfarenhet Redan idag är tillgången på yrkeserfarna och högskoleutbildade inom de relevanta områdena bristfällig men det kan fortsätta att vara utmanande även i framtiden, vilket i så fall innebär ett strukturellt problem som gäller för samtliga konsultbolag. Vår uppfattning är att konsekvensen då kan bli att sourcing utanför Sverige fortsätter i en högre takt och att konkurrensen om kompetenta konsulter kommer att bli ännu hårdare. Samtidigt är vår övertygelse att Avega Group kan hantera denna framtida utmaning bättre än de större konsultbolagen av två anledningar: 1. För det första är bolaget mindre och behöver därigenom inte rekrytera samma absoluta antal för att visa bra tillväxttal. Avega 15

16 Groups tillväxtmål om 15 procent per år i genomsnitt innebär att bolaget måste rekrytera medarbetare per år 2011 och 2012, vilket vi anser är genomförbart. Tittar vi på Know IT som har ett tillväxtmål om 10 procent kommer de behöva öka antal anställda med medarbetare per år under motsvarande period, vilket vi bedömer är mer utmanande om tillväxten ska ske organiskt. 2. För det andra utgör de konkurrerande konsultföretagens personal Avega Groups rekryteringsbas eftersom bolaget endast anställer konsulter med minst fem års erfarenhet. Det torde innebära att Avega Group kommer att kunna fylla på med fler rekryteringar i många år framöver, förutsatt att de lyckas stärka sitt varumärke och öka kännedomen om bolaget. Avega Group finns i Stockholm, Öresund och Göteborg och har drygt 300 anställda Personalen är främsta tillgången Avega Group finns i tre regioner, Stockholm, Öresund och Göteborg, och har idag drygt 300 medarbetare varav omkring 250 konsulter. Region Stockholm svarade år 2010 för 94 procent av bolagets totala omsättning, vilket indikerar att drygt 90 procent av de anställda finns i Stockholm. Avega Group fördelning omsättning per region (2010) 6% 94% Stockholm Öresund Källa: Redeye Research, Avega Group Bolagets medarbetare har i genomsnitt tio års erfarenhet och medelåldern är 38 år. På denna punkt skiljer sig Avega Group inte från de största konkurrenterna som HiQ, Connecta och Know IT som också har snittålder som uppgår till år och har års relevant yrkeserfarenhet. En skillnad är dock att Avega Group endast rekryterar konsulter med minst fem års relevant erfarenhet och anställer därmed inte juniora konsulter som kommer direkt från högskolor eller via traineeprogram, något som konkurrenterna gör. Detta innebär att bolagets nyanställda konsulter är förhållandevis välmeriterade med inarbetade kundkontakter, vilket torde minska risken för att de nyanställda går obelagda en längre tid. 16

17 Sex specialistområden Avega Group arbetar inom sex specialistområden; IT-ledning, Arkitektur/Utveckling, Affärssystem, Business Intelligence, Infrastruktur och Strategi. De vanligaste konkurrenterna är Connecta, Know IT, Acando, Sogeti och HiQ. Konkurrenter Specialistområde IT-ledning Specialistområde Arkitektur/Utveckling Specialistområde Affärsystem Specialistområde Business Intelligence Specialistområde Infrastruktur Specialistområde Strategi HiQ Connecta KnowIT Acando Sogeti Källa: Avega Group Avega Groups styrka finns inom Arkitektur/Utveckling, ITledning och BI då 70-80% av de anställda uppskattas arbeta inom dessa områden Vi gör ingen kompetensjämförelse mellan Avega Groups konsulter och de nämnda konkurrenterna inom de respektive specialistområdena, men mot bakgrund av att Avega Group primärt rekryterar erfarna konsulter från konkurrerande bolag så torde bolagets konsulter hålla minst motsvarande kompetensnivå som konkurrenternas. Vår bedömning är att Avega Groups styrka finns framför allt inom Arkitektur/Utveckling, IT-ledning och Business Intelligence, specialistområden där bolaget har en stor andel anställda inom. Vi uppskattar att procent av de 300 anställda arbetar inom dessa tre specialistområdena. En skillnad som kan vara värt att notera är dock att Avega Group har en mindre leveranskapacitet jämfört med de större konsultföretagen eftersom bolaget har färre anställda, och det gäller i synnerhet specialistområdet Strategi som är relativt nyetablerat. Inom detta område finns större konkurrenter som Accenture och Capgemini, men även Connecta och Acando. Avega Group har inga fastprisprojekt eller några helhetsåtaganden Endast specialister Avega Groups konsulter beskriver sig själva som specialister, vilket inte skiljer sig från hur de främsta konkurrenterna beskriver sig själva. Två detaljer som dock skiljer Avega Group från konkurrenterna är att bolaget inte har vare sig fastprisprojekt eller några helhetsåtaganden utan samtliga konsulter är specialister. Det innebär att Avega Group presenterar konsulternas CV till tänkbara projekt där de individuella kunskaperna och erfarenheterna bedöms. Avega Group skickar med andra ord aldrig ett kluster av konsulter som inte har blivit godkända på individuell basis utan varje konsult handplockas till specifika uppgifter och uppdrag hos kunden. Nackdelen med detta är att införsäljningen av konsulterna blir mer resurskrävande men samtidigt anser vi att fördelen är att varje konsult som tagit plats hos kunden har en nyckelposition som gör att behovet av den individuella konsulten blir större. Det ökar Avega Groups möjligheter att ta bättre betalt och behålla en bra beläggningsgrad även vid sämre tider. 17

18 Förutom en attraktiv lönemodell är möjligheter till intressanta uppdrag och kompetensutveckling viktiga anledningar till att kunna rekrytera seniora konsulter Möjligheter till kompetensutveckling Förutom en attraktiv lönemodell som vi ska gå in på senare är möjligheter till att kunna arbeta med intressanta uppdrag samt möjligheter till kompetensutveckling några av de viktigaste anledningarna för att kunna rekrytera och behålla en senior konsult. För att kunna säkerställa att kundkraven möts och samtidigt se till att varje konsult får arbeta med utmanande uppgifter inom sitt specialistområde tillämpar Avega Group en matchningsprincip 1:1, vilket av bolaget definieras som Rätt konsult hos Rätt kund till Rätt pris. Avega Group lägger stor vikt vid att konsulterna ska ha goda möjligheter för kompetensutveckling, bland annat genom ett gruppbaserat forum som heter Elevate. Inom detta forum erbjuds ett brett utbud av föreläsningar och seminarier med välrenommerade föreläsare i syfte att väcka intresse för ny teknik, nya metoder och andra relevanta ämnen. Vi anser att det är positivt att Avega Group regelbundet samlar ihop konsulterna som oftast sitter ute hos kunderna och skapar möjligheter för dessa att diskutera med likasinnade i ett organiserat forum. Det stärker banden till företaget och är en kvalitativ fördel jämfört med att vara en egen konsult och arbeta via konsultmäklare där det ofta saknas sådana möjligheter. Avega Group har ramavtal eller är preferred partner hos 40 kunder. Omkring 90% av intäkterna är från ramavtal, vilket är en hög andel Hög andel ramavtalsintäkter Avega Group har tecknat ramavtal med eller är en preferred partner hos närmare 40 kunder, varav några av de viktigaste kunderna är Nordea, Handelsbanken, ICA och Ericsson. Omkring 90 procent av bolagets intäkter är relaterade till dessa ramavtal, vilket vi anser är en väldigt hög andel. HiQ och Know IT har drygt 60 procent för att ge några exempel. Fördelen med ramavtalen är att de ger ett stabilt inflöde av uppdragsförfrågningar och det har de senaste åren blivit allt viktigare att teckna ramavtal. Utvecklingen på marknaden går mot att de större företagen och den offentliga sektorn väljer att samarbeta med färre antal utvalda leverantörer. Nackdelen med ramavtalen är dock att priserna blir hårt reglerade vilket gör det svårt att justera upp priserna på två till tre års sikt, beroende på längden på ramavtalen som tecknas. Sedan 2008 har dessutom priserna på framför allt ramavtalen pressats, vilket påverkat negativt på samtliga konsulter med hög andel ramavtal. I takt med att marknaden blir starkare torde dock Avega Group kunna frigöra sig mer från beroendet av ramavtalen och ta bättre betalt för sina tjänster. Låga intäkter per anställd Vår uppfattning är att intäkter per anställd kan ge en indikation på hur bra ett konsultbolag har varit på att ta betalt för sina tjänster. Vid en jämförelse med HiQ, Know IT, Connecta och Acando ser vi att Avega Group uppvisat lägst intäkter per anställd sedan 2008, vilket är förvånande med tanke på att bolaget består av specialister. Som vi ser det påverkar framför allt timpriset och debiteringsgraden utvecklingen på intäkter/anställd. 18

19 Intäkter/anställd R12M TSEK Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Avega HiQ Know IT Connecta Acando Källa: Redeye Research, Bolagen Bolaget har lägre intäkter/anställd jämfört med jämförbara bolag, vilket kan bero på lägre timpris och en eftersläpning av beläggningsgraden till följd av hög rekryteringstakt I Avega Groups fall bedömer vi att bolagets höga rekryteringstakt de senaste åren med en eftersläpande förbättring av beläggningsgraden haft en dämpande inverkan på kvoten intäkter/anställd. Samtidigt misstänker vi att bolaget haft ett genomsnittligt timpris som varit för lågt, vilket kan ha sin grund i en stor andel ramavtalsintäkter, alternativt så har Avega Group haft en mindre fördelaktig kompetensmix jämfört med konkurrenterna. Vi uppskattar att Arkitektur/Utveckling svarar för procent av Avega Groups totala omsättning, och det är enligt vår bedömning i synnerhet dessa kompetensområden som varit hårt utsatta för prispressen de senaste åren. Fördelning av specialistområden 10% 3% 40% 48% Arkitektur/Utveckling BI/IT-ledning Affärssystem Strategi Källa: Redeye Research, Avega Group Ovanstående figur illustrerar en grov uppskattning av hur Avega Groups fördelning av tjänsteerbjudande ser ut för bolagets specialistområden. 19

20 Uppdelningen har genomförts efter antal anställda inom respektive område enligt de uppgifter vi fått från bolaget men det är samtidigt viktigt att poängtera att många konsulter kan arbeta inom flera olika områden. Kostnadsstrukturen Under 2010 ökade omsättningen med 63 MSEK jämfört med föregående år samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med endast drygt 2 MSEK. Visserligen belastade noteringskostnader om 2,1 MSEK resultatet men vi ser i nedanstående figur att personalkostnaderna svarar för en väsentlig andel av bolagets totala rörelsekostnader. Avega Group EBIT brygga 2010 MSEK , ,1-50,9-3,9-2,1-3,4-0,1 26, EBIT 2009 Omsättningsökning Ökade personalkostnader Ökade kostn för underkonsulter Noteringskostnader Ökning övriga kostnader Ökade avskrivningar EBIT 2010 Källa: Redeye Research, Avega Group Personalkostnader svarar för 87% av rörelsekostnaderna, vilket är högre än snittet Personalkostnaderna svarade för 87 procent av Avega Groups totala rörelsekostnader under 2010, vilket är högre än genomsnittet för konsultsektorn som uppgick till 72 procent. Vår uppfattning är att Avega Group sannolikt kommer att tillhöra de bolag som har högst andel personalkostnader av rörelsekostnaderna de närmaste åren på grund av sin lönemodell. 20

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad

Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad BOLAGSANALYS 17 augusti 2012 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En utmanande marknad Såväl omsättningen som rörelseresultatet kom in lägre än förväntat där en EBITmarginal om 2,9% var förvånansvärt

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3

Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 BOLAGSANALYS 29 oktober 2012 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Fina rörelsemarginaler i Q3 Omsättningen kom in 2% lägre än ifjol och 7% lägre än vår prognos, där Sverige stod för största avvikelsen. Justerat

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster BOLAGSANALYS 22 november 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Ljusning i öster Rapporten för det tredje kvartalet var svagare än vi räknat med. Trots många testinstallationer har försäljningen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst

Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Stark orderingång och vinst Q3-rapporten var klart godkänt där en stark orderingång, en bra rörelsemarginal, en bättre än förväntad vinst och

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 22 november 2011 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Sikte på utökad mineraltillgång Kopy Goldfields har under de senaste månaderna presenterat positiva prospekteringsresultat från årets

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare

Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare BOLAGSANALYS 23 feb 2010 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Lägger i en växel ytterligare Doros Q4-rapport imponerade rejält tillväxtmässigt med mycket hög tillväxttakt inom huvudområdet Care. Det andra området

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus

Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus BOLAGSANALYS 13 juli 2011 Sammanfattning Vitrolife AB (VITR.st) Inför 2 kv Valutan i fokus Vitrolife kommer med sin rapport för det andra kvartalet den 14 juli. Bolaget planerar en telefonkonferens kl

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft

Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft BOLAGSANALYS 6 maj 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Uppkopplad till marginallyft Omsättningen överträffade vår prognos med 5%, trots att en negativ kalendereffekt, ovanligt hög sjukfrånvaro

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien

Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien BOLAGSANALYS 5 maj 2011 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Fortsatt osäkerhet kring Italien Net Ents tillväxt på 8,3 procent i det första kvartalet blev lägre än våra förväntningar. Den starka

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt.

Edluar blir godkänt som generika och inte som ett nytt läkemedel. Vi räknar med ett lägre pris, vilket påverkar våra försäljningsprognoser negativt. BOLAGSANALYS 16 mars 2009 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) FDA-godkännande FDA godkänner Edluar (tidigare Sublinox) för försäljning och marknadsföring i USA, vilket aktiverar en milstolpsbetalning på 5 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan

Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan BOLAGSANALYS 11 november 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Tar nya tag på kostnadssidan Trots en lite högre omsättning än vi räknat med blev resultatet något lägre än vår prognos i Q3. Både nettoresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27%

Lönsamhet. 10,0 poäng. EBIT EBIT-marginal 22% 24% 30% 29% 27% BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Tillväxt kan bekosta lönsamhet DIBS rapport för fjärde kvartalet inkom något under vår prognos både vad gäller intäkter och resultat. Utvecklingen

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked

Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked BOLAGSANALYS 16 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Betydelsefullt besked Det mer eller mindre uträknade projektet OX-MPI visar klart och tydligt på livskraft, när nu en första läkemedelskandidat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10

Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 BOLAGSANALYS 28 april 2010 Sammanfattning Smarteq AB (SMAQb.ST) Vändning under H2 10 Smarteq s Q1-rapport kom in ungefär som väntat. Försäljningen i kvartalet blev 10,3 MSEK och EBITDA-resultatet landade

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential

Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential BOLAGSANALYS 19 februari 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Telecare visar bra potential Försäljningen överträffade vår prognos men både bruttomarginalen och EBITmarginalen kom in lägre än förväntat. Prispress

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media

3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media BOLAGSANALYS 21 februari 2011 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Fortsatt utmanande för Media Försäljningen överträffade visserligen våra estimat men rörelseresultatet inföll 43% lägre än beräknat då 3L

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering

Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering BOLAGSANALYS 11 februari 2010 Sammanfattning Net Entertainment (NET-B.ST) Triggers i kombination med hög värdering Årets fjärde kvartal kom in i linje med förväntningarna, med en omsättningstillväxt på

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt

DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt BOLAGSANALYS 18 maj 2010 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Fortsatt stabil tillväxt DIBS Q1 rapport kom in i linje med våra prognoser med intäkter på 35,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 2014 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) En viktig comeback av Avega Det viktigaste att ta med sig från Avegas rapport för det första kvartalet är att lönsamheten återgick till mer

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Mycket kvar att bevisa Exinis försäljning under det första kvartalet var sämre än våra förväntningar och uppgick till blygsamma 0,4 miljoner

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer