Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund"

Transkript

1 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1

2 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning) tas bort och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som tidigare utdelade disciplinpåföljder, hanterar i fortsättningen endast frågor om prövotid, indragning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation. Sådana frågor tar HSAN upp efter anmälan från Socialstyrelsen. Patienter och närstående som vill anmäla hälso- och sjukvårdspersonal ska lämna in sin anmälan till Socialstyrelsen, som därefter gör den utredning som behövs för att kunna pröva anmälan. Socialstyrelsen är i sin utredning inte begränsad till den anmärkning som framförts i anmälan, utan kan titta på även andra aspekter som framkommer under granskningen. Utredningen avslutas med ett beslut, där Socialstyrelsen kan rikta kritik mot vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonal. Reglerna om det nya anmälningssystemet finns i patientsäkerhetslagen. Ett huvudsyfte med den lagen är att bidra till ökad patientsäkerhet, vilket i förlängningen bör medföra färre anmälningar mot vården. Centrala är då lagens krav på vårdgivarna att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, där även patienter och deras närstående ges möjlighet att delta. Arbetet syftar inte i första hand till att identifiera enskilda yrkesutövare som gjort ett misstag, utan till att uppmärksamma, utreda och förebygga risker och negativa händelser i vården. Risken för att bli anmäld en eller flera gånger under ett yrkesverksamt liv som läkare är ändå påtaglig. Som medlem i Sveriges läkarförbund har du möjlighet att få råd och hjälp i anmälningsärenden. Verksamheten bygger emellertid på att du själv medverkar i processen, eftersom det bara är du som kan lämna uppgifter kring vad som har inträffat. 2

3 Innehåll Socialstyrelsens och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) handläggning av anmälningsärenden... 4 Ärenden hos Socialstyrelsen...4 Anmälningar från patienter och närstående...4 Lex Maria...4 Initiativärenden...5 Ärenden hos HSAN...5 Prövotid...5 Återkallelse av legitimation och indragning av förskrivningsrätt...6 Överklagande...6 Vad erbjuder Läkarförbundet?... 6 Juridisk hjälp...6 Konsultationsläkare...7 Kollegialt nätverk...7 Vad kostar det?...7 Hur skriver jag mitt svar? Praktiska råd!... 8 Formulering...8 Tänk också på!...9 Åtalsärenden... 9 Patientnämnd och patientombudsman... 9 Patientförsäkringen Vem behöver Yrkesförsäkring? Patientförsäkring...10 Ansvarsförsäkring...10 Rättsskydd...10 Bilaga 1 Exempel på disposition av ett yttrande/svar...11 Bilaga 2 Exempel på överklagande

4 Socialstyrelsens och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) handläggning av anmälningsärenden De myndigheter som hanterar anmälningsärenden är Socialstyrelsen och HSAN. Socialstyrelsen tar emot, utreder och fattar beslut i ärenden där patienter eller närstående anmält hälso- och sjukvårdspersonal. HSAN prövar, efter anmälan av Socialstyrelsen, ärenden om prövotid, begränsning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation. Patienter och närstående är inte behöriga att göra anmälan till HSAN. Varken Socialstyrelsen eller HSAN prövar frågor om skadestånd eller annan ekonomisk ersättning. Ärenden hos Socialstyrelsen Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården och dess personal. I Socialstyrelsens uppdrag ingår bl.a. att pröva anmälningar från patienter och deras närstående mot hälso- och sjukvårdspersonal samt att ta emot och utreda s.k. Lex Maria-anmälningar från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kan även på eget initiativ inleda en utredning mot en vårdgivare eller mot hälso- och sjukvårdspersonal (initiativärenden). Socialstyrelsen är organiserad i sex regionala tillsynsenheter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro), som har hand om utredningarna inom sina geografiska områden. Vid Socialstyrelsens beslut deltar vanligen en eller flera läkare. Det händer också att styrelsen inhämtar utlåtande från annan sakkunnig läkare. Anmälningar från patienter och närstående Dessa ärenden börjar med att patienten eller den närstående gör en anmälan (i lagen kallat klagomål) till Socialstyrelsen. Anmälan bör vara skriftlig, men det är inget absolut krav. I anmälan bör anges den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet avser. Socialstyrelsen ska därefter göra den utredning som behövs för att kunna pröva anmälan. Myndigheten är inte bunden av de anmärkningar som anmälaren framfört, utan är fri att utreda även andra omständigheter. Händelser som skett för mer än två år sedan ska inte utredas om det inte finns särskilda skäl till det. Socialstyrelsen ska överlämna anmälan till den som klagomålet riktar sig mot. Den anmälde har rätt att ta del av även övriga handlingar i ärendet. Innan ärendet avgörs ska Socialstyrelsen ge den anmälde möjlighet att lämna synpunkter på det som tillförts ärendet. Socialstyrelsens handläggning är skriftlig, men muntliga uppgifter kan inhämtas om myndigheten bedömer att det är lämpligt. När Socialstyrelsen översänder handlingar för yttrande ska myndigheten ange inom vilken tid yttrandet ska ges in. Ärendet avslutas med att Socialstyrelsen fattar ett skriftligt beslut. Detta beslut kan inte överklagas. I beslutet, som ska vara motiverat, får Socialstyrelsen uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot någon föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Det är detta som brukar kallas för att Socialstyrelsen uttalar kritik. Styrelsen får inte fatta ett beslut innehållande kritik utan att den som klagomålet avser har fått tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Ifall Socialstyrelsen överväger att kritisera en yrkesutövare ska yrkesutövaren alltså ges tillfälle att yttra sig över ett utkast till avgörande från myndigheten. Lex Maria All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till hög patientsäkerhet. Som en del i detta ska personalen till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller kunnat medföra en 4

5 vårdskada. Vårdgivaren är i sin tur skyldig att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivarens utredning ska inte ha till ändamål att identifiera någon yrkesutövare som eventuellt gjort ett misstag. Syftet är istället att klarlägga händelseförloppet, finna orsakerna till det som inträffat och ge underlag till beslut om åtgärder som kan undanröja eller minimera riskerna för att något liknande händer igen. På sjukhusen håller ofta chefläkaren eller någon särskilt utsedd person i dessa utredningar. Inblandad personal brukar få skriva ett yttrande om det som inträffat. I detta yttrande bör man avstå från att ta på sig någon skuld och koncentrera sig på att objektivt framföra de fakta som kan vara av betydelse för utredningen. Händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla till Socialstyrelsen. Sådana anmälningar kallas Lex Mariaanmälningar. Vårdgivaren ska i samband med Lex Mariaanmälan även skicka in sin utredning av händelsen till Socialstyrelsen. När Socialstyrelsen får in Lex Maria-anmälan och vårdgivarens utredning ska styrelsen i första hand granska anmälan och underlaget i syfte att säkerställa att vårdgivaren utrett händelsen tillräckligt och vidtagit de åtgärder som krävs för att i möjligaste mån förhindra en upprepning. Socialstyrelsen ska alltså i normalfallet inte behöva göra en egen utredning av händelsen. Det kan styrelsen dock välja att göra ifall det finns anledning till det. Det är då möjligt att inblandad personal åter får yttra sig i ärendet. Även här bör man avstå från att ta på sig skuld samt rikta in sig på att objektivt beskriva händelsen och sin egen inblandning i denna. Initiativärenden Det krävs inte någon anmälan för att Socialstyrelsen ska kunna inleda en utredning rörande en vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen kan alltså på eget initiativ inleda en sådan utredning. De yrkesutövare som berörs av utredningen ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Socialstyrelsen kan, liksom efter anmälningar från patienter och närstående, i sitt beslut uttala kritik mot vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Innan Socialstyrelsen fattar ett beslut innehållande kritik mot en yrkesutövare ska denne ges tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut (se avsnittet Anmälningar från patienter och närstående ovan). Ärenden hos HSAN HSAN är en från Socialstyrelsen helt fristående myndighet, som handlägger och fattar beslut i individärenden rörande prövotid, indragning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation. Dessa ärenden tar HSAN upp efter anmälan från Socialstyrelsen. Patienter eller närstående är inte behöriga att initiera sådana ärenden hos HSAN. Den yrkesutövare som fått sin förskrivningsrätt indragen eller sin legitimation återkallad kan ansöka hos HSAN om att få ny förskrivningsrätt eller ny legitimation. I sådana ärenden inhämtar HSAN regelmässigt yttrande från Socialstyrelsen innan beslut fattas. HSANs handläggning är skriftlig och varken Socialstyrelsen eller den yrkesutövare saken gäller är närvarande när HSAN sammanträder. Muntlig förhandling, där parterna är närvarande, kan dock förekomma om det kan antas vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling hålls vanligen endast efter begäran av den yrkesutövare som ärendet gäller. Prövotid Prövotid kan endast föreskrivas legitimerade yrkesutövare och är ingen disciplinpåföljd. Istället bör prövotid betraktas som en åtgärd som vidtas i syfte att undvika en framtida återkallelse av legitimationen. Prövotid kan föreskrivas p.g.a. oskicklighet eller annan olämplighet eller p.g.a. sjukdom/missbruk. Generellt kan man säga att prövotid kan bli aktuellt i fall där yrkesutövaren framöver befaras kunna utgöra en fara för patientsäkerheten, men där situationen inte är så allvarlig att omedelbar återkallelse av legitimationen är nödvändig. Tanken är att yrkesutövaren under prövotiden ska kunna ges en möjlighet att komma till rätta med de missförhållanden som varit orsak till prövotiden. Prövotiden är alltid tre år och under den tiden står läkaren under särskild tillsyn av Socialstyrelsen. I samband med beslutet om prövotid kan HSAN även besluta om en plan som yrkesutövaren ska följa under prövotiden (prövotidsplan). En sådan plan kan innefatta t.ex. krav på regelbunden provtagning och läkarkontakt för den yrkesutövare som föreskrivits prövotid p.g.a. missbruk. Ifall yrkesutövaren under prövotiden på nytt visar sig olämplig att utöva yrket eller inte följer prövotidsplanen riskerar vederbörande att Socialstyrelsen ger in en anmälan till HSAN om återkallelse av legitimationen. 5

6 Återkallelse av legitimation och indragning av förskrivningsrätt Återkallelse av legitimation och indragning av förskrivningsrätten är s.k. skyddsåtgärder, som har till syfte att värna patientsäkerheten. Återkallelse av legitimation ska beslutas om yrkesutövaren varit grovt oskicklig vid utövandet av sitt yrke, gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom/henne eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Legitimationen ska också återkallas om den legitimerade på grund av sjukdom/missbruk inte kan utöva yrket tillfredsställande, under föreskriven prövotid på nytt visat sig olämplig eller har föreskrivits prövotid med prövotidsplan men inte följt planen. När man talar om indragning av förskrivningsrätten avses endast förskrivningsrätten gällande narkotiska läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel, teknisk sprit och sådana läkemedel som av Läkemedelsverket klassificerats som särskilda läkemedel (t.ex. anabola steroider). Förskrivningsrätten i denna del ska dras in om yrkesutövaren missbrukat förskrivningsrätten. Observera att rätten att förskriva andra läkemedel inte kan dras in med mindre än att legitimationen återkallas. Överklagande Socialstyrelsens beslut att uttala kritik mot en yrkesutövare går inte att överklaga. Ett huvudsyfte med den nya patientsäkerhetslagen är att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Arbetet syftar inte i första hand till att identifiera enskilda yrkesutövare som gjort ett misstag utan att uppmärksamma, utreda och förebygga risker och negativa händelser i vården. HSANs beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrättens dom kan sedan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Här krävs dock prövningstillstånd. Sista instans är Högsta Förvaltningsrätten. Även i Högsta Förvaltningsrätten krävs prövningstillstånd. I normalfallet utgör således Förvaltningsrätten slutpunkten. Vad erbjuder Läkarförbundet? Många patient-/närståendeanmälda ärenden går att hantera på egen hand med hjälp av råden i denna broschyr. Vid mer komplicerade ärenden, exempelvis ärenden där Socialstyrelsen skickar förslag på ett beslut innehållande kritik, eller om du känner dig osäker, kan du få hjälp av förbundsjuristerna och, i vissa fall, av förbundets konsultationsläkare. I ärenden där du ska yttra dig till HSAN bör du så snabbt som möjligt kontakta medlemsrådgivningen för rådgivning. Medlemsrådgivningen nås på telefonnummer (daglig telefonjour). Det går även bra att e-posta: Om du önskar en mer ingående granskning av ditt ärende, skicka då anmälan, förslag till yttrande/inlaga och eventuellt övriga förekommande handlingar. Adressen finns på baksidan av broschyren. Bifoga även namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress där du kan nås för diskussion. I ärenden där du blivit anmäld till Socialstyrelsen av patient eller närstående och i ärenden där du ska yttra dig till HSAN behöver du även skicka in relevanta journalhandlingar. Ange sista dag för yttrande. Tillströmningen av ansvarsärenden till kansliet är ojämn och ibland uppstår ofrånkomligen väntetider. Om svarstiden närmar sig slutet eller ärendet kräver mer omfattande utredning, kontakta Socialstyrelsen/HSAN för att be om ytterligare anstånd. Juridisk hjälp Förbundsjuristerna på Läkarförbundets avdelning för arbetsliv och juridik biträder inom det juridiska området på följande sätt: juridisk diskussion råd och tips vid juridisk bedömning och utformning av inlagor granskning av inlagor 6

7 Konsultationsläkare Vissa ärenden kräver medicinsk bedömning. För detta ändamål har de flesta specialitetsföreningarna utsett en eller flera läkare som har till uppgift att göra en objektiv bedömning av ärendet. Konsultationsläkarna kan, i de fall ärendet motiverar medicinsk utredning, bidra med: granskning av inlagor medicinska underhandsbedömningar och kortfattade medicinska expertutlåtanden. Konsultationsläkarna har, när det gäller utfärdande av medicinska expertutlåtanden, en självklar skyldighet att utforma dessa objektivt. Detta innebär att ett begärt utlåtande mycket väl kan innebära kritik av den anmälde läkaren. I ett sådant fall bör utlåtandet självfallet inte åberopas. Någon ytterligare bedömning av annan konsultationsläkare görs inte. De utredningar och utlåtanden som görs och tas in angående en medlem som sökt hjälp behandlas konfidentiellt. Detta innebär att de bara lämnas ut till medlemmen själv eller ombud för denne. Utlåtanden och underhandsbedömningar tas in via förbundskansliet, som också ersätter konsultationsläkaren för nedlagt arbete. I de ärenden konsultationsläkare anlitas får man räkna med en handläggningstid på cirka två månader. För närvarande finns omkring 50 konsultationsläkare. Kollegialt nätverk En anmälan kan ibland innebära en känslomässig påfrestning och man kanske inte bara behöver hjälp med praktiska och juridiska frågor utan även någon form av medmänskligt stöd. Förhoppningsvis är klimatet sådant på arbetsplatsen att man får detta från chefer, kollegor och andra arbetskamrater. Men även med stöd från arbetet kan man känna behov av att tala med någon annan, till exempel en helt utomstående som samtidigt är förtrogen med läkares villkor. Då kan man kontakta Kollegialt nätverk. Kollegialt nätverk består av läkare som är kollegiala samtalspartners och rådgivare till kollegor som hamnat i en påfrestande situation av yrkesmässig eller privat natur (till exempel anmälan). Kollegiala rådgivare finns över hela landet och är utsedda av läkarföreningarna. Du kan kontakta vilken rådgivare du vill, oavsett var i landet du bor eller arbetar. Du erbjuds förstås sekretess och kan också vara anonym. Om du vill kan du även kontakta samordnaren för Kollegialt nätverk, som finns på Läkarförbundet centralt, En lista över de kollegiala rådgivarna finner du på Läkarförbundets webbplats Listan kan också begäras via e-post: lakarforbundet.se. Vad kostar det? Alla medlemmar erbjuds en kostnadsfri basservice. I basservicen ingår i huvudsak förbundsjuristens genomgång av ärendet och granskning av inlagor samt diskussion och rådgivning motsvarande ett par timmars arbete. De flesta ärenden omfattas av basservicen och gränsen för basservicens omfattning är inte absolut. I de ärenden som är mer omfattande och kräver större insatser från förbundets sida tillfrågas medlemmen om rättsskyddsmomentet i yrkesförsäkringen kan utnyttjas. Skadeanmälan ombesörjs av förbundsjuristen. Exempelvis gäller det ärenden i vilka förbundsjuristen behöver författa inlagor och där konsultationsläkaren behöver granska och skriva expertutlåtande. 7

8 Hur skriver jag mitt svar? praktiska råd! Alla som sysslar med anmälningsärenden är ense om att det är ärendets inledningsskede som är viktigast. Ett första svar/yttrande bör innehålla alla relevanta fakta så att man slipper komplettera senare. Händelser som skett för mer än två år sedan ska inte utredas om det inte finns särskilda skäl till det. Formulering Var och en har naturligtvis sitt personliga sätt att skriva. Det är därför svårt att ge några allmänna råd om disposition och formulering. Man bör emellertid tänka på följande: Svaret bör vara utformat så att den tillgodoser såväl föredragande läkares och andra handläggares som anmälarens behov. Om anmälaren är en patient eller närstående till patienten bör man försöka använda ett för allmänheten förståeligt språk. Undvik således förkortningar och om möjligt rent medicinska termer. När rent medicinska termer måste användas, skriv gärna en förklaring inom parentes. Att omnämna patienten vid namn ger ett mer empatiskt intryck än att referera till pat. Vidare är att skriva i jag-form att föredra framför undertecknad. Ett vanligt sätt att disponera det första yttrandet är att inleda med en kort beskrivning av sin befattning/position/roll i vården, därefter en övergripande redovisning av den aktuella vårdepisoden. Vidare synpunkter i de speciella delar som särskilt kritiserats samt en avslutande sammanfattning. Vissa anmälningar kan verka och även vara helt obefogade och kan väcka starka känslor hos den som anmäls. Man måste dock hålla i minnet att det är det anvisade systemet för klagomål som patienten utnyttjar. Ett system som trots allt får bedömas som bättre än domstolsprocessen. Undvik därför aggressioner, hur obefogad anmälan än verkar. Angrip inte anmälaren utan lägg kraften på att bemöta anmälan i sak. Ju mindre substans det finns i anmälan desto enklare ska svaret vara. Ibland kan det vara svårt att förstå av anmälan vad som anses vara fel. De flesta patienter eller närstående är inte medicinskt skolade. Det bästa sättet även i sådana fall är att inleda med en presentation av sig själv, fortsätta med en övergripande redovisning av vårdepisoden, eventuellt avsluta med en sammanfattning. Undvik egen tolkning av vad anmälaren anser. Det brukar endast resultera i nya diskussioner. Om det inte på något sätt går att läsa ut av anmälan vari eventuella fel skulle bestå så svarar man detta. Det åligger Socialstyrelsen att utreda ärendet. Ibland kan det även vara svårt att exakt komma ihåg den aktuella vårdepisoden. Man bör då inte initialt skriva att man inte kommer ihåg. Erfarenhetsmässigt väcks nämligen minnet av detaljer till liv efter hand. Det kan då i efterhand vara svårt att förklara minnesförlusten. I regel bör man också undvika att skriva i punktform, i varje fall om det inte rör sig om ett litet antal. Om en patient eller närstående klagar på en mängd punkter, och man bemöter anmälan punkt för punkt, finns en tendens att diskussionen aldrig tar slut och att den alltmer förlorar sig i detaljer. Hur långt ett yttrande bör vara går naturligtvis inte att generellt uttala sig om. Ofta är ett första yttrande till Socialstyrelsen en à två sidor långt, i komplicerade ärenden kanske något längre. Inlagor på tiotalet sidor och mer vid upprepade tillfällen bör däremot undvikas. Sådana långa inlagor kan skada mer än de gör nytta. Socialstyrelsen har alltid tillgång till journalen. Man behöver således inte upprepa den. Undvik också att göra värderingar av egna handlingar. Det finns oftast ingen anledning att själv framhålla att något varit fel, tveksamt eller kunnat göras bättre eller annorlunda. Ge därför i stället helt objektiva beskrivningar av fakta. Exempel på hur ett yttrande kan disponeras i de fall som man motsätter sig anmälan, se bilaga 1 sid 11. 8

9 Tänk också på! För att försäkra sig om att man får beslutet från Socialstyrelsen eller HSAN så snart det fattats kan man meddela myndigheten sin e-post och be att beslutet skickas dit. Expertutlåtande från förbundets konsultationsläkare som inhämtats efter diskussion och samråd med förbundsjuristerna, går enbart till den anmälde. Vill man åberopa utlåtandet får man på eget initiativ skicka det till Socialstyrelsen eller HSAN. När man gör detta bör man i en kort skrivelse tala om att man åberopar utlåtandet till stöd för sin sak. Man bör också tala om ifall det är något särskilt i utlåtandet som man vill framhålla eller betona. Om man överväger att överklaga ett beslut från HSAN eller fått besked om att Socialstyrelsen överklagat ett beslut från HSAN bör man ta kontakt med medlemsrådgivningen för råd. Tiden för överklagande är kort, bara tre veckor från det man fått del av beslutet. Överklagandet måste alltid ges in inom denna tid. Det kan dock räcka att ge in ett mycket kort överklagande och samtidigt begära anstånd med att få utveckla överklagandet. Exempel på hur ett sådant överklagande kan se ut, se bilaga 2 sid 12. Handläggningen är skriftlig även i överklagandeärenden. Åtalsärenden Ett fåtal allvarliga händelser i sjukvården åtalas årligen vid allmän domstol. I sådana fall har läkaren möjlighet att få brottmålsadvokat som offentlig försvarare, varför Läkarförbundet inte biträder med den tjänsten. Patientnämnd och patientombudsman Inom varje landsting finns enligt lag en patientnämnd, en från vården fristående och opartisk instans. Dit kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården, problem som ej gått att lösa på plats eller där parterna önskar kontakt direkt med en fristående instans. Patientnämnden ska arbeta snabbt och obyråkratiskt och hjälpa patienter till rätta på olika sätt. Nämnden behandlar ärenden som rör behandling, omvårdnad, bemötande, information, juridik och ekonomi. Eftersom patientnämnden har en annan funktion än Socialstyrelsen och HSAN bör svar på förfrågningar från nämnden utformas på ett delvis annat sätt. Här är det än mer viktigt att använda ett icke medicinskt språk och man bör avhålla sig från alltför medicinska redovisningar. Eftersom patientnämnden inte gör några egna medicinska bedömningar ska journalhandlingar inte bifogas om det inte är särskilt begärt. Försök i stället att på ett lättförståeligt sätt förklara vårdepisoden mer utifrån arbetssätt, rutiner, organisation etc. En försonlig ton i svaret är att föredra. Man bör inte dra sig för att beklaga om något inte gått som det borde. Flera sjukhus har en så kallad patientombudsman/patientvägledare som har till uppgift att hjälpa patienter till rätta. Det är enskilda tjänstemän, ofta någon kurator eller sjuksköterska, som till skillnad från patientnämndens tjänstemän också är anställda inom sjukvården. 9

10 Patientförsäkringen En patient som vill ha ekonomisk ersättning för skada m.m., som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan ansöka om ersättning från patientförsäkringen. Råden i denna broschyr kan med fördel användas när du yttrar dig till försäkringsbolaget. Vem behöver Yrkesförsäkring? Den yrkesförsäkring som SalusAnsvar meddelar är framtagen för att ge såväl anställda som privatpraktiserande läkare behövligt försäkringsskydd. Yrkesförsäkringen innehåller bland annat patient- och ansvarsförsäkring samt rättsskydd. Genom Yrkesförsäkringens tre olika delar erhålls både den försäkring som t ex många privatpraktiserande läkare måste omfattas av enligt patientskadelagen och det försäkringsskydd som t ex den anställde läkaren behöver komplettera med utöver arbetsgivarens försäkringsskydd, som i allmänhet endast innehåller patientförsäkring. Dessutom ingår i försäkringen även momenten överfallsskydd, stöld av läkarväska samt smitta som drabbar familjen (för fullständig information hänvisas till gällande försäkringsvillkor). Kort sagt rekommenderas alla läkare, som i någon omfattning utövar läkarverksamhet inom hälso- och sjukvård, att teckna Yrkesförsäkring. Ansvarsförsäkring Försäkringen kan ge läkaren skydd vid ersättningsanspråk med anledning av behandlingsskador som faller utanför vårdgivarens patientförsäkring. Den kan även omfatta skada då läkare under fritid ingriper vid akut sjukdom eller olycksfall såväl inom som utanför Sverige. Ersättning kan utgå för skadestånd, utrednings- och rättegångskostnader. Rättsskydd Försäkringen kan täcka ombuds- biträdes- och utredningskostnader i anmälningsärenden. Försäkringen kan även täcka advokat/försvararkostnader vid åtal (ex. tjänstefel, vållande till annans död) eller vid tvist mot media i yrkesrelaterade frågor. Patientförsäkring Varje vårdgivare ska enligt patientskadelagen omfattas av en patientförsäkring. Således måste privatpraktiker, hel- och deltid, samt läkare som bedriver verksamhet vid sidan av sin anställning omfattas av en patientförsäkring. Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet för personskada enligt patientskadelagen. 10

11 Bilaga 1 Exempel på disposition av ett yttrande/svar Socialstyrelsen Diarienummer /0000 Kort beskrivning av Din befattning/position/roll i vården. En övergripande beskrivning av den aktuella vårdepisoden med bl.a datum för besöksdag/vårdtillfälle, orsak till patientens (omnämns vid namn) besök/vård, anamnes, symtom, undersökningar/utredning, undersökningsfynd, eventuella konsultationer, bedömning och åtgärd. Vid fler vårdtillfällen och fler inblandade, ange vid vilka tillfällen Du själv varit inblandad. Eventuellt avslutande kort sammanfattning. Storstad den... Anders Bengtsson överläkare Storgatan Storstad 11

12 Bilaga 2 Exempel på överklagande Förvaltningsrätten i Stockholm STOCKHOLM Klagande: Överklagat beslut: Saken: Anders Bengtsson, överläkare, Storgatan 1, Storstad Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut 0000/0000:X0 Prövotid/Återkallelse av legitimation/indragning av förskrivningsrätt Jag överklagar härmed HSANs rubricerade beslut med yrkande att detta beslut upphävs. Då jag behöver ytterligare någon tid för utvecklande av talan får jag begära anstånd till 20XX-XX-XX. Storstad den... Anders Bengtsson OBS! Insänds till HSAN. 12

13 Sveriges läkarförbund, box 5610, Stockholm

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund 2002 1 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2002 TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: TRYCKINDUSTRI, SOLNA 2002 2 Om jag blir anmäld

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Lex Maria och den nya lagstiftningen Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Varför en ny lag? 100 000 patienter skadas varje år i vården Nuvarande regelverk inte tillräckligt Åtgärder riktade

Läs mer

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Påföljder av felaktigt förfarande-case presentation Kerstin Gudmundson, Inspektör IVO avdelning öst, Stockholm, Sweden Leg läkare AA BAKGRUND

Läs mer

Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och HSAN

Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och HSAN VÅRDFÖRBUNDET Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och Uppdaterad 2015-03-26 Innehållsförteckning: Råd och stöd vid vårdskada och vid anmälan till Inspektionen för vård och...

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

JO-anmälan. Datum för anmälan: 2012-02-26. Sofia Åkerman. Namn: Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen

JO-anmälan. Datum för anmälan: 2012-02-26. Sofia Åkerman. Namn: Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen Datum för anmälan: 2012-02-26 JO-anmälan Namn: Sofia Åkerman Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen Diarienummer hos berörd myndighet: 9.2-5516/2011 Vad som hände och

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

2013-10-08. Bestämmelse för arbete inom hälso- och sjukvården. Innehåll. Allmänt

2013-10-08. Bestämmelse för arbete inom hälso- och sjukvården. Innehåll. Allmänt Foto: Apotek Hjärtat Foto: Christiana Care 2013-10-08 Bestämmelse för arbete inom hälso- och sjukvården Katarina Öjefors Stark, PhD Universitetsadjunkt i samhällsfarmaci Institutionen för farmaci Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring Systemtillsyn Erfarenheter från Socialstyrelsen Tillsynsforum den 28 april 2009 Göran Mellbring Anmälningsärenden - initiativ Tematiska tillsynsprojekt Individtillsyn Socialstyrelsens tillsyn syftar till

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet

Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet Varför dog den lilla flickan undermålig dokumentation Läkemedel sorterade i bokstavsordning Läkemedel i lika förpackningar...... Många

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 KLAGANDE AA Ombud: DentLaw AB Box 11493 404 30 Göteborg MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Företagshälsovårdens juridik

Företagshälsovårdens juridik Företagshälsovårdens juridik Vilka krav ställer lagstiftningen på ledningen? Vad är viktigt att känna till i PSL och PDL? Ulf H Fröberg VD/chefsjurist, Institutet för Medicinsk Rätt AB Arbetsmiljölagen

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

en stödjande eller repressiv myndighet

en stödjande eller repressiv myndighet Socialstyrelsen en stödjande eller repressiv myndighet Maria Nilsson Blix Tillsynsläkare Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå Maria.Nilsson.Blix@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens organisation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och regeringsrådet Carina Stävberg. Patientsäkerhet och tillsyn

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN Läkemedelsindustrin i Sverige har samlats i ett gemensamt bolag LFF Service AB. Detta bolag äger i sin tur Svenska Läkemedelsförsäkringen

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Hälso- och sjukvård i molnet

Hälso- och sjukvård i molnet Hälso- och sjukvård i molnet Tillåtet eller inte? E-delegationens seminarium 20 januari 2015 Vad är det för situationer vi pratar om? Myndighet (offentliga vårdgivare) som har sekretessbelagda uppgifter

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

2014-02- 02. Allmänläkardagarna 20140130. Lars. Fallberg@gmail.com. Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

2014-02- 02. Allmänläkardagarna 20140130. Lars. Fallberg@gmail.com. Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014 1 2 Allmänläkardagarna 20140130 Lars. Fallberg@gmail.com 1 } Var inte snäll } Det finns inga patienträttigheter } Lita inte på någon } I Sverige stämmer man inte sin läkare } Hjälp patienten klaga, det

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

patientförsäkring & patientskadelagen

patientförsäkring & patientskadelagen Introduktion: patientförsäkring & patientskadelagen och lite till Patientförsäkring Funnits sedan 1975 Dessförinnan långdragna processer i domstol, få patienter fick rätt 2010: 4 500 (cirka 40 %) beviljades

Läs mer

Råd när du vill starta eget

Råd när du vill starta eget Råd när du vill starta eget Uppdaterad 2014 STARTA EGET Tolv tips och råd 1. Affärsidé och affärsplan Innan du startar företag är det viktigt att formulera en vision en affärsidé - för verksamheten i ett

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer