Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund"

Transkript

1 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1

2 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning) tas bort och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som tidigare utdelade disciplinpåföljder, hanterar i fortsättningen endast frågor om prövotid, indragning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation. Sådana frågor tar HSAN upp efter anmälan från Socialstyrelsen. Patienter och närstående som vill anmäla hälso- och sjukvårdspersonal ska lämna in sin anmälan till Socialstyrelsen, som därefter gör den utredning som behövs för att kunna pröva anmälan. Socialstyrelsen är i sin utredning inte begränsad till den anmärkning som framförts i anmälan, utan kan titta på även andra aspekter som framkommer under granskningen. Utredningen avslutas med ett beslut, där Socialstyrelsen kan rikta kritik mot vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonal. Reglerna om det nya anmälningssystemet finns i patientsäkerhetslagen. Ett huvudsyfte med den lagen är att bidra till ökad patientsäkerhet, vilket i förlängningen bör medföra färre anmälningar mot vården. Centrala är då lagens krav på vårdgivarna att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, där även patienter och deras närstående ges möjlighet att delta. Arbetet syftar inte i första hand till att identifiera enskilda yrkesutövare som gjort ett misstag, utan till att uppmärksamma, utreda och förebygga risker och negativa händelser i vården. Risken för att bli anmäld en eller flera gånger under ett yrkesverksamt liv som läkare är ändå påtaglig. Som medlem i Sveriges läkarförbund har du möjlighet att få råd och hjälp i anmälningsärenden. Verksamheten bygger emellertid på att du själv medverkar i processen, eftersom det bara är du som kan lämna uppgifter kring vad som har inträffat. 2

3 Innehåll Socialstyrelsens och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) handläggning av anmälningsärenden... 4 Ärenden hos Socialstyrelsen...4 Anmälningar från patienter och närstående...4 Lex Maria...4 Initiativärenden...5 Ärenden hos HSAN...5 Prövotid...5 Återkallelse av legitimation och indragning av förskrivningsrätt...6 Överklagande...6 Vad erbjuder Läkarförbundet?... 6 Juridisk hjälp...6 Konsultationsläkare...7 Kollegialt nätverk...7 Vad kostar det?...7 Hur skriver jag mitt svar? Praktiska råd!... 8 Formulering...8 Tänk också på!...9 Åtalsärenden... 9 Patientnämnd och patientombudsman... 9 Patientförsäkringen Vem behöver Yrkesförsäkring? Patientförsäkring...10 Ansvarsförsäkring...10 Rättsskydd...10 Bilaga 1 Exempel på disposition av ett yttrande/svar...11 Bilaga 2 Exempel på överklagande

4 Socialstyrelsens och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) handläggning av anmälningsärenden De myndigheter som hanterar anmälningsärenden är Socialstyrelsen och HSAN. Socialstyrelsen tar emot, utreder och fattar beslut i ärenden där patienter eller närstående anmält hälso- och sjukvårdspersonal. HSAN prövar, efter anmälan av Socialstyrelsen, ärenden om prövotid, begränsning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation. Patienter och närstående är inte behöriga att göra anmälan till HSAN. Varken Socialstyrelsen eller HSAN prövar frågor om skadestånd eller annan ekonomisk ersättning. Ärenden hos Socialstyrelsen Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården och dess personal. I Socialstyrelsens uppdrag ingår bl.a. att pröva anmälningar från patienter och deras närstående mot hälso- och sjukvårdspersonal samt att ta emot och utreda s.k. Lex Maria-anmälningar från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kan även på eget initiativ inleda en utredning mot en vårdgivare eller mot hälso- och sjukvårdspersonal (initiativärenden). Socialstyrelsen är organiserad i sex regionala tillsynsenheter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro), som har hand om utredningarna inom sina geografiska områden. Vid Socialstyrelsens beslut deltar vanligen en eller flera läkare. Det händer också att styrelsen inhämtar utlåtande från annan sakkunnig läkare. Anmälningar från patienter och närstående Dessa ärenden börjar med att patienten eller den närstående gör en anmälan (i lagen kallat klagomål) till Socialstyrelsen. Anmälan bör vara skriftlig, men det är inget absolut krav. I anmälan bör anges den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet avser. Socialstyrelsen ska därefter göra den utredning som behövs för att kunna pröva anmälan. Myndigheten är inte bunden av de anmärkningar som anmälaren framfört, utan är fri att utreda även andra omständigheter. Händelser som skett för mer än två år sedan ska inte utredas om det inte finns särskilda skäl till det. Socialstyrelsen ska överlämna anmälan till den som klagomålet riktar sig mot. Den anmälde har rätt att ta del av även övriga handlingar i ärendet. Innan ärendet avgörs ska Socialstyrelsen ge den anmälde möjlighet att lämna synpunkter på det som tillförts ärendet. Socialstyrelsens handläggning är skriftlig, men muntliga uppgifter kan inhämtas om myndigheten bedömer att det är lämpligt. När Socialstyrelsen översänder handlingar för yttrande ska myndigheten ange inom vilken tid yttrandet ska ges in. Ärendet avslutas med att Socialstyrelsen fattar ett skriftligt beslut. Detta beslut kan inte överklagas. I beslutet, som ska vara motiverat, får Socialstyrelsen uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot någon föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Det är detta som brukar kallas för att Socialstyrelsen uttalar kritik. Styrelsen får inte fatta ett beslut innehållande kritik utan att den som klagomålet avser har fått tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Ifall Socialstyrelsen överväger att kritisera en yrkesutövare ska yrkesutövaren alltså ges tillfälle att yttra sig över ett utkast till avgörande från myndigheten. Lex Maria All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till hög patientsäkerhet. Som en del i detta ska personalen till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller kunnat medföra en 4

5 vårdskada. Vårdgivaren är i sin tur skyldig att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivarens utredning ska inte ha till ändamål att identifiera någon yrkesutövare som eventuellt gjort ett misstag. Syftet är istället att klarlägga händelseförloppet, finna orsakerna till det som inträffat och ge underlag till beslut om åtgärder som kan undanröja eller minimera riskerna för att något liknande händer igen. På sjukhusen håller ofta chefläkaren eller någon särskilt utsedd person i dessa utredningar. Inblandad personal brukar få skriva ett yttrande om det som inträffat. I detta yttrande bör man avstå från att ta på sig någon skuld och koncentrera sig på att objektivt framföra de fakta som kan vara av betydelse för utredningen. Händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla till Socialstyrelsen. Sådana anmälningar kallas Lex Mariaanmälningar. Vårdgivaren ska i samband med Lex Mariaanmälan även skicka in sin utredning av händelsen till Socialstyrelsen. När Socialstyrelsen får in Lex Maria-anmälan och vårdgivarens utredning ska styrelsen i första hand granska anmälan och underlaget i syfte att säkerställa att vårdgivaren utrett händelsen tillräckligt och vidtagit de åtgärder som krävs för att i möjligaste mån förhindra en upprepning. Socialstyrelsen ska alltså i normalfallet inte behöva göra en egen utredning av händelsen. Det kan styrelsen dock välja att göra ifall det finns anledning till det. Det är då möjligt att inblandad personal åter får yttra sig i ärendet. Även här bör man avstå från att ta på sig skuld samt rikta in sig på att objektivt beskriva händelsen och sin egen inblandning i denna. Initiativärenden Det krävs inte någon anmälan för att Socialstyrelsen ska kunna inleda en utredning rörande en vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen kan alltså på eget initiativ inleda en sådan utredning. De yrkesutövare som berörs av utredningen ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Socialstyrelsen kan, liksom efter anmälningar från patienter och närstående, i sitt beslut uttala kritik mot vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Innan Socialstyrelsen fattar ett beslut innehållande kritik mot en yrkesutövare ska denne ges tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut (se avsnittet Anmälningar från patienter och närstående ovan). Ärenden hos HSAN HSAN är en från Socialstyrelsen helt fristående myndighet, som handlägger och fattar beslut i individärenden rörande prövotid, indragning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation. Dessa ärenden tar HSAN upp efter anmälan från Socialstyrelsen. Patienter eller närstående är inte behöriga att initiera sådana ärenden hos HSAN. Den yrkesutövare som fått sin förskrivningsrätt indragen eller sin legitimation återkallad kan ansöka hos HSAN om att få ny förskrivningsrätt eller ny legitimation. I sådana ärenden inhämtar HSAN regelmässigt yttrande från Socialstyrelsen innan beslut fattas. HSANs handläggning är skriftlig och varken Socialstyrelsen eller den yrkesutövare saken gäller är närvarande när HSAN sammanträder. Muntlig förhandling, där parterna är närvarande, kan dock förekomma om det kan antas vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling hålls vanligen endast efter begäran av den yrkesutövare som ärendet gäller. Prövotid Prövotid kan endast föreskrivas legitimerade yrkesutövare och är ingen disciplinpåföljd. Istället bör prövotid betraktas som en åtgärd som vidtas i syfte att undvika en framtida återkallelse av legitimationen. Prövotid kan föreskrivas p.g.a. oskicklighet eller annan olämplighet eller p.g.a. sjukdom/missbruk. Generellt kan man säga att prövotid kan bli aktuellt i fall där yrkesutövaren framöver befaras kunna utgöra en fara för patientsäkerheten, men där situationen inte är så allvarlig att omedelbar återkallelse av legitimationen är nödvändig. Tanken är att yrkesutövaren under prövotiden ska kunna ges en möjlighet att komma till rätta med de missförhållanden som varit orsak till prövotiden. Prövotiden är alltid tre år och under den tiden står läkaren under särskild tillsyn av Socialstyrelsen. I samband med beslutet om prövotid kan HSAN även besluta om en plan som yrkesutövaren ska följa under prövotiden (prövotidsplan). En sådan plan kan innefatta t.ex. krav på regelbunden provtagning och läkarkontakt för den yrkesutövare som föreskrivits prövotid p.g.a. missbruk. Ifall yrkesutövaren under prövotiden på nytt visar sig olämplig att utöva yrket eller inte följer prövotidsplanen riskerar vederbörande att Socialstyrelsen ger in en anmälan till HSAN om återkallelse av legitimationen. 5

6 Återkallelse av legitimation och indragning av förskrivningsrätt Återkallelse av legitimation och indragning av förskrivningsrätten är s.k. skyddsåtgärder, som har till syfte att värna patientsäkerheten. Återkallelse av legitimation ska beslutas om yrkesutövaren varit grovt oskicklig vid utövandet av sitt yrke, gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom/henne eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Legitimationen ska också återkallas om den legitimerade på grund av sjukdom/missbruk inte kan utöva yrket tillfredsställande, under föreskriven prövotid på nytt visat sig olämplig eller har föreskrivits prövotid med prövotidsplan men inte följt planen. När man talar om indragning av förskrivningsrätten avses endast förskrivningsrätten gällande narkotiska läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel, teknisk sprit och sådana läkemedel som av Läkemedelsverket klassificerats som särskilda läkemedel (t.ex. anabola steroider). Förskrivningsrätten i denna del ska dras in om yrkesutövaren missbrukat förskrivningsrätten. Observera att rätten att förskriva andra läkemedel inte kan dras in med mindre än att legitimationen återkallas. Överklagande Socialstyrelsens beslut att uttala kritik mot en yrkesutövare går inte att överklaga. Ett huvudsyfte med den nya patientsäkerhetslagen är att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Arbetet syftar inte i första hand till att identifiera enskilda yrkesutövare som gjort ett misstag utan att uppmärksamma, utreda och förebygga risker och negativa händelser i vården. HSANs beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrättens dom kan sedan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Här krävs dock prövningstillstånd. Sista instans är Högsta Förvaltningsrätten. Även i Högsta Förvaltningsrätten krävs prövningstillstånd. I normalfallet utgör således Förvaltningsrätten slutpunkten. Vad erbjuder Läkarförbundet? Många patient-/närståendeanmälda ärenden går att hantera på egen hand med hjälp av råden i denna broschyr. Vid mer komplicerade ärenden, exempelvis ärenden där Socialstyrelsen skickar förslag på ett beslut innehållande kritik, eller om du känner dig osäker, kan du få hjälp av förbundsjuristerna och, i vissa fall, av förbundets konsultationsläkare. I ärenden där du ska yttra dig till HSAN bör du så snabbt som möjligt kontakta medlemsrådgivningen för rådgivning. Medlemsrådgivningen nås på telefonnummer (daglig telefonjour). Det går även bra att e-posta: Om du önskar en mer ingående granskning av ditt ärende, skicka då anmälan, förslag till yttrande/inlaga och eventuellt övriga förekommande handlingar. Adressen finns på baksidan av broschyren. Bifoga även namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress där du kan nås för diskussion. I ärenden där du blivit anmäld till Socialstyrelsen av patient eller närstående och i ärenden där du ska yttra dig till HSAN behöver du även skicka in relevanta journalhandlingar. Ange sista dag för yttrande. Tillströmningen av ansvarsärenden till kansliet är ojämn och ibland uppstår ofrånkomligen väntetider. Om svarstiden närmar sig slutet eller ärendet kräver mer omfattande utredning, kontakta Socialstyrelsen/HSAN för att be om ytterligare anstånd. Juridisk hjälp Förbundsjuristerna på Läkarförbundets avdelning för arbetsliv och juridik biträder inom det juridiska området på följande sätt: juridisk diskussion råd och tips vid juridisk bedömning och utformning av inlagor granskning av inlagor 6

7 Konsultationsläkare Vissa ärenden kräver medicinsk bedömning. För detta ändamål har de flesta specialitetsföreningarna utsett en eller flera läkare som har till uppgift att göra en objektiv bedömning av ärendet. Konsultationsläkarna kan, i de fall ärendet motiverar medicinsk utredning, bidra med: granskning av inlagor medicinska underhandsbedömningar och kortfattade medicinska expertutlåtanden. Konsultationsläkarna har, när det gäller utfärdande av medicinska expertutlåtanden, en självklar skyldighet att utforma dessa objektivt. Detta innebär att ett begärt utlåtande mycket väl kan innebära kritik av den anmälde läkaren. I ett sådant fall bör utlåtandet självfallet inte åberopas. Någon ytterligare bedömning av annan konsultationsläkare görs inte. De utredningar och utlåtanden som görs och tas in angående en medlem som sökt hjälp behandlas konfidentiellt. Detta innebär att de bara lämnas ut till medlemmen själv eller ombud för denne. Utlåtanden och underhandsbedömningar tas in via förbundskansliet, som också ersätter konsultationsläkaren för nedlagt arbete. I de ärenden konsultationsläkare anlitas får man räkna med en handläggningstid på cirka två månader. För närvarande finns omkring 50 konsultationsläkare. Kollegialt nätverk En anmälan kan ibland innebära en känslomässig påfrestning och man kanske inte bara behöver hjälp med praktiska och juridiska frågor utan även någon form av medmänskligt stöd. Förhoppningsvis är klimatet sådant på arbetsplatsen att man får detta från chefer, kollegor och andra arbetskamrater. Men även med stöd från arbetet kan man känna behov av att tala med någon annan, till exempel en helt utomstående som samtidigt är förtrogen med läkares villkor. Då kan man kontakta Kollegialt nätverk. Kollegialt nätverk består av läkare som är kollegiala samtalspartners och rådgivare till kollegor som hamnat i en påfrestande situation av yrkesmässig eller privat natur (till exempel anmälan). Kollegiala rådgivare finns över hela landet och är utsedda av läkarföreningarna. Du kan kontakta vilken rådgivare du vill, oavsett var i landet du bor eller arbetar. Du erbjuds förstås sekretess och kan också vara anonym. Om du vill kan du även kontakta samordnaren för Kollegialt nätverk, som finns på Läkarförbundet centralt, En lista över de kollegiala rådgivarna finner du på Läkarförbundets webbplats Listan kan också begäras via e-post: lakarforbundet.se. Vad kostar det? Alla medlemmar erbjuds en kostnadsfri basservice. I basservicen ingår i huvudsak förbundsjuristens genomgång av ärendet och granskning av inlagor samt diskussion och rådgivning motsvarande ett par timmars arbete. De flesta ärenden omfattas av basservicen och gränsen för basservicens omfattning är inte absolut. I de ärenden som är mer omfattande och kräver större insatser från förbundets sida tillfrågas medlemmen om rättsskyddsmomentet i yrkesförsäkringen kan utnyttjas. Skadeanmälan ombesörjs av förbundsjuristen. Exempelvis gäller det ärenden i vilka förbundsjuristen behöver författa inlagor och där konsultationsläkaren behöver granska och skriva expertutlåtande. 7

8 Hur skriver jag mitt svar? praktiska råd! Alla som sysslar med anmälningsärenden är ense om att det är ärendets inledningsskede som är viktigast. Ett första svar/yttrande bör innehålla alla relevanta fakta så att man slipper komplettera senare. Händelser som skett för mer än två år sedan ska inte utredas om det inte finns särskilda skäl till det. Formulering Var och en har naturligtvis sitt personliga sätt att skriva. Det är därför svårt att ge några allmänna råd om disposition och formulering. Man bör emellertid tänka på följande: Svaret bör vara utformat så att den tillgodoser såväl föredragande läkares och andra handläggares som anmälarens behov. Om anmälaren är en patient eller närstående till patienten bör man försöka använda ett för allmänheten förståeligt språk. Undvik således förkortningar och om möjligt rent medicinska termer. När rent medicinska termer måste användas, skriv gärna en förklaring inom parentes. Att omnämna patienten vid namn ger ett mer empatiskt intryck än att referera till pat. Vidare är att skriva i jag-form att föredra framför undertecknad. Ett vanligt sätt att disponera det första yttrandet är att inleda med en kort beskrivning av sin befattning/position/roll i vården, därefter en övergripande redovisning av den aktuella vårdepisoden. Vidare synpunkter i de speciella delar som särskilt kritiserats samt en avslutande sammanfattning. Vissa anmälningar kan verka och även vara helt obefogade och kan väcka starka känslor hos den som anmäls. Man måste dock hålla i minnet att det är det anvisade systemet för klagomål som patienten utnyttjar. Ett system som trots allt får bedömas som bättre än domstolsprocessen. Undvik därför aggressioner, hur obefogad anmälan än verkar. Angrip inte anmälaren utan lägg kraften på att bemöta anmälan i sak. Ju mindre substans det finns i anmälan desto enklare ska svaret vara. Ibland kan det vara svårt att förstå av anmälan vad som anses vara fel. De flesta patienter eller närstående är inte medicinskt skolade. Det bästa sättet även i sådana fall är att inleda med en presentation av sig själv, fortsätta med en övergripande redovisning av vårdepisoden, eventuellt avsluta med en sammanfattning. Undvik egen tolkning av vad anmälaren anser. Det brukar endast resultera i nya diskussioner. Om det inte på något sätt går att läsa ut av anmälan vari eventuella fel skulle bestå så svarar man detta. Det åligger Socialstyrelsen att utreda ärendet. Ibland kan det även vara svårt att exakt komma ihåg den aktuella vårdepisoden. Man bör då inte initialt skriva att man inte kommer ihåg. Erfarenhetsmässigt väcks nämligen minnet av detaljer till liv efter hand. Det kan då i efterhand vara svårt att förklara minnesförlusten. I regel bör man också undvika att skriva i punktform, i varje fall om det inte rör sig om ett litet antal. Om en patient eller närstående klagar på en mängd punkter, och man bemöter anmälan punkt för punkt, finns en tendens att diskussionen aldrig tar slut och att den alltmer förlorar sig i detaljer. Hur långt ett yttrande bör vara går naturligtvis inte att generellt uttala sig om. Ofta är ett första yttrande till Socialstyrelsen en à två sidor långt, i komplicerade ärenden kanske något längre. Inlagor på tiotalet sidor och mer vid upprepade tillfällen bör däremot undvikas. Sådana långa inlagor kan skada mer än de gör nytta. Socialstyrelsen har alltid tillgång till journalen. Man behöver således inte upprepa den. Undvik också att göra värderingar av egna handlingar. Det finns oftast ingen anledning att själv framhålla att något varit fel, tveksamt eller kunnat göras bättre eller annorlunda. Ge därför i stället helt objektiva beskrivningar av fakta. Exempel på hur ett yttrande kan disponeras i de fall som man motsätter sig anmälan, se bilaga 1 sid 11. 8

9 Tänk också på! För att försäkra sig om att man får beslutet från Socialstyrelsen eller HSAN så snart det fattats kan man meddela myndigheten sin e-post och be att beslutet skickas dit. Expertutlåtande från förbundets konsultationsläkare som inhämtats efter diskussion och samråd med förbundsjuristerna, går enbart till den anmälde. Vill man åberopa utlåtandet får man på eget initiativ skicka det till Socialstyrelsen eller HSAN. När man gör detta bör man i en kort skrivelse tala om att man åberopar utlåtandet till stöd för sin sak. Man bör också tala om ifall det är något särskilt i utlåtandet som man vill framhålla eller betona. Om man överväger att överklaga ett beslut från HSAN eller fått besked om att Socialstyrelsen överklagat ett beslut från HSAN bör man ta kontakt med medlemsrådgivningen för råd. Tiden för överklagande är kort, bara tre veckor från det man fått del av beslutet. Överklagandet måste alltid ges in inom denna tid. Det kan dock räcka att ge in ett mycket kort överklagande och samtidigt begära anstånd med att få utveckla överklagandet. Exempel på hur ett sådant överklagande kan se ut, se bilaga 2 sid 12. Handläggningen är skriftlig även i överklagandeärenden. Åtalsärenden Ett fåtal allvarliga händelser i sjukvården åtalas årligen vid allmän domstol. I sådana fall har läkaren möjlighet att få brottmålsadvokat som offentlig försvarare, varför Läkarförbundet inte biträder med den tjänsten. Patientnämnd och patientombudsman Inom varje landsting finns enligt lag en patientnämnd, en från vården fristående och opartisk instans. Dit kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården, problem som ej gått att lösa på plats eller där parterna önskar kontakt direkt med en fristående instans. Patientnämnden ska arbeta snabbt och obyråkratiskt och hjälpa patienter till rätta på olika sätt. Nämnden behandlar ärenden som rör behandling, omvårdnad, bemötande, information, juridik och ekonomi. Eftersom patientnämnden har en annan funktion än Socialstyrelsen och HSAN bör svar på förfrågningar från nämnden utformas på ett delvis annat sätt. Här är det än mer viktigt att använda ett icke medicinskt språk och man bör avhålla sig från alltför medicinska redovisningar. Eftersom patientnämnden inte gör några egna medicinska bedömningar ska journalhandlingar inte bifogas om det inte är särskilt begärt. Försök i stället att på ett lättförståeligt sätt förklara vårdepisoden mer utifrån arbetssätt, rutiner, organisation etc. En försonlig ton i svaret är att föredra. Man bör inte dra sig för att beklaga om något inte gått som det borde. Flera sjukhus har en så kallad patientombudsman/patientvägledare som har till uppgift att hjälpa patienter till rätta. Det är enskilda tjänstemän, ofta någon kurator eller sjuksköterska, som till skillnad från patientnämndens tjänstemän också är anställda inom sjukvården. 9

10 Patientförsäkringen En patient som vill ha ekonomisk ersättning för skada m.m., som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan ansöka om ersättning från patientförsäkringen. Råden i denna broschyr kan med fördel användas när du yttrar dig till försäkringsbolaget. Vem behöver Yrkesförsäkring? Den yrkesförsäkring som SalusAnsvar meddelar är framtagen för att ge såväl anställda som privatpraktiserande läkare behövligt försäkringsskydd. Yrkesförsäkringen innehåller bland annat patient- och ansvarsförsäkring samt rättsskydd. Genom Yrkesförsäkringens tre olika delar erhålls både den försäkring som t ex många privatpraktiserande läkare måste omfattas av enligt patientskadelagen och det försäkringsskydd som t ex den anställde läkaren behöver komplettera med utöver arbetsgivarens försäkringsskydd, som i allmänhet endast innehåller patientförsäkring. Dessutom ingår i försäkringen även momenten överfallsskydd, stöld av läkarväska samt smitta som drabbar familjen (för fullständig information hänvisas till gällande försäkringsvillkor). Kort sagt rekommenderas alla läkare, som i någon omfattning utövar läkarverksamhet inom hälso- och sjukvård, att teckna Yrkesförsäkring. Ansvarsförsäkring Försäkringen kan ge läkaren skydd vid ersättningsanspråk med anledning av behandlingsskador som faller utanför vårdgivarens patientförsäkring. Den kan även omfatta skada då läkare under fritid ingriper vid akut sjukdom eller olycksfall såväl inom som utanför Sverige. Ersättning kan utgå för skadestånd, utrednings- och rättegångskostnader. Rättsskydd Försäkringen kan täcka ombuds- biträdes- och utredningskostnader i anmälningsärenden. Försäkringen kan även täcka advokat/försvararkostnader vid åtal (ex. tjänstefel, vållande till annans död) eller vid tvist mot media i yrkesrelaterade frågor. Patientförsäkring Varje vårdgivare ska enligt patientskadelagen omfattas av en patientförsäkring. Således måste privatpraktiker, hel- och deltid, samt läkare som bedriver verksamhet vid sidan av sin anställning omfattas av en patientförsäkring. Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet för personskada enligt patientskadelagen. 10

11 Bilaga 1 Exempel på disposition av ett yttrande/svar Socialstyrelsen Diarienummer /0000 Kort beskrivning av Din befattning/position/roll i vården. En övergripande beskrivning av den aktuella vårdepisoden med bl.a datum för besöksdag/vårdtillfälle, orsak till patientens (omnämns vid namn) besök/vård, anamnes, symtom, undersökningar/utredning, undersökningsfynd, eventuella konsultationer, bedömning och åtgärd. Vid fler vårdtillfällen och fler inblandade, ange vid vilka tillfällen Du själv varit inblandad. Eventuellt avslutande kort sammanfattning. Storstad den... Anders Bengtsson överläkare Storgatan Storstad 11

12 Bilaga 2 Exempel på överklagande Förvaltningsrätten i Stockholm STOCKHOLM Klagande: Överklagat beslut: Saken: Anders Bengtsson, överläkare, Storgatan 1, Storstad Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut 0000/0000:X0 Prövotid/Återkallelse av legitimation/indragning av förskrivningsrätt Jag överklagar härmed HSANs rubricerade beslut med yrkande att detta beslut upphävs. Då jag behöver ytterligare någon tid för utvecklande av talan får jag begära anstånd till 20XX-XX-XX. Storstad den... Anders Bengtsson OBS! Insänds till HSAN. 12

13 Sveriges läkarförbund, box 5610, Stockholm

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund 2015 Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 1 Utgåva I, 2015 Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas

Läs mer

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund 2002 1 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2002 TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: TRYCKINDUSTRI, SOLNA 2002 2 Om jag blir anmäld

Läs mer

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Riksdagsbehandling den 15 juni 2010 I kraft den 1 januari 2011

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Lex Maria och den nya lagstiftningen Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Varför en ny lag? 100 000 patienter skadas varje år i vården Nuvarande regelverk inte tillräckligt Åtgärder riktade

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Påföljder av felaktigt förfarande-case presentation Kerstin Gudmundson, Inspektör IVO avdelning öst, Stockholm, Sweden Leg läkare AA BAKGRUND

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och HSAN

Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och HSAN VÅRDFÖRBUNDET Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och Uppdaterad 2015-03-26 Innehållsförteckning: Råd och stöd vid vårdskada och vid anmälan till Inspektionen för vård och...

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Andy Wallman Farm Dr, Apotekare Att läsa lagen Försök första övergripande koncept Lär dig hitta i texten och förstå strukturen

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Verksamhetsredogörelse 2015 HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Välkommen till IVO-dagen Av erfarenheter blir man vis

Välkommen till IVO-dagen Av erfarenheter blir man vis Välkommen till IVO-dagen 2015 Av erfarenheter blir man vis Tillsynens syfte, fokus och trovärdighet Tillsynen syftar till att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet på ett sådant sätt som

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd VÅRDFÖRBUNDET Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Uppdaterad 2017-07-14 1 Innehåll Råd och stöd vid vårdskada och vid anmälan

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner Patientsäkerhet Definitioner Vårdgivarens ansvar Anmälan enligt lex Maria Ny lex Maria-föreskrift Patientklagomål Nytt i socialtjänstlagen Anmälningar från elevhälsans medicinska del Övergång till ny myndighet

Läs mer

Kommittédirektiv. En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården. Dir. 2014:88. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014

Kommittédirektiv. En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården. Dir. 2014:88. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Kommittédirektiv En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården Dir. 2014:88 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över den nuvarande

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetslag; utfärdad den 17 juni 2010. SFS 2010:659 Utkom från trycket den 28 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:40

Regeringens proposition 2013/14:40 Regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 15 november 2006 i mål nr 6586-06 SAKEN

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring Systemtillsyn Erfarenheter från Socialstyrelsen Tillsynsforum den 28 april 2009 Göran Mellbring Anmälningsärenden - initiativ Tematiska tillsynsprojekt Individtillsyn Socialstyrelsens tillsyn syftar till

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Leder amnesti till fler anmälningar om avvikelser i vården

Leder amnesti till fler anmälningar om avvikelser i vården Leder amnesti till fler anmälningar om avvikelser i vården Johan Carlson medicinalråd, avdelningschef Socialstyrelsens tillsynsavdelning Vad är god kvalitet inom vården? Hälso- och sjukvården skall vara

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 5 DOM 2012 * 15 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 3592-12 KLAGANDE Maria Elowsson ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut den 11 maj 2012

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Utredning av vårdskador

Utredning av vårdskador SOSFS 2015:12 (M) Föreskrifter och allmänna råd Utredning av vårdskador Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Information om patientsäkerhetslagen

Information om patientsäkerhetslagen Information om patientsäkerhetslagen Inflytandesamordnare för patienter och närstående Inflytandeombud för patienter och närstående Barnsamordnare. Barnombud Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetslagen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SOM ARBETAR I IDEELLA FÖRENINGAR 1 Har din förening vårdpersonal som arbetar ideellt? Det är vanligt att ideella

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada NLL-2015-02 Medarbetarstöd vid vårdskada Hälsosjukvård- och tandvårdspersonal som varit inblandad i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet

Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet Varför dog den lilla flickan undermålig dokumentation Läkemedel sorterade i bokstavsordning Läkemedel i lika förpackningar...... Många

Läs mer

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. Patientjournallag SFS nr: 1985:562 Utfärdad: 1985-06-13 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:298 Inledande bestämmelser 1 Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid. Birgitta Boqvist

Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid. Birgitta Boqvist Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid Birgitta Boqvist Suicid som lex Maria anmälts 2014 2015 2016 2017 t.o.m aug 20 år och yngre 1 4 0 0 21-30

Läs mer

Promemoria om hantering av klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)

Promemoria om hantering av klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 2013-10-07 Dnr 10.4-38489/2013 1(19) Promemoria om hantering av klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, PSL, infördes i syfte att främja ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

HSAN. Medical Responsibility Board. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSAN. Medical Responsibility Board. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Verksamhetsredogörelse 2013 HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Postadress/Postal address: P.O. Box 2218, SE-103 15 Stockholm, Sweden

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Gör lex Maria vården säkrare?

Gör lex Maria vården säkrare? Gör lex Maria vården säkrare? En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska specialistsjukvården i sydöstra Sverige Lex Maria ska, genom lärande och förändring, förstärka patientsäkerheten

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Anmälan enligt lex Maria

Anmälan enligt lex Maria Information Bilagor För att denna anmälan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Vårdgivaren

Läs mer

JO-anmälan. Datum för anmälan: 2012-02-26. Sofia Åkerman. Namn: Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen

JO-anmälan. Datum för anmälan: 2012-02-26. Sofia Åkerman. Namn: Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen Datum för anmälan: 2012-02-26 JO-anmälan Namn: Sofia Åkerman Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen Diarienummer hos berörd myndighet: 9.2-5516/2011 Vad som hände och

Läs mer

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Johanna Read Hilmarsdottir Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer