Kvalitetsredovisning 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009/2010"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010

2 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/ / / / / / / / / Energiprogrammet (EN) Handels- och administrationsprogrammet (HP) IVIK Naturvetenskapsprogrammet (NV) Omvårdnadsprogrammet (OP) PRIV OP Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) Teknikprogrammet (TE) Specialutformade program (SM) Individuella program (IV) / / /2008 Totalt antal elever på skolan (15 sept) Andel pojkar 46 % 46 % 47 % Andel flickor 54 % 54 % 53 % Andel interkommunala elever 17 % 13 % 13 % Andel elever i åk 1 intagna på förstahandsval 95 % 93 % 94 % Andel elever i åk 1 behöriga till nationellt program 96 % 94 % 95 % Meritvärde för behöriga intagna elever år 1 i procent ,7 % 4,8 % 0,9 % ,3 % 7,5 % 4,5 % ,4 % 48,6 % 51,3 % ,6 % 39,0 % 43,3 % Antal språk med modersmålsundervisning Antal elever med modersmålsundervisning Antal elever med undervisning i svenska som andraspråk Totalt antal årsarbetare 15/ , ,5 Administrativ personal (458110) 6,8 6,8 6,8 Bibliotekspersonal (452 61) 1,5 1,5 1,5 Elevvårdspersonal (456x) 4,0 4,0 4,0 Ledningspersonal (458100) 7,0 8,0 8,2 Lärarpersonal (4511x) 97,3 98,9 100,6 Måltidspersonal (454x) 9,1 9,7 8,9 Pedagogisk stödpersonal (4532x) 4,5 7,7 5,3 Stödfunktioner (4582x) 5,0 5,0 5,1 Övrig personal Totalt antal anställda 15/ Varav kvinnor Varav män

3 Lärare med pedagogisk utbildning Andel personal med för tjänsten föreskriven utbildning 93,6 % 96,1 % 95,0 % Andel anställda spec.lärare/spec.ped med spec.lär- /spec.pedutbildning 2,3 % 2,3 % 1,0 % Antal lärare/100 elever 15/ ,5 6,6 7,1 Antal elever/årsarbetare 15/ ,6 10,3 Administrativ personal (458110) 220,7 220,1 205,0 Bibliotekspersonal (452 61) 1000,7 998,0 934,0 Elevvårdspersonal (456x) 375,3 374,3 350,3 Ledningspersonal (458100) 214,4 187,1 169,8 Lärarpersonal (4511x) 15,4 15,1 13,9 Måltidspersonal (454x) 164,9 154,3 157,9 Pedagogisk stödpersonal (4532x) 333,5 194,4 264,0 Stödfunktioner (4582x) 300,2 299,4 346,0 Verksamhetsansvarig : Stefan Claesson 3

4 Definitioner till organisation och nyckeltal Antal elever Antalet elever/program grundar sig på det antal som fanns inskrivna vid skolan vid avstämningstillfället den 15 september respektive år. Förstahandsval Andel elever som är intagna på sitt förstahandsval i åk 1. Uppgiften tillhandahålls av intagningskansliet. Interkommunala elever Andel interkommunala elever som fanns inskrivna vid skolan vid avstämningstillfället den 15 september respektive år. Uppgiften tillhandahålls av ekonomienheten och finns även på Kompassen. Behörighet Andel nyintagna elever som vid skolstarten var behöriga till nationellt program (efter sommarskola). Även IV-elever tas med i beräkningen. Meritvärdet anges genom att markera en del elever inom varje poängområde. Uppgifterna tillhandahålls av intagningskansliet. Modersmål Antalet språk där det anordnas modersmålsundervisning och antalet elever som deltar i särskild anordnad modersmålsundervisning. Uppgiften kan fås via kontakt med rektorsenheten för flerspråkighet. Svenska som andra språk Antalet elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk. Uppgiften hämtas från respektive skolas organisation. Antal årsarbetare Aktuell tjänstgöringsgrad den 15 september per anställd i aktiv tjänst läggs samman. Lärare med för tjänsten föreskriven utbildning Andel lärare i aktiv tjänst med enligt skollagen föreskriven utbildning och som tjänstgör på sådan tjänst där behörighetskravet uppfylls. Avstämningsdatum: 15 september Speciallärare-/specialpedagogutbildning Lärare med specialpedagogisk examen (minst 40p specialpedagogik eller motsvarande) Antal lärare/100 elever Antal pedagogisk personal omräknat till heltidstjänster per 100 elever enligt avstämning 15 september. Antal elever/årsarbetare Totala antalet elever relation till antalet årsarbetare enligt avstämning 15 september. Elevvårdspersonal kurator, skolsköterska Pedagogisk stödpersonal studie- och yrkesvägledare, elevassistent, skolvärd/fritidsledare, specialpedagog, praktiksamordnare Ledningspersonal gymnasiechef, utbildningsledare, rektorer, adm. chefer eller motsvarande Måltidspersonal Personal med stödfunktion skolvaktmästare, datatekniker, institutionstekniker Administrativ personal (ej adm. chef) Bibliotekspersonal Övrig personal 4

5 Beskrivning av programmet Teknikprogrammet (TE) på Erik Dahlbergsgymnasiet (ED) är ett studieförberedande program med en bred tvärvetenskaplig karaktär. Det fångar upp och stimulerar intresset för teknik och teknikutveckling. Det ger goda teoretiska grunder och övar förmågan till problemlösning. Det innehåller också kurser med praktiska moment bl.a. genom att programmet har tillgång till en verkstad på skolan. Teknikprogrammet på ED har profilen Arkitektur och design, där kurser som Hållbart samhällsbyggande, Miljöanpassad arkitektur, CAD-teknik A, Arkitektur inredning och Geografiska informationssystem är obligatoriska. Eleverna på Teknikprogrammet kan välja mellan två specialiseringar: Design eller Naturvetenskap. I Designspecialiseringen ingår Biologi, Design, Bild och form, Produktionsprocessen och CAD-teknik B. I Naturvetenskapsspecialiseringen läser eleverna Biologi, Fysik B och Matematik D. Genom kurser i det individuella valet kan eleverna ytterligare bredda sin behörighet till högskolan genom att läsa t ex Kemi B, Biologi B, Historia A och Matematik E. Under åk 2 respektive 3 gör eleverna en veckas ämnesanknuten praktik på något företag. Till arbetslaget på Teknikprogrammet är 11 lärare knutna, inkl två lärare med visstidsanställning, samt två timlärare med annan huvudtjänst Lärarna är välutbildade inom sina områden, kunniga och engagerade. Vid läsårets start ägnade arbetslaget tid åt att ange hur de skulle uppnå skolans mål. Under året har lärarma vid ett antal tillfällen arbetat med uppföljning och i slutet av vårterminen användes tid till att utvärdera målen. En kvalitetsredovisning från arbetslaget lämnades sedan till rektor som underlag till programmets slutliga kvalitetsredovisning. I början av höstterminen avsattes tid för analys av betyg satta under läsåret 2009/10. För att göra eleverna delaktiga genomförs varje vecka klassråd tillsammans med klassernas klassföreståndare. Träffarna finns inlagda på schemat. Vid träffarna skrivs protokoll som lämnas till rektor för kännedom. Rektor har dessutom ungefär en gång per månad en träff med två förtroendeelever per klass, som klassen utsett, i ett s k domänråd där olika frågor som bl a har kommit upp vid klassråden diskuteras. Protokoll förs vid domänråden och kopior av protokollen lämnas till de deltagande förtroendeeleverna, deras klassföreståndare, gymnasiechefen och eventuellt berörda administrativa personer. Den brukarenkät som åk 2-eleverna har genomfört används också i kvalitetsarbetet. Elevernas åsikter har även kommit fram i de webbaserade kursutvärderingar de gjort. Föräldrar har framfört synpunkter till klassföreståndare vid utvecklingssamtal och föräldramöten, synpunkter och förslag som vi försöker tillmötesgå. Under de tre åren eleverna är på programmet har de kontakt med näringslivet bl.a. genom studiebesök och studieresor. Det kan t ex handla om besök i ekoby, på reningsverk, möbelmässa, utställningar, byggarbetsplatser och bostadsområden. Det kan även vara

6 studiebesök på tekniska högskolor. Studiebesöken uppskattas av eleverna och upplevs som bra och intressanta. Eleverna på TE har tillgång till en verkstad där vissa praktiska moment i kurserna genomförs. Mycket av undervisningen på TE genomförs i datasalar. De elever som tagits in på Teknikprogrammet i åk 1 vid höstterminens början 2009 var 62. Totalt finns 195 elever på TE. Motsvarande siffra föregående läsår var 199. Av eleverna på TE är 39 % flickor. Endast ett fåtal teknikelever läser kursen Svenska som andraspråk medan 12 elever läser sitt modersmål. Klassernas storlek på TE varierar något, men är t o m över 30 i vissa klasser. Från föregående år - utvecklingsområden 2009 Olika åtgärder vidtas läsåret 2009/10 för att än mer öka måluppfyllelsen; En resurstimma per vecka införs då alla lärare skall finnas tillgängliga för elever som behöver stöttning i olika ämnen En ökad kontroll på att alla elever har god närvaro kommer att göras. Förbättrade rutiner då det gäller åtgärdsprogram har tagits fram centralt på SBF. Dessa rutiner kommer att implementeras under hösten 2009, vilket beräknas förbättra hanteringen av åtgärdsprogrammen och utredningar i samband med dessa. Kursutvärderingar skall genomföras under kursernas gång med feedback och diskussion kring resultaten mellan undervisande lärare och elever. Värdegrunden behandlas i olika sammanhang på skolan, men skall än mer genomsyra undervisningen på TE. Begreppen samhällets värderingar, jämställdhet och traditionella könsroller skall tydliggöras. Aktivitetsdagar kommer att anordnas i början på höstterminen för att främja värdegrundsarbetet, t.ex. genom samarbetsövningar. Förtydliganden av vad eleverna kan påverka på skolan och i sin utbildning ska också göras. Ett miljötänkande ska genomsyra TE. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Den likabehandlingsplan som finns på ED har hittills varit framtagen gemensamt för hela skolan. Fr o m läsåret 2009/10 görs den separat för varje rektorsområde. Den reviderade planen grundar sig bl.a. på en enkät som tagit centralt på skol- och barnomsorgsförvaltningen och som elever har fått besvara. Del 1 i kvalitetsredovisningen med kommungemensamma målfokuseringar Bedömningsgrunder Samtliga elever i åk 2 har getts tillfälle att ge sin syn på skolans kvalitet. Sammanställning av enkätundersökningen redovisas nedan. Det gavs fem svarsmöjligheter (från inte alls nöjd till mycket nöjd och alternativ däremellan samt vet ej). Av totalt 55 elever i undersökningen blev svarsfrekvensen 89 %. Förutom brukarenkäten ligger också de pedagogiska resultaten till grund för bedömningen. På frågan Skulle du rekommendera din skola till dina vänner? svarar eleverna 80 % ja och 20% nej. 6

7 Kunskaper Skolan skall sträva mot att varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram, kan använda sina kunskaper som redskap, tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas, utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande och utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Lpf94) GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS o Andelen elever som slutför gymnasieutbildningen med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska ligga kvar på oförändrad nivå 2012, jämfört med utfallet (Reviderat målfokus i kommunfullmäktige ). o Öka andelen nybörjare, folkbokförda i kommunen, som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år, exkl. IV med 1 procentenhet (basåret 2007 var siffran 89 %). o Uppföljning av genomsnittlig betygspoäng hos de elever som årligen får slutbetyg med målet att betygspoängen ska öka (basåret 2007 var siffran 14,1%). Målfokus, program: TE Resultat i procent Andel elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 89,6 96,2 100 Andel nybörjare, folkbokförda i kommunen, som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (exklusive IV-programmets elever) 96,8 95,2 Genomsnittlig betygspoäng 14,6 15,0 15,4 Andel elever som under läsåret uppnått lägst betyget godkänd i svenska A ,4 matematik A ,5 98,9 engelska A ,5 98,9 Andel elever som under läsåret uppnått slutbetyg 96,1 94,4 RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller Inte alls (%) (%) Mycket Vet ej (%) lärarnas förmåga att engagera dig och skapa intresse? att lärarna tror på dig och din förmåga att lära? MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT Andelen elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola har minskat något från föregående år (från 96,2 till 89,6 %), den genomsnittliga betygspoängen likaså (från 15 till 14.6 %). Andelen elever som uppnått lägst betyget godkänt i svenska A, matematik A och engelska A har däremot ökat till 100%, betyg som överensstämmer med resultaten på de nationella proven. Även andelen elever som under året uppnått slutbetyg har ökat (från 94,4 till 96,1 %). TE är ett högskoleförberedande program och många går vidare till högskolestudier, vilket vi underlättar genom kursutbudet och de individuella val som TE-eleverna erbjuds och därmed har möjlighet till rnycket bred högskolebehörighet. Nöjdheten med skolan när det gäller lärarnas förmåga att engagera och skapa intresse 7

8 har ökat till 63 % (från i fjol 52,8%), även om det finns en spridning i svaren. Väsentligt högre är nöjdheten med att lärarna tror på eleverna och förmågan att lära (85%) Under lå 2009/10 har vi haft en resurstimma per vecka då stöd i alla ämnen getts, men för att tillgodose elevernas behov har stöd erbjudits även vid andra tillfällen, både gruppvis och enskilt. Vi har ett engagerat och väl fungerande arbetslag med bra samarbetsförmåga och hög lärarkompetens, som också haft samarbete med tekniska högskolan genom kompetensutveckling på deras länsstudiedag. Adekvat arbetsmaterial t ex läroböcker, nya och uppdaterade CAD-program, kraftfulla datorer och lämplig skärmstorlek för ritarbeten finns samt en fungerande modellverkstad. En ökad satsning på att alla elever har god närvaro har också skett. Förbättrade rutiner då det gäller åtgärdsprogram har tagits fram centralt på SBF, vilka vi fortsätter att implementera under läsåret och som medför en förbättrad hantering av sådana program och utredningar i samband med dessa. Gemensam genomgång gällande studieteknik med TE1:orna i början av terminen för att förbereda dem för gymnasiestudierna har genomförts. Arbetslaget har upprättat schema för gemensamma uppsamlingstider för prov av olika slag. Arbetslaget har arbetat med ovanstående frågor. För att nå bättre resultat i måluppfyllelsen behövs det ett större samarbete och ansvarstagande på en nivå över arbetslaget, mer skolgemensamt, t ex i form av temadagar. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Datorerna behöver fortsättningsvis vara anpassade för CAD-program d v s kraftfulla och innehålla nya och uppdaterade CAD-program. Nätverket MÅSTE fungera och eleverna bör tillhandahållas varsitt USB-minne eller annat alternativ för säker lagring. Det måste tilldelas ett verkstadsansvar i en tjänst så att verkstaden håller den standarden som den bör. Fler elevplatser, nuvarande 8 platser räcker inte när det undervisas i halvklass ca 15 elever. Verkstaden borde enbart användas till teknikämnen. Bilda nätverk, delta på T-konvent och T-länk är ett måste. Hela TE-arbetslaget bör åka för att skapa inblick i programmet och förutsättningar till samarbete över ämnena. Delge eleverna regler angående plagiering vid den gemensamma genomgången gällande studieteknik. För elever som ännu ej är myndiga bör vårdnadshavare delges om plagiat förekommer. Normer och värden Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling (Lpf 94). 8

9 GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Alla elever känner stor eller mycket stor trygghet i skolan RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller Inte alls (%) (%) Mycket att få dig att känna trygghet bland skolpersonalen? att få dig att känna trygghet bland skolkamraterna? att utveckla förståelse för samhällets värderingar? att ge sig samma möjligheter oavsett om du är man eller kvinna? hur personalen arbetar för en jämställd skola? Vet ej (%) MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT TE-elevernas känsla av trygghet bland skolpersonalen är något lägre än i fjol medan tryggheten bland skolkamraterna har ökat till 91%. På frågan hur skolan lyckats med att utveckla förståelse för samhällets värderingar, att ge samma möjligheter oavsett om eleven är man eller kvinna och hur personalen arbetar för en jämställd skola är bilden mer splittrad. 54%, 83%, 70% är nöjda eller mycket nöjda och åtskilliga som svarat vet ej, vilket tyder på att man nog inte är bekant med vissa begrepp (samhällskunskap läses först i åk 3). Att alla på skolan ska ha ett lika värde är ett mål, menar vi, där inget annat än 100 % accepteras. Förutsättningarna för måluppfyllelse är ett väl sammansvetsat arbetslag, fungerande klassråd med engagerade elever, gruppsamhörighet i klasserna, gemensamma aktiviteter och studieresor inom TE-programmet. År 1-val gör att klasserna till år 2 kastas om, vilket skapar nya relationer mellan klasserna. Genomförande har skett genom studieresor med alla årskurser vid olika tidpunkter, gemensamma klassaktiviteter med ettorna för att skapa bättre relationer under året, lärarna jobbar för att alla ska behandlas med respekt och kräver även detta av eleverna, klasserna delas i vissa ämnen vilket ökar deras inflytande och lärarnas chans att se varje individ. Genom att genomföra olika gemensamma aktiviteter såsom studieresor och klassrumsaktiviteter skapas relationer mellan de olika årskurserna vilket i sin tur skapar en härlig VI-känsla inom Teknikprogrammet. Lärargruppen inom Teknikprogrammet är en sammansvetsad grupp vilket ger eleverna möjlighet att få hjälp av andra lärare än sin ordinarie. Årets studentbal visade på goda relationer mellan de olika treorna då balparen blandades över klassgränserna. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Klf-tiden måste prioriteras vid schemaläggningen så att möjlighet ges att jobba mer med elevinflytande och liknande frågor. Jobba för att införa en Teknikdag i början av ht för att tidigt skapa samhörighet inom programmet. Värdegrundsfrågorna behöver lyftas upp ännu mer i undervisningen och i den dagliga samvaron och begreppen konkretiseras. 9

10 Elevernas ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (Lpf 94). GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Alla elever har stort eller mycket stort reellt inflytande över den egna utbildningens utformning. RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller att låta dig få vara med och bestämma över hur du ska arbeta i skolan? Inte alls (%) (%) Mycket Vet ej (%) hur utvecklingssamtalen fungerar? MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT När det gäller att låta eleverna vara med och bestämma över hur de ska arbeta i skolan är 63 % nöjda eller mycket nöjda (lite fler än i fjol). Spridningen på elevernas svar kan bero på att olika elever har olika förväntningar på möjligheten att påverka. Ämnenas karaktär och kursernas längd ger olika förutsättningar till elevinflytande. 87 % är nöjda eller mycket nöjda med hur utvecklingssamtalen fungerar, en klar ökning från i fjol. Eleverna har varje vecka klassråd med sina klassföreståndare. Vid mötena diskuteras olika aktuella saker. Protokoll förs som lämnas till rektor. Varje månad genomför sedan rektor domänråd med klassernas förtroendeelever. Det som varit aktuellt i klassråden tas upp till diskussion. Eleverna framför synpunkter på olika saker i skolan. Protokoll förs vid domänrådet. De lämnas till gymnasiechef och andra på skolan som är berörda av dem. Eleverna är med i skolkonferensen och de ingår i skolans matråd och har elevskyddsombud. Utvecklingssamtalen fungerar väl, de genomförs en gång per termin mellan klassföreståndare och mentorselever och om eleven är omyndig inbjuds även elevens vårdnadshavare. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Låta eleverna vara med och påverka arbetssätt och redovisningsform i högre utsträckning. Uppmuntra deltagande i elevråd, domänråd och klassråd. Ge återkoppling till eleverna på deras deltagande, så att intresset för de demokratiska processerna inte svalnar. Visa att deras engagemang ger resultat, viktigt med återkoppling från både klassföreståndare och rektor. Delge varandra i arbetslaget tips och idéer angående elevinflytande inom olika ämnen. Miljö Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling ( Lpf 94). 10

11 GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Alla elever upplever att miljöfrågorna ingår i skolans verksamhet i stor eller mycket stor utsträckning. RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller Inte alls (%) (%) Mycket att ge dig förståelse för hur ditt sätt att leva påverkar miljön? att ge dig information om miljöfrågor i världen? skolans lokaler? MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT 59 % av TE-eleverna är nöjda eller mycket nöjda med skolan när det gäller att få förståelse för hur deras sätt att leva påverkar miljön, medan 54 % är nöjda eller mycket nöjda med den information de får om miljöfrågor i världen, en minskning från i fjol, trots att skolan varit miljödiplomerad i många år! Samtliga elever läser Naturkunskap A, där bl a utflykter med Eko-bussen ingår, och deltar i Agenda 21, däremot har vi inte under ett par läsår haft det rullande städschemat igång (klassansvar för ordningen i och utanför en del av skolan). Studiebesök i ekoby och på reningsverk görs, miljöaspekterna tydliggörs i kursplanerna genom engagerande uppgifter. På den nya frågan om skolans lokaler svarade 55 % att de var nöjda eller mycket nöjda. Större tillgång till datasalar, elevuppehållsutrymmen och klatschiga färger på väggarna framförs ibland som önskemål. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Bättre förberedelse inför studiebesöken. Frågan om skolans lokaler borde kompletteras med en följdfråga om vilka förändringar man vill ha och/eller varför man inte är särskilt nöjd. Vet ej (%) Del 2 med det egna programmets målfokuseringar Egen målfokusering Entreprenörskap GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Vi har den mest engagerade och kunniga personalen Vi uppmuntrar ett kreativt tänkande och ta-sig-församhet Vi utvecklar och fördjupar omvärldskontakterna RESULTAT Kompetensen inom arbetslaget skapar förutsättningar. UF-företag (= Ung Företagsamhet) ingår som kurs i programmet, där entreprenörskap utvecklas. Diplomerad UF-handledare finns inom arbetslaget. Många praktiska projektarbeten förespråkas och finns inom programmet. 11

12 MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT Mycket kreativitet inom valet och genomförandet av projektarbeten. Stor framgång på UF-tävlingar. Eleverna visar stor kreativitet när det gäller att disponera sin arbetstid. Måluppfyllelsen bedöms som mycket stor. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Behöver jobba mer med att fördjupa omvärldskontakterna. Bilda nätverk, delta på T-konvent och T-länk, gäller för hela arbetslaget, för att öka den gemensamma kompetensen 12

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer