Kvalitetsredovisning 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009/2010"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010

2 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/ / / / / / / / / Energiprogrammet (EN) Handels- och administrationsprogrammet (HP) IVIK Naturvetenskapsprogrammet (NV) Omvårdnadsprogrammet (OP) PRIV OP Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) Teknikprogrammet (TE) Specialutformade program (SM) Individuella program (IV) / / /2008 Totalt antal elever på skolan (15 sept) Andel pojkar 46 % 46 % 47 % Andel flickor 54 % 54 % 53 % Andel interkommunala elever 17 % 13 % 13 % Andel elever i åk 1 intagna på förstahandsval 95 % 93 % 94 % Andel elever i åk 1 behöriga till nationellt program 96 % 94 % 95 % Meritvärde för behöriga intagna elever år 1 i procent ,7 % 4,8 % 0,9 % ,3 % 7,5 % 4,5 % ,4 % 48,6 % 51,3 % ,6 % 39,0 % 43,3 % Antal språk med modersmålsundervisning Antal elever med modersmålsundervisning Antal elever med undervisning i svenska som andraspråk Totalt antal årsarbetare 15/ , ,5 Administrativ personal (458110) 6,8 6,8 6,8 Bibliotekspersonal (452 61) 1,5 1,5 1,5 Elevvårdspersonal (456x) 4,0 4,0 4,0 Ledningspersonal (458100) 7,0 8,0 8,2 Lärarpersonal (4511x) 97,3 98,9 100,6 Måltidspersonal (454x) 9,1 9,7 8,9 Pedagogisk stödpersonal (4532x) 4,5 7,7 5,3 Stödfunktioner (4582x) 5,0 5,0 5,1 Övrig personal Totalt antal anställda 15/ Varav kvinnor Varav män

3 Lärare med pedagogisk utbildning Andel personal med för tjänsten föreskriven utbildning 93,6 % 96,1 % 95,0 % Andel anställda spec.lärare/spec.ped med spec.lär- /spec.pedutbildning 2,3 % 2,3 % 1,0 % Antal lärare/100 elever 15/ ,5 6,6 7,1 Antal elever/årsarbetare 15/ ,6 10,3 Administrativ personal (458110) 220,7 220,1 205,0 Bibliotekspersonal (452 61) 1000,7 998,0 934,0 Elevvårdspersonal (456x) 375,3 374,3 350,3 Ledningspersonal (458100) 214,4 187,1 169,8 Lärarpersonal (4511x) 15,4 15,1 13,9 Måltidspersonal (454x) 164,9 154,3 157,9 Pedagogisk stödpersonal (4532x) 333,5 194,4 264,0 Stödfunktioner (4582x) 300,2 299,4 346,0 Verksamhetsansvarig : Stefan Claesson 3

4 Definitioner till organisation och nyckeltal Antal elever Antalet elever/program grundar sig på det antal som fanns inskrivna vid skolan vid avstämningstillfället den 15 september respektive år. Förstahandsval Andel elever som är intagna på sitt förstahandsval i åk 1. Uppgiften tillhandahålls av intagningskansliet. Interkommunala elever Andel interkommunala elever som fanns inskrivna vid skolan vid avstämningstillfället den 15 september respektive år. Uppgiften tillhandahålls av ekonomienheten och finns även på Kompassen. Behörighet Andel nyintagna elever som vid skolstarten var behöriga till nationellt program (efter sommarskola). Även IV-elever tas med i beräkningen. Meritvärdet anges genom att markera en del elever inom varje poängområde. Uppgifterna tillhandahålls av intagningskansliet. Modersmål Antalet språk där det anordnas modersmålsundervisning och antalet elever som deltar i särskild anordnad modersmålsundervisning. Uppgiften kan fås via kontakt med rektorsenheten för flerspråkighet. Svenska som andra språk Antalet elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk. Uppgiften hämtas från respektive skolas organisation. Antal årsarbetare Aktuell tjänstgöringsgrad den 15 september per anställd i aktiv tjänst läggs samman. Lärare med för tjänsten föreskriven utbildning Andel lärare i aktiv tjänst med enligt skollagen föreskriven utbildning och som tjänstgör på sådan tjänst där behörighetskravet uppfylls. Avstämningsdatum: 15 september Speciallärare-/specialpedagogutbildning Lärare med specialpedagogisk examen (minst 40p specialpedagogik eller motsvarande) Antal lärare/100 elever Antal pedagogisk personal omräknat till heltidstjänster per 100 elever enligt avstämning 15 september. Antal elever/årsarbetare Totala antalet elever relation till antalet årsarbetare enligt avstämning 15 september. Elevvårdspersonal kurator, skolsköterska Pedagogisk stödpersonal studie- och yrkesvägledare, elevassistent, skolvärd/fritidsledare, specialpedagog, praktiksamordnare Ledningspersonal gymnasiechef, utbildningsledare, rektorer, adm. chefer eller motsvarande Måltidspersonal Personal med stödfunktion skolvaktmästare, datatekniker, institutionstekniker Administrativ personal (ej adm. chef) Bibliotekspersonal Övrig personal 4

5 Beskrivning av programmet Teknikprogrammet (TE) på Erik Dahlbergsgymnasiet (ED) är ett studieförberedande program med en bred tvärvetenskaplig karaktär. Det fångar upp och stimulerar intresset för teknik och teknikutveckling. Det ger goda teoretiska grunder och övar förmågan till problemlösning. Det innehåller också kurser med praktiska moment bl.a. genom att programmet har tillgång till en verkstad på skolan. Teknikprogrammet på ED har profilen Arkitektur och design, där kurser som Hållbart samhällsbyggande, Miljöanpassad arkitektur, CAD-teknik A, Arkitektur inredning och Geografiska informationssystem är obligatoriska. Eleverna på Teknikprogrammet kan välja mellan två specialiseringar: Design eller Naturvetenskap. I Designspecialiseringen ingår Biologi, Design, Bild och form, Produktionsprocessen och CAD-teknik B. I Naturvetenskapsspecialiseringen läser eleverna Biologi, Fysik B och Matematik D. Genom kurser i det individuella valet kan eleverna ytterligare bredda sin behörighet till högskolan genom att läsa t ex Kemi B, Biologi B, Historia A och Matematik E. Under åk 2 respektive 3 gör eleverna en veckas ämnesanknuten praktik på något företag. Till arbetslaget på Teknikprogrammet är 11 lärare knutna, inkl två lärare med visstidsanställning, samt två timlärare med annan huvudtjänst Lärarna är välutbildade inom sina områden, kunniga och engagerade. Vid läsårets start ägnade arbetslaget tid åt att ange hur de skulle uppnå skolans mål. Under året har lärarma vid ett antal tillfällen arbetat med uppföljning och i slutet av vårterminen användes tid till att utvärdera målen. En kvalitetsredovisning från arbetslaget lämnades sedan till rektor som underlag till programmets slutliga kvalitetsredovisning. I början av höstterminen avsattes tid för analys av betyg satta under läsåret 2009/10. För att göra eleverna delaktiga genomförs varje vecka klassråd tillsammans med klassernas klassföreståndare. Träffarna finns inlagda på schemat. Vid träffarna skrivs protokoll som lämnas till rektor för kännedom. Rektor har dessutom ungefär en gång per månad en träff med två förtroendeelever per klass, som klassen utsett, i ett s k domänråd där olika frågor som bl a har kommit upp vid klassråden diskuteras. Protokoll förs vid domänråden och kopior av protokollen lämnas till de deltagande förtroendeeleverna, deras klassföreståndare, gymnasiechefen och eventuellt berörda administrativa personer. Den brukarenkät som åk 2-eleverna har genomfört används också i kvalitetsarbetet. Elevernas åsikter har även kommit fram i de webbaserade kursutvärderingar de gjort. Föräldrar har framfört synpunkter till klassföreståndare vid utvecklingssamtal och föräldramöten, synpunkter och förslag som vi försöker tillmötesgå. Under de tre åren eleverna är på programmet har de kontakt med näringslivet bl.a. genom studiebesök och studieresor. Det kan t ex handla om besök i ekoby, på reningsverk, möbelmässa, utställningar, byggarbetsplatser och bostadsområden. Det kan även vara

6 studiebesök på tekniska högskolor. Studiebesöken uppskattas av eleverna och upplevs som bra och intressanta. Eleverna på TE har tillgång till en verkstad där vissa praktiska moment i kurserna genomförs. Mycket av undervisningen på TE genomförs i datasalar. De elever som tagits in på Teknikprogrammet i åk 1 vid höstterminens början 2009 var 62. Totalt finns 195 elever på TE. Motsvarande siffra föregående läsår var 199. Av eleverna på TE är 39 % flickor. Endast ett fåtal teknikelever läser kursen Svenska som andraspråk medan 12 elever läser sitt modersmål. Klassernas storlek på TE varierar något, men är t o m över 30 i vissa klasser. Från föregående år - utvecklingsområden 2009 Olika åtgärder vidtas läsåret 2009/10 för att än mer öka måluppfyllelsen; En resurstimma per vecka införs då alla lärare skall finnas tillgängliga för elever som behöver stöttning i olika ämnen En ökad kontroll på att alla elever har god närvaro kommer att göras. Förbättrade rutiner då det gäller åtgärdsprogram har tagits fram centralt på SBF. Dessa rutiner kommer att implementeras under hösten 2009, vilket beräknas förbättra hanteringen av åtgärdsprogrammen och utredningar i samband med dessa. Kursutvärderingar skall genomföras under kursernas gång med feedback och diskussion kring resultaten mellan undervisande lärare och elever. Värdegrunden behandlas i olika sammanhang på skolan, men skall än mer genomsyra undervisningen på TE. Begreppen samhällets värderingar, jämställdhet och traditionella könsroller skall tydliggöras. Aktivitetsdagar kommer att anordnas i början på höstterminen för att främja värdegrundsarbetet, t.ex. genom samarbetsövningar. Förtydliganden av vad eleverna kan påverka på skolan och i sin utbildning ska också göras. Ett miljötänkande ska genomsyra TE. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Den likabehandlingsplan som finns på ED har hittills varit framtagen gemensamt för hela skolan. Fr o m läsåret 2009/10 görs den separat för varje rektorsområde. Den reviderade planen grundar sig bl.a. på en enkät som tagit centralt på skol- och barnomsorgsförvaltningen och som elever har fått besvara. Del 1 i kvalitetsredovisningen med kommungemensamma målfokuseringar Bedömningsgrunder Samtliga elever i åk 2 har getts tillfälle att ge sin syn på skolans kvalitet. Sammanställning av enkätundersökningen redovisas nedan. Det gavs fem svarsmöjligheter (från inte alls nöjd till mycket nöjd och alternativ däremellan samt vet ej). Av totalt 55 elever i undersökningen blev svarsfrekvensen 89 %. Förutom brukarenkäten ligger också de pedagogiska resultaten till grund för bedömningen. På frågan Skulle du rekommendera din skola till dina vänner? svarar eleverna 80 % ja och 20% nej. 6

7 Kunskaper Skolan skall sträva mot att varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram, kan använda sina kunskaper som redskap, tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas, utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande och utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Lpf94) GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS o Andelen elever som slutför gymnasieutbildningen med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska ligga kvar på oförändrad nivå 2012, jämfört med utfallet (Reviderat målfokus i kommunfullmäktige ). o Öka andelen nybörjare, folkbokförda i kommunen, som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år, exkl. IV med 1 procentenhet (basåret 2007 var siffran 89 %). o Uppföljning av genomsnittlig betygspoäng hos de elever som årligen får slutbetyg med målet att betygspoängen ska öka (basåret 2007 var siffran 14,1%). Målfokus, program: TE Resultat i procent Andel elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 89,6 96,2 100 Andel nybörjare, folkbokförda i kommunen, som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (exklusive IV-programmets elever) 96,8 95,2 Genomsnittlig betygspoäng 14,6 15,0 15,4 Andel elever som under läsåret uppnått lägst betyget godkänd i svenska A ,4 matematik A ,5 98,9 engelska A ,5 98,9 Andel elever som under läsåret uppnått slutbetyg 96,1 94,4 RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller Inte alls (%) (%) Mycket Vet ej (%) lärarnas förmåga att engagera dig och skapa intresse? att lärarna tror på dig och din förmåga att lära? MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT Andelen elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola har minskat något från föregående år (från 96,2 till 89,6 %), den genomsnittliga betygspoängen likaså (från 15 till 14.6 %). Andelen elever som uppnått lägst betyget godkänt i svenska A, matematik A och engelska A har däremot ökat till 100%, betyg som överensstämmer med resultaten på de nationella proven. Även andelen elever som under året uppnått slutbetyg har ökat (från 94,4 till 96,1 %). TE är ett högskoleförberedande program och många går vidare till högskolestudier, vilket vi underlättar genom kursutbudet och de individuella val som TE-eleverna erbjuds och därmed har möjlighet till rnycket bred högskolebehörighet. Nöjdheten med skolan när det gäller lärarnas förmåga att engagera och skapa intresse 7

8 har ökat till 63 % (från i fjol 52,8%), även om det finns en spridning i svaren. Väsentligt högre är nöjdheten med att lärarna tror på eleverna och förmågan att lära (85%) Under lå 2009/10 har vi haft en resurstimma per vecka då stöd i alla ämnen getts, men för att tillgodose elevernas behov har stöd erbjudits även vid andra tillfällen, både gruppvis och enskilt. Vi har ett engagerat och väl fungerande arbetslag med bra samarbetsförmåga och hög lärarkompetens, som också haft samarbete med tekniska högskolan genom kompetensutveckling på deras länsstudiedag. Adekvat arbetsmaterial t ex läroböcker, nya och uppdaterade CAD-program, kraftfulla datorer och lämplig skärmstorlek för ritarbeten finns samt en fungerande modellverkstad. En ökad satsning på att alla elever har god närvaro har också skett. Förbättrade rutiner då det gäller åtgärdsprogram har tagits fram centralt på SBF, vilka vi fortsätter att implementera under läsåret och som medför en förbättrad hantering av sådana program och utredningar i samband med dessa. Gemensam genomgång gällande studieteknik med TE1:orna i början av terminen för att förbereda dem för gymnasiestudierna har genomförts. Arbetslaget har upprättat schema för gemensamma uppsamlingstider för prov av olika slag. Arbetslaget har arbetat med ovanstående frågor. För att nå bättre resultat i måluppfyllelsen behövs det ett större samarbete och ansvarstagande på en nivå över arbetslaget, mer skolgemensamt, t ex i form av temadagar. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Datorerna behöver fortsättningsvis vara anpassade för CAD-program d v s kraftfulla och innehålla nya och uppdaterade CAD-program. Nätverket MÅSTE fungera och eleverna bör tillhandahållas varsitt USB-minne eller annat alternativ för säker lagring. Det måste tilldelas ett verkstadsansvar i en tjänst så att verkstaden håller den standarden som den bör. Fler elevplatser, nuvarande 8 platser räcker inte när det undervisas i halvklass ca 15 elever. Verkstaden borde enbart användas till teknikämnen. Bilda nätverk, delta på T-konvent och T-länk är ett måste. Hela TE-arbetslaget bör åka för att skapa inblick i programmet och förutsättningar till samarbete över ämnena. Delge eleverna regler angående plagiering vid den gemensamma genomgången gällande studieteknik. För elever som ännu ej är myndiga bör vårdnadshavare delges om plagiat förekommer. Normer och värden Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling (Lpf 94). 8

9 GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Alla elever känner stor eller mycket stor trygghet i skolan RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller Inte alls (%) (%) Mycket att få dig att känna trygghet bland skolpersonalen? att få dig att känna trygghet bland skolkamraterna? att utveckla förståelse för samhällets värderingar? att ge sig samma möjligheter oavsett om du är man eller kvinna? hur personalen arbetar för en jämställd skola? Vet ej (%) MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT TE-elevernas känsla av trygghet bland skolpersonalen är något lägre än i fjol medan tryggheten bland skolkamraterna har ökat till 91%. På frågan hur skolan lyckats med att utveckla förståelse för samhällets värderingar, att ge samma möjligheter oavsett om eleven är man eller kvinna och hur personalen arbetar för en jämställd skola är bilden mer splittrad. 54%, 83%, 70% är nöjda eller mycket nöjda och åtskilliga som svarat vet ej, vilket tyder på att man nog inte är bekant med vissa begrepp (samhällskunskap läses först i åk 3). Att alla på skolan ska ha ett lika värde är ett mål, menar vi, där inget annat än 100 % accepteras. Förutsättningarna för måluppfyllelse är ett väl sammansvetsat arbetslag, fungerande klassråd med engagerade elever, gruppsamhörighet i klasserna, gemensamma aktiviteter och studieresor inom TE-programmet. År 1-val gör att klasserna till år 2 kastas om, vilket skapar nya relationer mellan klasserna. Genomförande har skett genom studieresor med alla årskurser vid olika tidpunkter, gemensamma klassaktiviteter med ettorna för att skapa bättre relationer under året, lärarna jobbar för att alla ska behandlas med respekt och kräver även detta av eleverna, klasserna delas i vissa ämnen vilket ökar deras inflytande och lärarnas chans att se varje individ. Genom att genomföra olika gemensamma aktiviteter såsom studieresor och klassrumsaktiviteter skapas relationer mellan de olika årskurserna vilket i sin tur skapar en härlig VI-känsla inom Teknikprogrammet. Lärargruppen inom Teknikprogrammet är en sammansvetsad grupp vilket ger eleverna möjlighet att få hjälp av andra lärare än sin ordinarie. Årets studentbal visade på goda relationer mellan de olika treorna då balparen blandades över klassgränserna. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Klf-tiden måste prioriteras vid schemaläggningen så att möjlighet ges att jobba mer med elevinflytande och liknande frågor. Jobba för att införa en Teknikdag i början av ht för att tidigt skapa samhörighet inom programmet. Värdegrundsfrågorna behöver lyftas upp ännu mer i undervisningen och i den dagliga samvaron och begreppen konkretiseras. 9

10 Elevernas ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (Lpf 94). GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Alla elever har stort eller mycket stort reellt inflytande över den egna utbildningens utformning. RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller att låta dig få vara med och bestämma över hur du ska arbeta i skolan? Inte alls (%) (%) Mycket Vet ej (%) hur utvecklingssamtalen fungerar? MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT När det gäller att låta eleverna vara med och bestämma över hur de ska arbeta i skolan är 63 % nöjda eller mycket nöjda (lite fler än i fjol). Spridningen på elevernas svar kan bero på att olika elever har olika förväntningar på möjligheten att påverka. Ämnenas karaktär och kursernas längd ger olika förutsättningar till elevinflytande. 87 % är nöjda eller mycket nöjda med hur utvecklingssamtalen fungerar, en klar ökning från i fjol. Eleverna har varje vecka klassråd med sina klassföreståndare. Vid mötena diskuteras olika aktuella saker. Protokoll förs som lämnas till rektor. Varje månad genomför sedan rektor domänråd med klassernas förtroendeelever. Det som varit aktuellt i klassråden tas upp till diskussion. Eleverna framför synpunkter på olika saker i skolan. Protokoll förs vid domänrådet. De lämnas till gymnasiechef och andra på skolan som är berörda av dem. Eleverna är med i skolkonferensen och de ingår i skolans matråd och har elevskyddsombud. Utvecklingssamtalen fungerar väl, de genomförs en gång per termin mellan klassföreståndare och mentorselever och om eleven är omyndig inbjuds även elevens vårdnadshavare. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Låta eleverna vara med och påverka arbetssätt och redovisningsform i högre utsträckning. Uppmuntra deltagande i elevråd, domänråd och klassråd. Ge återkoppling till eleverna på deras deltagande, så att intresset för de demokratiska processerna inte svalnar. Visa att deras engagemang ger resultat, viktigt med återkoppling från både klassföreståndare och rektor. Delge varandra i arbetslaget tips och idéer angående elevinflytande inom olika ämnen. Miljö Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling ( Lpf 94). 10

11 GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Alla elever upplever att miljöfrågorna ingår i skolans verksamhet i stor eller mycket stor utsträckning. RESULTAT Fråga: Hur nöjd är du med din skola när det gäller Inte alls (%) (%) Mycket att ge dig förståelse för hur ditt sätt att leva påverkar miljön? att ge dig information om miljöfrågor i världen? skolans lokaler? MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT 59 % av TE-eleverna är nöjda eller mycket nöjda med skolan när det gäller att få förståelse för hur deras sätt att leva påverkar miljön, medan 54 % är nöjda eller mycket nöjda med den information de får om miljöfrågor i världen, en minskning från i fjol, trots att skolan varit miljödiplomerad i många år! Samtliga elever läser Naturkunskap A, där bl a utflykter med Eko-bussen ingår, och deltar i Agenda 21, däremot har vi inte under ett par läsår haft det rullande städschemat igång (klassansvar för ordningen i och utanför en del av skolan). Studiebesök i ekoby och på reningsverk görs, miljöaspekterna tydliggörs i kursplanerna genom engagerande uppgifter. På den nya frågan om skolans lokaler svarade 55 % att de var nöjda eller mycket nöjda. Större tillgång till datasalar, elevuppehållsutrymmen och klatschiga färger på väggarna framförs ibland som önskemål. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Bättre förberedelse inför studiebesöken. Frågan om skolans lokaler borde kompletteras med en följdfråga om vilka förändringar man vill ha och/eller varför man inte är särskilt nöjd. Vet ej (%) Del 2 med det egna programmets målfokuseringar Egen målfokusering Entreprenörskap GYMNASIESKOLANS MÅLFOKUS Vi har den mest engagerade och kunniga personalen Vi uppmuntrar ett kreativt tänkande och ta-sig-församhet Vi utvecklar och fördjupar omvärldskontakterna RESULTAT Kompetensen inom arbetslaget skapar förutsättningar. UF-företag (= Ung Företagsamhet) ingår som kurs i programmet, där entreprenörskap utvecklas. Diplomerad UF-handledare finns inom arbetslaget. Många praktiska projektarbeten förespråkas och finns inom programmet. 11

12 MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS AV RESULTAT Mycket kreativitet inom valet och genomförandet av projektarbeten. Stor framgång på UF-tävlingar. Eleverna visar stor kreativitet när det gäller att disponera sin arbetstid. Måluppfyllelsen bedöms som mycket stor. FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Behöver jobba mer med att fördjupa omvärldskontakterna. Bilda nätverk, delta på T-konvent och T-länk, gäller för hela arbetslaget, för att öka den gemensamma kompetensen 12

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Omvårdnadsprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet

Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Utbildningsinspektion i Hässleholms kommun Ungdomscentrum Dnr 53-2005:3060 Utbildningsinspektion i Ungdomscentrum Gymnasieskola, individuella programmet Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Birgittaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Arbetsplan läsåret

Arbetsplan läsåret UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (10) 2012-10-31 Handläggare: Pernilla Ericols Telefon: 08-508 398 51 Arbetsplan läsåret 2012-2013 Inledning Vår vision Globala gymnasiet

Läs mer