teknisk fastighetsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknisk fastighetsinformation"

Transkript

1 för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2010:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång till den tekniska förvaltningsinformationen. *informationssystem diffi stöds av Autodesk Design Review 2010, ett tittskåpsprogram från Autodesk. Denna manual har begränsats till att visa ett typiskt användningssätt för programvaran i relation till diffi. Våra kunder och användare är alltid välkomna att kommentera vårt informationssystem. Vi tar också gärna emot synpunkter på denna koncisa manual, och svarar gärna på frågor om sådant som inte kunnat förklaras på ett uttömmande sätt här. Ring oss gärna på tel:

2 Navigeringssida för teknisk förvaltningsinformation Till startsidan kommer man härifrån genom att klicka på företagets logotype Valt teknikområde visas här Våningsplan väljs här Planmodell Ett helt våningsplan visas på en ritning. Valt våningsplan visas här. Driftinstruktioner öppnas härifrån genom att klicka på den understrukna blå texten (Forts följer på sid.13) Meny för ritningar Här väljs teknikområde. Definitionsritningar Här väljs önskade ritningar för utskrift. A3 skala 1:100. Bläddra bland ritningarna För att öppna en ritning, eller för att skifta från en ritning till en annan, klickar man på önskat teknikområde, väljer Plan och sedan Planmodell alt. Definitionsritning. 2

3 Översikt över kommandon i Design Review 2010 (Förutom denna sida se äv. sid. 4-5) De siffror som anges till vänster om förklaringstexterna nedan hänvisar till positionsangivelserna i bilden här ovanför. Börja med att klicka på vald ikon, därefter Pos. 1 Panorera: Klicka ikonen. Peka på ritningen. Håll vänster musknapp nere och dra ritningen åt önskat håll. 2 Zooma: Klicka ikonen. Peka på ritningen. Håll vänster musknapp nere och för musen uppåt /neråt för att zooma. (Alternativt: Peka över ritningen och rulla skrollknappen för att zooma in eller ut.) 3 Zooma in på hela ritningen: Klicka ikonen. Hela ritningen kommer att visas. 4 Zooma in detalj: Klicka ikonen. Peka i ritningen. Håll vänster musknapp nere. Dra med musen upp en ram över önskad detalj som då kommer att zoomas in. 5 Om musen högerklickas när pekdonet visas på ritningen visas en alternativ hjälpmeny med klickbara kommandon. (Ett engelskspråkigt användarstöd nås genom att klicka Help och sedan? i den öppnade hjälpmenyn.) 6 Bakom dessa knappar finns verktyg för utskrift, visning av CAD-lager. rit- och måttverktyg m.m. (Se även sid. 4-5.) 3

4 För att öppna de knappar som ringats in under pos.6 (sid 3,) dubbelklickas fliken. Då visar sig den nedrullningsmeny som getts positionsnumren 7-13 här nedanför. Klickas sedan pilknappen t.h. om Tools hålls menyn öppen... Pos. 7 Utskrift av ritning (Se även sid. 6.) 8 Spara den öppnade och kanske kompletterade filen lokalt. (Se även sid. 7.) 9 Får ritningen att täcka hela skärmen. - Gå ur kommandot genom att högerklicka med pekdonet i ritningen. När hjälpmenyn kommer upp (Pos. 5, sid. 3), klickas denna ikon igen. Då återgår visningen till tidigare läge. (Kortkommando: Vänsterklicka i ritningen. Tryck sedan bokstavstangenten N. Repetera för att återgå.) 10 Den del av ritningen som för ögonblicket visas på skärmen kan kopieras genom att klicka Copy Current View. Det kopierade kan sedan klistras in som en bild i ett textdokument. 11 CAD-filer ritas så att t.ex. dörrar, ytter- och innerväggar o.s.v., o.s.v., sparas i olika lager i ritningsfilen. Dessa lager finns tillgängliga i den publicerade filen och kan släckas om så önskas. Lagren finns listade under Show/Hide Palettes. (Se även sid. 8.) 12 Lokaliserar textsträngar i ritningen. Om t.ex. ett rum betecknat C112 söks kan det göras härifrån. (Se även sid. 9) 13 Här nås ett engelskspråkigt användarstöd. 4

5 Under pos.6 (sid 3,) finns ytterligare knappar tillgängliga. Dubbelklicka fliken nedrullningsmeny som har positionsnumren här nedanför. Klickas sedan pilknappen öppen.... Då visar sig den t.h. om Tools hålls menyn Pos. 14 Ritverktyg. Textningsverktyg. (Se sid 10.) 15 Ytmätning, måttagning, inmätning av gånglinjeavstånd. (Se sid 10.) 16 Inritning av revideringsmoln, med anslutande ruta för text. (Se sid 10.) 17 Engelskspråkiga stämplar för godkännande, preliminär o.s.v. finns här. 18 Ett lokalt tillagt objekt kan klippas ut, kopieras och klistras in med dessa verktyg sedan det markerats med en klickning. (Betr. markera se text under figur på sidan 10.) 19 Ett lokalt inskrivet textobjekt kan efteråt redigeras härifrån sedan det markerats med en klickning. 20, 21 En lokalt ritad linje kan förändras med avseende på grovlek, kulör och linjetyp när den markerats. 22 En lokalt ritad, sluten, figur kan fyllas med täckande eller transparent färg när figuren markerats. 23 En lokalt ritad linje kan kompletteras med pilspetsar etc. med detta verktyg. 5

6 Utskrifter (Pos.7, sid 4.) Kommentar Det framgår av bilden här nedanför, att den skalenliga utskrift, som ges av en inzoomad detalj, bara hanterar den del av ritningen som visas på skärmen. Öppna skrivare Klicka Home Klicka skrivarikonen, en dialogruta öppnas då Välj lokal skrivare. Pappersformat Storlek på papperet väljs här. Pappersorientering Landscape = Liggande format Portrait = Stående format. Utskriftsområde (2 alternativ visas) Alt.1 Full page: Ger skalenlig utskrift, av definitionsritningar, på A3-papper. Markera Full page. Alt.2 Current view: Ger utskrift av inzoomat område. Skala 1:100? Välj Scale 100% och sedan Clip Pages. Önskas en full uppsättning utskrifter i skala 1:100 av hela ritningen? Välj Scale 100% och Tile Pages så visas antalet utskrifter. Val av färg på utskrift Här kan man välja mellan utskrift i färg, gråskala eller svartvitt Klicka OK för att skriva ut 6

7 Spara bearbetad ritning lokalt? Ja, det går bra. Och kom ihåg (Pos. 8, sid 4.) Kom ihåg: De filer som presenteras över Internet uppdateras gradvis. Därför bör huvudrutinen vara att hämta sökta filunderlag från navigeringssidan Ändå, när arbete lagts ner på att tillföra viss information till en fil kan den sparas direkt i den lokala datorn och naturligtvis även skickas vidare därifrån. Ett litet tips: Låt gärna aktuellt datum finnas med i filnamnet. Här nedanför beskrivs i ord och bild hur man går tillväga för att spara en fil lokalt. (Fliken Home är aktiverad) Klicka på den inringade diskettikonen när ritningen är öppen Nu öppnas en dialogruta Save File Datorn söker information om 1. Var filen skall sparas 2. Vad filen skall heta (Här skapas en ny mapp Förändringen. Den läggs i Mina dokument. Och i den mappen lägger sedan den nya filen.) Högerklicka i fönstret i dialogrutan Save File. Peka på Nytt Klicka på Mapp. (En mapp med namnet Ny mapp visas. Namn byts till Förändringen.) Filen namnges sedan i den öppna dialogrutan. (Bokstäverna ÅÅ MM DD avser datum. Det brukar vara praktiskt att ha det med.) Klicka till slut på mappen Förändringen, där filen skall sparas. Klicka Öppna. Klicka Spara. 7

8 CAD-lager kan släckas ner om så önskas (Detta är ett bildmontage.) Cad-lagren kan släckas i en ritning. Vilka lager som finns varierar. På en ventilationsritning t.ex. kan tilluft och frånluft vara ritade på olika lager. Därmed kan det ena lagret släckas, om man t.ex. endast vill studera informationen på det andra Här visas ett annat exempel med hjälp av demot : Vi tänker oss att rumsnamn och rumsnummer skall släckas. De är ritade i lager A120 respektive A123. Klicka ovanför ritningsfönstret. Då rullas en meny ned. Kryssa i Layers. Detta kommer att göra en lista med CAD-lager tillgänglig. Klicka nu på glödlampssymbolen vid A120 och A123 så släcks lagren. Lagren tänds när lampsymbolen klickas igen. 8

9 Visa textsträng, t.ex. ett rumsnummer kan lokaliseras så här. Här ovanför visas hur texten C112 lokaliseras i ritningen genom att c112 skrivs in vid kikaren. därpå klickas kikarikonen. Detta öppnar fönstret under Find till höger. Där klickas C112. Då tänds den T-formade ikonen i sin cirkel intill den sökta textsträngen. 9

10 Mäta ytor och avstånd, rita in uppdateringar m.m. Skriva (Figurens nedan tänks visa att någon testar idéen att bygga ett miljörum vid en befintlig byggnad. - Den ursprungliga ritningen är hämtad från demot på - Några enkla linjer har ritats till lokalt innanför det gröna revideringsmoln som också har ritats in. Ett ytmått, några längmått och ett gånglinjemått har också tagits. En gul transparent yta över en entré har markerats.) Redigering av färg, linjetyp, linjetjocklek hos inritat objekt: Ett lokalt inritat objekt, - alltså en linje, yta el. dyl. - kan redigeras: Markera objektet genom att klicka på det. Då kommer gula punkter att lysa upp i brytpunkterna. (Jfr. den blå gånglinjen i fig.) Nu kan objektets utseende enkelt förändra med verktygen i pos på sid. 5. Positionsnumren här nedanför hänvisar till figur på sidan 5.) (Pos. 14) Ritverktyget ger möjlighet att rita räta linjer, rektanglar, frihandslinjer, revideringsmoln, kopplade linjer och ellipser. Dessutom finns möjlighet att markera en yta med en transparent färg (här gul). (Andra raden, näst längst till höger.) Under 14 finns också ett verktyg för textning på en web-publicerad ritning. (15) Ytmätningsverktyget har använts för att mäta miljörummets yta. Klicka verktyget. När valda punkter sedan undan för undan klickas skapas en ljusröd areamarkering. När tangentbordets knapp Esc klickas avslutas uppmätningen. - Måttet visas i det röda fältet. I figuren visas måttet 39,680 m 2. Önskas annan kulör och transparens på ytmarkeringen klickas ytmarkeringen så att brytpunkterna lyser gula. Sedan kan ändringar göras med verktygen under pos. 22. Vägglängder och väggtjocklekar har mätts upp med ett av mätverktygen, gångavståndet har mätts upp med ett annat och summamåttet 40,281 m anges på linjen, som är blå i det här fallet. (Kalibrering av måttverktyget behöver göras för att få måtten skall visas i önskad enhet. Se sid. 11) (16) Det moln med vidhängande textruta som omsluter miljörummet har ritats med ett av verktygen under pos

11 Kalibrering av måttverktygen Klicka 2D Units & Scale som återfinns under pos. 5 i hjälpmenyn i figuren på sid. 3. (Det måttverktyg som finns i tittskåpsprogrammet behöver kalibreras för att ange mått i önskade enheter. Utan kalibrering kommer programmet att ange mått i units och squnits.) Så här kalibreras verktyget för att ange längdmått i m och ytmått i m 2 : Högerklicka på en ritning som öppnats i ritningsfönstret. Välj Units and Scale i den hjälpmeny som kommer upp. Då öppnas den dialogruta som visas här till höger Gör följande inställningar Millimeters, Bocka för Make this, Meters, Decimal: 0,000 och Bocka för Make this. Klicka OK Med dessa inställningar kommer visade mått att ges i meter och m 2 och med tre decimalers noggrannhet. 11

12 Vissa ritningar visas i eget fönster Här nedan visas hur en ritning presenteras när den öppnas i eget fönster. På övriga sidor visas ett annat visningssätt. Önskat verktyg väljs från kommandoraden genom att peka på det med pekdonet. Klicka det sedan med vänster musknapp. Lägger ner ritningen på aktivitetsfältet. Förstorar bilden till hela fönstret. Stänger fönstret. 12

13 Driftinstruktioner för fastigheten / byggnaden nås via samlingssidan *. (Se fig. nedan) Här samlas digitala pärmar som innehåller viktiga delar av den tekniska fastighetsinformationen. En röd knapp, Tillbaka, finns på samlingssidan. Klickas den öppnas navigeringssidan. Ett antal mörkblå knappar finns också på samlingssidan. Klickas en sådan knapp öppnas en digitala pärm. Innehållet framgår av den vita texten på knappen. På samlingssidan finns också en menyruta 1 som kan tändas/släckas med två vertikalt ställda knappar Visa Menyn / Dölj Menyn. Menyrutans funktion kommenteras ytterligare på de följande två sidorna. 1 *Samlingssidan nås genom att klicka Driftinstruktioner på navigeringssidan. (Se sid. 2) 13

14 En pärms Flikstruktur innehåll och hantering Namnet på vald pärm visas här 3, och dess flikstruktur visas till höger på skärmen. När en radtext i flikstrukturen klickas 4 visas flikens innehåll i menyrutan. 5 Klickas ett filnamn i menyrutan öppnas den valda dokumentationen till höger på skärmen. Det kan exempelvis gälla pdfdokument eller databaser. (Forts. sid. 15 resp. 16) En flik kan innehålla ytterligare ett flikregister 6. I demot visas ett exempel på detta under telesystem flik

15 Dokument visning och utskrift En pdf-fil har öppnats från menyrutan. I dokumentets bokmärkesfält till vald sida. 7 presenteras rubriker i dokumentet. Klickas dessa rubriker bläddrar dokumentet snabbt över Den öppnade dokumentationen kan nu enkelt skrivas ut 8 på lokal skrivare. För att smidigt komma tillbaka till den aktuella pärmens flikstruktur klickas på flik 01 i flikregistret En annan pärm kan också enkelt väljas. Klicka bara på önskad, mörkblå, pärmknapp. 15

16 Databaser - att använda / uppdatera dem I driftinstruktionerna kan information finnas upplagd i form av databaser. Materialförteckningar, armaturförteckning, gruppförteckningar eller injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem är exempel på sådana. Typiskt för diffi :s databaser är att de publiceras över Internet, och att de den vägen kan uppdateras av behöriga användare. Materialförteckningar och armaturförteckningar har många likheter i sin databasuppbyggnad. I figuren nedan presenteras MATERIALFÖRTECKNING i databasformat. A Den har aktiverats från menyrutan. A Klicka under fastighet och du får upp en sida där du kan välja information bland broschyrer. B (Se sid. 17) Klicka under utskrift och du kan skriva ut din förteckning. Klicka under redigera på verktyget och du får upp en sida där du kan lägga till en komponent i förteckningen. C (Se sid. 18) Klicka, under redigera, på arket och här visas historik om redigering. 16

17 Broschyrer nås via databas. B [Till databasen klickas följande väg: Samlingssida / pärm / radtext i flikregister / menyruta / databas.] Broschyrer för komponenter kan kopplas till databasen. * Klicka under Pos. på önskat positionsnummer och en broschyr för önskad komponent öppnas i ett eget fönster B Byggvarudeklarationer görs tillgängliga här. Information om service och underhåll placeras här. *Broschyrer kopplas till databasen under medverkan av AMAX. 17

18 Inläggning av komponenter i databas Behöriga användare kan enkelt lägga till en komponent i en förteckning. C [OBS! I figuren nedan visas en påbörjad uppdatering av databasen. Till höger om ett antal övriga uppgifter skrivits in.] E har radnummer E77 skapats och C Skapa ny rad: Klicka i rutan under D Skriv in önskat radnummer. Klicka knappen Lägg till rad nr. Redigeringsraden öppnas av programmet. Aktuella data fylls i. Avsluta med att klicka uppdatera. F E D F När uppdatera klickas lyfts informationen från redigeringsraden in i databasen. 18

19 Gruppförteckningar för databashantering finns utvecklade. informationssystem diffi I figuren närmast nedanför visas hur en databas för gruppförteckningar presenteras. Här visas i steg hur den kan hanteras. Databasen har aktiverats från menyrutan. a g a 1. Välj hus genom att klicka på den lilla pilen. 2. Klicka husets bokstav på nedrullningslisten. b då visas en lista över elcentralernas gruppförtecknin gar. Informationen kan uppdateras i databasen. Klicka för utskrift av förteckning. Välj pappersformat. c Behöriga användare kan uppdatera informationen. Klicka verktygsikonen så öppnas en redigeringssida. Klicka texten för att lägga till central i databasen. Revideringshistoriken öppnas med en klickning på pappersikonen. (Forts. nästa sida.) 19

20 Uppdatering av gruppförteckning [Här visas endast uppdatering av en grupp. Ny rad skapas enligt den procedur som visas på sidan 18.] När verktygsikonen klickats (Sid. 19 c ) öppnas det databasformulär som visas i figuren här nedanför. Formuläret är uppdelat i en övre och en nedre del. Varje del uppdateras för sig. Formulärets övre gröna fält Önskade ändringar skrivs in direkt. (Revideringsdatum ändras automatiskt.) Avsluta med att klicka Uppdatera d Formulärets nedre fält OBS! I figuren nedan visas att en uppdatering har påbörjats. Radnummer 6 har klickats vid på den valda raden kopierats till redigeringsraden f. De uppgifter som visas kan nu redigeras Avsluta med att klicka Uppdatera, längst ut till höger. g Nu lyfts den uppdaterade informationen från redigeringsraden och in i databasen. e. Därmed har uppgifterna d f g e 20

21 Injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem kan också presenteras med informationen upplagd i databas. Därmed kan behöriga användare redigera och uppdatera informationen direkt över Internet. För information om denna typ av databashantering ber vi att få hänvisa till AMAX:s support. 21

22 Innehållsförteckning Försättsblad Sid 1 Navigeringssida (Presentation) 2 Översikt över kommandon i Design Review 3-5 Utskrifter (av ritningar) 6 Spara bearbetad ritning lokalt 7 Cad-lager kan släckas ner om så önskas 8 Visa textsträng, t.ex. ett rumsnummer, kan lokaliseras... 9 Mäta ytor, avstånd, rita, skriva exempel 10 Kalibrering av måttverktygen 11 Vissa ritningar visas i eget fönster 12 Driftinstruktioner, samlingssida för digitala pärmar 13 En pärms flikstruktur 14 Dokument visning och utskrift (Pdf-fil) 15 Databaser att använda / uppdatera dem 16 Broschyrer nås via databas 17 Inläggning av komponenter i databas 18 Gruppförteckningar för databashantering 19 Uppdatering av gruppförteckning 20 Injusteringsprotokoll 21 Denna innehållsförteckning 22 Skulle Du som användare ha frågor omkring denna koncisa manual, eller om någon del av informationssystem diffi, är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss. Vi svarar gärna på frågor. Telefon: E-post: 22

teknisk fastighetsinformation

teknisk fastighetsinformation informationssystem diffi för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2014:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida

Läs mer

teknisk fastighetsinformation

teknisk fastighetsinformation för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2009:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Projektmodulen I VITEC SÄLJSTÖD MARS 2013 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Kom igång-utbildning Lynx

Kom igång-utbildning Lynx Kom igång-utbildning Lynx Ansvarig utbildare: Karin Bodin Lind e-post: karin@teach2teach.se tel: 070-970 65 98 Ulvsundavägen 174, 168 67 Bromma, 08-410 211 66, info@teach2teach.se, www.teach2teach.se Stöd

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Handledning till Stockholms stads kartsystem DPWebMap med kulturhistorisk klassificering och fornlämningar

Handledning till Stockholms stads kartsystem DPWebMap med kulturhistorisk klassificering och fornlämningar Handledning till Stockholms stads kartsystem DPWebMap med kulturhistorisk klassificering och fornlämningar DPWebMap finns för närvarande i två varianter som är tillgängliga för alla på webben: 1. Med klassificeringskartan

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle)

Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle) UTBILDNINGSMATERIAL 1(15) Handläggare, titel, telefon Terri Henkul, Utbildningsansvarig 011-151791 Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle) Skriven för FirstClass version 9.126 Postadress

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden.

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. 2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. Klicka på plustecknet i kartans högra kant så visas nedanstående grå meny Här väljer

Läs mer

Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20

Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20 SODRA Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20 Denna manualdel innehåller beskrivningar på hur du redigerar din skogsbruksplan i Skogsägarplan webb. Inledning I denna

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur.

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Du har just startat Arkiv Digital. Klicka på Sök i arkivet för att komma till kyrkböcker och andra historiska dokument. Där hittar du också

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer