teknisk fastighetsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknisk fastighetsinformation"

Transkript

1 för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2010:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång till den tekniska förvaltningsinformationen. *informationssystem diffi stöds av Autodesk Design Review 2010, ett tittskåpsprogram från Autodesk. Denna manual har begränsats till att visa ett typiskt användningssätt för programvaran i relation till diffi. Våra kunder och användare är alltid välkomna att kommentera vårt informationssystem. Vi tar också gärna emot synpunkter på denna koncisa manual, och svarar gärna på frågor om sådant som inte kunnat förklaras på ett uttömmande sätt här. Ring oss gärna på tel:

2 Navigeringssida för teknisk förvaltningsinformation Till startsidan kommer man härifrån genom att klicka på företagets logotype Valt teknikområde visas här Våningsplan väljs här Planmodell Ett helt våningsplan visas på en ritning. Valt våningsplan visas här. Driftinstruktioner öppnas härifrån genom att klicka på den understrukna blå texten (Forts följer på sid.13) Meny för ritningar Här väljs teknikområde. Definitionsritningar Här väljs önskade ritningar för utskrift. A3 skala 1:100. Bläddra bland ritningarna För att öppna en ritning, eller för att skifta från en ritning till en annan, klickar man på önskat teknikområde, väljer Plan och sedan Planmodell alt. Definitionsritning. 2

3 Översikt över kommandon i Design Review 2010 (Förutom denna sida se äv. sid. 4-5) De siffror som anges till vänster om förklaringstexterna nedan hänvisar till positionsangivelserna i bilden här ovanför. Börja med att klicka på vald ikon, därefter Pos. 1 Panorera: Klicka ikonen. Peka på ritningen. Håll vänster musknapp nere och dra ritningen åt önskat håll. 2 Zooma: Klicka ikonen. Peka på ritningen. Håll vänster musknapp nere och för musen uppåt /neråt för att zooma. (Alternativt: Peka över ritningen och rulla skrollknappen för att zooma in eller ut.) 3 Zooma in på hela ritningen: Klicka ikonen. Hela ritningen kommer att visas. 4 Zooma in detalj: Klicka ikonen. Peka i ritningen. Håll vänster musknapp nere. Dra med musen upp en ram över önskad detalj som då kommer att zoomas in. 5 Om musen högerklickas när pekdonet visas på ritningen visas en alternativ hjälpmeny med klickbara kommandon. (Ett engelskspråkigt användarstöd nås genom att klicka Help och sedan? i den öppnade hjälpmenyn.) 6 Bakom dessa knappar finns verktyg för utskrift, visning av CAD-lager. rit- och måttverktyg m.m. (Se även sid. 4-5.) 3

4 För att öppna de knappar som ringats in under pos.6 (sid 3,) dubbelklickas fliken. Då visar sig den nedrullningsmeny som getts positionsnumren 7-13 här nedanför. Klickas sedan pilknappen t.h. om Tools hålls menyn öppen... Pos. 7 Utskrift av ritning (Se även sid. 6.) 8 Spara den öppnade och kanske kompletterade filen lokalt. (Se även sid. 7.) 9 Får ritningen att täcka hela skärmen. - Gå ur kommandot genom att högerklicka med pekdonet i ritningen. När hjälpmenyn kommer upp (Pos. 5, sid. 3), klickas denna ikon igen. Då återgår visningen till tidigare läge. (Kortkommando: Vänsterklicka i ritningen. Tryck sedan bokstavstangenten N. Repetera för att återgå.) 10 Den del av ritningen som för ögonblicket visas på skärmen kan kopieras genom att klicka Copy Current View. Det kopierade kan sedan klistras in som en bild i ett textdokument. 11 CAD-filer ritas så att t.ex. dörrar, ytter- och innerväggar o.s.v., o.s.v., sparas i olika lager i ritningsfilen. Dessa lager finns tillgängliga i den publicerade filen och kan släckas om så önskas. Lagren finns listade under Show/Hide Palettes. (Se även sid. 8.) 12 Lokaliserar textsträngar i ritningen. Om t.ex. ett rum betecknat C112 söks kan det göras härifrån. (Se även sid. 9) 13 Här nås ett engelskspråkigt användarstöd. 4

5 Under pos.6 (sid 3,) finns ytterligare knappar tillgängliga. Dubbelklicka fliken nedrullningsmeny som har positionsnumren här nedanför. Klickas sedan pilknappen öppen.... Då visar sig den t.h. om Tools hålls menyn Pos. 14 Ritverktyg. Textningsverktyg. (Se sid 10.) 15 Ytmätning, måttagning, inmätning av gånglinjeavstånd. (Se sid 10.) 16 Inritning av revideringsmoln, med anslutande ruta för text. (Se sid 10.) 17 Engelskspråkiga stämplar för godkännande, preliminär o.s.v. finns här. 18 Ett lokalt tillagt objekt kan klippas ut, kopieras och klistras in med dessa verktyg sedan det markerats med en klickning. (Betr. markera se text under figur på sidan 10.) 19 Ett lokalt inskrivet textobjekt kan efteråt redigeras härifrån sedan det markerats med en klickning. 20, 21 En lokalt ritad linje kan förändras med avseende på grovlek, kulör och linjetyp när den markerats. 22 En lokalt ritad, sluten, figur kan fyllas med täckande eller transparent färg när figuren markerats. 23 En lokalt ritad linje kan kompletteras med pilspetsar etc. med detta verktyg. 5

6 Utskrifter (Pos.7, sid 4.) Kommentar Det framgår av bilden här nedanför, att den skalenliga utskrift, som ges av en inzoomad detalj, bara hanterar den del av ritningen som visas på skärmen. Öppna skrivare Klicka Home Klicka skrivarikonen, en dialogruta öppnas då Välj lokal skrivare. Pappersformat Storlek på papperet väljs här. Pappersorientering Landscape = Liggande format Portrait = Stående format. Utskriftsområde (2 alternativ visas) Alt.1 Full page: Ger skalenlig utskrift, av definitionsritningar, på A3-papper. Markera Full page. Alt.2 Current view: Ger utskrift av inzoomat område. Skala 1:100? Välj Scale 100% och sedan Clip Pages. Önskas en full uppsättning utskrifter i skala 1:100 av hela ritningen? Välj Scale 100% och Tile Pages så visas antalet utskrifter. Val av färg på utskrift Här kan man välja mellan utskrift i färg, gråskala eller svartvitt Klicka OK för att skriva ut 6

7 Spara bearbetad ritning lokalt? Ja, det går bra. Och kom ihåg (Pos. 8, sid 4.) Kom ihåg: De filer som presenteras över Internet uppdateras gradvis. Därför bör huvudrutinen vara att hämta sökta filunderlag från navigeringssidan Ändå, när arbete lagts ner på att tillföra viss information till en fil kan den sparas direkt i den lokala datorn och naturligtvis även skickas vidare därifrån. Ett litet tips: Låt gärna aktuellt datum finnas med i filnamnet. Här nedanför beskrivs i ord och bild hur man går tillväga för att spara en fil lokalt. (Fliken Home är aktiverad) Klicka på den inringade diskettikonen när ritningen är öppen Nu öppnas en dialogruta Save File Datorn söker information om 1. Var filen skall sparas 2. Vad filen skall heta (Här skapas en ny mapp Förändringen. Den läggs i Mina dokument. Och i den mappen lägger sedan den nya filen.) Högerklicka i fönstret i dialogrutan Save File. Peka på Nytt Klicka på Mapp. (En mapp med namnet Ny mapp visas. Namn byts till Förändringen.) Filen namnges sedan i den öppna dialogrutan. (Bokstäverna ÅÅ MM DD avser datum. Det brukar vara praktiskt att ha det med.) Klicka till slut på mappen Förändringen, där filen skall sparas. Klicka Öppna. Klicka Spara. 7

8 CAD-lager kan släckas ner om så önskas (Detta är ett bildmontage.) Cad-lagren kan släckas i en ritning. Vilka lager som finns varierar. På en ventilationsritning t.ex. kan tilluft och frånluft vara ritade på olika lager. Därmed kan det ena lagret släckas, om man t.ex. endast vill studera informationen på det andra Här visas ett annat exempel med hjälp av demot : Vi tänker oss att rumsnamn och rumsnummer skall släckas. De är ritade i lager A120 respektive A123. Klicka ovanför ritningsfönstret. Då rullas en meny ned. Kryssa i Layers. Detta kommer att göra en lista med CAD-lager tillgänglig. Klicka nu på glödlampssymbolen vid A120 och A123 så släcks lagren. Lagren tänds när lampsymbolen klickas igen. 8

9 Visa textsträng, t.ex. ett rumsnummer kan lokaliseras så här. Här ovanför visas hur texten C112 lokaliseras i ritningen genom att c112 skrivs in vid kikaren. därpå klickas kikarikonen. Detta öppnar fönstret under Find till höger. Där klickas C112. Då tänds den T-formade ikonen i sin cirkel intill den sökta textsträngen. 9

10 Mäta ytor och avstånd, rita in uppdateringar m.m. Skriva (Figurens nedan tänks visa att någon testar idéen att bygga ett miljörum vid en befintlig byggnad. - Den ursprungliga ritningen är hämtad från demot på - Några enkla linjer har ritats till lokalt innanför det gröna revideringsmoln som också har ritats in. Ett ytmått, några längmått och ett gånglinjemått har också tagits. En gul transparent yta över en entré har markerats.) Redigering av färg, linjetyp, linjetjocklek hos inritat objekt: Ett lokalt inritat objekt, - alltså en linje, yta el. dyl. - kan redigeras: Markera objektet genom att klicka på det. Då kommer gula punkter att lysa upp i brytpunkterna. (Jfr. den blå gånglinjen i fig.) Nu kan objektets utseende enkelt förändra med verktygen i pos på sid. 5. Positionsnumren här nedanför hänvisar till figur på sidan 5.) (Pos. 14) Ritverktyget ger möjlighet att rita räta linjer, rektanglar, frihandslinjer, revideringsmoln, kopplade linjer och ellipser. Dessutom finns möjlighet att markera en yta med en transparent färg (här gul). (Andra raden, näst längst till höger.) Under 14 finns också ett verktyg för textning på en web-publicerad ritning. (15) Ytmätningsverktyget har använts för att mäta miljörummets yta. Klicka verktyget. När valda punkter sedan undan för undan klickas skapas en ljusröd areamarkering. När tangentbordets knapp Esc klickas avslutas uppmätningen. - Måttet visas i det röda fältet. I figuren visas måttet 39,680 m 2. Önskas annan kulör och transparens på ytmarkeringen klickas ytmarkeringen så att brytpunkterna lyser gula. Sedan kan ändringar göras med verktygen under pos. 22. Vägglängder och väggtjocklekar har mätts upp med ett av mätverktygen, gångavståndet har mätts upp med ett annat och summamåttet 40,281 m anges på linjen, som är blå i det här fallet. (Kalibrering av måttverktyget behöver göras för att få måtten skall visas i önskad enhet. Se sid. 11) (16) Det moln med vidhängande textruta som omsluter miljörummet har ritats med ett av verktygen under pos

11 Kalibrering av måttverktygen Klicka 2D Units & Scale som återfinns under pos. 5 i hjälpmenyn i figuren på sid. 3. (Det måttverktyg som finns i tittskåpsprogrammet behöver kalibreras för att ange mått i önskade enheter. Utan kalibrering kommer programmet att ange mått i units och squnits.) Så här kalibreras verktyget för att ange längdmått i m och ytmått i m 2 : Högerklicka på en ritning som öppnats i ritningsfönstret. Välj Units and Scale i den hjälpmeny som kommer upp. Då öppnas den dialogruta som visas här till höger Gör följande inställningar Millimeters, Bocka för Make this, Meters, Decimal: 0,000 och Bocka för Make this. Klicka OK Med dessa inställningar kommer visade mått att ges i meter och m 2 och med tre decimalers noggrannhet. 11

12 Vissa ritningar visas i eget fönster Här nedan visas hur en ritning presenteras när den öppnas i eget fönster. På övriga sidor visas ett annat visningssätt. Önskat verktyg väljs från kommandoraden genom att peka på det med pekdonet. Klicka det sedan med vänster musknapp. Lägger ner ritningen på aktivitetsfältet. Förstorar bilden till hela fönstret. Stänger fönstret. 12

13 Driftinstruktioner för fastigheten / byggnaden nås via samlingssidan *. (Se fig. nedan) Här samlas digitala pärmar som innehåller viktiga delar av den tekniska fastighetsinformationen. En röd knapp, Tillbaka, finns på samlingssidan. Klickas den öppnas navigeringssidan. Ett antal mörkblå knappar finns också på samlingssidan. Klickas en sådan knapp öppnas en digitala pärm. Innehållet framgår av den vita texten på knappen. På samlingssidan finns också en menyruta 1 som kan tändas/släckas med två vertikalt ställda knappar Visa Menyn / Dölj Menyn. Menyrutans funktion kommenteras ytterligare på de följande två sidorna. 1 *Samlingssidan nås genom att klicka Driftinstruktioner på navigeringssidan. (Se sid. 2) 13

14 En pärms Flikstruktur innehåll och hantering Namnet på vald pärm visas här 3, och dess flikstruktur visas till höger på skärmen. När en radtext i flikstrukturen klickas 4 visas flikens innehåll i menyrutan. 5 Klickas ett filnamn i menyrutan öppnas den valda dokumentationen till höger på skärmen. Det kan exempelvis gälla pdfdokument eller databaser. (Forts. sid. 15 resp. 16) En flik kan innehålla ytterligare ett flikregister 6. I demot visas ett exempel på detta under telesystem flik

15 Dokument visning och utskrift En pdf-fil har öppnats från menyrutan. I dokumentets bokmärkesfält till vald sida. 7 presenteras rubriker i dokumentet. Klickas dessa rubriker bläddrar dokumentet snabbt över Den öppnade dokumentationen kan nu enkelt skrivas ut 8 på lokal skrivare. För att smidigt komma tillbaka till den aktuella pärmens flikstruktur klickas på flik 01 i flikregistret En annan pärm kan också enkelt väljas. Klicka bara på önskad, mörkblå, pärmknapp. 15

16 Databaser - att använda / uppdatera dem I driftinstruktionerna kan information finnas upplagd i form av databaser. Materialförteckningar, armaturförteckning, gruppförteckningar eller injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem är exempel på sådana. Typiskt för diffi :s databaser är att de publiceras över Internet, och att de den vägen kan uppdateras av behöriga användare. Materialförteckningar och armaturförteckningar har många likheter i sin databasuppbyggnad. I figuren nedan presenteras MATERIALFÖRTECKNING i databasformat. A Den har aktiverats från menyrutan. A Klicka under fastighet och du får upp en sida där du kan välja information bland broschyrer. B (Se sid. 17) Klicka under utskrift och du kan skriva ut din förteckning. Klicka under redigera på verktyget och du får upp en sida där du kan lägga till en komponent i förteckningen. C (Se sid. 18) Klicka, under redigera, på arket och här visas historik om redigering. 16

17 Broschyrer nås via databas. B [Till databasen klickas följande väg: Samlingssida / pärm / radtext i flikregister / menyruta / databas.] Broschyrer för komponenter kan kopplas till databasen. * Klicka under Pos. på önskat positionsnummer och en broschyr för önskad komponent öppnas i ett eget fönster B Byggvarudeklarationer görs tillgängliga här. Information om service och underhåll placeras här. *Broschyrer kopplas till databasen under medverkan av AMAX. 17

18 Inläggning av komponenter i databas Behöriga användare kan enkelt lägga till en komponent i en förteckning. C [OBS! I figuren nedan visas en påbörjad uppdatering av databasen. Till höger om ett antal övriga uppgifter skrivits in.] E har radnummer E77 skapats och C Skapa ny rad: Klicka i rutan under D Skriv in önskat radnummer. Klicka knappen Lägg till rad nr. Redigeringsraden öppnas av programmet. Aktuella data fylls i. Avsluta med att klicka uppdatera. F E D F När uppdatera klickas lyfts informationen från redigeringsraden in i databasen. 18

19 Gruppförteckningar för databashantering finns utvecklade. informationssystem diffi I figuren närmast nedanför visas hur en databas för gruppförteckningar presenteras. Här visas i steg hur den kan hanteras. Databasen har aktiverats från menyrutan. a g a 1. Välj hus genom att klicka på den lilla pilen. 2. Klicka husets bokstav på nedrullningslisten. b då visas en lista över elcentralernas gruppförtecknin gar. Informationen kan uppdateras i databasen. Klicka för utskrift av förteckning. Välj pappersformat. c Behöriga användare kan uppdatera informationen. Klicka verktygsikonen så öppnas en redigeringssida. Klicka texten för att lägga till central i databasen. Revideringshistoriken öppnas med en klickning på pappersikonen. (Forts. nästa sida.) 19

20 Uppdatering av gruppförteckning [Här visas endast uppdatering av en grupp. Ny rad skapas enligt den procedur som visas på sidan 18.] När verktygsikonen klickats (Sid. 19 c ) öppnas det databasformulär som visas i figuren här nedanför. Formuläret är uppdelat i en övre och en nedre del. Varje del uppdateras för sig. Formulärets övre gröna fält Önskade ändringar skrivs in direkt. (Revideringsdatum ändras automatiskt.) Avsluta med att klicka Uppdatera d Formulärets nedre fält OBS! I figuren nedan visas att en uppdatering har påbörjats. Radnummer 6 har klickats vid på den valda raden kopierats till redigeringsraden f. De uppgifter som visas kan nu redigeras Avsluta med att klicka Uppdatera, längst ut till höger. g Nu lyfts den uppdaterade informationen från redigeringsraden och in i databasen. e. Därmed har uppgifterna d f g e 20

21 Injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem kan också presenteras med informationen upplagd i databas. Därmed kan behöriga användare redigera och uppdatera informationen direkt över Internet. För information om denna typ av databashantering ber vi att få hänvisa till AMAX:s support. 21

22 Innehållsförteckning Försättsblad Sid 1 Navigeringssida (Presentation) 2 Översikt över kommandon i Design Review 3-5 Utskrifter (av ritningar) 6 Spara bearbetad ritning lokalt 7 Cad-lager kan släckas ner om så önskas 8 Visa textsträng, t.ex. ett rumsnummer, kan lokaliseras... 9 Mäta ytor, avstånd, rita, skriva exempel 10 Kalibrering av måttverktygen 11 Vissa ritningar visas i eget fönster 12 Driftinstruktioner, samlingssida för digitala pärmar 13 En pärms flikstruktur 14 Dokument visning och utskrift (Pdf-fil) 15 Databaser att använda / uppdatera dem 16 Broschyrer nås via databas 17 Inläggning av komponenter i databas 18 Gruppförteckningar för databashantering 19 Uppdatering av gruppförteckning 20 Injusteringsprotokoll 21 Denna innehållsförteckning 22 Skulle Du som användare ha frågor omkring denna koncisa manual, eller om någon del av informationssystem diffi, är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss. Vi svarar gärna på frågor. Telefon: E-post: 22

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer