teknisk fastighetsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknisk fastighetsinformation"

Transkript

1 för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2010:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång till den tekniska förvaltningsinformationen. *informationssystem diffi stöds av Autodesk Design Review 2010, ett tittskåpsprogram från Autodesk. Denna manual har begränsats till att visa ett typiskt användningssätt för programvaran i relation till diffi. Våra kunder och användare är alltid välkomna att kommentera vårt informationssystem. Vi tar också gärna emot synpunkter på denna koncisa manual, och svarar gärna på frågor om sådant som inte kunnat förklaras på ett uttömmande sätt här. Ring oss gärna på tel:

2 Navigeringssida för teknisk förvaltningsinformation Till startsidan kommer man härifrån genom att klicka på företagets logotype Valt teknikområde visas här Våningsplan väljs här Planmodell Ett helt våningsplan visas på en ritning. Valt våningsplan visas här. Driftinstruktioner öppnas härifrån genom att klicka på den understrukna blå texten (Forts följer på sid.13) Meny för ritningar Här väljs teknikområde. Definitionsritningar Här väljs önskade ritningar för utskrift. A3 skala 1:100. Bläddra bland ritningarna För att öppna en ritning, eller för att skifta från en ritning till en annan, klickar man på önskat teknikområde, väljer Plan och sedan Planmodell alt. Definitionsritning. 2

3 Översikt över kommandon i Design Review 2010 (Förutom denna sida se äv. sid. 4-5) De siffror som anges till vänster om förklaringstexterna nedan hänvisar till positionsangivelserna i bilden här ovanför. Börja med att klicka på vald ikon, därefter Pos. 1 Panorera: Klicka ikonen. Peka på ritningen. Håll vänster musknapp nere och dra ritningen åt önskat håll. 2 Zooma: Klicka ikonen. Peka på ritningen. Håll vänster musknapp nere och för musen uppåt /neråt för att zooma. (Alternativt: Peka över ritningen och rulla skrollknappen för att zooma in eller ut.) 3 Zooma in på hela ritningen: Klicka ikonen. Hela ritningen kommer att visas. 4 Zooma in detalj: Klicka ikonen. Peka i ritningen. Håll vänster musknapp nere. Dra med musen upp en ram över önskad detalj som då kommer att zoomas in. 5 Om musen högerklickas när pekdonet visas på ritningen visas en alternativ hjälpmeny med klickbara kommandon. (Ett engelskspråkigt användarstöd nås genom att klicka Help och sedan? i den öppnade hjälpmenyn.) 6 Bakom dessa knappar finns verktyg för utskrift, visning av CAD-lager. rit- och måttverktyg m.m. (Se även sid. 4-5.) 3

4 För att öppna de knappar som ringats in under pos.6 (sid 3,) dubbelklickas fliken. Då visar sig den nedrullningsmeny som getts positionsnumren 7-13 här nedanför. Klickas sedan pilknappen t.h. om Tools hålls menyn öppen... Pos. 7 Utskrift av ritning (Se även sid. 6.) 8 Spara den öppnade och kanske kompletterade filen lokalt. (Se även sid. 7.) 9 Får ritningen att täcka hela skärmen. - Gå ur kommandot genom att högerklicka med pekdonet i ritningen. När hjälpmenyn kommer upp (Pos. 5, sid. 3), klickas denna ikon igen. Då återgår visningen till tidigare läge. (Kortkommando: Vänsterklicka i ritningen. Tryck sedan bokstavstangenten N. Repetera för att återgå.) 10 Den del av ritningen som för ögonblicket visas på skärmen kan kopieras genom att klicka Copy Current View. Det kopierade kan sedan klistras in som en bild i ett textdokument. 11 CAD-filer ritas så att t.ex. dörrar, ytter- och innerväggar o.s.v., o.s.v., sparas i olika lager i ritningsfilen. Dessa lager finns tillgängliga i den publicerade filen och kan släckas om så önskas. Lagren finns listade under Show/Hide Palettes. (Se även sid. 8.) 12 Lokaliserar textsträngar i ritningen. Om t.ex. ett rum betecknat C112 söks kan det göras härifrån. (Se även sid. 9) 13 Här nås ett engelskspråkigt användarstöd. 4

5 Under pos.6 (sid 3,) finns ytterligare knappar tillgängliga. Dubbelklicka fliken nedrullningsmeny som har positionsnumren här nedanför. Klickas sedan pilknappen öppen.... Då visar sig den t.h. om Tools hålls menyn Pos. 14 Ritverktyg. Textningsverktyg. (Se sid 10.) 15 Ytmätning, måttagning, inmätning av gånglinjeavstånd. (Se sid 10.) 16 Inritning av revideringsmoln, med anslutande ruta för text. (Se sid 10.) 17 Engelskspråkiga stämplar för godkännande, preliminär o.s.v. finns här. 18 Ett lokalt tillagt objekt kan klippas ut, kopieras och klistras in med dessa verktyg sedan det markerats med en klickning. (Betr. markera se text under figur på sidan 10.) 19 Ett lokalt inskrivet textobjekt kan efteråt redigeras härifrån sedan det markerats med en klickning. 20, 21 En lokalt ritad linje kan förändras med avseende på grovlek, kulör och linjetyp när den markerats. 22 En lokalt ritad, sluten, figur kan fyllas med täckande eller transparent färg när figuren markerats. 23 En lokalt ritad linje kan kompletteras med pilspetsar etc. med detta verktyg. 5

6 Utskrifter (Pos.7, sid 4.) Kommentar Det framgår av bilden här nedanför, att den skalenliga utskrift, som ges av en inzoomad detalj, bara hanterar den del av ritningen som visas på skärmen. Öppna skrivare Klicka Home Klicka skrivarikonen, en dialogruta öppnas då Välj lokal skrivare. Pappersformat Storlek på papperet väljs här. Pappersorientering Landscape = Liggande format Portrait = Stående format. Utskriftsområde (2 alternativ visas) Alt.1 Full page: Ger skalenlig utskrift, av definitionsritningar, på A3-papper. Markera Full page. Alt.2 Current view: Ger utskrift av inzoomat område. Skala 1:100? Välj Scale 100% och sedan Clip Pages. Önskas en full uppsättning utskrifter i skala 1:100 av hela ritningen? Välj Scale 100% och Tile Pages så visas antalet utskrifter. Val av färg på utskrift Här kan man välja mellan utskrift i färg, gråskala eller svartvitt Klicka OK för att skriva ut 6

7 Spara bearbetad ritning lokalt? Ja, det går bra. Och kom ihåg (Pos. 8, sid 4.) Kom ihåg: De filer som presenteras över Internet uppdateras gradvis. Därför bör huvudrutinen vara att hämta sökta filunderlag från navigeringssidan Ändå, när arbete lagts ner på att tillföra viss information till en fil kan den sparas direkt i den lokala datorn och naturligtvis även skickas vidare därifrån. Ett litet tips: Låt gärna aktuellt datum finnas med i filnamnet. Här nedanför beskrivs i ord och bild hur man går tillväga för att spara en fil lokalt. (Fliken Home är aktiverad) Klicka på den inringade diskettikonen när ritningen är öppen Nu öppnas en dialogruta Save File Datorn söker information om 1. Var filen skall sparas 2. Vad filen skall heta (Här skapas en ny mapp Förändringen. Den läggs i Mina dokument. Och i den mappen lägger sedan den nya filen.) Högerklicka i fönstret i dialogrutan Save File. Peka på Nytt Klicka på Mapp. (En mapp med namnet Ny mapp visas. Namn byts till Förändringen.) Filen namnges sedan i den öppna dialogrutan. (Bokstäverna ÅÅ MM DD avser datum. Det brukar vara praktiskt att ha det med.) Klicka till slut på mappen Förändringen, där filen skall sparas. Klicka Öppna. Klicka Spara. 7

8 CAD-lager kan släckas ner om så önskas (Detta är ett bildmontage.) Cad-lagren kan släckas i en ritning. Vilka lager som finns varierar. På en ventilationsritning t.ex. kan tilluft och frånluft vara ritade på olika lager. Därmed kan det ena lagret släckas, om man t.ex. endast vill studera informationen på det andra Här visas ett annat exempel med hjälp av demot : Vi tänker oss att rumsnamn och rumsnummer skall släckas. De är ritade i lager A120 respektive A123. Klicka ovanför ritningsfönstret. Då rullas en meny ned. Kryssa i Layers. Detta kommer att göra en lista med CAD-lager tillgänglig. Klicka nu på glödlampssymbolen vid A120 och A123 så släcks lagren. Lagren tänds när lampsymbolen klickas igen. 8

9 Visa textsträng, t.ex. ett rumsnummer kan lokaliseras så här. Här ovanför visas hur texten C112 lokaliseras i ritningen genom att c112 skrivs in vid kikaren. därpå klickas kikarikonen. Detta öppnar fönstret under Find till höger. Där klickas C112. Då tänds den T-formade ikonen i sin cirkel intill den sökta textsträngen. 9

10 Mäta ytor och avstånd, rita in uppdateringar m.m. Skriva (Figurens nedan tänks visa att någon testar idéen att bygga ett miljörum vid en befintlig byggnad. - Den ursprungliga ritningen är hämtad från demot på - Några enkla linjer har ritats till lokalt innanför det gröna revideringsmoln som också har ritats in. Ett ytmått, några längmått och ett gånglinjemått har också tagits. En gul transparent yta över en entré har markerats.) Redigering av färg, linjetyp, linjetjocklek hos inritat objekt: Ett lokalt inritat objekt, - alltså en linje, yta el. dyl. - kan redigeras: Markera objektet genom att klicka på det. Då kommer gula punkter att lysa upp i brytpunkterna. (Jfr. den blå gånglinjen i fig.) Nu kan objektets utseende enkelt förändra med verktygen i pos på sid. 5. Positionsnumren här nedanför hänvisar till figur på sidan 5.) (Pos. 14) Ritverktyget ger möjlighet att rita räta linjer, rektanglar, frihandslinjer, revideringsmoln, kopplade linjer och ellipser. Dessutom finns möjlighet att markera en yta med en transparent färg (här gul). (Andra raden, näst längst till höger.) Under 14 finns också ett verktyg för textning på en web-publicerad ritning. (15) Ytmätningsverktyget har använts för att mäta miljörummets yta. Klicka verktyget. När valda punkter sedan undan för undan klickas skapas en ljusröd areamarkering. När tangentbordets knapp Esc klickas avslutas uppmätningen. - Måttet visas i det röda fältet. I figuren visas måttet 39,680 m 2. Önskas annan kulör och transparens på ytmarkeringen klickas ytmarkeringen så att brytpunkterna lyser gula. Sedan kan ändringar göras med verktygen under pos. 22. Vägglängder och väggtjocklekar har mätts upp med ett av mätverktygen, gångavståndet har mätts upp med ett annat och summamåttet 40,281 m anges på linjen, som är blå i det här fallet. (Kalibrering av måttverktyget behöver göras för att få måtten skall visas i önskad enhet. Se sid. 11) (16) Det moln med vidhängande textruta som omsluter miljörummet har ritats med ett av verktygen under pos

11 Kalibrering av måttverktygen Klicka 2D Units & Scale som återfinns under pos. 5 i hjälpmenyn i figuren på sid. 3. (Det måttverktyg som finns i tittskåpsprogrammet behöver kalibreras för att ange mått i önskade enheter. Utan kalibrering kommer programmet att ange mått i units och squnits.) Så här kalibreras verktyget för att ange längdmått i m och ytmått i m 2 : Högerklicka på en ritning som öppnats i ritningsfönstret. Välj Units and Scale i den hjälpmeny som kommer upp. Då öppnas den dialogruta som visas här till höger Gör följande inställningar Millimeters, Bocka för Make this, Meters, Decimal: 0,000 och Bocka för Make this. Klicka OK Med dessa inställningar kommer visade mått att ges i meter och m 2 och med tre decimalers noggrannhet. 11

12 Vissa ritningar visas i eget fönster Här nedan visas hur en ritning presenteras när den öppnas i eget fönster. På övriga sidor visas ett annat visningssätt. Önskat verktyg väljs från kommandoraden genom att peka på det med pekdonet. Klicka det sedan med vänster musknapp. Lägger ner ritningen på aktivitetsfältet. Förstorar bilden till hela fönstret. Stänger fönstret. 12

13 Driftinstruktioner för fastigheten / byggnaden nås via samlingssidan *. (Se fig. nedan) Här samlas digitala pärmar som innehåller viktiga delar av den tekniska fastighetsinformationen. En röd knapp, Tillbaka, finns på samlingssidan. Klickas den öppnas navigeringssidan. Ett antal mörkblå knappar finns också på samlingssidan. Klickas en sådan knapp öppnas en digitala pärm. Innehållet framgår av den vita texten på knappen. På samlingssidan finns också en menyruta 1 som kan tändas/släckas med två vertikalt ställda knappar Visa Menyn / Dölj Menyn. Menyrutans funktion kommenteras ytterligare på de följande två sidorna. 1 *Samlingssidan nås genom att klicka Driftinstruktioner på navigeringssidan. (Se sid. 2) 13

14 En pärms Flikstruktur innehåll och hantering Namnet på vald pärm visas här 3, och dess flikstruktur visas till höger på skärmen. När en radtext i flikstrukturen klickas 4 visas flikens innehåll i menyrutan. 5 Klickas ett filnamn i menyrutan öppnas den valda dokumentationen till höger på skärmen. Det kan exempelvis gälla pdfdokument eller databaser. (Forts. sid. 15 resp. 16) En flik kan innehålla ytterligare ett flikregister 6. I demot visas ett exempel på detta under telesystem flik

15 Dokument visning och utskrift En pdf-fil har öppnats från menyrutan. I dokumentets bokmärkesfält till vald sida. 7 presenteras rubriker i dokumentet. Klickas dessa rubriker bläddrar dokumentet snabbt över Den öppnade dokumentationen kan nu enkelt skrivas ut 8 på lokal skrivare. För att smidigt komma tillbaka till den aktuella pärmens flikstruktur klickas på flik 01 i flikregistret En annan pärm kan också enkelt väljas. Klicka bara på önskad, mörkblå, pärmknapp. 15

16 Databaser - att använda / uppdatera dem I driftinstruktionerna kan information finnas upplagd i form av databaser. Materialförteckningar, armaturförteckning, gruppförteckningar eller injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem är exempel på sådana. Typiskt för diffi :s databaser är att de publiceras över Internet, och att de den vägen kan uppdateras av behöriga användare. Materialförteckningar och armaturförteckningar har många likheter i sin databasuppbyggnad. I figuren nedan presenteras MATERIALFÖRTECKNING i databasformat. A Den har aktiverats från menyrutan. A Klicka under fastighet och du får upp en sida där du kan välja information bland broschyrer. B (Se sid. 17) Klicka under utskrift och du kan skriva ut din förteckning. Klicka under redigera på verktyget och du får upp en sida där du kan lägga till en komponent i förteckningen. C (Se sid. 18) Klicka, under redigera, på arket och här visas historik om redigering. 16

17 Broschyrer nås via databas. B [Till databasen klickas följande väg: Samlingssida / pärm / radtext i flikregister / menyruta / databas.] Broschyrer för komponenter kan kopplas till databasen. * Klicka under Pos. på önskat positionsnummer och en broschyr för önskad komponent öppnas i ett eget fönster B Byggvarudeklarationer görs tillgängliga här. Information om service och underhåll placeras här. *Broschyrer kopplas till databasen under medverkan av AMAX. 17

18 Inläggning av komponenter i databas Behöriga användare kan enkelt lägga till en komponent i en förteckning. C [OBS! I figuren nedan visas en påbörjad uppdatering av databasen. Till höger om ett antal övriga uppgifter skrivits in.] E har radnummer E77 skapats och C Skapa ny rad: Klicka i rutan under D Skriv in önskat radnummer. Klicka knappen Lägg till rad nr. Redigeringsraden öppnas av programmet. Aktuella data fylls i. Avsluta med att klicka uppdatera. F E D F När uppdatera klickas lyfts informationen från redigeringsraden in i databasen. 18

19 Gruppförteckningar för databashantering finns utvecklade. informationssystem diffi I figuren närmast nedanför visas hur en databas för gruppförteckningar presenteras. Här visas i steg hur den kan hanteras. Databasen har aktiverats från menyrutan. a g a 1. Välj hus genom att klicka på den lilla pilen. 2. Klicka husets bokstav på nedrullningslisten. b då visas en lista över elcentralernas gruppförtecknin gar. Informationen kan uppdateras i databasen. Klicka för utskrift av förteckning. Välj pappersformat. c Behöriga användare kan uppdatera informationen. Klicka verktygsikonen så öppnas en redigeringssida. Klicka texten för att lägga till central i databasen. Revideringshistoriken öppnas med en klickning på pappersikonen. (Forts. nästa sida.) 19

20 Uppdatering av gruppförteckning [Här visas endast uppdatering av en grupp. Ny rad skapas enligt den procedur som visas på sidan 18.] När verktygsikonen klickats (Sid. 19 c ) öppnas det databasformulär som visas i figuren här nedanför. Formuläret är uppdelat i en övre och en nedre del. Varje del uppdateras för sig. Formulärets övre gröna fält Önskade ändringar skrivs in direkt. (Revideringsdatum ändras automatiskt.) Avsluta med att klicka Uppdatera d Formulärets nedre fält OBS! I figuren nedan visas att en uppdatering har påbörjats. Radnummer 6 har klickats vid på den valda raden kopierats till redigeringsraden f. De uppgifter som visas kan nu redigeras Avsluta med att klicka Uppdatera, längst ut till höger. g Nu lyfts den uppdaterade informationen från redigeringsraden och in i databasen. e. Därmed har uppgifterna d f g e 20

21 Injusteringsprotokoll för luftbehandlings- och rörsystem kan också presenteras med informationen upplagd i databas. Därmed kan behöriga användare redigera och uppdatera informationen direkt över Internet. För information om denna typ av databashantering ber vi att få hänvisa till AMAX:s support. 21

22 Innehållsförteckning Försättsblad Sid 1 Navigeringssida (Presentation) 2 Översikt över kommandon i Design Review 3-5 Utskrifter (av ritningar) 6 Spara bearbetad ritning lokalt 7 Cad-lager kan släckas ner om så önskas 8 Visa textsträng, t.ex. ett rumsnummer, kan lokaliseras... 9 Mäta ytor, avstånd, rita, skriva exempel 10 Kalibrering av måttverktygen 11 Vissa ritningar visas i eget fönster 12 Driftinstruktioner, samlingssida för digitala pärmar 13 En pärms flikstruktur 14 Dokument visning och utskrift (Pdf-fil) 15 Databaser att använda / uppdatera dem 16 Broschyrer nås via databas 17 Inläggning av komponenter i databas 18 Gruppförteckningar för databashantering 19 Uppdatering av gruppförteckning 20 Injusteringsprotokoll 21 Denna innehållsförteckning 22 Skulle Du som användare ha frågor omkring denna koncisa manual, eller om någon del av informationssystem diffi, är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss. Vi svarar gärna på frågor. Telefon: E-post: 22

teknisk fastighetsinformation

teknisk fastighetsinformation för teknisk fastighetsinformation ANVÄNDARMANUAL 2009:1 FÖR HANTERINGAR AV diffi :s WEBBPUBLICERADE RITNINGAR* OCH DRIFTINSTRUKTIONER informationssystem diffi :s navigeringssida ger användarvänlig tillgång

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden.

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. 2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. Klicka på plustecknet i kartans högra kant så visas nedanstående grå meny Här väljer

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Snabbguide Onepix SVENSK

Snabbguide Onepix SVENSK Snabbguide Onepix SVENSK 2 Innehållsförteckning Förord 3 Snabbguide Digital röntgen 4 Förbered för att ta en röntgenbild med autotagning 5 De mest användbara verktyg: 5 Zooma in 5 Snabbzoom 5 Byta plats

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer