Ritnings- och beskrivningsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ritnings- och beskrivningsmanual"

Transkript

1 Ritnings- och beskrivningsmanual för Bostads AB Poseidon Gällande ny- och ombyggnad Version 6.1 Denna ritningsmanual är upprättad av Rit & Cad AB och SWECO Projektledning.

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 Allmänt...4 Projektnätverk...4 Definitioner av filformatstyper...4 Konventioner...4 Kvalitetssäkring av uppdraget...5 Säkerhetskrav...5 ORGANISATION OCH SAMORDNING...5 Beställarens CAD-controller...5 CAD-samordnares ansvar och befogenheter:...6 Konsultens CAD-ansvarige...6 Projekteringsledaren...7 Startpaket CAD...7 Kontaktuppgifter för support...7 PROGRAM/APPLIKATIONER...8 Operativsystem/Internetbläddrare...8 CAD-program/Applikationer...8 Ordbehandling...8 Kalkylprogram...8 Register och databasprogram...8 PROJEKTNÄTVERK...9 Kommunikation...9 Säkerhet...10 Godkännande av handlingar...10 PROJEKTERING...11 Projektering i samband med om- eller tillbyggnad...11 Underlag för projektering...11 Handlingstyper...11 Leverans av handlingar...11 Gemensam mappstruktur...11 REDOVISNINGSTEKNIK FÖR CAD-PROJEKTERING...12 Modell...12 Ritningsdefinitionsfil...12 Lagerindelning, symboler, text mm,...12 Samgranskningshandlingar...13 Filnamn och ritningsnummer...13 Redovisningsteknik för övriga dokument...13 RELATIONSHANDLINGAR...14 Relationsritningar alt A (vid ny- och större ombyggnader)...14 Relationsritningar alt B (vid mindre ombyggnader)...14 Relationsritningar alt C (vid mindre ombyggnader)...14 Lägenhetsritningar...14 Beskrivningar...15 Leverans...15 ORDLISTA...16

3 3 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Namnruta Ritningsförteckning Beskrivningsmall Lägenhetsmall Mappstruktur Ritningsförteckning lägenheter Namngivning av textdokument

4 4 INLEDNING Allmänt Denna manual har till uppgift att styra konsulternas ritnings- och beskrivningsarbete vad gäller uppdrag för Bostads AB Poseidon och skall följas i alla skeden under hela projektet. Manualen gäller för rutiner som sammanhänger med projektering vid ny-, om- eller tillbyggnad och är inriktad på CAD-projekteringen. Syftet med manualen är att styra projekteringsarbetet till produktionseffektiva handlingar och enhetliga förvaltningshandlingar. Där annat inte anges gäller Svensk Standard med tillämpning enligt Bygghandlingar 90 (BH90). Observera särskilt att Bostads AB Poseidon har specifika krav på användning av förbestämda mallar för till exempel namnruta och vissa attribut. Motivet för detta är att uppnå en rationell ritningshantering, som underlättar sökbarhet av ritningsbunden information. Projektnätverk Alla projekt skall nyttja Poseidons Internetbaserade projektnätverk för informationsutbyte mellan projektörer och andra inblandade i projektet. Projektnätverket skall användas under hela tiden projektet är aktivt. Webbadress: I de fall Projektnätverket ej används skall detta godkännas av projektledaren. Definitioner av filformatstyper Arbetsformat: Filformat som används vid redigering av ritningar och dokument, knutet till en bestämd programvara. ANM. Exempel på programvaror: AutoCAD, MS Word, Adobe InDesign. För långsiktig åtkomst och konverterbarhet är det en fördel att använda filformat för grundprogrammen och undvika varianter som kräver särskilda applikationer. Publiceringsformat: Neutralt filformat, oberoende av programvara som används för redigering, avsett att ge enhetlig presentation på bildskärm och vid utskrift. ANM. Publiceringsformat kan skydda mot oavsiktlig redigering, dokumentet kan lösenordsskyddas och förses med elektronisk signatur för att verifiera att det överensstämmer med originalet. Publiceringsformat: Cals och pdf. Konventioner För denna skrift gäller följande konventioner: Begreppet skall användes för att uttrycka ett villkor som är bindande mellan två eller flera parter. Detta innebär att skall-krav obligatoriskt skall tillämpas.

5 5 Begreppet bör användes för att uttrycka en rekommendation bland flera Begreppet kan användes för att påvisa en möjlighet som är tillåten inom ramen för de restriktioner som finns i den givna situationen. I det fall att avvikelse sker från skall-krav skall denna, innan avvikelse sker, ha skriftligt godkänts av beställaren. Kvalitetssäkring av uppdraget De krav som finns i denna manual och är tillämpliga på det enskilda uppdraget skall dokumenteras och kvalitetssäkras i konsultens eller konsulternas gemensamma kvalitetsplan för uppdraget. Kvalitetsplanen skall godkännas av beställaren och bifogas ritningsleveransen i varje skede. Säkerhetskrav Alla förändringar i datafilerna skall säkerhetskopieras senast dagen efter förändringen. Säkerhetskopiering på diskett är ej tillåten. Säkerhetskopiorna skall förvaras brandsäkert, eller på annan plats än det rum där arbetsstationen / servern är placerad. Säkerhetskopieringsrutiner skall dokumenteras i kvalitetsplanen. Alla datafiler skall regelbundet kontrolleras med något av de mest vanliga förekommande antivirusprogrammen. ORGANISATION OCH SAMORDNING CAD-organisationen består av: CAD-controller för Poseidon CAD-samordnare för projektet CAD-ansvarig för respektive aktör Beställarens CAD-controller Poseidon utser inom sig en person eller anlitar en särskild konsult för rollen som CAD-controller. Denne skall ta del av konsulternas kvalitetssäkring av sin CADprojektering. CAD-controllern skall kallas till projekteringsmöten och andra samordningsinsatser. CAD-controllern är sista kontrollinstans för relationshandlingarna. CAD-controllern skall: Kontrollera att kvalitetsplanen och andra dokument avseende CADhanteringen motsvarar kraven i denna manual Medverka vid CAD-samordningsmöten Kontrollera relationshandlingarna Tillse att korrekt projekteringunderlag återfinns i projektnätverket, i form av modellfiler, rasterfiler och/eller övriga handlingar.

6 6 CAD-samordnares ansvar och befogenheter: Svara för att dessa anvisningar följs och är förstådda av samtliga berörda i projektet. Besitta goda kunskaper om projektnätverket med tillhörande arbetssätt och rutiner. Upprätta och tillse att korrekt kvalitetsplan för projektet distribueras. Ta initiativ till och leda CAD-samordningsmöten. Svara för att regler uppställs för: - Gemensamma modellers indelning i ritningar och konnektionslinjer i samförstånd med Poseidons ritningsadministration. - Gemensamt origo - Gemensam x-axelriktning - Filinnehåll - Revideringsförfarande under projektering och under byggskedet. - Konnektionslinjer Dokumentera projektets upplägg vad avser CAD-teknik. Kontrollera att varje konsult har ett aktivt uppdaterat och av Poseidon godkänt antivirusprogram installerat. Kontrollera att ett komplett startpaket finns tillgängligt i det aktuella projektet i projektnätverket. Anpassa startpaketets ingående filer till aktuellt projekt och lägga i projektets Ritningar/P-mapp. Fungera som sakkunnig gällande CAD-frågor i projektet. Svara för att underlag för byggtekniska samordningar tas fram med hjälp av CAD. Vid färgplottning ansvara för lämpligt färgval för respektive behov. Svara för att rutiner finns för plottning och andra utskrifter. Bevaka att lagerstrukturen tillämpas rätt. Kontrollera att konsulterna följer uppställda regler och rutiner för arbetet. Inför överlämnandet av relationshandlingar samråda med Poseidon och projektmedlemmarna om eventuell uppgradering av programversionerna. I samråd med Poseidons CAD-controller besluta om hur kontroll av relationshandlingar ska genomföras. Kontrollera om eventuellt annan projektering inom aktuell fastighet pågår för att i förekommande fall koordinera arbete med denna. Konsultens CAD-ansvarige CAD-ansvarig hos varje projektör skall: Svara för att dessa anvisningar följs och är förstådda av berörd personal. Medverka vid CAD-samordningsmötena. Tillse att projektnätverket används på rätt sätt.

7 7 Projekteringsledaren Projekteringsledaren skall utse en av de deltagande konsulterna som kvalitetsansvarig enligt PBL för projekteringsskedet med följande ansvar: Upprätta en preliminär kontrollplan som skall utgöra grund för vidare bearbetning under byggskedet. Upprätta förslag till punkter som skall behandlas vid byggsamråd. Startpaket CAD Poseidons startpaket skall användas. Projektledaren ansvarar för distribution av startpaketet vid uppstart av projekt. I Projektnätverket finns startpaketet tillgängligt under mappen Allmänna förutsättningar/startpaket. CAD-samordnaren ombesörjer projektspecifika anpassningar av startpaketet och lägger det i projektets Ritningar/P-mapp. Startpaketet innehåller följande: Ritningsram Namnruta Skalstockar Norrpil Revideringsblock Modellinformationsblock Beskrivningsmall Lägenhetsmall Ritningsförteckningar Zip-fil innehållande gällande mappstruktur Kontaktuppgifter för support IT-support/Projektnätverk: E-post: Telefon: Kontaktuppgifter CAD-controller: Enligt projektets kvalitetsplan Kontaktuppgifter systemadministratör Enligt projektets kvalitetsplan

8 8 PROGRAM/APPLIKATIONER Nedanstående gäller för projekteringsarbetet. Eventuella avvikelser dokumenteras i kvalitetsplanen. Operativsystem/Internetbläddrare Windows 2000 eller nyare. IE 6.0 eller senare CAD-program/Applikationer Utbytesformat skall ej vara äldre än AutoCADs äldsta supporterade filformat. För närvarande AutoCAD 2004 DWG. Applikationsprogram definieras i kvalitetsplanen. Applikationsprogram skall kompabilitetstestas av CAD-samordnaren. Samma applikation skall användas objektsvis per byggnad så långt det är tillämpbart under hela objektets förvaltningstid. Poseidons CAD-controller skall granska kvalitetsplanen med kommentarer till projektledaren och CAD-samordnaren. Ordbehandling MS Word, eller kompatibelt. För Poseidon vid tiden gällande version. Kalkylprogram MS Excel, eller kompatibelt. För Poseidon vid tiden gällande version. Register och databasprogram MS SQL, eller kompatibelt. För Poseidon vid tiden gällande version.

9 9 PROJEKTNÄTVERK Kommunikation Allmänt Alla projektdeltagare förutsätts ha tillgång till Internet. Rek. lägst ISDN 64.Respektive projektdeltagare erhåller av Poseidons projektledare ett inloggningsnamn och lösenord. Överföring av digitala dokument till det gemensamma projektnätverket kan ske dygnet runt med undantag för när backup tas. E-post används för informationsspridning. Varje morgon kl får varje projektdeltagare ett automatiskt E-post från Poseidons projektnätverk där de senaste händelserna under dygnet visas. E-post skall kontrolleras minst 1 gång per dag, lämpligen på morgon. Ansvar för virustest ligger hos mottagaren. För att vara säkra på att rätt e-postadresser uppgivits skall en kontroll i form av korssändning genomföras samt följas upp med fax eller telefon. Datamedia Alla i det aktuella projektet ingående filer såväl arbetsformat som publiceringsformat skall lagras på Poseidons projektnätverk. Filöverföringar Digitala dokument (Arbetsmaterial, Tidplaner, Protokoll mm.) skall laddas upp på projektnätverket på anmodan av projektledare, CAD-samordnare samt vid ändringar som påverkar inblandade i projektet. Filer ska inte lagras på fler ställen i portalen än nödvändigt. Vid lagring av uppdaterat dokument är det viktigt att filen behåller samma namn. Detta för att behålla historiken kring dokumentet, vilken annars går förlorad om filen får ett nytt namn. Styrning av dokument och data Senaste utgåva av handling på projektnätverket skall anses vara gällande och ligger till grund för arbetet. Poseidon skall vid dessa tillfällen verifiera att man tagit del av och godkänt eller krävt ändring i handlingarna. Ändrings- och PM-hantering sker via och enligt rutiner för projektnätverket. Godkännadehantering sker via och enligt rutiner för projektnätverket. Adresslista En adresslista genereras automatiskt på Poseidons projektnätverk. Det är en förteckning över samtliga personer som deltar i projektet. Projektdeltagaren ansvarar själv för att lämnade adressuppgifter är uppdaterade.

10 10 E-post E-post gällande projektet kan skickas från projektnätverket. Beställningsrutiner för utskrifter och mångfaldigande För beställning av plottning, printning mm används en beställningsrutin som finns på Poseidons projektnätverk. Vid första projekteringsmötet skall beställaren meddela vilket kopieringsbolag som skall användas och metoder för hur information skall utväxlas. Säkerhet Poseidons projektnätverk är skyddad mot obehörigt intrång genom: Brandvägg, SSL, individuella lösenord och användar-id. Backup utförs två gånger dagligen på projektnätverket. Hantering av sekretessbelagda dokument i projektnätverket dokumenteras i kvalitetsplanen. Informationsinnehåll projektnätverk Respektive part som använder projektnätverket ansvarar för det innehåll som laddas upp och att detta är förenligt med svensk lag. Godkännande av handlingar Underskrift av ritningar Ansvarigs namn skall finnas på ritningen med datorns typsnitt. Godkännande av handlingar Godkännande av dokument/handlingar (Publiceringsfiler CAL och PDF) skall göras digitalt på Poseidons projektnätverk. Godkännandet sker i två steg. Konsultens godkännande Status: Godkänd Beställarens slutgodkännande Status: Slutgodkänd Det är först när dokumentet/handlingen uppnår status Slutgodkänd som den blir officiell i projektet. Innan godkännandeprocessen har påbörjats erhåller dokument/handling statusen: Preliminär Godkännande av protokoll Godkännande av protokoll (Publiceringsfiler PDF) skall göras digitalt på Poseidons projektnätverk. Godkännandet sker i ett steg: Godkänd Status: Justerad Godkännande av ekonomi- och tidplanehandlingar Godkännande av ekonomi- och tidplanehandlingar (Publiceringsfiler PDF) skall göras digitalt på Poseidons projektnätverk. Godkännandet sker i ett steg: Godkänd Status: Godkänd

11 11 PROJEKTERING Projektering skall utföras som integrerad CAD-projektering alternativt som samordnad CAD-projektering med nedan angivet undantag. Vid första projekteringsmötet skall beställaren, om så inte tidigare har skett, meddela vilken metod som skall tillämpas. Projektering i samband med om- eller tillbyggnad Vid mindre ombyggnad är valet av projekteringsmetod beroende av det underlag som finns. Underlag för projektering I förfrågningsunderlaget för konsultupphandling finns angivet vilket ritningsunderlag, med eventuell uppgift om ursprung, som kommer att tillhandahållas projektörerna. Handlingstyper De handlingstyper som skall användas är följande: Preliminärhandling Förfrågningsunderlag Bygghandling Relationshandling Leverans av handlingar Publiceringsformat skall vara CAL (CALS/1, CCITT Gr dpi) för ritningar och PDF för övriga dokument. I projektnätverket skapas CAL-filerna automatiskt av systemet utifrån ritningsdefinitionsfilerna. Arbetsformat följer de programvaror och arbetsformat som använts i projektet. Gemensam mappstruktur Mappstruktur enligt bilaga 5.

12 12 REDOVISNINGSTEKNIK FÖR CAD-PROJEKTERING Modell Projektering skall utföras modellorienterad i 2D och med varje plan som en separat modell. Modellfiler skall vara läsbara i AutoCAD version 2004 alternativt AutoCAD LT Uppdelning av modellfiler och insättningspunkt redovisas i kvalitetsplanen. Ritningsdefinitionsfil Varje ritning skall motsvaras av en ritningsdefinitionsfil. Endast en layout per ritningsdefinitionsfil är tillåten Planer och fasader/sektioner skall redovisas på separata ritningar. En ritning får endast innehålla ett plan (en layout). Externa referenser skall sättas in med overlay. Situationsplaner, planer, fasader och sektioner skall vara försedda med orienteringsfigur. Alla ritningar i skala skall förses med skalstock. CAD-ritningar skall vara i format A1. Ritningsfiler som överlämnas skall vara måttriktiga och sparsamt skrafferade. Inga oanvända block, lager, textstilar etc. får förekomma på ritningarna. Beställarens tillhandahållna namnruta (bilaga 1) skall användas med eventuell uppgift om ursprungsritning. I namnrutan finns begreppet Ritningstypundergrupp som endast skall fyllas i av E- och V-konsulten. Där skall stå: Estark, Esvag eller Egem resp Vluft, Vrör eller Vgem. Lagerindelning, symboler, text mm, Lagerindelning skall vara enligt SB-Rekommendationer 11 av SS-ISO med BSAB 96 (ver 2:02). Lagerlista på använda lager skall bifogas ritningarna. Symboler, linjetjocklekar och -färger, typsnitt mm enligt Bygghandlingar 90 CAD del 8. Textstorleken får ej understiga 2,5 mm på A1-ritningar. Textfont skall vara ISO 3098/1, texthöjd: 1,8=cyan, 2,5 = röd, 3,5 = grön, 5,0 = vit/svart, 7,0 = magenta Linjetjocklekar skall ha motsvarande kulör Om andra kulörer används skall ctb-fil bifogas

13 13 Samgranskningshandlingar Allmänt Samplottning utförs av CAD-samordnaren. På ett tidigt stadium bestäms vilka byggdelar och på vilka lager som dessa skall separeras, i samråd med ev. installationssamordnare. För samplottning används ordinarie modellfiler, speciella block görs inte. Förslag till lagerseparation Följande byggdelar redovisas vid samplottning Objekt, på separata lager, från A: Objekt, på separata lager, från I: Objekt, på separata lager, från K: Objekt, på separata lager, från E: Objekt, på separata lager, från V: byggnad (ej text mm), undertak, brandcellsgränser fast inredning (ej text mm) installationsbunden inredning håltagningar, bärande väggar, pelare infällda armaturer, armaturer dikt tak, armaturer på vägg pendlade armaturer centraler, apparater, kabelstege, kanaler ej ledningar och text. rör, sprinkler, ventilationskanaler, ventilationsdon indelat på 2 lager: Don i tak / Don på vägg. Respektive konsult anger vilka lager ovan nämnda byggdelar är separerade i, i form av en lagerlista. Projektets CAD-samordnare bestämmer vilka färger som skall användas. Filnamn och ritningsnummer Filnamn och ritningsnummer skall följa Svensk Standard SS , utgåva 2, metod A. Våningsplaner numreras alltid så att husets understa plan är plan 1. Plan 0 får användas för gång- och krypbara kulvertar. Namngivning av övriga dokument enl bilaga 7. Redovisningsteknik för övriga dokument Beskrivningar skall dokumenteras i beställarens mall enligt bilaga 3.

14 14 RELATIONSHANDLINGAR Relationsritningar alt A (vid ny- och större ombyggnader) Relationsritningar skall redovisas för Bostads AB Poseidons respektive fastighet. Alla ritningar skall vara unika. Typritningar får inte användas. Relationsritningar skall vara i form av modellfil/er i 2D och vara framställda i DWG-format med ritningsdefinitionsfiler, komplementfiler och övriga filer i mappstruktur enligt bilaga 5. Externa referenser skall ej bindas. CAD-ritningarna skall vara läsbara i AutoCAD version 2004 alternativt AutoCAD LT Samtliga definierade CAD-ritningar skall också levereras i rasterformat (.cal), 400 dpi. Rasterritningarna kompletteras i filnamnet med Bostads AB Poseidons fastighetsnummer. Exempel på filnamn: XXXX-A cal XXXX = beställarens fastighetsnummer Ritningsförteckning (bilaga 2) skall bifogas ifylld. Relationsritningar alt B (vid mindre ombyggnader) Ritningarna skall levereras utskrivna, i form av en komplett omgång vit arkivbeständig elstatskopia i format A1 samt tre omgångar i format A3. Ritningsförteckning (bilaga 2) skall bifogas ifylld. Relationsritningar alt C (vid mindre ombyggnader) Relationsritningar skall vara i form av reviderade rasterritningar och skall förses med revideringstext på ritningen ovanför namnrutan. På befintliga ritningar kan olika revideringsrutor förekomma. Följande skall ifyllas: Beteckning (R1, R2 ), Ändringen avser, Signatur, Datum. Rutan Reg vid ritningsnumret skall ha motsvarande beteckning. Totalentreprenörens logga får placeras till vänster över namnrutan intill revideringstexten. Filnamnet skall ändras med tillägg -R1 för första revidering. T ex A01234.cal blir A01234-R1.cal. Vid nästa revidering ändras till R2 osv. Ritningsförteckning över reviderade ritningar (bilaga 2) skall bifogas ifylld. Lägenhetsritningar Vid ny- och ombyggnad skall lägenhetsritningar upprättas. Varje lägenhet skall redovisas på separat ritning i A4- respektive A3-format. Filformatet skall vara DWG och läsbart i AutoCAD 2004 alternativt AutoCAD LT Varje ritning skall innehålla lägenhetsplan i skala 1:100, objektsnummer och skalstock. Dessutom skall finnas ett pagineringsnummer L som ifylles senare av Bostads AB Poseidon. Se bilaga 4. Ritningsförteckning (bilaga 6) skall bifogas ifylld.

15 15 Beskrivningar Alla beskrivningar skall upprättas i beställarens mall, bilaga 3. Förändringar som uppkommer i byggskedet skall dokumenteras i ett kompletterings-pm. Leverans Leverans av handlingar CAD-samordnaren skall ansvara för att arbetsformat och publicerade format följer Poseidons Ritnings- och beskrivningsmanual vid överlämnande av relationshandlingar. Publiceringsformat skall vara CAL (CALS/1, CCITT Gr dpi) för ritningar och PDF för övriga dokument. I projektnätverket skapas CAL-filerna automatiskt av systemet utifrån ritningsdefinitionsfilerna. Arbetsformat följer de programvaror och arbetsformat som använts i projektet. Relationshandlingar Efter slutfört projekt skall varje fackkonsult ladda upp samtliga relationshandlingar (arbetsformat och publicerings format) enligt relationsritningar alt.a, alt.c, lägenhetsritningar, beskrivningar och kompletterings-pm i Poseidons projektnätverk och godkänna publicerade handlingar. Beställaren slutgodkänner handlingarna. Vid leverans av relationsritningar gäller följande: - Alla ritningar skall vara rensade från revideringsinformation - Ritningar märks med RELATIONSHANDLING. - Block får inte sprängas - Modeller och ritningsdefinitionsfiler lämnas tillbaka reviderade med samma namn som de hade då de hämtades ut från Poseidons projektnätverk. I de fall projektnätverket ej används, skall en CD-ROM ( ISO 9660 ), gemensam för alla discipliner överlämnas till beställaren. Denna skall vara tydligt märkt med uppgifter som framgår av den projektspecifika kvalitetsplanen. CD-ROM:en får ej innehålla komprimerade filer eller filer som kräver separat läsare för att kunna exekvereras.

16 16 ORDLISTA APPLIKATIONSPROGRAM Ett applikationsprogram är en påbyggnad på en standardprogramvara exempelvis POINT. BYGGDEL Byggdelar är de funktionella objekt som definieras i BSAB-systemet. Exempel är fönster, dörrar och väggar. CAD CAD står för Computer Aided Design, vilket bör översättas till datorstödd projektering och inte enbart datorstött ritarbete. CAD-ANSVARIG CAD-ansvarig är den som för respektive deltagande konsult svarar för konsultens CAD-ritning. CAD-CONTROLLER CAD-controller är beställarens sakkunnige som granskar att förutsättningar och bestämmelser för CAD-projektering och för CAD-ritningar följs. CAD-FIL CAD-fil är ett samlingsbegrepp för alla filer som innehåller delar av det som blir grafik på den slutliga ritningen. Dom består av ritningsfil, modellfil, ritningsdefinitionsfil, plottfil och komplementfil. CAD-RITNING Med CAD-ritning avses definierade delar av en CAD-modell, presenterade på bildskärm eller på papper. CAD-SAMORDNARE CAD-samordnare är den som i konsultgruppen svarar för styrning, samordning och kontroll av CAD-projekteringen. Ofta är det projekteringsledaren eller arkitekten som får denna roll. FACKOMRÅDE Med fackområde avses A, E, G, I, K, L, M, R, S, V, W, m fl. INTEGRERAD CAD-PROJEKTERING Integrerad CAD-projektering innebär att man förutom samordnad CADprojektering har gemensam lagring och administration av informationen i en projektpool eller motsvarande arrangemang. KONSULTGRUPP Med konsultgrupp avses de projektörer som deltager i projektet KONTROLLPROGRAM Kontrollprogram är ett dokument som i detta fall stödjer den enskilde projektören till att kvalitetssäkra sitt projekteringsarbete.

17 17 KVALITETSPLAN Kvalitetsplan är ett dokument som beskriver avsteg och kompletteringar till Ritnings- och beskrivningsmanualen. LAGER Metod för strukturering av grafiska element på en CAD-ritning. LINJETYP Bestämmer utseendet på en vektorlinje i CAD. MODELL Strukturerad CAD-data, omfattande en eller flera filer, ordnade i enlighet med de fysiska delar i det projekt som representerar exempelvis en byggnad. Modellen kan vara en två- eller tredimensionell representation av ett projekt. MODELLFIL Modellfiler innehåller avbildningen av projektet och all information som är direkt lägesanknuten till detta. MODELLORIENTERAD CAD Modellorienterad CAD innebär att man samlat avbildar det aktuella byggnadsverket. Modellen/modellerna presenteras på ritningar och i andra dokument. (Bygghandlingar 90, del 8) OBJEKT Med objekt avses information i datorn som representerar verkliga fysiska företeelser i det färdiga byggnadsverket. De kan t ex. vara fönster, dörrar och väggar. (Bygghandlingar 90, del 8) PROJEKT Projekt används som beteckning på hela den process som börjar med planering och slutar med godkänd slutbesiktning. PROJEKTDATABAS Projektdatabas är en databas där all dokumentation i projektet samlas för lagring och distribution och där beställare, konsulter och entreprenörer har tillgång till information efter behörighet. PROJEKTERINGSLEDARE Projekteringsledare är den som samordnar projekteringsarbetet i en konsultgrupp samt kallar till och leder projekteringsmöten och andra möten under projekteringstiden. PROJEKTLEDARE Projektledaren är beställarens ombud i förhållandet till konsulter och entreprenörer. Projektledaren kan också vara projekteringsledare. REFERENS Referens används i ritningsinformationsfilen för att hålla datoradressen till modellfiler. (Bygghandlingar 90, del 8)

18 18 REFERENSFILER Referensfiler är en generell beteckning på filer som man refererar till, t ex. modellfiler. Refererade filer kan styras i fråga om lageregenskaper men kan inte redigeras på annat sätt. (Bygghandlingar 90, del 8) RELATIONSHANDLING Relationshandling är en handling som fullständigt beskriver och avbildar entreprenaden. RITNINGS- OCH BESKRIVNINGSMANUAL Manualen styr generellt ritningsarbetet med särskild inriktning på CADprojektering och visar hur ritnings- och beskrivningsdokumentationen skall utföras. RITNINGSDEFINITIONSFIL Ritningsdefinitionsfilen innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med den grafik som hör till en viss ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSFIL Ritningsfilen är en fil som direkt motsvarar den utskrivna ritningen i en bestämd version. Den kan utgöra en "frusen" representation av modellfiler och andra filer som definieras i ritningsdefinitionsfilen. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSKOMPLEMENT Ritningskomplement avser blankett, namnruta, teckenförklaringar och andra element. Tillsammans med presentationen av modellen bygger de upp en ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) SAMORDNAD CAD-PROJEKTERING Samordnad CAD-projektering innebär att man i projektet har en överenskommen struktur och geometri som används för utbyte. Varje part kan själv välja hur informationen hanteras i det egna systemet. (Bygghandlingar 90, del 8)

19

20 PROJEKTNAMN X-RITNINGAR Upprättad av: nn, datum Fastighetsnr Ritningsnr Typ U-typ Grupp Ritningens benämning Ritdatum Revdatum Kategori Projektör Hurts låda Pagnr Filnamn Scandatum Ritformat Ritskala Filtrering OBS: Format i celler skall vara datumformat åååå-mm-dd i Ritdatum, Revdatum och Scandatum, övriga celler i textformat Fastighetsnr Ritningsnr Typ U-typ Grupp Ritningens benämning Kategori Projektör Hurts låda Pagnr Filnamn Scandatum Ritformat Ritskala Filtrering Bostads AB Poseidons interna fastighetsnummer A, K, V, E, M etc Vluft, Vrör, Vgem, Esvag, Estark, Egem Plan, Fasad, Annat (max 50 tecken) Huvud, Arbet (endast för A-ritn) Ifylles ej Ifylles ej BABP:s fastighetsnummer + ritningsnummer Ifylles av scanneroperatören Endast huvudskala Ifylles av scanneroperatören OBS: Fyll i sidhuvud BOSTADS AB POSEIDON 1/1 BILAGA 2

21 Status Förfrågningsunderlag BESKRIVNINGSTYP Entreprenadform Arbetsbeskrivning ARBETSNAMN Fastighetsbeteckning BILAGA 3 Kapitel/sidnr AF / 1 (1) Handläggare NN Projektnr XXXX Datum XXXX-XX-XX Rev.datum Kod Text Rev

22 BILAGA 4 PLACERING LGH ÖK Obj.nr M SKALA L

23 BILAGA 5 MAPPSTRUKTUR FÖR RITNINGAR Ritningar A Kompl Modell Plott Ritdef Text Övrigt

24 PROJEKTNAMN LÄGENHETSRITNINGAR Upprättad av: nn, datum Fastighetsnr Ritningsnr Typ U-typ Grupp Ritningens benämning Ritdatum Revdatum Kategori Projektör Hurts låda Pagnr Filnamn Scandatum Ritformat Ritskala Filtrering A O A4 1:100 OBS: Format i celler skall vara datumformat åååå-mm-dd i Ritdatum, Revdatum och Scandatum, övriga celler i textformat Fastighetsnr Bostads AB Poseidons interna fastighetsnummer Ritningsnr distrikt-antal rum-typ Typ O=objekt U-typ Ifylles ej Grupp Ifylles ej Ritningens benämning fastighetsnummer-lägenhetsnummer Kategori Ifylles ej Projektör Hurts låda Ifylles ej Pagnr Ifylles ej Filnamn Ifylles ej Scandatum Ifylles av scanneroperatören Ritformat A4 Ritskala 1:100 Filtrering Ifylles av scanneroperatören OBS: Fyll i sidhuvud BOSTADS AB POSEIDON 1/1 BILAGA 6

25 Policy för namngivning av textdokument Bilaga 7 Allmänt Detta dokument är skapat utifrån riktlinjer från ITBOF. En addering av koder är gjord. Nedan beskrivs hur denna namngivning skall användas. Bifogade sidor nr 24(50) 35(50) är ett utdrag ur Rekommendationer 2003, IT Bygg och fastighet 2002, Information om dokument, Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata. Strukturering / Kodpositionering Positionering av koder skall ske enligt XXDDDDYYY där: XX ersätts med projektörskod exempelvis A-, IA, V-, E- DDDD ersätts med kod för aktuellt dokument, exempelvis DORF för ritningsförteckning YYY ersätts med löpnummer, exempelvis 001 för den första. OBS! Ändring av löpnummer endast vid nytt dokument, ej uppdaterad av samma Exempel: Uppdaterad teknisk beskrivning heter fortfarande 001 vid ny publicering Är det en beskrivning på något annat så heter den 002. Arkitektens första ritningsförteckning: A-DORF001.pdf Koderna hämtas från detta dokument. Avgränsningar Avsteg från ovanstående får göras vid benämning av mötesprotokoll, då fler positioner används se bilaga 1. Då ser positioneringen ut såhär: XXDDDD-DYYY Exempel: PLMDPR-B001 (projektlednings mötesprotokoll projekteringsmöte B-möten) Bindestreck används endast då projektören endast har ett tecken, samt då undergrupper av mötesdokument används.

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Revidering Teknisk handbok Datum: 2013-02-04 Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer