Ritnings- och beskrivningsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ritnings- och beskrivningsmanual"

Transkript

1 Ritnings- och beskrivningsmanual för Bostads AB Poseidon Gällande ny- och ombyggnad Version 6.1 Denna ritningsmanual är upprättad av Rit & Cad AB och SWECO Projektledning.

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 Allmänt...4 Projektnätverk...4 Definitioner av filformatstyper...4 Konventioner...4 Kvalitetssäkring av uppdraget...5 Säkerhetskrav...5 ORGANISATION OCH SAMORDNING...5 Beställarens CAD-controller...5 CAD-samordnares ansvar och befogenheter:...6 Konsultens CAD-ansvarige...6 Projekteringsledaren...7 Startpaket CAD...7 Kontaktuppgifter för support...7 PROGRAM/APPLIKATIONER...8 Operativsystem/Internetbläddrare...8 CAD-program/Applikationer...8 Ordbehandling...8 Kalkylprogram...8 Register och databasprogram...8 PROJEKTNÄTVERK...9 Kommunikation...9 Säkerhet...10 Godkännande av handlingar...10 PROJEKTERING...11 Projektering i samband med om- eller tillbyggnad...11 Underlag för projektering...11 Handlingstyper...11 Leverans av handlingar...11 Gemensam mappstruktur...11 REDOVISNINGSTEKNIK FÖR CAD-PROJEKTERING...12 Modell...12 Ritningsdefinitionsfil...12 Lagerindelning, symboler, text mm,...12 Samgranskningshandlingar...13 Filnamn och ritningsnummer...13 Redovisningsteknik för övriga dokument...13 RELATIONSHANDLINGAR...14 Relationsritningar alt A (vid ny- och större ombyggnader)...14 Relationsritningar alt B (vid mindre ombyggnader)...14 Relationsritningar alt C (vid mindre ombyggnader)...14 Lägenhetsritningar...14 Beskrivningar...15 Leverans...15 ORDLISTA...16

3 3 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Namnruta Ritningsförteckning Beskrivningsmall Lägenhetsmall Mappstruktur Ritningsförteckning lägenheter Namngivning av textdokument

4 4 INLEDNING Allmänt Denna manual har till uppgift att styra konsulternas ritnings- och beskrivningsarbete vad gäller uppdrag för Bostads AB Poseidon och skall följas i alla skeden under hela projektet. Manualen gäller för rutiner som sammanhänger med projektering vid ny-, om- eller tillbyggnad och är inriktad på CAD-projekteringen. Syftet med manualen är att styra projekteringsarbetet till produktionseffektiva handlingar och enhetliga förvaltningshandlingar. Där annat inte anges gäller Svensk Standard med tillämpning enligt Bygghandlingar 90 (BH90). Observera särskilt att Bostads AB Poseidon har specifika krav på användning av förbestämda mallar för till exempel namnruta och vissa attribut. Motivet för detta är att uppnå en rationell ritningshantering, som underlättar sökbarhet av ritningsbunden information. Projektnätverk Alla projekt skall nyttja Poseidons Internetbaserade projektnätverk för informationsutbyte mellan projektörer och andra inblandade i projektet. Projektnätverket skall användas under hela tiden projektet är aktivt. Webbadress: I de fall Projektnätverket ej används skall detta godkännas av projektledaren. Definitioner av filformatstyper Arbetsformat: Filformat som används vid redigering av ritningar och dokument, knutet till en bestämd programvara. ANM. Exempel på programvaror: AutoCAD, MS Word, Adobe InDesign. För långsiktig åtkomst och konverterbarhet är det en fördel att använda filformat för grundprogrammen och undvika varianter som kräver särskilda applikationer. Publiceringsformat: Neutralt filformat, oberoende av programvara som används för redigering, avsett att ge enhetlig presentation på bildskärm och vid utskrift. ANM. Publiceringsformat kan skydda mot oavsiktlig redigering, dokumentet kan lösenordsskyddas och förses med elektronisk signatur för att verifiera att det överensstämmer med originalet. Publiceringsformat: Cals och pdf. Konventioner För denna skrift gäller följande konventioner: Begreppet skall användes för att uttrycka ett villkor som är bindande mellan två eller flera parter. Detta innebär att skall-krav obligatoriskt skall tillämpas.

5 5 Begreppet bör användes för att uttrycka en rekommendation bland flera Begreppet kan användes för att påvisa en möjlighet som är tillåten inom ramen för de restriktioner som finns i den givna situationen. I det fall att avvikelse sker från skall-krav skall denna, innan avvikelse sker, ha skriftligt godkänts av beställaren. Kvalitetssäkring av uppdraget De krav som finns i denna manual och är tillämpliga på det enskilda uppdraget skall dokumenteras och kvalitetssäkras i konsultens eller konsulternas gemensamma kvalitetsplan för uppdraget. Kvalitetsplanen skall godkännas av beställaren och bifogas ritningsleveransen i varje skede. Säkerhetskrav Alla förändringar i datafilerna skall säkerhetskopieras senast dagen efter förändringen. Säkerhetskopiering på diskett är ej tillåten. Säkerhetskopiorna skall förvaras brandsäkert, eller på annan plats än det rum där arbetsstationen / servern är placerad. Säkerhetskopieringsrutiner skall dokumenteras i kvalitetsplanen. Alla datafiler skall regelbundet kontrolleras med något av de mest vanliga förekommande antivirusprogrammen. ORGANISATION OCH SAMORDNING CAD-organisationen består av: CAD-controller för Poseidon CAD-samordnare för projektet CAD-ansvarig för respektive aktör Beställarens CAD-controller Poseidon utser inom sig en person eller anlitar en särskild konsult för rollen som CAD-controller. Denne skall ta del av konsulternas kvalitetssäkring av sin CADprojektering. CAD-controllern skall kallas till projekteringsmöten och andra samordningsinsatser. CAD-controllern är sista kontrollinstans för relationshandlingarna. CAD-controllern skall: Kontrollera att kvalitetsplanen och andra dokument avseende CADhanteringen motsvarar kraven i denna manual Medverka vid CAD-samordningsmöten Kontrollera relationshandlingarna Tillse att korrekt projekteringunderlag återfinns i projektnätverket, i form av modellfiler, rasterfiler och/eller övriga handlingar.

6 6 CAD-samordnares ansvar och befogenheter: Svara för att dessa anvisningar följs och är förstådda av samtliga berörda i projektet. Besitta goda kunskaper om projektnätverket med tillhörande arbetssätt och rutiner. Upprätta och tillse att korrekt kvalitetsplan för projektet distribueras. Ta initiativ till och leda CAD-samordningsmöten. Svara för att regler uppställs för: - Gemensamma modellers indelning i ritningar och konnektionslinjer i samförstånd med Poseidons ritningsadministration. - Gemensamt origo - Gemensam x-axelriktning - Filinnehåll - Revideringsförfarande under projektering och under byggskedet. - Konnektionslinjer Dokumentera projektets upplägg vad avser CAD-teknik. Kontrollera att varje konsult har ett aktivt uppdaterat och av Poseidon godkänt antivirusprogram installerat. Kontrollera att ett komplett startpaket finns tillgängligt i det aktuella projektet i projektnätverket. Anpassa startpaketets ingående filer till aktuellt projekt och lägga i projektets Ritningar/P-mapp. Fungera som sakkunnig gällande CAD-frågor i projektet. Svara för att underlag för byggtekniska samordningar tas fram med hjälp av CAD. Vid färgplottning ansvara för lämpligt färgval för respektive behov. Svara för att rutiner finns för plottning och andra utskrifter. Bevaka att lagerstrukturen tillämpas rätt. Kontrollera att konsulterna följer uppställda regler och rutiner för arbetet. Inför överlämnandet av relationshandlingar samråda med Poseidon och projektmedlemmarna om eventuell uppgradering av programversionerna. I samråd med Poseidons CAD-controller besluta om hur kontroll av relationshandlingar ska genomföras. Kontrollera om eventuellt annan projektering inom aktuell fastighet pågår för att i förekommande fall koordinera arbete med denna. Konsultens CAD-ansvarige CAD-ansvarig hos varje projektör skall: Svara för att dessa anvisningar följs och är förstådda av berörd personal. Medverka vid CAD-samordningsmötena. Tillse att projektnätverket används på rätt sätt.

7 7 Projekteringsledaren Projekteringsledaren skall utse en av de deltagande konsulterna som kvalitetsansvarig enligt PBL för projekteringsskedet med följande ansvar: Upprätta en preliminär kontrollplan som skall utgöra grund för vidare bearbetning under byggskedet. Upprätta förslag till punkter som skall behandlas vid byggsamråd. Startpaket CAD Poseidons startpaket skall användas. Projektledaren ansvarar för distribution av startpaketet vid uppstart av projekt. I Projektnätverket finns startpaketet tillgängligt under mappen Allmänna förutsättningar/startpaket. CAD-samordnaren ombesörjer projektspecifika anpassningar av startpaketet och lägger det i projektets Ritningar/P-mapp. Startpaketet innehåller följande: Ritningsram Namnruta Skalstockar Norrpil Revideringsblock Modellinformationsblock Beskrivningsmall Lägenhetsmall Ritningsförteckningar Zip-fil innehållande gällande mappstruktur Kontaktuppgifter för support IT-support/Projektnätverk: E-post: Telefon: Kontaktuppgifter CAD-controller: Enligt projektets kvalitetsplan Kontaktuppgifter systemadministratör Enligt projektets kvalitetsplan

8 8 PROGRAM/APPLIKATIONER Nedanstående gäller för projekteringsarbetet. Eventuella avvikelser dokumenteras i kvalitetsplanen. Operativsystem/Internetbläddrare Windows 2000 eller nyare. IE 6.0 eller senare CAD-program/Applikationer Utbytesformat skall ej vara äldre än AutoCADs äldsta supporterade filformat. För närvarande AutoCAD 2004 DWG. Applikationsprogram definieras i kvalitetsplanen. Applikationsprogram skall kompabilitetstestas av CAD-samordnaren. Samma applikation skall användas objektsvis per byggnad så långt det är tillämpbart under hela objektets förvaltningstid. Poseidons CAD-controller skall granska kvalitetsplanen med kommentarer till projektledaren och CAD-samordnaren. Ordbehandling MS Word, eller kompatibelt. För Poseidon vid tiden gällande version. Kalkylprogram MS Excel, eller kompatibelt. För Poseidon vid tiden gällande version. Register och databasprogram MS SQL, eller kompatibelt. För Poseidon vid tiden gällande version.

9 9 PROJEKTNÄTVERK Kommunikation Allmänt Alla projektdeltagare förutsätts ha tillgång till Internet. Rek. lägst ISDN 64.Respektive projektdeltagare erhåller av Poseidons projektledare ett inloggningsnamn och lösenord. Överföring av digitala dokument till det gemensamma projektnätverket kan ske dygnet runt med undantag för när backup tas. E-post används för informationsspridning. Varje morgon kl får varje projektdeltagare ett automatiskt E-post från Poseidons projektnätverk där de senaste händelserna under dygnet visas. E-post skall kontrolleras minst 1 gång per dag, lämpligen på morgon. Ansvar för virustest ligger hos mottagaren. För att vara säkra på att rätt e-postadresser uppgivits skall en kontroll i form av korssändning genomföras samt följas upp med fax eller telefon. Datamedia Alla i det aktuella projektet ingående filer såväl arbetsformat som publiceringsformat skall lagras på Poseidons projektnätverk. Filöverföringar Digitala dokument (Arbetsmaterial, Tidplaner, Protokoll mm.) skall laddas upp på projektnätverket på anmodan av projektledare, CAD-samordnare samt vid ändringar som påverkar inblandade i projektet. Filer ska inte lagras på fler ställen i portalen än nödvändigt. Vid lagring av uppdaterat dokument är det viktigt att filen behåller samma namn. Detta för att behålla historiken kring dokumentet, vilken annars går förlorad om filen får ett nytt namn. Styrning av dokument och data Senaste utgåva av handling på projektnätverket skall anses vara gällande och ligger till grund för arbetet. Poseidon skall vid dessa tillfällen verifiera att man tagit del av och godkänt eller krävt ändring i handlingarna. Ändrings- och PM-hantering sker via och enligt rutiner för projektnätverket. Godkännadehantering sker via och enligt rutiner för projektnätverket. Adresslista En adresslista genereras automatiskt på Poseidons projektnätverk. Det är en förteckning över samtliga personer som deltar i projektet. Projektdeltagaren ansvarar själv för att lämnade adressuppgifter är uppdaterade.

10 10 E-post E-post gällande projektet kan skickas från projektnätverket. Beställningsrutiner för utskrifter och mångfaldigande För beställning av plottning, printning mm används en beställningsrutin som finns på Poseidons projektnätverk. Vid första projekteringsmötet skall beställaren meddela vilket kopieringsbolag som skall användas och metoder för hur information skall utväxlas. Säkerhet Poseidons projektnätverk är skyddad mot obehörigt intrång genom: Brandvägg, SSL, individuella lösenord och användar-id. Backup utförs två gånger dagligen på projektnätverket. Hantering av sekretessbelagda dokument i projektnätverket dokumenteras i kvalitetsplanen. Informationsinnehåll projektnätverk Respektive part som använder projektnätverket ansvarar för det innehåll som laddas upp och att detta är förenligt med svensk lag. Godkännande av handlingar Underskrift av ritningar Ansvarigs namn skall finnas på ritningen med datorns typsnitt. Godkännande av handlingar Godkännande av dokument/handlingar (Publiceringsfiler CAL och PDF) skall göras digitalt på Poseidons projektnätverk. Godkännandet sker i två steg. Konsultens godkännande Status: Godkänd Beställarens slutgodkännande Status: Slutgodkänd Det är först när dokumentet/handlingen uppnår status Slutgodkänd som den blir officiell i projektet. Innan godkännandeprocessen har påbörjats erhåller dokument/handling statusen: Preliminär Godkännande av protokoll Godkännande av protokoll (Publiceringsfiler PDF) skall göras digitalt på Poseidons projektnätverk. Godkännandet sker i ett steg: Godkänd Status: Justerad Godkännande av ekonomi- och tidplanehandlingar Godkännande av ekonomi- och tidplanehandlingar (Publiceringsfiler PDF) skall göras digitalt på Poseidons projektnätverk. Godkännandet sker i ett steg: Godkänd Status: Godkänd

11 11 PROJEKTERING Projektering skall utföras som integrerad CAD-projektering alternativt som samordnad CAD-projektering med nedan angivet undantag. Vid första projekteringsmötet skall beställaren, om så inte tidigare har skett, meddela vilken metod som skall tillämpas. Projektering i samband med om- eller tillbyggnad Vid mindre ombyggnad är valet av projekteringsmetod beroende av det underlag som finns. Underlag för projektering I förfrågningsunderlaget för konsultupphandling finns angivet vilket ritningsunderlag, med eventuell uppgift om ursprung, som kommer att tillhandahållas projektörerna. Handlingstyper De handlingstyper som skall användas är följande: Preliminärhandling Förfrågningsunderlag Bygghandling Relationshandling Leverans av handlingar Publiceringsformat skall vara CAL (CALS/1, CCITT Gr dpi) för ritningar och PDF för övriga dokument. I projektnätverket skapas CAL-filerna automatiskt av systemet utifrån ritningsdefinitionsfilerna. Arbetsformat följer de programvaror och arbetsformat som använts i projektet. Gemensam mappstruktur Mappstruktur enligt bilaga 5.

12 12 REDOVISNINGSTEKNIK FÖR CAD-PROJEKTERING Modell Projektering skall utföras modellorienterad i 2D och med varje plan som en separat modell. Modellfiler skall vara läsbara i AutoCAD version 2004 alternativt AutoCAD LT Uppdelning av modellfiler och insättningspunkt redovisas i kvalitetsplanen. Ritningsdefinitionsfil Varje ritning skall motsvaras av en ritningsdefinitionsfil. Endast en layout per ritningsdefinitionsfil är tillåten Planer och fasader/sektioner skall redovisas på separata ritningar. En ritning får endast innehålla ett plan (en layout). Externa referenser skall sättas in med overlay. Situationsplaner, planer, fasader och sektioner skall vara försedda med orienteringsfigur. Alla ritningar i skala skall förses med skalstock. CAD-ritningar skall vara i format A1. Ritningsfiler som överlämnas skall vara måttriktiga och sparsamt skrafferade. Inga oanvända block, lager, textstilar etc. får förekomma på ritningarna. Beställarens tillhandahållna namnruta (bilaga 1) skall användas med eventuell uppgift om ursprungsritning. I namnrutan finns begreppet Ritningstypundergrupp som endast skall fyllas i av E- och V-konsulten. Där skall stå: Estark, Esvag eller Egem resp Vluft, Vrör eller Vgem. Lagerindelning, symboler, text mm, Lagerindelning skall vara enligt SB-Rekommendationer 11 av SS-ISO med BSAB 96 (ver 2:02). Lagerlista på använda lager skall bifogas ritningarna. Symboler, linjetjocklekar och -färger, typsnitt mm enligt Bygghandlingar 90 CAD del 8. Textstorleken får ej understiga 2,5 mm på A1-ritningar. Textfont skall vara ISO 3098/1, texthöjd: 1,8=cyan, 2,5 = röd, 3,5 = grön, 5,0 = vit/svart, 7,0 = magenta Linjetjocklekar skall ha motsvarande kulör Om andra kulörer används skall ctb-fil bifogas

13 13 Samgranskningshandlingar Allmänt Samplottning utförs av CAD-samordnaren. På ett tidigt stadium bestäms vilka byggdelar och på vilka lager som dessa skall separeras, i samråd med ev. installationssamordnare. För samplottning används ordinarie modellfiler, speciella block görs inte. Förslag till lagerseparation Följande byggdelar redovisas vid samplottning Objekt, på separata lager, från A: Objekt, på separata lager, från I: Objekt, på separata lager, från K: Objekt, på separata lager, från E: Objekt, på separata lager, från V: byggnad (ej text mm), undertak, brandcellsgränser fast inredning (ej text mm) installationsbunden inredning håltagningar, bärande väggar, pelare infällda armaturer, armaturer dikt tak, armaturer på vägg pendlade armaturer centraler, apparater, kabelstege, kanaler ej ledningar och text. rör, sprinkler, ventilationskanaler, ventilationsdon indelat på 2 lager: Don i tak / Don på vägg. Respektive konsult anger vilka lager ovan nämnda byggdelar är separerade i, i form av en lagerlista. Projektets CAD-samordnare bestämmer vilka färger som skall användas. Filnamn och ritningsnummer Filnamn och ritningsnummer skall följa Svensk Standard SS , utgåva 2, metod A. Våningsplaner numreras alltid så att husets understa plan är plan 1. Plan 0 får användas för gång- och krypbara kulvertar. Namngivning av övriga dokument enl bilaga 7. Redovisningsteknik för övriga dokument Beskrivningar skall dokumenteras i beställarens mall enligt bilaga 3.

14 14 RELATIONSHANDLINGAR Relationsritningar alt A (vid ny- och större ombyggnader) Relationsritningar skall redovisas för Bostads AB Poseidons respektive fastighet. Alla ritningar skall vara unika. Typritningar får inte användas. Relationsritningar skall vara i form av modellfil/er i 2D och vara framställda i DWG-format med ritningsdefinitionsfiler, komplementfiler och övriga filer i mappstruktur enligt bilaga 5. Externa referenser skall ej bindas. CAD-ritningarna skall vara läsbara i AutoCAD version 2004 alternativt AutoCAD LT Samtliga definierade CAD-ritningar skall också levereras i rasterformat (.cal), 400 dpi. Rasterritningarna kompletteras i filnamnet med Bostads AB Poseidons fastighetsnummer. Exempel på filnamn: XXXX-A cal XXXX = beställarens fastighetsnummer Ritningsförteckning (bilaga 2) skall bifogas ifylld. Relationsritningar alt B (vid mindre ombyggnader) Ritningarna skall levereras utskrivna, i form av en komplett omgång vit arkivbeständig elstatskopia i format A1 samt tre omgångar i format A3. Ritningsförteckning (bilaga 2) skall bifogas ifylld. Relationsritningar alt C (vid mindre ombyggnader) Relationsritningar skall vara i form av reviderade rasterritningar och skall förses med revideringstext på ritningen ovanför namnrutan. På befintliga ritningar kan olika revideringsrutor förekomma. Följande skall ifyllas: Beteckning (R1, R2 ), Ändringen avser, Signatur, Datum. Rutan Reg vid ritningsnumret skall ha motsvarande beteckning. Totalentreprenörens logga får placeras till vänster över namnrutan intill revideringstexten. Filnamnet skall ändras med tillägg -R1 för första revidering. T ex A01234.cal blir A01234-R1.cal. Vid nästa revidering ändras till R2 osv. Ritningsförteckning över reviderade ritningar (bilaga 2) skall bifogas ifylld. Lägenhetsritningar Vid ny- och ombyggnad skall lägenhetsritningar upprättas. Varje lägenhet skall redovisas på separat ritning i A4- respektive A3-format. Filformatet skall vara DWG och läsbart i AutoCAD 2004 alternativt AutoCAD LT Varje ritning skall innehålla lägenhetsplan i skala 1:100, objektsnummer och skalstock. Dessutom skall finnas ett pagineringsnummer L som ifylles senare av Bostads AB Poseidon. Se bilaga 4. Ritningsförteckning (bilaga 6) skall bifogas ifylld.

15 15 Beskrivningar Alla beskrivningar skall upprättas i beställarens mall, bilaga 3. Förändringar som uppkommer i byggskedet skall dokumenteras i ett kompletterings-pm. Leverans Leverans av handlingar CAD-samordnaren skall ansvara för att arbetsformat och publicerade format följer Poseidons Ritnings- och beskrivningsmanual vid överlämnande av relationshandlingar. Publiceringsformat skall vara CAL (CALS/1, CCITT Gr dpi) för ritningar och PDF för övriga dokument. I projektnätverket skapas CAL-filerna automatiskt av systemet utifrån ritningsdefinitionsfilerna. Arbetsformat följer de programvaror och arbetsformat som använts i projektet. Relationshandlingar Efter slutfört projekt skall varje fackkonsult ladda upp samtliga relationshandlingar (arbetsformat och publicerings format) enligt relationsritningar alt.a, alt.c, lägenhetsritningar, beskrivningar och kompletterings-pm i Poseidons projektnätverk och godkänna publicerade handlingar. Beställaren slutgodkänner handlingarna. Vid leverans av relationsritningar gäller följande: - Alla ritningar skall vara rensade från revideringsinformation - Ritningar märks med RELATIONSHANDLING. - Block får inte sprängas - Modeller och ritningsdefinitionsfiler lämnas tillbaka reviderade med samma namn som de hade då de hämtades ut från Poseidons projektnätverk. I de fall projektnätverket ej används, skall en CD-ROM ( ISO 9660 ), gemensam för alla discipliner överlämnas till beställaren. Denna skall vara tydligt märkt med uppgifter som framgår av den projektspecifika kvalitetsplanen. CD-ROM:en får ej innehålla komprimerade filer eller filer som kräver separat läsare för att kunna exekvereras.

16 16 ORDLISTA APPLIKATIONSPROGRAM Ett applikationsprogram är en påbyggnad på en standardprogramvara exempelvis POINT. BYGGDEL Byggdelar är de funktionella objekt som definieras i BSAB-systemet. Exempel är fönster, dörrar och väggar. CAD CAD står för Computer Aided Design, vilket bör översättas till datorstödd projektering och inte enbart datorstött ritarbete. CAD-ANSVARIG CAD-ansvarig är den som för respektive deltagande konsult svarar för konsultens CAD-ritning. CAD-CONTROLLER CAD-controller är beställarens sakkunnige som granskar att förutsättningar och bestämmelser för CAD-projektering och för CAD-ritningar följs. CAD-FIL CAD-fil är ett samlingsbegrepp för alla filer som innehåller delar av det som blir grafik på den slutliga ritningen. Dom består av ritningsfil, modellfil, ritningsdefinitionsfil, plottfil och komplementfil. CAD-RITNING Med CAD-ritning avses definierade delar av en CAD-modell, presenterade på bildskärm eller på papper. CAD-SAMORDNARE CAD-samordnare är den som i konsultgruppen svarar för styrning, samordning och kontroll av CAD-projekteringen. Ofta är det projekteringsledaren eller arkitekten som får denna roll. FACKOMRÅDE Med fackområde avses A, E, G, I, K, L, M, R, S, V, W, m fl. INTEGRERAD CAD-PROJEKTERING Integrerad CAD-projektering innebär att man förutom samordnad CADprojektering har gemensam lagring och administration av informationen i en projektpool eller motsvarande arrangemang. KONSULTGRUPP Med konsultgrupp avses de projektörer som deltager i projektet KONTROLLPROGRAM Kontrollprogram är ett dokument som i detta fall stödjer den enskilde projektören till att kvalitetssäkra sitt projekteringsarbete.

17 17 KVALITETSPLAN Kvalitetsplan är ett dokument som beskriver avsteg och kompletteringar till Ritnings- och beskrivningsmanualen. LAGER Metod för strukturering av grafiska element på en CAD-ritning. LINJETYP Bestämmer utseendet på en vektorlinje i CAD. MODELL Strukturerad CAD-data, omfattande en eller flera filer, ordnade i enlighet med de fysiska delar i det projekt som representerar exempelvis en byggnad. Modellen kan vara en två- eller tredimensionell representation av ett projekt. MODELLFIL Modellfiler innehåller avbildningen av projektet och all information som är direkt lägesanknuten till detta. MODELLORIENTERAD CAD Modellorienterad CAD innebär att man samlat avbildar det aktuella byggnadsverket. Modellen/modellerna presenteras på ritningar och i andra dokument. (Bygghandlingar 90, del 8) OBJEKT Med objekt avses information i datorn som representerar verkliga fysiska företeelser i det färdiga byggnadsverket. De kan t ex. vara fönster, dörrar och väggar. (Bygghandlingar 90, del 8) PROJEKT Projekt används som beteckning på hela den process som börjar med planering och slutar med godkänd slutbesiktning. PROJEKTDATABAS Projektdatabas är en databas där all dokumentation i projektet samlas för lagring och distribution och där beställare, konsulter och entreprenörer har tillgång till information efter behörighet. PROJEKTERINGSLEDARE Projekteringsledare är den som samordnar projekteringsarbetet i en konsultgrupp samt kallar till och leder projekteringsmöten och andra möten under projekteringstiden. PROJEKTLEDARE Projektledaren är beställarens ombud i förhållandet till konsulter och entreprenörer. Projektledaren kan också vara projekteringsledare. REFERENS Referens används i ritningsinformationsfilen för att hålla datoradressen till modellfiler. (Bygghandlingar 90, del 8)

18 18 REFERENSFILER Referensfiler är en generell beteckning på filer som man refererar till, t ex. modellfiler. Refererade filer kan styras i fråga om lageregenskaper men kan inte redigeras på annat sätt. (Bygghandlingar 90, del 8) RELATIONSHANDLING Relationshandling är en handling som fullständigt beskriver och avbildar entreprenaden. RITNINGS- OCH BESKRIVNINGSMANUAL Manualen styr generellt ritningsarbetet med särskild inriktning på CADprojektering och visar hur ritnings- och beskrivningsdokumentationen skall utföras. RITNINGSDEFINITIONSFIL Ritningsdefinitionsfilen innehåller den information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med den grafik som hör till en viss ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSFIL Ritningsfilen är en fil som direkt motsvarar den utskrivna ritningen i en bestämd version. Den kan utgöra en "frusen" representation av modellfiler och andra filer som definieras i ritningsdefinitionsfilen. (Bygghandlingar 90, del 8) RITNINGSKOMPLEMENT Ritningskomplement avser blankett, namnruta, teckenförklaringar och andra element. Tillsammans med presentationen av modellen bygger de upp en ritning. (Bygghandlingar 90, del 8) SAMORDNAD CAD-PROJEKTERING Samordnad CAD-projektering innebär att man i projektet har en överenskommen struktur och geometri som används för utbyte. Varje part kan själv välja hur informationen hanteras i det egna systemet. (Bygghandlingar 90, del 8)

19

20 PROJEKTNAMN X-RITNINGAR Upprättad av: nn, datum Fastighetsnr Ritningsnr Typ U-typ Grupp Ritningens benämning Ritdatum Revdatum Kategori Projektör Hurts låda Pagnr Filnamn Scandatum Ritformat Ritskala Filtrering OBS: Format i celler skall vara datumformat åååå-mm-dd i Ritdatum, Revdatum och Scandatum, övriga celler i textformat Fastighetsnr Ritningsnr Typ U-typ Grupp Ritningens benämning Kategori Projektör Hurts låda Pagnr Filnamn Scandatum Ritformat Ritskala Filtrering Bostads AB Poseidons interna fastighetsnummer A, K, V, E, M etc Vluft, Vrör, Vgem, Esvag, Estark, Egem Plan, Fasad, Annat (max 50 tecken) Huvud, Arbet (endast för A-ritn) Ifylles ej Ifylles ej BABP:s fastighetsnummer + ritningsnummer Ifylles av scanneroperatören Endast huvudskala Ifylles av scanneroperatören OBS: Fyll i sidhuvud BOSTADS AB POSEIDON 1/1 BILAGA 2

21 Status Förfrågningsunderlag BESKRIVNINGSTYP Entreprenadform Arbetsbeskrivning ARBETSNAMN Fastighetsbeteckning BILAGA 3 Kapitel/sidnr AF / 1 (1) Handläggare NN Projektnr XXXX Datum XXXX-XX-XX Rev.datum Kod Text Rev

22 BILAGA 4 PLACERING LGH ÖK Obj.nr M SKALA L

23 BILAGA 5 MAPPSTRUKTUR FÖR RITNINGAR Ritningar A Kompl Modell Plott Ritdef Text Övrigt

24 PROJEKTNAMN LÄGENHETSRITNINGAR Upprättad av: nn, datum Fastighetsnr Ritningsnr Typ U-typ Grupp Ritningens benämning Ritdatum Revdatum Kategori Projektör Hurts låda Pagnr Filnamn Scandatum Ritformat Ritskala Filtrering A O A4 1:100 OBS: Format i celler skall vara datumformat åååå-mm-dd i Ritdatum, Revdatum och Scandatum, övriga celler i textformat Fastighetsnr Bostads AB Poseidons interna fastighetsnummer Ritningsnr distrikt-antal rum-typ Typ O=objekt U-typ Ifylles ej Grupp Ifylles ej Ritningens benämning fastighetsnummer-lägenhetsnummer Kategori Ifylles ej Projektör Hurts låda Ifylles ej Pagnr Ifylles ej Filnamn Ifylles ej Scandatum Ifylles av scanneroperatören Ritformat A4 Ritskala 1:100 Filtrering Ifylles av scanneroperatören OBS: Fyll i sidhuvud BOSTADS AB POSEIDON 1/1 BILAGA 6

25 Policy för namngivning av textdokument Bilaga 7 Allmänt Detta dokument är skapat utifrån riktlinjer från ITBOF. En addering av koder är gjord. Nedan beskrivs hur denna namngivning skall användas. Bifogade sidor nr 24(50) 35(50) är ett utdrag ur Rekommendationer 2003, IT Bygg och fastighet 2002, Information om dokument, Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata. Strukturering / Kodpositionering Positionering av koder skall ske enligt XXDDDDYYY där: XX ersätts med projektörskod exempelvis A-, IA, V-, E- DDDD ersätts med kod för aktuellt dokument, exempelvis DORF för ritningsförteckning YYY ersätts med löpnummer, exempelvis 001 för den första. OBS! Ändring av löpnummer endast vid nytt dokument, ej uppdaterad av samma Exempel: Uppdaterad teknisk beskrivning heter fortfarande 001 vid ny publicering Är det en beskrivning på något annat så heter den 002. Arkitektens första ritningsförteckning: A-DORF001.pdf Koderna hämtas från detta dokument. Avgränsningar Avsteg från ovanstående får göras vid benämning av mötesprotokoll, då fler positioner används se bilaga 1. Då ser positioneringen ut såhär: XXDDDD-DYYY Exempel: PLMDPR-B001 (projektlednings mötesprotokoll projekteringsmöte B-möten) Bindestreck används endast då projektören endast har ett tecken, samt då undergrupper av mötesdokument används.

Förteckning som beskriver ändringar i ett dokument eller en samling av dokument. Förteckning över innehåll i ett dokument eller samling av dokument.

Förteckning som beskriver ändringar i ett dokument eller en samling av dokument. Förteckning över innehåll i ett dokument eller samling av dokument. Bilaga 2 tillämpningsanvisning version 2009:FFi Dokumentklasser Namn Dokumentklasser Bygg- och fastighetssektors rekommendationer Upprättad av FFi/BJ Datum 090612 Kod Dokumentklass Definition/innehåll

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 ilaga 1, remissversion 090612 Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från www.bygghandlingar90.se, anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum 090612 Detta är

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser

fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Arkiveringsrekommendationer Del 4: Kartläggning fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till en genomlysning av konsekvenser vid dagens vägval vid

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet Arkivkrav för IT system med elektroniska handlingar vid Lunds universitet Version Författare Datum V 1.0 Anne Lamér 2014 09 09 V 2.0 Anne Lamér 2016 05 24 V 2.1 Anne Lamér 2016 09 26 1 Arkivkrav för IT

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Bilaga 2 Nya klasslistor

Bilaga 2 Nya klasslistor Bilaga 2 Nya klasslistor Nya klasslistor behöver tillföras fi2xml för att stödja ändringar i områdena avtal, dokumenthantering, miljö/vara och ärendehantering. Avtal Avtalsparter En ny klasslista skapas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer