Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret."

Transkript

1 Det virtuella Luleå En stads attraktionskraft byggs upp av de verksamheter staden erbjuder samt den känsla av utveckling som staden kan förmedla. Detta skapas i gränssnittet mellan kommun, näringsliv, kulturliv och invånarna själva. En ingrediens i att öka attraktionskraften kan vara att finnas representerad på Internet. Statiska hemsidor med information är idag den viktigaste informationskällan för många invånare, men för att förmedla en känsla av läge, geografi och upplevelse av platsen krävs 3D-teknik kompletterat med information. Syftet med examensarbetet är att utreda vilka olika sätt det finns att representera en stad på Internet med 3D-grafik som bas. Dessutom skall stadskärnan i Luleå byggas upp virtuellt för att demonstrera lösningen. Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för CAD-teknik gärna kombinerat med kunskaper/kontakter inom fotografi och Internet-teknologi. Examensarbetet genomförs med fördel av 2 personer, eventuellt kan flera examensarbeten samverka då området är stort. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gustav Jansson e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå.

2 Visuell verksamhetsstyrning En stöttepelare i Lean är transparens - att alla ska kunna se allt och därigenom vara delaktiga i den dagliga verksamheten. Målet med transparens är således att skapa gemenskap och engagemang genom att alla ser sin roll i verksamheten. När alla ser allting ökar också möjligheterna att förbättra. Visuell planering är ett exempel på en Lean metod för transparens. Små- och medelstora företag har inte samma möjligheter till att lägga ner resurser på forskning och utveckling. Därför krävs det i dessa organisationer smarta enkla lösningar för verksamhetsutveckling. För dessa företags verkar det som om Lean, med sitt fokus på sunt förnuft, lämpar sig väl. Det finns redan idag flera metoder som dessa företag skulle kunna tillämpa på ett enkelt vis för att vidareutveckla sin verksamhet. Syftet med examensarbetet är att kartlägga Lean metoder och verktyg som på ett enkelt sätt kan implementeras i en verksamhet för att skapa delaktighet, gemenskap och engagemang i organisationen. Målet med examensarbetet är ett utveckla en stegvis strategi/plan för hur små- och medelstora företag på ett enkelt vis kan utveckla sin verksamhet med Lean.. Examensarbetet genomförs i samarbete med flera små- och medelstora företag i den norrbottniska träindustrin. Examensarbetet passar dig som är intresserad av att utveckla enkla metoder/verktyg för verksamhetsförbättring. Det är också fördelaktigt om du också vill lära dig mer om att arbeta med Lean. Då examensarbetet genomförs med ett mindre träföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

3 Utvärdering av värmegenomgångskoefficient för väggelement Idag är det allmänt känt hur olika material samspelar och bidrar till en komponents värmegenomgångskoefficient. Ett exempel är ett fönster som bland annat kan består av flera olika sorters glas, fyllningar och karmmaterial. Dock är det mindre känt hur värmegenomgångskoefficienten påverkas när olika komponenter sätts ihop i större enheter, t.ex. ett prefabricerat väggelement inklusive dörrar och fönster. En första beräkningsmodell har utvecklats för fönster och dörrar. Det finns nu behov av att vidareutveckla denna modell Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla beräkningsmodellen för U- värdesberäkningar att även gälla för kompletta väggelement. Målet är att U-värdet enkelt kan beräknas utifrån valda värden på geometri, ingående material och komponenter (dörrar och fönster). Beräkningsmodellen ska bygga på normer i Svensk Standard. Examensarbetet genomförs i samarbete med husföretag i Norrbotten. Examensarbetet passar dig som är intresserad av byggnadsfysikaliska beräkningar och produktutveckling av komponenter i en industriell byggproduktion. Då examensarbetet genomförs med mindre husföretag, är det positivt om du också är intresserad av utvecklingsarbete med små företag. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

4 Slöserier i renoveringsprojekt På en byggarbetsplats pågår många samtidiga aktiviteter. Tidigare studier har visat att många aktiviteter innebär att man måste vänta eller att man får leta efter material, människor eller maskiner. Detta är att betrakta som slöseri och leder till låg effektivitet. Just nu står Sverige inför massiva insatser inom renovering, Miljonprogrammets byggnader är nu c:a 50 år gamla och behöver renoveras. Renoveringsarbeten skiljer sig från nybyggnadsprojekt på det sätt att den existerande byggnaden alltid måste få påverka planeringen av bygget. Syftet med examensarbetet är att studera vilka aktiviteter i ett renoveringsprojekt som är att beteckna som slöseri. Studien genomförs genom närvaro i ett antal byggprojekt. Examensarbetet genomförs i samarbete med NCC Teknik i Göteborg. Examensarbetet passar för studenter som är intresserade av byggproduktionsteknik och arbete på byggplats samt logistik. Vi ser gärna två studenter som samarbetar. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Dan Engström NCC Teknik e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Norrbotten eller Västkusten.

5 Timber-Mecano: Utveckling av konstruktionshjälpmedel Timber-Mecano är ett byggsystem för rundstock. Systemet består av ett antal varmgalvaniserade ståldetaljer med vilka man på ett enkelt sätt kan bygga olika konstruktioner i rundsvarvad stock. Mecanodetaljerna finns i två olika system; ett enklare system anpassat för bl.a. viltstängsel, grindar, hästhagar, bryggkonstruktioner, lekutrustning, älgtorn m.m. samt ett system för mer avancerade konstruktioner, där man utnyttjar den runda stockens hållfasthet maximalt. Med detta system bygger man broar, bärande fackverk, torn, master, båthus, monteringsbara hallar och hus, skärmtak m.m. Syftet med examensarbetet är att utveckla ett konstruktionshjälpmedel som kan utnyttjas för att hållfasthetsmässigt och grafiskt designa olika timber-mecano strukturer och som också kan utnyttjas för produktionsberedning. Konstruktionshjälpmedlet kan också med fördel integreras med ett säljstöd för utökad kundorientering. Examensarbetet genomförs i samarbete med träföretaget Ute-Trä i Arvidsjaur. Examensarbetet passar dig som är intresserade av att utveckla stöd för praktiskt konstruktionsarbete. Examensarbetet kräver intresse och kunskap i konstruktionsteknik, då framförallt inom trä. Då examensarbetet genomförs med ett mindre träföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

6 Styva och starka spikförband för grundinfästningar byggsystemet trä8 Den skandinaviska limträtillverkaren Moelven Töreboda håller på att utveckla ett nytt pelarbalksystem för höga trähus. Systemet innehåller speciella stabiliserande väggelement som har testats i fullskaleförsök. I de preliminära försöken för trä8 testades bland annat spikförband som förankringssystem för elementen. Spikförbanden visar duktilt beteende och det är en bra egenskap hos förbanden, men detta leder ofta till mindre styvhet. Syftet med examensarbetet är att utreda experimentellt och teoretiskt hur man kan utforma spikförbanden för grundinfästningen hos stabiliserande väggar för att uppnå hög styvhet och lastkapacitet, och samtidigt att behålla ett duktilt beteende. Hur ska förbandet utformas för att undvika klossbrott? Examensarbetet genomförs i kontakt med Moelven Töreboda. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för konstruktionsteknik, statiska konstruktionsberäkningar och ger en unik möjlighet att delta i utvecklingen av ett nytt byggsystem. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gabriela Tlustochowicz e-post:

7 Plan och bygglovshantering kopplat till industriellt byggande Byggandet detaljregleras av kommunernas detaljplaner, boverkets byggregler och, nu på senaste tiden, kommunernas tävlan om att ställa hårdast energikrav. Byggföretagen får olika regler att förhålla sig till för olika kommuner. Hindren i byggprocessens tidiga skeden är många och kostsamma. Företag som utvecklar och utnyttjar industriellt bostadsbyggande baserar sin produktion på hög grad av prefabricering och standardisering. Produktionen bygger på repetition för att möjliggöra att fabriksproduktionen hålls hög. Standardisering krävs för att produktionen ska vara effektiv så att god ekonomi erhålls. Okunskap om tillämpningen av bygglov kontra standardlösningar och att industriella bostadsbyggare inte är lokala aktörer som anpassat sin process mot just kommunens önskemål och historia orsakar osäkerheter för bygglovshantering och svårigheter för industriellt bostadsbyggande att vidareutvecklas. Kartlägga den reglerande sidan; vilka är regelverken, hur tillämpas de, vem fattar beslut om dem och hur sker förändringar? Tolkningen av de existerande regelverken i olika kommuner är särskilt intressant att studera. Vilka hinder kan regelverken, deras tolkning och tillämpning utgöra när aktörer inom byggbranschen utvecklar nya lösningar och nya byggmetoder? Det förändringsfall som fokuseras i detta examensarbete är introduktionen och utvecklingen av det moderna industriella byggandet i Sverige. Kartläggningen sker med utgångspunkt från vilka problem som industriella byggföretag har brottats med under 2000-talet och vilka problem de brottas med idag. Boverket, stads och plankontor på kommuner inom projektet trästad 2012 samt industriella byggare inom kompetenscentret Lean Wood Engineering. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för avtalsfrågor och management inom byggandet. Då examensarbetet genomförs som en enkät och intervjustudie är det positivt om du är intresserad av att arbeta med statistiska och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Handledare/Examinator Susanne Engström Tel: Placeringsort Luleå.

8 Projektering med byggsystemet trä8 Den skandinaviska limträtillverkaren Moelven Töreboda håller på att utveckla ett nytt pelarbalksystem för höga trähus. Systemet är tänkt som en standardiserad och optimerad produkt som bäst lämpar sig för enkla geometrier som baseras på rektangulära moduler. I verkligheten är ofta byggnadens planlösningar mer komplicerade och då måste man lägga extra tid på projekteringen för att användningen av systemet ska löna sig. Syftet med examensarbetet är att utreda hur man kan optimera projekteringen (och tillämpningen) av systemet trä8. Det är också intressant att utredag vilken lösning som är bättre: att anpassa systemet till projektet eller att behålla standardiserade dimensioner av byggdelar (och därmed få högre materialkostnader)? Examensarbetet genomförs i kontakt med Moelven Töreboda. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för tillämpning av beräkningsverktyg, dimensionering och systematisering/programmering inom byggbranschen. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gabriela Tlustochowicz e-post:

9 Produktionseffektivitet för nytt byggsystem i trä Under de senaste 15 åren har utvecklingen inom träbyggandet varit starkt. Nya byggsystem har sett dagens ljus och för närvarande har trästommar 15% av marknaden för flerbostadshus. Under ett års tid har ett nytt byggsystem utvecklats i samverkan mellan Derome och Tyréns. Byggsättet skall nu testas för första gången i ett byggprojekt i Malmö. För ett nytt byggsystem är det alltid svårt att veta vilken produktionseffektivitet man kan räkna med. Därför behöver montageordning, tidsåtgång och effektivitet mätas för att senare kunna återföras till utvecklingen av systemet Syftet med examensarbetet är att mäta montageeffektiviteten hos ett nytt byggsystem i trä under byggnation. Målet är att kunna etablera en lärkurva för montageeffektiviteten. Examensarbetet genomförs i direkt samarbete med Tyréns. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för byggproduktion och byggplatsarbete. Det är en fördel att vara två personer vid datainsamlingen. Mätningar skall genomföras på byggplatsen under en längre tid, varför vi förväntar oss närvaro på plats i Malmö under bygget. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Patrik Jensen Forskargruppen Byggproduktion samt Tyréns AB e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Malmö.

10 Konstruktiv översättning: från betong till byggsystem i trä Idag finns det tre dominerade materialval (trä, stål, och betong) vid husproduktion i flera våningar. Betong har sedan länge varit det dominerande materialvalet och flera av de stora byggföretagen har utvecklat byggsystem i betong. Detta gör övergången till träbyggande svår då företag väljer att försöka att rakt av översätta systemen vilket har visat sig leda till problem. Byggföretaget JM baseras till största del på traditionellt betongbyggande med utfackningsväggar i trä. De bygger ofta i egen regi vilket innebär att de har en bra kontroll på byggprocessen. För närvarande pågår ett arbete på JM för att standardisera deras byggprocess genom t.ex. arbetsbeskrivningar och projekteringshandbok. Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att anpassa JM s byggsystem till träbyggsystem. Målet är att ta fram ett antal konstruktiva förslag på väggar, bjälklag och tak som baseras på prefabricerade träkomponenter. Examensarbetet genomförs i samarbete med JM, Stockholm. Examensarbetet är riktat till sig med kunskap och intresse för konstruktionsteknik, och gärna med praktisk tillämpning. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå, alt. Stockholm.

11 Karakterisering av industriellt husbyggande Industriellt byggande har sedan slutet av 1900-talet vuxit fram som en alltmer dominerande produktionsform för hus. Idag pågår forskning och utveckling om industriellt byggande på flertalet fronter samtidigt som de flesta utbildningsorganisation har, eller planerar, att starta kurser och utbildningar för att stödja vidare utveckling inom industriellt byggande. Denna mångfald är så klart positivt. Det finns dock en risk att begreppet industriellt byggande utarmas. Den ledande definitionen av industriellt byggande är idag Jerker Lessings definition från 2006 som beskriver industriellt byggande ur ett produktionstekniskt perspektiv. Många företag jobbar nu med industriellt byggande och en hel del forskning och utveckling har pågått sedan dess. Det är således dags för en nyansering av industriellt byggande som koncept. Syftet med examensarbetet är att karakterisera och definiera begreppet industriellt husbyggande och beskriva hur företagen idag arbetar med industriella processer. Examensarbetet genomförs i samarbete med hela forskargruppen träbyggnad och företagen Lindbäcks Bygg, Moeleven Byggmodul, NCC, Masonite, PEAB, JM. Examensarbetet är en stor utredning och passar därför för studenter som kan ta ett större helhetsperspektiv både teoretiskt och praktiskt. Examensarbetet genomförs därför med fördel gemensamt av två personer. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

12 Miljöklassning av flervåningshus i trä Skellefteå Kommun håller på att utveckla en strategi för hållbart byggande i kommunen. I strategiarbetet ingår att utforma nya riktlinjer för kommunens hållbara planeringsarbete som tillämpas i utvalda byggprojekt. Ett specifikt objekt som studeras är Älvsbacka Strand, som är resultatet av ett högteknologiskt träbyggande med lokal förankring som givit vackra lägenheter med sund boendemiljö. Det tredje huset på Älvsbacka Strand är nu under produktion och byggs intill de två som redan uppförts. Som ett led i att utveckla kommunens strategi för ett hållbart byggande kommer detta hus att bedömas enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad byggnad. Huset bedöms inom områdena Energi, Innemiljö och Material & kemikalier och kommer erhålla ett slutbetyg i skalan brons, silver eller guld. Dessutom beräknas hur mycket koldioxidutsläpp som ingående material i huset genererat. Examensarbetet syftar till att följa upp, dokumentera och analysera erfarenheter från processen att miljöklassa och koldioxidberäkna huset på Älvsbacka strand. Vilka indata behövdes för att utföra klassningen och koldioxidberäkningarna? Hur upplevde de inblandade parterna processen? Är det rimligt att tillämpa miljöklassning som ett generellt verktyg inom kommunens byggprojekt och vilka fördelar och nackdelar finns det med det? Samarbetsparter Examensarbetet genomförs i samverkan med Skellefteå Kommun och konsortiet Bygg i Trä (Lindbäcks Bygg, Martinsons Byggsystem och White Arkitekter). Arbetet passar dig som är intresserad av frågor som rör hållbart byggande och miljöbedömning av byggnader. Handledare Examinator Sofia Lidelöw Avd f byggkonstruktion - Träbyggnad Tel: e-post: Avd f byggkonstruktion - Träbyggnad Tel: e-post:

13 Energibesparande åtgärder i industriell produktion av byggkomponenter Med framväxande av passiv- och lågenergihus ställs allt högre krav på att klimatskärm, värmesystem och lufttäthet bättre anpassas för energisnålt byggande. Byggandet (produktion och till största delen drift) står för ca 40 % av Sveriges årliga energiförbrukning. För företag i träindustrin (byggkomponenter, inredningar, möbler, etc.) står produktionen för ca 10 % av omsättning. För tillverkande företag är det således en ekonomisk fråga att minska energiförbrukningen och för den totala energiförbrukningen i Sverige blir produktion av komponenter allt viktigare när andelen energiförbrukning i driftfasen minskar. Med produktionen menas här själva tillverkningen av komponenter och produkter samt den tillhörande logistiken inom fabriken. Syftet med examensarbetet är att utreda hur, och ta fram åtgärder, för hur energiförbrukningen kan minskas vid industriell produktion av byggkomponenter i trä. Målet är att presentera en handlingsplan för energibesparande åtgärder och en åtgärdslista för minst två företag vad avser åtgärder för minskad energiförbrukning. Examensarbetet genomförs i samarbete med snickeriföretaget FIN Snickeri i Råneå och husföretaget Boden Hus i Boden. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för energifrågor. Då examensarbetet genomförs med lokala träföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

14 Effektiv byggprocess för nyproduktion av kontorslokaler För fastighetsägare av kontorslokaler är det avgörande att kunna erbjuda flexibla lösningar till sina kunder. Kvaliteten i ett kontorsprojekt bestäms ofta av ytfinish för väggar, glaspartier, golv, etc. I den traditionella byggprocessen står den underentreprenör som ansvarar för kontorsinredningen sist i kedjan och tvingas därför ta hand om alla fel som uppstår tidigare i processen. Genom att använda sig av moderna planeringsverktyg som location based planning kan kontorsinredningsentreprenören bättre kontrollera processen och skapa förutsättningar för en hög kvalitet på kontorslokalen för fastighetsägaren. Annars riskerar leverantören att få ta hela smällen för projektets förseningar och övriga brister Det nya tankesätter kräver en samordning mellan leverantören, entreprenören och fastighetsägaren, d.v.s. ett industriellt tänkande med Lean Construction. Syftet med examensarbetet är att utveckla en byggprocess för produktion av kontorsinredning. Utvecklingsarbetet omfattar projekteringshjälpmedel och byggplatsorganisation. Målet är att utveckla en kontorslösning som gynnar en långsiktig förvaltning ur kundens perspektiv vad gäller kostnader och flexibilitet. Examensarbetet genomförs i samarbete med Moelven Eurowand, Stockholm genom deltagande i ett pågående byggprojekt. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för att utveckla metoder och verktyg för planering och styrning av industriella produktionsprocesser. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå, alt. Stockholm.

15 Duktila förband med inlimmade skruvar för byggsystemet trä8 Den skandinaviska limträtillverkaren Moelven Töreboda håller på att utveckla ett nytt pelarbalksystem för höga trähus. Systemet integrerar speciella stabiliserande väggelement som har testats i fullskaleförsök. En av nyckelfrågorna angående den horisontella stabiliseringen är förankringsförbanden för de stabiliserande elementen I de preliminära försöken för trä8 testades bland annat förankringssystem med inlimmade skruvar. Sådana förband har en stor lastkapacitet men utvecklar ofta spröda brott, vilket man vill undvika i byggkonstruktioner. Syftet med examensarbetet är att utreda experimentellt (genom en parametrisk studie) och teoretiskt hur man kan utforma spikförbanden för grundinfästningen av stabiliserande väggar för att uppnå hög styvhet och lastkapacitet, och samtidigt behålla ett duktilt beteende. Hur ska förbandet utformas för att undvika klossbrott? Examensarbetet genomförs i kontakt med Moelven Töreboda. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för konstruktionsteknik, statiska konstruktionsberäkningar och ger en unik möjlighet att delta i utvecklingen av ett nytt byggsystem. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gabriela Tlustochowicz e-post:

16 Visuell presentation av ritningsdata Det industriella byggandet innebär en större integration av projektering och produktion. För det enskilda företaget leder det till större möjligheter att vara lönsamma då flera delsteg i byggprocessen ägs av samma aktör. Informationsmängden som skall kommuniceras i varje byggprojekt är stor, särskilt från projektering till fabriksproduktion. Därför är risken för fel stor då själva informationsmängden gör ritningar svårtolkade. Lindbäcks Bygg, nybliven vinnare av lean-priset från Lean Forum Bygg, leder utvecklingen av det industriella byggandet i Sverige. Syftet med examensarbetet är att utreda om det är möjligt att presentera ritningsdata t.ex. via en pekskärm i fabriksmiljö. Detta skulle ge möjlighet att tända och släcka lager för att kunna välja vilken information som skall visas. Ett alternativ kan vara att laserprojicera ritningsdata direkt ned på tillverkningslinan för att markera t.ex. eldosors lägen. Målet är att utesluta pappersritningarna från fabriksmiljön. Examensarbetet genomförs i nära samarbete med Lindbäcks Bygg i Öjebyn. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för CAD-teknik och informationshantering samt hanterar datorer väl. Bra kurser att ha med sig i bagaget är Datorstödd Projektering och Datorstödd Byggproduktion. Examensarbetet kan genomföras av 2 personer. Examinator/Handledare Helena Johnsson / Lindbäcks Bygg e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå/Piteå.

17 Lean produktutveckling av beslag för dörrar och fönster I Lean filosofin strävas efter att minimera slöserierna allt som inte tillför värde är sådant som aktivt ska elimineras under processens gång. Dock strävar man i Lean inte bara efter aktiv hantering av brister, poängen är att gå till roten med uppkomna problem och lösa dessa så att de inte uppstår igen, så kallad proaktiv hantering av fel. Tyvärr är flertalet företag idag för starkt inriktade på aktiv problemhantering som, istället för att lösa problem, skapar nya system för kontroller och uppföljning. Dörrar och fönster är exempel på produkter som är känsliga för hantering på byggarbetsplatsen. Det visar sig att hantverkare genomför installation på ett felaktigt sätt vilket leder till kvalitetsbristkostnader som leverantörerna själva måste bära. Därför är det av vikt att minimera fel redan i ett tidigt skede genom att utveckla robusta tekniska lösningar samt instruktioner för hantverkare. Syftet med examensarbetet är att utveckla en robust lösning för att fästa dörrar och fönster till väggar så att det inte går att göra fel vid hantering och installation. Målet är att du vid projektets slut har utarbetat en modell för Lean produktutveckling. Examensarbetet genomförs i samarbete med snickeriföretagen Polardörren i Öjebyn och FIN Snickeri i Råneå. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för produktutveckling av komponenter i en industriell byggproduktion i relation till Lean Production. Då examensarbetet genomförs med snickeriföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

18 3D-verifiering av fabrikstillverkade moduler Modulbyggnadsteknik är ett väl inarbetat koncept för industriellt tillverkade flervåningshus med trästomme. Modulerna prefabriceras i fabrik och transporteras till byggarbetsplatsen där de mycket snabbt monteras till flervånings bostadshus. Centralt för företag som är verksamma inom industriellt byggande är att kunna dra fördel av repetitiva processer och att därigenom kunna förutsäga produktionsutfall efter projektering. Detta sker genom att dra nytta av redan genomarbetade lösningar som repeteras mellan projekt. Lösningen till detta ligger i ett samspel mellan projektering och fabriksproduktion gällande tex. övergångar mellan moduler i sammanfallande öppningar. Projekterad modul: Fabrikstillverkad modul: Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att interaktivt jämföra projekterade moduler med de färdiga fabrikstillverkade modulerna i 3D miljö. Målet är att genom interaktiv analys av 3D-modeller ge förslag på nya arbetsmetoder inom 3D projekteringen. Examensarbetet genomförs i samarbete med Lindbäcks bygg i Piteå. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för CAD-teknik i relation till byggnadsprocessen. Kunskaper inom 3D-CAD och ett intresse för måtteknik är en fördel för examensarbetet. Arbetet kan genomföras av två personer tillsammans. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gustav Jansson e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå.

19 Människors upplevda trygghet i byggnationer av olika material På senare tid har alltfler offentliga byggnader byggts med trästomme och med trä som fasadmaterial. Samtidigt pågår också diskussion om hur man utvecklar hållbara stadsmiljöer, utifrån aspekterna; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. När man tittar på den sociala aspekten av hållbar stadsutveckling, är människors upplevda trygghet en faktor att ta hänsyn till. En sådan konkret miljö är t.ex. parkeringshus, en plats som människor från de flesta grupperingar i samhället nyttjar regelbundet, och det såväl innevånare i staden som besökande turister. Syftet med examensarbetet är att utreda om människors upplevda trygghet i ett stadsplacerat parkeringshus påverkas olika av vilket byggnadsmaterial som är använt, och vad i så fall skillnaderna består i. Ett parkeringshus i trästomme skall jämföras med ett byggt med betongstomme. Examensarbetet genomförs i samarbete med Skellefteå Kommun. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för stadsplanering och hållbar utveckling. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Sofia Lidelöw e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå/Skellefteå.

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 309 Nedanstående är en annons från Abetong 4 husbyggaren nr 3 B 2009 nr 3 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar ÅRSBERÄTTELSE 2009 Träinnovationsnätverket ett projekt som utvecklar hållbar konkurrenskraft i Norrbotten för branscherna industriellt träbyggande och trämanufaktur. Företagsutveckling och forskning i

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13 RESOLUTION I N N E H Å L L INLEDNING 2 BOENDETS VÄRDEN Långsiktighet 3 Produktionskostnad 6 Kvalitet 7 ATT BYGGA I TRÄ Den moderna trästaden 9 Industriellt träbyggande 11 Flerbostadshus i trä 13 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. SkeWood. Slutrapport. Anders Grönlund. Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik

TEKNISK RAPPORT. SkeWood. Slutrapport. Anders Grönlund. Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik TEKNISK RAPPORT 2008:25 SkeWood Ett forskningsprogram vid Luleå tekniska unversitet Slutrapport Anders Grönlund Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik 2008:25

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier!

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi Centrum för management i byggsektorn Avdelningen för construction management Chalmers tekniska

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

STANDARDISERING INDUSTRIELL PRODUKTION OCH ARKITEKTONISK KVALITET ETAPP 2

STANDARDISERING INDUSTRIELL PRODUKTION OCH ARKITEKTONISK KVALITET ETAPP 2 STANDARDISERING INDUSTRIELL PRODUKTION OCH ARKITEKTONISK KVALITET ETAPP 2 EN FALLSTUDIE: SKYLTBÄRARE OCH VÄGPORTALER Johanna Bruce, Mathias Ahlgren och Suzanne de Laval 1 Ett Arkusprojekt FUD projekt med

Läs mer

Intervjurapport. BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen

Intervjurapport. BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen BILAGA 1 LÅGAN Projekt, Intervjustudie- Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen Intervjurapport LÅGAN Projekt, förstudie- hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen,

Läs mer

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean Energiförvaltning och energikartläggning med Lean -en studie av process, teknik, människa och energi Håkan Andersson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer