Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret."

Transkript

1 Det virtuella Luleå En stads attraktionskraft byggs upp av de verksamheter staden erbjuder samt den känsla av utveckling som staden kan förmedla. Detta skapas i gränssnittet mellan kommun, näringsliv, kulturliv och invånarna själva. En ingrediens i att öka attraktionskraften kan vara att finnas representerad på Internet. Statiska hemsidor med information är idag den viktigaste informationskällan för många invånare, men för att förmedla en känsla av läge, geografi och upplevelse av platsen krävs 3D-teknik kompletterat med information. Syftet med examensarbetet är att utreda vilka olika sätt det finns att representera en stad på Internet med 3D-grafik som bas. Dessutom skall stadskärnan i Luleå byggas upp virtuellt för att demonstrera lösningen. Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för CAD-teknik gärna kombinerat med kunskaper/kontakter inom fotografi och Internet-teknologi. Examensarbetet genomförs med fördel av 2 personer, eventuellt kan flera examensarbeten samverka då området är stort. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gustav Jansson e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå.

2 Visuell verksamhetsstyrning En stöttepelare i Lean är transparens - att alla ska kunna se allt och därigenom vara delaktiga i den dagliga verksamheten. Målet med transparens är således att skapa gemenskap och engagemang genom att alla ser sin roll i verksamheten. När alla ser allting ökar också möjligheterna att förbättra. Visuell planering är ett exempel på en Lean metod för transparens. Små- och medelstora företag har inte samma möjligheter till att lägga ner resurser på forskning och utveckling. Därför krävs det i dessa organisationer smarta enkla lösningar för verksamhetsutveckling. För dessa företags verkar det som om Lean, med sitt fokus på sunt förnuft, lämpar sig väl. Det finns redan idag flera metoder som dessa företag skulle kunna tillämpa på ett enkelt vis för att vidareutveckla sin verksamhet. Syftet med examensarbetet är att kartlägga Lean metoder och verktyg som på ett enkelt sätt kan implementeras i en verksamhet för att skapa delaktighet, gemenskap och engagemang i organisationen. Målet med examensarbetet är ett utveckla en stegvis strategi/plan för hur små- och medelstora företag på ett enkelt vis kan utveckla sin verksamhet med Lean.. Examensarbetet genomförs i samarbete med flera små- och medelstora företag i den norrbottniska träindustrin. Examensarbetet passar dig som är intresserad av att utveckla enkla metoder/verktyg för verksamhetsförbättring. Det är också fördelaktigt om du också vill lära dig mer om att arbeta med Lean. Då examensarbetet genomförs med ett mindre träföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

3 Utvärdering av värmegenomgångskoefficient för väggelement Idag är det allmänt känt hur olika material samspelar och bidrar till en komponents värmegenomgångskoefficient. Ett exempel är ett fönster som bland annat kan består av flera olika sorters glas, fyllningar och karmmaterial. Dock är det mindre känt hur värmegenomgångskoefficienten påverkas när olika komponenter sätts ihop i större enheter, t.ex. ett prefabricerat väggelement inklusive dörrar och fönster. En första beräkningsmodell har utvecklats för fönster och dörrar. Det finns nu behov av att vidareutveckla denna modell Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla beräkningsmodellen för U- värdesberäkningar att även gälla för kompletta väggelement. Målet är att U-värdet enkelt kan beräknas utifrån valda värden på geometri, ingående material och komponenter (dörrar och fönster). Beräkningsmodellen ska bygga på normer i Svensk Standard. Examensarbetet genomförs i samarbete med husföretag i Norrbotten. Examensarbetet passar dig som är intresserad av byggnadsfysikaliska beräkningar och produktutveckling av komponenter i en industriell byggproduktion. Då examensarbetet genomförs med mindre husföretag, är det positivt om du också är intresserad av utvecklingsarbete med små företag. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

4 Slöserier i renoveringsprojekt På en byggarbetsplats pågår många samtidiga aktiviteter. Tidigare studier har visat att många aktiviteter innebär att man måste vänta eller att man får leta efter material, människor eller maskiner. Detta är att betrakta som slöseri och leder till låg effektivitet. Just nu står Sverige inför massiva insatser inom renovering, Miljonprogrammets byggnader är nu c:a 50 år gamla och behöver renoveras. Renoveringsarbeten skiljer sig från nybyggnadsprojekt på det sätt att den existerande byggnaden alltid måste få påverka planeringen av bygget. Syftet med examensarbetet är att studera vilka aktiviteter i ett renoveringsprojekt som är att beteckna som slöseri. Studien genomförs genom närvaro i ett antal byggprojekt. Examensarbetet genomförs i samarbete med NCC Teknik i Göteborg. Examensarbetet passar för studenter som är intresserade av byggproduktionsteknik och arbete på byggplats samt logistik. Vi ser gärna två studenter som samarbetar. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Dan Engström NCC Teknik e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Norrbotten eller Västkusten.

5 Timber-Mecano: Utveckling av konstruktionshjälpmedel Timber-Mecano är ett byggsystem för rundstock. Systemet består av ett antal varmgalvaniserade ståldetaljer med vilka man på ett enkelt sätt kan bygga olika konstruktioner i rundsvarvad stock. Mecanodetaljerna finns i två olika system; ett enklare system anpassat för bl.a. viltstängsel, grindar, hästhagar, bryggkonstruktioner, lekutrustning, älgtorn m.m. samt ett system för mer avancerade konstruktioner, där man utnyttjar den runda stockens hållfasthet maximalt. Med detta system bygger man broar, bärande fackverk, torn, master, båthus, monteringsbara hallar och hus, skärmtak m.m. Syftet med examensarbetet är att utveckla ett konstruktionshjälpmedel som kan utnyttjas för att hållfasthetsmässigt och grafiskt designa olika timber-mecano strukturer och som också kan utnyttjas för produktionsberedning. Konstruktionshjälpmedlet kan också med fördel integreras med ett säljstöd för utökad kundorientering. Examensarbetet genomförs i samarbete med träföretaget Ute-Trä i Arvidsjaur. Examensarbetet passar dig som är intresserade av att utveckla stöd för praktiskt konstruktionsarbete. Examensarbetet kräver intresse och kunskap i konstruktionsteknik, då framförallt inom trä. Då examensarbetet genomförs med ett mindre träföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

6 Styva och starka spikförband för grundinfästningar byggsystemet trä8 Den skandinaviska limträtillverkaren Moelven Töreboda håller på att utveckla ett nytt pelarbalksystem för höga trähus. Systemet innehåller speciella stabiliserande väggelement som har testats i fullskaleförsök. I de preliminära försöken för trä8 testades bland annat spikförband som förankringssystem för elementen. Spikförbanden visar duktilt beteende och det är en bra egenskap hos förbanden, men detta leder ofta till mindre styvhet. Syftet med examensarbetet är att utreda experimentellt och teoretiskt hur man kan utforma spikförbanden för grundinfästningen hos stabiliserande väggar för att uppnå hög styvhet och lastkapacitet, och samtidigt att behålla ett duktilt beteende. Hur ska förbandet utformas för att undvika klossbrott? Examensarbetet genomförs i kontakt med Moelven Töreboda. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för konstruktionsteknik, statiska konstruktionsberäkningar och ger en unik möjlighet att delta i utvecklingen av ett nytt byggsystem. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gabriela Tlustochowicz e-post:

7 Plan och bygglovshantering kopplat till industriellt byggande Byggandet detaljregleras av kommunernas detaljplaner, boverkets byggregler och, nu på senaste tiden, kommunernas tävlan om att ställa hårdast energikrav. Byggföretagen får olika regler att förhålla sig till för olika kommuner. Hindren i byggprocessens tidiga skeden är många och kostsamma. Företag som utvecklar och utnyttjar industriellt bostadsbyggande baserar sin produktion på hög grad av prefabricering och standardisering. Produktionen bygger på repetition för att möjliggöra att fabriksproduktionen hålls hög. Standardisering krävs för att produktionen ska vara effektiv så att god ekonomi erhålls. Okunskap om tillämpningen av bygglov kontra standardlösningar och att industriella bostadsbyggare inte är lokala aktörer som anpassat sin process mot just kommunens önskemål och historia orsakar osäkerheter för bygglovshantering och svårigheter för industriellt bostadsbyggande att vidareutvecklas. Kartlägga den reglerande sidan; vilka är regelverken, hur tillämpas de, vem fattar beslut om dem och hur sker förändringar? Tolkningen av de existerande regelverken i olika kommuner är särskilt intressant att studera. Vilka hinder kan regelverken, deras tolkning och tillämpning utgöra när aktörer inom byggbranschen utvecklar nya lösningar och nya byggmetoder? Det förändringsfall som fokuseras i detta examensarbete är introduktionen och utvecklingen av det moderna industriella byggandet i Sverige. Kartläggningen sker med utgångspunkt från vilka problem som industriella byggföretag har brottats med under 2000-talet och vilka problem de brottas med idag. Boverket, stads och plankontor på kommuner inom projektet trästad 2012 samt industriella byggare inom kompetenscentret Lean Wood Engineering. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för avtalsfrågor och management inom byggandet. Då examensarbetet genomförs som en enkät och intervjustudie är det positivt om du är intresserad av att arbeta med statistiska och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Handledare/Examinator Susanne Engström Tel: Placeringsort Luleå.

8 Projektering med byggsystemet trä8 Den skandinaviska limträtillverkaren Moelven Töreboda håller på att utveckla ett nytt pelarbalksystem för höga trähus. Systemet är tänkt som en standardiserad och optimerad produkt som bäst lämpar sig för enkla geometrier som baseras på rektangulära moduler. I verkligheten är ofta byggnadens planlösningar mer komplicerade och då måste man lägga extra tid på projekteringen för att användningen av systemet ska löna sig. Syftet med examensarbetet är att utreda hur man kan optimera projekteringen (och tillämpningen) av systemet trä8. Det är också intressant att utredag vilken lösning som är bättre: att anpassa systemet till projektet eller att behålla standardiserade dimensioner av byggdelar (och därmed få högre materialkostnader)? Examensarbetet genomförs i kontakt med Moelven Töreboda. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för tillämpning av beräkningsverktyg, dimensionering och systematisering/programmering inom byggbranschen. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gabriela Tlustochowicz e-post:

9 Produktionseffektivitet för nytt byggsystem i trä Under de senaste 15 åren har utvecklingen inom träbyggandet varit starkt. Nya byggsystem har sett dagens ljus och för närvarande har trästommar 15% av marknaden för flerbostadshus. Under ett års tid har ett nytt byggsystem utvecklats i samverkan mellan Derome och Tyréns. Byggsättet skall nu testas för första gången i ett byggprojekt i Malmö. För ett nytt byggsystem är det alltid svårt att veta vilken produktionseffektivitet man kan räkna med. Därför behöver montageordning, tidsåtgång och effektivitet mätas för att senare kunna återföras till utvecklingen av systemet Syftet med examensarbetet är att mäta montageeffektiviteten hos ett nytt byggsystem i trä under byggnation. Målet är att kunna etablera en lärkurva för montageeffektiviteten. Examensarbetet genomförs i direkt samarbete med Tyréns. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för byggproduktion och byggplatsarbete. Det är en fördel att vara två personer vid datainsamlingen. Mätningar skall genomföras på byggplatsen under en längre tid, varför vi förväntar oss närvaro på plats i Malmö under bygget. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Patrik Jensen Forskargruppen Byggproduktion samt Tyréns AB e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Malmö.

10 Konstruktiv översättning: från betong till byggsystem i trä Idag finns det tre dominerade materialval (trä, stål, och betong) vid husproduktion i flera våningar. Betong har sedan länge varit det dominerande materialvalet och flera av de stora byggföretagen har utvecklat byggsystem i betong. Detta gör övergången till träbyggande svår då företag väljer att försöka att rakt av översätta systemen vilket har visat sig leda till problem. Byggföretaget JM baseras till största del på traditionellt betongbyggande med utfackningsväggar i trä. De bygger ofta i egen regi vilket innebär att de har en bra kontroll på byggprocessen. För närvarande pågår ett arbete på JM för att standardisera deras byggprocess genom t.ex. arbetsbeskrivningar och projekteringshandbok. Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att anpassa JM s byggsystem till träbyggsystem. Målet är att ta fram ett antal konstruktiva förslag på väggar, bjälklag och tak som baseras på prefabricerade träkomponenter. Examensarbetet genomförs i samarbete med JM, Stockholm. Examensarbetet är riktat till sig med kunskap och intresse för konstruktionsteknik, och gärna med praktisk tillämpning. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå, alt. Stockholm.

11 Karakterisering av industriellt husbyggande Industriellt byggande har sedan slutet av 1900-talet vuxit fram som en alltmer dominerande produktionsform för hus. Idag pågår forskning och utveckling om industriellt byggande på flertalet fronter samtidigt som de flesta utbildningsorganisation har, eller planerar, att starta kurser och utbildningar för att stödja vidare utveckling inom industriellt byggande. Denna mångfald är så klart positivt. Det finns dock en risk att begreppet industriellt byggande utarmas. Den ledande definitionen av industriellt byggande är idag Jerker Lessings definition från 2006 som beskriver industriellt byggande ur ett produktionstekniskt perspektiv. Många företag jobbar nu med industriellt byggande och en hel del forskning och utveckling har pågått sedan dess. Det är således dags för en nyansering av industriellt byggande som koncept. Syftet med examensarbetet är att karakterisera och definiera begreppet industriellt husbyggande och beskriva hur företagen idag arbetar med industriella processer. Examensarbetet genomförs i samarbete med hela forskargruppen träbyggnad och företagen Lindbäcks Bygg, Moeleven Byggmodul, NCC, Masonite, PEAB, JM. Examensarbetet är en stor utredning och passar därför för studenter som kan ta ett större helhetsperspektiv både teoretiskt och praktiskt. Examensarbetet genomförs därför med fördel gemensamt av två personer. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

12 Miljöklassning av flervåningshus i trä Skellefteå Kommun håller på att utveckla en strategi för hållbart byggande i kommunen. I strategiarbetet ingår att utforma nya riktlinjer för kommunens hållbara planeringsarbete som tillämpas i utvalda byggprojekt. Ett specifikt objekt som studeras är Älvsbacka Strand, som är resultatet av ett högteknologiskt träbyggande med lokal förankring som givit vackra lägenheter med sund boendemiljö. Det tredje huset på Älvsbacka Strand är nu under produktion och byggs intill de två som redan uppförts. Som ett led i att utveckla kommunens strategi för ett hållbart byggande kommer detta hus att bedömas enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad byggnad. Huset bedöms inom områdena Energi, Innemiljö och Material & kemikalier och kommer erhålla ett slutbetyg i skalan brons, silver eller guld. Dessutom beräknas hur mycket koldioxidutsläpp som ingående material i huset genererat. Examensarbetet syftar till att följa upp, dokumentera och analysera erfarenheter från processen att miljöklassa och koldioxidberäkna huset på Älvsbacka strand. Vilka indata behövdes för att utföra klassningen och koldioxidberäkningarna? Hur upplevde de inblandade parterna processen? Är det rimligt att tillämpa miljöklassning som ett generellt verktyg inom kommunens byggprojekt och vilka fördelar och nackdelar finns det med det? Samarbetsparter Examensarbetet genomförs i samverkan med Skellefteå Kommun och konsortiet Bygg i Trä (Lindbäcks Bygg, Martinsons Byggsystem och White Arkitekter). Arbetet passar dig som är intresserad av frågor som rör hållbart byggande och miljöbedömning av byggnader. Handledare Examinator Sofia Lidelöw Avd f byggkonstruktion - Träbyggnad Tel: e-post: Avd f byggkonstruktion - Träbyggnad Tel: e-post:

13 Energibesparande åtgärder i industriell produktion av byggkomponenter Med framväxande av passiv- och lågenergihus ställs allt högre krav på att klimatskärm, värmesystem och lufttäthet bättre anpassas för energisnålt byggande. Byggandet (produktion och till största delen drift) står för ca 40 % av Sveriges årliga energiförbrukning. För företag i träindustrin (byggkomponenter, inredningar, möbler, etc.) står produktionen för ca 10 % av omsättning. För tillverkande företag är det således en ekonomisk fråga att minska energiförbrukningen och för den totala energiförbrukningen i Sverige blir produktion av komponenter allt viktigare när andelen energiförbrukning i driftfasen minskar. Med produktionen menas här själva tillverkningen av komponenter och produkter samt den tillhörande logistiken inom fabriken. Syftet med examensarbetet är att utreda hur, och ta fram åtgärder, för hur energiförbrukningen kan minskas vid industriell produktion av byggkomponenter i trä. Målet är att presentera en handlingsplan för energibesparande åtgärder och en åtgärdslista för minst två företag vad avser åtgärder för minskad energiförbrukning. Examensarbetet genomförs i samarbete med snickeriföretaget FIN Snickeri i Råneå och husföretaget Boden Hus i Boden. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för energifrågor. Då examensarbetet genomförs med lokala träföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

14 Effektiv byggprocess för nyproduktion av kontorslokaler För fastighetsägare av kontorslokaler är det avgörande att kunna erbjuda flexibla lösningar till sina kunder. Kvaliteten i ett kontorsprojekt bestäms ofta av ytfinish för väggar, glaspartier, golv, etc. I den traditionella byggprocessen står den underentreprenör som ansvarar för kontorsinredningen sist i kedjan och tvingas därför ta hand om alla fel som uppstår tidigare i processen. Genom att använda sig av moderna planeringsverktyg som location based planning kan kontorsinredningsentreprenören bättre kontrollera processen och skapa förutsättningar för en hög kvalitet på kontorslokalen för fastighetsägaren. Annars riskerar leverantören att få ta hela smällen för projektets förseningar och övriga brister Det nya tankesätter kräver en samordning mellan leverantören, entreprenören och fastighetsägaren, d.v.s. ett industriellt tänkande med Lean Construction. Syftet med examensarbetet är att utveckla en byggprocess för produktion av kontorsinredning. Utvecklingsarbetet omfattar projekteringshjälpmedel och byggplatsorganisation. Målet är att utveckla en kontorslösning som gynnar en långsiktig förvaltning ur kundens perspektiv vad gäller kostnader och flexibilitet. Examensarbetet genomförs i samarbete med Moelven Eurowand, Stockholm genom deltagande i ett pågående byggprojekt. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för att utveckla metoder och verktyg för planering och styrning av industriella produktionsprocesser. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå, alt. Stockholm.

15 Duktila förband med inlimmade skruvar för byggsystemet trä8 Den skandinaviska limträtillverkaren Moelven Töreboda håller på att utveckla ett nytt pelarbalksystem för höga trähus. Systemet integrerar speciella stabiliserande väggelement som har testats i fullskaleförsök. En av nyckelfrågorna angående den horisontella stabiliseringen är förankringsförbanden för de stabiliserande elementen I de preliminära försöken för trä8 testades bland annat förankringssystem med inlimmade skruvar. Sådana förband har en stor lastkapacitet men utvecklar ofta spröda brott, vilket man vill undvika i byggkonstruktioner. Syftet med examensarbetet är att utreda experimentellt (genom en parametrisk studie) och teoretiskt hur man kan utforma spikförbanden för grundinfästningen av stabiliserande väggar för att uppnå hög styvhet och lastkapacitet, och samtidigt behålla ett duktilt beteende. Hur ska förbandet utformas för att undvika klossbrott? Examensarbetet genomförs i kontakt med Moelven Töreboda. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för konstruktionsteknik, statiska konstruktionsberäkningar och ger en unik möjlighet att delta i utvecklingen av ett nytt byggsystem. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gabriela Tlustochowicz e-post:

16 Visuell presentation av ritningsdata Det industriella byggandet innebär en större integration av projektering och produktion. För det enskilda företaget leder det till större möjligheter att vara lönsamma då flera delsteg i byggprocessen ägs av samma aktör. Informationsmängden som skall kommuniceras i varje byggprojekt är stor, särskilt från projektering till fabriksproduktion. Därför är risken för fel stor då själva informationsmängden gör ritningar svårtolkade. Lindbäcks Bygg, nybliven vinnare av lean-priset från Lean Forum Bygg, leder utvecklingen av det industriella byggandet i Sverige. Syftet med examensarbetet är att utreda om det är möjligt att presentera ritningsdata t.ex. via en pekskärm i fabriksmiljö. Detta skulle ge möjlighet att tända och släcka lager för att kunna välja vilken information som skall visas. Ett alternativ kan vara att laserprojicera ritningsdata direkt ned på tillverkningslinan för att markera t.ex. eldosors lägen. Målet är att utesluta pappersritningarna från fabriksmiljön. Examensarbetet genomförs i nära samarbete med Lindbäcks Bygg i Öjebyn. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för CAD-teknik och informationshantering samt hanterar datorer väl. Bra kurser att ha med sig i bagaget är Datorstödd Projektering och Datorstödd Byggproduktion. Examensarbetet kan genomföras av 2 personer. Examinator/Handledare Helena Johnsson / Lindbäcks Bygg e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå/Piteå.

17 Lean produktutveckling av beslag för dörrar och fönster I Lean filosofin strävas efter att minimera slöserierna allt som inte tillför värde är sådant som aktivt ska elimineras under processens gång. Dock strävar man i Lean inte bara efter aktiv hantering av brister, poängen är att gå till roten med uppkomna problem och lösa dessa så att de inte uppstår igen, så kallad proaktiv hantering av fel. Tyvärr är flertalet företag idag för starkt inriktade på aktiv problemhantering som, istället för att lösa problem, skapar nya system för kontroller och uppföljning. Dörrar och fönster är exempel på produkter som är känsliga för hantering på byggarbetsplatsen. Det visar sig att hantverkare genomför installation på ett felaktigt sätt vilket leder till kvalitetsbristkostnader som leverantörerna själva måste bära. Därför är det av vikt att minimera fel redan i ett tidigt skede genom att utveckla robusta tekniska lösningar samt instruktioner för hantverkare. Syftet med examensarbetet är att utveckla en robust lösning för att fästa dörrar och fönster till väggar så att det inte går att göra fel vid hantering och installation. Målet är att du vid projektets slut har utarbetat en modell för Lean produktutveckling. Examensarbetet genomförs i samarbete med snickeriföretagen Polardörren i Öjebyn och FIN Snickeri i Råneå. Examensarbetet passar för studenter som har ett intresse för produktutveckling av komponenter i en industriell byggproduktion i relation till Lean Production. Då examensarbetet genomförs med snickeriföretag, är det positivt om du är intresserad av utvecklingsarbete med små företag inom träindustrin. Handledare/Examinator Anders Björnfot Tel: Tel: Placeringsort Luleå.

18 3D-verifiering av fabrikstillverkade moduler Modulbyggnadsteknik är ett väl inarbetat koncept för industriellt tillverkade flervåningshus med trästomme. Modulerna prefabriceras i fabrik och transporteras till byggarbetsplatsen där de mycket snabbt monteras till flervånings bostadshus. Centralt för företag som är verksamma inom industriellt byggande är att kunna dra fördel av repetitiva processer och att därigenom kunna förutsäga produktionsutfall efter projektering. Detta sker genom att dra nytta av redan genomarbetade lösningar som repeteras mellan projekt. Lösningen till detta ligger i ett samspel mellan projektering och fabriksproduktion gällande tex. övergångar mellan moduler i sammanfallande öppningar. Projekterad modul: Fabrikstillverkad modul: Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att interaktivt jämföra projekterade moduler med de färdiga fabrikstillverkade modulerna i 3D miljö. Målet är att genom interaktiv analys av 3D-modeller ge förslag på nya arbetsmetoder inom 3D projekteringen. Examensarbetet genomförs i samarbete med Lindbäcks bygg i Piteå. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för CAD-teknik i relation till byggnadsprocessen. Kunskaper inom 3D-CAD och ett intresse för måtteknik är en fördel för examensarbetet. Arbetet kan genomföras av två personer tillsammans. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Gustav Jansson e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå.

19 Människors upplevda trygghet i byggnationer av olika material På senare tid har alltfler offentliga byggnader byggts med trästomme och med trä som fasadmaterial. Samtidigt pågår också diskussion om hur man utvecklar hållbara stadsmiljöer, utifrån aspekterna; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. När man tittar på den sociala aspekten av hållbar stadsutveckling, är människors upplevda trygghet en faktor att ta hänsyn till. En sådan konkret miljö är t.ex. parkeringshus, en plats som människor från de flesta grupperingar i samhället nyttjar regelbundet, och det såväl innevånare i staden som besökande turister. Syftet med examensarbetet är att utreda om människors upplevda trygghet i ett stadsplacerat parkeringshus påverkas olika av vilket byggnadsmaterial som är använt, och vad i så fall skillnaderna består i. Ett parkeringshus i trästomme skall jämföras med ett byggt med betongstomme. Examensarbetet genomförs i samarbete med Skellefteå Kommun. Examensarbetet passar för studenter som har ett utpräglat intresse för stadsplanering och hållbar utveckling. Examinator Handledare Helena Johnsson e-post: Sofia Lidelöw e-post: För ett väl utfört examensarbete utgår ersättning med kr. Placeringsort Luleå/Skellefteå.

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

LWE s doktorander samlade för första gången

LWE s doktorander samlade för första gången Nr 1. September 2007. Nyhetsbrev för kompetenscentrum Lean Wood Engineering. Redaktör: Sofia Lidelöw (LWECoordinator@ltu.se) LWE s doktorander samlade för första gången Den 14-16 augusti träffades flertalet

Läs mer

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE OCH DESS DRIVKRAFTER SUSANNE RUDENSTAM AVESTA 141119 VAD ÄR MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK? 2 www.trabyggnadskansliet.se Skid transportled Branäs Sweden VÄRLDEN BÖRJAR FÖRSTÅ! 5 www.trabyggnadskansliet.se

Läs mer

IT-stöd i träbyggindustrin

IT-stöd i träbyggindustrin IT-stöd i träbyggindustrin Projektets löptid 2005-12-01 2006-10-30 Helena Johnsson, Luleå tekniska universitet, projektledare (anslagsmottagare) Stefan Persson och Linus Malmberg, Tyréns IT Miklós Molnar,

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken.

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. BYGG STORT och spännande i trä Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. Introduktion till Nationella träbyggnadsstrategins FORTBILDNINGSPROGRAM. VÄXJÖ UNIVERSITET. OMSLAGSBILD:

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet

Läs mer

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18 www.excellenthus.se 2 Vi gör verklighet av era drömmar och visioner! Innehåll Introduktion 5 Husinspiration 1 6 Husinspiration 2 8 Husinspiration 3 10 Husinspiration 4 12 Husinspiration 5 16 Husinspiration

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se Mean. Green. Lean Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011 Ett familjeföretag i fjärde generation Företaget grundades 1924 Från Byasåg till industriellt byggande LINDBÄCKS GROUP LINDBÄCKS PORSÖN AB LINDBÄCKS

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

Martinsons Group AB Mikael Lindberg

Martinsons Group AB Mikael Lindberg 1 Martinsons Group AB Mikael Lindberg Martinsonskoncernen idag Omsätter ca 1,4 miljarder 435 anställda 450 000 m 3 sågad vara 62 000 m 3 limträ 30 000 m3 komponenter till möbel Ägare: Familjerna Martinson

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä Stockholm 22-23 oktober 2009 Susanne Engström susanne.engstrom@ltu.se Projektledare: Lars Stehn Industripartners: AB Fristad Bygg Flexator AB Fristadbostäder AB HSB Göteborg Projektet Beställarrollen Varför

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

MODULARISERADE INSTALLATIONER. Martin Lennartsson Stockholm 22 september 2009

MODULARISERADE INSTALLATIONER. Martin Lennartsson Stockholm 22 september 2009 MODULARISERADE INSTALLATIONER industriella byggandet Martin Lennartsson Stockholm 22 september 2009 Intressenter Industripartners Omsättning (MEUR) System Lindbäcks Bygg 42 Volym Moelven Byggmodul 42 Volym

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Virtuell produktionsplanering

Virtuell produktionsplanering Virtuell produktionsplanering Mattias Roupé, Chalmers Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers Mikael Johansson, Chalmers Roger Andersson, Peab AB Kortrapport om forskning 2014: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 1 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö öretaget rönbo B Ägare: lommershus %, Stenbackens %, Polarrenen % rönbo jobbar med industriellt byggande inomhus i fabrikslokaler och under väderskydd på byggplats.

Läs mer

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar

Med långsiktighet genom ständig utveckling och forskning kan nya effektiviseringsmetoder, affärslösningar ÅRSBERÄTTELSE 2009 Träinnovationsnätverket ett projekt som utvecklar hållbar konkurrenskraft i Norrbotten för branscherna industriellt träbyggande och trämanufaktur. Företagsutveckling och forskning i

Läs mer

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv.

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Lars Dahlberg Direkttel: 070 / 645 04 78 Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Egen historik: Verksam inom Byggentreprenörledet mellan 1971 och 2003, Med arbetsuppgifter

Läs mer

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling #3 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Ny avformningsenhet i fabriken Ny hemsida med smart upplägg Ett energibygge i exploativt område Årets sista Finn Fem Fel tävling Ansvarig utgivare: Inge Andersson

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä

handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä 2 Redaktörer och författare: Anders Gustafsson och Per-Erik Eriksson, SP Trä, Susanne Engström, Luleå Tekniska Universitet, Tina Wik,

Läs mer

Marknadsstudie. Flervånings trähus i Tyskland och Japan. Sammanfattning, oktober 1998 V E R K E T FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Marknadsstudie. Flervånings trähus i Tyskland och Japan. Sammanfattning, oktober 1998 V E R K E T FÖR INNOVATIONSSYSTEM Marknadsstudie Flervånings trähus i Tyskland och Japan Sammanfattning, oktober 1998 V E R K E T FÖR INNOVATIONSSYSTEM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verket för innovationssystem, Flervånings trähus i Tyskland 1

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö #2 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 LKB får stororder på flerbostadshus Nya lyftmarkeringar på plattbärlag En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö Bild: SBE Fabrik Katrineholm Ansvarig utgivare:

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering

Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen. Definition av större ombyggnation och renovering Ansökan om godkännande av större ombyggnation / renovering av lägenhet i Brf Högborgen Introduktion På förekommen anledning och för att undvika problem och störningar vid större ombyggnation och/eller

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

Beräkning av U-värde för hus

Beräkning av U-värde för hus Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta, självbärande karossmoduler SICOMP TN06-003 Datum Referens Revision 2006-05-22 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering PL RLu AH Öppen

Läs mer

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill!

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Vilket hus vill du ha? Och hur mycket vill du bygga själv? Egna ritningar - Standardhus - Arkitektritat Tillsammans med Sjömarkenshus kan du på ett smart

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Swerock Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till byggindustrin. Med ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet

Läs mer

I took the road less travelled, and that made all the difference

I took the road less travelled, and that made all the difference I took the road less travelled, and that made all the difference R. Frost The Road not Taken LWE konferens, 26-27 oktober Tomas Nord@liu.se LWE konferens, 26-27 oktober Tomas.nord@liu.se 1 Framsyn Trämanufaktur

Läs mer

Visuell Planering En ny planeringsmodell för byggbranschen

Visuell Planering En ny planeringsmodell för byggbranschen SBUF INFORMERAR NR 06:08 Visuell Planering En ny planeringsmodell för byggbranschen Under 2005 genomförde Peab tre pilotprojekt där man använde sig av metoden Visuell Planering för att utröna om det gick

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Träbyggnadsboom i Sverige

Träbyggnadsboom i Sverige Träbyggnadsboom i Sverige Niclas Svensson Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli Niclas Svensson Sveriges Träbyggnadskansli Vad är modernt träbyggande? Jo, det handlar om

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer