INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH /2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016"

Transkript

1 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH /2016 Version 1

2 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val. Poängen fördelas normalt med 100 poäng i åk 2 och 100 poäng i åk 3. Enligt gymnasieförordningen 4 kap 7 beslutar huvudmannen om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa: en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen minst en kurs i estetiska ämnen de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå om eleven går på ett yrkesprogram Kortfattad beskrivning av de kurser som du kan söka finns i detta häfte. Mer information om innehåll och betygskriterier kan du läsa på skolverkets hemsida, Inställda kurser/konkurrens om platser Vi reserverar oss för att kurser som har få sökande kan komma att ställas in. Om det blir konkurrens om platser till någon kurs är betyget från åk 9 urvalsgrund till hälften av platserna, resterande platser tillsätts genom lottning. Studievägledning Studie- och yrkesvägledarna på skolan svarar på dina frågor och funderingar kring valet. Håkan Rosén NA, SA, EK, ES, HU, TE

3 SID 3 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Innehåll Individuella val 2015/ Omfattning/Innehåll... 2 Inställda kurser/konkurrens om platser... 2 Studievägledning... 2 Idrott... 5 Idrott och hälsa 1 Specialisering/Träningslära IDRIDO Idrott och hälsa 2 Specialisering/Träningslära IDRIDO Idrott och hälsa 2* IDRIDR Naturguidning 1 NAGNAT Bild & Musik... 6 Bild och form 1b* BILBIL01b... 6 Musik MUSMUSMUS Rytmik MUSRYT Arrangering och Komposition 1 MUIARA Datorkurser... 8 Digitalt skapande DIGDIG Webbutveckling 1 WEBWEU Cad 1 + Cad 2 CADCAD01/ Moderna språk/språk*... 9 Franska steg 1-5 MODFRE Spanska steg 1 5 MODSPA Tyska steg 1 5 MODGER Italienska steg 1 3 MODITA Arabiska steg 1 5 MODARA Bosniska steg 1 5 MODBOS Sydkurdiska steg 1 5 MODSON Svenskt teckenspråk för hörande 1 SVTSVT Engelska 7 (endast för åk 3)* ENGENG Juridik, politik och företagande Privat juridik JURPRI Politik och hållbar utveckling HÅLPOL Entreprenörskap ENTENR

4 SID 4 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Matematik Matematik 2b* MATMAT02b Matematik 3b (endast för åk 3)* MATMAT03b Matematik 4 (endast för åk 3)* MATMAT Matematik 5 (endast för åk 3)* MATMAT Matematik - Specialisering (endast för åk 3)* MATMAT00S Naturvetenskap/Teknik Naturkunskap 2* NAKNAK Naturvetenskaplig specialisering (åk 3)* NAVNAT00S Teknik Specialisering TEKTEK00S Historia och Samhällskunskap Historia 1a2 (endast TE) HISHIS01a Historia 2a HISHIS02a Samhällskunskap 2 SAMSAM Särskilda behörighetskrav Meritpoäng... 19

5 SID 5 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Idrott Idrott och hälsa 1 Specialisering/Träningslära IDRIDO01 Idrottsprofil som startar åk2 och har möjligheten att fortsätta åk3. Idrott och hälsa 2 Specialisering/Träningslära IDRIDO02 Du som haft någon av våra idrottsprofiler under åk 1och 2 har möjligheten att fortsätta med det även i åk 3. Då läser du kursen Idrott och Hälsa specialisering 2. Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kunna planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen i kursen ska bland annat behandla följande innehåll: Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. Hälsobegreppets grunder. Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter. Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen. Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. Naturguidning 1 NAGNAT01 Undervisningen i ämnet naturguidning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att organisera, planera och genomföra olika former av aktiviteter i natur- och kulturmiljöer. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att välja och använda utrustning och teknik för olika aktiviteter i naturen. Genom vistelse och exkursioner i olika natur- och kulturmiljöer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om naturen och förmåga att iaktta och upptäcka naturens mångfald. Genom övningar i realistiska situationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda redskap och utrustning för olika aktiviteter samt att handleda andra till rikare natur- och kulturupplevelser. Praktiska övningar ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet, första hjälpen och livräddning. Exempel på aktiviteter som förekommer i kursen: Paddling, Turridning, Fiske, Vandring, Skidåkning mm. Kursen kommer att vara förlagd till 3 helger (fre em sön) samt 8-10 teori- och planeringslektioner under ordinarie skoltid. Mer information om upplägg och innehåll ges av idrottslärarna.

6 SID 6 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Bild & Musik Bild och form 1b* BILBIL01b I kursen arbetar vi med bildens grunder och diskuterar dem. Vi behandlar många olika tekniker och motiv som t ex skissteknik, teckning, måleri, människan, komposition och genrer. Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. Arbete med konstnärliga processer, problematisering av ett stoff och problemlösning i bild. Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker. Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten. Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer. Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. *Kursen kan ej väljas av TE med inriktning design och produktutveckling Musik MUSMUS0 Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att du utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Kursen Musik omfattar bland annat: 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 3. Förmåga att improvisera. 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling. 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.

7 SID 7 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Rytmik MUSRYT0 Undervisningen i kursen Rytmik ger dig ökade färdigheter att musicera såväl efter noter som på gehör. Den utvecklar din förmåga att improvisera. Kursen omfattar bland annat: Musikalisk kommunikation med rörelse och röst. Rytmer och danser från olika kulturer. Rörelsekompositioner Kreativitet, fantasi och samarbetsförmåga Musikalisk kommunikation med medspelare och publik. Kursen kan endast läsas av ES-elever. Arrangering och Komposition 1 MUIARA01 I kursen lär vi oss att arrangera och göra musik för olika stilar och instrumentsammansättningar. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Ensembleformer och musikformer samt stildrag från olika tidsperioder och kulturer. Melodisk, harmonisk, periodisk och rytmisk uppbyggnad av musik. Notation och läsning av olika musikgenrer. Arrangering av vokal och instrumental musik i olika genrer. Kompositionsprinciper och musikaliska strukturer. Konstnärlig kreativitet i experiment med och bearbetning av musikaliskt material. Musikinstruments och rösters klang, funktion och användning. Användning av digitala medier och musikteknisk utrustning vid arrangering, komposition och produktion av musik. Analys och tolkning av konstnärliga kvaliteter i form av musikaliskt resultat, form och struktur samt användning av musikteoretiska begrepp som är relevanta i sammanhanget. *Kursen kan endast läsas av ES-elever åk 3.

8 SID 8 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Datorkurser Digitalt skapande DIGDIG01 Vi jobbar med den digitala skapandeprocessen, skissarbete med och utan digitala verktyg. Vi lär oss olika uttryck i gränslandet mellan konst och teknik. Undervisningen i kursen ska bland annat behandla följande innehåll: Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner. Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande. Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer. Samarbetsformer vid digitala produktioner. Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier. *Kan ej väljas av TE inriktning Information och medieteknik Webbutveckling 1 WEBWEU01 Denna kurs ger kunskaper om websidors uppbyggnad samt mulitmediala programvaror och du får färdigheter i att använda dessa. Kursen lär dig främst hur en hemsida skapas med modern kod, HTML 5 och CSS3. Kursen ska även ge kunskap om hur en hemsida designas och läggs upp samt om lagar och andra bestämmelser som styr digital information. *Kan ej väljas av TE inriktning Information och medieteknik Cad 1 + Cad 2 CADCAD01/02 Kurserna ger dig kunskaper i datorstödd design och konstruktion samt fördjupade kunskaper i att använda CAD-teknik för framtagning av ritningar. Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: Cad-system och begrepp inom cad. Cad-systemets inställningar för modellering, sammanställningar och analys. Grundläggande skiss- och ritteknik inom valt teknikområde. Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde. Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, t.ex. genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster. Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen. Ergonomiska krav på cad-arbetsplatser och arbetsmiljökrav. Grundläggande applikationer beroende på teknikområde. Kursen endast för elever på TE-Teknikvetenskap och TE- Information och medieteknik.

9 SID 9 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Moderna språk/språk* Franska steg 1-5 MODFRE01-05 Ämnesansvarig: Lovisa Lothigius Spanska steg 1 5 MODSPA01-05 Ämnesansvarig: Euridis Engström Tyska steg 1 5 MODGER01-05 Ämnesansvarig: Peter Kjellman Italienska steg 1 3 MODITA01-05 Ämnesansvarig: Marianne Heppich Arabiska steg 1 5 MODARA01-05 Ämnesansvarig: Halmat Hosayn Bosniska steg 1 5 MODBOS01-05 Ämnesansvarig: Beisa Zjajo Sydkurdiska steg 1 5 MODSON01-05 Ämnesansvarig: Lafau Khidir Kinesiska steg 1 3 MODZHO01-03 Ämnesansvarig: Shelly Ni Lado Vi vet sedan tidigare att det kan vara få sökande till de olika stegen, och för att garantera att kursen startar så kan det bli aktuellt med studier i form av närdistans, då viss del är egenstudier i kombination med en del lärarledda lektioner. Mer information ges om det blir aktuellt. *Kurserna kan vara behörighets- och meritpoänggivande, se sid 18 och 19. Svenskt teckenspråk för hörande 1 SVTSVT01 Undervisningen i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förståelse av svenskt teckenspråk i interaktion och i teckenspråkiga texter. Förmåga att formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare.

10 SID 10 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Engelska 7 (endast för åk 3)* ENGENG07 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kommunikationens innehåll Reception Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar. Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter. Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk. Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse. Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel. Produktion och interaktion Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter. Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden. Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte *Kursen är meritpoänggivande, se sid 18 och 19.

11 SID 11 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Juridik, politik och företagande Privat juridik JURPRI0 Kursen ger dig kunskaper om det svenska rättsväsendets organisation och arbete. Du får också grundläggande juridiska begrepp som gäller för individen såsom familjerätt, konsumenträtt, fastighetsrätt, arbetsrätt mm. Du får även lära dig att lösa enklare juridiska problem samt upprätta och tolka vanligt förekommande dokument. *Kan ej läsas av EK Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Undervisningen i kursen ska bland annat behandla följande innehåll: Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck. Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Olika metoder för miljövärdering. Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner. Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU. Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt. Intresseorganisationer inom området. Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut. Praktiska fallstudier. *Kursen kan ej läsas av NA med inriktning naturvetenskap och samhälle med kurspaket 3. Entreprenörskap ENTENR0 Kursen behandlar entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhälle. Du får bland annat lära dig om idéutvecklingsprocessen och om grundläggande projektmetodik. Dessutom berörs områden som ledarskap och grupprocesser. Inom ramen för kursen kommer du även att starta upp och arbeta med ett UF-företag. Undervisningen i kursen ska även behandla följande innehåll: Tillämpad marknadsföring utifrån lagar och andra bestämmelser. Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Finansieringsformer, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. *Kursen kan ej läsas av EK med inriktning ekonomi

12 SID 12 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Matematik Matematik 2b* MATMAT02b Undervisningen i ämnet matematik ska ge dig förutsättningar att utveckla förmåga att: använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. *Kursen kan endast läsas av HU. Kursen är behörighets- och meritpoänggivande, se sid 18 och 19. Matematik 3b (endast för åk 3)* Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: MATMAT03b Algebra Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad. Samband och förändring Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner Introduktion av talet e och dess egenskaper. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. Begreppen primitiv funktion och bestämd integral, sambandet mellan integral -derivata. Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning och användning av digitala medier, verktyg. *Kursen kan endast läsas av SA, HU, EK och ES *Kursen kan vara behörighets- och meritpoänggivande, se sid 18 och 19.

13 SID 13 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Matematik 4 (endast för åk 3)* Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: MATMAT04 Aritmetik, algebra och geometri Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form. Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor. Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. Användning och bevis av de Moivres formel. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen. Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer. Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri. Samband och förändring Problemlösning Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. Skissning av grafer och tillhörande asymptoter. Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg, inklusive beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning. Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. *Kursen kan endast läsas av SA, EK, TE och NANAS *Kursen kan vara behörighets- och meritpoänggivande, se sid 18 och 19.

14 SID 14 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Matematik 5 (endast för åk 3)* Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: MATMAT05 Samband och förändring Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer. Användning och lösning av differentialekvationer med digitala verktyg inom olika områden som är relevanta för karaktärsämnena. Diskret matematik Problemlösning Begreppet mängd, operationer på mängder, mängdlärans notationer och venndiagram. Begreppet kongruens hos hela tal och kongruensräkning. Begreppen permutation och kombination. Metoder för beräkning av antalet kombinationer och permutationer Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem. Begreppen rekursion och talföljd. Induktionsbevis med konkreta exempel från till exempel talteoriområdet. *Kursen kan endast läsas av NA och TE *Kursen kan vara meritpoänggivande, se sid 18 och 19. Matematik - Specialisering (endast för åk 3)* Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: MATMAT00S Matematikområden Problemlösning Behandling av ett eller flera övergripande matematikområden, till exempel linjär optimering, spelteori, logik, differentialekvationer, sannolikhetslära, linjär algebra, finans-, populations- eller beräkningsmatematik. *Kursen kan endast läsas av NA och TE *Kursen kan vara meritpoänggivande, se sid 18 och 19.

15 SID 15 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Naturvetenskap/Teknik Naturkunskap 2* NAKNAK02 Du får lära dig mer om materias uppkomst och byggnad samt hur dessa organiska och oorganiska ämnen används i vardagen. Du får fördjupad kunskap vad det gäller människans byggnad och utveckling. Hur olika organismer har utvecklats samt de mekanismer som styr denna evolution får du också lära dig mer om. Teori och historia varvas med intressanta och lärorika laborationer. *Kursen endast för elever på SA, HU, EK och ES. Bygger på kursen Naturkunskap 1a2 eller 1b. *Kursen kan vara behörighetsgivande, se sid 18 och 19 Naturvetenskaplig specialisering (åk 3)* NAVNAT00S Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara astronomi, ekotoxikologi, etologi, fysiologi, geofysik, genetik, kvartärgeologi, kvantkemi, limnologi, miljökemi, näringslära och strålningsfysik. Begrepp, teorier, modeller och metoder inom kunskapsområdet och hur dessa har vuxit fram. Experiment, fältstudier eller observationer. Tillämpningar inom kunskapsområdet, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor. Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier *Kursen kan endast läsas av NA/Teknik Specialisering

16 SID 16 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Teknik Specialisering TEKTEK00S Undervisningen i kursen kommer bland annat att behandla dessa centrala innehåll: Entreprenörskapets villkor och förutsättningar. Teknik i ett hållbart samhälle. Teknisk problemanalys, problemlösning, rimlighetsbedömning och värdering av egna och andras lösningar. Teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller med koppling till det teknikområde som valts för kursen. Entreprenörskap på höstterminen Kursen behandlar entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhälle. Du får bland annat lära dig om idéutvecklingsprocessen och om grundläggande projektmetodik. Dessutom berörs områden som ledarskap och grupprocesser samt anpassad presentationsteknik beroende av syfte, mottagare och situation. CAD (fortsättningskurs) på vårterminen Kursen ger dig kunskaper i datorstödd design och konstruktion samt fördjupade kunskaper i att använda CAD-teknik för framtagning av ritningar. Vidare ska undervisningen behandla hur CAD-programmets information kan överföras till och från andra datorprogram, samt till och från maskinell kringutrustning, bland annat 3D-skrivare och scanner. Undervisningen i kursen behandlar följande innehåll: CAD-systemets inställningar för modellering, sammanställningar och analys. Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, till exempel genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster. CAD-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen. Kursen valbar endast för elever på TE med inriktning Design- och produktutveckling eller Produktionsteknik.

17 SID 17 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Historia och Samhällskunskap Historia 1a2 (endast TE) HISHIS01a2 För att uppnå särskild behörighet på vissa högskoleutbildningar, t ex lärare i SO-ämnen, jurist eller polis, krävs Historia 1b, 100p, alt Historia 1a1, 50p och Historia 1a2, 50 p. Elever på Teknikprogrammet erbjuds läsa Historia 1a2 som utökad kurs. Undervisningen kommer med stor sannolikhet förläggas efter ordinarie schemaram, 15,20. Historia 2a HISHIS02a Kursen ökar din självständiga och kritiska förmåga genom fördjupningar och temaarbeten. De historiska studierna breddas genom komparativa studier över tid och rum. *Kursen endast för elever på EK och SABET. Samhällskunskap 2 SAMSAM02 Undervisningen i ämnet samhällskunskap ger dig förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. *Kursen endast för TE åk 2 och 3, HU åk 2 och 3 samt NANAT åk 3. Kursen kan vara behörighetsgivande, se sid

18 SID 18 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Särskilda behörighetskrav Följande kurser inom det individuella valet i årskurs 2 och 3 kan ge dig särskild behörighet till universitets-och högskolestudier. Naturkunskap 2: Vårdutbildningar, arkitektutbildningar, vissa utbildningar inom skogs-, jordbruk- och trädgård, vissa djurvårdsutbildningar, vissa lärarutbildningar (till exempel idrottslärare) med flera. Matematik 2b: Psykologutbildning, socionomutbildning, vårdutbildningar, skogs-, jordbruks- och trädgårdsutbildningar, djursjukvårdarutbildning, vissa lärarutbildningar med flera. Matematik 3b: Ekonomiutbildning, arkitektutbildningar, skogs-, jordbruks- och trädgårdsutbildningar, ekologi- /miljöutbildning, datautbildning, vissa lärarutbildningar med flera. Matematik 4: Ingenjörsutbildning. Utbildningar till läkare, veterinär, tandläkare, apotekare, optiker. Handelshögskolan Stockholm. Vissa lärarutbildningar med flera. Moderna språk steg 3: De flesta utbildningar med språklig profil, internationell ekonomi, språklärarutbildning med flera. Samhällskunskap 2: Lärarutbildning med SO-inriktning.

19 SID 19 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Meritpoäng Till de flesta utbildningar du söker kan du få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik om du har ett godkänt betyg (lägst E). Kurser som krävs för behörighet eller underliggande kurser ger inte meritpoäng. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet, men inte meritpoäng. Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Meritpoäng för moderna språk max 1,5 meritpoäng Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng. Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng. Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. Om du har betyg i Moderna språk 4 men saknar betyg i Moderna språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa Moderna språk 5. Om det inte finns något krav på särskild behörighet får du 1,5 meritpoäng om du har Moderna språk 3 och 4. Krävs Moderna språk 3 för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng genom moderna språk 4 och 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Meritpoäng för engelska max 1,0 meritpoäng Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng. Meritpoäng för matematik max 1,5 meritpoäng Matematik 2, 3 och 4 ger 0,5 meritpoäng vardera. Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng. Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Du kan få meritpoäng för flera kurser i matematik specialisering. Om Matematik 4 krävs för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng om du har betyg i Matematik kurs i Matematik specialisering eller om du har tre kurser i Matematik specialisering.

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer