Innehållsförteckning 1. Inledning Styrelse och ledning Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbete på Wilhelm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Styrelse och ledning Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium Beskrivning av Wilhelm Haglunds Gymnasiums gymnasieutbildning...9 Språk...10 IT...10 Hälsa...10 FoU/produktutveckling...10 Utbildningens upplägg...10 Arbetsplatsförlagd utbildning/lärande APU/APL...11 Traineeprogrammet och Teknikerskolan Gymnasiereformens inverkan Nyckeltal...12 Lokaler...12 Elevantal...12 Sökande...13 Elevernas hemkommuner...13 Personaltäthet...13 Datorer...14 Utbildningskostnader Mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium år Uppfyllelse av målsättningar...14 Nationella mål...14 Övergripande mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium...16 Inlärning och undervisning...16 Arbetsmiljö och säkerhet...21 Företagsanknytning...22 Inflytande...23 Redovisning av kursutvärderingar...25 Resultat från styrelseintervjuer

3 8.2 Stödjande processer...28 Ekonomi...28 Kvalitet...28 Marknadsföring...29 IT...29 Deltagarservice...29 Arbetsmiljö och säkerhet...30 APU och utlandspraktik...30 Personalutveckling...31 Prioriterade fortbildningar Genomförda förbättringar under året...32 Lära av andra...33 Besök...34 Framgångar under året Fortsatt kvalitetsarbete...37 Uppföljning av kvalitetsarbete...37 Mål Summering av innevarande års kvalitetsarbete

4 Kontakter VD Per Sjöberg, , mobil Rektor Lena Marklund, , mobil Kvalitetsredovisningsgruppen Dan Almcrantz, Karl Mihlberg, Tiina Johans, Fredrik Carlquist, Deltagarservice Anna Goijenfalk Hållinder , Postadress/ Besöksadress Gimo Utbildnings AB Gimo Verkstadsteknik AB Gymnasievägen 2 Gymnasievägen Gimo Gimo E-postadress: Hemsida 3

5 Rektors och VD:s förord Teknikcentrum och Wilhelm Haglunds gymnasium: Samarbete mellan näringsliv och kommun Teknikcentrum (TC) startade 1987 som ett led i kommunens tekniksatsning. TC bedriver uppdragsutbildning inom teknikområdet, men även andra områden som är av vikt för Sandvik samt industriföretag i allmänhet. TC står även för den större delen av utbildningsinnehållet i Yrkeshögskolans (YH) program Produktion och Process, med Östhammars kommun som huvudman. Wilhelm Haglunds Gymnasium (WHG) bedriver ett specialutformat tekniskt program för nuvarande åk 3. Hösten 2011 startades det industritekniska programmet med inriktning produkt och maskinteknik i enlighet med gymnasiereformen GY2011 (åk 1 och 2). Vi har mycket höga ambitioner och vill ge våra elever de bästa möjligheter för vidare studier men även chans till direkt anställning efter gymnasiet. Företaget är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Målet med WHG är att vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial nivå i Sverige. WHG och TC drivs som en enhet och ägs av Sandvik AB tillsammans med Östhammars kommun. Denna kvalitetsredovisning har tidigare uteslutande utgått från WHG. I år ligger fortfarande tyngdpunkten där, men vår ambition är att utveckla denna kvalitetsredovisning till att bli ett komplett dokument där hela vår organisation belyses. Statistik från TC:s verksamhet kommer i kommande kvalitetsrapporter vidareutvecklas. Beskrivning av gymnasieutbildningen och TC:s kurser TC ger näringslivsanpassade kurser som normalt omfattar en till fem dagar. Många kurser skräddarsys efter kundens önskemål och genomförs antingen i våra egna lokaler, eller hos kunden. Framförallt ligger fokus på kurser inom skärande bearbetning och teknikområdet, men även brandskyddsutbildningar och engelska förekommer. Utbildningen inom WHG syftar till att ge ungdomar goda kunskaper som både är breda och djupa. I förlängningen är det grunden för det livslånga lärandet som läggs på WHG. Utbildningsinnehållet omfattar två olika paket: Paket 1, operatörspaketet, upp till 3400 poäng Paket 2, studieförberedande paket, upp till 3400 poäng Paketen läses på tre år. WHG erbjuder en utökad, specialutformad utbildning med möjlighet till profilering inom, verkstad, teknik, teknikutveckling, företagande (UF) och språk. Utbildningarna har utformats i nära samarbete med näringslivet för att motsvara industrins framtida behov. WHG startade 2007 och det är särskilt viktigt att följa hur vi utvecklas för att på ett tidigt stadium kunna vidta nödvändiga åtgärder för att nå våra mål. För att kunna fatta kloka beslut är det viktigt med korrekt och adekvat information. En förutsättning för att det ska vara möjligt att få den informationen är att vi inte ser på brister som personliga nederlag utan som möjligheter till förbättring och tillsammans utveckla skolan. Vi vill med all tydlighet klargöra att dokumentet ni 4

6 nu läser inte är ett marknadsföringsdokument utan en spegling av verkligheten. Den visar på brister, förbättringsområden, fokusområden och även styrkor. Den är kort och gott en ledstjärna i vårt utvecklingsarbete. Kvalitetsarbetet Under 2012 såg vi över organisation och struktur för WHG och TC och har nu infört ett arbetssätt där vi tydliggjort ansvar och ser resurserna som gemensamma för hela verksamheten. Detta arbete initierades efter personalenkäten SEMP (self empowerment survey) resultat 2011 och detta arbete har kunnat följas upp med hjälp av 2012 års SEMP som påvisar tydligt förbättrat resultat. Kvalitetsarbetet hjälper oss att beskriva vår utvecklingsprocess och vilka resultat den ger. Personal och elever är engagerade och lägger ned ett omfattande arbete i kvalitetsprocessen. Vi har en kvalitetsgrupp som sammanträder kontinuerligt och sammanställer detta. Detta dokument är det samlade utfallet. Uppföljning av kvalitetsarbetet Uppföljningen utgår från enkäter, mätningar och undersökningar samt betygsstatistik, resultat från nationella prov, nyckeltal mm. Alla kurser som ges på företaget utvärderas. Detta redovisas för styrelsen. Styrelsen träffar elever, föräldrar och personal två gånger per år för intervjuer. Utvärdering Innehållet i vår kvalitetsredovisning är en utvärdering av läsårets arbete, måluppfyllelse och resultat. Här analyseras om, hur och varför målen nåtts och vad man måste fortsätta utveckla. Används resurserna rätt? Finns det kompetensbrister? Finns det brister i det pedagogiska arbetet? Eller är vi Det goda exemplet med god pedagogisk verksamhet, som kan spridas till andra? Vi är ett företag med mycket höga ambitioner och för att nå de mål som vi sätter upp för skolan och uppdragsutbildningen är det viktigt att följa de resultat som arbetet genererar. Med den kunskapen som grund sätter vi upp nya mål för vårt förbättringsarbete och vår utveckling. En av våra viktigaste uppgifter är att förbereda våra elever och kursdeltagare för arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att vi följer med i utvecklingen och att vi finns som ett stöd för eleverna. Företaget ska också stå för en kultur som gör att elever vågar utmana sig själva och inte vara rädda för att misslyckas. Genom att följa upp och dokumentera vårt arbete skaffar vi oss en kunskapsbas som ger oss möjlighet att fatta bra beslut och enas kring en gemensam riktning för verksamhetens utveckling. På så sätt kan både elever, föräldrar, personal, ledning och styrelse bidra till att göra Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum till en bra arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas. För att vi ska lyckas med det är det viktigt att alla bidrar på ett konstruktivt sätt till verksamhetens utveckling. För tredje året i rad tar vi in anställda från Gimoverken som får gå Teknikerskolan. Dessa elever väljs av företaget och de läser ungefär hälften av de ämnen som en ordinarie gymnasielev gör. I år har vi 11 st som går Teknikerskolan. Det är även det tredje året vi har Traineeprogrammet. Det är ett program där man läser högskolekurser inom området kvalite i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och man har 5

7 praktik på Gimoverken. Deltagarna blir anställda av GUAB och får lön. Programmet är 9 månader långt. I år är det 2 st som går programmet, men vi har även 3 st som läser endast kurserna. Vi tror och hoppas att denna kvalitetsredovisning som avser verksamhetsåret 2012 ger en rättvisande bild av verksamheten vid Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum. Att den ska belysa våra styrkor och svagheter, samt att den ska ge vägledning i hur vi kommer att bedriva vårt förbättringsarbete. Vidare vill vi passa på och tacka alla elever, föräldrar, personal och styrelse som hjälpt till att göra denna kvalitetsredovisning möjlig genom att svara på enkäter och komma med kommentarer. Lena Marklund, rektor Per Sjöberg, VD 6

8 1. Inledning Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum drivs som ett bolag, Gimo Utbildnings AB, och ägs av Sandvik AB (91%) och av Östhammars kommun (9%) där Sandvik är huvudägare. Förutom att bedriva ett tekniskt gymnasium ger Gimo Utbildnings AB uppdragsutbildningar via dotterbolaget Gimo Verkstadsteknik AB (Teknikcentrum) i form av teknisk fortbildning och utbildning för företag och förvaltning samt legoproduktion i mindre omfattning. Skolans fyra prioriterade områden språk, IT, hälsa och FoU/produktutveckling blir naturliga delar av undervisningen och verksamheten då dessa integreras i det dagliga arbetet. WHG och TC erbjuder nära samarbete med näringslivet. De övergripande målen för WHG och TC sätts av styrelsen. VD har övergripande ekonomiska och juridiska ansvaret för de båda företagen Gimo Utbildnings AB, respektive Gimo Verkstadsteknik AB. Skolans rektor är ansvarig för att utarbeta underlag för styrelsens arbete med målen. Underlaget skall utgå från skollagen, gymnasieförordningen och av ägarna framtagna styrdokument. Skolans rektor skall i sitt arbete med att ta fram underlag för skolans / bolagets mål, dels inhämta synpunkter från elever, kunder, föräldrar och personal, dels förankra målen hos elever, kunder, föräldrar och personal. Rektor har även ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan, samt leder utvärderingsarbetet av verksamheten. Styrelsen följer och utvärderar bolagets verksamheter kontinuerligt. Detta sker vid de fyra styrelsemöten som genomförs under året. Vid 2 av styrelsens möten på skolan intervjuas föräldrar, elever, kursdeltagare och personal. Kvalitetsredovisningen avser verksamhetsåret 2012 och är till för elever, kursdeltagare, föräldrar, personal, Gimo Utbildnings AB:s styrelse, Skolinspektionen, besökare på skolan som vill skaffa sig en bild av verksamheten samt elever och deras föräldrar som funderar på att söka till skolan. En kvalitetsredovisning av verksamheten tas fram en gång per kalenderår. Möten i kvalitetsgruppen är en viktig del i vår kvalitetsprocess och för vårt förbättringsarbete. 7

9 2. Styrelse och ledning Styrelseledamöter Gimo Utbildnings AB och Gimo Verkstadsteknik AB Namn Jan Liljeros, Senior advisor Yngve Krantz, Platschef Gimoverken Klas Forsström, VD Sandvik Coromant Mats Jacobsson, Controller Margareta Widén-Berggren, Kommunalråd Lennart Owenius, Kommunalråd, BUN Företag/Organisation Sandvik Machining Solutions Sandvik Machining Solutions Sandvik Machining Solutions Sandvik Materials Technology Östhammars kommun Östhammars kommun Suppleanter Jörgen Frantz, Senior advisor Roger Lamell, BUN Håkan Dannberg, Socialnämnden Sandvik Machining Solutions Östhammars kommun Östhammars kommun Ledning Per Sjöberg, VD Gimo Utbildnings AB Lena Marklund, Rektor Gimo Utbildnings AB 8

10 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium WHG:s målsättning utgörs av egna övergripande mål. Ytterst vilar emellertid skolans målsättning på Skollagen, Gymnasieförordningen och på de nationella mål som presenteras i Läroplanen, Lpf 94 och LpGy11. De övergripande målen, utdrag ur Skollagen samt de nationella målen och hur väl dessa nationella mål uppnås redovisas närmare i det sjunde kapitlet i denna kvalitetsredovisning. Ett av målen för skolan är att verka som rekryteringsbas för Sandvik, i diagrammet till höger visas hur stor andel av våra tidigare elever som är anställda av Sandvik. 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbetet utgörs av årliga enkäter till elever, föräldrar och personal. Från och med 2012 kommer inte personalens enkätresultat 1 att finnas med i diagrammen tillsammans med elevers och föräldrars resultat. Enkäterna täcker in områden såsom: Ledarskap, stödjande processer, inflytande, företagsanknytning, kunskaper och studieresultat, arbetsmiljö och trygghet, planering och information, arbetsgrupper och basgrupper. Kvalitetsarbetet utgörs även av kontinuerliga utvärderingar av alla kurser och APU/APL-tillfällen (arbetsplatsförlagd utbildning/lärande). Utöver dessa utvärderas arbetsmiljö ytterligare genom en SEMP-enkät, i en mer företagslik tappning. Uppföljningar görs på samtliga enkät- och utvärderingsresultat och eventuella brister åtgärdas. Skolans styrelse genomför kontinuerligt intervjuer och utvärderar verksamheten. WHG tar varje år fram en kvalitetsredovisning för verksamhetsåret. 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds Gymnasiums gymnasieutbildning För att ge eleverna goda förutsättningar på en framtida arbetsmarknad behöver kunskaper och färdigheter, utöver de som de olika kurserna ger, tränas. Detta genomförs främst genom olika projekt och skolans fyra prioriterade områden. De prioriterade områdena är: Språk, IT, Hälsa och FoU/produktutveckling. Dessa profiler blir naturliga delar av undervisningen och verksamheten eftersom de integreras i det dagliga arbetet. Skolan erbjuder dessutom eleverna att välja från två kurspaket i åk 1. 1 I och med införandet av SEMP kommer resultaten inte att bli lika jämförbara, då SEMP är mer av en företagsenkät. 9

11 Språk Många företag agerar idag på en internationell marknad, vilket förutsätter att man kan kommunicera med medarbetare och kunder på engelska. Behärskar man dessutom ytterligare ett språk är det en stor fördel. Skolan erbjuder, förutom språkkurser, också möjligheten att under en period arbeta i ett annat land. Den språkliga uppföljningen av olika projekt och integration i den övriga verksamheten är central för skolan. IT Datorn är ett självklart hjälpmedel på de flesta arbetsplatser. För att kunna fokusera på huvuduppgiften är det viktigt att kunna använda detta verktyg på ett effektivt sätt. Eleverna har tillgång till en egen arbetsplats och en bärbar dator. Skolan utnyttjar Sandviks globala datanät för att bl.a. kunna lagra dokumentation, kommunicera med kontaktpersoner (mentorer), APU/APLplatser och omvärlden via e-post, söka information på Internet etc. Hälsa Då flera av framtidens arbetsuppgifter är av mer stillasittande karaktär är det viktigt att man äter rätt och motionerar. Skolans hälsoprofil skapar en balans mellan arbete och fritid. Idrott och motion är ett viktigt inslag på skolan - allt för att ge eleverna möjligheten att leva ett friskt och innehållsrikt liv. Eleverna på skolan har fysisk aktivitet på schemat 3 ggr/vecka. Två av dessa pass är tillsammans med idrottslärare. Det tredje passet ansvar arbetslaget i respektive årskurs för. Här deltar naturligtvis personalen i arbetslaget. När eleverna är färdiga med sin utbildning så skall de även fått träna sig i att laga god och näringsriktig mat. Eleverna får även gratis frukt. FoU/produktutveckling För att följa med i utvecklingen är det viktigt att förstå de mekanismer som driver förändringarna. För att förbereda eleverna samarbetar Wilhelm Haglunds Gymnasium med forskningsenheter, högskolor och universitet. Utbildningens upplägg Elevernas utbildning omfattar 2500 poäng, med möjlighet att utöka sina studier beroende av ambition och möjligheter. Eleverna ges möjligheten till utökning för att dels kunna genomgå en god yrkesutbildning och dels kunna läsa till behörighetsgivande kurser för t ex ingenjörsutbildningar på universitet/högskola. Under åk 1 skapas en grundläggande förståelse för produktion och eleverna väljer ett av två kurspaket. Under åk 2 får eleverna en fördjupad kunskap om produktion och kunskaper om stödjande funktioner till produktionen, t ex produktionskunskap, produktutveckling, ekonomi, ledarskap och organisation. I åk 3 får eleverna fördjupa sig ytterligare inom respektive kurspaket, yrkes- respektive studieförberedande. Arbetet på skolan sker i form av ämnesintegrerade projekt, vilket innebär att många av de olika ämnena ingår i projekten. På så sätt skapas en helhet i undervisningen och varje enskilt ämne får betydelse. All undervisning leds av lärare eller handledare. Undervisningsformen varierar och anpassas till varje enskild kurs. Ämnen som stöder varandra ges i block över längre perioder. Alla medarbetare på skolan har arbetstid enligt kontorstid, ca 38 timmar i veckan. Eleverna planerar sina arbetsdagar med de andra deltagarna och lärarna. 10

12 Arbetsplatsförlagd utbildning/lärande APU/APL Utbildningen ska ha en stark förankring i arbetslivet. Delar av vissa kurser som eleven läser på skolan bedrivs som arbetsplatsförlagd utbildning/lärande inom Sandvik AB (i huvudsak Gimoverken). Under de 20 veckor som eleven har APU/APL, får eleven möjlighet att omsätta det man läst i teorin till praktik, skapa förståelse och träna färdigheter - allt via utbildade handledare på arbetsplatserna. Den ger eleven en insikt i hur en arbetsplats fungerar. Under utbildningens sista år erbjuds deltagarna att göra sin APU/APL utomlands på något av Sandviks bolag. Varje handledare skall genomgå en tvådagars utbildning. Inför varje APU/APL-period får handledarna information om vad eleverna har för kunskaper samt vad skolan förväntar att eleven får göra under perioden. Varje elev får minst ett besök av sin mentor eller annan personal från skolan när de har APU/APL. Traineeprogrammet och Teknikerskolan Efter åk3 kan man söka till Traineeprogrammet. Det är ett program på 9 månader där man läser högskolekurser inom kvalitet och gör praktik på Sandvik. Maj 2012 avslutade 4 st deltagare programmet. Av dessa valde 2 st att studera vidare på högskola och 2 påbörjade en 12 månaders projektanställning på Gimoverken. Hösten 2012 startade en ny kull trainee och det togs in endast 2 st till den. TES är ett program för Sandviksanställda i Gimo. Syftet är att bygga på deras utbildningar och ge dem en högre teknikkompetens. WHG tar emot upp till fem stycken varje läsår. De som blir antagna till TES-programmet läser gymnasiekurser tillsammans med ungdomselever. De följer den ordinarie undervisningen men läser endast utvalda kurser motsvarande halvtidsstudier. De följer samma klass under de tre åren de går på programmet. TES-eleverna läser ca 500 poäng per läsår. I åk3 går det 3 TES-elever. I åk2 har vi 5 st och i åk1 är de 3 st. 6. Gymnasiereformens inverkan Från och med den 1 juli 2011 går alla elever, som antas till gymnasieskolan, enligt de nya styrdokumenten. Förskolan, den obligatoriska och den frivilliga skolan har reformerats med ny skollag, nya läroplaner, förordningar, etc. Detta har medfört merarbete, förutom att det kontinuerliga förbättringsarbetet tillkommer nu både nya administrativa uppgifter. Enligt skollagen är skolan skyldig att rapportera frånvaro samma dag som den sker eller senast morgonen efter. Terminsbetyg skall ges eleverna på begäran och ev ogiltig frånvaro kommer att stå därpå. Nationella program måste vara 2500 poäng, vi skapar möjligheten till utökning av studieplan. Gamla gymnasiet, Gy94, fasas ut, samtidigt som Gy11 ämnen och kurser slussas in allteftersom. En del ämnen och kurser är helt nya, vilka behöver skapas från grunden medan andra ämnen/kurser är ämnen som vi redan ger. Dessa behöver en revidering för att matcha de nya kraven. Återstoden av reformens avtryck på oss är de kurser som kommer att ges i årskurs tre. 11

13 7. Nyckeltal Lokaler Gimo Utbildnings AB:s yta är m 2. Av denna yta disponerar WHG m 2, vilket innebär 17,4 m 2 per elev. I denna yta ingår inte matsalen. Skolan köper skollunchen åt eleverna från Bruksgymnasiet. Idrottslokal hyrs av kommunen. Gymnasieskola Uppdrag Totalt Antal elever Yta/elev Lokalyta m ,4 Elevantal Det totala antalet gymnasieelever på WHG under hösten var 92 stycken, varav 20 stycken är flickor. Den procentuella fördelningen mellan pojkar och flickor på WHG var under hösten: 21,7 procent flickor och 78,3 procent pojkar. Skolan har ännu inte nått målet med 50 procent flickor, men andelen flickor har legat stabilt kring 35 procent dock har den år efter år sjunkit. Arbetet för att öka andelen fortgår. I och med HT 2010 beslutades att Sandviksanställda får ges fortbildning i bl a behörighetsgivande kurser. De går i skolan ca 50 % av arbetstiden. Under HT12 var dessa, TES:are, 11 stycken och Trainee var 2 stycken. En jämförelse med det kommunala industriprogrammet och teknikprogrammet samt könsfördelningen på programmen över riket, se nedanstående diagram: Statistik för Riks läsåret 12/13 inte tillgängligt i skrivande stund 12

14 Sökande Antalet förstahandssökande elever till Wilhelm Haglunds Gymnasium för år presenteras i nedanstående tabell. År Flickor Pojkar Totalt * ** *** **** *) 35 elever startade åk , varav 10 st tillkom efter antagningen i juni. **) 2010 startade 36 elever samt tre TESelever ***) 35 elever samt fem TES-elever ****) Inkl tre TES-elever Elevernas hemkommuner WHG har elever som i dagsläget är skrivna i totalt 7 kommuner, vilka presenteras nedan. Kommun Årskurs 1 Årskurs 2 årskurs 3 Totalt Östhammar Tierp Uppsala Norrtälje 1 1 Upplands-Väsby 1 1 Gävle 2 2 Lindesberg 1 1 Totalt Personaltäthet Under hösten hade skolan 12 egna lärare. Antalet inhyrda lärare var under hela 2012 motsvarande en halvtidstjänst men skolan hyrde ut sina lärare motsvarande en halv heltidstjänst, antalet administrativ personal var 2 stycken. Antalet lärare per 100 elever var under hösten 11,1. Notera att detta sätt att mäta lärartätheten på sätt och vis blir missvisande på en skola där eleverna kan läsa upp till 3650 poäng, vidare är de ute på 20 veckors APU/APL. Som helhet kan lärartätheten anses som lägre än vad siffrorna visar. 13

15 Datorer Nedanstående tabell visar datortäthet bland elever, lärare och övrig personal vid WHG under hösten 2012: Elever Personal Lärare Adm Datorer/person Gemensamma utrymmen Totalt Totalt datorer antal Utbildningskostnader Nedan görs en presentation av WHG:s utbildningskostnader för Kostnaderna presenteras som kostnad per elev och totala utbildningskostnader. Kostnaden per elev på industriprogrammet enligt Skolverkets riksprislista var 123,2 KSEK 2012 per år. Eleverna på WHG läser upp till 1150 poäng mer än eleverna på ett vanligt gymnasieprogram, det vill säga upp till 46 procent mer. Sandvik AB skjuter till 30 procent av elevpengen. Kostnaden per elev är betydligt högre än riksprislistan, i och med att fler poäng läses. (KSEK) 2007* Kostnad per elev 120,4 170,7 169,9 171,5 170,7 167,1 Medelantal elever 32, , ,5 83 Total kostnad * Endast ht Mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium år 2012 Utvärderingssystemet som skolan använder sig av utgörs i regel av fyra alternativ; mycket nöjd, nöjd, inte helt nöjd och missnöjd. Utvärderingarna riktar sig till både elever och föräldrar samt personal 2. Utvärderingarna 2012 gjordes i slutet av höstterminen Uppfyllelse av målsättningar Nationella mål Eleven kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i yrkes- och vardagsliv för fortsatta studier. Målet uppnås genom att alla elever kontinuerligt tränas i muntliga framföranden samt rapportskrivning på både svenska och engelska. Rapporterna granskas vanligtvis av skolans språklärare. 2 SEMP 14

16 Eleven kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv samt för fortsatta studier. Målet uppnås genom att eleverna kan använda engelskan på ett funktionellt sätt, även genom engelska föreläsningar, resor till andra länder (utlands- APU) och projektredovisningar på engelska. Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkesoch vardagsliv. Målet uppnås genom undervisningen och genom skolans ämnesintegration. Samtliga elever skall vara godkända på kursen Matematik A och Matematik 1a. Skolan skall sträva mot att eleven kritiskt kan granska och värdera påståenden och förhållanden. Målet uppnås genom att skolan ständigt jobbar med källkritik, forskning och vetenskap samt att eleverna kommer i kontakt med företagets förbättringsgrupper. Skolan skall sträva mot att eleven tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram. Se under rubriken Inlärning och undervisning. Skolan skall sträva mot att eleven praktiskt kan lösa problem och arbetsuppgifter. Målet uppnås inom skolans projekt då eleverna lär sig ett ingenjörsmässigt tänkande. Skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Målet uppnås genom att eleverna redan under kick-off dagarna i åk 1, tränas i vad det innebär att sätta upp betygsmål och göra egna studie- och tidsplaner. Målbetygen följs sedan upp två gånger per läsår, där föräldrar deltar en gång. Skolan skall sträva mot att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning. Målet uppnås genom elevrådet, elevernas inflytande över kursplaneringar och genom mentorsgrupperna. Skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar sin kännedom om och sin förmåga till individuell studieplanering. Målet uppnås genom kontinuerlig träning i eget ansvar och planering. Eleverna tränas i såväl individuell planering som projekt-planering. Träningen i eget ansvar och planering börjar redan under kick-off dagarna och följs upp av kontinuerlig träning i studieteknik. Skolan skall sträva mot att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån samlade erfarenheter och kunskaper samt aktuell information. Målet uppnås genom återkommande information i samband med inriktningsval, SYV information. Skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. Målet uppnås genom ett kontinuerligt arbete med betygsmål, planering och eget ansvar. Målet följs upp vid utvecklingssamtalen två gånger om året. Skolan skall sträva mot att varje elev kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. Målet uppnås genom ett kontinuerligt arbete med betygsmål, betygskriterier och kunskapskrav. Rektor ansvarar för att det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier. Målet uppnås genom skolans arbetssätt som bedrivs både ämnesintegrerat och i projektform. Rektor ansvarar för att föräldrar får insyn i elevernas skolgång. Målet uppnås genom att de har tillgång till Schoolsoft och genom utvecklingssamtal två ggr/år samt föräldramöten en gång/år. Rektor ansvarar för att samverkan med högskolor, universitet och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. Målet uppnås genom föreläsningar och genom elevernas APU/APL och sommarjobb. Även besök på Sandviks forskningsavdelning i Västberga och stålverket i Sandviken görs. 15

17 Rektor ansvarar för att arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel. Målet uppnås genom att eleverna har tillgång till egen dator, tillgång till Sandviks intranät, Internet, tillgång till skolbibliotek, tillgång till Sandviks bibliotek, olika sorters hjälpprogram samt tillgång till det kommunala biblioteket. Rektor ansvarar för att undervisning, elevvårds- och SYV-verksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta. Målet uppnås genom att skolan anlitar kommunens skolhälsovård som finns på skolan. Dessutom undersöks alla elever vid utbildningens början. Skolan utarbetar även individuella studieplaner utifrån varje elevs behov. Under året har skolan haft ett antal elevvårdskonferenser, som sedan har följts upp genom speciella insatser och upprättande av åtgärdsprogram och individuella studieplaner. Övergripande mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium WHG skall skapa en långsiktig rekryteringsbas för Sandvik i Gimo och teknikföretagen i regionen. WHG skall aktivt verka för utveckling av gymnasieskolan i regionen. Målet tillgodoses genom ett samarbete med grundskolor i kommunen, t.ex. under året har skolan haft ett flertal studiebesök och praoelever från grundskolorna i Östhammar. WHG skall aktivt verka för ett ökat tekniskt intresse i regionen. WHG skall aktivt arbeta för att locka fler kvinnor till tekniska yrken. WHG skall tillhandahålla kvalificerad teknisk utbildning till företagen via dotterbolaget Gimo Verkstadsteknik, Teknikcentrum. Inlärning och undervisning Målet är att alla elever skall ha minst betyget godkänd i avslutade kurser. Eleverna i årskurs 3 erhåller betyg, i enlighet med Gy94, enligt en fyragradig skala: IG (Icke godkänd), G (Godkänd), VG (Väl godkänd) och MVG (Mycket väl godkänd). Elever antagna efter den 1 juli 2011 kommer erhåller betyg i enlighet med Gy11 och den nya Skollagen, dvs. en sexgradig skala. Betygen är F A, där F räknas som underkänt och A som toppbetyget i förhållande till kunskapskraven i respektive ämneskurs. Målet är att WHG:s lärare skall vara processorienterade, d.v.s. ha en förståelse för processens betydelse för resultatet. Lärarna skall ha hög ämneskompetens och vara skickliga pedagoger. Personalen skall alltid sträva efter att samordna och ämnesintegrera sin undervisning så att elevernas / kursdeltagarnas inlärningsprocess blir optimal. Utvärdering verkstad/tekniska ämnen Andra året med GY11, ännu har inga betyg satts på WH12 i verkstadsämnen. För att jämföra med WH11 men den generella känslan är att klassen känns mycket intresserad och praktiskt lagd. Vidare så känner vi att GY11 medfört positiva förändringar i verkstadskurserna och att undervisningen nu är bättre än den var förut. Skärande kurserna är borta vilket är bra för maskintypen de var tänkta för är föråldrad. CNC kurserna heter Datorstyrd produktion och vi har 16

18 teoriserat kurserna för att spara resurser men också för att lättare uppfylla det centrala innehållet. Vi kör en kurs på en maskintyp istället för två vilket ger oss mycket mer koncentrerad tid. Tyvärr har GY11 kanske drabbat WH10 negativt eftersom de är sista klassen i gamla gymnasiet, kurser vi inte varit helt nöjda med har inte arbetats om, då de ändå aldrig ska hållas mer. Ändå har WH10 varit den bästa klassen i CNC-kurser hittills och det beror nog på att vi 2010 lade om CNC undervisningen så att en basgrupp fick en lärare och att vi fick en tredje CNC svarv. Utvärdering teoretiska ämnen Under 2012 har mycket förbättrats vad gäller elevernas resultat- och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen, som ett steg i skolutvecklingen har undervisningen mer och mer frångått den uttalade projektarbetssättet. För att mer styra in på en mer processinriktad holistisk syn för vår utbildning, i och med detta har det varit viktigt att få en bra matchning mellan ansvarsnivå och mognad för att ta ansvar. Mindre, mer homogena grupper har gett resultat både i ökning av kunskaper och ökning av måluppfyllelse. Det förbättringsarbete som skett under 2011, har vi fortsatt med. En positiv trend kan vi t ex se inom matematiken är att fler upplever ämnet mer positivt än tidigare. Vidare kan nämnas att reformen bidragit till att, på ett naturligt sätt, kunna revidera upplägg för kurser, ämnen och finna nya integrationer mellan och inom ämnen.dock har de nationella proven tagit alltmer tid från den kunskapsprogression än vad som är önskvärt. Resultat och måluppfyllnad Nedanstående diagram visar medelvärdet på de frågor från skolans utvärderingar som behandlar området inlärning och undervisning. Exempel på ställda frågor är Hur nöjd är du med kvaliteten på skolans undervisning? Hur nöjd är du med resultatet av ditt arbete? samt Hur nöjd är du med resultatet av din egen planering? Vi har även ställt frågor som Våra lärare samarbetar på ett bra sätt. På Wilhelm Haglunds Gymnasium arbetar vi ämnesintegrerat och Hur nöjd är du med kvaliteten på skolans undervisning? samt Jag tycker projekten är bra organiserade. Genomförda attitydmätningar visar att uppställda mål beträffande ämnesområdet har uppnåtts. 17

19 Betygsstatistik Nedan ses statistik över de betyg som satts efter kursernas avslutande. Antagna ht 07 Antagna ht 08 Antagna ht 09 Antagna ht 10 Kärnämnen Kurskod Poäng I G V M I G V M I G V M I G V M Engelska A EN Estetisk verksamhet ESV Idrott och hälsa A IDH Matematik A MA Naturkunskap A NK Religionskunskap A RE Samhällskunskap A SH Svenska A SV Svenska B SV Obligatoriska kurser Arbetsmiljö och säkerhet ARL Projekt och företagande ARL Datorkunskap DAA Engelska B EN Företagsekonomi A FE Fysik A FY Matematik B MA Matematik C MA Metallografi MTE Projektarbete PA Kvalitetsteknik PRT Produktionsprocessen PRT CNC-teknik A CNC CNC-teknik B CNC CNC-teknik C CNC Styrteknik A STR Skärande bearbetning A VER Teknikutv. o företagande TEU Verkstadsteknik grundkurs VER Individuellt val Övriga kurser CAD/CAM-teknik CNC CNC-teknik D CNC Underhåll A UND Organisation och ledarskap FE Idrott och hälsa B IDH Livskunskap IDH Robotteknik A STR Teknik, människa, samhälle TEU

20 450 Kurspaket 1 eller 2 FMS-teknik A CNC Skärande bearbetning B VER Skärande bearbetning C VER Industriell teknologi VER Programmering A DTR Fysik B FY Matematik D MA Matematik E MA Kemi A KE Valbara kurser Individuellt val 450 CAD-teknik A TEU CAD-teknik B TEU Design TEU Slipning A VER Engelska C EN Moderna språk, steg 3 MSPR Moderna språk, steg 4 MSPR Robotteknik B STR % 51% 34% 14% 0% 41% 32% 27% 0% 54% 29% 16% 1% 43% 40% 16% För de elever som påbörjat gymnasiet efter 1 juli 2011 gäller som sagt nya ämnen och nya kurser, vilka redovisas nedan: GY11 Antagna HT 11 Antagna HT 12 Gymnasiegemensamma Kurskod Poäng F E D C B A F E D C B A Engelska 5 ENGENG Idrott och hälsa 1 IDRIDR Matematik 1a MATMAT01a Naturkunskap 1a1 NAKNAK01A Svenska 1 SVESVE Programgemensamma Industritekniska processer INUINU Produktionsutrustning 1 PRUPRD Inriktningsgemensamma Datorstyrd produktion 1 DARDAT Övriga kurser 19

Mot toppen och vidare! Kvalitetsredovisning för. Wilhelm Haglunds Gymnasium

Mot toppen och vidare! Kvalitetsredovisning för. Wilhelm Haglunds Gymnasium Mot toppen och vidare! Kvalitetsredovisning för Wilhelm Haglunds Gymnasium Verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Rektors förord...5 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning...9 4.

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: IP00 Timplan: 09 Industriprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 1 (5) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut Gimo Utbildnings AB Gymnasievägen 2 747 40 ÖSTHAMMAR 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 043 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

Kvalitetsredovisning. LICHRON Teknikgymnasium

Kvalitetsredovisning. LICHRON Teknikgymnasium Kvalitetsredovisning LICHRON Teknikgymnasium 2002-2003 Innehållsförteckning INFORMATION OM VERKSAMHETEN... 2 KVALITETSPOLICY... 2 ÄGARFÖRHÅLLANDEN... 2 VÄRDEGRUNDEN... 3 MOBBNING... 4 ELEVPERSPEKTIV...

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910 1 (6) 2011-02-17 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Välkomna SKF Kompetenscentrum SKF Tekniska Gymnasium

Välkomna SKF Kompetenscentrum SKF Tekniska Gymnasium Välkomna Kul utbildning sedan 1937 Teknikcollege Regionalt perspektiv Teknikcollege har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Kommuner

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen Solna Gymnasium Eivor Kebert Dnr: BUN/2007:101 A 51 g Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 2 (12) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Verksamheten...

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP)

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) 1 (5) 2011-12-29 ÖSTRABO YRKES Företagens Industritekniska Program Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL

Läs mer