Innehållsförteckning 1. Inledning Styrelse och ledning Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbete på Wilhelm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Styrelse och ledning Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium Beskrivning av Wilhelm Haglunds Gymnasiums gymnasieutbildning...9 Språk...10 IT...10 Hälsa...10 FoU/produktutveckling...10 Utbildningens upplägg...10 Arbetsplatsförlagd utbildning/lärande APU/APL...11 Traineeprogrammet och Teknikerskolan Gymnasiereformens inverkan Nyckeltal...12 Lokaler...12 Elevantal...12 Sökande...13 Elevernas hemkommuner...13 Personaltäthet...13 Datorer...14 Utbildningskostnader Mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium år Uppfyllelse av målsättningar...14 Nationella mål...14 Övergripande mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium...16 Inlärning och undervisning...16 Arbetsmiljö och säkerhet...21 Företagsanknytning...22 Inflytande...23 Redovisning av kursutvärderingar...25 Resultat från styrelseintervjuer

3 8.2 Stödjande processer...28 Ekonomi...28 Kvalitet...28 Marknadsföring...29 IT...29 Deltagarservice...29 Arbetsmiljö och säkerhet...30 APU och utlandspraktik...30 Personalutveckling...31 Prioriterade fortbildningar Genomförda förbättringar under året...32 Lära av andra...33 Besök...34 Framgångar under året Fortsatt kvalitetsarbete...37 Uppföljning av kvalitetsarbete...37 Mål Summering av innevarande års kvalitetsarbete

4 Kontakter VD Per Sjöberg, , mobil Rektor Lena Marklund, , mobil Kvalitetsredovisningsgruppen Dan Almcrantz, Karl Mihlberg, Tiina Johans, Fredrik Carlquist, Deltagarservice Anna Goijenfalk Hållinder , Postadress/ Besöksadress Gimo Utbildnings AB Gimo Verkstadsteknik AB Gymnasievägen 2 Gymnasievägen Gimo Gimo E-postadress: Hemsida 3

5 Rektors och VD:s förord Teknikcentrum och Wilhelm Haglunds gymnasium: Samarbete mellan näringsliv och kommun Teknikcentrum (TC) startade 1987 som ett led i kommunens tekniksatsning. TC bedriver uppdragsutbildning inom teknikområdet, men även andra områden som är av vikt för Sandvik samt industriföretag i allmänhet. TC står även för den större delen av utbildningsinnehållet i Yrkeshögskolans (YH) program Produktion och Process, med Östhammars kommun som huvudman. Wilhelm Haglunds Gymnasium (WHG) bedriver ett specialutformat tekniskt program för nuvarande åk 3. Hösten 2011 startades det industritekniska programmet med inriktning produkt och maskinteknik i enlighet med gymnasiereformen GY2011 (åk 1 och 2). Vi har mycket höga ambitioner och vill ge våra elever de bästa möjligheter för vidare studier men även chans till direkt anställning efter gymnasiet. Företaget är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Målet med WHG är att vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial nivå i Sverige. WHG och TC drivs som en enhet och ägs av Sandvik AB tillsammans med Östhammars kommun. Denna kvalitetsredovisning har tidigare uteslutande utgått från WHG. I år ligger fortfarande tyngdpunkten där, men vår ambition är att utveckla denna kvalitetsredovisning till att bli ett komplett dokument där hela vår organisation belyses. Statistik från TC:s verksamhet kommer i kommande kvalitetsrapporter vidareutvecklas. Beskrivning av gymnasieutbildningen och TC:s kurser TC ger näringslivsanpassade kurser som normalt omfattar en till fem dagar. Många kurser skräddarsys efter kundens önskemål och genomförs antingen i våra egna lokaler, eller hos kunden. Framförallt ligger fokus på kurser inom skärande bearbetning och teknikområdet, men även brandskyddsutbildningar och engelska förekommer. Utbildningen inom WHG syftar till att ge ungdomar goda kunskaper som både är breda och djupa. I förlängningen är det grunden för det livslånga lärandet som läggs på WHG. Utbildningsinnehållet omfattar två olika paket: Paket 1, operatörspaketet, upp till 3400 poäng Paket 2, studieförberedande paket, upp till 3400 poäng Paketen läses på tre år. WHG erbjuder en utökad, specialutformad utbildning med möjlighet till profilering inom, verkstad, teknik, teknikutveckling, företagande (UF) och språk. Utbildningarna har utformats i nära samarbete med näringslivet för att motsvara industrins framtida behov. WHG startade 2007 och det är särskilt viktigt att följa hur vi utvecklas för att på ett tidigt stadium kunna vidta nödvändiga åtgärder för att nå våra mål. För att kunna fatta kloka beslut är det viktigt med korrekt och adekvat information. En förutsättning för att det ska vara möjligt att få den informationen är att vi inte ser på brister som personliga nederlag utan som möjligheter till förbättring och tillsammans utveckla skolan. Vi vill med all tydlighet klargöra att dokumentet ni 4

6 nu läser inte är ett marknadsföringsdokument utan en spegling av verkligheten. Den visar på brister, förbättringsområden, fokusområden och även styrkor. Den är kort och gott en ledstjärna i vårt utvecklingsarbete. Kvalitetsarbetet Under 2012 såg vi över organisation och struktur för WHG och TC och har nu infört ett arbetssätt där vi tydliggjort ansvar och ser resurserna som gemensamma för hela verksamheten. Detta arbete initierades efter personalenkäten SEMP (self empowerment survey) resultat 2011 och detta arbete har kunnat följas upp med hjälp av 2012 års SEMP som påvisar tydligt förbättrat resultat. Kvalitetsarbetet hjälper oss att beskriva vår utvecklingsprocess och vilka resultat den ger. Personal och elever är engagerade och lägger ned ett omfattande arbete i kvalitetsprocessen. Vi har en kvalitetsgrupp som sammanträder kontinuerligt och sammanställer detta. Detta dokument är det samlade utfallet. Uppföljning av kvalitetsarbetet Uppföljningen utgår från enkäter, mätningar och undersökningar samt betygsstatistik, resultat från nationella prov, nyckeltal mm. Alla kurser som ges på företaget utvärderas. Detta redovisas för styrelsen. Styrelsen träffar elever, föräldrar och personal två gånger per år för intervjuer. Utvärdering Innehållet i vår kvalitetsredovisning är en utvärdering av läsårets arbete, måluppfyllelse och resultat. Här analyseras om, hur och varför målen nåtts och vad man måste fortsätta utveckla. Används resurserna rätt? Finns det kompetensbrister? Finns det brister i det pedagogiska arbetet? Eller är vi Det goda exemplet med god pedagogisk verksamhet, som kan spridas till andra? Vi är ett företag med mycket höga ambitioner och för att nå de mål som vi sätter upp för skolan och uppdragsutbildningen är det viktigt att följa de resultat som arbetet genererar. Med den kunskapen som grund sätter vi upp nya mål för vårt förbättringsarbete och vår utveckling. En av våra viktigaste uppgifter är att förbereda våra elever och kursdeltagare för arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att vi följer med i utvecklingen och att vi finns som ett stöd för eleverna. Företaget ska också stå för en kultur som gör att elever vågar utmana sig själva och inte vara rädda för att misslyckas. Genom att följa upp och dokumentera vårt arbete skaffar vi oss en kunskapsbas som ger oss möjlighet att fatta bra beslut och enas kring en gemensam riktning för verksamhetens utveckling. På så sätt kan både elever, föräldrar, personal, ledning och styrelse bidra till att göra Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum till en bra arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas. För att vi ska lyckas med det är det viktigt att alla bidrar på ett konstruktivt sätt till verksamhetens utveckling. För tredje året i rad tar vi in anställda från Gimoverken som får gå Teknikerskolan. Dessa elever väljs av företaget och de läser ungefär hälften av de ämnen som en ordinarie gymnasielev gör. I år har vi 11 st som går Teknikerskolan. Det är även det tredje året vi har Traineeprogrammet. Det är ett program där man läser högskolekurser inom området kvalite i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och man har 5

7 praktik på Gimoverken. Deltagarna blir anställda av GUAB och får lön. Programmet är 9 månader långt. I år är det 2 st som går programmet, men vi har även 3 st som läser endast kurserna. Vi tror och hoppas att denna kvalitetsredovisning som avser verksamhetsåret 2012 ger en rättvisande bild av verksamheten vid Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum. Att den ska belysa våra styrkor och svagheter, samt att den ska ge vägledning i hur vi kommer att bedriva vårt förbättringsarbete. Vidare vill vi passa på och tacka alla elever, föräldrar, personal och styrelse som hjälpt till att göra denna kvalitetsredovisning möjlig genom att svara på enkäter och komma med kommentarer. Lena Marklund, rektor Per Sjöberg, VD 6

8 1. Inledning Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum drivs som ett bolag, Gimo Utbildnings AB, och ägs av Sandvik AB (91%) och av Östhammars kommun (9%) där Sandvik är huvudägare. Förutom att bedriva ett tekniskt gymnasium ger Gimo Utbildnings AB uppdragsutbildningar via dotterbolaget Gimo Verkstadsteknik AB (Teknikcentrum) i form av teknisk fortbildning och utbildning för företag och förvaltning samt legoproduktion i mindre omfattning. Skolans fyra prioriterade områden språk, IT, hälsa och FoU/produktutveckling blir naturliga delar av undervisningen och verksamheten då dessa integreras i det dagliga arbetet. WHG och TC erbjuder nära samarbete med näringslivet. De övergripande målen för WHG och TC sätts av styrelsen. VD har övergripande ekonomiska och juridiska ansvaret för de båda företagen Gimo Utbildnings AB, respektive Gimo Verkstadsteknik AB. Skolans rektor är ansvarig för att utarbeta underlag för styrelsens arbete med målen. Underlaget skall utgå från skollagen, gymnasieförordningen och av ägarna framtagna styrdokument. Skolans rektor skall i sitt arbete med att ta fram underlag för skolans / bolagets mål, dels inhämta synpunkter från elever, kunder, föräldrar och personal, dels förankra målen hos elever, kunder, föräldrar och personal. Rektor har även ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan, samt leder utvärderingsarbetet av verksamheten. Styrelsen följer och utvärderar bolagets verksamheter kontinuerligt. Detta sker vid de fyra styrelsemöten som genomförs under året. Vid 2 av styrelsens möten på skolan intervjuas föräldrar, elever, kursdeltagare och personal. Kvalitetsredovisningen avser verksamhetsåret 2012 och är till för elever, kursdeltagare, föräldrar, personal, Gimo Utbildnings AB:s styrelse, Skolinspektionen, besökare på skolan som vill skaffa sig en bild av verksamheten samt elever och deras föräldrar som funderar på att söka till skolan. En kvalitetsredovisning av verksamheten tas fram en gång per kalenderår. Möten i kvalitetsgruppen är en viktig del i vår kvalitetsprocess och för vårt förbättringsarbete. 7

9 2. Styrelse och ledning Styrelseledamöter Gimo Utbildnings AB och Gimo Verkstadsteknik AB Namn Jan Liljeros, Senior advisor Yngve Krantz, Platschef Gimoverken Klas Forsström, VD Sandvik Coromant Mats Jacobsson, Controller Margareta Widén-Berggren, Kommunalråd Lennart Owenius, Kommunalråd, BUN Företag/Organisation Sandvik Machining Solutions Sandvik Machining Solutions Sandvik Machining Solutions Sandvik Materials Technology Östhammars kommun Östhammars kommun Suppleanter Jörgen Frantz, Senior advisor Roger Lamell, BUN Håkan Dannberg, Socialnämnden Sandvik Machining Solutions Östhammars kommun Östhammars kommun Ledning Per Sjöberg, VD Gimo Utbildnings AB Lena Marklund, Rektor Gimo Utbildnings AB 8

10 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium WHG:s målsättning utgörs av egna övergripande mål. Ytterst vilar emellertid skolans målsättning på Skollagen, Gymnasieförordningen och på de nationella mål som presenteras i Läroplanen, Lpf 94 och LpGy11. De övergripande målen, utdrag ur Skollagen samt de nationella målen och hur väl dessa nationella mål uppnås redovisas närmare i det sjunde kapitlet i denna kvalitetsredovisning. Ett av målen för skolan är att verka som rekryteringsbas för Sandvik, i diagrammet till höger visas hur stor andel av våra tidigare elever som är anställda av Sandvik. 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbetet utgörs av årliga enkäter till elever, föräldrar och personal. Från och med 2012 kommer inte personalens enkätresultat 1 att finnas med i diagrammen tillsammans med elevers och föräldrars resultat. Enkäterna täcker in områden såsom: Ledarskap, stödjande processer, inflytande, företagsanknytning, kunskaper och studieresultat, arbetsmiljö och trygghet, planering och information, arbetsgrupper och basgrupper. Kvalitetsarbetet utgörs även av kontinuerliga utvärderingar av alla kurser och APU/APL-tillfällen (arbetsplatsförlagd utbildning/lärande). Utöver dessa utvärderas arbetsmiljö ytterligare genom en SEMP-enkät, i en mer företagslik tappning. Uppföljningar görs på samtliga enkät- och utvärderingsresultat och eventuella brister åtgärdas. Skolans styrelse genomför kontinuerligt intervjuer och utvärderar verksamheten. WHG tar varje år fram en kvalitetsredovisning för verksamhetsåret. 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds Gymnasiums gymnasieutbildning För att ge eleverna goda förutsättningar på en framtida arbetsmarknad behöver kunskaper och färdigheter, utöver de som de olika kurserna ger, tränas. Detta genomförs främst genom olika projekt och skolans fyra prioriterade områden. De prioriterade områdena är: Språk, IT, Hälsa och FoU/produktutveckling. Dessa profiler blir naturliga delar av undervisningen och verksamheten eftersom de integreras i det dagliga arbetet. Skolan erbjuder dessutom eleverna att välja från två kurspaket i åk 1. 1 I och med införandet av SEMP kommer resultaten inte att bli lika jämförbara, då SEMP är mer av en företagsenkät. 9

11 Språk Många företag agerar idag på en internationell marknad, vilket förutsätter att man kan kommunicera med medarbetare och kunder på engelska. Behärskar man dessutom ytterligare ett språk är det en stor fördel. Skolan erbjuder, förutom språkkurser, också möjligheten att under en period arbeta i ett annat land. Den språkliga uppföljningen av olika projekt och integration i den övriga verksamheten är central för skolan. IT Datorn är ett självklart hjälpmedel på de flesta arbetsplatser. För att kunna fokusera på huvuduppgiften är det viktigt att kunna använda detta verktyg på ett effektivt sätt. Eleverna har tillgång till en egen arbetsplats och en bärbar dator. Skolan utnyttjar Sandviks globala datanät för att bl.a. kunna lagra dokumentation, kommunicera med kontaktpersoner (mentorer), APU/APLplatser och omvärlden via e-post, söka information på Internet etc. Hälsa Då flera av framtidens arbetsuppgifter är av mer stillasittande karaktär är det viktigt att man äter rätt och motionerar. Skolans hälsoprofil skapar en balans mellan arbete och fritid. Idrott och motion är ett viktigt inslag på skolan - allt för att ge eleverna möjligheten att leva ett friskt och innehållsrikt liv. Eleverna på skolan har fysisk aktivitet på schemat 3 ggr/vecka. Två av dessa pass är tillsammans med idrottslärare. Det tredje passet ansvar arbetslaget i respektive årskurs för. Här deltar naturligtvis personalen i arbetslaget. När eleverna är färdiga med sin utbildning så skall de även fått träna sig i att laga god och näringsriktig mat. Eleverna får även gratis frukt. FoU/produktutveckling För att följa med i utvecklingen är det viktigt att förstå de mekanismer som driver förändringarna. För att förbereda eleverna samarbetar Wilhelm Haglunds Gymnasium med forskningsenheter, högskolor och universitet. Utbildningens upplägg Elevernas utbildning omfattar 2500 poäng, med möjlighet att utöka sina studier beroende av ambition och möjligheter. Eleverna ges möjligheten till utökning för att dels kunna genomgå en god yrkesutbildning och dels kunna läsa till behörighetsgivande kurser för t ex ingenjörsutbildningar på universitet/högskola. Under åk 1 skapas en grundläggande förståelse för produktion och eleverna väljer ett av två kurspaket. Under åk 2 får eleverna en fördjupad kunskap om produktion och kunskaper om stödjande funktioner till produktionen, t ex produktionskunskap, produktutveckling, ekonomi, ledarskap och organisation. I åk 3 får eleverna fördjupa sig ytterligare inom respektive kurspaket, yrkes- respektive studieförberedande. Arbetet på skolan sker i form av ämnesintegrerade projekt, vilket innebär att många av de olika ämnena ingår i projekten. På så sätt skapas en helhet i undervisningen och varje enskilt ämne får betydelse. All undervisning leds av lärare eller handledare. Undervisningsformen varierar och anpassas till varje enskild kurs. Ämnen som stöder varandra ges i block över längre perioder. Alla medarbetare på skolan har arbetstid enligt kontorstid, ca 38 timmar i veckan. Eleverna planerar sina arbetsdagar med de andra deltagarna och lärarna. 10

12 Arbetsplatsförlagd utbildning/lärande APU/APL Utbildningen ska ha en stark förankring i arbetslivet. Delar av vissa kurser som eleven läser på skolan bedrivs som arbetsplatsförlagd utbildning/lärande inom Sandvik AB (i huvudsak Gimoverken). Under de 20 veckor som eleven har APU/APL, får eleven möjlighet att omsätta det man läst i teorin till praktik, skapa förståelse och träna färdigheter - allt via utbildade handledare på arbetsplatserna. Den ger eleven en insikt i hur en arbetsplats fungerar. Under utbildningens sista år erbjuds deltagarna att göra sin APU/APL utomlands på något av Sandviks bolag. Varje handledare skall genomgå en tvådagars utbildning. Inför varje APU/APL-period får handledarna information om vad eleverna har för kunskaper samt vad skolan förväntar att eleven får göra under perioden. Varje elev får minst ett besök av sin mentor eller annan personal från skolan när de har APU/APL. Traineeprogrammet och Teknikerskolan Efter åk3 kan man söka till Traineeprogrammet. Det är ett program på 9 månader där man läser högskolekurser inom kvalitet och gör praktik på Sandvik. Maj 2012 avslutade 4 st deltagare programmet. Av dessa valde 2 st att studera vidare på högskola och 2 påbörjade en 12 månaders projektanställning på Gimoverken. Hösten 2012 startade en ny kull trainee och det togs in endast 2 st till den. TES är ett program för Sandviksanställda i Gimo. Syftet är att bygga på deras utbildningar och ge dem en högre teknikkompetens. WHG tar emot upp till fem stycken varje läsår. De som blir antagna till TES-programmet läser gymnasiekurser tillsammans med ungdomselever. De följer den ordinarie undervisningen men läser endast utvalda kurser motsvarande halvtidsstudier. De följer samma klass under de tre åren de går på programmet. TES-eleverna läser ca 500 poäng per läsår. I åk3 går det 3 TES-elever. I åk2 har vi 5 st och i åk1 är de 3 st. 6. Gymnasiereformens inverkan Från och med den 1 juli 2011 går alla elever, som antas till gymnasieskolan, enligt de nya styrdokumenten. Förskolan, den obligatoriska och den frivilliga skolan har reformerats med ny skollag, nya läroplaner, förordningar, etc. Detta har medfört merarbete, förutom att det kontinuerliga förbättringsarbetet tillkommer nu både nya administrativa uppgifter. Enligt skollagen är skolan skyldig att rapportera frånvaro samma dag som den sker eller senast morgonen efter. Terminsbetyg skall ges eleverna på begäran och ev ogiltig frånvaro kommer att stå därpå. Nationella program måste vara 2500 poäng, vi skapar möjligheten till utökning av studieplan. Gamla gymnasiet, Gy94, fasas ut, samtidigt som Gy11 ämnen och kurser slussas in allteftersom. En del ämnen och kurser är helt nya, vilka behöver skapas från grunden medan andra ämnen/kurser är ämnen som vi redan ger. Dessa behöver en revidering för att matcha de nya kraven. Återstoden av reformens avtryck på oss är de kurser som kommer att ges i årskurs tre. 11

13 7. Nyckeltal Lokaler Gimo Utbildnings AB:s yta är m 2. Av denna yta disponerar WHG m 2, vilket innebär 17,4 m 2 per elev. I denna yta ingår inte matsalen. Skolan köper skollunchen åt eleverna från Bruksgymnasiet. Idrottslokal hyrs av kommunen. Gymnasieskola Uppdrag Totalt Antal elever Yta/elev Lokalyta m ,4 Elevantal Det totala antalet gymnasieelever på WHG under hösten var 92 stycken, varav 20 stycken är flickor. Den procentuella fördelningen mellan pojkar och flickor på WHG var under hösten: 21,7 procent flickor och 78,3 procent pojkar. Skolan har ännu inte nått målet med 50 procent flickor, men andelen flickor har legat stabilt kring 35 procent dock har den år efter år sjunkit. Arbetet för att öka andelen fortgår. I och med HT 2010 beslutades att Sandviksanställda får ges fortbildning i bl a behörighetsgivande kurser. De går i skolan ca 50 % av arbetstiden. Under HT12 var dessa, TES:are, 11 stycken och Trainee var 2 stycken. En jämförelse med det kommunala industriprogrammet och teknikprogrammet samt könsfördelningen på programmen över riket, se nedanstående diagram: Statistik för Riks läsåret 12/13 inte tillgängligt i skrivande stund 12

14 Sökande Antalet förstahandssökande elever till Wilhelm Haglunds Gymnasium för år presenteras i nedanstående tabell. År Flickor Pojkar Totalt * ** *** **** *) 35 elever startade åk , varav 10 st tillkom efter antagningen i juni. **) 2010 startade 36 elever samt tre TESelever ***) 35 elever samt fem TES-elever ****) Inkl tre TES-elever Elevernas hemkommuner WHG har elever som i dagsläget är skrivna i totalt 7 kommuner, vilka presenteras nedan. Kommun Årskurs 1 Årskurs 2 årskurs 3 Totalt Östhammar Tierp Uppsala Norrtälje 1 1 Upplands-Väsby 1 1 Gävle 2 2 Lindesberg 1 1 Totalt Personaltäthet Under hösten hade skolan 12 egna lärare. Antalet inhyrda lärare var under hela 2012 motsvarande en halvtidstjänst men skolan hyrde ut sina lärare motsvarande en halv heltidstjänst, antalet administrativ personal var 2 stycken. Antalet lärare per 100 elever var under hösten 11,1. Notera att detta sätt att mäta lärartätheten på sätt och vis blir missvisande på en skola där eleverna kan läsa upp till 3650 poäng, vidare är de ute på 20 veckors APU/APL. Som helhet kan lärartätheten anses som lägre än vad siffrorna visar. 13

15 Datorer Nedanstående tabell visar datortäthet bland elever, lärare och övrig personal vid WHG under hösten 2012: Elever Personal Lärare Adm Datorer/person Gemensamma utrymmen Totalt Totalt datorer antal Utbildningskostnader Nedan görs en presentation av WHG:s utbildningskostnader för Kostnaderna presenteras som kostnad per elev och totala utbildningskostnader. Kostnaden per elev på industriprogrammet enligt Skolverkets riksprislista var 123,2 KSEK 2012 per år. Eleverna på WHG läser upp till 1150 poäng mer än eleverna på ett vanligt gymnasieprogram, det vill säga upp till 46 procent mer. Sandvik AB skjuter till 30 procent av elevpengen. Kostnaden per elev är betydligt högre än riksprislistan, i och med att fler poäng läses. (KSEK) 2007* Kostnad per elev 120,4 170,7 169,9 171,5 170,7 167,1 Medelantal elever 32, , ,5 83 Total kostnad * Endast ht Mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium år 2012 Utvärderingssystemet som skolan använder sig av utgörs i regel av fyra alternativ; mycket nöjd, nöjd, inte helt nöjd och missnöjd. Utvärderingarna riktar sig till både elever och föräldrar samt personal 2. Utvärderingarna 2012 gjordes i slutet av höstterminen Uppfyllelse av målsättningar Nationella mål Eleven kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i yrkes- och vardagsliv för fortsatta studier. Målet uppnås genom att alla elever kontinuerligt tränas i muntliga framföranden samt rapportskrivning på både svenska och engelska. Rapporterna granskas vanligtvis av skolans språklärare. 2 SEMP 14

16 Eleven kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv samt för fortsatta studier. Målet uppnås genom att eleverna kan använda engelskan på ett funktionellt sätt, även genom engelska föreläsningar, resor till andra länder (utlands- APU) och projektredovisningar på engelska. Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkesoch vardagsliv. Målet uppnås genom undervisningen och genom skolans ämnesintegration. Samtliga elever skall vara godkända på kursen Matematik A och Matematik 1a. Skolan skall sträva mot att eleven kritiskt kan granska och värdera påståenden och förhållanden. Målet uppnås genom att skolan ständigt jobbar med källkritik, forskning och vetenskap samt att eleverna kommer i kontakt med företagets förbättringsgrupper. Skolan skall sträva mot att eleven tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram. Se under rubriken Inlärning och undervisning. Skolan skall sträva mot att eleven praktiskt kan lösa problem och arbetsuppgifter. Målet uppnås inom skolans projekt då eleverna lär sig ett ingenjörsmässigt tänkande. Skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Målet uppnås genom att eleverna redan under kick-off dagarna i åk 1, tränas i vad det innebär att sätta upp betygsmål och göra egna studie- och tidsplaner. Målbetygen följs sedan upp två gånger per läsår, där föräldrar deltar en gång. Skolan skall sträva mot att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning. Målet uppnås genom elevrådet, elevernas inflytande över kursplaneringar och genom mentorsgrupperna. Skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar sin kännedom om och sin förmåga till individuell studieplanering. Målet uppnås genom kontinuerlig träning i eget ansvar och planering. Eleverna tränas i såväl individuell planering som projekt-planering. Träningen i eget ansvar och planering börjar redan under kick-off dagarna och följs upp av kontinuerlig träning i studieteknik. Skolan skall sträva mot att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån samlade erfarenheter och kunskaper samt aktuell information. Målet uppnås genom återkommande information i samband med inriktningsval, SYV information. Skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. Målet uppnås genom ett kontinuerligt arbete med betygsmål, planering och eget ansvar. Målet följs upp vid utvecklingssamtalen två gånger om året. Skolan skall sträva mot att varje elev kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. Målet uppnås genom ett kontinuerligt arbete med betygsmål, betygskriterier och kunskapskrav. Rektor ansvarar för att det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier. Målet uppnås genom skolans arbetssätt som bedrivs både ämnesintegrerat och i projektform. Rektor ansvarar för att föräldrar får insyn i elevernas skolgång. Målet uppnås genom att de har tillgång till Schoolsoft och genom utvecklingssamtal två ggr/år samt föräldramöten en gång/år. Rektor ansvarar för att samverkan med högskolor, universitet och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. Målet uppnås genom föreläsningar och genom elevernas APU/APL och sommarjobb. Även besök på Sandviks forskningsavdelning i Västberga och stålverket i Sandviken görs. 15

17 Rektor ansvarar för att arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel. Målet uppnås genom att eleverna har tillgång till egen dator, tillgång till Sandviks intranät, Internet, tillgång till skolbibliotek, tillgång till Sandviks bibliotek, olika sorters hjälpprogram samt tillgång till det kommunala biblioteket. Rektor ansvarar för att undervisning, elevvårds- och SYV-verksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta. Målet uppnås genom att skolan anlitar kommunens skolhälsovård som finns på skolan. Dessutom undersöks alla elever vid utbildningens början. Skolan utarbetar även individuella studieplaner utifrån varje elevs behov. Under året har skolan haft ett antal elevvårdskonferenser, som sedan har följts upp genom speciella insatser och upprättande av åtgärdsprogram och individuella studieplaner. Övergripande mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium WHG skall skapa en långsiktig rekryteringsbas för Sandvik i Gimo och teknikföretagen i regionen. WHG skall aktivt verka för utveckling av gymnasieskolan i regionen. Målet tillgodoses genom ett samarbete med grundskolor i kommunen, t.ex. under året har skolan haft ett flertal studiebesök och praoelever från grundskolorna i Östhammar. WHG skall aktivt verka för ett ökat tekniskt intresse i regionen. WHG skall aktivt arbeta för att locka fler kvinnor till tekniska yrken. WHG skall tillhandahålla kvalificerad teknisk utbildning till företagen via dotterbolaget Gimo Verkstadsteknik, Teknikcentrum. Inlärning och undervisning Målet är att alla elever skall ha minst betyget godkänd i avslutade kurser. Eleverna i årskurs 3 erhåller betyg, i enlighet med Gy94, enligt en fyragradig skala: IG (Icke godkänd), G (Godkänd), VG (Väl godkänd) och MVG (Mycket väl godkänd). Elever antagna efter den 1 juli 2011 kommer erhåller betyg i enlighet med Gy11 och den nya Skollagen, dvs. en sexgradig skala. Betygen är F A, där F räknas som underkänt och A som toppbetyget i förhållande till kunskapskraven i respektive ämneskurs. Målet är att WHG:s lärare skall vara processorienterade, d.v.s. ha en förståelse för processens betydelse för resultatet. Lärarna skall ha hög ämneskompetens och vara skickliga pedagoger. Personalen skall alltid sträva efter att samordna och ämnesintegrera sin undervisning så att elevernas / kursdeltagarnas inlärningsprocess blir optimal. Utvärdering verkstad/tekniska ämnen Andra året med GY11, ännu har inga betyg satts på WH12 i verkstadsämnen. För att jämföra med WH11 men den generella känslan är att klassen känns mycket intresserad och praktiskt lagd. Vidare så känner vi att GY11 medfört positiva förändringar i verkstadskurserna och att undervisningen nu är bättre än den var förut. Skärande kurserna är borta vilket är bra för maskintypen de var tänkta för är föråldrad. CNC kurserna heter Datorstyrd produktion och vi har 16

18 teoriserat kurserna för att spara resurser men också för att lättare uppfylla det centrala innehållet. Vi kör en kurs på en maskintyp istället för två vilket ger oss mycket mer koncentrerad tid. Tyvärr har GY11 kanske drabbat WH10 negativt eftersom de är sista klassen i gamla gymnasiet, kurser vi inte varit helt nöjda med har inte arbetats om, då de ändå aldrig ska hållas mer. Ändå har WH10 varit den bästa klassen i CNC-kurser hittills och det beror nog på att vi 2010 lade om CNC undervisningen så att en basgrupp fick en lärare och att vi fick en tredje CNC svarv. Utvärdering teoretiska ämnen Under 2012 har mycket förbättrats vad gäller elevernas resultat- och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen, som ett steg i skolutvecklingen har undervisningen mer och mer frångått den uttalade projektarbetssättet. För att mer styra in på en mer processinriktad holistisk syn för vår utbildning, i och med detta har det varit viktigt att få en bra matchning mellan ansvarsnivå och mognad för att ta ansvar. Mindre, mer homogena grupper har gett resultat både i ökning av kunskaper och ökning av måluppfyllelse. Det förbättringsarbete som skett under 2011, har vi fortsatt med. En positiv trend kan vi t ex se inom matematiken är att fler upplever ämnet mer positivt än tidigare. Vidare kan nämnas att reformen bidragit till att, på ett naturligt sätt, kunna revidera upplägg för kurser, ämnen och finna nya integrationer mellan och inom ämnen.dock har de nationella proven tagit alltmer tid från den kunskapsprogression än vad som är önskvärt. Resultat och måluppfyllnad Nedanstående diagram visar medelvärdet på de frågor från skolans utvärderingar som behandlar området inlärning och undervisning. Exempel på ställda frågor är Hur nöjd är du med kvaliteten på skolans undervisning? Hur nöjd är du med resultatet av ditt arbete? samt Hur nöjd är du med resultatet av din egen planering? Vi har även ställt frågor som Våra lärare samarbetar på ett bra sätt. På Wilhelm Haglunds Gymnasium arbetar vi ämnesintegrerat och Hur nöjd är du med kvaliteten på skolans undervisning? samt Jag tycker projekten är bra organiserade. Genomförda attitydmätningar visar att uppställda mål beträffande ämnesområdet har uppnåtts. 17

19 Betygsstatistik Nedan ses statistik över de betyg som satts efter kursernas avslutande. Antagna ht 07 Antagna ht 08 Antagna ht 09 Antagna ht 10 Kärnämnen Kurskod Poäng I G V M I G V M I G V M I G V M Engelska A EN Estetisk verksamhet ESV Idrott och hälsa A IDH Matematik A MA Naturkunskap A NK Religionskunskap A RE Samhällskunskap A SH Svenska A SV Svenska B SV Obligatoriska kurser Arbetsmiljö och säkerhet ARL Projekt och företagande ARL Datorkunskap DAA Engelska B EN Företagsekonomi A FE Fysik A FY Matematik B MA Matematik C MA Metallografi MTE Projektarbete PA Kvalitetsteknik PRT Produktionsprocessen PRT CNC-teknik A CNC CNC-teknik B CNC CNC-teknik C CNC Styrteknik A STR Skärande bearbetning A VER Teknikutv. o företagande TEU Verkstadsteknik grundkurs VER Individuellt val Övriga kurser CAD/CAM-teknik CNC CNC-teknik D CNC Underhåll A UND Organisation och ledarskap FE Idrott och hälsa B IDH Livskunskap IDH Robotteknik A STR Teknik, människa, samhälle TEU

20 450 Kurspaket 1 eller 2 FMS-teknik A CNC Skärande bearbetning B VER Skärande bearbetning C VER Industriell teknologi VER Programmering A DTR Fysik B FY Matematik D MA Matematik E MA Kemi A KE Valbara kurser Individuellt val 450 CAD-teknik A TEU CAD-teknik B TEU Design TEU Slipning A VER Engelska C EN Moderna språk, steg 3 MSPR Moderna språk, steg 4 MSPR Robotteknik B STR % 51% 34% 14% 0% 41% 32% 27% 0% 54% 29% 16% 1% 43% 40% 16% För de elever som påbörjat gymnasiet efter 1 juli 2011 gäller som sagt nya ämnen och nya kurser, vilka redovisas nedan: GY11 Antagna HT 11 Antagna HT 12 Gymnasiegemensamma Kurskod Poäng F E D C B A F E D C B A Engelska 5 ENGENG Idrott och hälsa 1 IDRIDR Matematik 1a MATMAT01a Naturkunskap 1a1 NAKNAK01A Svenska 1 SVESVE Programgemensamma Industritekniska processer INUINU Produktionsutrustning 1 PRUPRD Inriktningsgemensamma Datorstyrd produktion 1 DARDAT Övriga kurser 19

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: IP00 Timplan: 09 Industriprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014

Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 Datum 2014-03-12 Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/61 Resultat Teknikprogrammet åk 2, våren 2014 2012: 6 elever av 6 svarade på enkäten, dvs 100 % (en har dock avstått på ett antal). OBS att ett litet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08 1 (6) 2009-04-14 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08 A. PRESENTATION Verksamhet Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik och Företagsamhet. Programmet vänder

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer