Innehållsförteckning 1. Inledning Styrelse och ledning Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbete på Wilhelm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Styrelse och ledning Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium Beskrivning av Wilhelm Haglunds Gymnasiums gymnasieutbildning...9 Språk...10 IT...10 Hälsa...10 FoU/produktutveckling...10 Utbildningens upplägg...10 Arbetsplatsförlagd utbildning/lärande APU/APL...11 Traineeprogrammet och Teknikerskolan Gymnasiereformens inverkan Nyckeltal...12 Lokaler...12 Elevantal...12 Sökande...13 Elevernas hemkommuner...13 Personaltäthet...13 Datorer...14 Utbildningskostnader Mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium år Uppfyllelse av målsättningar...14 Nationella mål...14 Övergripande mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium...16 Inlärning och undervisning...16 Arbetsmiljö och säkerhet...21 Företagsanknytning...22 Inflytande...23 Redovisning av kursutvärderingar...25 Resultat från styrelseintervjuer

3 8.2 Stödjande processer...28 Ekonomi...28 Kvalitet...28 Marknadsföring...29 IT...29 Deltagarservice...29 Arbetsmiljö och säkerhet...30 APU och utlandspraktik...30 Personalutveckling...31 Prioriterade fortbildningar Genomförda förbättringar under året...32 Lära av andra...33 Besök...34 Framgångar under året Fortsatt kvalitetsarbete...37 Uppföljning av kvalitetsarbete...37 Mål Summering av innevarande års kvalitetsarbete

4 Kontakter VD Per Sjöberg, , mobil Rektor Lena Marklund, , mobil Kvalitetsredovisningsgruppen Dan Almcrantz, Karl Mihlberg, Tiina Johans, Fredrik Carlquist, Deltagarservice Anna Goijenfalk Hållinder , Postadress/ Besöksadress Gimo Utbildnings AB Gimo Verkstadsteknik AB Gymnasievägen 2 Gymnasievägen Gimo Gimo E-postadress: Hemsida 3

5 Rektors och VD:s förord Teknikcentrum och Wilhelm Haglunds gymnasium: Samarbete mellan näringsliv och kommun Teknikcentrum (TC) startade 1987 som ett led i kommunens tekniksatsning. TC bedriver uppdragsutbildning inom teknikområdet, men även andra områden som är av vikt för Sandvik samt industriföretag i allmänhet. TC står även för den större delen av utbildningsinnehållet i Yrkeshögskolans (YH) program Produktion och Process, med Östhammars kommun som huvudman. Wilhelm Haglunds Gymnasium (WHG) bedriver ett specialutformat tekniskt program för nuvarande åk 3. Hösten 2011 startades det industritekniska programmet med inriktning produkt och maskinteknik i enlighet med gymnasiereformen GY2011 (åk 1 och 2). Vi har mycket höga ambitioner och vill ge våra elever de bästa möjligheter för vidare studier men även chans till direkt anställning efter gymnasiet. Företaget är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Målet med WHG är att vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial nivå i Sverige. WHG och TC drivs som en enhet och ägs av Sandvik AB tillsammans med Östhammars kommun. Denna kvalitetsredovisning har tidigare uteslutande utgått från WHG. I år ligger fortfarande tyngdpunkten där, men vår ambition är att utveckla denna kvalitetsredovisning till att bli ett komplett dokument där hela vår organisation belyses. Statistik från TC:s verksamhet kommer i kommande kvalitetsrapporter vidareutvecklas. Beskrivning av gymnasieutbildningen och TC:s kurser TC ger näringslivsanpassade kurser som normalt omfattar en till fem dagar. Många kurser skräddarsys efter kundens önskemål och genomförs antingen i våra egna lokaler, eller hos kunden. Framförallt ligger fokus på kurser inom skärande bearbetning och teknikområdet, men även brandskyddsutbildningar och engelska förekommer. Utbildningen inom WHG syftar till att ge ungdomar goda kunskaper som både är breda och djupa. I förlängningen är det grunden för det livslånga lärandet som läggs på WHG. Utbildningsinnehållet omfattar två olika paket: Paket 1, operatörspaketet, upp till 3400 poäng Paket 2, studieförberedande paket, upp till 3400 poäng Paketen läses på tre år. WHG erbjuder en utökad, specialutformad utbildning med möjlighet till profilering inom, verkstad, teknik, teknikutveckling, företagande (UF) och språk. Utbildningarna har utformats i nära samarbete med näringslivet för att motsvara industrins framtida behov. WHG startade 2007 och det är särskilt viktigt att följa hur vi utvecklas för att på ett tidigt stadium kunna vidta nödvändiga åtgärder för att nå våra mål. För att kunna fatta kloka beslut är det viktigt med korrekt och adekvat information. En förutsättning för att det ska vara möjligt att få den informationen är att vi inte ser på brister som personliga nederlag utan som möjligheter till förbättring och tillsammans utveckla skolan. Vi vill med all tydlighet klargöra att dokumentet ni 4

6 nu läser inte är ett marknadsföringsdokument utan en spegling av verkligheten. Den visar på brister, förbättringsområden, fokusområden och även styrkor. Den är kort och gott en ledstjärna i vårt utvecklingsarbete. Kvalitetsarbetet Under 2012 såg vi över organisation och struktur för WHG och TC och har nu infört ett arbetssätt där vi tydliggjort ansvar och ser resurserna som gemensamma för hela verksamheten. Detta arbete initierades efter personalenkäten SEMP (self empowerment survey) resultat 2011 och detta arbete har kunnat följas upp med hjälp av 2012 års SEMP som påvisar tydligt förbättrat resultat. Kvalitetsarbetet hjälper oss att beskriva vår utvecklingsprocess och vilka resultat den ger. Personal och elever är engagerade och lägger ned ett omfattande arbete i kvalitetsprocessen. Vi har en kvalitetsgrupp som sammanträder kontinuerligt och sammanställer detta. Detta dokument är det samlade utfallet. Uppföljning av kvalitetsarbetet Uppföljningen utgår från enkäter, mätningar och undersökningar samt betygsstatistik, resultat från nationella prov, nyckeltal mm. Alla kurser som ges på företaget utvärderas. Detta redovisas för styrelsen. Styrelsen träffar elever, föräldrar och personal två gånger per år för intervjuer. Utvärdering Innehållet i vår kvalitetsredovisning är en utvärdering av läsårets arbete, måluppfyllelse och resultat. Här analyseras om, hur och varför målen nåtts och vad man måste fortsätta utveckla. Används resurserna rätt? Finns det kompetensbrister? Finns det brister i det pedagogiska arbetet? Eller är vi Det goda exemplet med god pedagogisk verksamhet, som kan spridas till andra? Vi är ett företag med mycket höga ambitioner och för att nå de mål som vi sätter upp för skolan och uppdragsutbildningen är det viktigt att följa de resultat som arbetet genererar. Med den kunskapen som grund sätter vi upp nya mål för vårt förbättringsarbete och vår utveckling. En av våra viktigaste uppgifter är att förbereda våra elever och kursdeltagare för arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att vi följer med i utvecklingen och att vi finns som ett stöd för eleverna. Företaget ska också stå för en kultur som gör att elever vågar utmana sig själva och inte vara rädda för att misslyckas. Genom att följa upp och dokumentera vårt arbete skaffar vi oss en kunskapsbas som ger oss möjlighet att fatta bra beslut och enas kring en gemensam riktning för verksamhetens utveckling. På så sätt kan både elever, föräldrar, personal, ledning och styrelse bidra till att göra Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum till en bra arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas. För att vi ska lyckas med det är det viktigt att alla bidrar på ett konstruktivt sätt till verksamhetens utveckling. För tredje året i rad tar vi in anställda från Gimoverken som får gå Teknikerskolan. Dessa elever väljs av företaget och de läser ungefär hälften av de ämnen som en ordinarie gymnasielev gör. I år har vi 11 st som går Teknikerskolan. Det är även det tredje året vi har Traineeprogrammet. Det är ett program där man läser högskolekurser inom området kvalite i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och man har 5

7 praktik på Gimoverken. Deltagarna blir anställda av GUAB och får lön. Programmet är 9 månader långt. I år är det 2 st som går programmet, men vi har även 3 st som läser endast kurserna. Vi tror och hoppas att denna kvalitetsredovisning som avser verksamhetsåret 2012 ger en rättvisande bild av verksamheten vid Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum. Att den ska belysa våra styrkor och svagheter, samt att den ska ge vägledning i hur vi kommer att bedriva vårt förbättringsarbete. Vidare vill vi passa på och tacka alla elever, föräldrar, personal och styrelse som hjälpt till att göra denna kvalitetsredovisning möjlig genom att svara på enkäter och komma med kommentarer. Lena Marklund, rektor Per Sjöberg, VD 6

8 1. Inledning Wilhelm Haglunds Gymnasium och Teknikcentrum drivs som ett bolag, Gimo Utbildnings AB, och ägs av Sandvik AB (91%) och av Östhammars kommun (9%) där Sandvik är huvudägare. Förutom att bedriva ett tekniskt gymnasium ger Gimo Utbildnings AB uppdragsutbildningar via dotterbolaget Gimo Verkstadsteknik AB (Teknikcentrum) i form av teknisk fortbildning och utbildning för företag och förvaltning samt legoproduktion i mindre omfattning. Skolans fyra prioriterade områden språk, IT, hälsa och FoU/produktutveckling blir naturliga delar av undervisningen och verksamheten då dessa integreras i det dagliga arbetet. WHG och TC erbjuder nära samarbete med näringslivet. De övergripande målen för WHG och TC sätts av styrelsen. VD har övergripande ekonomiska och juridiska ansvaret för de båda företagen Gimo Utbildnings AB, respektive Gimo Verkstadsteknik AB. Skolans rektor är ansvarig för att utarbeta underlag för styrelsens arbete med målen. Underlaget skall utgå från skollagen, gymnasieförordningen och av ägarna framtagna styrdokument. Skolans rektor skall i sitt arbete med att ta fram underlag för skolans / bolagets mål, dels inhämta synpunkter från elever, kunder, föräldrar och personal, dels förankra målen hos elever, kunder, föräldrar och personal. Rektor har även ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan, samt leder utvärderingsarbetet av verksamheten. Styrelsen följer och utvärderar bolagets verksamheter kontinuerligt. Detta sker vid de fyra styrelsemöten som genomförs under året. Vid 2 av styrelsens möten på skolan intervjuas föräldrar, elever, kursdeltagare och personal. Kvalitetsredovisningen avser verksamhetsåret 2012 och är till för elever, kursdeltagare, föräldrar, personal, Gimo Utbildnings AB:s styrelse, Skolinspektionen, besökare på skolan som vill skaffa sig en bild av verksamheten samt elever och deras föräldrar som funderar på att söka till skolan. En kvalitetsredovisning av verksamheten tas fram en gång per kalenderår. Möten i kvalitetsgruppen är en viktig del i vår kvalitetsprocess och för vårt förbättringsarbete. 7

9 2. Styrelse och ledning Styrelseledamöter Gimo Utbildnings AB och Gimo Verkstadsteknik AB Namn Jan Liljeros, Senior advisor Yngve Krantz, Platschef Gimoverken Klas Forsström, VD Sandvik Coromant Mats Jacobsson, Controller Margareta Widén-Berggren, Kommunalråd Lennart Owenius, Kommunalråd, BUN Företag/Organisation Sandvik Machining Solutions Sandvik Machining Solutions Sandvik Machining Solutions Sandvik Materials Technology Östhammars kommun Östhammars kommun Suppleanter Jörgen Frantz, Senior advisor Roger Lamell, BUN Håkan Dannberg, Socialnämnden Sandvik Machining Solutions Östhammars kommun Östhammars kommun Ledning Per Sjöberg, VD Gimo Utbildnings AB Lena Marklund, Rektor Gimo Utbildnings AB 8

10 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium WHG:s målsättning utgörs av egna övergripande mål. Ytterst vilar emellertid skolans målsättning på Skollagen, Gymnasieförordningen och på de nationella mål som presenteras i Läroplanen, Lpf 94 och LpGy11. De övergripande målen, utdrag ur Skollagen samt de nationella målen och hur väl dessa nationella mål uppnås redovisas närmare i det sjunde kapitlet i denna kvalitetsredovisning. Ett av målen för skolan är att verka som rekryteringsbas för Sandvik, i diagrammet till höger visas hur stor andel av våra tidigare elever som är anställda av Sandvik. 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium Kvalitetsarbetet utgörs av årliga enkäter till elever, föräldrar och personal. Från och med 2012 kommer inte personalens enkätresultat 1 att finnas med i diagrammen tillsammans med elevers och föräldrars resultat. Enkäterna täcker in områden såsom: Ledarskap, stödjande processer, inflytande, företagsanknytning, kunskaper och studieresultat, arbetsmiljö och trygghet, planering och information, arbetsgrupper och basgrupper. Kvalitetsarbetet utgörs även av kontinuerliga utvärderingar av alla kurser och APU/APL-tillfällen (arbetsplatsförlagd utbildning/lärande). Utöver dessa utvärderas arbetsmiljö ytterligare genom en SEMP-enkät, i en mer företagslik tappning. Uppföljningar görs på samtliga enkät- och utvärderingsresultat och eventuella brister åtgärdas. Skolans styrelse genomför kontinuerligt intervjuer och utvärderar verksamheten. WHG tar varje år fram en kvalitetsredovisning för verksamhetsåret. 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds Gymnasiums gymnasieutbildning För att ge eleverna goda förutsättningar på en framtida arbetsmarknad behöver kunskaper och färdigheter, utöver de som de olika kurserna ger, tränas. Detta genomförs främst genom olika projekt och skolans fyra prioriterade områden. De prioriterade områdena är: Språk, IT, Hälsa och FoU/produktutveckling. Dessa profiler blir naturliga delar av undervisningen och verksamheten eftersom de integreras i det dagliga arbetet. Skolan erbjuder dessutom eleverna att välja från två kurspaket i åk 1. 1 I och med införandet av SEMP kommer resultaten inte att bli lika jämförbara, då SEMP är mer av en företagsenkät. 9

11 Språk Många företag agerar idag på en internationell marknad, vilket förutsätter att man kan kommunicera med medarbetare och kunder på engelska. Behärskar man dessutom ytterligare ett språk är det en stor fördel. Skolan erbjuder, förutom språkkurser, också möjligheten att under en period arbeta i ett annat land. Den språkliga uppföljningen av olika projekt och integration i den övriga verksamheten är central för skolan. IT Datorn är ett självklart hjälpmedel på de flesta arbetsplatser. För att kunna fokusera på huvuduppgiften är det viktigt att kunna använda detta verktyg på ett effektivt sätt. Eleverna har tillgång till en egen arbetsplats och en bärbar dator. Skolan utnyttjar Sandviks globala datanät för att bl.a. kunna lagra dokumentation, kommunicera med kontaktpersoner (mentorer), APU/APLplatser och omvärlden via e-post, söka information på Internet etc. Hälsa Då flera av framtidens arbetsuppgifter är av mer stillasittande karaktär är det viktigt att man äter rätt och motionerar. Skolans hälsoprofil skapar en balans mellan arbete och fritid. Idrott och motion är ett viktigt inslag på skolan - allt för att ge eleverna möjligheten att leva ett friskt och innehållsrikt liv. Eleverna på skolan har fysisk aktivitet på schemat 3 ggr/vecka. Två av dessa pass är tillsammans med idrottslärare. Det tredje passet ansvar arbetslaget i respektive årskurs för. Här deltar naturligtvis personalen i arbetslaget. När eleverna är färdiga med sin utbildning så skall de även fått träna sig i att laga god och näringsriktig mat. Eleverna får även gratis frukt. FoU/produktutveckling För att följa med i utvecklingen är det viktigt att förstå de mekanismer som driver förändringarna. För att förbereda eleverna samarbetar Wilhelm Haglunds Gymnasium med forskningsenheter, högskolor och universitet. Utbildningens upplägg Elevernas utbildning omfattar 2500 poäng, med möjlighet att utöka sina studier beroende av ambition och möjligheter. Eleverna ges möjligheten till utökning för att dels kunna genomgå en god yrkesutbildning och dels kunna läsa till behörighetsgivande kurser för t ex ingenjörsutbildningar på universitet/högskola. Under åk 1 skapas en grundläggande förståelse för produktion och eleverna väljer ett av två kurspaket. Under åk 2 får eleverna en fördjupad kunskap om produktion och kunskaper om stödjande funktioner till produktionen, t ex produktionskunskap, produktutveckling, ekonomi, ledarskap och organisation. I åk 3 får eleverna fördjupa sig ytterligare inom respektive kurspaket, yrkes- respektive studieförberedande. Arbetet på skolan sker i form av ämnesintegrerade projekt, vilket innebär att många av de olika ämnena ingår i projekten. På så sätt skapas en helhet i undervisningen och varje enskilt ämne får betydelse. All undervisning leds av lärare eller handledare. Undervisningsformen varierar och anpassas till varje enskild kurs. Ämnen som stöder varandra ges i block över längre perioder. Alla medarbetare på skolan har arbetstid enligt kontorstid, ca 38 timmar i veckan. Eleverna planerar sina arbetsdagar med de andra deltagarna och lärarna. 10

12 Arbetsplatsförlagd utbildning/lärande APU/APL Utbildningen ska ha en stark förankring i arbetslivet. Delar av vissa kurser som eleven läser på skolan bedrivs som arbetsplatsförlagd utbildning/lärande inom Sandvik AB (i huvudsak Gimoverken). Under de 20 veckor som eleven har APU/APL, får eleven möjlighet att omsätta det man läst i teorin till praktik, skapa förståelse och träna färdigheter - allt via utbildade handledare på arbetsplatserna. Den ger eleven en insikt i hur en arbetsplats fungerar. Under utbildningens sista år erbjuds deltagarna att göra sin APU/APL utomlands på något av Sandviks bolag. Varje handledare skall genomgå en tvådagars utbildning. Inför varje APU/APL-period får handledarna information om vad eleverna har för kunskaper samt vad skolan förväntar att eleven får göra under perioden. Varje elev får minst ett besök av sin mentor eller annan personal från skolan när de har APU/APL. Traineeprogrammet och Teknikerskolan Efter åk3 kan man söka till Traineeprogrammet. Det är ett program på 9 månader där man läser högskolekurser inom kvalitet och gör praktik på Sandvik. Maj 2012 avslutade 4 st deltagare programmet. Av dessa valde 2 st att studera vidare på högskola och 2 påbörjade en 12 månaders projektanställning på Gimoverken. Hösten 2012 startade en ny kull trainee och det togs in endast 2 st till den. TES är ett program för Sandviksanställda i Gimo. Syftet är att bygga på deras utbildningar och ge dem en högre teknikkompetens. WHG tar emot upp till fem stycken varje läsår. De som blir antagna till TES-programmet läser gymnasiekurser tillsammans med ungdomselever. De följer den ordinarie undervisningen men läser endast utvalda kurser motsvarande halvtidsstudier. De följer samma klass under de tre åren de går på programmet. TES-eleverna läser ca 500 poäng per läsår. I åk3 går det 3 TES-elever. I åk2 har vi 5 st och i åk1 är de 3 st. 6. Gymnasiereformens inverkan Från och med den 1 juli 2011 går alla elever, som antas till gymnasieskolan, enligt de nya styrdokumenten. Förskolan, den obligatoriska och den frivilliga skolan har reformerats med ny skollag, nya läroplaner, förordningar, etc. Detta har medfört merarbete, förutom att det kontinuerliga förbättringsarbetet tillkommer nu både nya administrativa uppgifter. Enligt skollagen är skolan skyldig att rapportera frånvaro samma dag som den sker eller senast morgonen efter. Terminsbetyg skall ges eleverna på begäran och ev ogiltig frånvaro kommer att stå därpå. Nationella program måste vara 2500 poäng, vi skapar möjligheten till utökning av studieplan. Gamla gymnasiet, Gy94, fasas ut, samtidigt som Gy11 ämnen och kurser slussas in allteftersom. En del ämnen och kurser är helt nya, vilka behöver skapas från grunden medan andra ämnen/kurser är ämnen som vi redan ger. Dessa behöver en revidering för att matcha de nya kraven. Återstoden av reformens avtryck på oss är de kurser som kommer att ges i årskurs tre. 11

13 7. Nyckeltal Lokaler Gimo Utbildnings AB:s yta är m 2. Av denna yta disponerar WHG m 2, vilket innebär 17,4 m 2 per elev. I denna yta ingår inte matsalen. Skolan köper skollunchen åt eleverna från Bruksgymnasiet. Idrottslokal hyrs av kommunen. Gymnasieskola Uppdrag Totalt Antal elever Yta/elev Lokalyta m ,4 Elevantal Det totala antalet gymnasieelever på WHG under hösten var 92 stycken, varav 20 stycken är flickor. Den procentuella fördelningen mellan pojkar och flickor på WHG var under hösten: 21,7 procent flickor och 78,3 procent pojkar. Skolan har ännu inte nått målet med 50 procent flickor, men andelen flickor har legat stabilt kring 35 procent dock har den år efter år sjunkit. Arbetet för att öka andelen fortgår. I och med HT 2010 beslutades att Sandviksanställda får ges fortbildning i bl a behörighetsgivande kurser. De går i skolan ca 50 % av arbetstiden. Under HT12 var dessa, TES:are, 11 stycken och Trainee var 2 stycken. En jämförelse med det kommunala industriprogrammet och teknikprogrammet samt könsfördelningen på programmen över riket, se nedanstående diagram: Statistik för Riks läsåret 12/13 inte tillgängligt i skrivande stund 12

14 Sökande Antalet förstahandssökande elever till Wilhelm Haglunds Gymnasium för år presenteras i nedanstående tabell. År Flickor Pojkar Totalt * ** *** **** *) 35 elever startade åk , varav 10 st tillkom efter antagningen i juni. **) 2010 startade 36 elever samt tre TESelever ***) 35 elever samt fem TES-elever ****) Inkl tre TES-elever Elevernas hemkommuner WHG har elever som i dagsläget är skrivna i totalt 7 kommuner, vilka presenteras nedan. Kommun Årskurs 1 Årskurs 2 årskurs 3 Totalt Östhammar Tierp Uppsala Norrtälje 1 1 Upplands-Väsby 1 1 Gävle 2 2 Lindesberg 1 1 Totalt Personaltäthet Under hösten hade skolan 12 egna lärare. Antalet inhyrda lärare var under hela 2012 motsvarande en halvtidstjänst men skolan hyrde ut sina lärare motsvarande en halv heltidstjänst, antalet administrativ personal var 2 stycken. Antalet lärare per 100 elever var under hösten 11,1. Notera att detta sätt att mäta lärartätheten på sätt och vis blir missvisande på en skola där eleverna kan läsa upp till 3650 poäng, vidare är de ute på 20 veckors APU/APL. Som helhet kan lärartätheten anses som lägre än vad siffrorna visar. 13

15 Datorer Nedanstående tabell visar datortäthet bland elever, lärare och övrig personal vid WHG under hösten 2012: Elever Personal Lärare Adm Datorer/person Gemensamma utrymmen Totalt Totalt datorer antal Utbildningskostnader Nedan görs en presentation av WHG:s utbildningskostnader för Kostnaderna presenteras som kostnad per elev och totala utbildningskostnader. Kostnaden per elev på industriprogrammet enligt Skolverkets riksprislista var 123,2 KSEK 2012 per år. Eleverna på WHG läser upp till 1150 poäng mer än eleverna på ett vanligt gymnasieprogram, det vill säga upp till 46 procent mer. Sandvik AB skjuter till 30 procent av elevpengen. Kostnaden per elev är betydligt högre än riksprislistan, i och med att fler poäng läses. (KSEK) 2007* Kostnad per elev 120,4 170,7 169,9 171,5 170,7 167,1 Medelantal elever 32, , ,5 83 Total kostnad * Endast ht Mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium år 2012 Utvärderingssystemet som skolan använder sig av utgörs i regel av fyra alternativ; mycket nöjd, nöjd, inte helt nöjd och missnöjd. Utvärderingarna riktar sig till både elever och föräldrar samt personal 2. Utvärderingarna 2012 gjordes i slutet av höstterminen Uppfyllelse av målsättningar Nationella mål Eleven kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i yrkes- och vardagsliv för fortsatta studier. Målet uppnås genom att alla elever kontinuerligt tränas i muntliga framföranden samt rapportskrivning på både svenska och engelska. Rapporterna granskas vanligtvis av skolans språklärare. 2 SEMP 14

16 Eleven kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv samt för fortsatta studier. Målet uppnås genom att eleverna kan använda engelskan på ett funktionellt sätt, även genom engelska föreläsningar, resor till andra länder (utlands- APU) och projektredovisningar på engelska. Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkesoch vardagsliv. Målet uppnås genom undervisningen och genom skolans ämnesintegration. Samtliga elever skall vara godkända på kursen Matematik A och Matematik 1a. Skolan skall sträva mot att eleven kritiskt kan granska och värdera påståenden och förhållanden. Målet uppnås genom att skolan ständigt jobbar med källkritik, forskning och vetenskap samt att eleverna kommer i kontakt med företagets förbättringsgrupper. Skolan skall sträva mot att eleven tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram. Se under rubriken Inlärning och undervisning. Skolan skall sträva mot att eleven praktiskt kan lösa problem och arbetsuppgifter. Målet uppnås inom skolans projekt då eleverna lär sig ett ingenjörsmässigt tänkande. Skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Målet uppnås genom att eleverna redan under kick-off dagarna i åk 1, tränas i vad det innebär att sätta upp betygsmål och göra egna studie- och tidsplaner. Målbetygen följs sedan upp två gånger per läsår, där föräldrar deltar en gång. Skolan skall sträva mot att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning. Målet uppnås genom elevrådet, elevernas inflytande över kursplaneringar och genom mentorsgrupperna. Skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar sin kännedom om och sin förmåga till individuell studieplanering. Målet uppnås genom kontinuerlig träning i eget ansvar och planering. Eleverna tränas i såväl individuell planering som projekt-planering. Träningen i eget ansvar och planering börjar redan under kick-off dagarna och följs upp av kontinuerlig träning i studieteknik. Skolan skall sträva mot att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån samlade erfarenheter och kunskaper samt aktuell information. Målet uppnås genom återkommande information i samband med inriktningsval, SYV information. Skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. Målet uppnås genom ett kontinuerligt arbete med betygsmål, planering och eget ansvar. Målet följs upp vid utvecklingssamtalen två gånger om året. Skolan skall sträva mot att varje elev kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. Målet uppnås genom ett kontinuerligt arbete med betygsmål, betygskriterier och kunskapskrav. Rektor ansvarar för att det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier. Målet uppnås genom skolans arbetssätt som bedrivs både ämnesintegrerat och i projektform. Rektor ansvarar för att föräldrar får insyn i elevernas skolgång. Målet uppnås genom att de har tillgång till Schoolsoft och genom utvecklingssamtal två ggr/år samt föräldramöten en gång/år. Rektor ansvarar för att samverkan med högskolor, universitet och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. Målet uppnås genom föreläsningar och genom elevernas APU/APL och sommarjobb. Även besök på Sandviks forskningsavdelning i Västberga och stålverket i Sandviken görs. 15

17 Rektor ansvarar för att arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel. Målet uppnås genom att eleverna har tillgång till egen dator, tillgång till Sandviks intranät, Internet, tillgång till skolbibliotek, tillgång till Sandviks bibliotek, olika sorters hjälpprogram samt tillgång till det kommunala biblioteket. Rektor ansvarar för att undervisning, elevvårds- och SYV-verksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta. Målet uppnås genom att skolan anlitar kommunens skolhälsovård som finns på skolan. Dessutom undersöks alla elever vid utbildningens början. Skolan utarbetar även individuella studieplaner utifrån varje elevs behov. Under året har skolan haft ett antal elevvårdskonferenser, som sedan har följts upp genom speciella insatser och upprättande av åtgärdsprogram och individuella studieplaner. Övergripande mål för Wilhelm Haglunds Gymnasium WHG skall skapa en långsiktig rekryteringsbas för Sandvik i Gimo och teknikföretagen i regionen. WHG skall aktivt verka för utveckling av gymnasieskolan i regionen. Målet tillgodoses genom ett samarbete med grundskolor i kommunen, t.ex. under året har skolan haft ett flertal studiebesök och praoelever från grundskolorna i Östhammar. WHG skall aktivt verka för ett ökat tekniskt intresse i regionen. WHG skall aktivt arbeta för att locka fler kvinnor till tekniska yrken. WHG skall tillhandahålla kvalificerad teknisk utbildning till företagen via dotterbolaget Gimo Verkstadsteknik, Teknikcentrum. Inlärning och undervisning Målet är att alla elever skall ha minst betyget godkänd i avslutade kurser. Eleverna i årskurs 3 erhåller betyg, i enlighet med Gy94, enligt en fyragradig skala: IG (Icke godkänd), G (Godkänd), VG (Väl godkänd) och MVG (Mycket väl godkänd). Elever antagna efter den 1 juli 2011 kommer erhåller betyg i enlighet med Gy11 och den nya Skollagen, dvs. en sexgradig skala. Betygen är F A, där F räknas som underkänt och A som toppbetyget i förhållande till kunskapskraven i respektive ämneskurs. Målet är att WHG:s lärare skall vara processorienterade, d.v.s. ha en förståelse för processens betydelse för resultatet. Lärarna skall ha hög ämneskompetens och vara skickliga pedagoger. Personalen skall alltid sträva efter att samordna och ämnesintegrera sin undervisning så att elevernas / kursdeltagarnas inlärningsprocess blir optimal. Utvärdering verkstad/tekniska ämnen Andra året med GY11, ännu har inga betyg satts på WH12 i verkstadsämnen. För att jämföra med WH11 men den generella känslan är att klassen känns mycket intresserad och praktiskt lagd. Vidare så känner vi att GY11 medfört positiva förändringar i verkstadskurserna och att undervisningen nu är bättre än den var förut. Skärande kurserna är borta vilket är bra för maskintypen de var tänkta för är föråldrad. CNC kurserna heter Datorstyrd produktion och vi har 16

18 teoriserat kurserna för att spara resurser men också för att lättare uppfylla det centrala innehållet. Vi kör en kurs på en maskintyp istället för två vilket ger oss mycket mer koncentrerad tid. Tyvärr har GY11 kanske drabbat WH10 negativt eftersom de är sista klassen i gamla gymnasiet, kurser vi inte varit helt nöjda med har inte arbetats om, då de ändå aldrig ska hållas mer. Ändå har WH10 varit den bästa klassen i CNC-kurser hittills och det beror nog på att vi 2010 lade om CNC undervisningen så att en basgrupp fick en lärare och att vi fick en tredje CNC svarv. Utvärdering teoretiska ämnen Under 2012 har mycket förbättrats vad gäller elevernas resultat- och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen, som ett steg i skolutvecklingen har undervisningen mer och mer frångått den uttalade projektarbetssättet. För att mer styra in på en mer processinriktad holistisk syn för vår utbildning, i och med detta har det varit viktigt att få en bra matchning mellan ansvarsnivå och mognad för att ta ansvar. Mindre, mer homogena grupper har gett resultat både i ökning av kunskaper och ökning av måluppfyllelse. Det förbättringsarbete som skett under 2011, har vi fortsatt med. En positiv trend kan vi t ex se inom matematiken är att fler upplever ämnet mer positivt än tidigare. Vidare kan nämnas att reformen bidragit till att, på ett naturligt sätt, kunna revidera upplägg för kurser, ämnen och finna nya integrationer mellan och inom ämnen.dock har de nationella proven tagit alltmer tid från den kunskapsprogression än vad som är önskvärt. Resultat och måluppfyllnad Nedanstående diagram visar medelvärdet på de frågor från skolans utvärderingar som behandlar området inlärning och undervisning. Exempel på ställda frågor är Hur nöjd är du med kvaliteten på skolans undervisning? Hur nöjd är du med resultatet av ditt arbete? samt Hur nöjd är du med resultatet av din egen planering? Vi har även ställt frågor som Våra lärare samarbetar på ett bra sätt. På Wilhelm Haglunds Gymnasium arbetar vi ämnesintegrerat och Hur nöjd är du med kvaliteten på skolans undervisning? samt Jag tycker projekten är bra organiserade. Genomförda attitydmätningar visar att uppställda mål beträffande ämnesområdet har uppnåtts. 17

19 Betygsstatistik Nedan ses statistik över de betyg som satts efter kursernas avslutande. Antagna ht 07 Antagna ht 08 Antagna ht 09 Antagna ht 10 Kärnämnen Kurskod Poäng I G V M I G V M I G V M I G V M Engelska A EN Estetisk verksamhet ESV Idrott och hälsa A IDH Matematik A MA Naturkunskap A NK Religionskunskap A RE Samhällskunskap A SH Svenska A SV Svenska B SV Obligatoriska kurser Arbetsmiljö och säkerhet ARL Projekt och företagande ARL Datorkunskap DAA Engelska B EN Företagsekonomi A FE Fysik A FY Matematik B MA Matematik C MA Metallografi MTE Projektarbete PA Kvalitetsteknik PRT Produktionsprocessen PRT CNC-teknik A CNC CNC-teknik B CNC CNC-teknik C CNC Styrteknik A STR Skärande bearbetning A VER Teknikutv. o företagande TEU Verkstadsteknik grundkurs VER Individuellt val Övriga kurser CAD/CAM-teknik CNC CNC-teknik D CNC Underhåll A UND Organisation och ledarskap FE Idrott och hälsa B IDH Livskunskap IDH Robotteknik A STR Teknik, människa, samhälle TEU

20 450 Kurspaket 1 eller 2 FMS-teknik A CNC Skärande bearbetning B VER Skärande bearbetning C VER Industriell teknologi VER Programmering A DTR Fysik B FY Matematik D MA Matematik E MA Kemi A KE Valbara kurser Individuellt val 450 CAD-teknik A TEU CAD-teknik B TEU Design TEU Slipning A VER Engelska C EN Moderna språk, steg 3 MSPR Moderna språk, steg 4 MSPR Robotteknik B STR % 51% 34% 14% 0% 41% 32% 27% 0% 54% 29% 16% 1% 43% 40% 16% För de elever som påbörjat gymnasiet efter 1 juli 2011 gäller som sagt nya ämnen och nya kurser, vilka redovisas nedan: GY11 Antagna HT 11 Antagna HT 12 Gymnasiegemensamma Kurskod Poäng F E D C B A F E D C B A Engelska 5 ENGENG Idrott och hälsa 1 IDRIDR Matematik 1a MATMAT01a Naturkunskap 1a1 NAKNAK01A Svenska 1 SVESVE Programgemensamma Industritekniska processer INUINU Produktionsutrustning 1 PRUPRD Inriktningsgemensamma Datorstyrd produktion 1 DARDAT Övriga kurser 19

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-09-21 Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Södra Gymnasium Södermalm/Stockholm 2014-09-21 Innehållsförteckning Klara Södra Gymnasium... 1 Södermalm/Stockholm 2014-09-21Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 4 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö... 7 7 Elever...

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer