CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp"

Transkript

1 Malmö högskola Urbana Studier Examensarbete 15 hp CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin CAD-coordination a process towards an inevitable evolution in parallel with technology Cesar Martinez Christos Papadimitriou Byggdesign 180 hp CAD samordning Vårterminen 2009 Handledare: Roger Nordin Examinator: Rafid Khazal 1

2 Copyright Cesar Martinez, Christos Papadimitriou Kultur och Samhälle Urbana Studier - Malmö Högkola Malmö Department of Culture and Society Urban Studies - Malmö University SE Malmö Sweden 2

3 Sammanfattning CAD-samordning eller digital samordning, används inte endast inom byggbranschen. Alla stora projekt som görs med CAD-program inom produkttillverkning och produktutveckling kräver maximal noggrannhet i mätdata. Teknologin tar jämna steg mot en programutveckling som blir alltmer komplex och kan i vissa fall upplevas som komplicerad och mer problematisk. Man behöver däremot inte stora kunskaper om CAD-användning för att förstå att en mer kontrollerad och strukturerad CAD-samordning som samordnar all CAD-relaterad information efter rutiner och krav bidrar till tidsbesparingar. Alla projektörer arbetar därefter med korrekta och enhetliga handlingar vid varje given tidpunkt. En del av de ritningar som används idag finns enbart i pappersformat, en del i enklare CAD-format eller så finns inga ritningar alls. CAD-samordning inom byggbranschen kommer därför att vara minst lika viktig och nödvändig i framtiden som den är idag. De flesta byggprojekt görs idag med 2D- och/eller 3D-teknik. Fastighetsägare/förvaltare har insett hur viktigt det är med CAD-samordning och användandet av en CAD-kravspecifikation. Det krävs därför en klar gemensam målbild hos alla inblandade och intresserade parter inom byggbranschen. Samtidigt som programmen kan tänkas bli mer informationsbärande med tiden, har vissa byggprojekt börjat ta stora steg från vanlig CAD-projektering till BIM projektering. Problemet är inte hur man ska tillämpa och använda dessa framtida projekteringsprogram, utan mer på hur man ska samordna den digitala informationen. BIM är ett sätt att hantera objektorienterad information på ett mer koncentrerat och kontrollerat sätt. Särskilt när man använder sig av parametrisk modellering. När ändringar görs på ett byggsegment i modellen och resterande segment uppdateras automatiskt, medför att alla aktörer som medverkar och berörs av särskilda ändringar alltid bör ha riktiga och uppdaterade handlingar. En CADsamordnare som utvecklar och skaffar sig tidig erfarenhet kring denna arbetsprocess borde klarar av att samordna information som ständigt uppdateras. För många projektörer är BIM relativt nytt men de är väldigt positiva och öppna för nya projekteringssätt. Det ser ut som om CAD-samordnaren i framtiden kommer att kallas för BIM-samordnare, vilket i sin tur skapar en utvecklingsmöjlighet för alla CAD-samordnare. 3

4 I flera fall är projektörer optimistiska när det gäller tidsplanering och kostnadsräkning, vilket kan undvikas då denna information kan tas fram med hjälp av 4D- och 5D-modellering. Beställaren får en översikt över hur mycket bygget kommer att kosta och hur mycket tid varje byggdel kommer att kräva redan under projekteringsskedet. Entreprenörer kan göra mängdberäkningar och utforma sina materiallistor. Entreprenörer vill även lägga fokus på att beställa och hantera 3D-projektering, samordning i 3D och kalkyl i 3D. På så sätt kan entreprenörer uppnå högre engagemang, ökad produktivitet och färre revideringar. Förvaltarna kan få ut stora förtjänster med att få in ritningar och handlingar av god kvalité som de kan använda sig av under hela byggnadens livscykel. De kan spara pengar och tid då de slipper bekosta sig för efterbearbete. De har dessutom möjlighet att med hjälp av rätt information i modellerna, snabbare hämta den information som en hyresgäst eller kund behöver, vilket ger flera nöjda kunder. Att ändra på arbetssättet som man är van vid är aldrig lätt och att förespråka för BIM är ett stort steg för vissa parter, även om 5-10 % av byggprojekten idag görs i BIM. Nya och relativt stora projekt bör därför göras med 4D- eller 5D-teknik. Renodlad BIM-projektering är ganska oprövad men fördelarna inom parametrisk modellering bör nå fram till projektörer och samordnare som vill utvecklas som ett steg mot framtiden och BIM. Nyckelord: CAD-samordning, CAD-kravspecifikation, BIM-projektering, projekteringsmetodik, byggnadsprojektering, 3D-/4D-/5D-modellering. 4

5 Abstract CAD coordination or digital Coordination does not mean that it is only used in the construction industry. All major projects are made with CAD-software in product manufacturing and product development, requiring the utmost precision in the measurement data. The technology takes pace against a program that is becoming increasingly complex and may be seen as complicated and more problematic. You do not need much knowledge about CAD-use to understand that a more controlled and structured CAD-coordination, which coordinates all CAD-related information following procedures and requirements contribute to time savings. All planners are working then with the correct and consistent documents at any given time. Some of the drawings used today only exist on paper, some in simple CADformat, or there are no drawings at all. CAD-coordination in the construction industry will be at least as important and necessary in the future as it is today. Most construction is done today with 2D- and/or 3D-technology. Property owners/managers have realized the importance of CAD-coordination and use of a CAD-specification. This requires a clear and shared goals of all involved and interested parties in the construction industry. While the programs might get more information-bearing, over time, some construction projects begun to take steps from simple CAD-design to the BIM-design. The problem is not how to apply and use these future designprograms, but more on how to coordinate the digital information. BIM is a way to manage object-oriented information in a more focused and controlled way. Especially when we use the parametric modeling. When changes are made to a construction segment in the model and the remaining segments gets updated automatically, implies that all actors involved and affected by specific changes should always have correct and updated documents. A CAD-coordinator who develop and acquire early experience of this process should be able to coordinate information which is constantly updated. For many planners BIM is relatively new, but they are very positive and open to new designways. It seems that the CAD-coordinator will in future be known as "BIMcoordinator", which in turn creates a development opportunity for all CAD-coordinators. In several cases, planners are optimistic about the timing and cost benefits, which could be avoided since this information can be obtained by means of 4D- and 5D-modeling. The customer may get an overview of how much the construction will cost and how much time 5

6 each construction segment will require during the design stage. Entrepreneurs can make volume calculations and organize their material lists. They also want to focus on ordering and managing 3D-design, coordination in 3D and calculatio in 3D. This allows contractors to achieve greater commitment, increased productivity and fewer revisions. Managers can get great benefit with drawings and documents of good quality that they can make use of throughout the buildings lifecycle. They can save money and time when they do not need to pay for post processing work. They also have the option of using the right information in the models by downloading the information that a tenant or customer needs, resulting in more satisfied customers. Changing the approach that is used is never easy and to advocate for BIM is a big step for some parties, although 5-10 % of construction projects today are made in BIM. New and relatively large projects should therefore be done with 4D- or 5D-technology. Pure BIMdesign is relatively untested, but the benefits of parametric modeling should reach the planners and coordinators who want to develop as a step towards the future and BIM. Keywords: CAD-coordination, CAD-specification, BIM, design methodology, architectural design, 3D-/4D-/5D-modelling. 6

7 Förord CAD-samordningsämnet var ganska nytt för oss i början av arbetet, men vi har nu skaffat oss en mer fördjupad kunskap och inblick tack vare vår handledare Roger Nordin (CAD studion i Lund), som har ägnat tid åt att vägleda oss och informera oss om hur CAD-samordningen ser ut idag. Därför vill vi rikta ett stort tack till Roger för all hjälp vi har fått under examensarbetet. Dessutom vill vi tacka alla som har ställt upp på intervjuer; Thomas Helm (Krook & Tjäder), Gabriel Ciardi (Tengbom), Per Erlandsson och Martin Olsson (Regionfastigheter i Skåne), Ulrika Palmqvist (Malmö Stadsfastigheter), Andreas Dennfjord (Climat 80) och Jens Kindt (NCC). Intervjuerna har varit ovärderliga för oss och för arbetet. 7

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställning Avgränsningar 14 2 Teori Från blyerts till toolpalleter Kort historik CAD studion AB Mål och visioner Kunskap och teknik Förebygga under projekteringen Filformat DWG DGN IFC Datorprogram Autodesk - AutoCAD Architecture Autodesk - Revit Autodesk - NavisWorks Bentley - MicroStation CADCOM - MagiCAD Google - SketchUp Graphisoft - ArchiCAD Lindab - CADvent StruSoft - VIP+ 23 8

9 TEKLA -TEKLA Structure BIM Building Information Modeling Vad är BIM? De olika teknologierna för BIM CAD Objektbaserad CAD Parametrisk modellering CAD-samordning Vad är CAD-samordning? CAD-kravspecifikation Byggprocessen effektiviseras ur alla perspektiv Gemensam CAD-kravspecifikation Kravspecifikationens innehåll med bilagor 29 3 Metod 31 4 Genomförande CAD-samordning i praktiken Utredningsskedet Projekteringsskedet Byggskedet Förvaltningsskedet 37 5 Resultat Utredningsskedet Projekteringsskedet Byggskedet Förvaltningsskedet 44 6 Slutsats & Diskussion 45 9

10 7 Referenser 55 8 Bilagor 60 CAD studion med Roger Nordin, 3:e April Tengbom med Gabriel Ciardi, 19:e Februari Krook & Tjäder med Thomas Helm, 19:e Februari Malmö Stadsfastigheter med Ulrika Palmqvist, 3:e Mars Regionfastigheter Skåne med Per Erlandsson och Martin O, 11:e Februari NCC med Jens Kindt, 20:e Mars Climat 80 med Andreas Dennfjord, 18:e Mars CAD-kravspecifikation, Malmö Stadsfastigheter 80 10

11 Terminologi A Arkitekt. ADT - AutoCAD Architecture, som den numera kallas, har ersatt det gamla Autodesk Architecural DeskTop. AEC -Architecture, Engineering and Construction. BIM - Building Information Modelling, Byggnadsinformationsmodell. CAD - Computer Aided Design. Datorstödd, digitalt baserad design med tekniska ritningar Används inom konstruktion och arkitektur. CIS/2 - Den andra versionen av ett standard filformat för stålintegration. DGN - Design Filformat utvecklat av Bentley Systems och används av programmet Microstation. DSTV - Ett industri standardfilformat definierat av det tyska stålförbundet. DWG - Drawing Filformat utvecklat av Autodesk och används av Autodesk s olika program. DXF - Filformat för CAD-data utvecklat av Autodesk för att ge datainteroperabilitet mellan AutoCAD och andra program. El Elkonstruktör. F12 - FI2 är en standard för att hantera alla former av information som rör fastigheter. GIS - Geografiskt informationssystem. 11

12 IAI - International Alliance for Interoperability. IFC - Industry Foundation Classes. Vanligt objektorienterat filformat med en datamodell som utvecklats av IAI (International Alliance for Interoperability) för att underlätta interoperabilitet inom byggbranschen. ISFF - Intergraphs standardfilformat. K Konstruktör. MS-dos - Ett gammalt operativsystem producerat av Microsoft. NWD - Filformat som används av programmet Autodesk Navisworks. Open Design Alliance - En sammanslutning av medlemmar som vill utveckla biblioteken vid standardiserade CAD-format. RVT- Revitprogrammets filformat. SDNF - Filformat som används vid stålprojektering. VVS - Värme, ventilation och sanitet. 2D - Två dimensionell vektorgrafik. 3D - Tre dimensionell vektorgrafik. 4D - 3D integrerat med tidplan. 5D - 3D integrerat med tidplan och kostnadskalkyl.. Net-teknik -.NET är branschstandard vid samverkan mellan datorprogram. Programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. 12

13 1 Inledning 1.1 Bakgrund Dagens teknik inom byggbranschen effektiviseras ständigt, samtidigt som byggföretagen och alla deltagande aktörer i ett aktivt byggprojekt strävar efter att kunna sänka kostnaderna till varje pris genom att effektivisera arbetssättet. Byggtekniken tar ständigt stora steg framåt i utvecklingen, särskilt inom byggbranschens ITanvändning. Redan då första AutoCAD-programmet dök upp har det blivit enklare att jobba med 2D-modeller, samtidigt som det blivit allt vanligare att jobba med 3D-modeller och på senaste tiden med BIM, där man strävar efter att kunna göra all information lättillgänglig för alla aktörer genom hela byggprocessen. CAD-samordningen utgör därför en viktig roll inom byggprojekten allteftersom dessa faktorer har tagit större plats och intresse för företagen. Trots utvecklingen hos programvaror som underlättar kommunikationen och arbetssättet, uppstår det fortfarande problem mellan de olika aktörerna när det gäller att samordna korrekt information under projektets gång. Fördelarna med CAD-samordning har inte riktigt utnyttjats fullt ut i många projekt. En viktig detalj för en fulländad och funktionell CAD-samordning är att kontrollera projekteringen i detaljnivå med hjälp av en CAD-kravspecifikation som ställer krav på kvalité och innehåll. Samspelet mellan CAD-samordningen och CAD-kravspecifikationen ger en kontrollerad projekteringsprocess. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med detta examensarbete är att utvärdera CAD-samordningens funktion och användande inom byggbranschen. Då utvecklingen går mot BIM ska en studie hos CADsamordningens parallella utveckling göras för att på ett ungefär se vart samordningen är på väg. För att kunna förstå de framtida behov hos CAD-samordning/samordnaren måste vi först förstå hur arbetet går till idag och därefter uppskatta en smidigare lösning för arbetsprocessen. Detta kommer att göras genom intervjuer och analyser där vi behandlar CADsamordningsfrågor och informationsutbytet mellan de olika aktörerna inom byggprocessen. Vi kommer bl.a. att undersöka vilka typer av CAD-program som finns på marknaden och hur 13

14 dessa används idag och vilka som förmodligen kommer att ta mer plats i framtidens arbetsprocess. Med hjälp av de frågor vi ställt oss, hoppas vi kunna skaffa en överblick samt en bättre förståelse för ämnet: Vad är CAD-samordning? Vilken syn har de olika aktörerna, inom ett byggprojekt, på CAD-samordning? Hur ser framtiden ut inom CAD-samordning? Hur fungerar CAD-samordning i praktiken? Vilka hinder stöter man på inom CAD-samordning som CAD-samordnare/CADansvarig? Hur stor betydelse har BIM för CAD-samordning? Finns kunskap och viljan att utveckla och effektivisera CAD-samordningen? 1.3 Avgränsningar Då alla programmen som används idag är komplexa med oändliga användarmöjligheter, kommer vi bara ha möjlighet att skapa oss en grundläggande översikt men vi kommer givetvis att kolla hur programmen samverkar. Att undersöka företagens nuvarande användning av CAD-samordning och CAD-användning med fokus på hur samarbetet mellan inblandade aktörer (arkitekter, entreprenör, fastighetsägare, konsulter och CAD-samordnare) samspelar. Vi ska ta reda på aktörernas arbetsuppgifter och arbetssätt samt deras åsikter och önskemål för framtiden genom intervjuer. 14

15 2 Teori 2.1 Från blyerts till toolpalleter För inte många år sedan arbetade man i byggbranschen manuellt med både ritningar och beräkningar. CAD-mjukvaror som genomgått en omfattande utveckling genom åren, speciellt inom AEC visar sig vara ersättaren till det tidigare användandet av papper och blyertspennor. Man har gått från att på 60-talet ha använt ett tvådimensionellt digitalt skissblock till att nu sträva efter att arbeta med det nya arbetssättet BIM Kort historik CAD s historia sträcker sig väldigt långt tillbaka, närmare bestämt till 350 f.kr. Det var matematikern Euklides från Alexandria som i sin avhandling i matematik, The Elements, förklarade grunden till den Euklidianska geometrin som dagens CAD-program använder sig av. Även om han inte kunde förutse något CAD-program på den tiden så skulle kanske inte CAD s historia vara fullbordad om inte han hade existerat. 2 År 1963 utvecklades det första riktiga CAD-programmet, så kallat Sketchpad. Detta var en del av Ivan Sutherlands doktorsavhandling i Massachusetts Institute of Technology, 20 år före MS-dos. Sketchpad var då ett väldigt outvecklat program om man jämför med dagens CADprogram, då man som användare av Sketchpad samverkade grafiskt med programmet genom att med hjälp av en ljuspenna ritade på datorns bildskärm. Det var det första program som började använda en komplett X, Y-graf. En annan viktig uppfinning i Sketchpad var att användaren enkelt kunde begränsa geometriska egenskaper såsom längden på en linje eller vinkeln mellan olika linjer , 11: , 09: , 11:58, och Från CAD till PDM, 1996, Lars Göran P, Anders F. 15

16 Bild , Ivan Sutherlands Sketchpad. 4 Det var i början på 1980-talet då Autodesk, världens idag största designprogramtillverkare, grundades. År 1982 utvecklades det första AutoCAD-programmet, vilket gjorde att olika projekteringsbranscher började se nytta i att använda CAD-program. Arbetsmetoden var väldigt likt den vid manuella handarbeten och 2D-verktygen var bara en ersättning till detta. 5 På 1990-talet skedde ett viktigt steg i byggbranschens utveckling, då 3D-verktygen kom ut. Visualisering av tredimensionella byggnadsmodeller och kommunikation med hjälp av dessa började användas flitigt. Man kunde även skapa fotorenderingar och göra några enklare animationer talet har medfört vidare utveckling när det gäller 4D-, 5D- och BIMmodellering som är väldigt viktiga begrepp inom dagens byggprocess , 09: , 12: , 11:45 16

17 2.2 CAD studion AB Mål och visioner CAD studion är ett företag som är verksam i Lund sedan 1991 och erbjuder kvalitativa och kreativa helhetslösningar inom försäljning, installation, utbildning och support 7. Dessutom erbjuds också konsulttjänster inom CAD i form av; Coaching, ritarbete, samordning, utveckling och visualisering 8. Som återförsäljare av och med behörighet för Value Added Reseller, hos Autodesk, ställs det höga krav på leveranser av produkter och tjänster som företaget erbjuder. Vår idé och målsättning är att ge dig som kund förutsättningar att höja den egna kompetensen! 9. Efter flera års erfarenhet som CAD-specialister har CAD studion utvecklats genom att bredda och fördjupa användningen av ADT - Autodesk Architectural Desktop. Nyckelorden har varit att jobba enklare, roligare och snabbare genom bl.a. implementering, anpassning och utbildning. CAD studion ser gärna att fler inom arkitektbranschen och byggbranschen upptäcker fördelarna med ADT. Deras personal kan hjälpa kunderna med att spara tid och pengar genom enkla metoder och rutiner för att skapa en mer effektiv anpassning av programvaran efter varje kunds eventuella behov och krav Kunskap och teknik Flera av företagets anställda har tidigare jobbat inom byggbranschen med CAD som stöd, t.ex. byggnadsingenjör på arkitektkontor. Detta underlättar arbetsgången då det alltid är positivt att prata i ett gemensamt CAD-språk mellan aktörer inom olika arbetsområden, som i sin tur underlättar projekteringsskedet med all informationsutbyte som ständigt bör kontrolleras och aktualiseras. Samtidigt har många idéer aldrig förverkligats p.g.a. brist på kunskap inom grafisk visualisering, som idag har revolutionerat världens branscher. Trots detta har byggbranschen hamnat lite efter allteftersom man inte än har insett fördelarna av att visualisera byggnadsmodeller under byggprocessen. CAD studion menar på att även , 10: , 10: , 10:08 10 Nyhetsblad från CAD studion, September

18 fastighetsägare, fastighetsmäklare, kommuner o.s.v. kan underlätta och kontrollera sin arbetsprocess med visualiseringsverktyg. Tekniken har inte bara blivit mer fördjupad men även lättare att lära sig med tiden. CAD studion som hävdar att de flesta som jobbar med visualisering numera tänker i 3D, eftersom tekniken är fascinerande och verklighetstrogen Förebygga under projekteringen I stort sett vill CAD studion förmedla hur lätt det är att bespara tid, arbete och pengar utan att ritningar och andra handlingar ska behöva efterbearbetas i onödan. Med hjälp av CADkravspecifikationen har man redan under projekteringsskedet klart för sig vad som ska gälla efter flera överenskommelser mellan aktörerna. 12 Fördelarna är många med en genomtänkt och samordnad CAD-projektering. Först när man inser värdet av att forma en gemensam arbetsform och rutin kan alla ta del av informationen under själva projekteringen framöver, inte minst under förvaltningen. Detta kan göras genom att samla och överföra information om en byggnad under hela dess livslängd, med hjälp av CAD-programmens potential att använda metadata. 13 Verkligheten är annorlunda och Roger Nordin (VD på CAD studion) vågar knappt fantisera om hur stora kostnader som bristande CAD-rutiner tillåts kosta svenska företag. Roger vet en del om hur mycket byggföretagen kan vinna och spara på att utnyttja en smart och kostandseffektiv samordning av CAD-arbetet som lönar sig i längden. 14 Faktum är att arkitekter, inredningsarkitekter, konstruktörer, VVS- och el-konsulter oftast och snabbt ser nyttan och effektiviteten med att samordna sina CAD-rutiner. Samordningen möts med en god förståelse eftersom den både ger snabbare och smidigare ritprocesser som bidrar till mindre efterkorrigeringar hos handlingar. 15 CAD-samordningen kan delas upp i 3 nivåer: Den första nivån är en organisation som bestämt sig för att man genomgående vill ha samstämmiga digitala handlingar. Då görs en kravspecifikation för alla CAD- 11 Nyhetsblad från CAD studion, Maj Ulrika Palmqvist, Nyhetsblad från CAD studion, December Ulrika Palmqvist, Nyhetsblad från CAD studion, December Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj

19 handlingar, interna som externa. Den andra nivån är att vara CAD-samordnare under ett projekt och se till att kravspecifikationen för CAD uppnås i alla led. Den tredje nivån av samordningsuppdrag är den att samordna de interna processerna på ett projekterande kontor Filformat DWG DWG som är standardfilformatet för AutoCAD och stöds i stort sett av alla CAD-program, utvecklades 1982 även av samma företag som utvecklade AutoCAD, Autodesk. Den har sedan utvecklats och kommit ut i många olika varianter samtidigt som Autodesk fortsätter att utveckla filformatet för att göra det svårare för konkurrenterna att använda sig av DWGformatet. 17 Beställare som kräver att få in ritningarna i AutoCADs DWG-format har bidragit med att konkurrenterna hade skapat Open Design Alliance för att kunna spara sina ritningar i DWG-format. Detta har i sin tur lett till att Autodesk har skapat TrustedDWG, en funktion som visar ett skrämmande varningsmeddelande när man öppnar en fil som inte innehåller en speciell kod som finns i de filer som sparats med AutoCAD-baserade program DGN Fram till år 2000, var DGN-filerna baserade på ISFF-filformatet (Intergraphs standardfilformat) som var framtaget på det sena 90-talet av Intergraph. Det kallades V7 DGN. Det var även under samma år då Bentley Systems uppdaterade V7 DGN och kallas idag för V8 DGN Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj , 13: , 13: , 15:12 19

20 2.3.3 IFC IFC är ett neutralt, öppet och objektorienterat filformat kompatibelt med många olika program. IFC kontrolleras inte av en ensam tillverkare utan är utvecklat av IAI. IFC är för nuvarande det mest utvecklade filformatet för standardiseringen av byggnadsmodeller Datorprogram Autodesk AutoCAD Architecture AutoCAD Architecture är en version av AutoCAD, speciellt framtagen hos Autodesk för att ytterliggare effektivisera arbetet främst för arkitekter men även för konstruktörer och andra ingenjörer. Om man jämför med AutoCAD är den stora skillnaden att man i AutoCAD Architecture bygger upp en modell med hjälp av objekt såsom väggar, tak, fönster och dörrar istället för att ritas som streck och solider. Med hjälp av det arkitektanpassade design- och ritverktyget kan man enkelt skapa 2D-rapporter som sektioner, fasader, bygghandlingar och ritningar i den välkända AutoCAD-miljön som skapas ur byggnadsmodellen direkt. Man arbetar som hos alla andra Autodesk-programmen i filformatet DWG, vilket är kompatibelt med IFC. 21 Tanken med AutoCAD Architecture är att minska tiden för projekteringen genom att skapa vyer och detaljer från en modell på ett så smidigt sätt så möjligt. Vid detaljritning så har AutoCAD Architecture begränsningar men med hjälp av ett detaljbibliotek i programmet kan man skapa detaljer relativt enkelt Autodesk AutoCAD Revit AutoCAD Revit är ett Autodesk utvecklat CAD-program som är framtaget för främst arkitekter och byggingenjörer och kan användas för BIM. AutoCAD Revit använder sig av filformatet RVT men är även kompatibelt med IFC. Modelleringen sker i 3D. AutoCAD Revit finns med olika applikationer anpassat beroende efter vad som ska projekteras: Revit Architecture - är en applikation anpassad främst för arkitekter , 08: sökord: Architecture, , 10: sökord: Architecture, , 10:32 20

21 Revit Structure - är en applikation anpassad främst för konstruktörer Revit MEP - är en applikation anpassad för ventilations-, el- och VVS-projektörer Autodesk Navisworks Autodesks Navisworks är ett program som ökar värdet på BIM. Med hjälp av att integrera information om byggnaden i form av data och geometri kan man i Navisworks få en fullständig förståelse av hur helheten i projektet ser ut, trots användning av olika program och plattformar. På så sätt kan samordningen och samarbetet effektiviseras och förbättras mellan de olika aktörerna i projektets olika design- och konstruktionsfaser. Detta ger en vidare överblick och förståelse av ett projekt genom att simulera och analysera dess funktion innan byggstart. Navisworks-familjen innehåller fyra olika program: Autodesk Navisworks Review ger möjlighet att sammankoppla modeller från olika plattformar Autodesk Navisworks Simulate lägger till en tidplanering i Navisworks Review och kan på så sätt skapa 4D Autodesk Navisworks Manage hanterar kollisionskontroller och man kan även visualisera alla slags modeller där man får exakt design och korrekt simulering av byggplaneringen i 4D Autodesk Navisworks Freedom är ett gratis läsprogram för filer skapade i Autodesk Navisworks NWD Bentley System Microstation Microstation är ett program framtaget av Bentley Systems för ingenjörer, arkitekter, GIS, konstruktörer och förvaltare. Med hjälp av Microstations programfunktioner, finns all teknik för att arbeta med ett projekt under hela dess livscykel. Användningen av Microstation gör att man kan: Öka kvaliteten av information i modellen Förbättra konstruktionens kvalitet 23 sökord: Revit, , 12: sökord: Navisworks, , 09:37 21

22 Förbättra driftssäkerheten Minska projekt kostnaderna Förkorta leveranstider CADCOM MagiCAD MagiCAD är ett program framtaget och utvecklat av företaget CADCOM. Programmet har allt man behöver för uppritning och projektering av rör-, ventilation-, el- och teleinstallationer inom byggbranschen och har även stöd för beräkningar och analyser. MagiCAD använder det standardiserade filformatet DWG. Det är fullt kompatibelt med IFC-standarden vilket gör att MagiCAD uppfyller branschens krav på fri och öppen kommunikation mellan olika CADoch beräkningssystem. I MagiCAD familjen ingår fyra olika moduler: MagiCAD Electrical, för projektering och konstruering av kraft-, belysnings-, teleoch dataanläggningar MagiCAD Heating & Piping, för projektering och beräknning av värme-, kyla-, tappvatten-, spillvatten-, sprinkler- och specialsystem MagiCAD Room, för tekniska beräkningar och analyser, baserat på byggnadens geometri och tekniska data MagiCAD Ventilation, för all sorts ventilationskonstruktion Google SketchUp SketchUp är ett kraftfullt 3D-verktyg som är enkelt att lära sig och använda. Både som formgivare eller arkitekt fås en bild av idéer genom att snabbt skapa 3D-modeller. De simpla verktygsfälten och de intelligenta ritverktygen gör jobbet enkelt att skapa och ändra form på modeller. Mestadels använder man sig av detta program i byggsyfte som arkitekt för att i tidigt skede kunna framföra en idé i form av skiss. SketchUp ger dig möjlighet med import/export-funktionen att få ett professionellt arbetsflöde. SketchUp är framtaget i stort sett för alla som vill ha ett lättanvänt programverktyg för att skissa tankar och idéer i 3D , 12: , 21:15 22

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion

VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion SBUF projekt 11693 Bakgrund och Syfte Bakgrunden till VIPP projektet är att visualisering av projektinformation skall vara ett naturligt resultat av 3D-projektering.

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Byggföretagets kärnverksamhet Utföra byggverksamhet Genomföra arbetet lönsamt och effektivt Vara konkurrenskraftig på byggmarknaden Ha en administrativ struktur

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

BIM och digitalisering driver effektivisering. Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB

BIM och digitalisering driver effektivisering. Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB BIM och digitalisering driver effektivisering Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB Vad är BIM? BIM Building Information Model Substantivet BIM

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET Tomas Sandström, Adtollo Tomas Sandström Affärsområdeschef Adtollo Mät & Kart Building Information Model ByggnadsInformationsModell Vad vill man med BIM? BIM är ett kollaborativt

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Bakgrund Källa: Jerker Lessing Industriellt (trä)byggande Ökad produktivitet

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN?

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? TCG PLM HAR SOM MÅL ATT MÖJLIGGÖRA EN EFFEKTIVISERING AV AFFÄRSPROCESSERNA OCH INFORMATIONSFLÖDENA. FRÅN PROJEKTERING TILL DRIFT/UNDERHÅLL

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Visionen BIM. - användandet av nya informationsteknologier i byggbranschen. Examensarbete: Lotta Nyman Johan Söderström

Visionen BIM. - användandet av nya informationsteknologier i byggbranschen. Examensarbete: Lotta Nyman Johan Söderström Visionen BIM - användandet av nya informationsteknologier i byggbranschen LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggvetenskaper / projekteringsmetodik Examensarbete: Lotta Nyman Johan Söderström

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Genomförd av: Petra Bosch och Anders Isaksson, Chalmers Martin Lennartsson och Henrik Linderoth, JTH Finansierad av: SBUF, Centrum för Management

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Inom ramen för ITBoFs implementeringsprojekt har lösningar på behovet av integrerad informationshantering inom förvaltning och byggande

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Application and effects Viktor Linder BY1325 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Förord Detta examensarbete utgör

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan Revit och Tekla. Framtagning av tillverkningsritningar. Petter Bergström Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan Revit och Tekla. Framtagning av tillverkningsritningar. Petter Bergström Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Framtagning av tillverkningsritningar 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Framtagning av tillverkningsritningar

Läs mer

Beräkningsverktyg för arkitekten

Beräkningsverktyg för arkitekten Beräkningsverktyg för arkitekten Jouri Kanters, doktorand & arkitekt [NL] Lunds Tekniska Högskola / Energi & ByggnadsDesign Beräkningsverktyg / simuleringsprogram? Varför? Vi vet ju detta: Jönköping 15%

Läs mer

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM med stöd av BIM Handledning Ett utvecklingsprojekt med stöd av SBUF 2011-07-07 1 Förord OpenBIM startades som ett sektorsgemensamt treårigt projekt hösten 2008, med 15 företag som initiativtagare. Syftet

Läs mer

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM Rapport till SBUF Projekt nr 12420 2011-07-07 Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM Detta projekt har genomförts av Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM INLEDNING Version 1.0, 2016-02-23 Detta dokument syftar till att stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala arbetssätt och BIM kan

Läs mer

BIM i produktionsskedet

BIM i produktionsskedet BIM i produktionsskedet BIM in the production stage Henrik Arnäs - Nielsen Lovisa Olsson Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, inriktning husbyggnad,

Läs mer

Tillämpning av BIM. Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com

Tillämpning av BIM. Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com Tillämpning av BIM Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com VISION OpenBIM ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM EFFEKTMÅL Gemensam definition av information Effektivare processer

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Gränslös data. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi. Infrastructure Life Cycle Management

Gränslös data. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi. Infrastructure Life Cycle Management Gränslös data Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi Kostnader för dataöverföring 30% av projekttiden går till dataöverföringsproblem Huvudorsak är föråldrad dataöverföringsteknologi

Läs mer

BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA?

BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA? BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA? ULF STRÖM -SENIOR ADVISOR TCG PLM LARS GEIDNE -VD, IDES AB TCG PLM har som mål att möjliggöra en effektivisering av

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

7 visions for the future of BIM

7 visions for the future of BIM 7 visioner för framtidens BIM En studie kring vilka förändringar som krävs för att skapa ett branschvägledande arbetssätt för användandet av BIM 7 visions for the future of BIM A survey of the neccessary

Läs mer

Del 1: BIM i byggsektorn. / DEL 2: HUR ANVÄNDS BIM I VVS-BRANSCHEN? / Del 3: BIM i framtiden. Kollisionskontroll. sparar tid och miljoner

Del 1: BIM i byggsektorn. / DEL 2: HUR ANVÄNDS BIM I VVS-BRANSCHEN? / Del 3: BIM i framtiden. Kollisionskontroll. sparar tid och miljoner Serie: BIM i byggsektorn Del 1: BIM i byggsektorn. / DEL 2: HUR ANVÄNDS BIM I VVS-BRANSCHEN? / Del 3: BIM i framtiden. UMAS, som vid årsskiftet namnändrade till SUS (Skånes Universitetssjukhus i Malmö),

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Virtuella installationer EMTF 2015-02-02 1 BIP och Virtuella

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Byggprojektör CAD/BIM

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Byggprojektör CAD/BIM Handledning Lärande i Arbete (LIA) Byggprojektör CAD/BIM 1 Innehåll Yrkeshögskola... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för Lärande i arbete 1-2, Byggkonstruktör CAD/BIM... 3 Lärande i arbete 1 12 veckor...

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Implementering av BIM i ett projektledningsföretag inom byggindustrin

Implementering av BIM i ett projektledningsföretag inom byggindustrin Implementering av BIM i ett projektledningsföretag inom byggindustrin Implementation of BIM in a project management company within construction industry Växjö, datum:2011-05-25 15 hp Examensarbete på institutionen

Läs mer

Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM

Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM Dan Olandersson Sales Director FM dan.olandersson@symetri.com Detta är Symetri (fd. CAD Q) Finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark och UK. 315 medarbetare

Läs mer

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet!

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Kvalitet i alla led Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Copyright Kvalitet i alla led Kvalitetsmodellen Vision och gemensamma mål Verktyg

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Workshop om BuildingSMART standarder

Workshop om BuildingSMART standarder Workshop om BuildingSMART standarder 30 augusti 2017 Exempel ur verkligheten - Gula linjen, tunnelbana i Stockholm Tekniskt Råd, BIM Alliance, Malin Knoop Gula linjen 3,8 km tunnel Från Farsta Strand och

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

Analys av BIM-processen i ombyggnadsprojekt

Analys av BIM-processen i ombyggnadsprojekt Analys av BIM-processen i ombyggnadsprojekt Analysis of the BIM process used in reconstruction projects Serienummer: 2011;56 Godkännandedatum: 2012-02-27 Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Magnus

Läs mer

Framtidens byggande och BIM

Framtidens byggande och BIM Framtidens byggande och BIM Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (J&W/WSP, Sweco, NCC, More10 m m) 1970-1985 BIM mycket mer än att rita! 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men

Läs mer

Del 1: Projektdefinition

Del 1: Projektdefinition Arkiveringsrekommendationer Del 1: Projektdefinition fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till en genomlysning av konsekvenser vid dagens vägval

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(5) Utbildningsplan Byggarbetsledarprogrammet 120 högskolepoäng Construction Management Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på

Läs mer

Lärdomar från resan kv Björnen. Charlotte Johansson, Projektchef Carina Hillerö, BIM samordnare

Lärdomar från resan kv Björnen. Charlotte Johansson, Projektchef Carina Hillerö, BIM samordnare Lärdomar från resan kv Björnen Charlotte Johansson, Projektchef Carina Hillerö, BIM samordnare Tradition i utveckling Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Effektivare byggproduktion med virtuellt byggande

Effektivare byggproduktion med virtuellt byggande Effektivare byggproduktion med virtuellt byggande David Karlsson David Karlsson Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för byggproduktion Box 118 221 00 Lund Tryckt av KFS AB, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5385--SE

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED.

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Innehåll»Presentation av Per och Mårten och Aditro (superkort vi

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell Anna Magnusson Waltin Josefin Sacher Juni 2007 Sammanfattning Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell Byggbranschen befinner sig i dagens läge i

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Projekt BSAB 2.0. April 2015

Projekt BSAB 2.0. April 2015 Projekt BSAB 2.0 April 2015 Vad är BSAB? BSAB är ett system för att klassificera byggnader och anläggningar och dess beståndsdelar. BSAB identifierar, delar upp och sorterar in information för all bygg-

Läs mer