CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp"

Transkript

1 Malmö högskola Urbana Studier Examensarbete 15 hp CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin CAD-coordination a process towards an inevitable evolution in parallel with technology Cesar Martinez Christos Papadimitriou Byggdesign 180 hp CAD samordning Vårterminen 2009 Handledare: Roger Nordin Examinator: Rafid Khazal 1

2 Copyright Cesar Martinez, Christos Papadimitriou Kultur och Samhälle Urbana Studier - Malmö Högkola Malmö Department of Culture and Society Urban Studies - Malmö University SE Malmö Sweden 2

3 Sammanfattning CAD-samordning eller digital samordning, används inte endast inom byggbranschen. Alla stora projekt som görs med CAD-program inom produkttillverkning och produktutveckling kräver maximal noggrannhet i mätdata. Teknologin tar jämna steg mot en programutveckling som blir alltmer komplex och kan i vissa fall upplevas som komplicerad och mer problematisk. Man behöver däremot inte stora kunskaper om CAD-användning för att förstå att en mer kontrollerad och strukturerad CAD-samordning som samordnar all CAD-relaterad information efter rutiner och krav bidrar till tidsbesparingar. Alla projektörer arbetar därefter med korrekta och enhetliga handlingar vid varje given tidpunkt. En del av de ritningar som används idag finns enbart i pappersformat, en del i enklare CAD-format eller så finns inga ritningar alls. CAD-samordning inom byggbranschen kommer därför att vara minst lika viktig och nödvändig i framtiden som den är idag. De flesta byggprojekt görs idag med 2D- och/eller 3D-teknik. Fastighetsägare/förvaltare har insett hur viktigt det är med CAD-samordning och användandet av en CAD-kravspecifikation. Det krävs därför en klar gemensam målbild hos alla inblandade och intresserade parter inom byggbranschen. Samtidigt som programmen kan tänkas bli mer informationsbärande med tiden, har vissa byggprojekt börjat ta stora steg från vanlig CAD-projektering till BIM projektering. Problemet är inte hur man ska tillämpa och använda dessa framtida projekteringsprogram, utan mer på hur man ska samordna den digitala informationen. BIM är ett sätt att hantera objektorienterad information på ett mer koncentrerat och kontrollerat sätt. Särskilt när man använder sig av parametrisk modellering. När ändringar görs på ett byggsegment i modellen och resterande segment uppdateras automatiskt, medför att alla aktörer som medverkar och berörs av särskilda ändringar alltid bör ha riktiga och uppdaterade handlingar. En CADsamordnare som utvecklar och skaffar sig tidig erfarenhet kring denna arbetsprocess borde klarar av att samordna information som ständigt uppdateras. För många projektörer är BIM relativt nytt men de är väldigt positiva och öppna för nya projekteringssätt. Det ser ut som om CAD-samordnaren i framtiden kommer att kallas för BIM-samordnare, vilket i sin tur skapar en utvecklingsmöjlighet för alla CAD-samordnare. 3

4 I flera fall är projektörer optimistiska när det gäller tidsplanering och kostnadsräkning, vilket kan undvikas då denna information kan tas fram med hjälp av 4D- och 5D-modellering. Beställaren får en översikt över hur mycket bygget kommer att kosta och hur mycket tid varje byggdel kommer att kräva redan under projekteringsskedet. Entreprenörer kan göra mängdberäkningar och utforma sina materiallistor. Entreprenörer vill även lägga fokus på att beställa och hantera 3D-projektering, samordning i 3D och kalkyl i 3D. På så sätt kan entreprenörer uppnå högre engagemang, ökad produktivitet och färre revideringar. Förvaltarna kan få ut stora förtjänster med att få in ritningar och handlingar av god kvalité som de kan använda sig av under hela byggnadens livscykel. De kan spara pengar och tid då de slipper bekosta sig för efterbearbete. De har dessutom möjlighet att med hjälp av rätt information i modellerna, snabbare hämta den information som en hyresgäst eller kund behöver, vilket ger flera nöjda kunder. Att ändra på arbetssättet som man är van vid är aldrig lätt och att förespråka för BIM är ett stort steg för vissa parter, även om 5-10 % av byggprojekten idag görs i BIM. Nya och relativt stora projekt bör därför göras med 4D- eller 5D-teknik. Renodlad BIM-projektering är ganska oprövad men fördelarna inom parametrisk modellering bör nå fram till projektörer och samordnare som vill utvecklas som ett steg mot framtiden och BIM. Nyckelord: CAD-samordning, CAD-kravspecifikation, BIM-projektering, projekteringsmetodik, byggnadsprojektering, 3D-/4D-/5D-modellering. 4

5 Abstract CAD coordination or digital Coordination does not mean that it is only used in the construction industry. All major projects are made with CAD-software in product manufacturing and product development, requiring the utmost precision in the measurement data. The technology takes pace against a program that is becoming increasingly complex and may be seen as complicated and more problematic. You do not need much knowledge about CAD-use to understand that a more controlled and structured CAD-coordination, which coordinates all CAD-related information following procedures and requirements contribute to time savings. All planners are working then with the correct and consistent documents at any given time. Some of the drawings used today only exist on paper, some in simple CADformat, or there are no drawings at all. CAD-coordination in the construction industry will be at least as important and necessary in the future as it is today. Most construction is done today with 2D- and/or 3D-technology. Property owners/managers have realized the importance of CAD-coordination and use of a CAD-specification. This requires a clear and shared goals of all involved and interested parties in the construction industry. While the programs might get more information-bearing, over time, some construction projects begun to take steps from simple CAD-design to the BIM-design. The problem is not how to apply and use these future designprograms, but more on how to coordinate the digital information. BIM is a way to manage object-oriented information in a more focused and controlled way. Especially when we use the parametric modeling. When changes are made to a construction segment in the model and the remaining segments gets updated automatically, implies that all actors involved and affected by specific changes should always have correct and updated documents. A CAD-coordinator who develop and acquire early experience of this process should be able to coordinate information which is constantly updated. For many planners BIM is relatively new, but they are very positive and open to new designways. It seems that the CAD-coordinator will in future be known as "BIMcoordinator", which in turn creates a development opportunity for all CAD-coordinators. In several cases, planners are optimistic about the timing and cost benefits, which could be avoided since this information can be obtained by means of 4D- and 5D-modeling. The customer may get an overview of how much the construction will cost and how much time 5

6 each construction segment will require during the design stage. Entrepreneurs can make volume calculations and organize their material lists. They also want to focus on ordering and managing 3D-design, coordination in 3D and calculatio in 3D. This allows contractors to achieve greater commitment, increased productivity and fewer revisions. Managers can get great benefit with drawings and documents of good quality that they can make use of throughout the buildings lifecycle. They can save money and time when they do not need to pay for post processing work. They also have the option of using the right information in the models by downloading the information that a tenant or customer needs, resulting in more satisfied customers. Changing the approach that is used is never easy and to advocate for BIM is a big step for some parties, although 5-10 % of construction projects today are made in BIM. New and relatively large projects should therefore be done with 4D- or 5D-technology. Pure BIMdesign is relatively untested, but the benefits of parametric modeling should reach the planners and coordinators who want to develop as a step towards the future and BIM. Keywords: CAD-coordination, CAD-specification, BIM, design methodology, architectural design, 3D-/4D-/5D-modelling. 6

7 Förord CAD-samordningsämnet var ganska nytt för oss i början av arbetet, men vi har nu skaffat oss en mer fördjupad kunskap och inblick tack vare vår handledare Roger Nordin (CAD studion i Lund), som har ägnat tid åt att vägleda oss och informera oss om hur CAD-samordningen ser ut idag. Därför vill vi rikta ett stort tack till Roger för all hjälp vi har fått under examensarbetet. Dessutom vill vi tacka alla som har ställt upp på intervjuer; Thomas Helm (Krook & Tjäder), Gabriel Ciardi (Tengbom), Per Erlandsson och Martin Olsson (Regionfastigheter i Skåne), Ulrika Palmqvist (Malmö Stadsfastigheter), Andreas Dennfjord (Climat 80) och Jens Kindt (NCC). Intervjuerna har varit ovärderliga för oss och för arbetet. 7

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställning Avgränsningar 14 2 Teori Från blyerts till toolpalleter Kort historik CAD studion AB Mål och visioner Kunskap och teknik Förebygga under projekteringen Filformat DWG DGN IFC Datorprogram Autodesk - AutoCAD Architecture Autodesk - Revit Autodesk - NavisWorks Bentley - MicroStation CADCOM - MagiCAD Google - SketchUp Graphisoft - ArchiCAD Lindab - CADvent StruSoft - VIP+ 23 8

9 TEKLA -TEKLA Structure BIM Building Information Modeling Vad är BIM? De olika teknologierna för BIM CAD Objektbaserad CAD Parametrisk modellering CAD-samordning Vad är CAD-samordning? CAD-kravspecifikation Byggprocessen effektiviseras ur alla perspektiv Gemensam CAD-kravspecifikation Kravspecifikationens innehåll med bilagor 29 3 Metod 31 4 Genomförande CAD-samordning i praktiken Utredningsskedet Projekteringsskedet Byggskedet Förvaltningsskedet 37 5 Resultat Utredningsskedet Projekteringsskedet Byggskedet Förvaltningsskedet 44 6 Slutsats & Diskussion 45 9

10 7 Referenser 55 8 Bilagor 60 CAD studion med Roger Nordin, 3:e April Tengbom med Gabriel Ciardi, 19:e Februari Krook & Tjäder med Thomas Helm, 19:e Februari Malmö Stadsfastigheter med Ulrika Palmqvist, 3:e Mars Regionfastigheter Skåne med Per Erlandsson och Martin O, 11:e Februari NCC med Jens Kindt, 20:e Mars Climat 80 med Andreas Dennfjord, 18:e Mars CAD-kravspecifikation, Malmö Stadsfastigheter 80 10

11 Terminologi A Arkitekt. ADT - AutoCAD Architecture, som den numera kallas, har ersatt det gamla Autodesk Architecural DeskTop. AEC -Architecture, Engineering and Construction. BIM - Building Information Modelling, Byggnadsinformationsmodell. CAD - Computer Aided Design. Datorstödd, digitalt baserad design med tekniska ritningar Används inom konstruktion och arkitektur. CIS/2 - Den andra versionen av ett standard filformat för stålintegration. DGN - Design Filformat utvecklat av Bentley Systems och används av programmet Microstation. DSTV - Ett industri standardfilformat definierat av det tyska stålförbundet. DWG - Drawing Filformat utvecklat av Autodesk och används av Autodesk s olika program. DXF - Filformat för CAD-data utvecklat av Autodesk för att ge datainteroperabilitet mellan AutoCAD och andra program. El Elkonstruktör. F12 - FI2 är en standard för att hantera alla former av information som rör fastigheter. GIS - Geografiskt informationssystem. 11

12 IAI - International Alliance for Interoperability. IFC - Industry Foundation Classes. Vanligt objektorienterat filformat med en datamodell som utvecklats av IAI (International Alliance for Interoperability) för att underlätta interoperabilitet inom byggbranschen. ISFF - Intergraphs standardfilformat. K Konstruktör. MS-dos - Ett gammalt operativsystem producerat av Microsoft. NWD - Filformat som används av programmet Autodesk Navisworks. Open Design Alliance - En sammanslutning av medlemmar som vill utveckla biblioteken vid standardiserade CAD-format. RVT- Revitprogrammets filformat. SDNF - Filformat som används vid stålprojektering. VVS - Värme, ventilation och sanitet. 2D - Två dimensionell vektorgrafik. 3D - Tre dimensionell vektorgrafik. 4D - 3D integrerat med tidplan. 5D - 3D integrerat med tidplan och kostnadskalkyl.. Net-teknik -.NET är branschstandard vid samverkan mellan datorprogram. Programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. 12

13 1 Inledning 1.1 Bakgrund Dagens teknik inom byggbranschen effektiviseras ständigt, samtidigt som byggföretagen och alla deltagande aktörer i ett aktivt byggprojekt strävar efter att kunna sänka kostnaderna till varje pris genom att effektivisera arbetssättet. Byggtekniken tar ständigt stora steg framåt i utvecklingen, särskilt inom byggbranschens ITanvändning. Redan då första AutoCAD-programmet dök upp har det blivit enklare att jobba med 2D-modeller, samtidigt som det blivit allt vanligare att jobba med 3D-modeller och på senaste tiden med BIM, där man strävar efter att kunna göra all information lättillgänglig för alla aktörer genom hela byggprocessen. CAD-samordningen utgör därför en viktig roll inom byggprojekten allteftersom dessa faktorer har tagit större plats och intresse för företagen. Trots utvecklingen hos programvaror som underlättar kommunikationen och arbetssättet, uppstår det fortfarande problem mellan de olika aktörerna när det gäller att samordna korrekt information under projektets gång. Fördelarna med CAD-samordning har inte riktigt utnyttjats fullt ut i många projekt. En viktig detalj för en fulländad och funktionell CAD-samordning är att kontrollera projekteringen i detaljnivå med hjälp av en CAD-kravspecifikation som ställer krav på kvalité och innehåll. Samspelet mellan CAD-samordningen och CAD-kravspecifikationen ger en kontrollerad projekteringsprocess. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med detta examensarbete är att utvärdera CAD-samordningens funktion och användande inom byggbranschen. Då utvecklingen går mot BIM ska en studie hos CADsamordningens parallella utveckling göras för att på ett ungefär se vart samordningen är på väg. För att kunna förstå de framtida behov hos CAD-samordning/samordnaren måste vi först förstå hur arbetet går till idag och därefter uppskatta en smidigare lösning för arbetsprocessen. Detta kommer att göras genom intervjuer och analyser där vi behandlar CADsamordningsfrågor och informationsutbytet mellan de olika aktörerna inom byggprocessen. Vi kommer bl.a. att undersöka vilka typer av CAD-program som finns på marknaden och hur 13

14 dessa används idag och vilka som förmodligen kommer att ta mer plats i framtidens arbetsprocess. Med hjälp av de frågor vi ställt oss, hoppas vi kunna skaffa en överblick samt en bättre förståelse för ämnet: Vad är CAD-samordning? Vilken syn har de olika aktörerna, inom ett byggprojekt, på CAD-samordning? Hur ser framtiden ut inom CAD-samordning? Hur fungerar CAD-samordning i praktiken? Vilka hinder stöter man på inom CAD-samordning som CAD-samordnare/CADansvarig? Hur stor betydelse har BIM för CAD-samordning? Finns kunskap och viljan att utveckla och effektivisera CAD-samordningen? 1.3 Avgränsningar Då alla programmen som används idag är komplexa med oändliga användarmöjligheter, kommer vi bara ha möjlighet att skapa oss en grundläggande översikt men vi kommer givetvis att kolla hur programmen samverkar. Att undersöka företagens nuvarande användning av CAD-samordning och CAD-användning med fokus på hur samarbetet mellan inblandade aktörer (arkitekter, entreprenör, fastighetsägare, konsulter och CAD-samordnare) samspelar. Vi ska ta reda på aktörernas arbetsuppgifter och arbetssätt samt deras åsikter och önskemål för framtiden genom intervjuer. 14

15 2 Teori 2.1 Från blyerts till toolpalleter För inte många år sedan arbetade man i byggbranschen manuellt med både ritningar och beräkningar. CAD-mjukvaror som genomgått en omfattande utveckling genom åren, speciellt inom AEC visar sig vara ersättaren till det tidigare användandet av papper och blyertspennor. Man har gått från att på 60-talet ha använt ett tvådimensionellt digitalt skissblock till att nu sträva efter att arbeta med det nya arbetssättet BIM Kort historik CAD s historia sträcker sig väldigt långt tillbaka, närmare bestämt till 350 f.kr. Det var matematikern Euklides från Alexandria som i sin avhandling i matematik, The Elements, förklarade grunden till den Euklidianska geometrin som dagens CAD-program använder sig av. Även om han inte kunde förutse något CAD-program på den tiden så skulle kanske inte CAD s historia vara fullbordad om inte han hade existerat. 2 År 1963 utvecklades det första riktiga CAD-programmet, så kallat Sketchpad. Detta var en del av Ivan Sutherlands doktorsavhandling i Massachusetts Institute of Technology, 20 år före MS-dos. Sketchpad var då ett väldigt outvecklat program om man jämför med dagens CADprogram, då man som användare av Sketchpad samverkade grafiskt med programmet genom att med hjälp av en ljuspenna ritade på datorns bildskärm. Det var det första program som började använda en komplett X, Y-graf. En annan viktig uppfinning i Sketchpad var att användaren enkelt kunde begränsa geometriska egenskaper såsom längden på en linje eller vinkeln mellan olika linjer , 11: , 09: , 11:58, och Från CAD till PDM, 1996, Lars Göran P, Anders F. 15

16 Bild , Ivan Sutherlands Sketchpad. 4 Det var i början på 1980-talet då Autodesk, världens idag största designprogramtillverkare, grundades. År 1982 utvecklades det första AutoCAD-programmet, vilket gjorde att olika projekteringsbranscher började se nytta i att använda CAD-program. Arbetsmetoden var väldigt likt den vid manuella handarbeten och 2D-verktygen var bara en ersättning till detta. 5 På 1990-talet skedde ett viktigt steg i byggbranschens utveckling, då 3D-verktygen kom ut. Visualisering av tredimensionella byggnadsmodeller och kommunikation med hjälp av dessa började användas flitigt. Man kunde även skapa fotorenderingar och göra några enklare animationer talet har medfört vidare utveckling när det gäller 4D-, 5D- och BIMmodellering som är väldigt viktiga begrepp inom dagens byggprocess , 09: , 12: , 11:45 16

17 2.2 CAD studion AB Mål och visioner CAD studion är ett företag som är verksam i Lund sedan 1991 och erbjuder kvalitativa och kreativa helhetslösningar inom försäljning, installation, utbildning och support 7. Dessutom erbjuds också konsulttjänster inom CAD i form av; Coaching, ritarbete, samordning, utveckling och visualisering 8. Som återförsäljare av och med behörighet för Value Added Reseller, hos Autodesk, ställs det höga krav på leveranser av produkter och tjänster som företaget erbjuder. Vår idé och målsättning är att ge dig som kund förutsättningar att höja den egna kompetensen! 9. Efter flera års erfarenhet som CAD-specialister har CAD studion utvecklats genom att bredda och fördjupa användningen av ADT - Autodesk Architectural Desktop. Nyckelorden har varit att jobba enklare, roligare och snabbare genom bl.a. implementering, anpassning och utbildning. CAD studion ser gärna att fler inom arkitektbranschen och byggbranschen upptäcker fördelarna med ADT. Deras personal kan hjälpa kunderna med att spara tid och pengar genom enkla metoder och rutiner för att skapa en mer effektiv anpassning av programvaran efter varje kunds eventuella behov och krav Kunskap och teknik Flera av företagets anställda har tidigare jobbat inom byggbranschen med CAD som stöd, t.ex. byggnadsingenjör på arkitektkontor. Detta underlättar arbetsgången då det alltid är positivt att prata i ett gemensamt CAD-språk mellan aktörer inom olika arbetsområden, som i sin tur underlättar projekteringsskedet med all informationsutbyte som ständigt bör kontrolleras och aktualiseras. Samtidigt har många idéer aldrig förverkligats p.g.a. brist på kunskap inom grafisk visualisering, som idag har revolutionerat världens branscher. Trots detta har byggbranschen hamnat lite efter allteftersom man inte än har insett fördelarna av att visualisera byggnadsmodeller under byggprocessen. CAD studion menar på att även , 10: , 10: , 10:08 10 Nyhetsblad från CAD studion, September

18 fastighetsägare, fastighetsmäklare, kommuner o.s.v. kan underlätta och kontrollera sin arbetsprocess med visualiseringsverktyg. Tekniken har inte bara blivit mer fördjupad men även lättare att lära sig med tiden. CAD studion som hävdar att de flesta som jobbar med visualisering numera tänker i 3D, eftersom tekniken är fascinerande och verklighetstrogen Förebygga under projekteringen I stort sett vill CAD studion förmedla hur lätt det är att bespara tid, arbete och pengar utan att ritningar och andra handlingar ska behöva efterbearbetas i onödan. Med hjälp av CADkravspecifikationen har man redan under projekteringsskedet klart för sig vad som ska gälla efter flera överenskommelser mellan aktörerna. 12 Fördelarna är många med en genomtänkt och samordnad CAD-projektering. Först när man inser värdet av att forma en gemensam arbetsform och rutin kan alla ta del av informationen under själva projekteringen framöver, inte minst under förvaltningen. Detta kan göras genom att samla och överföra information om en byggnad under hela dess livslängd, med hjälp av CAD-programmens potential att använda metadata. 13 Verkligheten är annorlunda och Roger Nordin (VD på CAD studion) vågar knappt fantisera om hur stora kostnader som bristande CAD-rutiner tillåts kosta svenska företag. Roger vet en del om hur mycket byggföretagen kan vinna och spara på att utnyttja en smart och kostandseffektiv samordning av CAD-arbetet som lönar sig i längden. 14 Faktum är att arkitekter, inredningsarkitekter, konstruktörer, VVS- och el-konsulter oftast och snabbt ser nyttan och effektiviteten med att samordna sina CAD-rutiner. Samordningen möts med en god förståelse eftersom den både ger snabbare och smidigare ritprocesser som bidrar till mindre efterkorrigeringar hos handlingar. 15 CAD-samordningen kan delas upp i 3 nivåer: Den första nivån är en organisation som bestämt sig för att man genomgående vill ha samstämmiga digitala handlingar. Då görs en kravspecifikation för alla CAD- 11 Nyhetsblad från CAD studion, Maj Ulrika Palmqvist, Nyhetsblad från CAD studion, December Ulrika Palmqvist, Nyhetsblad från CAD studion, December Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj

19 handlingar, interna som externa. Den andra nivån är att vara CAD-samordnare under ett projekt och se till att kravspecifikationen för CAD uppnås i alla led. Den tredje nivån av samordningsuppdrag är den att samordna de interna processerna på ett projekterande kontor Filformat DWG DWG som är standardfilformatet för AutoCAD och stöds i stort sett av alla CAD-program, utvecklades 1982 även av samma företag som utvecklade AutoCAD, Autodesk. Den har sedan utvecklats och kommit ut i många olika varianter samtidigt som Autodesk fortsätter att utveckla filformatet för att göra det svårare för konkurrenterna att använda sig av DWGformatet. 17 Beställare som kräver att få in ritningarna i AutoCADs DWG-format har bidragit med att konkurrenterna hade skapat Open Design Alliance för att kunna spara sina ritningar i DWG-format. Detta har i sin tur lett till att Autodesk har skapat TrustedDWG, en funktion som visar ett skrämmande varningsmeddelande när man öppnar en fil som inte innehåller en speciell kod som finns i de filer som sparats med AutoCAD-baserade program DGN Fram till år 2000, var DGN-filerna baserade på ISFF-filformatet (Intergraphs standardfilformat) som var framtaget på det sena 90-talet av Intergraph. Det kallades V7 DGN. Det var även under samma år då Bentley Systems uppdaterade V7 DGN och kallas idag för V8 DGN Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj , 13: , 13: , 15:12 19

20 2.3.3 IFC IFC är ett neutralt, öppet och objektorienterat filformat kompatibelt med många olika program. IFC kontrolleras inte av en ensam tillverkare utan är utvecklat av IAI. IFC är för nuvarande det mest utvecklade filformatet för standardiseringen av byggnadsmodeller Datorprogram Autodesk AutoCAD Architecture AutoCAD Architecture är en version av AutoCAD, speciellt framtagen hos Autodesk för att ytterliggare effektivisera arbetet främst för arkitekter men även för konstruktörer och andra ingenjörer. Om man jämför med AutoCAD är den stora skillnaden att man i AutoCAD Architecture bygger upp en modell med hjälp av objekt såsom väggar, tak, fönster och dörrar istället för att ritas som streck och solider. Med hjälp av det arkitektanpassade design- och ritverktyget kan man enkelt skapa 2D-rapporter som sektioner, fasader, bygghandlingar och ritningar i den välkända AutoCAD-miljön som skapas ur byggnadsmodellen direkt. Man arbetar som hos alla andra Autodesk-programmen i filformatet DWG, vilket är kompatibelt med IFC. 21 Tanken med AutoCAD Architecture är att minska tiden för projekteringen genom att skapa vyer och detaljer från en modell på ett så smidigt sätt så möjligt. Vid detaljritning så har AutoCAD Architecture begränsningar men med hjälp av ett detaljbibliotek i programmet kan man skapa detaljer relativt enkelt Autodesk AutoCAD Revit AutoCAD Revit är ett Autodesk utvecklat CAD-program som är framtaget för främst arkitekter och byggingenjörer och kan användas för BIM. AutoCAD Revit använder sig av filformatet RVT men är även kompatibelt med IFC. Modelleringen sker i 3D. AutoCAD Revit finns med olika applikationer anpassat beroende efter vad som ska projekteras: Revit Architecture - är en applikation anpassad främst för arkitekter , 08: sökord: Architecture, , 10: sökord: Architecture, , 10:32 20

21 Revit Structure - är en applikation anpassad främst för konstruktörer Revit MEP - är en applikation anpassad för ventilations-, el- och VVS-projektörer Autodesk Navisworks Autodesks Navisworks är ett program som ökar värdet på BIM. Med hjälp av att integrera information om byggnaden i form av data och geometri kan man i Navisworks få en fullständig förståelse av hur helheten i projektet ser ut, trots användning av olika program och plattformar. På så sätt kan samordningen och samarbetet effektiviseras och förbättras mellan de olika aktörerna i projektets olika design- och konstruktionsfaser. Detta ger en vidare överblick och förståelse av ett projekt genom att simulera och analysera dess funktion innan byggstart. Navisworks-familjen innehåller fyra olika program: Autodesk Navisworks Review ger möjlighet att sammankoppla modeller från olika plattformar Autodesk Navisworks Simulate lägger till en tidplanering i Navisworks Review och kan på så sätt skapa 4D Autodesk Navisworks Manage hanterar kollisionskontroller och man kan även visualisera alla slags modeller där man får exakt design och korrekt simulering av byggplaneringen i 4D Autodesk Navisworks Freedom är ett gratis läsprogram för filer skapade i Autodesk Navisworks NWD Bentley System Microstation Microstation är ett program framtaget av Bentley Systems för ingenjörer, arkitekter, GIS, konstruktörer och förvaltare. Med hjälp av Microstations programfunktioner, finns all teknik för att arbeta med ett projekt under hela dess livscykel. Användningen av Microstation gör att man kan: Öka kvaliteten av information i modellen Förbättra konstruktionens kvalitet 23 sökord: Revit, , 12: sökord: Navisworks, , 09:37 21

22 Förbättra driftssäkerheten Minska projekt kostnaderna Förkorta leveranstider CADCOM MagiCAD MagiCAD är ett program framtaget och utvecklat av företaget CADCOM. Programmet har allt man behöver för uppritning och projektering av rör-, ventilation-, el- och teleinstallationer inom byggbranschen och har även stöd för beräkningar och analyser. MagiCAD använder det standardiserade filformatet DWG. Det är fullt kompatibelt med IFC-standarden vilket gör att MagiCAD uppfyller branschens krav på fri och öppen kommunikation mellan olika CADoch beräkningssystem. I MagiCAD familjen ingår fyra olika moduler: MagiCAD Electrical, för projektering och konstruering av kraft-, belysnings-, teleoch dataanläggningar MagiCAD Heating & Piping, för projektering och beräknning av värme-, kyla-, tappvatten-, spillvatten-, sprinkler- och specialsystem MagiCAD Room, för tekniska beräkningar och analyser, baserat på byggnadens geometri och tekniska data MagiCAD Ventilation, för all sorts ventilationskonstruktion Google SketchUp SketchUp är ett kraftfullt 3D-verktyg som är enkelt att lära sig och använda. Både som formgivare eller arkitekt fås en bild av idéer genom att snabbt skapa 3D-modeller. De simpla verktygsfälten och de intelligenta ritverktygen gör jobbet enkelt att skapa och ändra form på modeller. Mestadels använder man sig av detta program i byggsyfte som arkitekt för att i tidigt skede kunna framföra en idé i form av skiss. SketchUp ger dig möjlighet med import/export-funktionen att få ett professionellt arbetsflöde. SketchUp är framtaget i stort sett för alla som vill ha ett lättanvänt programverktyg för att skissa tankar och idéer i 3D , 12: , 21:15 22

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Visionen BIM. - användandet av nya informationsteknologier i byggbranschen. Examensarbete: Lotta Nyman Johan Söderström

Visionen BIM. - användandet av nya informationsteknologier i byggbranschen. Examensarbete: Lotta Nyman Johan Söderström Visionen BIM - användandet av nya informationsteknologier i byggbranschen LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggvetenskaper / projekteringsmetodik Examensarbete: Lotta Nyman Johan Söderström

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Application and effects Viktor Linder BY1325 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Förord Detta examensarbete utgör

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Implementering av BIM i ett projektledningsföretag inom byggindustrin

Implementering av BIM i ett projektledningsföretag inom byggindustrin Implementering av BIM i ett projektledningsföretag inom byggindustrin Implementation of BIM in a project management company within construction industry Växjö, datum:2011-05-25 15 hp Examensarbete på institutionen

Läs mer

Beräkningsverktyg för arkitekten

Beräkningsverktyg för arkitekten Beräkningsverktyg för arkitekten Jouri Kanters, doktorand & arkitekt [NL] Lunds Tekniska Högskola / Energi & ByggnadsDesign Beräkningsverktyg / simuleringsprogram? Varför? Vi vet ju detta: Jönköping 15%

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Effektivare byggproduktion med virtuellt byggande

Effektivare byggproduktion med virtuellt byggande Effektivare byggproduktion med virtuellt byggande David Karlsson David Karlsson Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för byggproduktion Box 118 221 00 Lund Tryckt av KFS AB, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5385--SE

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

MMTF10 BIM - modellering och visualisering 8hp

MMTF10 BIM - modellering och visualisering 8hp Projekteringsmetodik/ Institutionen för byggvetenskaper Kursplan och schema MMTF10 BIM - modellering och visualisering 8hp Program IBA2, Lp 3+4, 2010/2011 Postadress: Besöksadress: Telefon: LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Building Information Modeling

Building Information Modeling Building Information Modeling Som ett hjälpmedel i byggnadsprojekt Building Information Modeling As support in construction projects Markus Eriksson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som

Läs mer

Framtidens byggande och BIM

Framtidens byggande och BIM Framtidens byggande och BIM Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (J&W/WSP, Sweco, NCC, More10 m m) 1970-1985 BIM mycket mer än att rita! 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Nyttan med 3D-modell i produktionsplanering vid bostadsprojekt

Nyttan med 3D-modell i produktionsplanering vid bostadsprojekt Nyttan med 3D-modell i produktionsplanering vid bostadsprojekt Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MAZIAR ALIZADEH SIAHKALRUDY Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

En kartläggning av problem som identifierats vid övergången till BIM-projektering

En kartläggning av problem som identifierats vid övergången till BIM-projektering En kartläggning av problem som identifierats vid övergången till BIM-projektering Ur ett arkitektkontors perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANNA-KARIN NILSSON & CHRISTIAN

Läs mer

EXAMENSARBETE. BIM projektering med Autodesk Revit. Samarbete mellan olika discipliner. Johannes Dursun. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. BIM projektering med Autodesk Revit. Samarbete mellan olika discipliner. Johannes Dursun. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2010:124 CIV BIM projektering med Autodesk Revit Samarbete mellan olika discipliner Johannes Dursun Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Arkitektur Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

BIM Pilot Kom igång-guide. nästa

BIM Pilot Kom igång-guide. nästa BIM Pilot Kom igång-guide Att övergå till BIM kan verka krångligt. Den här guiden innehåller ett enkelt ramverk som hjälper dig komma igång och tillämpa BIM i din organisation. En framgångsrik implementering

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Bentley User Group 2013-11-08. Leif Malm

Bentley User Group 2013-11-08. Leif Malm Bentley User Group 2013-11-08 Leif Malm BIM en väg till förbättrad produktivitet! Digitaliseringskommissionen o att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter (Loth

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

En studie om hur dagens arbetsmetod på teknikkonsultbolaget Sweco kan bli effektivare vid användandet av BIM

En studie om hur dagens arbetsmetod på teknikkonsultbolaget Sweco kan bli effektivare vid användandet av BIM [Skriv text] Analys av BIM En studie om hur dagens arbetsmetod på teknikkonsultbolaget Sweco kan bli effektivare vid användandet av BIM Analysis of BIM A study of how the current method of consulting engineering

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent. BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14

BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent. BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14 BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14 BIM in Stockholm Bypass Project Presentation Inledning- Projekt Förbifart Stockholm Trafikverkets BIM strategi

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering BIM och e-affärer Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering Mål för BEAst varuförsörjningsprojekt Fylla gapet mellan två områden BIM och B2B-handel och koppla samman dem med

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED.

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Innehåll»Presentation av Per och Mårten och Aditro (superkort vi

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

1. Allmän produktinformation... 3 1.1 Vad är Autodesk Product Design Suite?... 3. 1.2 Vilka är fördelarna med Autodesk Product Design Suite?...

1. Allmän produktinformation... 3 1.1 Vad är Autodesk Product Design Suite?... 3. 1.2 Vilka är fördelarna med Autodesk Product Design Suite?... Autodesk Product Design Suite 2013 FAQ Autodesk Product Design Suite 2013 är ett omfattande och prisvärt produktpaket för digitala prototyper. Verktyg för design, visualisering och simulering hjälper dig

Läs mer

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer.

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Den är bäst! Du får den mest avancerade bygg- och arkitektapplikationen för AutoCAD LT som finns på marknaden. Programmet arbetar i både 2D och 3D, är lättarbetat,

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION, VENTILATION Det här dokumentet är tänkt som underlag för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder I begynnelsen var pärmen. Detta utomordentliga, praktiska redskap för samlande av fakta, anvisningar, planer, ritningar, kostnader med mera. En oumbärlig

Läs mer

Virtuell produktionsplanering

Virtuell produktionsplanering Virtuell produktionsplanering Mattias Roupé, Chalmers Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers Mikael Johansson, Chalmers Roger Andersson, Peab AB Kortrapport om forskning 2014: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning

Läs mer