CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin. Examensarbete 15 hp"

Transkript

1 Malmö högskola Urbana Studier Examensarbete 15 hp CAD-samordning en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin CAD-coordination a process towards an inevitable evolution in parallel with technology Cesar Martinez Christos Papadimitriou Byggdesign 180 hp CAD samordning Vårterminen 2009 Handledare: Roger Nordin Examinator: Rafid Khazal 1

2 Copyright Cesar Martinez, Christos Papadimitriou Kultur och Samhälle Urbana Studier - Malmö Högkola Malmö Department of Culture and Society Urban Studies - Malmö University SE Malmö Sweden 2

3 Sammanfattning CAD-samordning eller digital samordning, används inte endast inom byggbranschen. Alla stora projekt som görs med CAD-program inom produkttillverkning och produktutveckling kräver maximal noggrannhet i mätdata. Teknologin tar jämna steg mot en programutveckling som blir alltmer komplex och kan i vissa fall upplevas som komplicerad och mer problematisk. Man behöver däremot inte stora kunskaper om CAD-användning för att förstå att en mer kontrollerad och strukturerad CAD-samordning som samordnar all CAD-relaterad information efter rutiner och krav bidrar till tidsbesparingar. Alla projektörer arbetar därefter med korrekta och enhetliga handlingar vid varje given tidpunkt. En del av de ritningar som används idag finns enbart i pappersformat, en del i enklare CAD-format eller så finns inga ritningar alls. CAD-samordning inom byggbranschen kommer därför att vara minst lika viktig och nödvändig i framtiden som den är idag. De flesta byggprojekt görs idag med 2D- och/eller 3D-teknik. Fastighetsägare/förvaltare har insett hur viktigt det är med CAD-samordning och användandet av en CAD-kravspecifikation. Det krävs därför en klar gemensam målbild hos alla inblandade och intresserade parter inom byggbranschen. Samtidigt som programmen kan tänkas bli mer informationsbärande med tiden, har vissa byggprojekt börjat ta stora steg från vanlig CAD-projektering till BIM projektering. Problemet är inte hur man ska tillämpa och använda dessa framtida projekteringsprogram, utan mer på hur man ska samordna den digitala informationen. BIM är ett sätt att hantera objektorienterad information på ett mer koncentrerat och kontrollerat sätt. Särskilt när man använder sig av parametrisk modellering. När ändringar görs på ett byggsegment i modellen och resterande segment uppdateras automatiskt, medför att alla aktörer som medverkar och berörs av särskilda ändringar alltid bör ha riktiga och uppdaterade handlingar. En CADsamordnare som utvecklar och skaffar sig tidig erfarenhet kring denna arbetsprocess borde klarar av att samordna information som ständigt uppdateras. För många projektörer är BIM relativt nytt men de är väldigt positiva och öppna för nya projekteringssätt. Det ser ut som om CAD-samordnaren i framtiden kommer att kallas för BIM-samordnare, vilket i sin tur skapar en utvecklingsmöjlighet för alla CAD-samordnare. 3

4 I flera fall är projektörer optimistiska när det gäller tidsplanering och kostnadsräkning, vilket kan undvikas då denna information kan tas fram med hjälp av 4D- och 5D-modellering. Beställaren får en översikt över hur mycket bygget kommer att kosta och hur mycket tid varje byggdel kommer att kräva redan under projekteringsskedet. Entreprenörer kan göra mängdberäkningar och utforma sina materiallistor. Entreprenörer vill även lägga fokus på att beställa och hantera 3D-projektering, samordning i 3D och kalkyl i 3D. På så sätt kan entreprenörer uppnå högre engagemang, ökad produktivitet och färre revideringar. Förvaltarna kan få ut stora förtjänster med att få in ritningar och handlingar av god kvalité som de kan använda sig av under hela byggnadens livscykel. De kan spara pengar och tid då de slipper bekosta sig för efterbearbete. De har dessutom möjlighet att med hjälp av rätt information i modellerna, snabbare hämta den information som en hyresgäst eller kund behöver, vilket ger flera nöjda kunder. Att ändra på arbetssättet som man är van vid är aldrig lätt och att förespråka för BIM är ett stort steg för vissa parter, även om 5-10 % av byggprojekten idag görs i BIM. Nya och relativt stora projekt bör därför göras med 4D- eller 5D-teknik. Renodlad BIM-projektering är ganska oprövad men fördelarna inom parametrisk modellering bör nå fram till projektörer och samordnare som vill utvecklas som ett steg mot framtiden och BIM. Nyckelord: CAD-samordning, CAD-kravspecifikation, BIM-projektering, projekteringsmetodik, byggnadsprojektering, 3D-/4D-/5D-modellering. 4

5 Abstract CAD coordination or digital Coordination does not mean that it is only used in the construction industry. All major projects are made with CAD-software in product manufacturing and product development, requiring the utmost precision in the measurement data. The technology takes pace against a program that is becoming increasingly complex and may be seen as complicated and more problematic. You do not need much knowledge about CAD-use to understand that a more controlled and structured CAD-coordination, which coordinates all CAD-related information following procedures and requirements contribute to time savings. All planners are working then with the correct and consistent documents at any given time. Some of the drawings used today only exist on paper, some in simple CADformat, or there are no drawings at all. CAD-coordination in the construction industry will be at least as important and necessary in the future as it is today. Most construction is done today with 2D- and/or 3D-technology. Property owners/managers have realized the importance of CAD-coordination and use of a CAD-specification. This requires a clear and shared goals of all involved and interested parties in the construction industry. While the programs might get more information-bearing, over time, some construction projects begun to take steps from simple CAD-design to the BIM-design. The problem is not how to apply and use these future designprograms, but more on how to coordinate the digital information. BIM is a way to manage object-oriented information in a more focused and controlled way. Especially when we use the parametric modeling. When changes are made to a construction segment in the model and the remaining segments gets updated automatically, implies that all actors involved and affected by specific changes should always have correct and updated documents. A CAD-coordinator who develop and acquire early experience of this process should be able to coordinate information which is constantly updated. For many planners BIM is relatively new, but they are very positive and open to new designways. It seems that the CAD-coordinator will in future be known as "BIMcoordinator", which in turn creates a development opportunity for all CAD-coordinators. In several cases, planners are optimistic about the timing and cost benefits, which could be avoided since this information can be obtained by means of 4D- and 5D-modeling. The customer may get an overview of how much the construction will cost and how much time 5

6 each construction segment will require during the design stage. Entrepreneurs can make volume calculations and organize their material lists. They also want to focus on ordering and managing 3D-design, coordination in 3D and calculatio in 3D. This allows contractors to achieve greater commitment, increased productivity and fewer revisions. Managers can get great benefit with drawings and documents of good quality that they can make use of throughout the buildings lifecycle. They can save money and time when they do not need to pay for post processing work. They also have the option of using the right information in the models by downloading the information that a tenant or customer needs, resulting in more satisfied customers. Changing the approach that is used is never easy and to advocate for BIM is a big step for some parties, although 5-10 % of construction projects today are made in BIM. New and relatively large projects should therefore be done with 4D- or 5D-technology. Pure BIMdesign is relatively untested, but the benefits of parametric modeling should reach the planners and coordinators who want to develop as a step towards the future and BIM. Keywords: CAD-coordination, CAD-specification, BIM, design methodology, architectural design, 3D-/4D-/5D-modelling. 6

7 Förord CAD-samordningsämnet var ganska nytt för oss i början av arbetet, men vi har nu skaffat oss en mer fördjupad kunskap och inblick tack vare vår handledare Roger Nordin (CAD studion i Lund), som har ägnat tid åt att vägleda oss och informera oss om hur CAD-samordningen ser ut idag. Därför vill vi rikta ett stort tack till Roger för all hjälp vi har fått under examensarbetet. Dessutom vill vi tacka alla som har ställt upp på intervjuer; Thomas Helm (Krook & Tjäder), Gabriel Ciardi (Tengbom), Per Erlandsson och Martin Olsson (Regionfastigheter i Skåne), Ulrika Palmqvist (Malmö Stadsfastigheter), Andreas Dennfjord (Climat 80) och Jens Kindt (NCC). Intervjuerna har varit ovärderliga för oss och för arbetet. 7

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställning Avgränsningar 14 2 Teori Från blyerts till toolpalleter Kort historik CAD studion AB Mål och visioner Kunskap och teknik Förebygga under projekteringen Filformat DWG DGN IFC Datorprogram Autodesk - AutoCAD Architecture Autodesk - Revit Autodesk - NavisWorks Bentley - MicroStation CADCOM - MagiCAD Google - SketchUp Graphisoft - ArchiCAD Lindab - CADvent StruSoft - VIP+ 23 8

9 TEKLA -TEKLA Structure BIM Building Information Modeling Vad är BIM? De olika teknologierna för BIM CAD Objektbaserad CAD Parametrisk modellering CAD-samordning Vad är CAD-samordning? CAD-kravspecifikation Byggprocessen effektiviseras ur alla perspektiv Gemensam CAD-kravspecifikation Kravspecifikationens innehåll med bilagor 29 3 Metod 31 4 Genomförande CAD-samordning i praktiken Utredningsskedet Projekteringsskedet Byggskedet Förvaltningsskedet 37 5 Resultat Utredningsskedet Projekteringsskedet Byggskedet Förvaltningsskedet 44 6 Slutsats & Diskussion 45 9

10 7 Referenser 55 8 Bilagor 60 CAD studion med Roger Nordin, 3:e April Tengbom med Gabriel Ciardi, 19:e Februari Krook & Tjäder med Thomas Helm, 19:e Februari Malmö Stadsfastigheter med Ulrika Palmqvist, 3:e Mars Regionfastigheter Skåne med Per Erlandsson och Martin O, 11:e Februari NCC med Jens Kindt, 20:e Mars Climat 80 med Andreas Dennfjord, 18:e Mars CAD-kravspecifikation, Malmö Stadsfastigheter 80 10

11 Terminologi A Arkitekt. ADT - AutoCAD Architecture, som den numera kallas, har ersatt det gamla Autodesk Architecural DeskTop. AEC -Architecture, Engineering and Construction. BIM - Building Information Modelling, Byggnadsinformationsmodell. CAD - Computer Aided Design. Datorstödd, digitalt baserad design med tekniska ritningar Används inom konstruktion och arkitektur. CIS/2 - Den andra versionen av ett standard filformat för stålintegration. DGN - Design Filformat utvecklat av Bentley Systems och används av programmet Microstation. DSTV - Ett industri standardfilformat definierat av det tyska stålförbundet. DWG - Drawing Filformat utvecklat av Autodesk och används av Autodesk s olika program. DXF - Filformat för CAD-data utvecklat av Autodesk för att ge datainteroperabilitet mellan AutoCAD och andra program. El Elkonstruktör. F12 - FI2 är en standard för att hantera alla former av information som rör fastigheter. GIS - Geografiskt informationssystem. 11

12 IAI - International Alliance for Interoperability. IFC - Industry Foundation Classes. Vanligt objektorienterat filformat med en datamodell som utvecklats av IAI (International Alliance for Interoperability) för att underlätta interoperabilitet inom byggbranschen. ISFF - Intergraphs standardfilformat. K Konstruktör. MS-dos - Ett gammalt operativsystem producerat av Microsoft. NWD - Filformat som används av programmet Autodesk Navisworks. Open Design Alliance - En sammanslutning av medlemmar som vill utveckla biblioteken vid standardiserade CAD-format. RVT- Revitprogrammets filformat. SDNF - Filformat som används vid stålprojektering. VVS - Värme, ventilation och sanitet. 2D - Två dimensionell vektorgrafik. 3D - Tre dimensionell vektorgrafik. 4D - 3D integrerat med tidplan. 5D - 3D integrerat med tidplan och kostnadskalkyl.. Net-teknik -.NET är branschstandard vid samverkan mellan datorprogram. Programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. 12

13 1 Inledning 1.1 Bakgrund Dagens teknik inom byggbranschen effektiviseras ständigt, samtidigt som byggföretagen och alla deltagande aktörer i ett aktivt byggprojekt strävar efter att kunna sänka kostnaderna till varje pris genom att effektivisera arbetssättet. Byggtekniken tar ständigt stora steg framåt i utvecklingen, särskilt inom byggbranschens ITanvändning. Redan då första AutoCAD-programmet dök upp har det blivit enklare att jobba med 2D-modeller, samtidigt som det blivit allt vanligare att jobba med 3D-modeller och på senaste tiden med BIM, där man strävar efter att kunna göra all information lättillgänglig för alla aktörer genom hela byggprocessen. CAD-samordningen utgör därför en viktig roll inom byggprojekten allteftersom dessa faktorer har tagit större plats och intresse för företagen. Trots utvecklingen hos programvaror som underlättar kommunikationen och arbetssättet, uppstår det fortfarande problem mellan de olika aktörerna när det gäller att samordna korrekt information under projektets gång. Fördelarna med CAD-samordning har inte riktigt utnyttjats fullt ut i många projekt. En viktig detalj för en fulländad och funktionell CAD-samordning är att kontrollera projekteringen i detaljnivå med hjälp av en CAD-kravspecifikation som ställer krav på kvalité och innehåll. Samspelet mellan CAD-samordningen och CAD-kravspecifikationen ger en kontrollerad projekteringsprocess. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med detta examensarbete är att utvärdera CAD-samordningens funktion och användande inom byggbranschen. Då utvecklingen går mot BIM ska en studie hos CADsamordningens parallella utveckling göras för att på ett ungefär se vart samordningen är på väg. För att kunna förstå de framtida behov hos CAD-samordning/samordnaren måste vi först förstå hur arbetet går till idag och därefter uppskatta en smidigare lösning för arbetsprocessen. Detta kommer att göras genom intervjuer och analyser där vi behandlar CADsamordningsfrågor och informationsutbytet mellan de olika aktörerna inom byggprocessen. Vi kommer bl.a. att undersöka vilka typer av CAD-program som finns på marknaden och hur 13

14 dessa används idag och vilka som förmodligen kommer att ta mer plats i framtidens arbetsprocess. Med hjälp av de frågor vi ställt oss, hoppas vi kunna skaffa en överblick samt en bättre förståelse för ämnet: Vad är CAD-samordning? Vilken syn har de olika aktörerna, inom ett byggprojekt, på CAD-samordning? Hur ser framtiden ut inom CAD-samordning? Hur fungerar CAD-samordning i praktiken? Vilka hinder stöter man på inom CAD-samordning som CAD-samordnare/CADansvarig? Hur stor betydelse har BIM för CAD-samordning? Finns kunskap och viljan att utveckla och effektivisera CAD-samordningen? 1.3 Avgränsningar Då alla programmen som används idag är komplexa med oändliga användarmöjligheter, kommer vi bara ha möjlighet att skapa oss en grundläggande översikt men vi kommer givetvis att kolla hur programmen samverkar. Att undersöka företagens nuvarande användning av CAD-samordning och CAD-användning med fokus på hur samarbetet mellan inblandade aktörer (arkitekter, entreprenör, fastighetsägare, konsulter och CAD-samordnare) samspelar. Vi ska ta reda på aktörernas arbetsuppgifter och arbetssätt samt deras åsikter och önskemål för framtiden genom intervjuer. 14

15 2 Teori 2.1 Från blyerts till toolpalleter För inte många år sedan arbetade man i byggbranschen manuellt med både ritningar och beräkningar. CAD-mjukvaror som genomgått en omfattande utveckling genom åren, speciellt inom AEC visar sig vara ersättaren till det tidigare användandet av papper och blyertspennor. Man har gått från att på 60-talet ha använt ett tvådimensionellt digitalt skissblock till att nu sträva efter att arbeta med det nya arbetssättet BIM Kort historik CAD s historia sträcker sig väldigt långt tillbaka, närmare bestämt till 350 f.kr. Det var matematikern Euklides från Alexandria som i sin avhandling i matematik, The Elements, förklarade grunden till den Euklidianska geometrin som dagens CAD-program använder sig av. Även om han inte kunde förutse något CAD-program på den tiden så skulle kanske inte CAD s historia vara fullbordad om inte han hade existerat. 2 År 1963 utvecklades det första riktiga CAD-programmet, så kallat Sketchpad. Detta var en del av Ivan Sutherlands doktorsavhandling i Massachusetts Institute of Technology, 20 år före MS-dos. Sketchpad var då ett väldigt outvecklat program om man jämför med dagens CADprogram, då man som användare av Sketchpad samverkade grafiskt med programmet genom att med hjälp av en ljuspenna ritade på datorns bildskärm. Det var det första program som började använda en komplett X, Y-graf. En annan viktig uppfinning i Sketchpad var att användaren enkelt kunde begränsa geometriska egenskaper såsom längden på en linje eller vinkeln mellan olika linjer , 11: , 09: , 11:58, och Från CAD till PDM, 1996, Lars Göran P, Anders F. 15

16 Bild , Ivan Sutherlands Sketchpad. 4 Det var i början på 1980-talet då Autodesk, världens idag största designprogramtillverkare, grundades. År 1982 utvecklades det första AutoCAD-programmet, vilket gjorde att olika projekteringsbranscher började se nytta i att använda CAD-program. Arbetsmetoden var väldigt likt den vid manuella handarbeten och 2D-verktygen var bara en ersättning till detta. 5 På 1990-talet skedde ett viktigt steg i byggbranschens utveckling, då 3D-verktygen kom ut. Visualisering av tredimensionella byggnadsmodeller och kommunikation med hjälp av dessa började användas flitigt. Man kunde även skapa fotorenderingar och göra några enklare animationer talet har medfört vidare utveckling när det gäller 4D-, 5D- och BIMmodellering som är väldigt viktiga begrepp inom dagens byggprocess , 09: , 12: , 11:45 16

17 2.2 CAD studion AB Mål och visioner CAD studion är ett företag som är verksam i Lund sedan 1991 och erbjuder kvalitativa och kreativa helhetslösningar inom försäljning, installation, utbildning och support 7. Dessutom erbjuds också konsulttjänster inom CAD i form av; Coaching, ritarbete, samordning, utveckling och visualisering 8. Som återförsäljare av och med behörighet för Value Added Reseller, hos Autodesk, ställs det höga krav på leveranser av produkter och tjänster som företaget erbjuder. Vår idé och målsättning är att ge dig som kund förutsättningar att höja den egna kompetensen! 9. Efter flera års erfarenhet som CAD-specialister har CAD studion utvecklats genom att bredda och fördjupa användningen av ADT - Autodesk Architectural Desktop. Nyckelorden har varit att jobba enklare, roligare och snabbare genom bl.a. implementering, anpassning och utbildning. CAD studion ser gärna att fler inom arkitektbranschen och byggbranschen upptäcker fördelarna med ADT. Deras personal kan hjälpa kunderna med att spara tid och pengar genom enkla metoder och rutiner för att skapa en mer effektiv anpassning av programvaran efter varje kunds eventuella behov och krav Kunskap och teknik Flera av företagets anställda har tidigare jobbat inom byggbranschen med CAD som stöd, t.ex. byggnadsingenjör på arkitektkontor. Detta underlättar arbetsgången då det alltid är positivt att prata i ett gemensamt CAD-språk mellan aktörer inom olika arbetsområden, som i sin tur underlättar projekteringsskedet med all informationsutbyte som ständigt bör kontrolleras och aktualiseras. Samtidigt har många idéer aldrig förverkligats p.g.a. brist på kunskap inom grafisk visualisering, som idag har revolutionerat världens branscher. Trots detta har byggbranschen hamnat lite efter allteftersom man inte än har insett fördelarna av att visualisera byggnadsmodeller under byggprocessen. CAD studion menar på att även , 10: , 10: , 10:08 10 Nyhetsblad från CAD studion, September

18 fastighetsägare, fastighetsmäklare, kommuner o.s.v. kan underlätta och kontrollera sin arbetsprocess med visualiseringsverktyg. Tekniken har inte bara blivit mer fördjupad men även lättare att lära sig med tiden. CAD studion som hävdar att de flesta som jobbar med visualisering numera tänker i 3D, eftersom tekniken är fascinerande och verklighetstrogen Förebygga under projekteringen I stort sett vill CAD studion förmedla hur lätt det är att bespara tid, arbete och pengar utan att ritningar och andra handlingar ska behöva efterbearbetas i onödan. Med hjälp av CADkravspecifikationen har man redan under projekteringsskedet klart för sig vad som ska gälla efter flera överenskommelser mellan aktörerna. 12 Fördelarna är många med en genomtänkt och samordnad CAD-projektering. Först när man inser värdet av att forma en gemensam arbetsform och rutin kan alla ta del av informationen under själva projekteringen framöver, inte minst under förvaltningen. Detta kan göras genom att samla och överföra information om en byggnad under hela dess livslängd, med hjälp av CAD-programmens potential att använda metadata. 13 Verkligheten är annorlunda och Roger Nordin (VD på CAD studion) vågar knappt fantisera om hur stora kostnader som bristande CAD-rutiner tillåts kosta svenska företag. Roger vet en del om hur mycket byggföretagen kan vinna och spara på att utnyttja en smart och kostandseffektiv samordning av CAD-arbetet som lönar sig i längden. 14 Faktum är att arkitekter, inredningsarkitekter, konstruktörer, VVS- och el-konsulter oftast och snabbt ser nyttan och effektiviteten med att samordna sina CAD-rutiner. Samordningen möts med en god förståelse eftersom den både ger snabbare och smidigare ritprocesser som bidrar till mindre efterkorrigeringar hos handlingar. 15 CAD-samordningen kan delas upp i 3 nivåer: Den första nivån är en organisation som bestämt sig för att man genomgående vill ha samstämmiga digitala handlingar. Då görs en kravspecifikation för alla CAD- 11 Nyhetsblad från CAD studion, Maj Ulrika Palmqvist, Nyhetsblad från CAD studion, December Ulrika Palmqvist, Nyhetsblad från CAD studion, December Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj

19 handlingar, interna som externa. Den andra nivån är att vara CAD-samordnare under ett projekt och se till att kravspecifikationen för CAD uppnås i alla led. Den tredje nivån av samordningsuppdrag är den att samordna de interna processerna på ett projekterande kontor Filformat DWG DWG som är standardfilformatet för AutoCAD och stöds i stort sett av alla CAD-program, utvecklades 1982 även av samma företag som utvecklade AutoCAD, Autodesk. Den har sedan utvecklats och kommit ut i många olika varianter samtidigt som Autodesk fortsätter att utveckla filformatet för att göra det svårare för konkurrenterna att använda sig av DWGformatet. 17 Beställare som kräver att få in ritningarna i AutoCADs DWG-format har bidragit med att konkurrenterna hade skapat Open Design Alliance för att kunna spara sina ritningar i DWG-format. Detta har i sin tur lett till att Autodesk har skapat TrustedDWG, en funktion som visar ett skrämmande varningsmeddelande när man öppnar en fil som inte innehåller en speciell kod som finns i de filer som sparats med AutoCAD-baserade program DGN Fram till år 2000, var DGN-filerna baserade på ISFF-filformatet (Intergraphs standardfilformat) som var framtaget på det sena 90-talet av Intergraph. Det kallades V7 DGN. Det var även under samma år då Bentley Systems uppdaterade V7 DGN och kallas idag för V8 DGN Roger Nordin, Nyhetsblad från CAD studion, Maj , 13: , 13: , 15:12 19

20 2.3.3 IFC IFC är ett neutralt, öppet och objektorienterat filformat kompatibelt med många olika program. IFC kontrolleras inte av en ensam tillverkare utan är utvecklat av IAI. IFC är för nuvarande det mest utvecklade filformatet för standardiseringen av byggnadsmodeller Datorprogram Autodesk AutoCAD Architecture AutoCAD Architecture är en version av AutoCAD, speciellt framtagen hos Autodesk för att ytterliggare effektivisera arbetet främst för arkitekter men även för konstruktörer och andra ingenjörer. Om man jämför med AutoCAD är den stora skillnaden att man i AutoCAD Architecture bygger upp en modell med hjälp av objekt såsom väggar, tak, fönster och dörrar istället för att ritas som streck och solider. Med hjälp av det arkitektanpassade design- och ritverktyget kan man enkelt skapa 2D-rapporter som sektioner, fasader, bygghandlingar och ritningar i den välkända AutoCAD-miljön som skapas ur byggnadsmodellen direkt. Man arbetar som hos alla andra Autodesk-programmen i filformatet DWG, vilket är kompatibelt med IFC. 21 Tanken med AutoCAD Architecture är att minska tiden för projekteringen genom att skapa vyer och detaljer från en modell på ett så smidigt sätt så möjligt. Vid detaljritning så har AutoCAD Architecture begränsningar men med hjälp av ett detaljbibliotek i programmet kan man skapa detaljer relativt enkelt Autodesk AutoCAD Revit AutoCAD Revit är ett Autodesk utvecklat CAD-program som är framtaget för främst arkitekter och byggingenjörer och kan användas för BIM. AutoCAD Revit använder sig av filformatet RVT men är även kompatibelt med IFC. Modelleringen sker i 3D. AutoCAD Revit finns med olika applikationer anpassat beroende efter vad som ska projekteras: Revit Architecture - är en applikation anpassad främst för arkitekter , 08: sökord: Architecture, , 10: sökord: Architecture, , 10:32 20

21 Revit Structure - är en applikation anpassad främst för konstruktörer Revit MEP - är en applikation anpassad för ventilations-, el- och VVS-projektörer Autodesk Navisworks Autodesks Navisworks är ett program som ökar värdet på BIM. Med hjälp av att integrera information om byggnaden i form av data och geometri kan man i Navisworks få en fullständig förståelse av hur helheten i projektet ser ut, trots användning av olika program och plattformar. På så sätt kan samordningen och samarbetet effektiviseras och förbättras mellan de olika aktörerna i projektets olika design- och konstruktionsfaser. Detta ger en vidare överblick och förståelse av ett projekt genom att simulera och analysera dess funktion innan byggstart. Navisworks-familjen innehåller fyra olika program: Autodesk Navisworks Review ger möjlighet att sammankoppla modeller från olika plattformar Autodesk Navisworks Simulate lägger till en tidplanering i Navisworks Review och kan på så sätt skapa 4D Autodesk Navisworks Manage hanterar kollisionskontroller och man kan även visualisera alla slags modeller där man får exakt design och korrekt simulering av byggplaneringen i 4D Autodesk Navisworks Freedom är ett gratis läsprogram för filer skapade i Autodesk Navisworks NWD Bentley System Microstation Microstation är ett program framtaget av Bentley Systems för ingenjörer, arkitekter, GIS, konstruktörer och förvaltare. Med hjälp av Microstations programfunktioner, finns all teknik för att arbeta med ett projekt under hela dess livscykel. Användningen av Microstation gör att man kan: Öka kvaliteten av information i modellen Förbättra konstruktionens kvalitet 23 sökord: Revit, , 12: sökord: Navisworks, , 09:37 21

22 Förbättra driftssäkerheten Minska projekt kostnaderna Förkorta leveranstider CADCOM MagiCAD MagiCAD är ett program framtaget och utvecklat av företaget CADCOM. Programmet har allt man behöver för uppritning och projektering av rör-, ventilation-, el- och teleinstallationer inom byggbranschen och har även stöd för beräkningar och analyser. MagiCAD använder det standardiserade filformatet DWG. Det är fullt kompatibelt med IFC-standarden vilket gör att MagiCAD uppfyller branschens krav på fri och öppen kommunikation mellan olika CADoch beräkningssystem. I MagiCAD familjen ingår fyra olika moduler: MagiCAD Electrical, för projektering och konstruering av kraft-, belysnings-, teleoch dataanläggningar MagiCAD Heating & Piping, för projektering och beräknning av värme-, kyla-, tappvatten-, spillvatten-, sprinkler- och specialsystem MagiCAD Room, för tekniska beräkningar och analyser, baserat på byggnadens geometri och tekniska data MagiCAD Ventilation, för all sorts ventilationskonstruktion Google SketchUp SketchUp är ett kraftfullt 3D-verktyg som är enkelt att lära sig och använda. Både som formgivare eller arkitekt fås en bild av idéer genom att snabbt skapa 3D-modeller. De simpla verktygsfälten och de intelligenta ritverktygen gör jobbet enkelt att skapa och ändra form på modeller. Mestadels använder man sig av detta program i byggsyfte som arkitekt för att i tidigt skede kunna framföra en idé i form av skiss. SketchUp ger dig möjlighet med import/export-funktionen att få ett professionellt arbetsflöde. SketchUp är framtaget i stort sett för alla som vill ha ett lättanvänt programverktyg för att skissa tankar och idéer i 3D , 12: , 21:15 22

BIM I SAMSPEL MED FEM

BIM I SAMSPEL MED FEM BIM I SAMSPEL MED FEM Arber Sulejmani Bedri Sallova Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2012 Rapport TVBK - 5205 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

Statushantering i Virtual Map med ledningssamordning i BIM

Statushantering i Virtual Map med ledningssamordning i BIM UPTEC W10 030 Examensarbete 30 hp September 2010 Statushantering i Virtual Map med ledningssamordning i BIM Status Management in Virtual Map with Pipe Coordination in BIM Jonas Genchel Referat Statushantering

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

NICLAS BÖREGÅRD, CHRISTOFFER DEGERMAN. Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction management

NICLAS BÖREGÅRD, CHRISTOFFER DEGERMAN. Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction management Implementering av Virtual Design and Construction inom husproduktion Användarvänlighet och användningsområden i produktionsfasen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör NICLAS BÖREGÅRD,

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering vid 3Dmodellering av byggnader Baserat på underlag från ritning och 3D-laserskanning Quality assurance work process for 3D modeling of buildings Based on data from drawing and 3D laser scanning Författare:

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ - FAKULTETEN Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

Läs mer

KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG

KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG Utvärdering och utveckling av efterkalkyler - För ökad erfarenhetsåterföring hos Tommy Byggare AB Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör KARIN FISCHER OCH MAJA HURTIG Institutionen

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Slutrapport Fokus I BIM med BSAB

Slutrapport Fokus I BIM med BSAB 2013-09-12 1 (78) FOKUS I Slutrapport Fokus I BIM med BSAB Kvalitetssäkrad informationshantering i bygg- och förvaltningsprocessen 12 september 2013 2 (78) Förord BIM är en av de förkortningar i byggindustrin

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer