FoU i takt med tid och omvärld?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU i takt med tid och omvärld?"

Transkript

1 FoU i takt med tid och omvärld? Om FoU i Väst/GR:s roll och betydelse för utveckling av evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården Annika Hallén Hemb Björn Trägårdh Rapport 4:2011

2 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska: - vara relevant för praktiskt verksamma och politiker inom välfärdsområdet, - sätta studien i ett vidare sammanhang och vända sig till en bredare målgrupp än de som är direkt berörda, - vara utvecklingsorienterad, - anknyta till relevant forskning/kunskapsutveckling inom området, - innehålla en beskrivning av metod och tillvägagångssätt samt en genom arbetad analys, - vara tillgänglig, välstrukturerad och kännetecknas av god språkbehandling, - före publicering granskas av forskare och anställda inom Göteborgsregionens kommunal förbund och Västra Götalandsregionen. FoU i Väst/GR Första upplagan augusti 2011 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild: Ola Kjelbye Bilder inlaga: Mats Udde Jonsson Tryckeri: Sandstens, Göteborg ISBN: FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, Göteborg e-post:

3 FoU i takt med tid och omvärld? Om FoU i Väst/GR:s roll och betydelse för utveckling av evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården Annika Hallén Hemb Björn Trägårdh

4 4

5 FoU i takt med tid och omvärld? En sammanfattning. D en här studien är skriven på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och FoU i Väst/GR. Den handlar om vad FoU i Väst/GR har gjort för att utveckla riskbruksarbetet samt missbruks- och beroendevården inom Göteborgsregionen. Studien har avgränsats till tre delområden; GHB som exempel på att bygga ny kunskap, utvärderingar av missbruks- och beroendeenheter som exempel på att stödja praktikens egen utveckling och riskbruksprojekt som exempel på att medverka i nationella satsningar vilka i sin tur syftar till att sprida och implementera kunskapsbaserade ansatser och metoder. Dessa tre områden motsvarar FoU i Väst/GR:s verksamhetsinriktning, att bidra till regional utveckling där erfarenheter synliggörs, angelägen vetenskaplig kunskap tas tillvara samt där ny kunskap utvecklas. Rapporten består av sju kapitel. I det första kapitlet beskrivs studiens utgångs punkter uppdraget och hur det operationaliserats, val av studieområde och material insamling. I kapitel 2 förs diskussioner om centrala begrepp och ställningstaganden, främst när det gäller begrepp som evidensbaserad/ kunskapsbaserad praktik, men också hur vi gjort för att bedöma resultat när det gäller FoU i Väst/GR. I de följande tre kapitlen görs närstudier av vad FoU har gjort inom de tre områdena av missbruks- och beroendevården som nämndes ovan GHB, utvärderingar och nationella satsningar på minskat riskbruk. Vi beskriver hur FoU-projekten initieras och genomförs, men också vad de resulterar i både som prestationer och som avtryck i den praktik man ska stödja med utveckling. Det sjätte kapitlet sammanfattar iakttagelserna samt analyserar och försöker skapa en syntes i form av en FoU-modell bestående av följande komponenter; 1) förmågan att samspela med praktiken i upplägg- 5

6 ning och genomförande av utvecklingsprojekt, 2) förmågan att länka samman delar av välfärdssystemet till fungerande helheter, 3) förmågan att anpassa FoU-organisationen till omvärlden och 4) förmågan att anpassa universella koncept till praktikens förutsättningar. Men bakom dessa styrkeområden döljer sig också begränsningar och kanske återvändsgränder. I det avslutande sjunde kapitlet används därför dessa komponenter som utgångspunkt för att presentera fyra möjliga utvecklingsområden. Rapporten kan läsas som en utvärdering vad FoU i Väst/GR har gjort inom de ovan angivna delområdena under perioden Men syftet med rapporten är bredare än att bara utvärdera vad FoU i Väst/GR har gjort inom några delområden under en begränsad tid. Rapporten är också framtidsinriktad med utgångspunkt i vad och hur FoU i Väst/GR har gjort inom de studerade områdena förs i slutet av boken en diskussion om hur FoU i Väst/ GR kan utveckla sig och sin verksamhet. Vem vänder sig studien till? Förhoppningen är att den inte bara intresserar de som är engagerade i eller kring FoU i Väst/GR eller de som är intresserade av utvecklingsprojekt inom missbruks- och beroende vården. Vi som har skrivit rapporten tror att den också är intressant att ta del av för andra som verkar inom eller i närheten av andra FoU-verksamheter. Exemplen är visserligen hämtade från FoU i Väst/GR, men inramningen är FoU-miljöer som fenomen, små ad hoc-byggda organisationer som syftar till att stödja och utveckla de stora välfärdsproducenterna inom kommuner och landsting. Vi är övertygade om att här finns det många paralleller och likheter att reflektera över. En annan grupp som vi hoppas har glädje av materialet är beslutsfattare som funderar över FoU-verksamheternas framtida roll och betydelse. Många FoU-verksamheter har när detta skrivs verkat i runt ett decennium och det är kanske dags att ta ett nytt steg. Under många år har nu regiontanken vuxit sig stark i såväl Sverige som i andra länder. För att förverkliga ett regionernas Europa krävs hållbara, regionala strukturer. FoU-miljöer kan vara en sådan hållbar, regional struktur. Rapporten kan kanske ge några pusselbitar vad FoU-miljöer kan bidra med i det perspektivet. Allra sist, i ett efterord, gör författarna till rapporten några reflektioner kring hur det har varit att arbeta med detta FoU-projekt. Även om vi har granskat vad FoU i Väst/GR har gjort, så har vi samtidigt varit, åtminstone till viss del, FoU-medarbetare. Vi är själva exempel på ett FoU-projekt, där stor energi ägnas åt att sammanföra praktik och teori, konkretiserat genom att praktiker och forskare samverkar. Att under en period stå med ett ben i och ett ben utanför FoU-världen och att på samma gång förkroppsliga ett FoU-ideal är värt både en betraktelse och en pipa snus. 6

7 7

8 Innehåll FoU i takt med tid och omvärld? En sammanfattning Utgångspunkter...11 Utvärderingsuppdraget...11 Läsanvisning och rapportens fortsatta disposition...13 FoU i Väst/GR och FoU-verksamheter en introduktion...15 Avgränsning och studiens fokus...19 Byggstenar om materialet som studien bygger på...22 En sammanfattning av kapitel Om resultat och evidensbaserad praktik...27 Att mäta resultat i en utvecklings organisation en modellanpassning...27 Från evidensbaserad till kunskapsbaserad praktik...33 Sammanfattning av kapitlet FoU i Väst/GR bygger ny kunskap exemplet GHB...45 Ny kunskap formuleras i en FoU-cirkel...45 Cirkelns GHB-kunskaper sprids...48 Efter cirkeln nya projekt om GHB tar vid...48 GHB-kunskaperna översätts till missbruks- och beroendevården i Mölndal...49 Avtryck av FoU i Väst/GR:s GHB-arbete...54 Kunskapsbaserad GHB-missbruksvård vad innebär det?...56 FoU i Väst/GR:s roll för ny kunskap om GHB-vård...59 FoU i Väst/GR som organisatör av ny GHB-kunskap en diskussion

9 4. FoU i Väst/GR stödjer praktikens verksamhetsutveckling exemplet utvärderingar...65 Idén bakom och initieringen av utvärderingarna...66 Genomförandet av utvärderingarna...68 Avtryck och resultat av utvärderingarna...72 Spridning av utvärderingarna...76 Sammanfattning och reflektioner FoU i Väst/GR bidrar i nationella satsningar exemplet riskbruk...85 Bakgrund...85 FoU i Väst/GR:s roll i riskbruksarbetet...88 FoU i Väst/GR:s riskbruksinsatser på nationell, regional och lokal nivå...89 Sammanfattning och några reflektioner FoU i Väst/GR som utvecklare av praktiken en sammanfattande analys...99 FoU-projekten initiativ, bakomliggande motiv och synsätt...99 FoU-projektens uppläggning och involvering av aktörer FoU-projektens tillvaratagande av kunskap Spridning av kunskaper från FoU-projekten FoU-projektens resultat prestationer och avtryck FoU i Väst/GR:s bidrag till verksamhetsutveckling FoU i Väst/GR:s bidrag till en evidensbaserad praktik FoU-stöd för kunskapsbaserad utveckling bärande komponenter FoU i Väst/GR:s framtida roll en diskussion Ett sätt att arbeta med framtiden Utveckling av samspelet med praktiken Vidmakthållande av FoU i Väst/GR-miljön Utveckling av FoU-utbudet Utveckling av FoU-avtrycken FoU i Väst/GR:s framtida roll sammanfattning och slutsats Författarnas FoU-resa några efterord REFERENSER Bilagor

10 10

11 1. Utgångspunkter 1.1 Utvärderingsuppdraget Denna rapport kan ses som en liten pusselbit i ett större omställningsarbete. Bakgrunden är Kerstin Wigzells utredning (SOU 2008:18) som handlade om att främja evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. I viss mån ingår därmed utredningen som en del av SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) och regeringens plattformsarbete för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (ÖK, 2009; ÖK, 2010). Men omställningsarbetet berör flera pågående satsningar och processer. I stort handlar omstruktureringen om att överge den mer kortsiktiga projekt logiken till förmån för idén om hållbar utveckling. Här kan hela omstrukturerings arbetet sägas ingå i en bred trend, där kritik under en längre tid riktats mot företeelsen att staten och dess organisationer i hög grad har styrt praktikens organisationer med hjälp av satsningar på strategiska projekt (Lundin & Söderholm, 1997). Nu handlar det istället om att bygga hållbara och bärande strukturer, så att man mer långsiktigt kan bygga upp och främja en evidensbaserad praktik. Här har man följt den statliga utredningslogiken med att först utreda och identifiera problemen och därefter ge medel och styra mot att regionala plattformar byggs. Sveriges län har fått kronor vardera för att ta fram avsiktsförklaringar i riktning mot att bygga regionala strukturer för evidensbaserad praktik. SKL har också på olika sätt gjort klart att staten kommer att villkora sitt framtida stöd till kunskapsutveckling i denna riktning. Lokala och regionala aktörer utsätts alltså för ett styrningstryck mot att utveckla evidensbaserad praktik i driftorganisationerna och att bygga upp regionala plattformar som ska stödja en sådan inriktning. Under våren 2010 gjordes en överenskommelse mellan SKL, länsstyrelsen och FoU i Väst/GR om att genomföra en studie av FoU-verksamheters betydelse 11

12 för att förbättra den praktik de arbetar emot (se bilaga 1). Bakgrunden var en pågående diskussion om FoU-verksamheternas framtida roll. I överenskommelsen 1 motiveras studien på följande sätt: Då regionala FoU-miljöer kan förväntas få en stärkt roll i de aktuella utvecklingsavtalen mellan stat och kommuner, är det betydelsefullt med kunskap om hur strukturerna kan utvecklas. FoU-miljöer som har stor geografisk spridning kan vara viktiga aktörer som binder samman nationella, regionala och lokala ambitioner. Därför föreslås en studie där betydelsen av regional FoU-verksamhet undersöks. Det är alltså betydelsen av regionala FoU-verksamheter som skall undersökas. I det här fallet avgränsades studien till FoU i Väst/GR och dess arbete med missbruks- och beroendevård. Anledningen var att FoU i Väst/GR ansågs vara ett bra exempel, dels därför att man verkade i en intressant region, dels därför att organisationen sades ha stor erfarenhet av insatser som stödde missbruks- och beroendevård i regionen: FoU i Väst/GR tillhör en av de största FoU-verksamheterna i landet och har länge arbetet med verksamhetsstöd för utveckling av insatser inom missbruksoch beroendevården. FoU i Väst/GR verkar i en stor region med många aktörer och med en infrastruktur för lärande och implementering. Varför är det viktigt att 2010 få ytterligare en bild av vilken roll och betydelse FoU-verksamheter har som utvecklingsstöd? Det ska förstås mot bakgrund av att många FoU-verksamheter kopplade till landets kommuner och landsting nu har en ungefär tio år lång historia och att beslutsfattare funderar över fortsättningen. De första FoU-verksamheterna började verka på 1980-talet, men blev talrika först på 1990-talet som ett resultat av en regeringssatsning. Processen var tämligen lokal och organisk, där varje FoU-enhet ansökte om medel att starta upp en verksamhet och efter hand har man byggt upp relationer med den lokala praktik som man samverkar med. Efter en sådan lokal uppbyggnad under en tioårsperiod finns runt 2010 en mängd FoUverksamheter i hela landet som utvecklat en flora av lokalt präglade praktiker. Under denna experimentperiod har flera utredningar av FoU-verksamheter hunnit göras (se exempelvis Dahlgren och Hanberg, 2003 eller Cederberg, 2008), vilka pekar på både förtjänster och problem/utmaningar. En allmän uppfattning tycks dock vara att FoU-verksamheterna, till viss skillnad från exempelvis universitet och högskolor, har utvecklat ett nära samspel med de praktiker vilka FoU ska stödja med utvecklingsinsatser, främst socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det finns indikationer på att detta nära samspel har lett till att de nämnda praktikerna har utvecklats. Men mer exakt, vilka 1 Överenskommelse om dokumentation av bärande komponenter och effekter i praktiken av FoU-insatser. SKL

13 konkreta resultat kan man se? Den frågan har tidigare utredningar med sin mer makro orienterade prägel inte riktigt besvarat. Uppdraget preciserades i ett antal frågor som skulle besvaras i rapporten: Varifrån kommer initiativet till FoU-projekten? Hur blir en idé eller förfrågan ett FoU-projekt? Vilka synsätt och motiv ligger till grund för FoU-projekten? Hur har uppläggen av projekten sett ut? Vilka aktörer har involverats? I vilken utsträckning har praktikens kunskap, brukarnas kunskap och kunskap från tidigare forskning formulerats och systematiserats? Kan man se att FoU-projekten bidragit till verksamhetsutveckling och i så fall på vilket sätt? Vilka resultat har uppnåtts i praktiken inom hälso- och sjukvård och socialtjänst? Hur ser kopplingen med målet med en evidensbaserad praktik ut utifrån de nationella riktlinjerna? Vilka aktörer nås i en kunskapsspridningsprocess från projekten, det vill säga politiker, chefer och/eller medarbetare? Vad verkar vara betydelsefullt för att FoU-projekten ska kunna leva vidare till utveckling? Vad hänger på arbetsplatsen, organisationen och kontexten i vidare mening och vad kan FoU-verksamheten göra för att stärka utvecklingsarbetet? Vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar ger FoU-verksamheten för att etablera samverkan i praktisk verksamhet och utvecklingsarbete? Alla dessa frågor har varit vägledande för rapportens inriktning och utformning, även om alla inte har kunnat besvaras grundligt. Det var exempelvis uppenbart av stort intresse för uppdragsgivarna att rapporten försökte besvara frågan vad de studerade FoU-projekten betydde för den praktik som kan benämnas missbruks- och beroendevården. Men frågorna antyder också ett intresse i att få en allsidig belysning av insatserna, från initiativ till avslutning och från både de som tagit initiativ till projekten till de som blev delaktiga i dem. 1.2 Läsanvisning och rapportens fortsatta disposition Rapporten består av sju kapitel. Den som främst är intresserad av rapportens tillkomst och uppläggning bör läsa detta kapitel. Gäller intresset främst hur FoU-organisationer kan utvärderas och dess resultat bedömas, eller hur begreppet evidensbaserad praktik kan förstås och användas i socialt täta vård- 13

14 relationer kan kapitlen 2 och 6 rekommenderas. Är man främst intresserad av vad och hur den studerade FoU-organisationen FoU i Väst/GR har gjort inom det studerade området missbruks- och beroendevården så bör man satsa på kapitlen 3, 4 och 5. Vill man få uppslag till framtida utveckling, så kan kapitel 7 vara av särskilt intresse. Slutligen, vill man veta lite hur det kan vara att förkroppsliga en central ambition som FoU-miljöer har, nämligen att vara deltagare i mötet mellan praktik/praktiker och forskning/forskare, så kan man ta del av författarnas efterord. Förhoppningsvis finns det alltså något i rapporten som intresserar exempelvis: de som arbetar i FoU-miljöer eller funderar på att göra det, beslutsfattare och andra intressenter kring FoU-verksamheter som vill veta vilken nytta och vilka avtryck dessa gör i praktiken, de som är intresserade av vad och hur FoU-verksamheter och andra organisationer gör inom missbruks- och beroendevården samt de som är intresserade av evidensbegreppet och hur det används i praktiken Resten av detta kapitel ägnas åt att redovisa några viktiga utgångspunkter för studien. Nästa avsnitt ägnas åt att ge en bakgrund till FoU-verksamheternas uppkomst och uppgift. Den bakgrunden är viktig att förstå också i denna studie, då vi närmare granskar vad en FoU-verksamhet med rätt stora särdrag gör riktat mot ett verksamhetsområde riskbruksinsatser, missbruks- och beroendevård där flera huvudmän i både den offentliga och privata sektorn är engagerade, dessutom verkar många frivilligorganisationer inom fältet. Avsnitt 1.4 beskriver vilka områden studien fokuserar på, det vill säga dess avgränsning och som sedan utförligt finns beskrivet i kapitlen 3, 4 och 5. Påföljande avsnitt, 1.5, beskriver studiens genomförande, alltså vilket material studien bygger på och hur vi har gått till väga. I kapitel 2 görs två vägval. Det första handlar om hur vi har utvärderat FoU-projekten. Uppdraget innebär en form av utvärdering av vad FoU-aktiviteterna egentligen resulterar i när det gäller förbättringar i missbruks- och beroendevården. Men resultat måste också ställas i relation till insatta resurser, annars blir resultaten svåra att värdera. Vi tar vår utgångspunkt i en ofta använd modell och resonerar oss fram till en variant som vi argumenterar för är relevant för att bedöma FoU:s inre och yttre effektivitet. Vi avgränsar också studien till att diskutera vissa typer av effektivitet. Det andra vägvalet gäller begreppet evidensbaserad praktik och vi argumenterar här för att byta ut det i missbruks- och beroendevården kontroversiella uttrycket evidensbaserad mot det mer accepterade kunskapsbaserad praktik. Däremot kan det vara relevant att tala om enskilda delar av missbruks- och beroendevården som evidensbaserade, exempelvis evidensbaserade tekniker och metoder, åtminstone i en bestämd kontext. 14

15 Kapitel 3, 4 och 5 utgör rapportens empiriska delar, de där FoU-aktiviteterna beskrivs. Kapitel 3 ägnas åt FoU i Väst/GR som organisatör av ny kunskap, i det här fallet handlar det om kunskapsbildning kring drogen GHB och dess användning och hur missbruk och beroende kan stävjas. Kapitel 4 handlar om ett exempel på hur FoU i Väst/GR arbetar för att stödja missbruks- och beroendevårdens egen verksamhetsutveckling. Valet föll på att närmare granska hur FoU i Väst/GR har genomfört ett par utvärderingar av nystartade mottagningar inom missbruks- och beroendevården. Kapitel 5 slutligen, ägnas åt en tredje uppgift som FoU i Väst/GR har tagit på sig, nämligen att medverka, som en aktör bland andra, när det gäller att implementera nationella satsningar inom i det här fallet riskbruksarbete. Kapitlen 6 och 7 utgör rapportens avslutande del. Kapitel 6 är en analys av de gjorda insatser na som beskrivits i kapitlen 3-5 utifrån det som diskuterats i detta kapitel. Denna bakåt blickande analys kompletteras sedan i kapitel 7 med en framåtblickande text utifrån det som tidigare sagts, hur kan FoU i Väst/GR utvecklas de närmaste åren? En sådan text tarvar förstås en djup förståelse av både FoU-miljöer, deras ägare och övriga intressenter. Denna djupa förståelse har inte vi efter bara ett drygt halvårs inblick i en FoU-verksamhets aktiviteter inom ett begränsat insatsområde. Men vi vill ändå väcka debatt genom att, utifrån det som vi har sett och förstått, uppmärksamma några möjliga utvecklingsvägar. 1.3 FoU i Väst/GR och FoU-verksamheter en introduktion FoU-verksamheter 2 i Sverige har ökat kraftigt i antal sedan 1990-talet under ungefär samma period som högskolan i Sverige byggdes ut. Utbyggnaden av FoU-miljöer kan ses som ett resultat av ett uppfattat behov att rikta ett specifikt stöd till utvecklingen av kommuner och landsting. Enligt en rapport från SKL (SKL, 2010) fanns 136 FoU-miljöer i Sverige när rapporten togs fram under FoU i Väst/GR är Göteborgs regionens (GR:s) FoU-verksamhet. GR är ett av fyra kommunal förbund i Västra Götalands Län. Det består av endast 13 av länets 49 kommuner, men invånarmässigt har GR det klart största upptagningsområdet med närmare av länets 1,5 miljoner invånare. FoU i Väst/GR är följdriktigt också den klart största FoU-verksamheten på den kommunala sidan. Den fasta resurstilldelningen från GR-kommunerna 2 I rapporten är det FoU i Väst/GR som har studerats. När det bara står något annat, exempelvis FoU-miljöer, FoU-enheter eller FoU-verksamheter avses FoU som allmänt fenomen. 3 I delrapporten anges att cirka 50 procent av FoU-miljöerna har ett landsting som huvudman, medan 30 procent antingen har en region/ett kommunalförbund eller alternativt flera kommuner i samverkan som huvudman. Övriga 20 procent har andra kombinationer av huvudman, exempelvis ett kommunförbund och ett universitet eller region och universitetssjukhus. 15

16 räcker visserligen bara till 3-4 anställda 4, men merparten av verksamheten är projektfinansierad 5 och det möjliggör att många arbetar på FoU i Väst/GR under en period på hel- eller deltid 6. Av de kommunala uppgifterna har FoU i Väst/GR främsta uppdrag varit att stödja socialtjänsten, där de stora delarna utgörs av äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och funktionshinderområdet 7. FoU i Väst/GR är alltså totalt sett en tämligen stor och väletablerad FoU-verksamhet med utvecklingsverksamhet i flera välfärdsområden. FoU i Väst/GR:s mål och strategi I FoU i Väst/GR:s verksamhetsinriktning kan man läsa följande om organisationens mål för 2011: Forskning och utveckling spelar en viktig roll som stöd för en region som ska kunna möta ekonomiska, personalmässiga och demografiska förändringar. Kommunerna och hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen bör inte bara sköta sina traditionella uppgifter bra, utan också möta framtida utmaningar med idérikedom och lyhördhet för medborgares samt patienters, brukares och anhörigas behov. FoU i Väst/GR ska bidra till regional utveckling där erfarenheter synliggörs, angelägen vetenskaplig kunskap tas tillvara samt där ny kunskap utvecklas. Här uttrycks en uppfattning att forskning och utveckling behövs för att möta interna och externa förändringar, snarare än att forskning och utveckling behövs för att förbättra välfärds organisationerna som sådana. Forskning och utveckling behövs alltså för att bryta fokus på dagsläget och börja förbereda sig på morgondagens utmaningar, inte minst visavi brukarna av tjänsterna. FoU i Väst/GR har ett regionalt uppdrag där man arbetar på tre sätt: att utveckla ny kunskap, synliggöra praktikens erfarenheter och ta tillvara vetenskaplig kunskap, alltså i sammanhanget relevant kunskap som åstadkommits via forskningsinsatser och bearbetats genom i forskarsamhället accepterad metodologi. Dessa tre sätt att bedriva utvecklingsarbete återspeglas i de tre områden inom riskbruksarbete och missbruks- och beroendevård som studien inriktat sig på GHB, utvärderingar och medverkan i spridandet av nationella riktlinjer (se avsnitt 1.4). 4 I skrivande stund betalar kommunerna 4 kronor per kommuninvånare och år till FoU i Väst, vilket gör att organisationen finansieringsmässigt hamnar i botten jämfört med andra FoU-verksamheter. 5 År 2008 var den totala rörelsekostnaden 14,5 miljoner kronor, varav 3,6 miljoner utgjorde fast tilldelning från ägarna. 6 I december 2010 fanns exempelvis 19 personer uppsatta på FoU i Väst/GR:s webbplats. Det kan jämföras med FoU Socialtjänst i Skaraborg, där personalen enligt webbplatsen utgörs av två samordnare. 7 I december 2010 var ett halvdussin personer sysselsatta med äldreomsorg och lika många med individ- och familjeomsorg. Men FoU i Väst är också verksamma inom områdena funktionshinder, hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. 16

17 I FoU i Väst/GR:s Verksamhetsinriktning för 2011 kan man också läsa om organisationens strategi: Kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling sker genom lärande- och dialogtillfällen samt implementeringsstöd med utgångspunkt i vetenskap och samlad erfarenhet. FoU-projekt för uppdragsforskning, följeforskning och utvärdering i för kommunerna och Västra Götalands regionen viktiga frågor utformas i dialog. Resultat återförs kontinuerligt samt diskuteras fortlöpande i olika nätverk för att på så sätt bidra till lärande och förbättringar. Erfarenheter från projekt sprids genom publikationer samt vid seminarier och nätverk. Studie material, faktablad och handböcker kring angelägna utvecklingsområden utarbetas. Seminarier och konferenser anordnas kontinuerligt, ofta i sam arbete med medlems kommunerna och/eller Västra Götalandsregionen, frivilligorganisationer, Göteborgs universitet, Vårdalinstitutet, Sahlgrenska akademin, länsstyrelsen, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting. I strategiska dokument brukar man hitta många av de värderingar som organisationen omhuldar, så kallade honnörsbegrepp. I strategitexten ovan utgör exempelvis ord som lärande, dialog, nätverk, erfarenheter, samarbete och återförs kontinuerligt och diskuteras fortlöpande sådana starka värdemarkörer för FoU i Väst/GR. Det är inga tomma fraser, utan återspeglar ett arbetssätt som med åren etablerats i organisationen. För en liten utvecklings organisation, beroende av de basorganisationer de ska stötta med utvecklings insatser och av sina ägare och finansiärer, är det centralt att utveckla nätverk av personer och organisationer och via dialoger lyssna in behov, men också komma med själv ständiga förslag på hur utveckling ska komma till stånd. Diskussionen på detta tema fortsätter i kapitel 6, där FoU i Väst/GR:s utvecklingsinsatser inom missbruks- och beroendevården analyseras. Kunskapssyn i FoU-världen Den ena gränsen i FoU-världen är mellan små och stora FoU-verksamheter, där FoU i Väst/GR, hör till de senare. Den andra skiljelinjen går mellan kommunernas och landstingens FoU-verksamheter. På den kommunala sidan fungerar FoU-verksamheterna som separata organisationer bemannade med utvecklare, vilka på olika sätt stöttar de kommunala verksamheter som man verkar mot. Men man stödjer också praktiker i länets kommuner så att de själva kan driva egna FoU-projekt. Landstingens FoU-verksamheter fungerar mer som finansierings enheter, där landstingens anställda kan söka medel för att genomföra egna studier, vilka ofta har mer forskningskaraktär, exempelvis upp följnings studier av användningen av en viss behandlingsmetod eller ett nytt läkemedel. Att FoU-verksamheterna i kommuner och landsting fått så olika karaktär kan enklast förklaras med att de fungerar som spegelbilder av sina moderorganisationer. 17

18 I sjukvården dominerar ett naturvetenskapligt förhållningssätt, där bokstaven F i FoU i första hand betonas. Forskningsidealet är att isolera alla faktorer utom den beroende variabeln ceterus paribus och att sedan laborera med denna för att kunna fastslå dess effekt i olika situationer. Landstingens FoUverksamheter fungerar i hög grad som regionala forsknings finansiärer, där landstingets anställda, om de uppvisar en god kvalitet i forskningsdesignen, kan få medel för att själva genomföra forsknings insatser. En central uppgift för en sådan FoU-enhet blir att avgöra vilka projekt som bör tilldelas finansiering och sedan följa upp dessa studier och sprida resultatet. Men landstingens FoU-verksamheter arbetar också med utbildning, främst i spridandet av de evidensbaserade metoder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. I kommunala verksamheter dominerar istället ett samhällsvetenskapligt ideal. I de uppgifter man har i kommunerna exempelvis individ- och familjeomsorg eller äldre omsorg anser man sig sällan eller aldrig ha möjligheter att kunna isolera och experimentera med någon beroende variabel och på den grunden dra slutsatser om vad som fungerar och hur man ska utveckla praktiken. Här betonas istället U:et i FoU det handlar om att utifrån hela den komplexitet som klienternas livsvillkor utgör, bygga vidare på och förfina den kunskap och de erfaren heter man redan har. Har exempelvis kvaliteten i äldreomsorgen utvecklas? Frågan är beroende av många faktorer, exempelvis de äldres fysiska och psykiska status, personalens kompetens och engagemang, ledarskapet, lokalernas utformning och skick, anhörigas önskningar och perspektiv på kvalitet, kommunens ekonomi etcetera. Utveckling blir i en sådan praktik en komplex verksamhet som kräver sin egen expertis utvecklingsexperten. Och utvecklingsexperter behöver en speciell organisation omkring sig för att hämta stöd, kunskap och inspiration. FoU i Väst/GR är en form av kommunal utvecklingsorganisation och de tenderar att i relation till landstingsvärldens FoU-organisationer bli mer komplexa och svåra att utvärdera. I klartext har författarna till den här rapporten förstått det som att beställarna av studien vill veta hur kommunala FoU-verksamheter påverkar och stödjer drift och utveckling visavi de praktiker man samverkar med i syfte att få underlag för bedömning om FoU-miljöers framtida roll som regionala plattformar för utvecklingsinsatser. En rad utredningar om FoU-verksamheter har redan gjorts (se avsnitt 1.1). Gemensamt för dessa studier är emellertid att de undersökt FoU-verksamheterna generellt, på ett makroplan. Den här studien kompletterar tidigare studier genom att göra en närstudie av vad en FoU-verksamhet FoU i Väst/GR har gjort inom ett verksamhetsfält missbruks- och beroendevård under perioden Dessutom ska studien svara på om, och så fall på vilket sätt, som FoU i Väst/ GR stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Det senare är ett kon- 18

19 troversiellt begrepp som tolkas olika utifrån vilken kunskapssyn man har och diskuteras därför närmare i kapitel 2. Med en sådan avgränsad närstudie är förhopp ningen att mer i detalj kunna förstå vilken roll FoU i Väst/GR spelar i relation till sina uppdragsgivare och klienter, alltså den praktik man strävar efter att vara ett utvecklings stöd till. Huruvida detta är tillämpbart på FoU i Väst/GR:s systerorganisationer är en empirisk fråga. 1.4 Avgränsning och studiens fokus Studien kommer att undersöka vilken betydelse FoU i Väst/GR har för missbruks- och beroendevården samt riskbruksarbetet inom Göteborgsregionen. Tidsmässigt avgränsas studien till perioden Studien syftar inte till att täcka allt som FoU i Väst/GR har gjort inom området under senare år, utan att ge intressanta exempel på hur FoU-verksamheter kan bidra till evidensbaserad missbruks- och beroendevård. Rumsmässigt avgränsas studien därför till att omfatta tre områden där FoU i Väst/GR har varit aktiva och där man har haft en viktig roll att spela. Dessa områden har valts därför att de motsvarar och konkretiserar de mål och strategier som FoU i Väst/GR har och där vi tagit fasta på följande mening: FoU i Väst/GR ska bidra till regional utveckling där erfarenheter synliggörs, angelägen vetenskaplig kunskap tas tillvara samt där ny kunskap utvecklas (vår kursivering). Att bygga ny kunskap. När det gäller att utveckla ny kunskap blir exemplet kunskapsutvecklingen av GHB, en relativt ny drog där FoU i Väst/GR medverkat som kunskapsutvecklare. Kunskapen om GHB var tämligen svag då FoU i Väst/GR via sin cirkelverksamhet började uppmärksamma drogen och kom att delta som utvecklare av ny kunskap. Kunskapen fanns i oredigerat skick hos deltagande praktiker, vilka genom cirkelverksamheten fick tillfälle att systematisera och sprida sin kunskap. Vilken betydelse har FoU i Väst/GR som initiativtagare till ny kunskap inom områdena riskbruk, missbruk och beroende? Att stödja praktikens egen kunskaps- och verksamhetsutveckling. När det gäller att synliggöra erfarenheter blir exemplet utvärdering av nystartade verksamheter inom missbruks- och beroendevård. Utvärderingar är en inte obetydlig del av FoU i Väst/GR:s verksamhet, där syftet är att stödja praktikens egen kunskapsutveckling. Stöd genom utvärdering sätter fokus på relationen mellan mottagare och sändare av utvecklingsstöd. Har FoU i Väst/GR någon särskild kompetens eller förmåga att bidra till praktikens egen kunskapsutveckling? Exemplen belyser också frågan om samverkan mellan sjukvård och socialtjänst, en samverkan som präglas av olika syn på begreppet evidensbaserad praktik. 19

20 Att medverka i nationella satsningar. När det gäller att ta tillvara angelägen vetenskaplig kunskap blir exemplet riskbruk. Här betraktas FoU i Väst/ GR:s betydelse som en del i en nationell strävan. Organisationen verkar över kommungränser i något som kan benämnas en (del-)region. Denna (del-)region är i sin tur del av Sverige, där det finns nationella ambitioner att centralt styra exempelvis implementering av nationella riktlinjer i syfte att vetenskaplig kunskap tillämpas i praktiken. FoU-verksamheter är tänkta att medverka som noder i sådana nationella satsningar. Inom den avgränsning vi gjort är riskbruk ett sådant område. Vilka avtryck gör organisationen i (del-)regionen när det gäller riskbruksområdet? FoU i Väst/GR är en av många aktörer inom riskbruksområdet vilken roll spelar organisationen i relation till andra aktörer? Finns det något som utmärker och särskiljer FoU i Väst/GR från andra aktörer på fältet? Riskbruk, missbruk och beroende definitioner och omfattning Enligt Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) avser missbruks- och beroendevård den verksamhet som bistår eller ger insatser i form av vård och behandling till klienter och patienter inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården med missbruks- eller beroendeproblem (sid. 30). Begreppen riskbruk, missbruk och beroende är ur forsknings-, utrednings- och behandlings perspektiv viktiga att definiera. För det första ingår följande substanser när man tar upp riskbruk, missbruk och beroende 8 : alkohol, narkotika, läkemedel som inte är för skrivna eller intas över ordination, koffein, nikotin, lösningsmedel, dopning och anabola steroider. Men det finns ännu ingen övergripande och gemensam terminologi i Sverige, vilket enligt Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) beror på skillnader mellan socialtjänsten och sjukvården: De termer som används är i hög grad influerade av lagstiftning, men också av tradition, vetenskapssyn och ideologi. Terminologin inom socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens missbruks- och beroendevård skiljer sig åt på vissa avgörande punkter. Även om det vore önskvärt, är det i dag omöjligt med en gemensam terminologi på grund av de administrativa, lagmässiga och innehållsliga skillnader som finns mellan verksamheterna. På sikt anser vi dock att det är viktigt att utveckla en gemensam terminologi, där det är möjligt. (Socialstyrelsen 2007, sid ). Riskbruk saknar en entydig och internationellt erkänd definition. Normalt avgörs riskbruk utifrån intagen mängd och inte utifrån vilken (dys)funktion 8 Se Sven Andréasson vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, åhörarkopia från SKL:s konferens Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård, web/kunskap_till_praktik_webb-tv_1_1_1_1.aspx). 20

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet Ingalill Thor Per-Erik Ellström Bodil Ekholm Eva Ellström Dan Rönnqvist FoU-rapport 34:2006 Denna studie är delfinansierad

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering

Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering Socialt arbete i polisens värld Samverkans villkor och organisering Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska: - vara relevant för praktiskt verksamma

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet

Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet En utmaning för välfärdssystemet Elisabeth Olin Bibbi Ringsby Jansson Rapport 1:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Serviceinsatser inom socialtjänsten. Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd

Serviceinsatser inom socialtjänsten. Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd Serviceinsatser inom socialtjänsten Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska: - vara relevant för praktiskt

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Främjande pedagogik. Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet. Torbjörn Forkby Helena Johansson Susanne Liljeholm Hansson

Främjande pedagogik. Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet. Torbjörn Forkby Helena Johansson Susanne Liljeholm Hansson Främjande pedagogik Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet Torbjörn Forkby Helena Johansson Susanne Liljeholm Hansson Rapport 4:2008 1 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport

Läs mer

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess Stuprör, hängrännor och rännkrokar Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014 Karin Alexanderson och Kari Jess Nka Barn som anhöriga 2015:4 Stuprör,

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer