UTSIKT SKÅNE. juni Tema: Utbildning, utveckling och forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSIKT SKÅNE. juni 2014. Tema: Utbildning, utveckling och forskning"

Transkript

1 UTSIKT SKÅNE juni 2014 Tema: Utbildning, utveckling och forskning 1 Kundtidning3_rev3.indd :33

2 Utsikt Skåne är producerad av Industrifakta och Sparbanken Öresund i samarbete med: SYDVÄSTRA SKÅNE Lärkgatan 5, Ängelholm Kyrkogatan 7, Lund Kundtidning3_rev3.indd :33

3 LEDARE BÖRJAN PÅ NÅGOT RIKTIGT BRA Arbetet med att införliva Sparbanken Öresund i Swedbank är igång för fullt. Affären är genomförd och det innebär att Sparbanken Öresund nu är ett helägt dotterbolag till Swedbank och tillsammans satsar vi här i Skåne. På kontoren längs med Skånes västkust kommer Sparbanken Öresunds namn att leva kvar ett tag till men redan under hösten börjar vi successivt med integrationen in i Swedbank. Jag är övertygad om att många av våra kunder kommer att uppleva förbättringar framför allt i utbudet och innehållet i de digitala kanalerna. Men även på sparaområdet där vi till exempel kommer kunna erbjuda fler fonder från fler förvaltare. LARS LJUNGÄLV En region i tillväxt VD, SPARBANKEN ÖRESUND Öresundsregionen är inne i ett expansivt skede inte minst vad gäller forskning och utveckling, det är det nog ingen som missat. Forskningsanläggningarna Max IV och ESS tros kunna locka tusentals besökare och forskare till vår region varje år. När anläggningarna står klara kommer området att bilda ett värdsledande centrum för materialforskning. Ett annat positivt exempel är grannen till de stora forskningsanläggningarna Medicon Village. Ett centrum för Life Science där forskning, innovation och företagande verkar sida vid sida. Målet är att skapa värden för människors hälsa och ett bättre liv. På de kvm, varav kvm är laboratorier, finns idag 850 arbetsplatser. Visste ni förresten att Skåne har haft den klart största ökningen av sökta patent de senaste fyra åren. Sedan 2010 har antalet ansökningar ökat med drygt 25 procent. I stor-stockholm har ökningen under samma period varit blygsamma fyra procent och i t ex Danmark och Västra Götaland har utvecklingen varit negativ. Från vår region har innovationer som till exempel respiratorn, klinisk användbar njure, Tetra Pak, Nicorette och Bluetooth kommit. Med de satsningar som idag görs på utbildning, forskning och utveckling hoppas jag att ännu fler spännande innovationer ska se dagens ljus i Skåne. 04 SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE Fyra helt skilda ekonomier 05 MAX IV OCH ESS Unikt i Skåne unikt i Europa 06 SKÅNE OCH HOVED STADSREGIONEN Dynamik och aktivitet i regionen 08 SKÅNE I SIFFROR Statistiska uppgifter om de största kommunerna och Köpenhamn 10 EXEMPEL PÅ STÖRRE FORSKNINGS FRAMGÅNGAR Kopplat till Skåne och Köpenhamn 11 MEDICINSK VERK- SAMHET I REGIONEN Utveckling, tradition och tillväxt 11 LUNDS UNIVERSITET OCH MALMÖ HÖGSKOLA Titelförsvararen vs Utmanaren 12 FEM SKÅNSKA RÖSTER Skånska profiler svarar på frågor 13 VI MÖTER BO LUNDGREN En man med många strängar på sin lyra 14 RANKINGLISTOR Rankinglistor för stora kommuner i Skåne och Köpenhamn 1 Önskar er en skön sommar och en intressant läsning! Lars Ljungälv Redaktion Patrik Wikman och Magnus Johansson, Industrifakta, Magnus Månsson, Karin Wittsell Heydl och Katarina Jönsson, Sparbanken Öresund Ansvarig utgivare Magnus Månsson Produktion Industrifakta AB Innehållet i denna rapport är baserat på uppgifter som av Sparbanken Öresund och Industrifakta bedöms vara pålitliga. Vi lämnar dock ingen garanti för att uppgifterna är riktiga eller fullständiga. Mottagare av denna rapport rekommenderas att basera sina beslut på uppgifter de själva bedömer vara nödvändiga. Sparbanken Öresund och Industrifakta påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i denna rapport och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det. 3 Kundtidning3_rev3.indd :33

4 SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FYRA HELT SKILDA EKONOMIER På ytan har Sverige och de tre grannländerna många likheter. Alla är små öppna ekonomier med stark påverkan från omvärlden. Det visar sig dock att de fyra länderna har väsentligt skilda förutsättningar för tillväxt de närmaste 2-3 åren. DANMARK UTDRAGEN FASTIGHETSKRIS Danmark har sedan 2008 lidit svårt av den internationella lågkonjunkturen i kombination med en omfattande fastighetskris. De senaste två åren har BNP-tillväxten i princip varit obefintlig. Fastighetsbubblans effekter på den privata konsumtionen har varit förödande. Hushållens konsumtion har i princip legat på samma nivå de senaste sju åren. Efter att bostadspriserna i genomsnitt föll med procent perioden , har det under det senaste året skett en gradvis återhämtning. Detta gäller i första hand lägenheter med attraktiva lägen i Köpenhamn, medan det fortfarande är svårt att sälja bostäder i mer perifera lägen i landet. BNP väntas emellertid växa med ca 2-2,5 procent i år och nästa år, vilket är den högsta nivån sedan Tillväxten leder till att arbetslösheten nu minskat i rask takt. FINLAND ARBETSLÖSHETEN TYNGER För Finlands del är krisen ännu inte över och landet väntas få den svagaste BNP-tillväxten i jämförelsen. Efter två år av fallande tillväxt väntas i år nolltillväxt. Prognosen för 2015 visar på en svag tillväxt under 1 procent. Den svaga utvecklingen kommer troligen att innebära att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer kring 8-9 procent. Detta i sin tur håller tillbaka den privata konsumtionen, som de två senaste åren har gått kräftgång och förväntas ligga kring nolltillväxt i år och nästa år. Eftersom exporten väntas utvecklas svagt har hushållens konsumtion särskilt stor betydelse. Dessvärre tyngs hushållen av hög arbetslöshet, åtstramande finanspolitik och en skakig situation på bostadsmarknaden. NORGE FASTIGHETSMARKNADEN ETT FRÅGETECKEN Under 2013 skedde en markant inbromsning av den norska ekonomin. Bakomliggande faktorer var sviktande export och en hushållskonsumtion som inte lyckades kompensera för detta. Prognosen för de kommande två åren pekar på en BNP-tillväxt på strax under 2 procent. Arbetslösheten är i jämförelse med grannländerna låg. Nivån väntas emellertid stiga till omkring 4 procent 2015 till följd av den låga aktiviteten i ekonomin. I första hand är det investeringarna som väntas dämpa tillväxten de närmaste två åren och inte minst gäller det byggandet. En svagare konjunktur håller tillbaka de privata investeringarna och en växande osäkerhet gäller prisutvecklingen på bostadsmarknaden, som efter flera års ökning i höstas visade tydliga tecken på inbromsning. Minskat byggande och reducerat utbud har under våren lett till att priserna åter har stigit. SVERIGE TILLVÄXT ÖVER GENOMSNITTET Sveriges BNP växte preliminärt med 1,5 procent under förra året. Detta indikerar att botten i konjunkturen nåddes redan Hushållens växande konsumtion var den starkast bidragande orsaken till förra årets tillväxt och väntas vara en avgörande faktor även de kommande två åren. Vid sidan av ökad privat konsumtion beräknas bruttoinvesteringar och ökad export hjälpa till att lyfta BNP i år och nästa år. Tillväxtprognosen tyder på en ökning med drygt 2,5 procent i år och omkring 3 procent nästa år, vilket är avsevärt högre än det årliga genomsnittet de senaste tio åren. 4 Kundtidning3_rev3.indd :33

5 MAX IV OCH ESS UNIKT I SKÅNE UNIKT I EUROPA FOJAB arkitekter, SNÖHETTA I Lund pågår en febril byggverksamhet för att färdigställa Lundabaserade MAX-labs nya högpres terande forskningsanläggning MAX IV. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att säkerställa finansieringen av ESS (European Spallation Source), en annan spännande forskningsanläggning i Lund. MAX IV MAX-lab, som med hjälp av synkrotronljus studerar mycket små strukturer, har varit verksamt på Lunds universitet i mer än 30 år och har idag nått internationell tätposition i sin forskningsgenre. MAX-lab är ett nationellt laboratorium som bedriver forskning med hjälp av synkrotronljus. Med hjälp av ett mycket starkt ljus kan man bestråla olika typer av material för att se deras strukturer ner på atomnivå. Forskningen berör flera områden inom exempelvis fysik, kemi, biologi och materialvetenskap. Det senare kan handla om att skapa nya miljövänliga förpackningsmaterial av t ex växtproteiner eller att ta fram effektivare läkemedel. Genom den nya anläggningen, där den första etappen väntas tas i bruk redan nästa år, kommer MAX-lab att få tillgång till världsunik prestanda och möjlighet att bedriva en helt ny typ av forskning. Verksamheten väntas vara fullt utbyggd kring ESS Situationen för ESS är fortfarande oviss. Projektet är ett europeiskt samarbete där finansieringen ska delas mellan 17 partnerländer. Hittills har endast 9 av länderna utlovat finansiering, vilket motsvarar 80 procent av investeringskostnaden. Emellertid har det i skrivande stund kommit vissa positiva besked an gående finansiering från Danmarks chefsförhandlare Bo Smith. Byggstart är planerad till i sommar och detta skulle innebära att delar av anläggningen kan tas i bruk På ESS ska man bedriva forskning inom en mängd områden med hjälp av världens kraftigaste neutronkälla. Utrustningen sägs bli 30 gånger starkare än dagens främsta anläggningar. Genom att bestråla de material som ska undersökas med hjälp av intensiva pulser av elek troner kan man undersöka material och strukturer på ett mycket detaljerat sätt. ESS och MAX IV kommer tillsammans att bilda ett världsledande centrum för materialforskning, vilket ytterligare bidrar till att lyfta fram Öresundsregionen som en europeisk region i stark utveckling. De positiva effekterna väntas på lång sikt att bli många och omfattande. När anläggningarna är i full drift väntas de kunna locka till sig årliga besökare på nationell och internationell nivå. Detta ger även nya möjligheter för lokalt näringsliv, handel och besöksnäring. Regionens inter nationella prägel förstärks ytter ligare och nya företag kan växa upp i kölvattnet av forskningen. Forskningssatsningarna erbjuder goda möjligheter för en spännande tillväxt och utveckling men ställer samtidigt vissa krav på andra insatser. Infrastrukturen måste fungera tillfredsställande och kopplas samman i ett större nationellt och internationellt perspektiv. Det är viktigt att det sker en aktiv interaktion mellan näringsliv och forskning för att öka de positiva effekterna utanför forskar världen. Internationella besökare kommer troligen att röra sig fram och tillbaka över landsgränserna för boende, arbete, forskning och fritid. För dessa blir Öresunds regionen en naturlig helhet, vilket båda sidor av sundet också kontinuerligt strävar efter. 5 Kundtidning3_rev3.indd :33

6 DYNAMIK OCH AKTIVITET I REGIONEN Skåne och Region Hovedstaden har 3 miljoner invånare utspridda på en relativt begränsad yta bestående av allt ifrån internationella storstäder till landsbygd. Regionens strävan att öka integrationen mellan orter och över landsgränsen kräver ett väl fungerande och ekologiskt hållbart transportsystem. I regeringens nationella transportplan finns exempel på flera järnvägssatsningar i regionen. Effektiva transporter leder till fler möten mellan människor, vilket skapar dynamik och innovationskraft över gränser och mellan branscher. Ett sätt att skildra sådana effekter är att titta på patent och forskningsanslag. Infrastruktur Innovationsutgifter hos företagen Ny- och ombyggnad av vägar , kr per 1000 invånare Skåne län Region Hovedstaden Stor-Göteborg Stor-Stockholm Källa: Byggfakta Ny- och ombyggnad av järnvägar , kr per 1000 invånare Skåne län Region Hovedstaden Stor-Göteborg Stor-Stockholm Källa: Byggfakta Det framgår att under perioden har järnvägsinvesteringarna per tusen invånare i genomsnitt endast uppgått till ca 5 procent av väginvesteringarna i Skåne och Region Hovedstaden. Det visar sig även att både vägoch järnvägsinvesteringarna i Stockholm och Göteborg väsentligt överstiger volymerna i Skåne och Region Hovedstaden räknat per invånare. Regeringen beslutade den 3 april i år om den nationella transportplanen för Totalt ska drygt 520 miljarder kronor satsas under planperioden och av dessa väntas drygt hälften användas till investeringar för att utveckla transportsystemet. Regeringens stora satsning på infrastrukturen syftar till att skapa ett effektivt och pålitligt transportsystem som ska stimulera till fler jobb och ökad tillväxt. För vår region kan man peka på ett antal större projekt som beräknas starta inom de närmaste fem åren: Utbyggnad till fyra spår på delar av järnvägen Malmö-Lund Dubbelspår på järnvägen Ängelholm-Helsingborg Godsstråket genom Skåne, Åstorp-Teckomatorp Regionala superbussar i nio stråk i Skåne Spårförnyelse mellan Klampenborg och Helsingör Spårförnyelse Köge-Hundige Företagens andel av omsättning efter varor/tjänsters innovations-/nyhetsvärde Procent Region Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för marknaden Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för företag Oförändrade eller marginellt förbättrade produkter Skåne Västra Götaland Stockholm Riket Källa: SCB Tabellen redovisar hur stor andel av företagens omsättning i respektive storstadslän som avser nya eller avsevärt förbättrade produkter och tjänster. Jämförelsen visar inte på några tydliga skillnader mellan länen. Storstadslänen ligger även i linje med situationen för hela riket. En analys av samtliga län i landet visar att vissa sticker ut. Ett exempel är Uppsala län där i genomsnitt drygt 20 procent av företagens omsättning avser produkter nya för marknaden. I Kronobergs län var det i genomsnitt 10 procent av företagens omsättning som var produkter nya för företaget. Det är intressant att notera att de tre storstadslänen, trots ganska skilda förutsättningar i näringsstruktur, ändå har relativt samstämmiga resultat i jämförelsen. Stockholms län har en ganska stor andel tjänsteföretag, Västra Götalands län en tydlig inriktning mot bil- och verkstadsindustri medan Skåne län har ett mer varierat näringsliv motsvarande riksgenomsnittet och med inriktning mot traditionell industri. En annan intressant infallsvinkel, vid en jämförelse av statistiken från samtliga län, är att i de län där företagens andel av omsättningen till största del (ca 90 procent) avser oförändrade eller marginellt förbättrade produkter saknas ett dominerande universitet eller högskola. Dominans av traditionell bruks- och råvaruindustri kan också vara en förklaring till låg innovationsgrad. 6 Kundtidning3_rev3.indd :33

7 Patent Universitet Antal patentansökningar Skåne län Danmark Västra Götaland Stor-Stockholm Källa: Danmarks Statistik, SCB Antal patentansökningar per invånare Skåne län 22,6 22,8 23,0 27,9 Danmark 31,8 31,7 29,2 27,3 Västra Götaland 18,3 15,5 14,2 13,8 Stor-Stockholm 38,9 37,2 38,9 38,6 Källa: Danmarks Statistik, SCB En jämförelse av antal patentansökningar visar att Skåne, jämfört med övriga regioner, har haft den klart största ökningen av sökta patent under de senaste fyra åren. Sedan 2010 har antalet ökat med drygt 25 procent. I Stor-Stockholm ökade ansökningarna endast med 4 procent och för Danmark som helhet och Västra Götalands län har utvecklingen varit negativ. Ett annat intressant sätt att titta på statistiken är att jämföra antalet patentansökningar per invånare. I denna jämförelse hamnar Stor-Stockholm i topp och Västra Götaland sist i jämförelsen. Antal helårsdoktorander respektive helårsstudenter Skåne Helårsdoktorander Helårsstudenter Stockholm 2 Helårsdoktorander Helårsstudenter Göteborg 3 Helårsdoktorander Helårsstudenter Region Hovedstaden Helårsdoktorander Helårsstudenter Lunds Universitet 2 Handelshögskolan, KTH och Stockholms Universitet 3 Chalmers och Göteborgs Universitet 4 KU - Københavns Universitet, DTU - Danmarks Tekniske Universitet, CBS - Copenhagen Business School och ITU - IT-Universitetet i København - Statistik saknas. Källa Skåne, Stockholm, Göteborg: UKÄ, Universitetskanslerämbetet Källa Hovedstaden: Universiteternes Statistiske Beredskab I tabellerna ovan jämförs storlek och utveckling för universiteten som ingår i respektive storstadsregion. De redovisade universiteten i region Hovedstaden är sammanlagt störst i jämförelsen beräknat efter helårsstudenter. Tillsammans har de också haft den största ökningen (+17 procent) av antalet studenter under perioden I Skåne var visserligen antalet helårsstudenter oförändrat under perioden, men samtidigt har antalet helårsdoktorander ökat med mer än 50 procent, vilket indikerar en ökad satsning på forskning. I de två övriga storstadsregionerna har antalet studenter minskat sedan 2010 och störst var nedgången i Göteborg (-7 procent). Antalet doktorander visar däremot en positiv utveckling för de båda regionerna under perioden. Om man tittar på andelen doktorander i förhållande till helårsstudenter är nivåerna ganska lika mellan samtliga universitet och ligger kring 4-6 procent 7 Kundtidning3_rev3.indd :33

8 SKÅNE I SIFFROR, STÖRRE KOMMUNER I Invånare år, med eftergymnasial utbildning Antal per tusen invånare Lund Lomma Malmö Vellinge Staffanstorp Kävlinge Höganäs Helsingborg Ängelholm Båstad Eslöv Landskrona Trelleborg Köpenhamn Källa: SCB, Danmarks Statistik - Data för 2013 saknas Tabellen visar att andelen invånare med eftergymnasial utbildning i regionen har ökat de senaste fyra åren. För hela regionen är andelen med eftergymnasial utbildning något högre än riksgenomsnittet, men det finns samtidigt väldigt stora skillnader mellan kommunerna. Antalet invånare med eftergymnasial utbildning 2012 var i hela regionen 255 stycken per tusen invånare. Detta kan jämföras med antalet på riksnivå som var 248. Samtliga redovisade skånska kommuner i regionen hade ett ökat antal invånare med eftergymnasial utbildning Den mest positiva utvecklingen bland kommunerna visade Eslöv, Landskrona och Malmö. Lunds kommun hamnar i särställning i sammanhanget, med en i jämförelse mycket hög andel invånare med eftergymnasial utbildning. Samtidigt har andelen legat relativt konstant under perioden En jämförelse visar att antalet invånare med eftergymnasial utbildning har ökat mer på riksnivå än i regionen (+4,2 procent jämfört med +2,8 procent) Båstad uppvisar ett sämre resultat i sammanhanget med en relativt låg andel eftergymnasialt utbildade 2013 samt den näst svagaste ökningen under perioden. Befolkningen år, andel av total befolkning Andel i procent Vellinge 7,2 7,1 7,0 6,7 Eslöv 7,1 6,8 6,6 6,3 Staffanstorp 7,3 7,1 6,5 6,2 Lomma 7,0 6,7 6,4 6,1 Höganäs 6,4 6,1 6,0 5,8 Ängelholm 7,0 6,7 6,2 5,8 Kävlinge 6,3 6,1 5,9 5,7 Trelleborg 6,6 6,3 5,9 5,6 Landskrona 6,1 5,9 5,7 5,6 Helsingborg 6,4 6,1 5,7 5,5 Båstad 6,5 6,3 5,6 5,4 Lund 5,8 5,5 5,3 5,1 Malmö 5,4 5,2 5,0 4,8 Köpenhamn 4,0 4,0 4,0 4,0 Källa: SCB, Danmarks Statistik Befolkningskategorin år, består av ungdomar i den ålder då gymnasiestudier vanligtvis genomförs. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen i tabellen bredvid ser man att trycket på gymnasieskolorna minskar i regionen som helhet, vilket också är fallet på riksnivå. Detta skärper konkurrensen om eleverna och dämpar också behovet av gymnasielärare. Andelen invånare i åldern har i hela regionen minskat med 12 procent från 6,4 procent 2010 till 5,6 procent Andelen åringar 2013 var lika stor på riksnivå som i regionen. Minskningen under perioden var dock något större (-15 procent). Båstad och Ängelholms kommuner har haft den största minskningen av invånare i ålderskategorin Köpenhamn utmärker sig genom att andelen ungdomar i gymnasieålder har legat konstant under perioden. På den svenska sidan i regionen är det Vellinge som haft den lägsta minskningen av invånare i åldern Befolkning år, andel av total befolkning Andel i procent Lund 12,5 12,4 12,3 12,1 Köpenhamn 10,4 10,5 10,7 10,6 Malmö 7,7 7,6 7,6 7,5 Helsingborg 6,7 7,1 7,3 7,2 Landskrona 6,9 7,1 7,0 6,9 Eslöv 6,4 6,6 6,6 6,5 Trelleborg 6,0 6,2 6,3 6,2 Ängelholm 5,8 5,9 6,0 6,2 Staffanstorp 5,0 4,9 5,1 5,3 Båstad 4,8 4,8 5,1 5,2 Kävlinge 5,0 5,1 5,1 4,9 Vellinge 4,4 4,5 4,6 4,7 Höganäs 4,0 4,1 4,3 4,4 Lomma 4,1 4,2 4,3 4,3 Källa: SCB, Danmarks Statistik Åldersgruppen åringar tillhör till viss del babyboomen från åren kring 1990 och befinner sig i den ålder då många väljer att genomföra eftergymnasiala studier och högskolestudier. Gruppen utgör en större andel av den totala befolkningen än åringar och till skillnad mot ungdomarna i gymnasieåldern ökar kategorin åringar både på riksnivå och inom regionen. Andelen invånare i åldern har i hela regionen ökat svagt med ca 3 procent under perioden 2010 till 2013, vilket ligger i linje med utvecklingen på riksnivå. Andelen åringar 2013 var på riksnivå något större jämfört med regionen (6,9 jämfört med 6,6). Föga förvånande redovisar universitetsorten Lund den största andelen åringar. Emellertid har andelen under de senaste fyra åren minskat. Höganäs (+9,1 procent) och Helsingborg (+7,5 procent) har haft den starkaste ökningen av andelen invånare i ålderskategorin år. Lund (-2,7 procent), följt av Malmö (-2,1 procent) redovisar de största minskningarna av ungdomar i åldern år. 8 Kundtidning3_rev3.indd :33

9 I VÄSTRA SKÅNE OCH KÖPENHAMN Antal elever per heltidsanställd lärare Lund 11,3 11,5 10,4 11,1 Landskrona 10,7 10,9 10,9 11,2 Malmö 11,0 11,0 11,3 11,6 Ängelholm 11,2 10,7 11,1 11,7 Helsingborg 13,2 13,0 12,2 11,7 Båstad 11,6 12,0 12,6 11,8 Trelleborg 12,9 11,7 11,8 11,9 Staffanstorp 12,0 12,0 11,5 12,0 Eslöv 11,7 11,4 11,3 12,1 Vellinge 14,4 12,9 12,6 12,3 Kävlinge 12,3 12,2 12,1 12,7 Höganäs 11,9 12,5 12,0 13,1 Lomma 12,1 12,3 12,6 13,5 Källa: SKL Ett mått på undervisningskvalitet som det ofta talas om är lärartätheten. Stora klasser kan många gånger ge upphov till stökiga lektioner och till att undervisningstiden per elev blir för liten. Man kan i denna jämförelse notera att skolan med flest elever per lärare samtidigt uppvisar bäst studieresultatet enligt tabellen om måluppfyllelse hos elever. Flest antal elever per heltidsanställd lärare 2013 hade Lomma, samma kommun som hamnade i topp på andel elever som nått målen i alla ämnen. Lomma tillsammans med Höganäs är de kommuner som haft den största ökningen av antalet elever per lärare. För Höganäs del har elevernas resultat försämrats under samma period medan Lomma har förbättrat sina. Helsingborg har kraftigt minskat sin elevtäthet sedan Det visar sig samtidigt att andelen elever som nått sina mål har ökat. Minst antal elever per lärare 2013 hade Lund och Landskrona. Två kommuner som visar stora skillnader i studieresultat. Grundskola, andel elever i fristående skolor Andel i procent Vellinge 15,0 23,2 33,3 29,5 Helsingborg 21,8 24,2 24,6 24,6 Malmö 14,3 16,0 16,0 16,0 Lund 10,2 13,3 13,2 14,2 Landskrona 13,2 11,2 10,9 13,6 Kävlinge 20,8 18,0 17,0 13,2 Höganäs 12,7 12,2 11,9 11,6 Staffanstorp 9,4 8,2 8,5 9,7 Trelleborg 8,7 7,0 7,8 8,5 Båstad 7,6 7,7 7,3 7,3 Lomma 4,8 6,3 6,3 5,5 Ängelholm 5,6 5,9 3,2 3,3 Eslöv 5,0 1,9 1,9 2,5 Källa: Skolverket Tabellen visar på stora skillnader mellan orterna när det gäller hur stor andel av eleverna som studerar på friskolor. Samtidigt kan man se dramatiska förändringar inom respektive kommun under perioden Förändringarna speglar den senaste tidens turbulens bland många friskolor i form av konkurser och nedläggningar. Det är intressant att notera att andelen elever i friskolor inte alltid är högst i de rikare kommunerna. Vellinge kommun hamnar högst upp i jämförelsen med störst andel av elever i friskola Sedan 2010 har andelen fördubblats. Längst ner på listan med mycket få elever i friskola 2013 hamnar Ängelholm och Eslöv, vars elevandel i friskola har sjunkit dramatiskt. I flera fall handlar det om nedläggningar av friskolor på orterna. I Kävlinge har andelen elever i friskola sjunkit med 36 procent under åren Lund har haft den näst högsta ökningen av andelen elever i friskola under perioden (+ 40 procent) Enstaka stora investeringar i Staffanstorp och Lomma har skett under perioden. Grundskola, andel elever som nått målen i alla ämnen Andel i procent Region 2009/ / / /13 Lomma 91,7 90,6 93,9 92,9 Vellinge 89,3 94,8 89,8 92,2 Ängelholm 79,8 83,0 86,8 85,8 Kävlinge 79,7 80,3 86,7 85,7 Båstad 89,1 88,8 89,9 85,2 Staffanstorp 73,0 80,9 89,3 85,1 Lund 88,9 85,2 86,9 85,0 Höganäs 83,9 86,5 90,0 81,4 Helsingborg 75,9 75,7 77,2 78,5 Trelleborg 75,5 75,3 78,0 76,6 Eslöv 74,3 71,7 73,6 76,0 Landskrona 66,8 69,6 79,1 73,3 Malmö 63,0 64,5 65,3 66,5 Källa: SKL Tabellen speglar de skolresultat som nås i de olika kommunerna. Att dra generella slutsatser om undervisningens kvalitet kan vara känsligt och orättvist. Sammanställningen ger en indikation om effekten av de skilda förutsättningar för undervisning som finns inom regionen. Den visar också på de stora kulturella och sociala skillnader som finns mellan kommunerna. I tabellen går det att utläsa stora positiva förbättringar i studieresultat i flera kommuner. Längst ner på listan över andel elever som nått målen i alla ämnen hamnar Malmö. En orsak till bottennoteringen är troligen den stora andelen utlandsfödda elever som genom språksvårigheter kan ha ett sämre utgångsläge än svensktalande att tillgodogöra sig undervisningen. Landskrona hamnar, troligen av liknande orsak, på näst sista plats i jämförelsen. Glädjande nog visar båda orterna förbättrade resultat under perioden. Högst upp på listan, med väldigt goda resultat, hamnar Lomma och Vellinge. Trots redan höga nivåer har andelen elever med nådda mål i alla ämnen ökat något under perioden. Staffanstorp har gjort det största lyftet när det gäller andelen godkända elever (+17 procent). Motsatt utveckling visar Båstad och Lund med fyraprocentiga minskningar av andelen godkända elever. 9 Kundtidning3_rev3.indd :33

10 EXEMPEL PÅ STÖRRE FORSKNINGSFRAMGÅNGAR KOPPLAT TILL SKÅNE OCH KÖPENHAMN NÄRINGSLIV OCH FORSKNING HAND I HAND Öresundsregionen har en månghundra årig tradition av forskning och utveckling genom universiteten i Lund och Köpenhamn. Regionen har en gynnsam grogrund för innovationer och uppfinningar inom många områden tack vare sin befolkningstäthet, ett brett näringsliv och närhet till Europa och resten av världen. Det finns ett nära utbyte mellan forskning och näringsliv på båda sidor av sundet inom områden som teknik, naturvetenskap, livsmedel och läkemedel. En viktig faktor för att sammankoppla forskning och näringsliv är forskningsbyn Ideon. Vid starten 1983 var forskningsbyn unik i Sverige och har under sina dryga trettio år sett många framgångsrika företag ta sina första steg. På Ideon möts forskning, vision, entreprenörskap och risk kapital. Närheten mellan forskningsvärlden och näringsliv är avgörande för att viktiga vetenskapliga framsteg ska kunna omvandlas till nyttiga och framgångsrika produkter och tjänster. SVENSKA INNOVATIONER Lunds universitet har en lång historia av forskning och många viktiga upptäckter kan kopplas till den lundensiska myllan. För 200 år sedan genom fördes den första svenska vaccinationen mot smittkoppor i Lund. Upptäckten var dock ursprungligen från England, där ett försök hade gjorts ca tio år tidigare. Den första respiratorn såg dagens ljus 1926 tack vare fysiologen Torsten Thunberg. Världens första kliniskt användbara njure utvecklades 1946 av medicinprofessor Nils Alwall, som tillsammans med industrimannen Holger Crafoord grundade storföretaget Gambro Laboratorie assistenten Erik Wallenberg utvecklade 1944 idén om den pyramidformade förpackningen. Företagaren Ruben 10 Rausing utgick från denna när han grundade Tetra Pak Även ultraljudsdiagnostiken är framsprungen ur forskning på Lunds universitet i början av 1950-talet. En annan produkt för mångas väl befinnande är nikotinläkemedlet Nicorette. En upptäckt om hur kedjerökares abstinens kan dämpas genom tuggtobak som kommersialiserades och skapade stora framgångar. Bland senare tids revolutionerande innovationer bör man lyfta fram lundaprofessorn Sven Mattissons idé kring trådlös kommunikation. Under sin anställning på Ericsson och tillsammans med kollegan Jaap Hartsen uppfanns funktionen Bluetooth. En produkt som 2012 användes i ca fem miljoner olika produkter. DANSK FORSKNING Sedan 2012 pågår projektet Copenhagen Spin-outs. En gemensam satsning mellan näringsliv och forskarvärlden för att stimulera innovationer och kommersialisering av dessa inom främst bioteknologisk forskning kopplat till Köpenhamns universitet. Forskningen inriktar sig på medicinsk teknologi, diagnostik och läkemedel samt industriell bioteknik och livsmedel. Det finns en lång tradition av forskning inom medicin kopplat till Köpenhamns universitet. Ett exempel är forskning kring insulin och diabetes. August Krogh upptäckte inte själv insulinet, men var en av nyckelpersonerna inom utvecklingen av insulinproduktionen i Danmark. Kroghs forskning innebar att Nordisk Insulinlaboratorium (senare Novo Nordisk) bildades och blev ett världsledande företag för diabetesbehandling, blödningsbehandling och tillväxthormonbehandling. Krogh fick Nobelpris 1920 för sin forskning kring kapillära regulatorer i musklernas blodtillförsel. Ett av de nyaste företagen i bioteknikvärlden är Avilex Pharma. Här har Copenhagen Spin-out medverkat till att forskning om smärtbehandling ska resultera i nya produkter på området. På livsmedelsområdet är det svårt att inte beröra Köpenhamns stolta bryggeritradition. Mikrobiologen Emil Christian Hansen var anställd på bryggeriet Carlsbergs laboratorium. Han upptäckte tidigt att jäst består av en mängd olika svamparter som kan isoleras i egna kulturer. Hansen utvecklade en jästkultur anpassad för lageröl, som används på bryggerier över hela världen. Kundtidning3_rev3.indd :33

UTSIKT SKÅNE. september 2014. Tema: Turism och nöjen

UTSIKT SKÅNE. september 2014. Tema: Turism och nöjen UTSIKT SKÅNE september 2014 Tema: Turism och nöjen 1 Kundtidning4_rev1.indd 1 2014-09-11 08:30 Utsikt Skåne är producerad av Industrifakta och Sparbanken Öresund i samarbete med: SYDVÄSTRA SKÅNE Lärkgatan

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING

Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING 1 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING I

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2011 2011 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för fjortonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

25 ÅR. Sydeuropa lämnar recessionen 2014 25ÅR 2014. Fast HH-förbindelse Navet engagerar sig U B. Bättre affärer med.

25 ÅR. Sydeuropa lämnar recessionen 2014 25ÅR 2014. Fast HH-förbindelse Navet engagerar sig U B. Bättre affärer med. Specialiserade affärskonsulter, un ika kundlösningar Nr 1, 2014 1989 J U FÖRETAGENS TJÄNST TJÄNST I ÅR ÅR 25 B I 25 ÅR 25ÅR 2014 L E U M S UU N M M R E 2014 Fast HH-förbindelse Navet engagerar sig Bättre

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9%

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9% Konkurrens Styrka Lokal Nationell Trygghet närvaro KVALITET LÖNSAMHET Kemicentrum Biocentrum silver Investeringar kliniken Kunskapssverige Direktavkastning 6,9% Långsiktighet Hyresintäkter 5 116 Mkr Biomedicum

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer