Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / 2 2 0 1 5"

Transkript

1 Diagnoskännedom T R O L L H Ä T TA N VÄ N E R S B O R G Å M Å L 2-4 / CHRISTIAN JOHANSSON LÄKARE SPECIALIST I PSYKIATRI

2 Diagnostik Kommunikativt redskap Begrepp innehåller stor mängd information som inte behöver formuleras Appendicit Inom forskningen för att veta att man undersöker samma sak Schizofreni och autism skillnader mellan USA och Europa under första hälften av 1900 talet Kliniskt Styr behandling. Rätt behandling till rätt tillstånd Bedöma prognos. Viktigt för patient, anhöriga och samhälle. Styr resursfördelning

3 Stress Oro, ångest och stress Nödvändiga normala känslomässiga och fysiska reaktioner. Den mänskliga hjärnan prioriterar identifiering av hot framför lust Generalisering Säkerhetsbeteende och undvikande Symtom Svårigheter att avgränsa stimuli, koncentrationsproblem Rastlöshet Anspänning Hjärtklappning Sömnstörning

4 Utmattningssyndrom Stark trötthet Kognitiva problem Sömnstörning Prodromalsymtom Smärtor och värk Vegetativa störningar Irritabilitet Koncentrationssvårigheter Akutfas Hypertoni, yrsel eller bröstsmärtor eller allvarliga kognitiva problem Återhämtningsfasen Kan vara lång med bestående stressintolerans

5 Stress och utmattning

6 Stress och utmattning

7 Stress och utmattning

8 Stress och utmattning Stöd för återhämtning Anpassad belastning i normal miljö Successivt avtrappande stöd och belastningsbegränsningar i arbete Varierande grad av sjukskrivning Identifiera dysfunktionella rutiner och uppgifter Identifiering av dysfunktionella situationer globalt Socialt Familj ekonomi Färdighetsträning Behandling av somatiska och psykiatriska tillstånd

9 Affektiva tillstånd Depression: Nedstämdhet Minskat intresse, engagemang, lust, anhedoni Svårighet att motivera sig till aktivitet, tomhetskänsla Sömnstörning; hypersomni eller sömnsvårigheter dygnsrytmstörning Matproblem; viktuppgång, viktnedgång Psykomotorisk agitation eller hämning Koncentrationsproblem, irritabilitet, tanketröghet

10 Affektiva tillstånd Depression forts Energibrist, svaghetskänsla Blytyngdkänsla Minskad koncentrations eller tankeförmåga Ambivalens, ältande Värdelöshets eller skuldkänsla Överdriven självanklagelse till vanföreställning Dödstankar Vill försvinna, dödstankar, s-tankar, s-planer, s-försök

11 Affektiva tillstånd Depression forts Egentlig depression; 5 av 9 kriterier varierande svårighetsgrad. Naturalförlopp veckor till år. Samverkan mellan biologisk sårbarhet och miljö 50% förhöjda stresshormoner; ffa kortisol Prefrontalcortex, amygdala, hippocampus Dystymi; Nedstämdhet och minst 2 ytterligare symtom Sänkt livskvalitet, minskad lust, plikt, meningslöshetskänslor >2år endast någon månad utan symtom

12 Affektiva tillstånd Depression, svårigheter Stresskänslighet Nedsatt kognitiv förmåga Problemlösningsförmåga Beslutsförmåga Tanketempo Minne, bära information koncentration Minskad ork fysiskt och psykiskt Självklander, nedsatt självkänsla

13 Affektiva tillstånd

14 Affektiva tillstånd Behandling depression Läkemedel ECT Psykologisk behandling Beteendeaktivering, dygnsrytm, FaR, anpassat arbete Kognitivt arbete med depressiva tankebanor Identifiera tidiga symtom Bemötande Beakta personens negativa självuppfattning, bekräfta förmågor, korrigera självförnekelse. Klargör att funktionsnedsättningen är övergående Anpassa information, tempo och förväntningar utifrån de kognitiva svårigheterna

15 Ångestsyndrom Ångest och oro Nödvändiga normala känslomässiga och fysiska reaktioner. Den mänskliga hjärnan prioriterar identifiering av hot framför lust Generalisering Säkerhetsbeteende och undvikande Biologisk sårbarhet Inlärt beteende

16 Ångestsyndrom Ångest när man utför säkerhetsbeteenden/flyr Ångest när man exponerar sig

17 Ångest Ångestsyndrom Tid Exponering 1 Exponering 2 Exponering 3 Exponering 4

18 Ångestsyndrom Paniksyndrom med eller utan agorafobi Fysiska symtom, rädsla för allvarliga konsekvenser, rädsla för panikattack i olika situationer Specifik fobi Höjdfobi, djurfobi, sprutfobi m.m. Social fobi Rädsla för kritisk granskning i sociala situationer, ofta prestationer med rädsla för genans eller kritik Prospektiv och retrospektiv genomgång

19 Ångestsyndrom Tvångssyndrom Tvångstankar och neutraliserande tvångshandlingar Generaliserat ångestsyndrom, GAD Förväntansångest, katastrofiering av framtida händelser, kognitiv och känslomässig påverkan. Smärtutveckling Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD Allvarligt trauma, Stark ångestreaktion, flashbacks, mardrömmar, isolering, känslomässig avtrubbning Akut stressyndrom Liknar PTSD ej lika genomgripande, tidsbegränsat

20 Ångestsyndrom Behandling Läkemedel Psykologisk behandling; Exponering, kognitivt arbete, avslappning, mindfulness, acceptans Bemötande Respekt för de svårigheter ångestsyndromet ger Undvika att kompensera för svårigheterna oreflekterat

21 ADHD Utvecklingsmässigt funktionshinder uppmärksamhet, hyperaktivitet impulsivitet. Svårigheter sen barndomen. Ofta tydligast i skolmiljö Ökad risk Psykiatrisk samsjuklighet, missbruk Utbildningsmässiga och sociala svårigheter Kriminallitet

22 ADHD Uppmärksamhetssvårigheter Distraherbar för inre och yttre stimuli Ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel Svårigheter att följa instruktioner Tappar koncentrationen i samtal Närminnes svårigheter, glömsk Problem med initiering och avslut av aktiviteter Planerings och organisationssvårigheter Förlägger och tappar bort tillhörigheter Nedsatt mental uthållighet

23 ADHD forts Hyperaktivitet och impulsivitet Svårt att sitta still Fysiskt aktiv eller upplevelse av inre rastlöshet Verkar vara på språng Talar mycket Svarar prematurt eller faller folk i talet Svårt att vänta på sin tur Upplevs var för på

24 ADHD, svårigheter Dygnsrytmstörning Sömnproblem Bristande tålamod Lätt till frustration samarbetssvårigheter Motivationssvårigheter Svårt att komma igång med mentalt krävande aktiviteter Tappar lusten, fullföljer inte åtaganden, växlar spår

25 Prevalens Barn 5-7%, vuxna 2-3%, specialistpsykiatrin 20% Flickor : pojkar 1:6 Könsskillnader avtar med åldern Orsak Genetiska faktorer 75% Graviditets och förlossningskomplikationer Prematuritet Missbruk av nikotin, alkohol, narkotika hos modern Hjärnskador

26 Differentialdiagnoser och samsjuklighet 80% av vuxna med ADHD har minst en ytterligare psykiatrisk diagnos Ångestsyndrom: samtliga överrepresenterade Affektiva sjukdomar: samtliga överrepresenterade, särskilt dystymi, bipolär sjukdom, ffa typ II, Personlighetsstörning: Kluster B. Emotionell instab. Missbruk: Tidig debut, blandmissbruk, CS

27 Samsjuklighet forts Utvecklingsstörning Autismspektrumstörning Tics/tourettes Ätstörning: ffa impulsivt ätmönster, hetsätning Somatisk sjuklighet Övervikt Olycksfall och skador Stressrelaterade tillstånd och utmattningssyndrom

28 Behandling Läkemedel: 70% svarar på behandling. Identifiera kontraindikation Metylfenidat Atomoxetin Dexamfetamin Psykologisk behandling Patient och anhörigutbildningar Färdighetsträning, Arbetsminnesträning

29 Behandling, läkemedel Särskilda överväganden vid missbruk behandling av beroendetillstånd och ADHD bör ske inom beroendevården

30 Stödinsatser Skilda individer har skilda behov av stöd i vardagen ADHD-center: upp till 25åå Arbetsterapeut utprovar och följer upp för ändamålsenligt användande Minnes, struktur och organisation Handdatorer White board, almanackor, appar Täcken Boll och kedjetäcke

31 Stödinsatser Samordnare, personligt ombud eller klientombud Stöd i hemmet: vardagssituationer, rutiner, kommunalt boendestöd Stöd vid studier: Individuellt utformat Stöd i arbete, AF-unga funktionshindrade Försörjningsstöd: AF, FK, socialtjänsten Stöd till närstående: som förälder, till förädrar/anhörig

32 Bemötande Tydlighet, återkommande instruktioner, muntligt och skriftligt Återkoppling Motivationsstyrd aktivitet, återkommande bekräftelse Dela upp aktiviteter i kortare moment Tydlig, konkret arbetsbeskrivning

33 Autism Nedsatt social interaktionsförmåga Svårigheter med att använda ickeverbala beteenden i social interaktion Svårigheter att upprätthålla samtal Stereotypt tal, lillgammalt, högtravande språk, ekolali Svårigheter att etablera och bevara åldersadekvata vänskapsrelationer, brist på låtsas och rollekar i barndomen Nedsatt till avsaknad att spontant och ändamålsenligt vilja involvera andra i sitt känsloliv, intressen eller aktiviteter Brist på social eller emotionell ömsesidighet

34 Autism Begränsade repetitiva och stereotypa beteenden Begränsade repetitiva intressen Svårigheter med flexibilitet i vardagen, önskar ej förändring Fixering vid oändamålsenliga rutiner Stereotypa och upprepade motoriska manér Fascination inför delar av saker

35 Tre svårighetsnivåer från lindrig form med visst behov av stöd i vardagen till uttalad form med omfattande till mycket omfattande stödbehov Lindrig form motsvarar Aspergers syndrom Social(pragmatisk)kommunikationsstörning Kommunikativa svårigheter Anpassning av kommunikativ strategi till det sociala sammanhanget Turtagning, omformulering, reda ut missförstånd Metaforer, humor, abstraktioner, att läsa mellan raderna Verbal och ickeverbal kommunikation, Beteendesvårigheter kan inte påvisas i tillräcklig utsträckning

36 Autism kan inte behandlas farmakologiskt Associerade svårigheter kan behandlas Tics Tvång Ångest Depression Psykos

37 Psykologisk behandling Svårigheter med generalisering av färdigheter Arbete med förändring av problematiska beteenden Kunskap om funktionssvårigheterna och kompenserande strategier Bemötande Konkret kommunikation. Svårigheter att förstå symboliskt språk och liknelser Tydlighet. Minska mängden information som skall läsas mellan raderna Försök sätta er in i hur personen hanterar sin vardag och fråga efter dessa. Anhörig med vid möten

38 Prognos Uttalad autism och låg begåvning, livslångt stöd. Högfungerande personer kan genom livet lära sig att kompensera för sina svårigheter, kan behöva visst stöd i vardagen. Lindrigt drabbade kan förbättra sin funktion så att de inte längre uppfyller diagnoskriterierna i vuxen ålder.

39 Prevalens: 1%, en minoritet har den svårare formen autism. Dubbelt så vanligt med autismdiagnos för män som för kvinnor. kvinnor större sociala färdigheter Många vuxna är ännu odiagnosticerade Riskfaktorer: Ärftlighet dominerar Graviditets- och förlossningskomplikationer Exponering för alkohol och vissa läkemedel under fosterstadiet Hög ålder hos föräldrarna

40 Differentialdiagnoser och samsjuklighet Utvecklingsstörning Svår språkstörning ADHD Vid autism benägenhet att fastna i detaljer, fokuserar avvikande Vid ADHD vissa sociala samspelssvårigheter Tourettes syndrom Tics kan vara svåra att skilja från stereotypier

41 Differentialdiagnostik och samsjuklighet forts Tvångssyndrom (OCD) Tvångsbeteenden upplevs som besvärande, autistiska ritualer som positiva Social fobi Socialt undvikande Mentaliseringsförmågan skiljer sig åt Depression Mimikfattigdom, monotont röstläge, svårigheter att beskriva känslor

42 Differentialdiagnostik och samsjuklighet forts Schizofreni Svårigheter med mentalisering, brister i exekutiva funktioner hallucinationer/vanföreställningar, motoriska och negativa symtom Tidpunkt för debut skiljer sig Båda tillstånden kan förekomma samtidigt

43 Behandling Läkemedel Symtomatisk Läkemedelskänsliga Psykologisk behandling Beteendeintervention Fokus på stärkt självkänsla Depressions- och ångesttillstånd

44 Behandling forts Habilitering Rådgivning Psykopedagogiska insatser Kognitivt stöd och hjälpmedel Logoped Apergerscenter

45 Stödinsatser LSS Daglig sysselsättning Boende med särskilt stöd Tandvård Stöd vid studier Stöd i arbete Stöd och anpassning (AF, AF Unga Funktionshindrade, privata aktörer) Försörjning: Lönearbete, FK, AF, Försörjningsstöd

46 Bemötande Begränsa öppna vida frågor Personen kan ha svårt att härleda syftet med frågan Konkret information: orsak, syfte, förväntningar, beskrivning Undvik symboliskt språk och liknelser Muntlig och skriftlig information Återkoppling av information Föreslå att individen har med sig annan person till möten för hjälp med informationsinhämtning

47 Missbruk Riskbruk Män Kvinnor 3 flaskor vin, 15 flaskor starköl, 60cl starksprit/vecka 2 flaskor vin, 10 flaskor starköl, 40cl starksprit/vecka Engångskonsumtion antal standarsglasmän 5st (60g alk), kvinnor 4st (48g alk) Missbruk Användande av kriminaliserad berusningsdrog Negativa konsekvenser för individen eller omgivningen Socialt Professionellt Psykiskt fysiskt Beroende Missbruk Biologiskt beroende med tillvänjning och abstinens Förlust av kontroll över intag

48 Missbruk Alkohol, droger, läkemedel Tecken på missbruk Humörsvängningar Korta frånvaroperioder Minskad prestationsförmåga Likgiltighet Trötthet Nedstämdhet Undandragande Ljuger Dålig ekonomi

49 Missbruk Omhändertagande Strukturerad kontakt Motivationsarbete för nykterhet Drogkontroll Retroaktiv sjukskrivning Hjälp med Boendeproblem Ekonomiska problem Stöd i myndighets och arbetslivskontakter Läkemedel för hjälp för nykterhet och att minska sug

50 ADHD och missbruk Berusning, ta bort abstinens Alkohol och droger kan ge symtomlindring Varva ner, komma till ro, somna Känsla av fokus och lugn Minska sociala svårigheter Såväl ADHD som missbruket behöver behandlas för att få god effekt

51 ADHD och missbruk Tidig missbruksdebut Kortare steg från missbruk till beroende Intensivare missbruksstil Oftare återfall i missbruk

52 ADHD och missbruk Sårbarhet för missbruksutveckling Låg impulskontroll Utanförskap Stresskänslighet Sociala svårigheter

53 ADHD och missbruk Sociala konsekvenser Missbruket tar över fokus för individen Mental och fysisk belastning Påverkar dagliga rutiner och aktiviteter negativt Försämrar sociala relationer Svårigheter att upprätthålla åtaganden och sysselsättning Försämrar följsamhet till vård och behandling

54 Försämrade behandlingsresultat för personer med missbruk och ADHD Svårare att ställa in medicinering Risk för avbruten behandlingskontakt vid återfall ADHD-medicinering kan ge sug rädsla för drogkänsla/avtändning

55 Autism och missbruk Det är generellt lägre risk för missbruk hos gruppen individer som lider av autism Möjligen kan deras rutinmässiga beteende kräva särskilt motivationsarbete.

56 Missbruk och behandling Beroendevård om aktivt missbruka och samtidig medicinering Missbrukskontroll, urin, blod Alkohol: utandning, leverprover, CDT Droger: Urin, blod Behandling av ADHD ökar inte missbruksfrekvensen Läkemedel 1:a hand atomoxetin om drogmissbruk

57 Tack

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer