Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje"

Transkript

1 Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Att vara gruppledare i en stödgruppsverksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter Maria Lundberg och Therese Skogh Handledare: Linnéa Bruno

2 Sammanfattning Vi har valt att undersöka en gruppverksamhet i Uppsala kommun, som riktar sig till föräldrar med kognitiva svårigheter. Vi vill i vår studie undersöka hur gruppledarna ser på gruppverksamheten, samt få ökad förståelse för hur de ser på sin roll som gruppledare. Vårt syfte med denna undersökning är också att försöka belysa hur föräldrarna har upplevt sitt deltagande i gruppverksamheten. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi gjort intervjuer med de två gruppledarna. Vi har även fått ta del av ett utvärderingsformulär som föräldrarna fyllt i med hjälp av gruppledarna under det utvärderingssamtal som man hade efter gruppverksamhetens avslut. De teoretiska utgångspunkterna vi haft när vi analyserat vårt material är KASAM och socialkonstruktionism. Centrala begrepp i vår analys är tre perspektiv på funktionshinder: medicinskt perspektiv, socialt perspektiv och rättighetsperspektiv. Resultatet från vår studie visar på att gruppledarna inte haft någon specifik modell som de arbetat efter utan de har haft utgångspunkterna i barnens behov, bemötande, lyhördhet, dialog, trygg samvaro samt ha en öppenhet mot föräldrarnas önskemål och behov. Detta har resulterat i att gruppledarna upplever att en trygg relation har kunnat etableras med föräldrarna, en relation med förtroende. Detta innebär att föräldrarna fått ett ökat nätverk, både det formella och det informella har utökats. Även en förändring och positiv utveckling hos föräldrarnas personlighet samt föräldraskap märks enligt gruppledarna. Vår studie visar även på att föräldrarna fått mera kunskap om sin situation och en kunskap om sina rättigheter och var de kan vända sig i samhället. De är inte lika rädda för att ställa frågor när de inte vet eller förstår vissa sammanhang. Av vår analys av enkäten visar det att föräldrarna uppskattat att få träffa andra i liknande situation som de själva befinner sig. De skulle även rekommendera andra föräldrar att delta i gruppverksamhet. Nyckelord: Gruppverksamhet, stödgrupp, föräldrar, kognitiva svårigheter, funktionshinder Abstract We have chosen to conduct a study of one parenting group intervention in Uppsala kommun. The study addresses parents with cognitive difficulties. With this study, we want to examine the group leaders view at the group program, and to increase our understanding of how they view their role as group leaders. The purpose of this study is also to shed light on how the parents have experienced their participation in the group program. We have made a qualitative study where we conducted interviews with the two group leaders. We also had access to an evaluation form filled out by parents with the help of the group leaders during the final interview. The final interview was conducted after the completion of the group program. The theoretical perspectives we had when we analyzed our material is KASAM as well as a socialconstructionism. Key concepts in our analysis are three perspectives on disability: medical perspective, social perspective and rights perspective. The results of our study show that the group leaders had no specific model after which they worked. Instead the leaders have 2

3 focused on children's needs, attitudes, responsiveness, dialogue, safe socializing skills as well as being open to the parents' wishes and needs. This has resulted in that the group leaders experience that a secure relationship has been established with the parents, a relationship of trust. This means that parents have expanded the width of their social networking; both the formal and informal networks have been expanded. Even a change and positive development of the parents' personality and their parenthood shows, according to the group leaders. Our study also shows that parents have more knowledge about their situation, knowledge of their rights and where they can turn in society. They are not as afraid to ask questions when they do not know or understand certain contexts. According to our analysis, the survey shows that parents appreciated being able to meet others in a similar situations. The parents would also recommend other parents to participate in parents group. Keywords: group-program, support-group, parents, cognitive difficulties, disability Kontaktinformation till författarna; Maria Lundberg, e-post Therese Skogh, e-post 3

4 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Barn tillföräldrar med kognitiva svårigheter Allmänt om målgruppen Begrepp Historik SUF-kunskapscentrum Syfte Frågeställningar Disposition Tidigare forskning Teori Salutogenetiskt synsätt och KASAM Socialkonstruktionistiskt perspektiv Metod Val av metod Fördelar och nackdelar med vald metod Urval Intervju, genomförande Utvärderingsformulär Intervjupersonerna Föräldrarna Etiska överväganden Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet Analysmetod Resultat och Analys Vilken modell/metod arbetar man utefter och hur tillämpar de denna i sin verksamhet? Outtalade syften och mål Konstruktioner av målgruppens situation

5 5.4 Vilka svårigheter och behov beskriver gruppledarna att deltagarna i gruppen har? Gruppledarnas upplevelser av sin egen roll Upplever gruppledarna någon utveckling hos föräldrarna under tiden de gått i gruppen? Upplever föräldrarna själva att det varit positivt att delta i gruppverksamheten? Vad har varit mest positivt? Sammanfattande analys Diskussion Övergripande diskussion Resultatets begränsningar Implikationer för vidare forskning och praktik Referenslista

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Föräldrar med kognitiva svårigheter har visat sig vara en relativt stor grupp i samhället och cirka hundrasextio barn till mammor med kognitiva svårigheter föds i Sverige varje år. Det finns lite kunskap och inte mycket stöd till dessa föräldrar. Föräldrar med kognitiva svårigheter är, sett ur ett historiskt perspektiv, en relativ ny grupp föräldrar i samhället. Så sent som fram till mitten av sjuttiotalet så var sterilisering ett vanligt förekommande ingrepp som gjordes på personer med utvecklingsstörning. Den forskning som nu finns visar att det är stora riskfaktorer kring dessa föräldrar och deras barn. Isolering, missbruk, vanvård, dåliga socioekonomiska förhållanden med mera är något som forskare både i Sverige och utomlands kunnat se. Detta innebär ett växande problem och forskning om stödinsatser till denna målgrupp är av stor vikt för att kunna stötta föräldrarna i sitt föräldraskap och minska riskfaktorerna kring barnen. Samhället har ett ansvar för alla våra barn och det gäller även denna grupp. I Uppsala län så startades ett projekt som gick ut på att utbilda gruppledare för att sen starta stödgrupper för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i länets kommuner. I Uppsala kommun så startades det en gruppverksamhet 2012 som omfattade hela familjen. Både barnen och föräldrarna fick en varsin stödgrupp som drivs parallellt. Denna gruppverksamhet, som var menad att vara under 1 termin, förlängdes en termin till för att efterfrågan från föräldrarna var så stor. Bristen på stödinsatser till denna målgrupp är något som är viktigt att belysa och mera forskning behövs om de få insatser som finns. Vi har med våra olika inriktningar på socionomprogrammet, Barn och Ungdom samt Äldre och Funktionshindrade, funnit det intressant att skriva vår uppsats om detta område. Att fördjupa våra kunskaper om ämnet som är mycket komplext har känts betydelsefullt och vi tror att vi kommer ha nytta av dessa nya kunskaper i vårt kommande yrkesliv. För att ge ett sammanhang till det område vi ska undersöka så kommer vi vidare i bakgrunden att redogöra för relevant bakgrundsinformation inom rubrikerna Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, Allmänt om målgruppen, Begrepp, Historik och SUF-kunskapscentrum Barn tillföräldrar med kognitiva svårigheter Enligt en kartläggning i Sverige föds minst 160 barn per år till mödrar med utvecklingsstörning. En kartläggning i Uppsala läns åtta kommuner visar att 602 familjer med 1092 barn i länet bedöms vara i behov av stöd på grund av föräldrarnas kognitiva svårigheter (Pistol 2009). Det saknas dock nationell statistik på hur många barn det finns totalt i landet som har föräldrar med kognitiva svårigheter (Bruno 2012). Tidigare forskning om föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn visar att familjerna i många fall, där barnen bor hemma, har omfattande insatser (Faureholm 2010; Heinz & Grant 2003; Llewellyn 1998 ). Barnen till dessa föräldrar omhändertas i stor utsträckning. En kartläggning i Danmark visar att det där var ungefär hälften av barnen som placerades utanför den biologiska familjen (Skov & Henningsen 2001). Socialstyrelsen (2012) redovisar statistik 6

7 över socialtjänstens insatser för barn och unga i Sverige. Denna statistik visar enbart hur många barn som var omhändertagna vid undersökningstillfället och enligt vilket lagrum, SoL, Socialtjänstlagen (2001:453) eller LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om barn och unga. Det säger inget om orsakerna bakom omhändertagandet. Karläggningar som genomförts i vissa kommuner visar dock på att siffrorna är höga även här i landet. I Uppsala kommun visade en kartläggning att närmare hälften av de barn som var föremål för socialtjänstens barnavårdsutredningar hade föräldrar med kognitiva svårigheter. Minst hälften av alla barn som placeras i familjehem är barn som har föräldrar med kognitiva svårigheter enligt kartläggningar i Bollnäs kommun och Tomelilla kommun (Bruno 2012). Heinz & Grant (2003) menar att det är samhällets brist på utvecklade program för denna målgrupp som resulterar i att många av barnen placeras utanför familjen. Många av barnen skulle kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar bara rätt stöd gavs. Att tidigare forskning pekar på att barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är utsatta för många riskfaktorer är tydligt (Heinz & Grant 2003; Hindberg 2003; Ineland 2004; Sundell & Forster 2005). När man ska fundera över vad detta beror på behöver man se på familjens hela situation. Det är inte så enkelt att man bara kan hänföra barnets risk till förälderns IQ utan det är många andra faktorer som spelar in (Guinea 2001). Det finns forskning som pekar på att barnen ofta utvecklar allvarliga beteendeproblem (Heinz & Grant 2002). Mer än 50 % av barnen har egna kognitiva svårigheter (Pistol 2009). Orsakerna till utvecklingsförseningen går dock isär. Visa forskare menar att det kan bero på genetiskt arv medan andra menar att det kan kopplas ihop med andra faktorer som social isolering, bristande nätverk, fattigdom och så vidare (Starke 2007) Allmänt om målgruppen Flera internationella studier pekar på att många av dessa familjer lever i fattigdom, socialt isolerade, bostadslösa och att många har läs- och skrivsvårigheter och en låg självkänsla (Guinea 2001; Heinz & Grant 2003; Kroese et al 2002; Llewellyn 1998). Studier i Sverige visar på ungefär samma situation. Personer med utvecklingsstörning har ofta ett tunt socialt nätverk, är utestängda från arbetsmarknaden, har dålig ekonomi och svagt inflytande (Hindberg 2003: 41; Olsson och Springer 2006). Föräldrar med utvecklingsstörning delar många sociala och psykologiska riskfaktorer, inte enbart de kognitiva svårigheterna (Kroese et al 2002). Statens folkhälsoinstitut har undersökt hälsoläget hos personer med utvecklingsstörning. Det finns en svårighet i detta då många kan ha svårt att fylla i en enkät Undersökningen visar ändå på att personer med utvecklingsstörning skiljer sig från den övriga befolkningen i områdena arbete, inkomst och socialt umgänge (Umb Carlsson 2008). Acceptansen för människor med avvikande beteende är liten i samhället. Den sociala isoleringen innebär också att barnen inte får social träning och föräldrarna kan ha svårt att vägleda sina barn i sociala sammanhang. Föräldrarnas avvikande beteende kan också resultera i att barnen undviker att ta hem kompisar och efterfråga aktiviteter som skulle innebära att föräldern måste följa med. Andra områden där föräldrarna har svårt att tillgodose barnens behov är kost, hygien och kläder, stöd och stimulans, ökad risk för olycksfall, ökad risk att 7

8 föräldern inte söker vård för barnet, ökad risk för försummelse, våld och övergrepp. Problemen ökar också med åren, ju äldre barnen blir desto större krav ställs på föräldern (Hindberg 2003). Vissa forskare menar att föräldrarna kan utveckla sina föräldraförmågor på ett positivt sätt precis som alla andra föräldrar med tillräckligt bra kunskap, utbildning och stöd (Starke 2007). Linnéa Bruno (2012) skriver i sin rapport att den historiska synen på personer med utvecklingsstörning kan vara ett nationellt trauma som fortfarande ger konsekvenser för målgruppen. Många personer med funktionsnedsättning upplever fortfarande att det är jobbigt att prata om sådant som de upplever som jobbigt och svårt. Det i sin tur kan resultera i att personen inte söker hjälp fast det finns att få. En känsla av att bli granskad och kritiserad av andra är vanligt i målgruppen. Det har även visat sig att det kan vara svårt att identifiera mammor med kognitiva svårigheter då de har blivit bra på att dölja sina begränsningar. Det är oftast ett svagt informellt nätverk av vänner och släkt, kring familjen Begrepp 1980 antog World Health Organization, WHO, ett miljörelaterat handikappbegrepp som innebär att funktionshindret beror på en skada eller sjukdom men att det är den omgivande miljön som bestämmer ifall funktionshindret blir ett handikapp. Detta begrepp har även Sverige anslutit sig till. WHO har utvecklat en begreppsapparat, ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF fokuserar på kroppens funktioner, strukturer, aktiviteter och delaktighet (Davidsson 2007) Person med funktionshinder. Vi har genomgått en språklig förändring från att säga funktionshindrad person till person med funktionshinder. Detta innebär att vi ser till personen först och funktionshindret sen istället för tvärtom som tidigare. Då blev funktionshindret det primära och personen det sekundära. Detta markerar människan som en medborgare med rättigheter och skyldigheter precis som vem som helst (Ibid.). Kognitiva funktionshinder är ett samlingsnamn för olika svårigheter och brister som påverkar hjärnans intellektuella funktioner. Dessa svårigheter har uppkommit via sjukdomar eller skador som kan vara medfödda eller förvärvade t.ex. bilolycka. En person som har utvecklingsstörning har alltid kognitiva svårigheter (Ibid.). Uttalande från Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB; Vi ombud med och utan utvecklingsstörning på FUB:s förbundsstämma 2011, har beslutat att begreppet utvecklingsstörning är det begrepp som skall användas i alla sammanhang, där denna funktionsnedsättning benämns, beskrivs eller refereras till. FUB-rörelsen ska arbeta med att värna och stärka begreppet utvecklingsstörning. I Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, uttrycks det bl.a. i artikel 8b att konventionsstaterna ska:.. bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor med avseende på personer med funktionsnedsättning. Alla människor är unika individer oavsett funktionsnedsättning eller inte. En del 8

9 är män, kvinnor eller barn med utvecklingsstörning. Alla utvecklas vi hela livet! (www.fub.se) I vår uppsats kommer vi att använda oss av begreppen person med kognitiva svårigheter och person med utvecklingsstörning Historik I Sverige så var det olagligt för de som man på den tiden kallade sinnesslöa personer att gifta sig fram till Sinnesslöa personer kunde vara personer med utvecklingsstörning men även personer med andra problem. Syftet med detta var att hindra sinnesslöheten att gå i arv till barnen. Om de tillät sig steriliseras så kunde de ansöka om dispens för giftermål från 1945, ett intyg som styrkte steriliseringen måste bifogas. Som diagnostiserad sinnesslö så hade man heller inga medborgliga rättigheter. Sinneslöa kvinnor såg som sexuellt opålitliga och de var ett hot mot samhället på tre olika sätt. Det sågs som att de sänkte moralen i samhället och att de ledde in männen på osedligheter. Det troddes även att kvinnorna överförde sin sinneslöhet på sina barn. Och till sist så sågs det som att dessa kvinnor låg som en ekonomisk last för samhället. De kunde inte ta ansvar för sig själva eller sina barn. Detta var grunden till att placera sinnesslöa på anstalter och institutioner. På anstalterna lades stor vikt vid att kvinnorna skulle avsexualiseras. De bar samma kläder, smink var förbjudet, håret klipptes kort då det ansågs att kvinnlighet kunde locka till sig män. Att placera män och kvinnor på olika anstalter samt steriliseringspolitiken var även det sätt att kontrollera deras sexualitet. Den utbredda steriliseringen som pågick var omfattande och det kunde ställas som ett krav vid t.ex. abort, giftermål eller utskrivning från anstalt/institution, det var övervägande kvinnor. Om sinneslöa män vägrade så accepterades det i större grad. Idag så är det istället svårt för personer med utvecklingsstörning att få genomgå en sterilisering då de kan ha problem med att förstå de långsiktiga konsekvenserna kom lag angående vissa psykiskt utvecklingsstörda. Det omvandlade sinnessjukhus till specialsjukhus där kvinnorna och männen kunde beredas vård oberoende av samtycke (Engvall 2011) fick alla rätt till skolgång i Sverige. Detta var även en tid I Sverige där ekonomin blomstrade och efterfrågan på arbetskraft var stor. Människor med handikapp sågs som en resurs gällande enkla arbetsuppgifter inom t.ex. industrin. Samtidigt så skapades sysselsättningshem, det vi nu kalla daglig verksamhet. Normalisering och integrering var honnörsord i Sverige under -60,-70 och -80 talet gällande handikappomsorg. Vi började sakta men säkert komplettera det medicinska synsättet på handikappade. Det gjordes studier på institutionsvården som visade på stora skadeverkningar. Ämnesområden som pedagogik, sociologi, och psykologi blev mer respekterade inom vetenskapen samtidigt som nya professioner som kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster m.fl. började arbeta inom handikappomsorgen kom Omsorgslagen och det fastslogs bl.a. att institutionsvård skulle utgå. Ett förbud för att skriva in barn på vårdhem samt att vårdhem för vuxna inte skulle finnas kvar. Detta innebar att gruppbostäder och andra boenden med stöd och service skulle byggas åt målgruppen. Men en av de största händelserna inom handikappomsorgen skedde när, Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS kom (Davidsson 2007). I LSS så står det tydligt att leva som alla andra och kunna ha god levnadsnivå till skillnad från socialtjänstlagens skälig levnadsnivå. Att ha en god 9

10 levnadsnivå innebär för den enskilde att många fler resurser och tillgångar frigörs på så sätt kunna ha en bra livsstandard (Ibid.). Synen på personer med utvecklingsstörning eller kognitiva svårigheter kan påverkas av den historiska utvecklingen. Rättighetslagstiftningen är relativt ny och gamla attityder kan leva kvar på vissa håll. På grund av steriliseringslagstiftningen som gällde fram till mitten 70-talet så var det mycket ovanligt att personer med kognitiva svårigheter blev föräldrar. Att dessa personer skaffar barn och bildar familj är något som inte förekommit särskilt länge i vårt samhälle SUF-kunskapscentrum SUF-Kunskapscentrum, Samverkan-Utveckling-Föräldraskap, är ett projekt som drivis i Uppsala län med medel från Allmänna Arvsfonden och Uppsala läns kommuner och landsting. Projektet startades Syftet är bland annat att stärka skyddsfaktorerna för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, då dessa barn har identifierats som en riskgrupp. SUF vänder sig till mödra- och barnhälsovården, förskola, skola, socialtjänst, habilitering, psykiatri m.fl. De arbetar med att ge information, kunskap, kompetensutveckling, konsultation och metodutveckling kring föräldrar som har kognitiva svårigheter. SUF s målgrupp är föräldrar med kognitiva svårigheter. Det innebär föräldrar med neuropsykiska funktionshinder, svagbegåvade föräldrar (IQ 71-85) och utvecklingsstörda föräldrar (IQ 70 och lägre). Tidigare var benämningen intellektuella begränsningar. Målsättningen är att, om möjligheten finns, kunna ge ett anpassat stöd till föräldrarna för att kompensera deras svårigheter. Men man har även sett att det finns behov av ett brett samarbete mellan olika professionella. SUF-kunskapscenter har varit ute och gett föreläsningar i ämnet runt om i landet för att belysa målgruppen och den problematik som kan finnas. Kunskapscentret samarbetar med en rad institutioner vid flera universitet i Sverige och har även många internationella samarbeten, framför allt med forskare i Kanada och Australien. De har bland annat fått priser för sin världsunika barngruppsverksamhet. En kartläggning visade att det saknades stödgruppsverksamhet till föräldrar med kognitiva svårigheter i landet. Genom SUFkunskapscenter i Uppsala län utbildades därför 33 gruppledare från länets alla kommuner för att sen kunna starta upp stödgruppsverksamheter till familjerna. Sex av länets åtta kommuner har startat upp café eller gruppverksamhet, de två andra kommunerna planerar att starta verksamhet framöver. Totalt så har 42 familjer deltagit i café- och stödgruppsverksamhet. Tillsammans har familjerna 69 barn varav 48 av barnen har deltagit i verksamheten (www.lul.se ). I Uppsala kommun finns det, som vi tidigare nämnt, en stödgruppsverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter sen ett år tillbaka. Parallellt med barngruppen drivs även en gruppverksamhet för barnens föräldrar. Det är denna verksamhet vi har valt att titta lite närmare på. Som vi visat i bakgrunden så är bristen stor när det gäller verksamheter som riktar sig till föräldrar med kognitiva svårigheter stor. Med bakgrund i detta så vill vi genomföra en studie i Uppsala kommuns stödgruppsverksamhet. Vi vill få en inblick i verksamheten. 10

11 1.2 Syfte Vårt syfte är att undersöka gruppledarnas upplevelser av gruppverksamheten, samt få ökad förståelse för hur de ser på sin roll som gruppledare. Vårt syfte med denna undersökning är också att försöka belysa hur föräldrarna har upplevt sitt deltagande i gruppverksamheten. 1.3 Frågeställningar Syftet kan brytas ned i följande forskningsfrågor: 1. Vilken modell/metod arbetar man utefter och hur tillämpar de denna i sin verksamhet? Finns det outtalade syften och mål? 2. Vilket synsätt har gruppledarna på föräldrar med kognitiva svårigheter, vilka behov upplever gruppledarna att föräldrarna har? Hur beskriver gruppledarna sin roll i relation till föräldrarna? 3. Har gruppledarna upplevt någon utveckling hos föräldrarna under tiden de gått i gruppen? 4. Upplever föräldrarna själva att det varit positivt att delta i gruppverksamheten? Vad har varit mest positivt? 1.4 Disposition Inledningsvis ges, i kapitlet Tidigare forskning, en bakgrund till olika studier som genomförts dels om grupprogram till föräldrar allmänt och dels om stödgruppsverksamheter riktade till föräldrar med kognitiva svårigheter. I kapitel 3 presenteras de teoretiska ramar som använts som analytiska verktyg för att utreda forskningsfrågorna. Därefter väntar ett metodavsnitt i kapitel 4. Inledningsvis presenteras och diskuteras metodval, tillvägagångssätt och informanter. Sedan följer en diskussion kring etiska överväganden, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vi analyserat empirin i undersökningen. I kapitel 5 redogör vi för våra resultat och analyserar dessa utifrån våra teoretiska utgångspunkter. I nästföljande kapitel 6 diskuteras resultaten i relation till den tidigare forskning som togs upp i kapitel 2. Diskussionen handlar vidare om resultatets begränsningar och implikationer för vidare forskning. 2. Tidigare forskning Föräldrastöd i grupp Det finns en stor studie som gjorts i Sverige där man jämför olika föräldraprogram och dess effekter. Studien har genomförts i 27 kommuner, 980 föräldrar och forskargrupper från fyra universitet har deltagit. De föräldrastödsprogram som jämförts är COPE, KOMET, De otroliga åren och Connect. Alla programmen har visat sig ge goda resultat och skillnaderna mellan programmen är mycket små. Detta visar resultaten på kort sikt, det återstår ännu en uppföljning för att se på resultaten på lång sikt (www.svenskacope.se) 11

12 KOMET är ett manualbaserat föräldraträningsprogram. Det har utvecklats i Sverige. Komet riktar sig till föräldrar med barn mellan tre och tolv år som är bråkiga, trotsiga och okoncentrerade. Två centrala moment i programmet är att öka föräldrars positiva samspel med sina barn och att ett positivt beteende ska belönas istället för att uppmärksamma ett negativt. KOMET har visat på positiva effekter för både barnen och föräldrarna i flera utvärderingar. Föräldrarnas föräldrakompetenser har ökat och barnens beteendeproblem har minskat. Resultaten har också visat sig stabila över tid (Kling et al. 2006; Kling & Sundell 2006). COPE (The Community Parent Education Program) är ett manualbaserat pedagogiskt inriktat föräldraträningsprogram som syftar till att stärka och ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn, förbättra samspelet i familjen och att skapa ett stödjande nätverk mellan vuxna. Metoden kommer från Canada. COPE utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med utagerande beteende, men kan med fördel erbjudas till alla föräldrar som har behov av stöd i att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer (www.svenskacope.se). En utvärdering visar att föräldrar generellt är mycket nöjda med programmet. Den visar också positiva effekter på barnets problembeteende (hyperaktivitet och trotssyndrom) och på föräldrarnas upplevelse och förmåga att hantera barnet utifrån stress, brist på upplevd kontroll i föräldrarollen och problem i dagliga situationer (Thorell och Hellström 2006) Gruppverksamhet till föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Inget av de ovan nämnda föräldrastödsprogrammen är specifikt utvecklat för målgruppen föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Både KOMET och COPE fokuserar på att barnen har mer eller mindre beteendeproblem. Att de föräldrautbildningar som samhället i dag erbjuder alla föräldrar inte är anpassade för de föräldrar som har kognitiva svårigheter konstateras även i ett pågående projekt (Åhlund 2011). Projektet Familjestöd - en mänsklig rättighet? samarbetar med SUF kunskapscentrum i Uppsala. Genom att bilda lokala föräldranätverk ska föräldrarna få kunskap om sin rätt till stöd i föräldraskapet och om de olika stödinsatser som samhället kan erbjuda dem. Projektet genomförs av två projektledare, Iren Åhlund som tidigare skrivit om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar och Therese Follin, som är mamma till två barn och själv har en intellektuell funktionsnedsättning (www.lul.se). Inom projektet har en facebookgrupp startats mamma-pappa-barn, det är en sluten grupp där föräldrar kan diskutera olika saker. Man har också genomfört det som man kallar för perspektivmöten vid ett antal tillfällen. Det är då olika professionella och föräldrar möts för att utbyta erfarenheter. Projektet förväntas resultera i ett antal filmer (Åhlund 2011). Filmerna ska syfta till att ge föräldrarna kunskaper om sina rättigheter och sina skyldigheter i föräldraskapet, men också kunna användas för att informera professionella i nätverket runt familjerna om olika situationer som föräldrarna anser vara av vikt att lyfta (www.lul.se) Projektet beräknas vara avslutat i juni 2013 (Ibid.). 12

13 Studier av gruppverksamhet för barn generellt har visat att ett mål för verksamheten bör vara att göra barnets tillvaro begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta kan göras på olika sätt som bygger på information, att förmedla strategier, ge en känsla av kontroll och en samvaro med andra i liknande situation. Det som är viktigt är att hela familjen får samma kunskap om föräldrarnas problematik och en möjlighet att tillsammans tala om detta. Ett bra sätt att göra detta på är att ha barngrupper och föräldragrupper parallellt (Skerfving 2008). Heinz och Grant (2003) genomförde en processutvärdering av en föräldragrupp för föräldrar med kognitiva svårigheter i Canada som visade att grupprogram fyller flera viktiga funktioner. Det är en utbildningsform som även fyller en social funktion genom att föräldrar får träffa andra och delta i diskussioner med andra i liknande situation. Detta specifika grupprogram riktade sig mot föräldrar med kognitiva svårigheter. Programmet tar ett helhetsgrepp om familjen. Man försöker på så sätt möta varje familjs specifika behov. Detta innebär att man serverar näringsriktigt fika, man erbjuder taxiresor till och från träffarna, klädbyten och till och med hårklippning. Det finns tillgång till sjuksköterska och socialarbetare varje gång. Programmet är deltagarstyrt. Det vill säga, det är föräldrarna som bestämmer vilka ämnen som ska diskuteras utifrån deras behov. Man menar att denna metod minskar risken att personalens föreställningar om vilka behov föräldrar med kognitiva svårigheter har styr verksamheten. Här får personalen anpassa sig efter föräldrarnas uttryckta behov, deras roll blir då att på olika sätt stötta och komma med verktyg i diskussionen. I resultatet av utvärderingen identifierades tre framgångsfaktorer med gruppverksamheten. 1. Att gruppledarna var utbildade i att möta denna målgrupp. 2. Gruppledarna fanns tillgängliga hela veckan på telefon. Föräldrarna kunde när som helst ringa och få stöd i olika situationer. 3. Gruppledarna hade en medicinsk utbildning i någon form. Detta gjorde att de kunde svara på frågor kring barnsjukdomar och barnavård. Detta var något som föräldrarna efterfrågade. Övrigt som påverkade programmets positiva resultat var helhetsgreppet, som vi tidigare nämnde. Föräldrarna själva uttryckte att det var det känslomässiga stödet som gruppen gav, att få träffa andra föräldrar och få lära sig olika uppfostringsstrategier ( parenting-skills ) som var huvudanledningarna till att de fortsatte komma till träffarna. En annan RCT-studie av gruppverksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter i Storbritannien visade att självuppfattningen förbättrades avsevärt för de som deltog i grupp. Uppföljningsresultaten visade även på långsiktiga positiva sociala effekter genom att deltagarna i gruppverksamheten fick nya vänner och andra sociala och praktiska positiva förändringar skedde i deras liv. Det är dock oklart om de sociala vinsterna som föräldern får genom at delta i en grupp indirekt kan göra nytta för barnen på sikt. De personliga vinsterna för föräldern kan vara större än betydelsen för familjen. Studien visade ingen direkt effekt för barnen men de kan fortfarande påverkas indirekt, på ett positivt sätt. Man vet att självkänsla hos mödrar påverkar interaktionen mellan mor och barn. Gruppverksamhet kanske inte omedelbart påverkar barnen men kan på lång sikt ha positiv påverkan på interaktionen i familjen. Den bästa effekten borde en kombination av gruppverksamhet och stöd i hemmet ha (Mc Gaw et al 2002) Det finns flera internationella studier som också visar på vikten av utbildad personal och en övergripande ansats i program som riktar sig till föräldrar med kognitiva svårigheter (Guinea 13

14 2001; Skov & Henningsen 2001; Kroese 2002). Även samverkan mellan olika aktörer är viktigt. Dessa familjer kan ofta ha flera insatser pågå samtidigt, från olika aktörer. Det kan till exempel vara från socialtjänsten, psykiatrin och barnhälsovården. Detta kan innebära att föräldrarna blir överösta med råd från olika professionella, som ibland kan ha olika perspektiv eller tycka olika om vad som är gott föräldraskap och hur man bör göra i olika situationer (Heinz & Grant 2003; Pistol 2009). Att veta vilken hjälp man har rätt till och vart man ska vända sig är något som ofta upplevs som svårt (Hindberg 2003). Föräldrarna upplever ofta hög stress när samordning av insatser kring familjen inte fungerar, personalbyten, många inblandade, dåligt utbildade angående deras problematik,. Föräldrarna uppskattade ett stöd från de professionella som var kompetenshöjande, utvecklande för sin föräldraförmåga. Att de professionella arbetade stödjande, engagerade och respekterande (Starke 2005). Föräldrarna själva efterfrågar stöd i att träffa nya människor och skapa vänskapsrelationer (Llewellyn 1998). Program som riktar sig till föräldrar med kognitiva svårigheter har ofta problem med avhopp (Guinea 2001). Att implementera föräldrarnas eget perspektiv när man utformar stödinsatser har enligt tidigare forskning visat sig förebygga avhopp från insatser, detta verkar vara extra viktigt för just gruppen föräldrar med kognitiva svårigheter (Llewellyn 1998). Jöreskog (2009) har gjort en utvärdering av FIB- projektet, Föräldrar med Intellektuella Begränsningar, som drevs i Uppsala län mellan landstinget, Uppsala kommun, Tierps kommun, Regionförbundet i Uppsala län och FUB om föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn. Syftet med FIB-projektet var att utveckla stöd och hjälpinsatser till föräldrar med intellektuella begränsningar för att stärka dem i deras föräldraskap så att inte barnen far illa. En Kaféverksamhet startades i Tierp där målgruppen kunde träffas på kontinuerlig basis. Själva syftet med att starta en kaféverksamhet var att försöka fånga upp de här familjerna till en verksamhet som de själva ville delta i och på så sätt bryta den sociala isolering som många lever i. Jöreskog har gjort intervjuer med föräldrarna och barnen och de har sammanfattningsvis berättat om 3 betydande områden som de upplever förändring på. Den ena är kunskap om hur olika myndigheter fungerar och att de fått praktisk hjälp med att kunna orientera sig. Det andra området är en känsla av gemenskap med andra i liknande situation som de själva befinner sig i. Och just känslan av gemenskap har lett till en känsla av att bli lyssnad på, att bli inkluderad i gemenskapen har resulterat i en ökad lust för att pröva nya saker t.ex. frågor, och att föräldrarna blivit mer hjälpsökande. I Tierp berättar gruppledarna att föräldrarna ökat sitt nätverk genom gruppverksamheten. Nya vänskapsrelationer där en möjlighet att utbyta erfarenheter finns. Att bryta en social isolering för både barn och vuxna och att deras fritid blivit mer innehållsrik (Ibid.). Ann Nilsson har tittat på hur implementeringen av gruppverksamheten för barn och ungdomar till föräldrar med kognitiva svårigheter sett ut i Uppsala län. Det visade sig också att en relation med förtroende mellan gruppledarna och familjerna byggdes upp och på så sätt så kunde gruppledarna hjälpa familjerna. Föräldrarna fick stöd genom att ta del av kunskaper som kunde hjälpa dem i deras föräldraskap. Själva syftet med att starta en café verksamhet var att försöka fånga upp de här familjerna till en verksamhet som de själva ville delta i och på så sätt bryta den sociala isolering som många lever i (Nilsson 2008). 14

15 Forskningsgenomgången visar att det finns forskning kring föräldrastöd i grupp när det gäller verksamheter som riktar sig till föräldrar generellt. Dessa program och metoder används i de fall där barnen bedöms ha beteendeproblem av olika slag och har visat positiva resultat. När det gäller forskning kring föräldrar med kognitiva svårigheter och stödinsatser som är anpassade efter deras problematik och situation så finns det mycket lite. Detta i kombination med att det är en växande målgrupp blir ett dilemma. Dessa föräldrar behöver stödinsatser som syftar till att de lättare kan hantera sin situation och sitt föräldraskap och som kan minska riskerna för barnen. 3. Teori 3.1 Salutogenetiskt synsätt och KASAM Stödgrupper syftar enligt tidigare forskning till att bryta isolering, stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och stödja dem i att lättare kunna hantera sin situation. Vi har utifrån detta valt Antonovsky s teori om Salutogenes och KASAM som en av våra teoretiska utgångspunkter. Den salutogenetiska modellen formulerades av Aaron Antonovsky på 70-talet. Han var en medicinsk sociolog som i en studie fick upp ögonen för det faktum att tjugonio procent i en grupp kvinnor som överlevt koncentrationsläger bedömdes vara vid god psykisk hälsa. Antonovsky fann detta mycket anmärkningsvärt och började intressera sig för detta fenomen, hur människor behåller hälsa trots att de utsätts för stor psykisk påfrestning (Antonovsky 2009). Ett salutogenetiskt synsätt innebär att man fokuserar på hälsans ursprung istället för vad som orsakar sjukdom. Salutogenes = Hälsans ursprung. Det patogenetiska synsättet var det allmänt dominerande synsättet då Antonovsky verkade, och kanske fortfarande är, särskilt inom vissa ämnesområden. Det patogenetiska synsättet kan sägas vara motsatsen till det salutogenetiska och innebär en syn på riskfaktorer som orsaker till ohälsa och att det är dessa riskfaktorer som man bör rikta in sig på att identifiera och förhindra eller buffra för. Antonovsky menar i sin tur att riskfaktorer, eller stressorer, är ständigt närvarande i människors liv och att det är hur vi håller oss friska och motståndskraftiga mot dessa påverkningar utifrån som är intressant att studera. Han menar att påståendet att stressorer i sig är av ondo är dåligt underbyggt, kanske till och med missledande (Ibid.). Viktigt att poängtera är att Antonovsky inte ser de olika perspektiven som oförenliga eller att ett perspektiv är mer rätt än det andra utan han menar att perspektiven kan komplettera varandra i våra försök att försöka förklara hälsa och ohälsa. Att anamma ett salutogenetiskt synsätt innebär att ha fokus på individen och dennes historia samt vilka faktorer som bidrar till individens anpassning. Människor är inte antingen friska eller sjuka utan de befinner sig ständigt på en rörlig, dynamisk skala från ohälsa till hälsa. Utifrån sin senare forskning om salutogenes kunde Antonovsky identifiera tre tydliga teman hos individer som verkade klara av påverkan av starka stressorer. Dessa teman kom att bli de centrala komponenterna i KASAM. Dessa tre komponenter är begriplighet, hanterbarhet och 15

16 meningsfullhet. KASAM är något som grundläggs i samspel med omgivningen under en individs barndom och uppväxt. Det är i ett socialt samspel med föräldrar, kamrater, skola och så vidare, som de erfarenheter som formar KASAM skapas (Ibid.). Begriplighet Begriplighet är den kognitiva komponenten i KASAM. Den syftar på i hur man upplever yttre och inre stimuli. En individ med en hög grad av begriplighet har en förmåga att ordna och förklara det som sker. Det vill säga göra saker och ting som händer begripliga. En stabil förmåga att bedöma verkligheten. Vid en låg grad av begriplighet upplevs situationer som kaotiska och oförutsägbara. Upplevelser av förutsägbarhet är det som lägger grunden för komponenten begriplighet (Ibid.) Hanterbarhet Hanterbarhet handlar om vilka sociala resurser individen har att tillgå för att möta de stimuli man utsätts för. Graden av hanterbarhet avgör om man intar positionen som offer för omständigheterna eller om man möter det som sker med en upplevelse av att detta kan jag hantera, hanterbarhet. Saker som händer i livet upplevs som erfarenheter som man kan hantera, utmaningar som man kan möta och lita på sina egna och andras resurser. Känslan av hanterbarhet grundläggs genom en bra belastningsbalans. Motsatt så kan överbelastning leda till en låg känsla av hanterbarhet. Till exempel orimliga krav som leder till misslyckanden (Ibid.). Meningsfullhet Meningsfullhet är den känslomässiga och motivationsskapande komponenten. Problem och krav man ställs inför blir värda ett engagemang. Man finner en mening i livet och det blir därigenom värt att ta sig igenom utmaningar. Det kan till exempel vara meningsfulla aktiviteter och fritidsintressen. Delaktighet och medbestämmande blir viktigt. En låg grad av meningsfullhet innebär att man inte ser något meningsfullt i livet och utmaningar och krav blir bördor (Ibid.). Positiv självuppfattning är något som har visat sig bidra till meningsfullhet (Skerfving 2008). Meningsfullhet är den viktigaste komponenten när det gäller förändring (Antonovsky 2009). Om en individ ligger högt på meningsfullhet men lågt på begriplighet och hanterbarhet finns en känslomässig motivation hos individen och det gör att det finns en tendens att kunna ta sig uppåt mot en positiv förändring på alla tre komponenterna. Individen upplever en mening med att söka efter en känsla av sammanhang. Antonovsky anser alltså att de tre komponenterna i hög grad hänger samman men att en individ kan ligga på olika nivå inom dessa. Vissa kombinationer är osannolika, som till exempel låg begriplighet i kombination med hög hanterbarhet. Man kan tänka att någon grad av begriplighet sannolikt krävs för att uppleva hanterbarhet. Det är svårt att veta hur man ska hantera kaos. Begriplighet borde därför vara den näst viktigaste komponenten för att kunna åstadkomma positiv förändring. Viktigt att poängtera är dock att alla tre komponenter är lika viktiga för en stark KASAM (Ibid.). 16

17 3.2 Socialkonstruktionistiskt perspektiv Vår uppsats vilar på, och genomsyras av, en socialkonstruktionistisk grundhållning. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att all kunskap om och förståelse av verkligheten kommer ur ett socialt samspel mellan människor. Språket har en central betydelse för hur vi konstruerar och uppfattar verkligheten. All kunskap är konstruerad genom språket inom kulturella, historiska och lokala kontexter som används för att tolka sociala erfarenheter (Berger & Luckmann 2008). Det är med andra ord med språket som vi konstruerar våra föreställningar om olika saker. Detta kommer i sin tur att påverka hur vi agerar. Förståelsen av verkligheten härrör från samspel mellan människor som en del av många fler utbyten i en social, kulturell och historisk kontext. (Payne 2008: 98) Relationen mellan socialarbetare, klienter och kontexten de befinner sig i är reflexiv, det vill säga de påverkar och förändrar varandra. På vilket sätt man arbetar med människor styrs av förväntningar som finns i samhället, man konstruerar sitt arbete utifrån sina krav och förväntningar. Social konstruktion är en cirkulär process där varje del ömsesidigt påverkar varandra (Ibid. 2008). Johnson (2009) utforskar behovet av att se funktionshinder som diskursivt och socialt konstruerat och socialarbetares position i relation till funktionshindrade. Hon presenterar tre diskurser om människor med funktionsnedsättning. Diskurser är föränderliga och kan variera över tid. De påverkas av rådande samhällsvärderingar och händelser. Vi har valt att kalla dessa för perspektiv istället. Vi tycker att perspektiv passar bättre i vårt sammanhang. Med hjälp av dessa perspektiv blir det tydligt att hur man konstruerar personer med kognitiva svårigheter kommer att påverka på vilket sätt man arbetar med dessa individer. Vi har inspirerats av Johnsons perspektiv i vår tolkning av materialet. Vi kallar dessa perspektiv för; det medicinska perspektivet, det sociala perspektivet och rättighetsperspektivet, begreppen är fritt översatta av oss. Vi tänker oss att dessa perspektiv inte behöver vara ömsesidigt uteslutande, utan kan förekomma samtidigt och ibland komplettera varandra. 1. Det medicinska perspektivet Funktionsnedsättningen förklaras med olika syndrom eller diagnoser som förklarar/orsakar individernas begränsningar och bristande förmågor. Detta synsätt placerar funktionsnedsättningen hos individen och positionerar personen som hjälpbehövande och någon som avviker från det normala. Personen positioneras som patient eller brukare. Funktionsnedsättningen är statisk och oföränderlig. De professionellas roll i relation till personen med funktionsnedsättningen blir av omvårdande karaktär. Arbetet innebär att stötta personerna eller att hitta sätt att bota dem (Johnson 2009). 2. Det sociala perspektivet 17

18 Detta perspektiv utvecklades av personer med funktionsnedsättning. Perspektivet motsätter sig starkt mot det tidigare beskrivna, medicinska perspektivet. Detta synsätt flyttar fokus från individen och dennes begränsningar till samhället och hur det förtrycker gruppen. Personer med funktionsnedsättning konstrueras, med andra ord, som en förtryckt grupp i samhället. Funktionsnedsättningen upplevs utifrån samhällets brister i att utveckla rätt stöd och i att eliminera barriärer som hindrar individerna att leva fullgoda liv som alla andra. Samhället gör individerna funktionshindrade. Det innebär en syn att samhällsstrukturerna måste förändras. De professionella arbetar för att förändra förtryckande strukturer i samhället och motverkar barriärer. Modellen ger en grund för individerna själva och deras anhängare att agera mot orättvisor och ojämlikhet. Exempel på barriärer kan vara otillgängliga transporter, lägenheter, arbetsplatser och offentliga byggnader, diskriminering inom hälso- och sjukvård och andra delar av välfärdssystemet, utbildningssystemet, arbetslivet etcetera. Vidare kan enligt Johnson (2009) nedvärderande bilder av personer med funktionsnedsättningar i media, samt osynliggörande eller marginalisering i den allmänna samhällsdebatten förstås som barriärer för denna grupps möjligheter att ta del i samhället som andra. Att utgå från ett socialt perspektiv leder till inkludering, anpassning av miljöer, delaktighet, valfrihet, medbestämmande och att individer får en ökad kontroll/makt över sina egna liv. Kritik mot perspektivet är att det fokuserar på politik och bortser från behov hos individerna samt att de svårigheter som följer med funktionsnedsättningen underskattas. 3. Rättighetsperspektivet Detta perspektiv är ett rättighetsperspektiv som finner sitt stöd i lagar och konventioner. Ett exempel är när man stängde ner de stora vårdhemmen som ansågs vara stigmatiserande och utestängde de funktionshindrade från resten av samhället. Man framhävde då individernas rätt att leva som alla andra. Rättighetsperspektivet har bidragit till större inkludering av personer med funktionsnedsättning i samhället. Det är dock inte oproblematiskt. Rättigheter ska inte bara formuleras i lagar och konventioner utan det ska även genomföras i praktiken, vilket kan innebära stora utmaningar (Ibid.). I samband med avinstitutionaliseringen på och talen skulle stora grupper som tidigare levt mycket begränsade liv inlåsta nu plötsligt klara sig själva i egna lägenheter. Ansvaret flyttades från staten till kommunerna, ofta utan att tillräckliga resurser tillsattes. Hemlöshet och misär blev i vissa fall resultatet (Bruno 2012). Individerna som omfattas av lagen ska även veta vad de har för rättigheter och de ska veta var de ska vända sig. Individerna behöver ha makt och kontroll över sina rättigheter (Johnson 2009). Ibland kan, som i fallet föräldrar med utvecklingsstörning, olika personers rättigheter komma i konflikt med varandra. Barns rätt till en tillräckligt bra uppväxtmiljö kan komma i konflikt med dessa föräldrars rätt att utöva sitt föräldraskap. Våra teorier har fokus på samspel mellan människor. Förståelsen för verkligheten kommer sig av ett socialt samspel mellan människor enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt. KASAM är något som grundläggs i samspel med omgivningen under en individs barndom och uppväxt. Det är i ett socialt samspel mellan människor som de erfarenheter som formar KASAM skapas. Att det inte finns en ensam sanning och att verkligheten är föränderlig och dynamisk är något som framträder ur båda teorierna. 18

19 Kontexten är mycket viktig inom socialkonstruktionismen. Antonovsky s teorier bortser inte från kontexten, han nämner det som viktigt att ta hänsyn till individens historia och sammanhang men teorin har mer fokus på individen och dennes anpassningsförmåga. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi finner dessa teorier väl lämpade för oss att använda i vår undersökning för att besvara våra forskningsfrågor. Teorierna kan komplettera varandra på ett bra sätt i vår analys av empirin. 4. Metod 4.1 Val av metod Vi har studerat en relativt liten, avgränsad miljö. Det handlar om en verksamhet där det ingår två personal och sex klienter. Vårt syfte har inte varit att generalisera det vi kommer fram till som något allmängiltigt. Vårt syfte har istället handlat om att undersöka en verksamhet och utforska hur gruppledarna konstruerar föräldrar med kognitiva svårigheter, samt att få en ökad förståelse om hur de ser på sin roll som gruppledare. Vi har velat fånga in gruppledarnas berättelser och upplevelser. Det har handlat om ett slags insikt och lokal förståelse för människornas verkligheter och verkliga situationer. Insikt är en process där man undersöker hur kunskap och händelsers karaktär formas och bevaras. Tyngdpunkten är på det kraftfulla exemplet snarare än en stor mängd data. Specifika aspekter på mikronivå är en viktig dimension av forskningen. Att undersöka diskurser, strukturer, idéer osv. (Alvesson & Deetz 2000). Utifrån uppsatsens syfte valde vi därför att använda oss av kvalitativa metoder. I kvalitativa metoder är text det som är det centrala arbetsmaterialet (Repstad 2010). Termen text används för praktiskt taget all data som inte är numerisk (Trost 2009). Kvalitativ metod kännetecknas även av att man går på djupet, att man studerar en miljö med alla sina nyanser (Repstad 2010). Flexibiliteten i kvalitativa metoder är också något som vi har ansett passat vår studie (Ibid.). Vi ville kunna vara flexibla när vi samlade in vår empiri och ha en möjlighet att följa upp trådar och mönster som vi såg. Vi ville få en bild av gruppledarnas beskrivningar och konstruktioner av föräldrarna och om de upplevt någon utveckling hos föräldrarna under de två terminer som verksamheten pågått. Kvalitativa metoder passar även bra när man vill beskriva hur något har utvecklats över tid på ett nyanserat sätt (Ibid.). För att få en så god uppfattning som möjligt av gruppledarnas upplevelser så tänkte vi att semi-strukturerade intervjuer var en bra metod för oss att använda. I en semi-strukturerad intervju har man en intervjuguide med en lista över teman som ska beröras. Utifrån dessa teman kan man ställa olika följdfrågor. Utformningen av en intervjuguide kan variera stort i en kvalitativ intervju. Intervjuprocessen är flexibel och fokus ska vara på vad intervjupersonens förståelse och upplevelser. Intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren som den vill (Bryman 2009). Vi har också fått tagit del av utvärderingsformulär som föräldrarna fyllt i och en kvalitativ dokumentanalys är det som blev aktuellt när det gällde dessa (Repstad 2010). 19

20 4.2 Fördelar och nackdelar med vald metod Kvalitativa metoder är som vi redan nämnt, att föredra då man vill få en djupare uppfattning om en miljö eller individens upplevelser. Den kritik som riktas mot kvalitativa metoder handlar om att den är alldeles för subjektiv, det vill säga att forskaren själv påverkar resultatet efter sina egna konstruktioner av vad som är viktigt och intressant. En kvalitativ undersökning anses också ha låg reliabilitet och generaliserbarhet. Trots kritiken är kvalitativa metoder att föredra för att besvara våra forskningsfrågor då vi anser att kvantitativa metoder hade begränsat våra möjligheter att fånga upp intervjupersonernas konstruktioner och upplevelser. Fördelarna med en semi-strukturerad intervju är att man får en djupare och bredare förståelse för intervjupersonens erfarenheter, kunskaper, föreställningar och intryck. Man riskerar inte heller att hämma personen med i förväg strukturerade frågor och ordval. Det finns utrymme för dialog och det skapar möjlighet till djupare förståelse för båda parter. På så sätt kan det frambringas empiri som är mer meningsfull för forskarens syfte. Den semi-strukturerade intervjun skapar förutsättningar för mycket mer komplexa och fylligare beskrivningar från intervjupersonerna (Alvesson & Deetz 2000; Bryman 2009). Det finns även problem med intervjuer. En kritik som finns mot metoden är att en intervju är ett samtal, i en viss situation. - och det som sägs i detta samtal är alldeles för kontextberoende för att kunna betraktas som en spegelbild av det som pågår utanför denna specifika situation (Alvesson & Deetz 2000: 83). Det finns också flera påverkansfaktorer i en intervjusituation som inte går att komma ifrån. Det finns ofta en positiv snedvridning i intervjuer, det vill säga att intervjupersonen säger bara de bra sakerna och vill göra ett gott intryck (Ibid.). Vissa kritiker menar att det aldrig går att få fram verkliga subjektiva upplevelser eller sanningar i en intervju. Som forskare handlar det snarare om att göra en noggrann tolkning om hur man kan använda sina resultat. Berättelserna ger visserligen osäkra men många gånger mycket intressanta ledtrådar till en förståelse av upplevelser och föreställningar hos intervjupersonen (Ibid.). 4.3 Urval Vår undersökning omfattar alla som ingår i verksamheten. Vi har intervjuat samtliga gruppledare som arbetar i verksamheten och vi har tagit del av sekundärmaterial i form av enkäter som alla sex föräldrar fyllt i. Det innebär att vi inte har tittat på barngruppsverksamheten. Dessa grupper bedrivs parallellt, samma tid i samma byggnad fast i olika delar av huset. Dessa båda verksamheter påverkar familjerna på olika sätt och båda verksamheterna är viktiga för familjen. Föräldrarna kan ha andra motiv att gå till gruppen varje vecka än vad barnen kan ha. Föräldrarna har alla kognitiva svårigheter i olika grad, de har en stor del av sin tillvaro gemensam. Vi tänker att de delar många upplevelser och känslor med varandra. Barnen har andra behov och gör andra saker i sin grupp. Vi tänker att det är viktigt att se att båda verksamheterna troligtvis påverkar familjens situation. Det betyder att vi absolut inte utesluter att barngruppsverksamheten är viktig eller intressant. Vi har valt denna avgränsning för att få mer tid att fördjupa oss i verksamheten för föräldrarna. Vi har inte heller kunnat mäta någon effekt eller mäta hur verksamheten uppfyller eventuella dokumenterade mål. 20

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin Barn som far illa Pedagogers bemötande och agerande Maltreated children How teachers react and act Sandra Jangdin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Nivå/ 15 Högskolepoäng 1

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem Ann-Marie

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005 BARN SOM FAR ILLA HUR BVC-SJUKSKÖTERSKOR DEFINIERAR BEGREPPET BARN SOM FAR ILLA SAMT HUR DE FÖRHÅLLER SIG TILL ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

blir ett dilemma När mat och alkohol på gruppbostaden om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning Karin Steive

blir ett dilemma När mat och alkohol på gruppbostaden om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning Karin Steive FoU Södertörns skriftserie nr 106/12 När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma om livsstilsrelaterad problematik bland personer med Karin Steive utvecklingsstörning Förord För ett par år sedan

Läs mer

Örebro universitet Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete Socionomprogrammet T6 Handledare: Karin Karlsson C-uppsats, 15 hp VT 2012

Örebro universitet Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete Socionomprogrammet T6 Handledare: Karin Karlsson C-uppsats, 15 hp VT 2012 Örebro universitet Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete Socionomprogrammet T6 Handledare: Karin Karlsson C-uppsats, 15 hp VT 2012 ROS- Relationer och Sexualitet En granskning av ROS-

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa Lärare, socialsekreterare och barn som far illa One should doubtless resist the temptation to simplify that which is not simple. Serge Moscovici och Willem Doise Studies from the Swedish Institute for

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Nästan men inte helt

Nästan men inte helt Nästan men inte helt Brister i samhällets stöd till personer som har nedsatt kognitiv förmåga Riksförbundet Sällsynta diagnoser nästan men inte helt 1 Maria Gardsäter, Projektledare Elisabeth Wallenius,

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer