SVEN HAR BLIVIT VRESIG - VARFÖR DRAR HAN SIG UNDAN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEN HAR BLIVIT VRESIG - VARFÖR DRAR HAN SIG UNDAN?"

Transkript

1 SVEN HAR BLIVIT VRESIG - VARFÖR DRAR HAN SIG UNDAN? FÖRELÄSNING FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL OCH BISTÅNDSBEDÖMARE av Malgorzata Szmidt Överläkare, äldrepsykiatri, Akademiska sjukhuset, 2014

2 DISPOSITIOIN Lite epidemiologi Sven är vresig - vad göra? Basfakta om demens Hur uppstår BPSD? Vad kan man göra åt det? Vad är en förvirring? Den förtvivlade - om depression hos äldre

3 NÅGRA DATA ,5 MLN > 65 ÅR I sverige ,25 MLN > 65 ÅR > 80 år > 80 år

4 Fler data 2005: omkr 0,5 mln >65 år har någon psykisk störning > 65 år ca 14 % lider av depression > 65 år ca 14% ångest > 65 < 80 ca 5% har demens > 80 år - ca 20 %

5 SVEN,78 Kommer tillbaka till boendet efter en stormig natt på både somatiska och psykakuten. Han har Alzheimers sjukdom sedan flera år men placerades på boendet för 3 månader sedan efter att ha gradvis vänt på dygnsrytmen och blivit alltmer aggressiv hemma. Hustrun orkade ej längre ta hand om honom. På sjukhuset har man konstaterat en uvi, ställt patienten på antibiotika samt ökat dosen av hans nattmedicin och ställt honom på neuroleptika i måttlig dos. Patienten vägrar ta emot medicin efter återkomsten, låser sig inne på sitt rum och skriker då personalen försöker lirka upp dörren. Vad göra?

6 Förloppet över tid Alzheimers sjukdom, stadieindelningen bygger på ADL-funktion Funktion 1. MCI (Lindrig kognitiv störning) 2. Mild demens IADL 3. Måttlig demens (MMT <15 PADL 4. Svår demens (MMT < 5-10 p) Autonomi ADL-hjälp Annat boende Totalt beroende 5 20 år

7 Hur känns demens? - Är räkningarna inte betalda? vad i all sin dagar - Har jag glömt plattan på jag hade ju så bråttom! - Jasså, skulle jag kommit till doktorn igår? Med andra ord: Man hänger inte med, slätar över eller blånekar

8 Hur känns demens? Mycket sällan stort lidande som man förpassas till (?) Suicid mycket sällsynt men suicidhot inte ovanligt Coping-strategier: problemlösning, känslomässig adaptation. Värst för den pedantiske perfektionisten? Värst för den med bevarad insikt och för den som drabbas av depression och ångest. Framgångsfaktorer: Kärleksfull partner (som har möjlighet till avlastning) och familj. Möjlighet till icke-kognitiva aktiviteter. Rikt liv bakom sig. (Lena Kilander 2009)

9 BPSD - DEFINITION begreppet BPSD blir ett samlingsnamn för ett antal vanliga, icke kognitiva symtom vid demens. BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för individen och andra människor, dels som psykiska symtom som också kan uppträda hos personer utan demens, såsom ångest och hallucinationer.

10 BPSD definition, forts.2 Affektiva symtom - depression, mani/hypomani, ångest/oro, irritabilitet Psykossymtom - hallucinationer, vanföreställningar, felaktig identifiering Hyperaktivitet - psykomotorisk agitation, sömnstörning - Apati - initiativlöshet, tillbakadragenhet, förlust av intressen

11 BPSD Viktigt att i varje enskilt fall analysera patientens symtomkonstellation för att kunna optimera behandlingen. BPSD-begreppet alltför heterogent för att låta sig behandlas som en enhet.

12 I BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen, och omgivningen som definierar) II PSYKISKA SYMTOM (=huvudproblem för patienten, och omgivningen som tolkar) (Lena Kilander 2009)

13 I BETEENDESYMTOM Aggressivitet, agitation, irritabilitet, motsträvighet, skrik, motorisk rastlöshet, plockighet, vandring, skuggning, hämningsbortfall/opassande socialt beteende, nattliga störningar och inaktivitet! (Lena Kilander 2009)

14 Apati/ inaktivitet/ dysexekutivitet är den vanligaste beteendestörningen vid demenssjukdom. Sitter ofta nöjd, till skillnad från vid depression (och till skillnad från anhöriga) (Lena Kilander 2009)

15 II PSYKISKA SYMTOM 1. Affektiva symtom: Nedstämdhet, förlust av förmåga till glädje/intressen, oro, ångest, humörsvängningar, irritabilitet 2. Psykotiska symtom: synhallucinationer och paranoida vanföreställningar

16 Fem vanliga vanföreställningar vid BPSD vem har stulit mina smycken? det här är inte mitt hem! vad gör den här mannen i mitt hem? nu gaddar de ihop sig igen... min man är otrogen varje morgon.

17 VÅRDINSATSER FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH BEHANDLING GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGT BEMÖTANDE bättre kunskaper i att tolka och förstå den sjuke I främmande miljö, störande faktorer i omgivningen Vid obehandlad smärta, obstipation, uvi, fraktur Reaktion på överträdelser av den sjukes privata sfär. Skrik som uttryck för ångest, övergivenhet Vandring som uttryck för hemlängtan

18 VÅRDINSATSER forts. 1 personcentrerat förhållningssätt med målet att bevara identiteten trots att den kognitiva förmågan försämras beakta personens livshistoria, bekräfta nuvarande förmågor och upplevelser

19 VÅRDINSATSER forts.2 Kommunikation: tid i samtalet vid information - en sak i taget ja/nej frågor tydligt tilltal och kroppsspråk

20 VÅRDINSATSER forts.3 Vårdarens optimala förutsättningar: integrerad kunskap om allmänmänskliga behov samt om den demenssjukes individuella förutsättningar bärande relation till den sjuke

21 SPECIFIKA OMVÅRDNADSINTERVENTIONER Multisensorisk stimulering (snoezelen) avslappning genom multisensorisk stimulering inga signifikanta effekter på beteende, sinnesstämning Massage och beröring kliniskt positiva erfarenheter på oro, välbefinnande

22 OMVÅRDNADSINTERVENTIO NEr forts.1 Reminiscens framkalla gamla minnen med stöd av föremål, fotografier, musik Har statistiskt signifikant effekt på kognitiv förmåga, sinnesstämning och lägre förekomst av beteendesymtom Validation empati som återställer självkänslan och förhindrar tillbakadraganade hos den demente

23 OMVÅRDNADSINTERVENTIO NEr - forts.2 Musik minskning av BPSD i samband med individuellt anpassad musik och sång enl.kvalitativa studier Djurterapi lugnande inverkan genom sänkning av blodtrycket och ökning av oxytocin och prolaktin (små studier)

24 Prioriterad fråga: Fysisk aktivitet och utemiljö! Bibehåller ADL-funktioner och gångförmåga Prevention hjärt-kärlsjukdom (och depression?) Ökad livskvalitet Minskar risken för osteoporos och fall dvs minskar risken för höftfraktur och därmed lidande, hjälpbehov och kostnader UTKAST!

25 BPSD FARMAKOLOGISK BEHANDLING - vid depressiva symtom SSRI i 1:a hand - vid irritabilitet, agitation, oro SSRI - visst vetenskapligt stöd för memantin(ebixa) kan ha effekt vid agitation och aggressivitet vid psykotiska symtom och aggressivitet risperidon upp till 1,5 mg/dag, cave stroke akut sedation klometiazol (Heminevrin) eller oxazepam(sobril) snar utvärdering av effekt och biverkningar (Läkemedelsverket 2008)

26 BPSD SAMMANFATTANDE PRAKTISKA RIKTLINJER 1.Utredning/kartläggning av symtom samt tänkbara orsaker och utlösande moment samt ev. pålagrade psyk/som sjukdomar 2.Översyn av farmakologisk behandling 3.Optimerad vårdmiljö och bemötande patientens basala behov info/utbildning 4.Vid otillräcklig effekt farmakologisk behandling

27 MIN ENDA VÄN

28 Vad är en förvirring? samtidig störning av : uppmärksamheten medvetandet perceptionen tänkandet minnet psykomotoriken känslorna och sömn- och vakenhetscykeln

29 Förvirring=konfusion=delirium Leder till att personen inte kan tolka signalerna från sin omgivning och får därmed störd uppfattning av verkligheten Störningen omfattar tiden, omgivningen, den aktuella situationen och ofta också den egna personen synvillor (hallucinationer) och vanföreställningar, t ex hänsyftnings- och förföljelseparanoia vanliga

30 Förlopp dagar till månader tänkandet och talet förlorar sammanhang och logik nutid, förfluten tid och framtid blandas samman medvetandestörningen leder till och blandas med emotionella symtom ångest, osäkerhet och aggressivitet

31 Förlopp forts. beteendet präglas av överaktivitet, rastlöshet, plockighet, impulsivitet vid svår konfusion förekommer apati och total blockering rubbat sömnmönster, ett drömliknande tillstånd kan förekomma när personen är vaken medför ökning av dödligheten

32 Orsaker elektrolytrubbningar ( t ex intorkning vid samtidig urindrivande medicinering) skador (t ex frakturer) smärta och rädsla samverkar förvirring efter en operation hos personer med viss hjärnsvikt alla svåra sjukdomar i terminalt skede (ca, hjärtsvikt, lung-, lever- och njursjukdom) urinstämma och svår förstoppning abstinens efter stopp av alkohol, nikotin, koffein eller lugnande medel stress efter en förflyttning, sorg, integritetskränkning, rädsla, ångest

33 Bakomliggande orsaker hög ålder polyfarmaci tidigare förvirrad demens av olika grad alla typer av hjärnskador problem med syn, hörsel, tal och språk undernäring

34 UTREDNING - gå genom tänkbara orsaker - anamnes från anhöriga och/eller personal - noggrann kroppsundersökning - lab: blod-, elektrolyt-, njur- och leverstatus, albumin, blodsocker, infektionsprover. I förekommande fall odlingsprov, EKG, mätning av syrgasmätnad

35 Behandling av konfusion - sanering av medicinlistan - sanering av personens miljö; orienterande belysning undvik höga och skarpa ljud personen skall ha en följeslagare information och stöd till anhöriga

36 Behandling av konfusion forts. KOMMUNIKATION med den förvirrade; tilltalas i korta, enkla meningar påminns ofta om aktuell tid, rum och vad man gör och vad som händer i hans/hennes omgivning - ögonkontakt och beröring viktiga - vid psykotiska symtom - tala taktfullt emot dessa - håll samtalet på en konkret nivå - bejaka personens känslor, ignorera det förvirrade talet

37 Behandling forts. tillräckligt med föda och vätska mobilisering av den förvirrade ångest och sömnbehandling

38 RISKFAKTORER FÖR DEPRESSIONSUTVECKLING HOS ÄLDRE Ärftlighet spelar mindre roll Tidigare depression predisponerande Kvinnligt kön Livstrauma Både högt och lågt blodtryck Svårigheter att etablera varaktiga relationer genom livet Starkt samband mellan depression och dålig hälsa Vårdare till kroniskt sjuka löper större risk att utveckla depression

39 FAKTA OM ÅLDERSDEPRESSION En av de mest funktionsnedsättande sjukdomar på ålderns höst Leder till större risk för intagning på sjukhus och längre vårdepisod vid samtidig kroppslig sjukdom Äldre med depression och samtidig kroppslig sjukdom får svårare sjukdomsförlopp (SORENSEN, 2005) Svårare att samarbeta med den somatiskt sjuke och deprimerade patienten Oberoende dödsorsak

40 Man kan skilja mellan normalt åldrande och nedstämdhet Depression hos äldre visar sig ofta på samma sätt som hos yngre Det saknas bevis för en särskild subtyp av depression hos äldre

41 Nedanstående faktorer förändrar bilden av depression hos äldre: FÄRRE KLAGOMÅL ÖVER NEDSTÄMDHET (KATONA et al 1997) HYPOKONDRI OCH KROPPSLIGA KLAGOMÅL (DRYER et al 2005) EGENUPPLEVD MINNESFÖRSÄMRING PÅTAGLIG ÅNGEST LINDRIG STÖRNING I EXEKUTIVA FUNKTIONER

42 KÄRNSYMTOM: minskat intresse och glädje snarare än nedstämdhet olust, trötthet och initiativlöshet - social passivisering (läkemedelsboken 2012)

43 B) TILLÄGGSSYMTOM -förlust av självkänsla -- iandekvat och överdriven skuldkänsla -- återkommande dödstankar, självmordstankar eller självmordsbeteende -- obeslutsamhet (ambivalens) -- förändrad psykomotorisk aktivitet -- sömnstörning -- aptit och viktförändring

44 DEN DEPRIMERADE ÄLDRES GRUNDPROBLEM INTE KAN TA SIG SAMMAN INTE KAN ÖVERBLICKA NÅGOT INTE HAR LUST TILL NÅGOT

45 PSYKOTISKA SYMTOM VID DEPRESSION HOS ÄLDRE Paranoida symtom vanligare än hos yngre med depression, förekommer mera frekvent vid samtidig hörselnedsättning Ofta starkt depressivt färgade med inslag av död och katastrof Vanligt med vanföreställningar rörande den egna kroppen OBS! Differentialdiagnostik - psykos, demens

46 KOGNITIVA SYMTOM VID DEPRESSION HOS ÄLDRE TANKETRÖGHET KONCENTRATIONS- SVÅRIGHETER SÄMRE MENTAL FLEXIBILITET MINSKAD INITIATIVFÖRMÅGA OCH MOTIVATION

47 SJÄLVMORD HOS ÄLDRE, i Sverige görs ca ¼ av alla suicid av personer > 65 år Suicidförsök är mindre vanligt Vid 75 år inga könsskillnader Högriskgrupp: män > 80 med kroniska smärtor (M.Waern 2012) minst 2/3 av dessa har konstaterad depression (O Conell de är oftare kroppsligt sjuka och sämre fungerande Alkoholmissbruk och beroende - 10 ggr högre s-risk hos båda könen jämfört me allmänheten Suicid ej vanligt vid demens Ängslighet och kontrollbehov

48 SJÄLVMORDSFREKVENSEN I SVERIGE har minskat med 30% under de senaste två decennierna Störst minskning bland unga vuxna och medelålderspersoner Förväntad fördubbling av antalet självmord bland äldre under de närmaste 20 åren delvis pga den förändrade åldersstrukturen (M.Waern 20000) Tidigare s-försök, relationsproblem och ensamhetskänslor utgjorde den främsta riskfaktorn. Högre utbildning, aktiv föreningsliv samt hobby (Wiktorsson 2010) och/eller medlemskap i ett religiöst samfund (Fässberg 2012) var förenade med minskad risk för självmord. Dock relativt höga s-tal hos protestanter. Fysisk sjukdom oberoende av depression ökar risken för suicid två-tre gånger (Stenager och Stenager 2009, Waern et al 2002). Sannolikt är det

49 BEDÖMNING AV SUICIDRISK HOS ÄLDRE Tidigare suicidalt beteende Aktuella suicidtankar, planer, försök Suicidal kommunikation Psykiatrisk diagnos Aktuell symtombild depression, ångest, psykotiska symtom Tidigare och aktuellt missbruk/beroende Kognitiv förmåga och problemlösningsförmåga Personlighetsfaktorer Suicid i släkten Somatisk sjukdom/funktionsnedsättning Smärtor, ensamhet, förluster Tillgång till suicidredskap

50 PREVENTION AV SJÄLVMORD Anhöriga har mycket värdefull kunskap som inte når fram till läkaren Anhöriga bör kunna involveras i behandlingsplaneringen i större utsträckning än idag Anhöriga kan bidra med viktig information om vilka faktorer som underblåser s-tankar hos den äldre Det kan vara särskilt viktigt under de första behandlingsmånaderna med antidepressiva (Margda Waern, Gbg 2000)

51 UTREDNINIG Identifiera den emotionella störningen Bedöma suicidrisk Bästa omhändertagande nivå Behandlingsplan Info till patienten

52 UTREDNING forts. Anamnes med penetration av de rapporterade symtomen och tonvikt på insjuknandeförloppet Screening GDS (Geriatric Depression Scale) Fysiskt och psykiskt status Labstatus i differentialdiagnostiskt syfte: Hb, SR, elektrolyter, krea, b-glukos, albumin och Ca,TSH, B12, PTH

53 Varning - depression CHECKLISTA Täta kontakter med vårdcentralen jämfört med tidigare, orsak grundsjukdom Påtalar trötthet, matthet, brist på energi Behov av sömnmedel under längre tid Söker för psykiska problem, t ex ångest

54 BEHANDLING AV DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ELIMINERING AV UTLÖSANDE FAKTORER - Behandling av underliggande somatisk sjukdom Borttagande av olämplig farmakoterapi Socialpsykiatriska åtgärder

55 ANTIDEPRESSIV TERAPI Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI ECT PROFYLAX litium (vid täta recidiv) SSRI socialpsykiatriska åtgärder

56 EL-BEHANDLING VID DEPRESSIONER HOS ÄLDRE då patienten är självmordsbenägen akut behandling för att förhindra allvarlig försämring av hälsa psykotisk depression om patienten inte svarar på två farmaka kurer tål ej farmakologisk behandling tidigare god respons

57 UTREDNING AV PSYKISK SJUKDOM VID ÅLDRANDE Kartläggning av: Social situation, psykiska trauman och aktuell psykisk belastning Tidigare psykiska sjukdomar Tidigare somatiska sjukdomar samt kardiovaskulära riskfaktorer Kognitiva funktioner med MMT, klocktest Läkemedelskonsumtion Lab:SR, blodstatus, TSH, leverstatus, elektrolyter CT eller MRT : infarkt, blödning, degenerativa förändringar?

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Individen med svår demenssjukdom

Individen med svår demenssjukdom Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson PO Sandman 1 Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson, PO Sandman Skriften Du håller i din hand utgör den första delen, det första kapitlet i en serie

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Handlingsprogram inom demensvård i Marks kommun

Handlingsprogram inom demensvård i Marks kommun Handlingsprogram inom demensvård i Marks kommun 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 5 Demenssjukdomar - Prioriteringsnivå 1... 5 Framtiden... 5 Kapitel beskrivning... 6 Kapitel 1 Vårdstandard

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att möta aggressivt beteende hos människor drabbade av demenssjukdom

EXAMENSARBETE. Att möta aggressivt beteende hos människor drabbade av demenssjukdom EXAMENSARBETE 2006:06 HV Att möta aggressivt beteende hos människor drabbade av demenssjukdom En studie i social omsorgspraxis Sofi Wennberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

KUNSKAP OCH KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN GOD ÄLDREOMSORG - Kunskaper i gerontologi och geriatrik en förutsättning för god vård och omsorg

KUNSKAP OCH KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN GOD ÄLDREOMSORG - Kunskaper i gerontologi och geriatrik en förutsättning för god vård och omsorg KUNSKAP OCH KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN GOD ÄLDREOMSORG - Kunskaper i gerontologi och geriatrik en förutsättning för god vård och omsorg Yngve Gustafson, Professor, Överläkare Geriatriskt centrum,

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Ellinor Salander Renberg Charlotta Sunnqvist Åsa Westrin Margda Wærn Jussi Jokinen Bo Runeson, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Vård- och omsorgsförvaltningen Lokalt vård- och omsorgsprogram vid demensproblematik REAGERA UTVÄRDERA RAPPORTERA GENOMFÖRA BEDÖMA PLANERA Helsingborg 27 juni 2008 Revideras 30 september 2008 Bakgrund

Läs mer