Generaliserat ångestsyndrom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaliserat ångestsyndrom"

Transkript

1 Generaliserat ångestsyndrom 4/4/2013 Björn Paxling KBT och Trauma - Björn Palmqvist 1

2 Dagens upplägg Vad är GAD, diagnoskriterier, symptom Prevalens, etiologi etc Behandling Case-arbete (Internetterapiforskning) Tom Borkovec GAD-farfar Främsta forskaren kring hur GAD fungerar och behandlas effektivt Idag pensionerad från ny forskning Sjunger gärna Don t worry be happy 2

3 Några av dagens GAD-forskare Michelle G. Newman, professor i klinisk psykologi vid Penn State University, arbetat mycket med Borkovec och utvecklar integrativa behandlingsformer Elisabeth Breitholtz, lektor på psykologiska instutionen vid Stockholms Universitet, disputerade på GAD 3

4 perspektiv på oro ångest är inte ett problem att lösas och oro är inte en sjukdom att bota, de är snarare normala reaktioner som fyller viktiga funktioner i våra vardagliga liv, men när de blir överdrivna och börjar kontrollera våra liv så klassificerar vi dem som ångestsyndrom och behandling är motiverad. Varför är GAD viktigt? Hög prevalens och en av de psykiatriska diagnoserna med högst komorbiditet Anges ibland som det grundläggande ångestsyndromet Behandling av GAD ger ofta diagnosfrihet för komorbida tillstånden 4

5 Central aspekt = Oro (kognitiv förväntning om hot) Grundläggande antagande vid GAD Världen är en farlig plats, och jag kommer inte kunna hantera den, så jag måste vara beredd på möjliga hot. 5

6 6

7 Liten glädje och lycka i livet då fokus ligger på den farliga framtiden, avsaknad av positiva upplevelser av här och nu 7

8 GAD Diagnoskriterier DSM-IV A. Överdriven rädsla och oro (förväntansångest) inför ett antal olika händelser eller aktiviteter (t ex skol- eller arbetsprestationer) flertalet dagar under minst sex månader. B. Svårigheter att kontrollera oron. C. Rädslan och oron förknippas med tre eller fler av följande sex symtom (av vilka några funnits med i bilden flertalet dagar de senaste sex månaderna). 1. Rastlös, uppskruvad eller på helspänn 2. Lätt att bli uttröttad 3. Svårt att koncentrera sig eller "tom i huvudet 4. Irritabel 5. Muskelspänning 6. Sömnstörning 8

9 GAD Diagnoskriterier DSM-IV D. Fokus för rädslan och oron är inte enbart begränsat till symtom på någon axel I-störning, t ex rädslan och oron gäller inte panikattacker (som vid paniksyndrom), social genans (som vid social fobi), förorening (som vid tvångssyndrom), viktökning (som vid anorexia), eller allvarlig sjukdom (som vid hypokondri). Rädslan och oron föreligger inte heller uteslutande i samband med posttraumatiskt stressyndrom. GAD Diagnoskriterier DSM-IV E. Rädslan, oron eller de somatiska symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. F. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t ex hypertyroidism) samt visar sig inte enbart i samband med ett förstämningssyndrom eller en psykos. Den diagnostiseras inte heller vid genomgripande störning i utvecklingen. 9

10 GAD Diagnoskriterier ICD-10 A. Det måste ha funnits en period på minst sex månader med uttalad spänning, oro och känslor av osäkerhet kring vardagliga händelser och problem. B. Minst fyra av de symtom listade nedan måste finnas, och minst ett ska finnas med från (1) till (4): Autonoma (arousal) symtom (1) palpitationer eller hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens; (2) svettningar; (3) darrar eller skälver; (4) torr mun (ej beroende på medicinering eller uttorkning); GAD Diagnoskriterier ICD-10 Symtom som involverar bröst eller mage (5) andningssvårigheter; (6 kvävningskänslor; (7) smärtor eller obehagskänslor i bröstet; (8) illamående eller magbesvär (såsom uppkördhet); Symtom som involverar det psykiska tillståndet (9) yrsel, ostadighetskänslor, svimningskänslor; (10) upplever att föremål är overkliga (derealisation); eller att man själv är långt borta eller "inte riktigt med" (depersonalisation); (11) rädsla för att förlora kontrollen, "bli tokig" eller svimma; (12) rädsla för att dö; 10

11 GAD Diagnoskriterier ICD-10 Generella symtom (13) heta blodvallningar eller kalla kårar; (14) domningar eller klåda. Symtom på spänning (15) muskulär spänning, värk eller smärtor; (16) rastlöshet och oförmåga att slappna av; (17) känsla av psykisk spänning, "på gränsen"; (18) klumpkänsla i halsen eller sväljningssvårigheter; Andra icke-specifika symtom (19) överdrivet svar på små överraskningar, förstärkt orienteringsreflex; (20) koncentrationssvårigheter eller tanketomhet pga oro eller ångest; (21) ihållande irritabilitet; (22) svårt att falla i sömn pga oro. GAD Diagnoskriterier ICD-10 C. Syndromet uppfyller inte kriterierna för paniksyndrom, fobiskt syndrom, tvångssyndrom eller hypokondriskt syndrom. D. De vanligaste exklusionskriterierna är att ångestsyndromet beror på somatisk sjukdom såsom hyperthyroidism, eller syndrom beroende på bruk av psykoaktiva droger såsom överdriven konsumtion av amfetaminliknande substanser, eller bensodiazepinabstinens. 11

12 Jämförelse DSM-IV och ICD-10 DSM-IV diagnos, ej ICD-10 diagnos: Ej har kroppslig uppvarvning Samtidig panikångest/agorafobi, social fobi eller OCD ICD-10 diagnos, ej DSM-IV diagnos Oron ej överdriven Oron orsakar ej kliniskt signifikant lidande DSM-IV diagnosticerade har större negativ livsimpact av sin GAD Slade & Andrews. (2001). Riskfaktorer och orsaker Genetisk faktor 27%, individuella miljöfaktorer 72% Kvinna 2x män Nikotin, alkohol, cannabis och kokain Somatiska tillstånd: IBS, migrän, kronisk smärta Fattiga minoritetsgrupper Stressfulla livshändelser (dödsfall, separation, uppsägning, brottsoffer) 12

13 Prevalens Troligtvis underdiagnosticerad. Svensk tvillingregisterstudie, år, livstidsrisk: Kvinnor 3.95% Män 1.74% Nordisk primärvårdsstudie 2001, punktprevalens: Kvinnor % Män % Brittisk populationsstudie fann 3% prevalens, endast 8% av dessa fick behandling! Komorbiditet 90% av GAD-patienter uppfyller någon gång under livet annan psykiatrisk diagnos 66% har annan axel I-störning samtidigt som GAD Dystymi 50% Depression 42% Social fobi 23-59% Paniksyndrom 11-27% OCD 1-11% Närmare hälften har axel II-diagnos, vanligast är fobisk och osjälvständig personlighetsstörning 13

14 Förklaringsmodeller Oro som undvikande/problemlösning Låg tolerans för osäkerhet Bias i informationsprocessande Positiva tankar om oron, metakognitioner Förhöjd amygdala-aktivitet, förhöjd reaktivitet för stimuli Positiva tankar om oro Om jag oroar mig över någonting så kommer jag vara bättre förberedd ifall det sker Om jag oroar mig över någonting så är det troligt att jag kommer på ett sätt att undvika eller förhindra att det sker Även om det inte är sant så känns det som att oron för något gör det mindre troligt att det sker 14

15 Positiva tankar om oro, forts Oron motiverar mig att få saker gjort som jag behöver göra Oro är ett effektivt sätt att problemlösa Att oroa sig för småsaker är ett sätt att slippa tänka på jobbigare tankar Yerkes-Dodson Human Performance Curve 15

16 Meta-oro Adrian Wells, metakognitiv terapi Skiljer två sorters oro: Typ 1 oro coping/undvikande av ångestfyllda mentala bilder genom repetitivt Tänk om -funderande Typ 2 oro negativa tankar om vad den frekventa oron kan leda till Tankeinnehåll språkligt snarare än bildligt i större utsträckning hos GAD-patienter än personer som inte har GAD tänk om mitt barn skulle råka ut för en bilolycka det hade varit så fruktansvärt, jag tror inte jag skulle kunna hantera något så hemskt, jag måste påminna om att alltid ha på sig hjälm och att se sig om noga åt båda hållen när det ska cyklas över en väg men det kan ju ändå hända när man minst anar det så kanske det vore bättre att jag skjutsade istället men det kan ju hända olyckor ändå och då skulle vi dö allihopa och... 16

17 Vad oroar sig GAD-patienter för? (Dugas et al., 1998) Mest oro kring familj/socialt (Sanderson & Barlow, 1990) Blandade/mindre händelser skiljer bäst ut GAD-patienters oro från icke-klinisk population (Roemer et al., 1997) GAD vs paniksyndrom Breitholtz, E., Westling, B., & Öst L-G. (1998) 17

18 Hur konstanta är orosområdena? Joseph Constans med kollegor följde 27 personer med GAD under 1 års tid Gamla orosområden glömdes ofta bort, därför cued recall Inledningsvis 3,67 orosområden i snitt 24/27 hade minst ett nytt orosområde under perioden (m=2.56) Constans, J. et al. (2001) 18

19 Constans, J. et al. (2001) Forskningsläget för GAD Sämre utfall än andra ångestsyndrom Färre publikationer än alla ångestsyndrom med undantag för specifik fobi Överrepresentation av behandlingsstudier jämfört med annan forskning 19

20 Dugas, M.J. et al. (2010) Behandling av GAD Interpersonell: Supportive-Expressive Ursprungligen Luborsky GAD-fokus av Crits-Cristoph Core Conflict Relationship Theme Anknytningsfokuserad Begränsad evidens, RCT gott utfall men sämre än KBT Farmaka: SSRI, SNRI, benzodiazepin, Pregabalin (Lyrica) 20

21 Zoloft Buspar Effexor Sertralin Seroxat Paroxetin Citalopram Cipraler Fluoxetin Klomipramin Anafranil Oxascand Sobril Xanor Stesolid Atarax Propavan Stilnoct Imovane KBT-behandling 21

22 Målsättning/behandlingskontrakt Fler positiva bilder av problematiken än många andra ångeststörningar Vad är motivationen för behandling? Funktion av storytelling Monitorering av responser hos patienten Visa på fördelar med tidig upptäckt av oro Öva under sessionerna! Praktisera i vardagslivet 22

23 Särskilt fokus på oroandet Orosdagbok, skapar nyinlärning kring sannolikhet att oron har ett prediktivt värde Orosdagbok 1.Varje gång du märker att du oroar dig, skriv ner vad oron handlar om och vad du är rädd ska hända. 2.Gå varje kväll igenom de senaste dagarnas anteckningar i orosdagboken och se om de inträffat 3.Skatta resultatet på en 5-poängsskala utifrån hur det blev: 1. Mycket bättre än väntat, 2. Bättre än väntat, 3. Så dåligt som väntat, 4. Värre än väntat, och 5. Mycket värre än väntat. 23

24 Logisk analys För- och nackdelar med olika perspektiv Sannolikhet och bevis Känslor som bevis Kognitiva interventioner Demonstrera att tankar påverkar känslor Identifiera automatiska tankar och underliggande antaganden Ifrågasättande av validiteteten hos tankarna och trosföreställningarna, tankar som hypoteser 24

25 Avslappning Lär klienten skilja mellan spänning och avslappning På sikt ge klienten kontroll över eget spänningsläge Finns många varianter, däribland Tillämpad Avslappning Uppmuntra gärna andra former av avslappning/konditionsträning patienten själv redan uppskattar 25

26 26

27 Beteendeexperiment För att testa hypoteser Ger utsläckning samt möjligheter att träna copingstrategier Stimuluskontroll för oron Etablera en 30 minuters orostid var dag Sök upp tidiga tecken på oron Skjut upp oron till orostiden, använd tekniker för att släppa oron och perspektivskifte, och fokusera uppmärksamheten på nuet eller tidsmässigt nära kommande uppgift Alternativ/komplement: orosfria zoner 27

28 Schemalagd orostid Intensivt oroande Skilja oron som du har någon kontroll/inverkan över mot oro som du inte kan kontrollera Problemlösa eller skapa adaptiva perspektiv med kognitiva/acceptansbaserade metoder Integration, vidmakthållande Summering av behandlingen Identifiera risksituationer Vidmakthållandeprogram Åtgärdsplan Boostersessioner 28

29 Behandlingsmanualer, exempel Mastery of your anxiety and worry innehåll (1/2) The nature of Generalized Anxiety Learning to recognize your own anxiety The purpose and function of anxiety A closer look at GAD Learning to relax Controlling thoughts that cause anxiety: 1. Overestimating the risk 29

30 Mastery of your anxiety and worry innehåll (2/2) Controlling thoughts that cause anxiety: 2. Thinking the worst Getting to the heart of worrying: Facing your fears From fears to behaviors Dealing with real problems: Time management, goalsetting, and problem-solving Drugs for anxiety and their relation to this problem Your accomplishments and your future 30

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar Fanny Estling Ebba Jakobsson Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap

Läs mer

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal FoU-rapport 2009-1 Cool kids KBT-behandling för barn med ångest Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal Cool Kids KBT-behandling för barn med ångest Denna rapport

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING (CPRS-S-A) En självskattningsskala för ångest- och depressions-syndrom Pär Svanborg Marie Åsberg 2 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till specialister i allmänmedicin

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer