Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor"

Transkript

1 Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor - en handlingsplan för skola och fritidsgård. I samverkan mellan Polismyndigheten i Kungälv och Folkhälsorådet, Kungälvs Kommun KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE ADRESS TELEFON Nämndhuset Kungälv vx FAX

2 2(19) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Drogförebyggande arbetsgruppen... 3 Kommunens målsättning - strategi... 3 Vem har anmälningsskyldighet... 4 Anmälan om missförhållanden... 4 Yrkesverksamma och myndigheter... 4 Uppgiftsskyldighet och former för anmälan... 4 Anmälan (Uppgiftsskyldighet) gällande unga vuxna (upp till18 år)... 5 Vem ringer jag för konsultation?... 6 Ansökan, anmälan och rådgivning... 6 Skriftlig anmälan / checklista... 6 Tecken på missbruk och kriminalitet... 7 Tobak... 8 Information och lagstöd... 8 Åtgärd / anmälan... 9 Preventiva åtgärder... 9 Alkohol Information och lagstöd Åtgärd/anmälan Preventiva åtgärder Sniffning Information Åtgärd/Anmälan Preventiva åtgärder Narkotika - Doping - Läkemedel Information och lagstöd Åtgärd/anmälan Preventiva åtgärder Utvärdering... 18

3 3(19) Inledning Handlingsplanen upprättades första gången 2003 på uppdrag av dåvarande FALK, Drogförebyggandegruppen. Föreliggande upplaga är reviderad och godkänd i Kommunstyrelsen Handlingsplanen utvärderas årligen. Målgrupp Personal på skola och fritidsgård i Kungälvs kommun. Samarbetspartner, socialtjänsten och polismyndigheten i Kungälv. Drogförebyggande arbetsgruppen Åsa Löke, Folkhälsoutvecklare, Enhet Folkhälsa Sektorn för kultur och samhällsservice. Thomas Andersson, Polisinspektör, Polismyndigheten i Kungälv. Marianne Ahlbäck, Skolkurator, Gymnasieskola. Clara Lunde, Skolkurator, Grundskolan. Jens Karlsson, Socialsekreterare, Missbruksenheten. Ulrika Söderlund, Tillsynsenheten. Erika Abrahamsson, Tillsynsenheten. Kommunens målsättning - strategi Förebygga ohälsa, motverka konflikter och utslagning bland barn och ungdomar på grund av drogmissbruk. Förhindra bruk/missbruk av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat, samt sniffning av lösningsmedel bland barn och ungdom. Kontinuerligt utbilda personal i drogproblematik I Kungälvs kommun skall vi arbeta för att: Stärka barn och ungdomars självkänsla så att de vågar visa respekt för varandra och kan säga nej till droger. Stötta föräldrar, ungdomar och personal så att de vågar prata om och ingripa vid bruk/missbruk bland barn och ungdomar. Kontinuerligt utveckla förebyggande verksamhet, arbeta med all personal tillsammans med barn och ungdomar. Göra föräldrarna delaktiga i det förebyggande arbetet. Kontinuerligt informera och diskutera om drogers skadeverkningar (gruppdiskussioner, värderingsövningar, utställningar etc.). Erbjuda aktiviteter i en drogfri miljö.

4 4(19) Vem har anmälningsskyldighet? Anmälan om missförhållanden Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. (Socialtj.L, 14 kap, 1 ) Med barn avses varje människa under 18 år (Socialtj.L. 1:2) Yrkesverksamma och myndigheter Alla som arbetar i en yrkesmässigt bedriven verksamhet inom socialtjänst, barnomsorg, skola, kyrklig verksamhet för barn och ungdomar, hälso- och sjukvård eller tandvård, vare sig de är i offentlig eller privat tjänst, omfattas av skyldigheten att anmäla och lämna uppgifter till socialnämnden till skydd för barn och ungdomar. Om personal är tveksam på om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Uppgiftsskyldighet och former för anmälan Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialtjänsten. Anmälaren skall inte göra någon egen utredning. Lagen ställer inga formella krav på hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras. De som är skyldiga att göra en anmälan bör dock göra detta skriftligen. Om ärendet är akut skall naturligtvis anmälan ske på snabbaste sättet t.ex. genom telefonsamtal. Anmälan bör därefter bekräftas skriftligen. Därefter har anmälaren skyldighet att till socialsekreteraren lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Gemensam mottagning: alt (kommunens växel) Efter kontorstid och helger Socialjouren i Göteborg,

5 5(19) Anmälan (Uppgiftsskyldighet) gällande unga vuxna (upp till18 år) Begränsningar i sekretessen Skolan med flera myndigheter får polisanmäla vid misstanke om brott. 24 Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som anges i och 25 kap. 2 första stycket hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. (Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 24 ) För ungdomar över 18 år gäller sekretessen även gentemot vårdnadshavare. Men det finns en sekretessbrytande bestämmelse som kan utnyttjas vid livshotande fall. I en nödsituation får enligt BrB 24:4 (Brottsbalken) uppgifter lämnas ut vid överhängande fara för någons liv eller för allvarlig skada för någons hälsa. För kurator och annan skolpersonal (dock inte skolhälsovården) finns en bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (generalklausul) som innebär att kontakt kan tas mellan myndigheter om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda (Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 27 ). Bestämmelsen gäller inte för hälso- och sjukvården eller för socialtjänsten och förstås inte gentemot hemmet. Har man stark oro för en myndig elev får man anmäla till socialnämnden med stöd av sin anmälningsplikt. Visserligen upphör den på 18-årsdagen men generalklausulen ger lagstöd. Offentlighets- och sekretesslagens viktigaste öppning är samtycke från föräldrar och ungdomar. Det är av vikt att inte dröja med att kontakta vårdnadshavaren. Källa: Socialtjänstlagen - En vägledning, Svenska Kommunförbundet

6 6(19) Vem ringer jag för konsultation? Vid osäkerhet tag alltid kontakt med socialtjänsten. Ansökan, anmälan och rådgivning Ärenden till socialtjänsten och socialnämnden (heter i Kungälv Sociala myndighetsnämnden): Gemensam mottagning: alt (kommunens växel) Efter kontorstid och helger Socialjouren i Göteborg, Skriftlig anmälan / checklista Den som gör anmälan dokumenterar följande: Tidpunkt, plats och vem eller vilka det gäller. Från vem kommer uppgiften? Kommer uppgiften från annan person (andrahandsuppgift)? Har anmälaren själv sett t.ex. langningen? I vilken situation? Vem kan socialtjänsten kontakta Bekräftelse av anmälan och sekretess Den som gör en anmälan till socialnämnden, som enskild eller som yrkesverksam, kan ha intresse av att få veta vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av anmälan. Sådana uppgifter får inte lämnas ut utan medgivande från den ärendet berör. Socialtjänsten kan däremot alltid bekräfta att anmälan mottagits. En anmälan som gjorts av en myndighet eller yrkesverksam som har anmälningsskyldighet är inte skyddad av anonymitet. till-socialtjansten/

7 7(19) Tecken p missbruk och kriminalitet Några av de tecken som skulle kunna tyda på ett inlett missbruk eller en inledd kriminalitet, dock ej att förväxla med en ev. inledd eller pågående pubertet. Skolk Vid flera och ständiga återkommande tillfällen, någon eller några timmar här och var samt hela dagar. Nya kamrater Kamrater som ofta är mycket slutna och inte gärna vill presentera sig. Lögner Ljuger oavbrutet om olika situationer, tider, platser m.m. Verkar förtroendeingivande och med direkt ögonkontakt. Sena nätter Kommer ofta hem mycket sent. Snart borta även hela nätter. Ständig utgång Lite kontakt med hem och andra familjemedlemmar. Mycket kontakt med det nya kamratgänget. Snatteri Till en början från hem, skola och närliggande butiker. Försvar Försvarar blint sin nya situation vad gäller både kamrater och droger. Passivitet Hängighet och trötthet. Svårt att orka upp på morgonen. Inaktivt skolarbete. Humör Labilt och ofta grinigt. Sysslolöshet Är okoncentrerad och har svårt att ta sig för något. Inåtvändhet Blir allt svårare att kommunicera med. Verkar lyssna men lever i en föreställningsvärld.

8 8(19) Tobak Information och lagstöd Effekter av nikotin Tobak innehåller ämnet nikotin som är vanebildande och tas snabbt upp i kroppen och stimulerar centrala nervsystemet, påverkar hjärnan så att man får en positiv känsla. Hjärtfrekvens och blodtryck stiger. Tillvänjningen till nikotin fungerar farmakologiskt och beteendemässigt på samma sätt som för heroin och kokain. En stor del av de personer som börjar använda nikotin blir beroende av ständig tillförsel. Beroende En nikotinberoende person som inte får sin nikotin kan drabbas av abstinens. Kroppen känner ett sug efter nikotin och om suget inte tillfredställs kan man reagera med aggressivitet, spänning, oro och koncentrationssvårigheter. Beroendebeteende Röker/snusar nästan på en gång när man vaknar på morgonen Röker/snusar många cigaretter/snusportioner per dag, ofta fler än 20 Röker/snusar även när man är sjuk (kraftigt förkyld, febrig etc.) Tobakslagen Rökförbud: i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem (Tobakslag, 2, 1 ) Åldersgräns Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. (Tobakslag, 12 ) Införsel Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år (Tobakslag, 13 ) Påföljd Den som uppsåtligen bryter mot 11 eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. (Tobakslag, 27 ) Källa och länkar: (lagstiftning)

9 9(19) Åtgärd / anmälan Misstanke / kännedom om butiksförsäljning av tobak till barn och ungdom under 18 år - åtgärd 1. Personal som får kännedom eller misstanke om ovanstående lämnar uppgiften till enhetschef/samordnare eller rektor. 2. Enhetschef/samordnare eller rektor kontaktar polismyndigheten, telefonnummer (begär Polismyndigheten i Kungälv) och kommunens tillståndshandläggare, telefon Preventiva åtgärder Samtala med de unga om skadeverkningar, förhållningssätt och attityd Informera de unga om att personalen kommer att kontakta föräldrarna samt motivera föräldrarna att ha ett gemensamt förhållningssätt till nikotin Informera samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av nikotinbruk i området

10 10(19) Alkohol Information och lagstöd Effekter och risksituationer Alkohol är världens äldsta bedövningsmedel och är en tillåten drog i vårt samhälle. Alkohol sugs snabbt upp i magsäcken och når hjärnan, centrala nervsystemet via blodomloppet. Nerbrytningen sker i levern och tränger där undan annan viktig ämnesomsättning. Det tar minst tre timmar för kroppen att göra sig av med en burk starköl och för en flaska vin 8-10 timmar beroende på ålder, vikt, kön och hälsotillstånd Det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion eller gräns, allt beror på ålder, vikt, kön och hälsotillstånd. Kroppen förbränner alkoholen i sin egen takt. Unga som berusningsdricker riskerar att drabbas av olika akuta skador och problem, som: Bråk, slagsmål och våld Oskyddade samlag och oönskade sexuella situationer Att skolarbetet påverkas negativt Den unge som hamnar i bråk eller begår brott skulle förmodligen inte göra det i nyktert tillstånd. Forskningen visar dessutom att unga som debuterar tidigt med alkohol, dricker mer och löper ökad risk att utveckla beroende och narkotikamissbruk (källa: Hvitfeldt T och Rask L, skolelevers drogvanor 2005, CAN). Alkohollagen Alkoholdryck? Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. (Alkohollag, 1 kap, 3 ) Försäljning och åldersgränser Enligt svenskt lag får ingen sälja folköl till personer under 18 år. För försäljning av starköl och spritdrycker gäller 20 års gräns på systembolaget. Vid servering av alkoholdrycker på restaurang och krog gäller 18 års gräns. Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Motsvarande gäller vid detaljhandel med öl och servering av alkoholdrycker i fråga om den som inte har fyllt 18 år. (Alkohollag, 3 kap, 8 ) Enligt samma paragraf får alkoholdrycker inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Den som lämnar ut alkoholdrycker vid servering skall förvissa sig om att mottagaren är 18 år. För servering av alkoholdrycker krävs tillstånd (Alkohollag 7 kap.). Överlämna alkoholdryck till annan Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförlig sätt anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 8 inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. [ ]

11 11(19) Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år. Öl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 18 år. Andra stycket gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för förtäring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den som inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. (Alkohollag, 3 kap 9 ) Ansvar Den som innehar alkoholdrycker i syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år. (Alkohollag, 10 kap, 5 ) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 döms för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. (Alkohollag, 10 kap, 6 ) Får föräldrar bjuda sitt barn på alkohol? Många föräldrar tror att de kan lära sina barn att dricka alkohol, men forskningen visar att ungdomar som bjuds på alkohol av sina föräldrar dricker mer än ungdomar som har föräldrar som är mer restriktiva. När en vårdnadshavare eller annan vuxen köper ut spritdrycker, vin eller starköl till den unge under 20 år är det langning och vårdnadshavaren eller annan vuxen begår därmed ett brott. Detsamma gäller när köpet gäller öl till den som inte fyllt 18. Vårdnadshavaren har skyldighet och ansvar för att barnet får omvårdnad, trygghet, god fostran och att barnets behov blir tillgodosett samt inte far illa. När en vårdnadshavare bjuder eller låter sitt barn smaka på alkohol måste vårdnadshavaren fatta beslut om alkoholen kan skada eller om det finns risk för att barnet kan fara illa. Alkohol och tabletter Att blanda alkohol med sömntabletter, värktabletter och lugnade medicin kan leda till svåra förgiftningstillstånd. Många ungdomar tror att man blir fullare av att blanda receptfria tabletter, t.ex. Treo och Alvedon med alkohol, men även detta kan leda till att man blir förgiftad och får allvarliga skador.

12 12(19) Alkohol i trafiken, rattfylla Nästan en tredjedel som dödas i trafiken har alkohol i blodet. Därför är det av vikt att samtala med ungdomar om alkohol och mopedkörning. Som motordrivet fordon räknas även moped och andra terrängmotorfordon. Den unge blir straffmyndig när han/hon fyller 15 år och kan därmed straffas för brott och dömas till böter eller fängelse, beroende på hur grovt brottet bedöms. Enligt lagen innebär rattfylleri att en person som kör ett motordrivet fordon: Har druckit alkohol och att alkoholkoncentrationen är minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften. Har använt narkotika och har narkotiska ämnen kvar i blodet. Är så påverkad av alkohol eller något annat medel att han/hon inte kan köra på ett betryggande sätt. Om en ungdom har blivit dömd för rattfylleri innan myndighetsåldern, kan detta påverka beviljandet av körkortstillstånd samt att länsstyrelsen i samband med ansökan begär yttranden från socialnämnden om den unges personliga förhållanden. Åtgärd/anmälan Anmälan Vissa barn och ungdomar prövar att dricka alkohol av nyfikenhet, men när en ungdom påträffas berusad vid upprepande tillfällen skall man agera. Alkoholberusning hänger ofta samman med ett psykiskt dåligt mående både i ungdom och vuxenlivet. När det berör våra barn under 18 år gäller nolltolerans. Sniffning, nikotinbruk och alkohol är oftast inkörsport till ett narkotikamissbruk. Det är därför av vikt att även personal som möter barn och ungdomar i sin verksamhet har tydliga förhållningsregler. Innehav av alkohol på skola och fritidsgård Om den unge är under 18 år och ertappas med alkohol på skolan eller fritidsgården skall personal omedelbart kontakta vårdnadshavare och polisen. Därefter skall enhetschef/samordnare eller rektor kontakta socialtjänsten samt göra en anmälan. Om den unga vuxna (18 år) ertappas med alkohol på skolan eller fritidsgården bör enhetschef/samordnare eller rektor kontakta polisen eftersom det endast är polisen som får beslagtaga alkohol på offentligt område enligt kommunstadgarna. Det är av vikt att agera vid sådana situationer eftersom det kan förekomma langning. Langning av alkohol Langning av alkohol är en kriminell handling. Om ett barn, ungdom eller vuxen ertappas med att langa alkohol på skolan eller fritidsgården skall polisanmälan göras. Om ett barn under 18 år langar bör även anmälan göras till socialtjänsten, vårdnadshavaren skall kontaktas. Källa och länkar :www.can.se, (lagstiftning)

13 13(19) Rapportera alltid till berörd sektorschef och nämnd om polisanmälan. I rapporten får inga personuppgifter lämnas endast beskrivning av händelsen. Det är av vikt att våra politiker vet vad som händer i kommunen. Berusning När personal får kännedom om att ett barn under 18 år påträffas berusad skall vårdnadshavaren kontaktas. Sker berusningen vid upprepande tillfällen skall en anmälan överlämnas till socialtjänsten. Om personal är tveksam på om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Misstanke/kännedom om butiksförsäljning av folköl till barn och ungdom under 18 år - åtgärd Personal som får kännedom eller misstanke om ovanstående lämnar uppgiften till enhetschef/samordnare eller rektor. Enhetschef/samordnare eller rektor kontaktar polismyndigheten, telefonnummer (begär Polismyndigheten i Kungälv) och kommunens tillståndshandläggare, telefonnummer Preventiva åtgärder Samtala med ungdomarna om skadeverkningar, förhållningssätt och attityder. Informera de unga om att personalen kommer att kontakta föräldrarna. Motivera föräldrarna att ha ett gemensamt förhållningssätt till alkohol samt ansöka om stöd för att få hjälp med att stärka sin föräldraroll. Samtal om förhållningsregler i personalgruppen samt informera. Samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av alkoholbruk i området. Källa och länkar: (lagstiftning, alkohollagen och föräldrabalken), Örebro preventions program; Effekt Nikolaus Koutakis och Håkan Stattin Örebro universitet, (Trafikverket) samt

14 14(19) Sniffning Information I Sverige förekommer sniffning mest i åldern år. Att sniffa är att andas in ångorna från lättflyktiga lösningsmedel och gas i djupa inandningar. Vanligaste tillvägagångssättet sker genom inandning av ett ämne i en platspåse, vilken hålls för mun och näsa. Detta har detta lett till dödsfall i kvävning. Fakta Aceton - nagellacksborttagning, lim, startgas, fotokemikalier och fogmassa Glade sprayburk (toalettspray, populär lukt tallbarr) Aerosler - drivgas i sprayförpackningar Butan - finns bl.a. i cigarettändare och förpackning Bensen Terpentin Trikloretylen - finns i kontaktlim, hobbylim mm. Förmodligen finns det ytterligare produkter som inte är kända för oss vuxna. Korttidseffekter Ångorna kommer ned i lungorna och tas snabbt upp i blodet och förs till hjärnan. De första berusningseffekterna kommer redan efter några få inandningar och efter ca. 10 upprepade inandningar är man kraftigt berusad. Efter ca minuter avtar ruset och efter ungefär en timme märks ingen berusning alls. Att sniffa medför stora risker även vid enstaka tillfällen. Risken förstärks i kombination med alkohol, t.ex. folköl. Sniffningspreparat har liknande verkningar som alkohol: Muskelkontrollen minskar Reaktionstiden förlängs Reflexerna dämpas Den psykiska kontrollen tappas Hallucinationer med syn- och hörselförvrängningar förekommer Långtidseffekter av upprepat bruk under lång tid, symptom Rinnande näsa, hosta och irriterade hals Stark trötthet och ofta återkommande huvudvärk. Retlighet, ångest och nedstämdhet Sniffning under lång tid kan ge hjärnskador med psykisk avtrubbning som följd Skador på lever och njurar Sänkt immunförsvar Fysiska risker vid sniffning av tändargas, butangas Övre luftvägarna, Munhåla, Luftvägarna När gasen lämnar tuben bli den kall och en fryseffekt kan uppstå på luftvägarna och struphuvudet. Vidare ökar gasen sin volym mångfalt och detta innebär att otillräckligt med luft kommer ner i lungorna.

15 15(19) Lungorna När gasen kommer ner i luftvägarna, reagerar kroppen med att skicka ut vätska i luftvägarna. Detta kan leda till samma typ av dödsfall som vid drunkningsolyckor. Hjärtat Hjärtat retas mycket kraftigt av gasen. Stresshormonet adrenalin produceras av kroppen i mycket stor omfattning och detta ger störningar i hjärtrytmen och ett hjärtstillestånd kan bli följden. Åtgärd/Anmälan Vissa barn och ungdomar följer med och sniffar av nyfikenhet, men oftast handlar det om ett barn som mår psykiskt dåligt på grund av att man blivit utsatt för fysisk/psykisk kränkning eller på grund av oro i hemmet eller skolan. Eftersom sniffningsprodukter finns lätt tillgängligt i vår vardag och att sniffning förkommer mest i den yngre tonårsgruppen samt kan leda till kvävning är det av vikt att samhället agerar snabbt. När personal får kännedom om att ett barn under 18 år sniffar skall en anmälan överlämnas till socialtjänsten. Om personal är tveksam på om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Preventiva åtgärder Samtala med de unga om skadeverkningar och motivera dem att söka hjälp. Informera de unga om att personalen kommer att kontakta föräldrarna. Motivera föräldrarna att kontakta socialtjänsten och ansöka om stöd för att få hjälp med att stärka sin föräldraroll. Informera samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av sniffningsbruk i området. Källa och länkar:

16 16(19) Narkotika - Doping - Läkemedel Information och lagstöd Narkotikalagstiftning Följande är olagligt: Inneha, använda, överlåta och framställa narkotika Skaffa narkotika för att ge bort Skaffa, bearbeta och transportera för annans räkning eller förvara narkotika Sälja och förvara narkotika eller förmedla kontakt mellan säljare Upp till tio års fängelse kan utdömas för brott mot narkotikalagstiftningen (Lag 2000:1228). När ungdomar eller förälder har misstanke om bruk/missbruk och berättar detta får de vara anonyma anmälare. Gäller ej personal som har anmälningsskyldighet enligt 14 kapitel 1 Socialtjänstlagen, se sidan 4. Åtgärd/anmälan Vem kontaktas? Är den unge under 18 år kontaktas vårdnadshavare av utsedd personal på skola eller fritidsgård. Har man stark oro för en myndig elev får man anmäla till socialnämnden med stöd av sin anmälningsplikt. Anmälningsplikten upphör på 18-årsdagen men en generalklausul ger lagstöd (Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 27 ). Kontakt/anmälan överlämnas till socialtjänsten. Är personal tveksam om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Nekar till drogmissbruk! Om ungdomen nekar, men frivilligt lämnar urinprov bör det ske fortlöpande så länge det anses nödvändigt. Urinprov skall endast ses som ett komplement till övriga åtgärder. Överenskommelse görs med den unge och vårdnadshavare om vilka som skall få ta del av provsvaren. Droginnehav och langning (narkotika/dopingpreparat) Innehav och langning är en kriminell handling. Om en ungdom ertappas med drog på skolan eller fritidsgården skall polisanmälan göras eftersom det är kriminellt. Därefter sammankallas personalen omedelbart till möte om vidare åtgärd. Rapportera alltid till berörd nämnd om polisanmälan. I rapporten får inga personuppgifter lämnas endast beskrivning av händelsen. Det är av vikt att våra politiker vet vad som händer i kommunen.

17 17(19) Rykten - misstanke om droger - Åtgärd 1 Den som tar emot uppgiften skriver ner och lämnar uppgiften till enhetschef, samordnare eller rektor. Tidpunkt, plats och vem eller vilka det gäller. Från vem kommer uppgiften? Kommer uppgiften från annan person (andrahandsuppgift)? Har uppgiftslämnaren själv sett att den unge använda droger? I vilken situation? 2 Enhetschef, samordnare eller rektor översänder en rapport till polismyndigheten och socialtjänsten för kännedom. Informera den samkraftsgrupp som det berör och endast om händelsen. Rapportera alltid till berörd nämnd om vad som händer i området. I rapporten får inga personuppgifter lämnas, endast beskrivning av händelsen. Det är av vikt att våra politiker vet vad som händer i kommunen. Misstanke/kännedom om att en förälder missbrukar Åtgärd Om det framkommer att en förälder missbrukar och det finns barn under 18 år i en familj gäller anmälningsskyldigheten för personal (Socialtj.L. 14:1). Kontakt/anmälan överlämnas till socialnämnden. Om personal är tveksam om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Enhetschef, samordnare eller rektor överlämnar en skriftlig anmälan till socialtjänsten. Preventiva åtgärder Samtala med ungdomar om skadeverkningar och motivera dem att söka hjälp. Informera ungdomarna om att personalen kommer att kontakta föräldrarna. Motivera föräldrarna att kontakta socialtjänsten och ansöka om stöd för att få hjälp med att stärka sin föräldraroll. Informera samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av narkotikamissbruk i området.

18 18(19) Utvärdering Namn:... Enhet:... Ansvarig Skola: rektor Fritidsgård: enhetschef eller samordnare Handlingsplanen skall utvärderas en gång om året av varje enhet (skola, fritidsgård, polis och socialtjänst). Syfte: att se hur handlingsplanen har använts, vad har fungerat bra, vad behöver förbättras, samt se hur man kunnat samverka över olika förvaltningar. Utvärdering av handlingsplanen insändes till drogförebyggaren, Kungälvs kommun, i november månad varje år. Ringa in rätt alternativ. Har förebyggande arbete skett: För barn/ungdomar För personal För barn/ungdomar/personal För föräldrar Beskriv vad ni gjort/planerar att göra på separat bilaga Har handlingsplanen använts vid bruk/missbruk av: Tobak Alkohol Sniffning Om nej, motivera varför på separat bilaga. Har handlingsplanen använts vid bruk/missbruk av Narkotika Dopingpreparat Läkemedel Om nej motivera varför på separat bilaga Har handlingsplanen använts vid misstanke om: Droginnehav Langning Om nej motivera varför på separat bilaga. Har handlingsplanen använts vid rykten/misstanke om droger Om nej motivera varför på separat bilaga.

19 19(19) Har handlingsplanen använts vid misstanke/kännedom Om att förälder missbrukar Om nej motivera varför på separat bilaga Överlämnat anmälan till Socialtjänst Antal... Polis Antal... Rapport till berörd nämnd Antal... Rapport till berörd nämnd Antal... Rapport till respektive samkraftsgrupp Antal... Frågor för polis och socialtjänst. Har anmälan inkommit till: Polis Antal... Från vilken/vilka enheter Socialtjänst Antal... Från vilken/vilka enheter Utvärderingen skickas till : Folkhälsan Nämndhuset Kungälv

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola Sida 1 av 10 HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola (2004-01-29, reviderad 2015-04-01) Sida 2 av 10 Handlingsplan mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola Missbruk av alkohol och narkotika

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 BRÄCKE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 Alkohol- och drogpolicyn antagen av Barn- och Ungdomsgruppen 2008.12.04 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för Eksjö kommuns skolor gällande tobak, alkohol och andra droger

HANDLINGSPLAN. för Eksjö kommuns skolor gällande tobak, alkohol och andra droger HANDLINGSPLAN för Eksjö kommuns skolor gällande tobak, alkohol och andra droger Upprättad november 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGSPLAN GÄLLANDE TOBAK, ALKOHOL OCH ANDRA DROGER FÖR EKSJÖ KOMMUNS SKOLOR...

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm.

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Sävsjö kommun Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Mål Aleholm skall vara en arbetsplats fri från alkohol och droger. All användning och hantering av alkohol och droger är förbjuden inom skolans verksamhet.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan.

Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan. Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan. Mål Hofgårdskolan skall vara en arbetsplats fri från alkohol och droger. All användning och hantering av alkohol och droger är förbjuden inom skolans verksamhet.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan

Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan Sävsjö 091230 Innehållsförteckning 1.1 Aleholmsskolans mål och syfte med alkohol- och drogpolicy. Sid 1 1.2 Vad är en drog och vad säger lagen? Sid 1. 1:3 Misstanke

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK Rytmus musikergymnasium ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger. Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum

Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger. Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum INLEDNING Skolan har ett ansvar att motverka alkohol- och narkotikamissbruk, samt tobaksbruk

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Gymnasieskola November 2003 (Reviderad juni 2006) Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- och narkotikamissbruk bland elever

Läs mer

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Framtagen i samverkan mellan Ekerö kommun, Polismyndigheten och Landstinget, HT 2012. 1 Innehållsförteckning 1. Varför en Policy och

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Misstankar om att barn far illa. - Ett rättsligt perspektiv av Annika Staaf Malmö Högskola

Misstankar om att barn far illa. - Ett rättsligt perspektiv av Annika Staaf Malmö Högskola Misstankar om att barn far illa - Ett rättsligt perspektiv av Annika Staaf Malmö Högskola FN:s barnkonvention I artikel 19 sägs: att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor

Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor Antagen av barn och utbildningsnämnden 2008 03 17 22, reviderad av barn och utbildningsnämnden 2009 06 23 49 torsby.se 3 Målen Målen för Torsby

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Arbetsbok. Barn och unga 10-20 år i risk att utveckla eller som har kriminellt beteende och/eller missbruk

Arbetsbok. Barn och unga 10-20 år i risk att utveckla eller som har kriminellt beteende och/eller missbruk Arbetsbok Barn och unga 10-20 år i risk att utveckla eller som har kriminellt beteende och/eller missbruk Reviderad maj 2015 1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Förebyggande arbete 3 3. Anmälan

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

MED GEMENSAMMA KRAFTER FÖR BARN OCH UNGDOM

MED GEMENSAMMA KRAFTER FÖR BARN OCH UNGDOM Dals-Eds kommun 2005-08-04 MED GEMENSAMMA KRAFTER FÖR BARN OCH UNGDOM - - - en handlingsplan för Dals-Eds kommun Du ansvarar inte bara för vad du säger utan också för vad du låter bli att säga Okänd 1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer

Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer Bakgrund Utifrån skolsköterskas hälsosamtal, LUPP-rapport samt Välfärdsbokslut 2013 så synliggörs behovet av en aktiv mobilisering mot droger i Kungälvs kommun. En

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Alkohol- och drogrutiner för Njudungsgymnasiet

Alkohol- och drogrutiner för Njudungsgymnasiet 1 (9) Alkohol- och drogrutiner för Njudungsgymnasiet Dokumenttyp: Rutin Beslutad av: Skolkonferensen (2000-05-23 ) Gäller för: Njudungsgymnasiet Giltig fr.o.m.: 2000-05-18 Dokumentansvarig: Rektor Senast

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund

Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2008-02-11 4 Inledning I 2007 års skolundersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) uppgav var tionde elev i gymnasiets årskurs 2 att skolarbetet

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer