Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor"

Transkript

1 Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor - en handlingsplan för skola och fritidsgård. I samverkan mellan Polismyndigheten i Kungälv och Folkhälsorådet, Kungälvs Kommun KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE ADRESS TELEFON Nämndhuset Kungälv vx FAX

2 2(19) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Drogförebyggande arbetsgruppen... 3 Kommunens målsättning - strategi... 3 Vem har anmälningsskyldighet... 4 Anmälan om missförhållanden... 4 Yrkesverksamma och myndigheter... 4 Uppgiftsskyldighet och former för anmälan... 4 Anmälan (Uppgiftsskyldighet) gällande unga vuxna (upp till18 år)... 5 Vem ringer jag för konsultation?... 6 Ansökan, anmälan och rådgivning... 6 Skriftlig anmälan / checklista... 6 Tecken på missbruk och kriminalitet... 7 Tobak... 8 Information och lagstöd... 8 Åtgärd / anmälan... 9 Preventiva åtgärder... 9 Alkohol Information och lagstöd Åtgärd/anmälan Preventiva åtgärder Sniffning Information Åtgärd/Anmälan Preventiva åtgärder Narkotika - Doping - Läkemedel Information och lagstöd Åtgärd/anmälan Preventiva åtgärder Utvärdering... 18

3 3(19) Inledning Handlingsplanen upprättades första gången 2003 på uppdrag av dåvarande FALK, Drogförebyggandegruppen. Föreliggande upplaga är reviderad och godkänd i Kommunstyrelsen Handlingsplanen utvärderas årligen. Målgrupp Personal på skola och fritidsgård i Kungälvs kommun. Samarbetspartner, socialtjänsten och polismyndigheten i Kungälv. Drogförebyggande arbetsgruppen Åsa Löke, Folkhälsoutvecklare, Enhet Folkhälsa Sektorn för kultur och samhällsservice. Thomas Andersson, Polisinspektör, Polismyndigheten i Kungälv. Marianne Ahlbäck, Skolkurator, Gymnasieskola. Clara Lunde, Skolkurator, Grundskolan. Jens Karlsson, Socialsekreterare, Missbruksenheten. Ulrika Söderlund, Tillsynsenheten. Erika Abrahamsson, Tillsynsenheten. Kommunens målsättning - strategi Förebygga ohälsa, motverka konflikter och utslagning bland barn och ungdomar på grund av drogmissbruk. Förhindra bruk/missbruk av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat, samt sniffning av lösningsmedel bland barn och ungdom. Kontinuerligt utbilda personal i drogproblematik I Kungälvs kommun skall vi arbeta för att: Stärka barn och ungdomars självkänsla så att de vågar visa respekt för varandra och kan säga nej till droger. Stötta föräldrar, ungdomar och personal så att de vågar prata om och ingripa vid bruk/missbruk bland barn och ungdomar. Kontinuerligt utveckla förebyggande verksamhet, arbeta med all personal tillsammans med barn och ungdomar. Göra föräldrarna delaktiga i det förebyggande arbetet. Kontinuerligt informera och diskutera om drogers skadeverkningar (gruppdiskussioner, värderingsövningar, utställningar etc.). Erbjuda aktiviteter i en drogfri miljö.

4 4(19) Vem har anmälningsskyldighet? Anmälan om missförhållanden Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. (Socialtj.L, 14 kap, 1 ) Med barn avses varje människa under 18 år (Socialtj.L. 1:2) Yrkesverksamma och myndigheter Alla som arbetar i en yrkesmässigt bedriven verksamhet inom socialtjänst, barnomsorg, skola, kyrklig verksamhet för barn och ungdomar, hälso- och sjukvård eller tandvård, vare sig de är i offentlig eller privat tjänst, omfattas av skyldigheten att anmäla och lämna uppgifter till socialnämnden till skydd för barn och ungdomar. Om personal är tveksam på om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Uppgiftsskyldighet och former för anmälan Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialtjänsten. Anmälaren skall inte göra någon egen utredning. Lagen ställer inga formella krav på hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras. De som är skyldiga att göra en anmälan bör dock göra detta skriftligen. Om ärendet är akut skall naturligtvis anmälan ske på snabbaste sättet t.ex. genom telefonsamtal. Anmälan bör därefter bekräftas skriftligen. Därefter har anmälaren skyldighet att till socialsekreteraren lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Gemensam mottagning: alt (kommunens växel) Efter kontorstid och helger Socialjouren i Göteborg,

5 5(19) Anmälan (Uppgiftsskyldighet) gällande unga vuxna (upp till18 år) Begränsningar i sekretessen Skolan med flera myndigheter får polisanmäla vid misstanke om brott. 24 Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som anges i och 25 kap. 2 första stycket hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. (Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 24 ) För ungdomar över 18 år gäller sekretessen även gentemot vårdnadshavare. Men det finns en sekretessbrytande bestämmelse som kan utnyttjas vid livshotande fall. I en nödsituation får enligt BrB 24:4 (Brottsbalken) uppgifter lämnas ut vid överhängande fara för någons liv eller för allvarlig skada för någons hälsa. För kurator och annan skolpersonal (dock inte skolhälsovården) finns en bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (generalklausul) som innebär att kontakt kan tas mellan myndigheter om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda (Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 27 ). Bestämmelsen gäller inte för hälso- och sjukvården eller för socialtjänsten och förstås inte gentemot hemmet. Har man stark oro för en myndig elev får man anmäla till socialnämnden med stöd av sin anmälningsplikt. Visserligen upphör den på 18-årsdagen men generalklausulen ger lagstöd. Offentlighets- och sekretesslagens viktigaste öppning är samtycke från föräldrar och ungdomar. Det är av vikt att inte dröja med att kontakta vårdnadshavaren. Källa: Socialtjänstlagen - En vägledning, Svenska Kommunförbundet

6 6(19) Vem ringer jag för konsultation? Vid osäkerhet tag alltid kontakt med socialtjänsten. Ansökan, anmälan och rådgivning Ärenden till socialtjänsten och socialnämnden (heter i Kungälv Sociala myndighetsnämnden): Gemensam mottagning: alt (kommunens växel) Efter kontorstid och helger Socialjouren i Göteborg, Skriftlig anmälan / checklista Den som gör anmälan dokumenterar följande: Tidpunkt, plats och vem eller vilka det gäller. Från vem kommer uppgiften? Kommer uppgiften från annan person (andrahandsuppgift)? Har anmälaren själv sett t.ex. langningen? I vilken situation? Vem kan socialtjänsten kontakta Bekräftelse av anmälan och sekretess Den som gör en anmälan till socialnämnden, som enskild eller som yrkesverksam, kan ha intresse av att få veta vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av anmälan. Sådana uppgifter får inte lämnas ut utan medgivande från den ärendet berör. Socialtjänsten kan däremot alltid bekräfta att anmälan mottagits. En anmälan som gjorts av en myndighet eller yrkesverksam som har anmälningsskyldighet är inte skyddad av anonymitet. till-socialtjansten/

7 7(19) Tecken p missbruk och kriminalitet Några av de tecken som skulle kunna tyda på ett inlett missbruk eller en inledd kriminalitet, dock ej att förväxla med en ev. inledd eller pågående pubertet. Skolk Vid flera och ständiga återkommande tillfällen, någon eller några timmar här och var samt hela dagar. Nya kamrater Kamrater som ofta är mycket slutna och inte gärna vill presentera sig. Lögner Ljuger oavbrutet om olika situationer, tider, platser m.m. Verkar förtroendeingivande och med direkt ögonkontakt. Sena nätter Kommer ofta hem mycket sent. Snart borta även hela nätter. Ständig utgång Lite kontakt med hem och andra familjemedlemmar. Mycket kontakt med det nya kamratgänget. Snatteri Till en början från hem, skola och närliggande butiker. Försvar Försvarar blint sin nya situation vad gäller både kamrater och droger. Passivitet Hängighet och trötthet. Svårt att orka upp på morgonen. Inaktivt skolarbete. Humör Labilt och ofta grinigt. Sysslolöshet Är okoncentrerad och har svårt att ta sig för något. Inåtvändhet Blir allt svårare att kommunicera med. Verkar lyssna men lever i en föreställningsvärld.

8 8(19) Tobak Information och lagstöd Effekter av nikotin Tobak innehåller ämnet nikotin som är vanebildande och tas snabbt upp i kroppen och stimulerar centrala nervsystemet, påverkar hjärnan så att man får en positiv känsla. Hjärtfrekvens och blodtryck stiger. Tillvänjningen till nikotin fungerar farmakologiskt och beteendemässigt på samma sätt som för heroin och kokain. En stor del av de personer som börjar använda nikotin blir beroende av ständig tillförsel. Beroende En nikotinberoende person som inte får sin nikotin kan drabbas av abstinens. Kroppen känner ett sug efter nikotin och om suget inte tillfredställs kan man reagera med aggressivitet, spänning, oro och koncentrationssvårigheter. Beroendebeteende Röker/snusar nästan på en gång när man vaknar på morgonen Röker/snusar många cigaretter/snusportioner per dag, ofta fler än 20 Röker/snusar även när man är sjuk (kraftigt förkyld, febrig etc.) Tobakslagen Rökförbud: i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem (Tobakslag, 2, 1 ) Åldersgräns Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. (Tobakslag, 12 ) Införsel Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år (Tobakslag, 13 ) Påföljd Den som uppsåtligen bryter mot 11 eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. (Tobakslag, 27 ) Källa och länkar: (lagstiftning)

9 9(19) Åtgärd / anmälan Misstanke / kännedom om butiksförsäljning av tobak till barn och ungdom under 18 år - åtgärd 1. Personal som får kännedom eller misstanke om ovanstående lämnar uppgiften till enhetschef/samordnare eller rektor. 2. Enhetschef/samordnare eller rektor kontaktar polismyndigheten, telefonnummer (begär Polismyndigheten i Kungälv) och kommunens tillståndshandläggare, telefon Preventiva åtgärder Samtala med de unga om skadeverkningar, förhållningssätt och attityd Informera de unga om att personalen kommer att kontakta föräldrarna samt motivera föräldrarna att ha ett gemensamt förhållningssätt till nikotin Informera samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av nikotinbruk i området

10 10(19) Alkohol Information och lagstöd Effekter och risksituationer Alkohol är världens äldsta bedövningsmedel och är en tillåten drog i vårt samhälle. Alkohol sugs snabbt upp i magsäcken och når hjärnan, centrala nervsystemet via blodomloppet. Nerbrytningen sker i levern och tränger där undan annan viktig ämnesomsättning. Det tar minst tre timmar för kroppen att göra sig av med en burk starköl och för en flaska vin 8-10 timmar beroende på ålder, vikt, kön och hälsotillstånd Det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion eller gräns, allt beror på ålder, vikt, kön och hälsotillstånd. Kroppen förbränner alkoholen i sin egen takt. Unga som berusningsdricker riskerar att drabbas av olika akuta skador och problem, som: Bråk, slagsmål och våld Oskyddade samlag och oönskade sexuella situationer Att skolarbetet påverkas negativt Den unge som hamnar i bråk eller begår brott skulle förmodligen inte göra det i nyktert tillstånd. Forskningen visar dessutom att unga som debuterar tidigt med alkohol, dricker mer och löper ökad risk att utveckla beroende och narkotikamissbruk (källa: Hvitfeldt T och Rask L, skolelevers drogvanor 2005, CAN). Alkohollagen Alkoholdryck? Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. (Alkohollag, 1 kap, 3 ) Försäljning och åldersgränser Enligt svenskt lag får ingen sälja folköl till personer under 18 år. För försäljning av starköl och spritdrycker gäller 20 års gräns på systembolaget. Vid servering av alkoholdrycker på restaurang och krog gäller 18 års gräns. Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Motsvarande gäller vid detaljhandel med öl och servering av alkoholdrycker i fråga om den som inte har fyllt 18 år. (Alkohollag, 3 kap, 8 ) Enligt samma paragraf får alkoholdrycker inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Den som lämnar ut alkoholdrycker vid servering skall förvissa sig om att mottagaren är 18 år. För servering av alkoholdrycker krävs tillstånd (Alkohollag 7 kap.). Överlämna alkoholdryck till annan Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförlig sätt anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 8 inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. [ ]

11 11(19) Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år. Öl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 18 år. Andra stycket gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för förtäring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den som inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. (Alkohollag, 3 kap 9 ) Ansvar Den som innehar alkoholdrycker i syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år. (Alkohollag, 10 kap, 5 ) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker i strid med 3 kap. 9 döms för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. (Alkohollag, 10 kap, 6 ) Får föräldrar bjuda sitt barn på alkohol? Många föräldrar tror att de kan lära sina barn att dricka alkohol, men forskningen visar att ungdomar som bjuds på alkohol av sina föräldrar dricker mer än ungdomar som har föräldrar som är mer restriktiva. När en vårdnadshavare eller annan vuxen köper ut spritdrycker, vin eller starköl till den unge under 20 år är det langning och vårdnadshavaren eller annan vuxen begår därmed ett brott. Detsamma gäller när köpet gäller öl till den som inte fyllt 18. Vårdnadshavaren har skyldighet och ansvar för att barnet får omvårdnad, trygghet, god fostran och att barnets behov blir tillgodosett samt inte far illa. När en vårdnadshavare bjuder eller låter sitt barn smaka på alkohol måste vårdnadshavaren fatta beslut om alkoholen kan skada eller om det finns risk för att barnet kan fara illa. Alkohol och tabletter Att blanda alkohol med sömntabletter, värktabletter och lugnade medicin kan leda till svåra förgiftningstillstånd. Många ungdomar tror att man blir fullare av att blanda receptfria tabletter, t.ex. Treo och Alvedon med alkohol, men även detta kan leda till att man blir förgiftad och får allvarliga skador.

12 12(19) Alkohol i trafiken, rattfylla Nästan en tredjedel som dödas i trafiken har alkohol i blodet. Därför är det av vikt att samtala med ungdomar om alkohol och mopedkörning. Som motordrivet fordon räknas även moped och andra terrängmotorfordon. Den unge blir straffmyndig när han/hon fyller 15 år och kan därmed straffas för brott och dömas till böter eller fängelse, beroende på hur grovt brottet bedöms. Enligt lagen innebär rattfylleri att en person som kör ett motordrivet fordon: Har druckit alkohol och att alkoholkoncentrationen är minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften. Har använt narkotika och har narkotiska ämnen kvar i blodet. Är så påverkad av alkohol eller något annat medel att han/hon inte kan köra på ett betryggande sätt. Om en ungdom har blivit dömd för rattfylleri innan myndighetsåldern, kan detta påverka beviljandet av körkortstillstånd samt att länsstyrelsen i samband med ansökan begär yttranden från socialnämnden om den unges personliga förhållanden. Åtgärd/anmälan Anmälan Vissa barn och ungdomar prövar att dricka alkohol av nyfikenhet, men när en ungdom påträffas berusad vid upprepande tillfällen skall man agera. Alkoholberusning hänger ofta samman med ett psykiskt dåligt mående både i ungdom och vuxenlivet. När det berör våra barn under 18 år gäller nolltolerans. Sniffning, nikotinbruk och alkohol är oftast inkörsport till ett narkotikamissbruk. Det är därför av vikt att även personal som möter barn och ungdomar i sin verksamhet har tydliga förhållningsregler. Innehav av alkohol på skola och fritidsgård Om den unge är under 18 år och ertappas med alkohol på skolan eller fritidsgården skall personal omedelbart kontakta vårdnadshavare och polisen. Därefter skall enhetschef/samordnare eller rektor kontakta socialtjänsten samt göra en anmälan. Om den unga vuxna (18 år) ertappas med alkohol på skolan eller fritidsgården bör enhetschef/samordnare eller rektor kontakta polisen eftersom det endast är polisen som får beslagtaga alkohol på offentligt område enligt kommunstadgarna. Det är av vikt att agera vid sådana situationer eftersom det kan förekomma langning. Langning av alkohol Langning av alkohol är en kriminell handling. Om ett barn, ungdom eller vuxen ertappas med att langa alkohol på skolan eller fritidsgården skall polisanmälan göras. Om ett barn under 18 år langar bör även anmälan göras till socialtjänsten, vårdnadshavaren skall kontaktas. Källa och länkar :www.can.se, (lagstiftning)

13 13(19) Rapportera alltid till berörd sektorschef och nämnd om polisanmälan. I rapporten får inga personuppgifter lämnas endast beskrivning av händelsen. Det är av vikt att våra politiker vet vad som händer i kommunen. Berusning När personal får kännedom om att ett barn under 18 år påträffas berusad skall vårdnadshavaren kontaktas. Sker berusningen vid upprepande tillfällen skall en anmälan överlämnas till socialtjänsten. Om personal är tveksam på om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Misstanke/kännedom om butiksförsäljning av folköl till barn och ungdom under 18 år - åtgärd Personal som får kännedom eller misstanke om ovanstående lämnar uppgiften till enhetschef/samordnare eller rektor. Enhetschef/samordnare eller rektor kontaktar polismyndigheten, telefonnummer (begär Polismyndigheten i Kungälv) och kommunens tillståndshandläggare, telefonnummer Preventiva åtgärder Samtala med ungdomarna om skadeverkningar, förhållningssätt och attityder. Informera de unga om att personalen kommer att kontakta föräldrarna. Motivera föräldrarna att ha ett gemensamt förhållningssätt till alkohol samt ansöka om stöd för att få hjälp med att stärka sin föräldraroll. Samtal om förhållningsregler i personalgruppen samt informera. Samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av alkoholbruk i området. Källa och länkar: (lagstiftning, alkohollagen och föräldrabalken), Örebro preventions program; Effekt Nikolaus Koutakis och Håkan Stattin Örebro universitet, (Trafikverket) samt

14 14(19) Sniffning Information I Sverige förekommer sniffning mest i åldern år. Att sniffa är att andas in ångorna från lättflyktiga lösningsmedel och gas i djupa inandningar. Vanligaste tillvägagångssättet sker genom inandning av ett ämne i en platspåse, vilken hålls för mun och näsa. Detta har detta lett till dödsfall i kvävning. Fakta Aceton - nagellacksborttagning, lim, startgas, fotokemikalier och fogmassa Glade sprayburk (toalettspray, populär lukt tallbarr) Aerosler - drivgas i sprayförpackningar Butan - finns bl.a. i cigarettändare och förpackning Bensen Terpentin Trikloretylen - finns i kontaktlim, hobbylim mm. Förmodligen finns det ytterligare produkter som inte är kända för oss vuxna. Korttidseffekter Ångorna kommer ned i lungorna och tas snabbt upp i blodet och förs till hjärnan. De första berusningseffekterna kommer redan efter några få inandningar och efter ca. 10 upprepade inandningar är man kraftigt berusad. Efter ca minuter avtar ruset och efter ungefär en timme märks ingen berusning alls. Att sniffa medför stora risker även vid enstaka tillfällen. Risken förstärks i kombination med alkohol, t.ex. folköl. Sniffningspreparat har liknande verkningar som alkohol: Muskelkontrollen minskar Reaktionstiden förlängs Reflexerna dämpas Den psykiska kontrollen tappas Hallucinationer med syn- och hörselförvrängningar förekommer Långtidseffekter av upprepat bruk under lång tid, symptom Rinnande näsa, hosta och irriterade hals Stark trötthet och ofta återkommande huvudvärk. Retlighet, ångest och nedstämdhet Sniffning under lång tid kan ge hjärnskador med psykisk avtrubbning som följd Skador på lever och njurar Sänkt immunförsvar Fysiska risker vid sniffning av tändargas, butangas Övre luftvägarna, Munhåla, Luftvägarna När gasen lämnar tuben bli den kall och en fryseffekt kan uppstå på luftvägarna och struphuvudet. Vidare ökar gasen sin volym mångfalt och detta innebär att otillräckligt med luft kommer ner i lungorna.

15 15(19) Lungorna När gasen kommer ner i luftvägarna, reagerar kroppen med att skicka ut vätska i luftvägarna. Detta kan leda till samma typ av dödsfall som vid drunkningsolyckor. Hjärtat Hjärtat retas mycket kraftigt av gasen. Stresshormonet adrenalin produceras av kroppen i mycket stor omfattning och detta ger störningar i hjärtrytmen och ett hjärtstillestånd kan bli följden. Åtgärd/Anmälan Vissa barn och ungdomar följer med och sniffar av nyfikenhet, men oftast handlar det om ett barn som mår psykiskt dåligt på grund av att man blivit utsatt för fysisk/psykisk kränkning eller på grund av oro i hemmet eller skolan. Eftersom sniffningsprodukter finns lätt tillgängligt i vår vardag och att sniffning förkommer mest i den yngre tonårsgruppen samt kan leda till kvävning är det av vikt att samhället agerar snabbt. När personal får kännedom om att ett barn under 18 år sniffar skall en anmälan överlämnas till socialtjänsten. Om personal är tveksam på om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Preventiva åtgärder Samtala med de unga om skadeverkningar och motivera dem att söka hjälp. Informera de unga om att personalen kommer att kontakta föräldrarna. Motivera föräldrarna att kontakta socialtjänsten och ansöka om stöd för att få hjälp med att stärka sin föräldraroll. Informera samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av sniffningsbruk i området. Källa och länkar:

16 16(19) Narkotika - Doping - Läkemedel Information och lagstöd Narkotikalagstiftning Följande är olagligt: Inneha, använda, överlåta och framställa narkotika Skaffa narkotika för att ge bort Skaffa, bearbeta och transportera för annans räkning eller förvara narkotika Sälja och förvara narkotika eller förmedla kontakt mellan säljare Upp till tio års fängelse kan utdömas för brott mot narkotikalagstiftningen (Lag 2000:1228). När ungdomar eller förälder har misstanke om bruk/missbruk och berättar detta får de vara anonyma anmälare. Gäller ej personal som har anmälningsskyldighet enligt 14 kapitel 1 Socialtjänstlagen, se sidan 4. Åtgärd/anmälan Vem kontaktas? Är den unge under 18 år kontaktas vårdnadshavare av utsedd personal på skola eller fritidsgård. Har man stark oro för en myndig elev får man anmäla till socialnämnden med stöd av sin anmälningsplikt. Anmälningsplikten upphör på 18-årsdagen men en generalklausul ger lagstöd (Offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 27 ). Kontakt/anmälan överlämnas till socialtjänsten. Är personal tveksam om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Nekar till drogmissbruk! Om ungdomen nekar, men frivilligt lämnar urinprov bör det ske fortlöpande så länge det anses nödvändigt. Urinprov skall endast ses som ett komplement till övriga åtgärder. Överenskommelse görs med den unge och vårdnadshavare om vilka som skall få ta del av provsvaren. Droginnehav och langning (narkotika/dopingpreparat) Innehav och langning är en kriminell handling. Om en ungdom ertappas med drog på skolan eller fritidsgården skall polisanmälan göras eftersom det är kriminellt. Därefter sammankallas personalen omedelbart till möte om vidare åtgärd. Rapportera alltid till berörd nämnd om polisanmälan. I rapporten får inga personuppgifter lämnas endast beskrivning av händelsen. Det är av vikt att våra politiker vet vad som händer i kommunen.

17 17(19) Rykten - misstanke om droger - Åtgärd 1 Den som tar emot uppgiften skriver ner och lämnar uppgiften till enhetschef, samordnare eller rektor. Tidpunkt, plats och vem eller vilka det gäller. Från vem kommer uppgiften? Kommer uppgiften från annan person (andrahandsuppgift)? Har uppgiftslämnaren själv sett att den unge använda droger? I vilken situation? 2 Enhetschef, samordnare eller rektor översänder en rapport till polismyndigheten och socialtjänsten för kännedom. Informera den samkraftsgrupp som det berör och endast om händelsen. Rapportera alltid till berörd nämnd om vad som händer i området. I rapporten får inga personuppgifter lämnas, endast beskrivning av händelsen. Det är av vikt att våra politiker vet vad som händer i kommunen. Misstanke/kännedom om att en förälder missbrukar Åtgärd Om det framkommer att en förälder missbrukar och det finns barn under 18 år i en familj gäller anmälningsskyldigheten för personal (Socialtj.L. 14:1). Kontakt/anmälan överlämnas till socialnämnden. Om personal är tveksam om en anmälan skall göras kan socialtjänsten konsulteras innan. Vid konsultation skall inga personuppgifter lämnas. Enhetschef, samordnare eller rektor överlämnar en skriftlig anmälan till socialtjänsten. Preventiva åtgärder Samtala med ungdomar om skadeverkningar och motivera dem att söka hjälp. Informera ungdomarna om att personalen kommer att kontakta föräldrarna. Motivera föräldrarna att kontakta socialtjänsten och ansöka om stöd för att få hjälp med att stärka sin föräldraroll. Informera samkraftgrupperna om ungdomars omfattning av narkotikamissbruk i området.

18 18(19) Utvärdering Namn:... Enhet:... Ansvarig Skola: rektor Fritidsgård: enhetschef eller samordnare Handlingsplanen skall utvärderas en gång om året av varje enhet (skola, fritidsgård, polis och socialtjänst). Syfte: att se hur handlingsplanen har använts, vad har fungerat bra, vad behöver förbättras, samt se hur man kunnat samverka över olika förvaltningar. Utvärdering av handlingsplanen insändes till drogförebyggaren, Kungälvs kommun, i november månad varje år. Ringa in rätt alternativ. Har förebyggande arbete skett: För barn/ungdomar För personal För barn/ungdomar/personal För föräldrar Beskriv vad ni gjort/planerar att göra på separat bilaga Har handlingsplanen använts vid bruk/missbruk av: Tobak Alkohol Sniffning Om nej, motivera varför på separat bilaga. Har handlingsplanen använts vid bruk/missbruk av Narkotika Dopingpreparat Läkemedel Om nej motivera varför på separat bilaga Har handlingsplanen använts vid misstanke om: Droginnehav Langning Om nej motivera varför på separat bilaga. Har handlingsplanen använts vid rykten/misstanke om droger Om nej motivera varför på separat bilaga.

19 19(19) Har handlingsplanen använts vid misstanke/kännedom Om att förälder missbrukar Om nej motivera varför på separat bilaga Överlämnat anmälan till Socialtjänst Antal... Polis Antal... Rapport till berörd nämnd Antal... Rapport till berörd nämnd Antal... Rapport till respektive samkraftsgrupp Antal... Frågor för polis och socialtjänst. Har anmälan inkommit till: Polis Antal... Från vilken/vilka enheter Socialtjänst Antal... Från vilken/vilka enheter Utvärderingen skickas till : Folkhälsan Nämndhuset Kungälv

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa -

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - SE OCH VÅGA HANDLA Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - - omsorgssvikt, misshandel och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i Jämtlands län.

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa Landstinget Sörmlands kunskapsunderlag för hantering av anmälningsplikten SoL 14 kap. Antagen av Landstingsstyrelsen dnr:

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar Ung i Salem & Ungdomsgruppen informerar 32 Att vara UNG i Salem 2006 bodde totalt 5 197 barn och ungdomar i åldrarna 0-24 år i Salems kommun. 2 910 barn i åldrarna 0-12 år och 2 287 ungdomar i åldrarna

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Beslutade i kommunfullmäktige i Stockholm 2009-11-30 Reviderade 2010-10-27 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering Särö Golf Club Policydokument Idrotts- och hälsocertifiering 10/20/2011 Särö Golf Clubs ungdomspolicy 4 Mål 4 Strategi 4 Spelarna 4 Till ledarna 4 Till föräldrarna 5 Idrotts- och hälsocertifiering 5 Idrotts-

Läs mer