GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus"

Transkript

1 GothiaTek Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus

2

3 hur snus blev svenskt Det vi idag uppfattar som typiskt svenskt snus har en lång tradition på över 200 år. Dagens moderna snus du hittar i butik är i grunden detsamma som det alltid har varit, det är tillverkningsprocessen som förändrats och moderniserats för att säkra högsta kvalitet. Traditionen har sin upprinnelse i 1700-talets importerade populära franska mode att använda luktsnus. Det fina folkets exklusiva vana gjorde landsbygdens allmoge till sin egen genom att dryga ut det dyrbara snusmjölet med vatten och salt för att förlänga hållbarheten. Så föddes det svenska snuset med sin unika karaktär och smak en liten njutning i vardagen som sedan dess varit en del av den svenska folksjälen. Swedish Match förvaltar ett kulturarv med historiska rötter i det svenska bondesamhällets småskaliga tillverkning och är idag ett ledande svenskt företag på den globala snusmarknaden. 1

4 av hävd och tradition med kvalitet ständigt i fokus Vad är då svenskt snus? Egentligen är det bara mald tobak, salt och vatten. För att garantera hållbarhet, smak och kvalitet adderas tillsatser i vår tillverkning, men det grundläggande innehållet är detsamma som det såg ut i början av 1800-talet. Det som gör snus från Swedish Match unikt är dess höga och jämna kvalitet, resultatet av ett omfattande arbete byggt på vår samlade kunskap om vad snus är och hur bästa möjliga produkt framställs. Vi använder olika recept för olika varumärken, men byggstenarna och tillverkningsprocessens olika moment är detsamma, precis som de kvalitetssäkrande åtgärder vi rutinmässigt följer för att kunna garantera att varje dosa från Swedish Match alltid har samma höga klass. I din hand håller du en kort introduktion till vad som är karaktäristiskt för snus från Swedish Match, hur vi arbetar för att säkerställa dess kvalitet och vilka värderingar vi bekänner oss till när vi strävar efter att erbjuda snusare en trygghet i de garantier vi lämnar att allt snus vi tillverkar håller världsledande klass. Vill du läsa mer om svenskt snus är du välkommen till 2

5 3

6 GothiaTek gör Swedish Match unikt Nyckeln till att hålla de kvalitetsgarantier vi lovar varje konsument av snus från Swedish Match är vår egen unika standard vi kallar GothiaTek. Under årtionden har Swedish Match genom samlad kunskap vunnen genom ett systematiskt utvecklingsarbete och tekniskt kunnande arbetat efter målsättningen att garantera världsledande kvalitet utan att kompromissa med vår 200-åriga snustradition och upplevelsen av svenskt snus som det alltid har smakat. En central del i kvalitetsarbetet är den standardiserade tillverkningsprocessen som styr varje del i produktionskedjan, från tobaksfält världen över till våra fabriker i Sverige. GothiaTek präglar hela produktionen, från frö till färdig dosa. GothiaTek sätter standard för: våra interna krav på högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som finns naturligt i tobaksplantan krav på råvarans kvalitet krav på tillverkningsprocessen krav på kvalificerad produktinformation till konsument Utgångspunkten i GothiaTek är krav på högsta tillåtna halter gränsvärden av utpekade oönskade ämnen i svenskt snus. Dessa ämnen finns eller bildas i naturen och kan förekomma i odlade grödor av olika slag. GothiaTek garanterar att gränsvärden i den färdiga produkten aldrig får överskridas. Vilka ämnen som omfattas av GothiaTek anges på där också högsta tillåtna halter anges. Kraven enligt GothiaTek föreskriver att all tillverkning följer svensk lag för livsmedelstillverkning samt uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden 1401:1996. Därtill har Swedish Match adderat egna målsättningar för kvalitet och innehåll utöver vad lagstiftningen kräver. Detta är vår beskrivning av Swedish Matchs unika GothiaTek -standard: Råvaran Tobak i svenskt snus är utvald för att säkerställa att Swedish Matchs interna gränsvärden för icke önskvärda ämnen uppfylls i varje enskild produkt. Svenskt snus enligt GothiaTek får inte innehålla genmodifierad tobak. Ingredienser Alla ingredienser ska uppfylla kraven i Swedish Match ingredienspolicy. I denna inkluderas att alla ingredienser skall vara godkända enligt de regler och förordningar som gäller i de länder där produkterna säljs. 4

7 Förpackning Material som används i förpackningar ska vara godkänt som förpackningsmaterial för livsmedel. Inköpt förpackningsmaterial som kommer i direkt beröring med snuset skall produceras och transporteras till Swedish Matchs fabriker enligt fastställda specifikationer, för att förhindra förorening av materialen vi använder. Förpackningarna skall kontrolleras med avseende på renhet och hygienisk standard efter ett fastlagt schema. Processkrav Svenskt snus ska vara värmebehandlat för att säkerställa att merparten av tobakens naturliga bakterieflora oskadliggörs. Tobaken finfördelas i en kontrollerad process för identifiering och avskiljning av främmande partiklar. Värmebehandlingsprocessen utförs i ett slutet system för att förhindra att produkten förorenas av externa bakteriekällor eller främmande ämnen. Färdigpackat svenskt snus ska direkt efter packning överföras till kylrum (max. 8 ºC). Hygienkrav i tillverkningen All öppen hantering, såsom fyllning av produkt i våra dosor sker i utrymmen som uppfyller nationella hygienkrav för livsmedelslokaler. Processutrustning skall rengöras enligt ett bestämt schema minst en gång per produktionscykel, minst en gång per dygn. Samma strikta rutin gäller för packmaskinerna. Hygienkontroll av packmaskiner utförs och kontroll av vattenaktivitet, bakteriehalt och lagringsstabilitet (bakterietillväxt) sker på färdiga produkter enligt tydliga rutiner. Genom att konsekvent följa GothiaTek kan Swedish Match lämna garantier till alla konsumenter att produkterna håller högsta möjliga kvalitet. Med GothiaTek följer konsumenternas självklara rätt att känna trygghet i sitt snusande genom att få ta del av vad vi vet om snus och vad det innebär att snusa. Varje dosa snus ska smaka som det alltid har gjort och alltid hålla högsta klass. Hygien, korrekt hantering, noggranna kvalitetstester och en process där varje steg i tillverkningen följs upp och dokumenteras efter fasta rutiner är förutsättningar för ett gott resultat. På Swedish Match är vi stolta över att ha lyckats översätta en månghundraårig svensk snustradition till en modern industriprocess, där verktygen kvalitetskontroll och produktsäkerhet garanterar ett unikt världsledande snus. 5

8 från hantverk till högteknologisk livsmedelsindustri Tobak har använts som njutningsmedel i århundraden. Vanan kom till Europa efter upptäckten av grödorna i Amerika. Under och 1600-talen spreds tobaksbruket i Europa och i Sverige började tobaksplantan odlas i stor skala under 1700-talet. Idag finns få tobaksodlingar kvar, men vanan att snusa har aldrig tidigare varit så utbredd bland såväl svenska män som kvinnor. Metoden att tillverka eget snus spred sig och blev ett populärt sätt för landsbygdens bondebefolkning att sätta lite guldkant på tillvaron. Med industrialiseringens inflyttning till städerna under 1800-talets första hälft uppstod en efterfrågan som krävde mer storskaliga tillverkningsmetoder. Folk hade inte längre samma möjlighet att tillverka sitt eget snus utan började istället efterfråga den färdiga produkten. Driftiga entreprenörer standardiserade sin tillverkning, utvecklade uppskattade recept och etablerade lokala varumärken med egen karaktär. Det kanske mest kända är Ljunglöfs märke Ettan från år 1822 som fortfarande tillverkas utifrån samma grundrecept och är ett av Swedish Matchs äldsta och ledande varumärken. Jacob Fredrik Ljunglöf var först med att i större skala kombinera hantverkskunnande och standardiserade metoder för att skapa ett snus med hög och jämn kvalitet. Hemligheten var att hetta upp snuset svetta det för att förlänga hållbarheten på ett snus som skulle tåla både transport och förvaring på butikshyllan innan det användes. Det ambitiösa kvalitetsarbetet och Ljunglöfs förmåga att möta kundernas höga krav gjorde hans produkter populära. Höj aldrig priset, höj kvaliteten! var hans motto. År 1915 skapades det svenska tobaksmonopolet och alla lokala fabriker och varumärken kom i statlig ägo. Monopoliseringen motiverades politiskt med statsfinansiella argument; tobak ansågs vara en säker inkomstkälla när den svenska statskassan behövde mer pengar till ett nytt pensionssystem och till ökande försvarsutgifter. Under monopolets knappa femtio år förblev hantverket i hög grad detsamma. Snustillverkning i slutet av sextiotalet skilde sig mycket lite från snustillverkning i början av 1800-talet. Den stora förändringen som följde av det statliga monopolet var främst en effektivisering av produktionen, främst genom geografisk centralisering av framställningen. Detta fick till följd att en rad lokala varumärken med geografiskt begränsad kundkrets försvann medan flera av Swedish Matchs idag mer kända varumärken fick nationell spridning och blev synonyma med svenskt snus. När monopolet avvecklades år 1961 började snus utvecklas till en mer traditionell konsumentprodukt. Innovationer och utvecklingsarbete tog fart för att möta en växande grupp konsumenters önskemål. År 1967 introducerade Svenska Tobaksmonopolet den för Swedish Match idag karaktäristiska runda dosan och 1973 utvecklades det första påssnuset, med snus i färdiga portioner. Jacob Fredrik Ljunglöf 6

9 År 1982 invigde det företag som senare kom att bli Swedish Match en helt ny fabrik i Göteborg. Fabriken som fortfarande står för en stor del av Sveriges snusproduktion byggdes som ett slutet system, det första i sitt slag. Tillverkningen blev mer hygienisk, vilket gjorde det lättare att hålla jämn och hög kvalitet på en växande volym svensktillverkat snus. Tydliga färgade etiketter skilde de olika snusmärkena åt och konsumtionen steg. Andelen snusare ökade i befolkningen, framförallt bland män. Denna utveckling kom att sammanfalla med att cigarettrökningen i Sverige minskade från 1960-talets toppnoteringar. Tillverkning av snus var i statlig ägo fram till år 1992, då verksamheten slogs ihop med Swedish Match som idag är världens största tillverkare av svenskt snus. År 2003 invigdes en ny Swedish Match-fabrik i Kungälv, med kapacitet att tillverka över 100 miljoner dosor om året. Göteborgsregionens historiska roll som centrum för svensk snustillverkning befästes ytterligare. Investeringar i innovationer, bättre tekniska lösningar och hög kompetens bland Swedish Matchs medarbetare fortsätter. I likhet med många övriga livsmedelsindustrier har Swedish Matchs snustillverkning gått från att vara ett traditionellt hantverk till att bli en modern processindustri, lyhörd för vad konsumenterna efterfrågar. 7

10 8

11 vad gör Swedish Matchs snus unikt? Det finns en debatt om vad det innebär att använda snus. I internationell forskningslitteratur görs inte alltid skillnad på svenskt snus och annan rökfri tobak, även om svenskt snus särskiljer sig till innehåll, tillverkningsmetod och konsumtionssätt. Svenskt snus har dock i många avseenden en vetenskaplig särställning. Det gäller den omfattande dokumentationen kring snusets kända hälsoeffekter, men också uppföljning kring innehåll, tillverkningskontroll och kvalitetskrav, baserat på samlad kunskap om hur naturliga oönskade ämnen i livsmedel och tobak kan minskas. Eftersom det svenska snuset konsumeras i munnen tillverkas det sedan år 1971 enligt de regler för hygien som gäller för all svensk livsmedelstillverkning, uteslutande med livsmedelsklassade tillsatser och godkända smakämnen. Det finns ett trettiotal olika varianter av rökfri tobak som påminner om svenskt snus med spridd och omfattande konsumtion enbart i Europa, även om inga av dessa är reglerade av något som motsvarar den svenska livsmedelslagstiftningen. Utöver livsmedelslagstiftningen har GothiaTek utvecklats till vårt eget främsta redskap för att samla, förvalta och förmedla kunskap om vad snus är och hur råvaran bäst hanteras på ett konsekvent sätt i tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Ingen annan tillverkare har lika långtgående och heltäckande interna krav för att garantera kvalitet. Utvecklingen och implementeringen av GothiaTek gör snus från Swedish Match internationellt unikt. Utgångspunkten är att utifrån GothiaTek -standardens krav identifiera och nå acceptabla värden för olika typer av oönskade ämnen som finns naturligt i all odlad tobak precis som i många andra odlade livsmedelsråvaror genom reducera, inventera och dokumentera de spår som kan hittas i råvaran. Svenskt snus är mald tobak som förädlas för att kunna konsumeras i munnen. Tobaken torkas omsorgsfullt och råvaran mals av Swedish Match till mjöl i Göteborgsfabriken. Tillsatser och aromämnen tillsätts för att ge varje varumärke dess unika smak och särskilda karaktär. Vatten utgör ungefär hälften av den färdiga produkten. Det finns även delar av innehållet i svenskt snus som inte är omfattat av svensk livsmedelslagstiftning men som inom ramen för GothiaTek uppmärksammas, kontrolleras och justeras för att säkerställa minsta möjliga påverkan på konsumenten. Livsmedelslagen ställer inte upp några krav för tillåtna halter av tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA), vilket gör att det kan vara betydande skillnad på snus som tillverkats i enlighet med GothiaTek och annat snus och snusliknande produkter från andra delar av världen. En av hörnstenarna i skapandet av GothiaTek har varit ambitionen att effektivt och konsekvent reducera halterna av nitrosaminer i allt snus från Swedish Match. TSNA har vid djurförsök ansetts ha cancerogena egenskaper varför det är ytterst angeläget att hålla halterna på möjligast låga nivåer, ofarliga för människor. Olika former av nitrosaminer finns naturligt i vissa livsmedel som exempelvis charkvaror. De tobaksspecifika nitrosaminerna uppstår främst vid ogynnsam torkning av de delar av tobaksplantan som skördas för att utgöra råvara för svenskt snus. Därtill är hanteringen efter torkningen, som packning, transport och lagring av betydelse för andelen nitrosaminer i råvaran. 9

12 Average levels of NNN (N -nitrosonornicotine), NNK (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone), total TSNAs, and B(a)P (dry weight) in Swedish Match s snus products (data based on internal Swedish Match documentation) NNN, NNK, Total TSNAs (μg/g) BaP (ng/g) Total TSNAs NNN N-nitrosonornicotine BaP benz(a)pyren NNK 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Genomsnittliga nivåer av TSNA och B(a)P (torrvikt) i snusprodukter från Swedish Match under åren 1984 till 2009 baserade på interna mätningar. Är råvaran rätt torkad och rätt omhändertagen efter skörd finns goda förutsättningar för synnerligen låga halter nitrosaminer i slutprodukten. En avgörande faktor bakom GothiaTek s framgång med att reducera halterna av TSNA är att ställa uttryckliga krav på odlaren som levererar råvara till Swedish Match. Genom tydliga instruktioner, ständiga kontakter med våra leverantörer världen över och noggrann uppföljning av hur skördad tobak torkades och hanterades kunde halten av tobaksspecifika nitrosaminer i snus från Swedish Match under 1990-talet minskas med över 90 procent. Det är inte bara en fråga om vilken sorts tobak vi väljer och hur den odlas. Genom att i samarbete med odlarna konsekvent välja metoder för soltorkning eller lufttorkning av bladen och i vissa fall värmetorkning av delar av stjälken har Swedish Match helt kunna ersätta råvara som genomgått den traditionella röktorkningen, där öppen eld skyndar på torkningsprocessen. Röktorkad tobak är fortfarande en torkmetod som används bland världens tobaksodlare, dock leder röken till att råvaran kontamineras av oönskade ämnen som följer med råvaran in i tillverkningen, främst polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Likt nitrosaminer är förekomsten av PAH ett historiskt känt problem kopplat till bruk av tobak, främst inom cigarettrökning. Utvecklingen av PAH följer naturligt av förbränning av organiskt material, exempelvis vid grillning av kött och fisk. Dessa ämnen är erkänt skadliga för människor och, för vissa av dem en vetenskaplig väldokumentrad förhöjd risk för cancer. Genom att Swedish Match i början av 2000-talet fullföljde målsättningen bakom GothiaTek att helt ersätta all röktorkad tobak i tillverkningsrecepten har halten av polycykliska aromatiska kolväten i råvaran i princip eliminerats helt. Utöver PAH och nitrosaminer listar GothiaTek en rad andra oönskade ämnen som kan tänkas följa med en odlad tobaksplanta en problematik som gäller för de flesta odlade grödor. Oönskade ämnen kan finnas naturligt i jorden, komma med luftföroreningar eller nederbörd under odlingstiden och därigenom tas upp av plantan. Fler av dessa ämnen regleras med gränsvärden för acceptabla nivåer i svensk livsmedelslagstiftning. Halter av agrokemikalier, det vill säga rester av bekämpningsmedel, som används under odlingen mäts både i råvara och i färdiga produkten. GothiaTek -standardens gränsvärden för agrokemikalier är baserade på EU:s rekommendationer för frukt och grönsaker. I enlighet med kraven på öppenhet som GothiaTek ställer är oönskade ämnen listade och offentligtgjorda av Swedish Match och dess förekomst hålls väl under acceptabla nivåer jämfört med både svensk livsmedelslagstiftning och våra interna GothiaTek -krav från år

13 11

14 hur tillverkar swedish match världens ledande svenska snus? GothiaTek innebär en helhetssyn på kvalitet som sträcker sig längre än vad lagstiftningen kräver. Vår standard ställer upp interna krav, gränsvärden och rutiner som hjälper oss att hålla de höga kvalitetskrav som för oss är självklara för allt snus vi tillverkar. De traditionella recepten ligger fortfarande till grund för dagens snus. Skillnaden är att de förfinats och modifierats för att få stabilare slutprodukter som håller jämn hög kvalitet. I enlighet med Swedish Matchs GothiaTek -standard kontrolleras kvaliteten på det snus den omvandlas till i varje steg av produktionskedjan. Huvudsakligen består tillverkningen av tre moment; framställning av tobaksmjöl genom malning och blandning av råtobak, beredning av ett snusmaterial och packning av snusmaterialet till en färdig snusprodukt. Råvaran är avgörande. De leverantörer som väljs ut förväntas följa tydliga instruktioner för sådd, odling, skörd och torkningsprocess. Varje råvaruleverans analyseras kemiskt och om inte kraven uppfylls blir det inget inköp. Tobaksplantan (Nicotiana tabacum) som alla grödor kräver rätt handlag för att uppnå bästa kvalitet. Alla organiska produkter har naturliga variationer, beroende på växtplats, jordens kvalitet, årstid, väder och vind. Det kan krävas mer än 20 olika sorters tobak för att framställa snus enligt vissa av våra recept. Skillnaden jämfört med förr är att produktionen nu sker i en modern processindustri med god kontroll på produktkvalitet och produktsäkerhet. Inte minst i beredningen av snusmaterialet är skillnaderna stora, där tillverkningen av svenskt snus från Swedish Match idag görs i en sluten, automatiserad och välkontrollerad värmebehandlingsprocess till skillnad från den öppna och ofta helt manuella process som traditionellt användes. Beredning av snus är processen då tobak och tillsatser blandas och processas till ett färdigt snusmaterial. Beredningen av svenskt snus från Swedish Match sker i en till stora delar automatiserad process som kan delas in i tre steg; satsning, värmebehandling och justering av smak, fukthalt och ph. Tobaksmjöl vägs upp från lagringssilo och transporteras i ett slutet system till blandaren. Dosering av vätskor sker med flödeskontroll via separata kärl och sluten transport till blandaren. Under dosering rörs ingredienserna samman. Därefter påbörjas värmebehandlingen som fortlöper med regelbunden omrörning av blandningen. Perioden för värmebehandling och intensiteten i omrörningen under processen varierar för olika varumärken. Värmebehandlingen följs av snabb kylning av snusmaterialet. Under värmebehandlingen avluftas blandaren, en luftström leds över snusmaterialet varvid flyktiga föreningar leds bort. 12

15 Efter kylning tillsätts övriga ingredienser till snuset. Tillsatserna doseras av hygienskäl så långt det är möjligt automatiskt. Typiska tillsatser är natriumkarbonat för justering av ph, vatten för justering av fukthalt, fuktighetsbevarande medel för att säkerställa att snuset inte torkar ut och smaktillsatser för att ge produkterna dess karaktäristiska arom och smak. Traditionellt har svenskt snus alltid haft ett kontrollerat ph-värde, av två skäl. Efter värmebehandlingsprocessen där snuset hettas upp för att reducera bakteriehalten förhindrar ett basiskt ph-värde mögeltillväxt i slutprodukten och bidrar till att stimulerar nikotinupptag så att snuset ger en avsedd och balanserad upplevelse. På 1800-talet tillfördes Pottaska (Kaliumkarbonat) för att göra snuset mer basiskt, idag tillförs snuset Natriumkarbonat (Natriumkarbonat eller E500 som tillsatsen benämns av Livsmedelsverket och EU). Den livsmedelsgodkända tillsatsen propylenglykol (även benämnt E 1520) bevarar fuktigheten för att hålla snuset färskt längre. Gränsvärden för halten av E 1520 regleras i livsmedelslagstiftningen. Efter dosering av de sista tillsatserna och omrörning av snuset tas prov ut för kontroll av ph och fukthalt. Om analysvärden ligger inom specifikationen för snusmaterialet blir det godkänt för packning, nästa steg mot färdig dosa. Beroende av slutprodukt tillförs rent vatten i olika skeden av tillverkningsprocessen. Lössnuset är fuktigt när det läggs i dosan. Portionssnus kan tillverkas på olika sätt. En typ av portionssnus kan beskrivas som efterfuktat portionssnus. Detta packas vid en lägre fukthalt i portionspåse för att därefter efterfuktas. En annan variant av portionssnus är White-portionssnus. Detta snus packas i portionspåse med en högre fukthalt utan att efterfuktas. Dessa olika varianter av snus skiljer sig inte till innehåll eller utformning av portionspåsen, men upplevs olika av användarna i form av smak och munkänsla. Vår ambition och konsumenternas krav är att varje dosa av ett varumärke alltid ska smaka på det sätt som snusaren är van vid och efterfrågar. Därför försäkrar vi oss om att snuset håller rätt smak med hjälp av en utvald smakpanel. Det finns panelmedlemmar som har provsmakat vårt snus så gott som varje vecka i decennier. Detta är ett sätt att säkerställa att vårt långsiktiga kvalitetsarbete inte förändrar smakupplevelsen för våra konsumenter. Snus är en färskvara som behöver förvaras kyld för att hålla garanterad kvalitet över tid. Snus som förvaras för varmt blir torrare och får med tiden lägre ph-värde, vilket kan påverka smak och upplevelse. Det går utmärkt att förvara snus i frysen och tina upp före användning. 13

16 14

17 världsledande kvalitet i varje led Kvalitet är ingen slump. Genom GothiaTek har Swedish Match byggt upp ett konsekvent kvalitetsarbete vilket möjliggjort globalt konkurrenskraftiga svenska snusprodukter. GothiaTek ska i lika stor utsträckning ses som en självklar del av Swedish Match företagskultur. En naturlig del av vår ständiga strävan att uppträda ansvarstagande gentemot alla våra konsumenter genom öppenhet om vad snus är kombinerat med högt ställda kvalitetsgarantier till alla de som väljer snus från Swedish Match. Swedish Match har ett självpåtaget ansvar för att ständigt förbättra snusets kvalitet och att säkerställa att inga av våra interna gränsvärden för de ämnen som GothiaTek listar överskrids. Ett ansvar att följa och initiera forskning och analysmetoder för att förbättra och förfina framställningsprocessen. Det kvalitetsarbete som under lång tid drivits inom ramen för GothiaTek är under ständig utvärdering och utveckling inom Swedish Match. För oss är GothiaTek ett självklart ansvar gentemot våra konsumenter. Vi vill redovisa vad vi gör, hur vi gör det och vad vi tror på så öppet och transparent som möjligt. Mål och resultat av GothiaTek är offentliga sedan år Vi vill sprida vår samlade kunskap för att andra ska kunna studera, kritisera och analysera det vi säger och gör. I en del fall ser vi också hur våra konkurrenter väljer att imitera Swedish Matchs GothiaTek -standard. I grunden är detta bra. En öppen redovisning av hög kvalitet gynnar både användarna och branschen som helhet. Genom ett systematiskt och målmedvetet arbete gjorde Swedish Match i slutet av 1990-talet ett genombrott som ledde till att halterna av vissa oönskade ämnen radikalt kunde minskas eller försvinna helt. Svenskt snus blev världsledande på hög och jämn kvalitet. Det är en utmaning att ytterligare minska halterna av oönskade ämnen, men det finns alltid möjlighet att nå ännu lite längre. Med ökad kunskap lär vi oss också var vi ska lägga kraft och resurser för att bli ännu bättre i framtiden. 15

18 gothiatek är swedish matchs framtid Vi är stolta över det vi åstadkommit, men vi strävar vidare mot säkrare produkter av högsta kvalitet. Vi fortsätter utveckla vår GothiaTek -standard i takt med nya rön, innovationer och tekniska landvinningar. Målet är alltid att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för vår produkt och tilltron till de kvalitetsgarantier vi lovar att alltid leva efter. Det är det som är GothiaTek. Konsumentens välbefinnande är vägledande för Swedish Match. Varje dag och i varje dosa svenskt snus. vad innebär det att snusa? Snus är ett njutningsmedel avsett för vuxna som gör ett medvetet val. Som mycket av det bästa i livet är det inte något vi nödvändigtvis behöver, men för vissa är det är en upplevelse som gör vardagen lite behagligare. Råvaran i snus är tobak som naturligt innehåller nikotin. Nikotin är en beroendeframkallande alkaloid som vid snusning absorberas via munnens slemhinna. Alkaloider är kvävehaltiga föreningar som även i små doser på ett eller annat sätt påverkar människan. Nikotin kan skapa ett beroende även om nikotin i sig inte utgör någon känd hälsorisk. Halten nikotin i slutprodukten beror bland annat på vilken sorts tobak som valts, vilken del av plantan som används i 16

19 tillverkningen och vilket recept som används. Det går att läsa mer om snus, nikotin och hur mycket nikotin respektive varumärke innehåller på Nikotin påverkar det sympatiska nervsystemet, puls och blodtryck tillfälligt stiger något. För normalt friska vuxna personer är hälsorisken minimal, men gravida kvinnor bör alltid undvika nikotin, eftersom forskningen klarlagt en risk för påverkan av fostrets födslovikt. Personer som medicineras för högt blodtryck bör dessutom vara försiktiga med att snusa, då blodtryck och puls påverkas av nikotin. Dessa försvinner om man slutar att snusa eller placerar prillan på annan plats i munnen, vilket är det enklaste sättet att minska risken för irritationer i munnen. Många snusare upplever en ökad koncentrationsförmåga. I grunden är dock snus ett njutningsmedel som fungerar som en belöning för den som snusar, på ett liknande sätt som kaffe som innehåller koffein. Även dessa produkter innehåller ämnen som ökar vårt välbefinnande, men där överdriven konsumtion kan ge abstinens om inte dosen upprätthålls. Bäst är att snusa med måtta, så att vanan inte blir en last. Snus kan mekaniskt reta tandkött och slemhinna i munnen och kan ge upphov till så kallade lesioner (små valkar). 17

20 GothiaTek består av fyra delar: 1234 En innehållsstandard, med Kvalitetssäkrad råvara enligt tydliga gränsvärden för olika Swedish Matchs interna ämnen. gränsvärden. Swedish Match AB (publ) Box Stockholm, Sverige Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15 Telefon: Organisationsnummer: En tillverkningsstandard. Varje del av tillverkningsprocessen är föremål för kvalitetskontroll. Tillverkningen enligt GothiaTek är ISO-certifierad för kvalitetsledning (ISO 9000) och miljöledning (ISO 14001). Ett omfattande informationsarbete riktat till försäljare och vuxna konsumenter kring tillverkning och användning av snus. Produktion: Swedish Match i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson AB, Fotografer: Nina Sundén, Yngve Ask, Tryck: Print One, Halmstad, 2011

FINT SOM SNUS SNUSETS HISTORIA OCH TRENDER THOM ASPGREN

FINT SOM SNUS SNUSETS HISTORIA OCH TRENDER THOM ASPGREN FINT SOM SNUS SNUSETS HISTORIA OCH TRENDER THOM ASPGREN 1 VAD ÄR SNUS o Tobak o Salt o Vatten o Livsmedelsgodkända smaktillsatser o PH-reglerare (Natriumkarbonat eller Kaliumkarbonat) o Pastöriseras 2

Läs mer

EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler

EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler Sollentuna den 2015-05-18 EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler Inledning EMAB vill redogöra för organisationens synpunkter på SOU 2015:6 utifrån handelns perspektiv. EMAB har full

Läs mer

TEKNISKT UNDERLAG 1 (5) Datum för mottagande Antal sidor (inklusive denna) 5 Ansökan har upprättats på följande språk: Svenska Ärendenummer:

TEKNISKT UNDERLAG 1 (5) Datum för mottagande Antal sidor (inklusive denna) 5 Ansökan har upprättats på följande språk: Svenska Ärendenummer: 1 (5) TEKNISKT UNDERLAG Datum för mottagande Antal sidor (inklusive denna) 5 Ansökan har upprättats på följande språk: Svenska Ärendenummer: Den beteckning som är registrerad Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish

Läs mer

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Denna information har producerats av Tarber AB, november 2010 1 1. Jämförelse mellan

Läs mer

Godkända leverantörer

Godkända leverantörer Hygien H.A.C.C.P Rutiner Vad är HACCP och varför har EU fått detta direktiv, hur ska vi förhålla oss till detta direktiv och jobba så att vi säkerhetsställer livsmedelskedjan från inköp till att den förtärs

Läs mer

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak 1 (13) Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak 1. Livsmedelsverkets förslag Livsmedelsverket föreslår att specifika gränsvärden för de främmande ämnena

Läs mer

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken Sanningen om Farligt begär Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken för ohälsa och olika sjukdomar.

Läs mer

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Direkt torkning och dioxiner/pcb

Direkt torkning och dioxiner/pcb Direkt torkning och dioxiner/pcb Alexey Solyakov, Tekn Dr Avdelningen för Kemi, Miljö och Fodersäkerhet Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Alexey.Solyakov@sva.se den 8-9 april 2015 Dioxiner/PCB

Läs mer

Vår syn på tillsatser & vår mat

Vår syn på tillsatser & vår mat Vår syn på tillsatser & vår mat September 2009 Innehåll s.3 Vår syn på tillsatser s.4 Vår målsättning s.5-6 Vårt arbete s.7 Annat om vår mat s.8 Vår syn på kvalitet och ansvar s.9-10 Kort om Findus s.11-12

Läs mer

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Michelle Co (PhD Analytisk Kemi) & Nora Åhlander (leg. Apotekare) Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket michelle.co@mpa.se, nora.ahlander@mpa.se

Läs mer

Fiskbranschens Vägledning

Fiskbranschens Vägledning TILLVERKNING AV RÖKTA OCH GRAVADE FISKPRODUKTER RÖKTA PRODUKTER INLEDNING I arbetet med att införa kontroller på individuella processteg, ger detta avsnitt om rökta produkter exempel på potentiella faror

Läs mer

E-cigaretten. eller BÖRJA

E-cigaretten. eller BÖRJA E-cigaretten eller BÖRJA E-cigaretten är oreglerad Utvecklades i Kina början av 2000-talet, introducerades 2006 i Europa Finns 100-tals märken, varje månad dyker i snitt 10 nya märken upp och 240 smaker,

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Denna information har producerats av Tarber AB, november 2010 1 1. Jämförelse mellan

Läs mer

Är maten giftig? När är det fara å färde?

Är maten giftig? När är det fara å färde? Är maten giftig? När är det fara å färde? Livsmedelsverkets syn på risker med maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Temakväll 2015-02-02 Vilka är de

Läs mer

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Varför livsmedelslagstiftning Hur är lagstiftningen uppbyggd? Vem har ansvar för att reglerna följs? Vad händer om de inte följs? Ändrade konsumtionsvanor

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Säker livsmedelsverksamhet

Säker livsmedelsverksamhet Säker livsmedelsverksamhet Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Här får du råd och information om vilka krav som ställs.

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Denna lärarhandlednings utgångspunkt är kurserna Bageri och Konditori enligt Läroplanen GY11 och visar hur böckerna Bageri och Konditori, utgivna 2014 av Sveriges

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Produktkatalog DECEMBER vale

Produktkatalog DECEMBER vale Produktkatalog DECEMBER 2014 vale Traditionell odling med tusenårig historia Längs Sorrentokusten i Kampanien växer en speciell citron. Sorrentocitronen Il feminello ovale comune di Sorrento är gulare

Läs mer

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Tillverkare av snus Swedish Match* (ca 75% av totalmarknaden) Gotlandssnus AB* GN Tobacco Sweden AB* Fiedler & Lundgren (BAT) Japan Tobacco International Philip Morris

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen 4.9.2013 A7-0276/132 132 Frédérique Ries Skäl 16 (16) Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak innebär inte ett generellt förbud mot användning av enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna

Läs mer

Hjälpreda till enkla livsmedelsföretag att utforma egenkontrollprogram

Hjälpreda till enkla livsmedelsföretag att utforma egenkontrollprogram Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd Hjälpreda till enkla livsmedelsföretag att utforma egenkontrollprogram Denna skrift är tänkt att stödja livsmedelsföretagaren i arbetet med att ta fram ett egenkontrollprogram

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

STYCKNINGS- OCH CHARKUTERIKUNSKAP

STYCKNINGS- OCH CHARKUTERIKUNSKAP STYCKNINGS- OCH CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet stycknings- och charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. Det behandlar också styckning av olika

Läs mer

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten. 1 Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015

Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015 Rengöringsprojekt med ATP-mätare 2015 stockholm.se Rengöringsprojekt med APT-mätare 2015 Juni 2015 Dnr: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Madelaine

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Okunskap och myter om bröd

Okunskap och myter om bröd Undersökning: Okunskap och myter om bröd Maj 2011 Ingemar Gröön Sakkunnig bröd, kost och hälsa Brödinstitutet AB Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-762 67 90 info@brodinstitutet.se www.brodinstitutet.se

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

förebygger åtgärdar utbildar

förebygger åtgärdar utbildar förebygger åtgärdar utbildar Det här är nomor Nomor AB är ett av Sveriges största företag inom skadedjursoch matsäkerhetsbranschen. Vi finns representerade i hela landet med kontor från Boden i norr till

Läs mer

Frågor och svar om livsmedelstillsatser

Frågor och svar om livsmedelstillsatser MEMO/11/783 Bryssel den 14 november 2011 Frågor och svar om livsmedelstillsatser Vad är livsmedelstillsatser? Tillsatser är ett slags ämnen som av olika skäl används vid beredningen av livsmedel till exempel

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

STARKA SKÄL ATT VÄLJA KYL- OCH FRYSRUM FRÅN FINNEBÄCKS

STARKA SKÄL ATT VÄLJA KYL- OCH FRYSRUM FRÅN FINNEBÄCKS 4 STARKA SKÄL ATT VÄLJA KYL- OCH FRYSRUM FRÅN FINNEBÄCKS 1 STARKA SKÄL ATT VÄLJA FINNEBÄCKS DET ÄR INGEN SLUMP att den som söker kvalificerade lösningar för kyl- och frysrum ofta väljer Finnebäcks. Argumenten

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Värmdö kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Diarie UH-2014-48 Upphandlare Annie Mägi Gillstedt Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat Allmän information till föräldrar Viss barnmat innehåller tungmetallerna arsenik,

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Flödesschema, HACCP och faroanalys

Flödesschema, HACCP och faroanalys Flödesschema, HACCP och faroanalys Ändrad 2008-09-30 Syftet med HACCP är att minska hälsoriskerna vid hantering av livsmedel genom att identifiera potentiella faror i verksamheten. De identifierade farorna

Läs mer

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet Typisk sommarbild Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Gröda Vattenkälla Bakteriesjukdomar som sprids med vatten Älv, sjö, bäck, å Damm

Läs mer

EkoHavtorn Nyhetsbrev 2009:2

EkoHavtorn Nyhetsbrev 2009:2 Så kan du kvalitetssäkra både ekologisk odling och vidareförädling av havtorn Sammanställt av Henriette Smith, SLU Torslunda Kvalitetssäkring vid odling ger konkurrensfördelar Vid odling av råvara fram

Läs mer

Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015

Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015 Rapport Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015 Angelica Nyqvist Miljöenheten, Sala kommun 2016-01-15 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Fiskbranschens Vägledning 1

Fiskbranschens Vägledning 1 Fiskbranschens Vägledning 1 TILLVERKNING AV FRYSTA PANERADE/INBAKADE FISKPRODUKTER INLEDNING I arbetet med att fastställa kontrollpunkter vid enskilda produktionssteg kommer detta kapitel att ge exempel

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Säljande uttryck Stödjande information för livsmedelskontrollen

Säljande uttryck Stödjande information för livsmedelskontrollen Säljande uttryck Stödjande information för livsmedelskontrollen Säljande uttryck ger intrycket av att ett särskilt livsmedel har bättre kvalitet än andra. Sådana påståenden behöver förklaras för att de

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2012/0366(COD) 20.6.2013 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för miljö, folkhälsa

Läs mer

Det finns många olika nikotinprodukter

Det finns många olika nikotinprodukter Det finns många olika nikotinprodukter Cigaretter, cigarrer, cigariller, pipa, snus, vattenpipa och nu även e-cigaretten är nikotinprodukter. Gemensamt för dem är att de syftar till att fånga människor

Läs mer

One for all A Clean Partner har lösningarna

One for all A Clean Partner har lösningarna Livsmedel 2 One for all A Clean Partner har lösningarna A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär)

Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär) Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär) Fråga 1. Nikotin är det ämne i tobak som gör att folk blir beroende av tobak. Förr använde man nikotin i sin rena form som vadå? 1 Bantningsmedel

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår. 7543480 Swedish. Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England. www.winsornewton.com. Winsor & Newton 2007

Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår. 7543480 Swedish. Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England. www.winsornewton.com. Winsor & Newton 2007 Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England www.winsornewton.com Winsor & Newton 2007 WINSOR & NEWTON and the GRIFFIN device are trademarks. 7543480 Swedish Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår INTRODUCTION

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

gavokort ETT VÄRDE SOM VARAR 360 kr Välj din gåva Från Sverige. Med kärlek.

gavokort ETT VÄRDE SOM VARAR 360 kr Välj din gåva Från Sverige. Med kärlek. gavokort ETT VÄRDE SOM VARAR Välj din gåva Från Sverige. Med kärlek. EN GÅVA ATT LEVA MED! Tina Nordström är Sveriges första kvinnliga kockstjärna, tv-kock och kokboksförfattare. Ekelund är Sveriges äldsta

Läs mer

Herbamare och Trocomare med smak av färska grönsaker och kryddörter

Herbamare och Trocomare med smak av färska grönsaker och kryddörter Innehåller recept A.Vogels värld av örter! Herbamare och Trocomare med smak av färska grönsaker och kryddörter Ny förpackningsdesign under 2005 Ett axplock ur A. Vogels sortiment Välkommen att kontakta

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer