GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus"

Transkript

1 GothiaTek Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus

2

3 hur snus blev svenskt Det vi idag uppfattar som typiskt svenskt snus har en lång tradition på över 200 år. Dagens moderna snus du hittar i butik är i grunden detsamma som det alltid har varit, det är tillverkningsprocessen som förändrats och moderniserats för att säkra högsta kvalitet. Traditionen har sin upprinnelse i 1700-talets importerade populära franska mode att använda luktsnus. Det fina folkets exklusiva vana gjorde landsbygdens allmoge till sin egen genom att dryga ut det dyrbara snusmjölet med vatten och salt för att förlänga hållbarheten. Så föddes det svenska snuset med sin unika karaktär och smak en liten njutning i vardagen som sedan dess varit en del av den svenska folksjälen. Swedish Match förvaltar ett kulturarv med historiska rötter i det svenska bondesamhällets småskaliga tillverkning och är idag ett ledande svenskt företag på den globala snusmarknaden. 1

4 av hävd och tradition med kvalitet ständigt i fokus Vad är då svenskt snus? Egentligen är det bara mald tobak, salt och vatten. För att garantera hållbarhet, smak och kvalitet adderas tillsatser i vår tillverkning, men det grundläggande innehållet är detsamma som det såg ut i början av 1800-talet. Det som gör snus från Swedish Match unikt är dess höga och jämna kvalitet, resultatet av ett omfattande arbete byggt på vår samlade kunskap om vad snus är och hur bästa möjliga produkt framställs. Vi använder olika recept för olika varumärken, men byggstenarna och tillverkningsprocessens olika moment är detsamma, precis som de kvalitetssäkrande åtgärder vi rutinmässigt följer för att kunna garantera att varje dosa från Swedish Match alltid har samma höga klass. I din hand håller du en kort introduktion till vad som är karaktäristiskt för snus från Swedish Match, hur vi arbetar för att säkerställa dess kvalitet och vilka värderingar vi bekänner oss till när vi strävar efter att erbjuda snusare en trygghet i de garantier vi lämnar att allt snus vi tillverkar håller världsledande klass. Vill du läsa mer om svenskt snus är du välkommen till 2

5 3

6 GothiaTek gör Swedish Match unikt Nyckeln till att hålla de kvalitetsgarantier vi lovar varje konsument av snus från Swedish Match är vår egen unika standard vi kallar GothiaTek. Under årtionden har Swedish Match genom samlad kunskap vunnen genom ett systematiskt utvecklingsarbete och tekniskt kunnande arbetat efter målsättningen att garantera världsledande kvalitet utan att kompromissa med vår 200-åriga snustradition och upplevelsen av svenskt snus som det alltid har smakat. En central del i kvalitetsarbetet är den standardiserade tillverkningsprocessen som styr varje del i produktionskedjan, från tobaksfält världen över till våra fabriker i Sverige. GothiaTek präglar hela produktionen, från frö till färdig dosa. GothiaTek sätter standard för: våra interna krav på högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som finns naturligt i tobaksplantan krav på råvarans kvalitet krav på tillverkningsprocessen krav på kvalificerad produktinformation till konsument Utgångspunkten i GothiaTek är krav på högsta tillåtna halter gränsvärden av utpekade oönskade ämnen i svenskt snus. Dessa ämnen finns eller bildas i naturen och kan förekomma i odlade grödor av olika slag. GothiaTek garanterar att gränsvärden i den färdiga produkten aldrig får överskridas. Vilka ämnen som omfattas av GothiaTek anges på där också högsta tillåtna halter anges. Kraven enligt GothiaTek föreskriver att all tillverkning följer svensk lag för livsmedelstillverkning samt uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden 1401:1996. Därtill har Swedish Match adderat egna målsättningar för kvalitet och innehåll utöver vad lagstiftningen kräver. Detta är vår beskrivning av Swedish Matchs unika GothiaTek -standard: Råvaran Tobak i svenskt snus är utvald för att säkerställa att Swedish Matchs interna gränsvärden för icke önskvärda ämnen uppfylls i varje enskild produkt. Svenskt snus enligt GothiaTek får inte innehålla genmodifierad tobak. Ingredienser Alla ingredienser ska uppfylla kraven i Swedish Match ingredienspolicy. I denna inkluderas att alla ingredienser skall vara godkända enligt de regler och förordningar som gäller i de länder där produkterna säljs. 4

7 Förpackning Material som används i förpackningar ska vara godkänt som förpackningsmaterial för livsmedel. Inköpt förpackningsmaterial som kommer i direkt beröring med snuset skall produceras och transporteras till Swedish Matchs fabriker enligt fastställda specifikationer, för att förhindra förorening av materialen vi använder. Förpackningarna skall kontrolleras med avseende på renhet och hygienisk standard efter ett fastlagt schema. Processkrav Svenskt snus ska vara värmebehandlat för att säkerställa att merparten av tobakens naturliga bakterieflora oskadliggörs. Tobaken finfördelas i en kontrollerad process för identifiering och avskiljning av främmande partiklar. Värmebehandlingsprocessen utförs i ett slutet system för att förhindra att produkten förorenas av externa bakteriekällor eller främmande ämnen. Färdigpackat svenskt snus ska direkt efter packning överföras till kylrum (max. 8 ºC). Hygienkrav i tillverkningen All öppen hantering, såsom fyllning av produkt i våra dosor sker i utrymmen som uppfyller nationella hygienkrav för livsmedelslokaler. Processutrustning skall rengöras enligt ett bestämt schema minst en gång per produktionscykel, minst en gång per dygn. Samma strikta rutin gäller för packmaskinerna. Hygienkontroll av packmaskiner utförs och kontroll av vattenaktivitet, bakteriehalt och lagringsstabilitet (bakterietillväxt) sker på färdiga produkter enligt tydliga rutiner. Genom att konsekvent följa GothiaTek kan Swedish Match lämna garantier till alla konsumenter att produkterna håller högsta möjliga kvalitet. Med GothiaTek följer konsumenternas självklara rätt att känna trygghet i sitt snusande genom att få ta del av vad vi vet om snus och vad det innebär att snusa. Varje dosa snus ska smaka som det alltid har gjort och alltid hålla högsta klass. Hygien, korrekt hantering, noggranna kvalitetstester och en process där varje steg i tillverkningen följs upp och dokumenteras efter fasta rutiner är förutsättningar för ett gott resultat. På Swedish Match är vi stolta över att ha lyckats översätta en månghundraårig svensk snustradition till en modern industriprocess, där verktygen kvalitetskontroll och produktsäkerhet garanterar ett unikt världsledande snus. 5

8 från hantverk till högteknologisk livsmedelsindustri Tobak har använts som njutningsmedel i århundraden. Vanan kom till Europa efter upptäckten av grödorna i Amerika. Under och 1600-talen spreds tobaksbruket i Europa och i Sverige började tobaksplantan odlas i stor skala under 1700-talet. Idag finns få tobaksodlingar kvar, men vanan att snusa har aldrig tidigare varit så utbredd bland såväl svenska män som kvinnor. Metoden att tillverka eget snus spred sig och blev ett populärt sätt för landsbygdens bondebefolkning att sätta lite guldkant på tillvaron. Med industrialiseringens inflyttning till städerna under 1800-talets första hälft uppstod en efterfrågan som krävde mer storskaliga tillverkningsmetoder. Folk hade inte längre samma möjlighet att tillverka sitt eget snus utan började istället efterfråga den färdiga produkten. Driftiga entreprenörer standardiserade sin tillverkning, utvecklade uppskattade recept och etablerade lokala varumärken med egen karaktär. Det kanske mest kända är Ljunglöfs märke Ettan från år 1822 som fortfarande tillverkas utifrån samma grundrecept och är ett av Swedish Matchs äldsta och ledande varumärken. Jacob Fredrik Ljunglöf var först med att i större skala kombinera hantverkskunnande och standardiserade metoder för att skapa ett snus med hög och jämn kvalitet. Hemligheten var att hetta upp snuset svetta det för att förlänga hållbarheten på ett snus som skulle tåla både transport och förvaring på butikshyllan innan det användes. Det ambitiösa kvalitetsarbetet och Ljunglöfs förmåga att möta kundernas höga krav gjorde hans produkter populära. Höj aldrig priset, höj kvaliteten! var hans motto. År 1915 skapades det svenska tobaksmonopolet och alla lokala fabriker och varumärken kom i statlig ägo. Monopoliseringen motiverades politiskt med statsfinansiella argument; tobak ansågs vara en säker inkomstkälla när den svenska statskassan behövde mer pengar till ett nytt pensionssystem och till ökande försvarsutgifter. Under monopolets knappa femtio år förblev hantverket i hög grad detsamma. Snustillverkning i slutet av sextiotalet skilde sig mycket lite från snustillverkning i början av 1800-talet. Den stora förändringen som följde av det statliga monopolet var främst en effektivisering av produktionen, främst genom geografisk centralisering av framställningen. Detta fick till följd att en rad lokala varumärken med geografiskt begränsad kundkrets försvann medan flera av Swedish Matchs idag mer kända varumärken fick nationell spridning och blev synonyma med svenskt snus. När monopolet avvecklades år 1961 började snus utvecklas till en mer traditionell konsumentprodukt. Innovationer och utvecklingsarbete tog fart för att möta en växande grupp konsumenters önskemål. År 1967 introducerade Svenska Tobaksmonopolet den för Swedish Match idag karaktäristiska runda dosan och 1973 utvecklades det första påssnuset, med snus i färdiga portioner. Jacob Fredrik Ljunglöf 6

9 År 1982 invigde det företag som senare kom att bli Swedish Match en helt ny fabrik i Göteborg. Fabriken som fortfarande står för en stor del av Sveriges snusproduktion byggdes som ett slutet system, det första i sitt slag. Tillverkningen blev mer hygienisk, vilket gjorde det lättare att hålla jämn och hög kvalitet på en växande volym svensktillverkat snus. Tydliga färgade etiketter skilde de olika snusmärkena åt och konsumtionen steg. Andelen snusare ökade i befolkningen, framförallt bland män. Denna utveckling kom att sammanfalla med att cigarettrökningen i Sverige minskade från 1960-talets toppnoteringar. Tillverkning av snus var i statlig ägo fram till år 1992, då verksamheten slogs ihop med Swedish Match som idag är världens största tillverkare av svenskt snus. År 2003 invigdes en ny Swedish Match-fabrik i Kungälv, med kapacitet att tillverka över 100 miljoner dosor om året. Göteborgsregionens historiska roll som centrum för svensk snustillverkning befästes ytterligare. Investeringar i innovationer, bättre tekniska lösningar och hög kompetens bland Swedish Matchs medarbetare fortsätter. I likhet med många övriga livsmedelsindustrier har Swedish Matchs snustillverkning gått från att vara ett traditionellt hantverk till att bli en modern processindustri, lyhörd för vad konsumenterna efterfrågar. 7

10 8

11 vad gör Swedish Matchs snus unikt? Det finns en debatt om vad det innebär att använda snus. I internationell forskningslitteratur görs inte alltid skillnad på svenskt snus och annan rökfri tobak, även om svenskt snus särskiljer sig till innehåll, tillverkningsmetod och konsumtionssätt. Svenskt snus har dock i många avseenden en vetenskaplig särställning. Det gäller den omfattande dokumentationen kring snusets kända hälsoeffekter, men också uppföljning kring innehåll, tillverkningskontroll och kvalitetskrav, baserat på samlad kunskap om hur naturliga oönskade ämnen i livsmedel och tobak kan minskas. Eftersom det svenska snuset konsumeras i munnen tillverkas det sedan år 1971 enligt de regler för hygien som gäller för all svensk livsmedelstillverkning, uteslutande med livsmedelsklassade tillsatser och godkända smakämnen. Det finns ett trettiotal olika varianter av rökfri tobak som påminner om svenskt snus med spridd och omfattande konsumtion enbart i Europa, även om inga av dessa är reglerade av något som motsvarar den svenska livsmedelslagstiftningen. Utöver livsmedelslagstiftningen har GothiaTek utvecklats till vårt eget främsta redskap för att samla, förvalta och förmedla kunskap om vad snus är och hur råvaran bäst hanteras på ett konsekvent sätt i tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Ingen annan tillverkare har lika långtgående och heltäckande interna krav för att garantera kvalitet. Utvecklingen och implementeringen av GothiaTek gör snus från Swedish Match internationellt unikt. Utgångspunkten är att utifrån GothiaTek -standardens krav identifiera och nå acceptabla värden för olika typer av oönskade ämnen som finns naturligt i all odlad tobak precis som i många andra odlade livsmedelsråvaror genom reducera, inventera och dokumentera de spår som kan hittas i råvaran. Svenskt snus är mald tobak som förädlas för att kunna konsumeras i munnen. Tobaken torkas omsorgsfullt och råvaran mals av Swedish Match till mjöl i Göteborgsfabriken. Tillsatser och aromämnen tillsätts för att ge varje varumärke dess unika smak och särskilda karaktär. Vatten utgör ungefär hälften av den färdiga produkten. Det finns även delar av innehållet i svenskt snus som inte är omfattat av svensk livsmedelslagstiftning men som inom ramen för GothiaTek uppmärksammas, kontrolleras och justeras för att säkerställa minsta möjliga påverkan på konsumenten. Livsmedelslagen ställer inte upp några krav för tillåtna halter av tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA), vilket gör att det kan vara betydande skillnad på snus som tillverkats i enlighet med GothiaTek och annat snus och snusliknande produkter från andra delar av världen. En av hörnstenarna i skapandet av GothiaTek har varit ambitionen att effektivt och konsekvent reducera halterna av nitrosaminer i allt snus från Swedish Match. TSNA har vid djurförsök ansetts ha cancerogena egenskaper varför det är ytterst angeläget att hålla halterna på möjligast låga nivåer, ofarliga för människor. Olika former av nitrosaminer finns naturligt i vissa livsmedel som exempelvis charkvaror. De tobaksspecifika nitrosaminerna uppstår främst vid ogynnsam torkning av de delar av tobaksplantan som skördas för att utgöra råvara för svenskt snus. Därtill är hanteringen efter torkningen, som packning, transport och lagring av betydelse för andelen nitrosaminer i råvaran. 9

12 Average levels of NNN (N -nitrosonornicotine), NNK (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone), total TSNAs, and B(a)P (dry weight) in Swedish Match s snus products (data based on internal Swedish Match documentation) NNN, NNK, Total TSNAs (μg/g) BaP (ng/g) Total TSNAs NNN N-nitrosonornicotine BaP benz(a)pyren NNK 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Genomsnittliga nivåer av TSNA och B(a)P (torrvikt) i snusprodukter från Swedish Match under åren 1984 till 2009 baserade på interna mätningar. Är råvaran rätt torkad och rätt omhändertagen efter skörd finns goda förutsättningar för synnerligen låga halter nitrosaminer i slutprodukten. En avgörande faktor bakom GothiaTek s framgång med att reducera halterna av TSNA är att ställa uttryckliga krav på odlaren som levererar råvara till Swedish Match. Genom tydliga instruktioner, ständiga kontakter med våra leverantörer världen över och noggrann uppföljning av hur skördad tobak torkades och hanterades kunde halten av tobaksspecifika nitrosaminer i snus från Swedish Match under 1990-talet minskas med över 90 procent. Det är inte bara en fråga om vilken sorts tobak vi väljer och hur den odlas. Genom att i samarbete med odlarna konsekvent välja metoder för soltorkning eller lufttorkning av bladen och i vissa fall värmetorkning av delar av stjälken har Swedish Match helt kunna ersätta råvara som genomgått den traditionella röktorkningen, där öppen eld skyndar på torkningsprocessen. Röktorkad tobak är fortfarande en torkmetod som används bland världens tobaksodlare, dock leder röken till att råvaran kontamineras av oönskade ämnen som följer med råvaran in i tillverkningen, främst polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Likt nitrosaminer är förekomsten av PAH ett historiskt känt problem kopplat till bruk av tobak, främst inom cigarettrökning. Utvecklingen av PAH följer naturligt av förbränning av organiskt material, exempelvis vid grillning av kött och fisk. Dessa ämnen är erkänt skadliga för människor och, för vissa av dem en vetenskaplig väldokumentrad förhöjd risk för cancer. Genom att Swedish Match i början av 2000-talet fullföljde målsättningen bakom GothiaTek att helt ersätta all röktorkad tobak i tillverkningsrecepten har halten av polycykliska aromatiska kolväten i råvaran i princip eliminerats helt. Utöver PAH och nitrosaminer listar GothiaTek en rad andra oönskade ämnen som kan tänkas följa med en odlad tobaksplanta en problematik som gäller för de flesta odlade grödor. Oönskade ämnen kan finnas naturligt i jorden, komma med luftföroreningar eller nederbörd under odlingstiden och därigenom tas upp av plantan. Fler av dessa ämnen regleras med gränsvärden för acceptabla nivåer i svensk livsmedelslagstiftning. Halter av agrokemikalier, det vill säga rester av bekämpningsmedel, som används under odlingen mäts både i råvara och i färdiga produkten. GothiaTek -standardens gränsvärden för agrokemikalier är baserade på EU:s rekommendationer för frukt och grönsaker. I enlighet med kraven på öppenhet som GothiaTek ställer är oönskade ämnen listade och offentligtgjorda av Swedish Match och dess förekomst hålls väl under acceptabla nivåer jämfört med både svensk livsmedelslagstiftning och våra interna GothiaTek -krav från år

13 11

14 hur tillverkar swedish match världens ledande svenska snus? GothiaTek innebär en helhetssyn på kvalitet som sträcker sig längre än vad lagstiftningen kräver. Vår standard ställer upp interna krav, gränsvärden och rutiner som hjälper oss att hålla de höga kvalitetskrav som för oss är självklara för allt snus vi tillverkar. De traditionella recepten ligger fortfarande till grund för dagens snus. Skillnaden är att de förfinats och modifierats för att få stabilare slutprodukter som håller jämn hög kvalitet. I enlighet med Swedish Matchs GothiaTek -standard kontrolleras kvaliteten på det snus den omvandlas till i varje steg av produktionskedjan. Huvudsakligen består tillverkningen av tre moment; framställning av tobaksmjöl genom malning och blandning av råtobak, beredning av ett snusmaterial och packning av snusmaterialet till en färdig snusprodukt. Råvaran är avgörande. De leverantörer som väljs ut förväntas följa tydliga instruktioner för sådd, odling, skörd och torkningsprocess. Varje råvaruleverans analyseras kemiskt och om inte kraven uppfylls blir det inget inköp. Tobaksplantan (Nicotiana tabacum) som alla grödor kräver rätt handlag för att uppnå bästa kvalitet. Alla organiska produkter har naturliga variationer, beroende på växtplats, jordens kvalitet, årstid, väder och vind. Det kan krävas mer än 20 olika sorters tobak för att framställa snus enligt vissa av våra recept. Skillnaden jämfört med förr är att produktionen nu sker i en modern processindustri med god kontroll på produktkvalitet och produktsäkerhet. Inte minst i beredningen av snusmaterialet är skillnaderna stora, där tillverkningen av svenskt snus från Swedish Match idag görs i en sluten, automatiserad och välkontrollerad värmebehandlingsprocess till skillnad från den öppna och ofta helt manuella process som traditionellt användes. Beredning av snus är processen då tobak och tillsatser blandas och processas till ett färdigt snusmaterial. Beredningen av svenskt snus från Swedish Match sker i en till stora delar automatiserad process som kan delas in i tre steg; satsning, värmebehandling och justering av smak, fukthalt och ph. Tobaksmjöl vägs upp från lagringssilo och transporteras i ett slutet system till blandaren. Dosering av vätskor sker med flödeskontroll via separata kärl och sluten transport till blandaren. Under dosering rörs ingredienserna samman. Därefter påbörjas värmebehandlingen som fortlöper med regelbunden omrörning av blandningen. Perioden för värmebehandling och intensiteten i omrörningen under processen varierar för olika varumärken. Värmebehandlingen följs av snabb kylning av snusmaterialet. Under värmebehandlingen avluftas blandaren, en luftström leds över snusmaterialet varvid flyktiga föreningar leds bort. 12

15 Efter kylning tillsätts övriga ingredienser till snuset. Tillsatserna doseras av hygienskäl så långt det är möjligt automatiskt. Typiska tillsatser är natriumkarbonat för justering av ph, vatten för justering av fukthalt, fuktighetsbevarande medel för att säkerställa att snuset inte torkar ut och smaktillsatser för att ge produkterna dess karaktäristiska arom och smak. Traditionellt har svenskt snus alltid haft ett kontrollerat ph-värde, av två skäl. Efter värmebehandlingsprocessen där snuset hettas upp för att reducera bakteriehalten förhindrar ett basiskt ph-värde mögeltillväxt i slutprodukten och bidrar till att stimulerar nikotinupptag så att snuset ger en avsedd och balanserad upplevelse. På 1800-talet tillfördes Pottaska (Kaliumkarbonat) för att göra snuset mer basiskt, idag tillförs snuset Natriumkarbonat (Natriumkarbonat eller E500 som tillsatsen benämns av Livsmedelsverket och EU). Den livsmedelsgodkända tillsatsen propylenglykol (även benämnt E 1520) bevarar fuktigheten för att hålla snuset färskt längre. Gränsvärden för halten av E 1520 regleras i livsmedelslagstiftningen. Efter dosering av de sista tillsatserna och omrörning av snuset tas prov ut för kontroll av ph och fukthalt. Om analysvärden ligger inom specifikationen för snusmaterialet blir det godkänt för packning, nästa steg mot färdig dosa. Beroende av slutprodukt tillförs rent vatten i olika skeden av tillverkningsprocessen. Lössnuset är fuktigt när det läggs i dosan. Portionssnus kan tillverkas på olika sätt. En typ av portionssnus kan beskrivas som efterfuktat portionssnus. Detta packas vid en lägre fukthalt i portionspåse för att därefter efterfuktas. En annan variant av portionssnus är White-portionssnus. Detta snus packas i portionspåse med en högre fukthalt utan att efterfuktas. Dessa olika varianter av snus skiljer sig inte till innehåll eller utformning av portionspåsen, men upplevs olika av användarna i form av smak och munkänsla. Vår ambition och konsumenternas krav är att varje dosa av ett varumärke alltid ska smaka på det sätt som snusaren är van vid och efterfrågar. Därför försäkrar vi oss om att snuset håller rätt smak med hjälp av en utvald smakpanel. Det finns panelmedlemmar som har provsmakat vårt snus så gott som varje vecka i decennier. Detta är ett sätt att säkerställa att vårt långsiktiga kvalitetsarbete inte förändrar smakupplevelsen för våra konsumenter. Snus är en färskvara som behöver förvaras kyld för att hålla garanterad kvalitet över tid. Snus som förvaras för varmt blir torrare och får med tiden lägre ph-värde, vilket kan påverka smak och upplevelse. Det går utmärkt att förvara snus i frysen och tina upp före användning. 13

16 14

17 världsledande kvalitet i varje led Kvalitet är ingen slump. Genom GothiaTek har Swedish Match byggt upp ett konsekvent kvalitetsarbete vilket möjliggjort globalt konkurrenskraftiga svenska snusprodukter. GothiaTek ska i lika stor utsträckning ses som en självklar del av Swedish Match företagskultur. En naturlig del av vår ständiga strävan att uppträda ansvarstagande gentemot alla våra konsumenter genom öppenhet om vad snus är kombinerat med högt ställda kvalitetsgarantier till alla de som väljer snus från Swedish Match. Swedish Match har ett självpåtaget ansvar för att ständigt förbättra snusets kvalitet och att säkerställa att inga av våra interna gränsvärden för de ämnen som GothiaTek listar överskrids. Ett ansvar att följa och initiera forskning och analysmetoder för att förbättra och förfina framställningsprocessen. Det kvalitetsarbete som under lång tid drivits inom ramen för GothiaTek är under ständig utvärdering och utveckling inom Swedish Match. För oss är GothiaTek ett självklart ansvar gentemot våra konsumenter. Vi vill redovisa vad vi gör, hur vi gör det och vad vi tror på så öppet och transparent som möjligt. Mål och resultat av GothiaTek är offentliga sedan år Vi vill sprida vår samlade kunskap för att andra ska kunna studera, kritisera och analysera det vi säger och gör. I en del fall ser vi också hur våra konkurrenter väljer att imitera Swedish Matchs GothiaTek -standard. I grunden är detta bra. En öppen redovisning av hög kvalitet gynnar både användarna och branschen som helhet. Genom ett systematiskt och målmedvetet arbete gjorde Swedish Match i slutet av 1990-talet ett genombrott som ledde till att halterna av vissa oönskade ämnen radikalt kunde minskas eller försvinna helt. Svenskt snus blev världsledande på hög och jämn kvalitet. Det är en utmaning att ytterligare minska halterna av oönskade ämnen, men det finns alltid möjlighet att nå ännu lite längre. Med ökad kunskap lär vi oss också var vi ska lägga kraft och resurser för att bli ännu bättre i framtiden. 15

18 gothiatek är swedish matchs framtid Vi är stolta över det vi åstadkommit, men vi strävar vidare mot säkrare produkter av högsta kvalitet. Vi fortsätter utveckla vår GothiaTek -standard i takt med nya rön, innovationer och tekniska landvinningar. Målet är alltid att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för vår produkt och tilltron till de kvalitetsgarantier vi lovar att alltid leva efter. Det är det som är GothiaTek. Konsumentens välbefinnande är vägledande för Swedish Match. Varje dag och i varje dosa svenskt snus. vad innebär det att snusa? Snus är ett njutningsmedel avsett för vuxna som gör ett medvetet val. Som mycket av det bästa i livet är det inte något vi nödvändigtvis behöver, men för vissa är det är en upplevelse som gör vardagen lite behagligare. Råvaran i snus är tobak som naturligt innehåller nikotin. Nikotin är en beroendeframkallande alkaloid som vid snusning absorberas via munnens slemhinna. Alkaloider är kvävehaltiga föreningar som även i små doser på ett eller annat sätt påverkar människan. Nikotin kan skapa ett beroende även om nikotin i sig inte utgör någon känd hälsorisk. Halten nikotin i slutprodukten beror bland annat på vilken sorts tobak som valts, vilken del av plantan som används i 16

19 tillverkningen och vilket recept som används. Det går att läsa mer om snus, nikotin och hur mycket nikotin respektive varumärke innehåller på Nikotin påverkar det sympatiska nervsystemet, puls och blodtryck tillfälligt stiger något. För normalt friska vuxna personer är hälsorisken minimal, men gravida kvinnor bör alltid undvika nikotin, eftersom forskningen klarlagt en risk för påverkan av fostrets födslovikt. Personer som medicineras för högt blodtryck bör dessutom vara försiktiga med att snusa, då blodtryck och puls påverkas av nikotin. Dessa försvinner om man slutar att snusa eller placerar prillan på annan plats i munnen, vilket är det enklaste sättet att minska risken för irritationer i munnen. Många snusare upplever en ökad koncentrationsförmåga. I grunden är dock snus ett njutningsmedel som fungerar som en belöning för den som snusar, på ett liknande sätt som kaffe som innehåller koffein. Även dessa produkter innehåller ämnen som ökar vårt välbefinnande, men där överdriven konsumtion kan ge abstinens om inte dosen upprätthålls. Bäst är att snusa med måtta, så att vanan inte blir en last. Snus kan mekaniskt reta tandkött och slemhinna i munnen och kan ge upphov till så kallade lesioner (små valkar). 17

20 GothiaTek består av fyra delar: 1234 En innehållsstandard, med Kvalitetssäkrad råvara enligt tydliga gränsvärden för olika Swedish Matchs interna ämnen. gränsvärden. Swedish Match AB (publ) Box Stockholm, Sverige Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15 Telefon: Organisationsnummer: En tillverkningsstandard. Varje del av tillverkningsprocessen är föremål för kvalitetskontroll. Tillverkningen enligt GothiaTek är ISO-certifierad för kvalitetsledning (ISO 9000) och miljöledning (ISO 14001). Ett omfattande informationsarbete riktat till försäljare och vuxna konsumenter kring tillverkning och användning av snus. Produktion: Swedish Match i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson AB, Fotografer: Nina Sundén, Yngve Ask, Tryck: Print One, Halmstad, 2011

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak 1 (13) Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak 1. Livsmedelsverkets förslag Livsmedelsverket föreslår att specifika gränsvärden för de främmande ämnena

Läs mer

E-cigaretten. eller BÖRJA

E-cigaretten. eller BÖRJA E-cigaretten eller BÖRJA E-cigaretten är oreglerad Utvecklades i Kina början av 2000-talet, introducerades 2006 i Europa Finns 100-tals märken, varje månad dyker i snitt 10 nya märken upp och 240 smaker,

Läs mer

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Denna information har producerats av Tarber AB, november 2010 1 1. Jämförelse mellan

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Det finns många olika nikotinprodukter

Det finns många olika nikotinprodukter Det finns många olika nikotinprodukter Cigaretter, cigarrer, cigariller, pipa, snus, vattenpipa och nu även e-cigaretten är nikotinprodukter. Gemensamt för dem är att de syftar till att fånga människor

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Tillverkare av snus Swedish Match* (ca 75% av totalmarknaden) Gotlandssnus AB* GN Tobacco Sweden AB* Fiedler & Lundgren (BAT) Japan Tobacco International Philip Morris

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Elektronisk cigarett PÅ NÄTET. Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Elektronisk cigarett MITT FÖRSTA MÖTE MED EC

Elektronisk cigarett PÅ NÄTET. Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Elektronisk cigarett MITT FÖRSTA MÖTE MED EC Elektronisk cigarett PÅ NÄTET Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Är en ny klass nikotinprodukt och ett inhalationssystem för nikotin och kemikalier med hjälp av ett batteri Lysdiod Simulerar glöd Förångare

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Flödesschema, HACCP och faroanalys

Flödesschema, HACCP och faroanalys Flödesschema, HACCP och faroanalys Ändrad 2008-09-30 Syftet med HACCP är att minska hälsoriskerna vid hantering av livsmedel genom att identifiera potentiella faror i verksamheten. De identifierade farorna

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Samtliga produkter från är omsorgsfullt utvalda efter personliga möten med Kretas producenter. Vi har valt

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Denna lärarhandlednings utgångspunkt är kurserna Bageri och Konditori enligt Läroplanen GY11 och visar hur böckerna Bageri och Konditori, utgivna 2014 av Sveriges

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv. Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter

Läs mer

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare !! Över 30 år av tobaksförebyggande arbete 1979 2011 Sverige ett av världens bästa länder på att inte röka! Vuxenbefolkning Män 10% dagligrökare Kvinnor 12%

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Påståenden och fakta. Snus och elektroniska cigaretter. Finlands ASH rf

Påståenden och fakta. Snus och elektroniska cigaretter. Finlands ASH rf Påståenden och fakta Snus och elektroniska cigaretter Finlands ASH rf Information om snus och elektroniska cigaretter Snus och elektroniska cigaretter, eller e-cigaretter, har hittat sin plats i vardagen

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Hem- och Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om arbete i hem och hushåll ger människor

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Nutri5 Frågor och Svar

Nutri5 Frågor och Svar Nutri5 Frågor och Svar Fråga: Vad innehåller Nutri5? Svar: Nutri5 är en sojabaserad mix med jordgubbssmak som innehåller en unik kombination av högkvalitativt sojaprotein, sojafibrer och sojagroddar. Nutri5

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Frågor och svar: nya tobaksregler

Frågor och svar: nya tobaksregler EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 26 februari 2014 Frågor och svar: nya tobaksregler I dag antog Europaparlamentet ändringar av tobaksdirektivet. Bland nyheterna finns strängare regler för hur tobaksprodukter

Läs mer

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig!

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig! Jag har bestämt mig! Innehåll klassbesöket Om hur ni/vi kommer att följa upp Tobaksfri Duo - alla gånger eleverna kommer till FTV och träffar er - med en årlig försäkran Om dig och Tobaksfri Duo Berätta

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Eget snus. Eget snus. Per Englund B OKFÖRLAGET ARENA

Eget snus. Eget snus. Per Englund B OKFÖRLAGET ARENA eglerna som fotografen Per Englund satte upp för sig själv för att få börja snusa igen var stenhårda: inget snus om det inte var egentillverkat på tobak han odlat själv. I Eget snus tobaksodling och snusrecept

Läs mer

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT ÄR hälsan Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT MAT & HÄLSA Ju mer KRAV-märkt mat du äter, desto mindre mängd kemiska bekämpningsmedel får du i dig. Våra regler skyddar din mat mot föroreningar.

Läs mer

Temperaturkontroll i butikskyldiskar

Temperaturkontroll i butikskyldiskar MILJÖFÖRVALTNINGEN Temperaturkontroll i butikskyldiskar Studie på gravad och kallrökt lax En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Larsson, praktikant Frida Kallberg, handledare Juli 2010 SAMMANFATTNING

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

HUNDTUGG ETT sortiment med BrEdd & variation

HUNDTUGG ETT sortiment med BrEdd & variation HUNDTUGG ETT sortiment med BREDD & variation Hundtugg är en stor och viktig produktgrupp i varje zoofackbutik. Tuggen älskas av de flesta hundar och gör dessutom nytta när de tuggas. Därför satsar Dogman

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan avser ett av följande tre alternativ Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte Datum för ägarbyte: Ange

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances ISO 8611: 1-3 Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 1: Test methods Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 2: Performance requirements and selection of tests Pallets for

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

Introduktion till kvalitetssäkring

Introduktion till kvalitetssäkring Introduktion till kvalitetssäkring Juli 2007 Inledning Kvalitetssäkring av foder på gården Hittills har kvalitet inom lantbruket varit det samma som produkternas kvalitet. Nu har ordet kvalitet fått en

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER

RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER Exempel på utformning av rutin RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER Syfte: Säkerställa att såväl kyl- och frysutrymmen som livsmedelhanteringen uppfyller fastställda krav på korrekta temperaturer. Omfattning:

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544 PRODUKTKORT Datum då produktkortet ifyllts Information om leverantören Företagets namn FO nummer Gatuadress Postanstalt Telefonnummer e post Nätplats Bankuppgifter Kontaktperson Kontaktperson för försäljning/logistik

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Nikotin (Nicotiana tabacum)

Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin: ett litteraturstudie Av: Evan Shaswar Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Avdelning: Farmakognosi Institution: Läkemedelskemi Uppsala

Läs mer