GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GothiaTek. Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus"

Transkript

1 GothiaTek Garanten för världsledande kvalitet på svenskt snus

2

3 hur snus blev svenskt Det vi idag uppfattar som typiskt svenskt snus har en lång tradition på över 200 år. Dagens moderna snus du hittar i butik är i grunden detsamma som det alltid har varit, det är tillverkningsprocessen som förändrats och moderniserats för att säkra högsta kvalitet. Traditionen har sin upprinnelse i 1700-talets importerade populära franska mode att använda luktsnus. Det fina folkets exklusiva vana gjorde landsbygdens allmoge till sin egen genom att dryga ut det dyrbara snusmjölet med vatten och salt för att förlänga hållbarheten. Så föddes det svenska snuset med sin unika karaktär och smak en liten njutning i vardagen som sedan dess varit en del av den svenska folksjälen. Swedish Match förvaltar ett kulturarv med historiska rötter i det svenska bondesamhällets småskaliga tillverkning och är idag ett ledande svenskt företag på den globala snusmarknaden. 1

4 av hävd och tradition med kvalitet ständigt i fokus Vad är då svenskt snus? Egentligen är det bara mald tobak, salt och vatten. För att garantera hållbarhet, smak och kvalitet adderas tillsatser i vår tillverkning, men det grundläggande innehållet är detsamma som det såg ut i början av 1800-talet. Det som gör snus från Swedish Match unikt är dess höga och jämna kvalitet, resultatet av ett omfattande arbete byggt på vår samlade kunskap om vad snus är och hur bästa möjliga produkt framställs. Vi använder olika recept för olika varumärken, men byggstenarna och tillverkningsprocessens olika moment är detsamma, precis som de kvalitetssäkrande åtgärder vi rutinmässigt följer för att kunna garantera att varje dosa från Swedish Match alltid har samma höga klass. I din hand håller du en kort introduktion till vad som är karaktäristiskt för snus från Swedish Match, hur vi arbetar för att säkerställa dess kvalitet och vilka värderingar vi bekänner oss till när vi strävar efter att erbjuda snusare en trygghet i de garantier vi lämnar att allt snus vi tillverkar håller världsledande klass. Vill du läsa mer om svenskt snus är du välkommen till 2

5 3

6 GothiaTek gör Swedish Match unikt Nyckeln till att hålla de kvalitetsgarantier vi lovar varje konsument av snus från Swedish Match är vår egen unika standard vi kallar GothiaTek. Under årtionden har Swedish Match genom samlad kunskap vunnen genom ett systematiskt utvecklingsarbete och tekniskt kunnande arbetat efter målsättningen att garantera världsledande kvalitet utan att kompromissa med vår 200-åriga snustradition och upplevelsen av svenskt snus som det alltid har smakat. En central del i kvalitetsarbetet är den standardiserade tillverkningsprocessen som styr varje del i produktionskedjan, från tobaksfält världen över till våra fabriker i Sverige. GothiaTek präglar hela produktionen, från frö till färdig dosa. GothiaTek sätter standard för: våra interna krav på högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som finns naturligt i tobaksplantan krav på råvarans kvalitet krav på tillverkningsprocessen krav på kvalificerad produktinformation till konsument Utgångspunkten i GothiaTek är krav på högsta tillåtna halter gränsvärden av utpekade oönskade ämnen i svenskt snus. Dessa ämnen finns eller bildas i naturen och kan förekomma i odlade grödor av olika slag. GothiaTek garanterar att gränsvärden i den färdiga produkten aldrig får överskridas. Vilka ämnen som omfattas av GothiaTek anges på där också högsta tillåtna halter anges. Kraven enligt GothiaTek föreskriver att all tillverkning följer svensk lag för livsmedelstillverkning samt uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och miljöstandarden 1401:1996. Därtill har Swedish Match adderat egna målsättningar för kvalitet och innehåll utöver vad lagstiftningen kräver. Detta är vår beskrivning av Swedish Matchs unika GothiaTek -standard: Råvaran Tobak i svenskt snus är utvald för att säkerställa att Swedish Matchs interna gränsvärden för icke önskvärda ämnen uppfylls i varje enskild produkt. Svenskt snus enligt GothiaTek får inte innehålla genmodifierad tobak. Ingredienser Alla ingredienser ska uppfylla kraven i Swedish Match ingredienspolicy. I denna inkluderas att alla ingredienser skall vara godkända enligt de regler och förordningar som gäller i de länder där produkterna säljs. 4

7 Förpackning Material som används i förpackningar ska vara godkänt som förpackningsmaterial för livsmedel. Inköpt förpackningsmaterial som kommer i direkt beröring med snuset skall produceras och transporteras till Swedish Matchs fabriker enligt fastställda specifikationer, för att förhindra förorening av materialen vi använder. Förpackningarna skall kontrolleras med avseende på renhet och hygienisk standard efter ett fastlagt schema. Processkrav Svenskt snus ska vara värmebehandlat för att säkerställa att merparten av tobakens naturliga bakterieflora oskadliggörs. Tobaken finfördelas i en kontrollerad process för identifiering och avskiljning av främmande partiklar. Värmebehandlingsprocessen utförs i ett slutet system för att förhindra att produkten förorenas av externa bakteriekällor eller främmande ämnen. Färdigpackat svenskt snus ska direkt efter packning överföras till kylrum (max. 8 ºC). Hygienkrav i tillverkningen All öppen hantering, såsom fyllning av produkt i våra dosor sker i utrymmen som uppfyller nationella hygienkrav för livsmedelslokaler. Processutrustning skall rengöras enligt ett bestämt schema minst en gång per produktionscykel, minst en gång per dygn. Samma strikta rutin gäller för packmaskinerna. Hygienkontroll av packmaskiner utförs och kontroll av vattenaktivitet, bakteriehalt och lagringsstabilitet (bakterietillväxt) sker på färdiga produkter enligt tydliga rutiner. Genom att konsekvent följa GothiaTek kan Swedish Match lämna garantier till alla konsumenter att produkterna håller högsta möjliga kvalitet. Med GothiaTek följer konsumenternas självklara rätt att känna trygghet i sitt snusande genom att få ta del av vad vi vet om snus och vad det innebär att snusa. Varje dosa snus ska smaka som det alltid har gjort och alltid hålla högsta klass. Hygien, korrekt hantering, noggranna kvalitetstester och en process där varje steg i tillverkningen följs upp och dokumenteras efter fasta rutiner är förutsättningar för ett gott resultat. På Swedish Match är vi stolta över att ha lyckats översätta en månghundraårig svensk snustradition till en modern industriprocess, där verktygen kvalitetskontroll och produktsäkerhet garanterar ett unikt världsledande snus. 5

8 från hantverk till högteknologisk livsmedelsindustri Tobak har använts som njutningsmedel i århundraden. Vanan kom till Europa efter upptäckten av grödorna i Amerika. Under och 1600-talen spreds tobaksbruket i Europa och i Sverige började tobaksplantan odlas i stor skala under 1700-talet. Idag finns få tobaksodlingar kvar, men vanan att snusa har aldrig tidigare varit så utbredd bland såväl svenska män som kvinnor. Metoden att tillverka eget snus spred sig och blev ett populärt sätt för landsbygdens bondebefolkning att sätta lite guldkant på tillvaron. Med industrialiseringens inflyttning till städerna under 1800-talets första hälft uppstod en efterfrågan som krävde mer storskaliga tillverkningsmetoder. Folk hade inte längre samma möjlighet att tillverka sitt eget snus utan började istället efterfråga den färdiga produkten. Driftiga entreprenörer standardiserade sin tillverkning, utvecklade uppskattade recept och etablerade lokala varumärken med egen karaktär. Det kanske mest kända är Ljunglöfs märke Ettan från år 1822 som fortfarande tillverkas utifrån samma grundrecept och är ett av Swedish Matchs äldsta och ledande varumärken. Jacob Fredrik Ljunglöf var först med att i större skala kombinera hantverkskunnande och standardiserade metoder för att skapa ett snus med hög och jämn kvalitet. Hemligheten var att hetta upp snuset svetta det för att förlänga hållbarheten på ett snus som skulle tåla både transport och förvaring på butikshyllan innan det användes. Det ambitiösa kvalitetsarbetet och Ljunglöfs förmåga att möta kundernas höga krav gjorde hans produkter populära. Höj aldrig priset, höj kvaliteten! var hans motto. År 1915 skapades det svenska tobaksmonopolet och alla lokala fabriker och varumärken kom i statlig ägo. Monopoliseringen motiverades politiskt med statsfinansiella argument; tobak ansågs vara en säker inkomstkälla när den svenska statskassan behövde mer pengar till ett nytt pensionssystem och till ökande försvarsutgifter. Under monopolets knappa femtio år förblev hantverket i hög grad detsamma. Snustillverkning i slutet av sextiotalet skilde sig mycket lite från snustillverkning i början av 1800-talet. Den stora förändringen som följde av det statliga monopolet var främst en effektivisering av produktionen, främst genom geografisk centralisering av framställningen. Detta fick till följd att en rad lokala varumärken med geografiskt begränsad kundkrets försvann medan flera av Swedish Matchs idag mer kända varumärken fick nationell spridning och blev synonyma med svenskt snus. När monopolet avvecklades år 1961 började snus utvecklas till en mer traditionell konsumentprodukt. Innovationer och utvecklingsarbete tog fart för att möta en växande grupp konsumenters önskemål. År 1967 introducerade Svenska Tobaksmonopolet den för Swedish Match idag karaktäristiska runda dosan och 1973 utvecklades det första påssnuset, med snus i färdiga portioner. Jacob Fredrik Ljunglöf 6

9 År 1982 invigde det företag som senare kom att bli Swedish Match en helt ny fabrik i Göteborg. Fabriken som fortfarande står för en stor del av Sveriges snusproduktion byggdes som ett slutet system, det första i sitt slag. Tillverkningen blev mer hygienisk, vilket gjorde det lättare att hålla jämn och hög kvalitet på en växande volym svensktillverkat snus. Tydliga färgade etiketter skilde de olika snusmärkena åt och konsumtionen steg. Andelen snusare ökade i befolkningen, framförallt bland män. Denna utveckling kom att sammanfalla med att cigarettrökningen i Sverige minskade från 1960-talets toppnoteringar. Tillverkning av snus var i statlig ägo fram till år 1992, då verksamheten slogs ihop med Swedish Match som idag är världens största tillverkare av svenskt snus. År 2003 invigdes en ny Swedish Match-fabrik i Kungälv, med kapacitet att tillverka över 100 miljoner dosor om året. Göteborgsregionens historiska roll som centrum för svensk snustillverkning befästes ytterligare. Investeringar i innovationer, bättre tekniska lösningar och hög kompetens bland Swedish Matchs medarbetare fortsätter. I likhet med många övriga livsmedelsindustrier har Swedish Matchs snustillverkning gått från att vara ett traditionellt hantverk till att bli en modern processindustri, lyhörd för vad konsumenterna efterfrågar. 7

10 8

11 vad gör Swedish Matchs snus unikt? Det finns en debatt om vad det innebär att använda snus. I internationell forskningslitteratur görs inte alltid skillnad på svenskt snus och annan rökfri tobak, även om svenskt snus särskiljer sig till innehåll, tillverkningsmetod och konsumtionssätt. Svenskt snus har dock i många avseenden en vetenskaplig särställning. Det gäller den omfattande dokumentationen kring snusets kända hälsoeffekter, men också uppföljning kring innehåll, tillverkningskontroll och kvalitetskrav, baserat på samlad kunskap om hur naturliga oönskade ämnen i livsmedel och tobak kan minskas. Eftersom det svenska snuset konsumeras i munnen tillverkas det sedan år 1971 enligt de regler för hygien som gäller för all svensk livsmedelstillverkning, uteslutande med livsmedelsklassade tillsatser och godkända smakämnen. Det finns ett trettiotal olika varianter av rökfri tobak som påminner om svenskt snus med spridd och omfattande konsumtion enbart i Europa, även om inga av dessa är reglerade av något som motsvarar den svenska livsmedelslagstiftningen. Utöver livsmedelslagstiftningen har GothiaTek utvecklats till vårt eget främsta redskap för att samla, förvalta och förmedla kunskap om vad snus är och hur råvaran bäst hanteras på ett konsekvent sätt i tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Ingen annan tillverkare har lika långtgående och heltäckande interna krav för att garantera kvalitet. Utvecklingen och implementeringen av GothiaTek gör snus från Swedish Match internationellt unikt. Utgångspunkten är att utifrån GothiaTek -standardens krav identifiera och nå acceptabla värden för olika typer av oönskade ämnen som finns naturligt i all odlad tobak precis som i många andra odlade livsmedelsråvaror genom reducera, inventera och dokumentera de spår som kan hittas i råvaran. Svenskt snus är mald tobak som förädlas för att kunna konsumeras i munnen. Tobaken torkas omsorgsfullt och råvaran mals av Swedish Match till mjöl i Göteborgsfabriken. Tillsatser och aromämnen tillsätts för att ge varje varumärke dess unika smak och särskilda karaktär. Vatten utgör ungefär hälften av den färdiga produkten. Det finns även delar av innehållet i svenskt snus som inte är omfattat av svensk livsmedelslagstiftning men som inom ramen för GothiaTek uppmärksammas, kontrolleras och justeras för att säkerställa minsta möjliga påverkan på konsumenten. Livsmedelslagen ställer inte upp några krav för tillåtna halter av tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA), vilket gör att det kan vara betydande skillnad på snus som tillverkats i enlighet med GothiaTek och annat snus och snusliknande produkter från andra delar av världen. En av hörnstenarna i skapandet av GothiaTek har varit ambitionen att effektivt och konsekvent reducera halterna av nitrosaminer i allt snus från Swedish Match. TSNA har vid djurförsök ansetts ha cancerogena egenskaper varför det är ytterst angeläget att hålla halterna på möjligast låga nivåer, ofarliga för människor. Olika former av nitrosaminer finns naturligt i vissa livsmedel som exempelvis charkvaror. De tobaksspecifika nitrosaminerna uppstår främst vid ogynnsam torkning av de delar av tobaksplantan som skördas för att utgöra råvara för svenskt snus. Därtill är hanteringen efter torkningen, som packning, transport och lagring av betydelse för andelen nitrosaminer i råvaran. 9

12 Average levels of NNN (N -nitrosonornicotine), NNK (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone), total TSNAs, and B(a)P (dry weight) in Swedish Match s snus products (data based on internal Swedish Match documentation) NNN, NNK, Total TSNAs (μg/g) BaP (ng/g) Total TSNAs NNN N-nitrosonornicotine BaP benz(a)pyren NNK 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Genomsnittliga nivåer av TSNA och B(a)P (torrvikt) i snusprodukter från Swedish Match under åren 1984 till 2009 baserade på interna mätningar. Är råvaran rätt torkad och rätt omhändertagen efter skörd finns goda förutsättningar för synnerligen låga halter nitrosaminer i slutprodukten. En avgörande faktor bakom GothiaTek s framgång med att reducera halterna av TSNA är att ställa uttryckliga krav på odlaren som levererar råvara till Swedish Match. Genom tydliga instruktioner, ständiga kontakter med våra leverantörer världen över och noggrann uppföljning av hur skördad tobak torkades och hanterades kunde halten av tobaksspecifika nitrosaminer i snus från Swedish Match under 1990-talet minskas med över 90 procent. Det är inte bara en fråga om vilken sorts tobak vi väljer och hur den odlas. Genom att i samarbete med odlarna konsekvent välja metoder för soltorkning eller lufttorkning av bladen och i vissa fall värmetorkning av delar av stjälken har Swedish Match helt kunna ersätta råvara som genomgått den traditionella röktorkningen, där öppen eld skyndar på torkningsprocessen. Röktorkad tobak är fortfarande en torkmetod som används bland världens tobaksodlare, dock leder röken till att råvaran kontamineras av oönskade ämnen som följer med råvaran in i tillverkningen, främst polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Likt nitrosaminer är förekomsten av PAH ett historiskt känt problem kopplat till bruk av tobak, främst inom cigarettrökning. Utvecklingen av PAH följer naturligt av förbränning av organiskt material, exempelvis vid grillning av kött och fisk. Dessa ämnen är erkänt skadliga för människor och, för vissa av dem en vetenskaplig väldokumentrad förhöjd risk för cancer. Genom att Swedish Match i början av 2000-talet fullföljde målsättningen bakom GothiaTek att helt ersätta all röktorkad tobak i tillverkningsrecepten har halten av polycykliska aromatiska kolväten i råvaran i princip eliminerats helt. Utöver PAH och nitrosaminer listar GothiaTek en rad andra oönskade ämnen som kan tänkas följa med en odlad tobaksplanta en problematik som gäller för de flesta odlade grödor. Oönskade ämnen kan finnas naturligt i jorden, komma med luftföroreningar eller nederbörd under odlingstiden och därigenom tas upp av plantan. Fler av dessa ämnen regleras med gränsvärden för acceptabla nivåer i svensk livsmedelslagstiftning. Halter av agrokemikalier, det vill säga rester av bekämpningsmedel, som används under odlingen mäts både i råvara och i färdiga produkten. GothiaTek -standardens gränsvärden för agrokemikalier är baserade på EU:s rekommendationer för frukt och grönsaker. I enlighet med kraven på öppenhet som GothiaTek ställer är oönskade ämnen listade och offentligtgjorda av Swedish Match och dess förekomst hålls väl under acceptabla nivåer jämfört med både svensk livsmedelslagstiftning och våra interna GothiaTek -krav från år

13 11

14 hur tillverkar swedish match världens ledande svenska snus? GothiaTek innebär en helhetssyn på kvalitet som sträcker sig längre än vad lagstiftningen kräver. Vår standard ställer upp interna krav, gränsvärden och rutiner som hjälper oss att hålla de höga kvalitetskrav som för oss är självklara för allt snus vi tillverkar. De traditionella recepten ligger fortfarande till grund för dagens snus. Skillnaden är att de förfinats och modifierats för att få stabilare slutprodukter som håller jämn hög kvalitet. I enlighet med Swedish Matchs GothiaTek -standard kontrolleras kvaliteten på det snus den omvandlas till i varje steg av produktionskedjan. Huvudsakligen består tillverkningen av tre moment; framställning av tobaksmjöl genom malning och blandning av råtobak, beredning av ett snusmaterial och packning av snusmaterialet till en färdig snusprodukt. Råvaran är avgörande. De leverantörer som väljs ut förväntas följa tydliga instruktioner för sådd, odling, skörd och torkningsprocess. Varje råvaruleverans analyseras kemiskt och om inte kraven uppfylls blir det inget inköp. Tobaksplantan (Nicotiana tabacum) som alla grödor kräver rätt handlag för att uppnå bästa kvalitet. Alla organiska produkter har naturliga variationer, beroende på växtplats, jordens kvalitet, årstid, väder och vind. Det kan krävas mer än 20 olika sorters tobak för att framställa snus enligt vissa av våra recept. Skillnaden jämfört med förr är att produktionen nu sker i en modern processindustri med god kontroll på produktkvalitet och produktsäkerhet. Inte minst i beredningen av snusmaterialet är skillnaderna stora, där tillverkningen av svenskt snus från Swedish Match idag görs i en sluten, automatiserad och välkontrollerad värmebehandlingsprocess till skillnad från den öppna och ofta helt manuella process som traditionellt användes. Beredning av snus är processen då tobak och tillsatser blandas och processas till ett färdigt snusmaterial. Beredningen av svenskt snus från Swedish Match sker i en till stora delar automatiserad process som kan delas in i tre steg; satsning, värmebehandling och justering av smak, fukthalt och ph. Tobaksmjöl vägs upp från lagringssilo och transporteras i ett slutet system till blandaren. Dosering av vätskor sker med flödeskontroll via separata kärl och sluten transport till blandaren. Under dosering rörs ingredienserna samman. Därefter påbörjas värmebehandlingen som fortlöper med regelbunden omrörning av blandningen. Perioden för värmebehandling och intensiteten i omrörningen under processen varierar för olika varumärken. Värmebehandlingen följs av snabb kylning av snusmaterialet. Under värmebehandlingen avluftas blandaren, en luftström leds över snusmaterialet varvid flyktiga föreningar leds bort. 12

15 Efter kylning tillsätts övriga ingredienser till snuset. Tillsatserna doseras av hygienskäl så långt det är möjligt automatiskt. Typiska tillsatser är natriumkarbonat för justering av ph, vatten för justering av fukthalt, fuktighetsbevarande medel för att säkerställa att snuset inte torkar ut och smaktillsatser för att ge produkterna dess karaktäristiska arom och smak. Traditionellt har svenskt snus alltid haft ett kontrollerat ph-värde, av två skäl. Efter värmebehandlingsprocessen där snuset hettas upp för att reducera bakteriehalten förhindrar ett basiskt ph-värde mögeltillväxt i slutprodukten och bidrar till att stimulerar nikotinupptag så att snuset ger en avsedd och balanserad upplevelse. På 1800-talet tillfördes Pottaska (Kaliumkarbonat) för att göra snuset mer basiskt, idag tillförs snuset Natriumkarbonat (Natriumkarbonat eller E500 som tillsatsen benämns av Livsmedelsverket och EU). Den livsmedelsgodkända tillsatsen propylenglykol (även benämnt E 1520) bevarar fuktigheten för att hålla snuset färskt längre. Gränsvärden för halten av E 1520 regleras i livsmedelslagstiftningen. Efter dosering av de sista tillsatserna och omrörning av snuset tas prov ut för kontroll av ph och fukthalt. Om analysvärden ligger inom specifikationen för snusmaterialet blir det godkänt för packning, nästa steg mot färdig dosa. Beroende av slutprodukt tillförs rent vatten i olika skeden av tillverkningsprocessen. Lössnuset är fuktigt när det läggs i dosan. Portionssnus kan tillverkas på olika sätt. En typ av portionssnus kan beskrivas som efterfuktat portionssnus. Detta packas vid en lägre fukthalt i portionspåse för att därefter efterfuktas. En annan variant av portionssnus är White-portionssnus. Detta snus packas i portionspåse med en högre fukthalt utan att efterfuktas. Dessa olika varianter av snus skiljer sig inte till innehåll eller utformning av portionspåsen, men upplevs olika av användarna i form av smak och munkänsla. Vår ambition och konsumenternas krav är att varje dosa av ett varumärke alltid ska smaka på det sätt som snusaren är van vid och efterfrågar. Därför försäkrar vi oss om att snuset håller rätt smak med hjälp av en utvald smakpanel. Det finns panelmedlemmar som har provsmakat vårt snus så gott som varje vecka i decennier. Detta är ett sätt att säkerställa att vårt långsiktiga kvalitetsarbete inte förändrar smakupplevelsen för våra konsumenter. Snus är en färskvara som behöver förvaras kyld för att hålla garanterad kvalitet över tid. Snus som förvaras för varmt blir torrare och får med tiden lägre ph-värde, vilket kan påverka smak och upplevelse. Det går utmärkt att förvara snus i frysen och tina upp före användning. 13

16 14

17 världsledande kvalitet i varje led Kvalitet är ingen slump. Genom GothiaTek har Swedish Match byggt upp ett konsekvent kvalitetsarbete vilket möjliggjort globalt konkurrenskraftiga svenska snusprodukter. GothiaTek ska i lika stor utsträckning ses som en självklar del av Swedish Match företagskultur. En naturlig del av vår ständiga strävan att uppträda ansvarstagande gentemot alla våra konsumenter genom öppenhet om vad snus är kombinerat med högt ställda kvalitetsgarantier till alla de som väljer snus från Swedish Match. Swedish Match har ett självpåtaget ansvar för att ständigt förbättra snusets kvalitet och att säkerställa att inga av våra interna gränsvärden för de ämnen som GothiaTek listar överskrids. Ett ansvar att följa och initiera forskning och analysmetoder för att förbättra och förfina framställningsprocessen. Det kvalitetsarbete som under lång tid drivits inom ramen för GothiaTek är under ständig utvärdering och utveckling inom Swedish Match. För oss är GothiaTek ett självklart ansvar gentemot våra konsumenter. Vi vill redovisa vad vi gör, hur vi gör det och vad vi tror på så öppet och transparent som möjligt. Mål och resultat av GothiaTek är offentliga sedan år Vi vill sprida vår samlade kunskap för att andra ska kunna studera, kritisera och analysera det vi säger och gör. I en del fall ser vi också hur våra konkurrenter väljer att imitera Swedish Matchs GothiaTek -standard. I grunden är detta bra. En öppen redovisning av hög kvalitet gynnar både användarna och branschen som helhet. Genom ett systematiskt och målmedvetet arbete gjorde Swedish Match i slutet av 1990-talet ett genombrott som ledde till att halterna av vissa oönskade ämnen radikalt kunde minskas eller försvinna helt. Svenskt snus blev världsledande på hög och jämn kvalitet. Det är en utmaning att ytterligare minska halterna av oönskade ämnen, men det finns alltid möjlighet att nå ännu lite längre. Med ökad kunskap lär vi oss också var vi ska lägga kraft och resurser för att bli ännu bättre i framtiden. 15

18 gothiatek är swedish matchs framtid Vi är stolta över det vi åstadkommit, men vi strävar vidare mot säkrare produkter av högsta kvalitet. Vi fortsätter utveckla vår GothiaTek -standard i takt med nya rön, innovationer och tekniska landvinningar. Målet är alltid att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för vår produkt och tilltron till de kvalitetsgarantier vi lovar att alltid leva efter. Det är det som är GothiaTek. Konsumentens välbefinnande är vägledande för Swedish Match. Varje dag och i varje dosa svenskt snus. vad innebär det att snusa? Snus är ett njutningsmedel avsett för vuxna som gör ett medvetet val. Som mycket av det bästa i livet är det inte något vi nödvändigtvis behöver, men för vissa är det är en upplevelse som gör vardagen lite behagligare. Råvaran i snus är tobak som naturligt innehåller nikotin. Nikotin är en beroendeframkallande alkaloid som vid snusning absorberas via munnens slemhinna. Alkaloider är kvävehaltiga föreningar som även i små doser på ett eller annat sätt påverkar människan. Nikotin kan skapa ett beroende även om nikotin i sig inte utgör någon känd hälsorisk. Halten nikotin i slutprodukten beror bland annat på vilken sorts tobak som valts, vilken del av plantan som används i 16

19 tillverkningen och vilket recept som används. Det går att läsa mer om snus, nikotin och hur mycket nikotin respektive varumärke innehåller på Nikotin påverkar det sympatiska nervsystemet, puls och blodtryck tillfälligt stiger något. För normalt friska vuxna personer är hälsorisken minimal, men gravida kvinnor bör alltid undvika nikotin, eftersom forskningen klarlagt en risk för påverkan av fostrets födslovikt. Personer som medicineras för högt blodtryck bör dessutom vara försiktiga med att snusa, då blodtryck och puls påverkas av nikotin. Dessa försvinner om man slutar att snusa eller placerar prillan på annan plats i munnen, vilket är det enklaste sättet att minska risken för irritationer i munnen. Många snusare upplever en ökad koncentrationsförmåga. I grunden är dock snus ett njutningsmedel som fungerar som en belöning för den som snusar, på ett liknande sätt som kaffe som innehåller koffein. Även dessa produkter innehåller ämnen som ökar vårt välbefinnande, men där överdriven konsumtion kan ge abstinens om inte dosen upprätthålls. Bäst är att snusa med måtta, så att vanan inte blir en last. Snus kan mekaniskt reta tandkött och slemhinna i munnen och kan ge upphov till så kallade lesioner (små valkar). 17

20 GothiaTek består av fyra delar: 1234 En innehållsstandard, med Kvalitetssäkrad råvara enligt tydliga gränsvärden för olika Swedish Matchs interna ämnen. gränsvärden. Swedish Match AB (publ) Box Stockholm, Sverige Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15 Telefon: Organisationsnummer: En tillverkningsstandard. Varje del av tillverkningsprocessen är föremål för kvalitetskontroll. Tillverkningen enligt GothiaTek är ISO-certifierad för kvalitetsledning (ISO 9000) och miljöledning (ISO 14001). Ett omfattande informationsarbete riktat till försäljare och vuxna konsumenter kring tillverkning och användning av snus. Produktion: Swedish Match i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson AB, Fotografer: Nina Sundén, Yngve Ask, Tryck: Print One, Halmstad, 2011

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

2014 Årsredovisning. Vår vision: En värld utan cigaretter

2014 Årsredovisning. Vår vision: En värld utan cigaretter 2014 Årsredovisning Vår vision: En värld utan cigaretter 2014 I KORTHET Den nya visionen En värld utan cigaretter lanserades. Ökad marknadsandel inom lågprissegmentet på den svenska snusmarknaden. General

Läs mer

General Long Portion ett längre och tunnare format ÅRSREDOVISNING SKANDINAVISKT ARV KVALITET SOM KÄNNETECKEN

General Long Portion ett längre och tunnare format ÅRSREDOVISNING SKANDINAVISKT ARV KVALITET SOM KÄNNETECKEN 2010 ÅRSREDOVISNING SKANDINAVISKT ARV Snus skandinavisk tobaksprodukt med världsrykte. KVALITET SOM KÄNNETECKEN påverkar och genomsyrar alla delar av verksamheten. General Long Portion ett längre och tunnare

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Årsredovisning MOT NYA HORISONTER. General i USA

Årsredovisning MOT NYA HORISONTER. General i USA 2011 Årsredovisning MOT NYA HORISONTER General i USA SIFFROR 2011 JÄMFÖRBAR NETTOOMSÄTTNING 11 666 MSEK JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT 3 365 MSEK JÄMFÖRBAR NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTOMRÅDE 27% 12% 41% Snus

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Kaffekvalité Ett hett ämne

Kaffekvalité Ett hett ämne Kaffekvalité Ett hett ämne Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning: 2015-01-15 Sofia Eidman My Sundberg Handledare: David Sörhammar Författarna

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ IT-kommissionen Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ Tänk fritt, tänk stort, tänk om...... så här vill vi göra! Visioner och reflektioner om önskvärda framtider rapport från IT-kommissionens hearing,

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Guidestart Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete Innehåll INLEDNING 3 VEM VÄNDER SIG

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Utkast till kontrollhandbok för storhushåll och restaurang 1 Inledning: I Livsmedelsverkets vägledningar 1 ges råd och stöd till den som planerar och utför

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer