Nikotin - i kampen mot tobak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nikotin - i kampen mot tobak"

Transkript

1 Nikotin - i kampen mot tobak Av: Adam S. Darwich Uppsala universitet

2 Innehållsförteckning Adam Darwich 1. Sammanfattning Frågeställning och metodik Bakgrund Introduktion Historik Substansen nikotin och dess biologiska aktivitet Nikotinets kemiska struktur och biosyntes Nikotins roll i växten Nikotins humanfysiologiska verkan ADME: Absorption, distribution, metabolism och elimination Verkningsmekanism Toxikologi Beroendeframkallande Metoder för extraktion och isolering Klinisk effekt och farmaceutisk användning Klinisk effekt och läkemedelsutveckling Nikotinvaccin Nikotin Ett potentiellt läkemedel vid behandling av Parkinsons sjukdom? Diskussion Referenser 13 2

3 1. Sammanfattning Adam Darwich Substansen nikotin förekommer främst i Nicotiana tabacum och Nicotiana rustica, mer kända i folkmun som tobaksplantan. Nikotin syntetiseras naturligt i dessa växter via biosyntes från främst ornitin och kan vara en del av växternas försvarsmekanism mot insekter. Substansen kan extraheras med hjälp av bland annat headspace co-distillation. Tobak har använts och odlats i årtusenden och är idag utbrett över hela världen, främst i form av rökning. Prevalensen av tobaksrökning ligger på 49% för män och 8% för kvinnor i låginkomstländer, 37% för män och 21% för kvinnor i höginkomstländer. Nikotins verkningsmekanism hos människa är komplex. Substansen aktiverar sympatikus nervsystemet genom att binda till och fungera som agonist på de nikotinerga kolinerga receptorern. Detta stimulerar frisättningen av en mängd olika neurotransmittorer som kommer att bidra till nikotinets psykofarmakologiska effekt i CNS, däribland dopamin och serotonin. Vid upprepad exponering för nikotin uppkommer en neurologisk adaption till vissa av nikotinets effekter, samtidigt sker en uppreglering av nikotinerga acetylkolinerga receptorer vilket leder till fysiologiskt beroende. Över tiden kan nikotinanvändning leda till hjärtarytmier, ischemi och hjärtinfarkt genom att bland annat bidra till åderförkalkning, ett ökat blodtryck och hjärtfrekvens. Idag används nikotin i nikotinsubstituenter för tobaksavvänjning. Kliniska studier sker vad gäller tre nya nikotinvaccin. 2. Frågeställning och metodik I denna litteraturstudie om nikotin ligger huvudsaklig fokus på hur nikotin som substans kan extraheras och isoleras. Därutöver ska frågeställningen om hur nikotin verkar rent biologiskt och hur den kan användas kliniskt för läkemedelsutveckling besvaras. Till detta följer en bakgrund om substansen samt en diskussion och slutsats kring nikotinets användningsområden. Informationen bygger till största del på vetenskapliga artiklar hämtade ur vetenskapligt erkända tidsskrifter och kommer fungera som en sammanfattning av nutidens kunskap om ämnet. 3

4 3. Bakgrund 3.1 Introduktion Adam Darwich Nikotin är en substans som de flesta människor kan relatera till, främst i form av tobak. Tobaksplantan tillhör familjen Solanaceae där genuset Nicotiana representerar undergruppen som i folkmun brukar kallas för tobaksplantan. Två typer av tobaksplantor används idag för odling och beredning av förbrukningstobak, som röktobak och dylikt. Den första tobaksplantan som odlas industriellt är Nicotiana tabacum och den andra varianten är Nicotiana rustica (Stewart, 1967). 3.2 Historik Tobaken och i sin tur nikotinet, som är dess aktiva substans, har i årtusenden använts som ett traditionellt naturläkemedel och rusmedel. Den första dokumenterade användningen av tobak är från de syd- och nordamerikanska indianerna som brukade röka tobak som naturmedicin och som en del av religiös dyrkan. Den första personen att nämna tobaken i skrift var Christofer Columbus som, år 1452, när han upptäckte att amerikanska indianer använde denna planta han aldrig hade sett förut i en mängd olika medicinska och spirituella syften. Vid den här tiden var tobaken redan utspridd och allmänt använd bland indianer över hela Nord- och Sydamerika. Bland några av tobakens dåtida naturmedicinska användningsområden finns dokumentation från talet där man nämnde att indianerna bland annat använde tobaken mot trötthet, hosta, astma, sår, brännsår, dämpa törst och för behandling av allmän sjukdom där tobaken användes för att driva ut onda andar. Även de första dokumentationerna av tobakens skadliga effekter kommer från Christofer Columbus skrifter där han drog slutsatsen att indianernas dåliga tandhälsa troligtvis berodde på tobaken de tuggade (Stewart, 1967). Efterkommande resenärer till den amerikanska kontinenten kom att hämta med sig tobaken till Europa och på sätt kom plantan och dess användning att sprida sig över hela världen (Stewart, 1967). Idag är tobaksanvändningen utbredd över hela världen, dess hälsovådliga och beroendeframkallande effekter är väl utredda. Den uppskattade prevalensen av tobaksrökning ligger på 49% för män och 8% för kvinnor i låginkomstländer, 37% för män 4

5 och 21% för kvinnor i höginkomstländer (enligt statistik från år 2008), därtill tillkommer andra konsumtionsformer av tobak (Slama, 2008). Som sagt handlar detta arbete inte om tobak utan främst om substansen nikotin. Spridningen av tobak är dock onekligen tätt sammanknuten med nikotinets verkan, detta kommer klargöras ytterligare nedan. Dessutom står tobak för det huvudsakliga intaget av nikotin. 4. Substansen nikotin och dess biologiska aktivitet 4.1 Nikotinets kemiska struktur och biosyntes Nikotinet finns i huvudsak i plantorna Nicotiana tabacum och Nicotiana rustica, där man kan finna substansen i högst koncentration. Nikotin är en pyridinalkaloid (se figur 1) och vanligt förekommande bland arten Nicotiana såsom anabasin, anatabin, nornikotin samt nikotin som är vanligt förekommande pyridinalkaloider (Häkkinen, et al. 2007). Figur 1: Nikotin, 3-(1-metylpyrrolidin-2-yl)pyridin (IUPAC) (NCBI, 2008). Nikotin är en sekundär-metabolit i växtens biosyntes (se figur 2) som främst produceras i växtens rot men finns i hela plantan. Gener i växten uttrycker ornitin och arginin samt en mängd olika enzymer. Ornitin omvandlas med hjälp av enzymet ornitindekarboxylas (ODC) till den symetriska diaminen diaminen putrescin. Arginin omvandlas indirekt till putrescin men i huvudsak bildas nikotin från ornitin. Genom en N-metylering av putrescin, katalyserad av putrescin N-metyltransferas (PMT), bildas därefter N-metylputrescin. PMT driver biosyntesen från polyaminbildning till bildningen av alkaloider och är därmed viktig för bildningen nikotin. N-metylputrescin omvandlas därefter av enzymet diaminoxidas metylputrescinoxidas, som är ett specifikt diaminoxiderande enzym, till N- metylaminobutanal. N-metylaminobutanal kommer sedan att cykliseras spontant till en N- metylpyrrolinium-katjon som är mycket reaktiv och direktinvolverad i bildningen av tropanalkaloider i andra växter. I Nikotiana-plantorna kommer den reaktiva katjonen att 5

6 tillsammans med nikotinsyra bilda nikotin (Häkkinen, et al. 2007; Hashimoto & Yamada, 1994). Figur 2: Nikotins naturliga biosyntes i Nikotiana tabacum, samt ytterliggare generell biosyntes. 4.2 Nikotins roll i växten En möjlig förklaring till den sekundära metaboliten nikotins roll i växten är att den fungerar som en skyddsmekanism för växtens överlevnad. Detta är ett vanligt resonemang när det gäller växtproducerade alkaloider i största allmänhet. Alkaloiden nikotin har visat sig vara verksam som insekticid, främst mot insekter inom familjen Aphididae, vilket kan ses som en bekräftelse av detta resonemang (Tomizawa & Casida, 2003). Nikotinet är en relativt ineffektiv insekticid med ett smalt effektspektrum gällande insektsarter. Nikotin har dock använts som insekticid sedan år 1600-talet och används fortfarande idag i Kina. Dessutom har mer aktiva insekticider med mindre miljöpåverkan tagits fram med nikotin som dess derivat, däribland neonikotinoider (Tomizawa & Casida, 2003). 4.3 Nikotins humanfysiologiska verkan ADME: Absorption, distribution, metabolism och elimination Nikotin är en svag bas med ett pk a på 8,0, absorption genom mukösa membran i buccala och nasala trakten är därmed ph-beroende. Vid rökning når substansen blodcirkulationen 6

7 snabbt via absorption över lungalveolerna samtidigt som förstapassagemetabolism undviks. Nikotinet når det arteriella blodflödet och passerar snabbt över blodhjärnbarriären men därefter kommer nikotinhalten i hjärnan att sjunka snabbt allteftersom att nikotinet distribueras till annan vävnad (Benowitz 1986; Benowitz, 2008a). Nikotin metaboliseras i levern av CYP2A6 i störst utsträckning men även av CYP2B6 och CYP2E1. Den huvudsakliga metaboliten som bildas är kotinin som vidare metaboliseras av CYP2A6 till 3 -hydroxykotinin. Nikotin har en halveringstid på runt 2 timmar och kotinin en halveringstid på runt 16 timmar. Nikotinet kommer därefter att elimineras via glomerulär filtration och tubulär sekretion och även till en viss del via svettexkretion (Benowitz, 2008a; Hukkanen, et al. 2005) Verkningsmekanism Nikotins verkningsmekanism är komplex och beroende av en mängd olika faktorer såsom dos, målorgan och tolerans. Nikotin aktiverar sympatikus nervsystemet genom att binda till och fungera som agonist på de nikotinerga kolinerga receptorerna i centrala nervsystemet. Aktivering av de nikotinerga kolinerga receptorerna stimulerar frisättningen av en mängd olika neurotransmittorer som kommer att bidra till nikotinets psykofarmakologiska effekt i CNS. En ökad frisättning av dopamin kommer att leda till njutning och aptitdämpning, noradrenalin leder till ruskänsla och aptitdämpning, acetylkolin leder till rus och ökad kognitiv förmåga, glutamat ökar inlärnings- och minnesförmågan, serotonin ger humörförändringar och aptitdämpning, β-endorfin samt GABA ger minskad oro och stress (Benowitz, 1986; Benowitz, 2008a). Nikotinet har förutom CNS-verkan även perifera effekter. Genom stimulering av neuronala adrenerga receptorer ökar frisättningen av adrenalin och noradrenalin, detta leder i sin tur till kutan vasokonstriktion och minskad perifer blodcirkulation, systemisk venkonstriktion, ökat blodtryck och ökad hjärtfrekvens (Benowitz, 1986) Toxikologi Nikotin bidrar till att öka andelen very low density lipoprotein (VLDL), low density lipoprotein (LDL) och katekolaminer i blodet. Nikotin stimulerar blodets koagulationsförmåga vilket kan leda till hyperkoagulation. Dessutom stimulerar nikotin till 7

8 vasokonstriktion av blodkärl och en ökad hjärtfrekvens och kontraktionskraft på grund av dess förmåga att öka halterna adrenalin och noradrenalin. Dessa faktorer kan tillsammans över tiden leda till hjärtarytmier, ischemi och hjärtinfarkt genom att bland annat bidra till åderförkalkning, ett ökat blodtryck och hjärtfrekvens (Benowitz, 1986). I en studie utförd på hamstrar kunde man konstatera att kronisk administrering av nikotin, exempelvis i form av tobak, kan vara en viktig faktor i patogenesen för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar på grund av en endotelberoende vaskulär reaktivitet via en syreradikal-intermedierad reaktion (Mayhan & Sharpe, 1999). Det har även visat sig i en in vivo studie utförd på människa att exponering för nikotin är associerad med endoteldysfunktion (Chalon, et al. 2000). Vad gäller nikotins teratogena effekter har man kunnat konstatera i djurstudier utförda på gnagare att signalering via nikotinerga acetylkolinerga receptorer är avgörande vid utvecklingen av neonatala fosters hjärnutveckling hos gnagare. Initialt sker en aktivering av dessa receptorer av nikotin, men detta följs av en inaktivering som i och med detta påverkar utvecklingen och mognaden av fostrets hjärna (Dwyer, et al. 2008). Vad gäller nikotinförgiftning kan detta uppstå vid oral förtäring av tobak, cigaretter, nikotintuggummi eller applicering av ett flertal nikotinplåster. Ett flertal fall har rapporteras där barn av misstag fått i sig toxiska doser av nikotin. De toxikologisk effekter som uppstår vid nikotinförgiftning är beroende av dos, duration och administreringsväg. Nikotin administrerat buccalt, intravenöst eller transdermalt kommer att undvika gastrointestinal och förstapassage metabolism och ger därför en ökad toxisk verkan i jämförelse med oral administrering. Lätt nikotinförgiftning kan uppkomma i så små mängder som 0,2 mg/kg oral dos. Nikotinförgiftningen kan leda till gastrointestinala besvär, yrhet, svaghet och vid högre doser förlorat medvetande, koma, andningsdepression, högt blodtryck och hjärtarytmier. Den toxikologiska effekten beror av samma effekt som vid dess ruskänsla (Wain & Martin, 2004). Vad gäller nikotins möjliga carcinogenicitet finns det inga data som styrker att det skulle vara carcinogent. Substansen har inte heller klassifierats av IARC (IARC, 2008). 8

9 4.3.4 Beroendeframkallande Vid upprepad exponering för nikotin uppkommer en neurologisk adaption till vissa av nikotinets effekter, samtidigt sker en uppreglering av nikotinerga acetylkolinerga receptorer vilket leder till en desensitisering av nikotinet. Desensitiseringen tros vara en viktig orsak till toleransutvecklingen och beroendeframkallande effekten av nikotin. En möjlig förklaring till den abstinens som uppkommer vid nikotinberoende är att när 4 β 2 -nikotinerga acetylkolinerga receptorerna inte längre binder upp nikotin och har återhämtat sig från den respons som nikotinet framkallat uppkommer abstinens. Som en del av adaptionen till nikotinet kommer en minskad frisättning av dopamin, vid nikotinabstinens, att leda till humörförändringar, fastlöshet, oro, irriterbarhet, minskad koncentrationsförmåga, ökad hunger och sömnsvårigheter (Benowitz, 2008b). 5. Metoder för extraktion och isolering Det finns en mängd olika metoder för att extrahera, isolera och på så sätt kvantitativt analyser nikotin i tobak, däribland kan nämnas ångdistillation, vätske-vätske-extraktion och fastfas-mikroextraktion. Detta eftersom nikotin är en viktig substans vad gäller humanfysiologiska och toxiska effekter. Det finns även stora krav på att nikotinhalter ska kunna bestämmas med stor exakthet och precision då substansen ingår i flera farmaceutiska produkter (Mullett, et al. 1999). Nikotin kan extraheras kvantitativt från tobak med hjälp av en fastfas-extraktion med sur eller basisk lösning med avseende på nikotins pk a. Eftersom en mängd andra organiska substanser även extraheras med i samma lösning som nikotinet krävs det ett framreningssteg. Framreningssteget isolerar nikotinet från tobakplantans andra organiska substanser och kan även användas för att prekoncentrera nikotinet för vidare kvantitativ analys. Ett sätt att rena fram nikotinet är med hjälp av såkallade molecularly imprinted polymers (MIP) som fastfas absorbenter. MIP är en speciellt framställd polymer för att specifikt kunna känna igen bindningsplatser på den utvalda molekylen. Med hjälp av att skölja analyten genom en MIP-mikrokolonn med två olika lösningsmedel med olika karaktäristika, såkallad differential pulselution, kan man rena fram nikotinet från de andra organiska komponenterna. Därefter kan kvantifiering ske med hjälp av UV-detektion. Detta är en mycket snabb och billig metod jämfört med vätskekromatografiska isoleringsmetoder (Mullett, et al. 1999). 9

10 Den mest elementära metoden för att extrahera nikotin är genom destillation av fin fördelad tobak, där headspace co-distillation (HCD) har visat sig vara den mest effektiva destillationstekniken. I experimentet skakades först tobaksblad i diklormetan över natten. Därefter överfördes analyten till destillerat vatten och renades med hjälp av kvävgas och analyten värmdes på 130 C oljebad i en glasapparatur med kvävgasflöde. Ångan kyldes ner till -5 C. Efter 3 timmars destillation extraherades destillatet fyra gånger med diklormetan och därefter utfördes rullindunstning. Kvantitativ och kvalitativ analys utfördes därefter med hjälp av gaskromatografi kopplat till masspektrometri. Denna teknik leder dock till att en mängd andra organiska substanser från tobaksplantan följer med, därmed har tekniken en låg specificitet (Peng et al. 2004). 6. Klinisk effekt och farmaceutisk användning Idag finns nikotin endast ute på läkemedelsmarknaden i form av nikotinsubstituenter vid avvänjning och lindrande av abstinens avsedd vid försök till tobaksavvänjning. Dessa rekommenderas som förstavalsterapi vid tobaksavvänjning. Nikotinsubstituenter finns i flera olika farmaceutiska formuleringar på marknaden, som transdermala plåster, nässpray, tuggummi, sublingual tablett och inhalator. Dessa olika beredningsformer innebär i sin mångfald alternativ i metodik för tobaksavvänjning, då olika beredningsformer kan passa olika patienter beroende på personliga preferenser och dylikt. Den beredningsform som skiljer sig från de andra är transdermalt plåster som ger en långsam frisättning över tiden medan de andra formerna ger en snabb frisättning. Verkningsmekanismen är den samma som för nikotin, och syftar till att dämpa de abstinensbesvär som är förknippade med tobaksavvänjning och är beroende av nikotin. Behandlingen går ut på att stegvis trappa ner nikotindosen och på så sätt trappa ner beroendet och avvänja patienten. Nikotinsubstitutionsterapi har visat sig inte vara fullt effektiv vad gäller att dämpa rökabstinensen, detta tros bero på att räkning ger en snabbare absorption av nikotin än substituenterna. Ett flertal vetenskapliga studier har pekat på att nikotinsubstituent-terapi dubblar chansen för att sluta röka långvarigt. Ingen nikotinsubstituent har visat sig vara mer effektiv än de andra (Nides, 2008). 10

11 7. Klinisk effekt och läkemedelsutveckling 7.1 Nikotinvaccin Tanken att kunna vaccinera sig mot nikotin för att på så sätt kunna sluta använda tobak låter som en oerhört spännande framtidsvision. Faktum är att det idag finns nikotinvaccin under klinisk prövning (Foulds, et al. 2004). Nikotinvaccin fungerar genom att kroppen ska identifiera nikotinet som ett främmande ämne, ett antigen, och bilda antikroppar mot nikotin. När nikotinet binder till antikropparna kommer komplexet nikotin-antikropp att vara för stort för att kunna ta sig över blodhjärnbarriären och på så sätt förhindrar man nikotinet tar sig över blod-hjärnbarriären och utöver dess psykoaktiva effekter som är förekommande vid tobaksanvändning. För att nikotinet ska kunna kännas igen som ett antigen måste substansen vara tillräckligt stor, därför har man i vaccinframställningen bundit nikotinet till ett proteinkomplex (Lindblom, et al. 2002; Nides, 2008). Två av nikotinvaccinen under klinisk prövning använder sig av kolera toxin B som bärarprotein, ett annat vaccin i klinisk prövning använder Keyhole Limplet Hemocyanin (KLH) som bärarprotein. Problemet med dagens vaccin under utveckling är att de kräver multipla injektioner för att plasmakoncentrationen antikroppar ska nå en tillräckligt hög nivå (de Villiers, et al. 2002; Nides, 2008). Prekliniska studier på råtta har visat att nikotinvaccinen minskar distributionen av nikotin till hjärnan med 64%. Man kunde dessutom se en minskad effekt av nikotins perifera verkan på blodtryck (Pentel, et al. 2000). Vid en preklinisk studie där råtta självadministrerade nikotin fann man att råttorna avbröt det själv administrerande beteendet efter immunisering med nikotinvaccin IP18-KLH (Lindblom, et al. 2002). I kliniska studier har vaccinen hittills visat goda resultat. Kolera toxin B burna vaccinet, CYT002-NicQb, visade att mellan 21% och 42% hade varit rökfria under en tolvmånadersperiod i jämförelse med placebo 21%. Det andra kolera toxin B burna vaccinet, TA-NIC, visade att 19% till 38% varit rökfria i tolvmånader jämfört med placebo på 8% (Nides, 2008). 11

12 De hittills observerade biverkningarna av nikotinvaccinen har visat sig vara generella biverkningar vad gäller vaccin, som ömhet, hudirritation, feber och värk (Nides, 2008). 7.2 Nikotin Ett potentiellt läkemedel vid behandling av Parkinsons sjukdom? Nikotin har visat sig ha en skyddande effekt på dopaminerga neuron. Det finns flera hypoteser om vilken reaktion det är som bidrar till att nikotin är neuroprotektiv. En hypotes är att nikotin verkar direkt neuroprotektivt genom att bidra till en förändrad monoaminoxidas aktivitet och inhibera complex I i elektrontransportkedjan och på så sätt fungerar som en antioxidant eller stimulera läkemedelsmetaboliserande enzymer i cytokrom. Alternativt kan den neuroprotektiva effekten bero på nikotins stimulering av nikotinerga acetylkolinerga receptorer. Nikotin uppvisar dessutom en anti-inflammatorisk effekt genom modulering av mikrogliell aktivering. Sammantaget skulle dessa effekter kunna innebära att nikotin har en terapeutisk vid behandling av Parkinsons sjukdom (Park, et al. 2007). I en fransk klinisk pilot kohortstudie gjorde man ett försök att behandla Parkinson-patienter med nikotin via transdermal administrering. Efter en sju veckors behandling med nikotindoser över 45mg/dag kunde man observera möjliga positiva effekter i form av minskade Parkinson-relaterade symptom. Denna studie lämnade dock en del frågetecken då den endast utfördes på sex patienter, dessutom kunde man observera en del biverkningar som kräkning och yrhet. Man påpekade också i studien att det krävs ytterliggare studier för att utreda den möjliga kausaliteten. Det bör tilläggas att dessa idéer är kontroversiella vad gäller nikotins kliniska effekt mot Parkinsonism och skepticismen är stor bland forskare (Villafane, et al. 2007). 8. Diskussion Det är ingen tvekan om att nikotin är en substans med tvetydigt ansikte. Nikotin är beroendeframkallande och har gått hand i hand med tobaksmissbruk vilket har resulterat i stora hälsovådliga och samhällsskadliga effekter över hela världen. Nikotin uppvisar även en mängd toxikologiska effekter. Rent kliniskt har nikotin endast används som ett substitut till tobak, detta har lett till en ökad chans till tobaksavvänjning. 12

13 Lite forskning har gjort på nikotin som substans, då tonvikten oftast har lagts vid vetenskapliga studier av röknings generella effekt. Nikotin är en mångfacetterad substans som uppvisar en mängd olika fysiologiska effekter. Mer forskning vad gäller nikotinets potentiella farmakologiska effekter bör genomföras, detta skulle kunna visa sig vara gynnsamt både vad gäller förståelsen människans hjärnfysiologi och möjliga nya läkemedel. 9. Referenser Benowitz, N.L. Clinical Pharmacology of Nicotine. Ann Rev Med : Benowitz, N.L. Clinical Pharmacology of Nicotine: Implications for Understanding, Preventing, and Treating Tobacco Addiction. Clinical Pharmacology & Therapeutics, Vol 83, No 4, April 2008a. Benowitz, N.L. Neurobiology of Nicotine Addiction: Implications for Smoking Cessation Treatment. The American Journal of Medicine, Vol 121, Issue 4, Supplement 1, S3-S10, April 2008b. Chalon, S., Moreno, H.Jr., Benowitz, N.L., Hoffman, B.B. & Blaschke, T.F. Nicotine impairs endothelium-dependent dilatation in human veins in vivo. Clinical Pharmacology & Therapeutics Vol. 67, No. 4, pp , de Villiers, S.H.L., Lindblom, N., Kalayanov, G., Gordon, S., Malmerfelt, A., Johansson, A.M., Svensson, T.H. Active Immunization against Nicotine Supresses Nicotine-Induced Dopamine Release in the Rat Nucleus accumbens Shell. Respiration 2002;69: Dwyer, J.B., Broide, R.S. & Leslie, F.M. Nicotine and Brain Development. Birth Defects Research (Part C) 84:30-44 (2008). Foulds, J., Burke, M., Steinberg, M., Williams, J.M. & Ziedonis, D.M. Advances in pharmacotherapy for tobacco dependence. Expert Opinion on Emerging Drugs, Maj 2004, Vol 9, No 1,

14 Hashimoto, T. & Yamada, Y. Alkaloid Biogenesis: Molecular Aspects. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol, 1994, 45: Hukkanen, J., Jacob, P.III. & Benowitz, N.L. Metabolism and Disposition Kinetics of Nicotine. Pharmacol Rev 57:79-115, Häkkinen, S.T., Tilleman, S., Swiatek, A., De Sutter, V., Rischer, H., Vanhoutte, I., Van Onckelen, H., Hilson, P., Inzé, D., Oksman-Caldentey, K-M. & Goossens, A. Functional characterisation of genes involved in pyridine alkaloid biosynthesis in tobacco. Phytochemistry Vol. 68, Issues 22-24: pp , IARC International Agency for Research on Cancer. 15 Maj 2008 kl 20:00. Lindblom, N., de Villiers, S.H.L., Kalayanov, G., Gordon, S., Johansson, A.M. & Svensson, T.H. Active Immunozation against Nicotine Prevents Reinstatement of Nicotine-Seeking Behavior in Rats. Respiration 2002;69: Mayhan, W.G. & Sharpe, G.M. Chronic exposure to nicotine alters endotheliumdependent arteriolar dialatation: effect of superoxide dismutase. J Appl Physiol 86: , Mullett, W.M., Lai, E.P.C. & Sellergren, B. Determination of nicotine in tobacco by molecularly imprinted solid phase extraction with differential pulse elution. Anal Commun, 1999, 36, NCBI 13 Maj 2008 kl 18:00 ncbi.nlm.nih.gov/ - Nides, M. Update on Pharmacologic Options for Smoking Cessation Treatment. The American Journal of Medicine, Volume 121, Issue 4, Supplement 1, April 2008, pp S20- S31. 14

15 Park, H.J., Lee, P.H., Ahn, Y.W., Choi, Y.J., Lee, G., Lee, D-Y., Chung, E.S. & Jin, B.K. Neuroprotective effect of nicotine on dopaminergic neurons by anti-inflammatory action. European Journal of Neuroscience, Vol. 26, pp , Peng, F., Sheng, L., Liu, B., Tong, H. & Liu, S. Comparison of different extraction methods: steam distillation, simultaneous distillation and extraction and headspace codistillation, used for the analysis of the volatile components in aged flue-cured tobacco leaves. Journal of Chromatography A Volume 1040, Issue 1, 18 June 2004, pp Pentel, P.R., Malin, D.H., Ennifar, S., Hieda, Y., Keyler, D.E., Lake, J.R., Milstein, J.R., Coy, R.T., Moon, W.D., Naso, R. & Fattom, A. A Nicotine Conjugate Vaccine Reduces Nicotine Distribution to Brain and Attentuates Its Behavioral and Cardiovascular Effects in Rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, Vol. 65, Iss 1, Jan 2000, pp Slama, K. Global perspective on tobacco control. Part I. The global state of the tobacco epidemic. Int J Tuberc Lung Dis 12(1):3-7, Stewart, G.G. A History of the Medicinal Use of Tobacco Med Hist 1967 July; 11(3): Tomizawa, M. & Casida, J.E. Selective Toxicity of Neonicotinoids Attributable to Specificity of Insect and Mammalian Nicotinic Receptors. Annu Rev Entomal 2003,48: Villafane, G., Cesaro, P., Rialland, A., Baloul, S., Azimi, S., Bourdet, C., Le Houezec, J., Macquin-Mavier, I. & Maison, P. Chronic high doses transdermal nicotine in Parkinson s disease: an open trial. European Journal of Neurology 2007, 14: Wain, A.A. & Martin, J. Can transdermal nicotine patch cause acute intoxication in a child? A case report and review of literature.. The Ulster Medical Journal, Volume 73, No. 1 pp , May

Rökavvänjning i den kliniska vardagen. Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se

Rökavvänjning i den kliniska vardagen. Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se Rökavvänjning i den kliniska vardagen Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se Hälsokonsekvenser av rökning jämfört med andra riskfaktorer Tobak Högt blodtryck Alkohol Högt kolesterol Högt BMI

Läs mer

Nikotin (Nicotiana tabacum)

Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin: ett litteraturstudie Av: Evan Shaswar Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Avdelning: Farmakognosi Institution: Läkemedelskemi Uppsala

Läs mer

Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven

Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven av: Haifa Al-Nasir Handledare: Ulf Göransson Innefållsförteckning:

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning.

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette 5 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 10 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 15 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 5 mg/16 timmar + 10 mg/16 timmar + 15 mg/16

Läs mer

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska Bilaga I Lista namn (s) form (er) farmaceutisk (s) form (er) av läkemedel (s), rutt (er) i administrationen, innehavaren av godkännandet på marknaden i medlemsstaterna 1 Medlemsstat (i EES) Innehavare

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Maria Ellgren, Med Dr maria.ellgren@farmbio.uu.se Karlstad 3 september 2012 Praktiska erfarenheter och intryck Vanligt med parallella missbruk? Någon

Läs mer

Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMAL ÖVNINGSTENTA (HT 01) NB: Kommande tenta kommer att omfatta 75 p (inte 100!) och vissa områden har föreslästs av andra föreläsare än tidigare! 1 1. (2p) Trots att ett lågt ph gynnar membranpassagen

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Martina Sjöström Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Ett bra beslut! När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt det skulle vara

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Oxycodone/Naloxone 5 mg/2,5 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 10 mg/5 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 20 mg/10 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 40 mg/20 mg depottablett 19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE ANNE REMES Professor, överläkare Neurologiska kliniken, Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE Man har redan länge velat ha effektivare

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop Labbrapport åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas Den virtuella katten dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfg

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Förbud förenat med vite

Förbud förenat med vite _ LÄKEMEDELSVERKET y ' MEDICAL PRODUCTS AGENCY Martin Burman Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika Beslut Datum: 2013-10-04 Dnr: 6.10.1-2013- 031131 Tradeteam i Vintrie AB Org nr 556885-4797

Läs mer

Läkemedelsbehandling och amning

Läkemedelsbehandling och amning Läkemedelsbehandling och amning Susanne Näslund, Apotekare Avdelningen för Klinisk Farmakologi Umeå universitet Läkemedelsinformationscentralen ELINOR Norrlands universitetssjukhus 1 Innehåll Faktorer

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska HJÄRTSJUKDOM & TOBAK Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska TOBAKENS HISTORIA ü - Tobak framställs av blad från växter inom tobaksläktet Dess historia sträcker sig åtminstone bak till år

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakologi - Grundläggande principer Farmakokinetik - Farmakodynamik

Läs mer

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Farmakologins ABC Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Linda Halldner Henriksson PhD, ST-läkare Linda.Halldner@ki.se disposition Farmakokinetik absorption

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 11 december 2013

för erhållande av Apotekarlegitimation 11 december 2013 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 11 december 2013 Var vänlig kontrollera att alla frågor (28 st) finns med! Del I, 1-12, 40p Del II, 13-21, 31p Del III, 22-28, 25p

Läs mer

Agneta Hjalmarson 1. VAD ÄR EGENTLIGEN VERKSAMT. Docent, leg psykolog Psykologer mot Tobak

Agneta Hjalmarson 1. VAD ÄR EGENTLIGEN VERKSAMT. Docent, leg psykolog Psykologer mot Tobak 1. VAD ÄR EGENTLIGEN VERKSAMT OCH VIKTIGT I VÅR TOBAKSAVVÄNJNINGSMETOD? 2. E-CIGARETT, ÄR DEN BRA? 3. UTVÄRDERING AV TOBAKSAVVÄNJNING Agneta Hjalmarson Docent, leg psykolog Psykologer mot Tobak Mottagningen

Läs mer

Xenobiotikas öde i organismen

Xenobiotikas öde i organismen Xenobiotikas öde i organismen Eva Lindström, univ.lektor Avdelningen för Läkemedelsforskning/Farmakologi Eva.Lindstrom@liu.se Xenobiotikas öde i organismen (farmakokinetik) Xenobiotika främmande substans

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde, ex allmän farmakologi. Totalt ska du använda två gröna omslag.

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde, ex allmän farmakologi. Totalt ska du använda två gröna omslag. Medicin C, Farmakologi Kurskod: MC1701 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 2015 03 25 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 64.5 p Allmän farmakologi, 29.5 p Speciell farmakologi, 35 p OBS! Under rubriken lärares

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Foto: Yanan Li Layout: Caroline

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Laborationsrapport glattmuskel basgrupp 7

Laborationsrapport glattmuskel basgrupp 7 Labrapport: Glattmuskellaboration Basgrupp 7 Fredrik Bodin, Jon Gårsjö, Hanna Malm, Petra Thorsson Teoretisk bakgrund Farmakodynamik beskriver en drogs verkan på kroppen och hur plasmakoncentrationen påverkar

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HJÄLP ATT SLUTA RÖKA BÖRJA LEVA FULLT UT HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA RÖKNING ÄR MER ÄN BARA EN DÅLIG VANA För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa. Medicinska studier visar att rökning inte enbart

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTAMEN DELKURS 2 VT 2004 (Således tre st delar!) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1.

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Budesonid 100 mikrogram/dos. 3 LÄKEMEDELSFORM Näspulver. 4 KLINISKA UPPGIFTER

Läs mer

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet Bilaga II EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet 4 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Dexamed (se bilaga I) Dexamfetamin,

Läs mer

Nikotin en alkaloid från växten Nicotiana tabacum.

Nikotin en alkaloid från växten Nicotiana tabacum. ikotin en alkaloid från växten icotiana tabacum. C 3 Av: Martin Larsson, apotekarprogrammet Termin7 Kurs: Farmakognosi ht 2003 3p. På: Göteborgs Universitet Kursen ges av: Uppsala Universitet Institutionen

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Farmakodynamik och Farmakokinetik

Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik Dosresponssamband EC50 (Effective concentration for 50 % of the response): Koncentrationen av ett läkemedel som gör hälften av maximalkraften. Visas i en

Läs mer

Bestämning av antalet aktiva CYP2D6 genkopior (CNV) med Pyrosequencing. Anna-Lena Zackrisson PhD. anna-lena.zackrisson@rmv.se

Bestämning av antalet aktiva CYP2D6 genkopior (CNV) med Pyrosequencing. Anna-Lena Zackrisson PhD. anna-lena.zackrisson@rmv.se Bestämning av antalet aktiva CYP2D6 genkopior (CNV) med Pyrosequencing Anna-Lena Zackrisson PhD INTRODUKTION LINKÖPINGSENHETEN RÄTTSMEDICIN RÄTTSKEMI RÄTTSGENETIK INTRODUKTION Sammanställa genetisk information

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten:

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten: PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Movprep pulver till oral lösning, dospåsar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehållsämnena i Movprep tillhandahålls i två separata dospåsar. Dospåse A innehåller

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 11 december 2013

för erhållande av Receptarielegitimation 11 december 2013 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 11 december 2013 Var vänlig kontrollera att alla frågor (25 st) finns med! Del I, 1-10, 31p Del II, 11-19, 27p Del III, 20-25,

Läs mer

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger? Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?, Med. Dr Inst. Klinisk Neurovetenskap Centrum för Psykiatriforskning Jenny.Haggkvist@ki.se Initialt drogtagande/bruk Tvångsmässigt drogtagande??? Beroende

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014

för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 40 p Del II, 12-20, 34 p Del III, 21-24, 19 p Glöm

Läs mer

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402.

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 06 13 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng:

Läs mer

Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet

Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet Med. Dr. maria.ellgren@farmbio.uu.se Upplägg 1. Introduktion till hjärnan 2. Beroende och belöningssystemet 3. Cannabis påverkan p påp hjärnan och belöningssystemet

Läs mer

KLASSIFICERINGSDOKUMENT (under utredning) av narkotika: Lag 1968:64, Lag 1992:860 Förordning 1992:1554 AVSER. Ibogaine, Ibogaine hydroklorid

KLASSIFICERINGSDOKUMENT (under utredning) av narkotika: Lag 1968:64, Lag 1992:860 Förordning 1992:1554 AVSER. Ibogaine, Ibogaine hydroklorid KLASSIFICERINGSDOKUMENT (under utredning) av narkotika: Lag 1968:64, Lag 1992:860 Förordning 1992:1554 Dnr: 359:2007/37836 Förslag överlämnat: 2007-05-02 Ikraftträdande: 2007-05-04 AVSER Ibogaine, Ibogaine

Läs mer

Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen

Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen Vad är Dacepton? Dacepton är ett läkemedel som liknar dopamin

Läs mer

Klinisk smärtfysiologi

Klinisk smärtfysiologi Klinisk smärtfysiologi neurobiologi neurofarmakologi 5:1A Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada, eller uttryckas i

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Rådgivning om tobak MI och KBT

Rådgivning om tobak MI och KBT Rådgivning om tobak MI och KBT Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer Mot Tobak www.barbroivarsson.se www.psykologermottobak.org Ladda ner PP:n här Hemsidor www.fhi.se/mi www.motiverandesamtal.org

Läs mer

Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av suppositorier som innehåller terpenderivat (se bilaga I)

Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av suppositorier som innehåller terpenderivat (se bilaga I) BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÅTERKALLANDE ELLER ÄNDRING AV RELEVANTA AVSNITT I PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL SOM TILLÄMPLIGT MED AVSEENDE PÅ ÅLDERSGRUPPEN FÖR DEN GODKÄNDA

Läs mer

Yohimbine Ett blivande läkemedel eller ett dödligt toxin?

Yohimbine Ett blivande läkemedel eller ett dödligt toxin? Yohimbine Ett blivande läkemedel eller ett dödligt toxin? Liza Mokvist Naturligt aktiva naturprodukter i läkemedelsframställning 5p Vt 2005 Uppsala Universitet 1 Sammanfattning Yohimbine är en alkaloid

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 21 augusti 2014

för erhållande av Apotekarlegitimation 21 augusti 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 21 augusti 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 41p Del II, 12-21, 35p Del III, 22-29, 21p Glöm ej

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätska, emulsion för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Snusning under graviditeten ett sätt att minska tobaksrelaterade skador för barnet?

Snusning under graviditeten ett sätt att minska tobaksrelaterade skador för barnet? Snusning under graviditeten ett sätt att minska tobaksrelaterade skador för barnet? Luftkonferens Umeå September 2014 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Kontroversiell fråga

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

17 Rökning och snus. Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes. Några effekter av rökning på kroppsfunktionerna

17 Rökning och snus. Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes. Några effekter av rökning på kroppsfunktionerna 17 Rökning och snus Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes Att rökning påverkar alla organ i kroppen negativt och leder till för tidigt åldrande och förkortar livet 5-10 år är välkänt. Rökning

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson

Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson Kostnad /vunnet levnadsår Behandling av måttlig hypertoni 249000:- Rökavvänjningsråd (där 1% av pat.slutar

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare

1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1

Läs mer

Ny bevisad beredningsform som ersätter injektioner

Ny bevisad beredningsform som ersätter injektioner Ny bevisad beredningsform som ersätter injektioner Lyckad läkemedelsutveckling Stockholm 30 maj 2013 Michael Brobjer Marknadschef APL Fredrik Hubinette aaaa CTO FFT Medical Analys av behovet av ny beredningsform

Läs mer

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi. Kursansvarig: Maria Fernström Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Prov: Allmän farmakologi Kursansvarig: Maria Fernström Datum: 121204 Totalpoäng: 65p Poängfördelning: Skrivtid: 4 tim

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Farmakokinetik. Innehåll - Farmakokinetik. Farmakokinetik 9/7/2016. Definition Administrationsvägar ADME

Farmakokinetik. Innehåll - Farmakokinetik. Farmakokinetik 9/7/2016. Definition Administrationsvägar ADME Administration Distribution Metabolism Exkretion Allmän farmakologi Farmakokinetik Daniel Eckernäs Avdelningen för farmakologi Daniel.eckernas@neuro.gu.se Innehåll - Farmakokinetik Definition Administrationsvägar

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (0,05 ml) innehåller budesonid 32 mikrogram respektive 64 mikrogram

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (0,05 ml) innehåller budesonid 32 mikrogram respektive 64 mikrogram PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rhinocort Aqua 32 mikrogram/dos nässpray, suspension. Rhinocort Aqua 64 mikrogram/dos nässpray, suspension. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (0,05 ml)

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Mia Ericson, Docent Beroendemedicin Sektionen för Psykiatri och Neurokemi Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sahlgrenska akademin Göteborgs

Läs mer

Perifera nervsystemet. Nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Adrenalin/Binjuremärg. Sympatiska nervsystemet

Perifera nervsystemet. Nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Adrenalin/Binjuremärg. Sympatiska nervsystemet Nervsystemet Perifera nervsystemet Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg Perifera nervsystemet (PNS): - Somatosensoriska - Somatomotoriska - Autonoma: - Sympatiska - Parasympatiska - Enteriska

Läs mer

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Tillverkare av snus Swedish Match* (ca 75% av totalmarknaden) Gotlandssnus AB* GN Tobacco Sweden AB* Fiedler & Lundgren (BAT) Japan Tobacco International Philip Morris

Läs mer

E-cigaretter hot eller lösning?

E-cigaretter hot eller lösning? E-cigaretter hot eller lösning? Barbro Holm Ivarsson Psykologer mot Tobak Mer information och referenser på E-vätska med nikotin och smakämnen förångas med hjälp av ett batteri och dras ner i lungorna

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

Stress Positiva stresseffekter

Stress Positiva stresseffekter Ork & Energi Stress Positiva stresseffekter Stress är egentligen en livsviktig reaktion i kroppen som sätter i gång olika stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att ge dig extra kraft

Läs mer

Nervsystemet. Perifera nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg

Nervsystemet. Perifera nervsystemet. Sympatiska nervsystemet. Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg Nervsystemet Centrala nervsystemet (CNS): - Hjärna - Ryggmärg Perifera nervsystemet (PNS): - Somatosensoriska - Somatomotoriska - Autonoma: - Sympatiska - Parasympatiska - Enteriska Perifera nervsystemet

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1. Kurskod: MC2014. Kursansvarig: Mikael Ivarsson.

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1. Kurskod: MC2014. Kursansvarig: Mikael Ivarsson. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 2014 01 25 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 61 p Allmän Farmakologi 17 p Hjärt kärlsystemets

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen Historia Människor har rökt sedan förhistorisk tid. Tobak och en rad hallucinogena droger röktes över hela Amerika så tidigt som 5000 f.kr. som en del av shamanistiska ritualer. Rökning i Amerika hade

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta En kontinuerlig icke tumorrelaterad smärta som

Läs mer

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 20161021

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer