Nikotin - i kampen mot tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nikotin - i kampen mot tobak"

Transkript

1 Nikotin - i kampen mot tobak Av: Adam S. Darwich Uppsala universitet

2 Innehållsförteckning Adam Darwich 1. Sammanfattning Frågeställning och metodik Bakgrund Introduktion Historik Substansen nikotin och dess biologiska aktivitet Nikotinets kemiska struktur och biosyntes Nikotins roll i växten Nikotins humanfysiologiska verkan ADME: Absorption, distribution, metabolism och elimination Verkningsmekanism Toxikologi Beroendeframkallande Metoder för extraktion och isolering Klinisk effekt och farmaceutisk användning Klinisk effekt och läkemedelsutveckling Nikotinvaccin Nikotin Ett potentiellt läkemedel vid behandling av Parkinsons sjukdom? Diskussion Referenser 13 2

3 1. Sammanfattning Adam Darwich Substansen nikotin förekommer främst i Nicotiana tabacum och Nicotiana rustica, mer kända i folkmun som tobaksplantan. Nikotin syntetiseras naturligt i dessa växter via biosyntes från främst ornitin och kan vara en del av växternas försvarsmekanism mot insekter. Substansen kan extraheras med hjälp av bland annat headspace co-distillation. Tobak har använts och odlats i årtusenden och är idag utbrett över hela världen, främst i form av rökning. Prevalensen av tobaksrökning ligger på 49% för män och 8% för kvinnor i låginkomstländer, 37% för män och 21% för kvinnor i höginkomstländer. Nikotins verkningsmekanism hos människa är komplex. Substansen aktiverar sympatikus nervsystemet genom att binda till och fungera som agonist på de nikotinerga kolinerga receptorern. Detta stimulerar frisättningen av en mängd olika neurotransmittorer som kommer att bidra till nikotinets psykofarmakologiska effekt i CNS, däribland dopamin och serotonin. Vid upprepad exponering för nikotin uppkommer en neurologisk adaption till vissa av nikotinets effekter, samtidigt sker en uppreglering av nikotinerga acetylkolinerga receptorer vilket leder till fysiologiskt beroende. Över tiden kan nikotinanvändning leda till hjärtarytmier, ischemi och hjärtinfarkt genom att bland annat bidra till åderförkalkning, ett ökat blodtryck och hjärtfrekvens. Idag används nikotin i nikotinsubstituenter för tobaksavvänjning. Kliniska studier sker vad gäller tre nya nikotinvaccin. 2. Frågeställning och metodik I denna litteraturstudie om nikotin ligger huvudsaklig fokus på hur nikotin som substans kan extraheras och isoleras. Därutöver ska frågeställningen om hur nikotin verkar rent biologiskt och hur den kan användas kliniskt för läkemedelsutveckling besvaras. Till detta följer en bakgrund om substansen samt en diskussion och slutsats kring nikotinets användningsområden. Informationen bygger till största del på vetenskapliga artiklar hämtade ur vetenskapligt erkända tidsskrifter och kommer fungera som en sammanfattning av nutidens kunskap om ämnet. 3

4 3. Bakgrund 3.1 Introduktion Adam Darwich Nikotin är en substans som de flesta människor kan relatera till, främst i form av tobak. Tobaksplantan tillhör familjen Solanaceae där genuset Nicotiana representerar undergruppen som i folkmun brukar kallas för tobaksplantan. Två typer av tobaksplantor används idag för odling och beredning av förbrukningstobak, som röktobak och dylikt. Den första tobaksplantan som odlas industriellt är Nicotiana tabacum och den andra varianten är Nicotiana rustica (Stewart, 1967). 3.2 Historik Tobaken och i sin tur nikotinet, som är dess aktiva substans, har i årtusenden använts som ett traditionellt naturläkemedel och rusmedel. Den första dokumenterade användningen av tobak är från de syd- och nordamerikanska indianerna som brukade röka tobak som naturmedicin och som en del av religiös dyrkan. Den första personen att nämna tobaken i skrift var Christofer Columbus som, år 1452, när han upptäckte att amerikanska indianer använde denna planta han aldrig hade sett förut i en mängd olika medicinska och spirituella syften. Vid den här tiden var tobaken redan utspridd och allmänt använd bland indianer över hela Nord- och Sydamerika. Bland några av tobakens dåtida naturmedicinska användningsområden finns dokumentation från talet där man nämnde att indianerna bland annat använde tobaken mot trötthet, hosta, astma, sår, brännsår, dämpa törst och för behandling av allmän sjukdom där tobaken användes för att driva ut onda andar. Även de första dokumentationerna av tobakens skadliga effekter kommer från Christofer Columbus skrifter där han drog slutsatsen att indianernas dåliga tandhälsa troligtvis berodde på tobaken de tuggade (Stewart, 1967). Efterkommande resenärer till den amerikanska kontinenten kom att hämta med sig tobaken till Europa och på sätt kom plantan och dess användning att sprida sig över hela världen (Stewart, 1967). Idag är tobaksanvändningen utbredd över hela världen, dess hälsovådliga och beroendeframkallande effekter är väl utredda. Den uppskattade prevalensen av tobaksrökning ligger på 49% för män och 8% för kvinnor i låginkomstländer, 37% för män 4

5 och 21% för kvinnor i höginkomstländer (enligt statistik från år 2008), därtill tillkommer andra konsumtionsformer av tobak (Slama, 2008). Som sagt handlar detta arbete inte om tobak utan främst om substansen nikotin. Spridningen av tobak är dock onekligen tätt sammanknuten med nikotinets verkan, detta kommer klargöras ytterligare nedan. Dessutom står tobak för det huvudsakliga intaget av nikotin. 4. Substansen nikotin och dess biologiska aktivitet 4.1 Nikotinets kemiska struktur och biosyntes Nikotinet finns i huvudsak i plantorna Nicotiana tabacum och Nicotiana rustica, där man kan finna substansen i högst koncentration. Nikotin är en pyridinalkaloid (se figur 1) och vanligt förekommande bland arten Nicotiana såsom anabasin, anatabin, nornikotin samt nikotin som är vanligt förekommande pyridinalkaloider (Häkkinen, et al. 2007). Figur 1: Nikotin, 3-(1-metylpyrrolidin-2-yl)pyridin (IUPAC) (NCBI, 2008). Nikotin är en sekundär-metabolit i växtens biosyntes (se figur 2) som främst produceras i växtens rot men finns i hela plantan. Gener i växten uttrycker ornitin och arginin samt en mängd olika enzymer. Ornitin omvandlas med hjälp av enzymet ornitindekarboxylas (ODC) till den symetriska diaminen diaminen putrescin. Arginin omvandlas indirekt till putrescin men i huvudsak bildas nikotin från ornitin. Genom en N-metylering av putrescin, katalyserad av putrescin N-metyltransferas (PMT), bildas därefter N-metylputrescin. PMT driver biosyntesen från polyaminbildning till bildningen av alkaloider och är därmed viktig för bildningen nikotin. N-metylputrescin omvandlas därefter av enzymet diaminoxidas metylputrescinoxidas, som är ett specifikt diaminoxiderande enzym, till N- metylaminobutanal. N-metylaminobutanal kommer sedan att cykliseras spontant till en N- metylpyrrolinium-katjon som är mycket reaktiv och direktinvolverad i bildningen av tropanalkaloider i andra växter. I Nikotiana-plantorna kommer den reaktiva katjonen att 5

6 tillsammans med nikotinsyra bilda nikotin (Häkkinen, et al. 2007; Hashimoto & Yamada, 1994). Figur 2: Nikotins naturliga biosyntes i Nikotiana tabacum, samt ytterliggare generell biosyntes. 4.2 Nikotins roll i växten En möjlig förklaring till den sekundära metaboliten nikotins roll i växten är att den fungerar som en skyddsmekanism för växtens överlevnad. Detta är ett vanligt resonemang när det gäller växtproducerade alkaloider i största allmänhet. Alkaloiden nikotin har visat sig vara verksam som insekticid, främst mot insekter inom familjen Aphididae, vilket kan ses som en bekräftelse av detta resonemang (Tomizawa & Casida, 2003). Nikotinet är en relativt ineffektiv insekticid med ett smalt effektspektrum gällande insektsarter. Nikotin har dock använts som insekticid sedan år 1600-talet och används fortfarande idag i Kina. Dessutom har mer aktiva insekticider med mindre miljöpåverkan tagits fram med nikotin som dess derivat, däribland neonikotinoider (Tomizawa & Casida, 2003). 4.3 Nikotins humanfysiologiska verkan ADME: Absorption, distribution, metabolism och elimination Nikotin är en svag bas med ett pk a på 8,0, absorption genom mukösa membran i buccala och nasala trakten är därmed ph-beroende. Vid rökning når substansen blodcirkulationen 6

7 snabbt via absorption över lungalveolerna samtidigt som förstapassagemetabolism undviks. Nikotinet når det arteriella blodflödet och passerar snabbt över blodhjärnbarriären men därefter kommer nikotinhalten i hjärnan att sjunka snabbt allteftersom att nikotinet distribueras till annan vävnad (Benowitz 1986; Benowitz, 2008a). Nikotin metaboliseras i levern av CYP2A6 i störst utsträckning men även av CYP2B6 och CYP2E1. Den huvudsakliga metaboliten som bildas är kotinin som vidare metaboliseras av CYP2A6 till 3 -hydroxykotinin. Nikotin har en halveringstid på runt 2 timmar och kotinin en halveringstid på runt 16 timmar. Nikotinet kommer därefter att elimineras via glomerulär filtration och tubulär sekretion och även till en viss del via svettexkretion (Benowitz, 2008a; Hukkanen, et al. 2005) Verkningsmekanism Nikotins verkningsmekanism är komplex och beroende av en mängd olika faktorer såsom dos, målorgan och tolerans. Nikotin aktiverar sympatikus nervsystemet genom att binda till och fungera som agonist på de nikotinerga kolinerga receptorerna i centrala nervsystemet. Aktivering av de nikotinerga kolinerga receptorerna stimulerar frisättningen av en mängd olika neurotransmittorer som kommer att bidra till nikotinets psykofarmakologiska effekt i CNS. En ökad frisättning av dopamin kommer att leda till njutning och aptitdämpning, noradrenalin leder till ruskänsla och aptitdämpning, acetylkolin leder till rus och ökad kognitiv förmåga, glutamat ökar inlärnings- och minnesförmågan, serotonin ger humörförändringar och aptitdämpning, β-endorfin samt GABA ger minskad oro och stress (Benowitz, 1986; Benowitz, 2008a). Nikotinet har förutom CNS-verkan även perifera effekter. Genom stimulering av neuronala adrenerga receptorer ökar frisättningen av adrenalin och noradrenalin, detta leder i sin tur till kutan vasokonstriktion och minskad perifer blodcirkulation, systemisk venkonstriktion, ökat blodtryck och ökad hjärtfrekvens (Benowitz, 1986) Toxikologi Nikotin bidrar till att öka andelen very low density lipoprotein (VLDL), low density lipoprotein (LDL) och katekolaminer i blodet. Nikotin stimulerar blodets koagulationsförmåga vilket kan leda till hyperkoagulation. Dessutom stimulerar nikotin till 7

8 vasokonstriktion av blodkärl och en ökad hjärtfrekvens och kontraktionskraft på grund av dess förmåga att öka halterna adrenalin och noradrenalin. Dessa faktorer kan tillsammans över tiden leda till hjärtarytmier, ischemi och hjärtinfarkt genom att bland annat bidra till åderförkalkning, ett ökat blodtryck och hjärtfrekvens (Benowitz, 1986). I en studie utförd på hamstrar kunde man konstatera att kronisk administrering av nikotin, exempelvis i form av tobak, kan vara en viktig faktor i patogenesen för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar på grund av en endotelberoende vaskulär reaktivitet via en syreradikal-intermedierad reaktion (Mayhan & Sharpe, 1999). Det har även visat sig i en in vivo studie utförd på människa att exponering för nikotin är associerad med endoteldysfunktion (Chalon, et al. 2000). Vad gäller nikotins teratogena effekter har man kunnat konstatera i djurstudier utförda på gnagare att signalering via nikotinerga acetylkolinerga receptorer är avgörande vid utvecklingen av neonatala fosters hjärnutveckling hos gnagare. Initialt sker en aktivering av dessa receptorer av nikotin, men detta följs av en inaktivering som i och med detta påverkar utvecklingen och mognaden av fostrets hjärna (Dwyer, et al. 2008). Vad gäller nikotinförgiftning kan detta uppstå vid oral förtäring av tobak, cigaretter, nikotintuggummi eller applicering av ett flertal nikotinplåster. Ett flertal fall har rapporteras där barn av misstag fått i sig toxiska doser av nikotin. De toxikologisk effekter som uppstår vid nikotinförgiftning är beroende av dos, duration och administreringsväg. Nikotin administrerat buccalt, intravenöst eller transdermalt kommer att undvika gastrointestinal och förstapassage metabolism och ger därför en ökad toxisk verkan i jämförelse med oral administrering. Lätt nikotinförgiftning kan uppkomma i så små mängder som 0,2 mg/kg oral dos. Nikotinförgiftningen kan leda till gastrointestinala besvär, yrhet, svaghet och vid högre doser förlorat medvetande, koma, andningsdepression, högt blodtryck och hjärtarytmier. Den toxikologiska effekten beror av samma effekt som vid dess ruskänsla (Wain & Martin, 2004). Vad gäller nikotins möjliga carcinogenicitet finns det inga data som styrker att det skulle vara carcinogent. Substansen har inte heller klassifierats av IARC (IARC, 2008). 8

9 4.3.4 Beroendeframkallande Vid upprepad exponering för nikotin uppkommer en neurologisk adaption till vissa av nikotinets effekter, samtidigt sker en uppreglering av nikotinerga acetylkolinerga receptorer vilket leder till en desensitisering av nikotinet. Desensitiseringen tros vara en viktig orsak till toleransutvecklingen och beroendeframkallande effekten av nikotin. En möjlig förklaring till den abstinens som uppkommer vid nikotinberoende är att när 4 β 2 -nikotinerga acetylkolinerga receptorerna inte längre binder upp nikotin och har återhämtat sig från den respons som nikotinet framkallat uppkommer abstinens. Som en del av adaptionen till nikotinet kommer en minskad frisättning av dopamin, vid nikotinabstinens, att leda till humörförändringar, fastlöshet, oro, irriterbarhet, minskad koncentrationsförmåga, ökad hunger och sömnsvårigheter (Benowitz, 2008b). 5. Metoder för extraktion och isolering Det finns en mängd olika metoder för att extrahera, isolera och på så sätt kvantitativt analyser nikotin i tobak, däribland kan nämnas ångdistillation, vätske-vätske-extraktion och fastfas-mikroextraktion. Detta eftersom nikotin är en viktig substans vad gäller humanfysiologiska och toxiska effekter. Det finns även stora krav på att nikotinhalter ska kunna bestämmas med stor exakthet och precision då substansen ingår i flera farmaceutiska produkter (Mullett, et al. 1999). Nikotin kan extraheras kvantitativt från tobak med hjälp av en fastfas-extraktion med sur eller basisk lösning med avseende på nikotins pk a. Eftersom en mängd andra organiska substanser även extraheras med i samma lösning som nikotinet krävs det ett framreningssteg. Framreningssteget isolerar nikotinet från tobakplantans andra organiska substanser och kan även användas för att prekoncentrera nikotinet för vidare kvantitativ analys. Ett sätt att rena fram nikotinet är med hjälp av såkallade molecularly imprinted polymers (MIP) som fastfas absorbenter. MIP är en speciellt framställd polymer för att specifikt kunna känna igen bindningsplatser på den utvalda molekylen. Med hjälp av att skölja analyten genom en MIP-mikrokolonn med två olika lösningsmedel med olika karaktäristika, såkallad differential pulselution, kan man rena fram nikotinet från de andra organiska komponenterna. Därefter kan kvantifiering ske med hjälp av UV-detektion. Detta är en mycket snabb och billig metod jämfört med vätskekromatografiska isoleringsmetoder (Mullett, et al. 1999). 9

10 Den mest elementära metoden för att extrahera nikotin är genom destillation av fin fördelad tobak, där headspace co-distillation (HCD) har visat sig vara den mest effektiva destillationstekniken. I experimentet skakades först tobaksblad i diklormetan över natten. Därefter överfördes analyten till destillerat vatten och renades med hjälp av kvävgas och analyten värmdes på 130 C oljebad i en glasapparatur med kvävgasflöde. Ångan kyldes ner till -5 C. Efter 3 timmars destillation extraherades destillatet fyra gånger med diklormetan och därefter utfördes rullindunstning. Kvantitativ och kvalitativ analys utfördes därefter med hjälp av gaskromatografi kopplat till masspektrometri. Denna teknik leder dock till att en mängd andra organiska substanser från tobaksplantan följer med, därmed har tekniken en låg specificitet (Peng et al. 2004). 6. Klinisk effekt och farmaceutisk användning Idag finns nikotin endast ute på läkemedelsmarknaden i form av nikotinsubstituenter vid avvänjning och lindrande av abstinens avsedd vid försök till tobaksavvänjning. Dessa rekommenderas som förstavalsterapi vid tobaksavvänjning. Nikotinsubstituenter finns i flera olika farmaceutiska formuleringar på marknaden, som transdermala plåster, nässpray, tuggummi, sublingual tablett och inhalator. Dessa olika beredningsformer innebär i sin mångfald alternativ i metodik för tobaksavvänjning, då olika beredningsformer kan passa olika patienter beroende på personliga preferenser och dylikt. Den beredningsform som skiljer sig från de andra är transdermalt plåster som ger en långsam frisättning över tiden medan de andra formerna ger en snabb frisättning. Verkningsmekanismen är den samma som för nikotin, och syftar till att dämpa de abstinensbesvär som är förknippade med tobaksavvänjning och är beroende av nikotin. Behandlingen går ut på att stegvis trappa ner nikotindosen och på så sätt trappa ner beroendet och avvänja patienten. Nikotinsubstitutionsterapi har visat sig inte vara fullt effektiv vad gäller att dämpa rökabstinensen, detta tros bero på att räkning ger en snabbare absorption av nikotin än substituenterna. Ett flertal vetenskapliga studier har pekat på att nikotinsubstituent-terapi dubblar chansen för att sluta röka långvarigt. Ingen nikotinsubstituent har visat sig vara mer effektiv än de andra (Nides, 2008). 10

11 7. Klinisk effekt och läkemedelsutveckling 7.1 Nikotinvaccin Tanken att kunna vaccinera sig mot nikotin för att på så sätt kunna sluta använda tobak låter som en oerhört spännande framtidsvision. Faktum är att det idag finns nikotinvaccin under klinisk prövning (Foulds, et al. 2004). Nikotinvaccin fungerar genom att kroppen ska identifiera nikotinet som ett främmande ämne, ett antigen, och bilda antikroppar mot nikotin. När nikotinet binder till antikropparna kommer komplexet nikotin-antikropp att vara för stort för att kunna ta sig över blodhjärnbarriären och på så sätt förhindrar man nikotinet tar sig över blod-hjärnbarriären och utöver dess psykoaktiva effekter som är förekommande vid tobaksanvändning. För att nikotinet ska kunna kännas igen som ett antigen måste substansen vara tillräckligt stor, därför har man i vaccinframställningen bundit nikotinet till ett proteinkomplex (Lindblom, et al. 2002; Nides, 2008). Två av nikotinvaccinen under klinisk prövning använder sig av kolera toxin B som bärarprotein, ett annat vaccin i klinisk prövning använder Keyhole Limplet Hemocyanin (KLH) som bärarprotein. Problemet med dagens vaccin under utveckling är att de kräver multipla injektioner för att plasmakoncentrationen antikroppar ska nå en tillräckligt hög nivå (de Villiers, et al. 2002; Nides, 2008). Prekliniska studier på råtta har visat att nikotinvaccinen minskar distributionen av nikotin till hjärnan med 64%. Man kunde dessutom se en minskad effekt av nikotins perifera verkan på blodtryck (Pentel, et al. 2000). Vid en preklinisk studie där råtta självadministrerade nikotin fann man att råttorna avbröt det själv administrerande beteendet efter immunisering med nikotinvaccin IP18-KLH (Lindblom, et al. 2002). I kliniska studier har vaccinen hittills visat goda resultat. Kolera toxin B burna vaccinet, CYT002-NicQb, visade att mellan 21% och 42% hade varit rökfria under en tolvmånadersperiod i jämförelse med placebo 21%. Det andra kolera toxin B burna vaccinet, TA-NIC, visade att 19% till 38% varit rökfria i tolvmånader jämfört med placebo på 8% (Nides, 2008). 11

12 De hittills observerade biverkningarna av nikotinvaccinen har visat sig vara generella biverkningar vad gäller vaccin, som ömhet, hudirritation, feber och värk (Nides, 2008). 7.2 Nikotin Ett potentiellt läkemedel vid behandling av Parkinsons sjukdom? Nikotin har visat sig ha en skyddande effekt på dopaminerga neuron. Det finns flera hypoteser om vilken reaktion det är som bidrar till att nikotin är neuroprotektiv. En hypotes är att nikotin verkar direkt neuroprotektivt genom att bidra till en förändrad monoaminoxidas aktivitet och inhibera complex I i elektrontransportkedjan och på så sätt fungerar som en antioxidant eller stimulera läkemedelsmetaboliserande enzymer i cytokrom. Alternativt kan den neuroprotektiva effekten bero på nikotins stimulering av nikotinerga acetylkolinerga receptorer. Nikotin uppvisar dessutom en anti-inflammatorisk effekt genom modulering av mikrogliell aktivering. Sammantaget skulle dessa effekter kunna innebära att nikotin har en terapeutisk vid behandling av Parkinsons sjukdom (Park, et al. 2007). I en fransk klinisk pilot kohortstudie gjorde man ett försök att behandla Parkinson-patienter med nikotin via transdermal administrering. Efter en sju veckors behandling med nikotindoser över 45mg/dag kunde man observera möjliga positiva effekter i form av minskade Parkinson-relaterade symptom. Denna studie lämnade dock en del frågetecken då den endast utfördes på sex patienter, dessutom kunde man observera en del biverkningar som kräkning och yrhet. Man påpekade också i studien att det krävs ytterliggare studier för att utreda den möjliga kausaliteten. Det bör tilläggas att dessa idéer är kontroversiella vad gäller nikotins kliniska effekt mot Parkinsonism och skepticismen är stor bland forskare (Villafane, et al. 2007). 8. Diskussion Det är ingen tvekan om att nikotin är en substans med tvetydigt ansikte. Nikotin är beroendeframkallande och har gått hand i hand med tobaksmissbruk vilket har resulterat i stora hälsovådliga och samhällsskadliga effekter över hela världen. Nikotin uppvisar även en mängd toxikologiska effekter. Rent kliniskt har nikotin endast används som ett substitut till tobak, detta har lett till en ökad chans till tobaksavvänjning. 12

13 Lite forskning har gjort på nikotin som substans, då tonvikten oftast har lagts vid vetenskapliga studier av röknings generella effekt. Nikotin är en mångfacetterad substans som uppvisar en mängd olika fysiologiska effekter. Mer forskning vad gäller nikotinets potentiella farmakologiska effekter bör genomföras, detta skulle kunna visa sig vara gynnsamt både vad gäller förståelsen människans hjärnfysiologi och möjliga nya läkemedel. 9. Referenser Benowitz, N.L. Clinical Pharmacology of Nicotine. Ann Rev Med : Benowitz, N.L. Clinical Pharmacology of Nicotine: Implications for Understanding, Preventing, and Treating Tobacco Addiction. Clinical Pharmacology & Therapeutics, Vol 83, No 4, April 2008a. Benowitz, N.L. Neurobiology of Nicotine Addiction: Implications for Smoking Cessation Treatment. The American Journal of Medicine, Vol 121, Issue 4, Supplement 1, S3-S10, April 2008b. Chalon, S., Moreno, H.Jr., Benowitz, N.L., Hoffman, B.B. & Blaschke, T.F. Nicotine impairs endothelium-dependent dilatation in human veins in vivo. Clinical Pharmacology & Therapeutics Vol. 67, No. 4, pp , de Villiers, S.H.L., Lindblom, N., Kalayanov, G., Gordon, S., Malmerfelt, A., Johansson, A.M., Svensson, T.H. Active Immunization against Nicotine Supresses Nicotine-Induced Dopamine Release in the Rat Nucleus accumbens Shell. Respiration 2002;69: Dwyer, J.B., Broide, R.S. & Leslie, F.M. Nicotine and Brain Development. Birth Defects Research (Part C) 84:30-44 (2008). Foulds, J., Burke, M., Steinberg, M., Williams, J.M. & Ziedonis, D.M. Advances in pharmacotherapy for tobacco dependence. Expert Opinion on Emerging Drugs, Maj 2004, Vol 9, No 1,

14 Hashimoto, T. & Yamada, Y. Alkaloid Biogenesis: Molecular Aspects. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol, 1994, 45: Hukkanen, J., Jacob, P.III. & Benowitz, N.L. Metabolism and Disposition Kinetics of Nicotine. Pharmacol Rev 57:79-115, Häkkinen, S.T., Tilleman, S., Swiatek, A., De Sutter, V., Rischer, H., Vanhoutte, I., Van Onckelen, H., Hilson, P., Inzé, D., Oksman-Caldentey, K-M. & Goossens, A. Functional characterisation of genes involved in pyridine alkaloid biosynthesis in tobacco. Phytochemistry Vol. 68, Issues 22-24: pp , IARC International Agency for Research on Cancer. 15 Maj 2008 kl 20:00. Lindblom, N., de Villiers, S.H.L., Kalayanov, G., Gordon, S., Johansson, A.M. & Svensson, T.H. Active Immunozation against Nicotine Prevents Reinstatement of Nicotine-Seeking Behavior in Rats. Respiration 2002;69: Mayhan, W.G. & Sharpe, G.M. Chronic exposure to nicotine alters endotheliumdependent arteriolar dialatation: effect of superoxide dismutase. J Appl Physiol 86: , Mullett, W.M., Lai, E.P.C. & Sellergren, B. Determination of nicotine in tobacco by molecularly imprinted solid phase extraction with differential pulse elution. Anal Commun, 1999, 36, NCBI 13 Maj 2008 kl 18:00 ncbi.nlm.nih.gov/ - Nides, M. Update on Pharmacologic Options for Smoking Cessation Treatment. The American Journal of Medicine, Volume 121, Issue 4, Supplement 1, April 2008, pp S20- S31. 14

15 Park, H.J., Lee, P.H., Ahn, Y.W., Choi, Y.J., Lee, G., Lee, D-Y., Chung, E.S. & Jin, B.K. Neuroprotective effect of nicotine on dopaminergic neurons by anti-inflammatory action. European Journal of Neuroscience, Vol. 26, pp , Peng, F., Sheng, L., Liu, B., Tong, H. & Liu, S. Comparison of different extraction methods: steam distillation, simultaneous distillation and extraction and headspace codistillation, used for the analysis of the volatile components in aged flue-cured tobacco leaves. Journal of Chromatography A Volume 1040, Issue 1, 18 June 2004, pp Pentel, P.R., Malin, D.H., Ennifar, S., Hieda, Y., Keyler, D.E., Lake, J.R., Milstein, J.R., Coy, R.T., Moon, W.D., Naso, R. & Fattom, A. A Nicotine Conjugate Vaccine Reduces Nicotine Distribution to Brain and Attentuates Its Behavioral and Cardiovascular Effects in Rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, Vol. 65, Iss 1, Jan 2000, pp Slama, K. Global perspective on tobacco control. Part I. The global state of the tobacco epidemic. Int J Tuberc Lung Dis 12(1):3-7, Stewart, G.G. A History of the Medicinal Use of Tobacco Med Hist 1967 July; 11(3): Tomizawa, M. & Casida, J.E. Selective Toxicity of Neonicotinoids Attributable to Specificity of Insect and Mammalian Nicotinic Receptors. Annu Rev Entomal 2003,48: Villafane, G., Cesaro, P., Rialland, A., Baloul, S., Azimi, S., Bourdet, C., Le Houezec, J., Macquin-Mavier, I. & Maison, P. Chronic high doses transdermal nicotine in Parkinson s disease: an open trial. European Journal of Neurology 2007, 14: Wain, A.A. & Martin, J. Can transdermal nicotine patch cause acute intoxication in a child? A case report and review of literature.. The Ulster Medical Journal, Volume 73, No. 1 pp , May

Nikotin (Nicotiana tabacum)

Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin: ett litteraturstudie Av: Evan Shaswar Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Avdelning: Farmakognosi Institution: Läkemedelskemi Uppsala

Läs mer

Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven

Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven av: Haifa Al-Nasir Handledare: Ulf Göransson Innefållsförteckning:

Läs mer

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Maria Ellgren, Med Dr maria.ellgren@farmbio.uu.se Karlstad 3 september 2012 Praktiska erfarenheter och intryck Vanligt med parallella missbruk? Någon

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Nikotin en alkaloid från växten Nicotiana tabacum.

Nikotin en alkaloid från växten Nicotiana tabacum. ikotin en alkaloid från växten icotiana tabacum. C 3 Av: Martin Larsson, apotekarprogrammet Termin7 Kurs: Farmakognosi ht 2003 3p. På: Göteborgs Universitet Kursen ges av: Uppsala Universitet Institutionen

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem

Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Mia Ericson, Docent Beroendemedicin Sektionen för Psykiatri och Neurokemi Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sahlgrenska akademin Göteborgs

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson

Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson Kostnad /vunnet levnadsår Behandling av måttlig hypertoni 249000:- Rökavvänjningsråd (där 1% av pat.slutar

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger? Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?, Med. Dr Inst. Klinisk Neurovetenskap Centrum för Psykiatriforskning Jenny.Haggkvist@ki.se Initialt drogtagande/bruk Tvångsmässigt drogtagande??? Beroende

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Vad ska vi gå igenom idag?

Vad ska vi gå igenom idag? Vad ska vi gå igenom idag? mekanismer GARNs nätverksmöte, Västerås 28-29 maj 2015 Erika Roman Docent i neurobiologisk beteendefarmakologi Universitetslektor i beteendefarmakologi Terminologi Belöningsnätverk

Läs mer

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Tillverkare av snus Swedish Match* (ca 75% av totalmarknaden) Gotlandssnus AB* GN Tobacco Sweden AB* Fiedler & Lundgren (BAT) Japan Tobacco International Philip Morris

Läs mer

Fakta om cannabis - belöningssystemet

Fakta om cannabis - belöningssystemet NaAonella konferenser om cannabis Stockholm 1 februari 2013 Fakta om cannabis - belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Uppsala Universitet Upplägg 1. IntrodukAon All hjärnan

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Nikotinläkemedel och abstinensbesvär I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan.

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Zonnic Pepparmint 1 mg/spray, munhålespray 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,07 ml innehåller 1 mg nikotin, motsvarande 1 mg nikotin/spraydos. Hjälpämne:

Läs mer

2014-01-05. Farmakologi. Farmakologin syftar till att besvara. Farmakodynamik

2014-01-05. Farmakologi. Farmakologin syftar till att besvara. Farmakodynamik Farmakologi FARMAKODYNAMIK Farmakologin syftar till att besvara 1. Hur kommer läkemedelsmolekylen till avsedd verkningsplats? FarmakoKinetiken beskriver vad Kroppen gör med drogen 2. Hur utövar läkemedelsmolekylen

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Cannabis/ syntetiska cannabinoider och tonåren. Eva-Britt Winkvist Socionom Maria Skåne Nordost

Cannabis/ syntetiska cannabinoider och tonåren. Eva-Britt Winkvist Socionom Maria Skåne Nordost Cannabis/ syntetiska cannabinoider och tonåren Eva-Britt Winkvist Socionom Maria Skåne Nordost CANs skolundersökning 2013 Rökning åk 9 - Flickor 16 % - Pojkar 12 % Rökning åk 2 gy - Flickor 31 % - Pojkar

Läs mer

13 Viktiga slutledningar och rekommendationer

13 Viktiga slutledningar och rekommendationer Utdrag ur rapporten Harm reduction in nicotine addiction Helping peope who can t quit publicerad i oktober 2007 av Royal College of Physicians, London översatt av Patrick Wingren i mars 2009 13 Viktiga

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen Historia Människor har rökt sedan förhistorisk tid. Tobak och en rad hallucinogena droger röktes över hela Amerika så tidigt som 5000 f.kr. som en del av shamanistiska ritualer. Rökning i Amerika hade

Läs mer

Tubocurarine. Filip Kantardjiev A8. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT06. Handledare Ulf Göransson

Tubocurarine. Filip Kantardjiev A8. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT06. Handledare Ulf Göransson Tubocurarine Filip Kantardjiev A8 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT06 Handledare Ulf Göransson Institutionen för läkemedelskemi avdelningen för farmakognosi 1 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Faktamaterial om tobakssug

Faktamaterial om tobakssug Faktamaterial om tobakssug Ge mig mitt nikotin, annars vägrar jag att samarbeta! Därför är det så svårt att sluta röka och snusa Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat

Läs mer

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande,

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande, En överarmsamputation kunde (Larrey) klara på en minut. Efter slaget vid Borodino utförde han 200 amputationer, av armar och ben, på 24 timmar. Snabbheten var viktig, eftersom det inte fanns några möjligheter

Läs mer

Läkemedel för tobaksavvänjning

Läkemedel för tobaksavvänjning Läkemedel för tobaksavvänjning Hans Gilljam Om detta tänker jag tala Helt kort om varför vi ska arbeta med rökningen Råd och stöd Nikotin, nikotinreceptorn och nikotinomsättningen Läkemedel vid tobaksavvänjning

Läs mer

Dags att prata oss samman

Dags att prata oss samman Dags att prata oss samman Tobak Per Blank, folkhälsoenheten 1 Ok erkänn, dom har vuxit Nu gäller det att rusta barnen för framtiden 2 Diskutera Det bästa med att vara tonåring som jag själv kommer ihåg

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

Långtidseffekter i hjärnan efter missbruk av beroendeframkallande ämnen

Långtidseffekter i hjärnan efter missbruk av beroendeframkallande ämnen Var vänlig respektera att detta material är copyright skyddat, får endast användas i undervisningssyfte. Långtidseffekter i hjärnan efter missbruk av beroendeframkallande ämnen Jenny Häggkvist, Med. Dr

Läs mer

Surgeon Generalrapporterna om tobak 50 år. Hans Gilljam Läkare mot Tobak

Surgeon Generalrapporterna om tobak 50 år. Hans Gilljam Läkare mot Tobak Surgeon Generalrapporterna om tobak 50 år Hans Gilljam Läkare mot Tobak Surgeon General vad är det? The Surgeon General (SG) of the United States är chef för U.S. Public Health Service Commissioned Corps

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym Ett läkemedels distributionsvolym (V eller V D ) är den volym som läkemedlet måste ha löst sig i om koncentrationen överallt i denna volym är samma som plasmakoncentrationen. Distributionsvolymen är en

Läs mer

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2015 Tobak & Nikotin Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av Annika R-Burgwall Farmakognosi 7,5 hp. - vt 2009 Handledare: Anders Backlund Avd. f. Farmakognosi Inst. f. Läkemedelskemi Uppsala Universitet Silybum marianum 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Oramorph 2 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 6 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 20 mg/ml oral lösning, endosbehållare

Läs mer

Kliniska prövningar. Kliniska prövningar. Innehåll 2006-03-17

Kliniska prövningar. Kliniska prövningar. Innehåll 2006-03-17 Kliniska prövningar 2006-03-17 Kliniska prövningar En klinisk prövning är en undersökning på människa som syftar till att t.ex. upptäcka eller verifiera de kliniska, farmakologiska eller farmakodynamiska

Läs mer

Så påverkas studentens hjärna av alkohol, rökning och andra droger

Så påverkas studentens hjärna av alkohol, rökning och andra droger Så påverkas studentens hjärna av alkohol, rökning och andra droger Hur påverkar rökning, alkohol och andra droger hjärnan och vilken betydelse kan det ha för studenters inlärning? Bo Söderpalm, beroendeforskare

Läs mer

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Pravastatin Arjutha Asmar Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Uppsala Universitet, VT 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Historisk bakgrund...3 Pravastatin upptäcks...3

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

Det finns många olika nikotinprodukter

Det finns många olika nikotinprodukter Det finns många olika nikotinprodukter Cigaretter, cigarrer, cigariller, pipa, snus, vattenpipa och nu även e-cigaretten är nikotinprodukter. Gemensamt för dem är att de syftar till att fånga människor

Läs mer

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Tobaksavvänjning - utbud Samverkan lönar sig SRL finns tillgänglig 51 timmar/vecka Flera aktörer kan stötta på olika vis Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Cannabis. låt fakta styra dina beslut

Cannabis. låt fakta styra dina beslut Cannabis låt fakta styra dina beslut Vi kommer här att beskriva vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på kort och lång sikt och vilka risker det

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005.

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005. 1 juni 2005 Nicorette Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad) Medel vid nikotinberoende Aktiv substans Nikotinresinat Välj förpackning och språk för Nicorette : Välj form Gå direkt till: Välj rubrik

Läs mer

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol.

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rogaine 20 mg/ml kutan lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 20 mg minoxidil. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Kutan lösning

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f.

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. SNUSETS hälsorisker Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställningar: julkaisutilaukset@yths.fi Författare: Susanna

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Norprolac 25 mikrogram + 50 mikrogram tabletter Norprolac 75 mikrogram tabletter Norprolac 150 mikrogram tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett

Läs mer

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning Rökning och rökavvänjning -sjuksköterskans roll Lena Sharp, leg ssk, Med Dr, Områdeschef Karolinska universitetssjukhuset Onkologkliniken, strålbeh avd Cancersjukdom och rökning 10 000 cancerfall/år i

Läs mer

Cannabis. låt fakta styra dina beslut

Cannabis. låt fakta styra dina beslut Cannabis låt fakta styra dina beslut Vi kommer här att beskriva vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på kort och lång sikt och vilka risker det

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Marijuanarökning som medicin

Marijuanarökning som medicin Marijuanarökning som medicin Regional konferens om cannabis Karlstad 2012-09-03 Kerstin Käll Överläkare, Med.dr. Beroendekliniken Linköping Är cannabis narkotika eller medicin? Är opium narkotika eller

Läs mer

Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida

Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida Jakob N äslund, hösten 2009 Introduktion Även om ett läkemedels farmakodynamik och kinetik kan vara väl känd kan stora skillnader

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Tisseel 23.3.2015, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Fibrinvävnadslim eller fibrinlim används

Läs mer