Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier"

Transkript

1 Instruktioner Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett för heltidsstudier Sofia Distansundervisning vänder sig till elever i årskurs 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida: För att skolmaterial ska hinna fram till skolstart, måste ansökan vara inne före 1 juni. För anmälningar efter ovanstående datum skickas material så fort som möjligt. Fyll helst i blanketten direkt i datorn så blir den lättare att läsa. Spara ner en kopia själv. Printa ut blanketten, skriv under och skicka in via fax eller post. För er som har möjlighet att signera digitalt går det bra att göra så. Då kan ni E-posta in till: Intyg ska vara i original. Hur fyller jag i anmälningsblanketten? Elevens namn: Skriv Tilltalsnamn och Efternamn. Personnummer: Fyll i tio siffror. Tidigare skola: Adress utlandet: Vårdnadshavare: Betyg: Skriv skolans namn, ort och årskurs i Sverige. Har ni inte adress/telefonnummer i utlandet vid ansökningstillfället, glöm inte att komplettera med detta senare. Glöm ej fylla i vårdnadshavares personnummer. Bifoga kopia på senaste betyg från svensk eller utländsk skola. Väntar ni på aktuellt betyg då ansökan görs skickar ni in det senare. Reser eleven utomlands under pågående läsår önskar vi senaste terminsbetyg eller skriftlig information från hemskolan. Eventuella utländska betyg behövs ej. Foto: Bifoga ett digitalt foto. Läsår: Ange om eleven bara ska läsa en termin och vilken. Utlandsvistelse: För att få statsbidrag måste man vara stationerad utomlands i minst 6 månader. Elevens språkval: I årskurs 6 gör eleverna ett obligatoriskt språkval. Eleven fortsätter med samma språkval årskurs 6-9, steg 2. Önskar eleven inte läsa ett nytt språk, används tiden till att förstärka kunskaperna i svenska och engelska. Eleven väljer då svensk/engelska. I valet sv/en ges inget betyg. I årskurs 8 kan man börja läsa ett nybörjarspråk som elevens val. Språket studeras under 2 år, årskurs 8 och 9, steg 1. Eleven kan välja mellan de språk Sofia Distans erbjuder. Önskar eleven läsa landets språk, och det inte ingår i vår ordinarie undervisning, kan språket vara ett lokalt val (=elevens val). Slöjd, musik, hemkunskap, teknik och slutbetyg När ovan nämnda ämnen studeras varierar. Eleven kan redan ha slutfört ämnet i åk 7 el 8. Om eleven har slutbetyg, skall detta tydligt framgå av betyget. I annat fall kontaktar sökanden själv betygsgivande skola för korrigering. Eleven väljer mellan textil och trä/metallslöjd. Man kan byta efter en termin, dock inte i åk 9. Slöjd och musik läses i åk 6-9. Hemkunskap läser man på Sofia Distans åk 8-9. Kostnader: a) Fyll i vem som betalar elev- och anmälningsavgiften, företag eller privatperson. Ange ert personnummer eller organisationsnummer och e-postadress. Fakturan mailas till e-postadressen. Utbildningsnämnden/serviceförvaltningen i Stockholms stad fakturerar arbetsgivare/förälder via E-post på uppdrag av Sofia Distansundervisning. Uppge en väl fungerande E-postadress för fakturering. När fakturan kommer, glöm inte att ange faktura- kundnummer. Om ni befinner er i utlandet följ de anvisningar som finns på fakturan. Avgiften är densamma oavsett om man läser termin eller läsår. Sofia Distansundervisning Alsnögatan 11, plan Stockholm Tel: Fax:

2 b) Studieavgift: Alla svenska medborgare kan ansöka om statsbidrag för distansstudier, se Skolverkets bilaga. Ansökan om statsbidrag för studieavgiften skall fyllas i och medfölja ansökningsblanketten. Statsbidraget tillfaller Sofia Distans. Om Skolverket avslår ansökan eller svenskt medborgarskap saknas, fyll då i vem som betalar studieavgiften. Studiematerial: Ange vart studiematerialet ska skickas och ert datum för utresa. Materialet skickas under sommaren. Ange även sommaradress i Sverige, så vi kan nå er vid behov. Glöm inte att ange om försändelsen inte får sändas före ett angivet datum. Befinner ni inte er på plats när vi skickar materialet, returneras paketet, om det inte hämtas ut. Visst material är referensexemplar och är ett lån som skickas tillbaka till Sofia Distans efter avslutade studier. Vad som ska skickas tillbaks meddelas under våren. Vårdnadshavare/skola ser till att materialet skickas tillbaka till Sofia Distans. Avhopp: Avslut av studierna skall ske skriftligen, mail, fax eller brev. Om elev inte påbörjar undervisningen skickas studiematerialet tillbaka på egen bekostnad och Stockholms stad fakturerar vårdnadshavare/företag en administrativ avgift om kr. Elev som under termin 1 avslutar sina studier innan mitterminsomdömet och skickar tillbaka studiematerialet återfår 40% av elev-/anmälningsavgiften (A). Avslutas studierna under termin 2 sker ingen återbetalning. Avtal/studieavgift: När vårdnadshavare själv står för studieavgiften (B) gäller följande: Båda parter kan säga upp avtalet med en månads varsel. Uppsägning av avtal görs skriftligen av huvudman/sofia Distans. Sägs avtalet upp under termin 1, återbetalas 40 % av studieavgiften. Sägs avtalet upp under termin 2, sker ingen återbetalning. Vårdnadshavarens namnteckning: Vårdnadshavare skriver under elevens ansökan. Det räcker med en vårdnadshavares namnteckning. Namnförtydliga genom att texta namnet bredvid. Blankett för statligt bidrag Vårdnadshavare till utlandssvenska barn och ungdomar (SFS 1994:519) kan söka statsbidrag för utbildning som motsvarar grundskolans senare del. Bidraget söker man på blankett från Skolverket, se bilaga från Skolverket. Bilagan skall medfölja ansökningsblanketten tillsammans med de dokument Skolverket kräver. Med Skolverkets blankett, Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet, följer Anvisningar till elevuppgifter villkor för behöriga elever. Läs igenom dem och fyll i det som är aktuellt för er. Söker ni av sociala skäl (punkt 7), ange orsak och skicka med de intyg som behövs. Blanketten intyg (certificate är för arbetsgivare som inte kan svenska) är ett intyg om anställning i utlandet. Vid eventuellt avslag ligger ansvaret på vårdnadshavaren att driva ärendet vidare. Samtliga handlingar skickas till Sofia Distansundervisning. Arbetsintyget skall vara i original. Om Skolverket avslår ansökan, informeras föräldrarna av Skolverket. Kopia av detta brev går till Sofia Distans. Därför är det viktigt att föräldrar på anmälningsblanketten anger om ansökan skall annulleras vid avslag. Då vet vi om ansökan dras tillbaka. Om elev beviljas meddelas vårdnadshavare av Sofia Distans mailledes. Kontakta oss om något är oklart. Sofia Distansundervisning Alsnögatan 11, plan Stockholm Tel: Fax:

3 1 Elevuppgifter SOFIA DISTANSUNDERVISNING Anmälningsblankett 2011/12 Heltidsstudier Tilltalsnamn:... Efternamn:... Personnummer:... Pojke Flicka Tidigare studieår och skola i Sverige:... Vårdnadshavare Namn:... Persnr:... Adress Sverige : Tel:... Sommaradress: Tel:... Adress utlandet: Tel:... E-post:... Mobil:... Distansstudier Bifoga kopia på senaste betyg från svensk eller utländsk skola. Väntar ni på aktuellt betyg då ansökan görs. Komplettera senare. Bifoga digitalt foto på elev. Ansökan avser årskurs: läsåret:...eller ht vt Vistelsen utomlands kommer att omfatta tiden fr o m:.... t o m:... Utresedatum:.. Studierna kommer att bedrivas på egen hand (med t ex föräldrar som handledare) Land/ort:. Handledare för elev som ej går på svensk skola:... eller som elev på ort i utlandet, där handledning ges. Land/ort: Ev. svensk utlandsskola är underrättad om att eleven ska börja vid skolan: Ja Nej Tillgång till Internet underlättar elevens studier och bör finnas på plats. Finns tillgång till Internet? Ja Nej Sofia Distansundervisning Alsnögatan 11, plan Stockholm Tel: Fax:

4 2 Moderna språk och slöjdval Eleverna har obligatoriskt språkval från och med årskurs 6, steg 2. Elev som ej läser modernt språk väljer här svenska/engelska. Språk steg 1 är en frivillig 2-årig kurs. Den ges under åk 8-9 som elevens val och är betygsgivande. Övriga elevens val är lokala val. Språkval steg 2 årskurs 6, 7, 8, 9 Franska Spanska Tyska Sv/En Frivilligt språkval steg 1 (åk 8, 9) Franska Tyska Spanska Slöjd årskurs 6, 7, 8, 9 Textil Trä & metall Teknik, hemkunskap och musik Om slutbetyg finns i något ämne från tidigare årskurs (termin), ska det framgå av betyget. Framgår det inte kontaktar sökanden själv betygsgivande skola för korrigering av betyget. Om ja, bifoga kopia. Finns slutbetyg i Teknik? Ja Nej Musik? Ja Nej Hk? Ja Nej Kostnader ( A + B) A. Elev- och anmälningsavgiften är kr per elev och påbörjat läsår/termin åk 7-9. Avgiften betalas av föräldrar/företag/kommun eller organisation mot faktura som skickas ut via E-post av Utbildningsnämnden/serviceförvaltningen i Stockholms stad. Kontakta SD för kostnader åk 6. B. Studieavgift För studieavgiften kan alla svenska medborgare ansöka om statsbidrag, se bilaga Skolverket. Ansökan om statsbidrag ska medfölja ansökningsblanketten. Statsbidraget tillfaller Sofia Distans. Ansöker hos Skolverket om statsbidrag för distansstudier. Om Skolverket ej bifaller statsbidrag annulleras ansökan eller svarar undertecknad eller arbetsgivare för kursavgiften mot kontant betalning. Uppge en väl fungerande E-postadress för fakturering. Faktureringsadress E-post:... Organisationsnr/personnr: Faktureringsmottagare namn och adress:.. Gällande kostnader för ej påbörjad och avslutad undervisning se Instruktioner, sid 2. Studiematerial Sofia Distans ser till att läromedel finns på plats till skolstart, om ansökan kommit in före 1 juni Ange tidigaste datum för utskick av material, om ni är bortrest över sommaren, så inte paketet går i retur till Sofia Distans. Kursmaterialet skickas till: skolföreningen angiven adress i Sverige sommaradress i Sverige privatadress utomlands annan adress, ange separat hämtas Utresedatum:... Tidigaste datum för utskick så paket ej går i retur:.. Namnteckning vårdnadshavare:... Ort och datum:...namnförtydligande:... Ansökan skickas till: Sofia Distansundervisning, Att: Kansliet, Alsnögatan 11, plan 5, Stockholm Sofia Distansundervisning Alsnögatan 11, plan Stockholm Tel: Fax:

5 Anvisningar till elevuppgifter - Villkor för behöriga elever i svensk utbildning i utlandet Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder. För att familjen ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter tjänstgöringen finns i vissa länder tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans. Den svenska utlandsundervisningen regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, nedan kallad förordningen. Förordningen är främst ett resultat av prop. 1992/93:158, Skolans internationalisering, som i sin tur bygger på utredningen Svensk skola i världen, Betänkande av internationaliseringsutredningen, SOU 1992:93. Dessa s.k. förarbeten ligger till grund för hur förordningen ska tillämpas. Den svenska skolplikten upphör när barnet flyttar utomlands. Observera att statsbidraget inte följer eleven, utan att den svenska utlandsskolan fritt förfogar att använda statsbidraget i verksamheten. Vid beräkning av elevavgifterna ska dock hänsyn tas till det statsbidrag som lämnas. Ett allmänt svenskt samhällsintresse Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet. Det kan vara traditionella allmänna samhällsintressen såsom allmän säkerhet, försvar och militära frågor, internationella förbindelser, EU:s eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik. Dessa traditionella intressen bevakas av UD, försvarsdepartement, EU-personal, riksbankens personal, svensk polis eller människor som arbetar med internationell krishantering. Det ligger även i svenskt intresse att ha personal som arbetar inom biståndsorganisationer. Likaså har, genom förarbetena till förordningen, de religiösa samfund som är ute i världen fallit in under det svenska allmänna intresset. Svenskar kan arbeta vid svenska företags utländska dotterbolag eller i tidsbegränsad anställning hos utländskt företag. En kategori av svenska experter kan vara sådana som utför service på produkter som Sverige sålt utomlands, t.ex. tekniker som kan medfölja viss tid för tjänstgöring i annat land. Det föreligger även ett allmänt svenskt intresse av forskning, t.ex. kan EU ingå avtal med ett svenskt universitet att det ska förse EU med forskare.

6 2 (3) Behörighet Eleven ska vara en utlandssvensk elev. Definition av utlandssvensk elev återfinns i 1 kap. 17 skollagen (1985:1100). En utlandssvensk elev har en vårdnadshavare som stadigvarande vistas utomlands. En av vårdnadshavarna är svensk medborgare. För att eleven ska kunna utgöra grund för statsbidrag måste dessutom en vårdnadshavare vistas utomlands på grund av viss verksamhet. Elev i svensk utlandsskola och i distansundervisning i utlandet är behörig enligt 3 förordningen om något av nedan angivna villkor uppfylls: 1 Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation Exempel: UD, SIDA, ambassader, Försvarsmakten eller organisationer såsom svensk församling, svensk missionsorganisation eller svensk biståndsorganisation, EU och dess underorganisationer. (Bilaga A) 2 Tjänstgöring vid internationell organisation Exempel: FN, FN:s fackorgan och till dessa knutna organisationer av ideell och facklig natur; mellan statliga organ t.ex. OECD, CERN och ILO. (Bilaga B) 3 Tjänstgöring vid ett företag i följande fall Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet (se s. 1). 3 a) tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person En juridisk person har förmåga att själv, via firmatecknare, ingå avtal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, föreningar, stiftelse. En enskild firma är ingen egen juridisk person.(bilaga C) 3 b) tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande En utländsk juridisk person är en utländsk juridisk association. Med bestämmande inflytande avses att den svenska juridiska personen utövar ett beslutande inflytande över den utländska juridiska personen. Ett bestämmande inflytande kan uppstå genom t.ex. att ett aktiebolag har mer än hälften av rösterna i den utländska juridiska personen eller om ett aktiebolag äger aktier eller andelar i utländsk person och till följd av föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen.(bilaga D) 3 c) tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige Företaget ska ha aktiv verksamhet i Sverige.(Bilaga E) 3 d) en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person Till denna kategori räknas barn till personal vid den svenska utlandsskolan.(bilaga F)

7 3 (3) 4 Studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön CSN-intyg eller/och kopia av beslut om stipendium samt intyg från institution där forskning ska bedrivas ska bifogas ansökan. Studier eller forskning för vilka rätt till statsbidrag utgår ska bedrivas i värdlandet. Distansundervisning från Sverige ger inte rätt till statsbidrag.(bilaga G) 5 Kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror En kulturarbetare utför verksamhet som är i svenskt intresse genom att ge Sverige gott renommé. Det krävs dock att kulturarbetaren kan försörja sig på kulturarbetet. Här finns idag etablerade organisationer som ägnar sig åt detta, bl.a. Svenska institutet vars verksamhet syftar till att ge en bra bild av Sverige utomlands. Till ansökan lämnas ett intyg från uppdragsgivaren om vad det är för typ av konstnärlig verksamhet som ska bedrivas och varför den ska bedrivas i utlandet.(bilaga H) 6 Verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet (se s. 1).(Bilaga I) 7 Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Statens skolverk får medge att även andra elever får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden som utgår från elevens behov. Begreppet synnerliga skäl innebär att paragrafen ska tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall.(bilaga J)

8 Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter Ansökan avser svensk utlandsskola eller distansundervisning vilken upprättas i samråd med Sofia Distansundervisning respektive Värmdö Distans. Observera att det är sökandes ansvar att ansökan innehåller samtliga uppgifter som efterfrågas. Sänd in de bilagor som är nödvändiga för ansökan. Beslut fattas på befintligt underlag. Eleven Utdelningsadress (utomlands) Söker till skola: Elevens vårdnadshavare 1 Yrkestitel Utdelningsadress (utomlands) Medborgarskap Elevens vårdnadshavare 2 Yrkestitel Utdelningsadress (utomlands) Medborgarskap

9 Bilaga A Arbetsgivarintyg Intyget utgör grund för en svensk utlandsskolas/distansinstituts rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet. Eleven Elevens vårdnadshavare Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren. Anställd inom svensk myndighet eller svensk organisation Ange namn och organisationsnummer. Ange beräknad anställningstid i utlandet. Undertecknat på det intygande företagets vägnar Intyget ska sändas in i original. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande - efternamn, tilltalsnamn, titel Adress Telefonnummer Faxnummer E-postadress Webbadress

10 Bilaga B Arbetsgivarintyg Intyget utgör grund för en svensk utlandsskolas/distansinstituts rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet. Eleven Elevens vårdnadshavare Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren. Anställd inom internationell organisation Ange namn och organisationsnummer. Ange beräknad anställningstid i utlandet. Undertecknat på det intygande företagets vägnar. Intyget ska sändas in i original. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande - efternamn, tilltalsnamn, titel Adress Telefonnummer Faxnummer E-postadress Webbadress

11 Bilaga C Arbetsgivarintyg Intyget utgör grund för en svensk utlandsskolas/distansinstituts rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet. Eleven Elevens vårdnadshavare Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren. Anställd inom svenskt företag Ange namn och organisationsnummer. Ange beräknad anställningstid i utlandet. Undertecknat på det intygande företagets vägnar. Intyget ska sändas in i original. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande - efternamn, tilltalsnamn, titel Adress Telefonnummer Faxnummer E-postadress Webbadress

12 Bilaga D Arbetsgivarintyg Intyget utgör grund för en svensk utlandsskolas/distansinstituts rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet. Eleven Elevens vårdnadshavare Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren. Anställd inom utländskt företag Ange namn och organisationsnummer. Ange beräknad anställningstid i utlandet. Till ansökan ska bifogas en beskrivning av på vilket sätt en svensk juridisk person har bestämmande inflytande över det utländska bolaget. Bilaga nr Undertecknat på det intygande företagets vägnar Intyget ska sändas in i original. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande - efternamn, tilltalsnamn, titel Adress Telefonnummer Faxnummer E-postadress Webbadress

13 Bilaga E Arbetsgivarintyg Intyget utgör grund för en svensk utlandsskolas/distansinstituts rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet. Eleven Elevens vårdnadshavare Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren. Tillfällig anställning utomlands Ange arbetsgivare Ange beräknad anställningstid i utlandet. Undertecknat på det intygande företagets vägnar. Intyget ska sändas in i original. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande - efternamn, tilltalsnamn, titel Adress Telefonnummer Faxnummer E-postadress Webbadress

14 Bilaga F Arbetsgivarintyg Intyget utgör grund för en svensk utlandsskolas/distansinstituts rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet. Eleven Elevens vårdnadshavare Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren. Tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person Ange arbetsgivare Ange tidsbegränsningen för tjänstgöringen Undertecknat på det intygande företagets vägnar. Intyget ska sändas in i original. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande - efternamn, tilltalsnamn, titel Adress Telefonnummer Faxnummer E-postadress Webbadress

15 Bilaga G Studier utomlands Ange namn på universitet/forskningscentrum Ange beräknad studietid i utlandet Till ansökan ska bifogas en beskrivning av vilka studier som avses Bilaga nr Till ansökan ska bifogas ett intyg/utdrag där det framgår vilken typ av ersättning som utgår. Bilaga nr Till ansökan ska bifogas ett intyg från CSN att studierna berättigar till studiemedel. Bilaga nr

16 Ange arbets-/uppdragsgivare. Bilaga H Kulturarbete Ange beräknad anställnings-/uppdragstid i utlandet. Till ansökan ska bifogas en beskrivning av kulturarbetet. Bilaga nr Till ansökan ska bifogas ett intyg där försörjningsförhållandena framgår Bilaga nr

17 Bilaga I Annan verksamhet i utlandet av allmänt svenskt samhällsintresse Ange verksamheten. Ange beräknad tidsomfattning för verksamheten i utlandet. Av ansökan ska framgå varför verksamheten bedöms vara av ett allmänt svenskt samhällsintresse. Dokumentation som styrker anförda skäl ska bifogas Bilaga/Bilagor nr

18 Bilaga J Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden Till ansökan ska biläggas aktuella intyg av behandlande läkare, kurator eller socialnämnd på att sökanden inte kan få den planerade vården inom den väntetid, med hänsyn till sökandens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp, som är normal för sådan vård i Sverige. Bilaga nr Till ansökan ska biläggas vidimerad kopia från Försäkringskassan om rätt till sjukersättning för den som har sådan. För sökanden inom EU/EES och Schweiz biläggs vidimerad kopia av intyg E112. Bilaga nr Till ansökan ska även biläggas en utredning av huvudmannen för skolan i Sverige, av vilken ska framgå att vistelsen i utlandet är för barnets bästa och vilka alternativen är för eleven om han/hon stannar i Sverige. Bilaga nr Ange beräknad vistelsetid i utlandet.

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter Ansökan avser svensk utlandsskola eller distansundervisning vilken

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer