EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?"

Transkript

1 EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

2 I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du som är berörd kan påverka. Vi hoppas att broschyren ska göra det lättare att förstå och att du tar tillfällena i akt att säga vad du tycker. 2 EN VÄG BLIR TILL

3 Möjligheter att påverka Vi vill att du ska vara med i diskussionen, ju tidigare desto bättre. Tiden från det första steget i planeringen till dess att byggandet startar kan vara bara några månader för små, enkla projekt, medan den för stora projekt kan vara upp till 10 år eller ännu mer. Men vänta ändå inte med att säga vad du tycker - ju tidigare vi börjar diskutera, desto större är din möjlighet att påverka inriktningen i vägprojektet. Det finns vissa formella tillfällen när Vägverket söker kontakt med dem som kan bidra med kunskap och synpunkter: SAMRÅD innebär att väghållaren tar kontakt med en annan myndighet, organisation eller berörd allmänhet för att få synpunkter och kunskaper. MARKÄGARSAMMANTRÄDE kallas du till om du är berörd som markägare eller på något annat sätt, men mötet är öppet för alla. Synpunkterna som kommer fram antecknas i ett protokoll. Ibland kan sådana möten även kallas samrådsmöte eller sakägarsammanträde. INFORMATION sprider väghållaren på olika sätt genom trycksaker, på webbplatser osv. UTSTÄLLNING innebär att arbetsplanen med beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, ritningar, kartor och annan information om vägprojektet finns tillgängliga för allmänheten. Den finns då åtminstone hos Vägverkets regionkontor och kommunen. I samband med utställningen kan du lämna synpunkter. ÖVERKLAGANDE gäller den fastställda arbetsplanen. Vänd dig till något av Vägverkets regionala kontor (se sista sidan) eller till din kommun om du vill ha information eller framföra synpunkter. Vägverkets och kommunens roll Vägverket har ansvaret för att planera, projektera, bygga och sköta allmänna vägar, broar och färjeleder, framför allt på landsbygden men även för vissa tätortsleder. I den här uppgiften samarbetar vi med andra myndigheter och statliga verk. Regionalt samarbetar vi med länsstyrelser, kommuner, intresseorganisationer, regionala samverkansorgan, allmänheten och markägare. I tätorter är det oftast kommunen som planerar och bygger vägar. I huvudsak är hanteringen densamma som hos Vägverket. Som väghållningsmyndighet agerar kommunen på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. EN VÄG BLIR TILL 3

4 Från vägplanering till byggande STRATEGISK PLANERING Planeringen av en väg börjar då man har identifierat att det finns brister i ett vägsystem eller på ett visst vägavsnitt. I den strategiska planeringen föreslår Vägverket, länsstyrelser, regionala samverkansorgan och kommuner vilka åtgärder som i stort behöver göras i vägnätet. Utgångspunkten för förslagen är de nationella övergripande målen som riksdagen har beslutat om, t.ex. de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. Resultatet av den strategiska planeringen blir en långsiktig plan för det nationella stamvägnätet som läggs fast av regeringen. För det regionala vägnätet upprättas länsplaner som fastställs av respektive län. Fyrstegsprincipen Vägverket arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för att få bästa nytta av satsade resurser. Det innebär att vi stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som löser problemen. Ibland kan en kombination av olika åtgärder vara effektivt. Analys enligt fyrstegsprincipen: 1. Kan transportbehoven minskas eller andra transportsätt användas, till exempel järnväg eller kollektivtrafik? 2. Kan det befintliga vägnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom hastighetsanpassning eller trafikreglering? 3. Kan man lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, till exempel breddning, mindre kurvrätning eller förstärkning? 4. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats eller en helt ny väg? 4 EN VÄG BLIR TILL

5 FYSISK PLANERING När en ny väg ska byggas pågår den fysiska planeringen normalt flera år innan byggandet börjar. Planeringen delas in i vägplanering och vägprojektering. Vägplanering Vägplaneringen behandlar frågor som om och i så fall var vägen i grova drag ska byggas. Under vägplaneringen börjar vi med en förstudie. Om den visar att det finns alternativa sträckningar för den nya vägen gör vi sedan en vägutredning. Vi tar tidigt kontakt med alla berörda, ofta via annons, för att samråda om planeringen av vägen: allmänheten och länsstyrelser, kommuner, regionala samverkansorgan och intresseorganisationer. Vägprojektering Vägprojekteringen sker i två skeden. Den inleds med att man gör en arbetsplan, som är väghållningsmyndighetens förslag till hur vägen ska utformas. Arbetsplanen ska också visa hur man förebygger skador och skyddar miljön. En viktig del i det arbetet är att ta reda på hur enskilda personer påverkas såväl direkt som indirekt. Under denna fas samråder vi bland annat med berörda markägare och myndigheter. Särskilda markägarsammanträden kan hållas. När arbetsplanen är klar görs en bygghandling som främst innehåller tekniska aspekter. Bygghandlingen är underlag för byggnadsarbetena. I vissa fall är det inte Vägverket utan entreprenören som gör bygghandlingen. Det är fallet om byggnadsarbetena görs som total- eller funktionsentreprenad. Vilka lagar gäller vid vägbyggen? Vägplanering och vägprojektering regleras bland annat genom väglagen, vägkungörelsen, miljöbalken, plan- och bygglagen och Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar och samråd m.m. Planeringsprocessen Alternativ för ny sträckning FINNS FINNS INTE Förstudie Vägutredning Arbetsplan En viktig del i arbetet är att analysera vilka konsekvenser vägen får för såväl berörda som för trafiken, trafikanterna, miljön och samhällets utveckling. Bygghandling Byggskede EN VÄG BLIR TILL 5

6 Förstudie PLATTFORM FÖR FORTSATT ARBETE Vägbyggnadsprojekt inleds alltid med en förstudie. I förstudien beskriver man först vilka brister nuvarande vägar har, till exempel om framkomligheten och säkerheten är dålig eller om det finns miljöstörningar. Det gäller sedan att försöka hitta tänkbara lösningar på problemen. Det är viktigt att det finns en öppen dialog mellan vägplanerare, samarbetsparter och alla berörda. Hur du kan delta kan du läsa om nedan. I detta skede tar vi inte fram något förslag på väglösningar. I stället gäller det att få en god uppfattning om vilka problem och intressekonflikter som finns, samt vilka värden och kvaliteter som finns att värna om där åtgärderna ska utföras. Förstudien förväntas ge svar på bland annat dessa frågor: Vilka är problemen och möjligheterna? Vad händer om ingenting görs? Finns alternativa sätt att lösa problemen? Hur stort geografiskt område berörs? Ska projektet drivas vidare? Om det behövs en vägåtgärd, var bör den nya sträckan eller ombyggnaden börja och sluta? SAMRÅD När vi har tagit fram underlag för förstudien bjuder vi in samrådsparter och berörd allmänhet till samråd. Samrådsmötet kan ersättas med en muntlig eller skriftlig dialog med direkt berörda om det gäller ett vägbyggnadsprojekt med begränsad omfattning. Vid samrådet diskuterar vi bland annat viktiga frågor om miljön och aktuella behov som vi måste ta hänsyn till samt det kommande planeringsarbetet. Samråden dokumenteras i en samrådsredogörelse. Några förslag på sträckningar eller andra mera bestämda planer kan vi normalt inte redovisa än. BESLUT OM FORTSATT ARBETE Efter samråden beslutar länsstyrelsen om projektet kan ge betydande miljöpåverkan eller inte. Om beslutet anger att miljöpåverkan kan bli 6 EN VÄG BLIR TILL

7 betydande bedömer väghållningsmyndigheten om samrådskretsen ska utökas i nästa skede. Miljöredovisningen blir då mer ingående vid samråden. I vissa större projekt beslutar inte länsstyrelsen om detta, eftersom sådana projekt alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter tar väghållningsmyndigheten ställning till om man ska fortsätta arbeta med projektet och i så fall hur. Ställningstagandet går inte att överklaga. Väghållningsmyndigheten informerar också om ställningstagandet. En vägkorridor är ett område där det kan vara aktuellt att bygga den planerade vägen. Vägutredning UNDERLAG FÖR VAL AV VÄGKORRIDOR OCH TRAFIKTEKNISK STANDARD I vägutredningen studerar vi olika lösningar och analyserar vilka konsekvenser den planerade vägen får beroende på var den dras och hur den utformas. Under vägutredningsskedet har de allmänna intressena störst betydelse, till exempel markanvändning, trafiksäkerhet och miljö. De enskilda intressena, som behov av bullerskydd och inlösen av mark, behandlas främst i senare skeden. I samband med flygfotograferingar över aktuella områden kan vi behöva göra vissa fältarbeten och markeringar på marken. Det annonserar vi då om i dagspressen. MÖJLIGA LÖSNINGAR JÄMFÖRS Vägutredningen ger underlag för val av vägkorridor. En vägkorridor är ett område där det kan vara aktuellt att bygga den planerade vägen. I känsliga omgivningar är vägkorridoren inte mycket bredare än det blivande vägområdet, men i okänslig terräng kan den vara flera hundra meter bred och rymma flera möjliga vägsträckningar. Vi studerar också olika förslag på trafikteknisk standard vägbredd, antal körfält, typ av trafikplatser m.m. Åtgärder längs den befintliga vägen finns oftast med som ett alternativ. Därefter jämför vi de realistiska vägkorridorerna och trafiktekniska lösningarna med varandra och med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att man i princip behåller den gamla vägen som den är. EN VÄG BLIR TILL 7

8 ANALYS AV KONSEKVENSER FÖR TRAFIK, TRAFIKANTER, MILJÖ OCH SAMHÄLLE Utredningen börjar med att man går igenom förstudien och kompletterar och fördjupar analysen av trafik, miljö, säkerhet och tillgänglighet. Kommunens översiktsplan är av stort värde för att koppla ihop vägplaneringen med den övriga samhällsplaneringen. Tidigt i vägutredningen samråder vi med berörda länsstyrelser, kommuner, myndigheter, regionala samverkansorgan, Naturskyddsföreningen, andra organisationer och berörd allmänhet. Om projektet antas ge betydande miljöpåverkan kan samrådskretsen utökas med ytterligare berörda myndigheter och organisationer. I samråden diskuterar vi inriktningen i vägutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, samt den nya vägens läge och utformning inom de olika korridorerna. Samråden kan utgöras av möten och utställningar. Efter samråden gör vi en första MKB för de olika alternativen. MKBarbetet omfattar inventering och beskrivning av effekter och konsekvenser för t.ex. natur- och kulturmiljön, landskapsbilden, friluftslivet, markanvändningen och människors hälsa och säkerhet. Redan på detta stadium i planeringen bedömer vi också den framtida vägens trafiksäkerhet och tillgänglighet, samt möjligheter för kollektivtrafiken. Om vägen ska förses med mitträcke studeras även förutsättningarna för nya anslutningsvägar. Redan nu kan markundersökningar behöva göras som underlag för att bedöma de tekniska förutsättningarna inom de olika korridorerna. Allt material används när vi bedömer kostnader, ställer samman konsekvenser och föreslår ett antal lämpliga vägkorridorer. INFORMATION OCH SYNPUNKTER I samråden har du möjlighet att få sakkunnig information samt framföra synpunkter och påverka det fortsatta planeringsarbetet. Självfallet kan du alltid vända dig till väghållningsmyndigheten eller kommunen för att få upplysningar om pågående vägplanering. 8 EN VÄG BLIR TILL

9 Det som kommer fram vid samråden har stor betydelse och redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse till vägutredningen. Länsstyrelsen och kommunen får vägutredningen på remiss för att dels yttra sig över utredningen, dels ta ställning till om miljöfrågorna är riktigt behandlade. Det är länsstyrelsen som godkänner MKB:n. Beslutet om godkännande kan inte överklagas. Du kan ibland se hur vägbygget framskrider på utställningar eller vid öppet hus. UTSTÄLLNING Om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska vägutredningen med MKB kungöras genom annonser i särskilt utvalda tidningar och ställas ut. Vi ställer normalt ut alla vägutredningar. I samband med utställningen har du möjlighet att yttra dig över förslagen som presenteras. Efter utställningen värderar väghållningsmyndigheten underlaget och väljer vägkorridor. Länsstyrelsen, kommunen, intresseorganisationer och de som deltagit i samråden informeras om väghållningsmyndighetens ställningstagande. Detta ställningstagande går inte att överklaga. Det är först när det finns en fastställd arbetsplan som vägprojektet går att överklaga. Se nästa avsnitt om arbetsplan. REGERINGEN TILLÅTLIGHETSPRÖVAR Vissa större vägprojekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Underlaget för prövning är den vägutredning som väghållningsmyndigheten upprättat. Prövningen föregås av en remiss som skickas från Vägverkets huvudkontor till ett flertal statliga myndigheter och organisationer. Efter remissen skickar Vägverket vägutredningen och ett eget yttrande till regeringen, som beslutar om vägprojektet får genomföras i den vägkorridor som Vägverket valt. EN VÄG BLIR TILL 9

10 Arbetsplan VÄGEN PROJEKTERAS Nu ska vägen projekteras. Det innebär att finna den lämpligaste vägsträckningen inom den korridor som valts efter vägutredningen. I en del vägbyggnadsprojekt visar förstudien att det inte finns några alternativa sträckningar (korridorer). Då gör man en arbetsplan direkt efter förstudien. Vi undersöker nu mera detaljerat hur jordlager och berg är beskaffade, vilka möjligheter det finns att ordna dränering med mera. Mätningar kan även behöva utföras på din mark; det har vi rätt att göra enligt väglagen. Däremot har vi inte rätt att skada eller fälla träd i din trädgård utan ditt samtycke. Vi ska också försöka undvika andra skador, men skulle det ändå bli någon skada betalar vi ersättning. Innan fältarbetena startar annonserar vi i dagspressen och informerar berörda markägare. SAMRÅD MED BERÖRDA I inledningsfasen med att ta fram en arbetsplan samråder vi med myndigheter och intressenter, ibland även med berörda markägare. Då diskuteras förslag till väglösning, miljöpåverkan och innehållet i MKB:n för den valda sträckningen. MARKÄGARSAMMANTRÄDE STÄLL FRÅGOR OCH LÄMNA SYNPUNKTER Markägarsammanträden anordnas också. Där diskuterar vi vägförslaget och hur det påverkar enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning. Vi tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras och om det kan bli aktuellt att göra förändringar i det allmänna vägnätet. Du kallas till markägarsammanträde om du är berörd som sakägare, dvs. om du är fastighetsägare eller väsentligt berörd av projektet på något annat sätt. Markägarsammanträdet är dock öppet för alla. Synpunkterna som kommer fram vid sammanträdet antecknas i ett protokoll som fogas till arbetsplanen. 10 EN VÄG BLIR TILL

11 Vid sammanträdet berättar vi först allmänt om den formella gången när man upprättar en arbetsplan. Du får veta vad vägrätt innebär, hur du kan lämna synpunkter på arbetsplanen, vad Vägverkets beslut om fastställande av planen innebär och hur du kan överklaga beslutet. Vi beskriver vägförslaget, illustrerat med kartor och annat bildmaterial, och vi motiverar varför vi föreslår just denna vägtyp och sträckning. Under sammanträdet har du möjlighet att framföra dina åsikter och förslag både direkt i anslutning till presentationen och i slutet, när ordet är fritt. Efter sammanträdet erbjuds du möjlighet till enskilt samtal om projektet. Du kan också skriva ner dina synpunkter i ett brev till väghållningsmyndigheten eller kontakta oss på annat sätt. Samtliga berörda får ett personligt meddelande om var de kan studera arbetsplanen. INNEHÅLL I ARBETSPLANEN I arbetsplanen ingår en kostnadsberäkning för att anlägga vägen. Dessutom ska arbetsplanen ta upp frågor om framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trafikantupplevelser, ekologi. Den ska också beskriva åtgärder för att förebygga störning för såväl de boende längs vägen som för natur- och kulturmiljö. Arbetsplanen ska innehålla uppgifter om den mark och de utrymmen för tunnlar som behövs för projektet. Det gäller även markområden och transportvägar som behövs tillfälligt under byggnadstiden. Arbetsplanen ska också innehålla en komplett förteckning över berörda sakägare och andra berörda intressenter. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n som hör till arbetsplanen. När det är klart anses arbetsplanen vara upprättad. STUDERA ARBETSPLANEN PÅ UTSTÄLLNINGEN OCH LÄMNA SYNPUNKTER Arbetsplanen ställs normalt ut. Det betyder att den finns tillgänglig åtminstone hos Vägverkets regionkontor och kommunen. Utställningen ska kungöras genom annonser i särskilt utvalda tidningar. Dessutom får du som är berörd ett brev om var planen finns tillgänglig och hur du ska göra om du vill lämna synpunkter. EN VÄG BLIR TILL 11

12 Väghållningsmyndigheten bearbetar synpunkterna från utställningen och gör ett slutligt förslag till arbetsplan. Det förslaget får sedan länsstyrelsen yttra sig över. Arbetsplanen sänds därefter till Vägverkets huvudkontor för fastställelseprövning. Arbetsplanen fastställs Prövningen på Vägverkets huvudkontor börjar med att de som lämnat synpunkter vid utställningen får ta del av samtliga inkomna synpunkter och svar. De får också möjlighet att komplettera med ytterligare synpunkter. Därefter prövar huvudkontoret inkomna synpunkter samt hur projektet i sin helhet påverkar miljö, hälsa, intrång och olägenheter m.m. Om arbetsplanen uppfyller de krav som ställs i bland annat väglagen och miljöbalken beslutar Vägverket om fastställelse. Om Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningar om hur planen uppfyller ställda krav skickas arbetsplanen till regeringen för slutligt avgörande. SAKÄGARNA KAN ÖVERKLAGA Som sakägare har du nu möjlighet att överklaga beslutet. Det måste du göra inom 3 veckor, som är överklagningstiden för förvaltningsbeslut. Om beslutet överklagas lämnar Vägverket arbetsplanen till regeringen för avgörande. BYGGTILLSTÅND OCH MARKÅTKOMST Om beslutet inte överklagats vinner arbetsplanen laga kraft. Det innebär att väghållningsmyndigheten har ett formellt tillstånd enligt väglagen att bygga vägen som den redovisats. Det innebär också att Vägverket får ta marken inom vägområdet i anspråk med vägrätt. Du får innan byggstart reda på när vi beräknar att ta marken i anspråk. Du får då också kontakt med marklösenpersonal och praktiska upplysningar inför vägbygget. Nu markeras också det vägområde som anges i den beslutade arbetsplanen. Det är först när vägbygget startar som vi börjar förhandla om ersättning för intrånget. Vi har rätt att bygga även om vi inte har kommit överens om ersättningen. Skulle det bli tvist om ersättningen avgör fastighetsdomstolen denna. Vägrätten gäller för hela vägområdet, det vill säga vägen med slänter och sidoområden, och för övriga beslutade väganordningar. 12 EN VÄG BLIR TILL

13 I vissa fall kan väghållningsmyndigheten träffa avtal om vägrätt utan att arbetsplanen fastställts. Detta gäller enbart när en väg ska byggas om i begränsad omfattning eller förbättras och då endast om projektet inte medför betydande miljöpåverkan. Inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för marken på allmän plats, använder man inte vägrätt för att få tillgång till mark. Där har kommunen rätt att lösa in mark till gator enligt plan- och bygglagen. Kommunen ska tillhandahålla marken åt Vägverket. Det innebär att kommunen kan tvångsinlösa marken om det inte går att nå en frivillig uppgörelse med markägaren. Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att bygga vägen. Bygghandling UNDERLAG FÖR BYGGPROCESSEN Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att man ska kunna bygga vägen. Arbetsplanen är normalt inte tillräckligt detaljerad för att man ska kunna bygga vägen direkt med hjälp av den. Därför behövs i regel ytterligare projektering och vissa fältarbeten, som kompletterande grundundersökningar, mätningar och provtagning i brunnar. En mängd andra frågor behöver också lösas. Några exempel: tillstånd för vattenverksamhet riskanalyser fastighetsbesiktningar rivning eller flyttning av byggnader lantmäteriförrättningar ledningsomläggningar. Man måste också planera : hur brunnar och grundvatten ska skyddas hur trafiken ska gå under byggnadstiden vilka transportvägar som behövs hur man kan minska störningarna av byggbuller och förhindra utsläpp. EN VÄG BLIR TILL 13

14 Byggskede VÄGEN BYGGS Innan vi börjar bygga informerar vi alltid de berörda. Hur det går till beror på byggets omfattning. Vi kontaktar också fastighetsägarna och nyttjanderättsinnehavare m.fl. för att diskutera ersättning för mark och andra frågor. Vi har rätt att starta byggnadsarbetena när arbetsplanen har fastställts och vunnit laga kraft, även om vi ännu inte har kommit överens om ersättningen. Under byggtiden informerar vi ofta genom utställningar eller någon form av öppet hus, speciellt vid stora vägbyggen. På det sättet kan alla intresserade följa hur arbetet planeras och genomförs. JUSTERINGAR AV ANLÄGGNINGEN UNDER BYGGTIDEN Den upprättade och i många fall fastställda arbetsplanen anger markbehovet och omfattningen av det som ska byggas. I byggskedet kan man behöva göra vissa justeringar eller anpassningar av olika anledningar. Det kan till exempel handla om att önskemål från en enskild person kommer fram i ett sent skede eller att terrängen, bergnivåer och kvalitet eller urgrävningsdjup och liknande inte stämmer med kartan eller andra behov. Vilka avvikelser eller ändringar som kan göras inom ramen för arbetsplanen beror på hur allmänna och enskilda intressen påverkas. 14 EN VÄG BLIR TILL

15 EN VÄG BLIR TILL 15

16 Frågor Har du frågor kan du vända dig till Vägverket i din region, till länsstyrelsen i ditt län eller till din kommun. Om dina frågor gäller en väg i en tätort är det oftast kommunen som är väghållare. Som väghållningsmyndighet agerar de på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. VÄGVERKETS REGIONALA KONTOR Region Norr Box Luleå Telefon Fax Region Mitt Box Härnösand Telefon Fax Region Mälardalen Box Eskilstuna Telefon Fax Region Stockholm Solna Telefon Fax Region Väst Göteborg Telefon Fax Region Sydöst Jönköping Telefon Fax Region Skåne Box Kristianstad Telefon Fax Vägverket Borlänge Telefon Fax Texttelefon VÄGVERKET. BEST.NR MAJ PRODUKTION: ATELJÉN, VÄGVERKET. TRYCK: INTELLECTA STRÅLINS. 16 EN VÄG BLIR TILL

Nya vägar och järnvägar. Så här planerar vi

Nya vägar och järnvägar. Så här planerar vi Nya vägar och järnvägar Så här planerar vi 2 nya vägar och järnvägar När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt ska den som

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Reglerna om vägutredning finns i 14b väglagen, 23a vägkungörelsen samt 1-17 och VVFS 2007:223.

Reglerna om vägutredning finns i 14b väglagen, 23a vägkungörelsen samt 1-17 och VVFS 2007:223. 2 Vägutredning 2. Vägutredning Reglerna om vägutredning finns i 14b väglagen, 23a vägkungörelsen samt 1-17 och 22-30 VVFS 2007:223. I 6 kap. miljöbalken finns ytterligare regler som styr arbetet med miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223.

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223. 1.Förstudie 1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och 19-21 miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, 18-21 VVFS 2007:223. Förstudie krävs alltid vid byggande av väg samt

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

5. Fastställelseprövning

5. Fastställelseprövning 5. Fastställelse prövning 5. Fastställelseprövning Arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid fastställas om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta gäller även ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2012:439 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

Läs mer

Gång och cykelled mellan Förslöv och Fogdarp inom Båstads kommun, Skåne Län

Gång och cykelled mellan Förslöv och Fogdarp inom Båstads kommun, Skåne Län 2009-05-26 Vägverket 1 Välkomna till markägarsammanträde angående Gång och cykelled mellan Förslöv och Fogdarp inom Båstads kommun, Skåne Län 2009-06-09 kl. 18.00 Förslövs skola, Aulan 2009-07-10 Vägverket

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25 Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-02-25 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Björn Wedin, Projektingenjör, Trafikverket 010-124

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-03-24 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Kerstin Holmgren, Trafikverket Bertil Jansson Markförhandlare,

Läs mer

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun Samrådsmöte 2016-03-01 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Bertil Jansson Markförhandlare, Trafikverket 010-123 73

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 Utbyggnad av E22 mellan Linderöd och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 2 2010-11-08 3 2010-11-08 Vägen föreslås gå söder om Linderöd och norr

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Den svenska väglagstiftningen

Den svenska väglagstiftningen 1 (5) Datum 2004-09-06 Beteckning Juridik och upphandling, Förvaltningsrätt Ert datum Er beteckning Gunnar Ahlenius, 0243-752 14 gunnar.ahlenius@vv.se Den svenska väglagstiftningen Historik Den svenska

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Kvällens upplägg (enligt dagordning) 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän 5 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Välkomna till samrådsmöte angående Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats

Läs mer

Vägplanering. Infrastruktur. Infrastrukturen fysiska nät. Vägtransportsystemet. Transporter. Trafik på väg och gator

Vägplanering. Infrastruktur. Infrastrukturen fysiska nät. Vägtransportsystemet. Transporter. Trafik på väg och gator Infrastruktur Vägplanering Ett lands tekniska system för förflyttning av personer, information, gods och energi. 2012-05-28 2 Infrastrukturen fysiska nät Vägtransportsystemet Vägar Järnvägar Farleder Luftleder

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg; SFS 2012:440 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Planeringssystem för transportinfrastruktur. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Planeringssystem för transportinfrastruktur. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Planeringssystem för transportinfrastruktur Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 februari 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Samråd på orten Rörbäcksnäs

Samråd på orten Rörbäcksnäs Samråd på orten Rörbäcksnäs 2017-01-12 Projektet och projektmål 2 2017-01-13 Projektet Scandinavian Mountains Airport ska bygga ut och anpassa flygplatsen i Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun. Eftersom

Läs mer

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen Öppet hus 15:a mars 2017 E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo Välkommen Medverkande: Trafikverket: Ulrika Sundgren, projektledare Per-Olof Pehrsson, biträdande projektledare Sara Gidlund, projektingenjör

Läs mer

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön Samrådsmöte på orten 20160323 Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön DAGORDNING FÖR SAMRÅDSMÖTE 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Redogörelse för vägplanens formella handläggning

Läs mer

Väg 638 Ullån - Duved. Samrådsmöte 23 November 2015

Väg 638 Ullån - Duved. Samrådsmöte 23 November 2015 Väg 638 Ullån - Duved Samrådsmöte 23 November 2015 DAGORDNING: 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Tidplan 5. Presentation av upprättat vägförslag 6. Redogörelse för

Läs mer

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen!

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen! Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning 4 oktober 2017 Kl. 18.00 och vi avrundar vid 19.30. Välkommen! Presentation Mathias Johansson, Projektledare Trafikverket Thomas Johansson, Bitr. projektledare

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Samråd på orten E45/70 genom Mora. 22 Februari Välkommen!

Samråd på orten E45/70 genom Mora. 22 Februari Välkommen! Samråd på orten E45/70 genom Mora 22 Februari 2017 Välkommen! Presentation Åsa Bergqvist, Projektledare Trafikverket Mathias Johansson, Bitr projektledare Trafikverket Britta Brömses, Projektingenjör Trafikverket

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Samrådsmöte Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Lidköpings Kommun Västra Götalands län 17 Februari 2014 2 2014-02-12 Dagordning

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus 30 augusti E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna Foto Länsstyrelsen Dalarna Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus - Vad händer ikväll Trafikverket, konsulten ÅF och Orsa kommun finns på plats för

Läs mer

Publikation 2010:01. Handbok. Arbetsplan

Publikation 2010:01. Handbok. Arbetsplan Publikation 2010:01 Handbok Arbetsplan Förord 1994 gav Vägverket ut publikation 1994:72 Redovisning av arbetsplan. År 1996 kom publikation 1996:22 Planering och projektering av vägar. Dessa dokument har

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Samrådshandling Val av lokalisering. 6 juli Planprocessen. Väg 913, Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie

Samrådshandling Val av lokalisering. 6 juli Planprocessen. Väg 913, Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie Samrådshandling Val av lokalisering Väg 913, Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie 6 juli 2016 Planprocessen Planering av vägprojekt Inför ett vägprojekt genomförs i turordning en undersökning av OM? VAR?

Läs mer

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015-04-27 ÄNDRING AV VÄGPLAN E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm Uppdragsnummer: 108396 Plan- och miljöbeskrivning 1 (9) Ändring

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om byggande av järnväg; SFS 2012:708 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Samråd väg 616, delen Solberga Tunge och väg 604, delen Tega - Staby. Ytterbyskolans matsal

Samråd väg 616, delen Solberga Tunge och väg 604, delen Tega - Staby. Ytterbyskolans matsal Samråd 18.30-20.30 2014-11-25 väg 616, delen Solberga Tunge och väg 604, delen Tega - Staby Ytterbyskolans matsal Inledning Presentation av deltagare Genomgång Dagordning 1. FIKA 2. Inledning och presentation

Läs mer

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen!

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen! Informationsmöte 28 maj 2015 E45/70 genom Mora Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av projektet

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Med järnväg avses i denna lag spåranläggning för järnvägstrafik. Till en spåranläggning hör spår och de övriga fasta anordningar som

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

4.1.1 Regler vid betydande miljöpåverkan

4.1.1 Regler vid betydande miljöpåverkan 4. Arbetsplan 4. Arbetsplan Reglerna som gäller för arbetsplaneprocessen återfinns i 6 kap. 3-7 samt 9 miljöbalken, 10-28 väglagen samt 24-30a, 32, 38 vägkungörelsen. Allmänna bestämmelser om arbetsplan

Läs mer

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning JÄRNVÄGSPLAN Flackarp-Arlöv, fyra spår Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning efter granskning av planen Utställningshandling Med anledning 2013-xx-xx av kompletteringsbegäran 2016-02-22 2016-03-23

Läs mer

Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum. 29 april 2015

Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum. 29 april 2015 Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum 29 april 2015 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Val av justeringsmän 5. Information om den

Läs mer

VÄGPLANERING. Väghållare. Vägnätets omfattning. Transportpolitiken. Statlig vägplanering. Planering underhåll

VÄGPLANERING. Väghållare. Vägnätets omfattning. Transportpolitiken. Statlig vägplanering. Planering underhåll VÄGPLANERING Väghållare Vägnätets omfattning Transportpolitiken Statlig vägplanering Planering underhåll VÄGHÅLLNING Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg (VL 4 ) Staten är väghållare för

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan Samråd på orten 16 oktober 2014 Väg E16, Genomfart Hofors Vägplan och Detaljplan 1. Sammanträdet öppnas 2. Kontaktpersoner, presentation 3. Närvarolista 4. Trafikverkets och kommunens planeringsprocess

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Samrådsmöte 12 februari Väg 66 Östra Tandö - Bu

Samrådsmöte 12 februari Väg 66 Östra Tandö - Bu Samrådsmöte 12 februari 2014 Väg 66 Östra Tandö - Bu Välkommen! 2 2014-02-14 Mötets upplägg 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

VÄGVERKET Sid 1 (8) Region Skåne

VÄGVERKET Sid 1 (8) Region Skåne VÄGVERKET 2009-04-15 Sid 1 (8) SAMRÅDSMÖTE MED ALLMÄNHETEN Protokoll fört vid samrådsmöte onsdagen den 15 april 2009 på Snapphaneskolan i Knislinge med allmänheten angående vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger E4 Kongberget Gnarp Samråd planutformning Harmånger 2015-02-18 Det här är vi Projektledare Kerstin Holmgren, Trafikverket 010-123 73 92 Markförhandlare Tomas Sundin, Trafikverket 010-123 74 40 Projekteringsledare

Läs mer

Järnvägsplan Skutskär-Furuvik. Samrådsredogörelse Utställelsehandling 2011-11-28

Järnvägsplan Skutskär-Furuvik. Samrådsredogörelse Utställelsehandling 2011-11-28 Järnvägsplan Skutskär-Furuvik Samrådsredogörelse Utställelsehandling 2011-11-28 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Tidigare genomförda samråd... 2 3 Samråd med myndigheter... 2 3.1 Gävle kommun, oktober

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

VÄGLAGEN. ett planeringsverktyg

VÄGLAGEN. ett planeringsverktyg VÄGLAGEN ett planeringsverktyg Titel: Väglagen - ett planeringsverktyg Utgivningsdatum: April 2007 Utgivare: Vägverket, förvaltningsrätt Omslag: Ateljén, Vägverket Foto: Vägverket Tryck: Vägverket, Borlänge

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg Svedala kommun, Skåne län Vägplan, 2016-09-22 Projektnummer: 136902 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 19

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse.

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Ärendenummer : TRV 2010/11729 Dokumentdatum 2013-10-07 Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid] 1(2) Kopia till: Diariet Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Arbetsplan för

Läs mer

10 Fortsatt arbete. Miljöbalken. Väglagen. Kapitlet redovisar en sammanställning av hur det fortsatta arbetet är tänkt att bedrivas.

10 Fortsatt arbete. Miljöbalken. Väglagen. Kapitlet redovisar en sammanställning av hur det fortsatta arbetet är tänkt att bedrivas. Kapitlet redovisar en sammanställning av hur det fortsatta arbetet är tänkt att bedrivas. 10.1 Planeringsprocessen Planerings- och projekteringsprocessen för vägobjekt regleras av väglagen (VägL) och kan

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer