EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?"

Transkript

1 EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

2 I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du som är berörd kan påverka. Vi hoppas att broschyren ska göra det lättare att förstå och att du tar tillfällena i akt att säga vad du tycker. 2 EN VÄG BLIR TILL

3 Möjligheter att påverka Vi vill att du ska vara med i diskussionen, ju tidigare desto bättre. Tiden från det första steget i planeringen till dess att byggandet startar kan vara bara några månader för små, enkla projekt, medan den för stora projekt kan vara upp till 10 år eller ännu mer. Men vänta ändå inte med att säga vad du tycker - ju tidigare vi börjar diskutera, desto större är din möjlighet att påverka inriktningen i vägprojektet. Det finns vissa formella tillfällen när Vägverket söker kontakt med dem som kan bidra med kunskap och synpunkter: SAMRÅD innebär att väghållaren tar kontakt med en annan myndighet, organisation eller berörd allmänhet för att få synpunkter och kunskaper. MARKÄGARSAMMANTRÄDE kallas du till om du är berörd som markägare eller på något annat sätt, men mötet är öppet för alla. Synpunkterna som kommer fram antecknas i ett protokoll. Ibland kan sådana möten även kallas samrådsmöte eller sakägarsammanträde. INFORMATION sprider väghållaren på olika sätt genom trycksaker, på webbplatser osv. UTSTÄLLNING innebär att arbetsplanen med beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, ritningar, kartor och annan information om vägprojektet finns tillgängliga för allmänheten. Den finns då åtminstone hos Vägverkets regionkontor och kommunen. I samband med utställningen kan du lämna synpunkter. ÖVERKLAGANDE gäller den fastställda arbetsplanen. Vänd dig till något av Vägverkets regionala kontor (se sista sidan) eller till din kommun om du vill ha information eller framföra synpunkter. Vägverkets och kommunens roll Vägverket har ansvaret för att planera, projektera, bygga och sköta allmänna vägar, broar och färjeleder, framför allt på landsbygden men även för vissa tätortsleder. I den här uppgiften samarbetar vi med andra myndigheter och statliga verk. Regionalt samarbetar vi med länsstyrelser, kommuner, intresseorganisationer, regionala samverkansorgan, allmänheten och markägare. I tätorter är det oftast kommunen som planerar och bygger vägar. I huvudsak är hanteringen densamma som hos Vägverket. Som väghållningsmyndighet agerar kommunen på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. EN VÄG BLIR TILL 3

4 Från vägplanering till byggande STRATEGISK PLANERING Planeringen av en väg börjar då man har identifierat att det finns brister i ett vägsystem eller på ett visst vägavsnitt. I den strategiska planeringen föreslår Vägverket, länsstyrelser, regionala samverkansorgan och kommuner vilka åtgärder som i stort behöver göras i vägnätet. Utgångspunkten för förslagen är de nationella övergripande målen som riksdagen har beslutat om, t.ex. de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. Resultatet av den strategiska planeringen blir en långsiktig plan för det nationella stamvägnätet som läggs fast av regeringen. För det regionala vägnätet upprättas länsplaner som fastställs av respektive län. Fyrstegsprincipen Vägverket arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för att få bästa nytta av satsade resurser. Det innebär att vi stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som löser problemen. Ibland kan en kombination av olika åtgärder vara effektivt. Analys enligt fyrstegsprincipen: 1. Kan transportbehoven minskas eller andra transportsätt användas, till exempel järnväg eller kollektivtrafik? 2. Kan det befintliga vägnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom hastighetsanpassning eller trafikreglering? 3. Kan man lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, till exempel breddning, mindre kurvrätning eller förstärkning? 4. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats eller en helt ny väg? 4 EN VÄG BLIR TILL

5 FYSISK PLANERING När en ny väg ska byggas pågår den fysiska planeringen normalt flera år innan byggandet börjar. Planeringen delas in i vägplanering och vägprojektering. Vägplanering Vägplaneringen behandlar frågor som om och i så fall var vägen i grova drag ska byggas. Under vägplaneringen börjar vi med en förstudie. Om den visar att det finns alternativa sträckningar för den nya vägen gör vi sedan en vägutredning. Vi tar tidigt kontakt med alla berörda, ofta via annons, för att samråda om planeringen av vägen: allmänheten och länsstyrelser, kommuner, regionala samverkansorgan och intresseorganisationer. Vägprojektering Vägprojekteringen sker i två skeden. Den inleds med att man gör en arbetsplan, som är väghållningsmyndighetens förslag till hur vägen ska utformas. Arbetsplanen ska också visa hur man förebygger skador och skyddar miljön. En viktig del i det arbetet är att ta reda på hur enskilda personer påverkas såväl direkt som indirekt. Under denna fas samråder vi bland annat med berörda markägare och myndigheter. Särskilda markägarsammanträden kan hållas. När arbetsplanen är klar görs en bygghandling som främst innehåller tekniska aspekter. Bygghandlingen är underlag för byggnadsarbetena. I vissa fall är det inte Vägverket utan entreprenören som gör bygghandlingen. Det är fallet om byggnadsarbetena görs som total- eller funktionsentreprenad. Vilka lagar gäller vid vägbyggen? Vägplanering och vägprojektering regleras bland annat genom väglagen, vägkungörelsen, miljöbalken, plan- och bygglagen och Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar och samråd m.m. Planeringsprocessen Alternativ för ny sträckning FINNS FINNS INTE Förstudie Vägutredning Arbetsplan En viktig del i arbetet är att analysera vilka konsekvenser vägen får för såväl berörda som för trafiken, trafikanterna, miljön och samhällets utveckling. Bygghandling Byggskede EN VÄG BLIR TILL 5

6 Förstudie PLATTFORM FÖR FORTSATT ARBETE Vägbyggnadsprojekt inleds alltid med en förstudie. I förstudien beskriver man först vilka brister nuvarande vägar har, till exempel om framkomligheten och säkerheten är dålig eller om det finns miljöstörningar. Det gäller sedan att försöka hitta tänkbara lösningar på problemen. Det är viktigt att det finns en öppen dialog mellan vägplanerare, samarbetsparter och alla berörda. Hur du kan delta kan du läsa om nedan. I detta skede tar vi inte fram något förslag på väglösningar. I stället gäller det att få en god uppfattning om vilka problem och intressekonflikter som finns, samt vilka värden och kvaliteter som finns att värna om där åtgärderna ska utföras. Förstudien förväntas ge svar på bland annat dessa frågor: Vilka är problemen och möjligheterna? Vad händer om ingenting görs? Finns alternativa sätt att lösa problemen? Hur stort geografiskt område berörs? Ska projektet drivas vidare? Om det behövs en vägåtgärd, var bör den nya sträckan eller ombyggnaden börja och sluta? SAMRÅD När vi har tagit fram underlag för förstudien bjuder vi in samrådsparter och berörd allmänhet till samråd. Samrådsmötet kan ersättas med en muntlig eller skriftlig dialog med direkt berörda om det gäller ett vägbyggnadsprojekt med begränsad omfattning. Vid samrådet diskuterar vi bland annat viktiga frågor om miljön och aktuella behov som vi måste ta hänsyn till samt det kommande planeringsarbetet. Samråden dokumenteras i en samrådsredogörelse. Några förslag på sträckningar eller andra mera bestämda planer kan vi normalt inte redovisa än. BESLUT OM FORTSATT ARBETE Efter samråden beslutar länsstyrelsen om projektet kan ge betydande miljöpåverkan eller inte. Om beslutet anger att miljöpåverkan kan bli 6 EN VÄG BLIR TILL

7 betydande bedömer väghållningsmyndigheten om samrådskretsen ska utökas i nästa skede. Miljöredovisningen blir då mer ingående vid samråden. I vissa större projekt beslutar inte länsstyrelsen om detta, eftersom sådana projekt alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter tar väghållningsmyndigheten ställning till om man ska fortsätta arbeta med projektet och i så fall hur. Ställningstagandet går inte att överklaga. Väghållningsmyndigheten informerar också om ställningstagandet. En vägkorridor är ett område där det kan vara aktuellt att bygga den planerade vägen. Vägutredning UNDERLAG FÖR VAL AV VÄGKORRIDOR OCH TRAFIKTEKNISK STANDARD I vägutredningen studerar vi olika lösningar och analyserar vilka konsekvenser den planerade vägen får beroende på var den dras och hur den utformas. Under vägutredningsskedet har de allmänna intressena störst betydelse, till exempel markanvändning, trafiksäkerhet och miljö. De enskilda intressena, som behov av bullerskydd och inlösen av mark, behandlas främst i senare skeden. I samband med flygfotograferingar över aktuella områden kan vi behöva göra vissa fältarbeten och markeringar på marken. Det annonserar vi då om i dagspressen. MÖJLIGA LÖSNINGAR JÄMFÖRS Vägutredningen ger underlag för val av vägkorridor. En vägkorridor är ett område där det kan vara aktuellt att bygga den planerade vägen. I känsliga omgivningar är vägkorridoren inte mycket bredare än det blivande vägområdet, men i okänslig terräng kan den vara flera hundra meter bred och rymma flera möjliga vägsträckningar. Vi studerar också olika förslag på trafikteknisk standard vägbredd, antal körfält, typ av trafikplatser m.m. Åtgärder längs den befintliga vägen finns oftast med som ett alternativ. Därefter jämför vi de realistiska vägkorridorerna och trafiktekniska lösningarna med varandra och med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att man i princip behåller den gamla vägen som den är. EN VÄG BLIR TILL 7

8 ANALYS AV KONSEKVENSER FÖR TRAFIK, TRAFIKANTER, MILJÖ OCH SAMHÄLLE Utredningen börjar med att man går igenom förstudien och kompletterar och fördjupar analysen av trafik, miljö, säkerhet och tillgänglighet. Kommunens översiktsplan är av stort värde för att koppla ihop vägplaneringen med den övriga samhällsplaneringen. Tidigt i vägutredningen samråder vi med berörda länsstyrelser, kommuner, myndigheter, regionala samverkansorgan, Naturskyddsföreningen, andra organisationer och berörd allmänhet. Om projektet antas ge betydande miljöpåverkan kan samrådskretsen utökas med ytterligare berörda myndigheter och organisationer. I samråden diskuterar vi inriktningen i vägutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, samt den nya vägens läge och utformning inom de olika korridorerna. Samråden kan utgöras av möten och utställningar. Efter samråden gör vi en första MKB för de olika alternativen. MKBarbetet omfattar inventering och beskrivning av effekter och konsekvenser för t.ex. natur- och kulturmiljön, landskapsbilden, friluftslivet, markanvändningen och människors hälsa och säkerhet. Redan på detta stadium i planeringen bedömer vi också den framtida vägens trafiksäkerhet och tillgänglighet, samt möjligheter för kollektivtrafiken. Om vägen ska förses med mitträcke studeras även förutsättningarna för nya anslutningsvägar. Redan nu kan markundersökningar behöva göras som underlag för att bedöma de tekniska förutsättningarna inom de olika korridorerna. Allt material används när vi bedömer kostnader, ställer samman konsekvenser och föreslår ett antal lämpliga vägkorridorer. INFORMATION OCH SYNPUNKTER I samråden har du möjlighet att få sakkunnig information samt framföra synpunkter och påverka det fortsatta planeringsarbetet. Självfallet kan du alltid vända dig till väghållningsmyndigheten eller kommunen för att få upplysningar om pågående vägplanering. 8 EN VÄG BLIR TILL

9 Det som kommer fram vid samråden har stor betydelse och redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse till vägutredningen. Länsstyrelsen och kommunen får vägutredningen på remiss för att dels yttra sig över utredningen, dels ta ställning till om miljöfrågorna är riktigt behandlade. Det är länsstyrelsen som godkänner MKB:n. Beslutet om godkännande kan inte överklagas. Du kan ibland se hur vägbygget framskrider på utställningar eller vid öppet hus. UTSTÄLLNING Om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska vägutredningen med MKB kungöras genom annonser i särskilt utvalda tidningar och ställas ut. Vi ställer normalt ut alla vägutredningar. I samband med utställningen har du möjlighet att yttra dig över förslagen som presenteras. Efter utställningen värderar väghållningsmyndigheten underlaget och väljer vägkorridor. Länsstyrelsen, kommunen, intresseorganisationer och de som deltagit i samråden informeras om väghållningsmyndighetens ställningstagande. Detta ställningstagande går inte att överklaga. Det är först när det finns en fastställd arbetsplan som vägprojektet går att överklaga. Se nästa avsnitt om arbetsplan. REGERINGEN TILLÅTLIGHETSPRÖVAR Vissa större vägprojekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Underlaget för prövning är den vägutredning som väghållningsmyndigheten upprättat. Prövningen föregås av en remiss som skickas från Vägverkets huvudkontor till ett flertal statliga myndigheter och organisationer. Efter remissen skickar Vägverket vägutredningen och ett eget yttrande till regeringen, som beslutar om vägprojektet får genomföras i den vägkorridor som Vägverket valt. EN VÄG BLIR TILL 9

10 Arbetsplan VÄGEN PROJEKTERAS Nu ska vägen projekteras. Det innebär att finna den lämpligaste vägsträckningen inom den korridor som valts efter vägutredningen. I en del vägbyggnadsprojekt visar förstudien att det inte finns några alternativa sträckningar (korridorer). Då gör man en arbetsplan direkt efter förstudien. Vi undersöker nu mera detaljerat hur jordlager och berg är beskaffade, vilka möjligheter det finns att ordna dränering med mera. Mätningar kan även behöva utföras på din mark; det har vi rätt att göra enligt väglagen. Däremot har vi inte rätt att skada eller fälla träd i din trädgård utan ditt samtycke. Vi ska också försöka undvika andra skador, men skulle det ändå bli någon skada betalar vi ersättning. Innan fältarbetena startar annonserar vi i dagspressen och informerar berörda markägare. SAMRÅD MED BERÖRDA I inledningsfasen med att ta fram en arbetsplan samråder vi med myndigheter och intressenter, ibland även med berörda markägare. Då diskuteras förslag till väglösning, miljöpåverkan och innehållet i MKB:n för den valda sträckningen. MARKÄGARSAMMANTRÄDE STÄLL FRÅGOR OCH LÄMNA SYNPUNKTER Markägarsammanträden anordnas också. Där diskuterar vi vägförslaget och hur det påverkar enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning. Vi tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras och om det kan bli aktuellt att göra förändringar i det allmänna vägnätet. Du kallas till markägarsammanträde om du är berörd som sakägare, dvs. om du är fastighetsägare eller väsentligt berörd av projektet på något annat sätt. Markägarsammanträdet är dock öppet för alla. Synpunkterna som kommer fram vid sammanträdet antecknas i ett protokoll som fogas till arbetsplanen. 10 EN VÄG BLIR TILL

11 Vid sammanträdet berättar vi först allmänt om den formella gången när man upprättar en arbetsplan. Du får veta vad vägrätt innebär, hur du kan lämna synpunkter på arbetsplanen, vad Vägverkets beslut om fastställande av planen innebär och hur du kan överklaga beslutet. Vi beskriver vägförslaget, illustrerat med kartor och annat bildmaterial, och vi motiverar varför vi föreslår just denna vägtyp och sträckning. Under sammanträdet har du möjlighet att framföra dina åsikter och förslag både direkt i anslutning till presentationen och i slutet, när ordet är fritt. Efter sammanträdet erbjuds du möjlighet till enskilt samtal om projektet. Du kan också skriva ner dina synpunkter i ett brev till väghållningsmyndigheten eller kontakta oss på annat sätt. Samtliga berörda får ett personligt meddelande om var de kan studera arbetsplanen. INNEHÅLL I ARBETSPLANEN I arbetsplanen ingår en kostnadsberäkning för att anlägga vägen. Dessutom ska arbetsplanen ta upp frågor om framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trafikantupplevelser, ekologi. Den ska också beskriva åtgärder för att förebygga störning för såväl de boende längs vägen som för natur- och kulturmiljö. Arbetsplanen ska innehålla uppgifter om den mark och de utrymmen för tunnlar som behövs för projektet. Det gäller även markområden och transportvägar som behövs tillfälligt under byggnadstiden. Arbetsplanen ska också innehålla en komplett förteckning över berörda sakägare och andra berörda intressenter. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n som hör till arbetsplanen. När det är klart anses arbetsplanen vara upprättad. STUDERA ARBETSPLANEN PÅ UTSTÄLLNINGEN OCH LÄMNA SYNPUNKTER Arbetsplanen ställs normalt ut. Det betyder att den finns tillgänglig åtminstone hos Vägverkets regionkontor och kommunen. Utställningen ska kungöras genom annonser i särskilt utvalda tidningar. Dessutom får du som är berörd ett brev om var planen finns tillgänglig och hur du ska göra om du vill lämna synpunkter. EN VÄG BLIR TILL 11

12 Väghållningsmyndigheten bearbetar synpunkterna från utställningen och gör ett slutligt förslag till arbetsplan. Det förslaget får sedan länsstyrelsen yttra sig över. Arbetsplanen sänds därefter till Vägverkets huvudkontor för fastställelseprövning. Arbetsplanen fastställs Prövningen på Vägverkets huvudkontor börjar med att de som lämnat synpunkter vid utställningen får ta del av samtliga inkomna synpunkter och svar. De får också möjlighet att komplettera med ytterligare synpunkter. Därefter prövar huvudkontoret inkomna synpunkter samt hur projektet i sin helhet påverkar miljö, hälsa, intrång och olägenheter m.m. Om arbetsplanen uppfyller de krav som ställs i bland annat väglagen och miljöbalken beslutar Vägverket om fastställelse. Om Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningar om hur planen uppfyller ställda krav skickas arbetsplanen till regeringen för slutligt avgörande. SAKÄGARNA KAN ÖVERKLAGA Som sakägare har du nu möjlighet att överklaga beslutet. Det måste du göra inom 3 veckor, som är överklagningstiden för förvaltningsbeslut. Om beslutet överklagas lämnar Vägverket arbetsplanen till regeringen för avgörande. BYGGTILLSTÅND OCH MARKÅTKOMST Om beslutet inte överklagats vinner arbetsplanen laga kraft. Det innebär att väghållningsmyndigheten har ett formellt tillstånd enligt väglagen att bygga vägen som den redovisats. Det innebär också att Vägverket får ta marken inom vägområdet i anspråk med vägrätt. Du får innan byggstart reda på när vi beräknar att ta marken i anspråk. Du får då också kontakt med marklösenpersonal och praktiska upplysningar inför vägbygget. Nu markeras också det vägområde som anges i den beslutade arbetsplanen. Det är först när vägbygget startar som vi börjar förhandla om ersättning för intrånget. Vi har rätt att bygga även om vi inte har kommit överens om ersättningen. Skulle det bli tvist om ersättningen avgör fastighetsdomstolen denna. Vägrätten gäller för hela vägområdet, det vill säga vägen med slänter och sidoområden, och för övriga beslutade väganordningar. 12 EN VÄG BLIR TILL

13 I vissa fall kan väghållningsmyndigheten träffa avtal om vägrätt utan att arbetsplanen fastställts. Detta gäller enbart när en väg ska byggas om i begränsad omfattning eller förbättras och då endast om projektet inte medför betydande miljöpåverkan. Inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för marken på allmän plats, använder man inte vägrätt för att få tillgång till mark. Där har kommunen rätt att lösa in mark till gator enligt plan- och bygglagen. Kommunen ska tillhandahålla marken åt Vägverket. Det innebär att kommunen kan tvångsinlösa marken om det inte går att nå en frivillig uppgörelse med markägaren. Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att bygga vägen. Bygghandling UNDERLAG FÖR BYGGPROCESSEN Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att man ska kunna bygga vägen. Arbetsplanen är normalt inte tillräckligt detaljerad för att man ska kunna bygga vägen direkt med hjälp av den. Därför behövs i regel ytterligare projektering och vissa fältarbeten, som kompletterande grundundersökningar, mätningar och provtagning i brunnar. En mängd andra frågor behöver också lösas. Några exempel: tillstånd för vattenverksamhet riskanalyser fastighetsbesiktningar rivning eller flyttning av byggnader lantmäteriförrättningar ledningsomläggningar. Man måste också planera : hur brunnar och grundvatten ska skyddas hur trafiken ska gå under byggnadstiden vilka transportvägar som behövs hur man kan minska störningarna av byggbuller och förhindra utsläpp. EN VÄG BLIR TILL 13

14 Byggskede VÄGEN BYGGS Innan vi börjar bygga informerar vi alltid de berörda. Hur det går till beror på byggets omfattning. Vi kontaktar också fastighetsägarna och nyttjanderättsinnehavare m.fl. för att diskutera ersättning för mark och andra frågor. Vi har rätt att starta byggnadsarbetena när arbetsplanen har fastställts och vunnit laga kraft, även om vi ännu inte har kommit överens om ersättningen. Under byggtiden informerar vi ofta genom utställningar eller någon form av öppet hus, speciellt vid stora vägbyggen. På det sättet kan alla intresserade följa hur arbetet planeras och genomförs. JUSTERINGAR AV ANLÄGGNINGEN UNDER BYGGTIDEN Den upprättade och i många fall fastställda arbetsplanen anger markbehovet och omfattningen av det som ska byggas. I byggskedet kan man behöva göra vissa justeringar eller anpassningar av olika anledningar. Det kan till exempel handla om att önskemål från en enskild person kommer fram i ett sent skede eller att terrängen, bergnivåer och kvalitet eller urgrävningsdjup och liknande inte stämmer med kartan eller andra behov. Vilka avvikelser eller ändringar som kan göras inom ramen för arbetsplanen beror på hur allmänna och enskilda intressen påverkas. 14 EN VÄG BLIR TILL

15 EN VÄG BLIR TILL 15

16 Frågor Har du frågor kan du vända dig till Vägverket i din region, till länsstyrelsen i ditt län eller till din kommun. Om dina frågor gäller en väg i en tätort är det oftast kommunen som är väghållare. Som väghållningsmyndighet agerar de på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. VÄGVERKETS REGIONALA KONTOR Region Norr Box Luleå Telefon Fax Region Mitt Box Härnösand Telefon Fax Region Mälardalen Box Eskilstuna Telefon Fax Region Stockholm Solna Telefon Fax Region Väst Göteborg Telefon Fax Region Sydöst Jönköping Telefon Fax Region Skåne Box Kristianstad Telefon Fax Vägverket Borlänge Telefon Fax Texttelefon VÄGVERKET. BEST.NR MAJ PRODUKTION: ATELJÉN, VÄGVERKET. TRYCK: INTELLECTA STRÅLINS. 16 EN VÄG BLIR TILL

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09 Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla Koncept 2002-09 Uppdragsorganisation: Beställare: Projektledare: Landskapsarkitektur: Landskapsarkitektur: Miljö: Vägverket Region Björn Tillström Karin Gullberg

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15 Vägutredning Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg Objektnr 88 1065 2009-12-15 Väg 19, delen Bjärlöv Broby FÖRORD Detta är utställningshandlingen för vägutredning väg 19 Bjärlöv-Broby,

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken Tranås kommun, Jönköpings Län 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 Dokumenttitel: Väg 32, Eksjö Mjölby, delen Tranås Södra

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

1.7. Övergripande mål och strategier

1.7. Övergripande mål och strategier Om Trafikverket beslutar att vidta åtgärder på befintligt stråk bör detta samordnas med ÖSCR:s planer. För att dra nytta av marknadsföringskampanjen och den publicitet denna kommer att ge, bör åtgärderna

Läs mer

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832.

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832. VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 50 Genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832 Yta för bild Dokumenttitel: Vägplan - Samrådsredogörelse Skapat av: Paulina

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. E 20 förbi Hova. Gullspångs kommun, Västra Götalands län

VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. E 20 förbi Hova. Gullspångs kommun, Västra Götalands län VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING E 20 förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Utställningshandling juli 2010 Objekt: 85 631 195 Medverkande Trafikverket ersätter Vägverket Den 1 april

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun

1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun 1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun Dnr Ädh 1106/2006 Dnr planmodul: P 06/0017 UTLÅTANDE Detaljplanen har hållits utställd i Rådhuset

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07 MKB till Arbetsplan Samrådshandling 2006-04-07 Titel: MKB till Arbetsplan,, Samrådshandling Utgivningsdatum: 2006-04-07 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, telefon 044-19

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Protokoll Övsjö 2012-10-31

Protokoll Övsjö 2012-10-31 Protokoll Övsjö 2012-10-31 Fört vid samrådsmöte med markägare för linjedragning Storflohöjden-Krångede. Närvarolista se bilaga. Jonas Larsson Jämt Nät presenterade företaget och planerna för uppförande

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck

Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck FÖRSTUDIE Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck Strömstads kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2012-09-07 Objekt: 130 313 Titel: Förstudie Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck,

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Väg 978 genom Mariefred

Väg 978 genom Mariefred Väg 978 genom Mariefred Södermanlands län Objektnummer: 10708 Fördjupad studie September 2005 Medverkande Beställare: Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 ESKILSTUNA Tfn: 0771-119 119 rojektledare:

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Fast förbindelse Fårö

Fast förbindelse Fårö Samrådsredogörelse efter färdigställandet av förstudien: Fast förbindelse Fårö Gotlands kommun, Region Gotland 2013-12-20 Projektnummer: 107323 Dokumenttitel: Fast förbindelse Fårö Skapat av: Atkins Sverige

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

VÄG 41 VEDDIGE-JÄRLÖV DELEN VID JÄRLÖV ARBETSPLAN BESKRIVNING 2007-02-07

VÄG 41 VEDDIGE-JÄRLÖV DELEN VID JÄRLÖV ARBETSPLAN BESKRIVNING 2007-02-07 VÄG 41 VEDDIGE-JÄRLÖV DELEN VID JÄRLÖV ARBETSPLAN BESKRIVNING 2007-02-07 1 VÄG 41 DELEN VID JÄRLÖV Arbetsplan - beskrivning Objekt nr 330197 Granskningshandling 070207 Dokumentinformation Objektnummer

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: ca 40 berörda sakägare Roland Karlsson,

Läs mer