EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?"

Transkript

1 EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

2 I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du som är berörd kan påverka. Vi hoppas att broschyren ska göra det lättare att förstå och att du tar tillfällena i akt att säga vad du tycker. 2 EN VÄG BLIR TILL

3 Möjligheter att påverka Vi vill att du ska vara med i diskussionen, ju tidigare desto bättre. Tiden från det första steget i planeringen till dess att byggandet startar kan vara bara några månader för små, enkla projekt, medan den för stora projekt kan vara upp till 10 år eller ännu mer. Men vänta ändå inte med att säga vad du tycker - ju tidigare vi börjar diskutera, desto större är din möjlighet att påverka inriktningen i vägprojektet. Det finns vissa formella tillfällen när Vägverket söker kontakt med dem som kan bidra med kunskap och synpunkter: SAMRÅD innebär att väghållaren tar kontakt med en annan myndighet, organisation eller berörd allmänhet för att få synpunkter och kunskaper. MARKÄGARSAMMANTRÄDE kallas du till om du är berörd som markägare eller på något annat sätt, men mötet är öppet för alla. Synpunkterna som kommer fram antecknas i ett protokoll. Ibland kan sådana möten även kallas samrådsmöte eller sakägarsammanträde. INFORMATION sprider väghållaren på olika sätt genom trycksaker, på webbplatser osv. UTSTÄLLNING innebär att arbetsplanen med beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, ritningar, kartor och annan information om vägprojektet finns tillgängliga för allmänheten. Den finns då åtminstone hos Vägverkets regionkontor och kommunen. I samband med utställningen kan du lämna synpunkter. ÖVERKLAGANDE gäller den fastställda arbetsplanen. Vänd dig till något av Vägverkets regionala kontor (se sista sidan) eller till din kommun om du vill ha information eller framföra synpunkter. Vägverkets och kommunens roll Vägverket har ansvaret för att planera, projektera, bygga och sköta allmänna vägar, broar och färjeleder, framför allt på landsbygden men även för vissa tätortsleder. I den här uppgiften samarbetar vi med andra myndigheter och statliga verk. Regionalt samarbetar vi med länsstyrelser, kommuner, intresseorganisationer, regionala samverkansorgan, allmänheten och markägare. I tätorter är det oftast kommunen som planerar och bygger vägar. I huvudsak är hanteringen densamma som hos Vägverket. Som väghållningsmyndighet agerar kommunen på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. EN VÄG BLIR TILL 3

4 Från vägplanering till byggande STRATEGISK PLANERING Planeringen av en väg börjar då man har identifierat att det finns brister i ett vägsystem eller på ett visst vägavsnitt. I den strategiska planeringen föreslår Vägverket, länsstyrelser, regionala samverkansorgan och kommuner vilka åtgärder som i stort behöver göras i vägnätet. Utgångspunkten för förslagen är de nationella övergripande målen som riksdagen har beslutat om, t.ex. de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. Resultatet av den strategiska planeringen blir en långsiktig plan för det nationella stamvägnätet som läggs fast av regeringen. För det regionala vägnätet upprättas länsplaner som fastställs av respektive län. Fyrstegsprincipen Vägverket arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för att få bästa nytta av satsade resurser. Det innebär att vi stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som löser problemen. Ibland kan en kombination av olika åtgärder vara effektivt. Analys enligt fyrstegsprincipen: 1. Kan transportbehoven minskas eller andra transportsätt användas, till exempel järnväg eller kollektivtrafik? 2. Kan det befintliga vägnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom hastighetsanpassning eller trafikreglering? 3. Kan man lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, till exempel breddning, mindre kurvrätning eller förstärkning? 4. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats eller en helt ny väg? 4 EN VÄG BLIR TILL

5 FYSISK PLANERING När en ny väg ska byggas pågår den fysiska planeringen normalt flera år innan byggandet börjar. Planeringen delas in i vägplanering och vägprojektering. Vägplanering Vägplaneringen behandlar frågor som om och i så fall var vägen i grova drag ska byggas. Under vägplaneringen börjar vi med en förstudie. Om den visar att det finns alternativa sträckningar för den nya vägen gör vi sedan en vägutredning. Vi tar tidigt kontakt med alla berörda, ofta via annons, för att samråda om planeringen av vägen: allmänheten och länsstyrelser, kommuner, regionala samverkansorgan och intresseorganisationer. Vägprojektering Vägprojekteringen sker i två skeden. Den inleds med att man gör en arbetsplan, som är väghållningsmyndighetens förslag till hur vägen ska utformas. Arbetsplanen ska också visa hur man förebygger skador och skyddar miljön. En viktig del i det arbetet är att ta reda på hur enskilda personer påverkas såväl direkt som indirekt. Under denna fas samråder vi bland annat med berörda markägare och myndigheter. Särskilda markägarsammanträden kan hållas. När arbetsplanen är klar görs en bygghandling som främst innehåller tekniska aspekter. Bygghandlingen är underlag för byggnadsarbetena. I vissa fall är det inte Vägverket utan entreprenören som gör bygghandlingen. Det är fallet om byggnadsarbetena görs som total- eller funktionsentreprenad. Vilka lagar gäller vid vägbyggen? Vägplanering och vägprojektering regleras bland annat genom väglagen, vägkungörelsen, miljöbalken, plan- och bygglagen och Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar och samråd m.m. Planeringsprocessen Alternativ för ny sträckning FINNS FINNS INTE Förstudie Vägutredning Arbetsplan En viktig del i arbetet är att analysera vilka konsekvenser vägen får för såväl berörda som för trafiken, trafikanterna, miljön och samhällets utveckling. Bygghandling Byggskede EN VÄG BLIR TILL 5

6 Förstudie PLATTFORM FÖR FORTSATT ARBETE Vägbyggnadsprojekt inleds alltid med en förstudie. I förstudien beskriver man först vilka brister nuvarande vägar har, till exempel om framkomligheten och säkerheten är dålig eller om det finns miljöstörningar. Det gäller sedan att försöka hitta tänkbara lösningar på problemen. Det är viktigt att det finns en öppen dialog mellan vägplanerare, samarbetsparter och alla berörda. Hur du kan delta kan du läsa om nedan. I detta skede tar vi inte fram något förslag på väglösningar. I stället gäller det att få en god uppfattning om vilka problem och intressekonflikter som finns, samt vilka värden och kvaliteter som finns att värna om där åtgärderna ska utföras. Förstudien förväntas ge svar på bland annat dessa frågor: Vilka är problemen och möjligheterna? Vad händer om ingenting görs? Finns alternativa sätt att lösa problemen? Hur stort geografiskt område berörs? Ska projektet drivas vidare? Om det behövs en vägåtgärd, var bör den nya sträckan eller ombyggnaden börja och sluta? SAMRÅD När vi har tagit fram underlag för förstudien bjuder vi in samrådsparter och berörd allmänhet till samråd. Samrådsmötet kan ersättas med en muntlig eller skriftlig dialog med direkt berörda om det gäller ett vägbyggnadsprojekt med begränsad omfattning. Vid samrådet diskuterar vi bland annat viktiga frågor om miljön och aktuella behov som vi måste ta hänsyn till samt det kommande planeringsarbetet. Samråden dokumenteras i en samrådsredogörelse. Några förslag på sträckningar eller andra mera bestämda planer kan vi normalt inte redovisa än. BESLUT OM FORTSATT ARBETE Efter samråden beslutar länsstyrelsen om projektet kan ge betydande miljöpåverkan eller inte. Om beslutet anger att miljöpåverkan kan bli 6 EN VÄG BLIR TILL

7 betydande bedömer väghållningsmyndigheten om samrådskretsen ska utökas i nästa skede. Miljöredovisningen blir då mer ingående vid samråden. I vissa större projekt beslutar inte länsstyrelsen om detta, eftersom sådana projekt alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter tar väghållningsmyndigheten ställning till om man ska fortsätta arbeta med projektet och i så fall hur. Ställningstagandet går inte att överklaga. Väghållningsmyndigheten informerar också om ställningstagandet. En vägkorridor är ett område där det kan vara aktuellt att bygga den planerade vägen. Vägutredning UNDERLAG FÖR VAL AV VÄGKORRIDOR OCH TRAFIKTEKNISK STANDARD I vägutredningen studerar vi olika lösningar och analyserar vilka konsekvenser den planerade vägen får beroende på var den dras och hur den utformas. Under vägutredningsskedet har de allmänna intressena störst betydelse, till exempel markanvändning, trafiksäkerhet och miljö. De enskilda intressena, som behov av bullerskydd och inlösen av mark, behandlas främst i senare skeden. I samband med flygfotograferingar över aktuella områden kan vi behöva göra vissa fältarbeten och markeringar på marken. Det annonserar vi då om i dagspressen. MÖJLIGA LÖSNINGAR JÄMFÖRS Vägutredningen ger underlag för val av vägkorridor. En vägkorridor är ett område där det kan vara aktuellt att bygga den planerade vägen. I känsliga omgivningar är vägkorridoren inte mycket bredare än det blivande vägområdet, men i okänslig terräng kan den vara flera hundra meter bred och rymma flera möjliga vägsträckningar. Vi studerar också olika förslag på trafikteknisk standard vägbredd, antal körfält, typ av trafikplatser m.m. Åtgärder längs den befintliga vägen finns oftast med som ett alternativ. Därefter jämför vi de realistiska vägkorridorerna och trafiktekniska lösningarna med varandra och med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att man i princip behåller den gamla vägen som den är. EN VÄG BLIR TILL 7

8 ANALYS AV KONSEKVENSER FÖR TRAFIK, TRAFIKANTER, MILJÖ OCH SAMHÄLLE Utredningen börjar med att man går igenom förstudien och kompletterar och fördjupar analysen av trafik, miljö, säkerhet och tillgänglighet. Kommunens översiktsplan är av stort värde för att koppla ihop vägplaneringen med den övriga samhällsplaneringen. Tidigt i vägutredningen samråder vi med berörda länsstyrelser, kommuner, myndigheter, regionala samverkansorgan, Naturskyddsföreningen, andra organisationer och berörd allmänhet. Om projektet antas ge betydande miljöpåverkan kan samrådskretsen utökas med ytterligare berörda myndigheter och organisationer. I samråden diskuterar vi inriktningen i vägutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, samt den nya vägens läge och utformning inom de olika korridorerna. Samråden kan utgöras av möten och utställningar. Efter samråden gör vi en första MKB för de olika alternativen. MKBarbetet omfattar inventering och beskrivning av effekter och konsekvenser för t.ex. natur- och kulturmiljön, landskapsbilden, friluftslivet, markanvändningen och människors hälsa och säkerhet. Redan på detta stadium i planeringen bedömer vi också den framtida vägens trafiksäkerhet och tillgänglighet, samt möjligheter för kollektivtrafiken. Om vägen ska förses med mitträcke studeras även förutsättningarna för nya anslutningsvägar. Redan nu kan markundersökningar behöva göras som underlag för att bedöma de tekniska förutsättningarna inom de olika korridorerna. Allt material används när vi bedömer kostnader, ställer samman konsekvenser och föreslår ett antal lämpliga vägkorridorer. INFORMATION OCH SYNPUNKTER I samråden har du möjlighet att få sakkunnig information samt framföra synpunkter och påverka det fortsatta planeringsarbetet. Självfallet kan du alltid vända dig till väghållningsmyndigheten eller kommunen för att få upplysningar om pågående vägplanering. 8 EN VÄG BLIR TILL

9 Det som kommer fram vid samråden har stor betydelse och redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse till vägutredningen. Länsstyrelsen och kommunen får vägutredningen på remiss för att dels yttra sig över utredningen, dels ta ställning till om miljöfrågorna är riktigt behandlade. Det är länsstyrelsen som godkänner MKB:n. Beslutet om godkännande kan inte överklagas. Du kan ibland se hur vägbygget framskrider på utställningar eller vid öppet hus. UTSTÄLLNING Om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska vägutredningen med MKB kungöras genom annonser i särskilt utvalda tidningar och ställas ut. Vi ställer normalt ut alla vägutredningar. I samband med utställningen har du möjlighet att yttra dig över förslagen som presenteras. Efter utställningen värderar väghållningsmyndigheten underlaget och väljer vägkorridor. Länsstyrelsen, kommunen, intresseorganisationer och de som deltagit i samråden informeras om väghållningsmyndighetens ställningstagande. Detta ställningstagande går inte att överklaga. Det är först när det finns en fastställd arbetsplan som vägprojektet går att överklaga. Se nästa avsnitt om arbetsplan. REGERINGEN TILLÅTLIGHETSPRÖVAR Vissa större vägprojekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Underlaget för prövning är den vägutredning som väghållningsmyndigheten upprättat. Prövningen föregås av en remiss som skickas från Vägverkets huvudkontor till ett flertal statliga myndigheter och organisationer. Efter remissen skickar Vägverket vägutredningen och ett eget yttrande till regeringen, som beslutar om vägprojektet får genomföras i den vägkorridor som Vägverket valt. EN VÄG BLIR TILL 9

10 Arbetsplan VÄGEN PROJEKTERAS Nu ska vägen projekteras. Det innebär att finna den lämpligaste vägsträckningen inom den korridor som valts efter vägutredningen. I en del vägbyggnadsprojekt visar förstudien att det inte finns några alternativa sträckningar (korridorer). Då gör man en arbetsplan direkt efter förstudien. Vi undersöker nu mera detaljerat hur jordlager och berg är beskaffade, vilka möjligheter det finns att ordna dränering med mera. Mätningar kan även behöva utföras på din mark; det har vi rätt att göra enligt väglagen. Däremot har vi inte rätt att skada eller fälla träd i din trädgård utan ditt samtycke. Vi ska också försöka undvika andra skador, men skulle det ändå bli någon skada betalar vi ersättning. Innan fältarbetena startar annonserar vi i dagspressen och informerar berörda markägare. SAMRÅD MED BERÖRDA I inledningsfasen med att ta fram en arbetsplan samråder vi med myndigheter och intressenter, ibland även med berörda markägare. Då diskuteras förslag till väglösning, miljöpåverkan och innehållet i MKB:n för den valda sträckningen. MARKÄGARSAMMANTRÄDE STÄLL FRÅGOR OCH LÄMNA SYNPUNKTER Markägarsammanträden anordnas också. Där diskuterar vi vägförslaget och hur det påverkar enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning. Vi tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras och om det kan bli aktuellt att göra förändringar i det allmänna vägnätet. Du kallas till markägarsammanträde om du är berörd som sakägare, dvs. om du är fastighetsägare eller väsentligt berörd av projektet på något annat sätt. Markägarsammanträdet är dock öppet för alla. Synpunkterna som kommer fram vid sammanträdet antecknas i ett protokoll som fogas till arbetsplanen. 10 EN VÄG BLIR TILL

11 Vid sammanträdet berättar vi först allmänt om den formella gången när man upprättar en arbetsplan. Du får veta vad vägrätt innebär, hur du kan lämna synpunkter på arbetsplanen, vad Vägverkets beslut om fastställande av planen innebär och hur du kan överklaga beslutet. Vi beskriver vägförslaget, illustrerat med kartor och annat bildmaterial, och vi motiverar varför vi föreslår just denna vägtyp och sträckning. Under sammanträdet har du möjlighet att framföra dina åsikter och förslag både direkt i anslutning till presentationen och i slutet, när ordet är fritt. Efter sammanträdet erbjuds du möjlighet till enskilt samtal om projektet. Du kan också skriva ner dina synpunkter i ett brev till väghållningsmyndigheten eller kontakta oss på annat sätt. Samtliga berörda får ett personligt meddelande om var de kan studera arbetsplanen. INNEHÅLL I ARBETSPLANEN I arbetsplanen ingår en kostnadsberäkning för att anlägga vägen. Dessutom ska arbetsplanen ta upp frågor om framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trafikantupplevelser, ekologi. Den ska också beskriva åtgärder för att förebygga störning för såväl de boende längs vägen som för natur- och kulturmiljö. Arbetsplanen ska innehålla uppgifter om den mark och de utrymmen för tunnlar som behövs för projektet. Det gäller även markområden och transportvägar som behövs tillfälligt under byggnadstiden. Arbetsplanen ska också innehålla en komplett förteckning över berörda sakägare och andra berörda intressenter. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n som hör till arbetsplanen. När det är klart anses arbetsplanen vara upprättad. STUDERA ARBETSPLANEN PÅ UTSTÄLLNINGEN OCH LÄMNA SYNPUNKTER Arbetsplanen ställs normalt ut. Det betyder att den finns tillgänglig åtminstone hos Vägverkets regionkontor och kommunen. Utställningen ska kungöras genom annonser i särskilt utvalda tidningar. Dessutom får du som är berörd ett brev om var planen finns tillgänglig och hur du ska göra om du vill lämna synpunkter. EN VÄG BLIR TILL 11

12 Väghållningsmyndigheten bearbetar synpunkterna från utställningen och gör ett slutligt förslag till arbetsplan. Det förslaget får sedan länsstyrelsen yttra sig över. Arbetsplanen sänds därefter till Vägverkets huvudkontor för fastställelseprövning. Arbetsplanen fastställs Prövningen på Vägverkets huvudkontor börjar med att de som lämnat synpunkter vid utställningen får ta del av samtliga inkomna synpunkter och svar. De får också möjlighet att komplettera med ytterligare synpunkter. Därefter prövar huvudkontoret inkomna synpunkter samt hur projektet i sin helhet påverkar miljö, hälsa, intrång och olägenheter m.m. Om arbetsplanen uppfyller de krav som ställs i bland annat väglagen och miljöbalken beslutar Vägverket om fastställelse. Om Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningar om hur planen uppfyller ställda krav skickas arbetsplanen till regeringen för slutligt avgörande. SAKÄGARNA KAN ÖVERKLAGA Som sakägare har du nu möjlighet att överklaga beslutet. Det måste du göra inom 3 veckor, som är överklagningstiden för förvaltningsbeslut. Om beslutet överklagas lämnar Vägverket arbetsplanen till regeringen för avgörande. BYGGTILLSTÅND OCH MARKÅTKOMST Om beslutet inte överklagats vinner arbetsplanen laga kraft. Det innebär att väghållningsmyndigheten har ett formellt tillstånd enligt väglagen att bygga vägen som den redovisats. Det innebär också att Vägverket får ta marken inom vägområdet i anspråk med vägrätt. Du får innan byggstart reda på när vi beräknar att ta marken i anspråk. Du får då också kontakt med marklösenpersonal och praktiska upplysningar inför vägbygget. Nu markeras också det vägområde som anges i den beslutade arbetsplanen. Det är först när vägbygget startar som vi börjar förhandla om ersättning för intrånget. Vi har rätt att bygga även om vi inte har kommit överens om ersättningen. Skulle det bli tvist om ersättningen avgör fastighetsdomstolen denna. Vägrätten gäller för hela vägområdet, det vill säga vägen med slänter och sidoområden, och för övriga beslutade väganordningar. 12 EN VÄG BLIR TILL

13 I vissa fall kan väghållningsmyndigheten träffa avtal om vägrätt utan att arbetsplanen fastställts. Detta gäller enbart när en väg ska byggas om i begränsad omfattning eller förbättras och då endast om projektet inte medför betydande miljöpåverkan. Inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för marken på allmän plats, använder man inte vägrätt för att få tillgång till mark. Där har kommunen rätt att lösa in mark till gator enligt plan- och bygglagen. Kommunen ska tillhandahålla marken åt Vägverket. Det innebär att kommunen kan tvångsinlösa marken om det inte går att nå en frivillig uppgörelse med markägaren. Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att bygga vägen. Bygghandling UNDERLAG FÖR BYGGPROCESSEN Bygghandlingen innehåller de tekniska handlingar som krävs för att man ska kunna bygga vägen. Arbetsplanen är normalt inte tillräckligt detaljerad för att man ska kunna bygga vägen direkt med hjälp av den. Därför behövs i regel ytterligare projektering och vissa fältarbeten, som kompletterande grundundersökningar, mätningar och provtagning i brunnar. En mängd andra frågor behöver också lösas. Några exempel: tillstånd för vattenverksamhet riskanalyser fastighetsbesiktningar rivning eller flyttning av byggnader lantmäteriförrättningar ledningsomläggningar. Man måste också planera : hur brunnar och grundvatten ska skyddas hur trafiken ska gå under byggnadstiden vilka transportvägar som behövs hur man kan minska störningarna av byggbuller och förhindra utsläpp. EN VÄG BLIR TILL 13

14 Byggskede VÄGEN BYGGS Innan vi börjar bygga informerar vi alltid de berörda. Hur det går till beror på byggets omfattning. Vi kontaktar också fastighetsägarna och nyttjanderättsinnehavare m.fl. för att diskutera ersättning för mark och andra frågor. Vi har rätt att starta byggnadsarbetena när arbetsplanen har fastställts och vunnit laga kraft, även om vi ännu inte har kommit överens om ersättningen. Under byggtiden informerar vi ofta genom utställningar eller någon form av öppet hus, speciellt vid stora vägbyggen. På det sättet kan alla intresserade följa hur arbetet planeras och genomförs. JUSTERINGAR AV ANLÄGGNINGEN UNDER BYGGTIDEN Den upprättade och i många fall fastställda arbetsplanen anger markbehovet och omfattningen av det som ska byggas. I byggskedet kan man behöva göra vissa justeringar eller anpassningar av olika anledningar. Det kan till exempel handla om att önskemål från en enskild person kommer fram i ett sent skede eller att terrängen, bergnivåer och kvalitet eller urgrävningsdjup och liknande inte stämmer med kartan eller andra behov. Vilka avvikelser eller ändringar som kan göras inom ramen för arbetsplanen beror på hur allmänna och enskilda intressen påverkas. 14 EN VÄG BLIR TILL

15 EN VÄG BLIR TILL 15

16 Frågor Har du frågor kan du vända dig till Vägverket i din region, till länsstyrelsen i ditt län eller till din kommun. Om dina frågor gäller en väg i en tätort är det oftast kommunen som är väghållare. Som väghållningsmyndighet agerar de på samma sätt som Vägverkets regionala kontor. VÄGVERKETS REGIONALA KONTOR Region Norr Box Luleå Telefon Fax Region Mitt Box Härnösand Telefon Fax Region Mälardalen Box Eskilstuna Telefon Fax Region Stockholm Solna Telefon Fax Region Väst Göteborg Telefon Fax Region Sydöst Jönköping Telefon Fax Region Skåne Box Kristianstad Telefon Fax Vägverket Borlänge Telefon Fax Texttelefon VÄGVERKET. BEST.NR MAJ PRODUKTION: ATELJÉN, VÄGVERKET. TRYCK: INTELLECTA STRÅLINS. 16 EN VÄG BLIR TILL

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? TRITA-INFRA EX 05-010 ISSN 1651-0194 ISRN KTH/INFRA/EX--05/010--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-05-144 Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? Olof Graner Examinator: Handledare: Thomas

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer