Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning 2010. Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1"

Transkript

1 Stiftelsen PRODEL Å rsredovisning 2010 Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1 1 Översättning: Sten Ström, VidaMera Rapporten har översatts i sin helhet från det spanska originalet. Noterna innehåller förklaringar för svenska läsare. En översättning av de finansiella dokumenten finns också tillgänglig, liksom en sammanfattning av alla dessa dokument på svenska.

2 Innehåll Inledning... 3 Ekonomisk utveckling under Det mikrofinansiella systemet... 5 Omvärldens och finanskrisens effekter för PRODEL... 7 PRODELs resultat Måluppfyllelse

3 Inledning År 2010 karaktäriserades av komplexa förhållanden i Nicaraguas mikrofinanssektor. Samtidigt visar PRODELs 2 utveckling i denna svåra omgivning att den är en stark institution med kapacitet att åstadkomma tillfredsställande lösningar på de utmaningar vi ställts inför. Trots dessa utmaningar gjorde PRODEL stora framsteg i sin måluppfyllelse. Kreditvolymen ökade markant, såväl i småföretagarportföljen som i portföljen för sociala bostadsförbättringar. Finansieringen av dessa båda områden är ett av Stiftelsens huvudändamål, och PRODEL gav ett viktigt stöd till flera mikrofinansinstitutioner som verkade i ett sammanhang med krympande extern finansiering. Det bör understrykas att ökningen av PRODELs kreditgivning skedde samtidigt som de finansiella indikatorerna utvecklades på ett tillfredsställande sätt. Som exempel kan nämnas den tillfredsställande kapitaltäckningen och de förhållandevis små befarade kreditförlusterna. Till stor del beror dessa framgångar på att den försiktiga utlåningspolicyn har följts. Detta har dessutom förstärkts av kontrollmekanismer och tillsyn, som varit både mer omfattande och djupare än tidigare. PRODEL avslutade året med ett positivt resultat på en tillfredsställande nivå. Samtidigt som finansieringen av mikrokreditinstitutioner ökade, har PRODEL bidragit till att en ny institution skapats för kreditgivning direkt till målgrupperna. Syftet var att vidga utbudet av mikrokrediter. Under 2010 lyckades denna institution, SERFIGSA 3, genomföra verksamhet på flera viktiga marknader i landet. Inom området Infrastruktur och kvartersförbättring har PRODEL lanserat en nyskapande produkt med stöd av UN Habitats ERSO-program. Med medel från denna institution har PRODEL inlett ett finansieringsprogram, riktat till kommuner och bostadsområden, med syftet att förbättra infrastrukturen för grundläggande service (el, vatten, avlopp etc). Genom att erbjuda även lånefinansiering av sådana projekt har fler kunnat få tillgång till sådan service. På så sätt har PRODEL kunnat komplettera det lokala utvecklingsprogrammet, som finansieras med gåvomedel. Det är viktigt att framhålla att de resultat, som PRODEL har åstadkommit under det senaste året, inte skulle varit möjliga att uppnå utan personalens helhjärtade engagemang och dess lojalitet mot organisationens syften. På styrelsens vägnar vill jag framföra vårt tack till dem. Raúl A. Lacayo Styrelseordförande 2 PRODEL: Fundación para la Promoción del desarrollo Local, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling 3 SERFIGSA: Servicios Financieros Globales, Sociedad Anónima, Globala Finansieringstjänster AB 3

4 Ekonomisk utveckling under 2010 Nicaragua har främjats av en försiktig penningpolitik, och den ekonomiska utvecklingen under 2010 blev tillfredsställande. BNP-tillväxten översteg 4: 6 500, , ,00 BNP Nicaragua (MUSD) Nicaraguas arbetsmarknad har återhämtat sig, vilket återspeglas i ökningen av antalet inskrivna i socialförsäkringssystemet, som finansieras av arbetstagarna och deras arbetsgivare. Ökningen är drygt 6 jämfört med december Den privata sektorn, regeringen och arbetstagarna har genomfört förhandlingar om minimilönerna, som uppfattas som tillfredsställande av alla parter. Den reala minimilönen ökade med cirka 2 Ökning av sysselsättningen (formella sektorn) 5 000,00 Valutareserven har ökat markant under de senaste två åren: 2 000,00 Nicaraguas valutareserv (netto och brutto) MUSD , ,00 500,00 - Regeringen har lyckats förlänga avtalet med Internationella Valutafonden till december Detta avtal är en viktig signal om ekonomisk stabilitet i Nicaragua under valåret Ökningen av exporten sammanhänger med den ekonomiska återhämtningen i USA, som är Nicaraguas främsta exportland, och med den ökande handeln mellan Nicaragua och Venezuela inom ramen för samarbetsavtalen mellan de nio Alba-länderna i regionen. Trots framgångarna i makroekonomin steg inflationen till 9. Stabiliteten i den ekonomiska tillväxten är nära sammanlänkad med prisutvecklingen på de internationella marknaderna, såväl för Nicaraguas import som för dess export. Krisen i Mellanöstern hotar att leda till en ökning av oljepriserna utöver vad som beräknats av landets myndigheter. 4

5 Det mikrofinansiella systemet Det nationella finansiella systemet har, allmänt sett, goda förutsättningar. De finansiella indikatorerna visar på en god utveckling, och riskanalyserna ger mestadels oförändrade ratingbetyg. Under 2010 växte insättningarna från allmänheten, medan kreditportföljerna både visade en tydlig utplaning vad gäller tillväxten, och en ökning i fråga om risk. 80,00 60,00 40,00 20,00 - Utvecklingen för insättningar (brunt) och bruttoutlåning (rosa) MRD Finanssektorns portföljkvalitet Ratingbetyg C, D; E 4,84 5,05 7,78 6, Ratingbetyg B 4,40 4,08 6,02 5,05 1.1Ratingbetyg A 90,75 90,87 86,20 88,47 Banco del Éxito (BANEX) utgjorde undantaget i det finansiella systemets positiva trend. Denna institution, som ursprungligen kom från mikrofinanssektorn, fick banktillstånd av Bankinspektionen år Banken kunde accelerera portföljens tillväxt utan tillräcklig kontroll från den reglerande myndighetens sida, och koncentrationen av krediter till boskapssektorn, en undermålig tillämpning av kreditpolicyer och bristande tillförlitlighet i informationen ledde till en allt hastigare försämring av banken och slutligen till ett ingripande av Bankinspektionen år Åren 2009 och 2010 var de mest riskfyllda för bankernas utlåningsportfölj under femårsperioden. Den viktigaste orsaken var överutnyttjandet av kreditkort utan någon kontroll av låntagarens kapacitet för återbetalning. 12,00 Riskportfölj / Bruttoportfölj Kreditförluster (MUSD) Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 BANEX: Kapital och förluster 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 5

6 Likvidationen av BANEX Sedan finansiärerna tillsammans tillskjutit 10 miljoner dollar gjordes flera ytterligare försök att kapitalisera BANEX, men då dessa misslyckades begärde Bankinspektionen att aktieägarna skulle försätta banken i konkurs och begära likvidation. Den första kapitaliseringen av banken förbättrade kapitaltäckningen under en kort period, och bidrog till att insättningarna kunde utbetalas under ordnade former. På så sätt skapades tillförsikt bland kontoinnehavarna, och allvarliga störningar i det finansiella systemet och särskilt bland mikrofinansinstitutionerna kunde undvikas. Den kapitalisering som genomfördes under slutet av 2009 och början av 2010 ledde visserligen till en kraftigt förbättrad kapitaltäckning, men kunde inte förhindra att hela institutionen försämrades eftersom mer än 40 av kreditportföljen drogs med uppskjutna betalningar, eller hade blivit omstrukturerad. Portföljen fortsatte att generera stora förluster på upp till två miljoner dollar per månad under årets första fyra månader. Parallellt med detta arbetade konkursförvaltaren med att försöka få till stånd ett avtal om fördelning av institutionens likviditet och andra tillgångar bland fordringsägarna. Man lyckades dock inte uppnå enighet, särskilt bland dem som krävde sin rätt som prioriterade fordringsägare. De fordringsägare som har överklagat konkursförvaltarens beslut väntar fortfarande på ett domstolsutslag, som inte kommer att kunna överklagas. Stiftelsen José Nieborowskis konkurs Stiftelsen José Nieborowski (FJN) var en av de institutioner som kunde uppvisa bäst lönsamhet och en god finansiell utveckling. Emellertid uppdagades brister i styrningen, vidlyftiga och onödiga utgifter och brister i provisionspolicyn i samband med att krisen började. Vid utgången av december 2010 var det egna kapitalet negativt, och uppgick till minus 100 miljoner córdobas (MUSD -4,5) FJNs finansiella situation (tillgångar, skulder och eget kapital, NIO) Den 6 augusti 2010 begärde Bankinspektionen ett domstolsutslag för att intervenera i banken, och utnämnde därefter en konkursförvaltare Konkursförvaltaren godtog alla finansiärers fordringar, men klassificerade dem i sin helhet som likaberättigade skulder. Detta beslut överklagades av dem som ansåg att kontraktsvillkoren därmed inte hade respekterats

7 Omvärldens och finanskrisens effekter för PRODEL Krisen i mikrofinanssektorn ledde till en kännbar försämring av kreditportföljen och i de finansiella indikatorerna för de mikrofinansorganisationer (MFI) som är PRODELs låntagare. Av 16 institutioner, som tidigare hade beviljats kredit, var det bara fem som uppfyllde villkoren för kreditprövning vid slutet av MFI AAA AA A BBB BB 3 B 1 C 1 Totalt Förändringar i mikrofinansinstitutionernas ratingbetyg under perioden : MFI:s ratingbetyg Två av de institutioner, som är PRODELs låntagare (BANEX och FJN), och som håller på att lämna mikrokreditmarknaden, tvingade PRODEL att öka sina reserver för befarade 2010 AAA AA A BBB BB B C kreditförluster och att vidta åtgärder för att skydda det egna kapitalet. I fallet BANEX var PRODELs riskexponering 4,2 miljoner dollar då institutionens nedgång började visa sig. I september 2009 begärde PRODEL fullständig återbetalning, men eftersom Bankinspektionen var orolig för risken för en kapitalflykt från både finansiärernas och allmänhetens sida, ingrep Inspektionen för att förmå fordringsägarna att kapitalisera banken i ett försök att rädda den. Denna process gjorde det nödvändigt för PRODEL att kapitalisera 1,5 miljoner dollar i utbyte mot att få ta hem 1,2 miljoner dollar i likvida medel. Återstående 1,5 miljoner kvarstår i portföljen och väntar för närvarande på att återbetalas. På grund av investeringen i BANEX har PRODEL blivit tvungen att avsätta 2,2 miljoner dollar för befarade förluster. Som betalning av Stiftelsen José Nieborowski fick PRODEL den kreditportfölj som finansierats. Det riskutsatta beloppet var 1,29 miljoner dollar, men den 31 december 2010 hade PRODEL fått tillbaka 94. Återvinningen gjordes dels direkt, dels via SERFIGSA, den mikrokreditorganisation som skapats som en del av de särskilda åtgärderna för att skydda portföljen. Vid avvecklingen av PROEXITO, ett honduranskt dotterbolag till BANEX, lyckades PRODEL återta 100 av det investerade beloppet. Gentemot andra organisationer med negativa resultat genomfördes en institutionell uppföljning, och genom att deras rörliga krediter minskades eller avvecklades sjönk risken. 7

8 PRODELs resultat 2010 För PRODEL var 2010 ett år av stora utmaningar och framgångar. Framför allt avslutades året utan förluster i verksamheten, och stiftelsen lyckades också uppnå sina huvudmål med avseende på placeringar. Stödet till mikrokreditorganisationer fortsatte, och PRODEL utvecklades till att bli en viktig samtalspartner för internationella investerare genom att proaktivt söka lösningar på den finansiella krisen. Ratingbetyg PRODEL har underkastat sig internationell rating med avseende på sina risker. Detta innebär en extern, kvalificerad värdering av den finansiella styrningen och av hur institutionen utvecklas. Under de tre kvartal bedömningen avser behöll PRODEL sitt ratingbetyg på nivån Gott och Mycket gott 4 Verksamhetsöverskott 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Finansiellt reultat (MUSD) Intäkter, kostnader och överskott När det gäller finansiella intäkter och kostnader uppnådde PRODEL ett överskott på USD 415,000 efter att ha täckt kostnaderna, som ökade med drygt två miljoner dollar jämfört med 2009, främst på grund av förlustavskrivningar i BANEX och avsättningar för förlustrisker. Mar-10 Jun-10 Sep-10 Córdobas och utländsk valuta Kort sikt Scr A Scr A Scr A Lång sikt Scr 2 Scr 2 Scr 2 Betyget Scr A ges för sådana emissioner som har goda utsikter att återbetalas i fråga om både amortering och ränta enligt avtalade villkor. Betyget kan sänkas vid förändringar hos långivaren, i sektorn eller i ekonomin. Nivå: Gott Betyget Scr 2 ges för sådana emissioner som på kort sikt visar mycket goda utsikter för återbetalning av lånebelopp och räntor inom avtalade villkor och tidsperioder. Dess riskfaktorer påverkas inte avsevärt av möjliga förändringar hos långivaren, i den relevanta sektorn eller i ekonomin på kort sikt. Nivå: Mycket gott 4 SCRiesgos högsta ratingbetyg är och det lägsta betyget är. Under åren har PRODEL fått höga ratingbetyg av Fitch Rating. 8

9 Kreditportföljens utveckling PRODELs kreditportfölj mäts på två sätt: a) beroende på mikrofinansorganisationernas utveckling och det betyg de fått i systemen för utvärdering och urval av samarbetsparter och b) beroende på utvecklingen i den portfölj som finansieras med krediter från PRODEL. År 2008 utgjorde andelen av portföljen som sköttes av organisationer med minst risk 99 år och år Sistnämnda år innebar alltså en betydande förbättring i fråga om riskkoncentration. Vid slutet av år 2008 fanns 99 av PRODELs portfölj i organisationer med ratingbetyg mellan A och AAA, år 2009 var det 95 och år Följande tabell visar hela institutionernas betyg: Tipo de Institución No. US$ No. US$ No. US$ AAA AA A BBB BB B C No Calificadas Den portfölj som finansieras med medel från PRODEL är mycket sund. Detta är resultatet av alla de åtgärder för kontroll och tillsyn som tillämpas. Följande tabell visar portföljer med förseningar 1-15 dagar 6,3 förseningar dagar 2,3 förseningar dagar 2,8 förseningar dagar 1,2 förseningar >90 dagar 0,2 Finansiell utveckling PRODEL kunde avsluta år 2010 med ett tillfredsställande finansiellt resultat och positiva indikatorer för styrningen, särskilt mot bakgrund av att flertalet institutioner både de som står under tillsyn av Bankinspektionen och övriga mikrokreditorganisationer visade betydande ackumulerade förluster. PLACERINGAR I KREDITER FÖR MIKROFÖRETAG PRODEL har tillämpat en försiktig policy för placeringar, och har valt sina partners med stor omsorg. Samtidigt har det finansiella stödet behållits till alla de organisationer som skapat och genomfört reservplaner på ett proaktivt och adekvat sätt, och som förstärkt sina kreditpolicies. PRODELs stöd har säkerställt resursflödet och har därmed skapat förtroende hos övriga fordringsägare, samtidigt som det kompletterat tillgängliga resurser hos de organisationer vars långivare dragit sig tillbaka eller minskat sina investeringar i Nicaragua PLACERINGAR I KREDITER FÖR MIKROFÖRETAG (MUSD) 9

10 KREDITER FÖR BOSTADSFÖRBÄTTRINGAR Under krisen beslöt mikrokreditorganisationerna att optimera sina tillgängliga resurser och att dirigera placeringarna mot produkter med snabbare rotation och bättre lönsamhet. Samtidigt minskade intresset för utlåning till bostadsförbättringar avsevärt, och detta resulterade i ett drastiskt fall för krediter för bostadsförbättringar. KAPITALTÄCKNING Ända sedan Stiftelsen bildades har PRODEL haft en hög kapitaltäckningsgrad, och den stärktes ytterligare genom den kapitalisering av ett villkorslån, som Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) genomförde i augusti I samband med den finansiella krisen var PRODELs viktigaste utmaning att säkra det egna kapitalet. Kapitalindikatorer PRODEL understödde denna utveckling eftersom det bedömdes angeläget att organisationerna vidtog åtgärder för att minska sina förluster. Emellertid kunde PRODEL fortsatt visa att krediter för bostadsförbättringar uppvisade en god återbetalningstrend även under krisen, och att produkten därför borde återupptas. Mot slutet av 2010 hade dessa portföljer återhämtat sig påtagligt. Indikator Tolerans för förluster Riskexponering Skuldsättningsgrad Relation Eget kapital/summa tillgångar (Portföljrisk avsättningar) / Eget kapital Dec- 08 Dec- 09 Dec Summa skulder / Eget kapital PLACERINGAR I KREDITER FÖR BOSTADSFÖRBÄTTRINGAR (MUSD) Kapitaltäckning Eget kapital / riskutsatta tillgångar ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Vid slutat av 2010 motsvarade Eget kapital 31 av samtliga tillgångar. Täckningen av den portfölj som bedöms vara riskutsatt är 7 större än nödvändigt, vilket återspeglar en adekvat och försiktig policy för avsättningar. De riskutsatta tillgångarna motsvarar 89 av det egna kapitalet. De utmärkta indikatorerna för kapitaltäckning har gjort det möjligt för PRODEL att fortsätta vara en möjlig låntagare för de viktigaste finansiärerna 5. 5 Under 2010 främst BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) och UN Habitat 10

11 KARAKTERISTIKA FÖR TILLGÅNGARNA De produktiva tillgångarna utgörs av samtliga konton som genererar intäkter åt institutionen. Kreditportföljen, likvida medel i banker och såväl kortfristiga som långfristiga finansiella investeringar ingår i PRODELs avkastningstillgångar. Indikatorer för produktiva tillgångar Indikator Andel produktiva tillgångar Andel lånefordringar Riskportfölj Relation Produktiva tillgångar / Summa tillgångar Bruttoportfölj / Summa tillgångar (Portfölj med risk > 30 dagar + portfölj i MIF vars portfölj har betyg < A) / Totalt portföljsaldo Dec Dec Dec Från och med 2009 beslutade PRODEL att variera sammansättningen av sina produktiva tillgångar som ett sätt att skydda sig mot den höga koncentration till enbart en låneportfölj, som tidigare hade karaktäriserat balansräkningen. De åtgärder som vidtogs innebar en inriktning mot att upp till 30 av de produktiva tillgångarna skulle utgöras av kort- och långfristiga finansiella placeringar så att låneportföljen minskades till 70. Förutom att de kort- och långfristiga finansiella investeringarna diversifierade risken, genererade de viktiga intäkter som bidrog till att täcka avsättningarna för befarade förluster. Kreditportföljens riskexponering har minskat från 4 år 2009 till 1,4 vid slutet av ADMINISTRATIV EFFEKTIVITET PRODELs verksamhetskostnader ökade mellan 2009 och 2010, och det berodde främst på behovet av att anställa mer personal för att återkräva låneportföljen i mikrokreditorganisationerna, och för utökad tillsyn i fält. Dessa ökade kostnader uppvägs av de resultat som uppnåtts i form av att 94 av låneportföljen har återbetalats, och av att PRODEL kunnat säkerställa att både mikrokredittagarna och säkerheterna för låneportföljen existerar fysiskt i alla institutionerna, inklusive BANEX som befinner sig i likvidation. Vid slutet av 2010 motsvarade de administrativa kostnaderna 4 av totala tillgångar, medan relationen mellan kostnaderna och placeringarna i córdoba var 5, två procentenheter högre än de historiska 3 som rapporterades för december Indikatorer för administrationen Indikator Administrations kostnader Administrativ effektivitet Kostnad per placerad córdoba LÖNSAMHET Relation Årliga adm. kostnader / Tillgångar Årliga adm. kostnader / Produktiva tillgångar Adm. Kostnader / Låneportfölj Dec -08 Dec -09 Dec PRODEL avslutade år 2010 med positiva resultat, och genererade ett överskott på USD Denna avkastning är 11

12 tillfredsställande om man beaktar den miljö i vilken verksamheten bedrivits. Som nämnts tidigare bidrog beslutet att placera 30 av tillgångarna i långfristiga finansiella investeringar med hög avkastning och låg risk till dessa resultat. Den finansiella nettomarginalen har ökat med nära 10 procentenheter i förhållande till föregående år, och med 20 procentenheter i relation till år Vid slutet av året har PRODEL behållit den operativa självfinansieringsgraden på en adekvat nivå (165) liksom den finansiella självfinansieringsgraden med 134. Låneportföljens avkastning stängde på 9,31 vilket innebar en minskning om 0,4 procentenheter jämfört med Detta beror på att den portfölj om MUSD 1,4 som hålls i BANEX inte ger någon avkastning sedan augusti 2010 då banken försattes i likvidation. Dessutom minskade låneportföljens avkastning till 2,35 som ett resultat av ökade avsättningar och verksamhetskostnader. Måluppfyllelse 2010 De strategiska riktlinjer, som beslutades av styrelsen under 2010, fastställde tre viktiga inriktningar för arbetet: a) skydd av PRODELs tillgångar genom särskilda åtgärder för att kontrollera och minska riskerna, Indikator Relation Dec-08 Dec-09 Dec-10 Avkastning på tillgångar (ROA) Vinst / Tillgångar (årsmedeltal) Avkastning på Eget kapital ROE Vinst / Eget kapital (årsmedeltal) Låneportföljens avkastning Vinst / Låneportfölj brutto (årsbasis) Nettomarginal Nettovinst / Summa intäkter Finansiell nettomarginal Finansiell nettovinst / Finansiella intäkter + Likvida tillgångar + Återförda nedskrivningar Verksamhetens självfinansieringsgrad Summa intäkter / Summa verksamhetskostnader Finansiell självfinansieringsgrad Summa intäkter / Verksamhetens kostnader + förmedlingskostnader + kapitalisering Låneportföljens produktivitet Utlåningsintäkter / Medelvärde låneportfölj brutto

13 b) en ökning av sådana aktiviteter som syftar till institutionsuppbyggande, och till att vidmakthålla nivån för de finansiella resurser som erbjuds mikrofinansorganisationerna, samt c) ett fortsatt stöd och en oförändrad nivå på de bidrag som lämnas till kommuner för PRODELs program för lokal utveckling. Vid årets slut hade PRODEL behållit värdet på tillgångarna, och hade visat sin kapacitet att dämpa de förluster som orsakats av försämringarna i mikrokreditorganisationerna och deras låneportföljer. PRODEL hade vidmakthållit sitt placeringsprogram och uppnått alla sina mål, framträtt som en strategisk aktör till stöd för att organisationerna skulle kunna möta krisen, och hade behållit ett lyckat stöd till sju olika kommunala utvecklingsprojekt. Strategin för minskning av verksamhetsrisker PRODEL har vidtagit en rad åtgärder för att minska de operativa riskerna. Den första var att förhandla med BANEX så att 1,2 miljoner dollar i likvida medel återlämnades då kapitalförlusterna i denna institution blev tydliga. Avtalsvillkoren om garantier och förtida förfall aktiverades gentemot Stiftelsen José Nieborowski. Vid utgången av 2010 var PRODEL den enda finansiär som lyckats återta delar av sina riskexponerade fordringar i BANEX och 94 av motsvarande fordringar i Stiftelsen José Nieborowski. Policyn om avsättningar för befarade förluster reviderades, och en gemensam avsättning skapades för alla mikrokreditorganisationerna. Mätbara indikatorer för värdering av tillgångar, för organisationernas interna styrning och för deras transparens i rapporteringen togs in i PRODELs uppföljningsmanual. Antalet personer som ansvarar för tillsynen ökades, och fysiska kontroller av klienter och garantier genomfördes. Vidare reviderades de kontraktsvillkor som avser garantier så att modellen med endossering ändrades till säkerhet genom överlåtna låneportföljer. Sammantaget ledde kontrollåtgärderna till att PRODEL lyckades hålla en adekvat nivå av avsättningar, vilket medförde att de befarade förlusterna för investeringarna i BANEX kunde täckas. Totalt sex organisationer, som bedömdes ha hög risk, återbetalade sina krediter på ett tillfredsställande sätt. Vid slutet av året är 83 av låneportföljen garanterad genom överlåtelse, och återstående 17 motsvarar kontrakt som upphör att gälla under Funktionen för riskkontroll består av den Verkställande direktören och alla institutionens chefer 6. Utvärderingar genomförs månatligen, och situationen i sektorn följs kontinuerligt upp av Styrelsen. Strategi för skydd, hantering och överföring av låneportföljer Vid mitten av 2009, då krisen inom mikrofinanssektorn redan signalerade en allmän försämring av PRODELs situation, föreslogs att en mikrokreditorganisation skulle skapas. Ursprungligen hade ett behov identifierats av ett företag, som skulle kunna sköta en låneportfölj för bostadsförbättring i ljuset av det minskande intresset för placeringar i denna typ av produkt. 6 Se organisationsplan på sid 16 13

14 Den kris som uppstod i Stiftelsen José Nieborowski påskyndade en lösning, så att PRODEL skulle kunna räkna med en organisation som dessutom var beredd att ta emot och sköta återbetalningarna av FJNs låneportfölj, liksom av andra portföljer som skulle kunna behöva övertas i framtiden. I och med att denna organisation, SERFIGSA, skapades har PRODEL kunnat delegera hanteringen av mikrokreditportföljer dit, och detta har gjort det möjligt för PRODEL att fortsätta koncentrera sig på sin roll som finansiär på mellannivå av mikrokreditorganisationer. SERFIGSA, den nya organisationen på mikronivå har blivit en möjlighet för PRODEL att minska riskkoncentrationen i sin låneportfölj till ett fåtal organisationer som anses uppfylla lånekraven, och att fortsätta framåt i en förändring av mikrofinanssektorn mot bättre praxis. SERFIGSA har fem lokalkontor, som är belägna på de viktigaste marknadsplatserna, och är nu i en utvecklings- och konsolideringsfas. Strategi för täckande av likviditetsbehov PRODEL har alltid haft en adekvat kassahållning. I samband med krisen gjordes dock förberedelser för att kunna ge snabb respons till finansiärerna. Tillgången på likvida medel tillät PRODEL att täcka mer än 90 dagars utbetalningar enligt prognoserna för kassaflödet. Strategi för ändring av löptider och garantitäckning. Eftersom mikrokreditorganisationerna prioriterade korta löptider för sin utlåning justerade PRODEL löptiderna för sina rörliga krediter, och minskade genomsnittet från 34 månader i december 2009 till 16 månader under år Förutom en förbättrad kontroll av placeringarna gav den snabba rotationen i låneportföljen också ett ökat kassaflöde så att PRODEL kunde följa placeringsplanen utan att öka låneskulden. Intern kontroll Förutom att upprätthålla en ständig tillsyn över PRODELs interna verksamhet ökade internrevisionen sin närvaro genom kontrollbesök hos de mikrokreditorganisationer som PRODEL samarbetar med. Internrevisorns arbete har medfört att rapporten från externrevisionen inte innehåller några invändningar. Samtidigt har det medverkat till att identifiera relevanta aspekter i mikrokreditorganisationerna, och detta har bidragit till att dessa kunnat fatta lämpliga beslut. Transaktioner med samarbetsparter Som en del av strategin för ökad hållbarhet, och enligt mandat från Årsstämman, har PRODEL etablerat den internationella företaget PRODEL MICROFINANCE FUND. Detta företag har sin juridiska hemvist i Panamá, och har som grundläggande ändamål att förmedla resurser från externa finansieringskällor och från den privata sektorn så att PRODEL skall kunna vidga sin verksamhet i Nicaragua och samtidigt expandera till andra länder i regionen. 14

15 För närvarande är PRODEL MICROFINANCE FUND majoritetsägare i SERFIGSA, en mikrokreditorganisation med säte i Nicaragua. I enlighet med internationella redovisningsnormer har PRODEL bokfört denna transaktion som kapitalandel, och tar upp motsvarande belopp i sin balansräkning. PRODEL har investerat en miljon dollar som aktiekapital. Hela detta belopp har använts för att starta verksamheten i en mikrokreditorganisation i Nicaragua. Denna organisation räknar med att ha nått sitt jämviktsläge i december Investeringar i Programmet för lokal utveckling PRODEL har fortsatt med sin bidragsfinansiering av infrastrukturprojekt, och för detta ändamål används 12,5 av de årliga överskotten. Ändamålet med Programmet för lokal utveckling är att förbättra levnadsvillkoren för familjer med små inkomster i utvalda kommuner. Detta görs genom små infrastrukturprojekt, som förbättrar tillgången till grundläggande service och gemensam infrastruktur i målgruppernas bostadsområden. Programmet innehåller som viktiga komponenter både att stärka kommunen som institution och att säkerställa att de boende i området organiserar sig och deltar aktivt i genomförandet. Bland de finansierade projekten överväger dragning av rör för dricksvatten och avloppsvatten, system för dränering av regnvatten, förbättring av gator och vägbyggen. Totalt kunde familjer dra nytta av projekten. Av de sammanlagda investeringarna på dollar bidrog PRODEL med 43, medan de kommunala förvaltningarna och de boende i områdena finansierade 57 Total investering (USD) 347, PRODELs andel 149, Kommunal investering 157, De boendes egeninsats 40, Typ av finansierade projekt 14 Dricksvatten Avloppsledningar Reparation av gator Terrängarbeten Genom det sätt på vilket programmet genomförs säkerställs samfinansiering, skydd för miljön och en social granskning av kommunens förvaltning. 15

16 Programmet för lånefinansierade infrastrukturprojekt Under år 2010 förhandlade PRODEL med UN Habitat och lyckades skriva kontrakt om lånefinansiering av infrastrukturprojekt. Det innebär att 100 av utgiften skall återbetalas. Det nya programmet lanserades i oktober 2010, och i december samma år hade totalt elva projekt blivit godkända. Därmed kunde alla tillgängliga medel utnyttjas. De projekt som finansieras avser förbättring av gator, dränage av regnvatten, avloppsledningar och ytor för rekreation. Mer än hälften av resurserna har finansierat installation av avloppsledningar. Återbetalningarna i denna portfölj kommer att utgöras av dels amorteringar från berörda kommunförvaltningar direkt till PRODEL, dels av fakturering till ENACAL, det statliga företag som ansvarar för dricks- och avloppsvatten. Innan programmet började implementeras hade flera studier genomförts, både på plats och i form av fokusgrupper bestående av de olika inblandade aktörerna. Den Interamerikanska Utvecklingsbanken (IADB) har även visat intresse för att sprida modellen vidare till andra länder i regionen. PERSONAL På grund av dels behovet att förstärka tillsynen, och dels minskningen av antalet mikrokreditorganisationer som PRODEL samarbetade med, gjordes förändringar i organisationsschemat under slutet av Finansenheten och den administrativa enheten slogs ihop, liksom enheterna för krediter och finansiella placeringar. Dessutom förstärktes den juridiska enheten med ytterligare resurser för juridisk granskning och certifiering av överlåtna portföljer. Omorganisationen gjordes med både befintlig och nyrekryterad personal. Projektet har blivit mycket uppskattat i kommunerna, och sedan den första verksamhetscykeln avslutats förväntas produkten bli konsoliderad och utvecklad. 16

Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning Styrelsens fo rvaltningsbera ttelse till Fullma ktige

Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning Styrelsens fo rvaltningsbera ttelse till Fullma ktige Stiftelsen PRODEL Å rsredovisning 2011 Styrelsens fo rvaltningsbera ttelse till Fullma ktige Översättning: Sten Ström PDL Mikrofinans AB (www.pdlmikrofinans.se) Rapporten har översatts i sin helhet från

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:116

Regeringens proposition 2008/09:116 Regeringens proposition 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

.16. Delårsrapport januari september

.16. Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september.16 Efterfrågan i nivå med förra året. Fortsatt ökning för små och medelstora företag. Några stora problemaffärer ger negativt resultat. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014)

Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014) Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014) Sammanfattningar består av information, uppställd i punkter, som är numrerade i avsnitten A-E enligt Bilaga 22 till Prospektförordningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor.

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor. PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-03-16 BESLUT FI Dnr 15-3226 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2000

Delårsrapport Januari-mars 2000 Delårsrapport Januari-mars 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Hoists verksamhet fortsätter att utvecklas mycket stabilt. Kundintäkterna växer kraftigt i Tyskland och är fortsatt stabilt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer