Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning 2010. Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1"

Transkript

1 Stiftelsen PRODEL Å rsredovisning 2010 Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1 1 Översättning: Sten Ström, VidaMera Rapporten har översatts i sin helhet från det spanska originalet. Noterna innehåller förklaringar för svenska läsare. En översättning av de finansiella dokumenten finns också tillgänglig, liksom en sammanfattning av alla dessa dokument på svenska.

2 Innehåll Inledning... 3 Ekonomisk utveckling under Det mikrofinansiella systemet... 5 Omvärldens och finanskrisens effekter för PRODEL... 7 PRODELs resultat Måluppfyllelse

3 Inledning År 2010 karaktäriserades av komplexa förhållanden i Nicaraguas mikrofinanssektor. Samtidigt visar PRODELs 2 utveckling i denna svåra omgivning att den är en stark institution med kapacitet att åstadkomma tillfredsställande lösningar på de utmaningar vi ställts inför. Trots dessa utmaningar gjorde PRODEL stora framsteg i sin måluppfyllelse. Kreditvolymen ökade markant, såväl i småföretagarportföljen som i portföljen för sociala bostadsförbättringar. Finansieringen av dessa båda områden är ett av Stiftelsens huvudändamål, och PRODEL gav ett viktigt stöd till flera mikrofinansinstitutioner som verkade i ett sammanhang med krympande extern finansiering. Det bör understrykas att ökningen av PRODELs kreditgivning skedde samtidigt som de finansiella indikatorerna utvecklades på ett tillfredsställande sätt. Som exempel kan nämnas den tillfredsställande kapitaltäckningen och de förhållandevis små befarade kreditförlusterna. Till stor del beror dessa framgångar på att den försiktiga utlåningspolicyn har följts. Detta har dessutom förstärkts av kontrollmekanismer och tillsyn, som varit både mer omfattande och djupare än tidigare. PRODEL avslutade året med ett positivt resultat på en tillfredsställande nivå. Samtidigt som finansieringen av mikrokreditinstitutioner ökade, har PRODEL bidragit till att en ny institution skapats för kreditgivning direkt till målgrupperna. Syftet var att vidga utbudet av mikrokrediter. Under 2010 lyckades denna institution, SERFIGSA 3, genomföra verksamhet på flera viktiga marknader i landet. Inom området Infrastruktur och kvartersförbättring har PRODEL lanserat en nyskapande produkt med stöd av UN Habitats ERSO-program. Med medel från denna institution har PRODEL inlett ett finansieringsprogram, riktat till kommuner och bostadsområden, med syftet att förbättra infrastrukturen för grundläggande service (el, vatten, avlopp etc). Genom att erbjuda även lånefinansiering av sådana projekt har fler kunnat få tillgång till sådan service. På så sätt har PRODEL kunnat komplettera det lokala utvecklingsprogrammet, som finansieras med gåvomedel. Det är viktigt att framhålla att de resultat, som PRODEL har åstadkommit under det senaste året, inte skulle varit möjliga att uppnå utan personalens helhjärtade engagemang och dess lojalitet mot organisationens syften. På styrelsens vägnar vill jag framföra vårt tack till dem. Raúl A. Lacayo Styrelseordförande 2 PRODEL: Fundación para la Promoción del desarrollo Local, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling 3 SERFIGSA: Servicios Financieros Globales, Sociedad Anónima, Globala Finansieringstjänster AB 3

4 Ekonomisk utveckling under 2010 Nicaragua har främjats av en försiktig penningpolitik, och den ekonomiska utvecklingen under 2010 blev tillfredsställande. BNP-tillväxten översteg 4: 6 500, , ,00 BNP Nicaragua (MUSD) Nicaraguas arbetsmarknad har återhämtat sig, vilket återspeglas i ökningen av antalet inskrivna i socialförsäkringssystemet, som finansieras av arbetstagarna och deras arbetsgivare. Ökningen är drygt 6 jämfört med december Den privata sektorn, regeringen och arbetstagarna har genomfört förhandlingar om minimilönerna, som uppfattas som tillfredsställande av alla parter. Den reala minimilönen ökade med cirka 2 Ökning av sysselsättningen (formella sektorn) 5 000,00 Valutareserven har ökat markant under de senaste två åren: 2 000,00 Nicaraguas valutareserv (netto och brutto) MUSD , ,00 500,00 - Regeringen har lyckats förlänga avtalet med Internationella Valutafonden till december Detta avtal är en viktig signal om ekonomisk stabilitet i Nicaragua under valåret Ökningen av exporten sammanhänger med den ekonomiska återhämtningen i USA, som är Nicaraguas främsta exportland, och med den ökande handeln mellan Nicaragua och Venezuela inom ramen för samarbetsavtalen mellan de nio Alba-länderna i regionen. Trots framgångarna i makroekonomin steg inflationen till 9. Stabiliteten i den ekonomiska tillväxten är nära sammanlänkad med prisutvecklingen på de internationella marknaderna, såväl för Nicaraguas import som för dess export. Krisen i Mellanöstern hotar att leda till en ökning av oljepriserna utöver vad som beräknats av landets myndigheter. 4

5 Det mikrofinansiella systemet Det nationella finansiella systemet har, allmänt sett, goda förutsättningar. De finansiella indikatorerna visar på en god utveckling, och riskanalyserna ger mestadels oförändrade ratingbetyg. Under 2010 växte insättningarna från allmänheten, medan kreditportföljerna både visade en tydlig utplaning vad gäller tillväxten, och en ökning i fråga om risk. 80,00 60,00 40,00 20,00 - Utvecklingen för insättningar (brunt) och bruttoutlåning (rosa) MRD Finanssektorns portföljkvalitet Ratingbetyg C, D; E 4,84 5,05 7,78 6, Ratingbetyg B 4,40 4,08 6,02 5,05 1.1Ratingbetyg A 90,75 90,87 86,20 88,47 Banco del Éxito (BANEX) utgjorde undantaget i det finansiella systemets positiva trend. Denna institution, som ursprungligen kom från mikrofinanssektorn, fick banktillstånd av Bankinspektionen år Banken kunde accelerera portföljens tillväxt utan tillräcklig kontroll från den reglerande myndighetens sida, och koncentrationen av krediter till boskapssektorn, en undermålig tillämpning av kreditpolicyer och bristande tillförlitlighet i informationen ledde till en allt hastigare försämring av banken och slutligen till ett ingripande av Bankinspektionen år Åren 2009 och 2010 var de mest riskfyllda för bankernas utlåningsportfölj under femårsperioden. Den viktigaste orsaken var överutnyttjandet av kreditkort utan någon kontroll av låntagarens kapacitet för återbetalning. 12,00 Riskportfölj / Bruttoportfölj Kreditförluster (MUSD) Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 BANEX: Kapital och förluster 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 5

6 Likvidationen av BANEX Sedan finansiärerna tillsammans tillskjutit 10 miljoner dollar gjordes flera ytterligare försök att kapitalisera BANEX, men då dessa misslyckades begärde Bankinspektionen att aktieägarna skulle försätta banken i konkurs och begära likvidation. Den första kapitaliseringen av banken förbättrade kapitaltäckningen under en kort period, och bidrog till att insättningarna kunde utbetalas under ordnade former. På så sätt skapades tillförsikt bland kontoinnehavarna, och allvarliga störningar i det finansiella systemet och särskilt bland mikrofinansinstitutionerna kunde undvikas. Den kapitalisering som genomfördes under slutet av 2009 och början av 2010 ledde visserligen till en kraftigt förbättrad kapitaltäckning, men kunde inte förhindra att hela institutionen försämrades eftersom mer än 40 av kreditportföljen drogs med uppskjutna betalningar, eller hade blivit omstrukturerad. Portföljen fortsatte att generera stora förluster på upp till två miljoner dollar per månad under årets första fyra månader. Parallellt med detta arbetade konkursförvaltaren med att försöka få till stånd ett avtal om fördelning av institutionens likviditet och andra tillgångar bland fordringsägarna. Man lyckades dock inte uppnå enighet, särskilt bland dem som krävde sin rätt som prioriterade fordringsägare. De fordringsägare som har överklagat konkursförvaltarens beslut väntar fortfarande på ett domstolsutslag, som inte kommer att kunna överklagas. Stiftelsen José Nieborowskis konkurs Stiftelsen José Nieborowski (FJN) var en av de institutioner som kunde uppvisa bäst lönsamhet och en god finansiell utveckling. Emellertid uppdagades brister i styrningen, vidlyftiga och onödiga utgifter och brister i provisionspolicyn i samband med att krisen började. Vid utgången av december 2010 var det egna kapitalet negativt, och uppgick till minus 100 miljoner córdobas (MUSD -4,5) FJNs finansiella situation (tillgångar, skulder och eget kapital, NIO) Den 6 augusti 2010 begärde Bankinspektionen ett domstolsutslag för att intervenera i banken, och utnämnde därefter en konkursförvaltare Konkursförvaltaren godtog alla finansiärers fordringar, men klassificerade dem i sin helhet som likaberättigade skulder. Detta beslut överklagades av dem som ansåg att kontraktsvillkoren därmed inte hade respekterats

7 Omvärldens och finanskrisens effekter för PRODEL Krisen i mikrofinanssektorn ledde till en kännbar försämring av kreditportföljen och i de finansiella indikatorerna för de mikrofinansorganisationer (MFI) som är PRODELs låntagare. Av 16 institutioner, som tidigare hade beviljats kredit, var det bara fem som uppfyllde villkoren för kreditprövning vid slutet av MFI AAA AA A BBB BB 3 B 1 C 1 Totalt Förändringar i mikrofinansinstitutionernas ratingbetyg under perioden : MFI:s ratingbetyg Två av de institutioner, som är PRODELs låntagare (BANEX och FJN), och som håller på att lämna mikrokreditmarknaden, tvingade PRODEL att öka sina reserver för befarade 2010 AAA AA A BBB BB B C kreditförluster och att vidta åtgärder för att skydda det egna kapitalet. I fallet BANEX var PRODELs riskexponering 4,2 miljoner dollar då institutionens nedgång började visa sig. I september 2009 begärde PRODEL fullständig återbetalning, men eftersom Bankinspektionen var orolig för risken för en kapitalflykt från både finansiärernas och allmänhetens sida, ingrep Inspektionen för att förmå fordringsägarna att kapitalisera banken i ett försök att rädda den. Denna process gjorde det nödvändigt för PRODEL att kapitalisera 1,5 miljoner dollar i utbyte mot att få ta hem 1,2 miljoner dollar i likvida medel. Återstående 1,5 miljoner kvarstår i portföljen och väntar för närvarande på att återbetalas. På grund av investeringen i BANEX har PRODEL blivit tvungen att avsätta 2,2 miljoner dollar för befarade förluster. Som betalning av Stiftelsen José Nieborowski fick PRODEL den kreditportfölj som finansierats. Det riskutsatta beloppet var 1,29 miljoner dollar, men den 31 december 2010 hade PRODEL fått tillbaka 94. Återvinningen gjordes dels direkt, dels via SERFIGSA, den mikrokreditorganisation som skapats som en del av de särskilda åtgärderna för att skydda portföljen. Vid avvecklingen av PROEXITO, ett honduranskt dotterbolag till BANEX, lyckades PRODEL återta 100 av det investerade beloppet. Gentemot andra organisationer med negativa resultat genomfördes en institutionell uppföljning, och genom att deras rörliga krediter minskades eller avvecklades sjönk risken. 7

8 PRODELs resultat 2010 För PRODEL var 2010 ett år av stora utmaningar och framgångar. Framför allt avslutades året utan förluster i verksamheten, och stiftelsen lyckades också uppnå sina huvudmål med avseende på placeringar. Stödet till mikrokreditorganisationer fortsatte, och PRODEL utvecklades till att bli en viktig samtalspartner för internationella investerare genom att proaktivt söka lösningar på den finansiella krisen. Ratingbetyg PRODEL har underkastat sig internationell rating med avseende på sina risker. Detta innebär en extern, kvalificerad värdering av den finansiella styrningen och av hur institutionen utvecklas. Under de tre kvartal bedömningen avser behöll PRODEL sitt ratingbetyg på nivån Gott och Mycket gott 4 Verksamhetsöverskott 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Finansiellt reultat (MUSD) Intäkter, kostnader och överskott När det gäller finansiella intäkter och kostnader uppnådde PRODEL ett överskott på USD 415,000 efter att ha täckt kostnaderna, som ökade med drygt två miljoner dollar jämfört med 2009, främst på grund av förlustavskrivningar i BANEX och avsättningar för förlustrisker. Mar-10 Jun-10 Sep-10 Córdobas och utländsk valuta Kort sikt Scr A Scr A Scr A Lång sikt Scr 2 Scr 2 Scr 2 Betyget Scr A ges för sådana emissioner som har goda utsikter att återbetalas i fråga om både amortering och ränta enligt avtalade villkor. Betyget kan sänkas vid förändringar hos långivaren, i sektorn eller i ekonomin. Nivå: Gott Betyget Scr 2 ges för sådana emissioner som på kort sikt visar mycket goda utsikter för återbetalning av lånebelopp och räntor inom avtalade villkor och tidsperioder. Dess riskfaktorer påverkas inte avsevärt av möjliga förändringar hos långivaren, i den relevanta sektorn eller i ekonomin på kort sikt. Nivå: Mycket gott 4 SCRiesgos högsta ratingbetyg är och det lägsta betyget är. Under åren har PRODEL fått höga ratingbetyg av Fitch Rating. 8

9 Kreditportföljens utveckling PRODELs kreditportfölj mäts på två sätt: a) beroende på mikrofinansorganisationernas utveckling och det betyg de fått i systemen för utvärdering och urval av samarbetsparter och b) beroende på utvecklingen i den portfölj som finansieras med krediter från PRODEL. År 2008 utgjorde andelen av portföljen som sköttes av organisationer med minst risk 99 år och år Sistnämnda år innebar alltså en betydande förbättring i fråga om riskkoncentration. Vid slutet av år 2008 fanns 99 av PRODELs portfölj i organisationer med ratingbetyg mellan A och AAA, år 2009 var det 95 och år Följande tabell visar hela institutionernas betyg: Tipo de Institución No. US$ No. US$ No. US$ AAA AA A BBB BB B C No Calificadas Den portfölj som finansieras med medel från PRODEL är mycket sund. Detta är resultatet av alla de åtgärder för kontroll och tillsyn som tillämpas. Följande tabell visar portföljer med förseningar 1-15 dagar 6,3 förseningar dagar 2,3 förseningar dagar 2,8 förseningar dagar 1,2 förseningar >90 dagar 0,2 Finansiell utveckling PRODEL kunde avsluta år 2010 med ett tillfredsställande finansiellt resultat och positiva indikatorer för styrningen, särskilt mot bakgrund av att flertalet institutioner både de som står under tillsyn av Bankinspektionen och övriga mikrokreditorganisationer visade betydande ackumulerade förluster. PLACERINGAR I KREDITER FÖR MIKROFÖRETAG PRODEL har tillämpat en försiktig policy för placeringar, och har valt sina partners med stor omsorg. Samtidigt har det finansiella stödet behållits till alla de organisationer som skapat och genomfört reservplaner på ett proaktivt och adekvat sätt, och som förstärkt sina kreditpolicies. PRODELs stöd har säkerställt resursflödet och har därmed skapat förtroende hos övriga fordringsägare, samtidigt som det kompletterat tillgängliga resurser hos de organisationer vars långivare dragit sig tillbaka eller minskat sina investeringar i Nicaragua PLACERINGAR I KREDITER FÖR MIKROFÖRETAG (MUSD) 9

10 KREDITER FÖR BOSTADSFÖRBÄTTRINGAR Under krisen beslöt mikrokreditorganisationerna att optimera sina tillgängliga resurser och att dirigera placeringarna mot produkter med snabbare rotation och bättre lönsamhet. Samtidigt minskade intresset för utlåning till bostadsförbättringar avsevärt, och detta resulterade i ett drastiskt fall för krediter för bostadsförbättringar. KAPITALTÄCKNING Ända sedan Stiftelsen bildades har PRODEL haft en hög kapitaltäckningsgrad, och den stärktes ytterligare genom den kapitalisering av ett villkorslån, som Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) genomförde i augusti I samband med den finansiella krisen var PRODELs viktigaste utmaning att säkra det egna kapitalet. Kapitalindikatorer PRODEL understödde denna utveckling eftersom det bedömdes angeläget att organisationerna vidtog åtgärder för att minska sina förluster. Emellertid kunde PRODEL fortsatt visa att krediter för bostadsförbättringar uppvisade en god återbetalningstrend även under krisen, och att produkten därför borde återupptas. Mot slutet av 2010 hade dessa portföljer återhämtat sig påtagligt. Indikator Tolerans för förluster Riskexponering Skuldsättningsgrad Relation Eget kapital/summa tillgångar (Portföljrisk avsättningar) / Eget kapital Dec- 08 Dec- 09 Dec Summa skulder / Eget kapital PLACERINGAR I KREDITER FÖR BOSTADSFÖRBÄTTRINGAR (MUSD) Kapitaltäckning Eget kapital / riskutsatta tillgångar ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Vid slutat av 2010 motsvarade Eget kapital 31 av samtliga tillgångar. Täckningen av den portfölj som bedöms vara riskutsatt är 7 större än nödvändigt, vilket återspeglar en adekvat och försiktig policy för avsättningar. De riskutsatta tillgångarna motsvarar 89 av det egna kapitalet. De utmärkta indikatorerna för kapitaltäckning har gjort det möjligt för PRODEL att fortsätta vara en möjlig låntagare för de viktigaste finansiärerna 5. 5 Under 2010 främst BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) och UN Habitat 10

11 KARAKTERISTIKA FÖR TILLGÅNGARNA De produktiva tillgångarna utgörs av samtliga konton som genererar intäkter åt institutionen. Kreditportföljen, likvida medel i banker och såväl kortfristiga som långfristiga finansiella investeringar ingår i PRODELs avkastningstillgångar. Indikatorer för produktiva tillgångar Indikator Andel produktiva tillgångar Andel lånefordringar Riskportfölj Relation Produktiva tillgångar / Summa tillgångar Bruttoportfölj / Summa tillgångar (Portfölj med risk > 30 dagar + portfölj i MIF vars portfölj har betyg < A) / Totalt portföljsaldo Dec Dec Dec Från och med 2009 beslutade PRODEL att variera sammansättningen av sina produktiva tillgångar som ett sätt att skydda sig mot den höga koncentration till enbart en låneportfölj, som tidigare hade karaktäriserat balansräkningen. De åtgärder som vidtogs innebar en inriktning mot att upp till 30 av de produktiva tillgångarna skulle utgöras av kort- och långfristiga finansiella placeringar så att låneportföljen minskades till 70. Förutom att de kort- och långfristiga finansiella investeringarna diversifierade risken, genererade de viktiga intäkter som bidrog till att täcka avsättningarna för befarade förluster. Kreditportföljens riskexponering har minskat från 4 år 2009 till 1,4 vid slutet av ADMINISTRATIV EFFEKTIVITET PRODELs verksamhetskostnader ökade mellan 2009 och 2010, och det berodde främst på behovet av att anställa mer personal för att återkräva låneportföljen i mikrokreditorganisationerna, och för utökad tillsyn i fält. Dessa ökade kostnader uppvägs av de resultat som uppnåtts i form av att 94 av låneportföljen har återbetalats, och av att PRODEL kunnat säkerställa att både mikrokredittagarna och säkerheterna för låneportföljen existerar fysiskt i alla institutionerna, inklusive BANEX som befinner sig i likvidation. Vid slutet av 2010 motsvarade de administrativa kostnaderna 4 av totala tillgångar, medan relationen mellan kostnaderna och placeringarna i córdoba var 5, två procentenheter högre än de historiska 3 som rapporterades för december Indikatorer för administrationen Indikator Administrations kostnader Administrativ effektivitet Kostnad per placerad córdoba LÖNSAMHET Relation Årliga adm. kostnader / Tillgångar Årliga adm. kostnader / Produktiva tillgångar Adm. Kostnader / Låneportfölj Dec -08 Dec -09 Dec PRODEL avslutade år 2010 med positiva resultat, och genererade ett överskott på USD Denna avkastning är 11

12 tillfredsställande om man beaktar den miljö i vilken verksamheten bedrivits. Som nämnts tidigare bidrog beslutet att placera 30 av tillgångarna i långfristiga finansiella investeringar med hög avkastning och låg risk till dessa resultat. Den finansiella nettomarginalen har ökat med nära 10 procentenheter i förhållande till föregående år, och med 20 procentenheter i relation till år Vid slutet av året har PRODEL behållit den operativa självfinansieringsgraden på en adekvat nivå (165) liksom den finansiella självfinansieringsgraden med 134. Låneportföljens avkastning stängde på 9,31 vilket innebar en minskning om 0,4 procentenheter jämfört med Detta beror på att den portfölj om MUSD 1,4 som hålls i BANEX inte ger någon avkastning sedan augusti 2010 då banken försattes i likvidation. Dessutom minskade låneportföljens avkastning till 2,35 som ett resultat av ökade avsättningar och verksamhetskostnader. Måluppfyllelse 2010 De strategiska riktlinjer, som beslutades av styrelsen under 2010, fastställde tre viktiga inriktningar för arbetet: a) skydd av PRODELs tillgångar genom särskilda åtgärder för att kontrollera och minska riskerna, Indikator Relation Dec-08 Dec-09 Dec-10 Avkastning på tillgångar (ROA) Vinst / Tillgångar (årsmedeltal) Avkastning på Eget kapital ROE Vinst / Eget kapital (årsmedeltal) Låneportföljens avkastning Vinst / Låneportfölj brutto (årsbasis) Nettomarginal Nettovinst / Summa intäkter Finansiell nettomarginal Finansiell nettovinst / Finansiella intäkter + Likvida tillgångar + Återförda nedskrivningar Verksamhetens självfinansieringsgrad Summa intäkter / Summa verksamhetskostnader Finansiell självfinansieringsgrad Summa intäkter / Verksamhetens kostnader + förmedlingskostnader + kapitalisering Låneportföljens produktivitet Utlåningsintäkter / Medelvärde låneportfölj brutto

13 b) en ökning av sådana aktiviteter som syftar till institutionsuppbyggande, och till att vidmakthålla nivån för de finansiella resurser som erbjuds mikrofinansorganisationerna, samt c) ett fortsatt stöd och en oförändrad nivå på de bidrag som lämnas till kommuner för PRODELs program för lokal utveckling. Vid årets slut hade PRODEL behållit värdet på tillgångarna, och hade visat sin kapacitet att dämpa de förluster som orsakats av försämringarna i mikrokreditorganisationerna och deras låneportföljer. PRODEL hade vidmakthållit sitt placeringsprogram och uppnått alla sina mål, framträtt som en strategisk aktör till stöd för att organisationerna skulle kunna möta krisen, och hade behållit ett lyckat stöd till sju olika kommunala utvecklingsprojekt. Strategin för minskning av verksamhetsrisker PRODEL har vidtagit en rad åtgärder för att minska de operativa riskerna. Den första var att förhandla med BANEX så att 1,2 miljoner dollar i likvida medel återlämnades då kapitalförlusterna i denna institution blev tydliga. Avtalsvillkoren om garantier och förtida förfall aktiverades gentemot Stiftelsen José Nieborowski. Vid utgången av 2010 var PRODEL den enda finansiär som lyckats återta delar av sina riskexponerade fordringar i BANEX och 94 av motsvarande fordringar i Stiftelsen José Nieborowski. Policyn om avsättningar för befarade förluster reviderades, och en gemensam avsättning skapades för alla mikrokreditorganisationerna. Mätbara indikatorer för värdering av tillgångar, för organisationernas interna styrning och för deras transparens i rapporteringen togs in i PRODELs uppföljningsmanual. Antalet personer som ansvarar för tillsynen ökades, och fysiska kontroller av klienter och garantier genomfördes. Vidare reviderades de kontraktsvillkor som avser garantier så att modellen med endossering ändrades till säkerhet genom överlåtna låneportföljer. Sammantaget ledde kontrollåtgärderna till att PRODEL lyckades hålla en adekvat nivå av avsättningar, vilket medförde att de befarade förlusterna för investeringarna i BANEX kunde täckas. Totalt sex organisationer, som bedömdes ha hög risk, återbetalade sina krediter på ett tillfredsställande sätt. Vid slutet av året är 83 av låneportföljen garanterad genom överlåtelse, och återstående 17 motsvarar kontrakt som upphör att gälla under Funktionen för riskkontroll består av den Verkställande direktören och alla institutionens chefer 6. Utvärderingar genomförs månatligen, och situationen i sektorn följs kontinuerligt upp av Styrelsen. Strategi för skydd, hantering och överföring av låneportföljer Vid mitten av 2009, då krisen inom mikrofinanssektorn redan signalerade en allmän försämring av PRODELs situation, föreslogs att en mikrokreditorganisation skulle skapas. Ursprungligen hade ett behov identifierats av ett företag, som skulle kunna sköta en låneportfölj för bostadsförbättring i ljuset av det minskande intresset för placeringar i denna typ av produkt. 6 Se organisationsplan på sid 16 13

14 Den kris som uppstod i Stiftelsen José Nieborowski påskyndade en lösning, så att PRODEL skulle kunna räkna med en organisation som dessutom var beredd att ta emot och sköta återbetalningarna av FJNs låneportfölj, liksom av andra portföljer som skulle kunna behöva övertas i framtiden. I och med att denna organisation, SERFIGSA, skapades har PRODEL kunnat delegera hanteringen av mikrokreditportföljer dit, och detta har gjort det möjligt för PRODEL att fortsätta koncentrera sig på sin roll som finansiär på mellannivå av mikrokreditorganisationer. SERFIGSA, den nya organisationen på mikronivå har blivit en möjlighet för PRODEL att minska riskkoncentrationen i sin låneportfölj till ett fåtal organisationer som anses uppfylla lånekraven, och att fortsätta framåt i en förändring av mikrofinanssektorn mot bättre praxis. SERFIGSA har fem lokalkontor, som är belägna på de viktigaste marknadsplatserna, och är nu i en utvecklings- och konsolideringsfas. Strategi för täckande av likviditetsbehov PRODEL har alltid haft en adekvat kassahållning. I samband med krisen gjordes dock förberedelser för att kunna ge snabb respons till finansiärerna. Tillgången på likvida medel tillät PRODEL att täcka mer än 90 dagars utbetalningar enligt prognoserna för kassaflödet. Strategi för ändring av löptider och garantitäckning. Eftersom mikrokreditorganisationerna prioriterade korta löptider för sin utlåning justerade PRODEL löptiderna för sina rörliga krediter, och minskade genomsnittet från 34 månader i december 2009 till 16 månader under år Förutom en förbättrad kontroll av placeringarna gav den snabba rotationen i låneportföljen också ett ökat kassaflöde så att PRODEL kunde följa placeringsplanen utan att öka låneskulden. Intern kontroll Förutom att upprätthålla en ständig tillsyn över PRODELs interna verksamhet ökade internrevisionen sin närvaro genom kontrollbesök hos de mikrokreditorganisationer som PRODEL samarbetar med. Internrevisorns arbete har medfört att rapporten från externrevisionen inte innehåller några invändningar. Samtidigt har det medverkat till att identifiera relevanta aspekter i mikrokreditorganisationerna, och detta har bidragit till att dessa kunnat fatta lämpliga beslut. Transaktioner med samarbetsparter Som en del av strategin för ökad hållbarhet, och enligt mandat från Årsstämman, har PRODEL etablerat den internationella företaget PRODEL MICROFINANCE FUND. Detta företag har sin juridiska hemvist i Panamá, och har som grundläggande ändamål att förmedla resurser från externa finansieringskällor och från den privata sektorn så att PRODEL skall kunna vidga sin verksamhet i Nicaragua och samtidigt expandera till andra länder i regionen. 14

15 För närvarande är PRODEL MICROFINANCE FUND majoritetsägare i SERFIGSA, en mikrokreditorganisation med säte i Nicaragua. I enlighet med internationella redovisningsnormer har PRODEL bokfört denna transaktion som kapitalandel, och tar upp motsvarande belopp i sin balansräkning. PRODEL har investerat en miljon dollar som aktiekapital. Hela detta belopp har använts för att starta verksamheten i en mikrokreditorganisation i Nicaragua. Denna organisation räknar med att ha nått sitt jämviktsläge i december Investeringar i Programmet för lokal utveckling PRODEL har fortsatt med sin bidragsfinansiering av infrastrukturprojekt, och för detta ändamål används 12,5 av de årliga överskotten. Ändamålet med Programmet för lokal utveckling är att förbättra levnadsvillkoren för familjer med små inkomster i utvalda kommuner. Detta görs genom små infrastrukturprojekt, som förbättrar tillgången till grundläggande service och gemensam infrastruktur i målgruppernas bostadsområden. Programmet innehåller som viktiga komponenter både att stärka kommunen som institution och att säkerställa att de boende i området organiserar sig och deltar aktivt i genomförandet. Bland de finansierade projekten överväger dragning av rör för dricksvatten och avloppsvatten, system för dränering av regnvatten, förbättring av gator och vägbyggen. Totalt kunde familjer dra nytta av projekten. Av de sammanlagda investeringarna på dollar bidrog PRODEL med 43, medan de kommunala förvaltningarna och de boende i områdena finansierade 57 Total investering (USD) 347, PRODELs andel 149, Kommunal investering 157, De boendes egeninsats 40, Typ av finansierade projekt 14 Dricksvatten Avloppsledningar Reparation av gator Terrängarbeten Genom det sätt på vilket programmet genomförs säkerställs samfinansiering, skydd för miljön och en social granskning av kommunens förvaltning. 15

16 Programmet för lånefinansierade infrastrukturprojekt Under år 2010 förhandlade PRODEL med UN Habitat och lyckades skriva kontrakt om lånefinansiering av infrastrukturprojekt. Det innebär att 100 av utgiften skall återbetalas. Det nya programmet lanserades i oktober 2010, och i december samma år hade totalt elva projekt blivit godkända. Därmed kunde alla tillgängliga medel utnyttjas. De projekt som finansieras avser förbättring av gator, dränage av regnvatten, avloppsledningar och ytor för rekreation. Mer än hälften av resurserna har finansierat installation av avloppsledningar. Återbetalningarna i denna portfölj kommer att utgöras av dels amorteringar från berörda kommunförvaltningar direkt till PRODEL, dels av fakturering till ENACAL, det statliga företag som ansvarar för dricks- och avloppsvatten. Innan programmet började implementeras hade flera studier genomförts, både på plats och i form av fokusgrupper bestående av de olika inblandade aktörerna. Den Interamerikanska Utvecklingsbanken (IADB) har även visat intresse för att sprida modellen vidare till andra länder i regionen. PERSONAL På grund av dels behovet att förstärka tillsynen, och dels minskningen av antalet mikrokreditorganisationer som PRODEL samarbetade med, gjordes förändringar i organisationsschemat under slutet av Finansenheten och den administrativa enheten slogs ihop, liksom enheterna för krediter och finansiella placeringar. Dessutom förstärktes den juridiska enheten med ytterligare resurser för juridisk granskning och certifiering av överlåtna portföljer. Omorganisationen gjordes med både befintlig och nyrekryterad personal. Projektet har blivit mycket uppskattat i kommunerna, och sedan den första verksamhetscykeln avslutats förväntas produkten bli konsoliderad och utvecklad. 16

STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering

STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering SCRiesgo STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering Ordinarie session Nr 4052014 Extraordinarie ratificeringssession Nr XXXXX Finansiell information: Oreviderad

Läs mer

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15 PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån Grundprospekt 2014/15 Oktober 2014 Friskrivningar Detta Prospekt, som har ingivits till Finansinspektionen för godkännande, har upprättats

Läs mer

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor.

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor. PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet

Läs mer

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012 Dnr 213/376 22 februari 213 Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 212 1 Innehåll 1 Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2 Statsskuldens kostnad och risk 2 2.1 Räntebetalningar på statsskulden

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2012 Riksgälden Årsredovisning Innehåll 2 3 4 5 8 16 20 22 24 27 29 33 54 55 56 Viktiga händelser 2012 Biträdande riksgäldsdirektören har ordet Vi är statens finansförvaltning Statens internbank Skuldförvaltning

Läs mer

Kommuninvest Årsredovisning

Kommuninvest Årsredovisning 2013 Kommuninvest Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse Kommunal lånefinansiering 10 Utlåning 11 Upplåning 13

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON Innehåll 1 Året i korthet 2 Styrelseordförandens kommentar 3 VD har ordet 5 Vision, Värderingar, Affärsidé & Strategier 6 Omvärld Förvaltningsberättelse 11 Marknad & Varumärke

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

Integrerade bostadsprogram i Centralamerika

Integrerade bostadsprogram i Centralamerika NOVEMBER 2003 INEC/ENHETEN FÖR URBAN UTVECKLING OCH MILJÖ Erfarenheter och riktlinjer Integrerade bostadsprogram i Centralamerika Innehållsförteckning Förkortningar... 3 Inledning... 5 1.1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning Kommuninvest 2013 ekonomisk förening Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelser Förvaltningsberättelse Koncernen Kommunal

Läs mer

Risk och kapitaltäckning 2008

Risk och kapitaltäckning 2008 Risk och kapitaltäckning 2008 Swedbank Risk och kapitaltäckning 2008 Kapitel Innehåll 1 Inledning 2 Kapitalbas och kapitalkrav 7 Risk 9 Kreditrisker 17 Operativa risker, compliance och motverkande av penningtvätt

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 2 AFFÄRSÖVERSIKT Innehåll Kort om SBAB Affärsöversikt 2 Kort om SBAB 2 2013 i korthet 3 VD-kommentar 4 Vision, värderingar & mål 5 SBAB steg för steg 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att sanera Greklands statsskuld och bevilja Grekland

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima 2003 Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos Omslagsbild: Somateria mollissima ANDFÅGLAR Andfåglarna omfattar 120 arter i världen. De tjugotal

Läs mer

Finlands Banks årsberättelse 2012

Finlands Banks årsberättelse 2012 Finlands Banks årsberättelse 2012 Finlands Banks årsberättelse 2012 På pärmbilden: Finlands uppbyggnad av Ville Tietäväinen. Finlands Bank Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer