Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier"

Transkript

1 Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret Uppdaterad den

2 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar som används i Erasmus-programmet Deltagande i programmet Erasmus Erasmus University Charter Erasmus Placement Certificate Avtalsförhållandet mellan CIMO och högskolan/konsortiet Ansökan om mobilitetsbidrag Grunderna för beviljande av mobilitetsbidrag Finansieringsavtal mellan CIMO och högskolan/konsortiet Utbetalning av bidraget åt högskolan/konsortiet Tilläggsstipendier Återbetalning av bidrag Rapportering Mellanrapport Slutrapport Arkiveringstid för dokumenten Uppföljning och revision Administration av Erasmus-bidraget vid högskolan Allmänna anvisningar Överföring av bidrag mellan utbyteskategorierna Utbetalning av stipendium åt utresande Studentutbyte Praktikantutbyte Lärar- och personalutbyte Stipendier åt handikappade deltagare i utbytet Bidrag för organisation av mobiliteten (OM) Principerna för genomförande av mobiliteten Bilaterala avtal mellan högskolorna Student- och praktikantutbyte Behörighetsvillkor för utresande studerande Val av utresande studerande Utbytets längd Flera utbytesperioder för samma studerande Kombinerad praktik- och studieperiod Förlängning av utbytesperioden Avbrytande av utbytesperioden Lämpliga praktikplatser Tillgodoräknande Inga studieavgifter Försäkringar och ansvar Utbyte till det egna hemlandet Erasmus Student Charter EILC-språkkurser Rapportering efter utbytet Blanketter för student- och praktikantutbyte Lärar- och personalutbyte

3 Behörighetsvillkor för utresande personal Val av utresande deltagare Utbytets längd Arbetsplan Rapportering efter utbytet...27 Bilaga 1. Högskolans Erasmus-kalender läsåret Bilaga 2. Nyttiga Erasmus-länkar...30 Bilaga 3: Lärar- och personalutbytets högsta belopp per dag per land Bilaga 4: Dokument per kategori som kontrolleras vid dokumentkontroll och inspektioner

4 TILL LÄSAREN Denna guide ger anvisningar och hjälp åt högskolor och praktikkonsortier för administrationen av Erasmus-mobilitetsbidraget och genomförandet av Erasmus-utbyten. Den är skriven av Finlands nationella Erasmus-kontor, CIMO. Vi hoppas att guiden ger svar på de flesta frågorna om utbytet. I och med Programmet för livslångt lärande (LLP) fick Erasmus-mobiliteten läsåret 2007/08 nya aktiviteter och genomgick flera administrativa förändringar. Nu är förändringarna inte lika stora, men det är ändå bäst att läsa igenom denna guide noggrant, så att programmet säkert genomförs enligt gällande instruktioner. Det har också skett mindre förändringar från förra året i modellen för och bilagorna till avtalet mellan högskolan/konsortiet och CIMO så läs också dem omsorgsfullt. Vi tar gärna emot kommentarer om guidens innehåll! Vi uppdaterar guiden enligt behov. Uppdateringar och andra aktuella saker meddelas per e-post via sändlistorna campo och cimeoni. Den uppdaterade versionen finns på CIMOs Erasmus-webbsidor: Blanketter CIMOs Erasmus-team svarar gärna på alla frågor om programmet Erasmus! KONTAKTINFORMATION Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO PB 343 (Hagnäskajen 6) Helsingfors Fax E-post Erasmus-teamet: Anne Siltala, ledande sakkunnig Erasmus-mobilitet / allmän rådgivning - Uppföljning av mobilitetsbidragsavtalet / universitet - EILC-koordination - ECTS och DS Labels Anni Kallio, programsakkunnig Erasmus-mobilitet / allmän rådgivning - Uppföljning av mobilitetsbidragsavtalet / yrkeshögskolor - Praktik och samarbete med arbetslivet - Erasmus-mobilitets slutrapportering - Centralt administrerade Erasmus-projekt Outi Jäppinen, programsakkunnig

5 - Erasmus-intensivkurser - Bologna-expertgrupp Sofia Lähdeniemi, projektkoordinator Beredning av avtal - Utbetalningar - Dokumentkontroll Terésa Pöyhönen, projektkoordinator Biträdande uppgifter (intensivkurser och mobilitet) Vi arbetar som ett team, så vid behov kan man kontakta vem som helst av oss! TERMER OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I ERASMUS-PROGRAMMET DS ECTS EILC ESC EUC HEI LA NA OM SM SMS SMP ST STA STT TA Diploma Supplement (Bilaga till examensbetyget som ges åt utexaminerade studerande) European Credit Transfer and Accumulation System (Europeiska systemet för överföring av studieprestationer och vitsord) Erasmus Intensive Language Course (Erasmus-språkkurs) Erasmus Student Charter Erasmus University Charter Higher Education Institution (Högskola) Learning Agreement (Studieavtal) National Agency (Erasmus nationella programkontor, i Finland CIMO) Organisation of Mobility (Bidrag för organisation av utbyte) Student Mobility (Student- och praktikantutbyte) Student Mobility Studies (Studentutbyte) Student Mobility Placements (Praktikantutbyte) Staff Mobility (Lärar- och personalutbyte) Staff Mobility Teaching Assignments (Lärarutbyte) Staff Mobility Staff Training (Personalutbyte) Training Agreement (Praktikavtal) 5

6 1. DELTAGANDE I PROGRAMMET ERASMUS 1.1. Erasmus University Charter För att kunna delta i verksamheten inom programmet Erasmus måste högskolan ansöka om Erasmus University Charter (EUC), som beviljas av Europeiska kommissionen. EUC utgör ramverket för högskolans hela Erasmus-samarbete och via den förbinder sig högskolan att följa programmets grundprinciper och villkor. Erasmus Policy Statement (EPS) som ingår i EUC är en plan för högskolans verksamhet inom Erasmus och den omfattar åtgärder för mobilitetens organisation och kvalitet. Det finns tre typer av Erasmus University Charter: Standard Erasmus University Charter är avsedd för högskolor som tänker delta i alla Erasmus-aktiviteter utom i praktikantutbyte (också i projekt- och nätverksaktiviteter). Extended Erasmus University Charter (Standard Charter and student placements) berättigar högskolan att delta i alla Erasmus-aktiviteter medräknat praktikantutbyte. Så gott som alla högskolor i Finland har denna så kallade utvidgade Erasmus University Charter. Extended Erasmus University Charter (student placements only) berättigar högskolan att delta enbart i Erasmus-praktikantutbytet och i inga andra Erasmus-aktiviteter. Det går att ansöka om EUC en gång per år. Beviljade University Charters är i kraft fram till slutet av Programmet för livslångt lärande år Alla Finlands högskolor har för närvarande en giltig EUC, men man kan bli tvungen att ansöka om en ny om exempelvis högskolor sammanslås.ansökningstiden för Erasmus University Charter för läsåret går ut Närmare information om ansökan om Erasmus University Charter finns på genomförandeorganets (EAC Executive Agency) webbplats: Erasmus Placement Certificate Förutom av högskolor kan praktikutbyte inom Erasmus också arrangeras av konsortier. Ett praktikkonsortium kan vara exempelvis en regional eller tematisk högskolesammanslutning som också kan innefatta andra organisationer, såsom föreningar, stiftelser, handelskammare, företag och kommuner. Minsta möjliga konsortiesammansättning är en koordinator och en högskola. Utländska högskolor och företag som tar emot praktikanter är inte medlemmar i konsortiet. Konsortiets koordinator ingår avtal med det nationella kontoret och ansvarar för administration och rapportering av bidraget. Konsortiets koordinator ingår ett avtal med konsortiets övriga högskolmedlemmar, där man avtalar om de olika parternas uppgifter och skyldigheter samt administrativ och ekonomisk praxis. Finländska praktikkonsortier ansöker om Erasmus Placement Certificate av det nationella programkontoret CIMO. EPC kan beviljas för 1 3 år åt gången beroende på vilken erfarenhet konsortiets medlemmar har av att arrangera praktikantutbyte. Konsortier som har fått EPC kan 6

7 ansöka om bidrag för praktikantutbyte och för organisation av utbyte i den årliga ansökningsomgången för mobilitetsbidrag. Om högskolan eller en del av den (fakultet, institution, enhet) är medlem i ett praktikkonsortium, kan samma högskola eller del av den inte självständigt ansöka om bidrag för praktikantutbyte inom ramen för den normala ansökan om mobilitetsbidrag. Nästa ansökningstid för både gamla och nya konsortier går ut i mars AVTALSFÖRHÅLLANDET MELLAN CIMO OCH HÖGSKOLAN/KONSORTIET 2.1. Ansökan om mobilitetsbidrag Högskolor och praktikkonsortier ansöker årligen om mobilitetsbidrag från det nationella programkontoret CIMO. Bidrag beviljas för student-, praktikant-, lärar- och personalutbytesstipendier. Dessutom utdelas bidrag för organisation av utbytet (OM). Finland har beviljats ett anslag på 7,8 miljoner euro ur Europeiska kommissionens budget för Erasmus läsåret Av detta belopp är mobilitetsbidragets andel totalt 7,0 miljoner euro (läsåret var motsvarande summa 6,7 milj. euro). Utöver EU-mobilitetsbidraget beviljar CIMO högskolorna bidrag för studentutbyte ur undervisningsministeriets nationella anslag. För läsåret uppgår dessa medel till euro. Ansökningstiden för mobilitetsbidrag för läsåret utgår i mars CIMO informerar högskolorna om när ansökningstiden inleds och om ansökningsanvisningar Grunderna för beviljande av mobilitetsbidrag För läsåret beviljar CIMO totalt 6,6 miljoner euro i mobilitetsbidrag åt högskolor och konsortier. Anslaget fördelar sig på de olika kategorierna enligt följande: Studentutbyte Praktikantutbyte Lärarutbyte Personalutbyte Bidrag för organisation av utbytet (OM) euro för student- och praktikantutbyte och euro för lärar- och personalutbyte har reserverats från EU-mobilitetsbidraget för att utdelas senare. Dessutom fördelas hela det nationella bidraget för studentutbyte som tilläggsstipendier. Se närmare anvisningar för ansökan om tilläggsbidrag i kapitel 2.5. Mobilitetsbidraget för läsåret har allokerats till högskolorna/konsortierna enligt lite annorlunda principer än förra året. Vid beviljande av stipendier för student- och lärarutbyte beaktades förutom de genomförda utbytena under två föregående läsår också antalet som högskolan ansökt om för läsåret Ansökt antal utbyten beaktades undantagsvis i allokeringen därför att i synnerhet antalet genomförda studentutbyten har varierat stort under de 7

8 senaste läsåren och en beräkning bara utgående från genomförda utbyten skulle ha blivit mycket lägre än det ansökta antalet. Bidrag för praktikant- och personalutbyte har beviljats utifrån genomsnittet av genomförda utbyten läsåret , uppskattningen för läsåret och ansökt antal för läsåret Bidrag för organisation av utbytet (OM) beviljas utgående från det beräknade antalet deltagare i alla fyra utbyteskategorier. Vid beräkningen av bidraget används fastslagna enhetspris, det vill säga en kalkylmässig summa per deltagare. Bidraget som högskolan får per deltagare minskar när antalet utbyten ökar.vid allokeringen av OM-bidrag har nu använts bara en beräkningskategori som består av det totala antalet deltagare i student-, praktikant-, lärar- och personalutbytet. Härigenom kompenseras ökningen av deltagare i en kategori av minskat antal deltagare i en annan. En enda beräkningskategori gör också användningen av OM-bidraget inom högskolan flexiblare. OM-bidragets enhetspriser är följande: Antal personer totalt OM-bidrag / person 1-25 pers OM-bidragets slutliga belopp fastställs efter att slutrapporten har inlämnats. Då görs samma beräkning med enhetspriserna på nytt, men nu utgående från det totala verkliga antalet student-, praktikant-, lärar- och personalutbyten som genomförts under läsåret. I antalet inberäknas också de som rest ut med s.k. nollstipendium samt personal som inbjudits från utländska företag via lärarutbytet. CIMO beräknar det slutliga OM-bidragsbeloppet. Om högskolan/konsortiet genomför färre antal utbyten än planerat, kan en del av det beviljade OM-bidraget krävas tillbaka. Dessutom tillämpas en marginal på 10 procent i genomförda utbyten: om det slutliga antalet utbyten blir under 10 procent mindre än planerat, behöver OM-bidraget inte återbetalas. Om antalet deltagare i utbytena däremot blir över 10 procent mindre än planerat, beräknas OM-bidragets slutliga belopp enligt modellen ovan och skillnaden till det ursprungligen beviljade beloppet bör återbetalas. OM-bidraget kan också enligt övervägande överföras till andra funktioner, se 3.2. Det här rekommenderas speciellt i lägen, där man annars skulle bli tvungen att återbetala OM-bidrag till CIMO. Alla överföringar som görs måste rapporteras till CIMO. Större antal utbyten än planerat leder inte till ökat OM-bidragsbelopp. Stipendierna för praktikantutbyte och bidraget för organisation av utbytet åt praktikkonsortier beräknas enligt samma principer som för högskolorna. Undervisningsministeriets nationella studentutbytesbidrag fördelas av CIMO åt högskolorna som tilläggsstipendier enligt samma principer som tilläggsstipendierna reserverade ur EUmedlen. I användningen av det nationella bidraget tillämpas Erasmus-mobilitetsbidragsavtalet och programmets principer. Anvisningar för bidragets rapporteringen ges i samband med beslut om beviljande. 8

9 2.3. Finansieringsavtal mellan CIMO och högskolan/konsortiet CIMO och högskolan/konsortiet ingår ett finansieringsavtal för mobilitetsverksamheten i början av avtalsperioden. Avtalsperioden börjar 1 juni 2009 och slutar 30 september Bidraget kan bara användas till utbyten och åtgärder som sker under avtalsperioden. CIMO skickar avtalet för undertecknande åt bidragsmottagaren, som returnerar båda avtalsexemplaren till CIMO. Härefter undertecknar CIMO avtalet, returnerar ett exemplar åt högskolan/konsortiet och utbetalar den första delen av det beviljade bidraget. Å ett konsortiums vägnar undertecknas avtalet med CIMO av konsortiets koordinator som ansvarar för anslagets användning i enlighet med partneravtalen som ingåtts med konsortiets medlemmar. I finansieringsavtalet avtalas om det beviljades mobilitetsbidragets belopp, ändamål samt utbetalning av bidraget åt högskolan/konsortiet. Avtalsmallar för de olika utbytena ingår som bilagor i avtalet, och finns på CIMOs Erasmus-webbsidor. Också finansieringsavtalets allmänna avtalsvillkor som gäller hela Programmet för livslångt lärande finns på CIMOs webbplats. Förändringar i avtalet bör göras skriftligen som tilläggsavtal. Denna guide utgör finansieringsavtalets bilaga VIII och innehåller detaljerade regler och anvisningar för administrationen av mobilitetsbidraget och grunderna för beviljande av enskilda stipendier Utbetalning av bidraget åt högskolan/konsortiet CIMO betalar den första delen av bidragsbeloppet åt högskolan/konsortiet inom 45 dagar efter att båda partnerna har undertecknat finansieringsavtalet. Denna så kallade första förhandsbetalning utgör 80 procent av det totala bidragsbeloppet definierat i avtalet. Om högskolan/konsortiet i mellanrapporten ( ) visar att man använt minst 70 procent av den första förhandsbetalningen (= 56 % av det totala bidragsbeloppet) betalar CIMO den så kallade andra förhandsbetalning av mobilitetsbidraget till högskolan. Den andra förhandsbetalningen är högst 20 procent av det maximala bidragsbeloppet som definierats i avtalet och utgör i regel återstoden av bidraget. Men om det i mellanrapporten framgår att högskolan/konsortiet inte kommer att använda hela sitt beviljade bidragsbelopp, är den andra förhandsbetalningen mindre än detta, eller den utbetalas inte alls. Om antalet utbyten blir klart mindre än planerat, kan CIMO också kräva att högskolan återbetalar en del av redan utbetald förhandsbetalning. Om högskolan/konsortiet inte har använt minst 70 procent av förhandsbetalningen fram till inlämningen av mellanrapporten, kan den/det anhålla om betalning av den andra förhandsbetalningen senare, när den krävda procentandelen har använts. Anhållan görs genom att fylla i mellanrapporten på nytt, dock senast Tilläggsstipendier 9

10 CIMO reserverar årligen en separat så kallad reservpott för tilläggsstipendier som beviljas högskolorna. Avsikten med tilläggsstipendierna är att garantera flexibilitet i beviljandet av bidrag och möjlighet till tilläggsanslag åt de högskolor vars deltagarantal i utbytena växer eller som har betalat små stipendier åt utbytesstudenterna. För läsåret har tilläggsstipendier reserverats enligt följande: Tilläggsstipendier för student- och praktikantutbyte Undervisningsministeriets nationella bidrag för studentutbyte Stipendier åt handikappade deltagare Tilläggsstipendier för lärar- och personalutbyte Totalt Inga separata tilläggsstipendier har reserverats för studerande som deltar i EILC-kurser, utan högskolan kan betala EILC-stipendier ur sina normala medel för Erasmus-student- eller - praktikantutbyte. Det går att vid behov ansöka om tilläggsstipendier för båda kategorierna. Tilläggsbidrag kan i första hand anhållas av sådana högskolor/konsortier som under läsåret skickar ut fler personer på utbyte (lärar- och personalutbyte) eller vars totala antal utbytesmånader blir större (student- och praktikantutbyte) än vad som beräknas i CIMOs allokeringstabell ( ). I andra hand kan tilläggsbidrag beviljas för betalning av större stipendier inom alla kategorier, även om det beräknade antalet deltagare och/eller månader inte överskrids. Tilläggsbidrag med denna motivering beviljas bara under vårens ansökningsomgång. Tilläggsbidrag anhålls på CIMOs separata blankett för detta. Högskolan kan anhålla om tillägg till Erasmus-mobilitetsbidraget enligt följande: senast för student- och praktikantutbyte senast för student-, praktikant-, lärar- och personalutbyte För handikappade deltagare kan högskolan anhålla om förhöjt stipendium för extra kostnader under utbytet orsakade av handikappet. Ansökningstiden är fortlöpande Återbetalning av bidrag Det lönar sig för högskolan/konsortiet att noggrant planera användningen av det beviljade bidraget, så att hela anslaget säkert används (ytterligare information i kapitlet 3.1.). Om stipendier trots detta blir oanvända, bör högskolan/konsortiet omedelbart kontakta CIMO som strävar efter att i stället utbetala bidraget till andra högskolor under läsåret. CIMO skickar en separat faktura för återbetalning av det oanvända bidraget till högskolan/konsortiet efter att slutrapporten har inlämnats Rapportering Mellanrapport Högskolan/konsortiet inlämnar en mellanrapport över genomförd mobilitetsverksamhet under läsåret till CIMO senast 31 mars I mellanrapporten rapporteras följande: 10

11 Genomförda utbyten fram till mellanrapporten enligt kategori: o antal deltagare i utbytet, den sammanlagda längden på deras utbyten (månader/veckor) samt totalt stipendiebelopp som beviljats åt dem. Man kan alltså inberäkna alla beviljade bidrag i genomförda utbyten, trots att alla stipendier ur dem inte ännu utbetalts. o Använt OM-bidragsbelopp. Prognos för hela avtalsperioden enligt utbyteskategori: o Totalt antal utresande, den sammanlagda längden på deras utbyten (månader/veckor) samt totalt stipendiebelopp som ska betalas åt dem. o En uppskattning om eventuella oanvända stipendier eller behov av tillägsstipendier. o Överföringar mellan kategorierna OBS: För ansökan om tilläggsstipendier bör man fylla i en separat ansökningsblankett för tilläggsbidrag (se kapitlet 2.5). Det räcker alltså inte att man nämner behovet av tilläggsbidrag i mellanrapporten. Mellanrapportsblanketten införs på CIMOs Erasmus-webbsidor i början av Slutrapport Slutrapporten över läsåret skickas till CIMO senast 29 oktober Slutrapporten består av följande delar: Uppgifter om alla genomförda utbyten som matats in i det elektroniska rapporteringssystemet. Ur systemet skrivs ut ekonomirapporter som undertecknas och excel-tabeller över utbytesdeltagarna. Meddelande om överföringar. Antal inkommande studerande och praktikanter per land. En lista över studerande som deltagit i EILC-kurser och stipendier som betalts till dem. En lista över studerande som fått nationellt bidrag. Rapport över användningen av UVM-bidraget (bara den totala användningen av bidraget). En skriftlig rapport över Erasmus-mobiliteten. Det elektroniska rapporteringssystemet öppnas senast i början av september, vilket ger två månader tid för rapporteringen. Rapporteringen baserar sig på kategorivisa informationsinsamlingsmodeller, det vill säga så kallade Data Dictionaries, som ingår som bilaga II a c i avtalet mellan högskolan/konsortiet och CIMO. Närmare anvisningar för rapporteringen publiceras när systemet öppnas. CIMO kontrollerar slutrapporten och beräknar det slutliga beloppet för OM-bidraget utgående från antalet genomförda utbyten. Om bidrag bör återbetalas ur en eller flera kategorier, skickar CIMO en faktura till högskolan/konsortiet över beloppet som ska återbetalas. Om den andra förhandsbetalningen av bidraget inte har betalats till högskolan/konsortiet efter mellanrapporten, betalas den eventuella slutdelen efter slutrapporten. Till sist skickar CIMO ett avslutningsbrev till högskolan/konsortiet över att avtalsförhållandet har upphört. 11

12 2.8. Arkiveringstid för dokumenten Dokumenten gällande Erasmus-verksamheten bör arkiveras i fem år efter att slutrapporten har inlämnats för eventuella inspektioner Uppföljning och revision Avtalet mellan CIMO och Europeiska kommissionen förpliktar CIMO att följa upp genomförandet av programmet Erasmus vid de finländska högskolorna och praktikkonsortier samt kontrollera användningen av Erasmus-medel. Uppföljningen omfattar som mest allt stöd och all rådgivning som CIMO kan erbjuda högskolorna för att verkställa programmet. I uppföljningen insamlas information om Erasmusutbytenas kvalitet samt om effektiviteten hos programmets genomförande och dess effekter vid högskolorna. Besöken syftar vidare till att kartlägga och sprida god praxis samt avhjälpa eventuella brister. Lyckade besök gagnar bägge parterna högskolan har möjlighet att ge förslag till utveckling av CIMOs tjänster och programadministration, och samtidigt ges möjlighet att tillsammans evaluera högskolans internationella verksamhet och diskutera dess utvecklingsbehov. Dessutom kan man fundera på samarbetet mellan CIMO och högskolorna samt genomförandet av programmet Erasmus överlag. En skriftlig revisions- och uppföljningsrapport görs utgående från besöket. Syftet med Erasmus-programmets dokumentkontroll och inspektionerna är att säkerställa att den rapporterade Erasmus-mobiliteten har genomförts enligt rapporten och att programmens medel används enligt villkoren i finansieringsavtalet. Dokumentkontrollen görs genom slumpmässigt urval efter slutrapporteringen. CIMO inbegär kopior av dokumenten för vissa av utbytesdeltagarna. Dessutom utförs årligen några inspektioner och så kallade systeminspektioner till de största bidragsmottagarna. Vid en systeminspektion analyseras högskolans processer för stipendieadministrationen och en normal dokumentkontroll görs. Kontrollerna gäller alltid den senast rapporterade avtalsperioden. Dokumenten som kontrolleras vid dokumentkontroll och inspektioner finns listade per kategori i bilaga ADMINISTRATION AV ERASMUS-BIDRAGET VID HÖGSKOLAN 3.1. Allmänna anvisningar Erasmus-anslaget ska bokföras på högskolans konto som ett skilt moment så att alla betalningar kan utredas fullständigt vid en eventuell revision. Det lönar sig för högskolan/konsortiet att planera användningen av det beviljade bidraget noggrant så att alla anslag för respektive verksamhet säkert används. CIMO är tvungen att återbetala oanvända medel åt kommissionen. Därför är det bra om högskolan följer upp genomförandet av utbyten under läsåret och kontrollerar behovet att anhålla om tilläggsbidrag, överföra bidrag mellan verksamheterna eller öka stipendierna åt dem som 12

13 reser på utbyte. Eventuella överföringar mellan verksamheterna bör meddelas CIMO och de ska beaktas vid uppgörandet av slutrapporten så att de totala summorna stämmer. Ifall högskolan verkar genomföra färre utbyten än beräknat, rekommenderas det att de enskilda deltagarna i stället får större stipendier. Stipendiet kan förstoras också i efterskott genom att betala en tilläggssumma åt deltagarna till exempel efter att de inlämnat sin utbytesrapport. Här måste man dock följa de högsta stipendiebeloppen och avtalsperioden som definieras i kapitel 3.3 och komma ihåg att rapportera stipendiet till CIMO enligt det slutliga beloppet. Om stipendier trots detta blir oanvända, bör högskolan omedelbart kontakta CIMO. Deltagarna beviljas stipendium enligt utbytets längd. I student- och praktikantutbytet definieras stipendiets storlek per en utbytesmånad. För tid som överskrider hela månader, berättigar minst två veckors studie- eller praktikperiod inom påföljande månad i regel till en hel månads stipendium. Stipendierna bör fördelas enligt rättvisa, genomskinliga och offentliga principer. Urvalet av stipendiater och stipendiernas fördelning bör dokumenteras, och högskolan bör spara ansökningarna och andra dokument gällande urvalet. Vid fastställandet av stipendiernas storlek kan man beakta exempelvis värdlandets boende- och levnadskostnader samt eventuell extern finansiering. Också deltagarens eventuella specialbehov kan utgöra motivering till beviljande av ett större stipendium. Stipendierna är inte avsedda att täcka alla utgifter som orsakas av vistelsen utomlands. I mobilitetsbidragsavtalen för läsåret har inga nationella medel från undervisningsministeriet allokerats till högskolorna för studentutbyte. Det här underlättar administrationen av anslagen för de flesta högskolor. Nationellt bidrag beviljas dock som tilläggsstipendier och vid utbetalningen av stipendier bör EU-bidraget och det nationella bidraget hållas separat. Samma studerande kan i regel inte beviljas stipendium ur två olika potter Överföring av bidrag mellan utbyteskategorierna Beroende på det beviljade bidragets storlek och antal utbyten som genomförs i respektive kategori kan högskolan under läsåret anse det nödvändigt att utnyttja flexibiliteten i avtalet och överföra bidrag mellan kategorierna. Högskolan kan vid behov överföra medel mellan bidragskategorierna med beaktande av följande begränsningar: - högst 20 % av studentutbytesstipendierna kan överföras till praktikantutbytesstipendier, eller tvärtom - högst 20 % av lärarutbytesstipendierna kan överföras till personalutbytesstipendier eller tvärtom - högst 20 % av OM-bidraget kan överföras till student- och praktikantutbyte och/eller lärar- och personalutbyte - högst 20 % av lärar- och personalutbytesstipendierna kan överföras till student- och praktikantutbytesstipendier - student- och praktikantutbytesstipendier får inte överföras till övriga kategorier. 13

14 Övriga överföringar tillåts inte. Om högskolan/konsortiet beslutar att göra överföringar, bör man skriftligen meddela CIMO om detta.utförda överföringar rapporteras också i samband med slutrapporten på en separat blankett Utbetalning av stipendium åt utresande Studentutbyte Högskolan betalar stipendium åt sina studerande som reser på Erasmus-utbyte. Studenten undertecknar en bekräftelse över mottagande av Erasmus-stipendium innan stipendiet utbetalas (bilaga V a 1, som finns på CIMOs Erasmus-webbsidor). Högskolan behåller bekräftelsen. Blanketten är nästan samma som tidigare, men den har kompletterats med uppgifter som frågas i slutrapporten. Högskolan ska exempelvis vid revision kunna bevisa att stipendiet har utbetalats till studentens konto. Dessutom krävs intyg över studier utomlands (för detta ändamål kan man använda t.ex. bilaga V a 4, Letter of Confirmation). Studentstipendierna är avsedda att ersätta extra kostnader som uppkommer i samband med utbytet, såsom resekostnader, språkstudier samt högre levnadskostnader i värdlandet. Stipendiet ska utbetalas åt studerande innan Erasmus-utbytet börjar. Stipendier beviljas enskilda studerande enligt längden på utlandsstudierna. Läsåret bör det månatliga stipendiet uppgå till euro. Om högskolan är tvungen att betala mindre stipendier än detta, lönar det sig att ansöka om tilläggsbidrag av CIMO. Högskolan kan också sända studerande på utbyte utan stipendium. Dessa studerande rapporteras till CIMO på samma sätt som övriga Erasmus-utbytesstuderande och de beaktas i genomförandet av utbyten. Utbyten med nollstipendium bör uppfylla alla övriga krav på Erasmus-studentutbyte som ingår i kapitel Praktikantutbyte Högskolan/konsortiet betalar stipendium åt sina praktikanter som reser på Erasmus-utbyte. Ett stipendieavtal (Placement Agreement) ingås över praktikantutbytet. Det undertecknas av sändande högskola/konsortium och studenten. I avtalet ingår praktikens längd, stipendiets storlek och betalningsvillkor. Avtalsmallar finns på finska, svenska och engelska (bilaga V b 1). Högskolan/konsortiet kan också göra ett eget stipendieavtal, förutsatt att det följer minimikraven på stipendieavtal (bilaga V b 2). Dessutom finns det en blankett för insamling av uppgifter om praktikantutbytet (bilaga V b 4). Det är inte obligatoriskt att använda den, men högskolan/konsortiet kan om man vill bifoga den till stipendieavtalet och med hjälp av den samla in uppgifter som behövs för slutrapporten av studenterna. Högskolan/konsortiet kan välja om man betalar praktikantutbytesstipendiet till studenterna i en eller två rater. Om stipendiet betalas i två rater, betalas den första delen (80 %) efter att stipendieavtalet undertecknats. Den andra delen (20 %) betalas efter att studenten har lämnat in sin praktikrapport till högskolan. Om stipendiet betalas i en rat, betalas det i sin helhet efter att stipendieavtalet har undertecknats. Stipendieavtalet måste uppdateras enligt det valda utbetalningssättet. Högskolan ska exempelvis vid revision kunna bevisa att stipendiet har utbetalats till studentens konto. Ifall praktiken avslutas i slutet av september, dvs. i slutet av avtalsperioden, eller 14

15 praktiken undantagsvis fortsätter efter avtalsperiodens slut (dock senast till ), uppmanas högskolan/konsortiet att snabbt begära slutrapport av den studerande och betala andra raten direkt efter praktiken så att den har betalts innan högskolan/konsortiet inlämnar sin slutrapport till CIMO senast Praktikstipendiet är avsett att ersätta tilläggskostnader som uppstår av utbytet. Stipendier beviljas åt enskilda studerande enligt längden på utlandspraktiken. Läsåret bör det månatliga stipendiet uppgå till euro. Praktikstipendier kan i genomsnitt vara större än studentutbytesstipendierna, eftersom praktikanterna inte alltid får studentförmåner i värdlandet. Enskilda praktikstipendier kan dock vara mindre än det genomsnittliga studentutbytesstipendiet, exempelvis ifall praktikanten får lön. Högskolan kan också sända studerande på Erasmus-praktik utan stipendium. Dessa studerande rapporteras till CIMO på samma sätt som övriga Erasmus-praktikanter och de beaktas i genomförandet av utbyten. Utbyten med nollstipendium bör uppfylla alla övriga krav på Erasmus-praktikantutbyte som ingår i kapitel Lärar- och personalutbyte Högskolan betalar Erasmus-stipendium åt dem som åker på lärar- och personalutbyte samt åt personal från utländskt företag som inbjudits på lärarutbyte till högskolan. Erasmus-stipendiet är ett helhetsstipendium som kan täcka rese- och uppehållskostnader. Stipendiet kan inte utbetalas åt deltagaren förrän han/hon har godkänt stipendiet och alla de skyldigheter som hör till det. Som intyg över detta gäller beslut om beviljande av stipendium eller undertecknad bekräftelse över mottagande av Erasmus-stipendium (mall i bilaga VI b och VII b). En nyhet är den separata engelskspråkiga modellblanketten för personer från företag som inbjuds på lärarutbyte (bilaga VI c). Men ifall högskolan betalar utbyteskostnaderna direkt på basen av en reseräkning, och inget stipendium betalas åt lärare eller anställd, räcker som bekräftelse godkänd reseplan och -räkning med Erasmus som referens. Från och med läsåret bestäms högsta beloppet för enskilda stipendier inom läraroch personalutbytet enligt utbytets verkliga längd och värdlandet. Utbytets längd (totalt antal dagar som utbytesresan tagit) måste kunna bevisas (t.ex. med resebiljetter och reseräkning). De högsta landsvisa stipendiebeloppen följer LLP-programguiden 2009 och de finns i bilaga 3 i slutet av denna guide. För läsåret har CIMO beviljat i genomsnitt 390 i stipendium per lärar- och personalutbyte, så det är möjligt att överskrida stipendiets maximibelopp närmast vid korta utbyten. I praktiken kan Erasmus-stipendiet för dem som deltar i lärar- och personalutbytet också vara mindre än det belopp som CIMO har allokerat. I det fall betalar den avsändande högskolan själv största delen av utbytets kostnader. Det går att anhålla om tilläggsstipendier också för lärar- och personalutbyte från CIMO våren

16 3 exempel på beräkning av stipendiets högsta belopp: 5 dagars lärar- eller personalutbyte till Belgien: För 1 7 dagar är Belgiens högsta dagliga bidragsbelopp 210 euro/dag -> högsta stipendium för besöket är 5 x 210 = dagars lärar- eller personalutbyte till Turkiet: För 1 7 dagar är Turkiets högsta dagliga bidragsbelopp 160 euro och för 8 14 dagar 58 euro/dag. -> högsta stipendium för besöket är 7 x x 58 = dagars lärar- eller personalutbyte till Estland: För 1 7 dagar är Estlands högsta dagliga bidragsbelopp 170 euro, för 8 14 dagar 62 euro och för dagar 22 euro/dag. -> högsta stipendium för besöket är 7 x x x 22 = 1778 Lärare och personal kan åka på utbyte också utan Erasmus-stipendium (s.k. nollstipendium) och dessa utbyten rapporteras också till CIMO, ifall utbytet i övrigt uppfyller alla villkor för Erasmus-utbyte. Följande dokument krävs för lärar- och personalutbyte inom Erasmus: Eftersom Erasmus-stipendiet för lärar- och personalutbyte består av en klumpsumma enbart som ersättning för boende- och levnadskostnader, måste utbytets längd bevisas med resebiljetter och/eller hotellfaktura som visar ankomstdag till och avresedag från värdlandet. Dessutom krävs intyg över att högskolan har betalt stipendiet till läraren/personalmedlemmen eller ersatt kostnaderna för utbytet direkt till personen (t.ex. kopia av reseräkningen). Om stipendiet har betalts direkt till ett konto tillhörande läraren/personalmedlemmen krävs också en kopia av gireringen. Högskolorna rekommenderas att arkivera också den mottagande läroinrättningens eller organisationens bekräftelse över utbytesperioden eller annat dokument som visar utbytesperiodens längd och genomförande. En arbetsplan bör uppgöras för varje lärar- och personalutbyte. Denna beskrivs närmare i kapitel

17 Stipendier åt handikappade deltagare i utbytet Programmet för livslångt lärande strävar efter att också göra det möjligt för handikappade personer och personer med specialbehov att delta i programmet. För läsåret har CIMO reserverat totalt euro i Erasmus-bidrag för tilläggsstipendier åt handikappade deltagare. Handikappade deltagare kan beviljas större stipendier om: - deltagaren har ett handikapp eller en sjukdom som orsakar betydande tilläggskostnader under utbytet och - tilläggskostnaderna inte kan ersättas ur andra källor. Om högskolan/konsortiet tänker skicka en handikappad studerande eller medlem ur personalen på utbyte, är det bra att i god tid avtala med den mottagande högskolan om arrangemang som den handikappade deltagarens utbyte kräver. Handikappade deltagare kan beviljas större stipendier. Om det inte behövs ett stort tilläggsbidrag och stipendiets totalbelopp inte överskrider den aktuella kategorins maximibelopp, så rekommenderas att högskolan betalar tilläggsstipendiet ur sitt normala mobilitetsanslag. Om tilläggsstipendiet överskrider stipendiekategorins högsta belopp, kan högskolan/konsortiet anhålla om tilläggsbidrag från CIMO för utbytet. Deltagaren fyller tillsammans med högskolans/konsortiets Erasmus-koordinator i en separat ansökningsblankett där han/hon beskriver handikappets eller sjukdomens art och inverkan på utbytet. I ansökan ska också anges en uppskattning av de extra kostnaderna och information om andra bidrag som den sökande fått. Läkarintyg bifogas till ansökan. CIMO fattar separat beslut om det bidrag som beviljas i varje enskilt fall. Ansökningsblanketten finns på CIMOs Erasmussidor; ansökningstiden är fortlöpande. Tilläggsbidrag som betalts till handikappade deltagare i utbytet rapporteras separat i slutrapporten vid punkten supplement for disability. Närmare information om de europeiska högskolornas handikappservice finns i databasen HEAG (The Higher Education Accessibility Guide) som dock håller på att uppdateras för närvarande. I framtiden finns databasen på adressen: Bidrag för organisation av mobiliteten (OM) Bidraget som beviljats högskolan/konsortiet för organisation av mobiliteten kan användas till sådan verksamhet som sammanhänger med utbytets arrangemang och stödfunktioner och som följer de allmänna reglerna som tillämpas på anslag beviljade ur Europeiska kommissionens medel (utgifterna bör verifieras i bokföringen, avtalets giltighetstid bör följas; jfr de allmänna villkoren i finansieringsavtalet). Bidraget för organisation av mobiliteten kan användas exempelvis till följande verksamhet: förberedelse av utresande och inkommande deltagare i student-, praktikant-, lärar- och personalutbyte samt uppföljning och utvärdering av utbytet urval och orientering av och andra stödfunktioner för utresande utbytesdeltagare språkkurser för utresande och inkommande utbytesdeltagare 17

18 produktion och spridning av informationsmaterial om Erasmus-utbytet förberedande besök om Erasmus-utbyte till högskolor och företag samt besök för uppföljning och utvärdering av utbytet till samarbetshögskolor verksamhet som hänför sig till användning av ECTS-systemet verksamhet som hänför sig till användning av bilagan till examensbetyget (Diploma Supplement) löneutgifter för internationella enhetens personal. OBS: OM-bidraget kan inte användas till utresande studerandes försäkringar, utan studenten betalar de försäkringar som behövs med sitt Erasmus-stipendium. Eftersom OM-bidraget beviljas som en klumpsumma utgående från enhetspriserna per utresande deltagare i utbytet, kontrollerar CIMO inte bidragets användning i samband med rapporteringen eller inspektioner. För att få OM-bidrag bör högskolan/konsortiet bara i slutrapporten bevisa antalet genomförda utbyten. Utgifterna som betalats ur OM-bidraget bör dock kunna verifieras i bokföringen. 4. PRINCIPERNA FÖR GENOMFÖRANDE AV MOBILITETEN 4.1. Bilaterala avtal mellan högskolorna Erasmus-utbytena grundar sig på bilaterala avtal mellan högskolorna. Högskolorna kan själva ta fram en mall för bilaterala avtal, men avtalen bör alltid uppfylla minimikraven som framgår i bilaga IV till finansieringsavtalet för mobilitetsverksamhet. Praktikant-, lärar- och personalutbyten med företag kräver dock inte bilateralt avtal mellan högskolan och företaget, utan ett separat avtal ingås för varje utbyte. Det behövs inte heller något bilateralt avtal för praktikantutbyte till högskolan, utan mottagande högskola betraktas i detta fall som ett företag. Företag (enterprise) har en vid definition i programmet Erasmus. Som företag kan betraktas vilken som helst privat eller offentlig organisation som har ekonomisk verksamhet, exempelvis ett företag, en nationell byrå, ett forskningscentrum, familjeföretag, en föreningen eller person som arbetar som frilans. Partnerhögskolan/företaget bör ligga i ett land som deltar i programmet Erasmus (totalt 31 länder). Dessa är: 1. EU:s medlemsländer Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 2. EES/EFTA-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Turkiet. Läsåret får Kroatien och före detta jugoslaviska republiken Makedonien speciell finansiering med hjälp av vilken de kan delta i Erasmus-mobiliteten enbart som avsändande 18

19 part. Erasmus University Charter har beviljats till totalt 11 kroatiska och 3 makedoniska högskolor, som kan delta i student-, lärar- och personalutbytet inom Erasmus, men inte ännu i detta skede i praktikantutbytet. Information om högskolorna som har beviljats University Charter finns på kommissionens webbplats på följande adress: Läsåret kan studerande och/eller högskolepersonal alltså inte än skickas till Kroatien eller Makedonien via programmet Erasmus. Obs! Schweiz deltar inte i programmet Erasmus, utan finansierar själv samarbete av Erasmustyp. Därför rapporteras inte exempelvis utbytesstuderande som åkt till Schweiz till CIMO! 4.2. Student- och praktikantutbyte Behörighetsvillkor för utresande studerande Studerande som reser ut inom ramen för Erasmus-utbytet bör vara medborgare i något land som deltar i programmet Erasmus medborgare i något annat än ovan nämna länder, men har permanent uppehållstillstånd i Finland (beteckning A eller P i passet). Även studerande som har tilldelats flyktingstatus samt statslösa studerande kan få stipendium. Stipendium kan endast beviljas en studerande som är inskriven vid högskolan och avlägger en grund- eller forskarexamen. Hemhögskolan bör ha Erasmus University Charter. Praktikantutbytet för sin del kräver att hemhögskolan har en Extended Erasmus University Charter. Stipendium beviljas endast för följande slag av verksamhet utomlands: heltidsstudier på grund-, ämnes- och fördjupad nivå samt forskarstudier inkluderande arbete på doktorsavhandling (men inte sådan forskning som inte ingår i något utbildningsprogram) som leder till examen och som utförs vid den mottagande läroinrättningen praktikperiod som syftar till att öka praktikantens kunskaper, kompetens och färdigheter. Praktikantens hemhögskola bör tillgodoräkna praktiken som en del av hans/hennes examen. Praktiken bör ske på heltid. Endast sådana studerande kan delta i studentutbytet som har slutfört första årets högskolestudier. Däremot kan man delta i Erasmus-praktik redan under det första studieåret. Om studerande har fått en utbytesplats i Europa via CIMOs praktikprogram och får stipendium av CIMO för praktiken kan de inte dessutom få Erasmus-stipendium av högskolan för samma praktik. Detta gäller närmast ett fåtal praktikanter som valts till europeiska kultur- och vetenskapsinstitut eller till internationella organisationer, eftersom CIMOs praktikprogram i övrigt numera gäller länder utanför Europa eller länder som inte kan delta i Erasmus. Obs! Om högskolan vill kan den dock betala Erasmus-stipendium till studerande som reser på IAESTE-praktik, eftersom IAESTE-praktikanterna inte får stipendium av CIMO och arbetsgivarna oftast betalar dem en mycket anspråkslös lön. 19

20 Val av utresande studerande Den sändande högskolan väljer själv sina utresande utbytesstuderande/praktikanter. Högskolan bör säkerställa att urvalet sker på jämlika, konsekventa och transparenta grunder. De utresande utbytesstudenterna bör ha sådana akademiska och praktiska färdigheter som studier eller praktik utomlands kräver, exempelvis språkkunskaper och motivation Utbytets längd Varje utbytesperiod pågår minst 3 månader (eller en termin) och högst 12 månader. Studenteller praktikantutbytet bör ske under avtalsperioden Erasmus-utbytet får inte fortsätta efter avtalsperiodens slut. Enda undantag till detta är sådana praktikantutbyten som tidsmässigt inte passar in inom någondera avtalsperioden. De kan undantagsvis fortsätta efter avtalsperiodens slut, men dock senast till Hela Erasmus-stipendiet måste ha betalts till studenten innan slutrapporten lämnas till. Ifall studieprogrammet enligt högskolornas bilaterala avtal kräver det, kan en utbytesperiod innehålla på varandra följande studieperioder i flera länder. Studierna i respektive land ska i regel pågå i minst 3 månader, men på akademiska grunder kan studieperioden också vara kortare. Perioderna ska följa direkt på varandra i tid. I Erasmus-slutrapporten rapporteras utbyten på flera platser enligt den plats där studierna varat längst, men som längd på utbytet anges hela utbytets totala längd Flera utbytesperioder för samma studerande Samma studerande kan resa utomlands inom ramen för programmet Erasmus en gång på studentutbyte en gång på praktikantutbyte Undantag utgörs av sameuropeiska magisterprogram inom programmet Erasmus Mundus. Studerande som deltar i dem kan få Erasmus-utbytesstipendium, även om han/hon tidigare har deltagit i Erasmus-studentutbyte. Erasmus-utbyte inom programmet Erasmus Mundus bör uppfylla alla övriga villkor inom programmet Erasmus. Samma studerande kan dock delta i Erasmus-utbyten i sammanlagt högst 24 månader. Om en studerande har varit på praktik inom programmet Leonardo som del av sina högskolestudier, kan han eller hon inte längre delta i Erasmus-praktikantutbytet. Däremot är Leonardo-praktik som utgjort del av yrkesutbildning på andra stadiet inget hinder för att delta i Erasmus-praktik Kombinerad praktik- och studieperiod En studentutbytesperiod kan också inkludera praktik, då talar man om en så kallad kombinerad period. Villkor för en kombinerad period är att praktiken sker under värdhögskolans övervakning och studieperioden och praktikperioden infaller omedelbart efter varandra. 20

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2008-09 Uppdaterad den 14.8.2008 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Erasmus+ högre utbildning. KA1 Mobilitet. Guide för högskolor

Erasmus+ högre utbildning. KA1 Mobilitet. Guide för högskolor Erasmus+ högre utbildning KA1 Mobilitet Guide för högskolor Läsåret 2014 15 Uppdaterad 13.11.2014 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktuppgifter... 5 Termer och förkortningar som används inom

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI version 2013-05-23 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2013/2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI 2011-05-19 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2011/2012 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7 Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE version 4.7 Irma Kettunen uppdaterad 28.8.2015 1 Innehållsförteckning 1. Syftet för jubileumsfonden för märkesåret för

Läs mer