Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december oktober 31 december 212 Orderingång (14 932) Nettoomsättning (18 119) Resultat efter finansiella poster (1 8) Periodens resultat efter skatt (769) Resultat per aktie 1,4 (7,9) SEK 1 januari 31 december 212 Orderingång (57 867) Nettoomsättning (52 535) Resultat efter finansiella poster (1 88) Periodens resultat efter skatt (1 312) Resultat per aktie 17,51 (12,8) SEK Styrelsen föreslår en utdelning för 212 på 1, (1,) SEK per aktie Okt-dec Okt-dec Orderingång Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,4 7,9 17,51 12,8 Kassaflöde före finansiering Avkastning på eget kapital efter skatt, % Skuldsättningsgrad, ggr,7,5,7,5 Nettolåneskuld INNEHÅLL VD-kommentar 2 Koncernens utveckling 3 :s Construction-enheter 5 Roads 7 Housing 8 Property Development 1 Räkenskaper, koncernen 12 Noter, koncernen 15 Räkenskaper, moderbolaget 17 Noter, moderbolaget 18 Redovisning per geografisk marknad och kvartalsöversikt 2 Nyckeltal 21 Kort om 22

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Kommentar från vd Peter Wågström EN STARK AVSLUTNING GAV ETT BRA ÅR! Jag är mycket nöjd med att vårt resultat i fjärde kvartalet överträffar föregående års. Och då var fjärde kvartal 211 ett av de bästa kvartalen någonsin för. Samtliga affärsområden levererar ett resultat som är i nivå med eller bättre än föregående år. Resultatet efter finansiella poster blev (1 8). För helåret ökade resultatet efter skatt till (1 312). 212 blev avkastningen på eget kapital 23 (17) procent, vilket överträffar vårt finansiella mål på 2 procent. SVAG TILLVÄXT 213 Min syn på marknaderna har inte förändrats under fjärde kvartalet och jag bedömer att inledningen på 213 blir svag på den nordiska byggmarknaden, men att bygginvesteringarna för helåret kommer att vara i nivå med 212 eller öka något. Den norska byggmarknaden väntas ha den starkaste tillväxten, medan tillväxten sannolikt blir svagare på övriga marknader. UTVECKLINGSAFFÄREN VÄXER Vi har ökat resultatet från utvecklingsaffären både från bostäder och från kommersiella fastigheter. Affären stod för 45 (31) procent av :s rörelseresultat 212. I vår strategi fram till 215 är vår målsättning att öka antalet bostäder i pågående produktion till minst 7. Marknadsförutsättningarna 212 medgav inte ökat antal starter av bostäder till privatkunder, men vi var framgångsrika med starter av bostäder till investerare. Sammantaget ökade antalet bostäder i pågående produktion med drygt 4 och uppgick vid årets slut till cirka 5 8 bostäder. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER, Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 ETT HYGGLIGT ÅR FÖR INDUSTRIAFFÄREN Roads har utvecklats i linje med föregående år både i kvartalet och för helåret. För 213 förväntas efterfrågan på asfalt vara i nivå med 212 medan efterfrågan på stenmaterial väntas minska något. Under året har vi arbetat med ett antal strategiska satsningar för att höja effektiviteten och lönsamheten i affären. ÄR VÄL RUSTAT Under 212 har vi tagit flera steg mot att stärka strategin för lönsam tillväxt. Jag känner tillförsikt inför 213, även om marknadsutsikterna sammantaget inte är de bästa. Vi har en bra position på marknaden, en välfylld orderbok och en bra balans i verksamheten. Jag är övertygad om att vi 213 kan ta ytterligare steg i enlighet med strategin. Peter Wågström, vd och koncernchef Solna den 3 januari Inom kommersiell fastighetsutveckling har vi en balanserad projektportfölj med en hög uthyrningsgrad. Fastighetsförsäljningarna har varit framgångsrika och vi har startat projekt i samma takt som vi sålt. HÖGRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT I BYGGVERKSAMHETEN Byggverksamheten hade en bra orderstock vid årets ingång och har haft en god orderingång, framför allt under andra halvan av året, vilket medfört att omsättningen ökat med 8 procent 212. Orderstocken för byggverksamheten var vid årets slut något lägre än föregående år, vilket tillsammans med marknadsutsikterna begränsar tillväxtmöjligheterna 213. Rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades i byggverksamheten 212, men det finns mer att göra för att höja lönsamheten. Vi ser att vi är på rätt väg i Norge och Finland och vi har genomfört ett antal åtgärder i Sverige under andra halvan av 212.

3 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens utveckling SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingången uppgick till (14 932). Construction Sweden hade en hög orderingång med några stora projekt. Construction Denmark hade en bra orderingång tack vare fler bostadsprojekt. I Construction Finland var orderingången något högre tack vare fler bostads- och anläggningsprojekt. Produktionsstart av flera bostäder medförde att Housings orderingång blev högre. Valutakurseffekter minskade orderingången med 26 jämfört med föregående år. Koncernens orderstock minskade med jämfört med föregående kvartal och uppgick till Valutakurseffekter ökade orderstocken med 518 under kvartalet. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen uppgick till (18 119). Ökningen förklaras främst av en ökad omsättning i Housing och Property Development, som under kvartalet resultatavräknade fler bostäder och kommersiella fastigheter. Omsättningen i Construction Norway och Finland ökade något medan omsättningen i Construction Sweden, Denmark och i Roads minskade. Valutakurseffekter minskade omsättningen med 288 jämfört med föregående år. RESULTAT :s rörelseresultat uppgick till (1 14). Resultatförbättringen förklaras främst av att Property Development resultatavräknade fler projektförsäljningar. För Construction-enheterna i Finland och Norge var resultaten högre till följd av högre omsättning med bättre marginaler medan resultaten i Sverige och Danmark var nästan i nivå med föregående år. Roads resultat var högre trots lägre volymer. Föregående år belastades Roads resultat med nedskrivningar av goodwill om 32 i den finländska verksamheten. Fler överlämnade och resultatavräknade bostäder medförde ett högre resultat för Housing. Finansnettot försämrades till följd av en högre nettolåneskuld och uppgick till -82 (-61). Resultat efter skatt uppgick till (769). Bolagsskatten i Sverige sänktes från 26,3 % till 22 % från och med 1 januari 213. Det medförde en lägre uppskjuten skatteskuld, vilket gav en positiv skatteeffekt om 12. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten var högre jämfört med föregående år främst tack vare fler resultatavräknade fastighetsprojekt och bostäder samt lägre kapitalbindning av rörelsekapital. Kassaflödet förbättrades framförallt tack vare lägre kundfordringar och en ökad räntefri finansiering. KONCERNENS UTVECKLING ORDERSTOCK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv NETTOLÅNESKULD Nettolåneskulden (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick per den 31 december till 6 61 (3 96), se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. Per den 3 september 212 var nettolåneskulden Betalningar för sålda bostäder och fastigheter minskade nettolåneskulden i det fjärde kvartalet. De räntebärande skuldernas genomsnittliga löptid, exklusive lån i finländska bostadsaktiebolag och svenska bostadsrättsföreningar, uppgick till 4 (47) månader vid kvartalets utgång. :s outnyttjade bindande kreditlöften uppgick vid kvartalets utgång till 3,8 (3,5) Mdr SEK med en återstående genomsnittlig löptid på 43 (17) månader Orderingång, Nettoomsättning, Resultat efter finansiella poster, SÄSONGSEFFEKTER Verksamheten inom Roads och viss verksamhet inom :s Construction-enheter påverkas av säsongsmässiga svängningar till följd av kall väderlek. Normalt är första kvartalet svagare jämfört med resten av året. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderstock,

4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingången uppgick till (57 867). Förändringen förklaras främst av en lägre orderingång för Construction-enheterna i Sverige, Danmark och Finland. Valutakurseffekter minskade orderingången med 543 jämfört med föregående år. Orderstocken minskade med 481 jämfört med föregående år och uppgick till Valutakurseffekter minskade orderstocken med 443 jämfört med föregående år. NETTOOMSÄTTNING Samtliga affärsområden redovisade en ökad omsättning och koncernens omsättning uppgick till (52 535). Valutakurseffekter minskade omsättningen med 585 jämfört med föregående år. RESULTAT :s rörelseresultat uppgick till (2 17). Resultatförbättringen förklaras av högre resultat för samtliga affärsområden, förutom Roads som var i nivå med föregående år. Störst var resultatförbättringen för Property Development men även Housing hade en betydande resultatförbättring. Föregående års resultat påverkades negativt av ett antal projektnedskrivningar i Finland och Norge. Finansnettot försämrades till följd av en högre genomsnittlig nettolåneskuld och uppgick till -274 (-28). KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten blev högre än föregående år främst till följd av ett förbättrat resultat och minskad kapitalbindning i övrigt rörelsekapital. Kapitalbindningen i bostads- och fastighetsprojekt ökade under året. Kassaflödet förbättrades främst tack vare lägre kundfordringar och en ökad räntefri finansiering. Föregående år gjordes en större fyllnadsinbetalning av skatt i moderbolaget. NETTOLÅNESKULDEN Nettolåneskulden (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick per den 31 december till 6 61 (3 96), se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. Ökade investeringar i fastighets- och bostadsprojekt har till huvudsaklig del finansierats med långfristiga lån. NETTOLÅNESKULD Okt-dec Okt-dec Nettolåneskuld ingående balans Kassaflöde före finansiering Förvärv/Försäljning av egna aktier Utdelning Övriga förändringar nettolåneskuld Nettolåneskuld utgående balans ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingång Orderstock Okt-dec Okt-dec 31 Dec 31 Dec Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Summa varav egen regi-projekt för boendeutveckling till privatkund fastighetsutveckling Övrigt och elimineringar Koncernen NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT Nettoomsättning Rörelseresultat Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Property Development Summa Övrigt och elimineringar Koncernen

5 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ :s Construction-enheter MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på bostads- och övriga husentreprenader återhämtade sig något under fjärde kvartalet. förväntar sig en svag inledning av marknaden 213 men att bygginvesteringarna för helåret kommer att ligga i nivå med 212 eller något högre. Den starkaste utvecklingen förväntas på den norska marknaden medan utvecklingen på övriga av :s marknader blir svagare, framförallt i Finland. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Den sammantagna orderingången för Constructionenheterna uppgick till (1 179). Construction Swedens orderingång var hög tack vare fler bostadsprojekt och ett kontorsprojekt i Stockholm med ett ordervärde om cirka 1 Mdr SEK. Construction Denmark fick fler bostadsprojekt, vilket medförde en högre orderingång. I Construction Finland var orderingången något högre tack vare fler bostads- och anläggningsprojekt. Orderstocken uppgick sammantaget till NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen ökade för Construction-enheterna i Finland och Norge medan den var något lägre i Sverige och Danmark. Sammantaget uppgick omsättningen för :s Construction-enheter till (12 423). RÖRELSERESULTAT Construction-enheterna i Finland och Norge förbättrade sina resultat till följd av högre volymer med förbättrade marginaler. Construction-enheterna i Sverige och Danmark hade ett resultat i nivå med föregående år. Sammantaget uppgick rörelseresultatet till 469 (44). HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Den sammantagna orderingången för :s Constructionenheter minskade jämfört med den för historiskt höga orderingången 211 och uppgick till (41 731). Orderingången minskade i Sverige, Danmark och Finland. Det kompenserades delvis av en bra orderingång i Norge. Orderstocken för :s Construction-enheter minskade med 79 under perioden och uppgick till Valutaeffekter minskade orderstocken med 233. Orderstocken i Norge tillfördes 1,2 Mdr SEK genom förvärvet av OKK Entreprenør AS. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre än föregående år i samtliga enheter tack vare hög produktion som följd av hög ingående orderstock och en god orderingång under året. Sammantaget uppgick Construction-enheternas omsättning till (38 15). RÖRELSERESULTAT Resultatet ökade i samtliga Construction-enheter. Sammantaget uppgick rörelseresultatet till (966). Ökningen förklaras av högre omsättning och bättre marginaler i Danmark, Norge och Finland. Okt-dec Okt-dec Construction Sweden Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,4 4,4 3,2 3,3 Construction Denmark Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,9 5,1 5,6 5, Construction Finland Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2,6,9 1,5,2 Construction Norway Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2, 1,5 1,3,1

6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ CONSTRUCTION SWEDEN CONSTRUCTION FINLAND 1 7% 3 7% % 5% 4% 3% 2% 1% % 5% 4% 3% 2% 1% % -1% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 % Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4-2% Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % CONSTRUCTION DENMARK CONSTRUCTION NORWAY 2 5 8% 3 5 7% % 6% 5% 4% 3% % 5% 4% 3% 2% 1% 5 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % 2% 1% % 1 5 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % % -1% -2% -3%

7 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Roads MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på stenmaterial minskade i fjärde kvartalet, framförallt i Sverige och Danmark. Även efterfrågan på asfalt minskade, främst till följd av en tidig start på vintern. För 213 förväntar sig en stabil utveckling med en efterfrågan i nivå med 212 för asfalt. Efterfrågan på stenmaterial väntas minska något. Vägservice är förhållandevis okänslig för konjunkturen och möjligheterna att växa är relativt goda då fler offentliga kontrakt konkurrensutsätts. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 NETTOOMSÄTTNING Omsättningen minskade något till följd av lägre volymer och uppgick till (3 549). Sålda volymer stenmaterial var något lägre än föregående år. Volymen för asfalt är lägre än föregående år då säsongen avslutades tidigare än föregående år. Volymen för vägservice var något högre än föregående år. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet uppgick till 119 (99). Ökningen förklaras främst av att föregående år innehöll nedskrivning av goodwill i Finland som påverkade med -32. En svagare efterfrågan minskade resultatet i stenmaterialverksamheten och i asfaltverksamheten påverkades resultatet negativt av ett tidigt säsongsavslut. Resultatet för vägservice var något bättre än föregående år. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital sjönk i sista kvartalet med,5 Mdr SEK till följd av den säsongsmässigt avtagande aktiviteten och uppgick till 3,1 Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet uppgick till 413 (414). Resultatet var i nivå med föregående år, men föregående års resultat belastades av en goodwillnedskrivning om 32. Resultatet påverkades av lägre volymer i både stenmaterial- och asfaltverksamheten. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 3,1 Mdr SEK. KVARTALSDATA Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% NETTOOMSÄTTNING Omsättningen ökade till följd av högre priser på oljebaserade insatsvaror och uppgick till (11 766). Volymen för stenmaterial och asfalt sjönk något jämfört med föregående år. Fler uppdrag medförde en högre omsättning inom Vägservice. Okt-dec Okt-dec Roads Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,5 2,8 3,4 3,5 Sysselsatt kapital

8 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Housing MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på :s marknader har jämfört med föregående år varit oförändrad under 212. Bäst efterfrågan och prisutveckling finns i Norge och S:t Petersburg. I Sverige och Finland tas köpbeslut närmare färdigställande. Marknadsförutsättningarna är svaga i Baltikum och Danmark samt stabila i Tyskland. förväntar sig en stabil efterfrågan 213 med i stort oförändrade prisnivåer. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 BOSTADSFÖRSÄLJNING OCH BYGGSTARTER Totalt såldes 917 (685) bostäder till privatkunder och 651 (392) bostäder till investerarmarknaden. Bostadsförsäljningen till privatkunder ökade på alla delmarknader utom i Tyskland, där den var på samma nivå. Det var fortsatt starkt intresse för bostäder från investerare. I kvartalet byggstartades totalt (893) bostäder till privatkunder och 536 (437) bostäder till investerarmarknaden. I takt med färdigställande och överlämnande kan nya projekt startas med beaktande av försäljningsläget i portföljen och den lokala marknaden. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre än föregående år främst till följd av fler överlämnade och resultatavräknade bostäder. I kvartalet resultatavräknades (1 287) bostäder till privatkund och 683 (43) bostäder till investerarmarknaden. Snittpriset var högre genom en större andel resultatavräknade bostäder från Norge samt högre snittpris i Danmark och Sverige. RÖRELSERESULTAT Resultatet uppgick till 573 (552). Ökningen förklaras främst av fler överlämnade bostäder till privatkunder. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital uppgick till 1, Mdr SEK, en minskning med,4 Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 BOSTADSFÖRSÄLJNING OCH BYGGSTARTER Försäljning av bostäder ökade jämfört med föregående år. Totalt såldes (2 54) bostäder till privatkunder och (724) bostäder till investerarmarknaden. Under året byggstartades totalt (3 564) bostäder till privatkunder och (852) bostäder till investerarmarknaden. Antalet osålda färdigställda bostäder ökade med 195 enheter under perioden och uppgick till 393 enheter inklusive visningshus- och lägenheter. Nära årsskiftet färdigställdes ett relativt stort antal bostäder och några förblev osålda, främst i Finland, Sverige och Baltikum. Antalet bostäder till privatkunder i pågående produktion uppgick vid periodens slut till (4 233) bostäder. Försäljningsgraden uppgick till 43 (42) procent och färdigställandegraden till 47 (43) procent. Köparna tenderar att i allt högre grad köpa närmare inflyttning. NETTOOMSÄTTNING Under året resultatavräknades (2 764) bostäder till privatkunder och 998 (735) bostäder till investerarmarknaden. Omsättningen uppgick till (7 542). RÖRELSERESULTAT Resultatet uppgick till 835 (66). Årets resultatökning förklaras främst av högre intäkter från resultatavräknade bostäder till privatkund. Föregående år innehöll nedskrivning av mark i Danmark om 13. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital ökade till följd av ökade investeringar i bostadsprojekt och uppgick till 1, Mdr SEK. KVARTALSDATA Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % Okt-dec Okt-dec Housing Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 12,9 14,6 9,7 8, Sysselsatt kapital

9 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOSTADSUTVECKLING Sverige Danmark Finland Baltikum Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Byggrätter, vid periodens slut varav byggrätter på option Bostadsutveckling till privatkunder Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut Bostäder till salu (påg och färdigställda), vid periodens slut Bostadsutveckling till investerarmarknad Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut 1) Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut S:t Petersburg Norge Tyskland Koncernen Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Byggrätter, vid periodens slut varav byggrätter på option Bostadsutveckling till privatkunder Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut Bostäder till salu (pågående och färdigställda), vid periodens slut Bostadsutveckling till investerarmarknad Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut 1) Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut 1) Av totalt antal bostäder i pågående produktion till investerarmarknad, 1377 (113), har 653 (736) resultatavräknats och 724 (394) återstår att resultatavräknas Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214 Senare Diagrammet visar bedömd färdigställandetidpunkt för pågående produktion av bostäder till privatkunder (både sålda bostäder och de som är till salu). Resultatavräkning för sålda bostadsprojekt till privatkunder sker vid tidpunkten för överlämnande.

10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Property Development MARKNADENS UTVECKLING Oron kring den europeiska skuldkrisen under året har inneburit en försiktighet på marknaden vilket har resulterat i längre beslutsprocesser. Investerarna fortsatte att efterfråga moderna och gröna fastigheter med stabila hyresgäster i bra lägen medan efterfrågan för övriga fastigheter försvagades. På hyresmarknaderna var läget stabilt både avseende hyror och vakanser. Marknadsutsikterna för 213 är svårbedömda och mycket avgörs av hur den ekonomiska situationen i Europa utvecklas. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 FASTIGHETSPROJEKT Under kvartalet har fem projektförsäljningar resultatavräknats; logistikprojektet Arendal II, handelsplatsen Tornby etapp 1 samt kontorsprojektet Koggen 2 i Sverige. I Finland har kontorsprojektet Alberga B och handelsplatsen Lohja 4a resultatavräknats. Ett nytt projekt startades: kontorsprojektet CH Zenit 4.1 i Danmark. Under kvartalet såldes fyra projekt vilka kommer att resultatavräknas senare; kontorsprojektet CH Tangen i Danmark, kontorsprojektet Ullevi Park II och kontorsprojektet/shoppinggallerian Triangeln i Sverige samt handelsplatsen Lielahti Center i Finland. För framtida resultatavräkningar av projekt, se tabell på nästa sida. Vid kvartalets utgång var 23 projekt pågående eller färdigställda men ännu inte resultatavräknade. Nedlagda kostnader i samtliga projekt var 3,3 (2,3) Mdr SEK, vilket motsvarar en färdigställandegrad om 55 (41) procent. Uthyrningsgraden uppgick till 68 (58) procent. I kvartalet träffades hyresavtal om 19 (87 ) kvadratmeter. Uthyrningen i fjärde kvartal 211 var det högsta någonsin för i ett enskilt kvartal. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital minskade under kvartalet med,1 Mdr och uppgick till 5, Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 FASTIGHETSPROJEKT Totalt har nio (sex) projektförsäljningar resultatavräknats; fyra i Sverige, tre i Finland och två i Danmark. Nio projekt har byggstartats, varav fem i Finland, två i Norge och två i Danmark. Under perioden träffades hyresavtal om 76 (147 ) kvadratmeter. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre jämfört med föregående år och uppgick till (1 366). Den största delen av nettoomsättningen kom från de resultatavräknade projekten i första och fjärde kvartalet. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet var högre än föregående år och uppgick till 295 (28). Under året resultatavräknades nio projekt. Resultat från tidigare försäljningar samt försäljning av mark bidrog också till resultatet. Under året har resultatet belastats av nedskrivningar i projekt och mark i Danmark med 41. Föregående år innehöll en nedskrivning av mark i Lettland om 38. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital ökade med 1,3 Mdr SEK och uppgick till 5, Mdr SEK. Ökningen förklaras främst av investeringar i pågående fastighetsprojekt. KVARTALSDATA NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen ökade jämfört med föregående år och de fem resultatavräknade projekten stod för den största delen av omsättningen. Föregående år resultatavräknades två projekt. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet var högre än föregående år och uppgick till 214 (69). Under kvartalet har 5 (2) projektförsäljningar resultatavräknats. Resultat från tidigare försäljningar samt försäljning av mark bidrog till resultatet Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Rörelseresultat, Okt-dec Okt-dec Property Development Nettoomsättning Rörelseresultat Sysselsatt kapital

11 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT PER ) Projekt Typ Stad Location Såld, beräknas resultatavräknas Färdigställandegrad, % Uthyrningsbar, area, kvm Uthyrningsgrad, % Birsta etapp 1 Handel Sundsvall Sundsvall Eslöv etapp 1 Handel Eslöv Eslöv Torsplan Handel/Kontor Stockholm Stockholm Ullevi Park II Kontor Göteborg Göteborg Kv 2, Triangeln 2) Handel/Kontor Malmö Kv 4, Totalt Sverige CH Tangen Kontor Århus Århus Kv 1, CH Zenit 4.1 Kontor Århus Århus Herredscentret I Handel Hilleröd Hillerød Herredscentret II Handel Hilleröd Hillerød Kolding Retailpark II Handel Kolding Kolding Lyngby Handel Lyngby Lyngby Portlandsilos Kontor Köpenhamn København Kv 2, Roskildevej Handel Taastrup Taastrup Viborg Retail II + III Handel Viborg Viborg Total Danmark Aitio 1 Vivaldi Kontor Helsingfors Helsinki Alberga C Kontor Esbo Espoo Lielahti Center Handel Tammerfors Tampere Kv 2, Plaza Loiste Kontor Vanda Vantaa Plaza Halo Kontor Vanda Vantaa Plaza Tuike Kontor Vanda Vantaa Tavastehus Centrum Handel Tavastehus Hämeenlinna Kv 4, Totalt Finland Stavanger Business Park 1 Kontor Stavanger Stavanger Östensjöveien 27 Kontor Oslo Oslo Totalt Norge Totalt ) Tabellen avser pågående eller färdigställda fastighetsprojekt som ännu inte har resultatavräknats. Utöver dessa arbetar med uthyrning (hyresgarantier/tilläggsköpeskilling) i tre tidigare sålda och resultatavräknade fastighetsprojekt, varav det största projektet utgörs av en kontorsfastighet i Frederiksberg, Danmark. 2) Projektet drivs i samverkan mellan affärområdena Property Development och Housing med en fördelning på 7 respektive 3 procent. Uthyrningsbar area avser all kommersiell area i projektet.

12 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens resultaträkning Not 1 Okt-dec Okt-dec Nettoomsättning Kostnader för produktion Not 2, Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Not Resultat från försäljning av rörelsefastigheter Nedskrivning av anläggningstillgångar Not Resultat från försäljning av koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat *) Periodens resultat Hänförs till: :s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Resultat per aktie Före utspädning Resultat efter skatt, SEK 1,4 7,9 17,51 12,8 Efter utspädning Resultat efter skatt, SEK 1,4 7,9 17,51 12,8 Antal aktier, miljoner Totalt antal utgivna aktier 18,4 18,4 18,4 18,4 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning under perioden 18, 18,4 18,2 18,4 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 18, 18,4 18,2 18,4 Antal utestående aktier före utspädning vid periodens slut 18, 18,4 18, 18,4 *) Bolagsskatten i Sverige sänktes från 26,3 % till 22 % från och med 1 januari 213. Det medförde en lägre uppskjuten skatteskuld, vilket gav en positiv skatteeffekt om 12. Koncernens rapport över totalresultat Not 1 Okt-dec Okt-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Periodens övrigt totalresultat Periodens summa totalresultat Hänförs till: :s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens summa totalresultat

13 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens balansräkning Not 1 31 Dec 31 Dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Not Övriga immateriella tillgångar Rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Not Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fastighetsprojekt Not Bostadsprojekt Not Material- och varulager Skattefordringar Kundfordringar Upparbetade ej fakturerade intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Not Kortfristiga placeringar 1) Not Likvida medel Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inkl årets resultat Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Not Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Övriga avsättningar Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fakturerade ej upparbetade intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar 3 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER BORGENS- OCH GARANTIFÖRPLIKTELSER ) Kortfristiga placeringar med en löptid längre än tre månader vid förvärvstidpunkten ingår, se kassaflödesanalysen.

14 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncernen 31 Dec Dec 211 Innehav utan Innehav utan Aktieägarnas bestämmande Totalt eget Aktieägarnas bestämmande Totalt eget kapital inflytande kapital kapital inflytande kapital Ingående eget kapital, 1 januari Transaktioner hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat Utdelning Förvärv/försäljning av egna aktier Prestationsbaserat incitamentsprogram 2 2 Utgående eget kapital Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Okt-dec Okt-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Försäljningar av fastighetsprojekt Investeringar i fastighetsprojekt Försäljningar av bostadsprojekt Investeringar i bostadsprojekt Övriga förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av byggnader och mark Ökning (-) av investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERING FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens/årets början Kursdifferens i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS/ÅRETS SLUT Kortfristiga placeringar med en löptid längre än tre månader Totalt likvida tillgångar vid periodens slut

15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Noter NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är antagna av EU. Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i Årsredovisningen för 211 (Not 1 sid 6-67). NOT 2. AVSKRIVNINGAR Okt-dec Okt-dec Övriga immateriella tillgångar Rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Summa avskrivningar NOT 3. NEDSKRIVNINGAR NOT 4. SPECIFIKATION AV FASTIGHETSPROJEKT OCH BOSTADSPROJEKT Okt-dec Okt-dec Bostadsprojekt Fastighetsprojekt Rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar -7-7 Goodwill inom Roads Summa nedskrivningar Dec 31 Dec Exploateringsfastigheter Pågående fastighetsprojekt Färdigställda fastighetsprojekt Summa fastighetsprojekt Exploateringsfastigheter bostäder Aktiverade projektutvecklingskostnader Pågående bostadsprojekt i egen regi Färdigställda bostäder Summa bostadsprojekt NOT 5. SPECIFIKATION NETTOLÅNESKULD Dec 31 Dec Långfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa räntebärande fordringar och likvida medel Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Summa räntebärande skulder Nettolåneskuld varav nettolåneskuld i pågående projekt i svenska bostadsrättsföreningar och finländska bostadsaktiebolag Räntebärande skulder Likvida medel Nettolåneskuld

16 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NOT 6. SEGMENTREDOVISNING Construction Januari - december 212 Sweden Denmark Finland Norway Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 1) Koncernen Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -274 Resultat efter finansiella poster Construction Oktober - december 212 Sweden Denmark Finland Norway Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 2) Koncernen Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -82 Resultat efter finansiella poster Januari - december 211 Sweden Denmark Finland Norway Extern nettoomsättning Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 1) Koncernen Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -28 Resultat efter finansiella poster 1 88 Oktober -december 211 Sweden Denmark Finland Norway Extern nettoomsättning Construction Construction Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 2) Koncernen Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -61 Resultat efter finansiella poster ) Under helåret ingår bland annat :s huvudkontor, resultat från mindre dotter- och intresseföretag och resterande delar av International Projects, totalt -66 (-51). Vidare ingår elimineringar av internvinster om -16 (-39) och övriga koncernjusteringar, i allt väsentligt bestående av skillnad i redovisningsprincip mellan segment och koncern (bl. a. pensioner) om -95 (94). 2) I kvartalet ingår bland annat :s huvudkontor, resultat från mindre dotter- och intresseföretag och resterande delar av International Projects med -32 (2). Vidare ingår internvinster med 41 (9) samt övriga koncernjusteringar, i allt väsentligt bestående av skillnad i redovisningsprincip mellan segment och koncern (bl.a. pensioner) med -48 (-29).

17 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NOT 7. FÖRVÄRV AV RÖRELSE Två företag, OKK Entreprenør A/S och Murerfirma Jan E. Engebretsen A/S, förvärvades under augusti 212 av Construction Norway. Anskaffningsvärdet var 25 och netto kassautflöde 62. Goodwill uppgick till 191 och förklaras av att OKK Entreprenør A/S stärker :s byggverksamhet på östlandet där de har en stark position i Oslo, Asker/Bærum, Buskerud och Vestfold. Förvärvet kompletterar också :s befintliga kompetens inom bostadsproduktion, renovering och byggservice. Jan E. Engebretsen har hög kompetens på murverk, puts och kakel i Fredrikstad och bidrar till att stärka i Østfold. Totalt anskaffningsvärde och verkliga värden fastställdes tillfälligt då de baseras på preliminära värderingar. Förvärvsredovisningen kan därför komma att justeras. Moderbolaget SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 Faktureringen för moderbolaget uppgick till (2 193). Ökad slutavräkning av projekt samt lägre nedskrivningar av aktier i dotterföretag leder till ökat resultat jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster var 723 (-361). I moderbolaget vinstavräknas projekt när de är slutavräknade. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 Faktureringen för moderbolaget uppgick till (18 87). Ökad fakturering i entreprenadverksamheten, d.v.s. ökad mängd projekt som slutavräknas samt lägre nedskrivningar av aktier i dotterföretag förbättrade periodens resultat. Resultat efter finansiella poster var (579). I moderbolaget vinstavräknas projekt när de är slutavräknade. Medelantalet anställda var 7 24 (7 213). Moderbolagets resultaträkning Not 1 Okt-dec Okt-dec Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat från försäljning rörelsefastigheter 2 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -7-7 Resultat från finansiella omsättningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Moderbolagets rapport över totalresultat Not 1 Okt-dec Okt-dec Periodens resultat Periodens summa totalresultat

18 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Moderbolagets balansräkning i sammandrag Not 1 31 Dec 31 Dec TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bostadsprojekt Material- och varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Borgens- och garantiförpliktelser Noter till moderbolagets resultat- och balansräkningar NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER Moderbolaget har upprättat bokslutskommunikén enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som Årsredovisningen för 211 (Not 1 sid. 6-67). Transaktioner med närstående Närstående till moderbolaget är Nordstjernangruppen, Axel Johnson Gruppen, :s dotterföretag samt intresseföretag och joint ventures. Moderbolagets transaktioner med närstående företag har varit av produktionskaraktär. Försäljning till närstående bolag har för kvartalet oktober-december uppgått till 4 (26) och inköp har uppgått till 134 (162). För helåret har försäljningen uppgått till 29 (165) och inköpen har uppgått till 534 (558). Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer KONCERNEN I årsredovisningen 211 (sid 46-48) lämnas en redogörelse för risker som kan utsättas för. Denna beskrivning är fortfarande relevant. MODERBOLAGET Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget är desamma som för koncernen.

19 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Information till aktieägare OMVANDLING AV AKTIER Under december 212 har på aktieägares begäran aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till , varav aktier av serie A och aktier av serie B. AB innehar återköpta B-aktier för att täcka åtaganden enligt LTI 212. Övriga väsentliga händelser LÅNGSIKTIGT PRESTATIONBASERAT INCITAMENTSPROGRAM :s årstämma 212 beslutade på styrelsens förslag att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 212) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet beskrevs i halvårsrapporten. Totalt omfattas 119 ledande befattningshavare och nyckelpersoner av LTI 212, varav de danska och ryska deltagarna är 13 till antal. På grund av skatte- och arbetsrättsliga hänsyn i Danmark och Ryssland har de danska och ryska deltagarna erhållit ett kontantbaserat incitamentsprogram, vilket följer riktlinjerna enligt LTI 212. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 1, (1,) kronor per aktie. Förslag till avstämningsdag är den 12 april 213. Årsstämma :s årsstämma hålls i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Royals entré, Stallgatan, Stockholm den 9 april 213. Stämman öppnas kl Kallelse till stämman kommer att vara införd i Post- och Inrikes Tidningar och finnas på :s webbplats den 6 mars. Att kallelse har skett kommer annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag. På bolagets webbplats kommer också styrelsens och valberedningens förslag till beslut på stämman att finnas och det går även att anmäla sig till stämman via webbplatsen. Valberedningens förslag till årsstämman Valberedningen i föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Tomas Billing, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Antonia Ax:son Johnson, Ulla Litzén, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum. Ulf Holmlund har efter nio år i AB:s styrelse avböjt omval. Inför årsstämman 213 består :s valberedning av Viveca Ax:son Johnson (styrelseordförande, Nordstjernan AB), Thomas Eriksson (fd vd Swedbank Robur AB) och Johan Ståhl (förvaltare, Lannebo Fonder AB) med Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Styrelsens ordförande Tomas Billing är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Rapporteringstillfällen 213 Årsstämma 9 april 213 Delårsrapport jan mar maj 213 Delårsrapport jan jun augusti 213 Delårsrapport jan sep oktober 213 Undertecknande Solna den 3 januari 213 AB Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Redovisning per geografisk marknad Januari - december Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Antal anställda Sysselsatt kapital Sverige Danmark Finland Norge Tyskland S:t Petersburg Baltikum De baltiska Construction-enheterna rapporteras i Construction Finland Kvartalsöversikt Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Räkenskaper, Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat hänförligt till AB:s aktieägare Kassaflöde, Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettolåneskulden Orderläge, Orderingång Orderstock Personal Medeltal anställda

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1 Första halvåret i korthet Orderingång g på

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport 1 januari 3 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer -1-26 NCC AB 1 Januari-september i korthet Orderingång 4 336 (42 935) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 1 juli - 30 september 2015 Orderingång 13 005 (12 383) Nettoomsättning 14 724 (14 796) Resultat efter finansiella poster 808 (881) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015 1 oktober - 31 december 2015 Orderingång 20 379 (18 469) MSEK Nettoomsättning 22 412 (18 760) MSEK Resultat efter finansiella poster 1 562 (1 017) MSEK Periodens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Sollentuna Centrum 2011-05-05 NCC AB 1 Agenda Resultat och avkastning Orderingång och

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 1 oktober 31 december 2014 Orderingång 18 469 (14 363) Nettoomsättning 18 760 (21 073) Resultat efter finansiella poster 1 017 (1 472) Periodens resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 212 Orderingången uppgick till 11 723 (12 398) Nettoomsättningen uppgick till 1 659 (8 533) Resultat efter finansiella poster uppgick till -171 (-326) Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tvärbanan, Stockholm Januari-september i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Östensjöveien 27, Oslo 2014-01-30 NCC AB 1 Q4 i korthet Orderingång 14 363 (15 423) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tredje kvartalet i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock Bostadsförsäljning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer 2013-01-30 NCC AB 1 Q4 i korthet Stark avslutning gav ett bra år Samtliga affärsområden i nivå med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 2010-02-09 1 Sollentuna Centrum, Stockholm i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer.

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Halvårsrapport 1 januari 3 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Isbjerget, Århus -8-16 NCC AB 1 Q2 i korthet Orderingång 17 798 (15 453) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Kungliga Musikhögskolan, Stockholm -11-06 NCC AB 1 i korthet Orderingång 13,0 Mdr SEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2011

Delårsrapport 1 januari-30 september 2011 Delårsrapport 1 januari-30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Guldfågeln Arena, Kalmar -10-28 NCC AB 1 Agenda Perioden i korthet Marknadsläget Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rådhuset, Kristianstad -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13,4 Mdr SEK (13,2) Orderstock

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Citybanan, Stockholm 2012-02-01 NCC AB 1 Agenda Q4 i korthet 2011 i sammandrag Marknad, order och projekt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden -10-24 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Orderstock

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Halvårsrapport 1 januari 30 juni Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Första halvåret i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock Resultat och kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Telefonkonferens 10 maj 2010

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Telefonkonferens 10 maj 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Telefonkonferens 10 maj 2010 a Hamnhuset, Centrum, Stockholm Göteborg Första kvartalet i

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari-30 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Prästängshallen Sigtuna -08-18 NCC AB 1 Agenda Perioden i korthet Marknadsläget Resultat

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer -5-3 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 11 675 (11 723) MSEK Nettoomsättning 1 84 (1 659) MSEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 1 april - 30 juni 2015 Orderingång 15 754 (17 303) Nettoomsättning 14 152 (13 479) Resultat efter finansiella poster 541 (576) Periodens resultat efter skatt 436

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kommentarer från vd Olle Ehrlén

Kommentarer från vd Olle Ehrlén BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Orderingången ökade till 54 942 (46 475) MSEK Nettoomsättningen minskade till 49 420 (56 005) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 008 (2 105) MSEK Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2010 Orderingången ökade till 40 788 (32 123) MSEK Nettoomsättningen minskade till 34 082 (40 061) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO 1 NCC Q3 2017 Lägre nettoomsättning i NCC Building Projektnedskrivningar i NCC Infrastructure God intjäning

Läs mer

Delårsrapport Januari september, 2016

Delårsrapport Januari september, 2016 Delårsrapport Januari september, 2016 Peter Wågström Vd och koncernchef Mattias Lundgren CFO NCC Drysand fabrik Køge, Danmark 1 2016-10-28 NCC AB NCC Q3 2016 Projektnedskrivningar i Norge Nära nollresultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rotebrobroarna, Stockholm -07-17 NCC AB 1 Rotebrobroarna, Stockholm -07-17 NCC AB 2 Rotebrobroarna,

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rådhuset, Kristianstad 2015-01-27 NCC AB 1 Q4 i korthet Orderingång 18,5 Mdr SEK (14,4) Orderstock 54,8

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Delårsrapport 1 januari 3 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Motalabron, RV 5-1-25 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 13 143 (13 16) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer