Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december oktober 31 december 212 Orderingång (14 932) Nettoomsättning (18 119) Resultat efter finansiella poster (1 8) Periodens resultat efter skatt (769) Resultat per aktie 1,4 (7,9) SEK 1 januari 31 december 212 Orderingång (57 867) Nettoomsättning (52 535) Resultat efter finansiella poster (1 88) Periodens resultat efter skatt (1 312) Resultat per aktie 17,51 (12,8) SEK Styrelsen föreslår en utdelning för 212 på 1, (1,) SEK per aktie Okt-dec Okt-dec Orderingång Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,4 7,9 17,51 12,8 Kassaflöde före finansiering Avkastning på eget kapital efter skatt, % Skuldsättningsgrad, ggr,7,5,7,5 Nettolåneskuld INNEHÅLL VD-kommentar 2 Koncernens utveckling 3 :s Construction-enheter 5 Roads 7 Housing 8 Property Development 1 Räkenskaper, koncernen 12 Noter, koncernen 15 Räkenskaper, moderbolaget 17 Noter, moderbolaget 18 Redovisning per geografisk marknad och kvartalsöversikt 2 Nyckeltal 21 Kort om 22

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Kommentar från vd Peter Wågström EN STARK AVSLUTNING GAV ETT BRA ÅR! Jag är mycket nöjd med att vårt resultat i fjärde kvartalet överträffar föregående års. Och då var fjärde kvartal 211 ett av de bästa kvartalen någonsin för. Samtliga affärsområden levererar ett resultat som är i nivå med eller bättre än föregående år. Resultatet efter finansiella poster blev (1 8). För helåret ökade resultatet efter skatt till (1 312). 212 blev avkastningen på eget kapital 23 (17) procent, vilket överträffar vårt finansiella mål på 2 procent. SVAG TILLVÄXT 213 Min syn på marknaderna har inte förändrats under fjärde kvartalet och jag bedömer att inledningen på 213 blir svag på den nordiska byggmarknaden, men att bygginvesteringarna för helåret kommer att vara i nivå med 212 eller öka något. Den norska byggmarknaden väntas ha den starkaste tillväxten, medan tillväxten sannolikt blir svagare på övriga marknader. UTVECKLINGSAFFÄREN VÄXER Vi har ökat resultatet från utvecklingsaffären både från bostäder och från kommersiella fastigheter. Affären stod för 45 (31) procent av :s rörelseresultat 212. I vår strategi fram till 215 är vår målsättning att öka antalet bostäder i pågående produktion till minst 7. Marknadsförutsättningarna 212 medgav inte ökat antal starter av bostäder till privatkunder, men vi var framgångsrika med starter av bostäder till investerare. Sammantaget ökade antalet bostäder i pågående produktion med drygt 4 och uppgick vid årets slut till cirka 5 8 bostäder. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER, Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 ETT HYGGLIGT ÅR FÖR INDUSTRIAFFÄREN Roads har utvecklats i linje med föregående år både i kvartalet och för helåret. För 213 förväntas efterfrågan på asfalt vara i nivå med 212 medan efterfrågan på stenmaterial väntas minska något. Under året har vi arbetat med ett antal strategiska satsningar för att höja effektiviteten och lönsamheten i affären. ÄR VÄL RUSTAT Under 212 har vi tagit flera steg mot att stärka strategin för lönsam tillväxt. Jag känner tillförsikt inför 213, även om marknadsutsikterna sammantaget inte är de bästa. Vi har en bra position på marknaden, en välfylld orderbok och en bra balans i verksamheten. Jag är övertygad om att vi 213 kan ta ytterligare steg i enlighet med strategin. Peter Wågström, vd och koncernchef Solna den 3 januari Inom kommersiell fastighetsutveckling har vi en balanserad projektportfölj med en hög uthyrningsgrad. Fastighetsförsäljningarna har varit framgångsrika och vi har startat projekt i samma takt som vi sålt. HÖGRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT I BYGGVERKSAMHETEN Byggverksamheten hade en bra orderstock vid årets ingång och har haft en god orderingång, framför allt under andra halvan av året, vilket medfört att omsättningen ökat med 8 procent 212. Orderstocken för byggverksamheten var vid årets slut något lägre än föregående år, vilket tillsammans med marknadsutsikterna begränsar tillväxtmöjligheterna 213. Rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades i byggverksamheten 212, men det finns mer att göra för att höja lönsamheten. Vi ser att vi är på rätt väg i Norge och Finland och vi har genomfört ett antal åtgärder i Sverige under andra halvan av 212.

3 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens utveckling SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingången uppgick till (14 932). Construction Sweden hade en hög orderingång med några stora projekt. Construction Denmark hade en bra orderingång tack vare fler bostadsprojekt. I Construction Finland var orderingången något högre tack vare fler bostads- och anläggningsprojekt. Produktionsstart av flera bostäder medförde att Housings orderingång blev högre. Valutakurseffekter minskade orderingången med 26 jämfört med föregående år. Koncernens orderstock minskade med jämfört med föregående kvartal och uppgick till Valutakurseffekter ökade orderstocken med 518 under kvartalet. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen uppgick till (18 119). Ökningen förklaras främst av en ökad omsättning i Housing och Property Development, som under kvartalet resultatavräknade fler bostäder och kommersiella fastigheter. Omsättningen i Construction Norway och Finland ökade något medan omsättningen i Construction Sweden, Denmark och i Roads minskade. Valutakurseffekter minskade omsättningen med 288 jämfört med föregående år. RESULTAT :s rörelseresultat uppgick till (1 14). Resultatförbättringen förklaras främst av att Property Development resultatavräknade fler projektförsäljningar. För Construction-enheterna i Finland och Norge var resultaten högre till följd av högre omsättning med bättre marginaler medan resultaten i Sverige och Danmark var nästan i nivå med föregående år. Roads resultat var högre trots lägre volymer. Föregående år belastades Roads resultat med nedskrivningar av goodwill om 32 i den finländska verksamheten. Fler överlämnade och resultatavräknade bostäder medförde ett högre resultat för Housing. Finansnettot försämrades till följd av en högre nettolåneskuld och uppgick till -82 (-61). Resultat efter skatt uppgick till (769). Bolagsskatten i Sverige sänktes från 26,3 % till 22 % från och med 1 januari 213. Det medförde en lägre uppskjuten skatteskuld, vilket gav en positiv skatteeffekt om 12. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten var högre jämfört med föregående år främst tack vare fler resultatavräknade fastighetsprojekt och bostäder samt lägre kapitalbindning av rörelsekapital. Kassaflödet förbättrades framförallt tack vare lägre kundfordringar och en ökad räntefri finansiering. KONCERNENS UTVECKLING ORDERSTOCK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv NETTOLÅNESKULD Nettolåneskulden (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick per den 31 december till 6 61 (3 96), se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. Per den 3 september 212 var nettolåneskulden Betalningar för sålda bostäder och fastigheter minskade nettolåneskulden i det fjärde kvartalet. De räntebärande skuldernas genomsnittliga löptid, exklusive lån i finländska bostadsaktiebolag och svenska bostadsrättsföreningar, uppgick till 4 (47) månader vid kvartalets utgång. :s outnyttjade bindande kreditlöften uppgick vid kvartalets utgång till 3,8 (3,5) Mdr SEK med en återstående genomsnittlig löptid på 43 (17) månader Orderingång, Nettoomsättning, Resultat efter finansiella poster, SÄSONGSEFFEKTER Verksamheten inom Roads och viss verksamhet inom :s Construction-enheter påverkas av säsongsmässiga svängningar till följd av kall väderlek. Normalt är första kvartalet svagare jämfört med resten av året. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderstock,

4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingången uppgick till (57 867). Förändringen förklaras främst av en lägre orderingång för Construction-enheterna i Sverige, Danmark och Finland. Valutakurseffekter minskade orderingången med 543 jämfört med föregående år. Orderstocken minskade med 481 jämfört med föregående år och uppgick till Valutakurseffekter minskade orderstocken med 443 jämfört med föregående år. NETTOOMSÄTTNING Samtliga affärsområden redovisade en ökad omsättning och koncernens omsättning uppgick till (52 535). Valutakurseffekter minskade omsättningen med 585 jämfört med föregående år. RESULTAT :s rörelseresultat uppgick till (2 17). Resultatförbättringen förklaras av högre resultat för samtliga affärsområden, förutom Roads som var i nivå med föregående år. Störst var resultatförbättringen för Property Development men även Housing hade en betydande resultatförbättring. Föregående års resultat påverkades negativt av ett antal projektnedskrivningar i Finland och Norge. Finansnettot försämrades till följd av en högre genomsnittlig nettolåneskuld och uppgick till -274 (-28). KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten blev högre än föregående år främst till följd av ett förbättrat resultat och minskad kapitalbindning i övrigt rörelsekapital. Kapitalbindningen i bostads- och fastighetsprojekt ökade under året. Kassaflödet förbättrades främst tack vare lägre kundfordringar och en ökad räntefri finansiering. Föregående år gjordes en större fyllnadsinbetalning av skatt i moderbolaget. NETTOLÅNESKULDEN Nettolåneskulden (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick per den 31 december till 6 61 (3 96), se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. Ökade investeringar i fastighets- och bostadsprojekt har till huvudsaklig del finansierats med långfristiga lån. NETTOLÅNESKULD Okt-dec Okt-dec Nettolåneskuld ingående balans Kassaflöde före finansiering Förvärv/Försäljning av egna aktier Utdelning Övriga förändringar nettolåneskuld Nettolåneskuld utgående balans ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingång Orderstock Okt-dec Okt-dec 31 Dec 31 Dec Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Summa varav egen regi-projekt för boendeutveckling till privatkund fastighetsutveckling Övrigt och elimineringar Koncernen NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT Nettoomsättning Rörelseresultat Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Property Development Summa Övrigt och elimineringar Koncernen

5 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ :s Construction-enheter MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på bostads- och övriga husentreprenader återhämtade sig något under fjärde kvartalet. förväntar sig en svag inledning av marknaden 213 men att bygginvesteringarna för helåret kommer att ligga i nivå med 212 eller något högre. Den starkaste utvecklingen förväntas på den norska marknaden medan utvecklingen på övriga av :s marknader blir svagare, framförallt i Finland. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Den sammantagna orderingången för Constructionenheterna uppgick till (1 179). Construction Swedens orderingång var hög tack vare fler bostadsprojekt och ett kontorsprojekt i Stockholm med ett ordervärde om cirka 1 Mdr SEK. Construction Denmark fick fler bostadsprojekt, vilket medförde en högre orderingång. I Construction Finland var orderingången något högre tack vare fler bostads- och anläggningsprojekt. Orderstocken uppgick sammantaget till NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen ökade för Construction-enheterna i Finland och Norge medan den var något lägre i Sverige och Danmark. Sammantaget uppgick omsättningen för :s Construction-enheter till (12 423). RÖRELSERESULTAT Construction-enheterna i Finland och Norge förbättrade sina resultat till följd av högre volymer med förbättrade marginaler. Construction-enheterna i Sverige och Danmark hade ett resultat i nivå med föregående år. Sammantaget uppgick rörelseresultatet till 469 (44). HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Den sammantagna orderingången för :s Constructionenheter minskade jämfört med den för historiskt höga orderingången 211 och uppgick till (41 731). Orderingången minskade i Sverige, Danmark och Finland. Det kompenserades delvis av en bra orderingång i Norge. Orderstocken för :s Construction-enheter minskade med 79 under perioden och uppgick till Valutaeffekter minskade orderstocken med 233. Orderstocken i Norge tillfördes 1,2 Mdr SEK genom förvärvet av OKK Entreprenør AS. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre än föregående år i samtliga enheter tack vare hög produktion som följd av hög ingående orderstock och en god orderingång under året. Sammantaget uppgick Construction-enheternas omsättning till (38 15). RÖRELSERESULTAT Resultatet ökade i samtliga Construction-enheter. Sammantaget uppgick rörelseresultatet till (966). Ökningen förklaras av högre omsättning och bättre marginaler i Danmark, Norge och Finland. Okt-dec Okt-dec Construction Sweden Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,4 4,4 3,2 3,3 Construction Denmark Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,9 5,1 5,6 5, Construction Finland Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2,6,9 1,5,2 Construction Norway Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2, 1,5 1,3,1

6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ CONSTRUCTION SWEDEN CONSTRUCTION FINLAND 1 7% 3 7% % 5% 4% 3% 2% 1% % 5% 4% 3% 2% 1% % -1% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 % Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4-2% Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % CONSTRUCTION DENMARK CONSTRUCTION NORWAY 2 5 8% 3 5 7% % 6% 5% 4% 3% % 5% 4% 3% 2% 1% 5 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % 2% 1% % 1 5 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % % -1% -2% -3%

7 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Roads MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på stenmaterial minskade i fjärde kvartalet, framförallt i Sverige och Danmark. Även efterfrågan på asfalt minskade, främst till följd av en tidig start på vintern. För 213 förväntar sig en stabil utveckling med en efterfrågan i nivå med 212 för asfalt. Efterfrågan på stenmaterial väntas minska något. Vägservice är förhållandevis okänslig för konjunkturen och möjligheterna att växa är relativt goda då fler offentliga kontrakt konkurrensutsätts. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 NETTOOMSÄTTNING Omsättningen minskade något till följd av lägre volymer och uppgick till (3 549). Sålda volymer stenmaterial var något lägre än föregående år. Volymen för asfalt är lägre än föregående år då säsongen avslutades tidigare än föregående år. Volymen för vägservice var något högre än föregående år. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet uppgick till 119 (99). Ökningen förklaras främst av att föregående år innehöll nedskrivning av goodwill i Finland som påverkade med -32. En svagare efterfrågan minskade resultatet i stenmaterialverksamheten och i asfaltverksamheten påverkades resultatet negativt av ett tidigt säsongsavslut. Resultatet för vägservice var något bättre än föregående år. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital sjönk i sista kvartalet med,5 Mdr SEK till följd av den säsongsmässigt avtagande aktiviteten och uppgick till 3,1 Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet uppgick till 413 (414). Resultatet var i nivå med föregående år, men föregående års resultat belastades av en goodwillnedskrivning om 32. Resultatet påverkades av lägre volymer i både stenmaterial- och asfaltverksamheten. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 3,1 Mdr SEK. KVARTALSDATA Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% NETTOOMSÄTTNING Omsättningen ökade till följd av högre priser på oljebaserade insatsvaror och uppgick till (11 766). Volymen för stenmaterial och asfalt sjönk något jämfört med föregående år. Fler uppdrag medförde en högre omsättning inom Vägservice. Okt-dec Okt-dec Roads Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,5 2,8 3,4 3,5 Sysselsatt kapital

8 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Housing MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på :s marknader har jämfört med föregående år varit oförändrad under 212. Bäst efterfrågan och prisutveckling finns i Norge och S:t Petersburg. I Sverige och Finland tas köpbeslut närmare färdigställande. Marknadsförutsättningarna är svaga i Baltikum och Danmark samt stabila i Tyskland. förväntar sig en stabil efterfrågan 213 med i stort oförändrade prisnivåer. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 BOSTADSFÖRSÄLJNING OCH BYGGSTARTER Totalt såldes 917 (685) bostäder till privatkunder och 651 (392) bostäder till investerarmarknaden. Bostadsförsäljningen till privatkunder ökade på alla delmarknader utom i Tyskland, där den var på samma nivå. Det var fortsatt starkt intresse för bostäder från investerare. I kvartalet byggstartades totalt (893) bostäder till privatkunder och 536 (437) bostäder till investerarmarknaden. I takt med färdigställande och överlämnande kan nya projekt startas med beaktande av försäljningsläget i portföljen och den lokala marknaden. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre än föregående år främst till följd av fler överlämnade och resultatavräknade bostäder. I kvartalet resultatavräknades (1 287) bostäder till privatkund och 683 (43) bostäder till investerarmarknaden. Snittpriset var högre genom en större andel resultatavräknade bostäder från Norge samt högre snittpris i Danmark och Sverige. RÖRELSERESULTAT Resultatet uppgick till 573 (552). Ökningen förklaras främst av fler överlämnade bostäder till privatkunder. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital uppgick till 1, Mdr SEK, en minskning med,4 Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 BOSTADSFÖRSÄLJNING OCH BYGGSTARTER Försäljning av bostäder ökade jämfört med föregående år. Totalt såldes (2 54) bostäder till privatkunder och (724) bostäder till investerarmarknaden. Under året byggstartades totalt (3 564) bostäder till privatkunder och (852) bostäder till investerarmarknaden. Antalet osålda färdigställda bostäder ökade med 195 enheter under perioden och uppgick till 393 enheter inklusive visningshus- och lägenheter. Nära årsskiftet färdigställdes ett relativt stort antal bostäder och några förblev osålda, främst i Finland, Sverige och Baltikum. Antalet bostäder till privatkunder i pågående produktion uppgick vid periodens slut till (4 233) bostäder. Försäljningsgraden uppgick till 43 (42) procent och färdigställandegraden till 47 (43) procent. Köparna tenderar att i allt högre grad köpa närmare inflyttning. NETTOOMSÄTTNING Under året resultatavräknades (2 764) bostäder till privatkunder och 998 (735) bostäder till investerarmarknaden. Omsättningen uppgick till (7 542). RÖRELSERESULTAT Resultatet uppgick till 835 (66). Årets resultatökning förklaras främst av högre intäkter från resultatavräknade bostäder till privatkund. Föregående år innehöll nedskrivning av mark i Danmark om 13. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital ökade till följd av ökade investeringar i bostadsprojekt och uppgick till 1, Mdr SEK. KVARTALSDATA Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % Okt-dec Okt-dec Housing Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 12,9 14,6 9,7 8, Sysselsatt kapital

9 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOSTADSUTVECKLING Sverige Danmark Finland Baltikum Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Byggrätter, vid periodens slut varav byggrätter på option Bostadsutveckling till privatkunder Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut Bostäder till salu (påg och färdigställda), vid periodens slut Bostadsutveckling till investerarmarknad Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut 1) Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut S:t Petersburg Norge Tyskland Koncernen Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Byggrätter, vid periodens slut varav byggrätter på option Bostadsutveckling till privatkunder Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut Bostäder till salu (pågående och färdigställda), vid periodens slut Bostadsutveckling till investerarmarknad Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut 1) Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut 1) Av totalt antal bostäder i pågående produktion till investerarmarknad, 1377 (113), har 653 (736) resultatavräknats och 724 (394) återstår att resultatavräknas Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214 Senare Diagrammet visar bedömd färdigställandetidpunkt för pågående produktion av bostäder till privatkunder (både sålda bostäder och de som är till salu). Resultatavräkning för sålda bostadsprojekt till privatkunder sker vid tidpunkten för överlämnande.

10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Property Development MARKNADENS UTVECKLING Oron kring den europeiska skuldkrisen under året har inneburit en försiktighet på marknaden vilket har resulterat i längre beslutsprocesser. Investerarna fortsatte att efterfråga moderna och gröna fastigheter med stabila hyresgäster i bra lägen medan efterfrågan för övriga fastigheter försvagades. På hyresmarknaderna var läget stabilt både avseende hyror och vakanser. Marknadsutsikterna för 213 är svårbedömda och mycket avgörs av hur den ekonomiska situationen i Europa utvecklas. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 FASTIGHETSPROJEKT Under kvartalet har fem projektförsäljningar resultatavräknats; logistikprojektet Arendal II, handelsplatsen Tornby etapp 1 samt kontorsprojektet Koggen 2 i Sverige. I Finland har kontorsprojektet Alberga B och handelsplatsen Lohja 4a resultatavräknats. Ett nytt projekt startades: kontorsprojektet CH Zenit 4.1 i Danmark. Under kvartalet såldes fyra projekt vilka kommer att resultatavräknas senare; kontorsprojektet CH Tangen i Danmark, kontorsprojektet Ullevi Park II och kontorsprojektet/shoppinggallerian Triangeln i Sverige samt handelsplatsen Lielahti Center i Finland. För framtida resultatavräkningar av projekt, se tabell på nästa sida. Vid kvartalets utgång var 23 projekt pågående eller färdigställda men ännu inte resultatavräknade. Nedlagda kostnader i samtliga projekt var 3,3 (2,3) Mdr SEK, vilket motsvarar en färdigställandegrad om 55 (41) procent. Uthyrningsgraden uppgick till 68 (58) procent. I kvartalet träffades hyresavtal om 19 (87 ) kvadratmeter. Uthyrningen i fjärde kvartal 211 var det högsta någonsin för i ett enskilt kvartal. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital minskade under kvartalet med,1 Mdr och uppgick till 5, Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 FASTIGHETSPROJEKT Totalt har nio (sex) projektförsäljningar resultatavräknats; fyra i Sverige, tre i Finland och två i Danmark. Nio projekt har byggstartats, varav fem i Finland, två i Norge och två i Danmark. Under perioden träffades hyresavtal om 76 (147 ) kvadratmeter. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre jämfört med föregående år och uppgick till (1 366). Den största delen av nettoomsättningen kom från de resultatavräknade projekten i första och fjärde kvartalet. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet var högre än föregående år och uppgick till 295 (28). Under året resultatavräknades nio projekt. Resultat från tidigare försäljningar samt försäljning av mark bidrog också till resultatet. Under året har resultatet belastats av nedskrivningar i projekt och mark i Danmark med 41. Föregående år innehöll en nedskrivning av mark i Lettland om 38. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital ökade med 1,3 Mdr SEK och uppgick till 5, Mdr SEK. Ökningen förklaras främst av investeringar i pågående fastighetsprojekt. KVARTALSDATA NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen ökade jämfört med föregående år och de fem resultatavräknade projekten stod för den största delen av omsättningen. Föregående år resultatavräknades två projekt. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet var högre än föregående år och uppgick till 214 (69). Under kvartalet har 5 (2) projektförsäljningar resultatavräknats. Resultat från tidigare försäljningar samt försäljning av mark bidrog till resultatet Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Rörelseresultat, Okt-dec Okt-dec Property Development Nettoomsättning Rörelseresultat Sysselsatt kapital

11 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT PER ) Projekt Typ Stad Location Såld, beräknas resultatavräknas Färdigställandegrad, % Uthyrningsbar, area, kvm Uthyrningsgrad, % Birsta etapp 1 Handel Sundsvall Sundsvall Eslöv etapp 1 Handel Eslöv Eslöv Torsplan Handel/Kontor Stockholm Stockholm Ullevi Park II Kontor Göteborg Göteborg Kv 2, Triangeln 2) Handel/Kontor Malmö Kv 4, Totalt Sverige CH Tangen Kontor Århus Århus Kv 1, CH Zenit 4.1 Kontor Århus Århus Herredscentret I Handel Hilleröd Hillerød Herredscentret II Handel Hilleröd Hillerød Kolding Retailpark II Handel Kolding Kolding Lyngby Handel Lyngby Lyngby Portlandsilos Kontor Köpenhamn København Kv 2, Roskildevej Handel Taastrup Taastrup Viborg Retail II + III Handel Viborg Viborg Total Danmark Aitio 1 Vivaldi Kontor Helsingfors Helsinki Alberga C Kontor Esbo Espoo Lielahti Center Handel Tammerfors Tampere Kv 2, Plaza Loiste Kontor Vanda Vantaa Plaza Halo Kontor Vanda Vantaa Plaza Tuike Kontor Vanda Vantaa Tavastehus Centrum Handel Tavastehus Hämeenlinna Kv 4, Totalt Finland Stavanger Business Park 1 Kontor Stavanger Stavanger Östensjöveien 27 Kontor Oslo Oslo Totalt Norge Totalt ) Tabellen avser pågående eller färdigställda fastighetsprojekt som ännu inte har resultatavräknats. Utöver dessa arbetar med uthyrning (hyresgarantier/tilläggsköpeskilling) i tre tidigare sålda och resultatavräknade fastighetsprojekt, varav det största projektet utgörs av en kontorsfastighet i Frederiksberg, Danmark. 2) Projektet drivs i samverkan mellan affärområdena Property Development och Housing med en fördelning på 7 respektive 3 procent. Uthyrningsbar area avser all kommersiell area i projektet.

12 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens resultaträkning Not 1 Okt-dec Okt-dec Nettoomsättning Kostnader för produktion Not 2, Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Not Resultat från försäljning av rörelsefastigheter Nedskrivning av anläggningstillgångar Not Resultat från försäljning av koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat *) Periodens resultat Hänförs till: :s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Resultat per aktie Före utspädning Resultat efter skatt, SEK 1,4 7,9 17,51 12,8 Efter utspädning Resultat efter skatt, SEK 1,4 7,9 17,51 12,8 Antal aktier, miljoner Totalt antal utgivna aktier 18,4 18,4 18,4 18,4 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning under perioden 18, 18,4 18,2 18,4 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 18, 18,4 18,2 18,4 Antal utestående aktier före utspädning vid periodens slut 18, 18,4 18, 18,4 *) Bolagsskatten i Sverige sänktes från 26,3 % till 22 % från och med 1 januari 213. Det medförde en lägre uppskjuten skatteskuld, vilket gav en positiv skatteeffekt om 12. Koncernens rapport över totalresultat Not 1 Okt-dec Okt-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Periodens övrigt totalresultat Periodens summa totalresultat Hänförs till: :s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens summa totalresultat

13 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens balansräkning Not 1 31 Dec 31 Dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Not Övriga immateriella tillgångar Rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Not Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fastighetsprojekt Not Bostadsprojekt Not Material- och varulager Skattefordringar Kundfordringar Upparbetade ej fakturerade intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Not Kortfristiga placeringar 1) Not Likvida medel Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inkl årets resultat Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Not Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Övriga avsättningar Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fakturerade ej upparbetade intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar 3 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER BORGENS- OCH GARANTIFÖRPLIKTELSER ) Kortfristiga placeringar med en löptid längre än tre månader vid förvärvstidpunkten ingår, se kassaflödesanalysen.

14 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncernen 31 Dec Dec 211 Innehav utan Innehav utan Aktieägarnas bestämmande Totalt eget Aktieägarnas bestämmande Totalt eget kapital inflytande kapital kapital inflytande kapital Ingående eget kapital, 1 januari Transaktioner hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat Utdelning Förvärv/försäljning av egna aktier Prestationsbaserat incitamentsprogram 2 2 Utgående eget kapital Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Okt-dec Okt-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Försäljningar av fastighetsprojekt Investeringar i fastighetsprojekt Försäljningar av bostadsprojekt Investeringar i bostadsprojekt Övriga förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av byggnader och mark Ökning (-) av investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERING FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens/årets början Kursdifferens i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS/ÅRETS SLUT Kortfristiga placeringar med en löptid längre än tre månader Totalt likvida tillgångar vid periodens slut

15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Noter NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de är antagna av EU. Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i Årsredovisningen för 211 (Not 1 sid 6-67). NOT 2. AVSKRIVNINGAR Okt-dec Okt-dec Övriga immateriella tillgångar Rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Summa avskrivningar NOT 3. NEDSKRIVNINGAR NOT 4. SPECIFIKATION AV FASTIGHETSPROJEKT OCH BOSTADSPROJEKT Okt-dec Okt-dec Bostadsprojekt Fastighetsprojekt Rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar -7-7 Goodwill inom Roads Summa nedskrivningar Dec 31 Dec Exploateringsfastigheter Pågående fastighetsprojekt Färdigställda fastighetsprojekt Summa fastighetsprojekt Exploateringsfastigheter bostäder Aktiverade projektutvecklingskostnader Pågående bostadsprojekt i egen regi Färdigställda bostäder Summa bostadsprojekt NOT 5. SPECIFIKATION NETTOLÅNESKULD Dec 31 Dec Långfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa räntebärande fordringar och likvida medel Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Summa räntebärande skulder Nettolåneskuld varav nettolåneskuld i pågående projekt i svenska bostadsrättsföreningar och finländska bostadsaktiebolag Räntebärande skulder Likvida medel Nettolåneskuld

16 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NOT 6. SEGMENTREDOVISNING Construction Januari - december 212 Sweden Denmark Finland Norway Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 1) Koncernen Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -274 Resultat efter finansiella poster Construction Oktober - december 212 Sweden Denmark Finland Norway Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 2) Koncernen Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -82 Resultat efter finansiella poster Januari - december 211 Sweden Denmark Finland Norway Extern nettoomsättning Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 1) Koncernen Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -28 Resultat efter finansiella poster 1 88 Oktober -december 211 Sweden Denmark Finland Norway Extern nettoomsättning Construction Construction Roads Property Housing Development Summa segment Övrigt och elimineringar 2) Koncernen Intern nettoomsättning Total nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster -61 Resultat efter finansiella poster ) Under helåret ingår bland annat :s huvudkontor, resultat från mindre dotter- och intresseföretag och resterande delar av International Projects, totalt -66 (-51). Vidare ingår elimineringar av internvinster om -16 (-39) och övriga koncernjusteringar, i allt väsentligt bestående av skillnad i redovisningsprincip mellan segment och koncern (bl. a. pensioner) om -95 (94). 2) I kvartalet ingår bland annat :s huvudkontor, resultat från mindre dotter- och intresseföretag och resterande delar av International Projects med -32 (2). Vidare ingår internvinster med 41 (9) samt övriga koncernjusteringar, i allt väsentligt bestående av skillnad i redovisningsprincip mellan segment och koncern (bl.a. pensioner) med -48 (-29).

17 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NOT 7. FÖRVÄRV AV RÖRELSE Två företag, OKK Entreprenør A/S och Murerfirma Jan E. Engebretsen A/S, förvärvades under augusti 212 av Construction Norway. Anskaffningsvärdet var 25 och netto kassautflöde 62. Goodwill uppgick till 191 och förklaras av att OKK Entreprenør A/S stärker :s byggverksamhet på östlandet där de har en stark position i Oslo, Asker/Bærum, Buskerud och Vestfold. Förvärvet kompletterar också :s befintliga kompetens inom bostadsproduktion, renovering och byggservice. Jan E. Engebretsen har hög kompetens på murverk, puts och kakel i Fredrikstad och bidrar till att stärka i Østfold. Totalt anskaffningsvärde och verkliga värden fastställdes tillfälligt då de baseras på preliminära värderingar. Förvärvsredovisningen kan därför komma att justeras. Moderbolaget SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 Faktureringen för moderbolaget uppgick till (2 193). Ökad slutavräkning av projekt samt lägre nedskrivningar av aktier i dotterföretag leder till ökat resultat jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster var 723 (-361). I moderbolaget vinstavräknas projekt när de är slutavräknade. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 Faktureringen för moderbolaget uppgick till (18 87). Ökad fakturering i entreprenadverksamheten, d.v.s. ökad mängd projekt som slutavräknas samt lägre nedskrivningar av aktier i dotterföretag förbättrade periodens resultat. Resultat efter finansiella poster var (579). I moderbolaget vinstavräknas projekt när de är slutavräknade. Medelantalet anställda var 7 24 (7 213). Moderbolagets resultaträkning Not 1 Okt-dec Okt-dec Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat från försäljning rörelsefastigheter 2 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -7-7 Resultat från finansiella omsättningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Moderbolagets rapport över totalresultat Not 1 Okt-dec Okt-dec Periodens resultat Periodens summa totalresultat

18 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Moderbolagets balansräkning i sammandrag Not 1 31 Dec 31 Dec TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bostadsprojekt Material- och varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Borgens- och garantiförpliktelser Noter till moderbolagets resultat- och balansräkningar NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER Moderbolaget har upprättat bokslutskommunikén enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som Årsredovisningen för 211 (Not 1 sid. 6-67). Transaktioner med närstående Närstående till moderbolaget är Nordstjernangruppen, Axel Johnson Gruppen, :s dotterföretag samt intresseföretag och joint ventures. Moderbolagets transaktioner med närstående företag har varit av produktionskaraktär. Försäljning till närstående bolag har för kvartalet oktober-december uppgått till 4 (26) och inköp har uppgått till 134 (162). För helåret har försäljningen uppgått till 29 (165) och inköpen har uppgått till 534 (558). Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer KONCERNEN I årsredovisningen 211 (sid 46-48) lämnas en redogörelse för risker som kan utsättas för. Denna beskrivning är fortfarande relevant. MODERBOLAGET Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget är desamma som för koncernen.

19 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Information till aktieägare OMVANDLING AV AKTIER Under december 212 har på aktieägares begäran aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till , varav aktier av serie A och aktier av serie B. AB innehar återköpta B-aktier för att täcka åtaganden enligt LTI 212. Övriga väsentliga händelser LÅNGSIKTIGT PRESTATIONBASERAT INCITAMENTSPROGRAM :s årstämma 212 beslutade på styrelsens förslag att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 212) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet beskrevs i halvårsrapporten. Totalt omfattas 119 ledande befattningshavare och nyckelpersoner av LTI 212, varav de danska och ryska deltagarna är 13 till antal. På grund av skatte- och arbetsrättsliga hänsyn i Danmark och Ryssland har de danska och ryska deltagarna erhållit ett kontantbaserat incitamentsprogram, vilket följer riktlinjerna enligt LTI 212. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 1, (1,) kronor per aktie. Förslag till avstämningsdag är den 12 april 213. Årsstämma :s årsstämma hålls i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Royals entré, Stallgatan, Stockholm den 9 april 213. Stämman öppnas kl Kallelse till stämman kommer att vara införd i Post- och Inrikes Tidningar och finnas på :s webbplats den 6 mars. Att kallelse har skett kommer annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samma dag. På bolagets webbplats kommer också styrelsens och valberedningens förslag till beslut på stämman att finnas och det går även att anmäla sig till stämman via webbplatsen. Valberedningens förslag till årsstämman Valberedningen i föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Tomas Billing, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Antonia Ax:son Johnson, Ulla Litzén, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum. Ulf Holmlund har efter nio år i AB:s styrelse avböjt omval. Inför årsstämman 213 består :s valberedning av Viveca Ax:son Johnson (styrelseordförande, Nordstjernan AB), Thomas Eriksson (fd vd Swedbank Robur AB) och Johan Ståhl (förvaltare, Lannebo Fonder AB) med Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Styrelsens ordförande Tomas Billing är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Rapporteringstillfällen 213 Årsstämma 9 april 213 Delårsrapport jan mar maj 213 Delårsrapport jan jun augusti 213 Delårsrapport jan sep oktober 213 Undertecknande Solna den 3 januari 213 AB Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Redovisning per geografisk marknad Januari - december Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Antal anställda Sysselsatt kapital Sverige Danmark Finland Norge Tyskland S:t Petersburg Baltikum De baltiska Construction-enheterna rapporteras i Construction Finland Kvartalsöversikt Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Räkenskaper, Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat hänförligt till AB:s aktieägare Kassaflöde, Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettolåneskulden Orderläge, Orderingång Orderstock Personal Medeltal anställda

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 212 Orderingången uppgick till 11 723 (12 398) Nettoomsättningen uppgick till 1 659 (8 533) Resultat efter finansiella poster uppgick till -171 (-326) Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer 2013-01-30 NCC AB 1 Q4 i korthet Stark avslutning gav ett bra år Samtliga affärsområden i nivå med

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer.

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2013. Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Halvårsrapport 1 januari 3 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Isbjerget, Århus -8-16 NCC AB 1 Q2 i korthet Orderingång 17 798 (15 453) MSEK Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden -10-24 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Orderstock

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 1 april - 30 juni 2015 Orderingång 15 754 (17 303) Nettoomsättning 14 152 (13 479) Resultat efter finansiella poster 541 (576) Periodens resultat efter skatt 436

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer