Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december oktober 31 december 212 Orderingång (14 932) Nettoomsättning (18 119) Resultat efter finansiella poster (1 8) Periodens resultat efter skatt (769) Resultat per aktie 1,4 (7,9) SEK 1 januari 31 december 212 Orderingång (57 867) Nettoomsättning (52 535) Resultat efter finansiella poster (1 88) Periodens resultat efter skatt (1 312) Resultat per aktie 17,51 (12,8) SEK Styrelsen föreslår en utdelning för 212 på 1, (1,) SEK per aktie Okt-dec Okt-dec Orderingång Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,4 7,9 17,51 12,8 Kassaflöde före finansiering Avkastning på eget kapital efter skatt, % Skuldsättningsgrad, ggr,7,5,7,5 Nettolåneskuld INNEHÅLL VD-kommentar 2 Koncernens utveckling 3 :s Construction-enheter 5 Roads 7 Housing 8 Property Development 1 Räkenskaper, koncernen 12 Noter, koncernen 15 Räkenskaper, moderbolaget 17 Noter, moderbolaget 18 Redovisning per geografisk marknad och kvartalsöversikt 2 Nyckeltal 21 Kort om 22

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Kommentar från vd Peter Wågström EN STARK AVSLUTNING GAV ETT BRA ÅR! Jag är mycket nöjd med att vårt resultat i fjärde kvartalet överträffar föregående års. Och då var fjärde kvartal 211 ett av de bästa kvartalen någonsin för. Samtliga affärsområden levererar ett resultat som är i nivå med eller bättre än föregående år. Resultatet efter finansiella poster blev (1 8). För helåret ökade resultatet efter skatt till (1 312). 212 blev avkastningen på eget kapital 23 (17) procent, vilket överträffar vårt finansiella mål på 2 procent. SVAG TILLVÄXT 213 Min syn på marknaderna har inte förändrats under fjärde kvartalet och jag bedömer att inledningen på 213 blir svag på den nordiska byggmarknaden, men att bygginvesteringarna för helåret kommer att vara i nivå med 212 eller öka något. Den norska byggmarknaden väntas ha den starkaste tillväxten, medan tillväxten sannolikt blir svagare på övriga marknader. UTVECKLINGSAFFÄREN VÄXER Vi har ökat resultatet från utvecklingsaffären både från bostäder och från kommersiella fastigheter. Affären stod för 45 (31) procent av :s rörelseresultat 212. I vår strategi fram till 215 är vår målsättning att öka antalet bostäder i pågående produktion till minst 7. Marknadsförutsättningarna 212 medgav inte ökat antal starter av bostäder till privatkunder, men vi var framgångsrika med starter av bostäder till investerare. Sammantaget ökade antalet bostäder i pågående produktion med drygt 4 och uppgick vid årets slut till cirka 5 8 bostäder. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER, Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 ETT HYGGLIGT ÅR FÖR INDUSTRIAFFÄREN Roads har utvecklats i linje med föregående år både i kvartalet och för helåret. För 213 förväntas efterfrågan på asfalt vara i nivå med 212 medan efterfrågan på stenmaterial väntas minska något. Under året har vi arbetat med ett antal strategiska satsningar för att höja effektiviteten och lönsamheten i affären. ÄR VÄL RUSTAT Under 212 har vi tagit flera steg mot att stärka strategin för lönsam tillväxt. Jag känner tillförsikt inför 213, även om marknadsutsikterna sammantaget inte är de bästa. Vi har en bra position på marknaden, en välfylld orderbok och en bra balans i verksamheten. Jag är övertygad om att vi 213 kan ta ytterligare steg i enlighet med strategin. Peter Wågström, vd och koncernchef Solna den 3 januari Inom kommersiell fastighetsutveckling har vi en balanserad projektportfölj med en hög uthyrningsgrad. Fastighetsförsäljningarna har varit framgångsrika och vi har startat projekt i samma takt som vi sålt. HÖGRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT I BYGGVERKSAMHETEN Byggverksamheten hade en bra orderstock vid årets ingång och har haft en god orderingång, framför allt under andra halvan av året, vilket medfört att omsättningen ökat med 8 procent 212. Orderstocken för byggverksamheten var vid årets slut något lägre än föregående år, vilket tillsammans med marknadsutsikterna begränsar tillväxtmöjligheterna 213. Rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades i byggverksamheten 212, men det finns mer att göra för att höja lönsamheten. Vi ser att vi är på rätt väg i Norge och Finland och vi har genomfört ett antal åtgärder i Sverige under andra halvan av 212.

3 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens utveckling SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingången uppgick till (14 932). Construction Sweden hade en hög orderingång med några stora projekt. Construction Denmark hade en bra orderingång tack vare fler bostadsprojekt. I Construction Finland var orderingången något högre tack vare fler bostads- och anläggningsprojekt. Produktionsstart av flera bostäder medförde att Housings orderingång blev högre. Valutakurseffekter minskade orderingången med 26 jämfört med föregående år. Koncernens orderstock minskade med jämfört med föregående kvartal och uppgick till Valutakurseffekter ökade orderstocken med 518 under kvartalet. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen uppgick till (18 119). Ökningen förklaras främst av en ökad omsättning i Housing och Property Development, som under kvartalet resultatavräknade fler bostäder och kommersiella fastigheter. Omsättningen i Construction Norway och Finland ökade något medan omsättningen i Construction Sweden, Denmark och i Roads minskade. Valutakurseffekter minskade omsättningen med 288 jämfört med föregående år. RESULTAT :s rörelseresultat uppgick till (1 14). Resultatförbättringen förklaras främst av att Property Development resultatavräknade fler projektförsäljningar. För Construction-enheterna i Finland och Norge var resultaten högre till följd av högre omsättning med bättre marginaler medan resultaten i Sverige och Danmark var nästan i nivå med föregående år. Roads resultat var högre trots lägre volymer. Föregående år belastades Roads resultat med nedskrivningar av goodwill om 32 i den finländska verksamheten. Fler överlämnade och resultatavräknade bostäder medförde ett högre resultat för Housing. Finansnettot försämrades till följd av en högre nettolåneskuld och uppgick till -82 (-61). Resultat efter skatt uppgick till (769). Bolagsskatten i Sverige sänktes från 26,3 % till 22 % från och med 1 januari 213. Det medförde en lägre uppskjuten skatteskuld, vilket gav en positiv skatteeffekt om 12. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten var högre jämfört med föregående år främst tack vare fler resultatavräknade fastighetsprojekt och bostäder samt lägre kapitalbindning av rörelsekapital. Kassaflödet förbättrades framförallt tack vare lägre kundfordringar och en ökad räntefri finansiering. KONCERNENS UTVECKLING ORDERSTOCK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv NETTOLÅNESKULD Nettolåneskulden (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick per den 31 december till 6 61 (3 96), se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. Per den 3 september 212 var nettolåneskulden Betalningar för sålda bostäder och fastigheter minskade nettolåneskulden i det fjärde kvartalet. De räntebärande skuldernas genomsnittliga löptid, exklusive lån i finländska bostadsaktiebolag och svenska bostadsrättsföreningar, uppgick till 4 (47) månader vid kvartalets utgång. :s outnyttjade bindande kreditlöften uppgick vid kvartalets utgång till 3,8 (3,5) Mdr SEK med en återstående genomsnittlig löptid på 43 (17) månader Orderingång, Nettoomsättning, Resultat efter finansiella poster, SÄSONGSEFFEKTER Verksamheten inom Roads och viss verksamhet inom :s Construction-enheter påverkas av säsongsmässiga svängningar till följd av kall väderlek. Normalt är första kvartalet svagare jämfört med resten av året. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderstock,

4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingången uppgick till (57 867). Förändringen förklaras främst av en lägre orderingång för Construction-enheterna i Sverige, Danmark och Finland. Valutakurseffekter minskade orderingången med 543 jämfört med föregående år. Orderstocken minskade med 481 jämfört med föregående år och uppgick till Valutakurseffekter minskade orderstocken med 443 jämfört med föregående år. NETTOOMSÄTTNING Samtliga affärsområden redovisade en ökad omsättning och koncernens omsättning uppgick till (52 535). Valutakurseffekter minskade omsättningen med 585 jämfört med föregående år. RESULTAT :s rörelseresultat uppgick till (2 17). Resultatförbättringen förklaras av högre resultat för samtliga affärsområden, förutom Roads som var i nivå med föregående år. Störst var resultatförbättringen för Property Development men även Housing hade en betydande resultatförbättring. Föregående års resultat påverkades negativt av ett antal projektnedskrivningar i Finland och Norge. Finansnettot försämrades till följd av en högre genomsnittlig nettolåneskuld och uppgick till -274 (-28). KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten blev högre än föregående år främst till följd av ett förbättrat resultat och minskad kapitalbindning i övrigt rörelsekapital. Kapitalbindningen i bostads- och fastighetsprojekt ökade under året. Kassaflödet förbättrades främst tack vare lägre kundfordringar och en ökad räntefri finansiering. Föregående år gjordes en större fyllnadsinbetalning av skatt i moderbolaget. NETTOLÅNESKULDEN Nettolåneskulden (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick per den 31 december till 6 61 (3 96), se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. Ökade investeringar i fastighets- och bostadsprojekt har till huvudsaklig del finansierats med långfristiga lån. NETTOLÅNESKULD Okt-dec Okt-dec Nettolåneskuld ingående balans Kassaflöde före finansiering Förvärv/Försäljning av egna aktier Utdelning Övriga förändringar nettolåneskuld Nettolåneskuld utgående balans ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Orderingång Orderstock Okt-dec Okt-dec 31 Dec 31 Dec Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Summa varav egen regi-projekt för boendeutveckling till privatkund fastighetsutveckling Övrigt och elimineringar Koncernen NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT Nettoomsättning Rörelseresultat Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Property Development Summa Övrigt och elimineringar Koncernen

5 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ :s Construction-enheter MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på bostads- och övriga husentreprenader återhämtade sig något under fjärde kvartalet. förväntar sig en svag inledning av marknaden 213 men att bygginvesteringarna för helåret kommer att ligga i nivå med 212 eller något högre. Den starkaste utvecklingen förväntas på den norska marknaden medan utvecklingen på övriga av :s marknader blir svagare, framförallt i Finland. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Den sammantagna orderingången för Constructionenheterna uppgick till (1 179). Construction Swedens orderingång var hög tack vare fler bostadsprojekt och ett kontorsprojekt i Stockholm med ett ordervärde om cirka 1 Mdr SEK. Construction Denmark fick fler bostadsprojekt, vilket medförde en högre orderingång. I Construction Finland var orderingången något högre tack vare fler bostads- och anläggningsprojekt. Orderstocken uppgick sammantaget till NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen ökade för Construction-enheterna i Finland och Norge medan den var något lägre i Sverige och Danmark. Sammantaget uppgick omsättningen för :s Construction-enheter till (12 423). RÖRELSERESULTAT Construction-enheterna i Finland och Norge förbättrade sina resultat till följd av högre volymer med förbättrade marginaler. Construction-enheterna i Sverige och Danmark hade ett resultat i nivå med föregående år. Sammantaget uppgick rörelseresultatet till 469 (44). HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Den sammantagna orderingången för :s Constructionenheter minskade jämfört med den för historiskt höga orderingången 211 och uppgick till (41 731). Orderingången minskade i Sverige, Danmark och Finland. Det kompenserades delvis av en bra orderingång i Norge. Orderstocken för :s Construction-enheter minskade med 79 under perioden och uppgick till Valutaeffekter minskade orderstocken med 233. Orderstocken i Norge tillfördes 1,2 Mdr SEK genom förvärvet av OKK Entreprenør AS. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre än föregående år i samtliga enheter tack vare hög produktion som följd av hög ingående orderstock och en god orderingång under året. Sammantaget uppgick Construction-enheternas omsättning till (38 15). RÖRELSERESULTAT Resultatet ökade i samtliga Construction-enheter. Sammantaget uppgick rörelseresultatet till (966). Ökningen förklaras av högre omsättning och bättre marginaler i Danmark, Norge och Finland. Okt-dec Okt-dec Construction Sweden Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,4 4,4 3,2 3,3 Construction Denmark Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,9 5,1 5,6 5, Construction Finland Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2,6,9 1,5,2 Construction Norway Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2, 1,5 1,3,1

6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ CONSTRUCTION SWEDEN CONSTRUCTION FINLAND 1 7% 3 7% % 5% 4% 3% 2% 1% % 5% 4% 3% 2% 1% % -1% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 % Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4-2% Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % CONSTRUCTION DENMARK CONSTRUCTION NORWAY 2 5 8% 3 5 7% % 6% 5% 4% 3% % 5% 4% 3% 2% 1% 5 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % 2% 1% % 1 5 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Orderingång, Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % % -1% -2% -3%

7 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Roads MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på stenmaterial minskade i fjärde kvartalet, framförallt i Sverige och Danmark. Även efterfrågan på asfalt minskade, främst till följd av en tidig start på vintern. För 213 förväntar sig en stabil utveckling med en efterfrågan i nivå med 212 för asfalt. Efterfrågan på stenmaterial väntas minska något. Vägservice är förhållandevis okänslig för konjunkturen och möjligheterna att växa är relativt goda då fler offentliga kontrakt konkurrensutsätts. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 NETTOOMSÄTTNING Omsättningen minskade något till följd av lägre volymer och uppgick till (3 549). Sålda volymer stenmaterial var något lägre än föregående år. Volymen för asfalt är lägre än föregående år då säsongen avslutades tidigare än föregående år. Volymen för vägservice var något högre än föregående år. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet uppgick till 119 (99). Ökningen förklaras främst av att föregående år innehöll nedskrivning av goodwill i Finland som påverkade med -32. En svagare efterfrågan minskade resultatet i stenmaterialverksamheten och i asfaltverksamheten påverkades resultatet negativt av ett tidigt säsongsavslut. Resultatet för vägservice var något bättre än föregående år. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital sjönk i sista kvartalet med,5 Mdr SEK till följd av den säsongsmässigt avtagande aktiviteten och uppgick till 3,1 Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet uppgick till 413 (414). Resultatet var i nivå med föregående år, men föregående års resultat belastades av en goodwillnedskrivning om 32. Resultatet påverkades av lägre volymer i både stenmaterial- och asfaltverksamheten. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 3,1 Mdr SEK. KVARTALSDATA Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% NETTOOMSÄTTNING Omsättningen ökade till följd av högre priser på oljebaserade insatsvaror och uppgick till (11 766). Volymen för stenmaterial och asfalt sjönk något jämfört med föregående år. Fler uppdrag medförde en högre omsättning inom Vägservice. Okt-dec Okt-dec Roads Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,5 2,8 3,4 3,5 Sysselsatt kapital

8 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Housing MARKNADENS UTVECKLING Efterfrågan på :s marknader har jämfört med föregående år varit oförändrad under 212. Bäst efterfrågan och prisutveckling finns i Norge och S:t Petersburg. I Sverige och Finland tas köpbeslut närmare färdigställande. Marknadsförutsättningarna är svaga i Baltikum och Danmark samt stabila i Tyskland. förväntar sig en stabil efterfrågan 213 med i stort oförändrade prisnivåer. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 BOSTADSFÖRSÄLJNING OCH BYGGSTARTER Totalt såldes 917 (685) bostäder till privatkunder och 651 (392) bostäder till investerarmarknaden. Bostadsförsäljningen till privatkunder ökade på alla delmarknader utom i Tyskland, där den var på samma nivå. Det var fortsatt starkt intresse för bostäder från investerare. I kvartalet byggstartades totalt (893) bostäder till privatkunder och 536 (437) bostäder till investerarmarknaden. I takt med färdigställande och överlämnande kan nya projekt startas med beaktande av försäljningsläget i portföljen och den lokala marknaden. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre än föregående år främst till följd av fler överlämnade och resultatavräknade bostäder. I kvartalet resultatavräknades (1 287) bostäder till privatkund och 683 (43) bostäder till investerarmarknaden. Snittpriset var högre genom en större andel resultatavräknade bostäder från Norge samt högre snittpris i Danmark och Sverige. RÖRELSERESULTAT Resultatet uppgick till 573 (552). Ökningen förklaras främst av fler överlämnade bostäder till privatkunder. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital uppgick till 1, Mdr SEK, en minskning med,4 Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 BOSTADSFÖRSÄLJNING OCH BYGGSTARTER Försäljning av bostäder ökade jämfört med föregående år. Totalt såldes (2 54) bostäder till privatkunder och (724) bostäder till investerarmarknaden. Under året byggstartades totalt (3 564) bostäder till privatkunder och (852) bostäder till investerarmarknaden. Antalet osålda färdigställda bostäder ökade med 195 enheter under perioden och uppgick till 393 enheter inklusive visningshus- och lägenheter. Nära årsskiftet färdigställdes ett relativt stort antal bostäder och några förblev osålda, främst i Finland, Sverige och Baltikum. Antalet bostäder till privatkunder i pågående produktion uppgick vid periodens slut till (4 233) bostäder. Försäljningsgraden uppgick till 43 (42) procent och färdigställandegraden till 47 (43) procent. Köparna tenderar att i allt högre grad köpa närmare inflyttning. NETTOOMSÄTTNING Under året resultatavräknades (2 764) bostäder till privatkunder och 998 (735) bostäder till investerarmarknaden. Omsättningen uppgick till (7 542). RÖRELSERESULTAT Resultatet uppgick till 835 (66). Årets resultatökning förklaras främst av högre intäkter från resultatavräknade bostäder till privatkund. Föregående år innehöll nedskrivning av mark i Danmark om 13. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital ökade till följd av ökade investeringar i bostadsprojekt och uppgick till 1, Mdr SEK. KVARTALSDATA Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Nettoomsättning, Rörelsemarginal, % Okt-dec Okt-dec Housing Orderingång Orderstock Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 12,9 14,6 9,7 8, Sysselsatt kapital

9 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOSTADSUTVECKLING Sverige Danmark Finland Baltikum Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Byggrätter, vid periodens slut varav byggrätter på option Bostadsutveckling till privatkunder Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut Bostäder till salu (påg och färdigställda), vid periodens slut Bostadsutveckling till investerarmarknad Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut 1) Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut S:t Petersburg Norge Tyskland Koncernen Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec Byggrätter, vid periodens slut varav byggrätter på option Bostadsutveckling till privatkunder Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut Bostäder till salu (pågående och färdigställda), vid periodens slut Bostadsutveckling till investerarmarknad Startade bostäder, under perioden Sålda bostäder, under perioden Bostäder i pågående produktion, vid periodens slut 1) Försäljningsgrad pågående produktion, vid periodens slut % Färdigställandegrad pågående produktion, vid periodens slut % Resultatavräknade bostäder, under perioden Osålda färdigställda bostäder, vid periodens slut 1) Av totalt antal bostäder i pågående produktion till investerarmarknad, 1377 (113), har 653 (736) resultatavräknats och 724 (394) återstår att resultatavräknas Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Q1 214 Senare Diagrammet visar bedömd färdigställandetidpunkt för pågående produktion av bostäder till privatkunder (både sålda bostäder och de som är till salu). Resultatavräkning för sålda bostadsprojekt till privatkunder sker vid tidpunkten för överlämnande.

10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Property Development MARKNADENS UTVECKLING Oron kring den europeiska skuldkrisen under året har inneburit en försiktighet på marknaden vilket har resulterat i längre beslutsprocesser. Investerarna fortsatte att efterfråga moderna och gröna fastigheter med stabila hyresgäster i bra lägen medan efterfrågan för övriga fastigheter försvagades. På hyresmarknaderna var läget stabilt både avseende hyror och vakanser. Marknadsutsikterna för 213 är svårbedömda och mycket avgörs av hur den ekonomiska situationen i Europa utvecklas. SENASTE KVARTALET OKTOBER DECEMBER 212 FASTIGHETSPROJEKT Under kvartalet har fem projektförsäljningar resultatavräknats; logistikprojektet Arendal II, handelsplatsen Tornby etapp 1 samt kontorsprojektet Koggen 2 i Sverige. I Finland har kontorsprojektet Alberga B och handelsplatsen Lohja 4a resultatavräknats. Ett nytt projekt startades: kontorsprojektet CH Zenit 4.1 i Danmark. Under kvartalet såldes fyra projekt vilka kommer att resultatavräknas senare; kontorsprojektet CH Tangen i Danmark, kontorsprojektet Ullevi Park II och kontorsprojektet/shoppinggallerian Triangeln i Sverige samt handelsplatsen Lielahti Center i Finland. För framtida resultatavräkningar av projekt, se tabell på nästa sida. Vid kvartalets utgång var 23 projekt pågående eller färdigställda men ännu inte resultatavräknade. Nedlagda kostnader i samtliga projekt var 3,3 (2,3) Mdr SEK, vilket motsvarar en färdigställandegrad om 55 (41) procent. Uthyrningsgraden uppgick till 68 (58) procent. I kvartalet träffades hyresavtal om 19 (87 ) kvadratmeter. Uthyrningen i fjärde kvartal 211 var det högsta någonsin för i ett enskilt kvartal. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital minskade under kvartalet med,1 Mdr och uppgick till 5, Mdr SEK. HELÅRSPERIODEN JANUARI DECEMBER 212 FASTIGHETSPROJEKT Totalt har nio (sex) projektförsäljningar resultatavräknats; fyra i Sverige, tre i Finland och två i Danmark. Nio projekt har byggstartats, varav fem i Finland, två i Norge och två i Danmark. Under perioden träffades hyresavtal om 76 (147 ) kvadratmeter. NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen var högre jämfört med föregående år och uppgick till (1 366). Den största delen av nettoomsättningen kom från de resultatavräknade projekten i första och fjärde kvartalet. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet var högre än föregående år och uppgick till 295 (28). Under året resultatavräknades nio projekt. Resultat från tidigare försäljningar samt försäljning av mark bidrog också till resultatet. Under året har resultatet belastats av nedskrivningar i projekt och mark i Danmark med 41. Föregående år innehöll en nedskrivning av mark i Lettland om 38. SYSSELSATT KAPITAL Sysselsatt kapital ökade med 1,3 Mdr SEK och uppgick till 5, Mdr SEK. Ökningen förklaras främst av investeringar i pågående fastighetsprojekt. KVARTALSDATA NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen ökade jämfört med föregående år och de fem resultatavräknade projekten stod för den största delen av omsättningen. Föregående år resultatavräknades två projekt. RÖRELSERESULTAT Rörelseresultatet var högre än föregående år och uppgick till 214 (69). Under kvartalet har 5 (2) projektförsäljningar resultatavräknats. Resultat från tidigare försäljningar samt försäljning av mark bidrog till resultatet Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Rörelseresultat, Okt-dec Okt-dec Property Development Nettoomsättning Rörelseresultat Sysselsatt kapital

11 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT PER ) Projekt Typ Stad Location Såld, beräknas resultatavräknas Färdigställandegrad, % Uthyrningsbar, area, kvm Uthyrningsgrad, % Birsta etapp 1 Handel Sundsvall Sundsvall Eslöv etapp 1 Handel Eslöv Eslöv Torsplan Handel/Kontor Stockholm Stockholm Ullevi Park II Kontor Göteborg Göteborg Kv 2, Triangeln 2) Handel/Kontor Malmö Kv 4, Totalt Sverige CH Tangen Kontor Århus Århus Kv 1, CH Zenit 4.1 Kontor Århus Århus Herredscentret I Handel Hilleröd Hillerød Herredscentret II Handel Hilleröd Hillerød Kolding Retailpark II Handel Kolding Kolding Lyngby Handel Lyngby Lyngby Portlandsilos Kontor Köpenhamn København Kv 2, Roskildevej Handel Taastrup Taastrup Viborg Retail II + III Handel Viborg Viborg Total Danmark Aitio 1 Vivaldi Kontor Helsingfors Helsinki Alberga C Kontor Esbo Espoo Lielahti Center Handel Tammerfors Tampere Kv 2, Plaza Loiste Kontor Vanda Vantaa Plaza Halo Kontor Vanda Vantaa Plaza Tuike Kontor Vanda Vantaa Tavastehus Centrum Handel Tavastehus Hämeenlinna Kv 4, Totalt Finland Stavanger Business Park 1 Kontor Stavanger Stavanger Östensjöveien 27 Kontor Oslo Oslo Totalt Norge Totalt ) Tabellen avser pågående eller färdigställda fastighetsprojekt som ännu inte har resultatavräknats. Utöver dessa arbetar med uthyrning (hyresgarantier/tilläggsköpeskilling) i tre tidigare sålda och resultatavräknade fastighetsprojekt, varav det största projektet utgörs av en kontorsfastighet i Frederiksberg, Danmark. 2) Projektet drivs i samverkan mellan affärområdena Property Development och Housing med en fördelning på 7 respektive 3 procent. Uthyrningsbar area avser all kommersiell area i projektet.

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 väg 41 Veddige Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 Operativ nettoomsättning uppgick till 21 495 Mkr (19 890) Operativt rörelseresultat uppgick till 217 Mkr (520). Projektnedskrivningar om 425 Mkr belastade

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 Bokslutskommuniké för 1998 Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 73 MSEK jämfört med 74 MSEK, exklusive fusionskostnader om 449 MSEK, föregående år. Årets resultat efter full skatt uppgick

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer