CellaVision AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CellaVision AB (publ)"

Transkript

1 CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system sålda och 2 uthyrda under rapportperioden (3) - Andra DiffMaster-systemet sålt till Rigshospitalet i Köpenhamn - Två nya patenterade uppfinningar under tredje kvartalet - Likvida medel uppgick till 35,6 Mkr vid periodens utgång 1. Verksamheten Marknad och försäljning De första tre kvartalen 2002 har resulterat i försäljning av 9 system samt 2 uthyrda system. Under samma period föregående år hade bolaget sålt två system samt placerat ett uthyrt system. Idag har bolaget 82 installerade system världen över, varav de 56 förvärvades förra året via Triangle Imaging Inc. Rigshospitalet i Köpenhamn har köpt sin andra DiffMaster Octavia inkluderande CellaVisions nya Cytologica Review Software. Med detta andra system vill Rigshospitalet säkerställa tillräcklig kapacitet, back-up samt möjlighet till vidareutbildning. DiffMaster Octavia lanserades framgångsrikt i USA i samband med den stora mässan AACC (American Association of Clinical Chemistry) i Orlando i månadsskiftet juli/augusti. CellaVision har, som tidigare redovisats, sålt sin första DiffMaster Octavia i USA. Ett sjukhus i Kalifornien har infört DiffMaster Octavia på sitt laboratorium. Ledtiderna för orderingång och försäljning är signifikanta, 6 till 18 månader, framförallt beroende på lokala utvärderingsbehov samt tidsåtgången vid säkerställandet av finansiering. Det tredje kvartalet var svagt när det gäller orderingång och försäljning, delvis beroende på ovan nämnda faktorer men även på grund av generellt lägre aktivitet i branschen under sommarperioden. På samtliga marknader finns dock en stor acceptans för konceptet med automatiserad mikroskopering och digitala cellbilder och en mycket positiv respons för CellaVisions produkter. Samarbeten och avtal Bolaget håller för närvarande på att slutförhandla exklusivt avtal för distribution av bolagets produkt DiffMaster? Octavia för Spanien och Portugal med ett bolag som är marknadsledande i Spanien inom området hematologisk diagnostik. Detta följer CellaVisions strategi för etablering av distribution i Europa och fortsatta förhandlingar pågår om ytterligare länder. Diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter förs även med andra ledande aktörer inom hematologi. Dessa omfattar såväl distribution av CellaVisions produkter som teknologisamarbete. Distributionsavtal för den amerikanska marknaden beräknas vara klara inför

2 Forskning och utveckling Utvecklingsarbetet med olika bildbehandlingstekniker som på sikt kommer att ge nya applikationer samt mer kostnadseffektiva system bedrivs parallellt med den dagliga produktvården av bolagets kommersialiserade produkter. Arbetet med att effektivisera och förbättra prestandan för DiffMaster samt nästa generations hårdvaruplattform, för att öka automatiseringen av DiffMaster framskrider enligt plan. Bolaget erhöll ytterligare två patenterade uppfinningar under det tredje kvartalet och har nu en patentportfölj innehållande totalt 13 patenterade uppfinningar. 2. Fakturering, resultat och investeringar Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 1,8 Mkr (2,1), ackumulerat 9 Mkr (2,2). Koncernens nettoresultat för kvartalet uppgick till -9,9 Mkr (-13,9), ackumulerat -38,4 Mkr (-40,1). Under årets tre första kvartal placerades 11 (3) kommersiella system, 9 (2) sålda och 2 (1) uthyrda. Bolaget totala omkostnader är 3,5 Mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. 0,4 Mkr (0) av utgifter för utvecklingsarbeten har aktiverats under kvartalet, ackumulerat 0,6 Mkr (0). Kvartalets kostnader för sålda varor har belastats med avskrivningar på aktiverade utvecklingsarbeten om 0,9 Mkr (0,9), ackumulerat 2,6 Mkr (2,6). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,1 Mkr (0,5), ackumulerat 0,5 Mkr (1,1). Bolagets månatliga kassaflöde före förändringar i rörelsekapital har i genomsnitt under kvartalet uppgått till -3,1 Mkr (-4,5), ackumulerat - 3,7 Mkr (-4,1). Resultatet för kvartalet har belastats med avskrivningar på goodwill om 0,4 Mkr (0,3), ackumulerat 1,2 Mkr (0,3). 3. Finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 35,6 Mkr (9,8) vid periodens utgång. Då det allmänna klimatet på kapitalmarknaden är fortsatt mycket försiktigt påverkas bolagets möjligheter till en börsintroduktion negativt i det korta perspektivet och bolaget ser inte det som möjligt åtminstone under Personal Antalet anställda i koncernen var vid utgången av perioden 46 (52), varav 10 kvinnor (11). 5. Väsentliga händelser efter rapportperioden Industrifonden stärkte sitt engagemang i CellaVision genom att investera 15 Mkr samt genom att kvitta sitt tidigare räntebärande lån om 10 Mkr mot ett konvertibelt lån utan ränta. Detta ger Industrifonden möjlighet att ytterligare öka sin ägarandel i bolaget genom konvertering under tredje kvartalet Den aktuella investeringen om 15 Mkr gjordes till en kurs i nivå med senaste emissionskurs i december Kursen på konvertibellånet är kopplad till företagets försäljningsutveckling under första halvåret Vid en extra bolagsstämma den 11 oktober 2003 valdes Matts Hertsberg in som ny ordinarie styrelseledamot samtidigt som bolagets styrelseledamot Hans Harvig avsade sig fortsatt engagemang i styrelsen för CellaVision AB. 2

3 6. Ekonomisk ställning Koncernresultaträkning KV. 3 KV. 3 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JUL SEP JUL SEP JAN SEP JAN SEP JAN - DEC Alla belopp i Tkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Beräknad skatt Periodens resultat Data per aktie 1 KV. 3 KV. 3 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN JUL SEP JUL SEP JAN SEP JAN SEP JAN - DEC Resultat per aktie, kr -0,77-1,36-2,97-3,93-5,09 Resultat per aktie vid full utspädning, kr -0,71-1,20-2,75-3,45-4,47 Vägt genomsnitt antal aktier, tusental Vägt genomsnitt antal aktier vid full Antal aktier vid periodens slut före Antal aktier vid periodens slut efter full Resultatposter i förhållande till antalet aktier beräknas före utspädning på genomsnittligt antal aktier och efter full utspädning med tillägg för utestående optioner vid periodens slut. 3

4 Koncernbalansräkning Tillgångar 30 SEP 30 SEP 31 DEC Alla belopp i Tkr Tecknat men ej inbetalt aktiekapital Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Beloppet betalades in till CellaVision under januari Eget kapital och skulder 30 SEP 30 SEP 31 DEC Alla belopp i Tkr Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernens KV. 3 KV. 3 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN Kassaflödesanalys JUL SEP JUL SEP JAN SEP JAN SEP JAN - DEC Alla belopp i Tkr Rörelseresultat Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balansering av utvecklingsutgifter Goodwill Förvärv av materiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

5 Nyckeltal 30 SEP 30 SEP 31 DEC Soliditet, % 65% 55% 72% Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,46 0,21-0,36 Räntabilitet på eget kapital, % Neg. Neg. Neg. Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg. Neg. Neg. Räntebärande skulder, Tkr Antal anställda vid periodens utgång Eget kapital per aktie, före utspädning 3,44 2,75 6,42 Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital. Räntabilitet på eget kapital Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Förändring i eget kapital Alla belopp i Tkr Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal aktier vid årets slut. Hänsyn har tagits till genomförda splitar och emissioner. JAN - SEP 2002 JAN - SEP 2001 JAN - DEC 2001 Belopp vid periodens ingång Nyemissioner Kapitalanskaffningskostnad Optionspremier Omräkningsdifferens Periodens resultat Belopp vid periodens utgång avser nyemissionen i december 2001, 900 avser optionsinlösen. 2 Hela beloppet avser kapitalanskaffningskostnad vid nyemissionen i december Övrig information Koncernen består, per den 30 september 2002, av moderbolaget samt de helägda dotterbolagen CellaVision Inc. och CellaVision International AB. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta VD Yvonne Mårtensson, , eller Ekonomi- och Finanschef Peter Åkerlund, , Lund den 25 oktober 2002 Styrelsen CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) är ett ungt högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag tre produkter; DiffMaster, MICRO21? och CellAtlas. De bygger alla på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. Hälften av de idag cirka 50 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara. Mer information finns på 5

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2004

Bokslutskommuniké januari december 2004 Bokslutskommuniké januari december 2004 Koncernens omsättning minskade till 147 (192) Mkr, omsättningen under fjärde kvartalet minskade till 29 (41) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat till 95

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box 525 169 29 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer