Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist, Sekreterare Utses justera Benny Andersson (s) och Marianne Sundling (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , kl Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist Ordförande Justerare Gjert Magnusson (s) Berne Petersson (kd) Benny Andersson (s) Marianne Sundling (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunfullmäktige KF 51 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Kommunfullmäktiges beslut: Dagordningen fastställs utan ändringar eller tillägg.

3 Kommunfullmäktige KF 52 Dnr. 2008/ SVAR PÅ INTERPELLATION FRÅN BO BERTELSEN (KA) TILL KOMMUNALRÅD EVA BERTILSSON-STYVÉN (S) OM VA-ANSLUTNINGSAVGIFTER Bo Bertelsen (ka) har ställt en interpellation till kommunalrådet Eva Bertilsson- Styvén (s) med följande lydelse: För en tid sedan köpte Bygg-och Fritid VA-förrådet i Skärhamn, med tillhörande markområde. Företaget investerade i radikala ombyggnader, tillbyggnader m.m. Man rev och skrotade också ca 70% av befintliga VA-installationer såsom duschar, toaletter och övriga spolanläggningar. Företaget byggde ett nytt kall-magasin, m.m på ca totalt, för lagring och försäljning av virke och diverse. I detta magasin finns inget VA indraget, och heller inga planer någonsin så heller göra. Man har även byggt till affärslokal på ca 350 m2. Efter en tid då detta magasin uppförts erhöll Bygg-och Fritid en faktura från kommunen på kr, exklusive moms. Denna faktura gäller anslutningsavgift för VA. När så företaget frågar kommunen varför i all världen man fått en faktura för VA i detta nya kallmagasin är svaret dom i vart fall har möjlighet dra in VA i magasinet. Därför debiteras företaget för just VA. Man kan ju då fråga sig vad som motiverar denna orättfärdiga fakturering? Vad är det för kostnader kommunen drar på sig som motiverar en fakturering på kr för uppförandet av ett kallmagasin hos företaget utan inkoppling av VA? Det är ju en mycket stor skillnad på ha möjlighet koppla in VA, och faktiskt inte utnyttja denna möjlighet. Korrekt vore ju i så fall istället debitera företaget om man en dag skulle besluta sig för dra in VA i nämnda lokal. I sammanhanget kan också nämnas ett antal företag på Tjörn har blivit drabbade av exakt samma förfarande. Enligt uppgift anser även kommunalrådet detta är ett horribelt och mycket orättfärdigt system som drabbar företagen. Detta rimmar också mycket dåligt med den politiska majoritetens ambitioner försöka bli mer företagsvänliga. Min första fråga till kommunalrådet är då: Vad tänker Du göra åt denna orättfärdiga debitering som drabbat Bygg- och Fritid? Enligt VA-kollektivets nuvarande debiteringsrutiner och regler, så är dessa ämnade gälla för alla företag, kommunala verksamheter och privatpersoner inom kommunen. Enligt uppgift så är man inte på något sätt konsekvent med faktureringen av dessa avgifter.

4 Kommunfullmäktige Som exempel kan tas Wallhamnbolagen AB, som inom ett ganska kort tidsperspektiv byggt magasin i storleksordningen m2, utan blivit debiterade några VA-avgifter överhuvudtaget. En del av dessa magasin har numera övergått till Wallhamn AB. Med samma debiteringsgrund för uppförande av magasin som gäller för Bygg- och Fritid, så skulle Wallhamnbolagen AB ha blivit debiterade ca 3,5 mkr kr av VA-kollektivet. Detta har aldrig gjorts, enligt tjänstemän inom Teknik- och Serviceförvaltningen. Min andra fråga med tillhörande delfråga till kommunalrådet är då: Varför har inte Wallhamnbolagen AB blivit fakturerade på samma grunder som Bygg- och Fritid och övriga företag på Tjörn? Tänker Du göra något åt just detta, eller kan Du tänka dig ompröva denna fråga politiskt för avskaffa detta orättfärdiga system och därmed kreditera Bygg- och Fritid, samt betala tillbaka till de övriga orättfärdigt drabbade företagen på Tjörn? Om inte så ska ju utan tvivel också Wallhamnbolagen AB betala in enligt samma princip som övriga företag till VA-kollektivet. Kommunfullmäktiges beslut , 19 interpellationen får ställas. Kommunalrådet Eva Bertilsson-Styvén (s) svarar vid sammanträdet på interpellationen enligt följande: Bo Bertelsen (ka) har i rubricerade interpellation ställt tre frågor till undertecknad. Först om den orättfärdiga debitering som drabbat Bygg- och fritid och därefter varför har inte Wallhamnbolagen AB blivit fakturerade på samma grunder som Bygg- och fritid. Den tredje frågan handlar om vad jag tänker göra åt detta orättfärdiga system. Jag väljer summera mitt svar till ett förhoppningsvis heltäckande sådant. Jag håller i princip med Bo Bertelsen i hans kritik av det system som vi politiskt beslutat i Tjörns kommunfullmäktige. Tillämpningen av VA-taxan kan synas vara ett trubbigt instrument och jag vet det för närvarande pågår ett arbete med en översyn av hela VA-taxan. Denna nya taxa som förhoppningsvis skall vara mer logisk och rättvis beräknas kunna gälla, om fullmäktige så beslutar, fr o m Vid en kontroll av taxans tolkning, som jag låtit vår kommunjurist göra, framgår taxan under vissa förutsättningar skall kunna jämkas. För få till stånd en juridisk prövning av denna tolkning är jag beredd uppmana Bygg- och fritid hemställa hos Statens VA-nämnd pröva skäligheten i fakturerat belopp.

5 Kommunfullmäktige Jag kommer också i avvaktan på denna prövning stoppa betalningskraven för Bygg- och fritid samt invänta med bedöma eventuella ekonomiska anspråk från kommunen på Wallhamnbolagen AB. Upplysningsvis vill jag också informera fullmäktigeförsamlingen om Wallhamnsområdet och dess byggnation ligger utanför det sk verksamhetsområdet för VA, vilket innebär VA-taxan inte är juridiskt tillämplig i detta industriområde. Interpellationen är med detta besvarad.

6 Kommunfullmäktige KF 53 Dnr. 2007/ SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER INFÖR STOPPLAGENS AVSKAFFANDE Lars Thorsson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Den förra socialdemokratiska regeringen införde en lag som förbjöd landets kommuner omvandla sina stora hyresbostadsbestånd till bostadsrätter. Det blev förbjudet för människorna själva avgöra om de ville äga sin bostad eller fortsätta hyra av kommunerna. Denna begränsning av valfriheten kommer försvinna den 1 juli 2007 i och med den nya regeringen avskaffar denna tvångslagstiftning. Tjörns kommun har ett stort bostadsbestånd i bolaget TBAB som i många fall skulle kunna bli bostadsrätter och som då skulle innebära nytt kapital för TBAB. Detta kapital kan man använda till bygga nya bostäder som vår kommun är i stort behov av, inte minst till våra ungdomar. Moderaterna yrkar därför TBAB redan nu förbereder denna fråga och går ut med en förfrågan till sina hyresgäster om intresse finns för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Om intresse finns vill vi bolaget hjälper och stödjer hyresgästerna i denna omvandlingsprocess. Kommunfullmäktiges beslut , 19. Arbetsutskottets beslut , 201 bordläggning. Arbetsutskottets beslut , 21 överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsens beslut , 23 bordläggning. Kommunstyrelsens beslut , 44 bordläggning. Kommunstyrelsens beslut , 64. Yrkanden Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas remissvar på motionen. Benny Andersson (s) instämmer i Eva Bertilsson-Styvéns yrkande. Martin Johansen (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yvonne Andersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Emilio Cotroneo (v) yrkar avslag på motionen.

7 Kommunfullmäktige Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner kommunfullmäktige beslutat enligt Eva Bertilsson-Styvéns yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Ordföranden meddelar Eva Bertilsson-Styvéns yrkande är huvudförslag. Proposition 2 Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Emilio Cotroneos yrkande för utse motförslag till huvudförslaget och finner kommunfullmäktige utsett kommunstyrelsens förslag som motförslag. Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Eva Bertilsson-Styvéns m fl yrkande. Omröstningsresultat 25 ja-röster 15 nej-röster Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista/omröstningsprotokoll. motionen anses besvarad enligt skrivning i bilaga. Reservation Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

8 Kommunfullmäktige Bilaga till KF 53/ Svar på motion om stopplagens avskaffande När människor får större inflytande ökar ofta engagemanget i och för bostadsområdet. Därför ser vi positivt på människor, om de så önskar, kan få möjlighet bilda bostadsrättsföreningar. Omvandling av allmännyttiga lägenheter kan skapa ett utrymme för Tjörns kommunala bostadsbolag producera nya lägenheter. Detta är positivt för Tjörns utveckling då det idag är brist på boenden i kommunen. Vi tycker dock det i vissa områden på Tjörn, till exempel på Klädesholmen och i den gamla delen av Rönnängs samhälle kan det vara av kommunalt strategiskt intresse behålla hyresrätter för säkerställa behovet av bostäder för åretruntboende. I övrigt bör Tjörns Bostads AB stödja bostadsrättsföreningar under bildande. Ägardirektiven för Tjörns Bostads AB ska revideras.

9 Kommunfullmäktige KF 54 Dnr. 2006/ SVAR PÅ MOTION OM FÖRSLAG TILL ÖKAT INFLYTANDE INOM TJÖRNS KOMMUN Moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion med följande lydelse: Tjörns fullmäktige biföll vid sitt sammanträde i februari ett förslag från Åstols representant, som innebar en förstärkning av inflytandet från medborgarna genom samhällsföreningen blir remissinstans i ökad omfning. Beslutet gällde Åstol. Att förstärka medborgarnas inflytande och möjlighet påverka kommunala beslut är önskvärt, men detta bör gälla inom hela Tjörns kommun. Därför bör Tjörns kommunfullmäktige besluta samhällsföreningarna inom Tjörns kommun, (dvs föreningar som verkar för allmänna samhällsfrågor inom sitt samhälle) blir remissorgan i frågor som påtagligt berör den enskilda samhällsföreningens intresseområde. Som exempel på ärenden som påtagligt berör kan anges förändringar rörande omsorgsverksamhet, skolor, kommunikationer, hamnar, vägar, större mark och planfrågor. Uppkommer ytterligare områden som ligger inom ramen för motionens syfte, skall också dessa tas med, men ovanstående är exempel på områden där medborgarna har ett intresse vara delaktiga och få yttra sig. Kommunfullmäktiges beslut , 11 Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 47. Arbetsutskottets beslut , 59. Kommunstyrelsens beslut , 65. Yrkande Martin Johansen (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. motionen anses besvarad med hänvisning till projekt- och utvecklingsavdelningens synpunkter enligt följande:

10 Kommunfullmäktige De av samhällsbyggnadsnämndens ärenden, som i större utsträckning påverkar samhället, omfas alltid av en lång demokratisk process. Under händelsekedjan erbjuds flera tillfällen få information och yttra sig. Ofta startar processen med informationsmöten som annonseras i dagspress. Utskick görs direkt till sakägare och berörda. Flera möjligheter finns för föreningar och medborgare lämna synpunkter både skriftligt och muntligt. En längre politisk behandling genomförs där ärendet ofta passerar flera nämnder och där även flera politiska beslut kan krävas. Förloppet inbjuder till dialog och lämnar möjligheter för allmänhet och föreningar påverka och medverka i beslutprocessen under ett antal tillfällen. Den som är aktiv har möjlighet delta i processen och påverka besluten. Inom kommunen finns det ett stort antal olika samhällsföreningen, vägföreningar m fl. Det kan vara en svår och grannlaga uppgift bedöma hur representativ och demokratisk en förening är. Därför kan deltagande genom engagemang vara en bättre metod använda.

11 Kommunfullmäktige KF 55 Dnr. 2006/ SVAR PÅ MOTION OM HANDLINGSPLAN FÖR ÖARNA ÅSTOL, DYRÖN, TJÖRNEKALV OCH HÄRÖN Moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion med följande lydelse: Kommunens skärgårdssamhällen genomgår fortlöpande förändringar. Några har redan karaktären av sommarställen där de flesta husen står tomma och svarta under den mörka årstiden. Även öarna Åstol och Dyrön hotas av denna utveckling, trots det som görs för bevara öarna som levande åretruntsamhällen. I den svåra situation som råder, finns det en framtidstro och en vilja till vända utvecklingen. Öarna har stora möjligheter utvecklas positivt, men då krävs det samverkan mellan befolkningen, näringslivet, kommunen, regionen och staten. Turismen har en stor ekonomisk potential, som bara till en liten del utnyttjas inom Tjörns kommun. Resandet på kommunens färja har nästan fördubblats på några år till öarna. Antalet gästnätter i Dyröns gästhamn, har ökat från 1900 till 4400 på några år. Flera exempel skulle kunna ges. Den underbara skärgårdsarkipelag som vi förfogar över är unik i Europa och kommer få allt fler besökare årligen. På senare tid har allt flera enskilda ärenden som berört öarna, och då speciellt Åstol och Dyrön, varit på dagordningen i kommunens nämnder och styrelser samt kommunfullmäktige. Varje ärende har hanterats enskilt, utan hänsyn till en genomtänkt helhetssyn. Detta förfarande kan innebära förutsättningarna för en målinriktad samordnad utveckling spolieras. Hur skall våra skärgårdsöar bevaras som levande och fungerande samhällen året runt? Den frågan är inte lätt besvara. Moderaterna lägger därför här ett förslag som syftar till en förändring och målmedveten satsning, med Tjörns kommun som initiativtagare. Vi föreslår : Kommunen upprättar en handlingsplan för öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön. Den bör innehålla en tydlig målbeskrivning, som anger Tjörns kommuns målsättning gällande öarnas framtid. Föreslå åtgärder som leder till en positiv utveckling, baserad på de möjligheter som öarnas naturvärden ger, t.ex. utveckling av turismen, distansarbete, etc. Vidare ge riktlinjer för samordning och utnyttjande av kommunens tillgångar på öarna, samt vara till hjälp i förvaltning och utveckling av befintliga resurser som; mark, byggnader, bostäder, hamnar, kommunikationer, omsorg, utbildning etc. Föreslå samarbete med regionala och statliga partners samt näringslivet, för kunna genomföra fastställda mål.

12 Kommunfullmäktige Skall den negativa utvecklingen kunna vändas för dessa ö-samhällen, från varit beroende av fisket, till levande och starka samhällen med en väl utvecklad turism, krävs en väl genomarbetad handlingsplan. Den skall upprättas i samarbete med föreningar, näringslivet, och befolkningen från öarna. En handlingsplan kan få stor betydelse när vi önskar delaktighet från t.ex. V:a Götalandsregionen, Västtrafik, Vägverket, Länsstyrelsen, Regeringen etc. i ärenden som berör öarna och dess framtida utveckling. Inte bara för kommunen, utan också för näringslivet och föreningar som arbetar med öarnas utveckling. Kommunfullmäktiges beslut , 12. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 48. Arbetsutskottets beslut , 60. Kommunstyrelsens beslut , 66. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag revidera skärgårdsprogrammet samt gett kommunchefen i uppdrag utreda den samlade infrastrukturen kring öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv anses motionen besvarad.

13 Kommunfullmäktige KF 56 Dnr. 2007/ SVAR PÅ MOTION OM FÄRJEFÖRBINDELSE OCH PARKERINGSMÖJLIGHETER FÖR ÖARNA TJÖRNEKALV, DYRÖN OCH ÅSTOL Yvonne Andersson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Moderaterna vill ta upp frågan igen angående färjeförbindelse och parkeringsmöjligheter i Rönnäng till öarna Kalven, Dyrön och Åstol. Efter sommarens summering har både öbor och landfasta utryckt en önskan om en ny översyn för möjliggöra förbättringar. Fler och fler förordar en förbindelse till Stansvik med pendelparkering, och dit tunga transporter kan ske. Vi såg också Kårevik inte är något alternativ till förbindelse när ordinarie förbindelse var otillgänglig. Trafiksituationen var ohållbar vissa tider. Moderaterna begär en utredning och en förändring före sommaren 2008, som innebär färjeturer till Stansvik med pendelparkering. Kommunfullmäktiges beslut , 98. Teknik- och servicenämndens beslut , 94. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 49. Arbetsutskottets beslut , 61. Kommunstyrelsens beslut , 67. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning gett kommunchefen i uppdrag utreda den samlade infrastrukturen kring öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv anses motionen besvarad.

14 Kommunfullmäktige KF 57 Dnr. 2008/ UPPHÄVANDE AV DEL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT , 7 Benny Andersson (s) föreslår arbetsutskottet föreslå del av kommunfullmäktiges beslut upphävs. Den del av beslutet som föreslås upphävas har följande lydelse: vid kommande försäljningar av lokaler på Åstol skall en dialog föras mellan kommunen och samhällsföreningen. Anledningen till förslaget är kommunen annars har svårt hålla en rak linje då det gäller samhällsföreningars och liknande föreningars rätt yttra sig i planfrågor och liknande kommunala ärenden. Arbetsutskottets beslut , 53. Kommunstyrelsens beslut , 51. Kommunfullmäktiges beslut , 47 återremiss. Kommunstyrelsens beslut , 68. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. upphäva andra -satsen i kommunfullmäktiges beslut , 7 som har följande lydelse: vid kommande försäljningar av lokaler på Åstol skall en dialog föras mellan kommunen och samhällsföreningen.

15 Kommunfullmäktige KF 58 Dnr. 2008/ MÅNADSRAPPORT PER DEN SAMT HELÅRSPROGNOS 2008 Ekonomikontoret har upprättat månadsrapport per den samt helårsprognos. Kommunstyrelsens beslut , 74. notera månadsrapport per den notera helårsprognos för 2008 uppmana styrelsen och nämnderna hålla sina budgetramar samt fullmäktiges beslut om verksamheternas ekonomiska ramar skall beaktas.

16 Kommunfullmäktige KF 59 AJOURNERING Kommunfullmäktige ajournerar sig kl

17 Kommunfullmäktige KF 60 Dnr. 2008/ ÖVERLÅTELSE AV KOMMUNENS HAMNVERKSAMHET TILL WALLHAMNBOLAGEN AB Wallhamnbolagen AB har inkommit med en förfrågan om köp av kommunens samtliga hamnar till bokfört värde. Genom samutnyttjning av resurser räknar man med uppnå synergivinster till båtnad både för bolaget och ägaren. Köpet föreslås föregås av en skyndsam genomlysning för utröna exakta ytor, värden och andra relevanta faktorer vid affärsvärderingen. En utredning av förutsättningarna för bolagiseringen av hamnarna har genomförts. Utredningen visar en överlåtelse av kommunens gästhamnar, fritidshamnar och handelshamnar bör kunna ske till Wallhamnbolagen AB den 1 oktober 2008 med följande förutsättningar. Bolaget kan överta kommunens gästhamnar till bokfört värde under förutsättning bolaget får besluta om nödvändig omstrukturering, upphandling av verksamhet samt avgifter i hamnarna. Bolaget kan överta fritidshamnarna till bokfört värde under förutsättning kommunen godkänner gällande arrendeavtal med båtföreningar kan omförhandlas Bolaget kan överta handelshamnarna till bokfört värde under förutsättning bolaget ges möjlighet besluta om nödvändig omstrukturering användningsområden och avgifter inom befintliga hamnar. Bolaget ges möjlighet investera i nya hamnar Behov av komplettering/ tillägg till befintliga ägardirektiv för Wallhamnbolagen AB som reglerar ansvar och befogenheter utreds. Arbetsutskottets beslut , 78 överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsens beslut , 69.

18 Kommunfullmäktige Yrkanden Nils Lackfors (s) yrkar återremiss för ge kommunchefen i uppdrag utreda en överföring av de kommunala hamnarna samt tillhörande hamnområden till ett kommunalt bolag, i enlighet med den reservation som lämnades i kommunstyrelsens beslut 69/ Gunnemar Olsson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner kommunfullmäktige beslutat ärendet skall avgöras idag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för avgöras idag. Nej-röst för avgöras senare Omröstningsresultat 26 ja-röster 14 nej-röster Då minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet genom en så kallad minoritetsåterremiss. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista/omröstningsprotokoll. återremittera ärendet för ge kommunchefen i uppdrag utreda en överföring av de kommunala hamnarna samt tillhörande hamnområden till ett kommunalt bolag, i enlighet med den reservation som lämnades i kommunstyrelsens beslut 69/

19 Kommunfullmäktige KF 61 Dnr. 2007/ REVIDERING AV HANDIKAPPRÅDETS REGLEMENTE Ett förslag till reviderat reglemente för handikapprådet har tagits fram av kommunkansliet. Förslaget har varit på remiss till handikapprådet. Arbetsutskottets beslut , 206 återremiss. Arbetsutskottets beslut , 63. Kommunstyrelsens beslut , 70. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta det reviderade reglementet för handikapprådet.

20 Kommunfullmäktige KF 62 Dnr. 2007/ REVIDERING AV PENSIONÄRSRÅDETS REGLEMENTE Ett förslag till reviderat reglemente har för pensionärsrådet tagits fram av kommunkansliet. Förslaget har varit på remiss till pensionärsrådet. Arbetsutskottets beslut , 207 återremiss. Arbetsutskottets beslut , 64. Kommunstyrelsens beslut , 71. Yrkande Anita Andersson (s) yrkar återremiss för ytterligare översyn av reglementet. återremittera ärendet för ytterligare översyn.

21 Kommunfullmäktige KF 63 Dnr. 2008/ REVIDERING AV SOCIALNÄMNDENS OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSNÄMNDENS REGLEMENTEN - BOSTADSANPASSNING Ansvaret för bidragsgivning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag sorterade tidigare under kommunstyrelsen. I början av 2000-talet övergick budgeten för bostadsanpassningar till socialnämnden. Reglementet ändrades dock inte förrän Bostadsanpassningsfrågorna upplevs ha en naturlig koppling till övriga bostadsfrågor och samhällsplanering och socialnämnden föreslår därför ansvaret lyfts ur detta reglemente. Socialnämndens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut , 65. Kommunstyrelsens beslut , 72. Yrkande Yvonne Andersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. ta bort följande skrivning ur socialnämndens reglementes 4: uppgift som kommunens förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande, bl a enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, 982:639) samt lägga till följande skrivning under samhällsbyggnadsnämndens reglementes 4 uppgift som kommunens förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande, bl a enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, 982:639).

22 Kommunfullmäktige KF 64 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Regeringen har den 5 juli 2007 beslutat om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En reviderad bilaga reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Ändringarna träder i kraft den 1 januari Syftet med förändringarna har varit effektivisera samhällets resurser vid miljöprövningarna till användas för de mest miljöpåverkande verksamheterna och minska den administrativa bördan för verksamhetsutövarna. Förändringarna innebär Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande taxor för tillsyn över miljöfarlig verksamhet måste ersättas med nya som baseras på en reviderad utredning av tillsynsbehovet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut , 66. Kommunstyrelsens beslut , 75. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

23 Kommunfullmäktige KF 65 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM OMRÅDENA LIVSMEDEL OCH FODER Kommunen har, enligt 3, 11 och 18 i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, en möjlighet förutom den årliga kontrollavgiften även ta ut en avgift för bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar samt ta ut en avgift för extra offentlig kontroll, för uppföljning utöver den tid som ingår i årsavgiften, avgift för extra offentlig kontroll tas ut per timme enligt timtaxan. Bemanningen är motiverad med hänvisning till kraven i förordningen (EG) nr 854/2004 och gäller krav på kontroll för animaliska biprodukter, specificerat riskmaterial och salmonellakontrollprogrammen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 41. Arbetsutskottets beslut , 67. Kommunstyrelsens beslut , 76. Yrkande Nils Lackfors (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt områdena livsmedel och foder timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

24 Kommunfullmäktige KF 66 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ändringarna utgörs av de fasta priser som tas ut för vissa typer av prövningar enligt djurskyddslagen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 42. Arbetsutskottets beslut , 68. Kommunstyrelsens beslut , 77. Yrkande Rickard Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

25 Kommunfullmäktige KF 67 Dnr. 2008/ TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 39. Arbetsutskottets beslut , 69. Kommunstyrelsens beslut , 78. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

26 Kommunfullmäktige KF 68 Dnr. 2008/ TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LAGEN OM INTERNATIONELLA HOT MOT MÄNNISKORS HÄLSA Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 40. Arbetsutskottets beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 79. Yrkande Eva Lind (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

27 Kommunfullmäktige KF 69 Dnr. 2008/ KVALITETSREDOVISNING 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat Kvalitetsredovisning för Enligt förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet (SFS 1997:702 och ändring SFS 2001:649) skall varje kommun och skola årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärdering av enheterna. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts, och en redogörelse för vilka åtgärder som enheterna respektive kommunen avser vidta om målen inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen skall vara skolverket tillhanda senast Barn- och utbildningsnämndens beslut , 12. Arbetsutskottets beslut , 71. Kommunstyrelsens beslut , 80. Yrkande Torsten Gustafsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. godkänna Kvalitetsredovisning för 2007.

28 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) Ledamöter närv tjg 1 närv ej tjg x Motion om stopplagen 53 Överlåtelse hamnar 60 ej närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Yvonne Andersson (m) Mikael Andersson (m) Eleonore Andersson (m) - 4. Lars Öfverström (m) Marianne Sundling (m) Lars Thorsson (m) - 7. Sture Sandström (m) Morgan Englund (m) Kent Axelsson (m) Robert Heyman Kerstin Engblom (m) (m) 8. Mats Kristensson (c) Henry Hermansson (c) Inga Olsson (c) x Jörgen Hansson (c) 10. Martin Johansen (fp) Hans Kristensson (fp) Birgitta Adolfsson (fp) Gunnemar Olsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Daniel Hjerpe (fp) Anette Wallin (fp) x Kjell Myrberg Elisabeth Hansson (fp) (fp) 16. Rosita Runegrund (kd) Reidun Lorentzon (kd) Roland Flyckt (kd) Berne Petersson (kd) Elin Svensson Jan-Åke Axelsson (kd) (kd) 20.Eva Bertilsson-Styvén (s) 1 1 T.o.m Benny Andersson (s) Eva Lind (s) Torsten Gustafsson (s) Margareta Larsson (s) -

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist.

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-22 1 Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet kl 18.30 18.50 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Gjert Magnusson (s) Justerare BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Gjert Magnusson (s) Justerare BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-04-12 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 19.55 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD) Kommunfullmäktige 2010-03-11 1 [13] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.10 Beslutande Förteckning enligt bilaga Tjänstemän Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf Jytte Grundberg. Jan-Evert Halldin (s) Justerande. Reidun Lorentzon (kd) och Martin Johansen (fp) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf Jytte Grundberg. Jan-Evert Halldin (s) Justerande. Reidun Lorentzon (kd) och Martin Johansen (fp) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Extra sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2005-10-13 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30 21.00 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef, Bo Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00.

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2003-02-06 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30-19.00 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl.13.00 15.00 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Martin Johansen (fp) Anders

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-16 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30 23.25 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2000-02-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.30-20.30 Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Christer Persson (m), tjg ers Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-12-27 1 [10] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17.30-18.05 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Extra sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 19.30 22.50 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Plats och tid Regina Charter & Konferens, Klädesholmen, kl. 08.30 10.50

Plats och tid Regina Charter & Konferens, Klädesholmen, kl. 08.30 10.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-14 1 Plats och tid Regina Charter & Konferens, Klädesholmen, kl. 08.30 10.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) Ordf Lars Thorsson (m) Louise

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-10-26 1 Plats och tid Sagahuset, Skärhamn, kl.17.10 19.00 Beslutande Martin Johansen (fp) Gudrun Ivarsson (fp) tjg ers Bo Bertelsen (ka) Vilgoth Wilhelmsson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-02 1 [30] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 16.30 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Anders Wernesten (FP) Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson (M) Louise

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 13.00 17.30

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 13.00 17.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2004-04-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 13.00 17.30 Beslutande Martin Johansen (fp) Hans Kristensson (fp) Bo Bertelsen (ka) Tage Nilsson (ka) Dan-Tore

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-03-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl.15.00 17.30 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Torsten Gustafsson (s) tjg ers Anita Andersson

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades Styrelsemöte nr 6 2014-06-16 1 [7] Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl.09.00 10.30 Mötet ajournerades 09.15 09.30 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-16 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 13.30, Smedjan, Nämndhuset Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Annika Engelbrektsson (S) Roland Halvarsson (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl.18.00 18.25. Kent Kihlberg (kd) from kl 18.10, 50 Christer Olofsson (s)

Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl.18.00 18.25. Kent Kihlberg (kd) from kl 18.10, 50 Christer Olofsson (s) Styrelsemöte nr 3 2009-06-11 1 [11] Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl.18.00 18.25 Lars Thorsson (m), ordförande Anders Wernesten (fp) Louise

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer