Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist, Sekreterare Utses justera Benny Andersson (s) och Marianne Sundling (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , kl Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist Ordförande Justerare Gjert Magnusson (s) Berne Petersson (kd) Benny Andersson (s) Marianne Sundling (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunfullmäktige KF 51 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Kommunfullmäktiges beslut: Dagordningen fastställs utan ändringar eller tillägg.

3 Kommunfullmäktige KF 52 Dnr. 2008/ SVAR PÅ INTERPELLATION FRÅN BO BERTELSEN (KA) TILL KOMMUNALRÅD EVA BERTILSSON-STYVÉN (S) OM VA-ANSLUTNINGSAVGIFTER Bo Bertelsen (ka) har ställt en interpellation till kommunalrådet Eva Bertilsson- Styvén (s) med följande lydelse: För en tid sedan köpte Bygg-och Fritid VA-förrådet i Skärhamn, med tillhörande markområde. Företaget investerade i radikala ombyggnader, tillbyggnader m.m. Man rev och skrotade också ca 70% av befintliga VA-installationer såsom duschar, toaletter och övriga spolanläggningar. Företaget byggde ett nytt kall-magasin, m.m på ca totalt, för lagring och försäljning av virke och diverse. I detta magasin finns inget VA indraget, och heller inga planer någonsin så heller göra. Man har även byggt till affärslokal på ca 350 m2. Efter en tid då detta magasin uppförts erhöll Bygg-och Fritid en faktura från kommunen på kr, exklusive moms. Denna faktura gäller anslutningsavgift för VA. När så företaget frågar kommunen varför i all världen man fått en faktura för VA i detta nya kallmagasin är svaret dom i vart fall har möjlighet dra in VA i magasinet. Därför debiteras företaget för just VA. Man kan ju då fråga sig vad som motiverar denna orättfärdiga fakturering? Vad är det för kostnader kommunen drar på sig som motiverar en fakturering på kr för uppförandet av ett kallmagasin hos företaget utan inkoppling av VA? Det är ju en mycket stor skillnad på ha möjlighet koppla in VA, och faktiskt inte utnyttja denna möjlighet. Korrekt vore ju i så fall istället debitera företaget om man en dag skulle besluta sig för dra in VA i nämnda lokal. I sammanhanget kan också nämnas ett antal företag på Tjörn har blivit drabbade av exakt samma förfarande. Enligt uppgift anser även kommunalrådet detta är ett horribelt och mycket orättfärdigt system som drabbar företagen. Detta rimmar också mycket dåligt med den politiska majoritetens ambitioner försöka bli mer företagsvänliga. Min första fråga till kommunalrådet är då: Vad tänker Du göra åt denna orättfärdiga debitering som drabbat Bygg- och Fritid? Enligt VA-kollektivets nuvarande debiteringsrutiner och regler, så är dessa ämnade gälla för alla företag, kommunala verksamheter och privatpersoner inom kommunen. Enligt uppgift så är man inte på något sätt konsekvent med faktureringen av dessa avgifter.

4 Kommunfullmäktige Som exempel kan tas Wallhamnbolagen AB, som inom ett ganska kort tidsperspektiv byggt magasin i storleksordningen m2, utan blivit debiterade några VA-avgifter överhuvudtaget. En del av dessa magasin har numera övergått till Wallhamn AB. Med samma debiteringsgrund för uppförande av magasin som gäller för Bygg- och Fritid, så skulle Wallhamnbolagen AB ha blivit debiterade ca 3,5 mkr kr av VA-kollektivet. Detta har aldrig gjorts, enligt tjänstemän inom Teknik- och Serviceförvaltningen. Min andra fråga med tillhörande delfråga till kommunalrådet är då: Varför har inte Wallhamnbolagen AB blivit fakturerade på samma grunder som Bygg- och Fritid och övriga företag på Tjörn? Tänker Du göra något åt just detta, eller kan Du tänka dig ompröva denna fråga politiskt för avskaffa detta orättfärdiga system och därmed kreditera Bygg- och Fritid, samt betala tillbaka till de övriga orättfärdigt drabbade företagen på Tjörn? Om inte så ska ju utan tvivel också Wallhamnbolagen AB betala in enligt samma princip som övriga företag till VA-kollektivet. Kommunfullmäktiges beslut , 19 interpellationen får ställas. Kommunalrådet Eva Bertilsson-Styvén (s) svarar vid sammanträdet på interpellationen enligt följande: Bo Bertelsen (ka) har i rubricerade interpellation ställt tre frågor till undertecknad. Först om den orättfärdiga debitering som drabbat Bygg- och fritid och därefter varför har inte Wallhamnbolagen AB blivit fakturerade på samma grunder som Bygg- och fritid. Den tredje frågan handlar om vad jag tänker göra åt detta orättfärdiga system. Jag väljer summera mitt svar till ett förhoppningsvis heltäckande sådant. Jag håller i princip med Bo Bertelsen i hans kritik av det system som vi politiskt beslutat i Tjörns kommunfullmäktige. Tillämpningen av VA-taxan kan synas vara ett trubbigt instrument och jag vet det för närvarande pågår ett arbete med en översyn av hela VA-taxan. Denna nya taxa som förhoppningsvis skall vara mer logisk och rättvis beräknas kunna gälla, om fullmäktige så beslutar, fr o m Vid en kontroll av taxans tolkning, som jag låtit vår kommunjurist göra, framgår taxan under vissa förutsättningar skall kunna jämkas. För få till stånd en juridisk prövning av denna tolkning är jag beredd uppmana Bygg- och fritid hemställa hos Statens VA-nämnd pröva skäligheten i fakturerat belopp.

5 Kommunfullmäktige Jag kommer också i avvaktan på denna prövning stoppa betalningskraven för Bygg- och fritid samt invänta med bedöma eventuella ekonomiska anspråk från kommunen på Wallhamnbolagen AB. Upplysningsvis vill jag också informera fullmäktigeförsamlingen om Wallhamnsområdet och dess byggnation ligger utanför det sk verksamhetsområdet för VA, vilket innebär VA-taxan inte är juridiskt tillämplig i detta industriområde. Interpellationen är med detta besvarad.

6 Kommunfullmäktige KF 53 Dnr. 2007/ SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER INFÖR STOPPLAGENS AVSKAFFANDE Lars Thorsson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Den förra socialdemokratiska regeringen införde en lag som förbjöd landets kommuner omvandla sina stora hyresbostadsbestånd till bostadsrätter. Det blev förbjudet för människorna själva avgöra om de ville äga sin bostad eller fortsätta hyra av kommunerna. Denna begränsning av valfriheten kommer försvinna den 1 juli 2007 i och med den nya regeringen avskaffar denna tvångslagstiftning. Tjörns kommun har ett stort bostadsbestånd i bolaget TBAB som i många fall skulle kunna bli bostadsrätter och som då skulle innebära nytt kapital för TBAB. Detta kapital kan man använda till bygga nya bostäder som vår kommun är i stort behov av, inte minst till våra ungdomar. Moderaterna yrkar därför TBAB redan nu förbereder denna fråga och går ut med en förfrågan till sina hyresgäster om intresse finns för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Om intresse finns vill vi bolaget hjälper och stödjer hyresgästerna i denna omvandlingsprocess. Kommunfullmäktiges beslut , 19. Arbetsutskottets beslut , 201 bordläggning. Arbetsutskottets beslut , 21 överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsens beslut , 23 bordläggning. Kommunstyrelsens beslut , 44 bordläggning. Kommunstyrelsens beslut , 64. Yrkanden Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas remissvar på motionen. Benny Andersson (s) instämmer i Eva Bertilsson-Styvéns yrkande. Martin Johansen (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yvonne Andersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Emilio Cotroneo (v) yrkar avslag på motionen.

7 Kommunfullmäktige Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner kommunfullmäktige beslutat enligt Eva Bertilsson-Styvéns yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Ordföranden meddelar Eva Bertilsson-Styvéns yrkande är huvudförslag. Proposition 2 Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Emilio Cotroneos yrkande för utse motförslag till huvudförslaget och finner kommunfullmäktige utsett kommunstyrelsens förslag som motförslag. Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Eva Bertilsson-Styvéns m fl yrkande. Omröstningsresultat 25 ja-röster 15 nej-röster Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista/omröstningsprotokoll. motionen anses besvarad enligt skrivning i bilaga. Reservation Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

8 Kommunfullmäktige Bilaga till KF 53/ Svar på motion om stopplagens avskaffande När människor får större inflytande ökar ofta engagemanget i och för bostadsområdet. Därför ser vi positivt på människor, om de så önskar, kan få möjlighet bilda bostadsrättsföreningar. Omvandling av allmännyttiga lägenheter kan skapa ett utrymme för Tjörns kommunala bostadsbolag producera nya lägenheter. Detta är positivt för Tjörns utveckling då det idag är brist på boenden i kommunen. Vi tycker dock det i vissa områden på Tjörn, till exempel på Klädesholmen och i den gamla delen av Rönnängs samhälle kan det vara av kommunalt strategiskt intresse behålla hyresrätter för säkerställa behovet av bostäder för åretruntboende. I övrigt bör Tjörns Bostads AB stödja bostadsrättsföreningar under bildande. Ägardirektiven för Tjörns Bostads AB ska revideras.

9 Kommunfullmäktige KF 54 Dnr. 2006/ SVAR PÅ MOTION OM FÖRSLAG TILL ÖKAT INFLYTANDE INOM TJÖRNS KOMMUN Moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion med följande lydelse: Tjörns fullmäktige biföll vid sitt sammanträde i februari ett förslag från Åstols representant, som innebar en förstärkning av inflytandet från medborgarna genom samhällsföreningen blir remissinstans i ökad omfning. Beslutet gällde Åstol. Att förstärka medborgarnas inflytande och möjlighet påverka kommunala beslut är önskvärt, men detta bör gälla inom hela Tjörns kommun. Därför bör Tjörns kommunfullmäktige besluta samhällsföreningarna inom Tjörns kommun, (dvs föreningar som verkar för allmänna samhällsfrågor inom sitt samhälle) blir remissorgan i frågor som påtagligt berör den enskilda samhällsföreningens intresseområde. Som exempel på ärenden som påtagligt berör kan anges förändringar rörande omsorgsverksamhet, skolor, kommunikationer, hamnar, vägar, större mark och planfrågor. Uppkommer ytterligare områden som ligger inom ramen för motionens syfte, skall också dessa tas med, men ovanstående är exempel på områden där medborgarna har ett intresse vara delaktiga och få yttra sig. Kommunfullmäktiges beslut , 11 Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 47. Arbetsutskottets beslut , 59. Kommunstyrelsens beslut , 65. Yrkande Martin Johansen (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. motionen anses besvarad med hänvisning till projekt- och utvecklingsavdelningens synpunkter enligt följande:

10 Kommunfullmäktige De av samhällsbyggnadsnämndens ärenden, som i större utsträckning påverkar samhället, omfas alltid av en lång demokratisk process. Under händelsekedjan erbjuds flera tillfällen få information och yttra sig. Ofta startar processen med informationsmöten som annonseras i dagspress. Utskick görs direkt till sakägare och berörda. Flera möjligheter finns för föreningar och medborgare lämna synpunkter både skriftligt och muntligt. En längre politisk behandling genomförs där ärendet ofta passerar flera nämnder och där även flera politiska beslut kan krävas. Förloppet inbjuder till dialog och lämnar möjligheter för allmänhet och föreningar påverka och medverka i beslutprocessen under ett antal tillfällen. Den som är aktiv har möjlighet delta i processen och påverka besluten. Inom kommunen finns det ett stort antal olika samhällsföreningen, vägföreningar m fl. Det kan vara en svår och grannlaga uppgift bedöma hur representativ och demokratisk en förening är. Därför kan deltagande genom engagemang vara en bättre metod använda.

11 Kommunfullmäktige KF 55 Dnr. 2006/ SVAR PÅ MOTION OM HANDLINGSPLAN FÖR ÖARNA ÅSTOL, DYRÖN, TJÖRNEKALV OCH HÄRÖN Moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion med följande lydelse: Kommunens skärgårdssamhällen genomgår fortlöpande förändringar. Några har redan karaktären av sommarställen där de flesta husen står tomma och svarta under den mörka årstiden. Även öarna Åstol och Dyrön hotas av denna utveckling, trots det som görs för bevara öarna som levande åretruntsamhällen. I den svåra situation som råder, finns det en framtidstro och en vilja till vända utvecklingen. Öarna har stora möjligheter utvecklas positivt, men då krävs det samverkan mellan befolkningen, näringslivet, kommunen, regionen och staten. Turismen har en stor ekonomisk potential, som bara till en liten del utnyttjas inom Tjörns kommun. Resandet på kommunens färja har nästan fördubblats på några år till öarna. Antalet gästnätter i Dyröns gästhamn, har ökat från 1900 till 4400 på några år. Flera exempel skulle kunna ges. Den underbara skärgårdsarkipelag som vi förfogar över är unik i Europa och kommer få allt fler besökare årligen. På senare tid har allt flera enskilda ärenden som berört öarna, och då speciellt Åstol och Dyrön, varit på dagordningen i kommunens nämnder och styrelser samt kommunfullmäktige. Varje ärende har hanterats enskilt, utan hänsyn till en genomtänkt helhetssyn. Detta förfarande kan innebära förutsättningarna för en målinriktad samordnad utveckling spolieras. Hur skall våra skärgårdsöar bevaras som levande och fungerande samhällen året runt? Den frågan är inte lätt besvara. Moderaterna lägger därför här ett förslag som syftar till en förändring och målmedveten satsning, med Tjörns kommun som initiativtagare. Vi föreslår : Kommunen upprättar en handlingsplan för öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön. Den bör innehålla en tydlig målbeskrivning, som anger Tjörns kommuns målsättning gällande öarnas framtid. Föreslå åtgärder som leder till en positiv utveckling, baserad på de möjligheter som öarnas naturvärden ger, t.ex. utveckling av turismen, distansarbete, etc. Vidare ge riktlinjer för samordning och utnyttjande av kommunens tillgångar på öarna, samt vara till hjälp i förvaltning och utveckling av befintliga resurser som; mark, byggnader, bostäder, hamnar, kommunikationer, omsorg, utbildning etc. Föreslå samarbete med regionala och statliga partners samt näringslivet, för kunna genomföra fastställda mål.

12 Kommunfullmäktige Skall den negativa utvecklingen kunna vändas för dessa ö-samhällen, från varit beroende av fisket, till levande och starka samhällen med en väl utvecklad turism, krävs en väl genomarbetad handlingsplan. Den skall upprättas i samarbete med föreningar, näringslivet, och befolkningen från öarna. En handlingsplan kan få stor betydelse när vi önskar delaktighet från t.ex. V:a Götalandsregionen, Västtrafik, Vägverket, Länsstyrelsen, Regeringen etc. i ärenden som berör öarna och dess framtida utveckling. Inte bara för kommunen, utan också för näringslivet och föreningar som arbetar med öarnas utveckling. Kommunfullmäktiges beslut , 12. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 48. Arbetsutskottets beslut , 60. Kommunstyrelsens beslut , 66. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag revidera skärgårdsprogrammet samt gett kommunchefen i uppdrag utreda den samlade infrastrukturen kring öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv anses motionen besvarad.

13 Kommunfullmäktige KF 56 Dnr. 2007/ SVAR PÅ MOTION OM FÄRJEFÖRBINDELSE OCH PARKERINGSMÖJLIGHETER FÖR ÖARNA TJÖRNEKALV, DYRÖN OCH ÅSTOL Yvonne Andersson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Moderaterna vill ta upp frågan igen angående färjeförbindelse och parkeringsmöjligheter i Rönnäng till öarna Kalven, Dyrön och Åstol. Efter sommarens summering har både öbor och landfasta utryckt en önskan om en ny översyn för möjliggöra förbättringar. Fler och fler förordar en förbindelse till Stansvik med pendelparkering, och dit tunga transporter kan ske. Vi såg också Kårevik inte är något alternativ till förbindelse när ordinarie förbindelse var otillgänglig. Trafiksituationen var ohållbar vissa tider. Moderaterna begär en utredning och en förändring före sommaren 2008, som innebär färjeturer till Stansvik med pendelparkering. Kommunfullmäktiges beslut , 98. Teknik- och servicenämndens beslut , 94. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 49. Arbetsutskottets beslut , 61. Kommunstyrelsens beslut , 67. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning gett kommunchefen i uppdrag utreda den samlade infrastrukturen kring öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv anses motionen besvarad.

14 Kommunfullmäktige KF 57 Dnr. 2008/ UPPHÄVANDE AV DEL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT , 7 Benny Andersson (s) föreslår arbetsutskottet föreslå del av kommunfullmäktiges beslut upphävs. Den del av beslutet som föreslås upphävas har följande lydelse: vid kommande försäljningar av lokaler på Åstol skall en dialog föras mellan kommunen och samhällsföreningen. Anledningen till förslaget är kommunen annars har svårt hålla en rak linje då det gäller samhällsföreningars och liknande föreningars rätt yttra sig i planfrågor och liknande kommunala ärenden. Arbetsutskottets beslut , 53. Kommunstyrelsens beslut , 51. Kommunfullmäktiges beslut , 47 återremiss. Kommunstyrelsens beslut , 68. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. upphäva andra -satsen i kommunfullmäktiges beslut , 7 som har följande lydelse: vid kommande försäljningar av lokaler på Åstol skall en dialog föras mellan kommunen och samhällsföreningen.

15 Kommunfullmäktige KF 58 Dnr. 2008/ MÅNADSRAPPORT PER DEN SAMT HELÅRSPROGNOS 2008 Ekonomikontoret har upprättat månadsrapport per den samt helårsprognos. Kommunstyrelsens beslut , 74. notera månadsrapport per den notera helårsprognos för 2008 uppmana styrelsen och nämnderna hålla sina budgetramar samt fullmäktiges beslut om verksamheternas ekonomiska ramar skall beaktas.

16 Kommunfullmäktige KF 59 AJOURNERING Kommunfullmäktige ajournerar sig kl

17 Kommunfullmäktige KF 60 Dnr. 2008/ ÖVERLÅTELSE AV KOMMUNENS HAMNVERKSAMHET TILL WALLHAMNBOLAGEN AB Wallhamnbolagen AB har inkommit med en förfrågan om köp av kommunens samtliga hamnar till bokfört värde. Genom samutnyttjning av resurser räknar man med uppnå synergivinster till båtnad både för bolaget och ägaren. Köpet föreslås föregås av en skyndsam genomlysning för utröna exakta ytor, värden och andra relevanta faktorer vid affärsvärderingen. En utredning av förutsättningarna för bolagiseringen av hamnarna har genomförts. Utredningen visar en överlåtelse av kommunens gästhamnar, fritidshamnar och handelshamnar bör kunna ske till Wallhamnbolagen AB den 1 oktober 2008 med följande förutsättningar. Bolaget kan överta kommunens gästhamnar till bokfört värde under förutsättning bolaget får besluta om nödvändig omstrukturering, upphandling av verksamhet samt avgifter i hamnarna. Bolaget kan överta fritidshamnarna till bokfört värde under förutsättning kommunen godkänner gällande arrendeavtal med båtföreningar kan omförhandlas Bolaget kan överta handelshamnarna till bokfört värde under förutsättning bolaget ges möjlighet besluta om nödvändig omstrukturering användningsområden och avgifter inom befintliga hamnar. Bolaget ges möjlighet investera i nya hamnar Behov av komplettering/ tillägg till befintliga ägardirektiv för Wallhamnbolagen AB som reglerar ansvar och befogenheter utreds. Arbetsutskottets beslut , 78 överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsens beslut , 69.

18 Kommunfullmäktige Yrkanden Nils Lackfors (s) yrkar återremiss för ge kommunchefen i uppdrag utreda en överföring av de kommunala hamnarna samt tillhörande hamnområden till ett kommunalt bolag, i enlighet med den reservation som lämnades i kommunstyrelsens beslut 69/ Gunnemar Olsson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner kommunfullmäktige beslutat ärendet skall avgöras idag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för avgöras idag. Nej-röst för avgöras senare Omröstningsresultat 26 ja-röster 14 nej-röster Då minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet genom en så kallad minoritetsåterremiss. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista/omröstningsprotokoll. återremittera ärendet för ge kommunchefen i uppdrag utreda en överföring av de kommunala hamnarna samt tillhörande hamnområden till ett kommunalt bolag, i enlighet med den reservation som lämnades i kommunstyrelsens beslut 69/

19 Kommunfullmäktige KF 61 Dnr. 2007/ REVIDERING AV HANDIKAPPRÅDETS REGLEMENTE Ett förslag till reviderat reglemente för handikapprådet har tagits fram av kommunkansliet. Förslaget har varit på remiss till handikapprådet. Arbetsutskottets beslut , 206 återremiss. Arbetsutskottets beslut , 63. Kommunstyrelsens beslut , 70. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta det reviderade reglementet för handikapprådet.

20 Kommunfullmäktige KF 62 Dnr. 2007/ REVIDERING AV PENSIONÄRSRÅDETS REGLEMENTE Ett förslag till reviderat reglemente har för pensionärsrådet tagits fram av kommunkansliet. Förslaget har varit på remiss till pensionärsrådet. Arbetsutskottets beslut , 207 återremiss. Arbetsutskottets beslut , 64. Kommunstyrelsens beslut , 71. Yrkande Anita Andersson (s) yrkar återremiss för ytterligare översyn av reglementet. återremittera ärendet för ytterligare översyn.

21 Kommunfullmäktige KF 63 Dnr. 2008/ REVIDERING AV SOCIALNÄMNDENS OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSNÄMNDENS REGLEMENTEN - BOSTADSANPASSNING Ansvaret för bidragsgivning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag sorterade tidigare under kommunstyrelsen. I början av 2000-talet övergick budgeten för bostadsanpassningar till socialnämnden. Reglementet ändrades dock inte förrän Bostadsanpassningsfrågorna upplevs ha en naturlig koppling till övriga bostadsfrågor och samhällsplanering och socialnämnden föreslår därför ansvaret lyfts ur detta reglemente. Socialnämndens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut , 65. Kommunstyrelsens beslut , 72. Yrkande Yvonne Andersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. ta bort följande skrivning ur socialnämndens reglementes 4: uppgift som kommunens förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande, bl a enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, 982:639) samt lägga till följande skrivning under samhällsbyggnadsnämndens reglementes 4 uppgift som kommunens förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande, bl a enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, 982:639).

22 Kommunfullmäktige KF 64 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Regeringen har den 5 juli 2007 beslutat om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En reviderad bilaga reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Ändringarna träder i kraft den 1 januari Syftet med förändringarna har varit effektivisera samhällets resurser vid miljöprövningarna till användas för de mest miljöpåverkande verksamheterna och minska den administrativa bördan för verksamhetsutövarna. Förändringarna innebär Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande taxor för tillsyn över miljöfarlig verksamhet måste ersättas med nya som baseras på en reviderad utredning av tillsynsbehovet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut , 66. Kommunstyrelsens beslut , 75. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

23 Kommunfullmäktige KF 65 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM OMRÅDENA LIVSMEDEL OCH FODER Kommunen har, enligt 3, 11 och 18 i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, en möjlighet förutom den årliga kontrollavgiften även ta ut en avgift för bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar samt ta ut en avgift för extra offentlig kontroll, för uppföljning utöver den tid som ingår i årsavgiften, avgift för extra offentlig kontroll tas ut per timme enligt timtaxan. Bemanningen är motiverad med hänvisning till kraven i förordningen (EG) nr 854/2004 och gäller krav på kontroll för animaliska biprodukter, specificerat riskmaterial och salmonellakontrollprogrammen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 41. Arbetsutskottets beslut , 67. Kommunstyrelsens beslut , 76. Yrkande Nils Lackfors (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt områdena livsmedel och foder timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

24 Kommunfullmäktige KF 66 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ändringarna utgörs av de fasta priser som tas ut för vissa typer av prövningar enligt djurskyddslagen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 42. Arbetsutskottets beslut , 68. Kommunstyrelsens beslut , 77. Yrkande Rickard Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

25 Kommunfullmäktige KF 67 Dnr. 2008/ TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 39. Arbetsutskottets beslut , 69. Kommunstyrelsens beslut , 78. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

26 Kommunfullmäktige KF 68 Dnr. 2008/ TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LAGEN OM INTERNATIONELLA HOT MOT MÄNNISKORS HÄLSA Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 40. Arbetsutskottets beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 79. Yrkande Eva Lind (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

27 Kommunfullmäktige KF 69 Dnr. 2008/ KVALITETSREDOVISNING 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat Kvalitetsredovisning för Enligt förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet (SFS 1997:702 och ändring SFS 2001:649) skall varje kommun och skola årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärdering av enheterna. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts, och en redogörelse för vilka åtgärder som enheterna respektive kommunen avser vidta om målen inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen skall vara skolverket tillhanda senast Barn- och utbildningsnämndens beslut , 12. Arbetsutskottets beslut , 71. Kommunstyrelsens beslut , 80. Yrkande Torsten Gustafsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. godkänna Kvalitetsredovisning för 2007.

28 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) Ledamöter närv tjg 1 närv ej tjg x Motion om stopplagen 53 Överlåtelse hamnar 60 ej närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Yvonne Andersson (m) Mikael Andersson (m) Eleonore Andersson (m) - 4. Lars Öfverström (m) Marianne Sundling (m) Lars Thorsson (m) - 7. Sture Sandström (m) Morgan Englund (m) Kent Axelsson (m) Robert Heyman Kerstin Engblom (m) (m) 8. Mats Kristensson (c) Henry Hermansson (c) Inga Olsson (c) x Jörgen Hansson (c) 10. Martin Johansen (fp) Hans Kristensson (fp) Birgitta Adolfsson (fp) Gunnemar Olsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Daniel Hjerpe (fp) Anette Wallin (fp) x Kjell Myrberg Elisabeth Hansson (fp) (fp) 16. Rosita Runegrund (kd) Reidun Lorentzon (kd) Roland Flyckt (kd) Berne Petersson (kd) Elin Svensson Jan-Åke Axelsson (kd) (kd) 20.Eva Bertilsson-Styvén (s) 1 1 T.o.m Benny Andersson (s) Eva Lind (s) Torsten Gustafsson (s) Margareta Larsson (s) -

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00.

Kommunsekreterare Jytte Grundberg. Justeringens plats och tid Kansliet, torsdag den 13 februari 2003 kl 17.00. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2003-02-06 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30-19.00 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf 150-161 Jytte Grundberg. Reidun Lorentzon (kd) Tage Nilsson (ka) BEVIS TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Extra sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 19.30 22.50 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-03-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl.15.00 17.30 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Torsten Gustafsson (s) tjg ers Anita Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2014-12-10 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35 Utses att justera Christer Tegemo (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-12-17

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Styrelsemöte nr 4 2013-11-21 1 (12) Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Beslutande Martin Johansen (FP), ordf Bo Bertelsen, (M), 1 v ordf Benny Andersson (S), 2 v ordf Gösta Andersson (SB) Claes

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-01-13 1 [34] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Styrelsemöte nr 4 2010-12-08 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Jan-Åke Axelsson (KD) ers för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2009-10-13 2 [8] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 10.00-11.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande Övriga närvarande Utses att justera Martin Johansen, ordförande Benny Andersson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18 Styrelsemöte nr 7 2013-12-18 1 [7] Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Mike

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr 5 2009-12-18 1 [8] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 13.00-15.05 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande Övriga närvarande Utses att justera Martin Johansen, ordförande Benny

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Styrelsemöte nr 6 2011-12-07 1 [18] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 16.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 1 [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Dan Gustavsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) tom kl 14.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer