Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist, Sekreterare Utses justera Benny Andersson (s) och Marianne Sundling (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , kl Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist Ordförande Justerare Gjert Magnusson (s) Berne Petersson (kd) Benny Andersson (s) Marianne Sundling (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunfullmäktige KF 51 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Kommunfullmäktiges beslut: Dagordningen fastställs utan ändringar eller tillägg.

3 Kommunfullmäktige KF 52 Dnr. 2008/ SVAR PÅ INTERPELLATION FRÅN BO BERTELSEN (KA) TILL KOMMUNALRÅD EVA BERTILSSON-STYVÉN (S) OM VA-ANSLUTNINGSAVGIFTER Bo Bertelsen (ka) har ställt en interpellation till kommunalrådet Eva Bertilsson- Styvén (s) med följande lydelse: För en tid sedan köpte Bygg-och Fritid VA-förrådet i Skärhamn, med tillhörande markområde. Företaget investerade i radikala ombyggnader, tillbyggnader m.m. Man rev och skrotade också ca 70% av befintliga VA-installationer såsom duschar, toaletter och övriga spolanläggningar. Företaget byggde ett nytt kall-magasin, m.m på ca totalt, för lagring och försäljning av virke och diverse. I detta magasin finns inget VA indraget, och heller inga planer någonsin så heller göra. Man har även byggt till affärslokal på ca 350 m2. Efter en tid då detta magasin uppförts erhöll Bygg-och Fritid en faktura från kommunen på kr, exklusive moms. Denna faktura gäller anslutningsavgift för VA. När så företaget frågar kommunen varför i all världen man fått en faktura för VA i detta nya kallmagasin är svaret dom i vart fall har möjlighet dra in VA i magasinet. Därför debiteras företaget för just VA. Man kan ju då fråga sig vad som motiverar denna orättfärdiga fakturering? Vad är det för kostnader kommunen drar på sig som motiverar en fakturering på kr för uppförandet av ett kallmagasin hos företaget utan inkoppling av VA? Det är ju en mycket stor skillnad på ha möjlighet koppla in VA, och faktiskt inte utnyttja denna möjlighet. Korrekt vore ju i så fall istället debitera företaget om man en dag skulle besluta sig för dra in VA i nämnda lokal. I sammanhanget kan också nämnas ett antal företag på Tjörn har blivit drabbade av exakt samma förfarande. Enligt uppgift anser även kommunalrådet detta är ett horribelt och mycket orättfärdigt system som drabbar företagen. Detta rimmar också mycket dåligt med den politiska majoritetens ambitioner försöka bli mer företagsvänliga. Min första fråga till kommunalrådet är då: Vad tänker Du göra åt denna orättfärdiga debitering som drabbat Bygg- och Fritid? Enligt VA-kollektivets nuvarande debiteringsrutiner och regler, så är dessa ämnade gälla för alla företag, kommunala verksamheter och privatpersoner inom kommunen. Enligt uppgift så är man inte på något sätt konsekvent med faktureringen av dessa avgifter.

4 Kommunfullmäktige Som exempel kan tas Wallhamnbolagen AB, som inom ett ganska kort tidsperspektiv byggt magasin i storleksordningen m2, utan blivit debiterade några VA-avgifter överhuvudtaget. En del av dessa magasin har numera övergått till Wallhamn AB. Med samma debiteringsgrund för uppförande av magasin som gäller för Bygg- och Fritid, så skulle Wallhamnbolagen AB ha blivit debiterade ca 3,5 mkr kr av VA-kollektivet. Detta har aldrig gjorts, enligt tjänstemän inom Teknik- och Serviceförvaltningen. Min andra fråga med tillhörande delfråga till kommunalrådet är då: Varför har inte Wallhamnbolagen AB blivit fakturerade på samma grunder som Bygg- och Fritid och övriga företag på Tjörn? Tänker Du göra något åt just detta, eller kan Du tänka dig ompröva denna fråga politiskt för avskaffa detta orättfärdiga system och därmed kreditera Bygg- och Fritid, samt betala tillbaka till de övriga orättfärdigt drabbade företagen på Tjörn? Om inte så ska ju utan tvivel också Wallhamnbolagen AB betala in enligt samma princip som övriga företag till VA-kollektivet. Kommunfullmäktiges beslut , 19 interpellationen får ställas. Kommunalrådet Eva Bertilsson-Styvén (s) svarar vid sammanträdet på interpellationen enligt följande: Bo Bertelsen (ka) har i rubricerade interpellation ställt tre frågor till undertecknad. Först om den orättfärdiga debitering som drabbat Bygg- och fritid och därefter varför har inte Wallhamnbolagen AB blivit fakturerade på samma grunder som Bygg- och fritid. Den tredje frågan handlar om vad jag tänker göra åt detta orättfärdiga system. Jag väljer summera mitt svar till ett förhoppningsvis heltäckande sådant. Jag håller i princip med Bo Bertelsen i hans kritik av det system som vi politiskt beslutat i Tjörns kommunfullmäktige. Tillämpningen av VA-taxan kan synas vara ett trubbigt instrument och jag vet det för närvarande pågår ett arbete med en översyn av hela VA-taxan. Denna nya taxa som förhoppningsvis skall vara mer logisk och rättvis beräknas kunna gälla, om fullmäktige så beslutar, fr o m Vid en kontroll av taxans tolkning, som jag låtit vår kommunjurist göra, framgår taxan under vissa förutsättningar skall kunna jämkas. För få till stånd en juridisk prövning av denna tolkning är jag beredd uppmana Bygg- och fritid hemställa hos Statens VA-nämnd pröva skäligheten i fakturerat belopp.

5 Kommunfullmäktige Jag kommer också i avvaktan på denna prövning stoppa betalningskraven för Bygg- och fritid samt invänta med bedöma eventuella ekonomiska anspråk från kommunen på Wallhamnbolagen AB. Upplysningsvis vill jag också informera fullmäktigeförsamlingen om Wallhamnsområdet och dess byggnation ligger utanför det sk verksamhetsområdet för VA, vilket innebär VA-taxan inte är juridiskt tillämplig i detta industriområde. Interpellationen är med detta besvarad.

6 Kommunfullmäktige KF 53 Dnr. 2007/ SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER INFÖR STOPPLAGENS AVSKAFFANDE Lars Thorsson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Den förra socialdemokratiska regeringen införde en lag som förbjöd landets kommuner omvandla sina stora hyresbostadsbestånd till bostadsrätter. Det blev förbjudet för människorna själva avgöra om de ville äga sin bostad eller fortsätta hyra av kommunerna. Denna begränsning av valfriheten kommer försvinna den 1 juli 2007 i och med den nya regeringen avskaffar denna tvångslagstiftning. Tjörns kommun har ett stort bostadsbestånd i bolaget TBAB som i många fall skulle kunna bli bostadsrätter och som då skulle innebära nytt kapital för TBAB. Detta kapital kan man använda till bygga nya bostäder som vår kommun är i stort behov av, inte minst till våra ungdomar. Moderaterna yrkar därför TBAB redan nu förbereder denna fråga och går ut med en förfrågan till sina hyresgäster om intresse finns för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Om intresse finns vill vi bolaget hjälper och stödjer hyresgästerna i denna omvandlingsprocess. Kommunfullmäktiges beslut , 19. Arbetsutskottets beslut , 201 bordläggning. Arbetsutskottets beslut , 21 överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsens beslut , 23 bordläggning. Kommunstyrelsens beslut , 44 bordläggning. Kommunstyrelsens beslut , 64. Yrkanden Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas remissvar på motionen. Benny Andersson (s) instämmer i Eva Bertilsson-Styvéns yrkande. Martin Johansen (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yvonne Andersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Emilio Cotroneo (v) yrkar avslag på motionen.

7 Kommunfullmäktige Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner kommunfullmäktige beslutat enligt Eva Bertilsson-Styvéns yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Ordföranden meddelar Eva Bertilsson-Styvéns yrkande är huvudförslag. Proposition 2 Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Emilio Cotroneos yrkande för utse motförslag till huvudförslaget och finner kommunfullmäktige utsett kommunstyrelsens förslag som motförslag. Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Eva Bertilsson-Styvéns m fl yrkande. Omröstningsresultat 25 ja-röster 15 nej-röster Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista/omröstningsprotokoll. motionen anses besvarad enligt skrivning i bilaga. Reservation Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

8 Kommunfullmäktige Bilaga till KF 53/ Svar på motion om stopplagens avskaffande När människor får större inflytande ökar ofta engagemanget i och för bostadsområdet. Därför ser vi positivt på människor, om de så önskar, kan få möjlighet bilda bostadsrättsföreningar. Omvandling av allmännyttiga lägenheter kan skapa ett utrymme för Tjörns kommunala bostadsbolag producera nya lägenheter. Detta är positivt för Tjörns utveckling då det idag är brist på boenden i kommunen. Vi tycker dock det i vissa områden på Tjörn, till exempel på Klädesholmen och i den gamla delen av Rönnängs samhälle kan det vara av kommunalt strategiskt intresse behålla hyresrätter för säkerställa behovet av bostäder för åretruntboende. I övrigt bör Tjörns Bostads AB stödja bostadsrättsföreningar under bildande. Ägardirektiven för Tjörns Bostads AB ska revideras.

9 Kommunfullmäktige KF 54 Dnr. 2006/ SVAR PÅ MOTION OM FÖRSLAG TILL ÖKAT INFLYTANDE INOM TJÖRNS KOMMUN Moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion med följande lydelse: Tjörns fullmäktige biföll vid sitt sammanträde i februari ett förslag från Åstols representant, som innebar en förstärkning av inflytandet från medborgarna genom samhällsföreningen blir remissinstans i ökad omfning. Beslutet gällde Åstol. Att förstärka medborgarnas inflytande och möjlighet påverka kommunala beslut är önskvärt, men detta bör gälla inom hela Tjörns kommun. Därför bör Tjörns kommunfullmäktige besluta samhällsföreningarna inom Tjörns kommun, (dvs föreningar som verkar för allmänna samhällsfrågor inom sitt samhälle) blir remissorgan i frågor som påtagligt berör den enskilda samhällsföreningens intresseområde. Som exempel på ärenden som påtagligt berör kan anges förändringar rörande omsorgsverksamhet, skolor, kommunikationer, hamnar, vägar, större mark och planfrågor. Uppkommer ytterligare områden som ligger inom ramen för motionens syfte, skall också dessa tas med, men ovanstående är exempel på områden där medborgarna har ett intresse vara delaktiga och få yttra sig. Kommunfullmäktiges beslut , 11 Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 47. Arbetsutskottets beslut , 59. Kommunstyrelsens beslut , 65. Yrkande Martin Johansen (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. motionen anses besvarad med hänvisning till projekt- och utvecklingsavdelningens synpunkter enligt följande:

10 Kommunfullmäktige De av samhällsbyggnadsnämndens ärenden, som i större utsträckning påverkar samhället, omfas alltid av en lång demokratisk process. Under händelsekedjan erbjuds flera tillfällen få information och yttra sig. Ofta startar processen med informationsmöten som annonseras i dagspress. Utskick görs direkt till sakägare och berörda. Flera möjligheter finns för föreningar och medborgare lämna synpunkter både skriftligt och muntligt. En längre politisk behandling genomförs där ärendet ofta passerar flera nämnder och där även flera politiska beslut kan krävas. Förloppet inbjuder till dialog och lämnar möjligheter för allmänhet och föreningar påverka och medverka i beslutprocessen under ett antal tillfällen. Den som är aktiv har möjlighet delta i processen och påverka besluten. Inom kommunen finns det ett stort antal olika samhällsföreningen, vägföreningar m fl. Det kan vara en svår och grannlaga uppgift bedöma hur representativ och demokratisk en förening är. Därför kan deltagande genom engagemang vara en bättre metod använda.

11 Kommunfullmäktige KF 55 Dnr. 2006/ SVAR PÅ MOTION OM HANDLINGSPLAN FÖR ÖARNA ÅSTOL, DYRÖN, TJÖRNEKALV OCH HÄRÖN Moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion med följande lydelse: Kommunens skärgårdssamhällen genomgår fortlöpande förändringar. Några har redan karaktären av sommarställen där de flesta husen står tomma och svarta under den mörka årstiden. Även öarna Åstol och Dyrön hotas av denna utveckling, trots det som görs för bevara öarna som levande åretruntsamhällen. I den svåra situation som råder, finns det en framtidstro och en vilja till vända utvecklingen. Öarna har stora möjligheter utvecklas positivt, men då krävs det samverkan mellan befolkningen, näringslivet, kommunen, regionen och staten. Turismen har en stor ekonomisk potential, som bara till en liten del utnyttjas inom Tjörns kommun. Resandet på kommunens färja har nästan fördubblats på några år till öarna. Antalet gästnätter i Dyröns gästhamn, har ökat från 1900 till 4400 på några år. Flera exempel skulle kunna ges. Den underbara skärgårdsarkipelag som vi förfogar över är unik i Europa och kommer få allt fler besökare årligen. På senare tid har allt flera enskilda ärenden som berört öarna, och då speciellt Åstol och Dyrön, varit på dagordningen i kommunens nämnder och styrelser samt kommunfullmäktige. Varje ärende har hanterats enskilt, utan hänsyn till en genomtänkt helhetssyn. Detta förfarande kan innebära förutsättningarna för en målinriktad samordnad utveckling spolieras. Hur skall våra skärgårdsöar bevaras som levande och fungerande samhällen året runt? Den frågan är inte lätt besvara. Moderaterna lägger därför här ett förslag som syftar till en förändring och målmedveten satsning, med Tjörns kommun som initiativtagare. Vi föreslår : Kommunen upprättar en handlingsplan för öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön. Den bör innehålla en tydlig målbeskrivning, som anger Tjörns kommuns målsättning gällande öarnas framtid. Föreslå åtgärder som leder till en positiv utveckling, baserad på de möjligheter som öarnas naturvärden ger, t.ex. utveckling av turismen, distansarbete, etc. Vidare ge riktlinjer för samordning och utnyttjande av kommunens tillgångar på öarna, samt vara till hjälp i förvaltning och utveckling av befintliga resurser som; mark, byggnader, bostäder, hamnar, kommunikationer, omsorg, utbildning etc. Föreslå samarbete med regionala och statliga partners samt näringslivet, för kunna genomföra fastställda mål.

12 Kommunfullmäktige Skall den negativa utvecklingen kunna vändas för dessa ö-samhällen, från varit beroende av fisket, till levande och starka samhällen med en väl utvecklad turism, krävs en väl genomarbetad handlingsplan. Den skall upprättas i samarbete med föreningar, näringslivet, och befolkningen från öarna. En handlingsplan kan få stor betydelse när vi önskar delaktighet från t.ex. V:a Götalandsregionen, Västtrafik, Vägverket, Länsstyrelsen, Regeringen etc. i ärenden som berör öarna och dess framtida utveckling. Inte bara för kommunen, utan också för näringslivet och föreningar som arbetar med öarnas utveckling. Kommunfullmäktiges beslut , 12. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 48. Arbetsutskottets beslut , 60. Kommunstyrelsens beslut , 66. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag revidera skärgårdsprogrammet samt gett kommunchefen i uppdrag utreda den samlade infrastrukturen kring öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv anses motionen besvarad.

13 Kommunfullmäktige KF 56 Dnr. 2007/ SVAR PÅ MOTION OM FÄRJEFÖRBINDELSE OCH PARKERINGSMÖJLIGHETER FÖR ÖARNA TJÖRNEKALV, DYRÖN OCH ÅSTOL Yvonne Andersson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse: Moderaterna vill ta upp frågan igen angående färjeförbindelse och parkeringsmöjligheter i Rönnäng till öarna Kalven, Dyrön och Åstol. Efter sommarens summering har både öbor och landfasta utryckt en önskan om en ny översyn för möjliggöra förbättringar. Fler och fler förordar en förbindelse till Stansvik med pendelparkering, och dit tunga transporter kan ske. Vi såg också Kårevik inte är något alternativ till förbindelse när ordinarie förbindelse var otillgänglig. Trafiksituationen var ohållbar vissa tider. Moderaterna begär en utredning och en förändring före sommaren 2008, som innebär färjeturer till Stansvik med pendelparkering. Kommunfullmäktiges beslut , 98. Teknik- och servicenämndens beslut , 94. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 49. Arbetsutskottets beslut , 61. Kommunstyrelsens beslut , 67. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning gett kommunchefen i uppdrag utreda den samlade infrastrukturen kring öarna Åstol, Dyrön och Tjörnekalv anses motionen besvarad.

14 Kommunfullmäktige KF 57 Dnr. 2008/ UPPHÄVANDE AV DEL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT , 7 Benny Andersson (s) föreslår arbetsutskottet föreslå del av kommunfullmäktiges beslut upphävs. Den del av beslutet som föreslås upphävas har följande lydelse: vid kommande försäljningar av lokaler på Åstol skall en dialog föras mellan kommunen och samhällsföreningen. Anledningen till förslaget är kommunen annars har svårt hålla en rak linje då det gäller samhällsföreningars och liknande föreningars rätt yttra sig i planfrågor och liknande kommunala ärenden. Arbetsutskottets beslut , 53. Kommunstyrelsens beslut , 51. Kommunfullmäktiges beslut , 47 återremiss. Kommunstyrelsens beslut , 68. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. upphäva andra -satsen i kommunfullmäktiges beslut , 7 som har följande lydelse: vid kommande försäljningar av lokaler på Åstol skall en dialog föras mellan kommunen och samhällsföreningen.

15 Kommunfullmäktige KF 58 Dnr. 2008/ MÅNADSRAPPORT PER DEN SAMT HELÅRSPROGNOS 2008 Ekonomikontoret har upprättat månadsrapport per den samt helårsprognos. Kommunstyrelsens beslut , 74. notera månadsrapport per den notera helårsprognos för 2008 uppmana styrelsen och nämnderna hålla sina budgetramar samt fullmäktiges beslut om verksamheternas ekonomiska ramar skall beaktas.

16 Kommunfullmäktige KF 59 AJOURNERING Kommunfullmäktige ajournerar sig kl

17 Kommunfullmäktige KF 60 Dnr. 2008/ ÖVERLÅTELSE AV KOMMUNENS HAMNVERKSAMHET TILL WALLHAMNBOLAGEN AB Wallhamnbolagen AB har inkommit med en förfrågan om köp av kommunens samtliga hamnar till bokfört värde. Genom samutnyttjning av resurser räknar man med uppnå synergivinster till båtnad både för bolaget och ägaren. Köpet föreslås föregås av en skyndsam genomlysning för utröna exakta ytor, värden och andra relevanta faktorer vid affärsvärderingen. En utredning av förutsättningarna för bolagiseringen av hamnarna har genomförts. Utredningen visar en överlåtelse av kommunens gästhamnar, fritidshamnar och handelshamnar bör kunna ske till Wallhamnbolagen AB den 1 oktober 2008 med följande förutsättningar. Bolaget kan överta kommunens gästhamnar till bokfört värde under förutsättning bolaget får besluta om nödvändig omstrukturering, upphandling av verksamhet samt avgifter i hamnarna. Bolaget kan överta fritidshamnarna till bokfört värde under förutsättning kommunen godkänner gällande arrendeavtal med båtföreningar kan omförhandlas Bolaget kan överta handelshamnarna till bokfört värde under förutsättning bolaget ges möjlighet besluta om nödvändig omstrukturering användningsområden och avgifter inom befintliga hamnar. Bolaget ges möjlighet investera i nya hamnar Behov av komplettering/ tillägg till befintliga ägardirektiv för Wallhamnbolagen AB som reglerar ansvar och befogenheter utreds. Arbetsutskottets beslut , 78 överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Kommunstyrelsens beslut , 69.

18 Kommunfullmäktige Yrkanden Nils Lackfors (s) yrkar återremiss för ge kommunchefen i uppdrag utreda en överföring av de kommunala hamnarna samt tillhörande hamnområden till ett kommunalt bolag, i enlighet med den reservation som lämnades i kommunstyrelsens beslut 69/ Gunnemar Olsson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner kommunfullmäktige beslutat ärendet skall avgöras idag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkänns: Ja-röst för avgöras idag. Nej-röst för avgöras senare Omröstningsresultat 26 ja-röster 14 nej-röster Då minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet genom en så kallad minoritetsåterremiss. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista/omröstningsprotokoll. återremittera ärendet för ge kommunchefen i uppdrag utreda en överföring av de kommunala hamnarna samt tillhörande hamnområden till ett kommunalt bolag, i enlighet med den reservation som lämnades i kommunstyrelsens beslut 69/

19 Kommunfullmäktige KF 61 Dnr. 2007/ REVIDERING AV HANDIKAPPRÅDETS REGLEMENTE Ett förslag till reviderat reglemente för handikapprådet har tagits fram av kommunkansliet. Förslaget har varit på remiss till handikapprådet. Arbetsutskottets beslut , 206 återremiss. Arbetsutskottets beslut , 63. Kommunstyrelsens beslut , 70. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta det reviderade reglementet för handikapprådet.

20 Kommunfullmäktige KF 62 Dnr. 2007/ REVIDERING AV PENSIONÄRSRÅDETS REGLEMENTE Ett förslag till reviderat reglemente har för pensionärsrådet tagits fram av kommunkansliet. Förslaget har varit på remiss till pensionärsrådet. Arbetsutskottets beslut , 207 återremiss. Arbetsutskottets beslut , 64. Kommunstyrelsens beslut , 71. Yrkande Anita Andersson (s) yrkar återremiss för ytterligare översyn av reglementet. återremittera ärendet för ytterligare översyn.

21 Kommunfullmäktige KF 63 Dnr. 2008/ REVIDERING AV SOCIALNÄMNDENS OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSNÄMNDENS REGLEMENTEN - BOSTADSANPASSNING Ansvaret för bidragsgivning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag sorterade tidigare under kommunstyrelsen. I början av 2000-talet övergick budgeten för bostadsanpassningar till socialnämnden. Reglementet ändrades dock inte förrän Bostadsanpassningsfrågorna upplevs ha en naturlig koppling till övriga bostadsfrågor och samhällsplanering och socialnämnden föreslår därför ansvaret lyfts ur detta reglemente. Socialnämndens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut , 65. Kommunstyrelsens beslut , 72. Yrkande Yvonne Andersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. ta bort följande skrivning ur socialnämndens reglementes 4: uppgift som kommunens förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande, bl a enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, 982:639) samt lägga till följande skrivning under samhällsbyggnadsnämndens reglementes 4 uppgift som kommunens förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande, bl a enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, 982:639).

22 Kommunfullmäktige KF 64 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Regeringen har den 5 juli 2007 beslutat om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En reviderad bilaga reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Ändringarna träder i kraft den 1 januari Syftet med förändringarna har varit effektivisera samhällets resurser vid miljöprövningarna till användas för de mest miljöpåverkande verksamheterna och minska den administrativa bördan för verksamhetsutövarna. Förändringarna innebär Samhällsbyggnadsnämndens nuvarande taxor för tillsyn över miljöfarlig verksamhet måste ersättas med nya som baseras på en reviderad utredning av tillsynsbehovet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut , 66. Kommunstyrelsens beslut , 75. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

23 Kommunfullmäktige KF 65 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM OMRÅDENA LIVSMEDEL OCH FODER Kommunen har, enligt 3, 11 och 18 i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, en möjlighet förutom den årliga kontrollavgiften även ta ut en avgift för bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar samt ta ut en avgift för extra offentlig kontroll, för uppföljning utöver den tid som ingår i årsavgiften, avgift för extra offentlig kontroll tas ut per timme enligt timtaxan. Bemanningen är motiverad med hänvisning till kraven i förordningen (EG) nr 854/2004 och gäller krav på kontroll för animaliska biprodukter, specificerat riskmaterial och salmonellakontrollprogrammen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 41. Arbetsutskottets beslut , 67. Kommunstyrelsens beslut , 76. Yrkande Nils Lackfors (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt områdena livsmedel och foder timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

24 Kommunfullmäktige KF 66 Dnr. 2008/ REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ändringarna utgörs av de fasta priser som tas ut för vissa typer av prövningar enligt djurskyddslagen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 42. Arbetsutskottets beslut , 68. Kommunstyrelsens beslut , 77. Yrkande Rickard Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt djurskyddslagen samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

25 Kommunfullmäktige KF 67 Dnr. 2008/ TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 39. Arbetsutskottets beslut , 69. Kommunstyrelsens beslut , 78. Yrkande Lars Öfverström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

26 Kommunfullmäktige KF 68 Dnr. 2008/ TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LAGEN OM INTERNATIONELLA HOT MOT MÄNNISKORS HÄLSA Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 40. Arbetsutskottets beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 79. Yrkande Eva Lind (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa timtaxans (timavgift) storlek är 700 kr/tim samt taxan årligen indexregleras och avrundas till närmast hel krona.

27 Kommunfullmäktige KF 69 Dnr. 2008/ KVALITETSREDOVISNING 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat Kvalitetsredovisning för Enligt förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet (SFS 1997:702 och ändring SFS 2001:649) skall varje kommun och skola årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärdering av enheterna. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts, och en redogörelse för vilka åtgärder som enheterna respektive kommunen avser vidta om målen inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen skall vara skolverket tillhanda senast Barn- och utbildningsnämndens beslut , 12. Arbetsutskottets beslut , 71. Kommunstyrelsens beslut , 80. Yrkande Torsten Gustafsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. godkänna Kvalitetsredovisning för 2007.

28 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) Ledamöter närv tjg 1 närv ej tjg x Motion om stopplagen 53 Överlåtelse hamnar 60 ej närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Yvonne Andersson (m) Mikael Andersson (m) Eleonore Andersson (m) - 4. Lars Öfverström (m) Marianne Sundling (m) Lars Thorsson (m) - 7. Sture Sandström (m) Morgan Englund (m) Kent Axelsson (m) Robert Heyman Kerstin Engblom (m) (m) 8. Mats Kristensson (c) Henry Hermansson (c) Inga Olsson (c) x Jörgen Hansson (c) 10. Martin Johansen (fp) Hans Kristensson (fp) Birgitta Adolfsson (fp) Gunnemar Olsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Daniel Hjerpe (fp) Anette Wallin (fp) x Kjell Myrberg Elisabeth Hansson (fp) (fp) 16. Rosita Runegrund (kd) Reidun Lorentzon (kd) Roland Flyckt (kd) Berne Petersson (kd) Elin Svensson Jan-Åke Axelsson (kd) (kd) 20.Eva Bertilsson-Styvén (s) 1 1 T.o.m Benny Andersson (s) Eva Lind (s) Torsten Gustafsson (s) Margareta Larsson (s) -

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer