Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker"

Transkript

1 Dnr Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box Stockholm Kontaktperson June Rydgren, informatör Tel E-post: Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och tillika en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket har cirka 270 medlemmar (statliga myndigheter och icke-obligatoriska medlemmar). Mer information om Arbetsgivarverket finns på Arbetsgivarverkets hemsida Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Allmänt om uppdraget Arbetsgivarverkets information till medlemmarna m.fl. sker bl.a. genom skriftlig information. En del av den skriftliga informationen är i form av tryckt material som t.ex. avtalstryck, skrifter och annat informationsmaterial. Nytt avtalstryck och övrigt nytt informationsmaterial distribueras till medlemmarna utan kostnad. Efterbeställningar är normalt avgiftsbelagda. Portokostnad och en expeditionsavgift på för närvarande 50 kronor per beställning tillkommer alltid. Samtliga kostnader i detta förfrågningsunderlag är angivna exklusive moms. Med distributör menas den som skall utföra tjänsterna enligt avtal. Med kund avses den som är mottagare av Arbetsgivarverkets trycksaker. Arbetsgivarverket har tidigare utgivna skrifter och avtalstryck (i vissa fall cirkulär enligt tidigare benämning) i lager. Dessa kan beställas av Arbetsgivarverkets medlemmar och andra genom en beställningsfunktion på Arbetsgivarverkets hemsida eller via kundtjänst hos distributören. Nya avtalstryck distribueras till medlemmar m.fl. i det antal som respektive kund i förväg anmält till Arbetsgivarverket. Med nyutgåva av avtalstryck bifogas ett missivbrev utfärdat av Arbetsgivarverket. Distributionen sker för närvarande enligt adressförteckning som Arbetsgivarverket tillhandahåller vid varje distributionstillfälle. 1

2 Ett gratis introduktionsexemplar av nya skrifter skickas alltid ut tillsammans med ett missivbrev till samtliga myndighetschefer och kontaktpersoner. Missivbrevet upplyser bl.a. om priset och att skriften kan beställas i ytterligare exemplar. Ytterligare exemplar av Arbetsgivarverkets skrifter distribueras mot beställning och har i normalfallet ett styckepris. Distributionen sker för närvarande enligt adressförteckning som Arbetsgivarverket tillhandahåller vid varje distributionstillfälle. Informationsbladet Arbetsgivarverket informerar distribueras till medlemmar m.fl. utan kostnad. Distributionen sker för närvarande enligt adressförteckning som Arbetsgivarverket tillhandahåller vid varje distributionstillfälle. Distributören ansvarar för hela distributionskedjan (mottagande av trycksak från tryckeriet, plockning, packning, etikettering, distribution av trycksak och missivbrev, lagerhållning, makulering, orderhantering, fakturering samt återredovisning). Distributören kommer att överta hanteringen av Arbetsgivarverkets nuvarande lager av trycksaker. Upphandlingsform Detta är en förenklad upphandling enligt 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Administrativa bestämmelser Det skriftliga anbudet skall lämnas i dubbla kuvert varav det inre märks med Anbud och ärendets diarienummer ( ). Anbudet skall sändas till följande adress: Arbetsgivarverket Box Stockholm Formella krav på anbud Anbudsgivare skall iaktta följande: Anbudet skall lämnas i ett original och en kopia, undertecknat av behörig företrädare. Bilaga 1 Prisuppgifter (Excelfil) bör även lämnas på diskett eller CD-romskiva. Samtliga angivna priser i anbudet skall vara i svenska kronor (SEK) exklusive moms. Anbud via fax eller e-post accepteras ej. Anbud skall vara skrivna på svenska. Försändelsen bör inte ha någon företagsbeteckning. Om anbudsgivaren anser att anbudsuppgifter bör sekretessbeläggas skall anges vilka uppgifter som avses samt skälet härtill. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Anbudet skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 5 september Anbudsgivare svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. Anbud skall vara bindande t.o.m. 30 november Bekräftelse att anbudet gäller t.o.m. 30 november 2005 skall anges i anbudet. 2

3 Förfrågningsunderlaget För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ombedes anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag. Samtliga ställda krav skall kommenteras. Om ställt krav inte kommenterats äger Arbetsgivarverket rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget måste vara skriftliga för att vara gällande. Om detta blir aktuellt meddelas samtliga som har rekvirerat förfrågningsunderlaget från Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket rekommenderar att eventuella frågor ställs till Arbetsgivarverkets kontaktperson under vecka 26 och fr.o.m. vecka 32 t.o.m. vecka 35 med hänsyn till semestertider. Sista dagen att ställa frågor är den 29 augusti Frågor ställda senare kommer ej att besvaras. Sista dag för besvarande av frågor är den 1 september Observera att de leverantörer som erhåller förfrågningsunderlaget från annan än Arbetsgivarverket skall anmäla sig till Arbetsgivarverkets kontaktperson för att få del av information. Krav på anbudsgivare Juridisk ställning Anbudsgivaren skall kunna dokumentera att denne uppfyller kraven enligt 6 kap. 9 tredje stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Anbudsgivare skall bifoga anbudet Skatteverkets blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling (SKV 4820), ifylld och undertecknad av Skatteverket. Uppgifterna i blanketten får inte vara äldre än tre månader. Enligt 6 kap. 9 LOU får anbudsgivare ej: vara försatt i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud, vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, vara dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom, ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, ha underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. Vidare kommer Arbetsgivarverket att kontrollera: att anbudsgivaren är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register. att anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger. I anbudet skall en kopia av företagets registreringsbevis, utfärdat av behörig myndighet, bifogas. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet enligt följande: 3

4 att förutsättningarna i 6 kap. 9 LOU enligt ovan ej föreligger att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger att leverantören betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter Företaget Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kort beskrivning av företaget inklusive uppgifter när företaget bildades och antal anställda. För att underlätta kontakt skall anbudsgivaren även lämna följande företagsuppgifter: fullständigt firmanamn adress telefonnummer faxnummer e-postadress kontaktperson under anbudstiden, inklusive kontaktuppgifter behörig avtalstecknare organisationsnummer Gemensamt anbud Om flera leverantörer väljer att gemensamt lämna anbud, skall det av anbudet tydligt framgå vem som utgör huvuddistributör och vilka leverantörer som utgör underleverantörer. Vid ett eventuellt avtalstecknande skall anbudsgivarna utgöra en juridisk person. Underleverantör Avser anbudsgivaren att anlita underleverantör/er för att utföra vissa delar av uppdraget skall dessa inneha samma erfarenhet som påtalas i nedanstående beskrivning. Anbudsgivaren skall i så fall lämna uppgifter om vilka underleverantör/er som denne avser att genomföra uppdraget med. Av informationen skall följande framgå: underleverantörens namn organisationsnummer adress, postnummer och ort telefonnummer Ifylld blankett SKV 4820 skall bifogas för angivna underleverantörer. Önskar distributören anlita underleverantör/er under avtalstiden och uppgifter om denne inte har angetts i anbudet, krävs skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket. 4

5 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivarens balanslikviditet eller kassalikviditet skall uppgå till minst 100 % och soliditeten skall vara minst 10 %. Arbetsgivarverket kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav genom sökning via kreditupplysningsföretag. Sökningar kommer att göras på nyckeltal från anbudsgivares senaste, till Bolagsverket, rapporterade räkenskapsår. Om företaget är nystartat, kan anbudsgivare ändå anses motsvara ovanstående krav om denne lämnat en sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att denne ändå innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Sådan förklaring skall bifogas anbudet. Associationsformer som genom sin natur ej tillhandahåller ovanstående nyckeltal kan ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att denne ändå innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Sådan förklaring skall bifogas anbudet. I de fall en anbudsgivares ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag, skall intyg om detta bifogas anbudet och vara undertecknad av moderbolagets firmatecknare. Efterfrågade nyckeltal samt kraven på juridisk ställning (se sid. 3) skall i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne. Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren skall ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet inom lagerhantering och distribution. Anbudsgivaren skall tillhandahålla personal med kompetens och erfarenhet inom lagerhantering och distribution. I anbudet skall redovisas vilka som är kontaktpersoner gentemot Arbetsgivarverket (två personer) under arbetsprocessen. En person skall utses till huvudkontakt. Det skall alltid finnas en tillgänglig kontaktperson. Namn, telefonnummer och e-postadress skall anges. Referenser Anbudsgivaren skall lämna tre referenser som bevis för tidigare genomförda uppdrag av liknande art. Anbudsgivare skall för varje referens ange namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson hos referensen. Vidare skall framgå vilken typ av uppdrag anbudsgivaren utfört hos referensen. Uppgifterna avseende angivna kontaktpersoner skall vara aktuella. Miljösäkringssystem Anbudsgivare skall ha ett dokumenterat system som beskriver arbete med miljöfrågor. Till anbudet skall antingen ett intyg om certifiering enligt SS EN-ISO bifogas, eller en manual som minst skall visa: en miljöpolicy rutiner för ständiga förbättringar inom miljöområdet 5

6 Uppdragsbeskrivning Lagerhållning Tillgång till lager och information Distributören skall hantera Arbetsgivarverkets lager av trycksaker. Endast en mindre del lagerhålls hos Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket skall efter avisering ha tillgång till lager och elektronisk information om lagerhållningen. Tryckeriet och/eller Arbetsgivarverkets informatör meddelar distributören om inkommande leveranser till lager i god tid. Distributören skall kontrollera antalet publikationer i lager regelbundet. I syfte att förhindra att publikationer tar slut skall rapportering ske till Arbetsgivarverket när 300 st. återstår av resp. publikation i lager. Uppgift om aktuellt saldo per publikation skall även finnas tillgängligt via Internet. Lagersystemet ägs av distributören och systemen skall vara anpassade enligt Arbetsgivarverkets speciella krav. Data (informationen) i lagersystemet ägs av Arbetsgivarverket. Väljer Arbetsgivarverket att avbryta samarbetet med distributören skall denne överföra informationen i lagersystemet till Arbetsgivarverket på lämpligt sätt enligt överenskommelse. Inventering Distributören skall genomföra inventering minst en gång per år. Rapportering skall ske till Arbetsgivarverket. Sekretess Distributören får aldrig, om inte Arbetsgivarverket ger skriftligt tillstånd, offentliggöra information om Arbetsgivarverket eller Arbetsgivarverkets lagerlösning och leveranssystem till utomstående. Personal hos distributören har tystnadsplikt avseende alla uppgifter gällande samarbetet med Arbetsgivarverket. Distribution av trycksaker Distributören skall ombesörja hantering och utskick av trycksaker till kunderna. Detta sker genom adressfiler som Arbetsgivarverket tillhandahåller distributören vid varje enskilt distributionstillfälle eller på annat lämpligt sätt. Distributören skall även kunna hålla och uppdatera adressregister. Distributören skall ombesörja efterbeställningar av publikationer. Efterbeställningar sker via en beställningsfunktion på Arbetsgivarverkets hemsida eller via distributörens kundtjänst. Distributören skall ansvara för hela distributionskedjan (mottagande av trycksak från tryckeriet, plockning, packning, etikettering, distribution av trycksak och missivbrev, lagerhållning, makulering, orderhantering, fakturering samt återredovisning). 6

7 Exempel på trycksaker Arbetsgivarverket ger ut olika typer av tryckta publikationer enligt nedan. Observera att ingen garanti avseende exakt antal publikationer och exakta tidsanvisningar för distribution kan ges. Distributören skall ha beredskap för att kunna göra utskick av fler publikationer på kort varsel vid behov. Varje publikation är kopplad till en verksamhetskod. Distributören erhåller uppgifter om verksamhetskoder av Arbetsgivarverkets informatör. Se exempel på Arbetsgivarverkets publikationer på Beställa material. Digitaltryck (nyhetsbrev etc.) Skrifter och digitaltryck (nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar ) distribueras till drygt 800 adresser. Under år 2006 planeras cirka tolv brev att ges ut. Skrifter Skrifter ges ut när behov finns. Normalt under ett år ges cirka 8-10 skrifter ut. Centrala avtal Avtalstrycken Centrala avtal distribueras till cirka 2000 adresser (Arbetsgivarverkets medlemmar, fackliga motparter och övriga ). Avtalstryck ges inte ut årligen och antalet avtalstryck varierar över åren. Information om priser etc. Stora utskick (massutskick) av nya publikationer är gratis för Arbetsgivarverkets medlemmar. Efterbeställningar har normalt ett styckepris. I vissa fall kan efterbeställningar vara gratis. Portokostnad och en expeditionskostnad på för närvarande 50 kr per beställning tillkommer alltid. Se Beställa material på Information om priser, moms, kostnad för efterbeställning etc. finns på Arbetsgivarverkets hemsidas beställningssida och redovisas även i de missivbrev som skickas i samband med varje distribution. Priserna är exklusive moms. Moms skall läggas på för utomstatliga kunder. Service Eftersom vissa uppdrag ges med kort varsel, har Arbetsgivarverket behov av goda kontakter och snabb, flexibel service. Arbetsgivarverkets informatör är kontaktperson gentemot tryckeri, distributör och grafisk formgivare. Kontakterna är täta och kräver gott samarbete mellan inblandade parter. Distributören skall tillhandahålla kontaktpersoner, som är tillgängliga under arbetstid. Arbetsgivarverkets informatör meddelar distributören i så god tid som möjligt om kommande utskick. Hantering av inkomna trycksaker Distributören skall utföra följande: Omedelbar rapportering till Arbetsgivarverket när trycksak anlänt och rapportering om när distribution påbörjas. Uppgifter om vilka publikationer som inlevererats skall finnas tillgängligt via Internet. Fastställande av artikelnummer för trycksaker 7

8 Räkne- samt skadekontroll av inkommande trycksaker Uppdatering i lagerhanteringssystem med artikelnummer Eventuell makulering av inaktuell trycksak Placering av trycksaker i lager för plockning och packning Orderhantering/kundtjänst Beställningar sker via beställningsfunktionen på Arbetsgivarverkets hemsida (www.arbetsgivarverket.se) eller via distributörens kundtjänst. Beställningarna via Arbetsgivarverkets hemsida går direkt till distributören för hantering. Beställda produkter skall nå slutkunden i fullgott skick och i rätt antal. Distributören skall själv bekosta felaktiga utskick. I orderhanteringen skall följande ingå: Uppläggning av inkomna order Utskrift av plocklista/följesedel Order plockas Beställda publikationer packas. Följesedel bifogas samt missivbrev i förekommande fall. Varje försändelse skall skickas i rätt anpassat emballage. Stora försändelser skall packas på pall och plastas, eftersom förpackningen måste vara väl försluten. Allt material som används för att emballera försändelser skall vara miljövänligt och återanvändningsbart enligt EU:s miljödirektiv. Sändningen skall förses med relevant information, missivbrev i förekommande fall, adresslappar m.m. Sändningen skall lämnas för distribution. Faktura till kund skall skickas och reskontrahantering skall ske för order över 500 kr Inbetalningskort skall bifogas för order under 500 kr. För order under 500 kr sker således ingen fakturering, utan ett inbetalningskort skall bifogas. Arbetsgivarverket tillhandahåller inbetalningskort. Distributören skall ange publikationens namn och belopp att betala (inklusive frakt- och expeditionsavgift) på inbetalningskortet. Tidsramar Order som kommer in dag 0 skall registreras senast dag 1 och skickas till kund senast dag 2. Faktureringsrutiner mot Arbetsgivarverkets kund Vid beställning av prissatta publikationer skall faktura skickas tillsammans med beställda publikationer om kundens leverans- och fakturaadress är lika. Om inte, skall fakturan skickas i separat kuvert. Fakturor till kunder skall utformas på ett enkelt och lättförståligt sätt. I lagersystemet skall faktureringsdatum och förfallodatum anges. När faktura betalats skall betalningsdatum anges i lagersystemet. Om faktura förfallit skall påminnelsefaktura skickas sju dagar efter förfallodatumet. Om kunden inte betalat efter ytterligare 14 dagar skall ny påminnelse skickas. 8

9 Om kunden inte betalat efter ytterligare 14 dagar skall distributören meddela Arbetsgivarverkets informatör detta. Arbetsgivarverket fattar beslut om den vidare hanteringen. Om Arbetsgivarverket beslutar att ärendet skall drivas vidare skall distributören skicka en tredje påminnelse med upplysning om inkasso. Distributören skall därefter lämna över all information om ärendet till Arbetsgivarverket. Distributören skall öppna konton som behövs för fakturering och betalning av order för Arbetsgivarverkets räkning. En gång per månad skall distributören föra över innestående medel från dessa konton till Arbetsgivarverket. Särskild redovisning skall ske till Arbetsgivarverket för order under 500 kr, se sid. 10. Redovisning för order över 500 kr Efter varje månadsslut skall distributören skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, med uppgifter om vad som fakturerats Arbetsgivarverkets kunder under månaden. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall bl.a. innehålla följande per order: faktureringsdatum fakturanummer artikelnummer verksamhetskod titel pris för publikationen fraktkostnad expeditionskostnad moms publikationer moms frakt moms expeditionskostnad medlemsnummer kund Efter varje månadsslut skall distributören skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, med uppgifter om vilka av Arbetsgivarverkets kunder som betalt under månaden. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall innehålla de uppgifter som beskrivs ovan och kompletteras med betalningsdatum, d.v.s. det datum som fakturan registreras som betald hos posteller bankgiro. Efter varje månadsslut skall leverantören vidare skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, som visar aktuell kvarstående kundfordran. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall innehålla nämnda uppgifter som beskrivs ovan. Samtliga filer skall innehålla uppgifter som är uppdelade utifrån Arbetsgivarverkets statliga resp. icke-statliga kunder. Arbetsgivarverket tillhandahåller distributören en förteckning över statliga beställare. 9

10 Månadsfaktura till Arbetsgivarverket Distributören skall fakturera Arbetsgivarverket en gång per månad för utförda tjänster enligt avtal. Fakturorna skall vara utformade så att Arbetsgivarverket lätt kan kontrollera de olika posterna. Fakturan skall exakt ange artiklarnas namn (exempel 1: Fraktkostnad för publikationens namn, exempel 2: Makulering av publikationens namn). Vidare skall fakturan ha tydlig uppdelning av kostnader för utförda tjänster. Övrigt Lista över vilka publikationer som är restnoterade, skall skickas till Arbetsgivarverket när det inträffar för någon artikel. Redovisning för order under 500 kr Efter varje månadsslut skall distributören skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, som visar order som har skickats med inbetalningskort. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall innehålla uppgifter om beställare, publikationens namn och pris. Återrapportering av statistik Vid önskemål om särskild statistik per artikel skall distributören leverera en Excelfil till Arbetsgivarverket för angiven tidsperiod och artikel. Utvärderingskriterier Vid prövning av anbud kommer Arbetsgivarverket att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud skall kunna antas. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med beaktande av följande rangordnade och viktade kriterier: Utvärderingskriterier Viktning 1. Service 60 % 2. Pris 40 % Service Vid utvärdering av detta kriterium kommer anbudsgivarens svar avseende beskrivning av service utgöra underlag. Den anbudsgivare som på bästa sätt uppfyller ställda krav kommer att erhålla maxpoäng (140 poäng). Varje del är värd 20 poäng enligt följande betygsskala: ej tillfredsställande=0, tillfredsställande=10, bra=15 och mycket bra=20. Kriteriet Service kommer att viktas till 60 %. Anbudsgivaren skall beskriva hur denne avser att hantera ovanstående uppdrag för Arbetsgivarverkets räkning, utifrån nedanstående: Hur organisationen för uppdragets genomförande kommer att se ut. Hur många personer som kommer att arbeta med Arbetsgivarverkets kunder och uppdrag. Beskrivning av rutiner för förstärkningsresurser vid frånvaro av kontaktperson för att säkerställa avtalad servicenivå. 10

11 Rutiner för mottagande av order till dess leveransen påbörjas. Förslag skall lämnas avseende t.ex. rutiner för order- och adresshantering. Tidsperiod (antal dagar) fr.o.m. beställning t.o.m. distribution till kunden. Beskrivning av hantering av felleveranser och dylikt. Rutinbeskrivning av fakturering till Arbetsgivarverket. Ett exempel på en faktura skall bifogas. Rutinbeskrivning av ekonomisk redovisning och återrapportering av statistik till Arbetsgivarverket. Förslag skall lämnas avseende metod för redovisning och återrapportering till Arbetsgivarverket. Pris Anbudsgivare skall ange prisuppgifter exklusive moms enligt bilaga 1 Prisuppgifter. Uppföljningsmöten ingår i de lämnade priserna. Det anbud som erbjudit det lägsta priset kommer att erhålla max 120 poäng. De övriga anbuden erhåller en lägre poäng relaterat till den procentuella differensen till lägsta pris (lägsta pris/anbudspris x maxpoäng). Kriteriet Pris kommer att viktas till 40 %. Kommersiella villkor Nedanstående kommersiella villkor skall accepteras i sin helhet av den som lämnar anbud, vilket skriftligen skall bekräftas i anbudet. Avtalsperiod Avtalsperioden skall vara två år från undertecknandet med möjlighet till förlängning med ett år i taget i max två år. Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skall för sin giltighet vara skriftligen godkända av båda parter. Pris Avtalat pris skall vara fast under avtalsperiodens första tolv månader, därefter får ändring av avtalade arvoden ske en gång per år om part så begär. Indexregleringen skall ske enligt arbetskostnadsindex (AKI SNI 92), tabell med [avtalets startmånad] 2005 som basmånad. Begäran om prisjustering skall skriftligen anmälas av distributören minst en månad före ikraftträdande. Justeringen måste godkännas skriftligen av Arbetsgivarverket för att vara giltig och förändringen får tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att Arbetsgivarverket godkänt ändringen. Nya priser skall gälla 12 månader. Regleringen skall endast ske om prisändringarna uppgår till mer än +/- 2 %. Priser och ersättning skall vara angivna i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt och inklusive samtliga med uppdraget förenade kostnader. Fakturering/betalningsvillkor Fakturering till Arbetsgivarverket skall ske en gång per månad. Betalningsvillkor: 30 dagar netto under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. 11

12 Ansvar Distributören skall utföra uppdrag på ett etiskt och fackmannamässigt korrekt sätt. Ansvarsförsäkring Distributören skall under avtalsperioden ha ansvarsförsäkring som täcker skada för såväl Arbetsgivarverket som tredje man, vilken uppstått genom vållande av distributörens personal i uppdraget eller i samband därmed. Överlåtelse av avtal Distributören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Arbetsgivarverkets skriftliga medgivande. En överlåtelse kan ske i de fall LOU tillåter detta. Distributörens ansvar för underleverantör Distributören skall svara för underleverantörens arbete som för eget arbete. Distributören skall svara för att underleverantören följer de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. Information Båda parter skall kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för avtalets genomförande. Uppföljningsmöte Arbetsgivarverket har rätt att kalla till uppföljningsmöten när Arbetsgivarverket så finner motiverat. Uppföljningsmöte skall hållas minst en gång/halvår. Förtida uppsägning av avtal I händelse av att leverantören inte visar sig uppfylla angivna krav på genomförandet av uppdraget och/eller eventuellt angivna brister inte åtgärdas på godtagbart sätt inom två veckor efter skriftlig erinran skall avtalet kunna sägas upp i förtid. Vid uppsägning skall Arbetsgivarverket meddela distributören skriftligen och en uppsägningstid om trettio (30) dagar skall därefter löpa. Under uppsägningstiden skall endast sådana åtaganden och förpliktelser som särskilt avtalas i samband med uppsägningen, fullgöras. Vid sådan uppsägning skall ersättning till distributören utgå för utfört arbete. Avtalet upphör att gälla då uppsägningstiden har löpt ut. Arbetsgivarverket har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om distributören försätts i konkurs eller eljest befinns vara på sådant obestånd att distributören inte kan fullgöra sitt åtagande. I händelse av hävning skall Arbetsgivarverket erhålla skälig ersättning av distributören för den olägenhet eller de merkostnader detta kan förorsaka. Force majeure Part skall befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd, beslut från regeringen eller annan myndighet. 12

13 Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i avtalad omfattning. Sekretess Distributören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt gällande sekretesslagstiftning. Distributören får inte utan Arbetsgivarverkets medgivande till tredje man utlämna sådana uppgifter om uppdraget som är att betrakta som affärs-, yrkes- eller personhemligheter. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Bernt Johnsson Administrativ chef 13

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7

Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7 Underlag för anbudsförfrågan Ny webbplattform, AP7 Innehåll 1. Information om upphandlingen...2 2. Anvisningar till anbudsgivaren...2 3 Krav på anbudet...2 4 Krav på anbudsgivaren...2 5. Uppdragsbeskrivning...2

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer