Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker"

Transkript

1 Dnr Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box Stockholm Kontaktperson June Rydgren, informatör Tel E-post: Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och tillika en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket har cirka 270 medlemmar (statliga myndigheter och icke-obligatoriska medlemmar). Mer information om Arbetsgivarverket finns på Arbetsgivarverkets hemsida Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Allmänt om uppdraget Arbetsgivarverkets information till medlemmarna m.fl. sker bl.a. genom skriftlig information. En del av den skriftliga informationen är i form av tryckt material som t.ex. avtalstryck, skrifter och annat informationsmaterial. Nytt avtalstryck och övrigt nytt informationsmaterial distribueras till medlemmarna utan kostnad. Efterbeställningar är normalt avgiftsbelagda. Portokostnad och en expeditionsavgift på för närvarande 50 kronor per beställning tillkommer alltid. Samtliga kostnader i detta förfrågningsunderlag är angivna exklusive moms. Med distributör menas den som skall utföra tjänsterna enligt avtal. Med kund avses den som är mottagare av Arbetsgivarverkets trycksaker. Arbetsgivarverket har tidigare utgivna skrifter och avtalstryck (i vissa fall cirkulär enligt tidigare benämning) i lager. Dessa kan beställas av Arbetsgivarverkets medlemmar och andra genom en beställningsfunktion på Arbetsgivarverkets hemsida eller via kundtjänst hos distributören. Nya avtalstryck distribueras till medlemmar m.fl. i det antal som respektive kund i förväg anmält till Arbetsgivarverket. Med nyutgåva av avtalstryck bifogas ett missivbrev utfärdat av Arbetsgivarverket. Distributionen sker för närvarande enligt adressförteckning som Arbetsgivarverket tillhandahåller vid varje distributionstillfälle. 1

2 Ett gratis introduktionsexemplar av nya skrifter skickas alltid ut tillsammans med ett missivbrev till samtliga myndighetschefer och kontaktpersoner. Missivbrevet upplyser bl.a. om priset och att skriften kan beställas i ytterligare exemplar. Ytterligare exemplar av Arbetsgivarverkets skrifter distribueras mot beställning och har i normalfallet ett styckepris. Distributionen sker för närvarande enligt adressförteckning som Arbetsgivarverket tillhandahåller vid varje distributionstillfälle. Informationsbladet Arbetsgivarverket informerar distribueras till medlemmar m.fl. utan kostnad. Distributionen sker för närvarande enligt adressförteckning som Arbetsgivarverket tillhandahåller vid varje distributionstillfälle. Distributören ansvarar för hela distributionskedjan (mottagande av trycksak från tryckeriet, plockning, packning, etikettering, distribution av trycksak och missivbrev, lagerhållning, makulering, orderhantering, fakturering samt återredovisning). Distributören kommer att överta hanteringen av Arbetsgivarverkets nuvarande lager av trycksaker. Upphandlingsform Detta är en förenklad upphandling enligt 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Administrativa bestämmelser Det skriftliga anbudet skall lämnas i dubbla kuvert varav det inre märks med Anbud och ärendets diarienummer ( ). Anbudet skall sändas till följande adress: Arbetsgivarverket Box Stockholm Formella krav på anbud Anbudsgivare skall iaktta följande: Anbudet skall lämnas i ett original och en kopia, undertecknat av behörig företrädare. Bilaga 1 Prisuppgifter (Excelfil) bör även lämnas på diskett eller CD-romskiva. Samtliga angivna priser i anbudet skall vara i svenska kronor (SEK) exklusive moms. Anbud via fax eller e-post accepteras ej. Anbud skall vara skrivna på svenska. Försändelsen bör inte ha någon företagsbeteckning. Om anbudsgivaren anser att anbudsuppgifter bör sekretessbeläggas skall anges vilka uppgifter som avses samt skälet härtill. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Anbudet skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 5 september Anbudsgivare svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. Anbud skall vara bindande t.o.m. 30 november Bekräftelse att anbudet gäller t.o.m. 30 november 2005 skall anges i anbudet. 2

3 Förfrågningsunderlaget För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ombedes anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag. Samtliga ställda krav skall kommenteras. Om ställt krav inte kommenterats äger Arbetsgivarverket rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget måste vara skriftliga för att vara gällande. Om detta blir aktuellt meddelas samtliga som har rekvirerat förfrågningsunderlaget från Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket rekommenderar att eventuella frågor ställs till Arbetsgivarverkets kontaktperson under vecka 26 och fr.o.m. vecka 32 t.o.m. vecka 35 med hänsyn till semestertider. Sista dagen att ställa frågor är den 29 augusti Frågor ställda senare kommer ej att besvaras. Sista dag för besvarande av frågor är den 1 september Observera att de leverantörer som erhåller förfrågningsunderlaget från annan än Arbetsgivarverket skall anmäla sig till Arbetsgivarverkets kontaktperson för att få del av information. Krav på anbudsgivare Juridisk ställning Anbudsgivaren skall kunna dokumentera att denne uppfyller kraven enligt 6 kap. 9 tredje stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Anbudsgivare skall bifoga anbudet Skatteverkets blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling (SKV 4820), ifylld och undertecknad av Skatteverket. Uppgifterna i blanketten får inte vara äldre än tre månader. Enligt 6 kap. 9 LOU får anbudsgivare ej: vara försatt i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud, vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, vara dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom, ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, ha underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. Vidare kommer Arbetsgivarverket att kontrollera: att anbudsgivaren är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register. att anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger. I anbudet skall en kopia av företagets registreringsbevis, utfärdat av behörig myndighet, bifogas. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet enligt följande: 3

4 att förutsättningarna i 6 kap. 9 LOU enligt ovan ej föreligger att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger att leverantören betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter Företaget Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kort beskrivning av företaget inklusive uppgifter när företaget bildades och antal anställda. För att underlätta kontakt skall anbudsgivaren även lämna följande företagsuppgifter: fullständigt firmanamn adress telefonnummer faxnummer e-postadress kontaktperson under anbudstiden, inklusive kontaktuppgifter behörig avtalstecknare organisationsnummer Gemensamt anbud Om flera leverantörer väljer att gemensamt lämna anbud, skall det av anbudet tydligt framgå vem som utgör huvuddistributör och vilka leverantörer som utgör underleverantörer. Vid ett eventuellt avtalstecknande skall anbudsgivarna utgöra en juridisk person. Underleverantör Avser anbudsgivaren att anlita underleverantör/er för att utföra vissa delar av uppdraget skall dessa inneha samma erfarenhet som påtalas i nedanstående beskrivning. Anbudsgivaren skall i så fall lämna uppgifter om vilka underleverantör/er som denne avser att genomföra uppdraget med. Av informationen skall följande framgå: underleverantörens namn organisationsnummer adress, postnummer och ort telefonnummer Ifylld blankett SKV 4820 skall bifogas för angivna underleverantörer. Önskar distributören anlita underleverantör/er under avtalstiden och uppgifter om denne inte har angetts i anbudet, krävs skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket. 4

5 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivarens balanslikviditet eller kassalikviditet skall uppgå till minst 100 % och soliditeten skall vara minst 10 %. Arbetsgivarverket kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav genom sökning via kreditupplysningsföretag. Sökningar kommer att göras på nyckeltal från anbudsgivares senaste, till Bolagsverket, rapporterade räkenskapsår. Om företaget är nystartat, kan anbudsgivare ändå anses motsvara ovanstående krav om denne lämnat en sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att denne ändå innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Sådan förklaring skall bifogas anbudet. Associationsformer som genom sin natur ej tillhandahåller ovanstående nyckeltal kan ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att denne ändå innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Sådan förklaring skall bifogas anbudet. I de fall en anbudsgivares ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag, skall intyg om detta bifogas anbudet och vara undertecknad av moderbolagets firmatecknare. Efterfrågade nyckeltal samt kraven på juridisk ställning (se sid. 3) skall i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne. Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren skall ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet inom lagerhantering och distribution. Anbudsgivaren skall tillhandahålla personal med kompetens och erfarenhet inom lagerhantering och distribution. I anbudet skall redovisas vilka som är kontaktpersoner gentemot Arbetsgivarverket (två personer) under arbetsprocessen. En person skall utses till huvudkontakt. Det skall alltid finnas en tillgänglig kontaktperson. Namn, telefonnummer och e-postadress skall anges. Referenser Anbudsgivaren skall lämna tre referenser som bevis för tidigare genomförda uppdrag av liknande art. Anbudsgivare skall för varje referens ange namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson hos referensen. Vidare skall framgå vilken typ av uppdrag anbudsgivaren utfört hos referensen. Uppgifterna avseende angivna kontaktpersoner skall vara aktuella. Miljösäkringssystem Anbudsgivare skall ha ett dokumenterat system som beskriver arbete med miljöfrågor. Till anbudet skall antingen ett intyg om certifiering enligt SS EN-ISO bifogas, eller en manual som minst skall visa: en miljöpolicy rutiner för ständiga förbättringar inom miljöområdet 5

6 Uppdragsbeskrivning Lagerhållning Tillgång till lager och information Distributören skall hantera Arbetsgivarverkets lager av trycksaker. Endast en mindre del lagerhålls hos Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket skall efter avisering ha tillgång till lager och elektronisk information om lagerhållningen. Tryckeriet och/eller Arbetsgivarverkets informatör meddelar distributören om inkommande leveranser till lager i god tid. Distributören skall kontrollera antalet publikationer i lager regelbundet. I syfte att förhindra att publikationer tar slut skall rapportering ske till Arbetsgivarverket när 300 st. återstår av resp. publikation i lager. Uppgift om aktuellt saldo per publikation skall även finnas tillgängligt via Internet. Lagersystemet ägs av distributören och systemen skall vara anpassade enligt Arbetsgivarverkets speciella krav. Data (informationen) i lagersystemet ägs av Arbetsgivarverket. Väljer Arbetsgivarverket att avbryta samarbetet med distributören skall denne överföra informationen i lagersystemet till Arbetsgivarverket på lämpligt sätt enligt överenskommelse. Inventering Distributören skall genomföra inventering minst en gång per år. Rapportering skall ske till Arbetsgivarverket. Sekretess Distributören får aldrig, om inte Arbetsgivarverket ger skriftligt tillstånd, offentliggöra information om Arbetsgivarverket eller Arbetsgivarverkets lagerlösning och leveranssystem till utomstående. Personal hos distributören har tystnadsplikt avseende alla uppgifter gällande samarbetet med Arbetsgivarverket. Distribution av trycksaker Distributören skall ombesörja hantering och utskick av trycksaker till kunderna. Detta sker genom adressfiler som Arbetsgivarverket tillhandahåller distributören vid varje enskilt distributionstillfälle eller på annat lämpligt sätt. Distributören skall även kunna hålla och uppdatera adressregister. Distributören skall ombesörja efterbeställningar av publikationer. Efterbeställningar sker via en beställningsfunktion på Arbetsgivarverkets hemsida eller via distributörens kundtjänst. Distributören skall ansvara för hela distributionskedjan (mottagande av trycksak från tryckeriet, plockning, packning, etikettering, distribution av trycksak och missivbrev, lagerhållning, makulering, orderhantering, fakturering samt återredovisning). 6

7 Exempel på trycksaker Arbetsgivarverket ger ut olika typer av tryckta publikationer enligt nedan. Observera att ingen garanti avseende exakt antal publikationer och exakta tidsanvisningar för distribution kan ges. Distributören skall ha beredskap för att kunna göra utskick av fler publikationer på kort varsel vid behov. Varje publikation är kopplad till en verksamhetskod. Distributören erhåller uppgifter om verksamhetskoder av Arbetsgivarverkets informatör. Se exempel på Arbetsgivarverkets publikationer på Beställa material. Digitaltryck (nyhetsbrev etc.) Skrifter och digitaltryck (nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar ) distribueras till drygt 800 adresser. Under år 2006 planeras cirka tolv brev att ges ut. Skrifter Skrifter ges ut när behov finns. Normalt under ett år ges cirka 8-10 skrifter ut. Centrala avtal Avtalstrycken Centrala avtal distribueras till cirka 2000 adresser (Arbetsgivarverkets medlemmar, fackliga motparter och övriga ). Avtalstryck ges inte ut årligen och antalet avtalstryck varierar över åren. Information om priser etc. Stora utskick (massutskick) av nya publikationer är gratis för Arbetsgivarverkets medlemmar. Efterbeställningar har normalt ett styckepris. I vissa fall kan efterbeställningar vara gratis. Portokostnad och en expeditionskostnad på för närvarande 50 kr per beställning tillkommer alltid. Se Beställa material på Information om priser, moms, kostnad för efterbeställning etc. finns på Arbetsgivarverkets hemsidas beställningssida och redovisas även i de missivbrev som skickas i samband med varje distribution. Priserna är exklusive moms. Moms skall läggas på för utomstatliga kunder. Service Eftersom vissa uppdrag ges med kort varsel, har Arbetsgivarverket behov av goda kontakter och snabb, flexibel service. Arbetsgivarverkets informatör är kontaktperson gentemot tryckeri, distributör och grafisk formgivare. Kontakterna är täta och kräver gott samarbete mellan inblandade parter. Distributören skall tillhandahålla kontaktpersoner, som är tillgängliga under arbetstid. Arbetsgivarverkets informatör meddelar distributören i så god tid som möjligt om kommande utskick. Hantering av inkomna trycksaker Distributören skall utföra följande: Omedelbar rapportering till Arbetsgivarverket när trycksak anlänt och rapportering om när distribution påbörjas. Uppgifter om vilka publikationer som inlevererats skall finnas tillgängligt via Internet. Fastställande av artikelnummer för trycksaker 7

8 Räkne- samt skadekontroll av inkommande trycksaker Uppdatering i lagerhanteringssystem med artikelnummer Eventuell makulering av inaktuell trycksak Placering av trycksaker i lager för plockning och packning Orderhantering/kundtjänst Beställningar sker via beställningsfunktionen på Arbetsgivarverkets hemsida (www.arbetsgivarverket.se) eller via distributörens kundtjänst. Beställningarna via Arbetsgivarverkets hemsida går direkt till distributören för hantering. Beställda produkter skall nå slutkunden i fullgott skick och i rätt antal. Distributören skall själv bekosta felaktiga utskick. I orderhanteringen skall följande ingå: Uppläggning av inkomna order Utskrift av plocklista/följesedel Order plockas Beställda publikationer packas. Följesedel bifogas samt missivbrev i förekommande fall. Varje försändelse skall skickas i rätt anpassat emballage. Stora försändelser skall packas på pall och plastas, eftersom förpackningen måste vara väl försluten. Allt material som används för att emballera försändelser skall vara miljövänligt och återanvändningsbart enligt EU:s miljödirektiv. Sändningen skall förses med relevant information, missivbrev i förekommande fall, adresslappar m.m. Sändningen skall lämnas för distribution. Faktura till kund skall skickas och reskontrahantering skall ske för order över 500 kr Inbetalningskort skall bifogas för order under 500 kr. För order under 500 kr sker således ingen fakturering, utan ett inbetalningskort skall bifogas. Arbetsgivarverket tillhandahåller inbetalningskort. Distributören skall ange publikationens namn och belopp att betala (inklusive frakt- och expeditionsavgift) på inbetalningskortet. Tidsramar Order som kommer in dag 0 skall registreras senast dag 1 och skickas till kund senast dag 2. Faktureringsrutiner mot Arbetsgivarverkets kund Vid beställning av prissatta publikationer skall faktura skickas tillsammans med beställda publikationer om kundens leverans- och fakturaadress är lika. Om inte, skall fakturan skickas i separat kuvert. Fakturor till kunder skall utformas på ett enkelt och lättförståligt sätt. I lagersystemet skall faktureringsdatum och förfallodatum anges. När faktura betalats skall betalningsdatum anges i lagersystemet. Om faktura förfallit skall påminnelsefaktura skickas sju dagar efter förfallodatumet. Om kunden inte betalat efter ytterligare 14 dagar skall ny påminnelse skickas. 8

9 Om kunden inte betalat efter ytterligare 14 dagar skall distributören meddela Arbetsgivarverkets informatör detta. Arbetsgivarverket fattar beslut om den vidare hanteringen. Om Arbetsgivarverket beslutar att ärendet skall drivas vidare skall distributören skicka en tredje påminnelse med upplysning om inkasso. Distributören skall därefter lämna över all information om ärendet till Arbetsgivarverket. Distributören skall öppna konton som behövs för fakturering och betalning av order för Arbetsgivarverkets räkning. En gång per månad skall distributören föra över innestående medel från dessa konton till Arbetsgivarverket. Särskild redovisning skall ske till Arbetsgivarverket för order under 500 kr, se sid. 10. Redovisning för order över 500 kr Efter varje månadsslut skall distributören skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, med uppgifter om vad som fakturerats Arbetsgivarverkets kunder under månaden. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall bl.a. innehålla följande per order: faktureringsdatum fakturanummer artikelnummer verksamhetskod titel pris för publikationen fraktkostnad expeditionskostnad moms publikationer moms frakt moms expeditionskostnad medlemsnummer kund Efter varje månadsslut skall distributören skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, med uppgifter om vilka av Arbetsgivarverkets kunder som betalt under månaden. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall innehålla de uppgifter som beskrivs ovan och kompletteras med betalningsdatum, d.v.s. det datum som fakturan registreras som betald hos posteller bankgiro. Efter varje månadsslut skall leverantören vidare skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, som visar aktuell kvarstående kundfordran. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall innehålla nämnda uppgifter som beskrivs ovan. Samtliga filer skall innehålla uppgifter som är uppdelade utifrån Arbetsgivarverkets statliga resp. icke-statliga kunder. Arbetsgivarverket tillhandahåller distributören en förteckning över statliga beställare. 9

10 Månadsfaktura till Arbetsgivarverket Distributören skall fakturera Arbetsgivarverket en gång per månad för utförda tjänster enligt avtal. Fakturorna skall vara utformade så att Arbetsgivarverket lätt kan kontrollera de olika posterna. Fakturan skall exakt ange artiklarnas namn (exempel 1: Fraktkostnad för publikationens namn, exempel 2: Makulering av publikationens namn). Vidare skall fakturan ha tydlig uppdelning av kostnader för utförda tjänster. Övrigt Lista över vilka publikationer som är restnoterade, skall skickas till Arbetsgivarverket när det inträffar för någon artikel. Redovisning för order under 500 kr Efter varje månadsslut skall distributören skicka en Excelfil till Arbetsgivarverket, administrativa enheten, som visar order som har skickats med inbetalningskort. Filen skall vara Arbetsgivarverket tillhanda inom tre (3) arbetsdagar efter månadsskiftet. Denna fil skall innehålla uppgifter om beställare, publikationens namn och pris. Återrapportering av statistik Vid önskemål om särskild statistik per artikel skall distributören leverera en Excelfil till Arbetsgivarverket för angiven tidsperiod och artikel. Utvärderingskriterier Vid prövning av anbud kommer Arbetsgivarverket att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud skall kunna antas. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med beaktande av följande rangordnade och viktade kriterier: Utvärderingskriterier Viktning 1. Service 60 % 2. Pris 40 % Service Vid utvärdering av detta kriterium kommer anbudsgivarens svar avseende beskrivning av service utgöra underlag. Den anbudsgivare som på bästa sätt uppfyller ställda krav kommer att erhålla maxpoäng (140 poäng). Varje del är värd 20 poäng enligt följande betygsskala: ej tillfredsställande=0, tillfredsställande=10, bra=15 och mycket bra=20. Kriteriet Service kommer att viktas till 60 %. Anbudsgivaren skall beskriva hur denne avser att hantera ovanstående uppdrag för Arbetsgivarverkets räkning, utifrån nedanstående: Hur organisationen för uppdragets genomförande kommer att se ut. Hur många personer som kommer att arbeta med Arbetsgivarverkets kunder och uppdrag. Beskrivning av rutiner för förstärkningsresurser vid frånvaro av kontaktperson för att säkerställa avtalad servicenivå. 10

11 Rutiner för mottagande av order till dess leveransen påbörjas. Förslag skall lämnas avseende t.ex. rutiner för order- och adresshantering. Tidsperiod (antal dagar) fr.o.m. beställning t.o.m. distribution till kunden. Beskrivning av hantering av felleveranser och dylikt. Rutinbeskrivning av fakturering till Arbetsgivarverket. Ett exempel på en faktura skall bifogas. Rutinbeskrivning av ekonomisk redovisning och återrapportering av statistik till Arbetsgivarverket. Förslag skall lämnas avseende metod för redovisning och återrapportering till Arbetsgivarverket. Pris Anbudsgivare skall ange prisuppgifter exklusive moms enligt bilaga 1 Prisuppgifter. Uppföljningsmöten ingår i de lämnade priserna. Det anbud som erbjudit det lägsta priset kommer att erhålla max 120 poäng. De övriga anbuden erhåller en lägre poäng relaterat till den procentuella differensen till lägsta pris (lägsta pris/anbudspris x maxpoäng). Kriteriet Pris kommer att viktas till 40 %. Kommersiella villkor Nedanstående kommersiella villkor skall accepteras i sin helhet av den som lämnar anbud, vilket skriftligen skall bekräftas i anbudet. Avtalsperiod Avtalsperioden skall vara två år från undertecknandet med möjlighet till förlängning med ett år i taget i max två år. Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skall för sin giltighet vara skriftligen godkända av båda parter. Pris Avtalat pris skall vara fast under avtalsperiodens första tolv månader, därefter får ändring av avtalade arvoden ske en gång per år om part så begär. Indexregleringen skall ske enligt arbetskostnadsindex (AKI SNI 92), tabell med [avtalets startmånad] 2005 som basmånad. Begäran om prisjustering skall skriftligen anmälas av distributören minst en månad före ikraftträdande. Justeringen måste godkännas skriftligen av Arbetsgivarverket för att vara giltig och förändringen får tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att Arbetsgivarverket godkänt ändringen. Nya priser skall gälla 12 månader. Regleringen skall endast ske om prisändringarna uppgår till mer än +/- 2 %. Priser och ersättning skall vara angivna i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt och inklusive samtliga med uppdraget förenade kostnader. Fakturering/betalningsvillkor Fakturering till Arbetsgivarverket skall ske en gång per månad. Betalningsvillkor: 30 dagar netto under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. 11

12 Ansvar Distributören skall utföra uppdrag på ett etiskt och fackmannamässigt korrekt sätt. Ansvarsförsäkring Distributören skall under avtalsperioden ha ansvarsförsäkring som täcker skada för såväl Arbetsgivarverket som tredje man, vilken uppstått genom vållande av distributörens personal i uppdraget eller i samband därmed. Överlåtelse av avtal Distributören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Arbetsgivarverkets skriftliga medgivande. En överlåtelse kan ske i de fall LOU tillåter detta. Distributörens ansvar för underleverantör Distributören skall svara för underleverantörens arbete som för eget arbete. Distributören skall svara för att underleverantören följer de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. Information Båda parter skall kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för avtalets genomförande. Uppföljningsmöte Arbetsgivarverket har rätt att kalla till uppföljningsmöten när Arbetsgivarverket så finner motiverat. Uppföljningsmöte skall hållas minst en gång/halvår. Förtida uppsägning av avtal I händelse av att leverantören inte visar sig uppfylla angivna krav på genomförandet av uppdraget och/eller eventuellt angivna brister inte åtgärdas på godtagbart sätt inom två veckor efter skriftlig erinran skall avtalet kunna sägas upp i förtid. Vid uppsägning skall Arbetsgivarverket meddela distributören skriftligen och en uppsägningstid om trettio (30) dagar skall därefter löpa. Under uppsägningstiden skall endast sådana åtaganden och förpliktelser som särskilt avtalas i samband med uppsägningen, fullgöras. Vid sådan uppsägning skall ersättning till distributören utgå för utfört arbete. Avtalet upphör att gälla då uppsägningstiden har löpt ut. Arbetsgivarverket har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om distributören försätts i konkurs eller eljest befinns vara på sådant obestånd att distributören inte kan fullgöra sitt åtagande. I händelse av hävning skall Arbetsgivarverket erhålla skälig ersättning av distributören för den olägenhet eller de merkostnader detta kan förorsaka. Force majeure Part skall befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet skall anses krig, krigsliknande tillstånd, beslut från regeringen eller annan myndighet. 12

13 Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta uppdraget i avtalad omfattning. Sekretess Distributören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt gällande sekretesslagstiftning. Distributören får inte utan Arbetsgivarverkets medgivande till tredje man utlämna sådana uppgifter om uppdraget som är att betrakta som affärs-, yrkes- eller personhemligheter. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Bernt Johnsson Administrativ chef 13

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-08-19 0808-0440-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Förfrågan avser: Projektledare

Förfrågan avser: Projektledare Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågan avser: Projektledare Köpare Fiber Optic Valley AB Anbud tillhanda senast 2009-06-05 Anbudets giltighetstid 120 dagar efter sista anbudsdag

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer