Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss"

Transkript

1 Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr: Anbudsdatum: Avtalsnr: Dnr DU-UPP Kontaktperson: Handläggare: Anette Öhrn / Upphandlingsenheten Tel: Tel: Fax: Fax: E-post: Hemsida: E-post: Hemsida: Mottagningens öppettider: Namn, fotvårdare:

2 1. DEFINITIONER BAKGRUND OMFATTNING OCH ÅTAGANDE BILAGOR AVTALSPERIOD Förtida uppsägning Uppsägning Remisshantering vid förtida uppsägning eller vid upphörande av verksamheten Återlämnande av remiss VÅRDGIVAREN ANSVAR UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN VIKARIE KOLLEKTIVAVTAL ELLER LIKVÄRDIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR MEDDELARFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET MARKNADSFÖRING PREVISION PATIENTNÄMNDEN PATIENTENKÄTER FÖRSÄKRINGAR ERSÄTTNING... 8

3 18. FAKTURERING ÄNDRINGAR ANSVAR FÖR KRAV AV TREDJE MAN HÄVNING BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) FEL OCH BRISTER SEKRETESS ÖVERLÅTELSE OCH ÄNDRADE ÄGARFÖRHÅLLANDE TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING UNDERSKRIFTER... 11

4 1. DEFINITIONER Vårdgivare Fotvårdare Beställare Remittent Företag/juridisk person som har inkommit med ansökan om avtal avseende medicinsk fotvård inom ramen för valfrihetssystem (LOV) och avtalspart i detta avtal. Vårdgivare är en juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare). Namngiven fotvårdare som utför tjänsten medicinsk fotvård i enlighet detta avtal med bilagor. Fotvårdaren kan vara Vårdgivare i samma person eller vara anställd hos Vårdgivaren. Landstinget Västmanland, Vårdvalskansliet och avtalspart i detta avtal. Läkare eller diabetessjuksköterska kan efter medicinsk bedömning skriva remiss till medicinsk fotvård och som är verksam inom: a) Landstinget Västmanlands Program för Primärvård 2013 vid såväl offentlig som privat driven vårdcentral. b) Västmanlands sjukhus Västerås/Sala/Köping eller Bergslagssjukhuset i Fagersta. 2. BAKGRUND Landstingsstyrelsen beslutat att utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV) öppna möjlighet för fri etablering inom medicinsk fotvård. 3. OMFATTNING OCH ÅTAGANDE Vårdgivaren åtar sig att för Beställarens räkning leverera medicinsk fotvård till patienter med remiss och som är folkbokförda inom Västmanlands län. Verksamheten ska bedrivas enligt landstingsstyrelsens beslut och i enlighet med detta avtal inkl bilagor. Ingen garanti lämnas om avrop av viss volym eller till vissa värden. Uppdraget omfattar inte fotvårdsbehandling för patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och för patienter bosatta i särskilt boende. 4. BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 1.1 Bilaga 1.2 Kravspecifikation Vårdprogram för vuxna med diabetes Cirkulär nr 7/92 Medicinsk fotvård lämnad med bidrag från Landsting med förtydligande från

5 Bilaga 3 Bilaga 4 Prevision Underlag för uppföljning 5. AVTALSPERIOD Detta avtal träder ikraft när det har undertecknats av båda parter. När avtalet har trätt ikraft gäller det till och med den dag som inträffar 48 månader från driftstart åååå-mm-dd (ifylles vid avtalstecknande), på vilken dag det upphör utan krav på föregående uppsägning. 5.1 Förtida uppsägning Uppsägning av avtalet i förtid kan ske på begäran av Vårdgivaren. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet upphör 6 månader eller efter det datum som uppsägningen är daterad eller enligt överenskommelse med Beställaren. 5.2 Uppsägning Beställaren förebehåller sig rätten till uppsägning, om sådana politiska beslut eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar Vårdgivaren. Beställaren skall skriftligen meddela Vårdgivaren 6 månader i förväg. 5.3 Remisshantering vid förtida uppsägning eller vid upphörande av verksamheten Vid förtida uppsägning av avtalet eller upphörande av verksamheten skall Vårdgivaren återlämna pågående remisser till patienten som uppsöker ny avtalad fotvårdare för fortsatt behandling. Vårdgivarens ansvar och åtagande är att på remisserna ange hur många behandlingar som eventuellt återstår på remissen. Detta gäller även om ny ansökan (avtalstidens utgång) inte godkänns av Beställaren. 5.4 Återlämnande av remiss I det fall patienten önskar byta fotvårdare under behandlingstiden skall remissen återlämnas till patienten på dennes begäran. 6. VÅRDGIVAREN ANSVAR Den verksamhet som Vårdgivaren bedriver enligt detta avtal sker på Vårdgivarens eget ansvar såväl medicinskt som ekonomiskt. Vårdgivaren svarar för kostnader avseende personal, resor, eventuella kursavgifter etc.

6 Vårdgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och andra lagar och föreskrifter för arbetsmiljö- och skyddsfrågor vad avser egen person och eventuell personal. Vårdgivaren och eventuell personal med patientkontakt skall tala, skriva och förstå svenska. 7. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN Vårdgivaren förbinder sig att bistå Beställaren med behövlig information vid uppföljning av uppdraget. Uppföljningen syftar till att granska om Vårdgivaren uppfyller kraven i detta avtal med bilagor. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling av Vårdgivarens uppdrag. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Årlig rapportering Samtliga delar i tabell nedan rapporteras digitalt senast den 25 januari varje år. Uppgifter Varför uppgifter följs upp Frekvens Antalet mottagna remisser från Följer varifrån remisserna Årligen Vårdcentral kommer Sjukhus Antalet remisser utfärdade av Uppföljning av vårdprogram Årligen Diabetessjuksköterska verksam inom vårdcentral Diabetessjuksköterska verksam inom sjukhus Antalet patienter Siffran visar vårdbehovet Årligen Diagnos diabetes Andra diagnoser Antal konsultationer under kalenderåret med remittenten där anledningen är att patienten behöver fler behandlingar än de angivna för patientens risknivå. Syftet är att följa förändringar av vårdbehovet Årligen Redovisa registrerade avvikelser Avvikelse är en negativ händelse eller tillbud, Negativ händelse är en händelse som medfört vårdskada, Tillbud är en händelse som hade kunnat medföra vårdskada. (Vårdskada innebär lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd.) Risk är en möjlighet att negativ händelse ska inträffa. Syftet är att följa upp och förbättra kvalitén. Årligen

7 Beställaren avser att tillsammans med Vårdgivarna utveckla fler uppgifter/ kvalitetskriterier. När förutsättningar finns kommer nya uppgifter/kriterier successivt att introduceras. Ovanstående ska rapporteras in digitalt (bilaga 4) till Beställaren (Landstinget Västmanland, Vårdvalskansliet, Västerås) senast den 25 januari varje år. 8. VIKARIE Vikarier Om avtalad namngiven fotvårdare på grund av sjukdom, ledighet för vård av barn, studier inom verksamhetsområdet eller annat liknande skäl är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan fotvårdare med motsvarande kompetens vikariera under frånvaron efter godkänd ansökan. Styrkt ansökan skall därför lämnas till Landstinget Västmanland, Vårdvalskansliet, Västerås för godkännande. Ersättare (anställning upphör) Vårdgivare som har anställd fotvårdare har rätt att ersätta namngiven fotvårdare i det fall anställning upphör. Detta skall skriftligen godkännas av Beställaren, där lägsta kvalitetsnivå är att uppfylla alla samtliga obligatoriska krav i kravspecifikationen bilaga KOLLEKTIVAVTAL ELLER LIKVÄRDIGT Vårdgivaren skall för eventuellt anställda iaktta arbetsrättslig lagstiftning och tillämpliga kollektivavtal samt följa god sed på arbetsmarknaden. 10. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Vårdgivaren skall vid utförande av uppdraget följa alla tillämpliga lagar, förordningar och andra författningar samt normer, föreskrifter och nationella riktlinjer som utfärdats av riksdag, regering samt statliga och kommunala myndigheter. 11. MEDDELARFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET De regler som gäller för offentliga Vårdgivare avseende meddelarfrihet och yttrandefrihet skall äga tillämpning även för den privata Vårdgivaren. 12. MARKNADSFÖRING Vårdgivaren skall enbart använda sitt eget varumärke och/eller symbol. I all extern information och annonsering skall i text anges att Vårdgivaren har vårdavtal med Beställaren.

8 Vårdgivaren skall inte använda Beställarens varumärke utan Beställarens föregående skriftliga godkännande. Om godkännande lämnas skall Vårdgivaren följa Beställarens riktlinjer och grafiska profil avseende varumärket. Ytterligare om detta finns att läsa på 13. PREVISION Beställaren har när som helst under avtalsperioden rätt att kontrollera hos Skatteverket att Vårdgivaren uppfyller sin skatte- och avgiftsskyldighet. 14. PATIENTNÄMNDEN Landstingets Patientnämnd handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård som Vårdgivaren svarar för. Vårdgivaren skall snarast, och utan kostnad, ge nämnden den information och svar på ställda skrivelser som begärs. 15. PATIENTENKÄTER Beställaren äger rätt att genomföra patientenkäter med den metod, frågeställningar, tidpunkt och intervall som beställaren bestämmer. 16. FÖRSÄKRINGAR Vårdgivaren är skyldig att till betryggande belopp hålla sedvanliga och relevanta företagar-, egendoms- och ansvarsförsäkringar som täcker skador och förluster under avtalsperioden. 17. ERSÄTTNING Ersättningsmodellen för medicinskfotvård gäller från och med och innebär ersättning utförd medicinsk fotvårdsbehandling. Vårdgivaren/fotvårdaren skall enbart genomföra behandlingar på patienter med remiss och som är folkbokförda i Västmanlands län. Vårdgivaren ansvarar för samtliga med verksamheten förenade kostnader (kostnader för personal, fortbildning/utbildning, utrustning, lokaler mm) Ersättningsmodellen och ersättningsnivåerna kan under avtalsperioden komma att ändras till följd av politiska beslut i landstinget. Politiska beslut angående ersättningsmodellen och ersättningsnivåerna är bindande för vårdgivaren. Se vidare i bilaga 2 avtal punkt 21. Patienten betalar egenavgift fn 150 kr direkt till vårdgivaren. Vårdgivaren fakturerar landstinget 340 SEK per utförd medicinsk fotvårdsbehandling. Fr om gäller följande: Vårdgivaren fakturerar landstinget 400 SEK per utförd medicinsk fotvårdsbehandling.

9 Den totala ersättningen som utgår till vårdgivaren är 490 SEK per behandling Fr om : Den totala ersättningen som utgår till vårdgivaren är 550 SEK per behandling. Lanstingets beslut om avgifter gäller under avtalstiden. Kvitto avseende erlagd avgift skall lämnas till patient efter varje utförd behandling. Det ovan angivna belopp inkluderar och avses täcka samtliga kostnader för behandlingen. Endast utförda behandlingar kan faktureras och avbokade eller av någon anledning ej utförda behandlingar ersätts ej 18. FAKTURERING Invånare/patient med remiss från Landstingsdriven vårdcentral eller från Västmanlands sjukhus skall faktura hanteras enligt följande: Faktura skall tillställas Köparen under följande adress: Landstinget Västmanland Leverantörsfakturor Box VÄSTERÅS På fakturan skall det framgå referens (kostnadsställe, d v s sjuställig numerisk kod) enligt något av nedanstående alternativ: Er ref XXXXXX Er referens XXXXXX Kundreferens XXXXXX Faktura skall innehålla specifikation om vad fakturan avser, avtalsnummer samt innehålla uppgift om kontaktperson hos Köparen (ej handläggaren på avtalets första sida). OBS! remissvar får inte biläggas fakturan utan skall skickas direkt till remittenten. 19. ÄNDRINGAR Ändringar i och tillägg till avtalet skall meddelas skriftligen och undertecknas av båda parter.

10 Beställaren äger ensidigt rätt att en gång per år med sex (6) månaders varsel, göra ändring såsom ersättning m m i detta avtal inklusive dess bilagor. För det fall att Vårdgivaren inte accepterar gjorda förändringar kan avtalet sägas upp av båda parter men består i sådant fall på oförändrade villkor under den 12 månader långa uppsägningstiden, varefter avtalet med landstinget upphör. 20. ANSVAR FÖR KRAV AV TREDJE MAN Vårdgivaren har fullt ansvar för åtagandet och för all skada och alla förluster som kan komma att orsakas vid utförande av åtagandet. Vårdgivaren skall hålla landstinget skadeslös om krav väcks mot landstinget som en följd av Vårdgivaren handlande eller underlåtenhet att handla. Ansvaret gäller under detta avtals giltighetstid och därefter under en period av tre (3) år, utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, då ansvaret gäller till dess att allmän preskription inträder. Beställaren skall snarast underrätta Vårdgivaren om krav framställs mot Vårdgivaren som omfattas av föregående stycke och landstinget skall inte utan Vårdgivarens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Vårdgivaren ersättningsskyldighet. Landstinget är därtill skyldigt att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot landstinget framförs som omfattas av Vårdgivaren ersättningsskyldighet. 21. HÄVNING I det fall någon part bryter mot villkor i avtalet äger andra parten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om rättelse inte sker inom 30 dagar efter att part skriftligen påtalat vari avtalsbrottet består. 22. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan omständighet som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll och omständigheten förhindrar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen ( Befrielsegrund ). Part som påkallar Befrielsegrund enligt stycket ovan skall utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten därom. Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund. Part skall återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindrats eller försenats så snart det praktiskt kan ske. För det fall Befrielsegrunden varar mer än två månader, har den andra parten rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

11 23. FEL OCH BRISTER Vid fel och/eller brister i verksamhetens utförande skall Vårdgivaren, efter skriftlig erinran från Beställaren, utan dröjsmål vidta rättelse. Vårdgivaren skall utan dröjsmål underrätta Beställaren när fel avhjälpts. 24. SEKRETESS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 19 kap 3 reglerar frågor om handlingssekretess och tystnadsplikt. 25. ÖVERLÅTELSE OCH ÄNDRADE ÄGARFÖRHÅLLANDE Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Beställarens skriftliga godkännande. Beställarens skriftliga godkännande krävs även vid väsentlig förändring direkt eller indirekt (t ex genom att ägande avseende bolag högre upp i koncernstrukturen förändras) avseende ägande av aktier i Vårdgivarens bolag, eller annars det bestämmande inflytandet över Vårdgivarens bolag förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Beställaren skäligen inte kan godta. 26. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER Tvist rörande detta avtal skall avgöras av allmän domstol på ort där Beställaren svarar i tvistemål. Svensk rätt skall tillämpas. 27. HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING Handlingarna i detta avtal kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motstridiga i något avseende gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. detta avtal 3. bilagor till detta avtal. 28. UNDERSKRIFTER Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit varsitt. Avtalets sista sida har undertecknats av vardera parten. Övriga sidor samt bilagor har signerats. För Vårdgivaren; För Beställare;

12 Ort och datum XXXXXXXXX Ort och datum Västerås Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande T

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Auli Metsänsalo Avdelningschef

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer