Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)"

Transkript

1 SVE100 v SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Gunilla Stawström YTTRANDE 1 (13) Datum Beteckning /2013 Näringsdepartementet Kopia: Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09) Svensk Energi har fått inbjudan att besvara Näringsdepartementets remiss av rubricerad rapport och vill härmed lämna nedanstående kommentarer till och synpunkter på förslagen och materialet i rapporten. 1 Sammanfattande kommentarer Svensk Energi accepterar införandet av en elhandlarcentrisk modell under förutsättning att detta sker på ett kundorienterat, kostnadseffektivt sätt och med lösningar som tar hand om den förändrade riskbild för aktörerna som blir följden av en sådan modell. Vi anser dock att den lösning som nu redovisas inte har förutsättning att leva upp till detta. Vi ifrågasätter exempelvis hanteringen av riskbilden av de skäl som framgår under Vidare ifrågasätter vi förslagets kundvänlighet när det gäller att kunden på grund av en marknadsaktörs (elnätsföretagets) beslut utan egen förskyllan med kort varsel tvingas skaffa nytt elhandelsföretag ifall betalningen fallerat mellan elhandelsföretaget och elnätsföretaget. Svensk Energi tillstyrker förslaget att elhandelsföretaget ombesörjer flytt och leverantörsbyten utan att kunden behöver ha kontakt med elnätföretaget. Svensk Energi tillstyrker dock inte förslagets utformning till den del det avser processen för inflyttning som bör kunna göras mer effektiv och kundvänlig. Svensk Energi anser att det föreslagna regelverket för samfakturering inte har förutsättningar att fungera i praktiken utan omfattande omarbetning. Skälen till detta framgår närmare i avsnitt 3 nedan där även vissa lösningsförslag lämnas. Svensk Energi välkomnar utredningens förslag att alla kunder ska omfattas av den nya modellen men menar att regelverket bör kunna göras dispositivt för kunder på högspänningsnivå. Det bör också övervägas om vissa kategorier Svensk Energi - Swedenergy - AB Stockholm Besöksadress Olof Palmes gata 31 Tel Säte Stockholm Fax svenskenergi.se Org.nr

2 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 2 (13) ska undantas helt ifrån att ingå i regelverket, exempelvis vid kundförhållande mellan två elnätsföretag. Svensk Energi delar utredningens ställningstagande om vikten av en effektiv informationshanteringsmodell och ser ett starkt behov av att en sådan finns på plats innan implementeringen av en elhandlarcentrisk modell påbörjas. Vi välkomnar att frågan utreds av Svenska kraftnät och utgår ifrån att arbetet sker skyndsamt och i samverkan med branschens expertis. Den kommande modellen för informationshantering bör bygga på hur kommunikation mellan parterna ska utformas, hur processerna ska se ut samt vad som innehållsmässigt ska kommuniceras. Svensk Energi saknar helhetssynen i såväl det nordiska som i det europeiska perspektivet. Om den övergripande ambitionen är en nordisk slutkundsmarknad bör samordningen mellan de länderna kunna ske på ett bättre sätt än hittills. 2 Generella kommentarer Svensk Energi noterar att Ei använder begreppet att elhandelsföretaget agerar som ombud för, alternativt på, uppdrag av elnätsföretaget. Detta samtidigt som förslaget anger att elhandelsföretaget ska stå hela risken gentemot elnätsföretaget om kunden inte betalar samt att elnätsföretaget inte äger rätt att kräva betalning direkt av kunden. Det senare gäller enbart i en underleverantörsmodell. När Ei på detta sätt blandar begreppen riskerar föreslagen modell att skapa förvirring angående vilket förhållande som faktiskt föreligger mellan elnätsföretaget, elhandelsföretaget och slutkund. Terminologin behöver justeras. Kundnyttan måste vara tydlig och i fokus. För att kunderna ska få det mervärde som eftersträvas krävs ett så samhällsekonomiskt rationellt införande av den elhandlarcentriska marknadsmodellen som möjligt. En del i detta är att investeringarna ska vara rationella, rimliga och hamna där de gör mest nytta. Svensk Energi instämmer i rapportens rekommendation om initialt fokus på lösningar för fakturering, flytthantering och leverantörsbyten. Svensk Energi kan konstatera att många viktiga frågor återstår att lösa innan det står klart hur regelverket för en elhandlarcentrisk marknadsmodell ska vara utformat i detalj. Ei:s förslag innebär att en stor del lämnas till föreskrifter och avtalslösningar som för att möjliggöra en smidig övergång måste vara färdigställda innan implementeringen av reformen påbörjas. Det är av yttersta vikt att implementeringen fungerar väl eftersom den innebär omfattande förändringar för såväl kunderna som berörda företag. Utredningen bör kompletteras med en tidplan som tydligt anger start- och sluttidpunkter för de olika stegen i implementeringsprocessen. Exempelvis bör tidpunkten för när regelverket är på plats preciseras för att klargöra om den avser lagens ikraftträdande, när detaljerade bestämmelser är beslutade eller annat. Svensk Energi bedömer att den tid som företagen behöver för implementering är minst 18 månader efter att lag, föreskrifter och nödvändiga anvisningar såsom Ediel-anvisningarna är helt klara.

3 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 3 (13) Svensk Energi vill betona vikten av att kompletterande utredning görs innan beslut tas om regelverksändringar. Det gäller som Ei själva påtalar frågan om informationshantering men även frågan vilken relation elnätsföretaget ska ha med slutkund. Vidare ser vi som en brist att alternativa lösningar gällande elnätföretagets rätt att kräva säkerhet inte utretts. Vi kan även konstatera att utredningen avstått ifrån att göra en bedömning huruvida beslut om att avbryta elhandelsföretagets leverans av el är av så ingripande karaktär att besluten utgör myndighetsutövning och därför bör fattas av myndighet. Svensk Energi utgår ifrån att de ändrade förutsättningar som det nya regelverket medför för elnätsföretagen beaktas vid utformningen av företagens intäktsramar. 2.1 Helhetssynen Om den övergripande ambitionen är en harmoniserad nordisk slutkundsmarknad bör arbetet samordnas med övriga nordisk länder på ett effektivare sätt än hittills. Inom ramen för de nordiska regulatorernas rekommendationer som är på en övergripande nivå, har de enskilda länderna friheten att i stor utsträckning utforma sina egna regelverk vilket ger nationella dellösningar som enligt Svensk Energis mening riskerar skapa betydande barriärer för elhandelsföretagens etablering över gränserna. I rapporten konstaterar Ei att det är av vikt att åtgärder som påverkar elmarknadens funktion bör koordineras så att ett helhetsperspektiv uppnås. Svensk Energi delar fullt ut den uppfattningen och anser att utredningen i betydligt högre grad borde beakta resultat av och tendenser inom inte minst arbetet med s k Network Codes och implementeringen av Energieffektiviseringsdirektivet. Brist på helhetssyn tenderar orsaka suboptimeringar och oklarheter i regelverket och i dess tillämpning som senare måste korrigeras. Följden blir ineffektivitet och fördröjda processer och därmed ökade kostnader för kunderna. Behovet av koordinering kan illustreras med ett exempel. I promemorian innehållande förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige föreslås att elhandelsföretag inte längre ska ha rätt fakturera kund baserat på uppskattad förbrukning. Vilka blir konsekvenserna av detta med en elhandlarcentrisk modell? Ska ett elhandelsföretag som inte får fakturera kund för uppskattad förbrukning helt avstå från att fakturera kund för aktuell period och själv stå nätkostnaden gentemot elnätsföretaget i avvaktan på att mätvärden erhålls? Eller kan elhandelsföretaget i det läget välja att fakturera kunden endast för elnätskostnaden och avvakta med att fakturera elkostnaden till dess att mätvärden finns tillgängliga? Det sistnämnda riskerar att göra kunderna förvirrade och leda till tvister och meningsskiljaktigheter mellan elhandelsföretag och kund. Det krävs en helhetssyn så att de olika utredningarnas förslag resulterar i lagstiftning som fungerar i praktiken, är kundvänlig och kostnadseffektiv. 2.2 Konsekvensanalysen Det är av största vikt att konsekvenserna av regeländringarna belyses så noggrant som möjligt så att beslut tas på goda grunder. Svensk Energis bedömning är att en sådan konsekvensbeskrivning kräver att rimlig tid står till

4 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 4 (13) förfogande vilket vi anser inte varit fallet i föreliggande utredning. Resultatet är en alltför ytlig analys som behöver fördjupas i sin helhet. Svensk Energi vill se att en konsekvensanalys görs för varje del i en stegvis implementering av förändringarna för att nå målet om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Varje del i implementeringsprocessen bör särskilt belysas med avseende på kunder, ansvarsförhållanden, processer, informationsutbyte, systemstöd och personalbehov. 2.3 Krav på elhandelsföretag i form av säkerhet Den nya modellen med fakturering av i många fall betydande belopp enbart via elhandelsföretaget i kombination med begränsad möjlighet för elnätsföretaget att kräva säkerhet riskerar skapa öppningar för nya mindre nogräknade elhandelsföretag som etablerar sig med sikte på att snabbt avveckla verksamhet utan att betala sina fordringar. Vidare finns reell risk att elhandelsföretag kan komma i en situation med likviditetsbrist eller på annat sätt på obestånd. Svensk Energi anser det vara anmärkningsvärt att Ei valt att avstå ifrån analys av mera strikta lösningar vad gäller säkerhetskrav. Ei avstår ifrån att rekommendera obligatorisk säkerhet för elhandelsföretag och Svensk Energi ställer sig frågande till utredningens motiv. Ei anger att kravet skulle orsaka kunderna omotiverade kostnader och att detta kan skapa inträdesbarriärer som kan påverka konkurrensen negativt. Svensk Energi delar uppfattningen att kravet på säkerhet kan utgöra börda för elhandelsföretagen men vill samtidigt påminna om att jämförbara krav sedan länge tillämpas vid handel på Nord Pool Spot och för Svenska Kraftnäts balansansvariga. Svensk Energi bedömer att ett system med obligatorisk finansiell säkerhet krävs för att hantera den förändrade riskbilden på marknaden. Skulle elnätsföretagen i framtiden överta skattskyldigheten för energiskatt på el ökar behovet av säkerhet ytterligare. Detta eftersom elnätsföretagen, i en elhandlarcentrisk modell, inte kan fakturera kunderna för belopp motsvarande skatten utan blir beroende av att elhandelsföretagen hanterar detta gentemot kund och vidarebefordrar skatten till elnätsföretagen. 2.4 Skattefrågor Svensk Energi har noterat att Utredningen om nettodebitering av el och skatteskyldighet för energiskatt på el föreslår att skattskyldigheten flyttas från elhandelsföretaget till elnätsföretaget. Svensk Energi delar Ei:s uppfattning om att en sådan flytt riskerar motverka införandet av en elhandlarcentrisk modell och att konsekvenserna i det perspektivet bör belysas särskilt i samband med att regeringen fattar beslut om var skatteskyldigheten framledes ska ligga. Vi kan även notera att man i Danmark kommer att flytta skattskyldigheten från elnätsföretagen till elhandelsföretagen i och med införandet av deras s k engrosmodell hösten 2014.

5 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 5 (13) Ifall nettodebiteringsutredningens förslag att skattskyldigheten flyttas till elnätsföretaget genomförs, innebär 45-dagarsregeln att elnätsföretaget tvingas betala in till Skatteverket (30 dagar) innan motsvarande belopp kommit in från elhandelsföretagen vilket får en negativ likviditetspåverkan för elnätsföretaget. Det kan ifrågasättas om detta är rimligt. En annan fråga är hur momsen ska hanteras i den föreslagna modellen. Detta behöver utredas närmare. 3 Specifika kommentarer 3.1 Elnätsföretagets roll i den nordisk gemensamma marknadsmodellen I rapporten sägs att den föreslagna nordiska modellen innebär att elnätsföretaget har ansvar för att informera kunden om detaljerade frågor som berör nättariffen och nättariffkomponenter och ärenden som avser nättariffen. Svensk Energi ställer sig frågande till detta som kan tolkas som att kunden förväntas kontakta elnätsföretaget i detaljerade frågor som rör fakturan vilket motsäger vad vi uppfattat att utredningen tar sikte på, nämligen att elhandelsföretaget tar fullt ansvar för faktureringsfrågorna i kundgränssnittet. Ett förtydligande krävs på denna punkt. 3.2 Samfakturering Elnätsföretagets och elhandelsföretagets skyldighet att ingå avtal om samfakturering Ei föreslår att avtal om samfakturering mellan elnätsföretag och elhandelsföretag ska reglera de närmare förhållandena mellan parterna. Svensk Energi delar i och för sig uppfattningen att avtal om samfakturering kommer att behövas, dock endast för att reglera detaljerna i relationen mellan elnätsföretag och elhandelsföretag. Faktorer som är avgörande för att marknaden ska fungera kan däremot inte lämnas till parterna att avtala om. Vilka faktorer som är avgörande behöver utredas ytterligare men kan exempelvis avse de närmare villkoren för eventuell uppsägning av avtalet, sekretessfrågor, ersättningsfrågor samt frågor om informationsskyldighet t ex om tariffstruktur och vad betalningen avser när full betalning till elnätsföretaget inte sker. Vad ska gälla om kunden gör en rättsligt relevant invändning mot nätkostnaden? Har elhandelsföretaget ändå skyldighet att erlägga full betalning till elnätsföretaget och gäller detta även om kunden slutligen får rätt? Om avgörande faktorer skulle lämnas helt oreglerade uppstår frågan vad som sker om parterna inte kan enas om avtalsvillkoren. Elnätsföretaget skulle i det läget bryta mot sin lagstadgade skyldighet att utan dröjsmål ingå samfaktureringsavtal med elhandelsföretag som så begär, medan elhandelsföretaget skulle vara förhindrat att agera i elnätsföretagets område. Hur skulle en sådan situation hanteras? Förslaget syftar till att tvinga två privaträttsliga subjekt in i ett avtal som i vart fall en av parterna (elnätsföretaget) kan sakna egentligt intresse av att ingå. En av avtalsrättens

6 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 6 (13) grunder, den fria partsviljan, har således rubbats. Elnätsföretaget åläggs en skyldighet att ingå samfaktureringsavtalet men styr inte ensamt över om avtal kommer till stånd. Hur är detta tänkt att fungera i praktiken? Det måste enligt Svensk Energis bedömning i vart fall finnas dispositiva bestämmelser att falla tillbaka på om parterna inte kan komma överens. Detta för att säkerställa att det finns ett komplett och standardiserat nationellt regelverk Metodprövning för framtagande av avtalsvillkor (5.2.3) Ei:s förslag innebär att elnätsföretagen förutsätts ta fram standardavtal avseende samfakturering. Ei föreslår vidare att elnätsföretagets metod för framtagande av avtalsvillkoren ska godkännas av Ei i syfte att säkerställa att elnätsföretagen följer kravet på icke-diskriminering. Det är oklart vad Ei menar med standardavtal i detta sammanhang. Avses standardiserade avtal på företagsnivå eller på nationell nivå? Vad händer om man, t ex på nationell nivå, inte lyckas åstadkomma standardavtal? Det är vidare oklart vad Ei avser med metod för framtagande av avtalsvillkor. Inga exempel ges i rapporten. Svensk Energi efterlyser därför exempel på metoder som enligt Ei typiskt sett kan antas säkerställa kravet på ickediskriminering och som därför kan anses acceptabla. Antag exempelvis att ett elnätsföretag tagit fram ett eget standardavtal som utarbetats internt av representanter för olika enheter inom företaget. Skulle det vara en acceptabel metod? Om denna metod inte är acceptabel, men avtalet i sig inte innehåller några diskriminerande villkor, vilket beslut skulle Ei då fatta? Om Ei i det läget skulle besluta om en ändrad metod är frågan hur elnätsföretaget ska förhålla sig till detta när det gäller innehållet i avtalsvillkoren? Kan metoden ändras utan att det påverkar innehållet i villkoren? Och vad skulle i så fall vara syftet med att ändra metoden? Svensk Energi anser att det inte är metoden som sådan som avgör om kravet på icke-diskriminering är uppfyllt. För att avgöra detta måste villkoren i sig bedömas. Innebär förslaget om metodgodkännande i praktiken att villkoren indirekt kommer att bedömas av Ei? Eller annorlunda uttryckt innebär ett beslut om godkännande av en metod att Ei gått i god för att avtalsvillkoren är ickediskriminerande? Om så är fallet, gäller detta även villkorens skälighet? Innebär förslaget att elhandelsföretagen förutsätts acceptera de villkor elnätsföretaget anger om villkoren tagits fram med en metod som godkänts av Ei? Beslut om metodgodkännande ska enligt förslaget gälla omedelbart och vara överklagbara. Frågan som inställer sig är vad som sker om ett elnätsföretag, som i enlighet med beslut från Ei ändrat sin metod, överklagar beslutet och får rätt i högre instans. Företaget torde då kunna återgå till sin ursprungliga metod men vad händer om den justerade metoden påverkat avtalsvillkoren? Vilka villkor ska då gälla?

7 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 7 (13) Svensk Energi kan, baserat på innehållet i rapporten, inte se hur ett system med godkännande av metoden för framtagande av samfaktureringsavtal skulle fungera i praktiken. Svensk Energi bedömer, som ovan framgått, att faktorer som är avgörande för att marknaden ska fungera måste regleras i lag. Om så sker skulle förutsättningarna för att lyckas utarbeta standardavtal på nationell nivå sannolikt öka. Med en sådan lösning skulle ett system med metodgodkännande kunna bli något mindre problematiskt Fakturan Svensk Energi noterar att resonemang kring en faktisk faktura mellan elnätsföretag och elhandelsföretag saknas och ifrågasätter om leverans av faktureringsunderlag är tillräckligt för att elnätsföretaget ska anses ha en fordran på elhandelsföretaget. Ur redovisningssynpunkt torde en formell faktura vara nödvändig vilket inte är belyst i utredningen. Vidare krävs förtydligande av vad som avses med faktureringsunderlag; enbart mätvärden eller kompletta beräkningar av nätkostnader. Svensk Energi anser att regler för vad som ska framgå på fakturan och vad som kan/ska visualiseras på annat sätt noggrant måste vägas mot de krav som ställs i EU-direktiv och i nationella bestämmelser såsom regelverk rörande nättariffer till kund. Svensk Energi anser vidare att graden av reglering bör övervägas noga inte minst med tanke på det faktum att utformningen av fakturan utgör ett konkurrensmedel på den fria marknaden Särskilda kundkategorier Utredningens förslag tar sikte på att elhandelsföretaget ansvarar för den gemensamma faktureringen till elanvändare där Svensk Energi uppfattar att även elproducenter under 63 A ingår. Inom kategorin elanvändare finns även större producenter av el, kunder med eget balansansvar och andra specialfall som kräver särskild hantering och regelbunden direktkontakt med elnätsföretaget. Av utredningen framgår inte hur dessa kundkategorier ska faktureras kostnaden för nät. Generellt vad gäller kunder på högspänningsnivå menar Svensk Energi att förändringarna bör kunna göras dispositiva. Frågan om tillämpningen av regelverket på dessa särskilda kategorier bör utredas vidare. 3.3 Hantering av kreditrisk för elhandlaren Ei föreslår att elhandelsföretaget ska betala nätföretagets fordran oavsett om kunden betalar till elhandelsföretaget eller ej, d v s elhandelsföretaget står hela kreditrisken vid överföring och leverans av el till kund. Svensk Energi välkomnar förslaget och ser denna lösning som en grundförutsättning för en effektiv och kundvänlig samfakturering. Elnätsföretaget förväntas lämna faktureringsunderlag till elhandelsföretaget månadsvis senast den femte dagen i varje månad. Svensk Energi kan konstatera att denna bestämmelse innebär strängare krav än vad som idag gäller vid leverans av mätvärden vilket är den femte arbetsdagen i varje

8 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 8 (13) månad. Svensk Energi bedömer att den föreslagna regelförändringen skulle medföra betydande systemkostnader. Tiden för avsändande av faktureringsunderlag bör i vart fall inte vara kortare än 5 arbetsdagar. Vidare ställer vi oss frågande till om elhandelsföretagets betalningsfrist på 45 dagar är i överensstämmelse med de nya regler som trädde i kraft som resultat av regeringens proposition 2012/13:36 om snabbare betalning och lagförslaget om tvingande 30 dagars betalningsfrist mellan företag som föreslås träda i kraft 1 januari I lagförslaget ges en möjlighet för parterna att avtala om annan betalningstid än per månad och att betalning ska senast den 45:e dagen efter det att elnätföretaget lämnat faktureringsunderlag till elhandelsföretaget. Det framgår inte vad syftet är med denna avtalsfrihet. Det får också anses oklart hur den kan användas mot bakgrund av de ovan angivna regelförändringarna avseende snabbare betalningar. Inte heller framgår det om denna typ av lösningar är tänkt att tillämpas generellt eller individuellt av elnätföretaget d v s om det ska ingå i det som ska metodgodkännas av Energimarknadsinspektionen. Dessa frågor bör klargöras. I den förklarande texten i rapporten framgår att elnätsföretaget mot bakgrund av att elhandelsföretaget står hela kreditrisken, förlorar sin möjlighet att avbryta överföring av el till kund vid bristande betalning. Vi kan dock konstatera att detta inte på ett tydligt sätt finns angivet i den föreslagna lagtexten. På sidan 36 i rapporten redovisas ett resonemang kring betalningsfrister som Svensk Energi har svårigheter att tillgodogöra sig. Resonemanget bör förtydligas liksom avsikten med det hela. 3.4 Hantering av kreditrisk för elnätsföretagen Elhandelsföretagets rätt att leverera el upphör I förslaget anges att ett elhandelsföretags rätt att leverera el upphör om elhandelsföretaget inte erlägger de avgifter som faktureras för elnätsföretagets räkning till elnätsföretaget. Svensk Energi menar att det är principiellt fel att en marknadsaktör (elnätsföretaget) ska ha rätt att utestänga en annan (elhandelsföretaget). Åtgärder som innebär att en aktör hindras verka inom sitt område måste rimligen hanteras inom ramen för myndighetsutövning. Bortkoppling av elhandelsföretag avser enligt förslaget enskilda uttagspunkter vilket förutsätter att bristande betalning är spårbar till uttagspunkt. Svensk Energi ställer sig frågande till om detta kommer låta sig göras i praktiken, i synnerhet när tillämpningen bygger på elhandelsföretagets goda vilja. För att uppnå spårbarhet skulle krävas komplicerade och kostsamma processer som riskerar orsaka ett stort antal fel. I konsekvens med att elnätsföretagen får betalt av elhandelsföretagen oavsett om kunden betalar eller ej bör elhandelsföretagets alla elleveranser i ett nätområde avbrytas ifall betalningen helt eller delvis uteblir. Av rapporten framgår inte heller hur bortkopplingen i uttagspunkter ska hanteras ifall elhandelsföretaget av något skäl väljer att enbart betala en viss andel av skulden.

9 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 9 (13) Vad händer om elhandelsföretaget inte delar elnätföretagets uppfattning och om detta leder till en rättslig process; hur ser förfarandet i så fall ut och vad ska gälla tills tvisten är avgjord? Såsom den föreslagna lösningen ser ut skulle ett mindre nogräknat elhandelsföretag kunna utnyttja bestämmelserna för att göra sig av med kunder som man upplever har alltför förmånliga villkor eller är besvärliga, även om de fullgjort sina betalningar. Det kan även finnas risk att exempelvis mindre elnätsföretag inte vågar genomföra bortkoppling av misskötsamma elhandelsföretag på grund av risken för exempelvis tvist och skadeståndskrav. Lösningsförslag: Svensk Energi ser behov av en lösning i det korta perspektivet som innebär att det finns någon form av obligatoriskt krav på säkerhet ställt på elhandelsföretagen. Det bör utredas om det går att hitta ett centralt sådant system som inte innebär att alla elhandelsföretag ska ställa samma säkerhet utan där man utgår ifrån en individuell prövning. Det bör vidare åligga en myndighet, förslagsvis Ei, att stänga av elhandelsföretag, som allvarligt åsidosätter sina betalningsskyldigheter till elnätsföretaget, från marknaden. Elnätsföretaget skulle då skyddas genom att säkerhet från den gemensamma potten kan tas i anspråk under tiden fram tills dess myndighetsbeslut är fattat. Svensk Energi vill betona vikten av att beslut om att stänga av elhandelsföretag från marknaden fattas skyndsamt Elhandelsföretagets möjlighet att vidta rättelse I rapporten sägs att elnätsföretaget ska uppmana elhandelsföretaget att vidta rättelse inom sju dagar. Dock framgår inte från vilken tidpunkt dessa sju dagar räknas; från mottagande av meddelandet, från avsändande eller annat. Motsvarande gäller för kundens sju dagar att välja annat elhandelsföretag. Dessutom är det oklart när en sådan förfrågan ska gå ut. I en extraordinär situation som denna bör leverantörsbyte kunna ske utan fördröjning, d v s på dagen för att elnätföretagets förluster i möjligaste mån ska begränsas. Utredningen har inte angivit några skäl till varför den normala tidsfristen (14 dagar) ska gälla. 3.5 Säkerhet Som framgår av är Svensk Energi av uppfattningen att det bör vara en annan säkerhetslösning än den som föreslås i rapporten. Om regeringen ändå anser att den av Ei förordade säkerhetslösningen ska införas bör följande beaktas. Vad gäller elnätsföretagets rätt att begära godtagbar säkerhet föreslår Ei att det i föreskrifter ska anges vad som avses med samt under vilka omständigheter godtagbar säkerhet får krävas av elhandelsföretaget. Svensk Energi menar att detta enligt 8 kap 2 regeringsformen måste regleras i lag eftersom enskildas inbördes ekonomiska förhållanden berörs. Det förslag som anges i författningskommentarerna är mera restriktivt än vad som anges i lagtexten. Enligt Svensk Energis mening bör det vara tillräcklig grund för krav på säkerhet att elhandelsföretaget ådragit sig betalningsanmärkning eller att elhandelsföretaget är helt nystartat och inte kan uppvisa en ekonomiskt stabil grund.

10 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 10 (13) Klarläggande saknas om vad som händer, t ex vilka sanktioner som kan tillgripas, ifall elhandelsföretaget helt eller delvis avstår ifrån att ställa den begärda säkerheten. 3.6 Informationsutbyte Svensk Energi delar uppfattningen att valet av framtida informationshanteringsmodell är avgörande för hur och i vilken takt regelverket om en elhandlarcentrisk modell ska kunna implementeras och välkomnar fördjupad utredning. Vi vill dock betona vikten av att utredningen tar sikte på framför allt kundnytta och kostnadseffektivitet för att den nya marknadsmodellen ska kunna verka på ett robust sätt. På samma sätt som det är viktigt att ta fram den långsiktiga visionen och en tidplan för hela initiativet att förändra marknaden mot en elhandlarcentrisk och gemensam nordisk slutkundsmarknad, är det viktigt att ta fram en specifik vision och en tidplan för en informationshantering som stödjer detta initiativ. Eftersom ett kvalitetssäkrat och rationellt informationsutbyte är en så central förutsättning för att den nya marknadsmodellen ska fungera, anser Svensk Energi att modellen för informationshantering bör vara på plats när implementeringen påbörjas av den nya marknadsmodellen. Det är viktigt att branschens expertkunnande utnyttjas i den kommande utredningen och att branschens aktörer får delta i framtagandet och kravspecificeringen på så väl övergripande nivå som i referensgrupp och i arbetsgrupp(er). Svensk Energi välkomnar att Svenska Kraftnät får i uppdrag att skyndsamt utreda en framtida informationshanteringsmodell och utgår ifrån att arbetet sker i samverkan med branschens expertis. Utgångspunkten för utredningen måste vara det behov av kommunikation som den nya elhandlarcentriska modellen medför och att en sådan kommunikationslösning görs så kostnadseffektiv som möjligt. Hypotesen i Svenska Kraftnäts utredning bör vara vad nu anförts och inte med nödvändighet en central hubb av dansk modell som kan riskera att bli kostsam utan motsvarande kundnytta. 3.7 Konsekvensanalysen Generellt sett anser Svensk Energi att den redovisade konsekvensanalysen är alltför ytlig i sin helhet. Cost benefit analys saknas helt. Svensk Energi efterlyser därför en cost benefit analys för de av Ei föreslagna förändringarna. Den redovisade konsekvensanalysen innehåller dessutom några direkta felaktigheter: (1) Om kunden tvingas teckna nytt avtal finns inte fog för påståendet men det är sannolikt att likvärdiga, eller förmånligare, erbjudanden finns. Prisnivån i elavtalen grundas på marknadspriser som varierar såväl uppåt som nedåt över tiden.

11 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 11 (13) (2) Elnätsföretaget kommer till skillnad mot vad Ei anger att ha en försämrad situation jämfört med idag vad gäller kreditsäkerhet. Dagens situation ger elnätsföretagen möjlighet att begränsa kreditförlusterna genom avstängning av enskilda kunder på grund av bristande betalning medan föreliggande förslag innebär att elnätsföretaget enbart i undantagsfall kan kräva säkerhet av elhandelsföretagen vilket ökar risken för enskilt stora kreditförluster då det är mycket tveksamt om bortkoppling av elhandelsföretag enligt den föreslagna modellen kommer att fungera. Vi kan vidare konstatera att konsekvensanalysen tar sikte på den s k massmarknaden utan att närmare inkludera större industrikunder och elproducenter. 3.8 Författningskommentarerna 8 kap 5 : Förtydligande behövs av vilken situation som avses med ny bestämmelse som anger att ett meddelande om att kunden ska flytta, eller av någon annan anledning inte längre ska ta ut el i uttagspunkten. Eftersom leveransskyldigheten enligt ellagen upphör då elanvändaren slutar ta ut el, oavsett orsaken till detta, bör det i förslaget förtydligas att skyldigheten att anmäla att kunden slutar ta ut el endast gäller om elanvändaren faktiskt samtidigt säger upp avtalet med elhandelsföretaget. Det bör förtydligas att det ankommer på elnätsföretagsföretaget att klargöra med kund om uppsägningen även innebär att anslutningen till anläggningen ska upphöra i situationer där detta skulle kunna vara aktuellt. 8 kap 6 : Enligt förslaget ska ett elnätsavtal med kund ingås genom att elhandelsföretaget sänder en anmälan om detta till elnätsföretaget. Elnätsföretaget ska sedan kontakta kund och upprätta ett elnätsavtal. Leverans enligt elhandelsavtalet kan därvid inte påbörjas förrän elnätsavtalet är upprättat. Den föreslagna ordningen innebär dels att kunden fortfarande måste hantera två separata avtalsprocesser samt att elhandelsföretaget görs beroende av en process som ligger utanför dess kontroll, för att elleveransen ska kunna påbörjas. Istället borde övervägas en modell som innebär att ett avtalsförhållande mellan elnätsföretag och kund automatiskt anses ha uppstått med kunden i och med att elhandelsföretaget sänder en anmälan till elnätsföretaget om att denne ska börja leverera el i en uttagspunkt på samma sätt som elnätsavtalet upphör när elhandelsföretaget anmäler att kunden slutar ta ut el. Dock måste elnätsföretaget alltjämt ombesörja att bekräftelse/utväxling av elnätsavtal sker. Detta borde innebära att nuvarande bestämmelse i 8 kap 4d ellagen kan utgå. Svensk Energi tolkar förslaget till bestämmelse så att elhandlaren aldrig till elnätsföretaget kan anmälan någon annan än den elhandelsföretaget har avtal med. 8 kap 7 a : I kommentarerna anges att gemensam fakturering även innebär att perioden för debiteringen av elnät och elhandel ska vara densamma. Förtydligande krävs om huruvida detta innebär att alla kunder omfattas av månatlig debitering av kostnaderna för el. Föreslagen text anger krav på vad som ska framgå av fakturan. Detta behöver samordnas med krav på fakturan som ställs i den svenska implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet där det t ex anges att fakturering ska ske minst kvartalsvis.

12 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 12 (13) 8 kap 7 b : Det tredje stycket anger att elhandelsföretaget endast får leverera el om detta har ett avtal om samfakturering. Om en situation uppstår som innebär att sådant avtal inte finns; vem levererar då el till kunden? 8 kap 7 e andra stycket: Bestämmelsens andra stycke anger att elhandelsföretaget ska erlägga de avgifter som faktureras för elnätsföretagets räkning till elnätsföretaget inom viss tid efter det att elnätsföretaget lämnat faktureringsunderlag. Svensk Energi ifrågasätter om denna formulering är lämplig. Ordalydelsen skulle kunna tolkas så att betalningsskyldigheten endast avser belopp som faktiskt faktureras kund av elhandelsföretaget. Skulle elhandelsföretaget av någon anledning inte fakturera kund skulle således betalningsskyldighet inte uppkomma. Av rapporten framgår dock att syftet är att elhandelsföretaget ska erlägga ersättning till elnätsföretaget oavsett om elhandelsföretaget få betalt av kund. Bestämmelsen borde därför istället omformuleras så att betalningsskyldigheten knyts till de avgifter som faktureras elhandelsföretaget av elnätsföretaget.. Vidare måste det tydliggöras vid vilken tidpunkt faktureringsunderlaget ska anses överlämnat, vid avsändandet eller mottagandet, dvs. sänds underlaget på avsändarens eller mottagarens risk, vilket blir avgörande för bestämmande av när fordran ska anses förfallen. 8 kap 7 f : Det framgår inte av bestämmelsens ordalydelse vid vilken tidpunkt elhandelsföretagets rätt att leverera el är tänkt att upphöra. Denna tidpunkt måste klargöras i lagtexten och bör enligt Svensk Energi infalla senast när kund valt (alternativt anvisats) ny elleverantör och bytet skett. 3.9 Övrigt För att det ska vara tydligt för kund vad som gäller vid prisändringar i nätavgiften efterlyser Svensk Energi klarhet i frågan om vem som har informationsskyldighet gentemot kund i en sådan situation; elnätsföretagen själva när ändringen sker eller elhandelsföretagen såsom kundernas huvudsakliga kontaktpunkt. Elhandelsföretagets betalningsfrist på 45 dagar innebär att elnätsföretagen skulle behöva reglera sina skulder gentemot överliggande nät (regionnät) innan betalning erhållits från elhandelsföretagen ifall nuvarande betalningsfrist (30 dagar) gentemot regionnät kvarstår. Frågan om harmonisering av betalningsfrister bör utredas. Svensk Energi efterlyser en generell översyn av 11 kapitlet ellagen för att säkerställa att befintligt regelverk är förenligt med en elhandlarcentrisk modell. Exempelvis ser Svensk Energi ett behov av justering av 11 kap 5 avseende rätt till ersättning för kostnader för frånkoppling, 11 kap 8 och10 ellagen avseende elnätsföretagets skadeståndsskyldighet för det fall överföringen avbryts på ett felaktigt sätt. Vidare anger 11 kap ellagen vad ett avtal mellan konsument samt elnäts-/elhandelsföretag ska innehålla. Med hänvisning till de förändrade rollerna på marknaden behöver dessa paragrafer ses över. Det bör särskilt övervägas om 11 kap 14 5 punkten ellagen behöver justeras eftersom punkten anger att det i avtalet mellan elnätsföretag och elanvändare ska anges villkor för fakturering och betalning. Fakturering ska enligt den nya modellen utföras av elhandelsföretaget.

13 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 13 (13) I rapporten förutsätts att kunder alltid anmäler inflyttning till elhandelsföretaget. Dock saknas förtydligande om vad som ska gälla då så inte sker. Ska elnätsägaren ha en skyldighet att alltid ha anläggning utan kund stängd? Detta bör förtydligas. Det bör också klargöras vem som ansvarar för att kunduppgifterna är korrekta. Detsamma gäller hur snabbt ett elnätsföretag ska öppna upp anläggningen när en kund flyttat in; måste detta ske inom samma dygn? Vidare bör övervägas om elnätsföretaget ska ha en skyldighet att informera elhandelsföretag om vem som är anvisningsleverantör i elnätsföretagets område. Detta för att även dåliga betalare som kontaktar en elhandlare snabbt ska kunna ingå elhandelsavtal även om det kontaktade elhandelsföretag väljer att avstå från att ingå avtal med kunden. Elhandelsföretaget bör då ha en skyldighet att informera kunden om vem som är anvisningsleverantör och innebörden av detta. På EU-nivå sker en översyn av existerande regelverk kring värdepappersmarknaden i enlighet med ett förslag om ny kompletterande förordning som kan leda till en skärpning av existerande undantag för råvaruderivat. En skärpning skulle innebära att fler elhandelsföretag kommer att hamna under tillståndsplikt och därmed omfattas av utökade krav på kapitaltäckning. I en ny marknadsmodell där elhandelsföretaget övertar elnätföretagets fordran ökar elhandelsföretagets omsättning väsentligt vilket, som en konsekvens av utökad tillståndsplikt, även skulle innebära ett väsentligt utökat kapitalteckningskrav. Detta är något Svensk Energi anser behöver tas i beaktande när konsekvenserna av den föreslagna reformen analyseras. Vi står gärna till förfogande för personligt möte med Näringsdepartementet för att närmare beskriva Svensk Energis ståndpunkter och lösningsförslag. Stockholm som ovan Kjell Jansson VD Gunilla Stawström

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Referensgruppsmöte, 4 mars 2013 Referensgruppsmöte 2013-03-04 Upplägg Status projektet Status NordREG Samfakturering Scenario 1 och scenario 2 Informationshantering,

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Stockholm 2017-10-24 Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt

Fasta avgifter i elhandelsavtal efter 1 juni 2014 juridisk vägledning i ljuset av Energieffektiviseringsdirektivets genomförande i svensk rätt SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (6) Datum 2014-04-28 Medlemskretsen för internt bruk Fasta

Läs mer

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer,

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden MISSIV Datum 2006-06-22 Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden Affärsverket svenska

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben

Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben 1 Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben Nedanstående frågor kom upp under Svenska kraftnäts seminarium om tjänstehubben den 31 maj 2016. Här är svaren på dem. Publiceringsdatum 2016-06-09 Avser

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27 EL 2012 K (rev) 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell

Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell Johan Nilsson 2016-05-06 1 (7) Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell 2016-05-02 Plats: Ei:s lokal Freja, Drottninggatan 26, Stockholm Datum: 2016-05-02, klockan 10:00-14:00

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument EL 2012 K (rev) 1(5) Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt 2014-06-10 Energimarknadsinspektionen Anne Vadazs Nilsson Daniel Norstedt Synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell

Läs mer

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Magnus Thorstensson +46-8-677 2806 +46-733-92 57 61 Datum 2014-02-17 1 (10) Svensk Energis enkät om anvisningsavtal I november

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Anvisade elavtal. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anvisade elavtal Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 juni 2016 Ibrahim Baylan Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Version 1.0 Beslutad 2016-03-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. Datum 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. EL 2009 K Datum 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar SVENSK ENERGI Nät Anders Pettersson 08-6772649, 0708-942649 anders.pettersson@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (5) Datum Beteckning 2014-05-05 020/2014 n.reqistrator@ reqerinqskansliet.se jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal. R-2016/0554 Stockholm den 7 april 2016 Till Miljö och energidepartementet M2016/00695/Ee Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ändringar i lagen om elcertifikat Enligt

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning.

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Gällande från och med 2015-06-01 Inledning Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

www.aleel.se 449 14 Alafors 1

www.aleel.se 449 14 Alafors 1 Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2015-07-01 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum 2016-05-27 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj Närvarande Daniel Norstedt (Ei) Sara Sundberg (Ei)

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Dokumentets syfte, tillvägagångssätt samt bilagor SYFTE Syftet med detta

Läs mer

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. Villkoren har utformats efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Energimarknadsrådet, 2016-01-19 Inlägg från Ellevio, Lowina Lundström 2016-03-14 Sida 1 hem till mer än 908 000 kunder i Sverige Kunder Elnät 908 000 i södra Norrland,

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se HEMSTÄLLAN 1 (7)

SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se HEMSTÄLLAN 1 (7) SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se HEMSTÄLLAN 1 (7) Datum 2014-03-26 Näringsutskottet Sveriges Riksdag 100 12 STOCKHOLM Hemställan

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13 :y Arlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen för Näckåns Elnät AB med organisationsnummer 556526-6995, avseende perioden 1 januari 2014-31 december 2014. Diarienummer 2015-100236 Allmänt Övervakningsplanen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. Bidrag för glasögon till barn och unga

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2012 N (rev) 1(14) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer